GEN 4.2 AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES GEN 4.2 HAVA SEYRÜSEFER HİZMETİ ÜCRETLERİ AIP GEN TURKEY 14 FEB 08

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEN 4.2 AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES GEN 4.2 HAVA SEYRÜSEFER HİZMETİ ÜCRETLERİ AIP GEN 4.2-1 TURKEY 14 FEB 08"

Transkript

1 AIP GEN GEN 4.2 HAVA SEYRÜSEFER HİZMETİ ÜCRETLERİ Yol Ücretleri Sistemi Uygulama Şartları Madde 1 1. Akit Devletlerin sorumluluğundaki havasahasında Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının "Standartlar ve Tavsiyeli Uygulamalar" uyarınca saptanan prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilen her uçuş için bir ücret alınır. Bu havasahası yol ücretleri amaçlı olarak Akit Devletler tarafından belirlenen ve listesi Ek 1 de verilen en-route ücretlendirme sahalarına bölünür 2. Ücret, Akit Devletlerce "en-route" hava seyrüsefer tesisleri ve hizmetleri ile Yol Ücretleri Sisteminin işletilmesi sebebiyle maruz kalınan maliyetler ve Eurocontrol'un Sistemi işletme maliyetleri karşılığını oluşturacaktır. 3. Belirli bir ücretlendirme sahasında oluşan ücretlere katma değer vergisi (KDV) uygulanabilir. EUROCONTROL bu durumda sözkonusu vergiyi ilgili Devlet ile mutabık kalınacak şartlara ve kurallara göre tahsil edebilir. GEN 4.2 AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES Conditions of Application for the Route Charges System Article 1 1. A charge shall be levied for each flight performed in accordance with the procedures laid down in application of the Standards and Recommended Practices of the International Civil Aviation Organization in the airspace falling under the responsibility of the Contracting States. For route charge purposes, this airspace shall be divided into en-route charging zones, as defined by the Contracting States and listed in Annex The charge shall constitute remuneration for the costs incurred by Contracting States in respect of en route air navigation facilities and services and the operation of the Route Charges System, and for the costs incurred by EUROCONTROL in operating the System. 3. The charges generated in a given charging zone may be subject to value added tax (VAT). EUROCONTROL may, in that case, recover the said tax under the conditions and in accordance with the procedures agreed with the Contracting State(s) concerned. 4. Belirli bir ücretlendirme sahasında oluşan ücretlere teşvik sistem(ler)i uygulanabilir. EUROCONTROL bu durumda sözkonusu teşvik sistem(ler)ini ilgili Akit Devlet(ler) ile mutabık kalınacak şartlara ve usullere göre uygulayabilir. 4. The charges generated in a given charging zone may be subject to incentive scheme(s). EUROCONTROL may implement the incentive scheme(s) under the conditions and in accordance with the procedures agreed with the Contracting State(s) concerned. 5.Ücreti ödemekle yükümlü kişi, hava taşıtının uçuşun gerçekleştirildiği andaki işletmecisidir. İşletmecinin kimliği bilinmiyorsa hava taşıtının sahibi, işletmecinin kim olduğunu ispat edinceye kadar, işletmecisi olarak farzedilecektir. Madde 2 Ek 1 de listesi verilen ücretlendirme sahaları havasahasına giren her uçuş için tek bir ücret (R) alınır; bu ücret sözkonusu uçuşun herbir ücretlendirme sahası havasahasında oluşan ücretlerin toplamına eşittir: 5.The person liable to pay the charge shall be the person who was the operator of the aircraft at the time when the flight was performed. If the identity of the operator is not known, the owner of the aircraft shall be regarded as the operator unless he proves which other person was the operator. Article 2 For each flight entering the airspace of the charging zones listed in Annex 1 a single charge (R) shall be collected equal to the sum of the charges accruing in respect of that flight in the airspace of the charging zones concerned:

2 GEN AIP 14 FEB 08 TURKEY R = ri N Bir ücretlendirme sahasında (i) yapılan uçuşlardan kaynaklanan ferdi ücret (ri) Madde 3 hükümleri uyarınca hesaplanır. R = ri N The individual charge (ri) for flights in a charging zone (i) shall be calculated in accordance with the provisions of Article 3. Madde 3 Belirli bir ücretlendirme sahası (i) içindeki bir uçuş için ücret aşağıdaki formüle göre hesaplanır: ri = ti x Ni Bu formülde; (ri) ücreti, (ti) hizmet birim fiyatını, (Ni) ise sözkonusu uçuşa tekabül eden hizmet birimleri sayısını gösterir. Madde 4 Belirli bir uçuş için, önceki maddede anılan hizmet birim sayısı (Ni), aşağıdaki formül uygulanmak suretiyle bulunur: Ni = di x p Bu formülde (di) ücretlendirme sahası (i) içindeki mesafe katsayısını, (p) ise ilgili hava taşıtının ağırlık katsayısını gösterir. Article 3 The charge for a flight in a given charging zone (i) shall be calculated in accordance with the following formula: ri = ti x Ni where (ri) is the charge, (ti) the unit rate of charge and (Ni) the number of service units corresponding to such a flight. Article 4 For a given flight, the number of service units, designated (Ni) referred to in the foregoing article shall be obtained by means of the following formula: Ni = di x p where (di) is the distance factor in respect of the charging zone (i) and (p) the weight factor for the aircraft concerned. Madde 5 1. Mesafe katsayısı (di) aşağıdaki noktalar arasında kilometre olarak ifade edilen kuş uçuşu mesafenin (ortodromik mesafe)* yüze (100) bölünmesiyle bulunur: - Ücretlendirme sahası (i) içindeki kalkış havameydanı veya bu havasahasına giriş noktası ile - bu ücretlendirme sahası (i) içindeki ilk varış meydanı veya bu sahadan çıkış noktası. Bu giriş ve çıkış noktaları, sözkonusu havasahasının yanal sınırlarının uçuş planında tanımlanan yollar ile kesiştiği noktalardır. Söz konusu uçuş planı, ilk verilen uçuş planına işletmeci tarafından getirilen her türlü değişiklik ile hava trafik akış yönetim önlemleri sebebiyle işletmeci tarafından onaylanan her türlü değişikliği içerir. Article 5 1. The distance factor (di) shall be obtained by dividing by one hundred (100) the number of kilometres in the great circle distance between: - the aerodrome of departure within, or the point of entry into, the charging zone (i). and - the aerodrome of first destination within, or the point of exit from, that charging zone (i). The aforesaid entry and exit points shall be the points at which the lateral limits of the said airspace are crossed by the route described in the flight plan. This flight plan incorporates any changes made by the operator to the flight plan initially filed as well as any changes approved by the operator resulting from air traffic flow management measures. AIP AMDT 02/08 DHMİ - ANKARA

3 AIP GEN Hiçbir mola inişi yapmaksızın kalkış havameydanında sona eren (sirküler uçuş) için aşağıdaki iki durum hariç 5.1 maddesi uygulanır: a. Sadece tek bir ücretlendirme sahasında yapılan sirküler uçuş için mesafe katsayısı, havameydanı ile uçuşun havameydanından en uzak noktası arasındaki ortodromik mesafenin kilometre saysı (2) ile çarpıldıktan sonra yüze (100) bölünmek suretiyle bulunur; b. Birden fazla ücretlendirme sahasında yapılan sirküler uçuş için, uçuşun havameydanından en uzak noktasını içeren ücretlendirme sahası haricinde 5.1 Maddesi uygulanır; sözkonusu saha içinse, mesafe katsayısı, bu saha içinde katedilen ortodromik mesafenin (sahaya giriş noktasıyla havameydanına en uzaktaki nokta ve bu nokta ile sahadan çıkış noktası arasındaki mesafenin) kilometre olarak ifadesinin yüze (100) bölünmesiyle elde edilen sayıdır. 3. Hesaplamaya esas alınacak mesafe, bir Akit Devlet arazisindeki her bir iniş ve kalkış için yirmi (20) kilometre azaltılacaktır. Madde 6 1. İki ondalıklı bir sayıyla ifade edilen ağırlık katsayısı (p), hava taşıtının seyrüsefer sertifikasında veya uçuş el kitabında veya herhangi bir eşdeğer resmi belgede belirtilen kalkıştaki azami ağırlığını tek ondalıklı metrik ton olarak gösteren sayının elliye (50) bölünerek kare kökünün alınması suretiyle aşağıda gösterildiği şekilde bulunur: p = Kalkıştaki azami ağırlık 50 Hava taşıtının belirtilen kalkıştaki azami ağırlığı ücret tahsilinden sorumlu kurumlarca bilinmiyorsa ağırlık katsayısı, sözkonusu hava taşıtının mevcudiyeti bilinen en ağır tipinin ağırlığı esas alınarak hesaplanır. 2. Aynı hava taşıtı için, birden fazla sayıda "kalkıştaki azami ağırlık" onaylanmışsa, ağırlık katsayısı, bu hava taşıtının tescil edildiği Devlet tarafından izin verilen en yüksek "kalkıştaki azami ağırlık" üzerinden hesaplanır. 2. For flights terminating at the aerodrome from which the aircraft has taken off and during which no intermediate landing has been made (circular flights), article 5.1 is applicable, except in the following two cases: a. For a circular flight performed exclusively in a single charging zone the distance factor shall be obtained by dividing by one hundred (100) the number of kilometers in the great circle distance between the aerodrome and the most distant point from the aerodrome, multiplied by two (2); b. For a circular flight performed in more than one charging zone Article 5.1 is applicable, except in that charging zone containing the most distant point from the aerodrome, where the distance factor shall be obtained by dividing by one hundred (100) the number of kilometers in the total great circle distance between the point of entry into that charging zone and the most distant point from the aerodrome, and from this most distant point to the point of exit from that charging zone. 3. The distance to be taken into account shall be reduced by twenty (20) kilometres for each takeoff from and for each landing on the territory of a Contracting State. Article 6 1. The weight factor (p) - expressed as a figure taken to two decimals - shall be the square root of the quotient obtained by dividing by fifty (50) the number of metric tons - expressed as a figure taken to one decimal - in the maximum certificated take-off weight of the aircraft as shown in the certificate of airworthiness, the flight manual or any other equivalent official document, as follows: p = Max. take-off weight 50 Where the maximum certificated take-off weight of the aircraft is not known to the bodies responsible for the collection of the charge, the weight factor shall be calculated by taking the weight of the heaviest aircraft of the same type known to exist. 2. Where an aircraft has multiple certificated maximum take-off weights, the weight factor shall be established on the basis of the highest maximum take-off weight authorised for the aircraft by its State of registration.

4 GEN AIP 14 FEB 08 TURKEY 3. Ancak, işletmeci - hava taşıtı filosunda değişiklik yaptığını en geç değişikliğin yapıldığı takvim ayının son gününe kadar ve en az yıllık olarak - aynı tipin çeşitli versiyonlarından birden fazla sayıda hava taşıtı kullandığını EUROCONTROL a beyan etmişse, bu işletmecinin kullandığı aynı tip hava taşıtlarından her birinin ağırlık katsayısı, bu tipteki bütün hava taşıtlarının kalkıştaki azami ağrlıklarının ortalaması bazında saptanır. Bu katsayı her hava taşıtı tipi ve her işletmeci için yılda en az bir defa hesaplanır. 4. Ücretin hesaplanmasında, ağırlık katsayısı virgülden sonra iki rakam ihtiva eden bir sayı ile ifade edilir. Madde 7 1. Birim Ücret Fiyatı (ti) EURO olarak tespit edilir. 2. Ulusal parası EURO olmayan Akit devletler için, ilgili Devletçe aksi kararlaştırılmadığı sürece, birim ücret fiyatı her ay, EURO ile ulusal para arasındaki, uçuşun gerçekleştiği aydan bir önceki aya ait ortalama kambiyo rayici uygulanmak suretiyle yeniden hesaplanır. Uygulanan kambiyo rayici, "Reuters" tarafından günlük BID rayici bazında hesaplanan "Kapanıştaki Çapraz Rayiçlerin" aylık ortalamasıdır. Madde 8 1. Aşağıda belirtilen uçuşlar yol ücretlerinden muaftır: a. kalkıştaki izinli azami ağırlığı iki (2) metrik tondan az olan hava taşıtları tarafından yapılan uçuşlar; b. münhasıran, resmi görev seyahatindeki, tahtta bulunan Hükümdarları ve yakın ailelerini, Devlet Başkanlarını, Hükümet Başkanlarını ve Bakanları taşımak için yapılan uçuşlar. Bu durumların, her defasında, uçuş planında uygun bir statü göstergesi veya açıklama ile belirtilmesi gerekir; c. münasip bir yetkili kuruluşun izniyle, arama ve kurtarma amacıyla yapılan uçuşlar. 2. Bunların dışında, Akit Devlet(ler) kendi sorumluluğundaki/sorumluluklarındaki belli bir 3. Where, however an operator has indicated to EUROCONTROL - by the last working day of the calendar month in which his aircraft fleet changed and least annually - that he operates two or more aircraft which are different versions of the same type, the average of the maximum take-off weights of all his aircraft of that type shall be taken for the calculation of the weight factor for each aircraft of that type. The calculation of this factor per aircraft type and per operator shall be effected at least once a year. 4. For the purpose of calculating the charge, the weight factor shall be expressed as a figure taken to two decimal places. Article 7 1. The unit rate of charge (ti) shall be established in Euros. 2. Unless decided differently by the Contracting State(s) concerned, the unit rate of charge for a charging zone for which the euro is not the national currency shall be recalculated monthly by applying the average monthly rate of exchange between the euro and the national currency for the month preceding the month during which the flight takes place. The exchange rate applied shall be the monthly average of the "Closing Cross Rate" calculated by Reuters based on daily BID rate. Article 8 1. The following flights shall be exempt from the payment of charges: a. flights performed by aircraft of which the maximum take-off weight authorised is less than two (2) metric tons; b. flights performed exclusively for the transport, on official mission, of the reigning Monarch and his/her immediate family, Heads of State, Heads of Government, and Government Ministers. In all cases, this must be substantiated by the appropriate status indicator or remark on the flight plan; c. search and rescue flights authorised by the appropriate competent body. 2. Furthermore, the Contracting State(s) concerned may, in respect of a given charging zone AIP AMDT 02/08 DHMİ - ANKARA

5 AIP GEN uçuş ücretlendirme sahasında aşağıdaki uçuşlara da muafiyet tanıyabilirler: a. herhangi bir Devletin askeri uçakları tarafından gerçekleştirilen askeri uçuşlar; b. uçuş planında özel bir şerhle belirtilmiş olmak şartıyla, münhasıran bir pilot lisansı veya kokpit uçuş personeli belgesi almak amacıyla yapılan eğitim uçuşları. Bu uçuşlar sadece sözkonusu ücretlendirme sahası içinde yapılmış olmalıdır. Bu uçuşlarda hiçbir şekilde yolcu ve/veya kargo taşıması yapılmamalı ve uçuş hava taşıtının bir yere nakli veya konuşlandırılması amacıyla yapılıyor olmamalıdır; c. münhasıran, hava seyrüseferine yardımcı olarak kullanılan veya kullanılacak olan yerdeki donanımı kontrol veya test amacıyla yapılan uçuşlar. Sözkonusu hava taşıtının bir yere nakli veya konuşlandırılması amacıyla yapılan uçuşlar bunun dışındadır; d. hava taşıtının kalkış yaptığı havameydanında, arada hiçbir iniş yapılmaksızın, son bulan uçuşlar (sirküler uçuşlar). e. sözkonusu ücretlendirme sahası içinde sadece VFR olarak yapılan uçuşlar; f. münasip yetkili kuruluşun izniyle yapılan insani uçuşlar; g. gümrük ve polis uçuşları. Madde 9 Yol ücreti, Ek 2'deki Ödeme Şartları uyarınca EUROCONTROL Genel Merkezinde ödenir. Hesapta kullanılan para birimi EURO'dur. Madde 10 Yol Ücretleri Sistemi Uygulama Şartları ve birim fiyatlar Akit Devletlerce yayımlanır. falling under its/their responsibility, exempt from the from the payment of the charge: a. military flights performed by military aircraft of any State; b. training flights performed exclusively for the purpose of obtaining a licence, or a rating in the case of cockpit flight crew, and where this is substantiated by an appropriate remark on the flight plan. Flights must be performed solely within this charging zone. Flights must not serve for the transport of passengers and/or cargo, nor for positioning or ferrying of the aircraft; c. flights performed exclusively for the purpose of checking or testing equipment used or intended to be used as ground aids to air navigation, excluding positioning flights by the aircraft concerned; d. flights terminating at the aerodrome from which the aircraft has taken off and during which no intermediate landing has been made (circular flights). e. flights performed exclusively under VFR within this charging zone; f. humanitarian flights authorized by the appropriate competent body; g. customs and police flights. Article 9 The charge shall be payable at EUROCON- TROL's Headquarters, in accordance with the Conditions of Payment set out in Annex 2. The currency of account used shall be the euro. Article 10 The Contracting States shall publish the Conditions of Application of the Route Charges System and the unit rates.

6 GEN AIP 14 FEB 08 TURKEY Annex 1 ENROUTE CHARGING ZONES Name of Charging Zone Airspace Description Contracting State(s) Albania Germany Tirana Flight Information Region Tirana Upper Flight Information Region Hannover Upper Flight Information Region Rhein Upper Flight Information Region Bremen Flight Information Region Langen Flight Information Region München Flight Information Region Republic of Albania Federal Republic of Germany Armenia Yerevan Flight Information Region Republic of Armenia (not yet technically integrated) Austria Wien Flight Information Region Republic of Austria Belgium - Luxembourg Bosnia and Herzegovina Bulgaria Croatia Bruxelles Upper Flight Information Region Bruxelles Flight Information Region Sarajevo Upper Flight Information Region Sarajevo Flight Information Region Sofia Flight Information Region Varna Flight Information Region Zagreb Flight Information Region Zagreb Upper Flight Information Region Kingdom of Belgium - Grand Duchy of Luxembourg Bosnia and Herzegovina Republic of Bulgaria Republic of Croatia Denmark Kobenhavn Flight Information Region Kingdom of Denmark Continental Spain Canaries Finland France United Kingdom Greece Madrid Upper Flight Information Region Madrid Flight Information Region Barcelona Upper Flight Information Region Barcelona Flight Information Region Islas Canaries Upper Flight Information Region Islas Canaries Flight Information Region Finland Upper Flight Information Region Finland Flight Information Region France Upper Flight Information Region Paris Flight Information Region Brest Flight Information Region Bordeaux Flight Information Region Marseille Flight Information Region Reims Flight Information Region Scottish Upper Flight Information Region Scottish Flight Information Region London Upper Flight Information Region London Flight Information Region Athinai Upper Flight Information Region Athinai Flight Information Region Kingdom of Spain Kingdom of Spain Republic of Finland French Republic United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Hellenic Republic Hungary Budapest Flight Information Region Republic of Hungary AIP AMDT 02/08 DHMİ - ANKARA

7 AIP GEN ENROUTE CHARGING ZONES Name of Charging Zone Airspace Description Contracting State(s) Ireland Italy Shannon Upper Flight Information Region Shannon Flight Information Region Shannon Oceanic Transition Area enclosed by the following co-ordinates: 51 North 15 West, 51 North 8 West, 48 30' North 8 West, 49 North 15 West, 51 North 15 West at and above FL55 Northern Oceanic Transition Area enclosed by the following coordinates: 57 North 15 West, 54 North 15 West, 57 North 10 West, North 10 West at and above FL55. Milano Upper Flight Information Region Milano Flight Information Region Roma Upper Flight Information Region Roma Flight Information Region Brindisi Upper Flight Information Region Brindisi Flight Information Region Ireland Italian Republic Lithuania Vilnius Flight Information Region Republic of Lithuania (not yet technically integrated) Former Yugoslav Republic of Macedonia Skopje Flight Information Region The Former Yugoslav Republic of Macedonia Malta Malta Flight Information Region Malta Upper Flight Information Region Republic of Malta Moldova Chisinau Flight Information Region Republic of Moldova Norway Norway Upper Flight Information Region Norway Flight Information Region Bodo Oceanic Flight Information Region Kingdom of Norway Netherlands Amsterdam Flight Information Region Kingdom of the Netherlands Poland Warszawa Flight Information Region Republic of Poland (not yet technically integrated) Lisboa Lisboa Upper Flight Information Region Lisboa Flight Information Region Santa Maria Flight Information Region Portuguese Republic Romania Bucuresti Flight Information Region Romania Belgrade Beograd Upper Flight Information Region Beograd Flight Information Region Republic of Serbia Republic of Montenegro Slovakia Bratislava Flight Information Region Slovak Republic Slovenia Ljubljana Flight Information Region Republic of Slovenia Sweden Sweden Upper Flight Information Region Sweden Flight Information Region Kingdom of Sweden

8 GEN AIP 14 FEB 08 TURKEY ENROUTE CHARGING ZONES Name of Charging Zone Airspace Description Contracting State(s) Switzerland Switzerland Upper Flight Information Region Switzerland Flight Information Region Swiss Confederation Czech Republic Praha Flight Information Region Czech Republic Turkey Ukraine Ankara Flight Information Region Istanbul Flight Information Region Kyiv Flight Information Region Simferepol Flight Information Region Odesa Flight Information Region Kharkiv Flight Information Region L viv Flight Information Region Republic of Turkey Ukraine (not yet technically integrated) AIP AMDT 02/08 DHMİ - ANKARA

9 AIP GEN Ek 2 ÖDEME ŞARTLARI HÜKÜM 1 1. Fatura edilen tutarlar Brüksel'de EUROCON- TROL Genel Merkezinde ödenir. 2. Bununla birlikte EUROCONTROL, Yol Ücretleri Sisteminin yetkili organlarınca Akit devletlerde veya başka Devletlerde belirtilen bankalardaki hesaplarına yapılan ödemeleri de borçtan kurtarıcı kabul eder. 3. Ücret borcu, uçuşun gerçekleştiği tarihte doğar. Ödeme, fatura tarihini izleyen 30 gün içinde ve en geç faturada belirtilen vade tarihinde EUROCONTROL'un hesabına geçmiş olmalıdır. HÜKÜM 2 1. İşbu hükmün 2. paragrafında öngörülen durum dışında, yol ücreti tutarı EURO olarak ödenir. 2. Ödemenin, bir Akit Devlette belirtilen bir bankaya yapılması halinde bu Devletin uyruğunda kullanıcılar kendilerine fatura edilen yol ücreti tutarlarını bu Devletin ulusal konvertibl parasıyla ödeyebilirler. 3. Yukarıdaki paragrafta belirtilen imkandan yararlanıldığı taktirde, EURO olarak ifade edilmiş tutarlar, vade tarihinde ve ödemenin yapıldığı yerde ticari işlemlerde kullanılan günlük kambiyo rayici üzerinden ulusal paraya çevrilir. HÜKÜM 3 Ödemenin EUROCONTROL'un belirttiği banka hesabına geçirilmesindeki valör tarihi, ödemenin EUROCONTROL'a ulaştığı tarih kabul edilir. Valör tarihi, EUROCONTROL'un parayı kullanabileceği tarihtir. HÜKÜM 4 1. Ödemelerde: ödenen faturalardaki referans, tarih, EURO tutarı ve düşülen kredi notlarının EURO tutarı belirtilmelidir. Faturaların EURO tutarlarının belirtilmesi gereği, ulusal para ile ödeme yapma imkanından yararlanan kullanıcılar için de geçerlidir. Annex 2 CONDITIONS OF PAYMENT CLAUSE 1 1. The amounts billed shall be payable at EUROCONTROL's Headquarters in Brussels. 2. EUROCONTROL will nevertheless consider payment into the accounts opened in its name with banking establishments in the Contrating or other States designated by the competent bodies of the Route Charges System as a discharge of the Payer's liability. 3. The amount of the charge is due on the date of performance of the flight. The latest value date by which payment must be received by EUROCONTROL shall be shown on the bill and is 30 days from the date of the bill. CLAUSE 2 1. Except as provided in paragraph 2 of this clause, the amount of the charge shall be paid in euros. 2. Any user who is a national of a Contracting State may, whenever payment is made by him into a designated banking establishment situated in the State of which he is a national, discharge the debt in the convertible currency of that State. 3. Where a user avails himself of the facility rendered to in the foregoing paragraph, the conversion into national currency of the euro amount shall be effected at the daily exchange rate used for commercial transactions for the value date and place of payment. CLAUSE 3 Payment shall be deemed to have been received by EUROCONTROL on the value date on which the amount due was credited into a designated bank of account of EUROCON- TROL. The value date shall be the date on which EUROCONTROL can use the funds. CLAUSE 4 1. Payments shall be accompanied by a statement giving the references, dates and euro amounts in respect of bills paid and of any credit notes deducted. The requirement to show the amounts of bills in euro shall apply also to users availing themselves of the facility to pay in national currency.

10 GEN AIP 14 FEB 08 TURKEY 2. Ödemede yukarıdaki 1.paragrafta sayılan hususlar belirtilmediği takdirde, ödemeyi belirli (bir) fatura(ya/lara) mahsup edebilmek üzere EUROCONTROL, yapılan ödemeyi: - önce faizlere, bilahare - ödenmemiş faturaların en eskisine mahsup edebilir. HÜKÜM 5 1. Bir fatura ile ilgili her türlü itiraz EUROCON- TROL'a yazılı olarak veya EUROCONTROL tarafından önceden kabul edilmiş bir elektronik araçla yapılmalıdır. Bu itirazları EUROCON- TROL'a ulaşmış olması gereken son tarih, faturada gösterilir ve fatura tarihinden itibaren 60 gündür. 2. İtiraz tevdi tarihi, itirazın EUROCONTROL'a intikal tarihidir. 3. İtiraz konusu açıkça belirtilmeli ve münasip belgeler eklenmelidir. 4. Kullanıcı tarafından itirazda bulunulmuş olması, EUROCONTROL izin vermedikçe kullanıcıya itiraz ettiği tutarı ilgili faturadan düşme hakkını vermez. 5. EUROCONTROL ile bir kullanıcının karşılıklı olarak birbirlerinin borçlusu ve alacaklısı olmaları halinde, önceden EUROCONTROL'un izni olmaksızın hiçbir mahsup/telafi ödemesi yapılamaz. HÜKÜM 6 1. En son ödeme gününe kadar ödenmemiş yol ücretleri yetkili organlarca kararlaştırılan ve Uygulama Şartları Madde 10 uyarınca Akit Devletlerce ilan edilen oranda bir faiz eklenmek suretiyle arttırılır. Geç Ödeme Faizi adını taşıyan bu faiz, basit faizdir; ödenmemiş bakiye üzerinden günü gününe hesaplanır. 2. Bu faiz EURO olarak hesaplanır ve fatura edilir. 2. Where a payment is not accompanied by the details specified in paragraph 1 above so as to allow its application to a specific bill or bills, EUROCONTROL will apply the payment :- first to interest, and then - to the oldest bills unpaid. CLAUSE 5 1. Claims against bills must be submitted to EUROCONTROL in writing or by an electronic medium previously approved by EUROCON- TROL. The latest date by which claims must be received by EUROCONTROL shall be shown on the bill and is 60 days from the date of the bill. 2. The date of submission of claims shall be the date on which the claims are received by EUROCONTROL. 3. Claims must be detailed and should be accompanied by any relevant supporting evidence. 4. Submission of a claim by a user shall not entitle him to make any deduction from the relevant bill unless so authorised by EUROCONTROL. 5. Where EUROCONTROL and a user are mutually debtor and creditor no compensation payments shall be effected without EUROCON- TROL's prior agreement. CLAUSE 6 1. Any charge which has not been paid by the latest date for payment shall be increased by the addition thereto of interest at a rate decided by the competent bodies, and published by the Contracting States in accordance with Article 10 of the Conditions of Application. The interest, entitled Interest on Late Payment, shall be simple interest calculated from day to day on the unpaid overdue amount. 2. The interest will be calculated and billed in euros. AIP AMDT 02/08 DHMİ - ANKARA

11 AIP GEN HÜKÜM 7 1. Borçlu borçlandığı tutarı ödemediği taktirde zecri tahsilat uygulanabilir. Bu önlemler hizmet vermeme, hava taşıtı alıkoyma veya yürürlükteki yasalara uygun diğer zecri tedbirler içerebilir. CLAUSE 7 1. Where a debtor has not paid the amount due, measures may be taken to enforce recovery. These measures may include the denial of services, detention of aircraft or other enforcement measures in accordance with applicable law.

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TULOMSAS STANDARD AGREEMENT FOR GOODS PROCUREMENTS (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) SÖZLEŞME TARİHİ: CONTRACT DATE:

Detaylı

2. Acceptance of Purchase Orders. 3. Price Changes. 4. Payment Terms

2. Acceptance of Purchase Orders. 3. Price Changes. 4. Payment Terms POLİMER KAUÇUK SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ EMEA Standard Terms and Conditions of Sale (dated August 2014) These terms and conditions of sale ( Terms and Conditions of Sale ) are between POLİMER

Detaylı

CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL COMMERCIAL SALE OF GOODS

CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL COMMERCIAL SALE OF GOODS CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL COMMERCIAL SALE OF GOODS 1. PARTIES SELLER Name Address if different, address of Seller's place of business through which this contract is to be performed Telephone Fax E-mail

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI (CUSTOMER ACCEPTANCE DECLARATION)

MÜŞTERİ KABUL BEYANI (CUSTOMER ACCEPTANCE DECLARATION) MÜŞTERİ KABUL BEYANI (CUSTOMER ACCEPTANCE DECLARATION) TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O..... ŞUBESİ (BRANCH) Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi aşağıda yazılı tarihte tarafıma/tarafımıza

Detaylı

GTC_V_14.01_Eng-Tur SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENERAL TERMS AND CONDITIONS SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR

GTC_V_14.01_Eng-Tur SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENERAL TERMS AND CONDITIONS SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR İşbu Genel Hükümler ve Şartlar (bundan sonra GHŞ olarak söz edilecektir), SIBUR International GmbH ile Alıcı arasında akdedilecek tüm sözleşmelerin ayrılmaz

Detaylı

Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi. Consumer Banking Services Agreement

Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi. Consumer Banking Services Agreement Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Consumer Banking Services Agreement Müşteri Adı Soyadı: Client s First & Last Name: Müşteri No: Client s Number: Müşterek Hesap mı? Is it joint account? Evet /

Detaylı

MADRİD PROTOKOLÜ ÇERÇEVESİNDE MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİL SİSTEMİNE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER. Mart 2012. (Para ile satılmaz)

MADRİD PROTOKOLÜ ÇERÇEVESİNDE MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİL SİSTEMİNE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER. Mart 2012. (Para ile satılmaz) MADRİD PROTOKOLÜ ÇERÇEVESİNDE MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİL SİSTEMİNE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER Mart 2012 (Para ile satılmaz) ISBN 975-6815-00-0 Basım Yeri : Adres : Telefon : Faks : E-mail : İÇİNDEKİLER

Detaylı

Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties

Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties About the law Law 67/2005 Consolidated in Turkish Law 67/2005 Main in English About the law This is a consolidating law incorporating

Detaylı

4 Mayıs 1993 SALI. Kanun

4 Mayıs 1993 SALI. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Mayıs 1993 SALI Sayı: 21571 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan

Detaylı

NATIONAL INSTRUMENTS SATIŞ KOŞUL VE ŞARTLARI NATIONAL INSTRUMENTS TERMS AND CONDITIONS OF SALE

NATIONAL INSTRUMENTS SATIŞ KOŞUL VE ŞARTLARI NATIONAL INSTRUMENTS TERMS AND CONDITIONS OF SALE NATIONAL INSTRUMENTS TERMS AND CONDITIONS OF SALE The terms and conditions detailed herein ( Agreement ) apply to your ( Customer ) purchase from NI of NI hardware ( Hardware ), licenses to use NI software

Detaylı

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı FAİZİN/MASRAF IN/ÜCRETİN ADI. Akdi Faiz Oranı (Aylık / Dönemlik)

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı FAİZİN/MASRAF IN/ÜCRETİN ADI. Akdi Faiz Oranı (Aylık / Dönemlik) REQUEST AND INFORMATION FORM FOR MOTOR VEHICLE CREDIT INFORMATION ON PRODUCT: Name of the Product Term (Maturity) Credit Amount MOTOR VEHICLE CREDIT TAŞIT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER:

Detaylı

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS)

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

Vergide Gündem. Hizmet ihracında yurtdışında faydalanma kavramı Derya Arslan

Vergide Gündem. Hizmet ihracında yurtdışında faydalanma kavramı Derya Arslan Vergide Gündem Tax Agenda Mayıs / May 2012 Hizmet ihracında yurtdışında faydalanma kavramı Derya Arslan Yeni TTK kapsamında mal ve hizmet tedarikinde geç ödemenin sonuçları Av. Tuğçe Gültekin English Translation

Detaylı

Vergide Gündem. Şubat / February 2012. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin vergilendirilmesi M. Fatih Köprü

Vergide Gündem. Şubat / February 2012. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin vergilendirilmesi M. Fatih Köprü Vergide Gündem Tax Agenda Şubat / February 2012 Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin vergilendirilmesi M. Fatih Köprü Dâhilde işleme rejiminin aksayan yönü: Geri gelen eşya Tuğba Aslan English translation

Detaylı

Havayolu İşletmelerinde Bir Maliyet Unsuru: Avrupa Hava Sahası nda Hava Trafik Yol Ücretleri

Havayolu İşletmelerinde Bir Maliyet Unsuru: Avrupa Hava Sahası nda Hava Trafik Yol Ücretleri Havayolu İşletmelerinde Bir Maliyet Unsuru: Avrupa Hava Sahası nda Hava Trafik Yol Ücretleri Suat USLU 1 Yrd.Doç.Dr. Aydan CAVCAR 2 Öz: Hava trafik yönetimi havayolu işletmelerinin üretkenliğini etkileyen

Detaylı

Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri

Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri GENEL SART, VE KOSULLAR, (TR) Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri Yerel Hizmet Masanızın telefon numarası ve e-posta adresi için aşağıdaki çizelgede belirtilen web sitesine gidin. Easy Service

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA 10/13 NUMARALI İHALE DOSYASI KAPSAMINDA YAPILACAK 343 KALEM GEMİ YEDEK MALZEMESİ TEDARİKİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS

Detaylı

Resmi Gazete 02.11.2003 Pazar Sayı: 25277 (Asıl)

Resmi Gazete 02.11.2003 Pazar Sayı: 25277 (Asıl) Karayolu Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin 153 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2003/6250 Bakanlar Kurulundan: Milletlerarası Sözleşme Resmi Gazete

Detaylı

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI Bu Antlaşmaya taraf Devletler

MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI Bu Antlaşmaya taraf Devletler UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (1980) [CISG] THE STATES PARTIES TO THIS CONVENTION, BEARING IN MIND the broad objectives in the resolutions adopted by the sixth

Detaylı

ISPS Code. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu. ve SOLAS Değişiklikleri. Kaptan Kader TERZİ. (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir)

ISPS Code. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu. ve SOLAS Değişiklikleri. Kaptan Kader TERZİ. (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir) ISPS Code Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu ve SOLAS Değişiklikleri (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir) Kaptan Kader TERZİ Önsöz Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS

Detaylı

ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ LABOUR STATISTICS 2013

ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ LABOUR STATISTICS 2013 ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ LABOUR STATISTICS 2013 Bu yayının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu na göre her hakkı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına aittir. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından

Detaylı

REMATRA KATILIM SÖZLEŞMESİ. Katılımcı Exhibitor. Yer/Tarih. Kaşe/Yetkili imza. Şirketin ticari ünvanı. Şirketin Fuar Duyurularında Kullanılacak İsmi

REMATRA KATILIM SÖZLEŞMESİ. Katılımcı Exhibitor. Yer/Tarih. Kaşe/Yetkili imza. Şirketin ticari ünvanı. Şirketin Fuar Duyurularında Kullanılacak İsmi Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Registration and Acceptance of the Conditions for Participation Fuar veya Ofis alanı için başvurduğumuzu bildiririz. Ekte bulunan, Rematra Center/Tirana da başlıyacak olan EURBALKAN

Detaylı

TASLAK İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMLERİNİN TESCİL, OPERASYON, SEYRÜSEFER, BAKIM VE UÇUŞA ELVERİŞLİLİK USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT-İHA)

TASLAK İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMLERİNİN TESCİL, OPERASYON, SEYRÜSEFER, BAKIM VE UÇUŞA ELVERİŞLİLİK USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT-İHA) TASLAK İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMLERİNİN TESCİL, OPERASYON, SEYRÜSEFER, BAKIM VE UÇUŞA ELVERİŞLİLİK USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT-İHA) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı. European Charter of Local Self - Government

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı. European Charter of Local Self - Government Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı European Charter of Local Self - Government Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı United Cities and Local Governments Middle

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yanı illeri içim Bagbakanhk Segriyat ve Nüdevvenat 1 Aralık 1977 Genel Müdürlüğünm PERŞEMBE başvurulur. i I Sayı : 16126 YÜRÜTME

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION BELGELENDİRME MERKEZİ PRODUCT CERTIFICATION CENTER ÜRÜN BELGELENDİRME BAŞVURU REHBERİ PRODUCT CERTIFICATION APPLICATION GUIDE Doküman No : BM-RHB-01

Detaylı

32 U.S.T. 3111 TURKEY. Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters TIAS 9891 32 U.S.T. 3111. June 7, 1979, Date-Signed

32 U.S.T. 3111 TURKEY. Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters TIAS 9891 32 U.S.T. 3111. June 7, 1979, Date-Signed 32 U.S.T. 3111 TURKEY Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters TIAS 9891 32 U.S.T. 3111 June 7, 1979, Date-Signed January 1, 1981, Date-In-Force STATUS: [*1] Treaty signed at Ankara June 7,

Detaylı

DANIŞTAY DERGİSİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI

DANIŞTAY DERGİSİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI ISSN 1300-0187 DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2012 SAYI : 131 ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA

Detaylı

UÇAK TİP İNTİBAK EĞİTİMİ ORGANİZASYONU (TRTO) TALİMATI (SHT-1 B REV.2) (07/09/2012) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar

UÇAK TİP İNTİBAK EĞİTİMİ ORGANİZASYONU (TRTO) TALİMATI (SHT-1 B REV.2) (07/09/2012) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar Amaç UÇAK TİP İNTİBAK EĞİTİMİ ORGANİZASYONU (TRTO) TALİMATI (SHT-1 B REV.2) (07/09/2012) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar Madde 1- Bu talimatın amacı, tip intibak eğitimi gerektiren

Detaylı