YAĞIŞ-AKIŞ İLİŞKİLERİNDE SIRASAL KORELASYON

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAĞIŞ-AKIŞ İLİŞKİLERİNDE SIRASAL KORELASYON"

Transkript

1 YAĞIŞ-AKIŞ İLİŞKİLERİNDE SIRASAL KORELASYON Mutlu YAŞAR ve N. Orhan BAYKAN Pamukkale Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Denizli ÖZET Son yıllarda temiz enerjiye giderek artan bir biçimde duyulan gereksinme, suya olan istemin mini hidroelektrik santrallarda (MHES) değerlendirilmesini gündeme getirmiştir. MHES ler, günlük debiye göre tasarımlandırıldıklarından, kurulu güçlerinin tasarımında, ortalama günlük debi değerlerinin büyükten-küçüğe doğru sıralanmasıyla elde edilen debisürek-eğrisi kullanılmaktadır. Literatürde, bu eğrinin, yıllık günlük debilerin ortalamasından elde edilmesinin uygunluğuna işaret edilmektedir. Ülkemizde çoğu kez istenen uzunlukta veri dizileri bulunmamaktadır. Bu süreyi uzatabilmek için genellikle yağış ile ilişki kurulmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmada, sınırlı verilerle de olsa, anılan soruna ilişkin olarak denenecek korelasyonun yağış ve akışın özgün gözlem dizilerinin arasında değil de, yağış dizisine kübkök dönüşümü uygulandıktan sonra, her iki değişkenin sıralanmış değerleri arasında ele alınmasının, daha uygun sonuçlar verdiği gösterilmiştir. Anahtar Kelimeler: mini hidroelektrik santral, akım-sürek eğrisi, yağış-akış ilişkisi. SEQUENTIAL CORRELATION IN RELATIONSHIP BETWEEN PRECIPITATION-RUNOFF ABSTRACT The gradually increasing requirement in recent years to clean (green) energy, has brought into agenda the evaluation of water-utilization also in mini HEPP s. Mini HEPP s are commonly designed according to flow-duration curve obtained from daily runoff data. In literature, it is mentioned that the length of the evaluated data should be derivated from a time series of at least years which is not the case in small creeks, in general. To recover this weakness, the correlative relationships are tried to find out between precipitation and runoff.

2 In this study, even with restricted data too, it is proofed that transforming of the precipitation with 3 th order-root and ordering-process of precipitation as well as of runoff data increase the order of magnitude of the coefficient of correlation. Keywords: mini hydro power plant, flow duration curve, precipitation-runoff relationship. 1. GİRİŞ Geleceğin hazır enerji kaynağı, teknolojisi açıkça bilinen hidroelektrik enerjidir. Başka enerji kaynaklarına, özellikle hidrojen enerjisine bağlanan bel, onyıllardır istenen ölçüde doyurucu sonuçlar verememiştir. Giderek nükleer ve termik enerjiden kurtulma çabası içinde olan ulusların, eğer henüz geliştirmedilerse kendi hidroelektrik kaynaklarını ya tümüyle ve çok daha akıllıca geliştirmek ya da temiz (yeşil) enerji olarak ta adlandırılan su kaynaklarını henüz geliştirmekte olan uluslardan enerji satın alma zorunluluğu kaçınılmaz görünmektedir. Türkiye bu bağlamda son derece kritik bir rol oynayabilecek konumdadır. Türkiye nin 2/3 ünün dağlık olması, küçük su, ancak büyük düşülere olanak sağlayabilmesi, biriktirmeli santrallere oranla çok daha hızlı ve daha düşük ön yatırımlarla gerçekleştirilebilen MHES lerin ele alınmasını gündeme getirmektedir. Bu tip santraller günlük debiyi kullanmakta, günlük akışların yük-sürek (yük-süreklilik) eğrilerinin kullanılmasına dayanarak tasarımlandırılan bu tip santrallerde genellikle biriktirme sözkonusu olmamaktadır. Bunun sonucu olarak üretilecek enerjinin esnekliği yitmekte, bu ise çok akılcı kurulu güç seçimini beraberinde getirmektedir. Akım sürek eğrisinin yıllık günlük debilerin ortalamasından elde edilmesinin uygunluğuna işaret edilmekteyse de, ülkemiz gibi yarı-kurak enlemde yeralan bölgelerde, küçük suları kullanan MHES lerde veri sıkıntısı çekilmektedir. Günlük değerlerle çalışılması zorunluluğu, özellikle yağış-akış arasındaki korelatif ilişkileri zayıflatmaktadır. Bu ise, genellikle havza fiziğine dayanan bazı yöntemleri öne çıkarmakta; ancak yine veri eksiklikleri nedeniyle, yöntemlerdeki parametrelerin kalibrasyonları sağlıklı bir biçimde yapılamamaktadır. 2. VERİLER ve KULLANILAN YÖNTEMLER 2.1. Veriler Çalışma kapsamında aşağıda belirtilen yıllar arasında kalan; Adıyaman Kahta Karayolunun 5 inci km sindeki köprüde, 557 m yükseltisindeki no.lu DSİ Akım Gözlem İstasyonu nun akış değerleri ile Adıyaman ili içinde bulunan Adıyaman Meteoroloji İstasyonu nun yağış değerleri ile Kahta-Nemrut yolunun 26 ıncı km sinde ve 620 m yükseltideki no.lu DSİ Akım Gözlem İstasyonu nun akış değerleri ile Kahta Meteoroloji İstasyonu nun yağış değerleri kullanılmıştır (Çizelge 1). Çizelge 1: Kullanılan veriler Ölçekler DMİ Adıyaman Yağış DSİ

3 (Ziyaret Çayı) DMİ Kahta Yağış DSİ (Kahta Çayı) Kullanılan Yöntemler Daha önceki çalışmalarda, yağışa uygulanan kübkök dönüşümünün, günlük yağışların modellenmesinde [Baykan, 1979] ve yağış-akış ilişkilerinden yararlanarak günlük akışların türetilmesinde [Yaşar, 2004] kullanılabileceği gösterilmiştir. Bu çalışma kapsamında ise, sözkonusu dönüşümün, gerek yağış, gerekse akışları sıraya soktuktan sonra uygulanması olanakları araştırılmıştır. Çünkü, akım-sürek eğrilerinin oluşturulmasındaki mantık, akışları sıraya sokarak bazı kararları vermek biçimindedir. Birbirleriyle ilintili iki yada daha çok sayıdaki rastgele değişkenin aynı gözlem sırasında aldıkları değerler istatistiksel olarak birbirinden bağımsız değilse, sözkonusu değişkenlerin arasındaki bağımlılığın tanımlanması gerekir. Çalışmada basit doğrusal regresyon tipindeki bir ilişki öngörülerek, buna yönelik korelasyon katsayısının hesaplanması yoluna gidilmiştir. Bilindiği üzere, korelasyon katsayısı ( r X, Y ), iki rastgele değişkenin arasındaki ilişkinin ölçüsü olup, mutlak değerinin 1 e yaklaşması ilişkinin güçlendiğini göstermektedir: r X,Y n İ= 1 ( x x)( y y) i N s (1) Burada; x i, y i : veri dizilerinin öğeleri, x, y : veri dizilerinin ortalamaları s x, s y ; veri dizilerinin standart sapmalarıdır. = x s y i 3. BULGULAR Gerek özgün yağış ve akış, gerek kübkök dönüşümü uygulanmış özgün sıradaki yağış ve özgün akış, gerek hem aylık, hem de günlük veri grupları için, akışın özgün değerleri ile yağışın ise kübkök dönüşümü uygulanmış değerleri kullanılmıştır. Aşağıdaki çizgelerden de görüleceği üzere, yine hem günlük hem de aylık yağış ve akışın özgün gözlem dizilerinin arasında değil de, yağış dizisine kübkök dönüşümü uygulandıktan sonra kurulan regresyon bağıntısının daha kuvvetli olduğu gösterilmiştir. Adıyaman ve Kahta yağış ve akış gözlem istasyonlarının aylık değerleri arasında denenen ve sırası bozulmamış ve sıralanmış gözlem dizileri arasında yapılmış korelasyonlar aşağıdaki çizgelerde sunulmuştur (Çizelge 1 ila 6).

4 KORELASYON KATSAYISI Günlük (Yağış-Akış) Günlük (Küp kök-akış) YIL Çizge 1. Günlük değerler için yağış-akış ve kübkök yağış-akış korelasyon katsayılarının karşılaştırması ( AGİ-Kahta Meteoroloji İstasyonu) 4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 4.1. Sonuçlar Çizelge 2 de, Çizge 1 ila 3 de verilmiş günlük ve aylık korelasyon katsayılarının özeti sunulmuştur. Özgün ve sırası bozulmamış değerlere ilişkin olarak hesaplanmış korelasyon katsayılarıyla, kübkök dönüşümü uygulanmış ve sıralanmış değerler arasında yapılan çözümleme sonucunda hesaplanmış korelasyon katsayıları arasında açık bir iyileşme görülmektedir. Ortalama iyileşmeler Çizelge 3 de sunulmuştur. Buna göre günlük değerler arasındaki korelasyonlardaki iyileşmeler 8 kat mertebesinde olmaktadır.

5 KORELASYON KATSAYISI Yağış-Akış (Sırasız-Kahta) Kübkök Yağış-Akış (Sırasız-Kahta) Yağış-Akış (Sırasız-Ziyaret) Kübkök Yağış-Akış (Sırasız-Ziyaret) YIL Çizge 2. Sırasız günlük değerler için korelasyon katsayısının değişimi KORELASYON KATSAYISI Yağış-Akış (Sıralı-Kahta) Kübkök Yağış-Akış (Sıralı-Kahta) Yağış-Akış (Sıralı-Ziyaret) Kübkök Yağış-Akış (Sıralı-Ziyaret) YIL Çizge 3. Sıralı günlük değerler için korelasyon katsayısının değişimi ( AGİ-Adıyaman Meteoroloji İstasyonu)

6 Çizelge 2. Günlük yağış-akış ilişkilerinin korelasyon katsayıları KORELASYON Sırasız Sıralı KATSAYILARI r r Dönüşüm Yağış Kübkök Kübkök Biçimi yağış- yağış- İstasyon adı KAHTA ZİYARET Yağış- Akış Akış Akış Akış ,014 0,037 0,819 0, ,164 0,145 0,751 0, ,017 0,050 0,596 0, ,203 0,228 0,587 0, ,124 0,165 0,823 0, ,052 0,151 0,612 0, ,000 0,011 0,618 0, ,173 0,256 0,807 0, ,154 0,204 0,524 0, ,023 0,073 0,316 0, ,081 0,188 0,636 0, ,159 0,157 0,776 0, ,088 0,147 0,528 0, ,051 0,104 0,433 0,574 Çizelge 3. Korelasyon katsayılarında ortalama iyileşmeler AGİ Günlük yağış-akış arasında korelasyon Adı Özgün ve Sıralanmamı ş Dönüşümlü ve sıralanmış Korelasyon da İyileşme Kahta 0,092 0,789 8,6 kat Ziyaret 0,095 0,786 8,3 kat 4.2. Öneriler Gerçekleştirilen çalışmanın güvenirliği, ancak çok fazla sayıda yağış ve akış ölçeğine uygulanmakla artabilecektir. Özgün ve/veya akışları yapay bir hazneyle değiştirilmiş AGİ ve DMİ istasyonları arasında yapılacak çalışmalarla da, sunulan araştırmanın geçerlilik sınırları çizilebilecektir. Korelasyon katsayısının tanımında, sıralı değerler arasında belirtisi geçmektedir. Sıranın bozulmasının, korelasyon tanımını ne ölçüde zedeleyeceği incelenmeli; gerekirse byüksek debileri oluşturan yağışların her zaman yüksek yağışlar olmaması, olayın fiziğine gölge una başka bir ad verilmelidir. Belli bir duraylılık (stabilizasyon) döneminden sonra, yağış ile akış arasında bir koşutluk olacağı söylenebilir. Yani, çok yağış, çok akış getirecektir. Bunun yanı sıra, yağış ve akış arasındaki zamansal ötelenme durumları çeşitli istatistik yöntemlerle saptanarak, havzanın yağış-akış dönüşüm işlevine açıklık getirilebilir.

7 KAYNAKLAR [1] N. O. Baykan, 1979, İzmir Günlük Yağışlarının Matematik Benzetim Modeli, İstanbul, İ.T.Ü., 1 nci Ulusal Hidroloji Kongresi, s [2] DMİ ve DSİ yıllıklarından elde edilmiş yağış ve akış değerleri. [3] M. Yaşar, 2004, Günlük Akışlardaki Boşlukların Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Tamamlanması, Denizli, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. İnşaat Müh. Anabilim Dalı, yüksek lisans tezi, 97 s.

Ampirik Yöntemlerle Gediz Nehri İçin Askıda Katı Madde Yükü Tahmini *

Ampirik Yöntemlerle Gediz Nehri İçin Askıda Katı Madde Yükü Tahmini * İMO Teknik Dergi, 2011 5387-5407, Yazı 348 Ampirik Yöntemlerle Gediz Nehri İçin Askıda Katı Madde Yükü Tahmini * Aslı ÜLKE* Sevinç ÖZKUL** Gökmen TAYFUR*** ÖZ Akarsu morfolojisinin anlaşılmasında, barajların

Detaylı

KLİNİK ARAŞTIRMALARDA İKİ ÖLÇÜM TEKNİĞİNİN UYUMUNU İNCELEMEDE KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER

KLİNİK ARAŞTIRMALARDA İKİ ÖLÇÜM TEKNİĞİNİN UYUMUNU İNCELEMEDE KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 56, Sayı 1, 2003 1-6 KLİNİK ARAŞTIRMALARDA İKİ ÖLÇÜM TEKNİĞİNİN UYUMUNU İNCELEMEDE KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER Yasemin Genç* Durdu Sertkaya** Selda

Detaylı

ENERJİ İTHALATI CARİ AÇIK İLİŞKİSİ, VAR ANALİZİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME

ENERJİ İTHALATI CARİ AÇIK İLİŞKİSİ, VAR ANALİZİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME ENERJİ İTHALATI CARİ AÇIK İLİŞKİSİ, VAR ANALİZİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME THE RELATIONSHIP BETWEEN ENERGY IMPORT AND CURRENT ACCOUNT DEFICIT: THE CASE OF TURKEY WITH VAR ANALYSIS Doç. Dr. Murat

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI SİNYALİZE DÖNEL (YUVARLAKADA) KAVŞAKLARIN TASARIM ESASLARININ ARAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ ZİYA ÇAKICI DENİZLİ,

Detaylı

LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE MADDE SEÇMEDE KULLANILAN FARKLI MADDE ANALİZİ TEKNİKLERİ İLE OLUŞTURULAN ÖLÇEKLERİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE MADDE SEÇMEDE KULLANILAN FARKLI MADDE ANALİZİ TEKNİKLERİ İLE OLUŞTURULAN ÖLÇEKLERİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 18 Asya Öğretim Dergisi [Asian Journal of Instruction] 2013 1(2), 18-28 www.e-aji.com e-issn:2148-2659 LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE MADDE SEÇMEDE KULLANILAN FARKLI MADDE ANALİZİ TEKNİKLERİ İLE OLUŞTURULAN ÖLÇEKLERİN

Detaylı

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri Çankaya University Journal of Science and Engineering Volume 7 (2010), No. 2, 169 185 Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri için Kestirim Amaçlı Kullanılması Reşat Kasap 1, ve Sibel Kavak 2 1 Gazi

Detaylı

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ TEKNİKLERİ İLE KÖMÜR KALİTESİNDEKİ DEĞİŞKENLİĞİN BELİRLENMESİ

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ TEKNİKLERİ İLE KÖMÜR KALİTESİNDEKİ DEĞİŞKENLİĞİN BELİRLENMESİ MADENCİLİK, Cilt 45, Sayı 3, Sayfa 19-6, Eylül 006 Vol.45, No.3, pp 19-6, September 006 İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ TEKNİKLERİ İLE KÖMÜR KALİTESİNDEKİ DEĞİŞKENLİĞİN BELİRLENMESİ Determination of Variation

Detaylı

ENERJİ SEKTÖRÜNDE YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNİN İRDELENMESİ ANALYSIS OF THE BUILT-OPERATE-TRANSFER MODEL FOR THE ENERGY SECTOR

ENERJİ SEKTÖRÜNDE YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNİN İRDELENMESİ ANALYSIS OF THE BUILT-OPERATE-TRANSFER MODEL FOR THE ENERGY SECTOR ENERJİ SEKTÖRÜNDE YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNİN İRDELENMESİ ANALYSIS OF THE BUILT-OPERATE-TRANSFER MODEL FOR THE ENERGY SECTOR ÖZET Erdem ARIOĞLU* Ergin ARIOĞLU ** Yap-işlet-devret modeli uygulamaları dünyada

Detaylı

Firma Derecelendirme Çalışmaları Konusunda Çok Değişkenli İstatistiksel Analize Dayalı Karar Destek Sistemlerinin Kullanımı

Firma Derecelendirme Çalışmaları Konusunda Çok Değişkenli İstatistiksel Analize Dayalı Karar Destek Sistemlerinin Kullanımı Bankacılar Dergisi, Sayı 54, 2005 Firma Derecelendirme Çalışmaları Konusunda Çok Değişkenli İstatistiksel Analize Dayalı Karar Destek Sistemlerinin Kullanımı Hüseyin Tatlıdil 1, Murat Özel 2 1. Giriş Kredi

Detaylı

ISSN: 1012-0726 (Baskı) ISSN: 1308-2477 (Online) SAYI: 111 DSİ TEKNİK BÜLTENİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ISSN: 1012-0726 (Baskı) ISSN: 1308-2477 (Online) SAYI: 111 DSİ TEKNİK BÜLTENİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISSN: 1012-0726 (Baskı) ISSN: 1308-2477 (Online) SAYI: 111 DSİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK BÜLTENİ DSİ TEKNİK BÜLTENİ Sahibi DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Adına Akif ÖZKALDI Sorumlu Müdür

Detaylı

İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Derslerdeki Başarı Düzeylerinin Birbiriyle İlişkisi

İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Derslerdeki Başarı Düzeylerinin Birbiriyle İlişkisi İlköğretim Online E-Dergi İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Derslerdeki Başarı Düzeylerinin Birbiriyle İlişkisi Relations among Primary School Students Course Performances Yard. Doç.Dr. Selma GÜLEÇ

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir ve Tüketim İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme

Kocaeli Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir ve Tüketim İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (11) 2006 / 1 :168-179 Kocaeli Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir ve Tüketim İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme Recep Tarı Şadan Çalışkan **

Detaylı

Türkiye de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine Bir Alan Araştırması

Türkiye de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine Bir Alan Araştırması KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 12 (18): 57-72, 2010 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Türkiye de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine

Detaylı

Türkiye'nin AB Sürecinde Üyelik Potansiyelinin Tarımsal ve Diğer Bazı Önemli Kriterler Açısından Belirlenmesi

Türkiye'nin AB Sürecinde Üyelik Potansiyelinin Tarımsal ve Diğer Bazı Önemli Kriterler Açısından Belirlenmesi 35 Türkiye'nin AB Sürecinde Potansiyelinin Tarımsal ve Diğer Bazı Önemli Kriterler Açısından Belirlenmesi Özet Murat CANKURT 1 Cihat GÜNDEN 2 Bülent MİRAN 3 Tarım, Türkiye için Avrupa Birliği ne (AB) üyelikte

Detaylı

SOSYAL BİLİMLERDE YAPILAN UYGULAMALI ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER VE ÖLÇEKLER

SOSYAL BİLİMLERDE YAPILAN UYGULAMALI ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER VE ÖLÇEKLER C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 1 25 SOSYAL BİLİMLERDE YAPILAN UYGULAMALI ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER VE ÖLÇEKLER Yrd. Doç. Dr. Yalçın KARAGÖZ Bolu İzzet Baysal

Detaylı

Alternatif Sistematik Risk Ölçütleri ile Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modelinin Borsa İstanbul da Test Edilmesi

Alternatif Sistematik Risk Ölçütleri ile Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modelinin Borsa İstanbul da Test Edilmesi Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2014 Cilt: 51 Sayı: 598 P. BENGİTÖZ - M. UMUTLU 77 Alternatif Sistematik Risk Ölçütleri ile Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modelinin Borsa İstanbul da Test Edilmesi Özet

Detaylı

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz GÜFBED/GUSTIJ (2012) 2 (2):55-67 Research/Araştırma 1 İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz Serkan ÖZTÜRK 1,* 1 Gümüşhane Üniversitesi, Müh. Fak. Jeofizik

Detaylı

Küçük Hidroelektrik Santrallerde Yük-Frekans Kontrolü

Küçük Hidroelektrik Santrallerde Yük-Frekans Kontrolü Fırat Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Engineering 23 (2), 9-28, 2 23 (2), 9-28, 2 Küçük Hidroelektrik Santrallerde Yük-Frekans Kontrolü Ebru ÖZBAY, Muhsin Tunay GENÇOĞLU Fırat

Detaylı

TÜRKĐYE DE ERP UYGULAMALARI

TÜRKĐYE DE ERP UYGULAMALARI TÜRKĐYE DE ERP UYGULAMALARI Mustafa Fatih YEGÜL, Bilal TOKLU Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ÖZET Bu çalışmada, kurumların tedarikten, dağıtıma kadar tüm

Detaylı

Belediyelerde Hizmet Yeterliliğinin ve Hizmet Kalitesinin Artırılmasını Etkileyen Faktörlerin Analizi: İzmir Karşıyaka Belediyesinde Uygulama

Belediyelerde Hizmet Yeterliliğinin ve Hizmet Kalitesinin Artırılmasını Etkileyen Faktörlerin Analizi: İzmir Karşıyaka Belediyesinde Uygulama Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt:10, Sayı:2, 2008 Belediyelerde Hizmet Yeterliliğinin ve Hizmet Kalitesinin Artırılmasını Etkileyen Faktörlerin Analizi: İzmir Karşıyaka Belediyesinde

Detaylı

YABANCI YATIRIMCILARIN SERMAYE PİYASASI ALGISI: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR UYGULAMA

YABANCI YATIRIMCILARIN SERMAYE PİYASASI ALGISI: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR UYGULAMA Alınış Tarihi: 053014 Kabul Ediliş Tarihi: 253014 YABANCI YATIRIMCILARIN SERMAYE PİYASASI ALGISI: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR UYGULAMA THE PERCEPTION OF FOREIGN DIRECT INVESTORS: AN APPLICATION ON ISTANBUL

Detaylı

Morgan Stanley Capital International Türkiye Endeksinin Yapay Sinir Ağları ile Öngörüsü

Morgan Stanley Capital International Türkiye Endeksinin Yapay Sinir Ağları ile Öngörüsü EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 12 Sayı: 4 Ekim 2012 ss. 541-547 Morgan Stanley Capital International Türkiye Endeksinin Yapay Sinir Ağları ile Öngörüsü Forecasting of Morgan Stanley Capital

Detaylı

VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ

VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ 19 VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ ALAEDDİNOĞLU, Faruk * -YILMAZ, Erkan ** TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET XXI. yüzyıl birçok değişimi beraberinde getirmiştir. Bunların bir kısmı insanlığı

Detaylı

Siyah Alaca Irkı Süt İneklerinde Ali-Schaeffer Modeli Kullanılarak Tanımlanmış Farklı Laktasyon Eğrisi Biçimlerinin Belirlenmesi **

Siyah Alaca Irkı Süt İneklerinde Ali-Schaeffer Modeli Kullanılarak Tanımlanmış Farklı Laktasyon Eğrisi Biçimlerinin Belirlenmesi ** Siyah Alaca Irkı Süt İneklerinde Ali-Schaeffer Modeli Kullanılarak Tanımlanmış Farklı Laktasyon Eğrisi Biçimlerinin Belirlenmesi ** Kemal YAZGAN 1*, Seyrani KONCAGÜL 1, Fatin CEDDEN 2 1 Harran Üniversitesi,

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Eğitiminde Kullanımı Ve Dersin Hedeflerine UlaĢma Düzeyine Etkisi

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Eğitiminde Kullanımı Ve Dersin Hedeflerine UlaĢma Düzeyine Etkisi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 10, Sayı 1, (2009), (81-90) 81 Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Eğitiminde Kullanımı Ve Dersin Hedeflerine UlaĢma Düzeyine

Detaylı

Arsa Vasıflı Taşınmazların Değerine Etki Eden Faktörlerin ve Bu Faktörlerin Önem Sıralarının Belirlenmesi

Arsa Vasıflı Taşınmazların Değerine Etki Eden Faktörlerin ve Bu Faktörlerin Önem Sıralarının Belirlenmesi Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 3, 2013 (1-16) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 5, No: 3, 2013 (1-16) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞACI ALGORİTMALARI İLE BİLGİSAYAR VE İNTERNET GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞACI ALGORİTMALARI İLE BİLGİSAYAR VE İNTERNET GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 5 Sayý: 3-4 Sayfa: (-19) Makale VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞACI ALGORİTMALARI İLE BİLGİSAYAR VE İNTERNET GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Aslı ÇALIŞ, Sema KAYAPINAR*,

Detaylı

SİVAS KENT İÇME SUYU ŞEBEKESİNDEKİ SU KAYIPLARI VE KAYIP ORANINI AZALTMA ÇALIŞMALARI. Can Bülent KARAKU޹, Sayiter YILDIZ¹, Orhan CERİT²

SİVAS KENT İÇME SUYU ŞEBEKESİNDEKİ SU KAYIPLARI VE KAYIP ORANINI AZALTMA ÇALIŞMALARI. Can Bülent KARAKU޹, Sayiter YILDIZ¹, Orhan CERİT² S.Ü. Müh. Mim. Fak. Derg., c.25, s.1, 2010 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.25, n.1, 2010 SİVAS KENT İÇME SUYU ŞEBEKESİNDEKİ SU KAYIPLARI VE KAYIP ORANINI AZALTMA ÇALIŞMALARI Can Bülent KARAKU޹, Sayiter

Detaylı

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI İsmet DAŞDEMİR, Ersin GÜNGÖR ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, BARTIN ÖZET Bu çalışmada çok boyutlu karar verme metotlarının anlam ve önemi,

Detaylı

FAKTÖR ANALİZİ İLE AĞIRLIKLANDIRARAK YETKİNLİK ENVANTERİNİN DEĞERLENDİRMESİ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYE ETKİSİ

FAKTÖR ANALİZİ İLE AĞIRLIKLANDIRARAK YETKİNLİK ENVANTERİNİN DEĞERLENDİRMESİ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYE ETKİSİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: Sayı: Bahar 0 / s.65-78 FAKTÖR ANALİZİ İLE AĞIRLIKLANDIRARAK YETKİNLİK ENVANTERİNİN DEĞERLENDİRMESİ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYE ETKİSİ Doç.Dr.Dicle

Detaylı