ELEKTROLİZE SUYUN GIDA ENDÜSTRİSİNDE KULLANIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTROLİZE SUYUN GIDA ENDÜSTRİSİNDE KULLANIMI"

Transkript

1 GIDA (2011) 36 (3): Derleme / Review ELEKTROLİZE SUYUN GIDA ENDÜSTRİSİNDE KULLANIMI Hatice Berna Poçan*, Mustafa Karakaya, Kübra Ulusoy Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, G da Mühendisli i Bölümü, Konya Özet G da güvenli inin temelini; hijyen ve sanitasyon oluflturur. Bu nedenle yap lan temizlik ve dezenfeksiyonlar ve kullan lan dezenfektan maddeler, insan sa l aç s ndan risk oluflturmamal d r. G da endüstrisinde yayg n olarak kullan lan dezenfektanlar klor içeren dezenfektanlar, iyot içeren dezenfektanlar (iyodoforlar), yüzey aktif bileflikler, kuarterner amonyum bileflikler, amfoterik bileflikler, oksidan maddeler (hidrojen peroksit, perasetik asit, ozon), alkali ve asit bileflikler vb.dir. Son y llarda elektrolize su, g da endüstrisinde ve di er çeflitli uygulamalarda dezenfektan olarak test edilmifl ve kullan lmaya bafllanm flt r. Elektrolize su, etkili dezenfeksiyon, kolay kullan m, nispeten ucuz, ve çevre dostu olmas gibi nedenlerden dolay di er geleneksel temizleme maddeleri üzerinde baz önemli avantajlara sahiptir. Bu derlemenin amac elektrolize su ve g da endüstrisinde kullan m hakk nda bilgi vermektir. Anahtar kelimeler: Dezenfektan, temizlik, elektrolize su Gelifl tarihi / Received: Düzeltilerek Gelifl tarihi / Received in revised form: Kabul tarihi / Accepted: THE USE OF ELECTROLYZED WATER IN FOOD INDUSTRY Abstract The basis of food safety depends on hygiene and sanitation. For this reason, the cleaning and disinfection process as well as the used disinfectant substances must not present health risks. The disinfectants used in health industry are those containing chlorine, those containing iodine (iodofors), surface active compounds, quaternary ammonium compounds, amphitricha compounds, oxidants (hydrogen peroxide, peracetic acid, ozone), alkaline and acidic compounds and etc. In recent years, electrolyzed water has been tested and used in food industry and in other different applications as a disinfectant. Electrolyzed water has certain important advantages to other conventional agents of cleaning, such as effective disinfection, user-friendly, relatively low cost, and being environment-friendly. The aim of this review is to inform about electrolyzed water and its use in food industry. Keywords: Disinfectant, cleaning, electrolyzed water *Yazışmalardan sorumlu yazar / Corresponding author; (+90) (+90)

2 H. B. Poçan, M. Karakaya, K. Ulusoy GİRİŞ G dalar n muhafazas nda uygulanan tüm yöntemlerin temel amac, mikrobiyel ve enzimatik de iflimleri önlemek veya s n rlamakt r. G dalar vas tas yla ortaya ç kan akut enfeksiyonlar ve zehirlenmeler, bugün merkezi yönetimler ve g da endüstrisi için y l öncesine göre çok daha büyük bir önem tafl maktad r. G dalarla oluflan enfeksiyonlar n Amerika da her y l 76 milyon vakaya, 300 bin hastane yat fl na ve 5000 ölüme yol açt tahmin edilmektedir (1). Dünyan n her yöresinde g da güvenli ini sa lamak için etkili ve güvenli protokoller ve maddelerin aray fl (Amerika, Japonya, ngiltere ve Tayvan gibi ülkelerde) çeflitli araflt rmac lar n ve g da üreticilerinin yan s ra perakendecilerin dikkatini çekmeyi sürdürmüfltür. Son zamanlarda Tayvan, Amerika ve ngiltere de g dalar vas tas yla ortaya ç kan salg nlar, uluslararas alanda büyük kayg uyand rm flt r. G dalar vas tas yla tafl nan hastal k etmenlerini azaltman n en iyi yolu, güvenli g da teminini sa lamakt r. Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktas (HACCP) sistemi pek çok g da iflletmesinde uygulansa da, ço u g dalarla tafl nan hastal k etmenleri g da sektöründe ortaya ç km flt r (2). Endüstriyel hijyen uygulamalar nda iflletmedeki olas tehlike faktörlerinin tan mlanmas, bunlara gerekli önemin gösterilmesi, kontrolleri ve giderilmeleri yönünde yeterli çaban n gösterilmesi büyük önem tafl maktad r. Bu noktada esas, temizlik ve dezenfeksiyon uygulamalar oluflturur (3). Temizlik; üretim ortam ile mevcut alet-ekipman n yüzeyine bulaflan veya fiziksel olarak yüzeylere gevflek bir flekilde tutunmufl bulunan kal nt ve kirlerin uzaklaflt r lmas ifllemidir. Dezenfeksiyon, bir ortamdaki mikroorganizmalar öldürmek veya üremelerini durdurmak amac yla yap lan ifllemlerdir (4). G da endüstrisinde g dalar n mikrobiyel güvenli i için ço unlukla klor veya klor dioksit kullan lmaktad r. Bununla birlikte, klorun etkisinin yetersizli i ve kal nt lar n n sa l a zarar vermesi gibi nedenlerle alternatif dezenfektanlar da araflt r lmaktad r. Ozon (O 3 ) halen g da endüstrisinde g dalar n yüzey hijyeni, ekipman, ambalaj materyali ve at k sular n dezenfeksiyonu gibi alanlarda kullan lmaktad r (5). Güçlü bir flekilde asidik elektrolize su olarak veya elektrolize güçlü asit sulu çözelti olarak da bilinen elektrolize su, Japonya da son birkaç y ld r kullan lan yeni bir antimikrobiyel ajand r ve bu suyun çeflitli mikroorganizmalara karfl antimikrobiyel aktiviteye sahip oldu u da bildirilmifltir (6-14). Elektrolize suyun; kimyasal ve fiziksel özellikleri, üretilmesi, antimikrobiyel özellikleri, dezenfektan etkisi, taze sebze, meyve, yumurta, kümes ve deniz mahsulleri gibi g da endüstrisindeki çeflitli uygulamalar ve di er baz alanlarda kullan m hakk ndaki bilgilere bu çal flmada yer verilmifltir. ELEKTROLİZE SU Elektroliz; elektrik ak m yard m yla, bir s v içinde çözünmüfl kimyasal bilefliklerin ayr flt r lmas ifllemidir. Elektroliz, elektrik ak m n n elektrolit içinde iletilmesiyle birlikte geliflir. Suyun elektrolit olarak kullan lmas durumunda, gerçekleflen ayr flma ifllemine "suyun elektrolizi" denir. Bu olay sonucunda oluflan suya da, "elektrolize su" denilir. Elektroliz ifllemi, elektroliz kab veya tank denilen bir ekipman içinde uygulan r. Bu ekipman, çözünerek art ve eksi yüklü iyonlara ayr lm fl bir bilefli in (elektrolit) içine birbirine de meyecek biçimde dald r lm fl iki elektrottan oluflur. Elektrotlar anot ve katot olarak isimlendirilir. Anot; yükseltgenmenin (elektron verme olay n n), katot; indirgenmenin (elektron alma olay n n) gerçekleflti i elektrottur (15). Elektroliz; yükseltgenme indirgenme reaksiyonlar temeline dayanmaktad r. Kimyasal reaksiyonlarda, elektronlar n bir molekülden di erine nakledilmesine, yükseltgenme indirgenme veya redoks reaksiyonlar denilmektedir. Bu reaksiyonlarda elektron veren moleküllere, indirgeyici ajan veya indirgen; elektron alan moleküllere ise, yükseltgeyici ajan veya yükseltgen ad verilir. Bir redoks çiftinin elektron kaybetmesi, yükseltgenme indirgenme potansiyeli (Y P) olarak bilinir ve "E0" fleklinde gösterilir. Buna ayn zamanda, elektron transfer potansiyeli veya sadece redoks potansiyeli adlar da verilmektedir (16). fiekil 1. Elektrolize suyun üretim flemas ve üretilen bileflikler (Kaynak 17'den derlenmifltir). 170

3 Elektrolize Suyun Gıda Endüstrisinde Kullanımı Saf su iyi bir iletken de ildir ve saf suda, elektrik tafl yacak yeteri kadar iyon bulunmaz (25 C de 1x10-7 M H + ve 1x10-7 M OH - ). Bu nedenle, elektrolize edilecek elektrolitin içine iletkenli i artt r c olarak genelde, potasyum hidroksit (KOH) ve sodyum klorür (NaCl) gibi bir madde de eklenebilir (18). Elektrolize suyun haz rlanmas nda NaCl kullan lmas, elektrolize suyun dezenfektan etkisini de art rmaktad r. NaCl ilavesi ile haz rlanan elektrolize suda, sodyum hipoklorit (HOCl) oluflmaktad r. Sodyum hipokloritin hemen hemen tüm patojen mikroorganizmalar üzerinde dezenfektan etkisinin oldu u kan tlanm flt r (19). Yap lan bir çal flmada, NaCl (100 mg/l) ile haz rlanan elektrolize su örneklerinde g dalarla ilgili hidroliz enzimlerinin (alfa amilaz ve lipaz) aktiviteleri test edilmifltir. Alfa amilaz aktivitesinin alkali elektrolize suda (ph:11) % 20 seviyesinde artt belirlenmifltir (20). Elektrolize su; asidik elektrolize su ve alkali elektrolize su olarak iki ayr tipte s n fland r labilir. Elektrolize edilmifl alkali çözelti (ph > 11 ve Y P < mv), katot taraf ndan oluflturulur ve bu su güçlü indirgenme potansiyeline sahip olup g dalar temizleyici çözelti olarak kullan labilir (21). Elektrolize edilmifl asit çözelti (ph < 2.7 ve Y P > 1100 mv) ise, anot taraf ndan oluflturulup güçlü yükseltgenme potansiyeline sahiptir ve bakteriyel dezenfektan olarak kullan labilir. Güçlü asidik elektrolize su; yüksek pozitif yükseltgenme indirgenme, güçlü asidite, yüksek konsantrasyonlu çözünmemifl oksijen ve güçlü antibakteriyel aktivite gibi kendine has özelliklere sahiptir. Bu suyun antibakteriyel etkisinin, asidik elektrolize sudaki, hipoklorik asit (HOCl) ve kal nt klor içeri i nedeniyle oldu u düflünülmektedir (22). Asidik elektrolize suyun, kapal ve karanl k flartlarda, bir y l boyunca korunabildi i; ayr ca günefl fl na üç gün maruz kald takdirde ph s n bir y l boyunca koruyabildi i ve etkisini kaybetmedi i de ortaya konulmufltur. Korunma flartlar na (kapal ve karanl k) bak lmaks z n alkali elektrolize suyun niteli inin kolayl kla de iflebildi i rapor edilmifltir (23). Elektrolize suyun en önemli avantaj, güvenli olufludur. Elektrolize suyun insan vücuduna hiçbir zarar vermedi i bildirilmifltir (24). Ayr ca güçlü bir asit olan elektrolize okside su (EO); deri, mukoz membranlar veya organik materyaller için afl nd r c olmad ndan hidroklorik asit veya sülfürik asitten farkl d r (17). Tüm bu avantajlara ilave olarak, glutaraldehite k yasla, EO suyun üretim/kullan m maliyeti yaklafl k 225 kat daha düflüktür (25). EO su, organik maddelerle temas etti inde, musluk suyu veya ters ozmoz (TO) yöntemiyle elde edilen sularla kar flt r ld nda tekrar normal su haline dönüflmektedir. Bunun yan s ra di er al fl lm fl dezenfeksiyon tekniklerine k yasla, EO su tekrar tekrar temizleme ifllemini azalt r, kullan m kolay, çok az yan etkiye sahip olup nispeten düflük maliyetlidir (26). Elektrolize su üretimini gerçeklefltiren ekipmanlar n ilk yat r m maliyetleri d fl nda, iflletme maliyetleri de düflüktür (27). Elektrolize Suyun Gıda Endüstrisinde Kullanımı G da güvenli i günümüzde gittikçe önem kazanan bir konu oldu undan, bu hususta toplum bilinci de giderek artmaktad r. Elektrolize su da son zamanlarda bu alanda kullan lmaya bafllanm flt r. Hem et ve hem de sebze, meyve a rl kl g dalar üzerine elektrolize su ile yap lm fl muhtelif çal flmalar mevcuttur. Elektrolize suyun; kesim tahtalar (28), kanatl gövdeleri (13, 29), yumurta (30), marul (31-37), havuç (38), armut (39), elma (40), fleftali (41), domates (42), çilek (36) ve çeflitli g da iflleme ekipmanlar için (10, 28, 43-45) etkili bir antimikrobiyel ajan oldu u gösterilmifltir. Son zamanlarda bazik karakterli elektrolize su ve sitrik asit kombinasyonunun; dilimlenmifl ürünler ve hububat taneleri üzerine g da kaynakl patojen ve mikroorganizma floras n azaltan güçlü antimikrobiyel bir etki gösterdi i belirtilmifltir (46-48). Elektrolize okside su, sebzelerin sterilizasyonu gibi çeflitli tar msal amaçlar için, metisiline dirençli Staphylococcus aureus bulaflmas n engellemek ve g da maddelerinin ve g da iflleme ekipmanlar n n dezenfeksiyonu için g da iflleme endüstrisindeki iyilefltirici uygulamalarda yayg n flekilde kullan lmaktad r (28, 29, 31, 38, 39, 41). Asidik elektrolize su ile y kanan, do ranm fl lahana ve maruldaki aerobik bakteri, koliform bakteri, Bacillus cereus ve psikrotrofik bakteri popülasyonunun ço almas n n, durdu u gözlenmifltir (32). Bir baflka çal flmada do ranm fl taze marullardaki patojen bakterilerin (Salmonella typhimurium, E. coli O157:H7 ve L. monocytogenes), marullar n elektrolize suya (ph 4-9, 30 C, 5 dakika) dald r lmas sureti ile inaktive edildi i rapor edilmifltir (37). EO suyun bakterisidal aktivitesini de erlendirmek için de birçok çal flma gerçeklefltirilmifltir. EO su; Pseudomonas aeruginosa (12, 14), Staphylococcus aureus (14, 171

4 H. B. Poçan, M. Karakaya, K. Ulusoy 44), S. epidermidis, E. coli O157:H7 (8, 9, 49), Salmonella enteritidis (49), Salmonella typhimurium (6), Bacillus cereus (14, 50), Listeria monocytogenes (6, 14), Campylobacter jejuni (13), Enterobacter aerogenes (44) ve Vibrio parahaemolyticus (11) dâhil çeflitli mikroorganizmalar üzerinde antimikrobiyel aktiviteye sahiptir. EO su; ayr ca Alternaria spp., Botrytis spp., Cladosporium spp., Colletotrichum spp., Curvularia lunata, Didymella bryonaie, Epicoccum nigrum, Fusarium spp., Helminthosporium spp., Pestalotia spp., Phomopsis longicolla, Rhodosporidium toruloides Erwinia chrysanthemi, Pantoea ananatis, Pseudomonas syringae, Aspergillus spp. (51), Botryosphaeria berengeriana (39), Moniliia fructicola (39, 51), Penicillium expansum (40) ve Tilletia indica (52) gibi birçok mantar çeflidinin çimlenmesini azaltabilmektedir. Paslanmaz çelik malzeme, g da endüstrisinde g da ile do rudan temas halinde olan yüzeylerde s kl kla kullan lmaktad r. Ayebah ve ark., (43) yapt klar çal flmalarda 8 günlük periyotta paslanmaz çelik yüzeylere elektrolize suyun olumsuz bir etkisinin olmad n belirlemifllerdir. Walker ve ark., (27, 45) sütün temas etti i yüzeylerin temizli inde elektrolize suyu kullanm fllar ve ortamda varl bilinen tüm bakterileri uzaklaflt rd n tespit etmifllerdir. Bu sonuçlar elektrolize suyun çiftliklerde, süt sa m sistemlerinde yüzey temizlenmesi ve sanitasyonunda kullan lmak üzere potansiyel bir dezenfektan oldu unu göstermifltir. Karkas ve et ürünlerine kontaminasyon sonucunda mikroorganizmalar h zl bir flekilde ço alarak oldukça yüksek say lara ulaflmakta ve ürünlerde arzulanmayan tat, koku, tekstür ve renk bozulmalar na ve hatta ço u zaman kalite kay plar na sebep olmaktad r. Ayn zamanda hastal k etmeni patojen mikroorganizmalar n bulaflmas durumunda tüketici sa l aç s ndan son derece tehlikeli sonuçlar da ortaya ç kabilmektedir (4). Kanatl etlerine g dalar vas tas yla tafl nan patojenlerin bulaflma olas l, kesim s ras nda ve sonras nda karkaslar n d flk ya maruz kalmalar n n sonucu gerçekleflebilir (53). Kanatl ürünlerinin artan tüketimiyle, bu g dalarla birlikte gelen ve g dalarla tafl nan hastal klarda bir art fl olmufltur (54). Campylobacter jejuni nin kanatl etlerine nispeten yüksek s kl kta bulaflmas nedeniyle çi kanatl etleri önemli düzeyde insan hastal klar n n sorumlusu olarak alg lanm flt r (55). Kanatl karkaslar nda kontaminasyonu azaltmak amac yla; Cetylpyridinium chloride (56), asitlendirilmifl sodyum klorür (57), klor dioksit ve peroksi asetikasit (58), hidrojen peroksit (59), - fl n (60), mikrodalga (61) ve so utma (62) dâhil say s z kontaminasyonu giderici ifllemler uygulanabilmektedir. Bu tip uygulamalar n ürün kalitesinde azalmaya neden olmas, kimyasal kal nt lar, rengin bozulmas, yüksek maliyet veya s n rl etkileri nedeniyle kabul edilebilirlikleri tart flmal d r (63). Genellikle kimyasal ve mikrobiyel bozulmalar nedeniyle her y l bitkisel ürünler ve su ürünlerinin %25 inin kayba u rad tahmin edilmektedir. Su ürünlerinin depolanarak muhafazas sürecinde lipit oksidasyonu ve mikrobiyel faaliyetlerin geliflmesi, yapay veya do al koruyucular vas tas yla kontrol edilebilir. Ancak ço u zaman tüketiciler yapay koruyucular n insan sa l üzerinde istenmeyen potansiyel riskler oluflturabilece ini göz önünde bulundurarak g dalarda kullan m ndan endifle duymaktad rlar. Elektrolize NaCl çözeltisi uygulamas, al fl lm fl n d fl nda son zamanlarda yap lan çal flmalarda, antimikrobiyel ve antioksidan ajan olarak üzerinde durulmaktad r. Yap lan bir çal flmada, Sazan fletolar n n raf ömrünü uzatmak amac yla NaCl çözeltisi ve esansiyel ya bileflenleri kullan larak ön muamele ifllemi gerçeklefltirilmifltir. Yap lan kimyasal analizler sonucunda elde edilen bulgularda elektrolize NaCl çözeltilerinin, lipit oksidasyonunu önemli ölçüde bask lad görülmüfltür (64). Tüm bu uygulamalar n d fl nda; alkali elektrolize suyun (ph 7-9.5) yemeklerin k sa sürede piflirilmesi, çay ve kahvenin suya daha h zl bir flekilde kar flmas ve renk vermesi, alkolün etkisinin vücuttan daha k sa sürede at lmas, pirinç pilav n n daha lezzetli olmas, al nan g dalar n vücut taraf ndan daha kolay emilmesi, bal k gibi kokulu g dalar n kokular n n uzaklaflt r lmas, et ve sert sebzelerin piflirilmesi gibi amaçlarla kullan ld da belirtilmifltir (16). Tofu (soya peyniri) üretiminde kaliteyi artt rmak aç s ndan, asidik ve alkali elektrolize suyun etkili oldu u bildirilmifltir (20). Düflük kaliteli pirinç tanelerinden iyi kaliteli pilav piflirmek için; musluk suyunun elektrolizi ile elde edilen suyun bir çeflidi olan zay flat lm fl alkali elektrolize su denenmifltir. Piflirilen pirinç tanelerindeki nitelik parametreleri gözetilerek, zay flat lm fl alkali elektrolize su ile piflirilen pirinç tanelerinin, elektrolize edilmemifl musluk 172

5 Elektrolize Suyun Gıda Endüstrisinde Kullanımı suyu ile piflirilen pirinç tanelerine göre, önemli ölçüde daha yumuflak oldu u ortaya ç km flt r. Ayr ca, zay flat lm fl alkali elektrolize su ile piflirilmifl pilavlardaki bozulman n da geciktirildi i gösterilmifltir (65). Elektrolize Suyun Diğer Alanlarda Kullanımı Elektrolize suyun, g da, t p ve sterilizasyon amac yla kullan m alanlar n n d fl nda farkl amaçlarla halk taraf ndan da kullan ld bilinmektedir. Alkali elektrolize su evcil hayvanlardaki parazitlerin uzaklaflt r lmas gibi amaçlarla da kullan lmaktad r (16). Japonya, Amerika ve Rusya gibi ülkelerde, ev tipi elektrolize su cihazlar vas tas yla elektrolize sular üretilip evlerde kullan lmaktad r. Asidik elektrolize su (ph 4-6); y pranm fl kuru ciltlerin önceki nemli haline getirilmesi, saç diplerinde oluflan kepe in önlenmesi, yaralar n temizlenmesi, akne ve egzamalar n iyilefltirilmesi, hemoroitlerin tedavisi, ayaklarda oluflan mantarlar n iyilefltirilmesi, sivilcelerin giderilmesi, mide spazm ve ülser gibi mide rahats zl klar n n tedavisi gibi çeflitli alanlarda kullan lmaktad r (65). SONUÇ Kimyasallarla kirlenen ve ekolojik dengesi bozulan yeryüzünde sa l kl g da üretimi, geliflen teknoloji ve artan nüfus aç s ndan de erlendirildi inde, günümüzde oldu u gibi artan bir flekilde gelecekte de insano lu için önemli bir sorun teflkil edecektir. G da sanayiinde kaliteli ve güvenli bir ürün elde edilmesi, iyi bir teknolojinin yan s ra ifllemeye uygun sanitasyon program n n uygulanmas yla gerçeklefltirilebilir. Kaliteli ve sa l kl bir üretimde çevre ve çal flanlar n temiz ve sa l kl olmas gerekti i gibi, iflletmedeki alet-ekipman ve tüm yüzeylere etkin ve periyodik bir temizlik ve dezenfeksiyon ifllemi uygulanmas da gereklidir. Hammaddenin iflletmeye girmesinden son ürün elde edilmesine kadar üretimin tüm aflamalar nda, ürüne çeflitli kaynaklardan mikrobiyel kontaminasyon söz konusudur. Öte yandan g dalarda çok say da mikroorganizma bulunmas pastörizasyon ve sterilizasyon gibi s l ifllemlerin uygulanmas n da güçlefltirmektedir. Bu gibi durumlar iflletmelerde ekonomik kay plara neden oldu u gibi, kontamine olmufl g dalar n tüketilmesi insan sa l aç s ndan da sorunlar yaratacakt r. Mikroorganizma kontaminasyonu ve yay lmas ile olumsuz etkilerinin önlenmesinde temizlik ve dezenfeksiyon çok önemli rol oynamaktad r. G da endüstrisinde kullan lacak dezenfektanlarda toksik olmama, dekompoze olma özelli i, kolay uygulanabilirlik, depolama s ras nda stabil olup aktivitesini yitirmeme, ekonomik olma ve çevreye zararl etkilerinin olmamas gibi özellikler aranmaktad r. Elektrolize suyun son y llarda dezenfeksiyon amaçl s kl kla kullan lmaya baflland ve maliyetinin çok düflük olmas nedeni ile de özellikle tercih edildi i görülmektedir. Elektrolize su, kolay uygulanmas, çok etkili olmas, üretiminin kolayl, nispeten ucuz olmas ve NaCl hariç hiçbir ilave kimyasal içermeyen saf su kullan larak dezenfektan üretilmesi gibi nedenlerle cazip bir s l olmayan ifllem olarak görünmektedir. Termal bir metot olmad için tat, koku, içerik vb. kalite parametrelerinde de iflikli e de yol açmamaktad r. Birçok g da çeflidinde EO su, dezenfektan olarak kullan m için çeflitli avantajlara sahip olsa da, EO su ile ilgili konular n daha fazla araflt r lmas na ihtiyaç vard r. Bu konular aras nda EO suyun g da iflleme tesislerinde kullan m n geniflletmeye yönelik yöntemler ve uygulamalarda yer almal d r. KAYNAKLAR 1. Mead PS, Slusker L, Dietz V, Slutsker L, Dietz V, McCagi LF Food-related illness and death in the United States. Emerging Infect Dis, 5, Chang PC HACCP Update in fish process in Taiwan. In DF: Hwang & T. Noguchi (Eds.), Proceedings of International Scientific Symposium On Marine Toxins and Marine Food Safety (pp ). Keelung: National Taiwan Ocean University. 3. Poçan HB Elektrolize suyun g da endüstrisinde kullan m. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Semineri, Konya, Türkiye, 55s. 4. Karakaya M G da flletmelerinde Hijyen ve Sanitasyon. Bas lmam fl Ders Notu. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi G da Mühendisli i Bölümü, Konya. 173

6 H. B. Poçan, M. Karakaya, K. Ulusoy 5. Ekici L, Sa d ç O, Kesmen Z G da Endüstrisinde Alternatif Bir Dezenfektan: Ozon. TR.aspx?IDDergi=2&IDIcerik=140 (Eriflim tarihi ) 6. Fabrizio KA, Cutter CN, Stability of electrolyzed oxidizing water and its efficacy against cell suspensions of Salmonella typhimurium and Listeria monocytogenes. J of Food Protect, 66, Horiba N, Hiratsuka K, Onoe T, Yoshida T, Suzuki K, Matsumoto T Bactericidal effect of electrolyzed neutral water on bacteria isolated from infected root canals. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontics, 87, Kim C, Hung YC, Brachett RE. 2000a. Efficacy of electrolyzed oxidizing (EO) and chemically modified water on different types of food-borne pathogens. Int J of Food Microbiol, 61, Kim C, Hung YC, Brackett RE. 2000b. Roles of oxidation-reduction potential in electrolyzed oxidizing and chemically modified water for the inactivation of food related pathogens. J of Food Protect, Kim C, Hung YC, Brackett RE, Frank JF Inactivation of Listeria monocytogenes biofilms by electrolyzed oxidizing water. J of Food Process and Preserv, 25, Kimura M, Mikami K, Hoshikawa H, Mori T, Kasai H, Yoshimizu M, Effect or rearing using an electrolyzed seawater on reduction of Vibrio parahaemolyticus from sea urchin. Nippon Suisan Gakkaishi, 72, Kiura H, Sano K, Morimatsu S, Nakano T, Morita C, Yamaguchi M Bactericidal activity of electrolyzed acid water from solution containing sodium chloride at low concentration, in comparison with that at high concentration. Int J of Food Microbiol Methods 49, Park H, Hung YC, Brackett RE. 2002a. Antimicrobial effect of electrolyzed water for inactivating Campylobacter jejuni during poultry washing. Int J of Food Microbiol, 72 (1-2): Vorobjeva NV, Vorobjeva LI, Khodjaev EY The bactericidal effects of electrolyzed oxidizing water on bacterial strains involved in hospital infections. Artificial Organs, 28, Anon elektroliz/ansiklopedi. 16. Millio lu Ö Elektrolize suyun Vicia faba L. üzerine genotoksik etkisinin kontrolü, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. 17. Huang YR, Hung YC, Hsu SY, Huang YW, Hwang DF Application of electrolyzed water in the food industry. Food Control 19, Tagawa M, Yamaguchi T, Yokosuka O, Matsutani S, Maeda T, Saisho H Inactivation of hepadnavirus by electrolyzed acid water. J Antimicrob Chemother, 46, Rutala WA, Weber DJ Uses of inorganic hypochlorite (bleach) in healty-care facilities. Clin Microbiol Rev, 10, Hara Y, Kobayashi K, Izumi Y Activation of subtilisin, alpha-amylase and lipase by electrolyzed water. J of The Japanese Soc for Food Sci and Technol.-Nippon Shokuhin Kagaku Kogaku Kaishi, 50, 12: Hsu SY Effects of flow rate, temperature and salt concentration on chemical and physical properties of electrolyzed oxidizing water. J of Food Engineer, 66, Tosa N, Yamasaki Y Effect of organic substances on the residual chlorine contained in the strong acidic electrolyzed water. J of The Japanese Soc for Food Sci and Technol.-Nippon Shokuhin Kagaku Kogaku Kaishi, 47, 4: Koseki S, Itoh K, Fundament properties of electrolyzed water. J of The Japanese Soc for Food Sci and Technol.-Nippon Shokuhin Kagaku Kogaku Kaishi, 47, 5: Mori Y, Komatsu S, Hata Y, Toxicity of electrolyzed strong acid aqueous solution-subacute toxicity test and effect on oral tissue in rats. Odontology, 84, Sakurai Y, Nakatsu M, Sato Y, Sato K Endoscope contamination from HBV- and HCVpositive patients and evaluation of a cleaning/disinfecting method using strongly acidic electrolyzed water. Digest Endoscopy, 15, Tanaka N, Fujisawa T, Daimon T, Fujiwara K, Yamamoto M The effect of electrolyzed strong acid aqueous solution on hemodialysis equipment. Artificial Organs, 23,

7 Elektrolize Suyun Gıda Endüstrisinde Kullanımı 27. Walker SP, Demirci A, Graves RE, Spencer SB, Roberts RF. 2005a. CIP cleaning of a pipeline milking system using electrolyzed oxidizing water. Int J of Dairy Technol, 58, Venkitanarayanan KS, Ezeike GO, Hung YC, Doyle MP. 1999a. Inactivation of Escherichia coli O157:H7 and Listera moncytogenes on plastic kitchen cutting boards by electrolyzed oxidizing water. J of Food Protect, 62, Fabrizio KA, Sharma RR, Demirci A, Cutter CN Comparison of electrolyzed oxidizing water with various antimicrobial interventions to reduce Salmonella species on poultry. Poultry Sci, 81, Russell SM The effect of electrolyzed oxidative water applied using electrostatic spraying on pathogenic and indicator bacteria on the surface of eggs. Poultry Sci, 82, Izumi H Electrolyzed water as a disinfectant for fresh-cut vegetables. J of Food Sci, 64, Koseki S, Itoh K. 2001a. The effect of acidic electrolyzed water on the quality of cut vegetables. J of The Japanese Soc for Food Sci and Technol.- Nippon Shokuhin Kagaku Kogaku Kaishi, 48, 5: Koseki S, Yoshida K, Isobe S, Itoh K. 2001b. Decontamination of lettuce using acidic electrolyzed water. J of Food Protect, 64, Koseki S, Fujiwara K, Itoh K Decontaminative effect of frozen acidic electrolyzed water on lettuce. J of Food Protect, 65, Koseki S, Isobe S, Itoh K. 2004a. Efficacy of acidic electrolyzed water ice for pathogen control on lettuce. J of Food Protect, 67, Koseki S, Yoshida K, Isobe S, Itoh K. 2004b. Efficacy of acidic electrolyzed water for microbial decontamination of cucumbers and strawberries. J of Food Protect, 67, Yang H, Swem BL, Li Y The effect of ph on inactivation of pathogenic bacteria on fresh-cut lettuce by dipping treatment with electrolyzed water. J of Food Sci, 68, Kim C, Hung YC, Brackett RE, Lin CS Efficacy of electrolyzed oxidizing water in inactivating Salmonella on alfalfa seeds and sprouts. J of Food Protect, 66, Al-Haq MI, Seo Y, Oshita S. Kawagoe Y Disinfection effects of electrolyzed oxidizing water on suppressing fruit rot of pear caused by Botryosphaeria berengeriana. Food Res Inter, 35, Okull DO, Laborde LF Activity of electrolyzed oxidizing water against Penicilium expansum on suspension and on wounded apples. J of Food Sci, 69, Al-Haq MI, Seo Y, Oshita S, Kawagoe Y Fungicidal effectiveness of electrolyzed oxidizing water on post harvest brown rot of peach. Horticultural Sci, 36, Bari ML, Sabina Y, Isobe S, Uemura T, Isshiki K Effectiveness of electrolyzed acidic water in killing Escherichia coli O157:H7, Salmonella enteritidis, and Listeria monocytogenes on the surfaces of tomatoes. J of Food Protect, 66, Ayebah B, Hung YC, Frank JF Enhancing the bactericidal effect of electrolyzed water on Listeria monocytogenes biofilms formed on stainless steel. J of Food Protect, 68, Park H, Hung YC, Kim C. 2002b. Effectiveness of electrolyzed water as a sanitizer for treating different surfaces. J of Food Protect, 65, Walker SP, Demirci A, Graves RE, Spencer SB, Roberts RF. 2005b. Cleaning milking systems using electrolyzed oxidizing water. Transactions of ASAE, 48, Park BK, Oh MH, Oh DH Effect of electrolyzed water and organic acids on the growth inhibition of Listeria monocytogenes on lettuce. Korean J Food Preserv. 11, Park YB, Jin YG, Rahman SME, Ahn J, Oh DH Synergistic effect of electrolyzed water and citric acid against Bacillus cereus cells and spores on cereal grains. J Food Sci. 74, Rahman SME, Jin YG, Oh DH Combined effects of alkaline electrolyzed water and citric acid with mild heat to control microorganisms on cabbage. J Food Sci. 75: Venkitanarayanan KS, Ezeike GOI, Hung YC, Doyle MP. 1999b. Efficacy of electrolyzed oxidizing water for inactivating Escherichia coli O157:H7, Salmonella enteritidis, and Listeria monocytogenes. Appl and Environment Microbiol, 65,

8 H. B. Poçan, M. Karakaya, K. Ulusoy 50. Len SV, Hung YC, Erickson M, Kim C Ultraviolet spectrophotometric characterization and bactericidal properties of electrolyzed oxidizing water as influenced by amperage and ph. J of Food Protect, 63, Buck JW, Van Iersel MW, Oetting RD, Hung YC In vitro fungicidal activity of acidic electrolyzed oxidizing water. Plant Dis, 86, Bonde MR, Nester SE, Khayat A, Smilanick JL, Frederick RD, Schaad NW Comparison of effects of acidic electrolyzed water and NaOCl on Tilletia indica teliospore germination. Plant Dis, 83, Windham WR, Kurt LC, Park BS, Buhr RJ Visible/NIR spectroscopy for characterizing fecal contamination of chicken carcasses. ASAE Paper ASAE, St. 54. Alterkruse SF, Stern NJ, Fields PI, Swerdlow DW Campylobacter jejuni an emerging foodborne pathogens. Emerg Infect Dis. 5: White PL, Baker AR, James WO Strategies to control Salmonella and Campylobacter in raw poultry products. Rev Sci Technol Int Epiz, 16, Xiong H, Li Y, Slavik MF, Walker JT Spraying chicken skin with selected chemicals to reduce attached Salmonella typhimurium. J Food Protect. 61, Kemp GK, Aldrich ML, Waldroup AL Acidified sodium chlorite antimicrobial treatment of broiler carcasses. J. Food Prot. 63: Morris CE Multiple hurdles minimize pathogens. Food Eng. 71, Lillard HS, Thomson JE Efficacy of hydrogen peroxide as a bactericide in poultry chiller water. J Food Sci. 48, Katta SR, Rao DR, Dunki R. Chawan CB, Effect of gamma irradiation of whole chicken carcasses on bacterial loads and fatty acids. J Food Sci. 56: Göksoy EO, James C, Corry JEL The effect of short-time microwave exposures on inoculated pathogens on chicken and the shelf-life of uninoculated chicken meat. J Food Engineer 45, Vivien MA, Janet EL, Burton CH, Whyte RT, Mead GC Hygiene aspects of modern poultry chilling. Int J Food Microbiol. 58: Smulders FJM, Greer GG Integrating microbial decontamination with organic acids in HACCP programs for muscle foods: Prospects and controversies. Int J Food Microbiol. 44: Mahmoud BSM, Yamazaki K, Miyashita K, Shin II, Suzuki T A new technology for fish preservation by combined treatment with electrolyzed NaCl solutions and essential oil compounds. Food Chem. 99, Onishi R, Hara Y, Arai E Improvement of eating quality and preservability of cooked rice obtained from aged rice grains by weak electrolyzed cathode water. J of The Japanese Soc for Food Sci and Technol-Nippon Shokuhin Kagaku Kogaku Kaishi, 48 (2):

T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ

T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ SA T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ NEGAT F YON VE OZON UYGULAMASININ ÇE TL BAKTER LER ÜZER NE ETK LER N N NCELENMES, SO UTMA KULES VE HASTANE ATIK SULARININ DEZENFEKS YONUNDA KULLANIMININ

Detaylı

Taze Sıkılmış Meyve Sularının Mikrobiyolojik Kalitesi 1

Taze Sıkılmış Meyve Sularının Mikrobiyolojik Kalitesi 1 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2006 Cilt: 04 Sayı: 04 Sayfa: 1-20 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702060401.pdf Taze Sıkılmış Meyve Sularının Mikrobiyolojik Kalitesi 1 Ufuk Bağcı 2, Ayhan Temiz 3 Giriş

Detaylı

Prof.Dr. Hulusi BARLAS

Prof.Dr. Hulusi BARLAS STANBUL ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ YÜKSEK L SANS TEZ LAÇ ENDÜSTR S ATIKSULARINDA FENTON PROSES LE RENK VE KO G DER M Çevre Müh. N.Didem SERT Çevre Mühendisli i Anabilim Dal Dan man Prof.Dr. Hulusi

Detaylı

FARKLI TİP UNLARA OZON UYGULAMASININ, UN, HAMUR VE EKMEK KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

FARKLI TİP UNLARA OZON UYGULAMASININ, UN, HAMUR VE EKMEK KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ GIDA (20) 36 (4): 209-26 Araflt rma / Research FARKLI TİP UNLARA OZON UYGULAMASININ, UN, HAMUR VE EKMEK KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ Mustafa Kürşat Demir*, Adem Elgün, M. Sami Elgün Selçuk Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

TÜRK YE'DE ÇIKAN DO AL ZEOL T N ÇOCUK BEZLER NDE ANT M KROB YAL MADDE OLARAK KULLANILMASI

TÜRK YE'DE ÇIKAN DO AL ZEOL T N ÇOCUK BEZLER NDE ANT M KROB YAL MADDE OLARAK KULLANILMASI stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi TÜRK YE'DE ÇIKAN DO AL ZEOL T N ÇOCUK BEZLER NDE ANT M KROB YAL MADDE OLARAK KULLANILMASI 27.

Detaylı

Hastanelerde Dezenfeksiyon Politikalar ve Yap lan Yanl fll klar

Hastanelerde Dezenfeksiyon Politikalar ve Yap lan Yanl fll klar 006 Ozyurt 3/1/02 9:59 Page 1 STER L ZASYON DEZENFEKS YON VE HASTANE NFEKS YONLARI Hastanelerde Dezenfeksiyon Politikalar ve Yap lan Yanl fll klar Doç. Dr. GATA Haydarpafla E itim Hastanesi Mikrobiyoloji

Detaylı

Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar

Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar Hakan Kaplan; Çevre Müh. TTMD Üyesi ÖZET H zl teknolojik ve endüstriyel geliflme,çarp k kentleflme, geleneksel yaflam tarz n n de iflmesi gibi faktörler

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 Turkish Journal of Hospital Infections Hastane İnfeksiyonları Dergisi Y l : 2008 Cilt : 12 Ek : 1 TÜRK HASTANE ÝNFEKSÝYONLARI ve KONTROLÜ DERNEÐÝ 2000 TÜRK HASTANE İNFEKSİYONLARI ve KONTROLÜ

Detaylı

Hastane At klar, Ne Yapal m?

Hastane At klar, Ne Yapal m? 019 Ozerol 25/12/01 10:17 Page 1 STER L ZASYON DEZENFEKS YON VE HASTANE NFEKS YONLARI Hastane At klar, Ne Yapal m? Doç. Dr. brahim Halil Özerol nönü Üniversitesi T p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik

Detaylı

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır.

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Bir damla su II 1 Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Ali Polat Tamamlay c Bilgiler Suyun niteli ini ve kalitesini konu alan kitab m z n tamamlay

Detaylı

Fonksiyonel g dalar. Functional foods

Fonksiyonel g dalar. Functional foods DUFED, 2(1), 28-35, 2013 Fonksiyonel g dalar Gülflah Saydan Kanbero lu a*, Raciye Meral b a Yüzüncü Y l Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, 65080 Van b Yüzüncü Y l Üniversitesi Mühendislik-Mimarl

Detaylı

TERMAL YÖNTEMLERLE MAGNEZYUM ÜRET M TEKNOLOJ S N N GEL fit R LMES

TERMAL YÖNTEMLERLE MAGNEZYUM ÜRET M TEKNOLOJ S N N GEL fit R LMES TERMAL YÖNTEMLERLE MAGNEZYUM ÜRET M TEKNOLOJ S N N GEL fit R LMES stanbul Sanayi Odası - Y ld z Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi 1. Grup Maden ve Ta? Ocakları

Detaylı

KASIM 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R

KASIM 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Tür Atlayan Hastal klar KASIM 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayanlar: Prof. Dr. Cemil ÇEL K* - Prof. Dr. rfan EROL** - Uzm. Dr. F. Seda B L R ORMANCI** - Arafl. Gör. N. Deniz AYAZ** *Biyokimyac,

Detaylı

Dr. Ayflen ALAY VURAL. Tar msal Araflt rmalar Genel Müdürlü ü Bahçe Bitkileri Araflt rmalar Dairesi Baflkanl. Ebru NURAY

Dr. Ayflen ALAY VURAL. Tar msal Araflt rmalar Genel Müdürlü ü Bahçe Bitkileri Araflt rmalar Dairesi Baflkanl. Ebru NURAY T.C. TARIM VE KÖY filer BAKANLI I TARIMSAL ARAfiTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü Organik Tar m Araflt rma Sonuçlar 2005-2010 Editör Dr. Ayflen ALAY VURAL Tar msal Araflt rmalar Genel Müdürlü ü Bahçe Bitkileri

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Servet Seden Çak ro lu Özteker; Mak. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Dergimizin bu say s nda genel olarak mekanik tesisat sistemlerinin devreye

Detaylı

Enerjiden Tasarruf Sa larken, ç Hava Kalitesi Nas l Yüz Kere Daha yi Hale Getirebilir?

Enerjiden Tasarruf Sa larken, ç Hava Kalitesi Nas l Yüz Kere Daha yi Hale Getirebilir? Enerjiden Tasarruf Sa larken, ç Hava Kalitesi Nas l Yüz Kere Daha yi Hale Getirebilir? P.O. Fanger; Prof. Dr. ÖZET Dünyan n de iflik kesimlerinde, yap lan kapsaml araflt rmalar, bir çok büro ve benzeri

Detaylı

Research Highlights. çindekiler İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Bölüm Ba kan ndan. Genel Bilgiler. Altyap. Ara t rmalar. çimizden ... ... ... ...

Research Highlights. çindekiler İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Bölüm Ba kan ndan. Genel Bilgiler. Altyap. Ara t rmalar. çimizden ... ... ... ... G I D A M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ Ö Z E L S AY I S I çindekiler Bölüm Ba kan ndan Genel Bilgiler Altyap Ara t rmalar çimizden... 3... 5... 11... 15... 46 2 0 1 3 Bölüm Ba kan ndan Prof.Dr. Ahmet Yemenicioğlu

Detaylı

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER Ankara 2004 T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Hacettepe Üniveitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ç NDEK LER Ön Söz... 5 Sunufl... 7 Yeterli ve Dengeli

Detaylı

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Rüknettin Küçükçal ; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Binalarda enerji ekonomisi kavram y llar içinde geliflmifltir. Yönetmeliklerde konunun ele al nmas da buna

Detaylı

BATMAN L NDE 2006 YILINDA MEYDANA GELEN SEL FELAKET NDEK AC L SA LIK H ZMETLER VE DENEY MLER M Z

BATMAN L NDE 2006 YILINDA MEYDANA GELEN SEL FELAKET NDEK AC L SA LIK H ZMETLER VE DENEY MLER M Z BATMAN L NDE 2006 YILINDA MEYDANA GELEN SEL FELAKET NDEK AC L SA LIK H ZMETLER VE DENEY MLER M Z *AL B., ** AKGUN A., *** YEfi LKAYA A., *Gaziantep Üniversitesi T p Fakültesi Acil T p AD, Gaziantep **Batman

Detaylı

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009 H A V U Z OPERATÖR E L K T A B I UHE TEKN K KOM SYONU Teknik Yay n No: 3 Mart 2009 ll. Bas m Mart 2009 Tüm haklar UHE ne aittir. zinsiz k smen veya tamamen yay nlanamaz. Bu talimat, UHE Teknik Komisyonu

Detaylı

Her derde deva hazinemiz

Her derde deva hazinemiz Her derde deva hazinemiz bor ESK fieh R in Seyitgazi ilçesinden K rka buca na do ru ilerliyoruz. Amac m z Bat Anadolu daki bu dünyan n en büyük boraks cevherini yak ndan görmek ve iflletme tesislerini

Detaylı

Petrol- fl Yay n :103

Petrol- fl Yay n :103 Yay n :103 Türkiye Petrol Kimya Lastik flçileri Sendikas Adres : Altunizade Mah. Kuflbak fl Caddesi No: 25 34662 Altunizade/ Üsküdar, STANBUL Tel : 0216 474 98 70 (Pbx) Faks : 0216 474 98 67 E-posta :

Detaylı

Bina Otomasyon Sistemleri

Bina Otomasyon Sistemleri Bina Otomasyon Sistemleri Levent Çimen; Mak. Müh. ÖZET Günümüz Bina Otomasyon Sistemleri mevcut iklimlendirme ekipmanlar n kullanarak konfor düzeyini art rman n yan s ra enerji giderlerlerini de azalt

Detaylı

Baz Özel Klima Uygulamalar na Genel Bir Bak fl

Baz Özel Klima Uygulamalar na Genel Bir Bak fl Baz Özel Klima Uygulamalar na Genel Bir Bak fl M. Fevzi Özel; Mak. Müh TTMD Üyesi ÖZET Klima uygulamalar söz konusu oldu- unda asl nda her yap n n kendi içerisinde özel olarak de erlendirilmesi gereklidir.

Detaylı

EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74

EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74 EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74 YAYIN KURULU NDAN 1 Ç NDEK LER ÖZET VEFAT Füsun Sayek i kaybettik DERLEME Laboratuvarda Akreditasyon Dr. Esra Karakoç 2 3 15 Dünyada hemen her konuda pek çok geliflme ve de

Detaylı

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [MART-HAZ RAN 2012] SAYI: 59 ISSN: 1303-1139 Deprem ve Kentsel Dönüflüm Kensel Dönüflüm / Nilgün Ergun - Handan Türkoğlu Van (2011) Depreminin

Detaylı

I k Kaynaklar, Polimerizasyon ve Klinik Uygulamalar

I k Kaynaklar, Polimerizasyon ve Klinik Uygulamalar Derleme EÜ Di hek Fak Derg 2006; 27: 117-124 Derleme EÜ Di hek Fak Derg 2005; 26: 1-5 I k Kaynaklar, Polimerizasyon ve Klinik Uygulamalar Curing Units, Polymerisation and Clinical Application Özden ÖZEL

Detaylı

Tavuk Kesimhane ve İşletmelerinde Kullanılan Ticari Dezenfektanlar ve Etkinlikleri 1

Tavuk Kesimhane ve İşletmelerinde Kullanılan Ticari Dezenfektanlar ve Etkinlikleri 1 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2004 Cilt: 02 Sayı: 10 Sayfa: 1-28 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702041001.pdf Tavuk Kesimhane ve İşletmelerinde Kullanılan Ticari Dezenfektanlar ve Etkinlikleri 1

Detaylı