MEVLANA KALKINMA AJANSI Konya Yatırım Destek Ofisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEVLANA KALKINMA AJANSI Konya Yatırım Destek Ofisi"

Transkript

1 MEVLANA KALKINMA AJANSI Konya Yatırım Destek Ofisi KONYA 2014

2 AJANSIN ORGANİZASYON YAPISI Yönetim Kurulu (Karar Organı) Kalkınma Kurulu (Danışma Organı) Genel Sekreter (İcra Organı) Hukuk Müşaviri İç Denetçi Araştırma, Etüd ve Planlama Birimi Program Yönetim Birimi İzleme ve Değerlendirme Birimi Konya Yatırım Destek Ofisi Karaman Yatırım Destek Ofisi Destek Hizmetleri Birimi

3 YATIRIM DESTEK OFİSLERİ Mevlana Kalkınma Ajansı bünyesinde Konya ve Karaman İllerinde Yatırım Destek Ofisleri kurulmuştur. Konya ve Karaman da yatırım yapacak olan yatırımcılar için Yatırım Destek Ofisleri aracılığıyla destek sağlanmaktadır. Temel görevleri Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak. Bölge illerinde, yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini tek elden takip ve koordine etmek, yatırımları izlemek, İlgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermek, Başvurular hakkında ön inceleme yapmak, İş ve işlemler konusunda valiliğe ve genel sekreterliğe bilgi vermektir. YDO tarafından yatırımcılara sunulan hizmetler ücretsizdir.

4 KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Genel koordinasyon MADDE 4 - Ajansların ulusal düzeyde koordinasyonundan Devlet Planlama Teşkilatı sorumludur. Devlet Planlama Teşkilatı; h) Plân ve programlara, yapılacak yardım ve transferlere, personelin nitelik ve istihdamına, bütçe ve muhasebe standartlarının kullanımına, faaliyet raporlarına, izleme, değerlendirme ve denetime ilişkin esas ve usûller ile yatırım destek ofislerinin çalışma esas ve usûllerini ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşünü alarak belirler.

5 Ajansın görev ve yetkileri MADDE 5 - Ajansın görev ve yetkileri şunlardır: h) Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak. i) Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek.

6 Teşkilât yapısı MADDE 7 - Ajansın teşkilât yapısı aşağıdaki gibidir: a) Kalkınma kurulu b) Yönetim kurulu c) Genel sekreterlik d) Yatırım destek ofisleri Genel sekreterlik MADDE 12 - Genel sekreterlik Ajansın icra organıdır. Genel sekreterliğin ve yatırım destek ofislerinin en üst amiri genel sekreterdir. Genel sekreter yönetim kuruluna karşı sorumludur.

7 Yatırım Destek Ofisleri MADDE 15 - Bölge illerinde, yönetim kurulu kararı ile biri koordinatör olmak üzere, en çok beş uzmandan oluşan yatırım destek ofisleri teşkil edilir. Yatırım destek ofislerinde çalışan uzman personel sayısı, bölge ve ilin ihtiyaçlarına cevap veremez hale geldiği takdirde bu sayı, yönetim kurulu kararı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının onayı ile artırılabilir. Yatırım destek ofisleri görevleri ile ilgili olarak genel sekreterliğe karşı sorumludur. Yatırım destek ofislerinde yatırımcılara sunulan hizmetler tamamen ücretsizdir.

8 Yatırım destek ofislerinin görev ve yetkileri MADDE 16 - Yatırım destek ofislerinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Bölge illerinde, özel kesimdeki yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde, ilgili mevzuatta bir süre belirtilmemişse öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırmak üzere yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine etmek, yatırımları izlemek. b) İlgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermek. c) Başvurular hakkında ön inceleme yapmak. d) 4 üncü madde uyarınca çıkarılacak olan düzenlemelerde belirtilen işlemleri yapmak. e) İş ve işlemler konusunda valiliğe ve genel sekreterliğe bilgi vermek.

9 Yatırım destek ofislerine başvuru MADDE 17 - Yatırımcılar, ilgili mevzuatta belirtilen bilgi ve belgelerle yatırım destek ofislerine başvurur. Bu başvuru sonucunda yatırım destek ofislerinde geçen süreler, ilgili mevzuatta belirtilen sürelerden sayılmaz. Yatırımcıların bu Kanun kapsamında yatırım destek ofislerine başvurması kendi isteklerine bağlıdır. İzin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemler için yatırım destek ofisleri tarafından ilgili mercilere yapılan başvurular, yatırımcı tarafından yapılmış sayılır. Yatırım destek ofislerine hangi yatırım ve işlemlerle ilgili başvuru yapılacağı, 4 üncü maddenin (h) bendi uyarınca çıkarılacak düzenlemeler kapsamında belirlenir.

10 KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yatırım destek ofislerine başvuru MADDE 19 (1) Yatırımcılar, bir dilekçe ekinde, ilgili mevzuatta belirtilen bilgi ve belgelerle Yatırım Destek Ofislerine başvurur. Bu başvuru sonucunda Yatırım Destek Ofislerinde geçen süreler, ilgili mevzuatta belirtilen sürelerden sayılmaz. Buna göre; a) Yatırım Destek Ofislerine yapılacak başvuru, söz konusu izin ve/veya ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemler için ilgili mevzuatta öngörülen yetkili merciye başvuru süresini durdurur. b) İlgili mevzuatta geçerliliği belli bir süre ile sınırlandırılmış belgelerde, belgenin geçerliliği Yatırım Destek Ofislerine başvurulan tarihe göre belirlenir. (2) İzin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemler için Yatırım Destek Ofisleri tarafından ilgili mercilere yapılan başvurular, yatırımcı tarafından yapılmış sayılır.

11 (3) Yatırım Destek Ofislerine, söz konusu yatırım için gerekli olan işlemlerin tamamı için başvurulabileceği gibi, sadece bir veya birden fazla işlem için de başvurulabilir. Yatırımcı tarafından önceden ilgili yerlere başvurulan ancak henüz sonuçlanmamış işlemler, yatırımcının bu yöndeki talebini içeren dilekçesi üzerine, Yatırım Destek Ofisleri tarafından takip edilerek sonuçlandırılır. (4) Yatırım Destek Ofislerine başvurulduğunda, başvuru sahibine veya vekiline bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı Başvuru Alındı Belgesi verilir. (5) Yatırımcılar, Yatırım Destek Ofislerine başvururken doğru ve eksiksiz bilgi vermekle yükümlü ve sorumludur.

12 Başvuru yapılabilecek yatırım ve işlemler MADDE 20 (1) Yatırım Destek Ofislerinin takip ve koordine edeceği işlemler; gayri sıhhi müessese niteliğindeki kuruluşların imalat, madencilik, ulaştırma, taşımacılık, turizm, eğitim, sağlık ve enerji sektörlerindeki çevre, insan sağlığı, iş güvenliği ve gıda konularındaki izinlerle maden arama ruhsatı hariç olmak üzere yatırım yeri konularındaki izinlerle sınırlıdır. (2) Bunlar dışında kalan izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerin Yatırım Destek Ofisleri tarafından takip ve koordine edilmesi, Yönetim Kurulunun kararına bağlıdır.

13 Dosya tutma MADDE 21 (1) Yatırım Destek Ofisleri, kendilerine yapılan başvuruları dosyalayarak, başvurulara bir dosya sıra numarası verir. Yatırım Destek Ofislerinin söz konusu yatırıma ilişkin yaptığı bütün iş ve işlemler bu dosyada muhafaza edilir. Yatırımcılar, Yatırım Destek Ofisleri ile olan bütün iş ve işlemlerini, kendilerine verilen dosya sıra numarası ile takip eder ve yürütür. (2) Yatırım Destek Ofislerindeki dosyalar, ancak iş sahibi veya vekili tarafından incelenebilir. Yatırım Destek Ofislerinde görev yapan personel, dosyalardaki bilgi ve belgelerin gizliliğine uymakla yükümlü olup, bunların ifşa edilmesinden veya ilgili olmayan kimseler tarafından incelenmesinden sorumludur. (3) Yatırım Destek Ofisleri, dosyaları yatırımın sona erdiği tarihten itibaren beş yıl süreyle saklamakla yükümlüdür. Bu tarihten sonra dosyalar, talepleri halinde ilgililerine iade veya imha edilir. İmha edilecek dosyalara ait, başvuru sahibinin ve yatırımın adı, hangi iş ve işlemler için Yatırım Destek Ofislerine başvurulduğu gibi hususlar elektronik ortamda muhafaza edilir.

14 Ön inceleme MADDE 22 (1) Yatırım Destek Ofisleri kendilerine gelen başvuruları, öncelikle ön incelemeye tabi tutar. Ön incelemede, başvuruyu yapan kişinin yetkili olup olmadığı, başvurunun zamanında, söz konusu izin ve/veya ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemler için ilgili mevzuatta öngörülen süre içerisinde, yapılıp yapılmadığı, başvurunun söz konusu izin ve/veya ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemler için gerekli bilgi ve/veya belgeleri içerip içermediği gibi hususlar araştırılır.

15 (2) Ön inceleme, başvuru sırasına göre en geç üç iş günü içerisinde sonuçlandırılır. (3) Ön inceleme sonucunda başvurunun; a) Zamanında yapılmadığı anlaşıldığı takdirde başvurunun reddine, b) Yetkili kişilerce yapılmadığı yahut söz konusu izin veya ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemler için gerekli bilgi ve/veya belgeleri içermediği anlaşıldığı takdirde, söz konusu eksiklik ve/veya yanlışlıkların ilgilisine bildirilmesine, c) Yetkili kişilerce, zamanında ve söz konusu izin veya ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemler için gerekli bilgi ve/veya belgelere sahip olunarak yapıldığı anlaşıldığı takdirde, başvurunun kabulüne, karar verilir.

16 (4) Bu maddeye göre ön inceleme sonucunda başvurunun yetkili kişilerce yapılmadığı yahut söz konusu izin veya ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemler için gerekli bilgi ve/veya belgeleri içermediğinin anlaşılması nedeniyle, söz konusu eksiklik ve/veya yanlışlıkların ilgilisine bildirildiği hallerde, Yatırım Destek Ofislerine başvurmak ile durmuş olan ilgili mevzuatta belirtilen süreler, söz konusu eksiklik ve/veya yanlışlıklar giderilip Yatırım Destek Ofislerine intikal ettirilene kadar yeniden işlemeye başlar. (5) Ön incelemenin sonucu, başvuru sahibinin elektronik posta adresine ön incelemenin sona erdiği gün bildirileceği gibi, başvuru sahibine yazılı olarak da derhal bildirilir. (6) Kabul edilen başvurular için, başvuru sahibine veya vekiline; bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 sayılı Başvuru Kabul Belgesi verilir.

17 Başvuruların ilgili makamlara intikali MADDE 23 (1) Ön inceleme sonucunda kabul edilen başvurular, Yatırım Destek Ofisleri tarafından, en geç iki iş günü içerisinde, söz konusu izin ve/veya ruhsat işlemini yahut diğer idari iş ve işlemleri yapacak olan ilgili makam veya makamlara intikal ettirilir ve gerekli takip işlemleri yapılır. (2) Kabul edilen başvuruların ilgili makam veya makamlara intikali halinde, başvuru sahibi yatırımcılara; bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 sayılı Başvuru İntikal Belgesi verilir.

18 İhtiyarilik ve ücretsizlik MADDE 24 (1) Bu Yönetmelik kapsamında Yatırım Destek Ofislerine başvurmak, yatırımcıların kendi isteğine bağlıdır. (2) Yatırım Destek Ofislerinde yatırımcılara sunulan hizmetler ücretsizdir. Ancak izin ve ruhsat veya diğer idari iş ve işlemler için ilgili mevzuatta öngörülen harç, ücret ve diğer mali yükümlülükler iş sahibine aittir.

19 İntikalin en kısa sürede sonuçlandırılması ilkesi MADDE 25 (1) İlgili merciler, Yatırım Destek Ofislerince kendilerine intikal ettirilen iş veya işlemleri öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırmak zorundadır. Bu kural, söz konusu iş veya işlemler için ilgili mevzuatta belli bir süre öngörülen hallerde dahi geçerlidir. Bilgi isteme MADDE 26 (1) Yatırım Destek Ofisleri, intikal ettirilen iş veya işlemlerin akıbeti veya gecikme nedenleri hakkında her zaman ilgili mercilerden bilgi istemeye yetkilidir. Aynı şekilde başvuru sahipleri de Yatırım Destek Ofislerinden bilgi isteyebilir. (2) İlgili merciler ile Yatırım Destek Ofisleri, bu istemleri, en geç bir hafta içerisinde, tam ve doğru bir şekilde cevaplandırmak zorundadır.

20 Bilgi verme ve aylık faaliyet raporu MADDE 27 (1) Yatırım Destek Ofisleri, iş ve işlemleri konusunda; kendisine başvuranların sayısı, başvurulan yatırım ve işlemler, tamamlanan veya tamamlanamayan iş ve işlemlerin türü ve sayısı ile bunların tamamlanma veya tamamlanamama süreleri, izin veya ruhsat işlemleri sonuçlandırılamayan başvuruların hangi aşamada olduğu, izin ve ruhsat işlemlerinde yaşanılan sıkıntı ve güçlükler ile bunların nedenleri ve çözüm önerileri, izlenen yatırımlar ve izleme sonuçları gibi hususları içeren aylık faaliyet raporu düzenlemek ve bunları Valiliğe ve Genel Sekreterliğe vermek zorundadır.

21 Bölge illerinde, özel kesimdeki yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde, ilgili mevzuatta bir süre belirtilmemişse öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırmak üzere yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine etmek, yatırımları izlemek, İlgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermek, Başvurular hakkında ön inceleme yapmak, Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğinin dördüncü bölümünde yer alan maddelere uygun olarak yatırımcıların başvurularını kabul ve takip etmek, İş ve işlemler konusunda valiliğe ve genel sekreterliğe bilgi vermek, Aylık faaliyet raporu düzenlemek ve bunları Genel Sekreterliğe ve bölge illerinin Valiliklerine vermek,

22 Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte yer alan maddelere ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yatırımcıların başvuruları üzerinde ön inceleme yapmak, Bölge illerindeki iş ve yatırım imkanlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak, basılı ve görsel tanıtım materyalleri hazırlamak, hazırlatmak, fuarlara katılmak ve teşvik ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ve ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği halinde Konya ve Karaman illerindeki yatırım destek ve tanıtım stratejisini belirlemek ve uygulamak, Bölge illerindeki kamu kurum ve kuruluşlar, STK lar ve özel sektör kuruluşlarınca ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülen yatırım destek ve tanıtım faaliyetlerini takip etmek, talep edilmesi halinde uygun görülen faaliyetlerin koordinasyonuna destek sağlamak, Görev alanına giren konularda basılı ve elektronik yayınlar çıkarmak ve bu tür yayınları desteklemek,

23 Faaliyetleri ile ilgili tüzük, yönetmelik ve benzeri unsurları takip etmek, bunlarda meydana gelen değişiklilikleri uygulamak, ilgili yazışmaları yürütmek, Birimle ilgili görev ve faaliyetler kapsamında ilgili yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, Kurumsal risk yönetimi organizasyon çerçevesinde birimine ilişkin tanımlanan görevleri yapmak, Bölgenin tanıtım ve iletişim stratejisinin oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla araştırmalar yapmak; bu stratejinin sonuçlarının izlenmesi için çeşitli araçların kullanılması ile raporlama çalışmalarına katkıda bulunmak, Genel Sekreter tarafından 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında ve yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuat ve Ajans politika ve yönetmeliklerine uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

24 Yatırım Destek Ofisleri, Yönetim Kurulunun 05 Ağustos 2009 tarih ve 2009/12 sayılı kararı ile kurulmuştur. Konya Yatırım Destek Ofisi koordinatörlüğüne 16 Şubat 2012 tarih ve 2012/2 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile İsmail ÜNVER atanmıştır. Şu an Konya Yatırım Destek Ofisi nde 1 koordinatör ve 4 uzman görev yapmaktadır. 31 Mayıs 2013 tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2013/4748 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve devamında Kalkınma Bakanlığı nın 29 Temmuz 2013 tarihli 3845 sayılı görüş yazısı sonucu 15 Ağustos 2013 tarihli 2013/8 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile YDO lar birer Çalışma Birimi kabul edilmiştir. YDO Koordinatörü ise bu yapıda Çalışma Birim Başkanı statüsünde, gerçekleştirme görevlisi ve biriminin yöneticisi olmuştur. YDO Yönetmelik çalışması ise devam etmektedir

25 Adı ve Soyadı Görevi Mezun olduğu Üniversite Bölüm Yüksek Lisans/Doktora İsmail ÜNVER Koordinatör Selçuk Üniversitesi İşletme Selçuk Üniversitesi İşletme (DR) Ali Kerem FİDAN Uzman Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ankara Üniversitesi-U. İlişkiler (YL) Mücahit Yasir KINALI Uzman Dumlupınar Üniversitesi Erdem KOÇOĞLU Uzman Başkent Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (YL) Selçuk Üniversitesi Enerji Sistem Mühendisliği (YL) Gazi Üniversitesi- Endüstri Mühendisliği (YL) Arif KÖSEOĞLU Uzman Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği

26 Yatırım Destek Yönlendirme Bilgilendirme Danışmanlık İzin-Ruhsat Takibi Araştırma-Sektörel Çalışma Yatırım Tanıtım İlin Promosyonu Lobicilik Network Eğitim

27 Yatırım Promosyon Eğitimi Temel Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması Eğitimi Sektörel Performans Değerlendirmesi, Bölgesel Rekabet Edilebilirlik Analizi ve Bölgesel Potansiyel Yatırım Alanlarının Belirlenmesi Beden Dili İleri Excel ve diğer

28 WAIPA EURADA DEİK KONYA EEN MADE IN KONYA İHRACAT PLATFORMU PROJESİ

29 2009 Yılı içerisinde Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi ile birlikte ajansın görevlerinin ve gerçekleştireceği faaliyetlerin tanıtımını yapmak amacıyla Konya ve Karaman ın bütün ilçelerinde tanıtım sunuları yapılmış ve GZFT analizleri gerçekleştirilmiştir. Söz konusu analizler Ajans koordinasyonunda hazırlanan Bölge Planı için altılık oluşturmuştur. Yatırım Destek Ofisleri ayrıca, Ajans tarafından ilan edilen proje teklif çağrılarının tüm ilçelerde düzenlenen bilgilendirme toplantılarında Program Yönetim Birimi ne destek sağlamıştır.

30 - Amerika Birleşik Devletleri Ziyaretçi Liderlik Programı (IVLP) çerçevesinde düzenlenen Yeniden Yapılanan Ekonomilerde Kamu ve Özel Sektör işbirliği başlığı altındaki inceleme gezisi başladı. Birçok ülkeden temsilcinin katıldığı programda Türkiye den sadece Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Konya Yatırım Destek Ofisi uzmanlarından Tevfik Çağatay Ceran yer aldı. Daha sonraki yıl içinde ise bu programa yine Konya YDO Uzmanlarından Arif Köseoğlu da katıldı. - Mevlana Kalkınma Ajansı Konya ve Karaman Yatırım Destek Ofisleri, TR52 Bölgesi nde bulanan 10 Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili bir saha araştırma çalışması başlattı. Yeni Teşvik Sistemi ile de birlikte OSB lerde yapılacak yatırımların bir alt bölge uygulamasından faydalanacak olması yatırımcıların OSB lere olan ilgisini artırmış bulunmakta. Bu çerçevede yatırım ortamının iyileştirilmesi için de bölgemizde faaliyet gösteren Yatırım Destek Ofislerimiz Konya da 8 OSB Müdürlülüğü ile Karaman da yer alan OSB Müdürlüğü yerinde ziyaret ederek durum tespiti yaptı.

31 Konya ve Karaman İSO ilk ve ikinci 500'de yer alan firma yetkililerine, Mevlana Kalkınma Ajansı nın (MEVKA) ev sahipliğinde, Yatırım Projelerinin Finansmanı konusunda Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı tarafından bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. MEVKA Konya Yatırım Destek Ofisi ve Konya Sanayi Odası tarafından, NRW.Invest Germany; Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Kalkınma Ajansı ile ortaklaşa Almanya / Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti nin Bir Yatırım ve Ticaret Merkezi Olarak Sunduğu Fırsatlar başlıklı program gerçekleştirildi. Mevlana Kalkınma Ajansı KOSGEB işbirliği ile düzenlediği Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi programı kapsamında Kadın Girişimciler sınıfı KİKAD (Konya İş Kadınları Derneği) Başkanı Işın Suvarıklı ile bir araya geldi. Aynı zamanda Mutlu Akü Bölge Bayisi de olan Işın Suvarıklı, Kadın Girişimciler kendi tecrübelerini ve dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Tarım Alet ve Makineleri İşbirliği ve Kümelenme Paneli düzenlendi.

32 EPDK tarafından Türkiye'de Enerji Piyasası ve Güncel Gelişmeler ile ilgili sunum gerçekleştirildi. MEVKA-KOSGEB işbirliği ile düzenlenen uygulamalı girişimcilik eğitimi sertifika töreni gerçekleştirildi. Programda, protokol konuşmalarından sonra daha önce uygulamalı girişimcilik sertifikası alan, KOSGEB desteklerinden faydalanarak kendi işini kuran ve başarıyla devam ettiren girişimciler kendi hikâyelerini anlatarak yeni sertifika almış olan girişimci adaylarına tavsiyelerde bulundular. Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Gedikli, Ajansımızda gerçekleştirilen "Bölgesel Ekonomik Kalkınma" konulu toplantıda, Konyalı iş adamlarıyla bir araya geldi. Mevlana Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü İsmail Ünver "Konya Yatırım Ortamı" başlıklı bir sunu gerçekleştirdi.

33 THY Seul Ofisi nin ulaşım sponsorluğunda geçtiğimiz günlerde Güney Koreli Seyahat Acenteleri temsilcileri yanı sıra basın temsilcilerinin de yer aldığı bir heyet Bölgemizi ziyaret etti Kasım 2012 tarihleri arasında Konya ve Karaman da ziyaretler gerçekleştiren heyetin ilk durağı Konya oldu. 26 Kasım 2012 tarihi akşamı ise Mevlana Kalkınma Ajansı ve TÜRSAB işbirliği ile düzenlenen ve Konya Valisi Aydın Nezih Doğan ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

34 MÜSİAD Konya Şubesi ve MEVKA iş birliği ile Musul, Fas ve Sudan lı yabancı iş adamları heyeti Konya ya getirilerek Konyalı iş adamları ile buluşturuldu. Heyet ilk olarak Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü nü ziyaret etti. Burada KOS Bölge Müdürlüğü yetkililerinden bilgi alan heyet organize sanayi bölgesinde gezdirildi. Heyetin ikinci durağı Konya Ticaret Odası oldu. Burada Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk ile görüşen heyet Başkan Öztürk ten Konya nın ticari imkânları hakkında bilgi aldı. Heyete MEVKA Konya Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Arif Köseoğlu tarafından bölgemizde yatırım imkanları ile ilgili bir sunu yapıldı. Sunumun ardından MÜSİAD Konya Şubesi nde ikili iş görüşmelerine geçildi.

35 Mevlana Kalkınma Ajansı, nükleer santralin yapımında yerli tedarikçilerin kullandırılması ile ilişkin çalışmalarda öncü olmuş ve bölgemizde bu alanda çalışma yapabilecek tedarikçilerin belirlenmesi konusunda fizibilite yapmaktadır. Bu çalışmaların paralelinde Konya da konuyla ilgili bir toplantı düzenlendi. Web ortamında sisteme kayıt yapmaya imkan verecek bir platform hazırlandı.

36 Güney Kore çalışma ziyareti ile ilgili olarak, Ajansımız Genel Sekreteri Dr. Ahmet Akman ve Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü İsmail Ünver Güney Kore gezisinin ardından izlenimlerini paylaşmak üzere Konya Ticaret Odası Meclis Toplantısı na davet edildi. MÜSİAD Konya Şubesi nde düzenlenen programda Güney Kore çalışma ziyareti ile ilgili tecrübeler aktarıldı.

37 Dünyanın farklı ülkelerinde iş ve yatırım zirveleri düzenleyen ve dünyanın en büyük iş platformları arasında yer alan Euroconvention Conferences tarafından düzenlenen 2010 TÜRKİYE İŞ VE YATIRIM ZİRVESİ bu yıl 3-4 Mart 2010 tarihleri arasında İstanbul Conrad Hotel de gerçekleştirildi. Zirvede bir sunum yapan MEVKA Genel Sekreteri Dr. Ahmet Akman, Konya ve Karaman ın yatırım potansiyellerini katılımcılarla paylaştı. Zirveye katılan Ajans uzmanları da bölgemizdeki yatırım fırsatları konusunda yetkililerle temaslarda bulundu. 3-6 Aralık 2011 tarihleri arasında, ana teması "Girişimcilik, Değerler ve Kalkınma: Küresel Bir Gündem" zirveye Mevlana Kalkınma Ajansı da katılım gerçekleştirdi.

38 Konya AKTİSAD da Nijeryalı İş Adamları na Konya ve Karaman Bölgesi nin yatırım olanakları ve MEVKA nın kuruluşu, yapısı ve görevlerini anlatan bir bilgilendirme yapılmış ve Nijeryalı yatırımcılarla ne konularda işbirliği yapılabileceği konusunda istişarede bulunulmuştur. Pakistan ve Angola Ticari alım heyetleri ile ikili iş görüşmelerine katılım sağlandı. Brüksel de bulunan ve üyesi olduğumuz EURADA (The European Association of Regional Development Agencies) tarafından düzenlenecek olan bazı programlara katılmak üzere Belçika ya teknik gezi programı düzenlenmiştir.

39 Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Ekonomi Bakanlığı işbirliğinde Kasım 2011 tarihlerinde İstanbul da gerçekleştirilen Dünya Türk Girişimciler Kurultayı na katılım sağlamıştır. MED-ALLIA AKDENİZ FORUMU 2011 e katılım sağlanmıştır. Türkiye deki 26 kalkınma ajansının tüm illerde faaliyet gösteren yatırım destek ofisleri (YDO) uzmanları, Antalya daki Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Mevzuat Çalıştayı nda biraraya geldi. YDO ların kuruluşlarından bu yana uygulamada karşılaşmış oldukları sorunlar ile çözümlerine ilişkin görüşler çalıştaki atölye çalışmalarında ele alındı ve raporlar hazırlandı. MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) Genel Merkezi tarafından iki ayda bir farklı illerde düzenlenen Genel İdare Kurulu Toplantıları nın 78. ncisi Eylül 2012 tarihlerinde Konya da gerçekleştirildi. Toplantının birinci gününde tüm Türkiye den gelen MÜSİAD Şube Başkanları, temsilcileri ile başta Kalkınma Bakanlığı yetkililerini ve Ajans Genel Sekreterlerini buluşturan Bölgesel Kalkınmada Kalkınma Ajansları Özel Sektör İşbirliği konularının ele alındığı bölgesel masa toplantıları çerçevesinde Bölgesel Kalkınma perspektifi özel sektör ve ajans işbirliği bakış açısı ile ele alındı. Mevlana Kalkınma Ajansı da İçanadolu Masası nda yerini aldı.

40 Mevlana Kalkınma Ajansı, nükleer santralin yapımında yerli tedarikçilerin kullandırılması ile ilişkin çalışmalarda öncü olmuş ve bölgemizde bu alanda çalışma yapabilecek tedarikçilerin belirlenmesi konusunda fizibilite yapmaktadır. Bu çalışmaların paralelinde Enerji Bakanlığı yetkilileri ile Akkuyu Nükleer Santral Projesi yüklenicisi Rosatom yetkililerinin bir araya geldiği Projede Yerli Tedarik Kullanılması konulu toplantıda bölgemizi temsilen yer almıştır. Toplantıya Ajansımızdan Enerji Uzmanı Mücahit KINALI katılmıştır.

41 Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Konya ya gelen ABD Büyükelçiliği Konsolos Yardımcısı Daniel Keen, Mevlana Kalkınma Ajansı nı (MEVKA) ziyaret etti. Konya Sanayi Odası nın ev sahipliğinde çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Konya ya gelen Fransa Kuzey Isere bölgesi ve Lyon Ticaret ve sanayi odası heyeti, temasları çerçevesinde MEVKA yı ziyaret etti. Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Ekselansları Dr. Mulatu Teshome Wırtu Mevlana Kalkınma Ajansını ziyaret ederek, TR52 Konya ve Karaman bölgesinin iş ve yatırımı fırsatları ile Ajansın çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. PUM Türkiye Sorumlusu Eicke Johnsen, Ajansımızı ziyaret etti. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Ankara ve İstanbul dan yetkililerden oluşan bir heyet Kalkınma Ajansımızı ziyaret etmek ve bir dizi görüşmelerde bulunmak üzere Konya ya geldiler. Macaristan İstanbul Başkonsolosu Kiss GABOR, Ticaret Ataşesi Mihayl GALOSFAİ ve Türk Macar İşadamları Derneği Başkanı Osman ŞAHBAZ Mevlana Kalkınma Ajansını ziyaret etti.

42 Singapur un dış ekonomisine yön vermeyi misyon edinen International Enterprise Singapore (Uluslararası Singapur Girişimi) yetkilileri Ajansımıza bir ziyaret gerçekleştirdiler yılında Brüksel de kurulmuş olan ve Avrupa daki 6 ulusal federasyonu bünyesinde barındıran bir konfederasyon olan UNITEE nin Başkan Yardımcısı Ahmet Kaplan Ajansımızı ziyaret etti. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı yetkililerinden Kıdemli Proje Direktörü Ferruh Parmaksız, Kıdemli Proje Direktörü Muhittin Aslan, Proje Direktörü Muhiddin Keskin Ajansımıza bir çalışma ziyareti gerçekleştirdiler.

43 BÜYÜKLEÇİLİK ZİYARETLERİ: - İtalya - Güney Kore - Hindistan - ABD

44 - Ulusal Ajansı ziyaret eden YDO uzmanları, Comenius Koordinatörlüğü nde görev yapan uzman Bünyamin Gökgöz ile görüşerek, 2012 yılı için sunulması planlanan LdV Hareketlilik Projesi ile ilgili olarak Leonardo da Vinci Projeleri hakkında bilgi aldı. - Başbakanlık a bağlı olan Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı nı ziyaret eden uzmanlar burada Kalkınma Ajansları İşbirliği Daire Başkanlığı ndan Kıdemli Proje Direktörü Ferruh Parmaksız ve Proje Direktörü Muhiddin Keskin ile bir araya geldi. - Mevlana Kalkınma Ajansı Konya Yatırım Destek Ofisi, Başbakanlık YDTA İstanbul Ofisi ne ziyarette bulundu. Ziyarette yabancı yatırımcı çekme stratejileri, yatırımcı işlemlerinin takibi gibi konularda tecrübelerini aktaran YDTA yetkilileri ile birçok konuda da görüş alışverişinde bulunuldu.

45 Konya da bir adet uluslararası fuar merkezi bulunmaktadır. KTO-TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi yıl boyunca 10 dan fazla ve farklı başlıkta fuara ev sahipliği yapmaktadır. Bu fuarlardan bazıları aynı dönemde gerçekleşmektedir. Bu fuarlardan en önemlisi, katılımcı ve ziyaretçi açısından Konya Tarım Fuarı dır. Mevlana Kalkınma Ajansı kuruluşundan bugüne yurtiçinde 14 fuara stantlı katılım sağlamıştır. Yurtdışı bir fuar organizasyonu henüz gerçekleştirilmemiştir.

46 - 13. MÜSİAD ULUSLARARASI FUARI - GAZİANTEP EXPO GATEWAY TO MIDDLE EAST 2011 FUARI - EMITT TURİZM FUARI KONMAK KONEXPO FUARI MÜSİAD ULUSLARARASI FUARI - 1.İNOVASYON FUARI

47 - EMITT TURİZM FUARI TARIM ve HAYVANCILIK FUARI - ICCI 2013 FUARI - ANADOLU KÜLTÜRLERİ ve YEMEK FESTİVALİ /ABD - KONYA TANITIM GÜNLERİ TARLA GÜNLERİ FUARI - 4.MOSKOVA HELAL GIDA FUARI

48 Belçika İnceleme Gezisi Güney Kore Teknik İnceleme Gezisi İspanya Teknik İnceleme Gezisi Slovenya WAIPA Toplantısı Anadolu Kültürleri ve Yemekleri Festivali /ABD Moskova 4. Helal Gıda Fuarı ABD Teknik İnceleme Gezisi

49 Enerji Bakanlığı nın bilgisi ve koordinasyonu dahilinde, 20 Haziran 2012 günü Japon ve Amerikan şirketlerin oluşturduğu bir konsorsiyum teknik ekibi ve Türkiye temsilcilikleri Ajansımızı ziyaret etmişlerdir. Kendilerine Genel Sekreterimiz Sayın Ahmet AKMAN ve Konya Yatırım Destek Ofisi uzmanları tarafından ajansımız ve bölgedeki çalışmalarımız anlatıldıktan sonra heyet ile birlikte Karapınar a teknik bir gezi gerçekleştirilmiştir. MEVKA Konya Yatırım Destek Ofisi öncülüğünde, enerji sektöründe danışmanlık, finansal hizmetler ve yatırım gerçekleştiren İtalyan ve Alman firma yetkililerinden oluşan bir heyet ilimizi ziyaret etti.

50 Yatırım Destek Ofisleri ne 2012 yılı sonu itibariyle bilgi almak için toplam 204 yatırımcı başvuru yapmıştır yılı içerisinde Konya da 31, Karaman da ise 9 yatırımcıya bilgi verilmiş ve danışma hizmeti sunulmuştur. Şimdiye kadar resmi başvuru sayısı 3 olarak gerçekleşti. Teşvik sistemi açısından ise, Konya Yatırım Destek Ofisi, Kasım 2012 de Ekonomi Bakanlığı tarafından iki firmanın teşvik işlemlerini tamamlaması için görevlendirilmiştir. Söz konusu teşvik belgeleri hazırlanarak firmaların dosyaları kapatılmıştır.

51 Yeni Teşvik Sistemi ile birlikte Kalkınma Ajansları da yerel birimler olarak Yatırım Teşvik Belgesi düzenlemeye yetkili kılınmıştır. Ayrıca Ajanslara bölgelerindeki yatırımların gerçekleşme durumlarını 6 ayda bir izleme görevi de verilmiştir. Böylece ajanslar bölgelerindeki yatırımcılara daha yakın olacaklardır. Bu görevlerinden hareketle Mevlana Kalkınma Ajansı bölgemizdeki yatırımcıların ve Bölgeye yatırım yapmak isteyen yatırımcıların faydalanmaları için bilgilendirme faaliyetlerine başlamıştır. Bu çerçevede Yatırım Teşvik Rehberi 2012 hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılmıştır. Bu rehbere 13 Ekim 2012 tarihli değişiklikler de ilave edilerek revize edilmiştir. İlk belge kapatma işlemi de Aralık ayı içerisinde gerçekleştirildi.

AJANS FAALİYET RAPORU

AJANS FAALİYET RAPORU 2012 AJANS FAALİYET RAPORU MART 2013 2012 Faaliyet Raporu YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), 25.01.2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU YILLIK FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU 4 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. M. Kemal ATATÜRK 5 6 Bireylerin

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR)

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) 2015 YILI 6 AYLIK AJANS FAALİYET RAPORU TEMMUZ, 2015 Sayfa 1 / 67 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU Kurulduğu ilk günden bu yana sürdürülebilir

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU. Ocak Haziran 2013

2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU. Ocak Haziran 2013 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU Ocak Haziran 2013 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... iii ŞEKİLLER... iii YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 1 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 3 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ...

Detaylı

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012)

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) 2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) İÇİNDEKİLER Sayfa I. GENEL BİLGİLER 1 A) Vizyon ve M isyon 1 B) Yetki, Görev ve Sorum luluklar 2 C) A jansa İlişkin B ilgiler

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Grafik Tasarım & Baskı A grafik

Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Grafik Tasarım & Baskı A grafik EKLER Karacadağ Kalkınma Ajansı Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 E-posta : info@karacadag.org.tr İnternet

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 AĞUSTOS 2012 Sayfa 0 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır. Hasan İPEK Bayburt Valisi KUDAKA Yönetim Kurulu Başkanı II ÖNSÖZ 2013 yılının ilk yarısında

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU rt GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLO LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 RESİM LİSTESİ... 3 I GENEL BİLGİLER... 4 A) VİZYON VE MİSYON... 6 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU Sunuş Ajans, 2011-2013 yılları için aynı stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda ortak bir vizyona ulaşmak üzere TRC3 Bölgesi ndeki bütün paydaşlarla

Detaylı

PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ

PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 20 Ocak 2012 Diyarbakır İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİ... 2 2. MALİ DESTEK PROGRAMLARI... 3 2.1. Doğrudan Finansman Desteği... 4 2.1.1. Hazırlık Çalışmaları...

Detaylı

İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 11 Ocak 2012 tarihinde yapılan Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda dört yıl

Detaylı

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞKANIN MESAJI Saygıdeğer Üyelerimiz, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği olarak Türk

Detaylı

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir.

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir. Kalkınma Ajansı Nedir? Cevap : Kalkınma Ajansı, ulusal düzeyde DPT koordinasyonunda, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI TR71 DÜZEY 2 BÖLGESİ AKSARAY, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, NEVŞEHİR, NİĞDE 1 / 64 İçindekiler ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 SUNUŞ... 7 GİRİŞ... 9 A. 2013 YILI ÇALIŞMA

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU Dünyamızın yaşamakta olduğu değişim dinamikleri içinde, Bakanlığımızın şeffaf, katılımcı, paylaşımcı, demokratik, verimli, hızlı, güvenli, yüksek teknolojiye dayanan

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1 AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMETLERİ; Odamız organları 153 Meslek Komitesi üyesi 63 Meclis Üyesi,

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI VE BAĞLI İŞTİRAKLER Eskişehir Endüstriyel Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir Bilişim İletişim San. ve Tic. A.Ş.

Detaylı