Altivar 71 Asenkron motorlar için H z kontrol cihazlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Altivar 71 Asenkron motorlar için H z kontrol cihazlar"

Transkript

1 Basilefliilmifl k lavuz Aliva 71 Asenkon moola için H z konol cihazla 0, kw ( HP) / V 0, kw ( HP) / V

2 çindekile Konol cihaz n ayalama ad mla 2 Ön avsiyele 3 Monaj ve s cakl k koflulla 4 Kondansaö flaj LED'inin konumu 5 Kablo ba lan s avsiyelei 6 Güç eminallei 7 Konol eminallei 8 Ba lan flemala 10 IT (yal ml veya empedans opakl nö) siseminde iflleyifl 10 Elekomanyeik uyumluluk, kablo ba lan s 11 Kuulum Ön avsiyele 13 Gafikli ekan eminali 14 Enege ekan eminali 16 [1.1 HIZLI DEVREYE ALMA] (SIM) menüsü 17 [1.7 UYGULAMA FONKS YONLARI] menüsü 21 Haala Nedenlei Çözümlei 99 Bafllamadan önce Bu konol cihaz nda hehangi bi posedü geçekleflimede önce bu alimala okuyup anlay n. TEHL KE TEHL KEL GER L M Aliva 71 konol cihaz n mone edip çal fl madan önce bu k lavuzu okuyup anlay n. Kuulum, ayalama, ona m ve bak m yekin pesonel aaf ndan geçeklefliilmelidi. Kullan c, üm ekipmanla n kouyucu opaklamas na iliflkin yüülükeki üm uluslaaas ve ulusal elekik sandala na uyumlulukan soumludu. Bu h z konol cihaz ndaki, bas l kablo panola da dahil olmak üzee biçok paça ha geilimindedi. DOKUNMAYINIZ. Sadece elekiksel yal ml aaçla kullan n. Geilim al ndayken ekans z paçala veya eminal kay fl vidas ba lan la na DOKUNMAYIN. PA ve PC eminalle veya DC baa kondansaölei aas nda k sa deve YAPMAYIN. Güç vemeden veya konol cihaz n çal fl p dudumadan önce üm kapakla ak p kapa n. H z konol cihaz n deveye almadan önce Tüm güç ba lan la n ç ka n. H z konol cihaz n n ba lan kesme anaha üzeinde AÇMAYIN eikei yap fl n. Ba lan kesme anaha n aç k konumda kilileyin. Konol cihaz deveye al nmadan önce haici kumanda gücü de dahil olmak üzee üm güç kablola n n ba lan s n kesin. DC baa kondansaöleinin deflaj olmala için 15 DAK KA BEKLEY N. Sona, DC geiliminin 45 Vdc de einden daha az oldu undan emin olmak için sayfa 5 içinde veilen DC baa geilimi ölçüm posedüünü uygulay n. Konol cihaz LED'lei, DC baa geiliminin olmad n anlamak için do u bi gösege sa lamazla. Elekik çapmas ölüm veya önemli yaalanmalaa neden olabili. D KKAT HATALI KONTROL C HAZI filet M Konol cihaz n n uzun bi süe kapal kalmas duumunda, elekoliik kondansaöleinin pefomans azalacak. Çok uzun bi süe boyunca duduulacaksa, kondansaölein pefomans n gei geimek için he iki y lda bi 15 dakika için konol cihaz n çal fl n ve sona iflleyiflini konol edin. Konol cihaz n n do udan ha geilimine ba lanmamas avsiye edili. Ayalanabili bi AC kayna kullan laak geilim kademeli olaak a lmal d. Bu alimaa uyulmamas duumunda ekipman zaa göebili. 1

3 Konol cihaz n ayalama ad mla b 1 Konol cihaz n eslim al n Eike üzeindeki kaalog numaas n n, sa n alma sipaifli üzeindeki numaayla ayn olup olmad n konol edin Aliva' ambalaj ndan ç ka n ve afl ma s as nda zaa göüp gömemifl oldu unu konol edin b 2 Ha geilimini konol edin Ha geiliminin, konol cihaz n n geilim aal yla uyumlu olup olmad n konol edin b 3 Konol cihaz n mone edin (sayfa 3) Konol cihaz n bu belgedeki alimalaa uygun olaak mone edin Tüm dahili ve haici seçeneklei mone edin b 4 Konol cihaz ba lan la n yap n (sayfa 6) 1 4 aas ndaki ad mla güç kapal yken geçeklefliilmelidi Ba lan la n geilime uygun olmas n sa layaak moou ba lay n Kumanday ba lay n H z efeans n ba lay n Kapal oldu undan emin oldukan sona ha beslemesini ba lay n b 5 Çal fl ma komuunu kullanmadan gücü aç n b 6 Dil seçin (sayfa 15), e e konol cihaz nda gafikli ekan eminali bulunuyosa pucu Pefomans opimum hale geimek için oomaik hassas aya ifllemi geçeklefliin, sayfa 20 No Konol cihaz kablo ba lan la n n konfigüasyonuyla uyumlu oldu undan emin olun. b 7 Menüyü konfigüe edin [HIZLI DEVREYE ALMA] (SIM) (sayfa17) 2 kablolu veya 3 kablolu konol Mako konfigüasyonu Moo paameelei Oomaik aya ifllemi geçeklefliin Moo emik ak m H zlanma ve yavafllama ampala H z de iflim aal b 8 Konol cihaz n çal fl n 2

4 Ön avsiyele Taşıma ve depolama Monaj öncesinde konol cihaz n koumak için, cihaz ambalaj içinde afl y n ve depolay n. Oam koflulla n n makul olmas n sa lay n. D KKAT HASARLI EK PMAN Hasal göünen konol cihaz n mone emeyin veya çal fl may n. Bu alimaa uyulmamas duumunda ekipman zaa göebili. Monaj sıasında aşıma 45 maks. ATV71HD15M3X ve ATV71HD18N4 de eleine kada ALTIVAR 71 konol cihazla bi afl ma cihaz kullanmadan ambalajla ndan ç ka labili ve mone edilebili. Daha yüksek de eli cihazlada bi yük asansöü kullan lmal d ; bu nedenle bu cihazla n üzeleinde pabuçla bulunmakad. Afla da veilen önlemlee uygun haeke edin. Önlemle D KKAT UYUMSUZ HAT GER L M Konol cihaz n açmadan ve konfigüe emeden önce ha geiliminin konol cihaz isim plakas üzeinde yazan besleme geilimi aal yla uyumlu oldu undan emin olun. Ha geiliminin uyumlu olmamas duumunda konol cihaz hasa göebili. Bu alimaa uyulmamas duumunda ekipman zaa göebili. TEHL KE BEKLENMEYEN EK PMAN filem Aliva 71'i açmadan ve konfigüe emeden önce, beklenmeyen yolvemelei önlemek için PWR (GÜÇ KALDIRMA) giiflinin deve d fl (0 duumu) b ak ld ndan emin olun. Cihaz açmadan önce veya konfigüasyon menüleinden ç kaken, çal fl ma komuuyla iliflkin giifllein deve d fl (0 duumu) b ak ld ndan emin olun, çünkü bunla mooun aniden baflla lmas na yol açabili. Bu alimalaa uyulmamas ölüm veya a yaalanmalaa neden olabili. Pesonel güvenli i isenmeyen veya beklenmeyen yolvemelein yasaklanmas n geekiiyosa Aliva 71 in Güç Kald ma fonksiyonu aaf ndan elekonik kilileme geçeklefliili. Bu fonksiyon, EN9541 sandad kaegoi 3'e ve IEC/EN61508 güvenlik enegasyon seviyesi 2'ye uygun ba lan flemala n n kullan lmas n geekii (kaalog veya konol cihaz yla bilike gelen CD ROM'a baflvuun). Güç kald ma fonksiyonunun, üm çal fl ma komula na göe önceli i vad. 3

5 Monaj ve sıcaklık koşullaı u 100 mm u 3.94 inç Konol cihaz n ± 10 dik aç yla mone edin. Is kaynakla na yak n yeleflimeyin. So uma amac yla geekli olan havan n, ünienin al ndan üsüne kada dolafl m n sa lamak için yeeli alan b ak n. Konol cihaz önünde b ak lmas geeken bofl alan 10 mm (0,39 inç) minimum. IP20 koumas uygun oldu unda, konol cihaz n n üs k sm ndaki kouyucu kapa n afla da göseildi i gibi ç ka lmas avsiye edilmekedi. u 100 mm u 3.94 inç Kouyucu kapa n kald lmas ATV71H 037M3 D15M3X ve ATV71H 075N4 D18N4 ATV71H D18M3X D45M3X ve ATV71H D22N4 D75N4 2 monaj ipi bulunmakad Tip A monaj Kouyucu kapak ak l olaak he bi aafa bofl alan u 50 mm (u 1,97 in.). Tip B monaj Kouyucu kapak kald lm fl flekilde konol cihazla yan yana mone edili (kouma s n f IP20 olu). u 50 mm u 1.97 inç u 50 mm u 1.97 inç Bu monaj ipleiyle konol cihaz de e kayb olmadan 50 C'ye (122 F) kada oam s cakl nda fabika ayal anahalama fekans ile kullan labili. Di e s cakl kla ve anahalama fekansla hakk nda bilgi için konol cihaz yla bilike gelen CDROM'a bak n. 4

6 Kondansaö şaj LED'inin konumu Konol cihaz yla çal flmaya bafllamadan önce kapa n, k m z kondansaö flaj LED'inin sönmesini bekleyin ve sona DC baa geilimini ölçün. ATV71H 037M3 D15M3X ve ATV 71H 075N4 D18N4 ATV71H D18M3 D45M3X ve ATV 71H D22N4 D75N4 K m z LED, DC baas n n aç ld n gösei DC baa geilimini ölçme posedüü TEHL KE TEHL KEL GER L M Bu posedüü geçekleflimeden önce 1 numaal sayfadaki önlemlei okuyup anlay n. Bu alimalaa uyulmamas ölüm veya a yaalanmalaa neden olabili. DC baa geilimi 1000 V c de eini geçebili. Bu posedüü geçeklefliiken uygun de eli bi geilim ölçme cihaz kullan n. DC baa geilimini ölçmek için 1 Konol cihaz n n güç kayna ba lan s n kesin. 2 DC baas n n yükünün boflalmas için 15 dakika bekleyin. 3 Geilimin 45 V c de einden daha az olup olmad n konol emek için PA/+ ve PC/ eminallei aas ndaki DC baas n n geilimini ölçün. 4 E e DC baa kondansaölei amam yla deflaj olmad lasa, yeel Schneide Elecic emsilcisiyle ileiflim kuun (konol cihaz n onamay n veya çal fl may n). 5

7 Kablolama konusunda avsiyele Güç Konol cihaz n n kouyucu opa a ba lanmas geekmekedi. Yüksek kaçak ak mla (3,5 ma üzei) ile ilgili yüülükeki düzenlemelee uygunluk için en az 10 mm 2 (AWG 6) kouyucu ileken veya güç kayna ilekenleiyle ayn kesie sahip 2 kouyucu ileken kullan n. TEHL KE TEHL KEL GER L M Cihazla bilike gelen opak ba lan s nokas n afla daki flekildeki gibi kullanaak ekipman opaklay n. Güç uygulanmadan önce konol cihaz paneli düzgün flekilde opaklanmal d. Bu alimalaa uyulmamas ölüm veya a yaalanmalaa neden olabili. h z konol cihaz h z konol cihaz Kouyucu opa a giden diencin bi ohm ya da daha az oldu undan emin olun. Kafl daki flemada göseildi i gibi kouyucu opa a bikaç h z konol cihaz ba lay n. Kouyucu opaklama kablola n döngüsel veya sei olaak ba lamay n. h z konol cihaz UYARI HATALI KABLO BA LANTISI UYGULAMALARI Ç k fl eminalleine giifl ha geilimi uygulan sa ATV71 konol cihaz zaa göeceki (U/T1,V/T2,W/T3). ATV71 konol cihaz na eneji vemeden önce güç ba lan la n konol edin. Baflka bi konol cihaz yla de ifliilmesi duumunda ATV71 konol cihaz na gelen üm kablo ba lan la n n, bu k lavuzdaki kablo ba lan alimala na uygun oldu undan emin olun. Bu alimalaa uyulmamas ölüm veya a yaalanmalaa neden olabili. Monaj sandala "kaçak ak m kouma cihaz " yoluyla flebeke aaf koumas geekidi inde, ek fazl konol cihazla için A ipi ve 3 fazl konol cihazla için B ipi cihazla kullan labili. Afla dakilei enege eden uygun bi model seçin YF ak m fileleme Aç l fl s as nda bofl kapasiansan gelen yükün neden oldu u açmay önleyen bi zaman gecikmesi. Zaman gecikmesi 30 ma cihazla için mümkün de ildi. Bu duumda, haal açma ba fl kl olan cihazla seçin, öne in, s.i. seisinden akviyeli ba fl kl a sahip ezidüel ak m cihazla (Melin Gein makas ). Tesise biden fazla konol cihaz vasa, he bi konol cihaz için bi "ezidüel ak m cihaz " sa lay n. UYARI UYGUN OLMAYAN AfiIRI AKIM KORUMASI Afl ak m kouma cihazla uygun flekilde koodine edilmelidi. Kanada Elekik Yasas ve Ulusal Elekik Yasas dall deve koumas geekimekedi. Bildiilen k sa deve ak m de eleini elde emek için konol cihaz plakas üzeindeki sigoala kullan n. K sa deve kapasiesi, konol cihaz isim plakas üzeinde ye alan k sa deve ak m de eini geçen güç besleyicisine konol cihaz n ba lamay n. Bu alimalaa uyulmamas ölüm veya a yaalanmalaa neden olabili. 6

8 Güç eminallei Güç eminalleine eiflim ATV71 H037M3 HD15M3X ve ATV71 H075N4 HD18N4 Güç bölmesi eiflim kapa n n kilidini aç n ve bunu afla da göseildi i gibi sökün ATV71 HD18M3X HD45M3X ve ATV71 HD22N4 HD75N4 Güç eminalleine eiflmek için, afla da göseildi i gibi ön paneli sökün Güç eminalleinin fonksiyonlaı Teminal R/L1 S/L2 T/L3 PO PA/+ PB PC/ U/T1 V/T2 W/T3 Fonksiyon Kouyucu opak ba lan s eminali Güç beslemesi DC baas + kuup Fenleme diencine ç k fl (+ kuup) Fenleme diencine ç k fl DC baas kuup Mooa ç k fl Bi DC flok bobini eklenmiflse PO ve PA/+ aas ndaki ba lan y kald n. Ba lan dan yüksek ak m geçi inden PO ve PA/+ eminalleindeki vidala am s k lm fl olmal d la. Güç eminalleinin özelliklei ATV71H Maksimum kablo kesii S kma oku mm 2 AWG kcmils Nm (lb.inç) 037M3, 075M3, U15M3, 075N4, U15N4, U22N (10.6) U22M3, U30M3, U40M3, U30N4, U40N (10.6) U55M3, U55N4, U75N (17.7) U75M3, D11N (21) D11M3X, D15M3X, D15N4, D18N (21) D18M3X, D22M3X, D22N4, D30N4, D37N4 50 1/0 6 (53) D30M3X, D37M3X, D45M3X, D45N4, D55N4, D75N (168) 7

9 Konol eminallei Konol eminalleine eişim Konol eminalleine eiflebilmek için kumanda ön panelindeki kapa aç n. Konol cihaz kumanda bölümü ba lan la n daha kolayca yapabilmek için kumanda eminal ka sökülmelidi. 2 Yay amam yla geniflleyene kada viday gevflein. 3 Afla do u kayd aak ka ç ka n. Maksimum kablo boyuu 2,5 mm 2 AWG 14 Maks. s kma oku 0,6 Nm 5,3 lb.inç D KKAT DÜZGÜN TAKILMAMIfi TERMINAL KARTI Kumanda eminal ka de ifliiliken uma vidala n am olaak s kmak çok önemlidi. Bu alimaa uyulmamas duumunda ekipman zaa göebili. Kumanda eminalleinin özelliklei ve fonksiyonlaı Teminal Fonksiyon Elekiksel özellikle R1A R1B R1C R1 pogamlanabili ölesinin ak noka K/A kona (R1C) R2A R2C R2 pogamlanabili ölesinin N/A kona +10 Refeans poansiyomeesi için + 10 V c güç kayna 1 10 kω AI1+ AI1 Minimum anahalama kapasiesi 24 V c için 3 ma Dienç yükünde maksimum anahalama kapasiesi 250 V a veya 30 V c için 5 A Endükif yüke maksimum anahalama kapasiesi (cos ϕ = 0,4 ve L/R = 7 msn) 250 V a veya 30 V c için 2 A + 10 V c (10,5 V ± 0,5V) 10 ma maks. Difeansiyel analog giifl AI V c (maks. güvenli geilim 24 V) COM Analog G/Ç oak 0V AI2 Yaz l m konfigüasyonuna Analog giifl V c ba l olaak (maks. güvenli geilim 24 V), empedans 30 kω Analog geilim veya ak m giifli veya Analog giifl X Y ma, X ve Y, 0 20 ma aas nda pogamlanabili AO1 P24 0V Yaz l m konfigüasyonuna ba l olaak Analog geilim veya ak m ç k fl Haici +24Vc kumanda güç kayna giifli lojik giifl oak ve P24 güç kayna için 0V empedans 250 Ω Analog ç k fl V c, min. yük empedans 470 Ω veya Analog ç k fl X Y ma, X ve Y, 0 20 ma aas nda pogamlanabili Maks. yük empedans 500 Ω +24 V c (min. 19 V, maks. 30 V) Güç 30 Wa 0V LI1 LI5 Pogamlanabili lojik giiflle +24 V c (maks. 30 V) Empedans 3,5 kω LI6 SW2 anaha n n konumuna SW2 = LI ba l olaak LI veya PTC LI1 LI5 lojik giifllele ayn özellikle SW2 = PTC Açma efli i 3 kω, ese efli i 1,8 kω K sa deve alg lama efli i < 50 Ω +24 Güç beslemesi SW1 anaha Souce veya In Sink konumunda Dahili +24 V c güç kayna 200 ma maks. SW1 anaha Ex Sink konumunda lojik giiflle için haici +24 V c güç kayna giifli PWR Güç Kald ma (Güç Kald ma) güvenlik fonksiyonu giifli 24 V c (maks. 30 V) Empedans 1,5 kω 8

10 Lojik G/Ç seçenek ka eminallei (VW3A3201) Teminallein özelliklei ve fonksiyonlaı Maksimum kablo boyuu 1,5 mm 2 AWG 16 Maks. s kma oku 0,25 Nm 1,00 kg.inç R3A LI10 Kumanda ka yla ayn özellikle. Teminal Fonksiyon Elekiksel özellikle TH1+ PTC alg lay c giifli TH1 Açma efli i 3 kω, ese efli i 1,8 kω K sa deve alg lama efli i < 50 Ω LO1 Aç k oplay c pogamlanabili +24 V c (maks. 30 V) LO2 lojik ç k flla Dahili güç kayna için 200 ma ve haici güç kayna için 200 ma maksimum ak m CLO lojik ç k fl oak 0V 0 V 0 V Geniflleilmifl G/Ç seçenek ka eminallei (VW3A3202) Teminallein özelliklei ve fonksiyonlaı Maksimum boyuu 1,5 mm 2 AWG 16 Maks. s kma oku 0,25 Nm 1,00 kg.inç R4A LI14 Kumanda ka yla ayn özellikle. Teminal Fonksiyon Elekiksel özellikle TH2 + PTC alg lay c giifli TH2 Açma efli i 3 kω, ese efli i 1,8 kω K sa deve alg lama efli i < 50 Ω RP Fekans giifli Fekans aal 0 30 khz LO3 Aç k oplay c pogamlanabili +24 V c (maks. 30 V) LO4 lojik ç k flla Dahili güç kayna için 20 ma ve haici güç kayna için 200 ma maksimum ak m CLO lojik ç k fl oak 0V 0 V 0 V Enkode aabiimi ka eminallei Teminallein özelliklei ve fonksiyonlaı Maksimum boyuu 1,5 mm 2 AWG 16 Maks. s kma oku 0,25 Nm 1,00 kg.inç Teminal Fonksiyon Elekiksel özellikle VW3 A3 401 VW3 A3 402, VW3 A3 404, VW3 A Vs Enkode güç 5 V c (maks. 5.5V c) k sa 15 V c (maks. 16V c) k sa devele 0Vs kayna devele ve afl yüklee kafl ve afl yüklee kafl koumal koumal Maks. ak m 175 ma Maks. ak m 200 ma A, /A A ml lojik Maksimum çözünülük noka/devi B, /B giifllei Maks. fekans 300 khz Teminal Fonksiyon Elekiksel özellikle VW3 A3 403, VW3 A3 405 VW3 A Vs Enkode güç 12V c (maks. 13V c) k sa devele 24 V c (min. 20 V c, maks. 30 V 0Vs kayna ve afl yüklee kafl koumal c) k sa devele ve afl yüklee Maks. ak m 175 ma kafl koumal Maks. ak m 100 ma A, /A A ml lojik Maksimum çözünülük noka/devi B, /B giifllei Maks. fekans 300 khz Kullan lacak a ml enkode ç k fl iplei RS422 ç k flla VW3 A3 401 VW3 A3 402 Aç k oplay c ç k flla VW3 A3 403 VW3 A3 404 meçekme ç k flla VW3 A3 405 VW3 A3 406 VW3 A

11 Bağlanı şemalaı EN 9541 sandad kaegoi 1'e uygun ba lan flemala, ha konaköü dahil Tek fazlı güç kaynağı (ATV71H 075M3 U75M3) fllem için ek fazl bi kaynak kullan lacak flekilde giifl faz kayb haas n önleyin. Bu haan n fabika konfigüasyonuna ayal olmas duumunda, konol cihaz haa modunda kilili kalacak. Üç fazlı güç kaynağı Q2 T1 Q3 Q2 S2 S1 KM1 A1 A2 Q2 T1 Q3 Q2 S2 S1 KM1 A1 A2 KM1 A1 R1A R1C KM1 KM1 A1 R1A R1C KM1 (1) (1) (2) (2) A1 R / L1 S / L2 T / L3 R1A R1C R1B R2A R2C PWR +24 A1 R / L1 S / L2 T / L3 R1A R1C R1B R2A R2C PWR +24 U / T1 V / T2 W / T3 P0 PA / + PB PC / ATV71HpppM3 U / T1 V / T2 W / T3 P0 PA / + PB PC / U1 V1 W1 M 3 a Fenleme (kullan l sa) dienci U1 V1 W1 M 3 a Fenleme dienci (kullan l sa) (1) Ha eaköü, kullan l sa (ek fazl bi kaynaka çal flan ATV71H U40M3 U75M3 konol cihazla için zounludu) (2) Konol cihaz n n uzakan konolü için haa ölesi konakla No Konol cihaz yak n ndaki üm endükö devele veya ayn deve üzeindeki develee (ölele, konaköle, solenoid valflei, vb.) paazi bas c la ak n. PWR giifli kabloluysa ekanl kablo kullan n. lgili paçala n seçilmesi Lüfen kaaloga bak n. Kumanda ba lan flemala Kumanda ka ba lan flemas A1 PWR ATV71Hppppp +24 LI1 LI2 LI3 LI4 LI5 LI6 0V +10 AI1+ AI1 AI2 COM AO1 COM Di e flema iplei için (haici 24 V güç kayna, negaif lojik, vb.), konol cihaz yla bilike gelen CDROM'a bak n. IT (yalıımlı veya empedans opaklı nö) siseminde işleyiş Nomal (file ba l ) Refeans poansiyomee si 0 ± 10 V veya XY ma IT sisemi yal ml veya empedans opakl nö Linee olmayan yüklele uyumlu bi kal c yal m moniöü kullan n Melin Gein ip XM200 veya dengi. Aliva 71 konol cihazla nda dahili RFI filelei bulunmakad. Bu filele, afla daki gibi bi IT siseminde çal flmas için opakan yal labilile Güç eminalleinin sol aaf nda bulunan jumpe' sökün. IT sisemi (file ba lan s kesilmifl) D KKAT File ba lan la kesildi inde, konol cihaz anahalama fekans 4 khz'i umamelidi. Bu alimaa uyulmamas duumunda ekipman zaa göebili. 10

12 Elekomanyeik uyumluluk, kablolama İlke ve önlemle Konol cihaz, moo ve kablo ekanla aas ndaki opaklada "yüksek fekansl " efl poansiyellik bulunmal d. Ekanl moo kablola, fenleme dienci (e e kullan l yosa) ve kumanda sinyali kablosunun he iki ucunda opa a ba l olan ekanl kablola kullan n. Süeklilike bi kesini olmamas fla yla ekan uzunlu unun bi paças olaak bou veya meal oluk kullan labili. Kumanda develeini güç develeinden uzak uun. Kumanda ve h z efeans develei için, mm (0,98 1,97 inç) aas nda vida ad ml ekanl, bükülmüfl kablola n kullan lmas n avsiye emekeyiz. Güç kayna kablosu (ha beslemesi) ve moo kablosu aas ndaki bofllu un maksimum olmas n sa lay n. Moo kablola en az 0,5 m (20 inç) uzunluka olmal d. H z konol cihaz ç k fl nda y ld m sipelei veya güç faköü düzelicilei kullanmay n. Ek bi giifl filesi kullan ld nda konol cihaz n n al na yelefliilmeli ve ekans z bi kablo üzeinden ha beslemesine do udan ba lanmal d. Konol cihaz üzeindeki 10 ba lan s bu duumda file ç k fl kablosu üzeinden olacak. Konol cihaz, moo ve kablo ekan aas ndaki YF eflde eli poansiyel opak ba lan s, PE kouyucu ilekenleini (yeflilsa ) he bi üniedeki uygun eminallee ba lama geeklili ini oadan kald maz. Monaj şeması ATV71H 037M3 D15M3X ve ATV71H 075N4 D18N4 4, 5, 7, 12 ve 13 kablo ekanla n mümkün oldu unca konol cihaz na yak n bi yee ba lay n ve opaklay n Ekan ç ka n 2 plakas na ve 9 kumanda EMC plakas na ba lamak için ekanla n ç ka ld yelede meal kablo kelepçelei kullan n. Do u kona sa lamak için ekan, meal plakaya yeeince s k flekilde kelepçelenmelidi Aliva 71 2 Konol cihaz yla bilike gelen sac levha opaklanm fl plaka 3 Kumanda EMC plakas n n monaj için delikle 4 Moo ba lan s için ekanl kablo 5 Fenleme dienci ba lan s için ekanl kablo (kullan l yosa) 6 Röle konak ç k fl için ekans z kablola 7 Güç Kald ma güvenlik fonksiyonu giiflini ba lamak için ekanl kablola Meal kelepçele 9 Kouyucu opa a ba lan 10 Ekans z güç kayna kablolei veya kablo 11 Kumanda EMC plakas, 2 numaal opaklanm fl plakaya ak lacak 12 Kumanda sinyali kablola n ba lamak için ekanl kablola. Biden fazla ileken geekien uygulamala için küçük çapaz kesili kablola kullan n (0,5 mm 2 AWG 20) 13 Enkodei ba lamak için ekanl kablola 11

13 Elekomanyeik uyumluluk, kablolama Monaj şeması ATV71H D18M3X D45M3X ve ATV71H D22N4 D75N4 4, 5, 6, 7 ve 8 kablo ekanla n mümkün oldu unca konol cihaz na yak n bi yee ba lay n ve opaklay n Ekan ç ka n Bunla ba lamak için ekanla n ç ka ld yelede meal kablo kelepçelei kullan n Do u kona sa lamak için ekan, meal plakaya yeeince s k flekilde kelepçelenmelidi Aliva 71 2 Konol cihaz yla bilike gelen sac levha opaklanm fl plaka 3 Meal kelepçele 4 Moo ba lan s için ekanl kablo 5 Fenleme dienci ba lan s için ekanl kablo ( kullan l yosa) 6 Kumanda sinyali kablola n ba lamak için ekanl kablola. Biden fazla ileken geekien uygulamala için küçük çapaz kesili kablola kullan n (0,5 mm 2 AWG 20) 7 Güç Kald ma güvenlik fonksiyonu giiflini ba lamak için ekanl kablola 8 Enkodei ba lamak için ekanl kablola 9 Röle konak ç k fl için ekans z kablola 10 Kouyucu opa a ba lan 11 Ekans z güç kayna kablolei veya kablo 12

14 Kuulum Ön avsiyele Konol cihaz fabika ayala (fabika konfigüasyonu) Aliva 71, en s k kullan lan çal flma koflulla için fabika ayal d Mako konfigüasyon Yolveme/Duduma Moo fekans 50 Hz Sensösüz ak vekö konolüne sahip sabi ok uygulamas Yavafllama ampas nda nomal duduma modu Bi haa duumunda duduma modu sebes duufl Linee h zlanma ve yavafllama ampala 3 saniye Düflük h z 0 Hz Yüksek h z 50 Hz Moo emik ak m = nominal konol cihaz ak m Enjeksiyonlu duufl fen ak m = 0,7 x nominal konol cihaz ak m, 0,5 saniye için Haa sonas nda oomaik yolveme yok Konol cihaz de eine ba l olaak 2,5 khz veya 4 khz anahalama fekans. Lojik giiflle LI1 lei, LI2 es (2 çal flma yönü), geçifl s as nda 2 kablolu kumanda LI3, LI4, LI5, LI6 deve d fl (aanmam fl) Analog giiflle AI1 H z efeans 0 +/10 V AI2 020 ma deve d fl (aanmam fl ) Röle R1 Konak, bi haa (veya kapal olma) duumunda aç l Röle R2 deve d fl (aanmam fl) Analog ç k fl AO1 020 ma deve d fl (aanmam fl ) Yuka daki de elein uygulama ile uyumlu olmas duumunda, konol cihaz ayala de ifliilmeden de kullan labili. Seçenek ka fabika ayala Seçenek ka giifl/ç k flla fabika ayal de ildi. Ha konaköü üzeinden güç anahalama D KKAT Konaköü s k s k çal fl makan kaç n n (file kondansaölei eken y pan la). Döngü süesinin < 60 sn olmas duumunda ön flaj diencinde hasa oluflabili. Bu alimaa uyulmamas duumunda ekipman zaa göebili. Yolveme Önemli Fabika ayala modunda, moo sadece "ilei", "gei" ve "DC enjeksiyonlu duma" komula eselendi inde güç alabili Aç l fl veya manüel haa eselemesi veya duduma komuunda. Reselenmemifllese, konol cihaz "ns" göünüleyeceki ama baflla lmayacak. Düflük güçlü bi moo veya moosuz es, moola paalel Konol cihaz yla bilike gelen CDROM'a bak n. 13

15 Konol paneli Konol paneli düflük güçlü konol cihazla için opsiyonelken yüksek güçlü konol cihazla nda sanda (bkz. kaalog). se e ba l kablo ve aksesuala (bkz. kaalog) kullan laak gafikli ekan eminalinin ba lan s uzakan (öne in muhafaza kapa ndan) kesilebili veya ba lanabili Panelin aç klamas 1 Gafik ekan 2 Fonksiyon uflla F1, F2, F3, F4 3 STOP/RESET (DURDUR/RESETLE) buonu 4 RUN (ÇALIfiTIR) buonu 7 ESC uflu Bi önceki seçime dönmek için bi de e, paamee veya menüyü ipal ede 6 Mooun dönme yönünü de iflime buonu 5 Gezinme buonu Bas n (ENT) Geçeli de ei saklamak için CW/CCW (sola/sa a) döndüün Seçili menü veya paameeyi gimek için Bi de ei a mak veya azalmak için Sonaki veya önceki sa a gimek için Teminal üzeinden kumanda akif hale geiilmiflse efeans a mak veya azalmak için. No Teminal üzeinden kumanda akif hale geiildiyse konol cihaz n do udan kumanda emek için 3, 4, 5 ve 6 buonla kullan labili. Konol cihaz duum kodla ACC H zlanma süesi CLI Ak m s n CTL Giifl faz kayb nda konollü duduma DCB DC enjeksiyonlu fenleme DEC Yavafllama süesi FLU Moo ak lama FST H zl duufl NLP Ha gücü yok (L1, L2, L3'de ha beslemesi yok) NST Sebes duufl aamas OBR Oomaik uyalamal yavafllama PRA Güç Kald ma fonksiyonu akif (konol cihaz kilili) RDY Konol cihaz haz SOC Konollü ç k fl kesmesi çal fl yo TUN Oomaik hassas aya ifllemi devam emekedi USA Düflük geilim alam 14

16 Konol cihaz na ilk kez güç veildi inde kullan c ya oomaik olaak [1. SÜRÜCÜ MENÜSÜ] menüsünde kada üm menülede k lavuzluk yap lacak. [1.1 HIZLI DEVREYE ALMA] al menüsündeki paameele konfigüe edilmeli ve oomaik aya baflla lmadan önce geçeklefliilmelidi. Bu bölümde sadece [1.1 HIZLI DEVREYE ALMA] menüsü anla lmakad. Di e menüle hakk nda bilgi için, konol cihaz yla bilike gelen CDROM'a bak n. ATV71HU22N4 2,2 kw/3 HP 380/480 V Konfig. n 1 Aç l fl sonas nda 3 saniye boyunca ekan göünümü E 3 saniye RDY Tem +0,00Hz 0,0A 5 LANGUAGE English Fançais Deusch Español Ialiano << >> Quick Chinese E ENT RDY Tem +0,00Hz 0,0A Basic Sandad Advanced Expe 2 ACCESS LEVEL 3 saniye sona oomaik olaak [5 D L SEÇ M ] menüsüne geçifl yap l. Dili seçin ve ENT'a bas n. [2 KULLANICI SEV YES ] menüsüne geçe << >> Quick E ENT RDY Tem +0,00Hz 0,0A 1 DRIVE MENU 1.1 SIMPLY START 1.2. MONITORING 1.3. SETTINGS 1.4. MOTOR CONTROL 1.5. INPUTS / OUTPUTS CFG Code << >> Quick [1 SÜRÜCÜ MENÜSÜ] menüsüne geçe E ESC RDY Tem +0,00Hz 0,0A MAIN MENU 1 DRIVE MENU 2 CONTROL ACCESS 3 OPEN / SAVE AS 4 PASSWORD 5 LANGUAGE Code Quick [ANA MENÜ] menüsüne dönmek için ESC uflun bas n 15

17 Enege ekan eminali Düflük güçlü Aliva 71 konol cihazla nda (bkz. kaalog) 7 bölmeli, 4 basamakl ekana sahip bi dahili ekan eminali bulunmakad. Önceki sayfalada anla lan gafikli ekan eminali de bu konol cihazla na ba lanabili. Ekan ve uflla n ifllevlei Önceki menü veya paameeye gei döne veya göünülenen de ei a Sonaki menü veya paameeye gide veya göünülenen de ei azal Bi menü veya paameeden ç ka veya göünülenen de ei ipal edeek haf zadaki önceki de ee gei döne Menü veya paameeye gie veya göünülenen paamee veya de ei kaydede No veya uflla na bas ld nda seçim kaydedilmez. Veile aas nda h zl flekilde gezinmek için veya uflla na bas n ve bas l uun (>2 sn). Göünülenen seçimi kaydedip depolamak için ENT Bi de e depoland nda ekan yan p söne. Nomal ekan, haa ve bafllama yok 43.0 SUP menüsünde seçilmifl paameenin göünülenmesi (vasay lan seçim moo fekans ) CLI Ak m s n CL Giifl faz kayb nda kumandal duduma dcb DC enjeksiyonl fenleme çal fl yo FLU Moo ak lama çal fl yo FS H zl duufl aamas nlp Ha gücü yok (L1, L2, L3'de ha beslemesi yok) ns Sebes duufl aamas Ob Oomaik uyalamal yavafllama PA Güç Kald ma fonksiyonu akif (konol cihaz kilili) dy Konol cihaz haz SOC Konollü ç k fl kesmesi çal fl yo Un Oomaik an ma USA Düflük geilim alam Haa oldu unu bildimek için ekan yan p söne. Menülee eiflim Aç l fl XXX Konol cihaz duumunu ENT Menüle ESC ESC SIM ENT ESC ENT SIMPLY START H zl bafllama için basilefliilmifl menü Konol cihaz yla bilike gelen CDROM'a bak n. ESC Menü ve al menülein kodla bibileinden menü yanla ndaki ie ile ay l. Önekle SIM menüsü, ACC paameesi. 16

18 [1.1 HIZLI DEVREYE ALMA] (SIM) menüsü [1.1HIZLI DEVREYE ALMA] (SIM) menüsü h zl bafllama için kullan labili; bu da, biçok uygulama için yeelidi. No [1.1 HIZLI DEVREYE ALMA] (SIM) menüsü paameelei, sonakile öncekilee ba ml oldu undan göündüklei s ada giilmelidile. Öne in, [2/3 kablolu kumanda] (CC), üm di e paameeleden önce konfigüe edilmelidi. Mako konfigüasyon Mako konfigüasyonu, belili bi uygulama alan için fonksiyonla n konfigüasyonunu h zland ma aaçla sa la. Bi mako konfigüasyonun seçilmesi duumunda bu mako konfigüasyonun G/Ç'si aan. Giifl / (Yolveme/ (Malzeme (Genel (Kald ma) (PID Regülaöü) (A Konolü) [Mas./slave] ç k fl Duduma) Tafl ma) Kullan m) AI1 (Ref. 1 (Ref. 1 kanal) (Ref. 1 kanal) (Ref. 1 kanal) (Ref. 1 kanal) (Ref. 1 kanal) (Ref. 1 kanal) kanal) (PID efeans ) (Ref. 1 kanal) baa üzeinden) AI2 (Hay ) (ef. 2 oplu) (ef. 2 oplu) (Hay ) (PID gei besleme) (Hay ) (Tok ef. 1) AO1 (Moo fek.) (Moo fek.) (Moo fek.) (Moo fek.) (Moo fek.) (Moo fek.) ( flae oku) R1 (Konol cihaz (Konol cihaz haas ) (Konol cihaz haas ) (Konol cihaz haas ) (Konol cihaz haas ) (Konol cihaz haas ) (Konol cihaz haas ) haas ) R2 (Hay ) (Hay ) (Hay ) (Fn (Hay ) (Hay ) (Hay ) kumandas ) LI1 ( lei) ( lei) ( lei) ( lei) ( lei) ( lei) ( lei) (2 kablolu) LI2 (Gei) (Gei) (Gei) (Gei) (Gei) (Gei) (Gei) (2 kablolu) LI3 (2 kablolu) (Hay ) (2 ön ayal h z) [Jog] (Haa esei) (PID dahili ese) (Ref. 2 anahalama) (Tok/h z anahalama) LI4 (Hay ) (4 ön ayal h z) (Haa esei) (Haici haa) (PID 2 ön ayal (Haa esei) (Haa esei) (2 kablolu) ef.) LI5 (Hay ) (8 ön ayal h z) (Tok s n ) (Hay ) (PID 4 ön ayal (Hay ) (Hay ) (2 kablolu) ef.) LI6 (Hay ) (Haa esei) (Hay ) (Hay ) (Hay ) (Hay ) (Hay ) (2 kablolu) LI1 Duufl Duufl Duufl Duufl Duufl Duufl Duufl (3 kablolu) LI2 ( lei) ( lei) ( lei) ( lei) ( lei) ( lei) ( lei) (3 kablolu) LI3 (Hay ) (Gei) (Gei) (Gei) (Gei) (Gei) (Gei) (3 kablolu) LI4 (3 kablolu) (Hay ) (2 ön ayal h z) [Jog] (Haa esei) (PID dahili ese) (Ref. 2 anahalama) (Tok/h z anahalama) LI5 (3 kablolu) (Hay ) (4 ön ayal h z) (Haa esei) (Haici haa) (PID 2 ön ayal ef.) (Haa esei) (Haa esei) LI6 (3 kablolu) (Hay ) (8 ön ayal h z) (Tok s n ) (Hay ) (PID 4 ön ayal ef.) (Hay ) 3 kablolu kumandada, LI1 giiflleinin LI6 de iflime uflla na aanmas. (Hay ) No Tüm G/Ç de ifliilebili, ayalanabili ve eka aanabili. Konol cihaz yla bilike gelen CDROM'a bak n. ln, Kuulum K lavuzunda ve konol cihaz isim plakas nda beliilen nominal konol cihaz ak m na eflii. 17

19 Code Ad/Aç klama Aya aal Fabika aya CC M [2/3 kablolu kumanda conol] [2 wie] (2 kablolu) (2C) 2C 3C v [2 kablolu] (2C) v [3 kablolu] (3C) 2 kablolu konol Giiflin aç k veya kapal hali, çal fl ma ve duduma ifllemleini konol ede. ATV LI1 LIx Kaynak kablolamana önek LI1 ilei LIx es 3 kablolu kumanda (dabeli kumanda) yolvemeyi kumanda emek için "ilei" veya "gei" dabe, dudumay kumanda emek için "duduma" dabesi yeelidi. ATV LI1 LI2 LIx Kaynak kablolamana önek LI1 duduma LI2 ilei LIx es UYARI BEKLENMEYEN EK PMAN filem [2/3 kablolu kumanda] (CC) aanmas ndaki hehangi bi de ifliklik gafikli ekan eminalinde onaylanmal ve dahili ekan eminalinde ENT ufluna bas l p bas l uulmal d (2 sn). Afla daki fonksiyon fabika ayala na döndüüleceki (2 kablolu ip) (C) sayfa 18 ve lojik giiflle aanan üm fonksiyonla. Özellefliildiken sona seçili mako konfigüasyonu da eseleneceki (özel ayala silineceki). BU de iflikli in kullan lan kablo ba lan flemas yla uyumlu olup olmad n konol edin. Bu alimaa uyulmamas ölüm veya a yaalanmalaa neden olabili. CFG M [Mako aya ] (Yolveme/ Duduma) (SS) SS HdG HS GEn PId ne MSL [Yolveme / Duduma] (SS) Yolveme/Duduma [Malzeme afl ma] (HdG) Tafl ma [Kald ma] (HS) Kald ma [Genel kullan m] (GEn) Genel kullan m [PID egülasyonu] (PId) PID düzenleme [A konolü] (ne) leiflim baas v [Mase / Slave] (MSL) UYARI BEKLENMEYEN EK PMAN filem [Maco configuaion] (Mako konfigüasyon) (CFG) üzeinde hehangi bi de ifliklik gafikli ekan eminalinde onaylanmal ve dahili ekan eminalinde ENT ufluna bas l p bas l uulmal d (2 sn). Seçili mako konfigüasyonun kullan lan kablo ba lan flemas yla uyumlu olup olmad n konol edin. Bu alimaa uyulmamas ölüm veya a yaalanmalaa neden olabili. CCFG ües M [Özellefliilmifl mako] Sal okunabili paamee, sadece en az bi mako konfigüasyon paameesi de ifliilmiflse göünüleni. v [Eve] (YES) 18

20 Code Ad/Aç klama Aya aal Fabika aya bf M [Sanda moo fekans ] [50 Hz] (50) IPL ües np UnS v [50 Hz] (50) IEC v [60 Hz] (60) NEMA Bu paamee afla daki paameelein ön ayala n de iflii (Nominal moo geilimi) (UnS) afla da, (Yüksek H z) (HSP) sayfa 20, [Nominal moo fekans ] (FS) ve [Maks. fekans] (F) afla da. M [Giifl faz kayb ] H z konol cihaz de eleine göe v (Hay )() Haa yoksay ld, konol cihaz, ek fazl bi besleme veya baa üzeinden besleniyosa kullan l. v [Sebes Duufl] (YES) Haa, sebes duufllu. Bi faz n kaybolmas duumunda konol cihaz haa moduna geçe (Giifl faz kayb ) (IPL) faka 2 veya 3 faz n kaybolmas duumunda konol cihaz, düflük geilim haas nda aç lana kada çal flmaya devam ede. Bu paameeye sadece ATV71H037M3 HU75M3 konol cihazla üzeindeki bu menüden eiflilebili (ek fazl beslemeyle kullan l ). M [Nominal moo gücü] sim plakas nda yaz l olan nominal moo gücü. M [Nominal moo geilimi] sim plakas nda yaz l olan nominal moo geilimi. ATV71pppM V ATV71pppN V H z konol cihaz de eleine göe H z konol cihaz de eleine göe nc M [Nominal moo ak m ] 0,25 1,5 In (1) sim plakas nda yaz l olan nominal moo ak m. H z konol cihaz de eleine göe Konol cihaz de eine göe ve [Sandad Mo.Feq] (Sanda mo. fek.) (bf) H z konol cihaz de eleine göe FS M [Nominal moo fekans ] Hz 50 Hz sim plakas nda yaz l olan nominal moo ak m. Fabika aya 50 Hz'di, e e [Sanda moo fekans ] (bf) 60 Hz olaak ayal ysa 60 Hz olaak ayalay n. nsp M [Nominal moo devi] d/dak H z konol cihaz de eleine göe sim plakas nda yaz l olan nominal moo devi. Dahili ekan eminalinde d/dak sona bin d/dak. sim plakas nda, nominal devi yeine HZ cinsi veya % olaak senkon devi ve kayma veilmiflse, nominal devi afla daki flekilde hesaplay n. 100 yüzde cinsinden kayma Nominal devi = Senkonize devi x 100 veya 50 Hz cinsinden kayma Nominal devi = Senkonize devi x 50 (50 Hz moola) veya Nominal devi = Senkonize devi x 60 Hz cinsindan kayma (60 Hz moola) 60 F M [Maks. fekans] Hz 60 Hz Fabika aya 60 Hz'di, e e [Sanda moo fekans ] (bf) 60 Hz olaak ayal ysa 72 Hz olaak ayalay n. Maksimum de e afla daki koflulla aaf ndan s n land lm fl [Nominal moo fekans ] de einin 10 ka ndan fazla olmamal d. (FS) Konol cihaz n n de ei ATV71HD37'den (500 Hz 1000 Hz aas de ele sadece 37 kw ile s n l güçle için geçelidi) daha yüksekse 500 Hz'i umamelidi. 19

Altivar 71 Asenkron motorlar için H z kontrol cihazlar

Altivar 71 Asenkron motorlar için H z kontrol cihazlar Basilefliilmifl k lavuz Aliva 71 Asenkon moola için H z konol cihazla Av 71 kullanım kılavuzu Tükçe 0,37... 45 kw (0.5... 60 HP) / 200 240 V 0,75... 75 kw (1... 100 HP) / 380 480 V çindekile Konol cihaz

Detaylı

efesotomasyon - telemecanique inverter H z kontrol cihaz referanslar 2 Montaj 4 Ba lant lar 8

efesotomasyon - telemecanique inverter H z kontrol cihaz referanslar 2 Montaj 4 Ba lant lar 8 Montaj K lavuzu / çindekiler H z kontrol cihaz referanslar Montaj 4 Ba lant lar 8 1 H z kontrol cihaz referanslar Monofaze besleme gerilimi: 00 40 V 50/60 Hz Trifaze motor 00 40 V Motor Besleme kayna (girifl)

Detaylı

Altivar 312. Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar Kurulum kılavuzu 04/2009. www.schneider-electric.com BBV46391. efesotomasyon.

Altivar 312. Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar Kurulum kılavuzu 04/2009. www.schneider-electric.com BBV46391. efesotomasyon. 2354235 11/2008 Altivar 312 Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar Kurulum kılavuzu 04/2009 BBV46391 www.schneider-electric.com çindekiler Önemli Bilgiler 4 Ba lamadan önce 5 Belge yap s 7 Ayarlama

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) SW1 X1 - X7 EN ENABLE GİRİŞİ Y1 - Y4

Detaylı

FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV X1 X5 EN DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) ENABLE GİRİŞİ SW1 Y1 Y2 DİJİTAL

Detaylı

Altivar 61. Variable speed drives for asynchronous motors. Programlama k lavuzu. Retain for future use

Altivar 61. Variable speed drives for asynchronous motors. Programlama k lavuzu. Retain for future use Altivar 61 Programlama k lavuzu Retain for future use Variable speed drives for asynchronous motors Contents Before you begin 4 Documentation structure 5 Steps for setting up the drive 6 Factory configuration

Detaylı

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV X1 - X7 EN DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) ENABLE GİRİŞİ SW1 Y1 - Y4

Detaylı

Ç NDEK LER. Faz Koruma Röleleri

Ç NDEK LER. Faz Koruma Röleleri ime elais Faz Koruma öleleri Zaman öleleri ay c FMF MP FMK F-0 F-60 F7 Ç DEK LE Moor Koruma, Faz ırası ve ıvı eviye ölesi Bağlanı Şeması MP Moor Faz Koruma ölesi Bağlanı Şeması FMK Faz ırası ve Moor Koruma

Detaylı

Telemecanique ürünleri bir arada kullan ld nda, her türlü Otomasyon ve Kontrol uygulama ihtiyaçlar n z karfl layan kaliteli çözümler sunmaktad r.

Telemecanique ürünleri bir arada kullan ld nda, her türlü Otomasyon ve Kontrol uygulama ihtiyaçlar n z karfl layan kaliteli çözümler sunmaktad r. H z kontrol cihazlar Altivar 61 HVAC uygulamalar n z n kalbinde! Telemecanique markal çözümlerin verimlili i Telemecanique ürünleri bir arada kullan ld nda, her türlü Otomasyon ve Kontrol uygulama ihtiyaçlar

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI 1/55 TECO N3 SERİSİ HIZ 230V 1FAZ 230V 3FAZ 460V 3FAZ 0.4 2.2 KW 0.4 30 KW 0.75 55 KW 2/55 PARÇA NUMARASI TANIMLAMALARI 3/55 TEMEL ÖZELLİKLER 1 FAZ 200-240V MODEL N3-2xx-SC/SCF P5 01 03 Güç (HP) 0.5 1

Detaylı

Unidrive M400 (Boy 1 ila 4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M400 (Boy 1 ila 4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Daha ayrıntılı kurulum bilgileri için lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals

Detaylı

Altivar 312. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 312. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 312 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli Bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. H zl Bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 8 Güç terminalleri

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

Ç NDEK LER. Faz Koruma Röleleri

Ç NDEK LER. Faz Koruma Röleleri ime elais Faz Koruma öleleri Zaman öleleri ay c FMF MP FMK F-0 F-60 F7 Ç DEK LE Moor Koruma, Faz ırası ve ıvı eviye ölesi Bağlanı Şeması MP Moor Faz Koruma ölesi Bağlanı Şeması FMK Faz ırası ve Moor Koruma

Detaylı

ÜRÜN KODLARININ AÇIKLAMASI

ÜRÜN KODLARININ AÇIKLAMASI ÜRÜN KODLARININ AÇIKLAMASI 22F - A 1P6 N 1 0 3 A B C D E F G ÜRÜN SEÇİM TABLOSU BOYUTLAR Sürücü boyutları mm cinsindendir. Parantez içinde yazılan boyut bilgisi inç dir. Sürücü ağırlığı kg cinsindendir.

Detaylı

Altistart 58 Telemecanique Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar

Altistart 58 Telemecanique Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar Altistart 58 Telemecanique Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar Kullan m k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr IT NÖTR NOKTA

Detaylı

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Teknik föy Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Açıklama salınım önleme fonksiyonunu iyileştiren enerji tasarrufu, maliyet düşürme ve enerji verimliliği. gelişmiş tasarımda, aktüatör ve vanaların aşırı

Detaylı

ELGE 380V AC Sürücüleri Kullanım Klavuzu ELD110 Sürücüleri (3,7...11 kw) elge control products. elge

ELGE 380V AC Sürücüleri Kullanım Klavuzu ELD110 Sürücüleri (3,7...11 kw) elge control products. elge ELGE 380V AC Sürücüleri Kullanım Klavuzu ELD0 Sürücüleri (3,7... kw) elge control products elge Güvenl k Uyarı! ELD0 AC sürücüler n n tüm montaj şlemler SADECE uzman tekn k personel tarafından gerçekleşt

Detaylı

Sinamics G120C Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları

Sinamics G120C Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları Sinamics G120C Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları Siemens Endüstri Sektörü Hareket Kontrol Sistemleri I DT MC Endüstri Sektörü / Hareket Kontrol Sistemleri Ba lıklar * G120C Güç ve Kontrol Terminal

Detaylı

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30 JUMO GmbH & Co. KG JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol, JUMO GmbH & Co. KG JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

2354235 11/2008. Altivar 312. Asenkron motorlar için hız kontrol cihazları. Kurulum kılavuzu 04/2009 BBV46391. www.schneider-electric.

2354235 11/2008. Altivar 312. Asenkron motorlar için hız kontrol cihazları. Kurulum kılavuzu 04/2009 BBV46391. www.schneider-electric. 2354235 11/2008 Altivar 312 Asenkron motorlar için hız kontrol cihazları Kurulum kılavuzu 04/2009 BBV46391 www.schneider-electric.com İçindekiler Önemli Bilgiler 4 Başlamadan önce 5 Belge yapısı 7 Ayarlama

Detaylı

Uyar lar 2 H z kontrol cihaz ayar prosedürü 3 Fabrika ayarlar 4 Temel fonksiyonlar 5 Ayarlar - Bafllang ç önerileri 7 Gösterge ve tufllar n

Uyar lar 2 H z kontrol cihaz ayar prosedürü 3 Fabrika ayarlar 4 Temel fonksiyonlar 5 Ayarlar - Bafllang ç önerileri 7 Gösterge ve tufllar n Programlama K lavuzu / çindekiler Uyar lar 2 H z kontrol cihaz ayar prosedürü 3 Fabrika ayarlar 4 Temel fonksiyonlar 5 Ayarlar - Bafllang ç önerileri 7 Gösterge ve tufllar n fonksiyonlar 8 Uza a tafl nabilir

Detaylı

5. Ç kr kta denge koflulu, F. R = P. r dir.

5. Ç kr kta denge koflulu, F. R = P. r dir. Sistem dengede oldu una göe, noktas na göe moment al sak; ( ) + + 8 + 0 olu CEVA A 50cm x 5 geilme kuvvetinin oldu u ipe göe moment al sak, x 50 5 x 50 x 0 cm olu Bu duumda, (50 0) 60 cm olu CEVA A Sistem

Detaylı

Accurax lineer motor R88L-EC-FW/GW-@ Sistem konfigürasyonu

Accurax lineer motor R88L-EC-FW/GW-@ Sistem konfigürasyonu ADR RLECFW/GW@ Accurax lineer motor Optimize edilmiş etkililiğe sahip yeni lineer motorlar Yüksek hız ve yüksek görev döngülü işlemler için demir çekirdekli motorlar ve kertiksiz ve yüksek dinamik uygulamaları

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

FRENIC ECO ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC ECO ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC ECO ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV X1 - X5 Y1 - Y3 DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) DİJİTAL ÇIKIŞ SW1 CMY

Detaylı

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = 0.100 mm T = 70 C l d. olduğu biliniyor. Buradan

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = 0.100 mm T = 70 C l d. olduğu biliniyor. Buradan ÖRNEK 00 mm çapında, 00 mm uzunluğundaki bi kaymalı yatakta, muylu 900 d/dk hızla dönmekte kn bi adyal yükle zolanmaktadı. Radyal boşluğu 0.00 mm alaak AE 0, 0, 0 40 yağlaı güç kayıplaını hesaplayınız.

Detaylı

Altivar 28 Telemecanique

Altivar 28 Telemecanique Kullanim Kilavuzu Altivar 28 Telemecanique Asenkron motorlar için hiz kontrol cihazlari IT NÖTR NOKTA BA LANTISI : zole edilmifl veya yüksek-empedansl sistem (IT) ile 460V ±%10 dan daha büyük bir gerilim

Detaylı

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar SETRO 3WX fiebeke-geerator OTOMAT K TRASFER PAOSU Malzeme Cinsi Siparifl o. Adet / Kutu 3WX36-7J.00 fiebeke ve generatör flalterinin, flebeke enerjisinin kesilip geri gelmesine göre otomatik olarak devreye

Detaylı

Altivar 61 Pompa anahtarlama kartı VW 3A 3502

Altivar 61 Pompa anahtarlama kartı VW 3A 3502 Kullanım Klavuzu Altivar 61 Pompa anahtarlama kartı VW 3A 3502 1. Kartın Özellikleri 1. RJ45 konnektör 2. CANopen bağlantısı için dişi, 9 uçlu SUB-D konnektör 3. 4 lojik giriş, bir 24V besleme, bir ortak

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 : 0 3 8 3 8 4 9 4 9 5.5 2 5.5 2.5 6 - - - - - - - 3RT205-AP0

Detaylı

AKIM TRANSFORMATÖRLER

AKIM TRANSFORMATÖRLER Ak m Transformatörleri FAT 0B FAT 0 Ç NDEK LER Özellikler Akım Transformatörlerinin Gücünün Belirlenmesi Teknik Tablo Oran Hatası Grafiği Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 2 4 FAT 40 FAT 40L FAT 0 FAT

Detaylı

fonksiyonellik H z kontrol cihazlar Altivar 31 Yüksek performans ve efesotomasyon - telemecanique inverter

fonksiyonellik H z kontrol cihazlar Altivar 31 Yüksek performans ve efesotomasyon - telemecanique inverter H z kontrol cihazlar Yüksek performans ve fonksiyonellik 0.18-15 kw aras 3 fazl asenkron motorlar için M teri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider

Detaylı

KLEA Enerji Analizörü

KLEA Enerji Analizörü KLEA Enerji Analizörü Kolay panel montajı sistem bağlantısı Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Veri Toplama Platformu Tüm enerji tüketimleri bir KLEA

Detaylı

TEKNİK ÖZELLİKLER Jeneratör Kontrol Ünitesi AGC 100

TEKNİK ÖZELLİKLER Jeneratör Kontrol Ünitesi AGC 100 TEKNİK ÖZELLİKLER Jeneratör Kontrol Ünitesi AGC 100 Jeneratör Kontrolü ve Koruma Şebeke İzleme ve Koruma Motor Kontrolü ve Koruma Gösterge Ekranı Senkronsuz Güç Yönetimi DEIF A/S Frisenborgvej 33 DK-7800

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

CHF100A KOLAY DEVREYE ALMA KİTAPÇIĞI

CHF100A KOLAY DEVREYE ALMA KİTAPÇIĞI CHF100A KOLAY DEVREYE ALMA KİTAPÇIĞI LED PANEL LCD PANEL PANEL ÜZERİNDEKİ BUTONLAR VE AÇIKLAMALARI GÜÇ VE KONTROL TERMİNALLERİ BAĞLANTI ŞEMASI Hız kontrol cihazları, panel üzerinden start/stop ve panel

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. Şaban ULUS Haziran 2012 KAYSERİ

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CSL710-R A/L-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CSL710-R A/L-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50128973 CSL710-R40-2210.A/L-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

L300P GÜÇ BAĞLANTISI BAĞLANTI TERMİNALLERİ

L300P GÜÇ BAĞLANTISI BAĞLANTI TERMİNALLERİ L3P HITACHI HIZ KONTROL ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU L3P GÜÇ BAĞLANTISI KONTROL DEVRESİ TERMİNAL BAĞLANTISI BAĞLANTI TERMİNALLERİ Terminal Tanımı Açıklama Sembolü L1 L2 L3 Giriş fazları Şebeke gerilimi bağlanacak

Detaylı

Sistem konfigürasyonu

Sistem konfigürasyonu JX Kompakt ve Eksiksiz V/f kontrollü invertör Yan yana montaj Dahili EMC filtresi. Dahili RS-485 Modbus şırı yük algılama fonksiyonu (60 sn boyunca % 150) PID Mikro dalgalı gerilim bastırma Otomatik enerji

Detaylı

3 FAZLI SİSTEMLER. şartlarda daha fazla güç nakli mümkündür. 26.05.2013 3 fazlı sistemler 1 3-FAZLI DENGELİ SİSTEMLER V OR V OS O V OT

3 FAZLI SİSTEMLER. şartlarda daha fazla güç nakli mümkündür. 26.05.2013 3 fazlı sistemler 1 3-FAZLI DENGELİ SİSTEMLER V OR V OS O V OT 3 FA İEME n Çok azlı sistemle, geilimleinin aasında az akı bulunan iki veya daha azla tek azlı sistemin bileştiilmiş halidi ve bu işlem simetik bi şekilde yapılı. n ek azlı sistemlede güç dalgalı olduğu

Detaylı

DENEY Kum Kalıba Döküm ve Besleyici Hesabı 4 Doç.Dr. Ahmet ÖZEL, Yrd.Doç.Dr. Mustafa AKÇİL, Yrd.Doç.Dr. Serdar ASLAN DENEYE HESAP MAKİNASI İLE GELİNİZ

DENEY Kum Kalıba Döküm ve Besleyici Hesabı 4 Doç.Dr. Ahmet ÖZEL, Yrd.Doç.Dr. Mustafa AKÇİL, Yrd.Doç.Dr. Serdar ASLAN DENEYE HESAP MAKİNASI İLE GELİNİZ DENEY NO Kum Kalıba Döküm ve Besleyici Hesabı 4 Doç.Dr. Ahme ÖZEL, Yrd.Doç.Dr. Musafa AKÇİL, Yrd.Doç.Dr. Serdar ASLAN DENEYE HESAP MAKİNASI İLE GELİNİZ Deney aşamaları Tahmini süre (dak) 1) Ön bilgi kısa

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

DBS721, DBS729 Siren taban, kl siren taban

DBS721, DBS729 Siren taban, kl siren taban DBS721, DBS729 Siren taban, kl siren taban Otomatik adreslenebilir C-NET bus hatt için Cerberus PRO Siren taban DBS721 ve kl siren taban DBS729 11 seçilebilir ton, 2 programlanabilir aktivasyon seviyesi

Detaylı

Basınç Transmitteri JUMO MIDAS

Basınç Transmitteri JUMO MIDAS JUMO GmbH & Co. KG Almanya JUMO Instrument Co. Darende Ltd. İş Merkezi JUMO No:17 Process D.4, Control, Inc. Posta adresi: 035 Germany Almanya Ataşehir - İstanbul TR Faks: Phone: +49 +49 661 6000 661 600607

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu. altivar 12 TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU ATV12. efesotomasyon.com

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu. altivar 12 TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU ATV12. efesotomasyon.com Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu altivar 12 TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU ATV12 çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo

Detaylı

VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans. 1

VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans.  1 VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans www.naviga.com.tr 1 VLT 6000 cihaz karşılığı FC-102 HVAC işlerinde yeniden belirlenen standartlarla Havaalanı Otel Hastane Ofis Temiz oda M e r k e z i I s

Detaylı

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik Ürün no.: 50132984 MSI 410-01 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler Temel

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No.

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No. 2 BÖLMEL OCAK Kullan m ve montaj k lavuzu DNG 322 X Model No. DNG 322 X Ürün No. 9496 00234 Seri No. VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Ambarl Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avc lar 34840

Detaylı

Mentor II - DC Sürücü

Mentor II - DC Sürücü 1 Mentor II - DC Sürücü un stün Performansı 2 DC sistem sürücüleri içinde dünyadaki en verimli sürücü Mikroişlemci kontrollu, 25 A den 1850 A e kadar 1 & 4 bölgeli Ayrıntılı gösterge, kolay anlaşılır fonksiyon

Detaylı

Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar

Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar 2 Tan t m Uygulamalar 3 fazl asenkron sincap kafes motorlar için üretilmifl bir h z kontrol cihaz olan, en son teknolojik geliflmeleri bünyesinde toplam flt r. uluslararas standartlarla uyumlu, güçlü ve

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü

DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü AMAÇ Testler tamamland ktan sonra DC Düz kompunt motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT Adet

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

BURSA HAFİF RAYLI TAŞIMA SİSTEMİ İÇİN AKIM KAYNAKLI AKTİF GÜÇ FİLTRESİ UYGULAMASI

BURSA HAFİF RAYLI TAŞIMA SİSTEMİ İÇİN AKIM KAYNAKLI AKTİF GÜÇ FİLTRESİ UYGULAMASI BURSA HAFİF RAYLI TAŞIMA SİSTEMİ İÇİN AKIM KAYNAKLI AKTİF GÜÇ FİLTRESİ UYGULAMASI A.Teciyanlı*, O.Uçak*, T.Kılınç*, R.Çına, İ.Özkan *TÜBİTAK-UZAY ODTÜ/ANKARA, BURULAŞ, Nilüfe/BURSA alpe.teciyanli@uzay.tubitak.gov.t

Detaylı

H z kontrol cihazlar. Altivar 31 Yüksek performans ve fonksiyonellik! 2004 Katalog. www.schneider-electric.com.tr

H z kontrol cihazlar. Altivar 31 Yüksek performans ve fonksiyonellik! 2004 Katalog. www.schneider-electric.com.tr 2004 Kaalog H z konrol cihazlar Yüksek performans ve fonksiyonellik! 0.8 kw - 5 kw aras 3 fazl asenkron moorlar için Müfleri Yard m Ha 444 30 30 TR-Holine@r.schneider-elecric.com www.schneider-elecric.com.r

Detaylı

kutuplu, 8 A Emniyet rölesi. Vidalı terminal. 2 CO (DPDT) 8/15 250/400 2, /0.65/ (5/5) AgNi /0.

kutuplu, 8 A Emniyet rölesi. Vidalı terminal. 2 CO (DPDT) 8/15 250/400 2, /0.65/ (5/5) AgNi /0. 48 Serisi - Röle Arayüz Modülleri 8 A Özellikler 48.12 2 kutuplu emniyet rölesi arayüz modülleri, 15.8 mm genişlik 48.12-2 kutuplu 8 A (vidalı terminal) DC hassas bobinler EN 50205 Type B ye göre güç bindirilerek

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50126349 CML720i-R10-460.A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINV SORULRI. 99 ÖYS D C 5. 99 ÖYS fonksionunun ba lan g ç nok ta s na en a k n olan nok ta s n n, ba lan g ç nok ta s na uzak l kaç bi im di? O bi im olan bi a çem be in içi ne çi zi

Detaylı

Altivar 28 Telemecanique

Altivar 28 Telemecanique Kullanim Kilavuzu Altivar 28 Telemecanique Asenkron motorlar için hiz kontrol cihazlari IT NÖTR NOKTA BA LANTISI : zole edilmifl veya yüksek-empedansl sistem (IT) ile 460V ±%10 dan daha büyük bir gerilim

Detaylı

kutup, 6 A 5 mm kontak pin mesafesi PCB ya da 95 serisi soketler

kutup, 6 A 5 mm kontak pin mesafesi PCB ya da 95 serisi soketler 44 Serisi - Minyatür PCB Röleler 6-10 A Özellikler 44.52 44.62 2 kutuplu röle değerleri 44.52-2 kutup 6 A (5 mm pin mesafesi) 44.62-2 kutup 10 A (5 mm pin mesafesi) PCB montaj - direkt ya da PCB soketli

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

TG 3 ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK

TG 3 ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 9 Mat TG ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlein he hakkı saklıdı. Hangi amaçla olusa olsun testlein tamamının

Detaylı

Eğrisel harekette çok sık kullanılan tanımlardan biri de yörünge değişkenlerini içerir. Bunlar, hareketin her bir anı için ele alınan biri yörüngeye

Eğrisel harekette çok sık kullanılan tanımlardan biri de yörünge değişkenlerini içerir. Bunlar, hareketin her bir anı için ele alınan biri yörüngeye Eğisel haekee çok sık kullanılan anımladan bii de yöünge değişkenleini içei. Bunla, haekein he bi anı için ele alınan bii yöüngeye eğe, diğei ona dik iki koodina eksenidi. Eğisel haekein doğal bi anımıdıla

Detaylı

FUJI MICRO HIZLI DEVREYE ALMA KILAVUZU

FUJI MICRO HIZLI DEVREYE ALMA KILAVUZU FUJI MICRO HIZLI DEVREYE ALMA KILAVUZU KONTEK OTOMASYON A.Ş. BEYİT SOK. NO:27 YUKARI DUDULLU ÜMRANİYE / İSTANBUL 0216 466 47 00 (T) 0216 466 21 20 (F) www.kontekotomasyon.com.tr Sayfa 1 / 7 TUŞ FONKSİYONLARI

Detaylı

Düzeltme MOVITRAC LTP-B *21353557_1114* www.sew-eurodrive.com

Düzeltme MOVITRAC LTP-B *21353557_1114* www.sew-eurodrive.com Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler *21353557_1114* Düzeltme SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CSL710-T A-M12 Işık perdesi verici

İçerik. Ürün no.: CSL710-T A-M12 Işık perdesi verici Ürün no.: 50129049 CSL710-T40-290.A-M12 Işık perdesi verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-ES31-01 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-ES31-01 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133022 MSI-SR-ES31-01 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

Sayfa 12-2 Sayfa 12-2

Sayfa 12-2 Sayfa 12-2 Sayfa -2 Sayfa -2 AC SİGORTA YUVALARI Gösterz model: 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N Göstergeli model: 1P x38, 14x51 ve 22x58mm sigortalar için IEC sınıfı gg veya am. IEC anma akımı: 32A, 50A, 5A I EC anma gerilimi

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML730i-R R/CV-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML730i-R R/CV-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50119252 CML730i-R10-960.R/CV-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Altivar 312. Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar. Programlama kılavuzu 06/2010. atv 312 Türkçe kullanım kılavuzu. www.schneider-electric.

Altivar 312. Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar. Programlama kılavuzu 06/2010. atv 312 Türkçe kullanım kılavuzu. www.schneider-electric. 2354235 11/2008 Altivar 312 Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar Proramlama kılavuzu atv 312 Türkçe kullanım kılavuzu 06/2010 BBV46385 www.schneider-electric.com çindekiler Önemli bililer 4 Ba

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC500T14-450/V Güvenlik ışık perdesi verici

İçerik. Ürün no.: MLC500T14-450/V Güvenlik ışık perdesi verici Ürün no.: 68000134 MLC500T14-450/V Güvenlik ışık perdesi verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50119610 CML720i-R05-400.A/CN-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Altivar 38 Telemecanique Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar

Altivar 38 Telemecanique Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar Altivar 38 Telemecanique Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar Kullan m k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr H z kontrol cihaz

Detaylı

Saha ayarları tablosu

Saha ayarları tablosu /8 [6.8.2] =... ID432/462 İlgili iç üniteler *HYHBHAAV3 *HYHBH8AAV3 *HYHBX8AAV3 Notlar - 4P3373-D - 2.2 2/8 Kullanıcı ayarları Ön ayar değerleri Oda sıcaklığı 7.4.. Konfor (ısıtma) R/W [3-7]~[3-6], kademe:

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. DENEY 4-3 Devir Say s Kontrolü AMAÇ Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT Adet Tan m Katalog No 1 DC Seri Makine

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-T A-M12-EX Işık perdesi verici

İçerik. Ürün no.: CML720i-T A-M12-EX Işık perdesi verici Ürün no.: 50126350 CML720i-T10-460.A-M12-EX Işık perdesi verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

2015 CommanderVP Valley Dijital Panelleri

2015 CommanderVP Valley Dijital Panelleri 2015 CommanderVP Valley Dijital Panelleri Giriş 1 Sayfa 2 Bölüm 1 Sayfa 3 Bölüm 2 Sayfa 4-7 Bölüm 3 Sayfa 7-9 Bölüm 4 Sayfa 9 Bölüm 5 Sayfa 9 Bölüm 6 Sayfa 10 Bölüm 7 Sayfa 11-12 Bölüm 8 Sayfa 12-13 Giriş

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC500T Güvenlik ışık perdesi verici

İçerik. Ürün no.: MLC500T Güvenlik ışık perdesi verici Ürün no.: 68000312 MLC500T30-1200 Güvenlik ışık perdesi verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

Telemecanique Altivar 31H Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar

Telemecanique Altivar 31H Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar Telemecanique Altivar 31H Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar Basitlefltirilmifl Kullan m K lavuzu Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr

Detaylı

SINAMICS G120 CU240B-2 ve CU240E-2 Kontrol Üniteleri Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları (V4.4)

SINAMICS G120 CU240B-2 ve CU240E-2 Kontrol Üniteleri Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları (V4.4) SINAMICS G120 CU240B-2 ve CU240E-2 Kontrol Üniteleri Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları (V4.4) Siemens Endüstri Sektörü Hareket Kontrol Sistemleri I DT MC Endüstri Sektörü / Hareket Kontrol Sistemleri

Detaylı

TBK-121(Lm35-Pt100) TERMOBLOK SOBA KONTROL PANELİ

TBK-121(Lm35-Pt100) TERMOBLOK SOBA KONTROL PANELİ TBK-121(Lm35-Pt100) TERMOBLOK SOBA KONTROL PANELİ ANADOLU ELEKTRONİK ELEKTRONİK OTOMASYON - BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ Kümes Otomasyonu -Güvenlik Alarm ve Kamera Sistemleri İmalat ve Servis Hizmetleri info@aelektronik.com

Detaylı

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 150 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 150 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 250 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 250 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation Installation instructions, accessories Talimat No 31373899 Sürüm 1.0 Parça No. 31373890 Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Park yardımı, pilot (R-design)- 31373899 - V1.0 Sayfa 1 / 67

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı