ELEKTROLİZE SUYUN GIDA ENDÜSTRİSİNDE KULLANIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTROLİZE SUYUN GIDA ENDÜSTRİSİNDE KULLANIMI"

Transkript

1 GIDA (2011) 36 (3): Derleme / Review ELEKTROLİZE SUYUN GIDA ENDÜSTRİSİNDE KULLANIMI Hatice Berna Poçan*, Mustafa Karakaya, Kübra Ulusoy Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, G da Mühendisli i Bölümü, Konya Özet G da güvenli inin temelini; hijyen ve sanitasyon oluflturur. Bu nedenle yap lan temizlik ve dezenfeksiyonlar ve kullan lan dezenfektan maddeler, insan sa l aç s ndan risk oluflturmamal d r. G da endüstrisinde yayg n olarak kullan lan dezenfektanlar klor içeren dezenfektanlar, iyot içeren dezenfektanlar (iyodoforlar), yüzey aktif bileflikler, kuarterner amonyum bileflikler, amfoterik bileflikler, oksidan maddeler (hidrojen peroksit, perasetik asit, ozon), alkali ve asit bileflikler vb.dir. Son y llarda elektrolize su, g da endüstrisinde ve di er çeflitli uygulamalarda dezenfektan olarak test edilmifl ve kullan lmaya bafllanm flt r. Elektrolize su, etkili dezenfeksiyon, kolay kullan m, nispeten ucuz, ve çevre dostu olmas gibi nedenlerden dolay di er geleneksel temizleme maddeleri üzerinde baz önemli avantajlara sahiptir. Bu derlemenin amac elektrolize su ve g da endüstrisinde kullan m hakk nda bilgi vermektir. Anahtar kelimeler: Dezenfektan, temizlik, elektrolize su Gelifl tarihi / Received: Düzeltilerek Gelifl tarihi / Received in revised form: Kabul tarihi / Accepted: THE USE OF ELECTROLYZED WATER IN FOOD INDUSTRY Abstract The basis of food safety depends on hygiene and sanitation. For this reason, the cleaning and disinfection process as well as the used disinfectant substances must not present health risks. The disinfectants used in health industry are those containing chlorine, those containing iodine (iodofors), surface active compounds, quaternary ammonium compounds, amphitricha compounds, oxidants (hydrogen peroxide, peracetic acid, ozone), alkaline and acidic compounds and etc. In recent years, electrolyzed water has been tested and used in food industry and in other different applications as a disinfectant. Electrolyzed water has certain important advantages to other conventional agents of cleaning, such as effective disinfection, user-friendly, relatively low cost, and being environment-friendly. The aim of this review is to inform about electrolyzed water and its use in food industry. Keywords: Disinfectant, cleaning, electrolyzed water *Yazışmalardan sorumlu yazar / Corresponding author; (+90) (+90)

2 H. B. Poçan, M. Karakaya, K. Ulusoy GİRİŞ G dalar n muhafazas nda uygulanan tüm yöntemlerin temel amac, mikrobiyel ve enzimatik de iflimleri önlemek veya s n rlamakt r. G dalar vas tas yla ortaya ç kan akut enfeksiyonlar ve zehirlenmeler, bugün merkezi yönetimler ve g da endüstrisi için y l öncesine göre çok daha büyük bir önem tafl maktad r. G dalarla oluflan enfeksiyonlar n Amerika da her y l 76 milyon vakaya, 300 bin hastane yat fl na ve 5000 ölüme yol açt tahmin edilmektedir (1). Dünyan n her yöresinde g da güvenli ini sa lamak için etkili ve güvenli protokoller ve maddelerin aray fl (Amerika, Japonya, ngiltere ve Tayvan gibi ülkelerde) çeflitli araflt rmac lar n ve g da üreticilerinin yan s ra perakendecilerin dikkatini çekmeyi sürdürmüfltür. Son zamanlarda Tayvan, Amerika ve ngiltere de g dalar vas tas yla ortaya ç kan salg nlar, uluslararas alanda büyük kayg uyand rm flt r. G dalar vas tas yla tafl nan hastal k etmenlerini azaltman n en iyi yolu, güvenli g da teminini sa lamakt r. Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktas (HACCP) sistemi pek çok g da iflletmesinde uygulansa da, ço u g dalarla tafl nan hastal k etmenleri g da sektöründe ortaya ç km flt r (2). Endüstriyel hijyen uygulamalar nda iflletmedeki olas tehlike faktörlerinin tan mlanmas, bunlara gerekli önemin gösterilmesi, kontrolleri ve giderilmeleri yönünde yeterli çaban n gösterilmesi büyük önem tafl maktad r. Bu noktada esas, temizlik ve dezenfeksiyon uygulamalar oluflturur (3). Temizlik; üretim ortam ile mevcut alet-ekipman n yüzeyine bulaflan veya fiziksel olarak yüzeylere gevflek bir flekilde tutunmufl bulunan kal nt ve kirlerin uzaklaflt r lmas ifllemidir. Dezenfeksiyon, bir ortamdaki mikroorganizmalar öldürmek veya üremelerini durdurmak amac yla yap lan ifllemlerdir (4). G da endüstrisinde g dalar n mikrobiyel güvenli i için ço unlukla klor veya klor dioksit kullan lmaktad r. Bununla birlikte, klorun etkisinin yetersizli i ve kal nt lar n n sa l a zarar vermesi gibi nedenlerle alternatif dezenfektanlar da araflt r lmaktad r. Ozon (O 3 ) halen g da endüstrisinde g dalar n yüzey hijyeni, ekipman, ambalaj materyali ve at k sular n dezenfeksiyonu gibi alanlarda kullan lmaktad r (5). Güçlü bir flekilde asidik elektrolize su olarak veya elektrolize güçlü asit sulu çözelti olarak da bilinen elektrolize su, Japonya da son birkaç y ld r kullan lan yeni bir antimikrobiyel ajand r ve bu suyun çeflitli mikroorganizmalara karfl antimikrobiyel aktiviteye sahip oldu u da bildirilmifltir (6-14). Elektrolize suyun; kimyasal ve fiziksel özellikleri, üretilmesi, antimikrobiyel özellikleri, dezenfektan etkisi, taze sebze, meyve, yumurta, kümes ve deniz mahsulleri gibi g da endüstrisindeki çeflitli uygulamalar ve di er baz alanlarda kullan m hakk ndaki bilgilere bu çal flmada yer verilmifltir. ELEKTROLİZE SU Elektroliz; elektrik ak m yard m yla, bir s v içinde çözünmüfl kimyasal bilefliklerin ayr flt r lmas ifllemidir. Elektroliz, elektrik ak m n n elektrolit içinde iletilmesiyle birlikte geliflir. Suyun elektrolit olarak kullan lmas durumunda, gerçekleflen ayr flma ifllemine "suyun elektrolizi" denir. Bu olay sonucunda oluflan suya da, "elektrolize su" denilir. Elektroliz ifllemi, elektroliz kab veya tank denilen bir ekipman içinde uygulan r. Bu ekipman, çözünerek art ve eksi yüklü iyonlara ayr lm fl bir bilefli in (elektrolit) içine birbirine de meyecek biçimde dald r lm fl iki elektrottan oluflur. Elektrotlar anot ve katot olarak isimlendirilir. Anot; yükseltgenmenin (elektron verme olay n n), katot; indirgenmenin (elektron alma olay n n) gerçekleflti i elektrottur (15). Elektroliz; yükseltgenme indirgenme reaksiyonlar temeline dayanmaktad r. Kimyasal reaksiyonlarda, elektronlar n bir molekülden di erine nakledilmesine, yükseltgenme indirgenme veya redoks reaksiyonlar denilmektedir. Bu reaksiyonlarda elektron veren moleküllere, indirgeyici ajan veya indirgen; elektron alan moleküllere ise, yükseltgeyici ajan veya yükseltgen ad verilir. Bir redoks çiftinin elektron kaybetmesi, yükseltgenme indirgenme potansiyeli (Y P) olarak bilinir ve "E0" fleklinde gösterilir. Buna ayn zamanda, elektron transfer potansiyeli veya sadece redoks potansiyeli adlar da verilmektedir (16). fiekil 1. Elektrolize suyun üretim flemas ve üretilen bileflikler (Kaynak 17'den derlenmifltir). 170

3 Elektrolize Suyun Gıda Endüstrisinde Kullanımı Saf su iyi bir iletken de ildir ve saf suda, elektrik tafl yacak yeteri kadar iyon bulunmaz (25 C de 1x10-7 M H + ve 1x10-7 M OH - ). Bu nedenle, elektrolize edilecek elektrolitin içine iletkenli i artt r c olarak genelde, potasyum hidroksit (KOH) ve sodyum klorür (NaCl) gibi bir madde de eklenebilir (18). Elektrolize suyun haz rlanmas nda NaCl kullan lmas, elektrolize suyun dezenfektan etkisini de art rmaktad r. NaCl ilavesi ile haz rlanan elektrolize suda, sodyum hipoklorit (HOCl) oluflmaktad r. Sodyum hipokloritin hemen hemen tüm patojen mikroorganizmalar üzerinde dezenfektan etkisinin oldu u kan tlanm flt r (19). Yap lan bir çal flmada, NaCl (100 mg/l) ile haz rlanan elektrolize su örneklerinde g dalarla ilgili hidroliz enzimlerinin (alfa amilaz ve lipaz) aktiviteleri test edilmifltir. Alfa amilaz aktivitesinin alkali elektrolize suda (ph:11) % 20 seviyesinde artt belirlenmifltir (20). Elektrolize su; asidik elektrolize su ve alkali elektrolize su olarak iki ayr tipte s n fland r labilir. Elektrolize edilmifl alkali çözelti (ph > 11 ve Y P < mv), katot taraf ndan oluflturulur ve bu su güçlü indirgenme potansiyeline sahip olup g dalar temizleyici çözelti olarak kullan labilir (21). Elektrolize edilmifl asit çözelti (ph < 2.7 ve Y P > 1100 mv) ise, anot taraf ndan oluflturulup güçlü yükseltgenme potansiyeline sahiptir ve bakteriyel dezenfektan olarak kullan labilir. Güçlü asidik elektrolize su; yüksek pozitif yükseltgenme indirgenme, güçlü asidite, yüksek konsantrasyonlu çözünmemifl oksijen ve güçlü antibakteriyel aktivite gibi kendine has özelliklere sahiptir. Bu suyun antibakteriyel etkisinin, asidik elektrolize sudaki, hipoklorik asit (HOCl) ve kal nt klor içeri i nedeniyle oldu u düflünülmektedir (22). Asidik elektrolize suyun, kapal ve karanl k flartlarda, bir y l boyunca korunabildi i; ayr ca günefl fl na üç gün maruz kald takdirde ph s n bir y l boyunca koruyabildi i ve etkisini kaybetmedi i de ortaya konulmufltur. Korunma flartlar na (kapal ve karanl k) bak lmaks z n alkali elektrolize suyun niteli inin kolayl kla de iflebildi i rapor edilmifltir (23). Elektrolize suyun en önemli avantaj, güvenli olufludur. Elektrolize suyun insan vücuduna hiçbir zarar vermedi i bildirilmifltir (24). Ayr ca güçlü bir asit olan elektrolize okside su (EO); deri, mukoz membranlar veya organik materyaller için afl nd r c olmad ndan hidroklorik asit veya sülfürik asitten farkl d r (17). Tüm bu avantajlara ilave olarak, glutaraldehite k yasla, EO suyun üretim/kullan m maliyeti yaklafl k 225 kat daha düflüktür (25). EO su, organik maddelerle temas etti inde, musluk suyu veya ters ozmoz (TO) yöntemiyle elde edilen sularla kar flt r ld nda tekrar normal su haline dönüflmektedir. Bunun yan s ra di er al fl lm fl dezenfeksiyon tekniklerine k yasla, EO su tekrar tekrar temizleme ifllemini azalt r, kullan m kolay, çok az yan etkiye sahip olup nispeten düflük maliyetlidir (26). Elektrolize su üretimini gerçeklefltiren ekipmanlar n ilk yat r m maliyetleri d fl nda, iflletme maliyetleri de düflüktür (27). Elektrolize Suyun Gıda Endüstrisinde Kullanımı G da güvenli i günümüzde gittikçe önem kazanan bir konu oldu undan, bu hususta toplum bilinci de giderek artmaktad r. Elektrolize su da son zamanlarda bu alanda kullan lmaya bafllanm flt r. Hem et ve hem de sebze, meyve a rl kl g dalar üzerine elektrolize su ile yap lm fl muhtelif çal flmalar mevcuttur. Elektrolize suyun; kesim tahtalar (28), kanatl gövdeleri (13, 29), yumurta (30), marul (31-37), havuç (38), armut (39), elma (40), fleftali (41), domates (42), çilek (36) ve çeflitli g da iflleme ekipmanlar için (10, 28, 43-45) etkili bir antimikrobiyel ajan oldu u gösterilmifltir. Son zamanlarda bazik karakterli elektrolize su ve sitrik asit kombinasyonunun; dilimlenmifl ürünler ve hububat taneleri üzerine g da kaynakl patojen ve mikroorganizma floras n azaltan güçlü antimikrobiyel bir etki gösterdi i belirtilmifltir (46-48). Elektrolize okside su, sebzelerin sterilizasyonu gibi çeflitli tar msal amaçlar için, metisiline dirençli Staphylococcus aureus bulaflmas n engellemek ve g da maddelerinin ve g da iflleme ekipmanlar n n dezenfeksiyonu için g da iflleme endüstrisindeki iyilefltirici uygulamalarda yayg n flekilde kullan lmaktad r (28, 29, 31, 38, 39, 41). Asidik elektrolize su ile y kanan, do ranm fl lahana ve maruldaki aerobik bakteri, koliform bakteri, Bacillus cereus ve psikrotrofik bakteri popülasyonunun ço almas n n, durdu u gözlenmifltir (32). Bir baflka çal flmada do ranm fl taze marullardaki patojen bakterilerin (Salmonella typhimurium, E. coli O157:H7 ve L. monocytogenes), marullar n elektrolize suya (ph 4-9, 30 C, 5 dakika) dald r lmas sureti ile inaktive edildi i rapor edilmifltir (37). EO suyun bakterisidal aktivitesini de erlendirmek için de birçok çal flma gerçeklefltirilmifltir. EO su; Pseudomonas aeruginosa (12, 14), Staphylococcus aureus (14, 171

4 H. B. Poçan, M. Karakaya, K. Ulusoy 44), S. epidermidis, E. coli O157:H7 (8, 9, 49), Salmonella enteritidis (49), Salmonella typhimurium (6), Bacillus cereus (14, 50), Listeria monocytogenes (6, 14), Campylobacter jejuni (13), Enterobacter aerogenes (44) ve Vibrio parahaemolyticus (11) dâhil çeflitli mikroorganizmalar üzerinde antimikrobiyel aktiviteye sahiptir. EO su; ayr ca Alternaria spp., Botrytis spp., Cladosporium spp., Colletotrichum spp., Curvularia lunata, Didymella bryonaie, Epicoccum nigrum, Fusarium spp., Helminthosporium spp., Pestalotia spp., Phomopsis longicolla, Rhodosporidium toruloides Erwinia chrysanthemi, Pantoea ananatis, Pseudomonas syringae, Aspergillus spp. (51), Botryosphaeria berengeriana (39), Moniliia fructicola (39, 51), Penicillium expansum (40) ve Tilletia indica (52) gibi birçok mantar çeflidinin çimlenmesini azaltabilmektedir. Paslanmaz çelik malzeme, g da endüstrisinde g da ile do rudan temas halinde olan yüzeylerde s kl kla kullan lmaktad r. Ayebah ve ark., (43) yapt klar çal flmalarda 8 günlük periyotta paslanmaz çelik yüzeylere elektrolize suyun olumsuz bir etkisinin olmad n belirlemifllerdir. Walker ve ark., (27, 45) sütün temas etti i yüzeylerin temizli inde elektrolize suyu kullanm fllar ve ortamda varl bilinen tüm bakterileri uzaklaflt rd n tespit etmifllerdir. Bu sonuçlar elektrolize suyun çiftliklerde, süt sa m sistemlerinde yüzey temizlenmesi ve sanitasyonunda kullan lmak üzere potansiyel bir dezenfektan oldu unu göstermifltir. Karkas ve et ürünlerine kontaminasyon sonucunda mikroorganizmalar h zl bir flekilde ço alarak oldukça yüksek say lara ulaflmakta ve ürünlerde arzulanmayan tat, koku, tekstür ve renk bozulmalar na ve hatta ço u zaman kalite kay plar na sebep olmaktad r. Ayn zamanda hastal k etmeni patojen mikroorganizmalar n bulaflmas durumunda tüketici sa l aç s ndan son derece tehlikeli sonuçlar da ortaya ç kabilmektedir (4). Kanatl etlerine g dalar vas tas yla tafl nan patojenlerin bulaflma olas l, kesim s ras nda ve sonras nda karkaslar n d flk ya maruz kalmalar n n sonucu gerçekleflebilir (53). Kanatl ürünlerinin artan tüketimiyle, bu g dalarla birlikte gelen ve g dalarla tafl nan hastal klarda bir art fl olmufltur (54). Campylobacter jejuni nin kanatl etlerine nispeten yüksek s kl kta bulaflmas nedeniyle çi kanatl etleri önemli düzeyde insan hastal klar n n sorumlusu olarak alg lanm flt r (55). Kanatl karkaslar nda kontaminasyonu azaltmak amac yla; Cetylpyridinium chloride (56), asitlendirilmifl sodyum klorür (57), klor dioksit ve peroksi asetikasit (58), hidrojen peroksit (59), - fl n (60), mikrodalga (61) ve so utma (62) dâhil say s z kontaminasyonu giderici ifllemler uygulanabilmektedir. Bu tip uygulamalar n ürün kalitesinde azalmaya neden olmas, kimyasal kal nt lar, rengin bozulmas, yüksek maliyet veya s n rl etkileri nedeniyle kabul edilebilirlikleri tart flmal d r (63). Genellikle kimyasal ve mikrobiyel bozulmalar nedeniyle her y l bitkisel ürünler ve su ürünlerinin %25 inin kayba u rad tahmin edilmektedir. Su ürünlerinin depolanarak muhafazas sürecinde lipit oksidasyonu ve mikrobiyel faaliyetlerin geliflmesi, yapay veya do al koruyucular vas tas yla kontrol edilebilir. Ancak ço u zaman tüketiciler yapay koruyucular n insan sa l üzerinde istenmeyen potansiyel riskler oluflturabilece ini göz önünde bulundurarak g dalarda kullan m ndan endifle duymaktad rlar. Elektrolize NaCl çözeltisi uygulamas, al fl lm fl n d fl nda son zamanlarda yap lan çal flmalarda, antimikrobiyel ve antioksidan ajan olarak üzerinde durulmaktad r. Yap lan bir çal flmada, Sazan fletolar n n raf ömrünü uzatmak amac yla NaCl çözeltisi ve esansiyel ya bileflenleri kullan larak ön muamele ifllemi gerçeklefltirilmifltir. Yap lan kimyasal analizler sonucunda elde edilen bulgularda elektrolize NaCl çözeltilerinin, lipit oksidasyonunu önemli ölçüde bask lad görülmüfltür (64). Tüm bu uygulamalar n d fl nda; alkali elektrolize suyun (ph 7-9.5) yemeklerin k sa sürede piflirilmesi, çay ve kahvenin suya daha h zl bir flekilde kar flmas ve renk vermesi, alkolün etkisinin vücuttan daha k sa sürede at lmas, pirinç pilav n n daha lezzetli olmas, al nan g dalar n vücut taraf ndan daha kolay emilmesi, bal k gibi kokulu g dalar n kokular n n uzaklaflt r lmas, et ve sert sebzelerin piflirilmesi gibi amaçlarla kullan ld da belirtilmifltir (16). Tofu (soya peyniri) üretiminde kaliteyi artt rmak aç s ndan, asidik ve alkali elektrolize suyun etkili oldu u bildirilmifltir (20). Düflük kaliteli pirinç tanelerinden iyi kaliteli pilav piflirmek için; musluk suyunun elektrolizi ile elde edilen suyun bir çeflidi olan zay flat lm fl alkali elektrolize su denenmifltir. Piflirilen pirinç tanelerindeki nitelik parametreleri gözetilerek, zay flat lm fl alkali elektrolize su ile piflirilen pirinç tanelerinin, elektrolize edilmemifl musluk 172

5 Elektrolize Suyun Gıda Endüstrisinde Kullanımı suyu ile piflirilen pirinç tanelerine göre, önemli ölçüde daha yumuflak oldu u ortaya ç km flt r. Ayr ca, zay flat lm fl alkali elektrolize su ile piflirilmifl pilavlardaki bozulman n da geciktirildi i gösterilmifltir (65). Elektrolize Suyun Diğer Alanlarda Kullanımı Elektrolize suyun, g da, t p ve sterilizasyon amac yla kullan m alanlar n n d fl nda farkl amaçlarla halk taraf ndan da kullan ld bilinmektedir. Alkali elektrolize su evcil hayvanlardaki parazitlerin uzaklaflt r lmas gibi amaçlarla da kullan lmaktad r (16). Japonya, Amerika ve Rusya gibi ülkelerde, ev tipi elektrolize su cihazlar vas tas yla elektrolize sular üretilip evlerde kullan lmaktad r. Asidik elektrolize su (ph 4-6); y pranm fl kuru ciltlerin önceki nemli haline getirilmesi, saç diplerinde oluflan kepe in önlenmesi, yaralar n temizlenmesi, akne ve egzamalar n iyilefltirilmesi, hemoroitlerin tedavisi, ayaklarda oluflan mantarlar n iyilefltirilmesi, sivilcelerin giderilmesi, mide spazm ve ülser gibi mide rahats zl klar n n tedavisi gibi çeflitli alanlarda kullan lmaktad r (65). SONUÇ Kimyasallarla kirlenen ve ekolojik dengesi bozulan yeryüzünde sa l kl g da üretimi, geliflen teknoloji ve artan nüfus aç s ndan de erlendirildi inde, günümüzde oldu u gibi artan bir flekilde gelecekte de insano lu için önemli bir sorun teflkil edecektir. G da sanayiinde kaliteli ve güvenli bir ürün elde edilmesi, iyi bir teknolojinin yan s ra ifllemeye uygun sanitasyon program n n uygulanmas yla gerçeklefltirilebilir. Kaliteli ve sa l kl bir üretimde çevre ve çal flanlar n temiz ve sa l kl olmas gerekti i gibi, iflletmedeki alet-ekipman ve tüm yüzeylere etkin ve periyodik bir temizlik ve dezenfeksiyon ifllemi uygulanmas da gereklidir. Hammaddenin iflletmeye girmesinden son ürün elde edilmesine kadar üretimin tüm aflamalar nda, ürüne çeflitli kaynaklardan mikrobiyel kontaminasyon söz konusudur. Öte yandan g dalarda çok say da mikroorganizma bulunmas pastörizasyon ve sterilizasyon gibi s l ifllemlerin uygulanmas n da güçlefltirmektedir. Bu gibi durumlar iflletmelerde ekonomik kay plara neden oldu u gibi, kontamine olmufl g dalar n tüketilmesi insan sa l aç s ndan da sorunlar yaratacakt r. Mikroorganizma kontaminasyonu ve yay lmas ile olumsuz etkilerinin önlenmesinde temizlik ve dezenfeksiyon çok önemli rol oynamaktad r. G da endüstrisinde kullan lacak dezenfektanlarda toksik olmama, dekompoze olma özelli i, kolay uygulanabilirlik, depolama s ras nda stabil olup aktivitesini yitirmeme, ekonomik olma ve çevreye zararl etkilerinin olmamas gibi özellikler aranmaktad r. Elektrolize suyun son y llarda dezenfeksiyon amaçl s kl kla kullan lmaya baflland ve maliyetinin çok düflük olmas nedeni ile de özellikle tercih edildi i görülmektedir. Elektrolize su, kolay uygulanmas, çok etkili olmas, üretiminin kolayl, nispeten ucuz olmas ve NaCl hariç hiçbir ilave kimyasal içermeyen saf su kullan larak dezenfektan üretilmesi gibi nedenlerle cazip bir s l olmayan ifllem olarak görünmektedir. Termal bir metot olmad için tat, koku, içerik vb. kalite parametrelerinde de iflikli e de yol açmamaktad r. Birçok g da çeflidinde EO su, dezenfektan olarak kullan m için çeflitli avantajlara sahip olsa da, EO su ile ilgili konular n daha fazla araflt r lmas na ihtiyaç vard r. Bu konular aras nda EO suyun g da iflleme tesislerinde kullan m n geniflletmeye yönelik yöntemler ve uygulamalarda yer almal d r. KAYNAKLAR 1. Mead PS, Slusker L, Dietz V, Slutsker L, Dietz V, McCagi LF Food-related illness and death in the United States. Emerging Infect Dis, 5, Chang PC HACCP Update in fish process in Taiwan. In DF: Hwang & T. Noguchi (Eds.), Proceedings of International Scientific Symposium On Marine Toxins and Marine Food Safety (pp ). Keelung: National Taiwan Ocean University. 3. Poçan HB Elektrolize suyun g da endüstrisinde kullan m. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Semineri, Konya, Türkiye, 55s. 4. Karakaya M G da flletmelerinde Hijyen ve Sanitasyon. Bas lmam fl Ders Notu. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi G da Mühendisli i Bölümü, Konya. 173

6 H. B. Poçan, M. Karakaya, K. Ulusoy 5. Ekici L, Sa d ç O, Kesmen Z G da Endüstrisinde Alternatif Bir Dezenfektan: Ozon. TR.aspx?IDDergi=2&IDIcerik=140 (Eriflim tarihi ) 6. Fabrizio KA, Cutter CN, Stability of electrolyzed oxidizing water and its efficacy against cell suspensions of Salmonella typhimurium and Listeria monocytogenes. J of Food Protect, 66, Horiba N, Hiratsuka K, Onoe T, Yoshida T, Suzuki K, Matsumoto T Bactericidal effect of electrolyzed neutral water on bacteria isolated from infected root canals. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontics, 87, Kim C, Hung YC, Brachett RE. 2000a. Efficacy of electrolyzed oxidizing (EO) and chemically modified water on different types of food-borne pathogens. Int J of Food Microbiol, 61, Kim C, Hung YC, Brackett RE. 2000b. Roles of oxidation-reduction potential in electrolyzed oxidizing and chemically modified water for the inactivation of food related pathogens. J of Food Protect, Kim C, Hung YC, Brackett RE, Frank JF Inactivation of Listeria monocytogenes biofilms by electrolyzed oxidizing water. J of Food Process and Preserv, 25, Kimura M, Mikami K, Hoshikawa H, Mori T, Kasai H, Yoshimizu M, Effect or rearing using an electrolyzed seawater on reduction of Vibrio parahaemolyticus from sea urchin. Nippon Suisan Gakkaishi, 72, Kiura H, Sano K, Morimatsu S, Nakano T, Morita C, Yamaguchi M Bactericidal activity of electrolyzed acid water from solution containing sodium chloride at low concentration, in comparison with that at high concentration. Int J of Food Microbiol Methods 49, Park H, Hung YC, Brackett RE. 2002a. Antimicrobial effect of electrolyzed water for inactivating Campylobacter jejuni during poultry washing. Int J of Food Microbiol, 72 (1-2): Vorobjeva NV, Vorobjeva LI, Khodjaev EY The bactericidal effects of electrolyzed oxidizing water on bacterial strains involved in hospital infections. Artificial Organs, 28, Anon elektroliz/ansiklopedi. 16. Millio lu Ö Elektrolize suyun Vicia faba L. üzerine genotoksik etkisinin kontrolü, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. 17. Huang YR, Hung YC, Hsu SY, Huang YW, Hwang DF Application of electrolyzed water in the food industry. Food Control 19, Tagawa M, Yamaguchi T, Yokosuka O, Matsutani S, Maeda T, Saisho H Inactivation of hepadnavirus by electrolyzed acid water. J Antimicrob Chemother, 46, Rutala WA, Weber DJ Uses of inorganic hypochlorite (bleach) in healty-care facilities. Clin Microbiol Rev, 10, Hara Y, Kobayashi K, Izumi Y Activation of subtilisin, alpha-amylase and lipase by electrolyzed water. J of The Japanese Soc for Food Sci and Technol.-Nippon Shokuhin Kagaku Kogaku Kaishi, 50, 12: Hsu SY Effects of flow rate, temperature and salt concentration on chemical and physical properties of electrolyzed oxidizing water. J of Food Engineer, 66, Tosa N, Yamasaki Y Effect of organic substances on the residual chlorine contained in the strong acidic electrolyzed water. J of The Japanese Soc for Food Sci and Technol.-Nippon Shokuhin Kagaku Kogaku Kaishi, 47, 4: Koseki S, Itoh K, Fundament properties of electrolyzed water. J of The Japanese Soc for Food Sci and Technol.-Nippon Shokuhin Kagaku Kogaku Kaishi, 47, 5: Mori Y, Komatsu S, Hata Y, Toxicity of electrolyzed strong acid aqueous solution-subacute toxicity test and effect on oral tissue in rats. Odontology, 84, Sakurai Y, Nakatsu M, Sato Y, Sato K Endoscope contamination from HBV- and HCVpositive patients and evaluation of a cleaning/disinfecting method using strongly acidic electrolyzed water. Digest Endoscopy, 15, Tanaka N, Fujisawa T, Daimon T, Fujiwara K, Yamamoto M The effect of electrolyzed strong acid aqueous solution on hemodialysis equipment. Artificial Organs, 23,

7 Elektrolize Suyun Gıda Endüstrisinde Kullanımı 27. Walker SP, Demirci A, Graves RE, Spencer SB, Roberts RF. 2005a. CIP cleaning of a pipeline milking system using electrolyzed oxidizing water. Int J of Dairy Technol, 58, Venkitanarayanan KS, Ezeike GO, Hung YC, Doyle MP. 1999a. Inactivation of Escherichia coli O157:H7 and Listera moncytogenes on plastic kitchen cutting boards by electrolyzed oxidizing water. J of Food Protect, 62, Fabrizio KA, Sharma RR, Demirci A, Cutter CN Comparison of electrolyzed oxidizing water with various antimicrobial interventions to reduce Salmonella species on poultry. Poultry Sci, 81, Russell SM The effect of electrolyzed oxidative water applied using electrostatic spraying on pathogenic and indicator bacteria on the surface of eggs. Poultry Sci, 82, Izumi H Electrolyzed water as a disinfectant for fresh-cut vegetables. J of Food Sci, 64, Koseki S, Itoh K. 2001a. The effect of acidic electrolyzed water on the quality of cut vegetables. J of The Japanese Soc for Food Sci and Technol.- Nippon Shokuhin Kagaku Kogaku Kaishi, 48, 5: Koseki S, Yoshida K, Isobe S, Itoh K. 2001b. Decontamination of lettuce using acidic electrolyzed water. J of Food Protect, 64, Koseki S, Fujiwara K, Itoh K Decontaminative effect of frozen acidic electrolyzed water on lettuce. J of Food Protect, 65, Koseki S, Isobe S, Itoh K. 2004a. Efficacy of acidic electrolyzed water ice for pathogen control on lettuce. J of Food Protect, 67, Koseki S, Yoshida K, Isobe S, Itoh K. 2004b. Efficacy of acidic electrolyzed water for microbial decontamination of cucumbers and strawberries. J of Food Protect, 67, Yang H, Swem BL, Li Y The effect of ph on inactivation of pathogenic bacteria on fresh-cut lettuce by dipping treatment with electrolyzed water. J of Food Sci, 68, Kim C, Hung YC, Brackett RE, Lin CS Efficacy of electrolyzed oxidizing water in inactivating Salmonella on alfalfa seeds and sprouts. J of Food Protect, 66, Al-Haq MI, Seo Y, Oshita S. Kawagoe Y Disinfection effects of electrolyzed oxidizing water on suppressing fruit rot of pear caused by Botryosphaeria berengeriana. Food Res Inter, 35, Okull DO, Laborde LF Activity of electrolyzed oxidizing water against Penicilium expansum on suspension and on wounded apples. J of Food Sci, 69, Al-Haq MI, Seo Y, Oshita S, Kawagoe Y Fungicidal effectiveness of electrolyzed oxidizing water on post harvest brown rot of peach. Horticultural Sci, 36, Bari ML, Sabina Y, Isobe S, Uemura T, Isshiki K Effectiveness of electrolyzed acidic water in killing Escherichia coli O157:H7, Salmonella enteritidis, and Listeria monocytogenes on the surfaces of tomatoes. J of Food Protect, 66, Ayebah B, Hung YC, Frank JF Enhancing the bactericidal effect of electrolyzed water on Listeria monocytogenes biofilms formed on stainless steel. J of Food Protect, 68, Park H, Hung YC, Kim C. 2002b. Effectiveness of electrolyzed water as a sanitizer for treating different surfaces. J of Food Protect, 65, Walker SP, Demirci A, Graves RE, Spencer SB, Roberts RF. 2005b. Cleaning milking systems using electrolyzed oxidizing water. Transactions of ASAE, 48, Park BK, Oh MH, Oh DH Effect of electrolyzed water and organic acids on the growth inhibition of Listeria monocytogenes on lettuce. Korean J Food Preserv. 11, Park YB, Jin YG, Rahman SME, Ahn J, Oh DH Synergistic effect of electrolyzed water and citric acid against Bacillus cereus cells and spores on cereal grains. J Food Sci. 74, Rahman SME, Jin YG, Oh DH Combined effects of alkaline electrolyzed water and citric acid with mild heat to control microorganisms on cabbage. J Food Sci. 75: Venkitanarayanan KS, Ezeike GOI, Hung YC, Doyle MP. 1999b. Efficacy of electrolyzed oxidizing water for inactivating Escherichia coli O157:H7, Salmonella enteritidis, and Listeria monocytogenes. Appl and Environment Microbiol, 65,

8 H. B. Poçan, M. Karakaya, K. Ulusoy 50. Len SV, Hung YC, Erickson M, Kim C Ultraviolet spectrophotometric characterization and bactericidal properties of electrolyzed oxidizing water as influenced by amperage and ph. J of Food Protect, 63, Buck JW, Van Iersel MW, Oetting RD, Hung YC In vitro fungicidal activity of acidic electrolyzed oxidizing water. Plant Dis, 86, Bonde MR, Nester SE, Khayat A, Smilanick JL, Frederick RD, Schaad NW Comparison of effects of acidic electrolyzed water and NaOCl on Tilletia indica teliospore germination. Plant Dis, 83, Windham WR, Kurt LC, Park BS, Buhr RJ Visible/NIR spectroscopy for characterizing fecal contamination of chicken carcasses. ASAE Paper ASAE, St. 54. Alterkruse SF, Stern NJ, Fields PI, Swerdlow DW Campylobacter jejuni an emerging foodborne pathogens. Emerg Infect Dis. 5: White PL, Baker AR, James WO Strategies to control Salmonella and Campylobacter in raw poultry products. Rev Sci Technol Int Epiz, 16, Xiong H, Li Y, Slavik MF, Walker JT Spraying chicken skin with selected chemicals to reduce attached Salmonella typhimurium. J Food Protect. 61, Kemp GK, Aldrich ML, Waldroup AL Acidified sodium chlorite antimicrobial treatment of broiler carcasses. J. Food Prot. 63: Morris CE Multiple hurdles minimize pathogens. Food Eng. 71, Lillard HS, Thomson JE Efficacy of hydrogen peroxide as a bactericide in poultry chiller water. J Food Sci. 48, Katta SR, Rao DR, Dunki R. Chawan CB, Effect of gamma irradiation of whole chicken carcasses on bacterial loads and fatty acids. J Food Sci. 56: Göksoy EO, James C, Corry JEL The effect of short-time microwave exposures on inoculated pathogens on chicken and the shelf-life of uninoculated chicken meat. J Food Engineer 45, Vivien MA, Janet EL, Burton CH, Whyte RT, Mead GC Hygiene aspects of modern poultry chilling. Int J Food Microbiol. 58: Smulders FJM, Greer GG Integrating microbial decontamination with organic acids in HACCP programs for muscle foods: Prospects and controversies. Int J Food Microbiol. 44: Mahmoud BSM, Yamazaki K, Miyashita K, Shin II, Suzuki T A new technology for fish preservation by combined treatment with electrolyzed NaCl solutions and essential oil compounds. Food Chem. 99, Onishi R, Hara Y, Arai E Improvement of eating quality and preservability of cooked rice obtained from aged rice grains by weak electrolyzed cathode water. J of The Japanese Soc for Food Sci and Technol-Nippon Shokuhin Kagaku Kogaku Kaishi, 48 (2):

Asidik suyun özellikleri. Alkali suyun özellikleri. ph > 11 ORP < -800mV Cl içermez. ph < 2,7 ORP < 1100mV Cl derişimi: 10-80 ppm

Asidik suyun özellikleri. Alkali suyun özellikleri. ph > 11 ORP < -800mV Cl içermez. ph < 2,7 ORP < 1100mV Cl derişimi: 10-80 ppm Et Endüstrisinde Elektrolize Yükseltgen Su Uygulaması Cem Okan ÖZER, Birol KILIÇ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ Elektrolize yükseltgen su Kontaminasyon=problem Bakteriler otostopçudur.

Detaylı

ELEKTRO AKTİVE ASİTLİ SUYUN BAZI PATOJEN MİKROORGANİZMALARIN STANDART SUŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

ELEKTRO AKTİVE ASİTLİ SUYUN BAZI PATOJEN MİKROORGANİZMALARIN STANDART SUŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜLT 2006; 40: BÜLTENİ 317 324 317 ELEKTRO AKTİVE ASİTLİ SUYUN BAZI PATOJEN MİKROORGANİZMALARIN STANDART SUŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI INVESTIGATION OF THE EFFICACY

Detaylı

Tuz-Klor Jeneratörleri. [ Tuzun Tarihi ]

Tuz-Klor Jeneratörleri. [ Tuzun Tarihi ] Tuz-Klor Jeneratörleri [ Tuzun Tarihi ] TUZUN TAR H Tuz, hava ve su ile birlikte insan vücudunun düzgün çal flmas için gerekli üç temel unsurdan biridir. Dünyada, yeralt ndaki tuzlu kaynak sular içinde,

Detaylı

Ultrason Teknoloji %99 ANTi BAKTERiYEL %99 STERiL ENERJi SU ZAMAN DETERJAN ÇEVRE DOSTU in TE R S O N ik ÜRÜN www.evyesonik.com Sebze, Meyve, Bulafl k Y kama ve Dezenfeksiyon Cihaz Evyesonik Nedir? Evyesonik,

Detaylı

HYGIENE SAĞIM TEMİZLİK VE HİJYEN KİMYASALLARI CLEANING AND HYGIENE CHEMICALS FOR ANIMALS AND EQUIPMENT. hygiene

HYGIENE SAĞIM TEMİZLİK VE HİJYEN KİMYASALLARI CLEANING AND HYGIENE CHEMICALS FOR ANIMALS AND EQUIPMENT. hygiene HYGIENE SAĞIM TEMİZLİK VE HİJYEN KİMYASALLARI CLEANING AND HYGIENE CHEMICALS FOR ANIMALS AND EQUIPMENT hygiene AÇIK ALAN TEMİZLİĞİ (OPC) OPEN PLANT CLEANING DESAL FA 04 ALKALİ KÖPÜKLÜ TEMİZLİK ÜRÜNÜ Gıda

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

DOZAJ UN TELER VE POMPALARI Ç N ÜRÜNLER. S hhi Su Sistemleri için Kireç Tafl ve Korozyon. Önleyici Ürünler 4DOZAJLAMA ÜN TELER

DOZAJ UN TELER VE POMPALARI Ç N ÜRÜNLER. S hhi Su Sistemleri için Kireç Tafl ve Korozyon. Önleyici Ürünler 4DOZAJLAMA ÜN TELER 4DOZAJLAMA ÜN TELER DOZAJ UN TELER VE POMPALARI Ç N ÜRÜNLER S hhi Su Sistemleri için Kireç Tafl ve Korozyon Önleyici ler Kireç tafl ve korozyon önleyici ürünler, teknik kullan mda kristal formda polifosfat

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. HİJYEN ve SANİTASYON. (Yrd. Doç. Dr. Emre Özgür BULDUK)

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. HİJYEN ve SANİTASYON. (Yrd. Doç. Dr. Emre Özgür BULDUK) İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm HİJYEN ve SANİTASYON (Yrd. Doç. Dr. Emre Özgür BULDUK) Hijyen ve Sanitasyon... 1 İdeal Bir Dezenfektanın Özellikleri... 5 Dezenfektan Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar...

Detaylı

ELEKTRO KAZANIM (ELEKTROW NN NG)

ELEKTRO KAZANIM (ELEKTROW NN NG) ELEKTROMETALÜRJ Cevher veya metal içeren her çe it ham madde içindeki metaller elektrikenerjisinden faydalanmak suretiyle üretmeye Elektrometalürji denmektedir. Gerçekte elektrometalurji, elektrokimyan

Detaylı

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI:

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI A 1. Plastik bir tarak saça sürtüldü ünde tara n elektrikle yüklü hale gelmesinin 3 sonucunu yaz n z. 2. Katot fl nlar nedir? Katot fl

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Y. Lisans Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Y. Lisans Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Araş. Gör. Gökşen GÜLGÖR Doğum Tarihi: 02.01.1987 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Y. Lisans Ziraat Fakültesi

Detaylı

Risk potansiyelinin azaltılması Çevre tehditlerinin önlenmesi Masrafların düşürülmesi

Risk potansiyelinin azaltılması Çevre tehditlerinin önlenmesi Masrafların düşürülmesi Su-Hijyen-Yönetimi - İçme suyu- - Kullanım suyu- - İşleme suyu- -Sulu işlem ve kullanım sürecinde yüzeyler- Risk potansiyelinin azaltılması Çevre tehditlerinin önlenmesi Masrafların düşürülmesi Su dezenfeksiyonu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

temizleme Yüzey Kaliteleri, flleme Yöntemleri ve Temizleme

temizleme Yüzey Kaliteleri, flleme Yöntemleri ve Temizleme temizleme Yüzey Kaliteleri, flleme Yöntemleri ve Temizleme Yüzey Kaliteleri, flleme Yöntemleri ve Temizleme.1. Paslanmaz Çelik Yass Mamullerde Yüzey Kaliteleri Paslanmaz çelikler çok farkl yüzey kalitelerinde

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre Düzenleme tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR SY 820 Ürün Tanımı Alkali Köpüğü Kontrollü Şişe Yıkama Maddesi Ürün Kodu FH-017 Ürünün Uygulama Alanı Gıda Hijyeni Üretici/Tedarikçi

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

ÜN TE III ORGAN K K MYA HAKKINDA GENEL B LG LER

ÜN TE III ORGAN K K MYA HAKKINDA GENEL B LG LER ÜN TE III ORGAN K K MYA HAKKINDA GENEL B LG LER 3.1. ORGAN K K MYANIN TAR HÇES VE KONUSU 3.2. ORGAN K MADDELERDE C, H, O ve N ARANMASI a. Organik Maddelerde C ve H Aranmas b. Organik Maddelerde N Aranmas

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı: Kitosanın Şarapta Bozulma Yapan Mikroorganizmalar Üzerine Antimikrobiyel Etkisinin Belirlenmesi

Yüksek Lisans Tez Başlığı: Kitosanın Şarapta Bozulma Yapan Mikroorganizmalar Üzerine Antimikrobiyel Etkisinin Belirlenmesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Araş. Gör. Gökşen ARIK Doğum Tarihi: 02.01.1987 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üni Yıl Lisans Mühendislik Fakültesi Erciyes Üniversitesi 2005-2009 Gıda Y. Lisans Ziraat Fakültesi

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

PRETERM MAMALAR. Prematürelerin artan besinsel ihtiyaçlarını karşılar. Normal büyüme ve gelişimi destekler

PRETERM MAMALAR. Prematürelerin artan besinsel ihtiyaçlarını karşılar. Normal büyüme ve gelişimi destekler PRETERM MAMALAR Prematürelerin artan besinsel ihtiyaçlarını karşılar Normal büyüme ve gelişimi destekler Preterm mamalarla artan büyüme oranları elde edilmiştir Ağırlık artışı Baş çevresi genişlemesi Prematüre

Detaylı

SÜTÇÜ İNEKLERDE SAĞIM HİJYENİ

SÜTÇÜ İNEKLERDE SAĞIM HİJYENİ SÜTÇÜ İNEKLERDE SAĞIM HİJYENİ Sütçü inek işletmelerinde Yasal düzenlemeler ve standartlara uygun üretim Hayvan sağlığı ve refahı Çalışanların bilgi-becerisi ve memnuniyeti MASTİTİSLERDE AZALMA - SÜT KALİTESİNDE

Detaylı

Sa l k Kurulufllar D fl nda Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon

Sa l k Kurulufllar D fl nda Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon 008 Tasyaran 24/12/01 17:27 Page 1 STER L ZASYON DEZENFEKS YON VE HASTANE NFEKS YONLARI Sa l k Kurulufllar D fl nda Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Prof. Dr. Mehmet A. Taflyaran Atatürk Üniversitesi T p

Detaylı

Geleceğe Açılan Teknolojik Kapı, TAGEM

Geleceğe Açılan Teknolojik Kapı, TAGEM HAKKIMIZDA Kuruluşu 1997 yılına dayanan ABS SU ARITMA TEKNOLOJİLERİ ve 2001 yılında Almanya nın Berlin şehrinde kurulan TEMKAR WASSER BEHANDLUNG GmbH firmalarının teknolojik güç birliği ile TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA

Detaylı

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16:

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16: A ÖRNEK 15: I. X +5 iyonunun proton say s, nötron say s ndan 1 eksiktir II. 14 Y 2 iyonunun elektron say s, X +5 iyonunun elektron say s ndan 6 fazlad r Buna göre X elementinin izotopunun atom ve kütle

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenleme tarihi 1/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR DEZ-930 Ürün Tanımı Perasidik asit bazlı temizlik maddesi Ürün Kodu FH-024 Ürünün Uygulama Alanı Gıda Hijyeni

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/7 Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA KLOR 60 Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina Bilgi merkezi: UKM Uğur Kimya Makina

Detaylı

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER 31 BU ÜN TEN N AMAÇLARI Bu üniteyi çal flt n zda; Karbon hidratlar n genel yap lar n, adland

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 KONU İLGİ Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Besleme TERCÜME VE DERLEME Ürün Müdürü Esra ÇINAR

Detaylı

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ Basım tarihi: 07.05.2012 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Kimyasal maddenin/karışım ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün adı Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

BAZI TAZE SEBZELER VE ÇİĞ TAVUK ETİNDE YÜZEY DEKONTAMİNASYONU UYGULAMALARININ İNCELENMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Aslı AKSOY

BAZI TAZE SEBZELER VE ÇİĞ TAVUK ETİNDE YÜZEY DEKONTAMİNASYONU UYGULAMALARININ İNCELENMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Aslı AKSOY İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAZI TAZE SEBZELER VE ÇİĞ TAVUK ETİNDE YÜZEY DEKONTAMİNASYONU UYGULAMALARININ İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Aslı AKSOY Anabilim Dalı : GIDA MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

KALINTI KLOR TAYİNİ. DENEYİN AMACI: Sularda klorun önemi ve iyodometrik yöntemle su numunelerinde klor derişimlerinin belirlenmesi TEORİ:

KALINTI KLOR TAYİNİ. DENEYİN AMACI: Sularda klorun önemi ve iyodometrik yöntemle su numunelerinde klor derişimlerinin belirlenmesi TEORİ: KALINTI KLOR TAYİNİ DENEYİN AMACI: Sularda klorun önemi ve iyodometrik yöntemle su numunelerinde klor derişimlerinin belirlenmesi TEORİ: İçme ve kullanma sularının ve arıtma tesisi çıkış sularında patojenik

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Misyon ve Vizyon. Kaliteli, hijyenik, lezzetli ve sağlıklı ürünler üreterek ve sunarak güvenilir ve aranan bir marka olmak.

Misyon ve Vizyon. Kaliteli, hijyenik, lezzetli ve sağlıklı ürünler üreterek ve sunarak güvenilir ve aranan bir marka olmak. Sağlıkla, lezzetle Sağlıkla, lezzetle 02 SENIOR BANQUET Misyon ve Vizyon Kaliteli, hijyenik, lezzetli ve sağlıklı ürünler üreterek ve sunarak güvenilir ve aranan bir marka olmak. Üst seviyede bir kalite

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği. DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği. DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ DENEYİN AMACI: Doymuş NaCl çözeltisinin elektroliz sonucu elementlerine ayrışmasının

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Deney Laboratuvarı Adresi : Yokuşbaşı Mah. Emin Anter Bulvarı No:43/B BODRUM 48400 MUĞLA / TÜRKİYE Tel : 0252 313 20 06 Faks : 0252 313 20 07 E-Posta : info@akademi-lab.com

Detaylı

ADAPAZARI TİCARET BORSASI ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI ANALİZ LİSTESİ. Analiz Adı Ürün Deney Metodu

ADAPAZARI TİCARET BORSASI ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI ANALİZ LİSTESİ. Analiz Adı Ürün Deney Metodu Analiz Adı Ürün Deney Metodu Analiz Süresi **Aflatoksin Analizi Yağlı-Kuru Meyveler (Fındık, Mısır, Yerfıstığı, Ceviz, Antep Fıstığı, Susam, Kabak Çekirdeği, Ayçiçeği Çekirdeği) RHONE IFU (PO7.V1) Aflatoksin

Detaylı

Hidrokinonun Asidik Ortamda Hidrojen Verimine Etkisinin Araştırılması

Hidrokinonun Asidik Ortamda Hidrojen Verimine Etkisinin Araştırılması Hidrokinonun Asidik Ortamda Hidrojen Verimine Etkisinin Araştırılması Gülşen Avcı, Birgül Yazıcı*, Mehmet Erbil* Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi OFMA Yenişehir Kampusu, Mersin gulsen@mersin.edu.tr,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Kırılma Noktası Klorlaması

Kırılma Noktası Klorlaması Kırılma Noktası Klorlaması AMAÇ Farklı oranlarda klor ile amonyağın reaksiyon vermesi sonucu oluşan kalıntı klor ölçümünün yapılması ve verilerin grafiğe aktarılarak kırılma noktasının belirlenmesi. ÖN

Detaylı

ÜN TE VII AROMAT K B LEfi KLER

ÜN TE VII AROMAT K B LEfi KLER ÜN TE VII AROMAT K B LEfi KLER 7. 1. N TRO VE AM NO B LEfi KLER a. Nitrobenzen ve Nitrotolüen b. Anilin 7.2. AROMAT K OKS JENL B LEfi KLER a. Benzil Alkol b. Benzaldehit c. Tereftalik Asit ve Polyester

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Proteinler. Fonksiyonlarına göre proteinler. Fonksiyonlarına göre proteinler

Proteinler. Fonksiyonlarına göre proteinler. Fonksiyonlarına göre proteinler Proteinler Canlılarda miktar olarak en çok bulunan biyomoleküllerdir. Amino asit birimlerinden oluşurlar Yapısal ve işlevsel olabilirler Genlerle aktarılan kalıtsal bilginin ortaya çıktığı moleküllerdir.

Detaylı

DEZENFEKSİYON TEKNİK TEBLİĞİ

DEZENFEKSİYON TEKNİK TEBLİĞİ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: DEZENFEKSİYON TEKNİK TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Maksat, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maksat MADDE 1 (1) Bu Tebliğin maksadı, küçük yerleşim yerlerinde son kullanıcıya ulaşan

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

NaCl BaCl 2 H 2 O üçlü su-tuz sisteminin +50 o C de incelenmesi. Investigation of the NaCl BaCl 2 H 2 O water-salt ternary system at +50 o C

NaCl BaCl 2 H 2 O üçlü su-tuz sisteminin +50 o C de incelenmesi. Investigation of the NaCl BaCl 2 H 2 O water-salt ternary system at +50 o C DUFED, 2(1), 36-40, 2013 Özet NaCl BaCl 2 H 2 O üçlü su-tuz sisteminin +50 o C de incelenmesi Hasan Erge a, Vedat Adıgüzel b, Arzu Yenigün a, Vedat Tavflan a, Ali Rıza Kul a, hsan Alacabey c* a Yüzüncü

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA TOZ TOPAKLAYICI Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (DAP DİAMONYUM FOSFAT)

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (DAP DİAMONYUM FOSFAT) 1. MADDE / MÜHTAHZARIN TANIMI Diamonyum Fosfat (DAP), : 67/548/EEC Direktiflerine göre zararlı sınıfında değildir. 2.İNSAN SAĞLIĞI Deriyle Temasta Gözle temasta Yutulduğunda Uzun Süreli Etkileri : Gübreler

Detaylı

Gıdalarda Mikrobiyel Gelişim Üzerine Etkili Faktörler. Prof. Dr. Ali AYDIN

Gıdalarda Mikrobiyel Gelişim Üzerine Etkili Faktörler. Prof. Dr. Ali AYDIN Gıdalarda Mikrobiyel Gelişim Üzerine Etkili Faktörler Prof. Dr. Ali AYDIN Mikroorganizmaların gıdalarda gelişimini etkileyen faktörler genel olarak A. İç faktörler, B. Dış faktörler, C. İşlemsel faktörler,

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Serkan Kemal BÜYÜKÜNAL 2. Doğum tarihi : 24 Haziran 1978 3. Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Veteriner Fakültesi İstanbul Üniversitesi

Detaylı

SU YUMUfiATMA C HAZLARI. YUMUfiATMA

SU YUMUfiATMA C HAZLARI. YUMUfiATMA 2 SU YUMUfiATMA C HAZLARI YUMUfiATMA Yeraltindaki katmanlarda mevcut olup suda çözünen mineraller, özellikle kalsiyum ve magnezyum tuzlar, suda sertli e neden olurlar. Suyun sertli i ise kireçtafl oluflumuna

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR 1 Yüzyıllardır doğayı ve doğadan elde edilebilecek maddeleri keşfetme arzusu içinde olan insanoğlu 1400'lü yıllarda o güne kadar bilinmeyen bir asidi, yani HCl (hidrojen klorür,

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

BÖLÜM II MADDELER N AYRILMASI

BÖLÜM II MADDELER N AYRILMASI BÖLÜM II MADDELER N AYRILMASI 2.1. G R fi 2.2. KARIfiIMLARIN AYRILMASI a. Elektriklenme ile Ayr lma b. M knat s ile Ay rma c. Öz Kütle Fark ile Ay rma d. Süzme ile Ay rma e. Çözünürlük Fark ile Ay rma

Detaylı

BALIK HASTALIKLARININ KONTROLÜ

BALIK HASTALIKLARININ KONTROLÜ BALIK HASTALIKLARININ KONTROLÜ Hastalığın Çıkışını Engelleyici Önlemler Hastalıklardan korunma ile ilgili öncelikli emniyet tedbirleri, sağlıklı canlılarla, sağlıklı yumurtalarla uygun oranlarda stoklama

Detaylı

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. EVDE KİMYA SABUN Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. CH 3(CH 2) 16 COONa: Sodyum stearat (Beyaz Sabun) CH 3(CH 2) 16 COOK:

Detaylı

TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42)

TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42) 12 Ağustos 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26965 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; siyah çayın tekniğine

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

Magic Steam VAC, buhar n gücüyle hijyenik ortamlar sunar;

Magic Steam VAC, buhar n gücüyle hijyenik ortamlar sunar; Magic Steam VAC, buhar n gücüyle hijyenik ortamlar sunar; MagicSteamVac Buhar n sihirli gücü! H. Wilhelm Kicherer'in 1933 y l nda Almanya Stuttgart da ilk ad mlar m z att günden bu yana; tüm dünyada ev

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

REVİZYON : 03 YAYINLANMA TARİHİ: 15-05-2007 REVİZYON TARİHİ : 12-04-2010

REVİZYON : 03 YAYINLANMA TARİHİ: 15-05-2007 REVİZYON TARİHİ : 12-04-2010 01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı Ürün adı: Maratem 302 Endüstriyel Bulaşık Makineleri İçin Sıvı Deterjan Maddenin / Preparatın Kullanımı: Profesyonel sanayii ve ticarette temizleme

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Uzman Kalite Eğitim Danışmanlık Ve Laboratuvar Hizmetleri Ltd.şti Deney Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi :Mecidiye mah. Bestekar Şevki bey, Sok 32, Balmumcu

Detaylı

09.02.2015. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. 10.Sınıf Enfeksiyondan Korunma. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon

09.02.2015. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. 10.Sınıf Enfeksiyondan Korunma. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon 10.Sınıf Enfeksiyondan Korunma 32.Hafta ( 04 08 / 05 / 2015 ) YANIK ÜNİTELERİNDE DEZENFEKSİYON Slayt No: 56 Hasta yatakları ve örtülerinin temizliğine dikkat edilmeli, Her hastadan sonra hidroterapi cihazında

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 T bbi At k Kontrolü P80-P82 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 P80 Son Dört Y ll k Kontamine Kesici Delici Alet Yaralanmalar Sürveyans Melek Meltem Göksel, Özgül Taflp nar, Fatma

Detaylı

Neural Networks Detection for Drinking Water Quality Proc. Int. Conf. Modeling and Simulation, vol. 2, sf , Aug 28-30, 2006, Konya - Turkey

Neural Networks Detection for Drinking Water Quality Proc. Int. Conf. Modeling and Simulation, vol. 2, sf , Aug 28-30, 2006, Konya - Turkey [ÇALINTI ve UYDURMA makale] : -------------------Ihsan Omur Bucak, Bekir Karlık Detection of Drinking Water Quality Using CMAC Based Artificial Neural Networks Ekoloji 20, 78, 75-81 (2011) ; doi: 10.5053/ekoloji.2011.7812

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ. PROJE EKĠBĠ Süleyman SÖNMEZ Ercan AKÇAY Serkan DOĞAN. PROJE DANIġMANLARI

PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ. PROJE EKĠBĠ Süleyman SÖNMEZ Ercan AKÇAY Serkan DOĞAN. PROJE DANIġMANLARI TÜBĠTAK-BĠDEB LĠSE ÖĞRETMENLERĠ (FĠZĠK, KĠMYA, BĠYOLOJĠ VE MATEMATĠK) PROJE DANIġMANLIĞI EĞĠTĠMĠ ÇALIġTAYLARI LĠSE-1 (ÇALIġTAY 2011) FĠZĠK GRUP SES-2011 PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ

Detaylı

BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI ANALİZ FİYAT LİSTELERİ

BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI ANALİZ FİYAT LİSTELERİ BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI ANALİZ FİYAT LİSTELERİ I- İÇME SUYU ANALİZİ A- Kimyasal Analiz FİYAT 1 ph 20.00 TL 2 Klorür (klorid) 30.00 TL 3 Serbest Klor 35.00 TL 4 Total Sertlik 40.00 TL

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : MARINE & MARINE AA ARMUZ DOLGU MACUNU A KOMPONENTİ 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI.

Madde/Müstahzar Adı : MARINE & MARINE AA ARMUZ DOLGU MACUNU A KOMPONENTİ 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. Sayfa No : 1/ 5 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : Marine & Marine AA Armuz Dolgu Macunu A komponenti 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : 2 Komponentli

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: EDOSĐL Sıvı Mineralli Ovma Ürünü Ürünün uygulama alanı: Genel temizlik/bakım hijyeni ürünü Üretici/Tedarikçi:

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız.

Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız. Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız. 3.2 KİMYASAL BAĞLAR Çevrenizdeki maddeleri inceleyiniz. Bu maddelerin neden bu kadar çeşitli olduğunu düşündünüz mü? Eğer bu çeşitlilik

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

TGK-Sofralık Zeytin Tebliği (Tebliğ No: 2008/24)

TGK-Sofralık Zeytin Tebliği (Tebliğ No: 2008/24) Amaç TGK-Sofralık Zeytin Tebliği (Tebliğ No: 2008/24) Yayımlandığı R.Gazete: 25.05.2008-26886 MADDE1 (1) Bu tebliğin amacı; sofralık zeytinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme,

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU DEMİR 3 SÜLFAT 1) MADDE VE ŞİRKET TANIMI Ürünün Tanımı: Demir 3 Sülfat( Fe 2(SO 4) 3 ) Ürün İsmi: TUROKS D3S Üretici/ Tedarikçi Firma: Turoksi Kimyevi Maddeler San. Tic. Ltd.

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Hammadde adı % CAS NO EINECS NO Hammadde Tehlike Sınıfı 20 7664-38-2 231-633-2 10 % C < 25 % Fosforik asit HEDP 1-5 2809-21-4-1% < C< 5%: Xn; R22

Hammadde adı % CAS NO EINECS NO Hammadde Tehlike Sınıfı 20 7664-38-2 231-633-2 10 % C < 25 % Fosforik asit HEDP 1-5 2809-21-4-1% < C< 5%: Xn; R22 01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı Ürün adı: M-pro 705 Asidik Banyo Temizleme Ürünü Maddenin / Preparatın Kullanımı: Profesyonel sanayii ve ticarette temizleme uygulamalarında kullanılacak

Detaylı

Temizlik: Mikroorganizmaların çoğalması ve yayılmasını önlemek için, yüzeylerin kir ve organik maddelerden fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır.

Temizlik: Mikroorganizmaların çoğalması ve yayılmasını önlemek için, yüzeylerin kir ve organik maddelerden fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır. DOKÜMAN NO: STR-TL-09 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 5 1-Amaç: Ç.Ü Diş Hekimliği Fakültesi klinik ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek için hasta,

Detaylı

Kalp Damar Hastal klar

Kalp Damar Hastal klar Kalp Damar Hastal klar Kalp damar hastal klar (kardiyovasküler hastal klar) dünyada en fazla ölüme sebep olan hastal klar n bafl nda gelmektedir. 2005 y l nda ölen her üç kifliden birinin hayat n kalp

Detaylı

Tüm dünyada ve ülkemizde 1990 l y llardan itibaren

Tüm dünyada ve ülkemizde 1990 l y llardan itibaren PANEL T bbi At k Yönetimi: T bbi At k Yönetiminde S k Yaflanan Zorluklar Hmfl. Sevda KARAKILIÇ 1 1 Surp P rgiç Ermeni Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi, stanbul Yaz flma Adresi: Hmfl. Sevda KARAKILIÇ

Detaylı