ESIN ATTORNEY PARTNERSHIP

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESIN ATTORNEY PARTNERSHIP"

Transkript

1 Davacı Davalı Mahkeme Konusu ve Son Durum 1 Ortadoğu Serbest Bölge 3. Asliye Hukuk 2007/373 E tarafından Serbest Bölge ne karşı TMO Rıhtımı karşısındaki balıkçı basenine vaki müdahalenin men'i talepli olarak Ortadoğu tarafından 6 Kasım 2007 tarihinde açılmış olan davadır. Davanın 17 Şubat 2009 giinlii duruşmasında davanın TMSF ve Özelleştirme idaresine ihbarına karar verilmiş, karar gereğince Ortadoğu tarafından gerekli ihbar işlemi yapılmış olmakla cevaplarımn beklenmesi için duruşma 6 Ekim 2009 gününe ertelenmiş, bu tarihte yapılan duruşmada da 15 Nisan 2010 günü keşif yapılmasına karar verilerek duruşma 25 Mayıs 2010 gününe ertelenmiştir. Keşif günü haldrnin izinli olması nedeniyle keşif icra edilememiş olup, duruşma günü yeni bir keşif günü belirlenmiştir. 25 Mayıs 2010 günü yapılan duruşmada 24 Eylül 2010 gününe yeni keşif tarihi verilerek duruşma 12 Ekim 2010 gününe ertelenmiş, bu tarihte yapılan duruşmada gelemeyen raporun beklenmesi ile Özelleştirme İdaresinin Ortadoğu yanında davaya müdahale talebinin kabulüne karar verilerek duruşma 22 Şubat 2011 tarihine bırakılmıştır. Bu duruşmada gelen bilirkişi raporuna beyanda bulunmak ve 4.431,69 TL harcın tamamlanması için mehil verilerek duruşma 7 Haziran 2011 gününe bırakılmıştır. Yapılan duruşmada taraflara esas halckmda beyanlarmı sunmak üzere mehil verilerek duruşma 3 Kasım 2011 gününe ertelenmiştir. Yapılan duruşmada hakim değişikliği nedeniyle dava 7 Şubat 2012 tarihine ertelenmiştir. Yapılan duruşmada bilirkişiden itirazlar nedeniyle ek rapor alınmasına karar verilerek dava 8 Mayıs 2012 tarihine bırakılmış,, 73

2 ancak belirtilen tarihte dosya bilirkişilerden dönmediğinden dava 2 Ekim 2012 tarihine ertelenmiştir, bu tarihte yapılan duruşmada da rapor gelmediğinde duruşma 14 Şubat 2013 tarihine talik edilmiştir. 21 Mayıs 2013 günü yapılan duruşmada itirazlar çerçevesinde ek rapor alınmasına karar verilerek duruşma 8 Ekim 2013 tarihine bırakılmıştır. Yapılan duruşmada eksik harcın Ortadoğu tarafından tamamlanmasına karar verilerek duruşma 20 Şubat 2014 tarihine bırakılmıştır. Harç Ortadoğu tarafından tamamlanmıştır. Belirtilen günde yapılan duruşmada davanın reddine karar verilmiştir. Karar Ortadoğu 'ne tebliğ edilmiş ve süresi içinde temyiz edilmiştir. 2 Ortadoğu Holitur Turizm 2. Asliye Hukuk 2012/734 E. ( 4. Ticaret 2013/66 E.) ( 4. Sulh. Hukuk 2014/1053 E.) sınırları içinde bulunan mülkiyeti Hazine'ye ait kullanımı limana tahsisli 1118 parsel sayılı taşınmazın bir lusrrun vaki el atmanın önlenmesi, yıkım ve fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmak suretiyle 14 Ekim 2010 tarihinden itibaren TL (kısmı dava) ecrimisile karar verilmesi istemiyle Holitur Turizm 'ye karşı Ortadoğu tarafından açılan bir davadır. Dava henüz ön inceleme aşamasında mahkemece Ticaret görev alanı içinde olduğu gerekçesiyle görev yönünden reddedilmiş bunun üzerine dosya Ortadoğu enin talebi çerçevesinde Nöbetçi Ticaret ne aktarılmıştır. Yeni mahkeme ve dosya numarası yukarıda belirtilmiştir. 16 Temmuz 2013 günü yapılan duruşmada davanın Sulh Hukuk görevine girdiği gerekçesiyle görev yönünden reddine karar verilmiş, dosyanın görevli mahkemeye aktarılması için gerekli işlem Ortadoğu

3 tarafından yapılmış olup, henüz duruşma günü gelmemiştir. 3 Ortadoğu Antmin Madencilik İnş. Oto. Turizm İç Tic. San. 7. Asliye Hukuk 2012/764 E. ( 2. Sulh Huk. 2014/1449 E.), sınırları içinde bulunan mülkiyeti Hazine'ye ait kullanımı limana tahsisli 1118 parsel sayılı taşınmazın bir kısmın vaki el atmanı n önlenmesi, yıkım ve fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmak suretiyle 14 Ekim 2010 tarihinden itibaren TL (kısmi dava) ecrimisile karar verilmesi istemiyle Antmin Madencilik İnş. Oto. Turz. İç Tic. San. 'ye karşı Ortadoğu tarafından açılan bir davadır. 16 Temmuz 2013 günü yapılan duruşmada davanın Sulh Hukuk görevine girdiği gerekçesiyle görev yönünden reddine karar verilmiş, dosyanın görevli mahkemeye aktarılması login gerekli işlem Ortadoğu tarafından yapılmış, dava dosyanın düştüğü Ant. 2. Sulh Huk. nce duruşma günü verilmiştir. 4 Ortadoğu Standart Denizcilik Pet. Tur. Gıda Taş. Paz. Tic. Ltd. Şti. 3. Asliye Ticaret Mah. 2015/205 E. ( 8. Asl. Hukuk Mah. 2014/64 E.) sınırları içinde bulunan mülkiyeti Hazine'ye ait kullanımı limana tahsisli 1118 parsel sayılı taşınmazın bir kısmın vaki el atmanın önlenmesi, yıkım ve fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmak suretiyle 14 Ekim 2010 tarihinden itibaren TL (kısmi dava) ecrimisile karar verilmesi istemiyle Standart Denizcilik Pet. Tur. Gıda. Taş. Paz. Tic. Ltd. Şti.'ye karşı Ortadoğu tarafından açılan bir davadır. Dava henüz ön inceleme aşamasında olmakla birlikte davalı şirket hakkında iflas kararı bulunması nedeniyle davanın iflas idaresine yöneltilmesi için gerekli başvuru Ortadoğu tarafından yapılmış bulunmaktadır. Bu arada şirket muhasebe müdürlüğü ile belirtilen şirkete verilen elektrik bedelleri ile ilgili bir yazışmada şirket 4 75

4 isminin Standart İşletmeciliği Antrepo Pet. Taşm. Tur. İnş. Tic. San. Ltd. Şti. olduğunun anlaşılması üzerine Ticaret Sicili kayıtlarında yapılan araştırmada dava açılan şirketin iflas nedeniyle gayri faal olduğu, yerin aslında adı geçen şirket tarafından kullanıldığı b anlaşılmış ve bu şirkete karşı yeni bir dava açılmak zorunda kalınmıştır. Dilekçeler aşaması tamamlanmış olup 1 Ekim 2014 gününe ön inceleme duruşması verilmiş yapılan duruşmada bu mahkemece de görevsizlik kararı verilmiş, görev uyuşmazliği oluştu;, 6undan dosya Yargıtay 17. Hukuk Dairesi'ne gönderilecektir. c, 5 Ortadoğu TSM Deniz Ürünleri San. ve Tic. 4. Sulh Hukuk 2012/567 E Soğuk Hava deposu eski kiracısı TSM Deniz Ürünleri San. ve Tic. tarafından 2011 yılının Kasım ayında gerçekleşen hamen tahliye sonrası 2006 öncesinde TDİ ile aralarında yaptıkları yazılı kira sözleşmesine dayanarak kiralama konusu taşınmaza yapılan yatırım ve faydalı masrafların sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre şimdilik TL olarak tahsiline karar verilmesi istemiyle 31 Mayıs 2012 tarihinde açılmış bir davadır. Davanın ön inceleme duruşması 20 Kasım 2012 tarihinde yapılmış olup, delillerin bildirilmesi için ara kararı verilerek 21 Şubat 2013 tarihine duruşma günü verilmiştir. Ara kararı uyarınca gerekli delil bildirimi Ortadoğu tarafından süresi içinde yapılmıştır. On inceleme duruşmasında 12 Nisan 2013 günü mahallinde keşif yapılmasına karar verilerek duruşma 23 Mayıs 2013 gününe ertelenrniştir. Bu tarihte bilirkişi raporu gelmediğinden duruşma 25 Temmuz 2013 tarihine ertelenmiştir. Bu tarihte yapılan duruşmada gelen bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunulmak üzere süre verilerek duruşma 28 Kasım 2013 tarihine ertelenmiş, bu çj 76

5 tarihte dava Ortadoğu lehine sonklanarak reddedilmiştir. Davacı kararı temyiz etmiş olup, dosya Yargıtay'da temyiz aşamasındadır. 6 Ortadoğu Kepezler Akaryakıt Şti. Ltd. 6. Asliye Ticaret 2014/271 E. Ortadoğu işletmeleri tarafından Kepezler Akaryakıt Ltd. Şti.'ye karşı sözleşmeye aykırı olarak ödenmek zorunda kalınan 5.187,95 TL'nin istirdatı için açılan bir dava olup, dilekçeler aşaması tamamlanarak 23 Ocak 2015 günü yapılan ön inceleme duruşmasında dosyanın inceleme yapılmak üzere bilirlcişiye tevdiine karar verilerek yeni duruşma günü verilmiştir. Bilirkişi raporu Ortadoğu işletmeleri lehine olup, beyanların sunulması için duruşma günü verilmiştir. 7 Ortadoğu Sosyal Güvenlik Kurumu I. iş 2004/496 E. Ortadoğu tarafından SGK'ya karşı bu makamca tehlike sınıfının yükseltilmesi ve bu nedenle tahakkuk ettirilen prim alacağının iptali için 7 Şubat 2002 tarihinde açılan bir davadır. Yerel mahkeme davayı reddetmiştir. Ortadoğu tarafından yapılan temyiz istemi üzerine Yargıtay'ca idari dava sonuçlanmadan karar verilmesinin hatalı olduğu gerekçesiyle karar bozulmuştur. Dava söz konusu idari davanın sonklanmasını beklemekte iken Ankara 12. İdare yeni yürürlüğe giren 5510 sayılı yasa hükümleri çerçevesinde kendisini yine görevsiz kabul ederek davayı görev yönünden reddetmiştir. İdare nin bu görevsizlik kararı da ayrıca Ortadoğu tarafından temyiz olunmuştur. Mahkeme 13 Temmuz 2010 gönlü duruşmada İdare nin bu görevsizlik karannın kesinleşmesini beklemeye karar verdiğinden belirtilen bu kararın - 77

6 gelmesi beklenmektedir. Davanın duruşması aynı nedenle 9 Mart 2015 gününe atılıdır. Yapılan duruşmada davanın usul yönünden reddine karar verilmiş olup, tebliğinde temyiz edilecektir. 8 Ortadoğu Denizcilik Müsteşarlığı Danıştay 10. Dairesi 2006/4714 E. Denizcilik Müsteşarlı;,6ınca çıkarılan ve 18 Mayıs 2006 tarihli sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/1 nolu Tebliğ' in iptali ile ilgili davadır. Dava Ortadoğu lehine sonuglanarak dava konusu tebliğin iptaline karar verilmiş, ancak davalı idare tarafından temyiz edilmiş olmakla henüz temyiz incelemesi sonklanmamıştır. 9 Ortadoğu Denizcilik Müsteşarlığı Ankara 12. İdare 2005/2504 E. (Yeni Esas 2008/1215) Tehlike sınıfının yükseltilmesi yolundaki idari işlemlerin iptaline karar verilmesi istemiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na karşı açılan bir davadır. Dava mahkemece adli yargının görevli olduğu gerekçesi ile görev yönünden reddedilrniştir. Danıştay davanın görtim ve çözümünün idari yargı görev alanı içinde bulunduğuna karar vermiş, bunun üzerine davaya bakan Ankara 12. İdare son olarak mahkemece hasım düzeltilerek hasmın Sosyal Güvenlik Kurumu Genel olması gerektiğine karar verilmiş, takiben yeni yürürlüğe giren 5510 sayılı yasa gereğince konunun yine adli yargı tarafından çözümü gerektiği gerekçesi ile tekrar görevsizlik kararı vermiştir. Karar Ortadoğu tarafından temyiz edilmiştir. Karar Ortadoğu 'ne 2 Nisan 2013 günü tebliğ olunan kararla Danıştay'ca bozulmuş olup, dosya mahalli mahkemesine esas hakkında bir karar verilmek üzere gönderilmiş, ancak Ankara 12. İdare bozmaya direnmiş olup, direnme kararı 20 Haziran 2013 günü Ortadoğu 'ne tebliğ edilmiştir. Karar, 78

7 Ortadoğu işletmeleri tarafından temyiz edilmiştir. 10 Ortadoğu işletmeleri Valiliği Çevre 3. İdare 2013/1021 E. Valiliği Çevre tarafından bir gemi tahliyesi sırasında deniz kirliliği oluştuğu ileri sürülerek kesilen TL idari para cezasının iptali istemiyle Ortadoğu işletmeleri tarafından 29 Ağustos 2013 tarihinde açılan bir davadır. Mahkemece dava konusu para cezasının düzenlenmesine esas her türlü bilgi ve belgeyi içeren işlem dosyasının celbine karar verilmiş takiben, Ortadoğu işletmeleriinin yürütmenin durdurulması istemi reddedilmiştir. Davadaki Ortadoğu işletmelednin duruşma talebi uyarınca mahkemece 7 Mart 2014 tarihinde duruşma yapılmış, dava Ortadoğu işletmeleri lehine sonuçlanarak idari para cezasının iptaline karar verildiği 16 Haziran 2014 tarihinde Ortadoğu işletmeleriine tebliğ edilmiştir. Karar davalı idarece temyiz edilmiş olup, Danıştay'da temyiz incelemesindedir. 11 Ortadoğu işletmeleri Kurumlar Vergi t, Dairesi Başkanlığı, Gelir idaresi Genel 1. Vergi 2013/1398 E. Kurumlar Vergi Dairesi Başkanlığı ile Gelir idaresi Genel ne karşı Ortadoğu işletmeleri tarafından açılan ve vergi inceleme raporlarına göre ,08 TL fazla ödendi,;,6i ifade edilen gelir (stopaj) vergisi iadesi talebinin kısmen reddine ilişkin işlemlerin iptali istemiyle açılan bir davadır. Dava Ortadoğu işletmeleri lehine sonuçlanmış olup, karar idarece temyiz edilmiştir. 12 Ortadoğu işletmeleri Aydın Vinç 4. Sulh Hukuk 2014/108 D. iş 23 Aralık 2014 gecesi taşeron Aydın Vinç'e ait vincin devrilmesi sonucu işyerinde meydana gelen ölümlü iş kazasında kaza sonrası vinç üzerinde 79

8 Ortadoğu işletmeleri tarafından teknik inceleme amacıyla mahkeme aracı lığı ile bir tespit yaptırılmış olup henüz rapor dtizenlenmiş değildir. İnceleme sırasında vinçte önemli teknik aksaklıklar görsel olarak tespit edilmiş bulunmaktadır. Bu tespit sonucu oluşacak bilirkişiler raporu ileride açılması muhakkak görülen birtakım tazminat, ructien tazminat ve ceza davalarında kullanılmak zorunda kalınabilecektir. Bu arada mağdur varislerince dava açıldığı ve dosyanın 4. is nin 2015/192 esasına kayıtlı olduğu bilgisi edinilmis olup, dava dilekçesi ve tensip zaptı henüz tebliğ edilmiş değildir. 13 Ortadoğu 1) T.C. Başbakanlık Özelleştirme idaresi Başkanliği 2) Türldye Denizcilik işletmeleri Genel 3. İdare 2014/492 E Konu: Anayasa 'nin 6 Haziran 2013 gün ve 2013/22 Esas, 2013/73 Karar sayılı kararı uyarınca 49 yıla uzatılmasına ilişkin Ortadoğu işletmeleri talebinin reddine ilişkin işlemin iptali Son Durum: Henüz karara bağlanmamıştır. İcra Takipleri Alacaklı Borçlu İcra Dairesi Konusu ve Son Durum 1 Ortadoğu işletmeleri Alwim Madencilik San. A.Ş: 1. icra 2008/26805 (2845) Ortadoğu işletmeleri borglusu Akçim Madencilik San. 'ye karşı ,67 TL alacağın tahsili için 30 Aralık 2008 tarihinde başlanılan icra takibidir. Takibe borçlu tarafından hakkında iflas erteleme kararı bulunduğundan bahisle icra takibi yapılamayaca;, 61 gerekçesi ile itiraz edilmiştir. 11 Kasım 2010 tarihli duruşmaya iştirak edilmiş, davacı borçlunun iflas erteleme talebinin reddi sağlanmış ve takiben mahalli icra dairesine haciz talimatı gönderilmiştir. 80

9 Talimat cevabı henüz gelmerniştir. Araştırılmaktadır. Ancak şirketin iflas erteleme talebinin reddedilmiş olduğu dikkate alındığında iflas edeceği, bu aşamada ise herhangi bir haciz işlemini uygulanmasının hukuken imkansız olacağı gözetilmelidir. Bu aşamada bir haciz işlemi yapılsa dahi bir iflas kararı karşısında bu haczin işlevsiz kalacağı açıktır. 2 Ortadoğu OGM Tur. İnş. Ltd. şti. 7. İcra b 2010/1884 (3103) Ortadoğu borçlusu OGM Tur. İnş. Ltd. Sti. hakkında ,71 TL çekten doğan alacağın tahsili için girişilen icra takibidir. İhtiyati haciz aşamasındadır. da bulunan borçluya ait teknede haciz işlemi yapılmış olup, takip kesinleşmiş olup geminin kıymet takdiri yaptırılarak taraflara tebliği için yeniden celp olunan gemi Sicil kaydında bulunan bir kısım alacaklılann adres bilgileri konusunda ilgili icra dairelerine yazılan müzeklcere cevapları beklenmektedir. 3 Ortadoğu OGM Tur. İnş. Ltd. şti. 7. İcra 2012/7053 (3103) Ortadoğu borçlusu OGM Tur. İnş. Ltd. Sti. hakkında ABD Doları karşılığı kanuni rehin hakkına dayalı ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlanılan icra takibidir. Takipte borçlu adresinde bulunmadığı tespit edilmekle ticaret odasından alınan belgeye dayalı olarak Tebligat Kanunu 35. maddeye tebligat gönderilmiş, takip bu suretle kesinleştirilmiştir. Kesinleşmeyi takiben gemi siciline dosya alacağı gemi alacaklısı sıfatıyla (kanuni rehin) olarak şerhi konulmuştur. İcra dairesinden satışa esas kıymet takdiri için talepte bulunulmuş ve masrafı yatınlmıştır. Kıymet takdir raporu gelmiş olup, bunun sicilde görünen tüm ilgililere tebliği işlemleri devam etmektedir. 4 Ortadoğu OGM Tur. İnş. Ltd. Şti. 7. İcra Ortadoğu borçlusu OGM Tur. İnş. Ltd. şti. hakkında ABD Doları karşılığı 81

10 2012/7054 (3103) deniz alacağı için ilamsız takip yolu ile başlanılan icra takibidir. Takipte borçlu adresinde bulunmadığı tespit edilmekle ticaret odasından alınan belgeye dayalı olarak Tebligat Kanunu 35. maddeye tebligat gönderilmiş, takip bu suretle kesinleştirilmiştir. Kesinleşmeyi takiben gemi siciline dosya alacağı deniz alacağı olarak haciz şerhi konulmuştur. İcra dairesinden satışa esas kıymet takdiri için talepte bulunulmuş ve masrafı yatırılmıştır. Kıymet takdir raporu gelmiş olup, bunun sicilde görünen tüm ilgililere tebliği işlemleri devam etmektedir. NOT: Hacizler bald kalmak koşuluyla teknenin liman dışına çıkarılması çalışmalarına başlanmış olup, bu konuda gerek Başkanlığı gerekse borçlu şirket yetkilileri ile ön mutabakata varılmaya galışılmaktadır. 5 Ortadoğu İzopur İzolasyon İnş. Mak. San. ve Tic. 3. İcra 2011/2563 (2551) Davalı İzopur İzolasyon İnş. Mak. San. ve Tic. 'ye karşı ,60 TL alacağın tahsili için girişilen icra takibine borçlunun itirazının iptaline ve alacağın tahsiline karar verilmesi için açılan alacak davasının Ortadoğu lehine sonuçlanması üzerine başlanılan bir icra takibidir. Borçlu şirkete hacze gidilmiş, borcu karşılayacak bir mal tespit edilememiş, bu nedenle şirket yetkililerinin taksitle ödeme teklifleri kabul edilmek zorunda kalınmış olup, ancak bir ödeme yapılmış değildir. Takibe kalındığı yerden devam edilerek ,38 TL'yi bulan alacak için şirketin İstanbul/Tuzla'daki işyeri için Tuzla İcra 'ne haciz talimatı alınarak mahallinde haciz işlemi yapılmış, ancak büro eşyası dışında borca yeter miktarda herhangi bir taşınır veya taşınmaz bulunamamış, büro eşyasının haczi ile yetinilmek zorunda kalınrruştır. Şu an için borçlunun herhangi bir mal varlığı bulunmamakla "aciz vesikası" için genel varlık araştırmasına

11 geçilmiştir. 6 Ortadoğu Kısmet Balıkçılık Su Grünleri Paz. ve Tic. Ltd. Şti. 7. İcra 2009/5709 (2854) Ortadoğu borçlusu Kısmet Balıkçılık Su Ürünleri Paz. ve Tic. Ltd. Şti.'ye karşı ABD Doları alacağın tahsili için başlanılan icra takibine borçlunun itirazı üzerine bu itirazın kaldırılmasına karar verilmesi istemiyle açılan davanın lehe sonuçlanması üzerine takibe devam edilmiş, şirketin işyerine gidilmiş, boş olduğu görülmüş, bulunabilen bir taşınmazının tapu kayıtlarına haciz konulmuş, taşınmazın üçüncü kişi alacaklılarca yapılan satışı sonrası elde olunan bedel için düzenlenen sıra cetvelinde Ortadoğu 'nin takibine pay düşmemiştir. Alacak hükme göre ,63 ABD Dolan'nın 25 Şubat 2009 tarihinden işleyecek yıllık %7'yi geçmeyecek faizi ve ,16 TL icra inkar tazminatı ile ,16 TL harç ve masraf toplamıdır. Şu an için borçlunun herhangi bir mal varlığı bulunmamakla "aciz vesikası" için genel varlık araştırmasına geçihniştir. 7 Hesapgıoğlu Otomotiv Petrol Tur. Taş. Hayv. San. ve Tic. Ortadoğu 10. İcra 2012/6118 (3368) da sözleşme ile faaliyet gösteren ancak sözleşmesi fes olunmakla liman dışına çıkan Hesapçıorglu Otomotiv Petrol Tur. Taş. Tar. Hayv. San. ve Tic. tarafından ,32 TL alacaklı oldukları iddiası ile Ortadoğu aleyhine başlatılan İlamsız icra takibidir. Takibe Ortadoğu tarafından süresi içinde itiraz olunarak takibin durdurulması sağlanmıştır. Alacak iddiasında bulunan kişinin bu itirazın kaldırılması talebi ile bir yıl içinde dava açması gerekmekte olup, takip bu süre ile bekleyecektir. Takibe konu alacağın ,29 TL'si takibe ilişkin ödeme emri tebliğ edilmeden ödenmiş olup bakiye takip 83

12 tutarı vade farkı iddiasına dayalıdır. 8 Ortadoğu Ant-Toros Ltd. Şti. İnş. 5. İcra 2013/421 (3437) Ortadoğu borçlusu Ant Toros İnş. Ltd. Şti. hakkında 9.145,85 TL borcu için ilamsız takip yolu ile başlanılan icra takibidir. Takipte borçlu adresinde bulunmadığı tespit edilmekle Manavgat Ticaret Odasından Tebligat Kanunu 35. maddeye göre tebligat yapılmak üzere faaliyet belgesi miizekkeresi yazdırılmıştır. Gelen cevap yazısındaki adrese Tebligat Kanunu'nun 35. maddesi uyarınca tebligat gönderilmiştir. Malvarlığı soruşturması yapılmış, herhangi bir kayıt bulunamamıştır. Takip semeresizdir. 9 Ortadoğu Nevam Ltd. Şti. Gıda 4. İcra 2013/11240 (3533) yolcu salonu arazi üzerinde bulunan büfenin işletmecisi Nevam Gıda Ltd. Şti. aleyhine başlatılmış ,18 ABD Doları karşılığı ,39 TL kira alacağı ve tahliye takibidir. Takibin kesinleşmesi beklenilmektedir. Ödeme emri bila tebliğ gelmiş, Ticaret Odasından Tebligat Kanunu 35. maddeye göre tebligat yapılmak üzere faaliyet belgesi müzelckeresi talep edilmiştir. 10 Ortadoğu 1-Akiş Denizcilik Nakl. Turz. 2-MV Feyza Get-1g isimli c, creminin donatanı GNC Denizcilik Hiz. Ltd. Şti.'ye İzafeten acentesi Akiş Denizcilik Nakl. Tur. 12. İcra Müdür1ü6 4, ü MV Feyza Genç isimli gemiye verilen römorkaj/cer hizmetine ve 12 Ocak 2015 tarihli faturaya istinaden ,08 ABD Doları üzerinden borçlular aleyhine icra takibi başlatılmıştır. Akiş Denizcilik kendi adına itiraz etmiş ve fakat acente sıfatı ile açılan takibe itiraz etmeyerek taraf sıfatı olmadı4, s6ından bahisle ödeme emrini iade etmiştir. İcra Müdür!tip tarafından Akiş hakkındaki talcibin itiraz nedeni ile durdurulmasına karar vermiş ve aynı kararda donatan hakkındaki takibin ise yanlış adres nedeni ile iade edildiğini belirtmiştir. Bunun üzerine İcra ne, Akiş Den. 'ye acente sıfatı olduğundan tebligat yapıldığını ve itiraz olmadığından talcibin kesinleşti; dini belirterek donatan 84

13 halclunda haciz talep edilmiş ise de, İcra tebligatın iade edilmiş olması nedeni ile takibin kesinleşmediğinden bahisle Ortadoğu enin talebinin reddine karar vermiştir. Anılan karara karşı şikayet yoluna 4,aidilecektir. Ege A.S. Davalı Olunan Derdest Davalar Davacı Davalı Mahkeme Konusu ve Son Durum 1 Nilgün Ö' 61.inglii Bayındırlık ve İskan Bakanlığı " Katılma Talebinde Bulunan: Ege Danıştay 6. Daire 2011/184 E. Konu: tarihli İmar Planı ve Plan Notlarmın İptali Son Durum: Davalı tarafından savunma dilekqesi verilmiştir. Ege tarafından dilekçe verilerek müdahale talebinde bulunulmuş ve OİB tarafından ara kararda yer alan hususların yerine getirilmiş bulunduğundan bahisle ara karar gereği yürütmenin durdurulması istemi hakkında yeniden karar verilmesine, yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına ve yürütmenin durdurulması isterninin "uyuşmazlığa konu planların şehircilik ve planlama esasları ve kamu yararına uygun olup olmadığı konusunda yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda yeniden değerlendirilmesine" karar verilmesi talep edilmiştir. Mahkeme 7 Şubat 2012 tarihinde Ege inin müdahale talebinin kabulü ile birlikte yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir. Yürütmenin durdurulmasının hukuka aykırı olduğundan bahisle yasal süresinde (17 Temmuz 2012'de) İDDK nezdinde karara itiraz edilmiş, davalılarm itirazının kabulüne karar verilmiş, bu karar üzerine 6. Daire tarafından yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verilmiş, davacı tarafından karara itiraz ç:

14 edilmiştir. İDDK, "aradan geçen süre içinde önceki kararında gerekçe yaptığı kanunun Anayasa nce iptal edildiği ve buna bağlı olarak 11 Haziran 2012 tarih ve 2012/3240 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın da hukuka uygun bulunmadığı gerekçesi ile 13. Daire'nin 2012/2881 sayılı kararı ile yortitmesinin durdurulduğu, Anayasa 'nin iptal kararı karşısında durumun yeniden de;'gerlendirilip incelenmesi gerektiği" gerekçeleri ile 17 Mart 2014 tarihinde itirazın kabulüne karar vermiştir. Ancak geçen süre içinde iptal edilmiş bulunan kanun ve Bakanlar Kurulu Kararendan sonra 10 Eylül 2014 tarih ve 6552 sayılı kanunla 4046 sayılı kanuna eklenen geçici 26. madde kapsamında, ÖYK tarafından 7 Ağustos 2014 tarih ve 2014/82 sayılı karar ile "dava konusu Ege Ports- Kuşadası Yolcu ı hakkında herhangi bir işlem tesis edilmemesi uygun görülmüş" ve bu karar 17 Eylül 2014 tarihinde 6534 sayılı yazı ile OİB tarafından müdahil liman işletmecisine tebliğ edilmiş bulunduğundan belirtilen gerekçe ile davacının yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verilmesi için 29 Eylül 2014 tarihinde Danıştay 6. Dairesi'ne talepte bulunulmuştur. 2 Kuşadası Belediye Başkanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Katılma Talebinde Bulunan: Ege Danıştay 6. Daire 2011/185 E Konu: tarihli İmar Planı ve Plan Notlannın İptali Son Durum: Dava dilekqesine karşı katılma talebi ile birlikte cevap dilekqesi verilmiş, davalı tarafından da savunma dilekqesi verilmiştir. Tarafınuzdan ek dilekçe verilerek müdahale talebine ilişkin karar verilmemiş bulunuldu6undan t:, öncelikle müdahale talebimizin kabulüne ve ÖİB tarafından ara kararda yer alan hususların yerine getirilmiş bulunduğundan bahisle ara karar gereği yürütmenin durdurulması C:5-86

15 istemi hakkında yeniden karar verilmesine, yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına ve yürütmenin durdurulması isterninin "uyuşmazlığa konu planların şehircilik ve planlama esasları ve kamu yararına uygun olup olmadığı konusunda yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda yeniden değerlendirilmesine" karar verilmesi talep edilmiştir. Mahkeme 7 Şubat 2012 tarihinde Ege 'nin müdahale talebinin kabulü ile birlikte yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir. Yürütmenin durdurulmasının hukuka aykırı olduğundan bahisle yasal süresinde (17 Temmuz 2012'de) İDDK nezdinde karara itiraz edilmiş, Ege tnin itirazı nın kabuliine karar verilmiş, bu karar üzerine 6. Daire tarafından yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verilmiş, davacı tarafından karara itiraz edilmiştir. İDDK, "aradan geçen süre içinde önceki kararında gerekçe yaptığı kanunun Anayasa nce iptal edildiği ve buna bağlı olarak 11 Haziran 2012 tarih ve 2012/3240 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın da hukuka uygun bulunmadığı gerekçesi ile 13. Daire'nin 2012/2881 sayılı kararı ile yürütmesinin durduruldust,6u, Anayasa 'nin iptal kararı karşısında durumun yeniden değerlendirilip incelenmesi gerektiği" gerekçeleri ile 17 Mart 2014 tarihinde itirazın kabulüne karar vermiştir. Ancak geçen süre içinde iptal edilmiş bulunan kanun ve Bakanlar Kurulu Karan'ndan sonra 10 Eylül 2014 tarih ve 6552 sayılı kanunla 4046 sayılı kanuna eklenen geçici 26. madde kapsamında, ÖYK tarafından 7 Ağustos 2014 tarih ve 2014/82 sayılı karar ile "dava konusu Kuşadası ı hakkında herhangi bir işlem

16 tesis edilmemesi uygun görülmüş" ve bu karar 17 Eylül 2014 tarihinde 6534 sayılı yazı ile OİB tarafından müdahil liman işletmecisine tebliğ edilmiş bulunduğundan belirtilen gerekçe ile davacının yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verilmesi için 29 Eylül 2014 tarihinde Danıştay 6. Dairesi'ne talepte bulunulmuştur. 3 Kuşadası Belediye Başkanlı p,1 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı :::. Katılma Talebinde Bulunan: Ege Danıştay 6. Daire 2011/6303 Konu: tarihli İmar Planı ve Plan Notlarının İptali Son Durum: Bu davalarda da diğerlerinde olduğu gibi imar planının ytiramesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu karara karşı davalılar tarafından Danıştay İDDK'ya itirazda bulunulmuştur. 4 Nilgün Coğünçhi vd. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Katılma Talebinde Bulunan: Ege Danıştay 6. Daire 2011/4235 E. Konu: tarihli İmar Planı ve Plan Notlarmın İptali Son Durum: Davalı tarafından savunma dilekgesi verilmiştir. Ege tarafından dilekçe verilerek müdahale talebinde bulunulmuş ve (AB tarafından ara kararda yer alan hususlar yerine getirilmiş bulunduğundan bahisle ara karar gereği yürütmenin durdurulması istemi hakkında yeniden karar verilmesine, yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına ve yürütmenin durdurulması isteminin "uyuşmazlığa konu planların şehircilik ve planlama esasları ve kamu yararına uygun olup olmadığı konusunda yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda yeniden değerlendirilmesine" karar verilmesi talep edilmiştir. Mahkeme 7 Şubat 2012 tarihinde Ege müdahale talebinin kabulü ile birlikte yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir. Yürütmenin durdurulmasının hukuka aykırı olduğundan bahisle yasal süresinde (17 Temmuz 2012'de) İDDK nezdinde karara itiraz edilmiş, Ege İşletmelednin itirazının

17 5 Tarihi Kazım Usta Tur. Sey. Tic. ve San. Ltd. Şti. Ege işletmeleri kabulüne karar verilmiş, bu karar üzerine 6. Daire tarafından yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verilmiş, davacılar tarafından karara itiraz edilmiştir. İDDK, "aradan geçen süre içinde önceki kararında gerekçe yaptığı kanunun Anayasa nce iptal edildiği ve buna bağlı olarak 11 Haziran 2012 tarih ve 2012/3240 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın da hukuka uygun bulunmadığı gerekçesi ile 13. Daire'nin 2012/2881 sayılı kararı ile yfirtitmesinin durdurulduğu, Anayasa 'nin iptal kararı karşısında durumun yeniden değerlendirilip incelenmesi gerektiği" gerekçeleri ile 17 Mart 2014 tarihinde itirazın kabulüne karar vermiştir. Ancak geçen süre içinde iptal edilmiş bulunan kanun ve Bakanlar Kurulu Kararfndan sonra 10 Eylül 2014 tarih ve 6552 sayılı kanunla 4046 sayılı kanuna eklenen geçici 26. madde kapsamında, ÖYK tarafından 7 Ağustos 2014 tarih ve 2014/82 sayılı karar ile "dava konusu Ege Ports- Kuşadası Yolcu ı hakkında herhangi bir işlem tesis edilmemesi uygun görülmüş" ve bu karar 17 Eylül 2014 tarihinde 6534 sayılı yazı ile ÖİB tarafından müdahil liman işletmecisine tebliğ,t, edilmiş bulunduğundan belirtilen gerekçe ile davacının yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verilmesi için 29 Eylül 2014 tarihinde Danıştay 6. Dairesi'ne talepte bulunulmuştur. Kuşadası 2. Asliye Hukuk Konu: Kira Sözleşmeleri tahtında hiçbir kira borcunun dok,madığının 2006/385. tespiti ile ödenen kira bedellerinin (Ye. m. ıstırdatı. Esas: 2013/184 E.) Son Durum: Yapılan protokol tahtında Davacı 30 Haziran 2006 tarihli kira sözleşmelerine ilişkin taleplerinden feragat etmiş olup; 13 Mayıs 2006 tarihli kira sözleşmesine ilişkin talepleri bakımından davaya c=7"----- : 89

18 devam edilmektedir. Davanın 20 Haziran 2007 tarihli duruşmasında feragat nedeni ile 30 Haziran 2007 tarihli talepler bakımından davanın reddine, ihtiyati tedbir kararlarını n kaldırılmasına; diğer talepleri bakımından davanın tefrikine ve eksik harcın tamamlatılmasına karar verilmiştir. Davacı aleyhine %40 tazminata hiikmedilmemiş olması sebebi ile karar Ege tarafından temyiz edilmiş ve fakat temyiz talebi reddedilerek karar onantruştır. Ege talebi doğrultusunda dosyanın bir kısmı tefrik edilerek 2010/242 E. kaydolmuş ve mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir. Anılan davanın açılmamış sayılma kararı Davacı vekili tarafından temyiz edilmiş ve bozma sonucu dosya 2013/184 E. kaydedilmiştir. Davacı vekilleri, mahkemenin 26 Haziran 2013 tarihli ara kararına istinaden mahkemeye sundukları 24 Temmuz 2013 tarihli dilekçeleri ile taleplerini agıklamışlar ve dava dilekçesindeki taleplerine ek olarak ABD Dolan yıllık kira bedelinin iadesini istemek suretiyle taleplerini artırmışlardır. İzmir 4. Asliye Ticaret 'nin 2013/194 E. no.lu dosyasının sonucunun beklenmesine karar verilmiştir. 6 1)Ahmet Bayındırlık ve Danıştay 6. Dairesi Konu: 1/1000 ölçekli Kuşadası Atunsoy İskan Bakanlığı ı Uygulama İmar Planı'nın 2006/5903 E... ıptalı 2)NiIgün Katılan: Ege 2009/10860 K. (Vinçlti Son Durum: Mahkeme tarafından 1/1000 ölçekli Kuşadası ı Uygulama İmar Planı'nın iptaline karar verilmiş olup; anılan karar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın eski adı) ile Ege tarafından murafaalı ve yürütmeyi durdurma talepli olarak temyiz edilmiştir. İdari Dava Daireleri Genel Kurulu _ j "---90

19 7 Fulya Ertem Ege Kuşadası 1. Asliye Hukuk (İş) 2010/240 E. (Yenı. Esas: 2014/402 E.) tarafından duruşma yapılmaksızın Ege 'nin temyiz talebinin reddi ile kararın onanmasına karar verilmiştir. Yasal süresi içinde karar düzeltme talebinde bulunulmuş olup, dosya Danıştay'a gönderilmiştir. Davacı tarafından fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile 200 TL kıdem tazminatı, 200 TL ihbar tazminatı, 200 TL fazla çalışma ücreti ve 200 TL tatil ticreti talep edilmektedir. Bilirkişi raporundaki hesaplamalar doğrultusunda dava Davacı velcilince ıslah olunmuştur. 24 Ocak 2013 tarihli duruşmada mahkeme davanın kısmen kabulü ile 8.937,69 TL kıdem tazminatı, 2.438,82 TL ihbar tazminatı, 8.918,41 TL fazla mesai alacağı ve 1.174,07 genel tatil alacağının davacıya ödenmesine karar vermiştir. Ege işletmelerienin temyiz talebi üzerine fazla mesai ve genel tatil alacağı dışındaki talepler bakımından Yargıtay tarafından karar bozulmuştur. Bunun üzerine yerel mahkeme bozma kararına uyarak sadece 8.918,41 TL fazla mesai alacağı ve 1.174,07 TL genel tatil alacağının davacıya ödenmesine karar vermiştir. Kısa karar Ege tarafından temyiz edilmiştir. Gerekçeli karar henüz Ege 'ne tebliğ edilmemiştir. 8 Weyer Cisch Ege A.Ş Kuşadası 2. Asliye Hukuk 2011/388 E. Konu: Kiralanan mecurun mühürlii olması nedeni ile akde aykırılık sebebi ile fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla TL tutarında müspet ve menfi tazminat talebi Son Durum: Kiralanan mecurun mühürlii olması nedeni ile akde aykırılık sebebi ile müspet ve menfi tazminat talebiyle Şülever Cisch tarafından dava açılmıştır. Taraf tanıklarının dinlenmesi tamamlanmış 91

20 1 olup; 4 Ekim 2012 tarihinde yapılan keşif sonucunda verilen bilirkişi raporuna itiraz edilmiştir. Mahkeme tarafından yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılmasına ve keşfin 19 Eylül 2013 tarihinde deruhte edilmesi kararlaştırılmıştır. Keşif yapılmış olup; kısmen aleyhe olan bilirkişi raporlarına karşı yapılan itirazlar sonucu itiraz doğrultusunda Bilirkişilerin birlikte tek bir rapor düzenlemelerine karar verilmiştir. 9 Tab Gıda San. Tic. AŞ Ege A.Ş İzmir 14. Asliye Ticaret 2012/375 E. (Yeni Esas: İzmir 1. Sulh Hukuk 2013/97 E.) TAB Gıda San. ve Tic. tarafından kira sözleşmesine d a yamlarak ABD Doları cezai şartın tahsili ve teminat mektubunun iadesi talep edilmiştir. Mahkeme tarafından re sen dosya üzerinden yetkili mahkemenin sulh hukuk mahkemesi olduğundan bahisle yetkisizlik kararı verilmiştir. Anılan karar Ege tarafından temyiz edilmiş olup; temyiz incelemesi sonucunda yerel mahkeme kararı kesinleşmiş olup; dosya İzmir 1. Sulh Hukuk 'ne gönderilmiştir. Dava Şirket lehine reddedilmiştir. Davacı tarafından temyiz talebinde bulunulmuş olup; temyiz incelemesi sonucunda cezai şart bakımından davacının temiz itirazlarmın reddi ile kararın onanmasına ve fakat teminat mektubunun iadesi talebi bakımından harcın tamamlatılması için davacıya kesin süre verilmemiş olması nedeni ile usul yönünden bozulmasına karar verilmiştir. Mahkeme yeni duruşma günü tayin edecektir. Davacı Olunan Derdest Davalar Davacı Davalı Mahkeme Konusu ve Son Durum 1 Ege Tarihi Kazım Usta Tur. Sey. Tic. ve San. Ltd ' şti. Ali Cengiz İzmir 4. Asliye Ticaret 2013/194 E. (Eski Esas: 2007/169 E.) Birleşen Dosya: Konu: 13 Mayıs 2005 tarihli kira sözleşmesinin kiracılar tarafından kira süresinin hitamından önce haksız ve hukuka aykırı olarak feshedilmiş olması nedeni ile ABD Doları Borçlar Kanunu m. 264 uyarınca altı 4 92

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 2366 sayılı yazısına ekli

Detaylı

KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ

KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ Söke 1. İcra ve İflas Müdür Yardımcısı Atilla DİNGİL Son günlerde İcra İflas Uygulayıcılarının ve uygulamada özellikle kamu

Detaylı

1 Bekir BAYKARA, Belediye Vergi gelirlerinin Tah Usulü, Vergi Dünyası, Nisan 2006, 296. Sayısı

1 Bekir BAYKARA, Belediye Vergi gelirlerinin Tah Usulü, Vergi Dünyası, Nisan 2006, 296. Sayısı 1 BELEDİYE GELİRLERİNİN TAHSİL USULÜ Bekir BAYKARA Avukat (Not: Bu makale Vergi Dünyası Temmuz 2007 311. sayısında yayınlanmıştır.) GİRİŞ Belediyeler halkın günlük hayatında önemli yer işgal eden hizmetlerin

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Karar Tarihi : 04.01.2013 Karar No : 1 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Davacı Cevdet

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/920 Karar No : 2007/1072 BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

Detaylı

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDAKİ GÜNCEL SORUNLAR VE İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI HÜSEYİN DEMİR (İZMİR 11. İCRA VE İFLAS MÜDÜRÜ) CEP : 0505.298.36.

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDAKİ GÜNCEL SORUNLAR VE İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI HÜSEYİN DEMİR (İZMİR 11. İCRA VE İFLAS MÜDÜRÜ) CEP : 0505.298.36. İCRA VE İFLAS HUKUKUNDAKİ GÜNCEL SORUNLAR VE İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI HÜSEYİN DEMİR (İZMİR 11. İCRA VE İFLAS MÜDÜRÜ) CEP : 0505.298.36.08 (14.11.2009 cumartesi günü İzmir Barosu Başkanlığı tarafından

Detaylı

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA Ekim 2012 6183 sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA KANUN 2 6183 Sayılı

Detaylı

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Nazif KAÇAK Avukat Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İPOTEK VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ Gözden Geçirilmiş ve

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU

İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU İCRA DAİRELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI EŞLEŞTİRME PROJESİ TR-2009-IB-JH-02 İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU Yrd. Doç.Dr. Gökçen TOPUZ A.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Detaylı

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802 ALACAĞA MAHSUBEN SATIŞLARDA KAMU BANKALARI VE ÖZEL BANKA AYRIMINA GİTMEDEN TÜM BANKALARIN TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ SATIN ALIRSA TAHSİL HARCI ÖDEME ZORUNLULUĞU İNCELEMESİ Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI KAMU TÜZELKİŞİLERİ VE KURUMLARI ARASINDA TAŞINMAZ DEVRİ T.C. D A N I Ş

Detaylı

İCRA HUKUKUNDA SÜRELER

İCRA HUKUKUNDA SÜRELER makaleler Talih UYAR İCRA HUKUKUNDA SÜRELER Av. Talih UYAR * İcra ve iflas hukukunda yer alan sürelere ilişkin kurallar, İİK m. 19 da HUMK m. 161 ve 162 ye paralel şekilde düzenlenmiştir. I. Süreler, gün,

Detaylı

HUKUK DAİRELERİ 2011'den Devir 2012'de Gelen İş 2012'de Çıkan İş 2013'e Devir

HUKUK DAİRELERİ 2011'den Devir 2012'de Gelen İş 2012'de Çıkan İş 2013'e Devir Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 21.01.2013 tarih ve 1 sayılı Kararı Yargıtay Kanununun 14. maddesi gereğince toplanan Kurulumuzca: 14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

4650 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU. Kanun Numarası: 294 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Değişiklik 4650 (2001)

4650 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU. Kanun Numarası: 294 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Değişiklik 4650 (2001) 4650 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU Kanun Numarası: 294 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Değişiklik 4650 (2001) Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 - Bu Kanun; kamu yararının

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar GİRİŞ Bilindiği gibi; Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar 1- Bütçe içi ve bütçe dışı işlemlerden doğan yersiz, fazla ve haksız ödemeler, 2- Çalınan, kaybedilen veya

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar GİRİŞ Bilindiği gibi; 1- Bütçe içi ve bütçe dışı işlemlerden doğan yersiz, fazla ve haksız ödemeler, 2- Çalınan, kaybedilen veya

Detaylı

6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ

6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ 6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ 2011 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. KAPSAM VE TANIMLAR..2-3 1. Örnek: Sigara kullanımı hakkındaki idari para cezası ve nüfus para cezasına ilişkin örnek...2 2. Örnek:

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir taraftan merkezi Volvo İş Merkezi Kayışdağı Cad. Engin Sok. No:9 K:5 34752 İçerenköy - Ataşehir / İSTANBUL adresinde bulunan VFS Finansal Kiralama A.Ş.(bundan böyle Kiralayan

Detaylı

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ HUKUK BÖLÜMÜ Yargıtay Kararları T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No : 2011/33127 Karar No : 2013/25090 Tarihi : 07.10.2013 KARAR ÖZETİ: İŞVERENİN EŞİT İŞLEM BORCU 4857 sayılı İş Kanunu nun 5. maddesindeki

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

I. KASKO POLİÇESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR.

I. KASKO POLİÇESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR. İÇİNDEKİLER I. KASKO POLİÇESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR. 1 02.06.2014 tarih ve K-2014/ 1751 sayılı Hakem Kararı.... 1 28.06.2014 tarih ve K-2014/ 2098 sayılı Hakem Kararı.... 6 23.06.2014

Detaylı

HUKUK DERGÝSÝ HAKEMLİ DERGİ YIL: 3 SAYI: 35 / KASIM 2012. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Hukuk Haberleri

HUKUK DERGÝSÝ HAKEMLİ DERGİ YIL: 3 SAYI: 35 / KASIM 2012. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Hukuk Haberleri HUKUK DERGÝSÝ HAKEMLİ DERGİ YIL: 3 SAYI: 35 / KASIM 2012 Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Hukuk Haberleri YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ LEGES HUKUK DERGİSİ HAKEMLİ DERGİ Leges Yazılım

Detaylı

G E N E L G E 2009 20 1- GENEL AÇIKLAMALAR

G E N E L G E 2009 20 1- GENEL AÇIKLAMALAR Sayı : B.13.2.SGK.0.10.06.00/ 031-103 Konu :Tecil, taksitlendirme yetkileri ile 03/02/2009 usul ve esasları G E N E L G E 2009 20 1- GENEL AÇIKLAMALAR 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu hükümleri

Detaylı

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES 6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES Hazırlayanlar: Uğur DOĞAN Ömer ERDAL Vergi Müfettişi Vergi Müfettişi 5510 SK. KAPSAMINDAK KURUM ALACAKLARININ

Detaylı

KAMU ZARARLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU ZARARLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5017 KAMU ZARARLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/9/2006 No: 2006/11058 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No: 5018 Yayımlandığı R. Gazetenin

Detaylı

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8037 HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4706 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih

Detaylı

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ A) GİRİŞ Av.Sedat KARTAL Tüketici nin kullanmış olduğu ve özelinde banka ve finans kuruluşlarınca sağlanmış olan tüm kredilerin

Detaylı

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi : 21.04.2014 Karar No : 2014/156-06 I-KONU : Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı nın 23.07.2013

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 14-17 KASIM 2013 / ADANA

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 14-17 KASIM 2013 / ADANA HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 14-17 KASIM 2013 / ADANA Grup Adı : 14. Daire Grup Konusu : Danıştay 14. Dairesinin Görev Konuları Grup Başkanı : Ahmet ARSLAN (Danıştay

Detaylı