Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan"

Transkript

1 ISSN Aral k 2013 Cuma Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS NE! 2011'de iflsizlik oran yüzde 9,8 ve 2012'de yüzde 9,2 olarak tahmin edildi. Geçen y l iflsizlik oran n n en yüksek oldu u iller Batman, Mardin ve Siirt; iflsizlik oran n n en düflük oldu u iller ise Kütahya, Uflak, Manisa, Ardahan ve Afyonkarahisar olarak tespit edildi. KILIÇDARO LU: Herkesle görüflürüz CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu ABD deki temaslar n n ard ndan Türk gazetecilerin sorular n yan tlad. TAA'yi ziyaretiyle ilgili olarak, Gelen hiçbir daveti reddetmedik. Bir kahvalt yapt k ve bir tek Gülen sözcü ü dahi kullan lmad. Kullan lsa ne olurdu, hiçbir fley olmazd. Biz toplumun her kesimiyle görüflüyoruz zaten dedi. K l çdaro lu, "Gülen hareketinden veya cemaatin hitap etti i kesimden oy beklentiniz var m " sorusunu yan tlarken, Biz bütün yurttafllar n bize oy vermesini isteriz. Yani dünya görüflü farkl olan yurttafllara 'siz bize sak n oy vermeyin, sizin oyunuzu istemiyoruz' diyebilir miyiz arkadafllar. Siyasette böyle bir fley var m d r? Herkesin oyunu istiyoruz. Alt n çizerek özenle söyleyeyim, Cumhuriyet'ten yana olanlar, kad n-erkek eflitli ine inananlar, ülkenin bütünlü ünden yana olanlar, bar fl içinde yaflamak isteyenler, iflsizim diye gezenler, atama bekleyen ö retmenler, toplumun her kesiminde sorunu olanlar n oylar n bekliyoruz dedi. Fehmi Koru Post-Post Modern döneme hofl geldiniz Bugün 12 de sa Kayacan S ras Geldikçe Bugün 8 de Süheyla Orhan Köfle Kapmaca Bugün 4 da Prof. Dr. Nurullah Çetin Türkçe Bak fl Bugün 9 da Hacer Acar Alan Yeralt ndan nciler Bugün 9 da Sedat Kaya Güncel Analiz Bugün 15 de Hüseyin K l nç Sözün Dili Bugün 5 de Nurullah Ayd n Ara-S ra Bugün 6 de Türkiye nin birçok yerinde firmalar iflçi ararken, vas fs zl k yüzünden ifl bulamayanlar n say s oldukça fazla. flgücünün önemli bir göstergesi olan iflgücüne kat lma oran, 2011 Hanehalk flgücü Araflt rmas y ll k sonuçlar na göre, Türkiye genelinde yüzde 49,9, 2012'de yüzde 50 olarak tahmin edildi. flgücünün önemli bir göstergesi olan iflgücüne kat lma oran, 2011 Hanehalk flgücü Araflt rmas y ll k sonuçlar na göre, Türkiye genelinde yüzde 49,9, 2012'de yüzde 50 olarak tahmin edildi. flgücüne kat lma oran n n en yüksek oldu u iller 2011'de s ras yla Burdur (yüzde 62,5), Kastamonu (yüzde 61,7) ve Bart n (yüzde 60,1), iflgücüne kat l m oran - n n en düflük oldu u iller ise Diyarbak r (yüzde 30,6), Siirt (yüzde 33,0) ve Mardin (yüzde 34,1) oldu. HABER 12. SAYFADA Fethullah Gülen Hocaefendi, son sohbetinde, "Sizin gibi Kur'an'a, imana, milli mefkuremize ve gaye-i hayalimize hizmete kendini adam fl insanlar, ileriye ad m att klar gibi yerinde yanl fllar ndan dönmeyi de bilmeli ve geriye ad m atmada da diri etmemelidirler. O, ileriye do ru at lan ad mlar n on kat ad m say l r." dedi. Hocaefendi'nin 1 Aral k 2013 Pazar günü yapt "Hak Karfl s nda Mü'mince Tav r" bafll kl sohbeti, 'herkul.org' adl internet sitesinde yay nlad. Gülen, son sohbetinde enâniyet, flehvet, haset, h rs ve inat gibi duygular n yarat l fl hikmetlerini anlat yor. HABER 13 SAYFADA VEREN EL OLDUK Baflbakan Yard mc s Ali Babacan, Türkiye'de vatandafllar n devlete ve "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan hükümete büyük güven ülkeler kategorisindeydi. Yard ma duydu unu vurgulayan ihtiyac olan ve d flar dan yard m alan bir ülkeydi. Hamdolsun Türkiye art k yard m eden bir ülke" dedi. TARIM Ekipman stoku 6. SAYFADA GAP Organik pamuk SAYFADA Fethullah Gülen Hocaefendi nin sohbet konusu; Hak aray fl nda Mü mince tav r HRACAT Haz r giyim 7. SAYFADA Babacan, flunlar kaydetti: "Dünya zor bir dönemden geçmekteyiz. Hemen yan bafl m zdaki Avrupa'daki ekonomik kriz devam etmekte. Birçok ülkede kamu borç sto u, ikinci dünya savafl ndaki yüksek rakamlara ç km fl durumda, flu anda Avrupa'da pek çok ülkede o seviyede. Bu ülkeler bir savafltan ç km flcas na borç yükü alt nda. fiu anda Avrupa'da, Amerika'da, Japonya'da olsun en büyük problem, güven krizi. Türkiye'de çok flükür güven noktas nda çok çok iyi bir noktaday z. HABER 5. SAYFADA En büyük yard m SUR YE ye yap ld HABER 5. SAYFADA www. gazetesi.com yi Gazetemiz gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz dan takip edebilirsiniz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesii Do al felaket yaflayan Filipinlerin yard m na koflan ilk ülkelerden biri de Türkiye oldu. Tafl tlar kredi ile al n yor Mevduat bankalar ndan kullan lan tafl t kredilerinin yüzde 37,6's 48 ay üzeri vadedeki krediler ve di er kredilerin yüzde 59,4'ünü 36 ay vadedeki krediler oluflturdu. Merkez Bankas verilerine göre, mevduat banklar n n kulland rd klar tafl t kredilerinin hacmi 15 Kas m haftas itibariyle 7 milyar 763 milyon 242 bin lira düzeyinde gerçekleflti. 7 DE 5 Aral k 2013 Resmi Gazete 6506 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile S rbistan Cumhuriyeti Hükümeti Aras nda Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Mensuplar n n Aile Bireylerinin Kazanç Getirici Bir flte Çal flmalar na Olanak Sa layan Anlaflman n Onaylanmas n n Uygun Bulundu una Dair Kanun Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi

2 2 6 Aral k 2013 Cuma Meltem EK Z Nevra Serezli, "Senin Hikayen" ile yeniden beyaz perdede STANBUL - Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Nevra Serezli, "Senin Hikayen" filmi ile 10 y l aradan sonra yeniden beyaz perdeye dönüyor. Filmle ilgili yap lan yaz l aç klamaya göre, yönetmen Tolga Örnek'in herkese ait bir hikayeyi anlatt yeni filmi, 27 Aral k'ta izleyicisiyle buluflmaya haz rlan yor. Romantizmi, duygusall ve aile de- erlerini buluflturmay hedefleyen filmde, 30'lu yafllar n n ortalar nda, kariyerlerine odaklanm fl bir çift olan Hakan ve Esra'n n, 7 y ll k evliliklerinin sonunda çocuk sahibi olmaya karar vermeleri anlat l yor. Tolga Örnek'in yaz p yönetti i, TAFF Pictures' n yap mc l n üstlendi- i filmin baflrollerini Timuçin Esen, Selma Ergeç, Nevra Serezli ve Sait Genay paylafl yor. Aç klamada görüfllerine yer verilen Nevra Serezli, baflrol oynad filmin kendi hayat yla örtüfltü ünü belirtti. Efli Metin Serezli'yi geçti imiz aylarda kaybeden Serezli, bir ay süren çekimler için "Hiç bitmesin istedim, hayat m n en güzel dönemiydi" derken, kendi hayat nda birebir ayn fleyleri yaflad n ve bu süreçte çekimlerin kendisine terapi gibi geldi ini kaydetti. Filmde, babaanne olma arzusuyla yan p tutuflan Meral karakterini canland ran Serezli, torunlar na ve ailesine düflkün, yemek yapmay, yedirmeyi çok seven bu karaktere hiç de yabanc olmad n anlatt. (AA) S NEMA: BÜYÜK FELAKET S NEMA: ROB NSON CRUSOE Konu: amerika büyük bir deprem tehditiyle karfl karfl yad r.abd baflkan paul hollister bu tehlikeye karfl deprem uzman Dr.samantha hill'i arar.tarihin en büyük deprem felaketine karfl Dr.hill v jeolog jordan baflkan n deste iyle mücadeleye bafllarlar.10.5 fliddetindeki depremin etkileri görülmeye bafllam flt r.bal D da etrafa ölümcül bir duman ve kül bulutu ya d rmaktad r. monument vadisi sular alt nda kal r. Konu: Robinson Crusoe, ifl ortaklar taraf ndan ummad bir hainlikle karfl lafl nca ve birtak m politik olaylar sebebiyle en sonunda ngiltere'ye kaçmak zorunda kal r. Ama genç ailesini ve güzeller güzeli kar s Susannah'y, aile dostu, fedakar arkadafl Jeremiah Blacktorn'un gözetiminde geride b rakmak zorunda kal r. Çünkü ailesinin iyili i için çabuk davranmak zorundad r. Fakat uzun gemi yolculu u s ras nda y k c bir f rt nayla karfl lafl r. Bir adan n k y s nda gözünü açt nda ise, hayatta kalan tek yolcu oldu unu fark eder. Sizin için seçtiklerimiz Katy Perry BM Çocuk Fonu nun iyi niyet elçisi oldu B RLEfiM fi M LLETLER - Amerikal flark c Katy Perry, BM Çocuk Fonu'nun (UNICEF) iyi niyet elçisi oldu. Perry, bu görevin, mutlulu un, sosyal statüden ve maddi kazan mlardan daha önemli oldu unu fark etmesini sa lad n belirterek, geçen nisan ay nda UNICEF misyonu çerçevesinde Madagaskar' ziyaret etti ini an msatt. Madagaskar'da, karfl karfl ya olduklar zorluklara ra men çocuklar n "ola anüstü neflesinden" etkilendi ini ve bunun, "Unconditionally" flark s n yazarken kendisine ilham verdi ini söyledi. (AA)

3 YEN MEK te kazaziye sanat HABER MERKEZ - Yenimahalle Belediyesi, Bat kent Meydan AVM deki YEN MEK te unutulmaya yüz tutmufl Trabzon a özgü kazaziye sanat n yaflatmaya devam ediyor. Tamamen el iflçili ine dayanan ve gümüfl teller sar larak elle örülen Trabzon a özgü kazaziye sanat Gümüfl flleme ve Kazaziye Ö retmeni Hülya Ercanl ile YEN MEK te hayat buldu. 3 y l önce YEN MEK te kuyumculuk teknolojisi ad alt nda kurs bafllatan Ercanl, unutulma tehdidiyle karfl karfl ya olan kazaziye sanat n YEN MEK te kursiyerlere ö retmeye bafllad. Kazaziyenin Trabzon a özgü bir sanat oldu unu ve birkaç aile d fl nda bu sanat icra edenin olmad n kaydeden Ercanl, El iflçili i ile yap lan kazaziyede önce saf alt n veya saf gümüfl, ince tel haline getirildiyor, sonra ipek iplik üzerine s k bir yay gibi 3 6 Aral k 2013 Cuma sar l yor. Kazaziye sanat n n ham maddesi olan bu tel, örgü teknikleri ve pürmüz kullan larak çeflitli tak lara dönüfltürülüyor. Kazaziye sanat ustalar n n neredeyse tamam Kastamonu da yafl yor. Ben de oraya gidip ö rendim. Kazaziyeyi daha fazla insana ö retmek için elimizden geleni yap yoruz dedi. TAKV M Hicri y l: 1435 ( 2 Sefer ) ANKARA STANBUL msak Günefl Ö le kindi Akflam Yats Gözde K fi N Sürü yönetimi e itimi Polatl da bafllad HABER MERKEZ - G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl nca küçükbafl hayvanlar n sevk ve idaresine yönelik düzenlenen sürü yönetimi benim iflim projesi kapsam nda düzenlenen sürü yönetimi eleman e itimleri Ankara da ilk defa Polatl da törenle bafllad. Törene l G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürü Muhsin Temel in yan s ra Polatl Kaymakam Gürsoy Osman Bilgin, flkur l Müdürü Talip Altu, Polatl Belediye Baflkan Yakup Çelik ve Polatl Ziraat Odas Baflkan Zekai Köseo lu da kat ld. Polatl l 22 kiflinin kat ld ve 15 gün boyunca toplam 120 saat verilecek e itimde merada hayvan bak m, sürü yöneticili inde güvenlik, küçükbafl hayvanlarda kay t, küçükbafl hayvanlar n beslenmesi ve beslenme hastal klar, slah, bar nak ortam ve zapturapt konular kursiyerlere anlat lacak. E itime gelen 22 kifli aras nda halen bu mesle i yapanlar n yan s ra daha önce bu ifli yapmam fl, e itimi ald ktan sonra yapmak isteyen istekli kifliler de var. Ayr ca e itime kat lanlara flkur Ankara l Müdürlü ü taraf ndan sigorta yap lacak ve günlük ücret de verilecek. E itimin aç l fl nda bir konuflma yapan Ankara l G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürü Muhsin Temel, bu e itimle önemli bir bafllang ca imza att klar n belirterek, Küçükbafl hayvanc l k için önemli bir potansiyele sahip oldu u için bu e itimleri Polatl da bafllatt k. Polatl, 135 bin küçükbafl hayvan varl ve Ankara n n en fazla mera alan na sahip ilçesi olmas nedeniyle çok büyük potansiyele sahip dedi. Küçükbafl hayvanc l n Ankara n n olmazsa olmaz bir parças oldu unun alt n çizen l Müdürü Temel, bu sektörde baflar l olunabilmesi için iflletmelerin iyi sevk ve idare edilmesi gerekti ini ifade ederek, 2014 y l nda da bu e itimlerin devam edece ini ve 7 ilçede düzenlenecek 11 kursun tarihlerinin belli oldu unu söyledi y l nda bu e itimi alm fl kiflileri çal flt ran iflletmelere ekstra destek verilece inin müjdesini de veren Temel, bunun üzerinde yap lan çal flmalar n sürdü ünü anlatt. Ankara küçükbafl hayvanc l n son y llarda geldi i noktaya dikkat çeken Temel, on y l önce 630 bin civar nda olan küçükbafl hayvan varl n n flu anda 950 bin civar na yükselerek %50 nin üstünde bir art fl gerçekleflti ini kaydetti. Yaflanan bu art flta mera çal flmalar ve desteklemelerin etkili oldu unu ifade eden Temel, mera çal flmalar ve desteklemeler hakk nda bilgi vererek; 710 yerleflim biriminde 401 bin hektar mera alan n n tespit çal flmalar tamamland. 29 bin hektar mera alan n n tahdidi yap ld, tahdit ve tahsis çal flmalar na devam ediliyor y l nda verdi imiz 139 milyon TL deste in 33 milyon TL si hayvanc l k desteklemesi için verildi fleklinde konufltu. Daha sonra kürsüye gelen Kaymakam Gürsoy Osman Bilgin ise Polatl n n en büyük yüz ölçümüne sahip olmas dolay s yla tar mda bir laboratuar vazifesi gördü ünü belirterek, Burada çok çeflitli ürün üretiliyor. Polatl çiftçisi kulland teknikler ve araç gereçler olarak hep ilklere imza atm flt r. Polatl çiftçisi her zaman çiftçilere örnek olmufltur. Son 5 y lda büyükbafl ve küçükbafl hayvan say s nda büyük bir art fl var. nan yorum ki küçükbafl hayvan varl 250 bine ulaflacak Polatl hayvanc l hak etti i yeri muhakkak alacakt r. Çünkü bunun alt yap s var dedi. Konuflmalar n ard ndan kursiyerlere teorik ve pratik olarak verilecek e itimlere baflland. Baflkan Tan k a uluslararas göreve seçildi HABER MERKEZ - Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, Türkiye Belediyeler Birli i ni (TBB) temsilen Prag Belediyesi nin ev sahipli inde düzenlenen Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) Ola anüstü Siyasi Komite toplant s na kat ld. Toplant program gere i yap lan iki tematik tart flmaya da kat lan Tan k, dönemi CEMR yönetimi için yap lan seçimde de yeniden baflkan yard mc l na seçildi. Toplant da, UN HABITAT (Birleflmifl Milletler nsan Yerleflimleri Program ) ve UCLG (Birleflmifl Kentler ve Yerel Yönetimler) 2013 raporlar na dayanarak, Geçifl Sürecinde Avrupa Kentleri 2013: 20 Y ll k Reformun Bilançosunu Ç karmak ve Kentleflen Dünya da Herkes için Temel Hizmetler: Yerel Demokrasi ve Yerinden Yönetim zlemevi Üçüncü Raporu konular nda da bir tart flma gerçeklefltirildi. Tart flma program nda bir konuflma yapan Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, kentlere dönük tehditlere karfl yerel de il bölgesel önlemler al nmas gerekti ine vurgu yapt. Türkiye için haz rlanan HABITAT raporuna iliflkin birkaç söz söyleme gere i duydu unu ifade eden Tan k, dünyan n pek çok yerinde oldu u gibi Türkiye de k rsal bölgelerden ve küçük ölçekli yerleflimlerden kentlere büyük bir göç yafland n, 40 y la kalmadan Türkiye nüfusunun yüzde 90 lara varan bir bölümünün Akdeniz, Marmara ve Ege bölgelerine yerleflmesinin öngörüldü ünü aktard. Osmanl döneminde kentlere göçün önüne geçmek için uygulanan çift bozma yasa yla stanbul a göçün önlenmeye çal - fl ld n belirten Tan k, günümüzde yasaklarla de il yaflam koflullar nda iyilefltirmeler yap larak bunun önüne geçilebilir dedi. Tan k konuflmas n flöyle sürdürdü: Bu ba lamda küçük yerleflmelerin göç hareketlerinin önüne geçecek bir umut atmosferini yaratacak en önemli ad mlardan bir tanesi de küçük yerleflme topluluklar n n siyasi temsil güçlerine inanmalar d r. Küçük yerleflmelerin siyasi temsil güçlerini daha etkili k lacak demokrasi tedbirlerinin al nmas inan yorum ki, k rdan kente kentten de metropole ve bölge kentlerine göçü önleme konusunda önemli ad mlardan birisi olacakt r. Tüm dünyadakine benzer bir flekilde ekonomik kriz nedeniyle ikinci ön saptamam z, kentlerimizdeki iflsizlik ve gelir da- l m ndaki dengesizlik, toplumsal bütünleflikli i yani kentlileflme olgusunu olumsuz etkilemektedir. Toplumsal parçalanma ve kutuplaflma ve kentteki artan fliddet ve sald rganl k potansiyelinin önüne geçmek büyük bir ihtiyaç olarak görünmektedir. Kentlerdeki etnik, inanç dinanizmlerinin iç çat flmalar n hedefi olmas konusunda önemli riskler tafl d klar n vurgulamak gerekiyor. Bu iflle ilgili önerme de kentsel kutuplaflma, gerilim ve çat flma nedenlerini gidermeye dönük yerel olanaklar n gelifltirilip yerel yönetim programlar nda da ulusal yönetim programlar nda oldu u kadar önemli bir yer almas n sa lamak gerekir.

4 4 6 Tuzla Sulak Alan, göçmen kufllar konuk ediyor MU LA (AA) - Milas ve Bodrum karayolu üzerindeki Tuzla Sulak Alan, bu k fl da göçmen kufllar konuk etmeye bafllad. Avrupa ve Afrika k talar aras ndaki 4 önemli kufl yolundan ikisinin geçti i Türkiye'de, göçmen kufllar için önemli sulak alanlar aras nda bulunan Bo aziçi köyü s n rlar içindeki Tuzla Sulak Alan, ziyaretçilerini a rl yor. Sulak alana inen kufllar, renkli görüntüler oluflturdu. Tuzla Sulak Alan 'n ziyaret eden göçmen kufllar aras nda ço unlu u flamingo, bal kç l, turna, karaba mart, sakarmeke, tepeli pelikan, gri bal kç l, kaz ve ördekler bulunuyor. Bodrum Habitat Kozas kurucusu Cüneyt Karalo lu, gazetecilere yapt aç klamada, kufllar n daha çok 15 Ocak ile 15 fiubat aras nda yo unluk oluflturdu unu söyledi. Bu tarihlerde kufllar n say s n n en üst seviyeye ulaflaca n bildiren Karalo lu, "O tarihlerdeki say, bize art p artmad klar konusundaki gerçek veriyi verecek. Geçen y l bu alanda say m yap ld. Yaklafl k 3 bin civar nda kufl geldi i gözlendi. Bu sene de say m yap lacak" dedi. Geçmifl dönemlerde bölgeye 247 çeflit kufl türünün geldi ini anlatan Karalo lu, alan n beslenme zincirinin sa laml nedeniyle kufllar taraf ndan tercih edildi ini vurgulad. Beslenme zincirini olumsuz etkileyecek etkenlerin ortadan kald r lmas veya oluflturulmamas gerekti ini dile getiren Karalo lu, "Bunun birincisi yap laflma, di eri ise tar m faaliyetleri. Afl r ilaç ve kimyasal kullan lmamas gerekir. Çünkü orada bir sürü minik Aral k 2013 Cuma YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN Cam kemik hastalar na umut oldu D YARBAKIR - Diyarbak r'da cam kemik hastas Zeynep Güneri tek elini kullanarak yapt resimlerle 9'uncu kiflisel resim sergisini açt. Do ufltan cam kemik hastas (osteogenesis imperfecta) olan, 9 kez ameliyat geçiren, hastal nedeniyle vücudunda fiziksel geliflim bozuklu u oluflan 27 yafl ndaki Güneri, 12 yafl ndan itibaren tek elini kullanarak bugüne kadar 350'ye yak n resim yapt. Bacaklar ve bir kolu olmamas na ra men namaz k lan, Kur'an okuyan, resim yapan, kitap yazan, umreye giden, tiyatro oyunculu u yapan, engelliler yüz güzellik yar flmas na kat larak dereceye giren, ehliyet alan Güneri, dokununca kemikleri k r ld için evinden ç kamayan cam kemik hastalar ile tüm insanlara umut oldu. Zeynep Güneri, AA muhabirine, cam kemik hastas oldu u için hayattan hiç kopmad n, yaflama ba l l n n ISSN TÜRK YE N N GAZETES BELDE 6 Aral k 2013 Cuma Say : Genel Yay n Yönetmeni Cüneyt KAYA Yaz flleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSA AN GÜNLÜK S YAS GAZETE Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Ad na Alaeddin KAYA Genel Yay n Müdürü Emin ERENER Genel Yay n Koordinatörü Zübeyir KAYA Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet TEKEfi stihbarat fiefi fienol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri brahim ARKLAN - Yasemin AYDO DU Spor Muhabiri Murat BÜLBÜL dari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ Polis - Adliye: Gözde K fi N, Magazin: Meltem EK Z Ekonomi: Hakk Murat SÖBÜTAY Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sa l k: Burcu KER M, Kültür-Sanat: Aylin DEM RHAN, Çevre: Duygu UÇAR, D fl Haberler: Yücel Tanol nternet Editörü: Yi it Y T Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez BELDE Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir engellilere de il tüm insanlara örnek olmas n istedi ini söyledi. Resimle 11 y ld r ilgilendi ini, ilk resimlerini Türkiye E itim Gönüllüleri Vakf (TEGV) Diyarbak r Ö renim Biriminde yapt n ifade eden Güneri, ilk kiflisel resim sergisini de TEGV arac l ile açt n belirtti. Güneri, kemiklerinin hassas olmas nedeniyle eskiden d flar dahi ç kamad n, tekerlekli sandalye kullanamad n anlatarak, geçirdi i 9 ameliyat n ard ndan stanbul, Ankara ve Diyarbak r'da tedavi oldu unu kaydetti. Tedavisinin iyi gitmesi üzerine oturmaya bafllad n, oturabildi i için de tekerlekli sandalye kullanabildi ini anlatan Güneri, flöyle dedi: "Daha da ilerledim, akülü araba kullanmaya bafllad m. Ehliyet bile ald m. Ayr ca Sümerpark Engelli Destek Merkezinde düzenlenen kurslara kat ld m. flaret dili ve ngilizce kursunu bitirdim. Tak kursuna gittim. Büyükflehir Belediyesinde tiyatroda oynad m. Tiyatroya di er ifllerim nedeniyle fazla vakit ay ramad m. fiimdi bir yandan resim yap yor bir yandan da kitap yaz yorum. Bugüne kadar 2 kitap yazd m. lk kitab m, 'Çelikten kalbim'. kinci kitab m da, 'Hayat bana hazine'. fiimdi de 9. kiflisel resim sergimi açman n mutlulu unu yafl yorum. Ya l boyan n yan s ra ebru da yapmaya bafllad m. Arada bir kara kalem de çal fl yorum. Çok sevdi im insanlar n portresini yap yorum. Daha önce Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n bir resmini çizmifltim. Son olarak beni çok seven benim de kendisini çok sevdi im, bana büyük destek veren eski Diyarbak r Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile hayran oldu um televizyon programc s Beyaz t Öztürk'ün portresini yapt m. Say n Mutlu stanbul'da sergi açmama destek olacak. Say n Öztürk de güler yüzü ve esprilerine hayran oldu um bir programc. Kendisine ulaflabilirsem yapt m resmini ellerimle hediye etmek isterim. Onu görürsem kendisini çok be endi imi söyleyece im" "Bir ortama girdi inde yeteneklerimle dikkati çekiyorum" diyen Güneri, insanlar mutlu edecek resimleri sergilemekten mutluluk duydu unu belirtti. Güneri, 2 kez umreye gitti ini anlatarak, "Arkadafllar m bana, 'Engellisin nas l gittin?' dediler. Engelliler isterlerse her fleyi baflarabilirler" dedi. Güneri'nin Diyarbak r Büyükflehir Belediyesi Tiyatro Salonunda açt 9'uncu kiflisel resim sergisi yar n da ziyarete aç k olacak. (AA) Diyarbak r'da cam kemik hastas Zeynep Güneri tek elini kullanarak yapt resimlerle 9'uncu kiflisel resim sergisini açt. MAN SA - TURGAY DUYAR - Manisal posta güvercini merakl s lyas E riboyun, iki daire paras n ba lad güvercinleriyle her yar fla kat l yor. fiehitler Posta Güvercinleri Sevenler Derne i Kurucu Baflkan E riboyun, AA muhabirine yapt aç klamada, posta güvercinlerinin Osmanl 'da savafl alanlar nda kullan ld n, bu gelene i yaflatmak ad na hobi olarak yetifltirdi ini söyledi. 7 yafl ndan bu yana güvercin besledi ini ve bir süreden beri bu ifle merakl olan arkadafllar n dernek çat s alt nda toplamay baflard n anlatan E riboyun, ülke genelinde düzenlenen birçok yar fla posta güvercinleri ile kat ld n ve iyi sonuçlar elde etti ini ifade etti. Yar fllar kazanmak için y llard r orijini belli güvercinler sat n ald n, sabah ve akflam birer saat uçurdu u kufllar, çeflitli hastal klara karfl günde iki kez papatya, Çin gülü, okaliptus, hlamur ve alt n otu kar fl m yla besledi ini anlatan E riboyun, güvercinlere çocuklar gibi bakt n dile getirdi. Posta güvercinlerinin birer kimli i oldu unu hat rlatan E riboyun, flöyle devam etti: "Eflleflme zaman kimliklerin öneminin ortaya ç k yor. Kufllara ait eldeki kay t ve belgeler iyi bir BEN M PENCEREM Süheyla ORHAN BULAfiICI DEPRESYON Bu dünyada herkesin sorunlar var. Nereden bakarsak hemen hepimizin derdi ayn. Hepimiz haks zl a u ram fl zd r. Faturalar m z gecikir, taksitleri unuturuz, arabam z ar zalan r Vs. Benimde böyle s k nt lar m vard. Borçlar m birikmiflti, param yoktu. Çal flt m yerde patronumla anlaflam yordum. Çok çal flt m için özel hayat ma zaman ay ramay p sorun yafl yordum. K sacas tipik bunal m evresindeydim. flten ayr ld m. Kimseyle konuflmamaya bafllad m. Bir süre sonra da telefonu att m. Derken çareyi flehri terk etmekte buldum Geldi im yerde daha önce ad n bile duymad m bir ifle girdim. Yeni ifl, yeni çevre bir süre iyi hissettirdi. Kendimi rahatlam fl ve özgür sanmaya bafllad m. Bir gün kolum incindi, sar p ifle gittim. Ertesi gün sayd m tam alt kifli kolunu sarm fl! Sonraki gün ifle iki saat geç gittim. Bir sonraki hamlem erken saatte ayr lmak ve kaytarmak oldu Çok ilginç! Ne yaparsam ertesi gün iflletmenin genelinde ayn s yla karfl laflt m. Çok flafl rd m ve nedenini anlamaya, insanlarla daha çok konuflmaya, sorunlar n bulmaya çal flt m. Gördü üm flu ki: Herkes ayn hayatta ve ayn sorunlarla bo ufluyor. Benimse tek yapt - m, ayn hayat baflka bir yerde yaflamak olmufl. Ruh halini iyilefltirmek için bak fl aç s n de ifltirmek gerekiyormufl me er. Dünya göründü ü gibi de il de, gördü ümüz gibiymifl Nas l bir psikolojiye bürünmüflsek art k, çevremizde iyi-kötü her fleyi üzerimizde hisseder olmufluz. Terslikleri ve olumsuzluklar hayat n sonu say yoruz. Yüzümüze hafiften bir gülümseme yay ld m kendimizi mutlu san p, bir süre sonra bundan da s k l r olmufluz Mutlu mu olmak istiyorsunuz? yimser olun. Mutluluk her fleyin yolunda olmas demek de ildir. Zaten hiçbir zaman her fley yolunda gitmez. Mutlaka olumsuzluklar, aksilikler olur. As l yaflam mücadele ruhuyla bezenmifl olan de il mi? Tek düze yaflanm yor. niflli ç k fll yollarda yürüyoruz. Elbet tak l p düflebiliriz. Kalkmak için birilerinin el uzatmas n m beklemeli? Gerçekten istersek kalkabiliriz. Ha yapamayaca- n z düflünüyorsan z, hakl s n z yapamazs n z. Sonuçta her fley nas l düflündü ünüze ba l Barda a dolu taraf ndan bak lm yorsa, siz de bofllu un hafifli inden faydalan rs n z. Mutluluk görmezden gelme konusunda ustalaflmak demektir. Mutlu olmak için arada bofl vermek, küçük sorunlar küçük görmek ve çözüme odaklanmak gerek. Hem ölümün oldu u dünyada hiçbir fley o kadar da ciddi de ildir asl nda ki daire fiyat nda posta güvercinleri var posta güvercini yavrusu elde etme imkan veriyor. Kafesimde 90 civar posta güvercini var. Bunlardan en de erlisi Belçika'dan getirdi im 'Janssen' rk na ait iki güvercin. Yaln zca bunlar n fiyat 15'er bin avro civar nda. Bunlar n sat fl ndan elde edilecek parayla araba alabilirsin, dükkan açabilirsin, çocu unu evlendirebilirsin. Sahip oldu um kufllar n tamam yla iki daire al nabilir. Bunun ticaretini yapanlar var ancak ben bir ticaret olarak görmüyorum, benim hobimdir." lyas E riboyun, kufllar n ayaklar na tak lan halkalarla hangi derne e kay tl oldu unu ve sahibinin kim oldu unu belirlemenin mümkün oldu unu, bunun h rs zl k olaylar na karfl cayd r c etkisi bulundu unu bildirdi. Çal nt kufllar n tespiti halinde adli ifllemlerin yap lmas n n yan s - ra, kiflinin yar fllardan da men edildi ini hat rlatan E riboyun, kufl çald tespit edilen kiflinin ömür boyu yar fllara girmesinin zor oldu unu sözlerine ekledi. (AA)

5 HABER 6 Aral k 2013 Cuma 5 En büyük yard m SUR YE ye oldu ANKARA y l Program 'na göre, Türkiye 96 ülkeye resmi kalk nma yard m nda bulundu. En fazla yard m yüzde 46,6 ile Ortado u'ya yap l rken, yard mlardan en çok faydalanan ülke 979 milyon ile Suriye oldu y l program nda, Türkiye'nin OECD ülkeleri aras nda resmi kalk nma yard mlar nda en yüksek art fl kaydeden ülke konumunda oldu u ifade edildi. Bu y l Türkiye taraf ndan 96 ülkeye resmi kalk nma yard m nda bulunuldu u belirtilen programda, en fazla yard m n yüzde 46,6 ile Ortado u'ya yap ld ortaya ç kt. Programdaki di er ülkelere yap lan yard mlar ise s ras yla yüzde 31'i Afrika, yüzde 18'i Orta ve Güney Asya, yüzde 3,6's Balkan, yüzde 0,4'ü Uzak Do u ve yüzde 0,1'i de Amerika ülkelerine yönelik yap ld belirtildi. Türkiye'nin resmi kalk nma yard mlar ndan en çok faydalanan ilk 10 ülke ise s ras yla Suriye, M s r, Afganistan, K rg zistan, Somali, Sudan, Tunus, Filistin, Kazakistan ve Bosna Hersek fleklinde gerçekleflti. Programda, bu y l Türkiye taraf ndan 1 milyar 40 milyon dolar acil ve insani yard m yap ld, Türkiye'ye gelen Suriyeli misafirlere yönelik gerçeklefltirilen yard m n ise 979 milyon oldu u tespit edildi. Suriye'den sonra en çok yard m n 504 milyon dolarla M s r'a yap ld belirtildi. Buna göre, Türkiye'nin az geliflmifl ve geliflmekte olan ülkelere yapt resmi kalk nma yard mlar n n 2014 y l ndaki orta ve uzun vadeli stratejileri flöyle olacak: -Uluslararas iflbirli i kapsam nda yürütülen faaliyetler, Türkiye'nin kalk nmas na katk sa layacak bir biçimde kurumsallaflmas sa lanacak. -Türkiye'nin yurt d fl ndaki ekonomik ve ticari misyonlar befleri ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik çal flmalar yap lacak. -Uluslararas iflbirli inin e itim ve araflt rma altyap s n güçlendirmeye yönelik faaliyetler desteklenecek -Özel sektör ve sivil toplum kurulufllar n n kalk nma iflbirli ine aktif bir biçimde kat l mlar sa lanacak ve kamu-özel iflbirli i güçlendirilecek. -Orta Asya, Balkanlar, Afrika ve Orta Do u'da yer alan ülkeler baflta olmak üzere az geliflmifl ve geliflmekte olan ülkelere katk sa lanmaya devam edilecek Kalk nma Plan kapsam nda "Kalk nma için Uluslararas flbirli i Altyap s n n Gelifltirilmesi Program " kapsam nda yürütülecek faaliyetlere öncelik verilecek. Alan eldik, veren el olduk KAYSER - Baflbakan Yard mc s Ali Babacan, "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ülkeler kategorisindeydi. Yard ma ihtiyac olan ve d flar dan yard m alan bir ülkeydi. Hamdolsun Türkiye art k yard m eden bir ülke" dedi. Babacan, AK Parti Kayseri l Baflkanl n ziyaretinde yapt konuflmada, yerel seçimlerin yaklaflt n hat rlatarak, partililerden seçime kadar çok çal flmalar - n istedi. AK Parti'nin hem Türkiye'de hem de yurt d fl nda ilgiyle takip edildi ini ifade eden Babacan, "AK Parti, art k sadece Türkiye'de de il, bütün dünyada örnek al nan kurumsal kimli e ulaflt. Bugün bulundu umuz co rafyada pek çok ülkede partimizin ismini aynen alan ya da biraz de ifltirerek alan, partimizin ilkelerini ve prensiplerini benimsemifl onlarca siyasi parti olufltu" diye konufltu. Babacan, flunlar söyledi: "Çok flükür art k bir AK Parti modeli sadece Türkiye'de de il, çok genifl bir co rafyada merakla izleniyor, takip ediliyor ve örnek al n yor. Bu demek de ildir ki 'biz bu ifli baflard k, yapt k, dolay s yla burada durmal y z' öyle de il. Kendimizi gelifltirmek için sürekli yenilemek için de özel bir gayret içerisinde olmam z laz m. Geliflmemiz, kendi kendimizi yenilememiz durdu u anda o asl nda bir gerilemedir çünkü baflkalar durmuyor. Dolay s yla hep ileri, hep daha yeni hedeflere do ru beraberce yürüyece iz." Türkiye'de vatandafllar n devlete ve hükümete büyük güven duydu unu vurgulayan Babacan, flunlar kaydetti: "Dünya zor bir dönemden geçmekteyiz. Hemen yan bafl m zdaki Avrupa'daki ekonomik kriz devam etmekte. Birçok ülkede kamu borç sto u, ikinci dünya savafl ndaki yüksek rakamlara ç km fl durumda, flu anda Avrupa'da pek çok ülkede o seviyede. Bu ülkeler bir savafltan ç km flcas na borç yükü alt nda. fiu anda Avrupa'da, Amerika'da, Japonya'da olsun en büyük problem, güven krizi. Türkiye'de çok flükür güven noktas nda çok çok iyi bir noktaday z. Bütün güven göstergeleri, tarihi yüksek seviyelerde dolafl yor. Halk - m z gelece e güvenle bak yor. Halk m z n devlete, hükümete olan güveni tüm OECD ülkeleri içerisinde en yüksek oranlarda. Böyle olunca da ekonomimizin çarklar makul bir h zla dönüyor." Türkiye'nin AK Parti iktidar yla ekonomik alanda büyük at l mlar yapt na dikkati çeken Babacan, sözlerini flöyle sürdürdü: "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ülkeler kategorisindeydi. Yard ma ihtiyac olan ve d flar dan yard m alan bir ülkeydi. Hamdolsun Türkiye art k yard m eden bir ülke. Bu ülkeler s n f na girmifl durumday z. Geçen sene sadece devletin resmi d fl yard mlar 2,5 milyar dolara ulaflt. Düflünün ki 70 cente muhtaç bir ekonomik yap dan sadece d flar ya yapt m z yard mlar n 2,5 milyar dolara ulaflt n görüyorsunuz y l nda IMF'ye 23 milyar dolar borcumuz vard. Bu y l may s ay nda borcu s f rlad k. Hemen arkas ndan bize talep geldi. 'Dünyada kriz yaflayan ülke çok IMF'nin de ileride kayna a ihtiyac olacak. Türkiye olarak sizin durumunuz, iyi gelece iniz sa lam. Dolay s yla bu kriz yaflayacak ülkeler için oluflturaca - m z fona katk da bulunabilir misiniz?' dediler. Biz de 5 milyar dolarl k kayna IMF'ye açt k. ki hafta önce de imzalar at ld. Biz onlara krediyi açm fl olduk. htiyaçlar oldu u zaman 'alo' diyecekler, biz de istedikleri kadar paray gönderece- iz, tabi limit 5 milyar dolar olmak flart yla. Hamdolsun Türkiye bu noktaya geldi." Türkiye'nin yurt d fl nda da çok say da ülkeye yard mlar yapt n kaydeden Babacan, flunlar söyledi: "Türk flbirli i ve Koordinasyon Ajans Baflkanl (T KA), bugün dünyada 100'ün üzerinde ülkede proje yapm fl durumda. Bunlar, e itim, sa l k, teknik destek gibi projeler. Bunun günlük hayata yans malar n da o ülkelerde görmüflüz. M s r'da problemlerin yafland dönemde, M s r'a tam 2 milyar dolarl k kredi açt k. 1 milyar dolar nakit gönderdik. Malum askeri darbeden sonra M s r ile olan iliflkilerimiz farkl bir safhaya girdi. fiu anda beklemek durumunday z. Tunus'a 500 milyon dolarl k kredi hatt açt k. Etiyopya'ya 700 milyon dolarl k demiryolu projesi yap yoruz. Nijer'de 400 milyon dolarl k karayolu projesi yap yoruz. Bütün bunlar, Türkiye'nin nereden nereye geldi ine dair çok önemli göstergeler. Filipinler'de yaflanan dram n ard ndan hemen bir içi dolu kargo uça n yard ma gönderdik. Japonya'da deprem oldu, 2 gün içinde Türkiye oraya da ulaflt. Dünyada nerede s - k nt l bir durum olsa Türkiye art k orada varl n hissettiriyor." OECD ülkeleri aras nda gelir da l m - n düzelten 5 ülkeden birinin Türkiye oldu unu belirten Babacan, "OECD raporlar na göre, gelir da l m n n düzelme h - z n n en yüksek oldu u ülke, Türkiye. Bu, gerçekten çok önemli bir baflar. Türkiye son 11 y lda dolar baz nda milli gelirini 3 kat ndan fazla art r rken, ayn zamanda artan refah n daha adil bir flekilde da t ld bir ülke oldu. Bunun örne i dünyada çok az. Türkiye'de art k mutlak yoksulluk göstergeleri s f rlanm fl durumdad r. Mutlak yoksulluk denilen seviye, günde 1 dolar n alt nda geliri olanlar diye belirleniyor. Türkiye'de hamdolsun böyle bir nüfus kalmad " diye konufltu. SÖZÜN D L Hüseyin KILINÇ blisin fleytan K B R, kibrin fleytan NSAN olunca Yarat c iradeden kopuk bir yaflam tarz n n, hiçbir zaman bizi iyi bir noktaya götürmeyece i muhakkakt r. Çünkü, di er programlar n insan götürdü ü nokta, fleytan n karanl k dünyas ve bu dünyaya mahkumiyettir. Her fleyi belirsiz ve bilinmez k lan bu mahkumiyet ortam, ayn zamanda insan varl k aleminden kopartarak yaln zlaflt rmaktad r. nsana, her fleyin kendisinden ibaret oldu u hissini veren ve insandaki bencillik dürtülerini harekete geçiren bu durum, ç karlar n kutsand bir zemin de oluflturmaktad r. Yaflam, bedensel ç kar ve zevkleri tatmin merkezinden ibaret gösteren bu zeminde, insana ait bütün özellikler bencillik dürtüleri taraf ndan kumanda edilmektedir. Burada; ac kma hissimiz doyumsuzlu a, ac hissimiz ac tmaya, zarar görmemiz zarar vermeye, al nganl k, k zg nl k ve öfke hissimiz ise baflkalar n tehdit etmeye dönüflmektedir. Yine buruda, hayat m z sürdürmemizi sa layan ihtiyaçlar n temini konusundaki mücadelemiz de sald rganl k ve açgözlülü e, emek sömürüsü ve hak gasp na yönelik bir zorbal k halini almaktad r. Sahip oldu umuz gücün oluflturdu u güven duygusu ise, büyüklenmemizi ve baflkalar n hor-hakir görmemizi sa layan kibir ve gururumuzu harekete geçirmektedir. fiüphecili imiz; sevgi ve merhametimizi öldüren, bizi baflkalar na karfl ac mas z k lan ve herkesi tehdit unsuru olarak görmemizi sa layan bir sapmaya dönüflmektedir. Bütün sapmalar n yolu felakete ç kt ndan, böyle bir yolda yürümek ise kimseyi felaha ç karmamaktad r. flte Allah n bizim için yazd program n d fl na ç kman n sonucu budur. Ki, bu durum, bir taraftan sahip oldu umuz özelliklerin hikmetini alg lama kanallar m z kapat rken, di er taraftan ölüm gerçe inin oluflturdu u flokla bile bu kanallar n aç lmas n imkans z hale getirmektedir. Allah n lütfetti i özelliklerden ald güçle, kendisini var eden güce isyan ederek ilahl k iddias nda bulunan insano lunun geldi i son nokta iflte buras d r. Asl nda geldi i bu noktana insan, lanetlenmifl ve kovulmufl olan fleytanla ayn yerde buluflmufl olmaktad r. Yani, fleytanla insan ayn noktada buluflturan K B R, ayn zamanda en çetin s nav sorular m zdan da birisidir. Mükellefiyet sahibi hiçbir kimsenin bu s navdan muaf olmas düflünülemeyece i gibi, inançl olma halini kibir ve baflkaca unsurlara karfl, kendisini üstün k lma arac haline de getiremez. Yani, temelinde bencillik olan hiçbir fley, inanç unsuru kullan larak gövde gösterisi yada üstünlük arac yap lamaz. Bu durum, inanç unsuruyla kamufle edildi i için, kibrin en tehlikeli olan d r ki, ço umuzun kaybetti i nokta iflte buras d r. Mutlak do ru ve mutlak de er, sadece ilahi iradenin öngördü ü do rulard r. Bir insan o de erleri ne oranda yaflam na yans t rsa o oranda de erli, ne oranda yans tmaz ise o oranda de ersiz olur. Bu de er veya de ersizli in anlam, kiflisel varl a oturtulan bir anlam olmay p, o varl n neyi tercih etti iyle ilgili olan bir anlamd r. Do ruyu kabul ve yanl fl ret etme yönünde bir tercih söz konusu olursa, bu tercihin sonucunda de er kazanan o kiflinin kendisi olacakt r zaten. Do ru olan ret, yanl fl olan kabul yönünde bir tercih söz konusu ise e er, bu tercihin sonucunda de er kaybeden de yine kiflinin kendisi olacakt r. Dolay s yla, insanlar n iman etmesi, Allah n do rular nda bir de er art fl na neden olmayaca gibi, yanl fllar tercih etmesiyle de yanl fl n yanl fll nda bir art fl meydana gelmeyecektir. Hal böyle olunca, kimsenin, Allah ve Allah n de erlerini korumak ve ona güç kazand rmak gibi bir görevi bulunmamaktad r. Allah a iman etti i için de er kazanan bir varl n, kendisini de erli k lan bir unsura de er kazand rmas ne kadar yanl fl ise, kibir, gurur, cimrilik unsurlar n bünyesinden bar nd ran bencillikten uzak durma yükümlülü ünü sadece kendisine has k l p, baflkalar na kötü gözle bakmas da yanl flt r. Ya da, sevdiklerine karfl kullanmaktan imtina etti i bu özellikleri, kendisi gibi olmayanlara ya da sevmediklerine reva görmesi de bir o kadar yanl flt r. Yanl fl olman n da ötesinde büyük bir iman zafiyetidir. flte en zor fark edilen kibir çeflidi budur. Ki, ço u zaman aç k kibirden kendimizi korudu umuzu zan ederken, asl nda gizli kibrimizin esaretinde oldu umuzu hiç fark edemeden hayat m z sürdürmekteyiz. Böylece hem kendimizi ve hem de iman m z kendi cehennemimizde yakt m z da anlayamamaktay z. Haks zl a, zalime yada baflkaca kötülük ve sapmalara karfl durufl biçimindeki de iflmezlik ise, insanlardan ziyade sadece eylemlerin kendisine olmal d r. Ayn eylemlerin taraf m zca da yap labilir oldu unu yada bu eylemleri yapanlar n tövbe edip iman ehli olabilece i gibi, bizim de imandan ç k p küfür ehli olabilece imiz gerçe i dikkate al nmal d r. Kim olursa olsun, insan unsuruna karfl de ifltirilmemesi gereken davran fl flekli flefkat, merhamet, dayan flma, sab r ve adalet ekseninde sürdürülmelidir. Zulüm, haks zl k ve sapk nl klar nda srar eden kiflilere karfl mücadelemiz de, sadece o kiflilerin sapk nl k hallerine yönelik olmal d r. Bu mücadelenin flekli ise, zaman ve flartlara göre de iflkenlik arz edebilece inden tek bir flekil, bütün zamanlar n flekli olarak alg lanmamal veya böyle bir anlay fl kutsanmamal d r. Örne in, size veya baflkalar na kötü davranan bir kifliye karfl, o anki flartlar n gerektirdi i flekilde mukavemet etmeniz gerekebilir. Allah a karfl kullu u engelleyen yada Allah n de erlerine karfl yapt r m uygulayan unsurlara karfl, o anki flartlar nas l bir tavr gerekli k l yorsa o yap l r ve bunun gereklilikleri de yerine getirilir. Ancak bu tav r, mücadele edilen kifli veya unsurlara karfl ebedi bir kin duygusu içerisinde hareket edilmesi gerekti i anlam na gelmemelidir.

6 6 6 Aral k 2013 Cuma Tar mda 33,2 milyar dolarl k makine ekipman stokumuz var ANKARA - Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, Türkiye'nin tar mda 33,2 milyar dolarl k makine ekipman stokuyla dünyada 10. s rada yer ald n belirterek, "Makine ve ekipman için milyarlarca dolar harcand ktan sonra, bu araçlar at l kapasiteyle kullan lmamal " ifadesini kulland. Bayraktar, yapt yaz l aç klamada, Türkiye'nin, tar msal sermaye stokunun yüzde 25,7'sini makine ekipman n n ald n bildirdi. Dünyada tar mda, 1 trilyon 274,9 milyar dolarl k makine ekipman bulundu unu, ABD'nin, 268,1 milyar dolarla tar mda makine ekipman stokunda birinci oldu unu kaydeden Bayraktar, "Türkiye, tar mda 33,2 milyar dolarl k makine ekipman stokuyla dünyada 10. s rada yer al yor. Dünyadaki tar msal makine ekipman stokunun yüzde 21,03'ü ABD'de bulunuyor. Rakamlara bak ld nda geliflmifl ülkelerde makine ekipman stokunun tar msal sermaye stokundaki pay n n yüksek oldu u görülüyor" de erlendirmesinde bulundu. Tar mda makineleflmenin artmas yla tar msal sermaye stoku içindeki makine ekipman stoku oran n n artaca na dikkati çeken Bayraktar, flunlar kaydetti: "Tar mda makine kullan m verimlili i ve karl l do rudan etkileyen önemli bir konu. Yaln z, makine ve ekipmanlarda optimal kullan ma dikkat edilmeli. Makine ve ekipman için milyarlarca dolar harcand ktan sonra, bu araçlar at l kapasiteyle kullan lmamal. Tar msal mekanizasyon, ancak arazinin büyüklü üne uygun traktör seçilmesi, traktöre uygun flekilde yeterli ekipman n mevcut olmas yla amac na ulaflmaktad r. (AA) Hakk Murat SÖBÜTAY GAP n organik pamuk üretimi TÜRK GENÇL THK yle kanatland ANKARA - HÜSEY N DEM R - Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, ücretsiz havac l k kurslar n açmaya devam edeceklerini belirterek, "Bütün imkan ve kabiliyetimizle Türk halk na, vatan m za, ülkemize hizmet etmeye devam edece iz" dedi. Son y llarda sportif havac l k kurslar na ilgi giderek art yor. Özellikle gençler planör kullan m ndan paraflütle atlamaya, model uçak yap m ndan yamaç paraflütü e itimine havac l kla ilgili birçok alanda THK taraf ndan ücretsiz olarak verilen kurslara kat l yor. AA muhabirine THK'n n havac l k e itim faaliyetlerine iliflkin de erlendirmelerde bulunan Y ld r m, kurumun kurulufl amac n n, havac l Türk halk n n ifli yapmak ve göklerdeki istikbali aramak oldu unu ifade ederek, THK'n n üniversitesiyle ve e itim merkezleriyle bu amaç do rultusunda faaliyette bulundu unu dile getirdi. THK'n n mesleki e itim d fl ndaki bütün kurslar ücretsiz verdi ini ifade eden Y ld r m, "Kurumumuzun gelirleri halk m z n ba fllad kurban derisi, fitre ve zekatlar ile ba fllardan olufluyor. Türk Hava Kurumu da mevcut imkanlar ve buradan elde etti i gelirlerle üniversitesini destekliyor, ayn zamanda da amatör havac l k faliyetlerinde ücretsiz olarak BURSA - Orhangazi ilçesine ba l Gedelek köyünde üretilen ve ayn isimle Avrupa'dan Türk cumhuriyetlerine kadar birçok ülkeye ihraç edilen "Gedelek Turflusu"na, co rafi iflaret al nmas için çal flma bafllat ld. Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odas (TSO), Gedelek Turflusu'na "co rafi iflaret" almak için bir süredir gerçeklefltirdi i görüflmelerin ard ndan bir dan flmanl k firmas ile anlaflma yapt. Bu konuda at lan ilk somut ad m n ard ndan yöredeki turflu üreticileriyle bir araya gelen Orhangazi TSO yönetimi, Gedelek köyü muhtar Osman Trak' n da kat ld toplant da, üreticilerin görüfl ve tavsiyelerini dinlendi. kurslar aç yor. Bunlar tamamen Türk Hava Kurumunun yapmas gereken ve yapt ifller" diye konufltu. Ücretli olarak yaln z "Dropzone" atlay fl yapt rd klar n ifade eden Y ld r m, bunun sadece Türk vatandafllar için de il yurtd fl ndan gelenler için de yapt r lan bir faaliyet oldu unu kaydetti. Y ld r m, flöyle devam etti: "Türk Hava Kurumu üniversitesiyle, yang n uçaklar yla, ambulans helikopterleriyle, ifl jetleriyle, organ ve hasta naklinde kulland uçaklar yla, uçufl okullar yla Türk halk na, vatan na, ülkemize hizmet etmeye devam ediyor. Bu hizmetlerden elde etti i gelirleri de amatör havac l k faaliyetlerine ve üniversitesine kullan yor." THK taraf ndan y llar aras nda 312 bin 208 kursiyere ücretsiz e itim verildi. Bu y lki kursiyer hedefi de 70 bin kifli olarak belirlenirken, kursiyerlerin model uçak e itimine gösterdi i ra bet dikkat çekti. (AA) fianliurfa- Karahocagil, yapt yaz l aç klamada, Birleflmifl Milletler Kalk nma Program n n (BMKP) teknik deste i ile bölgede GAP Organik Tar m Küme Projesi'nin yürütüldü ünü belirtti. Proje kapsam nda düzenlenen uluslararas ve ulusal konferans ve panellere kat lmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Karahocagil, GAP bölgesinin tar msal üretim kapasitesi ve sulama projeksiyonlar na iliflkin bilgi paylafl m nda bulunduklar n kaydetti. Bölgede üretimi yap lan pamu un ülke üretimindeki yeri ve potansiyeline dikkat çekmeye çal flt klar n aktaran Karahocagil, flu bilgileri verdi: "Güneydo u Anadolu Bölgesi'nin genifl ve verimli sulanabilir tar m alanlar ile Türkiye'nin önde gelen organik tekstil ve g da hammadde tedarikçisi, yenilikçi ve rekabetçi organik üretim cazibe merkezi olmas hedeflenmektedir. Revizyonu yap lan GAP Eylem Plan çerçevesinde 2018 sonunda sulama yat r mlar n n yüzde 65'e ç kmas planlan yor. Belirlenen hedeflere ulafl lmas için altyap ba lam nda ciddi bir at l m gerçeklefltirilmifl olacakt r. Gerek altyap yat r mlar gerek organik tar m uygulamalar n n bölge sath nda yayg nlaflt r lmas na çal fl l yor. GAP bölgesinin 100 bin hektar alanda 400 bin ton organik kütlü pamuk ve 160 bin ton organik lif pamuk üretimi potansiyeli mevcuttur. Dolay s yla bu potansiyelin de erlendirilmesi gerekmektedir. Ayr ca bölgemiz organik tekstil ürünü üreticileri için önemli bir tedarik merkezi potansiyeli tafl maktad r." (AA) Gedelek Turflusuna co rafi iflaret al nacak Üreticilerin, turflunun fark n n P narbafl suyundan kaynakland n söylemeleri üzerine, dan flmanl k firmas temsilcisi Ali Peker, suyu analize yollad. Peker, suyun bu özelli ini test sonuçlar yla kan tlayacaklar n ve "co rafi iflaret" için önemli bir yol kat edeceklerini belirtti.orhangazi TSO Yönetim Kurulu Baflkan Ergün Efendio lu da bu turflunun Orhangazi için büyük bir marka de eri oldu unu, "co rafi iflaret" almak için oda olarak bütün çal flmalar yapacaklar n vurgulayarak, " lçemizin tan t m n yaparken, meflhurlu u ilgili makamlarca da onaylanm fl olan Gedelek turflular m z her alanda tan tarak, bu de erli ürünümüzün marka de erini artt rmak istiyoruz" dedi. (AA) GAP Bölge Kalk nma daresi (BK ) Baflkan Sadrettin Karahocagil, bölgedeki organik pamuk üretimi potansiyelinin de erlendiril mesi gerekti ini bildirdi. ARA- SIRA Nurullah AYDIN HAK KA DE L GÜCE TAPINMAK Toplumlarda yöneten ve yönetilenler vard r. Yönetenler kim olacak, nas l olacak sorusu yüzy llar boyunca insanlar n temel sorunu olmufltur. Büyük oyunlar oynan r. Y prananlar n yerine yeni bir siyasi figür ortaya ç kar l r. Rakibi hedef alan as ls z iddialar, suizana dayanan isnatlar ve insan n kan n donduran iftiralar içeren propaganda faaliyeti ifllemeye bafllar. Taraftarlar; konuflmalar nda, yaz lar nda, ara s ra öven tav rlarla tam bir riyakârl k örne i sergilerler. Desteklediklerini büyük bir flevkle ve zevkle takdim ederler. Yeni siyasi figürün hareket alan s n rl d r. Belirlenen projenin gere ini yapmaya odaklan rlar. Perde gerisindeki güç odaklar ne diyorsa onu yaparlar. Perde gerisindeki güç odaklar na neyin sözünü vermifllerse onu yerine getirirler. Sonra emir verenler emir alanlar n ümü ünü s kar. stedi i zaman gevfletir, istedi i zaman s - kar. Sloganlarla, kitleleri uyuflturma sürecine yönelirler. Ülkenin birçok meselesi çözüm beklerken, f rsat f rsatt r diyerek yoksulluk, yolsuzluk, yozlaflma ve yasaklar yeni iktidar n karakteri haline gelir. Halk n iktidardan beklentileri karfl lanmaz, iktidar çevresinde, yan nda olan yandafl olan kim varsa nemaland r l r. Mutlu olan rant peflinde koflan yandafllar olur, yeni bir zengin s n f türer. Emir alanlar; kuldur, hak k n kullu u yerine liderin kullu unu seçerler, ona toz kondurmazlar. Baz lar ; kuvvete ve güce inan r. Dünya ya Hak de il kuvvet hâkimdir, düflüncesindedir. ktidar olundu unda istediklerini yapacak ve kuvvet istemini uygulayacaklard r. Baz lar ; Hak ka inan r. Hak k n ergeç gerçekleflece i düflüncesindedir. Kuvvete güce dayal bu oyun ve davran fl, hem slamiyet i hem de aç kça Hak k inkard r. nsanlar; kötü ve iyi insan diye ikiye ayr l r. yi olan nedir kötü olan nedir? nsanlar içinde; iyi olmaya, iyi olan savunmaya inand k diyenler vard r. Oysa onlar inanm fl de ildirler. Onlar inanm fl kimseleri kand r rlar. Oysa onlar kendilerinden baflka kimseyi kand ramazlar. nsan gerçekten iyi oldu una, iyi olan savunmaya inan yorsa, insanlar kand rmak için u raflmaz, inanm yorsa yine kand rmaya kalk flmaz. nsanl n bafl na gelen kötülüklerin as l sebebi ve kayna ; samimi olan insanca ve hakça yaflamak isteyen inanm fl olan kimseleri kand rmak, iyi insanlar ve inananlar istismar etmektir. Sonunda da zarar n hep birlikte görürler. Hak ka de il güce inananlar; aç kça hak k inkâra kalk flmak, inanmad halde insanlar aldatmak için bilgiçlik taslamak, yani münaf kl k yapmak, inanm fl kimseleri istismar edip kullanmak yolunu seçerler. Kendilerine güven duyulmas n sa lamak, kendilerine inand rmak için ise; onlar, iz an ve insaf ölçülerine asla s mayan sebepsiz ve mesnetsiz iftiralar sergilerler. Onlar baflkalar n suçlamada s n r tan mazlar, sak nmazlar, s k lmazlar. Dünya y sömürme ve sindirme k skac na alan güç odaklar n kuflatmas nas l k r lacak? Nas l teflkilatlan p organize olunaca n, huzura ve kurtulufla nas l kavuflulaca n ve bunlar n yap lmas için neler yap lmas gerekti i konusunda, insanl k tarihi bir tecrübe birikimidir. Günün Sözü: Gerçe i anlamak ve do ruyu savunmak, erdemli ve kararl insanlar n temel özelli idir.

7 7 EKONOMI 6 Aral k 2013 Cuma Dünya duruyor Türkiye büyüyor KONYA - Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli flletmeler, Serbest Meslek Mensuplar ve Yöneticiler Vakf (TOSYÖV) Baflkan Rahmi Aktepe, "Dünya ekonomik durgunluktan söz ederken, Türkiye'nin bu y l n ikinci çeyre inde yüzde 4,4'lük büyüme sa lamas, önemli bir direnç oldu una iflarettir" dedi. Konya Ticaret Odas (KTO), TOSYÖV ile Küçük ve Orta Ölçekli flletmeleri Gelifltirme ve Destekleme daresi Baflkanl 'n n (KOSGEB) iflbirli iyle, "KOB 'ler çin Vizyonel Çözümler ve F rsatlar" semineri gerçeklefltirildi. Aktepe, KTO konferans salonunda düzenlenen programda, gelecekte KOB 'leri güçlü olan ülkelerin kazançl ç kaca n söyledi. Son 10 y lda dünyada biliflim teknolojileri alan ndaki h zl dönüflümün, uluslararas ekonomik faaliyetlerin çeflitlenerek artmas n sa lad n ifade eden Aktepe, flunlar kaydetti: "Türkiye ekonomisinin h zl büyümesi, özellikle KOB 'lerin performans n da yak ndan ilgilendiriyor. KOB 'lerin büyümesi ve d fl ticarete yönelme arzular, al nan tedbirler ve teflviklerle desteklenmelidir. Ülkemizin küresel alanda rekabet gücünü koruyarak art rmas, oldukça önemli bir konu. Dünya ekonomik durgunluktan söz ederken, Türkiye'nin bu y l n ikinci çeyre inde yüzde 4,4'lük büyüme sa lamas, önemli bir direnç oldu una iflarettir. Sanayi ve ticaret flehri Konya, bugün 100'e yak n ülkeye ihracat yap yor. Konya giriflimcileri, de iflen pazarlara çok h zl cevap verebiliyor. Biliflim teknolojilerine dayal ürün ve hizmetlerin ortaya ç kar lmas il için çok kolay süreç. Yeter ki KOB 'lerimizi destekleyerek, onlara do ru bilgi ve kaynaklara ulaflmalar için yard mc olal m." KOSGEB Baflkan Baflmüflaviri Halil Özgökçe ise son iki y l içinde 1,2 milyar lira KOB 'lere destek ay rd klar n, buna karfl l k 12 milyar liral k katma de er olufltu unu dile getirdi. Özgökçe, bugüne kadar 155 bin KOB 'ye hizmet verdiklerini ve bunun da artarak devam edece ini bildirdi. KTO Baflkan Selçuk Öztürk de KOB 'leri iyi anlay p, onlar çok iyi yönlendirmek gerekti ini belirterek, "Özellikle ihracatla yakalanacak 2013 y l hedefleri, büyük iflletmelerin yan s ra KOB 'lerin de katk lar yla gerçekleflecek. Her zaman KOB 'lerimizin yan nday z" diye konufltu. (AA) Haz r giyimciden 191 ülkeye ihracat Tafl t kredilerinin 3 te 1 i 48 ay üzeri vadede kullan ld ANKARA VAL L L NÜFUS VE VATANDAfiLIK MÜDÜRLÜ ÜNE BA LI 8 (SEK Z) LÇE NÜFUS MÜDÜRLÜ ÜNÜN H ZMET VERD YERLEfi M YERLER N N, ÇEVRE VE GENEL TEM ZL K H ZMETLER LE LAÇLAMA filer N N YAPTIRILMASIDIR ANKARA L NÜFUS MÜDÜRLÜ Ü Ç filer BAKANLI I MÜSTEfiARLIK Ankara Valili i l Nüfus ve Vatandafll k Müdürlü üne ba l 8 (sekiz) lçe Nüfus Müdürlü ünün Hizmet verdi- i yerleflim yerlerinin, çevre ve genel temizlik hizmetleri ile ilaçlama ifllerinin yapt r lmas d r hizmet al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2013/ darenin a) Adresi: nk lap Mah. Hükümet cad No: ULUS ALTINDA /ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu hizmetin a) Niteli i, türü ve miktar :Hizmetin miktar ve türü ekte yer almaktad r. 330 gün (üçyüotuz ) 11 ay (onbir) ( ) 11 (onbir) kifli ile temizlik hizmeti Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer :Ankara Valili i l Nüfus ve Vatandafll k Müdürlü ü c) Süresi : fle bafllama tarihi , iflin bitifl tarihi halenin a) Yap laca yer : nk lâp Mahallesi Hükümet Cad. No:11/Kat 1 PK: Alt nda / ANKARA b) Tarihi ve saati : :30 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas veya Meslek Odas Belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili inin odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili inin ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflin tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oran ndan az olmamak üzere, ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Genel Temizlik Hizmeti 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Liras ) karfl l l Nüfus ve Vatandafll k Müdürlü ü: nk lâp Mahallesi Hükümet Cad. No:11/Kat 1 PK: Alt nda / ANKARA adresinden sat n al - nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar l Nüfus ve Vatandafll k Müdürlü ü adresine elden teslim edilebilece- i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu üzerine ihale yap lan istekliyle, her bir ifl kaleminin miktar ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n A-17274) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar KOCAEL - Y l n ilk 10 ay nda Türkiye genel ihracat n n yüzde 11,5'ini, sanayi ihracat n n da yüzde 14,6's n oluflturan haz r giyim ve konfeksiyon sektörü, bu dönemde 191 ülkeye ihracat yapt. stanbul Tekstil ve Konfeksiyon hracatç Birlikleri ( TK B) verilerine göre, geçen y l n ocak-ekim döneminde 13 milyar 236 milyon 159 bin dolar olan haz r giyim ve konfeksiyon ihracat, bu y l n ayn döneminde yüzde 8,1 oran nda artarak 14 milyar 308 milyon 543 bin dolar oldu. Bu dönemde en fazla ihracat, geçen y l n 10 ayl k dönemine göre yüzde 8,9 artarak 7 milyar 629 milyon 322 bin dolara ulaflan örme giyim eflyalar ve aksesuarlar nda yap ld. Ocak-ekim döneminde, dokuma giyim eflyalar aksesuarlar ihracat geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 4,6 artarak 4 milyar 761 milyon 24 bin dolara, di er haz r eflyalar ve ev tekstilleri ihracat ise yüzde 14 artarak 1 milyar 783 milyon 796 bin dolara yükseldi. Y l n 10 ay nda sektörün en önemli pazar Almanya'ya yap lan ihracat, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 8,1 oran nda artarak 3 milyar 61 milyon 834 bin dolar oldu. Bu ülkeyi 1 milyar 752 milyon 388 bin dolarla ngiltere, 1 milyar 226 milyon 457 bin dolarla spanya, 924 milyon 754 bin dolarla Fransa, 742 milyon 825 bin dolarla Hollanda takip etti. Ocak-ekim döneminde AB üyesi ülkelere yap lan ihracat ise geçen y l n ayn dönemine yüzde 6 art flla 10 milyar 560 milyon 783 bin dolara ulaflt, bu ülkelere yap lan sat fl, sektördeki toplam ihracat n yaklafl k yüzde 75'ini oluflturdu. Sektör, söz konusu dönemde Ortado u ülkelerine 1 milyar 153 milyon 442 bin dolar, eski do u blo u ülkelerine 828 milyon 650 bin dolar, Afrika ülkelerine 492 milyon 639 bin dolar, Amerika'ya 460 milyon 477 bin dolar, Türk cumhuriyetlerine 265 milyon 783 bin dolar, Asya ve Okyanusya ülkelerine 169 milyon 38 bin dolar, di er Avrupa ülkelerine de 226 milyon 943 bin dolar ihracat gerçeklefltirdi. (AA) Türk haz r giyim ve konfeksiyon sektörü, y l n 10 ayl k döneminde 191 ülkeye 14,3 milyar dolarl k ihracat gerçeklefltirdi. STANBUL - MURAT B R NC - Mevduat bankalar ndan kullan lan tafl t kredilerinin yüzde 37,6's 48 ay üzeri vadedeki krediler ve di er kredilerin yüzde 59,4'ünü 36 ay vadedeki krediler oluflturdu. Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) banka ve kredi kartlar yla bankalar n kredi ifllemlerine iliflkin yönetmeliklerde de ifliklik yap lmas hakk ndaki tasla n yay mlanmas n n ard ndan AA muhabirinin Merkez Bankas verilerinden derledi i bilgilere göre, mevduat banklar n n kulland rd klar tafl t kredilerinin hacmi 15 Kas m haftas itibariyle 7 milyar 763 milyon 242 bin lira düzeyinde gerçekleflti. Kullan lan tafl t kredilerinin vade da l m incelendi inde, mevduat bankalar n n toplam tafl t kredilerinin yüzde 27'lik k sm n n ay vade aras nda kullan ld gözlendi. Bu vadeyi yüzde 26 ile ay vade, yüzde 24 ile ay vade ve yüzde 11 ile ay vade takip etti. Öte yandan, 48 ay üzeri vadedeki tafl t kredi miktar 2 milyar 918 milyon 536 bin lira ile toplam tafl t kredilerinin yüzde 37,6's n oluflturdu. Mevduat bankalar ndan kullan lan di er krediler ise 15 Kas m haftas itibariyle 123 milyar 152 milyon 507 bin lira düzeyinde gerçekleflti. Vade da l m incelendi inde en yüksek vadesinin yüzde 23,8 ile ay vadede oldu u görüldü. Bu vadeyi yüzde 20 ile ay vade, yüzde 18,4 ile ay vade ve yüzde 17,2 ile 61 ay ve üzeri vade izledi. Öte yandan, 36 ay üzeri vadedeki di er kredi miktar 73 milyar 164 milyon 252 bin lira ile toplam di er kredilerinin yüzde 59,4'ünü oluflturdu. 15 Kas m haftas itibariyle mevduat bankalar ndaki tafl t kredilerindeki art fl geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 7,25 olurken, ayn dönemde di er kredilerdeki art fl yüzde 27,3 oran nda oldu. BDDK'n n yeni düzenleme tasla çerçevesinde, konut kredileri hariç tüketici kredilerinin vadesinin 36 ay, tafl t kredilerinin vadesinin ise 48 ay geçmemesi öngörülüyor. Analistler, özellikle tüketim mallar na iliflkin taksitlendirme imkanlar yla ilgili olarak k s tlay c düzenlemelerin gelece i konusunda birçok yetkilinin sinyaller verdi ini hatta Baflbakan Yard m c s Ali Babacan' n Orta Vadeli Program' n aç klamas esnas nda daha çok kredi kart düzenlemelerine iliflkin mesajlar a rl k kazanm flt. Önlemlerin amac n n cari ifllemler aç üzerinde olumsuz etkisi bulunan tüketici kredisi art fl n n önüne geçmek ve kredi kompozisyonunu yat r m talebine yönelik olarak de ifltirmek oldu unu belirten analistler, Türkiye'nin hanehalk borçlulu unum ayn düzlemde oldu u ülkelerle karfl laflt r ld nda, risk teflkil etmekten oldukça uzak olmas na ra men, art fl h z ve d fl aç k üzerindeki negatif etkisine dikkati çekiyor. Analistler, at lan ad mlar n orta ve uzun vadede makreokonomik dengeler aç s ndan olumlu de erlendirirken, bankac l k dahil olmak üzere otomotiv, perakende sektörlerinde talebe iliflkin k s tlay c bir etki yaratabilece ini ifade ediyor. (AA)

8 8 6 Aral k 2013 Cuma Aylin DEM RHAN "Piri Reis 1513 Dünya Haritas : 500 Y l n Gizemi Sergisi" Roma'da aç ld ROMA - Piri Reis'in dünya haritas n çizmesinin 500. y l dönümü olan 2013 y l n n, UNESCO taraf ndan Piri Reis'i Anma Y l olarak kabul edilmesi sebebiyle Kale Grubu taraf ndan gerçeklefltirlen "Piri Reis 1513 Dünya Haritas : 500 Y l n Gizemi Sergisi"nin ikincisi Roma'da aç ld. Piri Reis'in haritaland rd co rafya olan talya'dan Ivo Sassi, Yunanistan'dan Kostas Karakitsos, M s r'dan Ossama Emam, Fransa'dan Elisabeth Le Retif, spanya'dan Xavier Monsalvatje ve ABD'den Charles Wissinger' n Türk seramik sanatç lar smail Bütün, Burak Çiftçi, Ayflegül fiahin ve Mustafa Tunçalp ile Çanakkale'nin Çan ilçesinde gerçeklefltirdi i çal fltay (workshop) sonucu oluflturulan sergide Piri Reis'in sanat eseri niteli indeki 90 büyük boy haritas ile 30'a yak n seramik eser bulunuyor. Etkinli e ev sahipli i yapan Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Hakk Akil, serginin aç lmas ndan ötürü memnuniyet duyduklar n belirterek "Piri Reis, döneminin en önemli haritac lar aras nda yer almas n n yan s ra Osmanl mparatorlu u denizcilik tarihinin ünlü amirallerinden biriydi. Kaleme ald Kitab- Bahriye bugün hala co rafya alan ndaki en önemli eserlerdendir" sözleriyle, Piri Reis'in önemini anlatt. Serginin aç l fl nda konuflma yapan Kale Grubu Yönetim Kurulu Baflkan ve Üstyöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay ise Kale Grubu'nun yat r mlar n n bulundu u talya'da, Türkiye ad na çok özel bir kültürel etkinli e ev sahipli i yapman n mutlulu unu yaflad n belirtti. (A.A) Türk sanatç Mega dan zaman yans tan foto raf sergisi BREMEN - Almanya'n n Bremen kentinde yaflayan foto raf sanatç s ve gazeteciyazar lker Maga'n n yönetti i Westend Foto raf Okulu'nun kat l mc lar ile "zaman" konulu y l sonu sergisi, zengin program ve kalabal k sanatsever eflli inde aç ld. Okulun15 kat l mc s n n analog foto raftan kolaja, fotomontajdan çok çeflitli fonografik denemelerden oluflan de iflik boyutlarda 100'e yak n eserin yer ald sergide, zaman n ak fl sergileniyor. Westend Kültür Merkezi'ndeki serginin aç l fl n yapan Exil Pen Klubü Almanya baflkan Prof. Dr. Wolfgang Schlott, zaman yans tan foto raflar n çok baflar l bularak, lker Maga'n n çal flmalar ndan da övgüyle söz etti. Sergide, Metin Y ld r m, Dieter Onken, Rüdiger Bröhan, Rainer Berthin, Anton Zscherpe, Oliver de Hooge, Sylke Hasenfuss, Nadine Wohnig, Susanne Irmer, Mariane Ortiz, Jens Kowollik, Franziska Rau, Marcus Meyer, Kai Becker adl foto rafç lar n çal flmalar yer ÇALIfiMA VE SOSYAL GÜVENL K BAKANLI I fi SA LI I VE GÜVENL GENEL MÜDÜRLÜ Ü L TRE AKARYAKIT (MOTOR N) ALINACAKTIR Litre AKARYAKIT (MOTOR N) MAL al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2013/ darenin a) Adresi : NÖNÜ BULVARI NO: EMEK ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : Litre Motorin (Euro Dizel) 10 Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yerleri : fl Sa l ve Güvenli i Enstütüsü Müdürlü ü Ankara Merkez ile stanbul, Kocaeli, zmir ve Adana Bölge Laboratuar fieflikleri Hizmetlerinde kullan lan 14 adet araç için ihtiyaç duyulan akaryak t motorin Yüklenici Firman n Türkiye geneli ve Ankara Büyükflehir Belediyesi s n rlar içinde gösterece i akaryak t istasyonlar ndan ''Tafl t Tan ma Sistemi ile'' ihtiyaç nispetinde peyder pey telim edilecektir. c) Teslim tarihi : Yüklenici sözleflmede belirtilen akaryak t idarenin ihtiyac na göre sözleflmeye mütakip 2014 takvim y l süresince idarenin istedi i zamanda peyder pey teslim edecektir. Yüklenici idarenin istedi i akaryak t miktar n, akaryak t istasyonlar nda idareye ait araçlar n deposuna flartnamelerde belirtilen esaslara uygun olarak teslim edecek, idarede teslim alacakt r. 3- halenin a) Yap laca yer : ÇALIfiMA VE SOSYAL GÜVENL K BAKANLI I fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdrlü ü Blok 4 Kat Toplant Salonu b) Tarihi ve saati : :30 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, hale konusu mal n sat fl faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gere ince al nmas zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: a) stekli bir Akaryak t Da t m ve Pazarlama Kuruluflu ise, EPDK (Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu) taraf ndan, ihalenin yap ld y l içerisinde düzenlenmifl Akaryak t Da t m ve Pazarlama Kuruluflu oldu unu tesvik eden belgenin asl n veya noter tastikli suretini verecektir. b) stekli bir Akaryak t Da t m ve Pazarlama Kuruluflunun bayisi ise; bayisi bulundu u Akaryak t Da t m ve Pazarlama kuruluflundan ihalenin yap ld y l içinde düzenlenmifl olan bayilik tesvik belgenin asl n veya noter tastikli suretini verecektir Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan mesleki ve teknik yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. hale yerli ve yabanc tüm isteklilere aç kt r.7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Liras ) karfl l ÇALIfiMA VE SOSYAL GÜVENL K BAKANLI I fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürlü ü Blok Z Kat 04 Numaral Oda adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine Kadar ÇALIfiMA VE SOSYAL GÜVENL K BAKANLI I fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdrlü ü Blok Z Kat 04 Numaral Oda adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r.bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (BASIN-17271)(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar al yor. Fo rafç l a lker Maga'n n teflvi iyle bafllad n belirten Metin Y ld r m, ''Zevkli olan bu sanat dal nda henüz yeniyim. Çok güzel bir ortam var. Daha güzel foto raflar çekmek istiyorum" dedi. Geleneksel y l sonu sergilerini dokuz y ld r sürdüren lker Maga, foto raf okulu ve çal flmalar hakk nda bilgi verdi. Foto raf çal flmas na iflsiz bir kifliden profesöre kadar her alandan insan n kat ld n belirten Maga, "Benim amac m da buydu. Toplumun de iflik katmanlar ndan insanlar bir araya getirmek ve foto rafik bir hedef için ortak bir fleyler üretmek'' dedi. Kültür merkezinde 1839'dan günümüze kadar foto rafç l k konusunda dünya genelinde yaz lm fl önemli kitaplar n yer ald n söyleyen Maga, "Merkezimiz foto rafç l k dal nda bir hazineye sahip. Okulumuza ilgi bir hayli büyük. Gelecek y l konumuz ise 'bilinmeyen zenginlik' olacak. Herkes, hayalindeki projeyi foto raflarla yans tacak. nsanlar ölünce hayalindeki projeyi beraberinde götürüyor. Ben de 'bu projeleri toplay p paylafl ma açal m' diyorum. Dolay s yla, bundan sonraki projekerimiz bu isim alt nda devam edecek" diye konufltu. Türkiye'den Almanya'ya iflgücü göçünün 50. y l vesilesiyle genifl kapsaml bir proje gerçeklefltiren Maga'n n bu proje kapsam ndaki "Toplumun Renkleri" sergisi, 2011'den beri Almanya'y dolafl yor. Büyük ilgi gören sergi 7 Ocak 2014'e kadar Walle semtindeki Westend Kültür Merkezi'nde gezilebilecek. (A.A) GIDA SATIN ALINACAKTIR MAK NA VE K MYA ENDÜSTR S KURUMU GENEL MÜDÜRLÜ Ü MKE GAZ F fiek FABR KASI MÜDÜRLÜ Ü-T CARET MÜDÜRLÜ Ü ADET 19 L TRE DAMACANA ÇME SUYU ALIMI al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2013/ darenin a) Adresi : A.O.Ç. GÜVERC NL K YOLU GAZ ET MESGUT/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : Teknik fiartnameye Göre Adet 19 Litre Damacana çme Suyu Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : MKE GAZ F fiek FABR KASI MÜDÜRLÜ Ü Güvercinlik Yolu A.O.Ç. Gazi - Etimesgut / ANKARA c) Teslim tarihleri : Hafta içi hergün Mesai Saatleri içerisinde en geç saat 11:00'a kadar yap lacakt r. 3- halenin a) Yap laca yer : MKE GAZ F fiek FABR KASI MÜDÜRLÜ Ü Mustafa Ak nc E itim Salonu b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, hale konusu mal n sat fl faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gere ince al nmas zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 1. Yüklenici firma temin edece i suyun özelliklerini, sertlik derecesini ve içme suyu olarak kullan lmaya uygun oldu unu belirten H fz s hha Enstitüsü taraf ndan verilen çme suyu olarak kullan lmaya uygun oldu- unu belirten H fz s hha Raporu sunulacakt r. 2. Teklif veren firmalar, kaynak suyunun sat fl bayisi oldu una dair belge vereceklerdir 3. Memba suyunu getirme iflini üstlenecek firmalar, içme suyunu, Sa l k Bakanl taraf ndan ruhsat verilmifl membalardan getirecektir Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan mesleki ve teknik yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Liras ) karfl l : darenin Adresindeki Sat nalma Servisi adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MKE GAZ F fiek FABR KASI MÜDÜRLÜ Ü SATIN ALMA SERV S adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altm fl) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (BASIN-17272)(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

9 6 Aral k 2013 Cuma 9 TÜRKÇE BAKIfi Prof. Dr. Nurullah ÇET N M LLÎ YAPIMIZIN ÇÖZÜLÜfiÜNDE B R LLET: B REYC L K (1) En genel anlamda kifli, iç içe geçmifl üç daire içinde yer al r ve sorumluluk alan da bu dairelere ba l d r. Bu ba lamda kifli, önce bireydir, sonra bir millete mensuptur, en son olarak da dünya vatandafl d r. Yani her insan n kademe kademe ferdî, millî ve evrensel kimli i vard r. Bu üç kimlik içinde hayat na anlam kazand rabilir, var oluflunun gayesini bu üç alanda kalarak gerçeklefltirebilir. nsan, sade bir birey olarak kendi bafl na özgün anlamda duygu ve düflünce üretir ve bunlar do rultusunda faaliyetler ortaya koyar. Hiç kimse ne sûreten ne sîreten birbirine benzer. Herkes, bafll bafl na apayr bir dünyad r. nsanl k âlemini ifade etmek üzere söylenen on sekiz bin âlem ifadesi, her insan n ayr bir dünya olufluna gönderme yapar. nsan, fert olarak duygu ve düflünceleriyle kendine özgü dünyalar kurar. Sezgileriyle, yetenekleriyle, çal flmalar yla bireysel bir alan açar kendine. Yenilikler, de ifliklikler üretir, yeni yol ve yöntemler gelifltirir. Aflk, tabiat, zaman, mekan, ölüm, hayat fliirleri yazar. Evrensel sorunlara kendince çözümler üretmeye çal fl r. Bu anlamdaki üretken bireycilik, kiflinin hem kendi, hem milleti, hem de dünya insanl için her zaman faydal d r. kinci aflamada kifli, içine do du u milletin ortak kültürel de erleriyle kendini infla ederek, milletiyle uyum ve ahenk içinde ortak bir duyarl k ve ortak bir tav r gelifltirerek sosyalleflir. Mensup oldu u milletin gelenekleriyle, görenekleriyle, davran fl, duyufl, düflünüfl ve inan fl kal plar yla donanarak millî kimli ini kazan r. Son aflamada da bütün dünya insanl yla evrensel planda ortak sorunlar, ortak beklentileri ve ortak duyufl, düflünüfl ve davran fl kal plar nda buluflarak dünya vatandafl olur. Kifli, sosyalleflmesini bununla tamamlar. Dolay s yla kifli, yarat l fl ndan getirdi i biyolojik özellikleriyle ferdî kimlik, belli bir bilinç düzeyine erifltikten sonra milletinin de erlerini içsellefltirerek sosyal kimlik ve di er dünya insanlar yla uyumlu bir birliktelik gelifltirerek evrensel kimlik kazan r. Biz, Türk milleti olarak tarih boyunca bu üç kimli imizi ve bunlara ba l sorumluluklar m z dengeli bir biçimde yerine getirerek ideal insan ve millet modelini sergiledik ve geride çok parlak bir tarih b rakt k. Ancak günümüzde bu anlamda çok önemli bir k r lma yafl yoruz. Bugün Türk gençli i, büyük oranda yerli ve yabanc Türk düflmanlar n n plan, oyun, propaganda ve kurumsal nitelikli tuzak faaliyetleriyle kimlik krizine sokulmufl ve tam bir keflmekefl içine at l vermifltir. Bugün geldi imiz noktada Türk gençli i, küresel çaptaki büyük sald r larla sersemlefltirilmifltir. Öncelikle biyolojik anlamdaki ferdî kimli i yörüngesinden sapt r lm flt r. nsan n, do ufltan getirdi i özgün bireysel yeteneklerini ve donan m n millî ve evrensel kimli ine katk sa lamak ve gelifltirmek için kullanmas gerekirken, bugün Türk gençli i, ihanet flebekelerinin i valar yla biyolojik anlamdaki bireysel kimli ini yanl fl bir yörüngede harcamaya, heba etmeye zorlanm flt r. Ferdî kimlik, bencillik, egoistlik, tenperverlik ba lamda bir anlamla tan mlanarak millî ve evrensel kimli inin aleyhine bir ifllevle çal flt r lmaktad r. Bunun çok YERALTINDAN NC LER Av. Hacer Acar Alan UYUYAN KAPLAN, HAYD ARTIK UYAN Büyük olaylar n etkisindeyken toplumda de iflim çok h zl d r ve hayatta genel geçerlili i olan prensipler fayda vermez, bu h z bafl n da döndürebilir baz lar n n ifllevsiz hale gelen ve güven ortam kurulmas için hemen ifller hale getirilmesi gereken kurum ve kavramlar kullanarak h z na h z kat p, ortal kas p kavurabilir; bu bafl dönenler Güvensizlik ortam insan tedirgin eder ve uysall a, itaate iter. Diktatörleri yaratan; zay f bireylerden oluflan toplumlard r. Bir ulusu tek kiflinin idare edebilece ine inan r m flu flartla: O adam ayaklar nda çizme,elinde k rbaç o ulus s rt nda semerle do arsa demifltir; Algeman S dney Yaflama hakk, mücadele etme gücü kadard r. Diktatörler çevrelerindeki insanlar güçlü yapmaz onlar n güçsüzlüklerini kullan r ve ifli biteni, halk daha da korkutmak için adeta bo azlayarak, teban n önüne f rlat r. Dünyay Tanr ya insans z teslim edece im demifltir. Hitler; diktatörler için dost yoktur, kullan lan ve miad dolunca at lanlar vard r ve onlardan oluflur kalbi ölmüfllerin dost listesi de iflik boyutlar var. Öncelikle Türk gençli i, bas n yay n organlar n n, bunlara ba l faaliyetlerin yönlendirmesiyle bir millete mensubiyetini unutmufl ya da unutturulmufltur. Türk millî kimli i de iflik yönlerden afl nd r larak, yok say larak, gündem d fl b rak larak Türk çocu u, Türk milletine mensup olma bilincinden yoksun b rak lm fl, globalizm, evrensel insan kardeflli i, hümanizm gibi enternasyonalist masallarla tek bafl na yaflayan, sadece kendisinden sorumlu, di er Türk kardefllerini umursamayan, onlar n sorunlar yla dertlenmeyi önemsemeyen, milletinin gelece ine dair tasavvurlar olmayan, kendi menfaatini her fleyden önceye alan, bencil bir insan tipine dönüfltürülmüfltür. Televizyon, bilgisayar ve telefon üçlüsünün (dijital troyka) ekranlar na gömülen Türk gençli inin bafl, bunlar n yo un kültürel sald r bombard man yla sersem hâldedir. Bu ekranlar, bu çocuklar sürekli olarak flehvet, fliddet, flekavet, flevket, flirket, fler selleri alt nda bo uyorlar. nsan n kendisini sosyal anlamda tan mlamada kullanabilece i en önemli ölçüt, millî ve manevî de erlere sahip olma noktas nda en ideal sentezi yakalam fl olan soylu bir millete mensubiyet ve bununla flahsiyet kazanma fluurudur. Nitekim Türk çocuklar n n büyük atas Attila, Bat Roma'y fethetti inde tantanal bir alay ve flatafatl bir k yafetle karfl s na ç kan bir Romal Patricien'e (Soyluya) flöyle der: Ben sizin gibi zengin ve soylu kiflilerden de ilim. Fakat soylu bir millettenim.. Bu, bize çok önemli ipuçlar veriyor. Attila n n bu cümlesinde 3 belirgin de er öne ç k yor: Zenginlik, hiyerarflik imtiyaz ve soylu bir millete mensubiyet fluuru. Romal lar, bunlardan ilk ikisine itibar ediyordu. Romal, kendisini zengin ve sosyal statü sahibi olmakla anlaml buluyor, var oluflunu bu iki de erle gerçeklefltirebilece ini düflünüyordu. Attila, onlara daha asil üçüncü bir de er önerdi. O zaman n Roma s bugünün Avrupa s ve Amerika s olarak devam ediyor. Bir bütün olarak Karun un mirasç s olan Bat, helal-haram demeden, çoklukla da fakir ve mazlum milletleri sömürerek, para, borsa, faiz oyunlar yla, silah gücüyle, zulümle, aldatarak, ya malayarak maddi anlamda art de er elde ediyor, zengin oluyor ve bununla övünüyor. Maddi anlamdaki zenginlik de erini mazlum milletler üzerinde bask ve hâkimiyet arac olarak kullan yor. Bir anlamda bugünkü bat dünyas n n ekonomik zenginlikleri, Karun anlay fl n n ve yolunun izdüflümüdür. Roma n n ve Firavun un varisi olan Bat âleminin ikinci temel de eri hiyerarflik imtiyaz. Firavun un mazlum halklar karfl s ndaki en belirgin özelli i de hiyerarflik imtiyaz yd. Bat, bafl ndan beri kast sistemine sahip s n fl bir toplumdur. Ezen-ezilen, sömürensömürülen, imtiyazl s n f-mahrum s n f ay r m hep vard r. Bugün de vard r. Büyük Türk Attila n n övündü ü, sadece soylu bir millete mensubiyet fluuru ise Türk milletinin temel bir de eridir ve tarih boyunca biz de hayat m z n anlam n, fert ve millet olarak var oluflumuzun gayesini bu fluurda buluruz. Maddî zenginli e önem vermemifliz, Karunluk yapmam fl z, kimseyi sömürme düflüncesi içinde olmam fl z. Türk tarihinde gayr-i meflru yollardan zengin olma düflüncesi ve mekanizmas olmam flt r. Bütün bir Türk tarihi bunun flahididir. Koca Osmanl Devleti nin kurucusu Osman Bey, di er Türkmen vatandafllar yla ayn flartlarda yaflam fl, ayn imkanlar paylaflm fl, ayn çad rlarda yaflam fl, mahalle arkadafllar yla birlikte halleflip gülleflmifl, birlikte gazaya gitmifller, hep beraber yaylaya ç km fllar vs. (Devam edecek) Dünyada her fley y k lsa bile gelecek durur. Gelece i yaratacaklar, zarar oda haline gelen o güce karfl durduklar için yükselirler ve adlar bundan dolay gelecek olur. Kendine afl r güven diktatörlerin ortak zaaf ; oysa At sadece nas l sürece ini bilmek yetmez, nas l en az zararla attan düflülece inin ölçülüp biçilmesi gerekli. Ata ömür boyu binilmez; at nas l durdurup, ondan nas l inilece i de hesap edilmeli. At n önüne geçip onu aniden durdurmak bile üzerindeki, o kendine çok güvenen, hesaps z gafili düflürmeye yeterli, sadece gören göz olmak gerekli Halk n tepkisizli i, yazarlar n ellerinde kalemlerinin al nmas, alternatifsizlik, karmafla hali; toplumun teslim oldu u anlam na gelmez. Tamamen kald r lmalar vaad edilmiflken, üstüne konulan, kapsam geniflletilen her yasak; o ülke insan n n daha çok ac duymas na neden olacakt r ve ac çekmek ölmekten daha çok cesaret ister. Her sessiz orman bofl de ildir, orman n kuytular nda uyuyan bir kaplan n; ac çekenlerin yakar fllar yla uyan p, can havliyle sald r ya geçmesi an meselesidir GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Ar za...: 124 Do algaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Ar za...: 185 Telefon Ar za...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: ANKARA HAVA RAPORU BULMACA Soldan sa a: 1. Tarikat baflkan. Orta Anadolu bölgesinde yayg n olan ve müzik eflli inde oynanan, tören niteli i tafl yan oyun. 2. Alanya n n eski ad. Mesafe. 3. Bir tür pamuk ipli i ve bu iplikten yap lm fl kumafl. 4. Afrika da yetiflen karabiber a ac. Metalik. 5. Aylardan biri. Difli geyik. 6. Binek hayvan. Kat halden s v hale geçme. 7. Korkak, ürkek. Hayvanlarda semizlik. 8. iri gövdeli bir papa an türü. Tavlada bir say. 9. Çok, daha çok, daha fazla. 10. Vilayet. Koku bir bitki. lgi eki. 11. Ifl k, ayd nl k. Boyutlar. 12. Karfl l k beklemeden yap lan yard m. 13. Arapçada birinci tekil flah s, ben. Seslenme sözü. Uzakl k anlat r. 14. At n yürüyüfl flekillerinden biri. Nezir. 15. Dar, uzun ve hafif bir yar fl kay. Bir cins iri at. 16. Hayvan n erkekli ini gidermek, had m etmek. 17. Çok eski ve bilinmeyen bir tarihi anlat rken kullan lan sözcük. Yar açma. 18. Bir ifli yapmaya haz r. Kütahya ilinin bir ilçesi. 19. Bir nota. Kiraya verilerek gelir getiren mülk. 20. Piyasada etki ya da tepki. Kimileri u ur sayar. Yukar dan afla ya: 1. Güzel kokulu bir tür küçük kavun. Çok h zl gidebilen bir tür keflif gemisi. Bebe in bafls z olarak do mas na t p dilinde verilen ad. 2. Asansör. Lityumun simgesi. Kazanma, iktisap. 3. Fayda, as. Ç plak toprak. Bizans kiliselerinde kad nlara ayr lan bölüm. syan eden, baflkald ran. 4. Duygu. Madeni ip. iyilik, ihsan, lütuf. Miskete fiske vurarak oynanan z pz p oyunu. 5. Hayvan yiyece i. Bir hükümdar n yönetimindeki halk. Öküz yemli i. 6. Topraktan yap lm fl çanak, vazo, çömlek gibi fleyler. Gemilerde türlü ifllerde kullan lan bir tür demir halka. Eski bir devlet. Favori. 7. Ölüm cezas. Yaz n, literatür. Arnavutluk un para birimi. 8. Özür. Yumurtan n bir bölümü. Mu la ilinin bir ilçesi. 9. Bo a gürefli alan. Bir tak m n gözde oyuncusu. Bir askeri birli i k saltmas. Günefl do madan önceki alaca karanl k. Otlak. 10. Kabaca evet. Eki olan. Kesilen hayvanlar n iç organlar ile bafla ve ayaklar. Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

10 10 6 Aral k 2013 Cuma SAGLIK Burcu KER M Burun t kan kl, çocukta ö renme güçlü üne neden oluyor Geniz eti, kemik ve k k rdak e rilikleri, alerjik nezle ve so uk alg nl gibi nedenlerle oluflan burun t kan kl klar çocuklarda kiflilik de iflikli i, ö renme güçlü ü, yüzde geliflim bozuklu una kadar giden ciddi sonuçlar do urabiliyor. STANBUL - Çocuklarda uzun süren burun t kan kl klar n n ciddiye al nmas gerekti i konusunda anne babalar uyaran Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kulak Burun Bo az Uzman Op. Dr. Tahsin Özbek, Pek çok çocuk burun t kan kl yüzünden yaflad sorunlardan dolay psikolo a götürülmektedir. Oksijen eksikli i ö renmeyi zorlaflt rd için ö retmenler çocukta zeka gerili i oldu unu bile düflünebiliyorlar. Oysa gerçekte çocu un sadece teflhis edilmemifl ciddi burun t kan kl olabiliyor. Dedi. Op. Dr. Tahsin Özbek, k fl aylar nda daha da artan burun t kan kl klar yla ilgili flu bilgileri verdi: Koku alma görevinin d fl nda solunum yolunun bafllang c ve alt solunum yollar n n girifl kap s olan burun, havay mükemmel bir klima sistemi olan k lcal damar a yla s - t p nemlendirip, ince toz ve mikroplardan temizledikten sonra kaliteli oksijeni akci er ve beyne gönderir. T kal ve tam fonksiyon görmeyen bir burun ise bu fonksiyonlar yerine getiremedi i için birçok probleme de davetiye ç kar r. Burun t kan kl, burun bofllu u, sinüsler ve geniz bölgesini etkileyen birçok hastal n ortak ve en s k görülen belirtisidir. Burun t kan kl n n birçok nedeninin olabilece ini belirten Özbek, Burun deliklerinin tek veya iki tarafl olarak kapal olmas (Koanal atrezi), burun ve burun bofllu unun geliflmemesi, burun orta ÖLÇME SEÇME VE YERLEfiT RME MERKEZ BAfiKANLI I NSAN KAYNAKLARI VE DESTEK H ZMETLER DA RE BAfiKANLI I ÖSYM ÖN BÜRO H ZMET B NASI ÇATI VE TURN KE G R filer N N TAD LATI ÖSYM ÖN BÜRO H ZMET B NASI ÇATI VE TURN KE G R filer N N TAD LATI yap m ifli 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r. hale Kay t Numaras : 2013/ darenin a) Adresi : Üniversiteler Mahallesi Prof. Dr. hsan DO RAMACI Bulvar Bilkent ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu yap m iflinin a) Niteli i, türü ve miktar : YAPIM fi 43 KALEM NfiAAT 29 KALEM ELEKTR K 9 KALEM MEKAN K Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer :Bilkent/ANKARA c) fle bafllama tarihi : Sözleflmenin imzaland tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yap larak ifle bafllanacakt r. ç) flin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (k rkbefl) takvim günüdür. 3- halenin a) Yap laca yer : ÖSYM Toplant Salonu Bilkent/ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odas veya ilgili Meslek Odas Belgesi Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da esnaf ve sânatkar odas ndan veya ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflte idarenin onay ile alt yüklenici çal flt r labilir. Ancak iflin tamam alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son on befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say lacak mühendislik ve mimarl k bölümleri: Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: 11/06/2011 tarih ve say l Resmi Gazetede yay nlanan "Yap m fllerinde fl Deneyiminde De erlendirilecek Benzer fllere Dair Tebli "de yer alan benzer ifl gruplar ndan (B) Grubu Üst Yap (Bina) Grubu fllerden III. Grup fller Benzer ifle denk say lacak mühendislik veya mimarl k bölümleri: nflaat Mühendisli i veya Mimarl k 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Liras ) karfl l ÖSYM Sat n Alma Müdürlü ü Bilkent/ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÖSYM Sat n Alma Müdürlü ü Bilkent/ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Di er hususlar: halede Uygulanacak S n r De er Katsay s (N) : 1 Bas n-17255(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar bölmesi e rili i, do umsal veya sonradan burna darbe almak, burnun d fl k sm n n yap sal bozuklu u, burun abse oluflumu, geniz eti(adenoid vegetation) ve büyük bademcikler, viral nezleler; kronik nezleler, sinüzit ile birlikte olan burun iltihaplar, gribal enfeksiyonlar, bu nedenlerin bafl nda gelir. diye konufltu. Burun t kan kl tedavi edilmedi i takdirde ise özellikle çocuklarda fiziksel ve zihinsel baz problemlerin de ortaya ç kmas na yol açt - n kaydeden Özbek, Dikkat da lmas, kiflilik de iflikli i, ö renme güçlü ü bu sorunlardan bir kaç. Burun t kan kl nedeniyle yaflanan bu sorunlar yüzünden çocuk psikolo a götürülüyor, çocukta zeka gerili i oldu u bile düflünebiliyorlar. Ancak gerçekte çocu un sadece teflhis edilmemifl ciddi burun t kan kl oldu u ortaya ç kabiliyor. ifadelerini kulland. Burun t kan kl olan çocuk genelde a z aç k durur. oiyen Özbek, Uyurken horlama olabilir. Bunlarda genellikle geniz ak nt s vard r. natç öksürükler burun t kan kl na efllik eder çünkü hava temizlenmeden ve s t lmadan akci- erlere gider. Ve bu ciddi akci er problemlerine de sebep olur. Burun t kan kl çocuklarda yüz geliflimini bile bozar. A z hafif aç k, çene geliflimi nispeten bozulmufl ve difller bozuk görünümde olabilir. Biz buna, Geniz eti yüzü deriz. fleklinde konufltu. (CHA) YEMEKHANE (Ö LE YEME ) DAR VE MAL filer DA RES BAfiKANLI I D ER ÖZEL BÜTÇEL KURULUfiLAR TÜRK PATENT ENST TÜSÜ Yemekhane (ö le yeme i) hizmet al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2013/ darenin a) Adresi : HIPODROM CAD YEN MAHALLE/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu hizmetin a) Niteli i, türü ve miktar : Yemekhane Hizmetleri (Ö le Yeme i) Ögün Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Hipodrom Cad. No: 115 Yenimahalle / ANKARA c) Süresi : fle bafllama tarihi , iflin bitifl tarihi halenin a) Yap laca yer : Hipodrom Cad. No:115 Yenimahalle/ANKARA b) Tarihi ve saati : :30 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas veya Meslek Odas Belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili inin odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili inin ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflin tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli taraf ndan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullan lmam fl nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde k s tlama bulunmayan mevduat n gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarlar toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sa lanabilir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oran ndan az olmamak üzere, ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Kamu Kurum ve Kurulufllar ile Özel Sektör'de yerinde piflirmeli yemek servisi, yemek haz rlama hizmetleri benzer ifl olarak say lacakt r. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Liras ) karfl l Türk Patent Enstitüsü ad na kay tl Ziraat Bankas Ankara Baflkent fiubesi TR numaral hesab na yat r lmas ve dekont ile Türk Patent Enstitüsü dari ve Mali fller Dairesi Baflkanl -Sat nalma fiubesi adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hipodrom Cad. No:115 Yenimahalle /ANKARA adresinde bulunan Türk Patent Enstitüsü Gelen Evrak Servisi adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu üzerine ihale yap lan istekliyle, her bir ifl kaleminin miktar ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Bas n-17258(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

11 11 DIS HABERLER 6 Aral k 2013 Cuma Yücel TANOL Afl r sa c NPD nin kapat lmas gündemde BERL N - Almanya Federal Eyaletler Temsilciler Meclisi, afl r sa c Milliyetçi Demokratik Parti nin (NPD) kapat lmas için 3 Aral k ta Federal Anayasa Mahkemesi ne baflvuracak. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, gazetecilere yapt aç klamada, kimsenin NPD nin kapat lmas için yap lan baflvurunun geri çevrilmesini istemedi ini ve demokrasiye karfl, rkç ve anayasaya ayk r olan NPD ye karfl mücadele edilmesi gerekti ini ifade etti. Seibert, hükümetin, Federal Eyaletler Temsilciler Meclisi nin giriflimini sayg yla karfl lad n ve bilgi toplamada yard mc oldu unu belirterek, hükümet ad na da NPD ye ROMA - Roma daki devlet konukevinde gerçeklefltirilen hükümetler aras zirve sonras düzenlenen ortak bas n toplant s nda ilgili taraflar n kat l m yla iki ülke baflbakanlar huzurunda 12 anlaflmaya imza konuldu. mza törenin ard ndan söz alan ev sahibi ülke baflbakan Enrico Letta, Bibi diye hitap etti i srailli mevkidafl yla 7 ayda 3. kez bir araya geldi ini an msatarak Bugün, ülkelerimiz aras nda 4. zirvede büyük bir baflar yla tamamlad k ve 12 anlaflmaya imza koyduk. Önemli anlaflmalar. Bu, iki ülke aras ndaki iliflkinin somut oluflunun göstergesi. Bu anlaflmalar burada kalmamal, uygulamaya geçmeli dedi. ki ülke iliflkilerin yan s ra uluslararas konular da konufltuklar n aktaran Letta, Libya konusunu görüfltük. fiunu belirtmek isterim ki oradaki durum bizi oldukça endiflelendiriyor. Akdeniz ki istikrara ihtiyac var. Bugün hükümetler gereken sorumlulu u alabilirler diye konufltu. talya n n Ortado u bar fl sürecine verdi i deste i hat rlatarak bu deste i yineledi ini ifade eden Letta, Baflbakan Netanyahu ya, Ortado u bar fl sürecine olan ümidimizi dile getirdim. talya olarak konuya her zaman dost ve ilgili ülke olarak yaklaflt k ve oraya gelecek bar fl n bölgenin istikrar na olaca n söyledik ifadesini kulland. Bar fl süreci için 2013 te önemli ad mlar at ld n kaydeden Letta, 2014 ün ise bu sürecin Filistin halk n n ve srail devletinin iyili ini gözetecek flekilde sonuçlanmas ümidini dile getirdi. ran n P5+1 ülkeleriyle Cenevre de yapt anlaflmaya da de inen talya Baflbakan Letta, Cenevre de yap lan anlaflmaya dikkatle ve güvenle yaklafl yoruz. ran n nükleer silah sahibi olmas n engelleyecek bu süreci cesaretlendiriyoruz. srail i de dikkatle dinledik. Bizim için srail in güvenli i müzakere edilebilir de il de erlendirmesini yapt. Baflbakan Letta, Suriye deki dramatik krizin bir an önce son bulmas konusunda talya ve srail hemfikirdir. Kesinlikle bu ülkedeki kimyasal silahlar n yasaklanmas hususunda da hemfikiriz. Daha önce kabul edilemez bir flekilde kullan lan bu silahlar bir an önce BM gözetiminde yok edilmeli görüflünü paylaflt. B NYAM N NETANYAHU Konuk Baflbakan Binyamin Netanyahu, ev sahibi Letta ya kendisini ve bakanlar n iyi a rlad için teflekkür etti. ER VAN - Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin, Rusya n n Kafkaslar dan çekilmeyi hiçbir zaman düflünmedi ini vurgulayarak, Rusya, Kafkaslar da pozisyonunu güçlendirecek dedi. Resmi ziyaret için Ermenistan a giden Putin, Cumhurbaflkan Serj Sarkisyan ile 3. Rusya-Ermenistan Bölgeleraras Forum a kat ld. Forumdaki konuflmas nda, Ermenistan baflta olmak üzere bölge ülkeleriyle iyi iliflkileri devam ettirdiklerini kaydeden yönelik ayr bir kapatma davas açmaya gerek olmad n kaydetti. Federal çiflleri Bakan Hans Peter Friedrich ise NPD nin yasaklanabilece ine inanmad n dile getirerek, B rakal m bu kez de eyaletler flanslar n denesin de erlendirmesinde bulundu. Puplikative.org sitesinden Patrick Gensing de baflvurudan NPD nin güçlenerek ç kaca n belirtti. 10 y ld r afl r sa c l k üzerine araflt rma yapan Gensing, ancak baflvurunun toplumdaki göçmenlerin güvenini alma bak m ndan önemli oldu u ifade etti. Konunun bir kez daha Karlsruhe dan dönece ini düflünenler aras nda yer alan Dortmund Üniversitesi talya ile srail aras nda 12 anlaflma imzaland Netanyahu, ülkesini ekonomik krizden ç karmak için istekli gördü ünü belirtti i talyan mevkidafl n övdü. srail Baflbakan, Filistin ile devam eden Ortado u bar fl süreci için, srailliler olarak, biz de Filistinlilerle kal c bar fla ulaflmak istiyoruz. Biz bar fl kendimiz için çocuklar m z için istiyoruz ve bunun için dua ediyoruz. Umar z bu en k sa zamanda olur dedi. Suriye, M s r, Yemen deki sorunlar n srail-filistin sorunuyla ilgisi olmad n savunan Baflbakan Netanyahu, burada Arap dünyas için gelecekte sorulmas gereken sorunun: kendi kaynaklar ndan onlar birlikte tutan, istikrar, refah bulup bulamayaca oldu unu, onlar n bunu bulmas n ümit etti ini dile getirdi. RAN KONUSUNDAK TUTUMU DE fimed Netanyahu, Letta n n de indi i ran n Cenevre de P5+1 ülkeleriyle imzalad ve kendisinin de Tarihi f rsat de il, tarihi hata diye niteledi i anlaflmaya olan muhalif tavr n korudu. srail Baflbakan, anlaflmayla ilgili olarak, Ben yan lsamalar ortadan kald rmak istiyorum. ran, atom bombas elde etmek istiyor. Bu durum sadece srail i de il, ayn zamanda talya, Avrupa ve bütün dünyay da tehdit ediyor. Bu durdurulmal diye konufltu. Netanyahu ran hususunda diplomatik çözüm istediklerini ancak bu ülkeye karfl yapt r mlar n da sürmesi gerekti ini savunarak Biliyorum ki onlar bizim kadar konuflmuyor ama ayn fikirdeler. E er, Araplarla srailliler bir konuda birlikte ayn tondan konufluyorlarsa bunun üstünde düflünmeye de er ifadesini kulland. Yüzleri gülüyor, bakanlar ngilizce de konufluyor ama Hizbullah, Hamas, slami Cihat üzerinden terörü desteklemeye devam ediyorlar diyen Binyamin Netanyahu, ran daki rejimin terörü ve Suriye deki sivillere katliam gerçeklefltiren ve silah deste ini kolaylaflt ran bir rejim oldu unu ileri sürdü. FERRARA YA YAHUD SOYKIRIM MÜZES Letta, talyan hükümeti olarak Ferrara kentinde Yahudi Soyk r m müzesi açmaya karar verdiklerini ve bunun için kaynak ay rd klar bilgisini paylafl rken, srailli mevkidafl n aç l fl na davet etti. Öte yandan, toplant da, 2015 y l nda talya n n Milano kentinde yap lacak olan EXPO daki srail pavyonunun tan t m yap ld. Baflbakan Letta, srail e EXPO konusunda kendilerine verdi i destekten ötürü teflekkür ederek Gelmifl geçmifl en iyi EXPO yu yapmak için u rafl yoruz dedi. Baflbakan Letta, gelecek y l n da talya ile srail için kültürel dostluk y l olaca n ve iki ülke aras nda pek çok etkinli in yap laca n söyledi. Bas n toplant s nda Letta, Roma daki Musevi cemaatine de kendisini ve eflini Hanuka Bayram sebebiyle Roma daki Büyük Sinagog daki törene davetinden ötürü teflekkür etti. Letta ve Netanyahu, dün Büyük Sinagog daki törene kat larak 9 kollu flamdan n mumlar ndan beflincisini yakm flt. (AA) Putin: Rusya, Kafkaslar da pozisyonunu güçlendirecek Putin, Rusya n n Kafkaslar dan çekilmeyi hiçbir zaman düflünmedi ini vurgulayarak, Kafkaslar daki pozisyonumuzu daha da güçlendirece iz diye konufltu. Rusya n n Gümrük Birli i kapsam nda Ermenistan a uygulad baz ayr cal klar için Putin e teflekkür eden Ermenistan Cumhurbaflkan Sarkisyan, gerçek dost ve ortak taraf ndan at ld n vurgulad bu ad mlar n Ermenistan ekonomisini ayakta tutmak için önemli oldu unu belirtti. (AA) Politik Bilimleri Uzman Claudia Luzar, 244 sayfadan oluflan yeni baflvuruda yeni bir içerik olmad n belirterek, NPD nin kapat lamayaca n savundu. Almanya da bir partinin kapat lmas için hükümet, Alman Federal Meclisi ya da Federal Eyaletler Temsilciler Meclisi nin Anayasa Mahkemesi ne baflvuruda bulunmas gerekiyor. 16 eyaletin çiflleri Bakanlar yar n yapacaklar toplant da konuyu bir kez daha görüflerek ve son fleklini verildikten dilekçeyi Karlsruhe daki Anayasa Mahkemesi ne gönderecekler y l nda yap lan NPD nin kapat lmas için yap lan baflvuru Anayasa Mahkemesi taraf ndan talya ile srail aras nda, iki ülke baflbakanlar n n kat l m yla Roma da gerçekleflt irilen hükümetle r aras zirvede, 12 anlaflma imzaland BULMACANIN ÇÖZÜMÜ geri çevrilmiflti. Mahkeme, NPD içinde gizli servis görevlilerinin oldu unu gerekçe göstererek, talebi reddetmiflti. Almanya da 22 Eylül deki genel seçimlerde yüzde 1,3 oy alan afl r sa c parti NPD nin genel baflkanl n 2011 den beri Holger Apfel yap yor. Geçen y l devletten 1,4 milyon avro maddi destek alan NPD nin 2012 y l ndaki üye say s n n yaklafl k 6 bini buldu u, 2011 e göre üye say s n n 300 kifli azald bildirildi. NPD üyelerinin genellikle gelir seviyesi düflük kesimden oldu u, daha çok Almanya n n do usundan geldikleri ve partiye a rl kl olarak genç erkeklerin üye oldu u kaydedildi. (AA) AB nin d fl s n rlar ndaki yeni gözü EUROSUR BRÜKSEL - Avrupa Birli i nin (AB), özellikle yasa d fl göç ba lant l ölümlerin artmas üzerine d fl s n rlar n daha etkin kontrolüne katk da bulunmas amac yla hayata geçirilmesine karar verdi i Avrupa S n r Gözetim Sistemi (EUROSUR), devreye girdi. Sahip oldu u teknik imkanlarla yasa d fl göç ba lant l ölümlerin azalmas na katk da bulunmas beklenen EUROSUR un, s n r ötesi organize suçlarla mücadele alan nda da AB üyesi ülkelere destek olmas hedefleniyor. EUROSUR un, yasa d fl göçün genelde AB ülkelerinin elefltirilmesine neden olan insani boyutuna iliflkin önemli katk sunmas öngörülüyor. Yeni sistem yasa d fl göçmen tafl yan küçük tekneleri tespit etme kapasitesine sahip olaca ndan zorda kalan teknelere destek olunmas n da sa layacak. Bu destek sa lan rken de geri göndermeme ilkesinin de dahil oldu u uluslararas yükümlülükler çerçevesinde hareket edilecek. EUROSUR bugünden itibaren AB nin güney ve do u s n rlar n oluflturan 18 üye ülkede ve Schengen sisteminde bulunan Norveç te operasyonel hale geldi. Sistemin, geri kalan 8 AB üyesi olan Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Almanya, Lüksemburg, Hollanda ve sveç ile Schengen orta olan zlanda, Liechtenstein ve sviçre de de 1 Aral k 2014 ten itibaren devreye sokulmas öngörülüyor. Schengen sisteminde bulunmayan rlanda ve ngiltere, EUROSUR da da yer almayacak. EUROSUR un belkemi ini üye ülkelerin ulusal koordinasyon merkezleri oluflturuyor. Sisteme dahil olan ülkelerin ilgili birimleri iflbirli i içinde olacak ve aktivitelerini koordine edecek. Sistem gere i, kara ve deniz d fl s n rlar nda meydana gelen olaylar, devriyelerin konumu, analitik raporlar ve istihbarat, ulusal durum foto raflar arac l yla paylafl lacak. (AA) E Y H S E M A H A L A Y E A R A M E R S E R Z E A V A M E D E N M A R T M A R A L A T E R M E A Ö D L E K T A V A R A A E S E V Z Y A D E L L N A N E K Z Y A E B A T O Y L K S E N E E Y T A A D E T A A D A K K K K A T A N A E N E M E K L T F A R A L A M A A M A D E E M E T L S A K A R N K A S N A L

12 12 6 Aral k 2013 Cuma Bo azlardan kaç gemi geçti HABER BRAH M ARKLAN ANKARA (AA) - AR FE YILDIZ ÜNAL - stanbul ve Çanakkale bo azlar ndan bu y l n ocak-ekim döneminde 66 bin 616 gemi geçifl yapt. Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl ndan al nan bilgiye göre, stanbul Bo az 'ndan bu y l n 10 ay nda 6 bin 883'ü tanker olmak üzere 34 bin 377 gemi geçifl yapt. Çanakkale Bo az ise söz konusu dönemde 7 bin 51'i tanker olmak üzere 32 bin 239 gemi taraf ndan kullan ld. Transit gemi trafi inin yan s ra flehir içi ulafl mda da önemli yer tutan stanbul Bo az 'ndan geçifl yapan tankerler baflta petrol olmak üzere 100 milyon 92 bin ton tehlikeli madde tafl d. Çanakkale Bo az 'nda ise tankerin tafl d tehlikeli madde miktar 112 milyon 29 bin ton olarak kay tlara geçti. Son 10 y ll k sürece bak ld nda y llar aras nda bo azlardan geçifl yapan gemi say lar nda art fllar gözlenirken, 2006'da Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hatt 'n n devreye girmesi ve 2008'de yaflanan küresel ekonomik krizin etkisiyle bo azlardan geçen gemi say s azald. stanbul ve Çanakkale bo azlar ndan 2007 y l nda 106 bin 519 gemi geçifl yaparken, bu say s ras yla 2008'de 103 bin 293'e, 2009'da 100 bin 875'e, 2010'da 95 bin 577'ye, 2011'de 95 bin 177'ye, geçen y l ise 92 bin 942'ye geriledi te Kayseri den ihracat 7 milyar dolar aflacak KAYSER (AA) - Kayseri Ticaret Odas (KTO) Baflkan Mahmut Hiçy lmaz, "2023 y l nda Kayseri olarak ihracat m z 7 milyar dolar aflmal ve Kayseri'nin kifli bafl milli geliri bin dolar olmal d r" dedi. KTO'dan yap lan aç klamaya göre, Kayseri'deki oda ve borsa yönetim kurullar ile meclis divan üyelerinin kat ld Odalar Ortak Yönetim Kurulu Toplant s 'nda konuflan Hiçy lmaz, 1980'den sonra, Türkiye'nin d fla aç lmayla birlikte Kayseri'de ticaret ve sanayinin daha da h zl geliflti ini ifade etti. Kayseri'nin, 1 milyon 300 bine yak n nüfusa ulaflt n ve 17 milyar dolarl k y ll k geliri oldu unu belirten Hiçy lmaz, ANKARA (AA) - Türkiye genelinde 2011'de iflsizlik oran yüzde 9,8 ve 2012'de yüzde 9,2 olarak tahmin edildi. Geçen y l iflsizlik oran n n en yüksek oldu u iller Batman, Mardin ve Siirt; iflsizlik oran n n en düflük oldu u iller ise Kütahya, Uflak, Manisa, Ardahan ve Afyonkarahisar olararak belirlendi. Türkiye statistik Kurumu, 2011 ve 2012 y llar na iliflkin l Düzeyinde Temel flgücü Göstergeleri'ni aç klad. Buna göre, Türkiye genelinde 2011'de iflsizlik oran yüzde 9,8, 2012'de yüzde 9,2 olarak tahmin edildi. Model çal flmas sonucuna göre 2011'de iflsizlik oran n n en yüksek oldu u iller s ras yla Ad yaman (yüzde 16,1), zmir (yüzde 14,7) ve Gaziantep (yüzde 14,4) olarak belirlendi. flsizlik oran n n en düflük oldu u iller Kütahya (yüzde 4,6), Manisa, Uflak ve Çorum (yüzde 4,7), ve Çanakkale (yüzde 4,8) oldu. Geçen y l ise iflsizlik oran n n en yüksek oldu u iller s ras yla Batman (yüzde 25), Mardin (yüzde 20,9) ve Siirt (yüzde 20) olarak belirlendi. flsizlik oran n n en düflük oldu u iller ise Kütahya ve Uflak (yüzde 4,2), Manisa ve Ardahan (yüzde 4,4) ve Afyonkarahisar (yüzde 4,6) olarak tahmin edildi. Türkiye genelinde, 2011'de istihdam kifli bafl milli gelirinin ise 13 bin dolarlara yükseldi ini y lda 1.6 milyar dolar ihracat yapt n vurgulad. Kayseri'nin di er flehirlere göre daha da öne ç kmas nda, Kayserili ifladamlar n n, Türkiye'nin her yerinde ticaret ve sanayi yat r mlar nda baflar l olmalar ve Kayseri ile ilgilerini kesmemelerinin büyük katk sa lad n ifade eden Hiçy lmaz, flunlar kaydetti: "Sermayenin k t oldu u ülkemizde, Kayseri'ye yabanc sermayeyi davet ederek ya da Kayseri d fl nda, Türkiye veya yabanc ülkelerde ortaklafla yat r m yaparak sermaye darl afl labilir. Bu iflbirli i sayesinde Kayseri kazanacakt r. Kayseri'nin bir di er stratejisi de, hizmetler sektörü ile ilgilidir. Kayseri, hizmetler sektörünün çok geliflece i bir oran yüzde 45 ve 2012'de yüzde 45,4 olarak hesapland. Model çal flmas sonucuna göre 2011'de istihdam oran n n en yüksek oldu u iller Burdur ve Kastamonu (yüzde 58,4), Bart n (yüzde 56,6) ve Sinop (yüzde 56,1) olarak belirlendi. stihdam oran n n en düflük oldu u iller ise Diyarbak r (yüzde 28), Siirt (yüzde 29,1) ve Batman (yüzde 29,5) oldu. Geçen y l istihdam oran n n en yüksek oldu u iller Bart n (yüzde 57,5), Ardahan (yüzde 57,3) ve Burdur (yüzde 55,8) olarak tahmin edildi. stihdam oran n n en düflük oldu u iller ise Diyarbak r (yüzde 25), Batman (yüzde 26,5) ve Siirt (yüzde 27,2) olarak hesapland. flgücünün önemli bir göstergesi dönemden geçmektedir. Kayseri sa l k, turizm ve e itim alanlar nda çok büyük potansiyele sahiptir ve bu de erleri gelire dönüfltürecek düzeye gelmifltir. flveren, iflçi ve di er kesimlerin e itim ve ö renim düzeyinin art r lmas gerekir. Bilgi düzeyi artt kça, firmalar n yönetim kalitesi ve verimlili i artacakt r Kayserisinde istihdam rakam n n 300 bine varmas ve ihracatç say m z n ise bin 500'e ulaflmas gerekiyor y l nda Kayseri olarak ihracat m z 7 milyar dolar aflmal ve Kayseri'nin kifli bafl milli geliri bin dolar olmal d r." Kayseri Sanayi Odas Baflkan Mustafa Boydak ise hedeflerinin Kayseri'yi ticari ve sanayi alan nda, hizmet sektöründe daha fazla gelifltirmek için çaba gösterdiklerini ifade etti. flliler-iflsizler olan iflgücüne kat lma oran, 2011 Hanehalk flgücü Araflt rmas y ll k sonuçlar na göre, Türkiye genelinde yüzde 49,9, 2012'de yüzde 50 olarak tahmin edildi. flgücüne kat lma oran n n en yüksek oldu u iller 2011'de s ras yla Burdur (yüzde 62,5), Kastamonu (yüzde 61,7) ve Bart n (yüzde 60,1), iflgücüne kat l m oran n n en düflük oldu u iller ise Diyarbak r (yüzde 30,6), Siirt (yüzde 33,0) ve Mardin (yüzde 34,1) oldu. Geçen y l iflgücüne kat lma oran n n en yüksek oldu u iller Bart n (yüzde 60,9), Ardahan (yüzde 60) ve Burdur (yüzde 59,2), iflgücüne kat l m oran n n en düflük oldu u iller ise Diyarbak r (yüzde 26,9), fianl urfa (yüzde 30,4) ve Siirt (yüzde 34,0) olarak hesapland. Fehmi KORU Post-post modern döneme hofl geldiniz Baflka bir s fat bulmakta zorland m için a za tam uymayan sakil bir deyim kulland m, ama gerekçesini anlatt mda bana hak verece inizi umuyorum. Post-modern benim sözlü ümde ne yaparsan z yap n kitab na uygun kabul edilir anlam na geliyor. Kurals zl n kural say lmas gibi bir fley... Günümüzde iç ve d fl siyasette yaflanan geliflmeler modern tan m - na uymuyor, ama bütünüyle kurals z denilemeyece i için post-modern de de il; postmodern s fat n n önüne bu sebeple bir post daha ekledim... lk örne ini ABD ve müttefiklerinin Suriye politikas nda yaflam flt k. Arap Bahar ile bafllayan demokrasi aray fl Suriye ye s çrad nda, denge, Beflflar Esad ve Baas rejimi kötü, ona karfl ayaklan p savaflanlar iyi biçimindeydi... Aradan bir müddet geçince dengede hafif bir sars lma yafland ; Beflflar Esad ile Baas rejimi kötü, ama ve ona karfl savaflanlar o kadar da iyi de il haline dönüfltü. fiimdi ise bafllang ç noktas - n n tam tersi bir denge var: Beflflar Esad ve Baas iyi oldu, ona karfl savaflanlar da kötü... K sa süre içerisinde 180 derece dönüfl diye buna denmezse neye denir? fiimdi benzer bir durum içeride yaflan - yor... Ç k fl sebebi neredeyse Türkiye nin derinlikleriyle mücadele olarak özetlenebilecek bir gazete, kendisine bavul içerisinde ulaflt r ld n söyledi i belgelerle Ergenekon sürecinin bafllat lmas n sa lam flt. Ülkemiz 2007 den bu yana o belgeler fl nda aç lan bir dizi davayla meflgul. Davalar n bir bölümü sonuçland, bir bölümü Yarg tay onay bile ald. Yarg lananlar CD ler halinde belge diye sunulanlar n çakma oldu unu iddia ediyor, bunu kimin yapt na dair sorguland - nda hep ayn adresi gösteriyordu... O davalara gözü gibi de er verdi i bilinen adresin kendisi, belgeleri yay mlayan gazetenin manfletlerine yans yan ç k fllar yla, flimdi çakma CD lerden, masum insanlar n bofl yere suçland ndan söz ediyor ve bütün dava sürecini flâibeli hale getiriyor... Ne diyece iz buna post-post-modern demiyeceksek? Bu kadarla kalsa iyi. Tepetaklak olan baflka bir denge daha var... Ak Parti, çok de il befl y l önce, irticai faaliyetlere çanak tuttu u için kapat lman n efli ine kadar gelmiflti. Yarg tay Cumhuriyet Baflsavc s n n haz rlad iddianameye isterseniz bir daha bak n; gazetelerde ç kan irticai haberler kes-yap flt r yöntemiyle artarda s ralanarak iktidar partisinin lâiklik günahlar sergileniyordu. Hay r, öyle de ilmifl... Ya neymifl? Ak Parti hükümetinin bilinen isimleri askerlerle al takke ver külâh iliflkiler içerisinde slâmi hassasiyeti olan insanlar fiflliyor, onlar n hâlisane niyetli hizmet faaliyetlerini tehlike olarak görüyor, yok edilmelerini sa layacak tedbirler peflinde kofluyormufl... Bu iddiay dillendirenlere göre, Ak Parti yi dini hassasiyetleri sebebiyle destekleyenler, kendilerine yeni kap bulmal lar... Hangi kap? Tezi savunanlar n aleyhinde kütüphaneler dolusu yay nlar bulunan CHP... Genel baflkan iktidar mührünü almak için Washington a ç kartma yapm fl CHP nin post-post modern durumunu sergilemek için yerim kalmad. 28 fiubat (1997) müdahalesine post-modern darbe demekte ilk olma flerefini kaç rm flt m, hiç de ilse günümüzün ismini ilk ben koymufl olay m: Post-post modern döneme hofl geldiniz... 5 Aral k 2013 Star

13 GÜNCEL 6 Aral k 2013 Cuma 13 ANKARA - BARIfi GÜNDO AN - CHP, en son e ilim yoklamas n n 26 y l önce yap ld stanbul'da, 17 ilçe için sand a gitti. 45 binden fazla partilinin oy kulland seçimlerde, baflvuru say s na göre 1 ile 5 aras nda isim belirlendi. stanbul l Baflkan O uz Kaan Sal c, AA muhabirine yapt aç klamada, partililerden gelen talep do rultusunda 17 ilçede "Demokrasi fiöleni" slogan yla e ilim yoklamas gerçeklefltirdiklerini söyledi. Yoklamaya 30 Haziran tarihi itibariyle üyeli i kesinleflen partililerin ça r ld n bildiren Sal c, " stanbul'da en son 1989'da ön seçim yap lm flt. Bütün üyelerin oy kulland bir e ilim yoklamas ise en son 1987'de oldu" dedi. CHP nin e ilim yoklamas Yerel seçim adaylar n fleffaf bir flekilde ve üyelerin beklentileri do rultusunda belirlemek istediklerini vurgulayan Sal c, kat l m n yüksek olmas n n ise kendilerini fazlaz yla sevindirdi ini ifade etti. Yoklama yap lan ilçelerin, stanbul nüfusunun yar s n oluflturdu unu anlatan Sal c, "Yoklamada 45 binden fazla parti üyesi oy kulland. Kat l m n yüksek olmas, üyelerimizin parti içi demokrasiye ve de iflime sahip ç kt n n en önemli göstergesi" de erlendirmesini yapt. -"Büyükflehir için karar Genel Baflkan m z verecek" Önümüzdeki günlerde di er ilçelerde de e ilim yoklamas yap labilece ini bildiren Sal c, üyelerin, aday say s na göre bir ile befl aras nda isim belirlediklerini dile getirdi. Sal c, stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl için Genel Baflkan Yard mc s Gürsel Tekin'in yan s ra eski Gaziantep Büyükflehir Belediye Baflkan Celal Do an ve Prof. Dr. Halil Semih Ery ld z' n aday adayl baflvurusu oldu unu hat rlat rken, fiiflli Belediye Baflkan Mustafa Sar gül'ün ise halen resmi bir baflvurusunun olmad n söyledi. Büyükflehir belediye baflkan aday n n belirlenmesine yönelik yöntemin karar n Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu'nun verece ini vurgulayan Sal c, "Genel baflkan 'e ilim yoklamas ' derse, 'e ilim yoklamas ', 'anket' derse anket yöntemi olacak" dedi. E ilim yoklamas n n sonuçlar na "http://demokrasisoleni.org" adresinden ulafl labiliyor. Sonuçlar aç klanan e ilim yoklamas ndan en fazla oyu alan ilçe ve adaylardan baz lar flöyle: Pendik 1- Tuncer Özyavuz Bayram Bekar Bilal Gündo du Üsküdar 1- rfan Karacan Nezih Küçükerden Ahmet K l ç 507 Bayrampafla 1- Zahit Gürdal Hasan Mutlu 631 Gaziosmanpafla 1- Selahattin Meriç Ferhat Epözdemir 490 fiile 1- Aras Arslan Ali fiecaattin Güney 206 Beykoz 1- H z r Y lmaz Alaattin Köseler Ayd n Düzgün Haflim Ayd n Nafiz Ünlü 234 Fethullah Gülen Hocaefendi nin sohbet konusu; Hak aray fl nda Mü mince tav r Fethullah Gülen Hocaefendi, haftal k sohbetlerinin yay nland internet sitesi Herkul.org da son geliflmelere iliflkin önemli de erlendirmelerde bulundu. Pazar günü yap lan sohbette, güncel meselelerden imanî hakikatlere kadar birçok konuda rehber niteli inde nasihatler yer ald. Hak Karfl s nda Mü mince Tav r bafll n tafl yan görüntülü kay tta Hocaefendi, yanl fltan dönmenin faziletlerinden bahsetti. Bir konuda bazen geri ad m n, ileriye do ru 10 ad m atmak gibi oldu unu söyleyen Hocaefendi, Sizin gibi Kur an a, imana, millî mefkûremize ve gaye-i hayalimize hizmete kendini adam fl insanlar, ileriye ad m att klar gibi yerinde yanl fllar ndan dönmeyi de bilmeli ve geriye ad m atmada diri etmemeli. O, ileriye do ru at lan ad mlar n on kat ad m say l r. dedi. flte Hocaefendi nin slam tarihinden örnekler vererek anlatt sohbetinden sat r bafllar : ENE, N CE GÜÇLER YERE SERM fit R Ce-nâb- Hak, insan yarat rken, ben deyip varl n ortaya koyabilecek f tratta yaratm fl ve benli ini bir yandan irade, fluur, his, gönül di er yandan flehvet, kin gibi duygularla donatm flt r. Enaniyet, aç lmaz gibi görülen manevî kap lar açabilecek sihirli bir anahtard r. Kullanmas n bilenlere Allah, varl k, eflya ve esrar- ulûhiyete ait öyle derin s rlar n açar ki bu sayede ene insan n en nuranî derinli i hâline gelir. Onu bilmeyenlere gelince Onlar için ene öyle bir girdapt r ki flimdiye kadar ne dev cüsseleri yutmufl, nice güçlüleri yere sermifltir. Yükselenler, onun acz u fakr kanatlar yla yükselmifl, çak l p kalanlar da onun çal m, gurur ve iddialar n n kurban olmufllard r. SEYY D KUTUP UN ENFES YORUMU Allah Resulü (sas), her meseleyi ashab yla istiflare ederdi. Hatta ashab n n görüflünü kendi fikrinin önüne al p onlara göre hareket etti i de az de ildi. Mesela Uhud Savafl öncesi meflveret etmiflti. Kendi görüflü, Medine de kal p müdafaa harbi yapma istikametindeydi. Ancak istiflare sonucu, Medine nin d fl na ç k larak taarruz harbi yap lmas na karar verilmiflti. Karar gere i Uhud a gidildi. Bu noktada Seyyid Kutub un flu enfes yorumu çok yerindedir: Allah Rasûlü, Uhud a ç karken orada 70 kiflinin flehit verilmesi de il, Medine de tafl tafl üstünde kalmayaca n bilseydi, meflveretin hakk n vermek için yine ç kacakt. EFEND M Z, ONUR MESELES YAPMADI Kötü duygulardan birisi de inatt r. Çok defa kuru bir inat ad na insanlar birbirlerine düflmekte, hatta birbirlerini öldürmektedirler. Ne var ki inad n iradesinin emrine alan bir insan, ne olursa olsun asla hak ve hakikatten ayr lmaz. Böyle bir kimsenin önünü tama, makam, mevki, flöhret, rahat ve rehavet gibi duygular katiyen kesemez. Böylece fena bir huy olan inat, bu insanda hakta sebat ve hakikate teslim olma fleklinde kendisini hissettirir. Mesela Rasûl-ü Ekrem Efendimiz (sas), Hudeybiye de o a r flartlar karfl s ndaki anlaflmay kabul etmeyi onur meselesi yapmad. Bu, geriye ad m atma de ildi. Problemi çözme ad na karfl taraf n hissiyat n da hesaba katmayd. O tablonun gelecek ad na vaat etti i fleyleri çok iyi görme ve tabloyu do ru okumayd... nat etmeme, enaniyeti hesab na ifl yapmama, k r p geçirmeme ve gelecek ad na bir sürü problem oluflturmamayd. YAfiLI KADIN KADAR D N N B LM YORSUN Hazreti Ömer Efendimiz, hak ve adaletten asla ayr lmayan insan olarak bilinirdi. Evlilikte mehir miktar hakk nda üst s n r belirlenmesi gerekti ini söylüyordu. O, bunu mehir miktar n n evlili e engel olmamas için yap yordu. Bir hutbe esnas nda mescitte irad edilen bu beyan karfl s nda bir kad n, Ya Ömer! Bu konuda Efendimiz den duydu un bir söz, senin bilip de bizim haberdâr olmad m z bir ifade mi var? diye sordu. Ard ndan Nisâ Sûresi nin 20. ayetini okuyarak, Demek ki kantar kantar mehir verilebilir. dedi. Hazreti Ömer, o kad n n itiraz n yerinde bulmufl, kendi kendine Yafll bir kad n kadar dahi dinini bilmiyorsun! diyerek sözünü geri alm fl ve hak karfl s nda hemen boyun e miflti. K M TEMS L ETT N ZE D KKAT nsanl n ftihar Tablosu nun geriye ad m atma gibi tav r ve davran fllar, bir yönüyle 50 ad m ileri gitme manas nda bir fley ifade ediyor. Hazreti Ebu Bekir de öyleydi, Osman, Ömer ve Ali efendilerimiz de. fiimdi çok küçük meseleler karfl s nda böyle tak l p kalmalar için size demezler mi, Siz kimin ümmetisiniz? Kimi temsil ediyorsunuz? Neyin arkas ndas n z Allah aflk na? Geriye ad m atan kazan yor. Asgari ücrette zam pazarl bafll yor ANKARA - ÖZCAN YILDIRIM - Asgari ücretlinin dört gözle bekledi i zam pazarl bugün bafll yor. AA muhabirinin ald bilgiye göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, gelecek y l geçerli olacak yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik çal flmalar için bir araya gelecek. Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl, komisyonun ilk toplant s için taraflar, bakanl kta 6 Aral k Cuma günü toplant ya ça rd. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 5'i iflçi, 5'i iflveren, 5'i de devlet temsilcisi olmak üzere 15 kifliden olufluyor. Komisyonda iflçi taraf n Türk- fl, iflveren taraf n T SK temsil ediyor. fl Kanunu gere ince, ücretlerin asgari düzeyinin komisyon arac l ile en geç 2 y lda bir belirlenmesi gerekiyor. Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl n n tespit etti i üyelerden birinin baflkanl k etti i komisyon, en az 10 üyenin kat l m yla toplan p, oy çoklu u ile karar veriyor. Oylar n eflitli i halinde baflkan n bulundu u taraf n ço unluk sa lad kabul ediliyor. flverenler, yanlar nda çal flan iflçilere komisyonca belirlenen ücretlerden düflük ücret ödeyemiyor. Asgari ücret, halen 16 yafl ndan büyük bekar bir iflçi için brüt bin 21 lira 50 kurufl, net 803 lira 68 kurufl olarak uygulan yor. 16 yafl ndan küçükler için brüt 877 lira 50 kurufl net 700 lira 73 kurufl olan asgari ücret, kap c lar için ise brüt bin 21 lira 50 kurufl, net 868 lira 27 kurufl düzeyinde bulunuyor. Asgari ücretten 16 yafl ndan büyük iflçiler için 217 lira 82 kurufl, 16 yafl ndan küçük iflçiler için 176 lira 77 kurufl, kap c lar için ise 153 lira 23 kurufl kesinti yap l yor. Asgari ücretin iflverene toplam maliyeti 16 yafl ndan büyük iflçiler için bin 190 lira 5 kurufl, 16 yafl ndan küçük iflçiler için bin 22 lira 29 kurufl, kap c lar içinse bin 190 lira 5 kuruflu buluyor. Öte yandan 2014 Y l Program 'nda asgari ücrete yap lacak zamma iliflkin öngörüye yer verilmiflti. Buna göre, asgari ücretin gelecek y l n ocak ve temmuz aylar nda yüzde 3 art r lmas planlan yor. Geçen y l, asgari ücret y l n ilk 6 ay için yüzde 4,1, ikinci 6 ay içinse yüzde 4,4 art r lm flt r. Asgari ücrette 2013'teki art fl ise yüzde 8,61 olmufltu. (AA) Fethullah Gülen Hocaefendi, son sohbetinde, "Sizin gibi Kur'an'a, imana, milli mefkuremize ve gaye-i hayalimize hizmete kendini adam fl insanlar, ileriye ad m att klar gibi yerinde yanl fllar nda n dönmeyi de bilmeli ve geriye ad m atmada da diri etmemelidirler. O, ileriye do ru at lan ad mlar n on kat ad m say l r." dedi. Baflbakan hapis yatt cezaevini ziyaret edecek KIRKLAREL - ÖZGÜN T RAN - Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n Trakya gezisi kapsam nda, 1999'da 4 ay cezaevinde kald K rklareli'nin P narhisar ilçesini de ziyaret etmesi bekleniyor. O dönemde, P narhisar Cezaevinde kalan, kurumda görev yapan ve ilçede yaflayan pek çok kiflinin Baflbakan Erdo an ile ilgili hat ralar hala canl. Erdo an' n kald dönemde cezaevinde kulland çay makinesi de hat ra olarak günümüze kadar saklanm fl. fiimdilerde P narhisar Kapal Ceza nfaz Kurumu olarak hizmet veren cezaevinde Erdo an ile kalan Adnan Atay, AA muhabirine yapt aç klamada,erdo an' n cezaevinde kulland çay makinesini saklad klar n ve makinenin kendilerine o günleri hat rlatt n söyledi. Erdo an' n cezaevinde sürekli kardefllikten ve ülke meselelerinden bahsetti ini belirten Atay, cezaevi günlerini flöyle anlatt : "Kendisi bize karfl çok samimiydi. Arkadaflça, dostça, a abey olarak yaklafl yordu. Biz de ona a abey olarak yaklafl yorduk. Baflbakan m zla ayn ko uflta de ildik ama sürekli görüflürdük. Ben o dönemlerde biraz rahats zd m. Sürekli ko ufluma gelerek beni ziyaret ederdi." - "Kardefl gibi kucaklad " Atay, Baflbakan Erdo an' n insanlar ay rmad n söyledi. Cezaevinde Roman, Kürt ve Lazlar n bulundu unu, Erdo an' n hepsini, "bir kardefl gibi" kucaklad n vurgulayan Atay, flöyle devam etti: "Bizi de Trakyal olarak kucaklad. Biz de onu sevdik, sayd k. Baflbakan oldu. Göründü ü gibi bir kiflili e sahip. Herkes gibi bir insan evlad. Kendisine ne geliyorsa tek tek da t rd. Kendi imkanlar n di er mahkumlarla paylafl rd. Birinin s k nt s oldu unda yak ndan ilgilenirdi. Bir gün gelen bir misafirine kendisine çay makinesi almas n söyledi. Daha sonra bir çay makinesi gönderildi. Çay makinesinden yapt m z çaylar içerdik. Çay makinesini halen hat ra olarak sakl yoruz." Atay, Baflbakan Erdo an' n cezaevinde çok say da ziyaretçisi oldu unu, AK Parti'yi kurma çal flmalar yapt n ifade etti. Erdo an' n cezaevinde ülkenin sorunlar n anlatt n aktaran Atay, "Ülkenin sorunlar n ve yapmay hedefledi i projelerini anlatt nda gülüyorduk. 'Olur mu acaba' diye düflünüyorduk. Biz acabalar da kal yorduk ama o Baflbakan olaca na inan yordu. Ömrünü bu ifle adad. Herkes bunu görüyor. Adalet sistemindeki s k nt lar düzeltece ini söylüyordu. Bize söylediklerinin hepsini yapt. Baflbakan Erdo an, 14 y l önce bize anlatt projeleri tek tek gerçeklefltirdi. Kendisinden duac y z" diye konufltu. Atay, Erdo an ile cezaevinden ç kt ktan sonra görüflmenin k smet olmad n, kendisini ancak mitinglerde ve televizyonlarda gördüklerini belirtti. Baflbakan Erdo an' n 14 y l aradan sonra ilçeye gelece ini duyduklar n ve bunun kendilerini heyecanland rd n dile getiren Atay, "O y llar çok gençti. Sorunlar kendisini y pratt. Saçlar n n a ard n görünce üzülüyoruz" dedi. - "Sürekli ülke meselelerini anlat rd " Baflbakan Erdo an' n kald dönemde cezaevinde baflgardiyan olarak görev ancak emekli olan Necmi Polat ise Erdo an' n sohbetlerinde sürekli ülke meselelerini anlatt n söyledi. O y llarda Erdo an' n P narhisar Cezaevine gelece ini duydu unda çok heyecanland n vurgulayan Polat, flöyle konufltu: "Baflbakan m z P narhisar'da misafir ettik. fiimdi de ülkemizi yönetmekte. Baflbakanl k konumuna gelece ini flahs m ad na hissediyordum. Allah yar ve yard mc s olsun. Memleket sevdal s yd. Sohbetleri ülkeyle alakal yd. Yap lmas gerekenleri paylafl yordu. Sohbet ederdik. Sohbetlerinde sürekli ülkenin daha iyi yönetilmesi gerekti ini ve memleket meselelerini anlat rd. 'Memlekete nas l faydal olabiliriz' diye düflünürdü. Sab rla kendisini bekliyoruz. P narhisar kendisinden memnundur. Allah ona uzun ömür versin." Baflbakan Erdo an' n hafta sonunda gerçeklefltirece i Trakya gezisi kapsam nda K rklareli, Tekirda ve Edirne'yi ziyaret etmesi bekleniyor. (AA)

14 14 6 Aral k 2013 Cuma fienol GÜNÜÇ Sivasspor'da Rengifo ile yollar ayr ld S VAS - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da, beklenen performans sergileyemeyen Perulu forvet Hernan Rengifo'nun sözleflmesi karfl l kl olarak feshedildi. Brezilyal teknik direktör Roberto Carlos yönetimindeki Sivasspor'un sezon bafl nda büyük umutlarla transfer etti i 30 yafl ndaki golcü oyuncu Rengifo'nun sözleflmesinin karfl l kl olarak feshedildi i ö renildi. Sivasspor ile sezon bafl nda 31 May s 2014'e kadar sözleflme imzalayan Rengifo, k rm z -beyazl formay lig maçlar nda giyme flans bulmad. Sivasspor'un sadece Ziraat Türkiye Kupas 2. turunda Bölgesel Amatör Lig 7. Grup ekiplerinden Bucak Belediye O uzhanspor'u 5-0 ma lup etti i maçta forma giyen Rengifo, 90 dakika sahada kald bu karfl laflmada gol atma baflar s gösterememiflti. Art k daha sa lam bir Semih Kaya var Muslera'n n sakatl tak m için kötü oldu ama benim aç mdan bafllang çt " STANBUL - Galatasarayl futbolcu Semih Kaya, Avrupa'da oynaman n hedefleri aras nda bulundu unu ancak önceli inin sar -k rm z l tak m oldu unu söyledi. Galatasaray Kulübü'nün resmi yay n organ Galatasaray Dergisi'nin aral k ay say nda röportaj yay mlanan milli futbolcu, kendisini yavafl yavafl kan tlamaya bafllad n anlatarak, "Avrupa hayalim var ama öncelikle tabii ki Galatasaray. Art k yavafl yavafl kendimi kan tlamaya bafllad m ve sonuçta iki y ld r oynuyorum ve iki y ld r da flampiyon oluyoruz. Ufak da olsa bizim de katk m z var" ifadelerini kulland. Semih Kaya, son iki sezonda kendisini gelifltirdi ini ve daha iyi mücadele etti ini belirterek, " lk bafllad m y llarda hald r "Ronaldo Müzesi" 15 Aral k'ta aç l yor huldur oynuyordum. Aç k söyleyeyim saçma sapan hareketler yap yordum, ilk oynad m üç maçta üç sar kart görmüfltüm. Tabii ki bu tecrübesizlikti. Yavafl yavafl onlar eleyince tecrübeli konuma geçiyoruz. ki y l önce rakip olmayan yerde bile toptan kaçan bir Semih Kaya vard. Art k daha sa lam bir Semih Kaya var. Tabii ki bunlar gelifltiriyorum, ayakta kalmaya çal fl yorum. lerleyen y llarda daha da tecrübeli olaca m düflünüyorum" fleklinde görüfl belirtti. Semih Kaya, Galatasaray' n efsane savunma oyuncular ndan Bülent Korkmaz ile özdefllefltirilmesiyle ilgili olarak, "Yeni Bülent Korkmaz'a gerek yok, ben Semih Kaya olaca m. Taraftar 3 numaral formay giymemi istemiflti ama o Bülent hoca ile özdeflleflti inden ben pek istemedim. Bülent Korkmaz Galatasaray' n efsane isimlerinden biri. Ben de baflka bir efsane olmak için çal fl yorum" de erlendirmesinde bulundu. Milli futbolcu, be endi i futbolcular oldu unu ancak kimseyi idol olarak görmedi ini vurgulayarak, flunlar kaydetti: " lerde daha iyi yerlere gelebilirim, altyap dan gelen kardefllerimiz, genç arkadafllar m z 'Ben Semih Kaya'y örnek al yorum' diyince hedefime ulaflm fl olurum. Ben oynayabilece im en iyi kifli ile birlikte bir sezon oynad m. O da Tomas Ujfalusi'dir. Onu gerçekten hala özlüyorum. Babam gibidir, bana her zaman sahip ç kt, çok fley ö retti. Buraya gelmemde saha içinde verdi i destek çok önemliydi. Çok fley ö rendim ondan, hatta onun ö rettikleri ile oynuyorum." (AA) ANKARA - Real Madrid'in Portekizli y ld z Cristiano Ronaldo'nun do um yeri Madeira Adas 'ndaki Funchal kentinde, kiflisel eflya ve ödüllerinin sergilenece i müzenin aç l fl 15 Aral k'ta yap lacak. Annesi ve o luyla Madeira Adas 'nda gazetecilerin sorular n yan tlayan Ronaldo, kariyerinde kazand birçok ödül, hat ra foto raf ve kiflisel eflyalar n n sergilenece i müzenin 15 Aral k'taki aç l fl törenine kat laca n söyledi. FIFA Ballon D'oR (Alt n Top) Ödülü'nü kazanma olas l na iliflkin sorulan bir soruyu yan tlayan Portekizli oyuncu, bu ödülün sadece baflar l olanlar için verildi ini ve aday olarak gösterilmekten memnuniyet duydu undan bahsetti. spanya'da sezonunun "en de erli futbolcusu" ödülüne de lay k görülen Portekizli y ld z, sakatl n n ard ndan devam eden tedavi sürecinin bir k sm n Madeira Adas 'nda geçirece ini ve bu süre zarf nda müzenin aç l fl haz rl klar n kontrol edece ini ifade etti. Futbol kariyerine, babas n n görev yeri nedeniyle Madeira Adas 'n n yerel futbol tak m Andorinha'da bafllayan Ronaldo, 12 yafl nda ailesiyle Lizbon'a tafl nm fl ve burada Sporting Lizbon'a transfer olarak uluslararas futbol camias nda ad n duyurmufltu. STANBUL - Galatasaray' n genç kalecisi Eray flcan, Fernando Muslera'n n yaflad sakatl n kendisi ad na yeni bir bafllang ç oldu unu söyledi. Galatasaray Dergisi'nin aral k ay say s na aç klamalarda bulunan Eray flcan, forma flans buldu unda elinden gelenin en iyisini yapmaya çal flt n belirterek, "Her zaman kendimi haz r tutmaya çal fl yorum. Her maçta flans verilecekmifl, oynayacakm fl gibi olmal y m. Muslera'n n sakatlanmas tak m aç s ndan elbette kötü oldu ama benim aç mdan da bir bafllang çt denebilir. Kritik maçlara ç kt m. nan lmaz bir tecrübe oldu" ifadelerini kulland. Sar -k rm z l ekibin kalesinde Fenerbahçe derbisine ç kt n, Süper Lig'de ve fiampiyonlar Ligi'nde maçlar oynad n hat rlatan Eray, "Muslera'n n arkas nda bekliyorum ve ondan bir fleyler ö renmeye çal fl yorum. Çünkü o çok tecrübeli, çok baflar l bir kaleci. Ondan maçlarda, idmanlarda bir fleyler kapmaya çal fl yorum. Normal bir kalecinin arkas nda beklemiyorsunuz. Fernando Muslera dünya çap nda bir isim" diye görüfl belirtti. Muslera'yla birlikte çal flman n yan s ra Taffarel gibi çok önemli bir ismin kaleci antrenörlüklerini yapmas n n önemine de de inen genç file bekçisi, flunlar kaydetti: "Taffarel, Dünya Kupas kazanm fl, Galatasaray tarihine geçmifl efsane bir isim. Dünya Kupas kazanm fl bir kaleci olmas n n yan s ra insani yönü de çok kuvvetli, özel bir karakter. nan lmaz nefleli. dmanlarda da onun sayesinde kadroya girmeye bafllad m. Beni çal flma konusunda hep motive etti." Muslera'n n sakatl sonras kaleye geçmesiyle ilgili olarak, "Geçen seneden beri kadroda oldu um için büyük bir bask hissetmedim" diyen Eray, "Galatasaray'da kaleciyseniz, her maça kafa olarak haz r olmal s n z. Bas nda, 'Eray kald rabilir mi?', 'haz r m?' fleklinde yaz lar okudum. Tabii ki birinci kaleci de olmak istiyorum" de erlendirmesinde bulundu. Kalecinin yerli olmas n n, yabanc s n rlamas nedeniyle saha içinde fazladan yer açt n aktaran Eray, "Akl mdan hep bu senaryo geçiyor. Rotasyon durumunda, kalecinin yabanc olmamas, kontenjan n baflka pozisyonda de erlendirilmesi tercihini ortaya ç kar yor. Hocam z bunu bir avantaj olarak kullanmak istedi inde, ben her zaman haz r m. Di er yerli kaleci arkadafllar m, a abeylerim de haz r" fleklinde görüfl belirtti. (AA)

15 SPOR 6 Aral k 2013 Cuma 15 Enifltesine moral için bafllad sporda flampiyon oldu HATAY - Hatayl 10 yafl ndaki Beyza Esma Yeflil, 2 y l önce akci er kanserine yakalanan enifltesinin iste i üzerine bafllad muay thai sporunda dünya flampiyonlu una uzand. ki y l önce akci er kanseri hastal na yakalanan enifltesi Osman Tümkaya'n n tavsiyesi üzerine spora bafllayan Beyza, bir savunma sporu olan muay thaiye yöneldi. Bu y l stanbul'da Mart'ta gerçeklefltirilen "Dünya Muay Thai Çocuklar ve Gençler fiampiyonas "na kat lan Beyza, flampiyonada 8-9 yafl kategorisinde dünya flampiyonlu u kazand. Dördüncü s n f ö rencisi olan Beyza Yeflil, AA muhabirine yapt aç klamada, enifltesi sayesinde tan flt muay thai sporunun kendisine yeni bir dünya açt n söyledi. Enifltesinin iste i üzerine bu spora yöneldi ini ifade eden Yeflil, flöyle konufltu: "Akci er kanseri olan enifltemin iste i üzerine onu k rmamak ve üzmemek için bu spora yaz ld m. Muay thaide bir yandan kendimi savunmay ö renip bir yandan enifltemin de iste ini yerine getirdi im için mutluydum. Zamanla kendimi gelifltirdim ve bu sporun tüm inceliklerini ö rendim. Eniflteme moral olmas için bafllad m sporda önce Akdeniz, ard ndan Türkiye, son olarak da dünya flampiyonlu unu kazanarak alt n madalya ald m. Benim için en önemli olan akci er kanseri olan enifltemin moralidir. Onun morali, sa l yerinde olsun benim için her fley olur. fiampiyon olmamda en büyük etken olan eniflteme baflar m arma an ediyorum. Tek iste im onun yüzünün biraz olsun gülmesi." Daha önce imam olarak görev yapan ancak rahats zl nedeniyle emekli e ayr lan Tümkaya (45) ise Beyza'n n baflar lar n n kendisine çok büyük mutluluk verdi ini, onunla gurur duydu unu belirtti. Milli boksör Tatar' n gözü Türkiye fiampiyonlu u'nda Dünya ve Avrupa boks flampiyonu milli boksör Gülsüm Tatar, 2014 y l nda düzenlenecek Y ld z-genç- Büyük Bayanlar Türkiye Ferdi Boks fiampiyonas 'nda birincilik kürsüsüne ç kmay hedefliyor. GÜNCEL ANAL Z Sedat KAYA NE DEN ZL SPOR MUfi BEE? KARS - fiampiyonan n haz rl klar n memleketi Kars'ta antrenörü Ayhan Sönmez eflli inde sürdüren Tatar, kondisyon sa lamas için futbol, voleybol ve basketbol da oynuyor. Tatar, AA muhabirine yapt aç klamada, flampiyonan n haz rl klar n sabah ve akflam yapt iki antrenmanla sürdürdü ünü belirterek, Kars' n ikliminden yararland n söyledi. Kendisine sa lanan imkanlar n iyi oldu una vurgulayan Tatar, "Burada rak m yüksek. Bu durum boksörler için iyi bir avantaj. Bana destek olan herkese teflekkür ediyorum. Kars' n da n, bay r n, çay r n her türlü imkan n kullan yorum" dedi. Tatar, çal flmalar n antrenörü Sönmez eflli inde disiplinli flekilde sürdürdü ünü dile getirerek, flunlar kaydetti: "Hedef Türkiye fiampiyonas. Ondan sonra Avrupa ve dünya flampiyonas var. Bunlar n akabinde olimpiyat vizesi olacak. Amaç tabii ki olimpiyat, Avrupa ve dünya flampiyonluklar. Her gün boks yapmak bir anlamda s k c geliyor. Ayhan hocam da haftada iki gün futbol maç ayarl yor. Is nmalar m z voleybol ve basketbol oynayarak yap yoruz. Biz boksun d fl nda yüzme, halter ve atletizm de yap yoruz. Bunlar n hepsi boksa faydal olacak spor branfllar. Güç yapmak için halter kullan yoruz, kondisyon için atletizm yap yoruz. Çabukluk için futbolda k sa sprintler at yoruz. Top pefline koflarken asl nda çabuklu umuzu da gelifltiriyoruz. Boks, çabukluk, kuvvet, kondisyonu bar nd ran bir spor." Boksu sürekli özledi ini ve meslek olarak gördü ünü anlatan Tatar, 2013 y l nda organizasyon olmad için boksa biraz ara verdi ini an msatarak, "Boksu özlemek iyi geldi. Bu anlamda madalyaya hasretim diyebilirim. Tabii ki Türkiye flampiyonlu undan sonra Avrupa, dünya ve olimpiyat flampiyonlu u olacak inflallah" diye konufltu. Antrenör Ayhan Sönmez de milli boksörün antrenmanlar n n iyi ve verimli geçti ini ifade ederek, antrenman program n 6 güne ç kard n kaydetti. Kendilerine sponsor olan bir otelin fitnees salonu ve yüzme havuzundan yararland klar n belirten Sönmez, "Sabahlar Kars Kalesi'nde koflu yap yoruz. Haftan n iki güne de Gülsüm'ü kendimle beraber hal sahaya futbol oynamaya götürüyorum. Sürekli boks yapmak gerçekten s k c. Milli tak m kamplar nda dahi yapt m z antrenmanlarda sporculara haftada en az iki gün dinlenme veriyoruz" ifadelerini kulland. (AA) Üzüleyim mi? K zay m m? Nerden ve nas l bafllayaca m inan n anlam fl de ilim, sadece düflünmek istiyorum... Kelimeleri ve cümleleri ifade de, zorlan yorum. Ancak bana güvenen okuyucular ma mutlaka bunu yazmam gerekti i düflüncesindeyim... Düflüncelerimi de, sesli olarak sizinle paylaflmak istiyorum... Çünkü yeter art k diyorum... Denizlispor y llard r bir flehrin tak m gibi mücadele vermeye çal fl yor... Ancak ne hikmetse bir yönetim furyas tutturulmufl gidiyor... Biri gidiyor, biri geliyor... Her gelen bir fleyleri de ifltirece ini ifade ederek geliyor. Ancak iflin içerisinden bir türlü ç kam yor... Nedeni ise, borç trafi i yakalar n b rakm - yor... Gelen gideni arat yor veya aratm yor desek inan n do ru olacak. Amac m burada hiçbir yönetici ve hiçbir baflkan kesinlikle kötülemek de il, iyi niyetli olduklar na can gönülden inan yorum veya inanmak istiyorum... Ancak yanl fl giden bir fleyler var... Yanl fl giden bir fleyler acaba, yönetim kurullar nda m?, yoksa transfer bilmeyen yöneticilerden mi? veya hesap kitap bilmeyen yöneticilerden mi? veya futbolun F sinden anlamayanlardan m?.. vb... Yanl fl giden bir fleyler acaba, Denizlispor iyi giderken veya büyük kulüplere futbolcu iyi ücretlerle satarken, denetlemeyen kamu kurumlar m?... Veya güzel günler yaflarken, kamu kurumlar ile irtibatt kesen yöneticilerde mi?... Veya kötü günler yaflan rken, kamu kurumlar n n kap s ndan ayr lmayan yöneticilerde mi?... Alt yap dan hiçbir futbolcuyu oynatmayan, teknik direktörde mi?... Var bir yerde yanl fl ama düzelten yok Gelelim bugünümüze; Denizli'de taraftar gruplar liderlerinin nedense yaflad klar hayat n sonucunda hep böyle kötü olumsuzluklarla son bulmas gerçekten Denizli'mizi üzüyor... Geçmiflte de bu tür olaylar n yafland na tüm Denizli halk flahit olmufltu. Bugün de oldu. Bakal m de iflen ne olacak Süper lig dahil olmak üzere, 3 gruba ayr lm fl hiç bir taraftar grubu yok... Art k baz fleylerden vazgeçmemiz gerekiyor... Ligden düflecekse bu tak m düflsün be arkadafl... Yeter ki! ac lar yaflanmas n... Stad dolmayan bir kente, biz büyük bir stad istiyoruz... Stad doldurmak için 5 tane yabanc futbolcu alaca na, 1 tane dünyaca tan nm fl kaliteli yabanc futbolcu alsak bizim neyimize yetmiyor Yeter art k diyorum... Ne Denizlispor mufl beeee!!! Sayg lar mla...

16 TÜRK YE N N GAZETES ELDE B6 Aral k 2013 Cuma Yasemin AYDO DU Ortado u nun en büyük y lbafl a ac Dünyada say l, Ürdün de haz rland AMMAN - Müslümanlar n yan s ra Hristiyan nüfusunun da yo un bir flekilde bulundu u Ortado u nun en büyük y lbafl a ac bu sene Ürdün ün Madaba kentinde süslendi. Ürdün Çal flma ve Turizm Bakan Nidal el-katamin, milletvekilleri, Hristiyan din adamlar n n yan s ra üst düzey devlet yetkililerinin kat ld kutlamada, ülkenin ortabat kesiminde yer alan Madaba daki es-seraye Meydan nda kurulan 27 metre boyundaki y lbafl a ac n n bu seneki kutlamalar çerçevesinde Ortado u da haz rlanan en büyük a aç oldu unu ifade etti. Katamin, Ürdün ün farkl dinlere kuçak açm fl bir ülke oldu unu vurgulayarak, Bu tür faaliyetler, farkl dinlere mensup olan vatandafllar m z n kardeflli ini temsil ediyor dedi. Öte yandan Fuheys bölgesi Ortodoks Rum kilisesi papaz Panteleimon ise y lbafl a ac n n insanl a sevgi sunan Hazreti sa n n do um günü münasebetiyle süslendi ine iflaret ederek, Ülkemizde Müslüman ve Hristiyanlar n güven ve emniyet içindeki hayat n n devam etmesini temenni ediyorum diye konufltu. Bölge sakinlerinden Sena Ebu Meyyale ise Müslüman ve Hristiyanlar vatandafllar n Ürdün de özellikle dini bayramlarda düzenlenen bu tür etkinliklere kat ld n söyledi. Y lbafl a ac n n dikildi i Es- Seraye Meydan nda el sanatlar ve çeflitli sanat eserlerinin yer ald sergiler de aç ld. (AA) Türkiye de TEK ZM R - UFUK KIRABALI - zmir in Karatafl semtindeki Mithatpafla ve Halil R fat Pafla caddeleri aras nda ulafl m kolaylaflt rmak amac yla 1907 y l nda Yahudi ifladam Nesim Levi Bayrako lu taraf ndan yapt r lan asansör, kentlerde yükseklik fark bulunan iki yerleflimi birbirine ba layan dünyadaki say l aç k hava asansörlerinden birisi olmas yla dikkati çekiyor. AA muhabirinin derledi i bilgiye göre, Karatafl semtindeki asansör, Türkiye de bu amaçla yap lan tek, dünyadaki ise say l örnekler aras nda yer al yor. Dünyadaki benzerlerinin en eskileri aras nda yer alan tarihi zmir asansörünün yap m öyküsü insan yaflam n kolaylaflt rmaya dayan yor. nfla edildi i dönemde zmir in Yahudi yerleflim merkezlerinden Karatafl, Mithatpafla Caddesi olarak adland r lan sahil fleridi ile 58 metre yukar s ndaki bugün Halil R fat Pafla olarak adland r lan iki ayr yerleflimden olufluyor. ki yerleflim aras ndaki yaya ulafl m ise Müslüman nüfusun Karatafl Merdiveni, Yahudiler in ise en üst bölümünde bululunan Devidas Ailesi nin evi dolay s yla Devidaslar n Merdiveni olarak and 155 basamakl sokak merdiveniyle sa lan yordu. Asansörün halk aras ndaki kurulufl öyküsüne göre, Devidas Ailesi nin bugün ad bilinmeyen babas n n bir gün merdivenlerde düflüp aya n n k r lmas üzerine, sahil kesiminde oturan ve Devidas Ailesi nin yak n dostu Nesim Levi Bayrakl o lu, iki yerleflim aras nda yaya ulafl m n kolaylaflt rmak üzere tarihi asansörü yapt r r. Asansör girifl kap s n n üzerinde, branice nin yan s ra Frans zca Ascenseur Construit Par Mon. Nissim Levy 1907 yaz l kitabe bulunan asansör kulesi, tafl yap temeli üzerine tu la örülü. Asansörün tafl yap bölümünün ard ndan balkona kadar iki kademede ufalarak devam eden tu la döflemeleri, Marsilya dan getirildi. Çift kabinli olarak infla edilen ve soldaki mekanizmas su buhar, sa daki ise elektrik enerjisi ile çal fl r olarak faaliyete giren asansörün Mithatpafla Caddesi giriflindeki holün solunda hidrolik kazan dairesi, Halil R fat Pafla Caddesi ç k fl n n solunda ise makine dairesi yer al yor. Asansörün var fl noktas nda, demir konsollar ile tafl nan ahflap bir balkon bulunuyor, balkonun dökme demir korkuluklar ise dönemin en güzel motif örnekleriyle süslü. HER DA M KENT N H ZMET NDE Tarihi asansör, yapt r ld günden itibaren kentin hizmetinde oldu. ki cadde aras ndaki ulafl m kolaylaflt rmak amac yla yapt r lan asansör, 1942 y l nda fierif Remzi Reyent e sat l ncaya kadar geliri Karatafl Musevi Hastanesi ne ba flland. Reyent in ölümü üzerine ye eni Ayla Ökmen e kalan ve bu süreçte bir süre kapal kalan asansörün mülkiyeti, 1983 y l nda zmir Belediyesi ne ba flland ve 1985 y l nda restorasyondan geçirilerek her iki kabini de elektrikle çal fl r halde düzenlendi. Kent ulafl m na 1992 y l na kadar hizmet veren asansör, 1992 y l na gelindi inde zmir Büyükflehir Belediyesince gerçeklefltirilen ikinci restorasyon sonras kent turizmine kazand r ld. zmir in 106 y ld r ayakta duran en önemli yap lar ndan biri olan asansör, iki semt aras nda ulafl m kolaylaflt rman n yan s ra eflsiz manzaraya sahip restoran, kafe ve bar olarak kent turizmine hizmet ediyor. Kente gelen turistlerin u rak noktalar ndan biri haline gelen asansörde, zmir Büyükflehir Belediyesi ifltiraklerinden Grand Plaza taraf ndan iflletilen 110 kiflilik restoran, 80 kifli kapasiteli teras kafe ve sadece k fl mevsiminde hizmet veren 70 kifli kapasiteli Ceneviz Bar bulunuyor. Akdeniz mutfa a rl kl yemeklerin servis edildi i Asansör Restoran, atmosferi ile konuklar na unutulmaz anlar yaflat yor. Asansör, Mithatpafla Caddesi giriflinde yer alan dünyaca ünlü zmirli flark c Dario Moreno nun eviyle de ayr bir cazibeye sahip. Ünlü flark c n n 1940 l y llarda 4 kardefli ve annesiyle yaflad evin bulundu u soka a zmir Büyükflehir Belediyesi nin 1992 y l nda ald kararla Dario Moreno Soka ad verildi ve Moreno nun evi müze olarak düzenlendi. DÜNYADAK AÇIK HAVA ASANSÖRLER zmir deki asansörün benzerleri, Portekiz, sviçre, Brezilya, Çin ve ABD de bulunuyor. Portekiz de 1902 y l nda hizmete aç lan Santa Justa Asansörü, Lizbon daki ayn adl sokakta bulunuyor ve kent merkezi ile yukar da yer alan Carmo Meydan n birbirine ba l yor. sviçre de bulunan Hammetschwand Asansörü, Lucerne Gölü ne bakan Burgenstock Platosu nun üzerindeki kayal k yola ba lant y sa l yor ve 153 metre yüksekli iyle Avrupa n n en yüksek aç k hava asansörü unvan na sahip. Brezilya daki Lacerda Asansörü ise Salvador un aralar nda 72 metre yükseklik fark bulunan eski ve yeni flehir k s mlar n birbirine ba l yor. (AA) Foto raf n Dili

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) Malzeme Daire Başkanlığı BAYAN PERS. AİT GÖMLEK,FULAR, BAY PERS AİT KRAVAT, KABAN, KORUYUCU TEÇHİZ. AİT BAY İŞ ELBİSESİ

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü, 22 Nisan 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27560 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: EL SANATLARI EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ VE EL SANATLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı