Altivar 71 Asenkron motorlar için H z kontrol cihazlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Altivar 71 Asenkron motorlar için H z kontrol cihazlar"

Transkript

1 Basilefliilmifl k lavuz Aliva 71 Asenkon moola için H z konol cihazla 0, kw ( HP) / V 0, kw ( HP) / V

2 çindekile Konol cihaz n ayalama ad mla 2 Ön avsiyele 3 Monaj ve s cakl k koflulla 4 Kondansaö flaj LED'inin konumu 5 Kablo ba lan s avsiyelei 6 Güç eminallei 7 Konol eminallei 8 Ba lan flemala 10 IT (yal ml veya empedans opakl nö) siseminde iflleyifl 10 Elekomanyeik uyumluluk, kablo ba lan s 11 Kuulum Ön avsiyele 13 Gafikli ekan eminali 14 Enege ekan eminali 16 [1.1 HIZLI DEVREYE ALMA] (SIM) menüsü 17 [1.7 UYGULAMA FONKS YONLARI] menüsü 21 Haala Nedenlei Çözümlei 99 Bafllamadan önce Bu konol cihaz nda hehangi bi posedü geçekleflimede önce bu alimala okuyup anlay n. TEHL KE TEHL KEL GER L M Aliva 71 konol cihaz n mone edip çal fl madan önce bu k lavuzu okuyup anlay n. Kuulum, ayalama, ona m ve bak m yekin pesonel aaf ndan geçeklefliilmelidi. Kullan c, üm ekipmanla n kouyucu opaklamas na iliflkin yüülükeki üm uluslaaas ve ulusal elekik sandala na uyumlulukan soumludu. Bu h z konol cihaz ndaki, bas l kablo panola da dahil olmak üzee biçok paça ha geilimindedi. DOKUNMAYINIZ. Sadece elekiksel yal ml aaçla kullan n. Geilim al ndayken ekans z paçala veya eminal kay fl vidas ba lan la na DOKUNMAYIN. PA ve PC eminalle veya DC baa kondansaölei aas nda k sa deve YAPMAYIN. Güç vemeden veya konol cihaz n çal fl p dudumadan önce üm kapakla ak p kapa n. H z konol cihaz n deveye almadan önce Tüm güç ba lan la n ç ka n. H z konol cihaz n n ba lan kesme anaha üzeinde AÇMAYIN eikei yap fl n. Ba lan kesme anaha n aç k konumda kilileyin. Konol cihaz deveye al nmadan önce haici kumanda gücü de dahil olmak üzee üm güç kablola n n ba lan s n kesin. DC baa kondansaöleinin deflaj olmala için 15 DAK KA BEKLEY N. Sona, DC geiliminin 45 Vdc de einden daha az oldu undan emin olmak için sayfa 5 içinde veilen DC baa geilimi ölçüm posedüünü uygulay n. Konol cihaz LED'lei, DC baa geiliminin olmad n anlamak için do u bi gösege sa lamazla. Elekik çapmas ölüm veya önemli yaalanmalaa neden olabili. D KKAT HATALI KONTROL C HAZI filet M Konol cihaz n n uzun bi süe kapal kalmas duumunda, elekoliik kondansaöleinin pefomans azalacak. Çok uzun bi süe boyunca duduulacaksa, kondansaölein pefomans n gei geimek için he iki y lda bi 15 dakika için konol cihaz n çal fl n ve sona iflleyiflini konol edin. Konol cihaz n n do udan ha geilimine ba lanmamas avsiye edili. Ayalanabili bi AC kayna kullan laak geilim kademeli olaak a lmal d. Bu alimaa uyulmamas duumunda ekipman zaa göebili. 1

3 Konol cihaz n ayalama ad mla b 1 Konol cihaz n eslim al n Eike üzeindeki kaalog numaas n n, sa n alma sipaifli üzeindeki numaayla ayn olup olmad n konol edin Aliva' ambalaj ndan ç ka n ve afl ma s as nda zaa göüp gömemifl oldu unu konol edin b 2 Ha geilimini konol edin Ha geiliminin, konol cihaz n n geilim aal yla uyumlu olup olmad n konol edin b 3 Konol cihaz n mone edin (sayfa 3) Konol cihaz n bu belgedeki alimalaa uygun olaak mone edin Tüm dahili ve haici seçeneklei mone edin b 4 Konol cihaz ba lan la n yap n (sayfa 6) 1 4 aas ndaki ad mla güç kapal yken geçeklefliilmelidi Ba lan la n geilime uygun olmas n sa layaak moou ba lay n Kumanday ba lay n H z efeans n ba lay n Kapal oldu undan emin oldukan sona ha beslemesini ba lay n b 5 Çal fl ma komuunu kullanmadan gücü aç n b 6 Dil seçin (sayfa 15), e e konol cihaz nda gafikli ekan eminali bulunuyosa pucu Pefomans opimum hale geimek için oomaik hassas aya ifllemi geçeklefliin, sayfa 20 No Konol cihaz kablo ba lan la n n konfigüasyonuyla uyumlu oldu undan emin olun. b 7 Menüyü konfigüe edin [HIZLI DEVREYE ALMA] (SIM) (sayfa17) 2 kablolu veya 3 kablolu konol Mako konfigüasyonu Moo paameelei Oomaik aya ifllemi geçeklefliin Moo emik ak m H zlanma ve yavafllama ampala H z de iflim aal b 8 Konol cihaz n çal fl n 2

4 Ön avsiyele Taşıma ve depolama Monaj öncesinde konol cihaz n koumak için, cihaz ambalaj içinde afl y n ve depolay n. Oam koflulla n n makul olmas n sa lay n. D KKAT HASARLI EK PMAN Hasal göünen konol cihaz n mone emeyin veya çal fl may n. Bu alimaa uyulmamas duumunda ekipman zaa göebili. Monaj sıasında aşıma 45 maks. ATV71HD15M3X ve ATV71HD18N4 de eleine kada ALTIVAR 71 konol cihazla bi afl ma cihaz kullanmadan ambalajla ndan ç ka labili ve mone edilebili. Daha yüksek de eli cihazlada bi yük asansöü kullan lmal d ; bu nedenle bu cihazla n üzeleinde pabuçla bulunmakad. Afla da veilen önlemlee uygun haeke edin. Önlemle D KKAT UYUMSUZ HAT GER L M Konol cihaz n açmadan ve konfigüe emeden önce ha geiliminin konol cihaz isim plakas üzeinde yazan besleme geilimi aal yla uyumlu oldu undan emin olun. Ha geiliminin uyumlu olmamas duumunda konol cihaz hasa göebili. Bu alimaa uyulmamas duumunda ekipman zaa göebili. TEHL KE BEKLENMEYEN EK PMAN filem Aliva 71'i açmadan ve konfigüe emeden önce, beklenmeyen yolvemelei önlemek için PWR (GÜÇ KALDIRMA) giiflinin deve d fl (0 duumu) b ak ld ndan emin olun. Cihaz açmadan önce veya konfigüasyon menüleinden ç kaken, çal fl ma komuuyla iliflkin giifllein deve d fl (0 duumu) b ak ld ndan emin olun, çünkü bunla mooun aniden baflla lmas na yol açabili. Bu alimalaa uyulmamas ölüm veya a yaalanmalaa neden olabili. Pesonel güvenli i isenmeyen veya beklenmeyen yolvemelein yasaklanmas n geekiiyosa Aliva 71 in Güç Kald ma fonksiyonu aaf ndan elekonik kilileme geçeklefliili. Bu fonksiyon, EN9541 sandad kaegoi 3'e ve IEC/EN61508 güvenlik enegasyon seviyesi 2'ye uygun ba lan flemala n n kullan lmas n geekii (kaalog veya konol cihaz yla bilike gelen CD ROM'a baflvuun). Güç kald ma fonksiyonunun, üm çal fl ma komula na göe önceli i vad. 3

5 Monaj ve sıcaklık koşullaı u 100 mm u 3.94 inç Konol cihaz n ± 10 dik aç yla mone edin. Is kaynakla na yak n yeleflimeyin. So uma amac yla geekli olan havan n, ünienin al ndan üsüne kada dolafl m n sa lamak için yeeli alan b ak n. Konol cihaz önünde b ak lmas geeken bofl alan 10 mm (0,39 inç) minimum. IP20 koumas uygun oldu unda, konol cihaz n n üs k sm ndaki kouyucu kapa n afla da göseildi i gibi ç ka lmas avsiye edilmekedi. u 100 mm u 3.94 inç Kouyucu kapa n kald lmas ATV71H 037M3 D15M3X ve ATV71H 075N4 D18N4 ATV71H D18M3X D45M3X ve ATV71H D22N4 D75N4 2 monaj ipi bulunmakad Tip A monaj Kouyucu kapak ak l olaak he bi aafa bofl alan u 50 mm (u 1,97 in.). Tip B monaj Kouyucu kapak kald lm fl flekilde konol cihazla yan yana mone edili (kouma s n f IP20 olu). u 50 mm u 1.97 inç u 50 mm u 1.97 inç Bu monaj ipleiyle konol cihaz de e kayb olmadan 50 C'ye (122 F) kada oam s cakl nda fabika ayal anahalama fekans ile kullan labili. Di e s cakl kla ve anahalama fekansla hakk nda bilgi için konol cihaz yla bilike gelen CDROM'a bak n. 4

6 Kondansaö şaj LED'inin konumu Konol cihaz yla çal flmaya bafllamadan önce kapa n, k m z kondansaö flaj LED'inin sönmesini bekleyin ve sona DC baa geilimini ölçün. ATV71H 037M3 D15M3X ve ATV 71H 075N4 D18N4 ATV71H D18M3 D45M3X ve ATV 71H D22N4 D75N4 K m z LED, DC baas n n aç ld n gösei DC baa geilimini ölçme posedüü TEHL KE TEHL KEL GER L M Bu posedüü geçekleflimeden önce 1 numaal sayfadaki önlemlei okuyup anlay n. Bu alimalaa uyulmamas ölüm veya a yaalanmalaa neden olabili. DC baa geilimi 1000 V c de eini geçebili. Bu posedüü geçeklefliiken uygun de eli bi geilim ölçme cihaz kullan n. DC baa geilimini ölçmek için 1 Konol cihaz n n güç kayna ba lan s n kesin. 2 DC baas n n yükünün boflalmas için 15 dakika bekleyin. 3 Geilimin 45 V c de einden daha az olup olmad n konol emek için PA/+ ve PC/ eminallei aas ndaki DC baas n n geilimini ölçün. 4 E e DC baa kondansaölei amam yla deflaj olmad lasa, yeel Schneide Elecic emsilcisiyle ileiflim kuun (konol cihaz n onamay n veya çal fl may n). 5

7 Kablolama konusunda avsiyele Güç Konol cihaz n n kouyucu opa a ba lanmas geekmekedi. Yüksek kaçak ak mla (3,5 ma üzei) ile ilgili yüülükeki düzenlemelee uygunluk için en az 10 mm 2 (AWG 6) kouyucu ileken veya güç kayna ilekenleiyle ayn kesie sahip 2 kouyucu ileken kullan n. TEHL KE TEHL KEL GER L M Cihazla bilike gelen opak ba lan s nokas n afla daki flekildeki gibi kullanaak ekipman opaklay n. Güç uygulanmadan önce konol cihaz paneli düzgün flekilde opaklanmal d. Bu alimalaa uyulmamas ölüm veya a yaalanmalaa neden olabili. h z konol cihaz h z konol cihaz Kouyucu opa a giden diencin bi ohm ya da daha az oldu undan emin olun. Kafl daki flemada göseildi i gibi kouyucu opa a bikaç h z konol cihaz ba lay n. Kouyucu opaklama kablola n döngüsel veya sei olaak ba lamay n. h z konol cihaz UYARI HATALI KABLO BA LANTISI UYGULAMALARI Ç k fl eminalleine giifl ha geilimi uygulan sa ATV71 konol cihaz zaa göeceki (U/T1,V/T2,W/T3). ATV71 konol cihaz na eneji vemeden önce güç ba lan la n konol edin. Baflka bi konol cihaz yla de ifliilmesi duumunda ATV71 konol cihaz na gelen üm kablo ba lan la n n, bu k lavuzdaki kablo ba lan alimala na uygun oldu undan emin olun. Bu alimalaa uyulmamas ölüm veya a yaalanmalaa neden olabili. Monaj sandala "kaçak ak m kouma cihaz " yoluyla flebeke aaf koumas geekidi inde, ek fazl konol cihazla için A ipi ve 3 fazl konol cihazla için B ipi cihazla kullan labili. Afla dakilei enege eden uygun bi model seçin YF ak m fileleme Aç l fl s as nda bofl kapasiansan gelen yükün neden oldu u açmay önleyen bi zaman gecikmesi. Zaman gecikmesi 30 ma cihazla için mümkün de ildi. Bu duumda, haal açma ba fl kl olan cihazla seçin, öne in, s.i. seisinden akviyeli ba fl kl a sahip ezidüel ak m cihazla (Melin Gein makas ). Tesise biden fazla konol cihaz vasa, he bi konol cihaz için bi "ezidüel ak m cihaz " sa lay n. UYARI UYGUN OLMAYAN AfiIRI AKIM KORUMASI Afl ak m kouma cihazla uygun flekilde koodine edilmelidi. Kanada Elekik Yasas ve Ulusal Elekik Yasas dall deve koumas geekimekedi. Bildiilen k sa deve ak m de eleini elde emek için konol cihaz plakas üzeindeki sigoala kullan n. K sa deve kapasiesi, konol cihaz isim plakas üzeinde ye alan k sa deve ak m de eini geçen güç besleyicisine konol cihaz n ba lamay n. Bu alimalaa uyulmamas ölüm veya a yaalanmalaa neden olabili. 6

8 Güç eminallei Güç eminalleine eiflim ATV71 H037M3 HD15M3X ve ATV71 H075N4 HD18N4 Güç bölmesi eiflim kapa n n kilidini aç n ve bunu afla da göseildi i gibi sökün ATV71 HD18M3X HD45M3X ve ATV71 HD22N4 HD75N4 Güç eminalleine eiflmek için, afla da göseildi i gibi ön paneli sökün Güç eminalleinin fonksiyonlaı Teminal R/L1 S/L2 T/L3 PO PA/+ PB PC/ U/T1 V/T2 W/T3 Fonksiyon Kouyucu opak ba lan s eminali Güç beslemesi DC baas + kuup Fenleme diencine ç k fl (+ kuup) Fenleme diencine ç k fl DC baas kuup Mooa ç k fl Bi DC flok bobini eklenmiflse PO ve PA/+ aas ndaki ba lan y kald n. Ba lan dan yüksek ak m geçi inden PO ve PA/+ eminalleindeki vidala am s k lm fl olmal d la. Güç eminalleinin özelliklei ATV71H Maksimum kablo kesii S kma oku mm 2 AWG kcmils Nm (lb.inç) 037M3, 075M3, U15M3, 075N4, U15N4, U22N (10.6) U22M3, U30M3, U40M3, U30N4, U40N (10.6) U55M3, U55N4, U75N (17.7) U75M3, D11N (21) D11M3X, D15M3X, D15N4, D18N (21) D18M3X, D22M3X, D22N4, D30N4, D37N4 50 1/0 6 (53) D30M3X, D37M3X, D45M3X, D45N4, D55N4, D75N (168) 7

9 Konol eminallei Konol eminalleine eişim Konol eminalleine eiflebilmek için kumanda ön panelindeki kapa aç n. Konol cihaz kumanda bölümü ba lan la n daha kolayca yapabilmek için kumanda eminal ka sökülmelidi. 2 Yay amam yla geniflleyene kada viday gevflein. 3 Afla do u kayd aak ka ç ka n. Maksimum kablo boyuu 2,5 mm 2 AWG 14 Maks. s kma oku 0,6 Nm 5,3 lb.inç D KKAT DÜZGÜN TAKILMAMIfi TERMINAL KARTI Kumanda eminal ka de ifliiliken uma vidala n am olaak s kmak çok önemlidi. Bu alimaa uyulmamas duumunda ekipman zaa göebili. Kumanda eminalleinin özelliklei ve fonksiyonlaı Teminal Fonksiyon Elekiksel özellikle R1A R1B R1C R1 pogamlanabili ölesinin ak noka K/A kona (R1C) R2A R2C R2 pogamlanabili ölesinin N/A kona +10 Refeans poansiyomeesi için + 10 V c güç kayna 1 10 kω AI1+ AI1 Minimum anahalama kapasiesi 24 V c için 3 ma Dienç yükünde maksimum anahalama kapasiesi 250 V a veya 30 V c için 5 A Endükif yüke maksimum anahalama kapasiesi (cos ϕ = 0,4 ve L/R = 7 msn) 250 V a veya 30 V c için 2 A + 10 V c (10,5 V ± 0,5V) 10 ma maks. Difeansiyel analog giifl AI V c (maks. güvenli geilim 24 V) COM Analog G/Ç oak 0V AI2 Yaz l m konfigüasyonuna Analog giifl V c ba l olaak (maks. güvenli geilim 24 V), empedans 30 kω Analog geilim veya ak m giifli veya Analog giifl X Y ma, X ve Y, 0 20 ma aas nda pogamlanabili AO1 P24 0V Yaz l m konfigüasyonuna ba l olaak Analog geilim veya ak m ç k fl Haici +24Vc kumanda güç kayna giifli lojik giifl oak ve P24 güç kayna için 0V empedans 250 Ω Analog ç k fl V c, min. yük empedans 470 Ω veya Analog ç k fl X Y ma, X ve Y, 0 20 ma aas nda pogamlanabili Maks. yük empedans 500 Ω +24 V c (min. 19 V, maks. 30 V) Güç 30 Wa 0V LI1 LI5 Pogamlanabili lojik giiflle +24 V c (maks. 30 V) Empedans 3,5 kω LI6 SW2 anaha n n konumuna SW2 = LI ba l olaak LI veya PTC LI1 LI5 lojik giifllele ayn özellikle SW2 = PTC Açma efli i 3 kω, ese efli i 1,8 kω K sa deve alg lama efli i < 50 Ω +24 Güç beslemesi SW1 anaha Souce veya In Sink konumunda Dahili +24 V c güç kayna 200 ma maks. SW1 anaha Ex Sink konumunda lojik giiflle için haici +24 V c güç kayna giifli PWR Güç Kald ma (Güç Kald ma) güvenlik fonksiyonu giifli 24 V c (maks. 30 V) Empedans 1,5 kω 8

10 Lojik G/Ç seçenek ka eminallei (VW3A3201) Teminallein özelliklei ve fonksiyonlaı Maksimum kablo boyuu 1,5 mm 2 AWG 16 Maks. s kma oku 0,25 Nm 1,00 kg.inç R3A LI10 Kumanda ka yla ayn özellikle. Teminal Fonksiyon Elekiksel özellikle TH1+ PTC alg lay c giifli TH1 Açma efli i 3 kω, ese efli i 1,8 kω K sa deve alg lama efli i < 50 Ω LO1 Aç k oplay c pogamlanabili +24 V c (maks. 30 V) LO2 lojik ç k flla Dahili güç kayna için 200 ma ve haici güç kayna için 200 ma maksimum ak m CLO lojik ç k fl oak 0V 0 V 0 V Geniflleilmifl G/Ç seçenek ka eminallei (VW3A3202) Teminallein özelliklei ve fonksiyonlaı Maksimum boyuu 1,5 mm 2 AWG 16 Maks. s kma oku 0,25 Nm 1,00 kg.inç R4A LI14 Kumanda ka yla ayn özellikle. Teminal Fonksiyon Elekiksel özellikle TH2 + PTC alg lay c giifli TH2 Açma efli i 3 kω, ese efli i 1,8 kω K sa deve alg lama efli i < 50 Ω RP Fekans giifli Fekans aal 0 30 khz LO3 Aç k oplay c pogamlanabili +24 V c (maks. 30 V) LO4 lojik ç k flla Dahili güç kayna için 20 ma ve haici güç kayna için 200 ma maksimum ak m CLO lojik ç k fl oak 0V 0 V 0 V Enkode aabiimi ka eminallei Teminallein özelliklei ve fonksiyonlaı Maksimum boyuu 1,5 mm 2 AWG 16 Maks. s kma oku 0,25 Nm 1,00 kg.inç Teminal Fonksiyon Elekiksel özellikle VW3 A3 401 VW3 A3 402, VW3 A3 404, VW3 A Vs Enkode güç 5 V c (maks. 5.5V c) k sa 15 V c (maks. 16V c) k sa devele 0Vs kayna devele ve afl yüklee kafl ve afl yüklee kafl koumal koumal Maks. ak m 175 ma Maks. ak m 200 ma A, /A A ml lojik Maksimum çözünülük noka/devi B, /B giifllei Maks. fekans 300 khz Teminal Fonksiyon Elekiksel özellikle VW3 A3 403, VW3 A3 405 VW3 A Vs Enkode güç 12V c (maks. 13V c) k sa devele 24 V c (min. 20 V c, maks. 30 V 0Vs kayna ve afl yüklee kafl koumal c) k sa devele ve afl yüklee Maks. ak m 175 ma kafl koumal Maks. ak m 100 ma A, /A A ml lojik Maksimum çözünülük noka/devi B, /B giifllei Maks. fekans 300 khz Kullan lacak a ml enkode ç k fl iplei RS422 ç k flla VW3 A3 401 VW3 A3 402 Aç k oplay c ç k flla VW3 A3 403 VW3 A3 404 meçekme ç k flla VW3 A3 405 VW3 A3 406 VW3 A

11 Bağlanı şemalaı EN 9541 sandad kaegoi 1'e uygun ba lan flemala, ha konaköü dahil Tek fazlı güç kaynağı (ATV71H 075M3 U75M3) fllem için ek fazl bi kaynak kullan lacak flekilde giifl faz kayb haas n önleyin. Bu haan n fabika konfigüasyonuna ayal olmas duumunda, konol cihaz haa modunda kilili kalacak. Üç fazlı güç kaynağı Q2 T1 Q3 Q2 S2 S1 KM1 A1 A2 Q2 T1 Q3 Q2 S2 S1 KM1 A1 A2 KM1 A1 R1A R1C KM1 KM1 A1 R1A R1C KM1 (1) (1) (2) (2) A1 R / L1 S / L2 T / L3 R1A R1C R1B R2A R2C PWR +24 A1 R / L1 S / L2 T / L3 R1A R1C R1B R2A R2C PWR +24 U / T1 V / T2 W / T3 P0 PA / + PB PC / ATV71HpppM3 U / T1 V / T2 W / T3 P0 PA / + PB PC / U1 V1 W1 M 3 a Fenleme (kullan l sa) dienci U1 V1 W1 M 3 a Fenleme dienci (kullan l sa) (1) Ha eaköü, kullan l sa (ek fazl bi kaynaka çal flan ATV71H U40M3 U75M3 konol cihazla için zounludu) (2) Konol cihaz n n uzakan konolü için haa ölesi konakla No Konol cihaz yak n ndaki üm endükö devele veya ayn deve üzeindeki develee (ölele, konaköle, solenoid valflei, vb.) paazi bas c la ak n. PWR giifli kabloluysa ekanl kablo kullan n. lgili paçala n seçilmesi Lüfen kaaloga bak n. Kumanda ba lan flemala Kumanda ka ba lan flemas A1 PWR ATV71Hppppp +24 LI1 LI2 LI3 LI4 LI5 LI6 0V +10 AI1+ AI1 AI2 COM AO1 COM Di e flema iplei için (haici 24 V güç kayna, negaif lojik, vb.), konol cihaz yla bilike gelen CDROM'a bak n. IT (yalıımlı veya empedans opaklı nö) siseminde işleyiş Nomal (file ba l ) Refeans poansiyomee si 0 ± 10 V veya XY ma IT sisemi yal ml veya empedans opakl nö Linee olmayan yüklele uyumlu bi kal c yal m moniöü kullan n Melin Gein ip XM200 veya dengi. Aliva 71 konol cihazla nda dahili RFI filelei bulunmakad. Bu filele, afla daki gibi bi IT siseminde çal flmas için opakan yal labilile Güç eminalleinin sol aaf nda bulunan jumpe' sökün. IT sisemi (file ba lan s kesilmifl) D KKAT File ba lan la kesildi inde, konol cihaz anahalama fekans 4 khz'i umamelidi. Bu alimaa uyulmamas duumunda ekipman zaa göebili. 10

12 Elekomanyeik uyumluluk, kablolama İlke ve önlemle Konol cihaz, moo ve kablo ekanla aas ndaki opaklada "yüksek fekansl " efl poansiyellik bulunmal d. Ekanl moo kablola, fenleme dienci (e e kullan l yosa) ve kumanda sinyali kablosunun he iki ucunda opa a ba l olan ekanl kablola kullan n. Süeklilike bi kesini olmamas fla yla ekan uzunlu unun bi paças olaak bou veya meal oluk kullan labili. Kumanda develeini güç develeinden uzak uun. Kumanda ve h z efeans develei için, mm (0,98 1,97 inç) aas nda vida ad ml ekanl, bükülmüfl kablola n kullan lmas n avsiye emekeyiz. Güç kayna kablosu (ha beslemesi) ve moo kablosu aas ndaki bofllu un maksimum olmas n sa lay n. Moo kablola en az 0,5 m (20 inç) uzunluka olmal d. H z konol cihaz ç k fl nda y ld m sipelei veya güç faköü düzelicilei kullanmay n. Ek bi giifl filesi kullan ld nda konol cihaz n n al na yelefliilmeli ve ekans z bi kablo üzeinden ha beslemesine do udan ba lanmal d. Konol cihaz üzeindeki 10 ba lan s bu duumda file ç k fl kablosu üzeinden olacak. Konol cihaz, moo ve kablo ekan aas ndaki YF eflde eli poansiyel opak ba lan s, PE kouyucu ilekenleini (yeflilsa ) he bi üniedeki uygun eminallee ba lama geeklili ini oadan kald maz. Monaj şeması ATV71H 037M3 D15M3X ve ATV71H 075N4 D18N4 4, 5, 7, 12 ve 13 kablo ekanla n mümkün oldu unca konol cihaz na yak n bi yee ba lay n ve opaklay n Ekan ç ka n 2 plakas na ve 9 kumanda EMC plakas na ba lamak için ekanla n ç ka ld yelede meal kablo kelepçelei kullan n. Do u kona sa lamak için ekan, meal plakaya yeeince s k flekilde kelepçelenmelidi Aliva 71 2 Konol cihaz yla bilike gelen sac levha opaklanm fl plaka 3 Kumanda EMC plakas n n monaj için delikle 4 Moo ba lan s için ekanl kablo 5 Fenleme dienci ba lan s için ekanl kablo (kullan l yosa) 6 Röle konak ç k fl için ekans z kablola 7 Güç Kald ma güvenlik fonksiyonu giiflini ba lamak için ekanl kablola Meal kelepçele 9 Kouyucu opa a ba lan 10 Ekans z güç kayna kablolei veya kablo 11 Kumanda EMC plakas, 2 numaal opaklanm fl plakaya ak lacak 12 Kumanda sinyali kablola n ba lamak için ekanl kablola. Biden fazla ileken geekien uygulamala için küçük çapaz kesili kablola kullan n (0,5 mm 2 AWG 20) 13 Enkodei ba lamak için ekanl kablola 11

13 Elekomanyeik uyumluluk, kablolama Monaj şeması ATV71H D18M3X D45M3X ve ATV71H D22N4 D75N4 4, 5, 6, 7 ve 8 kablo ekanla n mümkün oldu unca konol cihaz na yak n bi yee ba lay n ve opaklay n Ekan ç ka n Bunla ba lamak için ekanla n ç ka ld yelede meal kablo kelepçelei kullan n Do u kona sa lamak için ekan, meal plakaya yeeince s k flekilde kelepçelenmelidi Aliva 71 2 Konol cihaz yla bilike gelen sac levha opaklanm fl plaka 3 Meal kelepçele 4 Moo ba lan s için ekanl kablo 5 Fenleme dienci ba lan s için ekanl kablo ( kullan l yosa) 6 Kumanda sinyali kablola n ba lamak için ekanl kablola. Biden fazla ileken geekien uygulamala için küçük çapaz kesili kablola kullan n (0,5 mm 2 AWG 20) 7 Güç Kald ma güvenlik fonksiyonu giiflini ba lamak için ekanl kablola 8 Enkodei ba lamak için ekanl kablola 9 Röle konak ç k fl için ekans z kablola 10 Kouyucu opa a ba lan 11 Ekans z güç kayna kablolei veya kablo 12

14 Kuulum Ön avsiyele Konol cihaz fabika ayala (fabika konfigüasyonu) Aliva 71, en s k kullan lan çal flma koflulla için fabika ayal d Mako konfigüasyon Yolveme/Duduma Moo fekans 50 Hz Sensösüz ak vekö konolüne sahip sabi ok uygulamas Yavafllama ampas nda nomal duduma modu Bi haa duumunda duduma modu sebes duufl Linee h zlanma ve yavafllama ampala 3 saniye Düflük h z 0 Hz Yüksek h z 50 Hz Moo emik ak m = nominal konol cihaz ak m Enjeksiyonlu duufl fen ak m = 0,7 x nominal konol cihaz ak m, 0,5 saniye için Haa sonas nda oomaik yolveme yok Konol cihaz de eine ba l olaak 2,5 khz veya 4 khz anahalama fekans. Lojik giiflle LI1 lei, LI2 es (2 çal flma yönü), geçifl s as nda 2 kablolu kumanda LI3, LI4, LI5, LI6 deve d fl (aanmam fl) Analog giiflle AI1 H z efeans 0 +/10 V AI2 020 ma deve d fl (aanmam fl ) Röle R1 Konak, bi haa (veya kapal olma) duumunda aç l Röle R2 deve d fl (aanmam fl) Analog ç k fl AO1 020 ma deve d fl (aanmam fl ) Yuka daki de elein uygulama ile uyumlu olmas duumunda, konol cihaz ayala de ifliilmeden de kullan labili. Seçenek ka fabika ayala Seçenek ka giifl/ç k flla fabika ayal de ildi. Ha konaköü üzeinden güç anahalama D KKAT Konaköü s k s k çal fl makan kaç n n (file kondansaölei eken y pan la). Döngü süesinin < 60 sn olmas duumunda ön flaj diencinde hasa oluflabili. Bu alimaa uyulmamas duumunda ekipman zaa göebili. Yolveme Önemli Fabika ayala modunda, moo sadece "ilei", "gei" ve "DC enjeksiyonlu duma" komula eselendi inde güç alabili Aç l fl veya manüel haa eselemesi veya duduma komuunda. Reselenmemifllese, konol cihaz "ns" göünüleyeceki ama baflla lmayacak. Düflük güçlü bi moo veya moosuz es, moola paalel Konol cihaz yla bilike gelen CDROM'a bak n. 13

15 Konol paneli Konol paneli düflük güçlü konol cihazla için opsiyonelken yüksek güçlü konol cihazla nda sanda (bkz. kaalog). se e ba l kablo ve aksesuala (bkz. kaalog) kullan laak gafikli ekan eminalinin ba lan s uzakan (öne in muhafaza kapa ndan) kesilebili veya ba lanabili Panelin aç klamas 1 Gafik ekan 2 Fonksiyon uflla F1, F2, F3, F4 3 STOP/RESET (DURDUR/RESETLE) buonu 4 RUN (ÇALIfiTIR) buonu 7 ESC uflu Bi önceki seçime dönmek için bi de e, paamee veya menüyü ipal ede 6 Mooun dönme yönünü de iflime buonu 5 Gezinme buonu Bas n (ENT) Geçeli de ei saklamak için CW/CCW (sola/sa a) döndüün Seçili menü veya paameeyi gimek için Bi de ei a mak veya azalmak için Sonaki veya önceki sa a gimek için Teminal üzeinden kumanda akif hale geiilmiflse efeans a mak veya azalmak için. No Teminal üzeinden kumanda akif hale geiildiyse konol cihaz n do udan kumanda emek için 3, 4, 5 ve 6 buonla kullan labili. Konol cihaz duum kodla ACC H zlanma süesi CLI Ak m s n CTL Giifl faz kayb nda konollü duduma DCB DC enjeksiyonlu fenleme DEC Yavafllama süesi FLU Moo ak lama FST H zl duufl NLP Ha gücü yok (L1, L2, L3'de ha beslemesi yok) NST Sebes duufl aamas OBR Oomaik uyalamal yavafllama PRA Güç Kald ma fonksiyonu akif (konol cihaz kilili) RDY Konol cihaz haz SOC Konollü ç k fl kesmesi çal fl yo TUN Oomaik hassas aya ifllemi devam emekedi USA Düflük geilim alam 14

16 Konol cihaz na ilk kez güç veildi inde kullan c ya oomaik olaak [1. SÜRÜCÜ MENÜSÜ] menüsünde kada üm menülede k lavuzluk yap lacak. [1.1 HIZLI DEVREYE ALMA] al menüsündeki paameele konfigüe edilmeli ve oomaik aya baflla lmadan önce geçeklefliilmelidi. Bu bölümde sadece [1.1 HIZLI DEVREYE ALMA] menüsü anla lmakad. Di e menüle hakk nda bilgi için, konol cihaz yla bilike gelen CDROM'a bak n. ATV71HU22N4 2,2 kw/3 HP 380/480 V Konfig. n 1 Aç l fl sonas nda 3 saniye boyunca ekan göünümü E 3 saniye RDY Tem +0,00Hz 0,0A 5 LANGUAGE English Fançais Deusch Español Ialiano << >> Quick Chinese E ENT RDY Tem +0,00Hz 0,0A Basic Sandad Advanced Expe 2 ACCESS LEVEL 3 saniye sona oomaik olaak [5 D L SEÇ M ] menüsüne geçifl yap l. Dili seçin ve ENT'a bas n. [2 KULLANICI SEV YES ] menüsüne geçe << >> Quick E ENT RDY Tem +0,00Hz 0,0A 1 DRIVE MENU 1.1 SIMPLY START 1.2. MONITORING 1.3. SETTINGS 1.4. MOTOR CONTROL 1.5. INPUTS / OUTPUTS CFG Code << >> Quick [1 SÜRÜCÜ MENÜSÜ] menüsüne geçe E ESC RDY Tem +0,00Hz 0,0A MAIN MENU 1 DRIVE MENU 2 CONTROL ACCESS 3 OPEN / SAVE AS 4 PASSWORD 5 LANGUAGE Code Quick [ANA MENÜ] menüsüne dönmek için ESC uflun bas n 15

17 Enege ekan eminali Düflük güçlü Aliva 71 konol cihazla nda (bkz. kaalog) 7 bölmeli, 4 basamakl ekana sahip bi dahili ekan eminali bulunmakad. Önceki sayfalada anla lan gafikli ekan eminali de bu konol cihazla na ba lanabili. Ekan ve uflla n ifllevlei Önceki menü veya paameeye gei döne veya göünülenen de ei a Sonaki menü veya paameeye gide veya göünülenen de ei azal Bi menü veya paameeden ç ka veya göünülenen de ei ipal edeek haf zadaki önceki de ee gei döne Menü veya paameeye gie veya göünülenen paamee veya de ei kaydede No veya uflla na bas ld nda seçim kaydedilmez. Veile aas nda h zl flekilde gezinmek için veya uflla na bas n ve bas l uun (>2 sn). Göünülenen seçimi kaydedip depolamak için ENT Bi de e depoland nda ekan yan p söne. Nomal ekan, haa ve bafllama yok 43.0 SUP menüsünde seçilmifl paameenin göünülenmesi (vasay lan seçim moo fekans ) CLI Ak m s n CL Giifl faz kayb nda kumandal duduma dcb DC enjeksiyonl fenleme çal fl yo FLU Moo ak lama çal fl yo FS H zl duufl aamas nlp Ha gücü yok (L1, L2, L3'de ha beslemesi yok) ns Sebes duufl aamas Ob Oomaik uyalamal yavafllama PA Güç Kald ma fonksiyonu akif (konol cihaz kilili) dy Konol cihaz haz SOC Konollü ç k fl kesmesi çal fl yo Un Oomaik an ma USA Düflük geilim alam Haa oldu unu bildimek için ekan yan p söne. Menülee eiflim Aç l fl XXX Konol cihaz duumunu ENT Menüle ESC ESC SIM ENT ESC ENT SIMPLY START H zl bafllama için basilefliilmifl menü Konol cihaz yla bilike gelen CDROM'a bak n. ESC Menü ve al menülein kodla bibileinden menü yanla ndaki ie ile ay l. Önekle SIM menüsü, ACC paameesi. 16

18 [1.1 HIZLI DEVREYE ALMA] (SIM) menüsü [1.1HIZLI DEVREYE ALMA] (SIM) menüsü h zl bafllama için kullan labili; bu da, biçok uygulama için yeelidi. No [1.1 HIZLI DEVREYE ALMA] (SIM) menüsü paameelei, sonakile öncekilee ba ml oldu undan göündüklei s ada giilmelidile. Öne in, [2/3 kablolu kumanda] (CC), üm di e paameeleden önce konfigüe edilmelidi. Mako konfigüasyon Mako konfigüasyonu, belili bi uygulama alan için fonksiyonla n konfigüasyonunu h zland ma aaçla sa la. Bi mako konfigüasyonun seçilmesi duumunda bu mako konfigüasyonun G/Ç'si aan. Giifl / (Yolveme/ (Malzeme (Genel (Kald ma) (PID Regülaöü) (A Konolü) [Mas./slave] ç k fl Duduma) Tafl ma) Kullan m) AI1 (Ref. 1 (Ref. 1 kanal) (Ref. 1 kanal) (Ref. 1 kanal) (Ref. 1 kanal) (Ref. 1 kanal) (Ref. 1 kanal) kanal) (PID efeans ) (Ref. 1 kanal) baa üzeinden) AI2 (Hay ) (ef. 2 oplu) (ef. 2 oplu) (Hay ) (PID gei besleme) (Hay ) (Tok ef. 1) AO1 (Moo fek.) (Moo fek.) (Moo fek.) (Moo fek.) (Moo fek.) (Moo fek.) ( flae oku) R1 (Konol cihaz (Konol cihaz haas ) (Konol cihaz haas ) (Konol cihaz haas ) (Konol cihaz haas ) (Konol cihaz haas ) (Konol cihaz haas ) haas ) R2 (Hay ) (Hay ) (Hay ) (Fn (Hay ) (Hay ) (Hay ) kumandas ) LI1 ( lei) ( lei) ( lei) ( lei) ( lei) ( lei) ( lei) (2 kablolu) LI2 (Gei) (Gei) (Gei) (Gei) (Gei) (Gei) (Gei) (2 kablolu) LI3 (2 kablolu) (Hay ) (2 ön ayal h z) [Jog] (Haa esei) (PID dahili ese) (Ref. 2 anahalama) (Tok/h z anahalama) LI4 (Hay ) (4 ön ayal h z) (Haa esei) (Haici haa) (PID 2 ön ayal (Haa esei) (Haa esei) (2 kablolu) ef.) LI5 (Hay ) (8 ön ayal h z) (Tok s n ) (Hay ) (PID 4 ön ayal (Hay ) (Hay ) (2 kablolu) ef.) LI6 (Hay ) (Haa esei) (Hay ) (Hay ) (Hay ) (Hay ) (Hay ) (2 kablolu) LI1 Duufl Duufl Duufl Duufl Duufl Duufl Duufl (3 kablolu) LI2 ( lei) ( lei) ( lei) ( lei) ( lei) ( lei) ( lei) (3 kablolu) LI3 (Hay ) (Gei) (Gei) (Gei) (Gei) (Gei) (Gei) (3 kablolu) LI4 (3 kablolu) (Hay ) (2 ön ayal h z) [Jog] (Haa esei) (PID dahili ese) (Ref. 2 anahalama) (Tok/h z anahalama) LI5 (3 kablolu) (Hay ) (4 ön ayal h z) (Haa esei) (Haici haa) (PID 2 ön ayal ef.) (Haa esei) (Haa esei) LI6 (3 kablolu) (Hay ) (8 ön ayal h z) (Tok s n ) (Hay ) (PID 4 ön ayal ef.) (Hay ) 3 kablolu kumandada, LI1 giiflleinin LI6 de iflime uflla na aanmas. (Hay ) No Tüm G/Ç de ifliilebili, ayalanabili ve eka aanabili. Konol cihaz yla bilike gelen CDROM'a bak n. ln, Kuulum K lavuzunda ve konol cihaz isim plakas nda beliilen nominal konol cihaz ak m na eflii. 17

19 Code Ad/Aç klama Aya aal Fabika aya CC M [2/3 kablolu kumanda conol] [2 wie] (2 kablolu) (2C) 2C 3C v [2 kablolu] (2C) v [3 kablolu] (3C) 2 kablolu konol Giiflin aç k veya kapal hali, çal fl ma ve duduma ifllemleini konol ede. ATV LI1 LIx Kaynak kablolamana önek LI1 ilei LIx es 3 kablolu kumanda (dabeli kumanda) yolvemeyi kumanda emek için "ilei" veya "gei" dabe, dudumay kumanda emek için "duduma" dabesi yeelidi. ATV LI1 LI2 LIx Kaynak kablolamana önek LI1 duduma LI2 ilei LIx es UYARI BEKLENMEYEN EK PMAN filem [2/3 kablolu kumanda] (CC) aanmas ndaki hehangi bi de ifliklik gafikli ekan eminalinde onaylanmal ve dahili ekan eminalinde ENT ufluna bas l p bas l uulmal d (2 sn). Afla daki fonksiyon fabika ayala na döndüüleceki (2 kablolu ip) (C) sayfa 18 ve lojik giiflle aanan üm fonksiyonla. Özellefliildiken sona seçili mako konfigüasyonu da eseleneceki (özel ayala silineceki). BU de iflikli in kullan lan kablo ba lan flemas yla uyumlu olup olmad n konol edin. Bu alimaa uyulmamas ölüm veya a yaalanmalaa neden olabili. CFG M [Mako aya ] (Yolveme/ Duduma) (SS) SS HdG HS GEn PId ne MSL [Yolveme / Duduma] (SS) Yolveme/Duduma [Malzeme afl ma] (HdG) Tafl ma [Kald ma] (HS) Kald ma [Genel kullan m] (GEn) Genel kullan m [PID egülasyonu] (PId) PID düzenleme [A konolü] (ne) leiflim baas v [Mase / Slave] (MSL) UYARI BEKLENMEYEN EK PMAN filem [Maco configuaion] (Mako konfigüasyon) (CFG) üzeinde hehangi bi de ifliklik gafikli ekan eminalinde onaylanmal ve dahili ekan eminalinde ENT ufluna bas l p bas l uulmal d (2 sn). Seçili mako konfigüasyonun kullan lan kablo ba lan flemas yla uyumlu olup olmad n konol edin. Bu alimaa uyulmamas ölüm veya a yaalanmalaa neden olabili. CCFG ües M [Özellefliilmifl mako] Sal okunabili paamee, sadece en az bi mako konfigüasyon paameesi de ifliilmiflse göünüleni. v [Eve] (YES) 18

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

Altivar 28 Telemecanique

Altivar 28 Telemecanique Kullanim Kilavuzu Altivar 28 Telemecanique Asenkron motorlar için hiz kontrol cihazlari IT NÖTR NOKTA BA LANTISI : zole edilmifl veya yüksek-empedansl sistem (IT) ile 460V ±%10 dan daha büyük bir gerilim

Detaylı

Kullan m k lavuzu. Altivar 11 Telemecanique Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar

Kullan m k lavuzu. Altivar 11 Telemecanique Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar Kullan m k lavuzu Altivar 11 Telemecanique Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar H z kontrol cihaz enerjilendirildi inde, güç komponentleri ve baz kontrol komponentleri flebekeye ba lan r. Bunlara

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

Hız kontrol cihazları Altivar 12. Katalog

Hız kontrol cihazları Altivar 12. Katalog Altivar Katalog İçindekiler Altivar b b Broşür.................................................... sayfa b b Seçim kılavuzu... sayfa b b Tanıtım.................................................... b b

Detaylı

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU ALG SER S DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG MONTAJ, LETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU Kod. No: A.6.1.6 Revizyon No: 141011 Kitap Bask

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

DIVAtop ST F 3540S170 KULLANMA, KURULUM VE BAKİM TALIMATLARİ. cod. 3540S170 06/2009 (Rev. 00)

DIVAtop ST F 3540S170 KULLANMA, KURULUM VE BAKİM TALIMATLARİ. cod. 3540S170 06/2009 (Rev. 00) DIVop ST F 8 9 8 8 F 9 F 98 0 98 0 0 0. 0 0. 0 0 0S70 780 7 8 00 00 809 780 8 00 00 809 70. 0. 0 70. 0. 0 cod. 0S70 0/009 (Rev. 00) KULLNM, KURULUM VE KİM TLIMTLRİ DIVop ST F TR. GENEL UYR LR u kullanım

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Kullan c K lavuzu W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Ürünü kullanmadan önce Önemli Önlemler bölümünü okudu unuzdan emin olun. Kullan c K lavuzu nu (CD) ileride baflvurmak üzere eriflilir

Detaylı

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN!

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN! Güvenlik talimatlar 1 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI Bir elektirikli makine kullan ld nda, afla dakinide kapsayan güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir. Bu dikifl bilgisayar n kullanmadan önce bütün

Detaylı

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER PCARP/ PEARP/PLARP/PSARP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MOELLER PCARPA(#)(2) PCARP60A(#)(2) PCARP7A(#)(2) PCARP00A(#)(2) PCARP25A(#)(2) PCARP40A(#)(2) PCARPKA PCARP60KA PCARP7KA PCARP00KA PCARP25KA PCARP40KA

Detaylı

GULLIVER BSD SER S BS1D

GULLIVER BSD SER S BS1D Teknik Broflür Düflük NOx Gaz GULL VER BSD SER LER Low NOx ki Kademe Gaz Brülörleri GULLIVER BSD SER S /9 kw 3/4 9 kw / kw /4 kw Riello Gulliver BSD serisi iki kademeli gaz brülörleri, Low NOx (düflük

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ACS550-01 Sürücüleri (0,75 110 kw) ACS550-U1 Sürücüleri (1 150 HP)

Kullanım Kılavuzu ACS550-01 Sürücüleri (0,75 110 kw) ACS550-U1 Sürücüleri (1 150 HP) Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüleri Kullanım Kılavuzu ACS550-01 Sürücüleri (0,75 110 kw) ACS550-U1 Sürücüleri (1 150 HP) 2 ACS550 Kullanım Kılavuzu ACS550 Sürücü Kılavuzları GENEL KILAVUZLAR ACS550-01/U1

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

HERMET K fiofben BH 13

HERMET K fiofben BH 13 HERMET K fiofben BH 13 MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr De erli Tüketicimiz, Cihaz n z s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Baymak ürünleri, kolay ve anlafl labilir

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

WJ200 Serisi Sürücü Hızlı Başvuru Kılavuzu

WJ200 Serisi Sürücü Hızlı Başvuru Kılavuzu WJ200 Serisi Sürücü Hızlı Başvuru Kılavuzu Tek Fazlı Giriş Üç Fazlı Giriş Üç Fazlı Giriş 200V sınıfı 200V sınıfı 400V sınıfı Kılavuz Numarası: NT3251AX Mart 2012 Ayrıntılar için kullanıcı kılavuzuna başvurun

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı