Yemek Yeme Mekânlarının Olu um Sürecinde Sosyo-Kültürel Ve Fiziksel Belirleyiciler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yemek Yeme Mekânlarının Olu um Sürecinde Sosyo-Kültürel Ve Fiziksel Belirleyiciler"

Transkript

1 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, ç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü; Sö ütözü Cad. No:43, Sö ütözü / Ankara Tel: e-posta: Yemek Yeme Mekânlarının Olu um Sürecinde Sosyo-Kültürel Ve Fiziksel Belirleyiciler Ö r. Gör. Dr. Meryem Yalçın Özet Mekânsal üretim zengin bir olu umun maddele mi halidir. Mekân tasarımı esnasında; kültürün, sosyolojik ve psikolojik olu umların insan davranı ları üzerinde etkisi iyi anla ılmalı ve göz önünde tutulmalıdır. Kültürel girdinin oldukça yo un olan yemek yeme mekânlarının fiziksel varlıklarını olu turan nesnel özelliklerin toplumsal ve kültürel kimli i zaman içerisinde farklı dönemlere aktardı ını söyleyebiliriz. Bu kapsamda yemek yeme mekânlarının olu umunda fiziksel çevredeki stil, anlam ve normlara ba lı boyutlar ile estetik be eninin kayna ı olan görsel ö eler hakkında tercihler 'mekân-kültür' ili kisi ve 'ba ımlı, ara ve ba ımsız' de i kenler betimsel analiz yöntemiyle farklı bir açısı getirilmektedir. Anahtar Kelimeler Yemek Yeme Mekânları Kültür Mekânsal Olu um- Süreç SOCIO-CULTURAL AND PHYSICAL DETERMINANTS IN THE PROCESS OF DINING SPACES FORMATION Abstract Transferring a rich product of concrete communal formation, the physical spaces are cultural, sociological and psychological issues effecting human behaviour within the process of spatial design that should be understood and considered. With a quite wide cultural input and comprehensive background dining spaces are the most common interactive social network depending on the meaning and dimensions of norms, preferences, and aesthetic appreciation of the visual elements, formation the physical environment as the source of the judiciary and assessments. In this context, a descriptive analysing of the 'culture-space' relation and 'depended, intermediate and in depended' variables are made. Keywords Dining Spaces Culture Spatial Formation- Process 173

2 1. Giri Beslenme ihtiyacı, insano lunu ilkça dan beri çevresi ile fiziksel ili kiye zorlayan birincil etkenlerden biri olmu tur. Bu amaç do rultusunda insan çevresini tanır, beklenti ve gereksinimlerini belirleyerek yaratıcılı ını geli tirmi tir. Bu temel gereksinimi kar ılamaya yönelik fiziksel mekân kavramı ise ilerleyen dönemlerde, her bireyin kendisini, ekonomik düzeyini, devletini, ailesini ve ya am örgütlenmesini içeren çok geni kapsamlı bir kültürel olguya dönü mesine sebep olmu tur (Bozdayı, 2004; Curaho lu, 2000; Mennel, Murcott, Otterloo, 1992). Bu nedenle, yemek yeme mekânlarını incelemek, ç mekân tasarımının temel ö esi olarak insanın (özne) çevre ile olan ili kisini de erlendirmek ve buna ba lı olarak mekân kimli inin benimsenmesi konusunda bilgi edinmek açısından oldukça kapsamlı bir kaynak olu turmaktadır (Bozdayı, 2004; Gürsoy, 1995). Bahsedildi i üzere günümüzde konut dı ında yemek yeme olgusu temel fiziksel ihtiyacı gidermekten öte anlamsal boyutu ile ön planda olan bir kültür endüstrisi haline gelmi tir. Bu olu um süreci içerisinde bahsi geçen mekânların, kavramsal içeri i ile insan zihnindeki imajının kültürel bile im olu turdu unu söyleyebilmekteyiz. Öte yandan, kent ya amı içerisinde biçimlenen konut dı ında yemek yeme aktivitesine hizmet eden çevreler, e lence sektörünün bir parçası haline gelmi tir. Dolayısıyla, olu turulan yemek yeme mekânlarının tasarımı, çok fonksiyonlu ö eleri içermesi gerekti i gibi ayrıca bu ö elerin olu abilecek tüm gereksinimleri de içermesi gerekmektedir. Ba ka bir deyi le, kapsamı oldukça geni leyen bu mekânların var olabilmesi için gerekli olan tüm fiziksel özellikleri, yani ölçü, biçim, eylemler arası ili kiler ve bu ili kilerin çevre ile olu acak ili kilerini içermektedir (Curao lu, 2000). Tasarımcı mekânla birlikte, mekânın kullanıcı üzerinde olu turaca ı tüm etkileri de tasarlamak zorundadır. Ayrıca bireylerin zihninde mekânsal kimli in olu umunu anlamak ve tüm davranı sal süreçlerini önceden tahmin ederek tasarıma yön vermelidir (Heide, Gronhaug, 2006; Bhatia, 2003, Mennel, Murcott, Otterloo, 1992). Bu kapsamda; Amaç: Kültür-mekan ili kisi kapsamında yapılan çalı maların ço u kar ıla tırmaya dayalı olup kültürün katmanlarının mekana yansıma biçimi yüzeysel bir ekilde ele alınmaktadır. O nedenle bu çalı mada, spesifik bir mekan üzerinden kültürel bile enlerin ve bu bile enlerin alt 174

3 ba lıklarının açılımı yapılmı ve her bir ba lık üzerinden yemek yeme mekanlarının olu umunu hazırlayan sürecin kavramsal ili kileri açıklanmı tır. Bu bilgiler ı ı ında amaç, tasarıma yön veren de i kenleri de bir ema ile açıklayarak, yemek yeme mekanlarını olu turan fiziksel ö eler ele alınarak tasarımcıya yol göstermektir. Kapsam: Çalı mada konuyu öncelikle Kültür ü ve alt bile enlerini; çevresel, sosyo-ekonomik ve toplumsal olmak üzere üç ana ba lık altında inceleyerek, ardından tarihsel süreç içerisinde yemek yeme olgusunun geli imi ve mekâna yansıma biçimi üzerine bir bakı açısı kazandırdıktan sonra, ileriki bölümde de yemek yeme mekân tasarımına yön veren ba ımlı, ara, ba ımsız de i kenler ve ili kileri kültürel ayrı tırmayla ilintili bir biçimde incelenmektedir. Yöntem: Yemek yeme mekânlarının tasarımına yön veren kültürel faktörler, mekân olu umunu sa layan kavramsal ve fiziksel de i kenler ve bunların ili kileri Betimsel Analiz yöntemiyle açıklanmaktadır. 2. Yemek Yeme Mekânlarının Olu umunda 'Kültür' nsanın temel fiziksel gereksinimini uygarlı a katan Yemek yeme mekânları oldukça kapsamlı bir kültürü tarifleyen olu umlardır (Curao lu, 2000; Gürsoy, 1995). Konut dı ında yeme e iliminin alt yapısını olu turan ve yönlendiren temel unsur ise yemek kültürüdür. Yemek kültürü bir toplumun ya am tarzı, kültürü, ekonomisi, dini, örf ve adetleri, politikası, co rafi özellikleri ve besin kaynaklarına kadar birçok faktör yemek yeme mekânlarında ifade bulmaktadır (Rapoport, 1969). Mekân tasarımını etkileyen kültürel faktörler çevresel, sosyo-ekonomik ve kültürel faktörler olmak üzere üç ba lık altında incelenmektedir. Bahsi geçen parametreler, insanın yo un bir ekilde etkile im halinde oldu u yapılardan olan yemek yeme mekânlarını belirleyen psiko-sosyal etkenler olup, mekânsal ifadelerin anla ılmasında yol gösterici olmu tur. 175

4 ekil 1.- Yemek Yeme mekânının olu umunu etkileyen 'Kültürel Faktörler' (Rapoport, 1969) Çevresel Faktörler Yemek yeme mekânlarının olu umunu etkileyen çevresel faktörler, iklim ve co rafya, konum, malzeme ve teknoloji ba lıkları altında incelenebilir klim ve co rafi özellikler klim ko ulları ve co rafi özellikler, ekonomisi tarıma ba lı toplumlarda çok önemlidir. Bu tip toplumlarda bölgenin fiziksel artları hangi besinleri sunuyorsa, onları mutfak kültürlerine katarlar. Örne in Avrupa mutfa ı ilkça da, teknolojisi henüz geli memi ve tarıma ba ımlı bir ekonomi iken, fiziksel ko ullar dahilinde mevcut besin kaynaklarını tüketmi tir. Endüstri devrimi ile birlikte de i en sosyo-ekonomik ko ullar nedeniyle çalı anların sayısı artmı ve pratiklik önem kazanmı tır. Yemek hazırlamaya eskisi kadar zaman ayrılamadı ı için sofra kültürü yerini hazır yeme e ve restoranlara bırakmı tır. Do u kültüründe ise geçim kayna ı tarıma ba lı oldu u için ve besinlerin taze tüketilmesine önem verildi i için iklim ve co rafi ko ullar mutfak kültürü üzerinde oldukça belirleyici olmu tur. (Boudan, 2006; Beardswarth, Bryman, 1999). Türkiye nin üç kıtanın ortasında konumlanmasından dolayı çok zengin bir mutfa a sahip olması co rafi etkene bir di er örnek te kil etmektedir (Belge, 2001). Fiziksel ko ulların mutfak kültürü olu umundaki etkinli ine, adalar ülkesi olan Japonya verilebilir. Topra ının verimsiz olması, beslenme ekillerinin balık ve deniz ürünleri a ırlıklı olmasına ve birçok besinin 176

5 Çin den ithal etmesine yol açmı tır. Dolayısıyla, Çin mutfa ından etkilenmesine neden olmu tur (Boudan, 2006; Belge, 2001). Aynı ekilde, Avrupa ülkelerinde iklimin so uk ve topra ın verimsiz olması, mutfaklarının geli ememesine yol açmı tır. Dolayısıyla, dı ülkelerin mutfaklarına ilgi artmı ve bu ülkelerde etnik restoranların yaygınla masını sa lamı tır Konum Yemek yeme mekânlarının konumlanmasında tarih boyunca ticari kaygılar etkili olmu tur; 12. yüzyılda Çin de yolcular için geli en çay evleri ve tavernalar dı ında yerli yeme-içme endüstrisi geli mi tir. Avrupa da yemek yeme i levli mekânların kurulması, yol kenarlarında yolculuk eden asillerin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla olmu tur lu yıllarda yine asillere yönelik kafeler hizmet verirken, endüstri devrimiyle meslek grupları yerine özel giri imciler, sanayiciler ve bankerlerden olu an ve tüm Avrupa da görülmeye ba lanan, yeni geliri yüksek bir sınıf ortaya çıkmı ve yemek yeme mekânları bu sınıfların sıkça u rayabilece i ehir merkezlerinde hizmet vermi tir. Ayrıca, Bu dönemde zengin giri imciler için özel kulüplerde yemek servisi ba latılmı tır yılında ilk lüks restoran Paris te ehrin yine merkezinde açılmı tır. Endüstri Devrimiyle birlikte ise yolcular için mutfakları modern araç ve gereçlerle donatılmı oteller ve restoranlar almaya ba lamı tır (Boudan, 2006; Beardswarth, Bryman, 1996, Gürsoy, 1995). Günümüzde de yeme i levli mekânların konumlanması ticari amaçlıdır. Bu mekânlar alı veri merkezleri, restoranların yo un oldu u merkezler, yol kenarları, i yeri ve okul yakınları, merkezi caddeler gibi ula ımı kolay u rak yerlerde kurulmaktadır Malzeme ve Teknoloji Yemek kültürü ve mekânlarının olu umunda malzeme ve teknolojinin etkile imi oldukça belirleyici olmu tur. Kültürlerin geli im evrimlerine göre yeme kültürleri de i im göstermi tir. Örne in; Avrupa 1600 lü yıllarda sanayi devrimine kadar tarıma ba lı yemeklerin evde yenildi i bir medeniyet olmu tur. Endüstri devrimiyle birlikte kadınların çalı maya ba laması ve çalı ma süresinin artmasıyla pratik ve hızlı yemek hazırlamak zorunluluk haline gelmi tir. (Gürsoy, 1995; Rapoport, 1990; Finkelsteine, 1989). Dolayısıyla Avrupa da o yıllarda itibaren yemek kültürü fazla geli ememi ve etnik restoranlara talep artmı tır. Do u 177

6 kültüründe ise tam tersine yakın tarihe kadar tarıma ba lı sofra kültürü geli mi tir. Do unun mevcut iklim ve co rafi ko ulları yönünde olu mu tur. Öte yandan Kırım (1999) a göre yeni teknolojiler yeni bir üretim tarzına ve kapasitenin artmasına olanak sa lamı tır. Tarım alanında olu an teknolojik geli meler bütün olası üretim kazançlarından sonra kapitalizmin yerini feodal bir üretim ekline dönü türmü tür. Dolayısıyla, kalkınmanın her a amasında üretim artı ını barındırdı ını savunmaktadır. Öncelikle batı ülkelerinde, yemek endüstrisinin ilerlemesiyle i lenmi, donmu gıda maddeleri yaygınlık kazanmı tır. Bir yandan pratik yemek hazırlamaya olanak sa layan bu ürünler, di er yandan geleneksel sofra kültürüne zarar veren bir etken olmu tur. Çalı ma hayatının getirdi i bu gereksinimden dolayı olu an dı arıda yemek alı kanlı ına da ek olarak ev içinde ya anan hazla yeme alı kanlı ının yerini, ayaküstü hızla sadece doymaya yönelik yenilen sa lıksız bir yemek kültürü almı tır (Grefe, 1994) Sosyo-Ekonomik Faktörler Yemek yeme mekânlarının olu umunu etkileyen sosyo-ekonomik faktörler, ekonomi, politika ve siyasi olaylar ba lıkları altında incelenebilir Ekonomi Toplumların ekonomik seviyeleri yemek tercihlerini ve yemek yeme düzenlerini etkilemektedir. lk ça larda sadece asillere yönelik hizmet veren konut dı ında yemek yeme mekânları, orta ça da meslek grupları yerine özel giri imciler, sanayiciler ve bankerlerden olu an ve tüm Avrupa da görülmeye ba layan yeni bir sınıf ortaya çıkmı tır. Klasik Mutfak döneminde yeni sınıfların do u u ile o gruplara uygun uygulamalar ba latılmı tır (Beardswarth, Bryman, 1999; Gürsoy, 1995). Endüstri devrimi ile birlikte yemek endüstrisi de bir pazar haline dönü mü tür. lem görmü yemek ve fast-food endüstrisi tüm dünyayı etkisi altına alarak insanları tüketmeye yönlendirmektedir. Ekonomisi geli mi ülkelerde bu tip beslenmeyi cazip göstermek adına reklâmpazarlama stratejileri uygulanmaktadır (Grefe, 1994). 178

7 Öte yandan ekonomik düzeyi yüksek ülkelerde sa lıksız beslenme e iliminin yanında farklı arayı lar ortaya çıkmı tır. Günlük hayatın ko u turmalarından sıkılan insanlara yönelik, Avrupa da geleneksel do u restoranları oldukça fazla tercih edilmeye ba lanmı tır. Do u restoranlarının mistikli i, ritüel ekilde yemek hizmeti ve misafirperverlikleri ziyaretçileri o zaman dilimi sürecinde farklı bir atmosfer içerisine sokmaktadır. Di er taraftan Do u da geni zaman içerisinde seremoni eklinde yemek yeme kavramının yerini, de i en çalı ma ve ya am ko ulları ile birlikte fast food almaktadır. Japonya da sushi restoranlarının hızla yemek yenen mekânlar olarak yaygınla ması bu duruma bir örnektir Politika ve Siyasi Olaylar Ülkelerin yönetim ekli ve siyasi olaylar yemek kültürünü ve mekânlarını do rudan etkilemi tir. Endüstri devrimi ile geli en teknoloji ile yemek endüstrisi de geli ir. Besinleri dondurma, depolama, saklama teknikleri ke fedilir. Bu geli me ile ba lantılı olarak, yol kenarlarında tam hizmet veren restoranlar kurulur. Birinci Dünya Sava ı ile toplu yemek yeme endüstrisi ve karne ile yemek da ıtımı ba lar. kinci Dünya Sava ı ile ise Sanayi geriler ve lüks otel ve restoranlar kapanmaya ba lar ve toplu yemek yeme sektörüne ihtiyaç gittikçe artar. Toplu yemek yeme iktidara i çi partisinin gelmesi ile fabrikaların yanı sıra okullarda ve hastanelerde de yaygınla ır (Finkenstein,1989; Gürsoy, 1995). Sosyalizmle yönetilen ülkeler Amerikan emperyalizmine kar ı çıktıkları için yakın tarihe kadar fast food restoranlarını yasaklanmı tır. Ancak, Sovyetler Birli i nde sosyalist rejimin yıkılmasıyla ve Do u blo u ülkelerinin da ılması ve komünizmin çözülmesiyle fast food restoranları bu ülkelerde de yaygınla ır ve tüm dünyada oldu u gibi toplumun ço unlu unu etkisi altına almı tır (Grefe,1994) Sosyolojik Faktörler Yemek yeme mekânlarının olu umunu etkileyen kültürel faktörler din, inanı ve felsefeler, aile yapısı, gelenek örf ve adetler, sosyal ili kiler ve toplumsal yapıdır. 179

8 Din, nanı lar ve Felsefeler Dinin toplumsal karaktere sahip olması, onun di er toplumsal ve kültürel de i kenlere etkile im halinde olmasını gerektirir. Bu nedenle dinin daimi inanç, ibadet, duygu, ilgi, hayal gücü, dü ünce, davranı gibi kültürel unsurlar halinde ifade buldu u görülür (Arslan, 2004). Yemek kültürü ve mekânlarında din ve inanı ların etkisi özellikle do u kültürlerinde etkindir. Öyle ki, beslenme ekillerinden iç mekân tasarımına kadar bu kültürün tüm etkileri gözlemlenebilir. slam dininde domuz eti yemenin yasak olması, Budizm de ineklerin kutsal sayılması bu besinlerin o toplumlarda tüketimini engellemi tir. Do u din kültürlerinin geni zamana inanı ı yeme ihtiyacının törensel bir atmosferde giderilmesi olarak yansımaktadır. Çin ve Japonya da iç mekân tasarımının zen ve feng shui felsefesine göre yapılması ve yeme in bir ritüel olarak ya anması, Hıristiyanlık dininde yemeklerden önce sofra duası yapılması din, inanı ve felsefenin yemek yeme mekânlarının olu umuna etkilerine örneklerdir (Boudan, 2006) Aile Yapısı Aile yapısı kültürün çok önemli parçasıdır. Bireyin yeti ti i ortam karakterin ve kültürün olu umunda önemli bir faktördür ve yemek yeme ile sofra kültürü de ilk olarak ailede ba lamaktadır. Sofra ailenin bulu tu u ve payla ımlarının arttı ı bir ileti im ortamıdır. Do u toplumlarında çalı an kadın sayısının, Batı toplumlarında çalı an kadın sayısına oranla az olması, yeme in özenle hazırlanmasına imkân vermektedir. Bu nedenle aile sıklıkla yemek yeme ortamında bir araya gelir ve ili kiler peki ir. Batı toplumunda tam tersine bu tip bir aktiviteye zaman olmadı ı için, ayaküstü yenen, pratik hazırlanabilen yemek veya dı arıda yemek yeme tercih edilmektir (Belge, 2001; Gür, 1996) Gelenek Örf ve Adetler Bir toplulukta zaman içinde meydana gelen ve toplum içerisinde kabul gören maddî ve manevî husus ve alı kanlıklardır. Bunlara âdet de denilir. Örf ise, biraz daha kuvvetli hâle gelmi âdet ve geleneklerdir. Toplumsal temaslar için protokol yeme i gelene i esas olarak sosyal ya am alanında kendini gösterir. Günümüzde konut dı ında yemek yeme gelene i; yeni yıl, bayramlar, inançlar, cenaze, do um, do um günü kutlamaları vs gibi sebeplerden verilir. Geleneklerine çok ba lı olan do u kültüründe yeme in önemli bir yeri vardır. Örne in, Japonya da 180

9 yüzyıllar öncesine uzanan bir konukseverlik söz konusudur. Çin de konukları zengin bir sofrada a ırlamak statü göstergesidir. adamları da i görü meleri ve pazarlık yapılırken i yemeklerine alı kınlardır. Anadolu kültüründe ise, misafiri mümkün olan en geni ve özenli sofrada a ırlamak son derece önemli ve aile görgüsünün göstergesidir (Boudan, 2006; Belge, 2001) Sosyal li kiler ve Toplumsal Yapı Yemek kültürü toplum içinde birçok sembolik anlamı içerir ve her kültürün vazgeçilmez ö elerdendir. nsanın temel gereksinimini kar ılama fonksiyonunun yanında, toplumsal nitelikte fonksiyonları olan bir olgudur. Malinowski (1992) ye göre bahsedilen fonksiyonlar: Statü simgesi, dostluk, arkada lık ve ileti im, hediyele erek payla ma, festivaller, ziyafetler, törenlerde ikram, toplumsalla tırma aracı, ailenin yüceltilmesi, üstün tutulması, turizm yoluyla ülkelerin yakınla masıdır. Ayrıca, do um, evlenme, ölüm gibi insan ya amının her a aması yemek ile iç içe olmu tur. Dolayısıyla, biyolojik ve sosyal anlamları ile kültürün içinde ya amı renklendiren bir ö edir. Mutfak kültürü, sosyo-kültürel açıdan, hem ulusların kültür yönünü olu turmakta, hem de ulusları kayna tıran ve tanı tıran bir araç olup yemek yeme mekânlarını biçimlendirmektedir. Tüm bilgiler ile ilinti olarak yemek yeme mekânlarının tasarımını yönlendiren ba ımlı, ara, ba ımsız de i kenler bulunmaktadır. 3. Yemek Yeme Mekân Tasarımını Yönlendiren De i kenler Günümüzde yemek yeme olgusu fiziksel ihtiyaç olmaktan öte anlamsal boyutu olan bir kültürel olgudur. Konut dı ında yemek yeme aktivitesine hizmet eden bu çevreler e lence sektörünün de bir parçası haline gelmi tir. Bu sebeple olu turulan yemek yeme mekânlarının tasarımının, i levsel, sosyal ve kültürel olmak üzere birçok ö eyi içeren parametreyi kapsaması gerekmektedir (Ryu, 2005; Curao lu, 2000; Toma, 1996; Finkelstein, 1989; Lawson, 1987). Gidilen bir restoranda insan-çevre etkile imi ilk olarak günün modası tarafından ekillenir. ç mekân unsurları ile somut hale gelen duygusal gereksinimler mekânın atmosferini olu turan mobilya, aydınlatma, renk uyumu, yemek takımı ve hatta hizmet veren personelin uyumu ile ifade edilir. Dolayısıyla yenilen yemek kadar fiziksel görüntü 181

10 de önem arz eder. Bu nedenle, restoranlar hem aslen hem de figüratif olarak çift fonksiyonlu mimari yapılardır. Batı toplumlarında restoranlar e lence sektörünün bir parçası olarak duyguların, isteklerin ve keyfin pazarlaması yönünde çalı maktadır. Bu sektör kullanıcıların ki isel arzularını tercüme etmeye yönelik uygulamalarda bulunmaktadır. Kültür endüstrisinin ürünü olan zevklerin ve üslupların istenilen duyguyu ve tecrübeyi sa laması, dı arıda yemek yeme unsurunu di er toplumsal e lence formları gibi mekânın istenilen çevre ve artları olu turma yoluyla gerçekle tirmektir (Ryu, 2005; Toma, 1996; Finkelstein, 1989). M. Heide & K. Gronhaug (2006) un olu turdu u a a ıdaki tabloda yemek yeme mekânlarının ki iler tarafından tercihini etkileyen tüm çevresel faktörler ve tepkisel moderatörler sınıflandırılmı tır. Bu bölümde olu turulan ana çerçeve, emanın özellikle insan-çevre etkile imi ba lamındaki ö elerinin analizidir. Tabloda konuk tepkisine göre ba ımsız de i kenler, ara de i kenler, ba ımlı de i kenler ayrılmı tır: Tablo-1. Atmosfer Yönetimi Ba ımsız, Ara ve Ba ımlı de i kenler. Yemek yeme mekânlarını etkileyen tüm çevresel faktörler ve tepkisel moderatörler (Heide, Gronhaug, 2006) Ba ımsız De i kenler Ambiyans faktörleri, sosyal faktörler, tasarım faktörleri konuktan ba ımsız olarak tasarımcının kararları do rultusunda çevreye dair kurguyu olu turdu u ve konukları yönlendirdi i bölümdür. Bu bölümde; Tasarım Faktörleri: Ses, aydınlatma, koku, ısıdır. Ambiyans faktörleri çok farklı biçimlerde ki ilerin mekân algısı etkileyebilir. Tasarımcı olu turmak istedi i çevre do rultusunda bu ö eleri de erlendirir. 182

11 Sosyal Faktörler: Personel-Personel, Personel-Konuk, Konuk-Konuk ili kileridir. Mekân içersinde ki ilerin ili kileri ve hitap ekilleri olu turulmak istenen atmosferin önemli bir parçasıdır. Konuklara sunulan rol, mekânı payla an konukların profili istenen sosyal çevrede dü ünülmesi gereken bir unsurdur. Tasarım Faktörleri: Mekânsal düzenleme, mimari yapı, dekor elemanları, i levsellik, imge, sembol ve aksesuarlardır. Mekân içersinde konukları fiziksel, görsel ve anlamsal açıdan yönlendiren unsurlardır (Ryu, Jawn, 2007; Heide, Gronhoug, 2006; Bhatia, 2003) Ara De i kenler Duyumsal kararlar, Tepkisel moderatörler tasarımcının öngörüsü do rultusunda dü ünülmesi gereken faktörlerdir. Fakat bireylere göre farklılık gösterebilmektedir. Duyumsal Kararlar: Görüntü, ses ve koku insanın, dokunma, hissetme ve tat alma duyularının uyarıcılarıdır ve bu duyumsal ö eler bireyleri fiziksel olarak etkiledi inden aynı zamanda mekân algısının önemli unsurlarıdır. Bu arada tabloda ses, ısı, ı ık hem ba ımsız hem de ara de i kenler arasında yer almaktadır. Çünkü bu de i kenler ambiyans ile ilgili oldu u zaman kontrol edilebilir durumdadır, duyumsal oldu u zaman bireylerin algısına göre de i mektedir. Tepkisel Moderatörler: Bireylerin kültürel alt yapısı, vatanda ı oldu u ülke, ya ı, cinsiyeti, öncelikleri, ki ilikleri, beklentileri ile ilgili tepkisel moderatörlerdir Ba ımlı de i kenler Konuk tepkisi, Konukseverlik sonuçları tamamen konukların içsel, sosyo-kültürel yapısına ba ımlı de i kenlerdir. Konuk tepkisi: Bili sel, duygusal, psikolojik, davranı sal tepkilerdir. Konuk tepkisi ki isel oldu undan çözümlemesi ve sınıflandırılması zordur. Bu bölümdeki tepkilerin sebep ve sonuçları yemek yeme mekânlarında psikolojik belirleyiciler kısmında açıklanmaktadır. 183

12 Konukseverlik sonuçları: Mü teri memnuniyeti, tercih devamı, iyi intiba söylentisi amaçlanan sonuçlardır. Bu tip tepkiler de ki ilerin algısına ba ımlı de i kenlerdir. Bu yakla ım içersinde yeme i levli mekânları ve bu mekânlarda olu turan farklı i levlerdeki mekân parçaları, a a ıdaki bölümde ele alınarak ve bu ö elerin i levleri çerçevesinde tasarım kıstasları de erlendirilmektedir. Bu ba lamda, Yemek yeme mekânlarının insan zihninde algısını, imaj ve kimli inin olu umu etkileyen ba lıca fiziksel özellikler; Giri, Görü, Doku, Koku, Ses, Aydınlatma, Isı, Konum, Dı Mekân Tasarımı, Amblem ve Semboller, Bina ve Cephe Tasarımı, Park Alanı, Peyzaj ba lıkları altında incelenmi tir Tasarımı Etkileyen Fiziksel Özellikler Giri : Giri yolu dı temanın ana ö esi, iç mekân geçi alanıdır. Giri iç mekâna yönlendirir ve iç mekân atmosferini güçlendirir. Giri in yeri hiç tereddütsüz kendini ifade etmelidir. Giri mekânı mü terinin ilk ve son gördü ü yerdir. Konumunu yemek bölümüne uzak yapılmalıdır. Böylece, yemek yiyen insanların izlenildi i duygusuna kapılması engellenir (Ryu, Jawn, 2007; Heide, Gronhoug, 2006; Bhatia, 2003; Quinn, 2002). Giri mekânının genel tasarımı kavramsal anlayı ını yansıtması ve sirkülâsyonun en yo un oldu u giri ve çıkı eylemlerinin gerçekle mesinden dolayı i levsel olarak mekânın en önemli bölümlerinden bir tanesidir. Giri ve çıkı ları rahatlatacak geni kapıların, do ru aydınlatma elemanlarının seçimi, mekânın tercih edilmesinde önemli bir faktör olarak de erlendirilir. Görü : Görü algısı gözün mekânı kabul edilebilirli i konusunda bir sorudur. Görü algısı renk, ı ık, uyum, zıtlık ve düzenden olu ur. Görü algısını etkileyen bir di er faktörde bilinçaltıdır. Kirli önlüklü bir garson veya menünün üzerindeki lekeler görü algısı açısında kabul edilemezken mum ı ı ı, temiz masa örtüsü ve peçeteler olumlu bir etki yaratır. Doku: levsel olarak çözümlenecek de erlerle birlikte, kullanıcıya mekânda seçilen malzemeler ile dokunsal mesaj gönderilmektedir. Kullanılan malzemelerin renk ve dokusu ile olu an görsel ileti imde, kullanıcının fiziksel teması sonucu psikolojik rahatlık hissedilen malzemelerin seçilmesi mekân tasarımında önemlidir. Bunun aksi 184

13 durumunda kullanıcı mekânda fiziksel sınırlarını zorlayan sıcaklık ya da so ukluk hissedece i için psikolojik olarak olumsuz bir etki yaratacaktır (Quinn, 2002). Koku: Yemek yeme mekânlarında koku i levsel ve duyumsal olarak çok dikkat edilmesi gereken bir konudur. Çünkü yemek tat alma duyusunun yanında di er duyulara hitap etmelidir. Mekânın bu anlamda i tah açıcı olması gerekir. Koklama duyusu hem ho hem de naho kokuları içerir. Koku bir mekânın atmosferinin algısında kalıcı etkiler bırakabilir. Taze çekilmi kahve kokusu, fırınlanmı ekmek kokusu, taze çiçek kokusu ve çam kokulu esinti çok i tah açıcı olabilir. Mutfak, çöp ve bozuk ya ise negatif etkili kokulardır (Quinn, 2002). Ses: Mekândaki sesin uygun iddette kullanıcı tarafından duyulması gerekmektedir. nsan bedeninin fiziksel sınırları içersinde bulunması gereken mekândaki ses seviyesi, aynı zamanda mekânın algısını sa layacaktır. Ancak ses seviyesinin gürültüye dönü mesi, mekânın algılanma oranını dü ürürken kullanıcının psikolojik konforunu bozacaktır (Bedük, 1998; Miller, Schlitt, 1985; Lawson, 1987). Konu ma, servis çalı anlarının sesi ve mutfaktan gelen sesler ile birlikte müzik sesi iç mekân atmosferini etkiler. Do ru tasarlanmı bir ses organizasyonu, mekânın psikolojik olarak algılanmasında da etken olmaktadır. Aydınlatma: Farklı aydınlatma sistemleri sosyal davranı lar ve duygular üzerinde oldukça etkilidir (Bell, Fisher, Baum, Green, 1996). Tasarımcı, mekânın ruhunu yansıtırken, do ru aydınlatma planı uygulaması ile mekân ve yemeklerin güzel görünmelerinin yanında insanlarında güzel görünmelerini sa layabilir. Bu ortamların olu turulmasında neon, lazer, fiber, akkor floresan kapaklı, filtreli, dimmerli elemanlarını aydınlatma kaynaklarından biri veya birkaçı bir arada kullanılabilmektedir. Tasarımcı tüm aydınlatma elemanlarının avantajlarından yararlanmalıdır. Özellikle mekânda aydınlık ve lo luk yaratacak ı ık de erlerinin do ru saptanması, tasarlanan mekânın atmosferinin olu umunda önemli rol oynamaktadır. Isı: Yemek yenilen mekânın ve yeme in ısısı mekân atmosferinin algısı etkiler. Tercih edilen sıcaklıktaki bir mekân ve yemek kaliteli, zarafetli ve özenli bir etki yaratır. Fast Food restoranlarında sirkülâsyonun fazla olması ve daha fazla kar edilebilmesi için özellikle kı ın mekân daha serin tutulur (Quinn, 2002). 185

14 Konum: Bir restoranın ilk imajı konumundan ba lar. Yakınındaki binalar, sokaklar ve ticari faaliyetler insanların algısını etkiler. Mevki belli bir mü teri grubunu, fiyat aralı ının karar verilmesini ve menü seçimini etkiler. Restoranın teması o çevrede ya ayan insanların ihtiyaçlarını kar ılaması mevkisi ile çeli ki içinde olmaması gerekmektedir (Heide, Gronhoug, 2006; Quinn, 2002; Bhatia, 2003). Dı Mekân Tasarımı: Dı tasarımın i levi, ki iler üzerinde ilk etkiyi yaratmak ve ki ileri içeriye davet etmektir. Tasarımın mü teri grubunun hayal gücünü harekete geçirmesi ve merak uyandırması gerekmektedir. Cephe tasarımı, i letmenin ve iç mekânın kimli ini yansıtması açısından, tasarım kararları a amasında dikkatle ele alınmalıdır. Çünkü kullanıcının mekânla görsel ileti imi ilk olarak dı cephede ba lar. Dı tasarım bulundu u mevkinin karakterine uygun, ama dikkati üzerinde toplayacak de i ik özelliklere de sahip olmalıdır. Ayrıca, dı cephenin simgeledi i anlam, ta ıdı ı kimlik ve yansıttı ı imaj yeme mekânında yaratılmak istenen atmosfer ve tasarlanan mekân ile uyum içersinde olmalıdır. Mekân ilk mesajı dı mekân tasarımı ile verir ve bireylere iç mekân hakkında fikir verir. Bu anlamda mekânların iç-dı tasarım uyumu önem arz etmektedir (Heide, Gronhoug, 2006; Quinn, 2002; Lawson, 1987). Amblem ve Semboller: yi bir i aret en azından dört eyi ifade etmelidir; Öncelikle o mekânın bir restoran oldu u, orada bir çe it yemek sunumunun yapıldı ını, fiyat aralı ı ve mü teri profili hakkında bilgi vermelidir. aretlerin tarzı, rengi ve tasarımı mekânın iç ve dı temasıyla aynı olmalıdır. Boyutu yeterince büyük ve okunabilir olmalı fakat fazla büyük olursa ucuz imajı çizebilece i göz önüne alınmalıdır. En etkili i aretler sade ve kısa olanlardır (Ryu, Jawn, 2007; Heide, Gronhoug, 2006; Quinn, 2002; Lawson, 1987). Bina ve Cephe Tasarımı: Binanın tasarımı, restoranın teması ve sunulan yemek tarzı ile uyumlu olmalıdır. Çocuklara ve genç ailelere hizmet eden restoranlarda genellikle dikkati çekmek için açık renkler kullanılır. Açık renkler mutluluk, sıcaklık, rahatlık ve misafirperverli i temsil eder (Bhatia, 2003; Quinn, 2002; Bedük, 1998;). Park Alanı: Park alanı bir restoran için kalitenin ve imajın sembolüdür. Park alanının konumu tercih edilme sebebidir. Restoranın önünde geni bir park alanı giri e yakın olması özenle tasarlanmı dı 186

15 cepheyi ve peyzajı kapatabilir. Park alanını yan tarafta ayrı bir bölmeye konumlandırmak estetik açıdan tercih edilebilir ama bu durumda da güvenlik sorunları ya anabilir ve mü teri huzursuz olabilir. O yüzden, park alanını fazla uzak olmayacak, binanın peyzajını ve mimarisi kapatmayacak ekilde yanlarda ve arkalarda konumlandırılması gerekmektedir (Quinn, 2002; Mennel, Murcott, Otterloo, 1992). Peyzaj: Peyzaj bir restoranın atmosferi ve düzeni ile bütünlük sa lamalıdır. Bakımlı bir peyzaj ve dı cephe mü teriyi etkiler servis alanındaki karı ık görüntüyü gizler ve yemek yeme bölümünde güzel bir manzara olu turur. Peyzaj tasarımı restoranın teması ile iç ve dı özellikleriyle uyumlu olmalıdır (Quinn, 2002; Lawson, 1987). Yemek salonu dikkate alınarak tasarlanmı do al veya yapay manzara restoranın teması ile birlikte dü ünülmelidir. Örne in Japon ya am felsefesinde do a çok önemlidir (Ryu, 2005; Ryu,Jawn, 2007; Mennel, Murcott, Otterloo, 1992). 4. Sonuç nsano lu varolu undan itibaren gereksinimleri do rultusunda mekânları biçimlendirmektedir. Toplu yeme e iliminin ve bu eylemi payla ma ihtiyacının, insanın varolu u kadar eski oldu u kaynaklardan edinilen bilgilerdendir. Bu nedenle, insanların temel fiziksel gereksinimi olan yemek yeme eylemini kar ılamak için mekânlar üretilmi tir. Geçmi i bu kadar eski olan yemek kültürü ve mekânları, toplumsal etkile imin de en yaygın oldu u sosyal payla ım alanlarıdır. Dolayısıyla, toplumların yemek kültürünü incelemek, yemek yeme mekânlarının olu umunu etkileyen çevresel, sosyo-ekonomik ve kültürel faktörlerin anla ılması açısından önemli bir veri olu turmaktadır; Kültürler iklim, yerle im, tüketim kaynakları, teknoloji, ekonomi, politika, din, gelenekler, aile yapısı, örf ve adetler hakkında bilgiler içermektedir. Tüm bu veriler çerçevesinde edinilen bilgiler yeme mekânlarının kültürel alt yapısını, fiziksel yansımalarını ve psiko-sosyal kullanıcı gereksinimlerinin ifadesidir. Bu açıdan bakıldı ında kent ya amı içersinde yemek yeme mekânları, insanların ortak ya am kültürünün izlerini yakalamak, kolektif deneyimlerinin izini sürmek, gündelik ya amın imgesel boyutlarına dair veriler toplamak ve zengin bir sosyolojik sondaj alanı olu turmak gibi görevler üstlenirler. Bahsetti imiz bu mekanlar yo unla an insan kalabalıklarını, sosyo-kültürel evrenlerine dair potansiyel ve derinlikli sosyal analizler yapmaya yönlendirmektedir. 187

16 Özellikle Endüstri devrimi ile i olanaklarının artması çalı an toplumsal kesimin artması ile yemek kültüründe pratiklik ve i levsellik önem kazanmı olup ancak 1950 lerde uluslararası ticaret, göçler, kitle ileti im araçları ve turizmin artmasıyla insanların vizyonları geni lemi ve buna ba lı olarak konut dı ında yemek yeme mekanlarından beklentileri de artmı tır. Yüzyıllar boyunca ya anılan geli im sonucunda, bugün gelinen nokta insanların beraber yemek yeme için bir araya geldi i ve mekânların bu gereksinimi kar ılamak için tasarlandı ıdır. Ayrıca, endüstrile meden ve modernizmden sonra restoran kültürü bo vakitleri de erlendirmekten öte bir olguya dönü mü tür. Günümüzde bu amaçla tasarlanan mekânlarda kullanıcı gereksinimleri, beklentileri ve ihtiyaçları de i im göstermektedir (Ryu, 2005; Finkelstein, 1989). Bu de i imi belirleyen unsurlar ise toplumların sosyal ve kültürel yapılarındaki de i imdir. ç mekân tasarımında konfor ve estetik öznel bir kıstas olmasına ra men, yeme i levli mekânların tasarımında de erlendirilmesi gereken bir veridir. Öte yandan mekânda deneyimlenen kalıcı aynılıklar ve birliktelikler de kentsel mekana kimli ini veren özelliklerdir. Kentsel mekânın kolektif bellek olu turmasına dair en ayırıcı husus ise, mekânın barındırdı ı canlılık ve belirli mekânsal kodları içermesidir. Dolayısıyla çalı mada yemek yeme mekânlarının tasarımına yön tüm ba ımlı, ara ve ba ımsız de i kenlerin kavramsal-fiziksel içerikleri ve yansımaları Giri, Görü, Doku, Koku, Ses, Aydınlatma, Isı, Konum, Dı Mekân Tasarımı, Amblem ve Semboller, Bina ve Cephe Tasarımı, Park Alanı, Peyzaj ba lıkları altında incelenmi tir. Bahsi geçen ö eler mekansal olmakla birlikte, aynı zamanda aidiyet, statü, sınıf ya da ya am duru u gibi ki inin bireysel de erlerine göre karakteristik özelliklerini de olu turmaktadır. (Agnew, l993). Relph e göre, mekâna kimli ini veren özellikler ise, temelde, mekânın fiziki yapısı, içerdi i sosyo/kültürel boyut ve kullanıcı katılımı ile gerçekle en aktivitelerdir. Tüm bu unsurlar göz önünde tutuldu unda restoranların tasarım ere ini; bili sel olarak kavranan, tanımlı, okunabilen, anlamlandırılabilen, öznesi ile uyumlu kimlikli mekânlar olu maktadır. 188

17 Kaynakça Agnew, Jeremy. Representing Space (Space, Scale and Culture in Social Science), Place Culture Representation, (Edt.J.Duncan- D.Ley),London&New York: Routledge, Arslan, Mustafa, Türk Popüler Dindarlı ı, De erler E itimi Merkezi Yayınları: stanbul, Boudan, Christian, Mutfak Sava ı Damak Zevkinin Jeopoliti i, Ayrıntı Yayınları, stanbul Beardsworth, Alan, Bryman, Alan, Late Modernity and Qualification: The Case of the Themed Restaurant, Sociological Review, 47(2), ss , Bedük, Didem, ehir çi Otel Restoranlarının Tasarım lkelerine Bir Yakla ım ve stanbul daki Uygulamaların rdelenmesi, stanbul, Belge, Murat, Tarih Boyunca Yemek Kültürü, leti im Yayınları, stanbul, Bell, P. A.; Greene, T. C.; Fisher, J. D., Baum, A. Environmental psychology. Fort Wort: Harcourt, 1996, (4th ed., 5th ed. 2001). Bhatia, Anubhuti, Effects of Interior Environment on the Dining Experience and Design of Prototype Seafood Restaurant, Master Theses, Florida State University, Bozdayı, Ay e. Müge, ç Mekân ve nsan, Ajans Matbaacılık, Ankara, Kasım, Curao lu, Füsun, Konut Dı ında Yeme levli Mekânlarda ç Mekân ile Mobilya ve Donatının De i en Kültürel ve Sosyal Yapı Paralelinde Etkile imi, Sanatta Yeterlik Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Finkelstein, Joanne, Dining Out: A Sociology of Modern Manners, Oxford: Polity

18 Gür, engül, Oymen, Mekân Örgütlenmesi, Gür Yayıncılık, Trabzon, Gürsoy, Deniz, Yemek ve Yemekçili in Evrimi, SOFRA Yemek Üretim ve Hizmet A.., Kuru Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. ti., stanbul, Kasım, Grefe, Cristiane, Hamburger Ça ı, leti im Yayınları, stanbul, Heide, M., Gronhaug, K., Atmosphere: Conceptual Issues and Implications for Hospitality Management, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, Volume 6, Issue 4, pp , Kırım, Arman, Yeni Dunyada Strateji ve Yonetim, Sistem Yayıncılık, stanbul, Lawson, Fred, Restaurants, Clubs and Bars - Planning, Design and Investment, Architectural Pr.: London, Malinowski, B. (1992). Bilimsel Bir Kültür Teorisi, (S. Özkal, Çev.). stanbul: Kabalcı. (Orijinali 1944 te yayımlanmı tır), Mennel, Stephen, Murcott, Anne, Van Otterloo, Anneke, The Sociology of Food: Eating, Diet and Culture, Sage Publication: London, Miller, Stuart, Schlitt, Judith, K., Interior Space-Design Concepts for Personal Needs, Praeger: New York, Rapoport, Amos, House Form and Culture, Englewood Cliffs, N.J.: PrenticeHall,Inc.,1969. Rapoport, Amos, The Meaning of The Built Environment, Sage: Beverly Hills, Ryu, Kisang, Jawn, SooCheong, The Effect of Environmental Perception on Behavioral Intentions Through Emotions: The Case of Upscale Restaurants, Journal of Hospitallity & Research, Vol.31, No:1, pp ,

19 Ryu, Kisang, Dinescape, Emotions and Behavioral Intentions in Upscale Restaurants, Phd Desertation, Kansas State University Manhattan, Kansas Quinn, Thomas, Atmosphere in The Restaurant, Michigan State University Extension Tourism Educational Materials,

DERS İÇERİKLERİ. Modern Türkiye nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeleri ele alır.

DERS İÇERİKLERİ. Modern Türkiye nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeleri ele alır. DERS İÇERİKLERİ Birinci Dönem ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2+0) 2 (ECTS:2) Modern Türkiye nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeleri ele alır. TUR101 Türk Dili

Detaylı

Bina Bilgisi I KONUT. Y. Doç. Dr. Gaye

Bina Bilgisi I KONUT. Y. Doç. Dr. Gaye Bina Bilgisi I KONUT BaÜ mi marl ık/ 2006 Y. Doç. Dr. Gaye B İROL dersin amacı ba ş langıçt an günümüze barınma kült ürünün ve konut olgusunun geli ş iminin incelenmesi, de ğ i ş en mimari e ğ ilimler

Detaylı

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 BURSA Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 Bursa; Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi İçindekiler Giriş 3 Stratejik Ortaklar 4 Bursa 5 Sorunlar 6 Fırsatlar 7 Genel Yaklaşım 8 1.Bölüm:Bursa Stratejik

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM STÜDYOSU YER: ESKİ BAHÇE KAFE YERLEŞKESİ /KAMPÜS 1.

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK DANIġMAN: Faik GÖKALP SOSYOLOJĠ ALANI ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ ARASI ARAġTIRMA PROJE YARIġMASI BURSA TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

KONUTTA YENİ FİKİRLER

KONUTTA YENİ FİKİRLER KONUTTA YENİ FİKİRLER İSTANBUL TUZLA DA KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI KONUTTA YENİ FİKİRLER: EMİNEVİM İstanbul, Tuzla da Konut Yerleşimi

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

I. Sabit Kaynaklar, bunlar ısınma ve üretim amaçlı faaliyetlerin yapıldı ı yerlerdir.

I. Sabit Kaynaklar, bunlar ısınma ve üretim amaçlı faaliyetlerin yapıldı ı yerlerdir. G R Havanın gerek insan sa lı ına, gerekse do aya zarar verici duruma gelmesi, kirletici denen unsurların fazlala masıyla olur. Kirleticiler, belirli bir kaynaktan atmosfere bırakılan birinci derecede

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2

İÇİNDEKİLER. Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Giriş 1 Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2 Normal Dışı Davramışları Belirlemede Öznellik 2 Gelişimsel Değişimlerin Bir Bireyin Davranışsal ve Duygusal Dengesi Üzerindeki

Detaylı

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız Konya nın son dönemlerde en hızlı gelişen bölgesinde, DEKOR inşaatın 30 yılı aşkın tecrübesinin yansıması, yakından tanıdığınız yaşamınıza kalite kazandıran felsefesiyle MERAM PARK VİLLARI hayata geçiyor.

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Tasarım Psikolojisi SEÇ356 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

BÜYÜKPARK SOSYAL ODAKLI KAFETERYA TASARIMI

BÜYÜKPARK SOSYAL ODAKLI KAFETERYA TASARIMI ISS EYLÜL BÜYÜKPARK SOSYAL ODAKLI KAFETERYA TASARIMI 2 YA AR Ü ERS TES M MARLIK FAKÜLTES MIMARLIK E E RE TASARIMI B LÜMÜ 3 Y M O AT LA B B B BİF (Bornova İçin Fikirler) Bir kenti tasarlamak, o kent için

Detaylı

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Sayı: 42 BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Gazi Erçel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Aralık 2000 Ankara 2001 yılında uygulanacak para ve kur politikasının çerçevesi, uygulama prensipleri

Detaylı

www.elaresort.com www.elavillas.com /elaresort +90 444 1 352 /elaresort

www.elaresort.com www.elavillas.com /elaresort +90 444 1 352 /elaresort +90 444 1 352 www.elaresort.com www.elavillas.com /elaresort /elaresort Zarafet ve kaliteyle zenginleşen kusursuz bir dünya... L U X U R I S M Luxurism, sadece bir kelime değil; mükemmelliğin heyecan

Detaylı

Kentli Haklar El Kitab

Kentli Haklar El Kitab Kentli Haklar El Kitab (Avrupa Kentsel fiart ) Bu El Kitabı Deniz Altay L. Yıldız Tokman Aslı Tanrıkulu tarafından Birle mi Milletler Kadınların ve Kız Çocuklarının Haklarının Korunması ve Geli tirilmesi

Detaylı

Merhabalar, Bu Portfolio sizlere kendimi tanıtmak amacıyla oluşturduğum bir iletişim aracıdır.

Merhabalar, Bu Portfolio sizlere kendimi tanıtmak amacıyla oluşturduğum bir iletişim aracıdır. Merhabalar, Bu Portfolio sizlere kendimi tanıtmak amacıyla oluşturduğum bir iletişim aracıdır. İletişim, insanoğlunun varoluşundan beri ihtiyaç duyduğu en önemli oluşumlardan birisidir. Dünyayı domine

Detaylı

Aydınlatma (ICM 331) Ders Detayları

Aydınlatma (ICM 331) Ders Detayları Aydınlatma (ICM 331) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Aydınlatma ICM 331 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Work in Work. Tasarım ve uygulama konularında çözüm sunan ve sektörlerinde önder markalarla hizmet veren bir kuruluştur.

Work in Work. Tasarım ve uygulama konularında çözüm sunan ve sektörlerinde önder markalarla hizmet veren bir kuruluştur. Work in Work Tasarım ve uygulama konularında çözüm sunan ve sektörlerinde önder markalarla hizmet veren bir kuruluştur. Sizlerin istekleri ve beğenileri doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışında içerisinde

Detaylı

BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI

BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI HAZIRLAYANLAR 4C SINIFINDAN YAĞMUR ÇEVİK KAAN FANUSÇU ÖZGÜR ARDA ÖNDER BEGÜM ÖNSAL EREN ERTAŞ AYŞENAZ İPEK PROJE DANIŞMANI ASLI ÇAKIR 2009 Ç NDEK LER 1. Giri...

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Genişletilmiş Üçüncü Basım Mart 2010 Yayın No : MMO

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ MAYIS, 2016 MESLEK SEÇİMİ VE KARİYER PLANLAMADA VELİNİN ROLÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE İÇİNDEKİLER: Meslek Seçiminin Önemi Meslek Nedir? Kariyer Meslek Seçiminde Dikkat Edilecekler

Detaylı

Nas l Bir Kentte Yaflamal y z?

Nas l Bir Kentte Yaflamal y z? Nas l Bir Kentte Yaflamal y z? Bu El Kitabı Deniz Altay L. Yıldız Tokman Aslı Tanrıkulu tarafından Birle mi Milletler Kadınların ve Kız Çocuklarının Haklarının Korunması ve Geli tirilmesi Ortak Programı

Detaylı

MEMNUNİYET ÖLÇÜMÜ. BursaRay istasyonlarındaki güvenlik görevlilerinin size karşı tutum ve davranışlarından

MEMNUNİYET ÖLÇÜMÜ. BursaRay istasyonlarındaki güvenlik görevlilerinin size karşı tutum ve davranışlarından AMAÇ VE YÖNTEM Burulaş ın şehir içi ulaşım hizmetlerinden beklenti ve memnuniyeti ölçmek, yolcunun bakış açısıyla eksiklikleri belirlemek ve bu doğrultuda daha kaliteli hizmet verebilmek, Burulaş ın güçlü

Detaylı

A ALANI (RITM) İÇ MİMARLIKTA RESTORASYON MÜDAHALE DÖNÜŞÜM MODİFİKASYON Alanı

A ALANI (RITM) İÇ MİMARLIKTA RESTORASYON MÜDAHALE DÖNÜŞÜM MODİFİKASYON Alanı Anabilim Dalı Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Zeynep TUNA ULTAV Program Kordinatorü: Yrd.Doç.Dr. Çiğdem ÇETINKAYA Araştırma Görevlisi: Araş.Gör. Selin KARAGÖZLER ALANLAR A ALANI (RITM) İÇ MİMARLIKTA RESTORASYON MÜDAHALE

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

Gelecekteki dinamizmin temelleri gelenek ve tecrübelerdir.

Gelecekteki dinamizmin temelleri gelenek ve tecrübelerdir. Gelecekteki dinamizmin temelleri gelenek ve tecrübelerdir. Medikal teknoloji alanında iyi tanınmı ve geleneksel olarak aile irketi olan 4. jenerasyon Bay Thomas Butsch tarafından y netilmektedir. Kendisi

Detaylı

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03997 Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulamasını, ConnectKey özelliğine

Detaylı

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A İÇ KONTROL ç Kontrol Dairesi I lda Arslan 2 ubat 2009 / ISPART A İç Kontrol Tanım ç Kontrol, kurumlar n, yöneticileri ve çal anlar taraf ndan uygulanan; kurumlar n hedeflerinin el de edilmesinde gereken

Detaylı

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN zmir,2009 1 TE EKKÜR Bu projede eme i geçen danı man ö retmenim Ay egül Gürkan a, sunum hazırlamamda

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Işık-Renk Teorisi (GTM 059) Ders Detayları

Işık-Renk Teorisi (GTM 059) Ders Detayları Işık-Renk Teorisi (GTM 059) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Işık-Renk Teorisi GTM 059 Seçmeli 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. ÖNSÖZ... v GİRİŞ... 1

İÇİNDEKİLER. Sayfa. ÖNSÖZ... v GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ...... v GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI A. Hitap... 10 B. Selamlama... 14 C. Tanıtma ve Tanıştırma... 19 D. El Sıkma (Tokalaşma)... 24 E. El Öpme ve Öpüşme... 26 F.

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Ders Kodu: TOİ 1001. Seçmeli/Zorunlu: ZORUNLU

DERS BİLGİ FORMU. Ders Kodu: TOİ 1001. Seçmeli/Zorunlu: ZORUNLU Ders Adı: ÖN BÜRO HİZMETLERİ Saatler/Yerel Kredi: T 2 U 0 L 0 K 2 Öğretim Eleman(lar)ı: TOİ 1001 Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Sınıf, ders kitabı, örnek araştırmalar Dersin Amaçları: Bu derste ön büro

Detaylı

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I İLİŞKİSEL PAZARLAMA 31 MAYIS 2014 K O R A Y K A R A M A N

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

Doğa nın Siże Özel Tasarımları

Doğa nın Siże Özel Tasarımları Doğa nın Siże Özel Tasarımları O heybetli ağaçların tohumları yüzyıllar önce atılmıştı... Hayat, kendi meyvesinden tekrar doğan bir ağaçla anlatılacaktı tabi ki. Güçlü dallarına salıncak kurduğumuz, meyvesini

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

İnci Sigorta Kimdir?

İnci Sigorta Kimdir? İnci Sigorta Kimdir? Şirketimiz 48 yıl önce Cevdet İnci tarafından İnci sigorta Acenteliği olarak kurulmuştur. 1994 yılına kadar şahıs firması olarak devam eden şirketimiz bu tarihten itibaren İNCİ SİGORTA

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

Samm Hotel. Konaklama Sanatı

Samm Hotel. Konaklama Sanatı konsept Otel Samm Hotel Konaklama Sanatı Konaklamayı aleladelikten kurtarıp sanat içinde bir keyfe dönüştüren SAMM Hotel,modern ve minimal çizgisiyle Ankara nın vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor Ankara

Detaylı

Hayatınıza değer katarak, ev sahibi olmaktan öte yeni bir deneyim sunan Seyir Konutları ile sizleri ayrıcalıklı bir yaşama davet ediyoruz.

Hayatınıza değer katarak, ev sahibi olmaktan öte yeni bir deneyim sunan Seyir Konutları ile sizleri ayrıcalıklı bir yaşama davet ediyoruz. Hayatınıza değer katarak, ev sahibi olmaktan öte yeni bir deneyim sunan Seyir Konutları ile sizleri ayrıcalıklı bir yaşama davet ediyoruz. Estetik değerlere bağlı ve kullanımı kolay mekanları yaratırken

Detaylı

Hoșgeldiniz. Șirketler Arası Dialog. 15 Mayıs 2014

Hoșgeldiniz. Șirketler Arası Dialog. 15 Mayıs 2014 Șirketler Arası Dialog 15 Mayıs 2014 Global anlamda great workplace olmanın avantajlarını Türk ve Alman yöneticiler ile birlikte tartışıyoruz. Hoșgeldiniz Hayal mi? Çoktan gerçek mi? Global anlamda great

Detaylı

DESIGN WEEK ANTALYA İÇ MEKAN TASARIMI VE MOBİLYA Kasım 2017 Antalya Expo Center

DESIGN WEEK ANTALYA İÇ MEKAN TASARIMI VE MOBİLYA Kasım 2017 Antalya Expo Center Antalya... Profesyonel etkinliklerin, uluslararası ticaretin, turizm mimarisinin, modern kentleşmenin ve tasarımın yeni odağı. Tasarım dünyası, mobilya sektörü, projeciler ve kullanıcılar buluşuyor...

Detaylı

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ HAZAR STRATEJI ENSTITÜSÜ ENERJI VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI MERKEZI EMİN AKHUNDZADA SERAY ÖZKAN ARALIK 2014 Azerbaycan Enerji Görünümü 1İran Enerji Görünümü www.hazar.org HASEN Enerji

Detaylı

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler Isı İstasyonları Konularımız ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları BASINÇLI KAPLAR Boyler Genleşme Paslanmaz Proses Denge Kapları Tortu

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

BÖLÜM 1 YAZILIM TASARIMINA GİRİŞ YZM211 YAZILIM TASARIMI. Yrd. Doç. Dr. Volkan TUNALI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Maltepe Üniversitesi

BÖLÜM 1 YAZILIM TASARIMINA GİRİŞ YZM211 YAZILIM TASARIMI. Yrd. Doç. Dr. Volkan TUNALI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Maltepe Üniversitesi BÖLÜM 1 YAZILIM TASARIMINA GİRİŞ YZM211 YAZILIM TASARIMI Yrd. Doç. Dr. Volkan TUNALI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Maltepe Üniversitesi Amaçlar 2 Tasarımın ne olduğunu ve çeşitli tasarım türlerinin

Detaylı

VİTRİN KUYUMCULUĞU BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ VİTRİN

VİTRİN KUYUMCULUĞU BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ VİTRİN VİTRİN KUYUMCULUĞU BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ VİTRİN 1. Aşağıdakilerden hangisi vitrin i tanımlar? A) Satış yeridir. B) Bir reklamdır. C) Gösteri ve uygulamadır. D) Vitrin sunulacak ürünlerin sergilendiği,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM KAR AMACI GÜTMEYEN ORGANİZASYONLAR VE PAZARLAMA

BİRİNCİ BÖLÜM KAR AMACI GÜTMEYEN ORGANİZASYONLAR VE PAZARLAMA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KAR AMACI GÜTMEYEN ORGANİZASYONLAR VE PAZARLAMA Kar Amacı Gütmeyen Organizasyonlar: Kavramsal Bir Bakış... 3 Kar Amacı Gütmeyen Organizasyonlar ve Kavramlaştırma... 3 Kar Amacı

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RODİ ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RODİ ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RODİ ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş Amaç MADDE 1-Bu Yönetmeliğin amacı, Diyarbakır Büyükşehir

Detaylı

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul.

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRMESİ Devrim ERTÜRK Araş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. Beden konusu, Klasik

Detaylı

Farklı Bir Pişirme ve Gıda Saklama Yöntemi: Sous Vide

Farklı Bir Pişirme ve Gıda Saklama Yöntemi: Sous Vide Farklı Bir Pişirme ve Gıda Saklama Yöntemi: Sous Vide Günümüzde tüketicilerin yemek yeme ve yemek hazırlama faaliyetleri için ayırabildikleri zaman iyice kısıtlanmıştır. İş hayatının yoğun temposu çalışanları

Detaylı

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA 1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA Bu bölümde sosyal medya kavramı, gelişimi, özellikleri ve sosyal medya araçları ele alınarak geleneksel medya ve sosyal medya arasındaki farklar incelenmiştir. Ayrıca bu bölümde,

Detaylı

1.Yiyecek İçecek Sektörü. 2.Yiyecek İçecek Bölümünde Planlama. 3.Yiyecek İçecek Bölümünde Örgütlenme. 4.Yiyecek İçecek Bölümünde Üretim Süreci

1.Yiyecek İçecek Sektörü. 2.Yiyecek İçecek Bölümünde Planlama. 3.Yiyecek İçecek Bölümünde Örgütlenme. 4.Yiyecek İçecek Bölümünde Üretim Süreci 1.Yiyecek İçecek Sektörü 2.Yiyecek İçecek Bölümünde Planlama 3.Yiyecek İçecek Bölümünde Örgütlenme 4.Yiyecek İçecek Bölümünde Üretim Süreci 5.Yiyecek İçecek Bölümünde Maliyet Kontrolü 6.Menü Planlama 1

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

İÇMİMARİ PROJEDE FİKRİN SUNUM PAFTASINA YANSIMASI

İÇMİMARİ PROJEDE FİKRİN SUNUM PAFTASINA YANSIMASI İ ç M i m a r l ı k E ğ i t i m i 3. U l u s a l K o n g r e s i / A t ö l y e İÇMİMARİ PROJEDE FİKRİN SUNUM PAFTASINA YANSIMASI KAVRAMLAR Araş. Gör. Merve Buldaç, Araş. Gör. Tuğba Levent Anadolu Üniversitesi,

Detaylı

İklimsel Konfor ve Tesisat (İÇM 252) Ders Detayları

İklimsel Konfor ve Tesisat (İÇM 252) Ders Detayları İklimsel Konfor ve Tesisat (İÇM 252) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İklimsel Konfor ve Tesisat İÇM 252 Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 Turan ÖZYURT İSO Meclis Üyesi MADEN, TAŞ VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İMALATI 1. Grup Madencilik, Mermer ve Taş Ocakçılığı 23. Grup Cam ve Cam Mamulleri Sanayii 43.

Detaylı

ÇALIŞMA ALANLARINIZA YENİ BİR SOLUK GETİYORUZ

ÇALIŞMA ALANLARINIZA YENİ BİR SOLUK GETİYORUZ ÇALIŞMA ALANLARINIZA YENİ BİR SOLUK GETİYORUZ Mimari Tasarım Projelendirme İmalat Of is is Mobilyaları Uygulama www.tapso.com Ofis Mağaza Hastane Otel Restaurant Tapso Project Gibi Düşünmek Tapso Project

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... V. I. BÖLÜM İNSAN DAVRANIŞLARI VE ANLAMLARI A. İnsan Davranışları... 1 B. Davranışların Anlamları... 11

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... V. I. BÖLÜM İNSAN DAVRANIŞLARI VE ANLAMLARI A. İnsan Davranışları... 1 B. Davranışların Anlamları... 11 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... V I. BÖLÜM İNSAN DAVRANIŞLARI VE ANLAMLARI A. İnsan Davranışları... 1 B. Davranışların Anlamları... 11 1. Beden Dili... 11 2. Bedensel Davranışlar ve Anlamları... 13 3. Beden

Detaylı

Kara tarafından sunulmuş 3 boyutlu görseller. Siz hayal kurun Biz fark yaratalım.

Kara tarafından sunulmuş 3 boyutlu görseller. Siz hayal kurun Biz fark yaratalım. Kara tarafından sunulmuş 3 boyutlu görseller Siz hayal kurun Biz fark yaratalım. 1 Felsefemiz İşverenin hayallerini referans alarak tasarımda fark yaratmak, kişiye özel ve projenin gerektirdiği konsepti

Detaylı

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Tasarım I GRT 207 Her İkisi 1 2 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye.

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye. RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA www.mggroupturkiye.com MG GROUP KİMDİR? HAKKIMIZDA MG GROUP Olarak; Gerek iş ahlakımız

Detaylı

Sahne Tasarımı (ICM 354) Ders Detayları

Sahne Tasarımı (ICM 354) Ders Detayları Sahne Tasarımı (ICM 354) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sahne Tasarımı ICM 354 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

TASARIM KÜLTÜRÜ 112441 2015/02 10 TL

TASARIM KÜLTÜRÜ 112441 2015/02 10 TL TASARIM KÜLTÜRÜ D ER G İ S İ 112441 2015/02 10 TL 78 DOSYA Ölüm için Tasar m: Her eyin Bitti i Yer Tasar m n Ba lad Yer mi? Bu dosyan n amac do rudan do ruya bir yoksunlu a i aret etmek: Türkiye de (ve

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

Seminer (MGMT 500) Ders Detayları

Seminer (MGMT 500) Ders Detayları Seminer (MGMT 500) Ders Detayları Ders AdıDers Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Seminer MGMT 500 Her İkisi 0 0 0 0 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL INDD 101 Temel Sanat Eğitimi I (2-6-5) 7: Sanat ve tasarım olgusunun temel unsuru olan ışık, renk, gölge,

Detaylı

Ali Emiri Kültür Merkezi 12.04.2016 / 13:00-18:00

Ali Emiri Kültür Merkezi 12.04.2016 / 13:00-18:00 Istanbul Center For International Students İstanbul Uluslararası Öğrenci Merkezi Ali Emiri Kültür Merkezi 12.04.2016 / 13:00-18:00 İstanbul Aydın Üniversitesi / 444 1 428 www.aydin.edu.tr ULUSLARARASI

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

FRANCHISE. Technokids nedir

FRANCHISE. Technokids nedir Technokids ne yapar Technokids nedir Technokids, Teknoloji ve bilgi çağının sunduğu olanakları çocuklarla paylaşan, geleceğin yaratıcı beyinlerini ortaya çıkaran, yeteneklerini keşfeden, onlara yeni yetenekler

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk CSR

Kurumsal Sosyal Sorumluluk CSR Kurumsal Sosyal Sorumluluk CSR Yönetici adayı: Fotokopiciye para kaptırmayan kişi Anadolu Üniversitesi Plan 1) Kurumsal Sosyal Sorumluluk 2) Neden Kurumsal Sosyal Sorumluluk? 3) AB KSS Standartları, SA8000

Detaylı

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Kırsal Kalkınmada Yönetişim Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Çalışmanın arka planı Amaç: Kırsal kalkınmada yönetişim mekanizmalarının nasıl işlediği ve hangi araçların kullanıldığı Urfa özgülünde

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

YERLEŞİM ALANLARINDAKİ BİTKİLERİN İŞLEVLERİNİN İZMİR KENTİ GERÇEĞİNDE İRDELENMESİ. Prof. Dr. İlçin ASLANBOĞA

YERLEŞİM ALANLARINDAKİ BİTKİLERİN İŞLEVLERİNİN İZMİR KENTİ GERÇEĞİNDE İRDELENMESİ. Prof. Dr. İlçin ASLANBOĞA 487 YERLEŞİM ALANLARINDAKİ BİTKİLERİN İŞLEVLERİNİN İZMİR KENTİ GERÇEĞİNDE İRDELENMESİ Prof. Dr. İlçin ASLANBOĞA Kentsel mekanlarda yaşayan toplumlar yitirdikleri doğal çevrelerin özlemini çevrelerindeki

Detaylı

60 000 000.-EURO KLASSİS OTEL

60 000 000.-EURO KLASSİS OTEL KLASSİS OTEL İstanbul Silivri sahilinde,anadolu medeniyetlerinden esinlenen yunan,roma,selçuklu,ve Osmanlı stillerinin mimari olarak uygulandığı 43514 m2 tapulu,17692 m2 hazineden kiralık olan toplam 61206

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

Geleceğin Dersliğini Tasarlamak

Geleceğin Dersliğini Tasarlamak Geleceğin Dersliğini Tasarlamak Mehmet MUHARREMOĞL Ulusal Koordinatör mmuharremoglu@meb.gov.tr Zehra SAYIN Teknik Koordinatör zehrasayin@meb.gov.tr Projenin yasal çerçevesi itec Projesi 7. ÇP Bilgi ve

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır.

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır. Analiz Raporu Kısa Özet Her geçen gün eczanecilik sektörü kendi içerisinde daha da yarışır hale geliyor. Teknolojinin getirdiği kolaylık ile eczane otomasyonu artık elinizin altında. Çoğu eczacılar hastalarına

Detaylı

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL. Academic and Social Orientation. 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL. Academic and Social Orientation. 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR 811000000001103

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri Mikroekonomik Analiz I IKT701 1 3 + 0 6 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih, Talep, Maliyet, Üretim, Kar, Arz.

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI A2 BÖLÜMÜ SORULARI Teorik Soru Sayısı: 30 İstenilen Başarı Oranı : % 70 ( 21 Soru ) 1 KONULAR İşe Alım Süreci İşyeri Ziyaretleri Personel İhtiyaç Analizi Meslek

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ SOSYAL LER B R MLER BASIN YAYIN HALKLA L K LER MÜDÜRLÜ Ü Yöneten ve yönetilen ay r m n n ortaya ç kt tarihsel süreçten bu yana Halkla li kiler uygulamas n n de i ik görünüm ve biçimlerine rastlanm t r.

Detaylı