AKMERKEZ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKMERKEZ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 01.01.2012 31.03.2012 DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 AKMERKEZ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

2 Bu rapor, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu nun İşletmeler Tarafından Düzenlenecek Finansal Raporlar İle Bunların Hazırlanması ve İlgililere Sunulmasına İlişkin İlke, Usul ve Esasları Hakkında Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği nin 8. madde hükmü uyarınca düzenlenmiş olup, Şirketimizin dönemi itibari ile işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır. AKMERKEZ GAYRĠMENKUL YATIRIM YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEME ĠLĠġKĠN YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU I- ġġrket PROFĠLĠ Merkez Adresi : Nispetiye Cd. Akmerkez Ticaret Merkezi E-3 Kule K.1 Etiler ĠSTANBUL Telefon No : (212) Faks No : (212) Ġnternet Adresi : Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi gayrimenkullere ve gayrimenkul projelerine yatırım yapan bir portföy yönetim Ģirketidir. ġirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına iliģkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iģtigal etmek üzere kurulmuģ olup; ġirketin faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve portföy yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur. ġirketimiz, gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir, ilgili Tebliğin izin verdiği diğer faaliyetlerde bulunabilir. -SERMAYESĠ VE ORTAKLIK YAPISI ÇIKARILMIġ SERMAYESĠ TL KAYITLI SERMAYESĠ TL ġirketimizin sermayesi her biri 1 Kr. itibari değerde adet paylardan oluģmaktadır.paylardan ,00 TL lik bölümü A grubu, ,00 TL.lik bölümü B grubu, ,00 TL.lik bölümü C grubu nama yazılı paylardan ,00.TL.lık bölümü hamiline yazılı D grubu paylardan oluģmaktadır. A,B,C nama yazılı ve halka arz edilen D grubu hamiline yazılı payların (Ģirket ana mukavelesindeki hükümler çercevesinde ) Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday göstermede imtiyazları bulunmaktadır. ġirketimiz hisse senetleri 2005 yılından itibaren Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda iģlem görmekte olup, ġirket in tarihi itibarıyla sermaye bilgileri ve ortaklık yapısı aģağıdaki gibidir; 1

3 ORTAKLIK YAPISI ġirketimizin ortaklık yapısı aģağıdaki tabloda yer almaktadır. Ortağın Ticaret Ünvanı/ Adı Soyadı Sermayedeki Payı ( TL ) Sermayedeki Payı (%) Akkök Sanayi Ve Yatırım GeliĢtirme A.ġ ,00 13,12 Tekfen Holding A.ġ ,04 10,79 Davit BraunĢtayn ,42 6,87 Halka Açık Kısım ,00 50,04 Diğer * ,54 19,18 TOPLAM ,00 100,00 * Sermayenin %5 inden azına sahip ortakların toplamını göstermektedir. Sermayeyi Temsil Eden Paylara ĠliĢkin Bilgi Grubu Nama/ Beher Payın Toplam Nominal Nominal Hamiline Değer (TL) Değeri (TL) Sermayeye Oranı (%) A Nama , ,00 10,94 B Nama , ,00 7,63 C Nama , ,00 6,44 D Hamiline , ,00 75,00 TOPLAM ,00 100,00 Ġmtiyaz Türü Yönetim Kuruluna 4 Aday Gösterme Yönetim Kuruluna 3 Aday Gösterme Yönetim Kuruluna 2 Aday Gösterme Yönetim Kuruluna 1 Aday Gösterme Borsada ĠĢlem Görüp Görmediği ĠĢlem görmemektedir ĠĢlem görmemektedir ĠĢlem görmemektedir % 50,04 'ü borsada iģlem görmektedir. 2

4 -DÖNEM ĠÇĠNDE YÖNETĠM VE DENETLEME KURULLARINDA GÖREV ALAN YETKĠLĠLER: YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ ADI - SOYADI GÖREVĠ GRUBU GÖREV SÜRESĠ RAĠF ALĠ DĠNÇKÖK BaĢkan A Grubu FEYYAZ BERKER BaĢkan Vekili B Grubu MEHMET ALĠ BERKMAN DAVĠT BRAUNġTAYN Üye Üye A Grubu C Grubu ERHAN ÖNER Üye B Grubu ALĠZE DĠNÇKÖK EYÜBOĞLU FRANCIENA J.ZĠJLSTRA AHMET HAKAN DĠNÇER GÜNER ÖZTEK DEVRĠM ULUCAN Üye Üye Bağımsız Üye Bağımsız Üye Bağımsız Üye A Grubu D Grubu Bu yönetim kurulu üyelerinden AHMET HAKAN DĠNÇER, DEVRĠM ULUCAN, GÜNER ÖZTEK Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ĠliĢkin Esaslar Tebliği uyarınca seçilmiģ bağımsız yönetim kurulu üyeleridirler. DENETÇĠLER ADI - SOYADI SABĠ RUSO ĠLKNUR BORACI ALĠ ġevket TURSAN GÖREV SÜRESĠ kurula kadar görev yapmak üzere seçilmiģtir. kurula kadar görev yapmak üzere seçilmiģtir. kurula kadar görev yapmak üzere seçilmiģtir. 3

5 -YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠNĠN YETKĠLERĠ ġirket yönetim kurulumuzun tarihinde aldığı ve tarihinde tescil ve ilan edilen vazife taksimi kararı ile verilen yetkiler aynen devam etmektedir. YETKĠ SINIRLARI : ġirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçileri, DanıĢman, Genel Müdür ve Müdürü Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Ģirket ana sözleģmesi ve ilglili mevzuatta gösterilen yetkilere sahiptirler. Dönem içerisinde, ġirketin yönetim ve organizasyon yapısında herhangi bir değiģiklik olmamıģtır. II- ġġrketġmġzġn PERFORMANSINI ETKĠLEYEN ANA ETMENLER, FAALĠYETTE BULUNDUĞU ÇEVREDE MEYDANA GELEN ÖNEMLĠ DEĞĠġĠKLĠKLER, YATIRIM VE TEMETTÜ POLĠTĠKASI Bu dönemde; ġirket esas sözleģmesinin Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına iliģkin Tebliğ uyarınca belirlenen kurumsal yönetim ilkelerine uygun hale getirilmesi maksadıyla esas sözleģme tadili ve kayıtlı sermaye tavanının (yirmiyedimilyondörtyüzbin) TL'den (yetmiģbeģmilyon) TL'ye çıkarılması için ġirketimiz tarafından gerekli çalıģmalar yapılmıģ olup Sermaye Piyasası Kurulu'na baģvuru hazırlıkları son aģamasına gelmiģtir. Yönetim Kurulumuz tarafından ve tarihlerinde alınan kararlar ile; AKMERKEZ TĠCARET MERKEZĠ'ndeki mevcut kiracılarımızdan, münhasıran kira bedellerini kira sözleģmelerinde öngörülen süre ve esaslar dahilinde gecikmeksizin muntazam ödeyen kiracılarımızın arasından ġirketimiz tarafından ihtiyari olarak belirlenecek olan kiracılarımıza 01/01/ ve 01/03/ /05/2012 tarihleri arasındaki kira dönemleri ile sınırlı olarak uygulanmak kaydı ile; kira sözleģmelerinde öngörülen ödeme tarihindeki dolar kurları üzerinden % 20 oranında (ve 1.- ABD Doları = 1,35 TL nin altında kalmamak ve belirlenen dolar kurunun kira bedellerinin tenzili ve/veya kira sözleģmesinin uyarlanması olarak değerlendirilmemesi kaydı ile), indirim yapılmasına, kira bedellerinin bu Ģekilde tespit edilmek sureti ile kiracılarımızdan tahsil edilmesine karar verilmiģ ve iģbu kararlar uygulamaya konulmuģtur. ġirketimiz 1 Ocak Mart 2012 tarihlerinde faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde sürdürmüģtür. ġirketimizin herhangi bir yatırım faaliyeti olmayıp, çeģitli projeler ve alternatifler değerlendirilmekte, fizibilite etütleri yapılmaktadır. 4

6 TEMETTÜ POLĠTĠKASI ġirketimizin Yönetim Kurulu, kar dağıtımı konusunda, Türk Ticaret Kanunu,sermaye piyasası mevzuatı ile aģağıda yazılı ana sözleģmenin kar dağıtımı maddesindeki hükümlere uyarak her yıl dağıtılacak kar miktarını belirlemektedir. ġirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca ġirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile ġirket tüzel kiģiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karģılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilânçoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiģ yıl zararlarının düģülmesinden sonra kalan kar aģağıdaki sıra ve esaslar dâhilinde dağıtılır: Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ödenmiģ sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Birinci Temettü b) Kalan tutara varsa ilgili hesap yılı içinde yapılan bağıģların ilave edilmesiyle hesaplanacak matrahtan, Sermaye Piyasası Kurulu nca saptanan oran ve miktarın altında olmamak kaydıyla ġirketin kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurulca belirlenen tutarda birinci temettü ayrılır. c) Kalandan genel kurul en fazla % 5'e kadar bir meblağı yönetim kurulu üyelerine dağıtılma Ģekli yönetim kuruluna bırakılmak üzere ayırabilir. Ayrıca genel kurul en fazla % 1,5'a kadar bir meblağı da var olan veya yeni kurulacak eğitim ve sağlık ağırlıklı vakıf/vakıflara tahsis edilmek üzere ayırabilir (TTK.469/3). Ġkinci Temettü d) Safi kardan a, b ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düģüldükten sonra kalan kısmın en az %80'i II. temettü olarak dağıtılır, e) Safı kardan a,b,c ve d bentlerindeki meblağlar düģüldükten sonra kalan kısım olması halinde Genel kurul bu kısmı kısmen veya tamamen II. temettü pay olarak dağıtmaya, dönem sonu karı olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Ġkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe f) Türk Ticaret Kanunu nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi gereğince; pay sahipleri ile kara iģtirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaģtırılmıģ olan kısımdan çıkarılmıģ sermayenin %5 i oranında kar payı düģüldükten sonra bulunan tutarın onda biri ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. g) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleģmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça baģka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve iģçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kiģilere kardan pay dağıtılamaz. 5

7 III- ġġrketġn RĠSK YÖNETĠMĠ VE ĠÇ KONTROL MEKANĠZMASI ġirketimiz günlük, haftalık ve aylık olarak finansal tablolarını güncellemekte ve Ģirketimizin ana faaliyet gelirleri olan kira gelirlerinin tam ve düzenli olarak tahsili açısından kira sözleģmesinden doğan yükümlülüklerini zamanında ve tam olarak yerine getirmeyen kiracılar aleyhine yasal süresi içinde gerekli hukuki iģlemler yapılmaktadır. ġirketin döviz pozisyonu kur riskleri en aza indirgenecek Ģekilde izlenmektedir. IV- ġġrketġmġzġn FĠNANSMAN KAYNAKLARI: ġirketimizin finansman kaynağı temelde kira gelirlerinden oluģmaktadır. V- DÖNEM ĠÇĠNDE ESAS SÖZLEġMEDE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER Dönem içinde Ģirket ana sözleģmesinde herhangi bir değiģiklik yapılmamıģtır. VI- ĠġLETMENĠN FAALĠYET GÖSTERDĠĞĠ SEKTÖR VE BU SEKTÖR ĠÇERĠSĠNDEKĠ YERĠ HAKKINDA BĠLGĠ: 2012 yılının ilk 3 ayı itibariyle Türkiye'de faal alıģveriģ merkezi (AVM) sayısı, 7 yeni proje ile 309'a yükselmiģtir. AMPD-Nielsen araģtırması endeks sonuçlarına göre, gıda metrekaresi geliģimine bakıldığında, Mart 2012 itibariyle metrekarelerde aylık bazda % 1, yıllık bazda % 7 oranında artıģ görülürken, mağaza sayıları ise yıllık % 13 artıģ göstermiģtir. Gıda dıģı perakendede metrekarelerde aylık % 1, yıllık % 20 artıģ olurken, mağaza sayılarında % 18 büyüme görülmüģtür. Organize perakende sektörünün metrekare baģına ciro performansı Mart 2012'de, geçen aya göre % 5 artarken, 2011 yılı Mart ayına göre % 2 artıģ göstermiģtir. Alt sektörler bazında incelendiğinde cirolar, gıda perakendeciliğinde aylık % 8 artarken, yıllık % 2 büyümüģtür. Gıda dıģı perakendede metrekare baģına cirolar aylık bazda % 1, yıllık % 2 artmıģtır. Hazır giyim perakendesinde metrekare baģına cirolarda aylık % 5 artıģ yaģanırken, yıllık bazda % 4 düģüģ görülmüģtür. Organize perakende sektöründe istihdam, Mart 2012'de aylık % 1, yıllık % 11 artmıģtır. Kesilen fiģ sayıları incelendiğinde, organize perakende sektörü fiģ sayılarında, aylık ve yıllık bazda % 8'lik bir artıģ kaydedilmiģtir. Akmerkez AlıĢveriĢ Merkezinde 2012 yılı ilk çeyrek ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre % 15 artmıģtır tarihleri arasında gerçekleģtirilen 7 Çifte 7 Kıtada Tatil Kampanyası büyük ilgi görerek, ziyaretçi sayısının artmasındaki en büyük etken olmuģtur. 6

8 VII HĠSSE GRAFĠĞĠ ve FĠYAT LĠSTESĠ Hisse Fiyatları Tarih En En Ağ. ĠĢlem ĠĢlem KapanıĢ Yüksek DüĢük Ort. Adedi Hacmi ,70 17,00 16,50 16, ,15 17,20 16,75 17, ,80 17,20 16,80 16, ,50 17,00 16,20 16, ,25 16,80 16,25 16, ,20 16,50 15,50 16, ,10 16,20 15,75 15, ,35 17,15 16,00 16, ,45 16,70 16,25 16, ,45 16,70 16,10 16, ,50 16,60 16,30 16, ,50 16,70 16,45 16, ,60 16,60 16,45 16, ,80 17,05 16,50 16, ,00 17,10 16,70 16, ,10 17,30 16,85 17, ,10 17,15 16,95 17,

9 ,35 17,35 17,10 17, ,60 18,15 17,35 17, ,40 17,70 17,25 17, ,20 17,50 17,05 17, ,00 17,40 17,00 17, ,15 17,35 17,00 17, ,20 17,40 17,00 17, ,90 18,20 17,30 17, ,50 19,10 18,00 18, ,45 19,00 18,10 18, ,40 18,55 18,20 18, ,55 19,00 17,60 18, ,30 18,85 18,15 18, ,70 18,80 18,45 18, ,60 20,90 18,60 19, ,85 21,00 19,60 20, ,00 19,60 18,50 19, ,10 19,50 18,60 19, ,30 19,40 18,90 19, ,25 19,40 18,90 19, ,10 19,25 19,00 19, ,00 19,35 18,75 19, ,80 19,15 18,65 18, ,45 19,15 18,35 18, ,70 18,80 17,00 18, ,85 18,85 18,55 18, ,05 19,25 18,65 18, ,90 19,10 18,90 19, ,95 19,00 18,75 18, ,90 19,25 18,65 18, ,75 18,90 18,50 18, ,55 18,90 18,55 18, ,70 19,20 18,60 18, ,00 22,30 18,55 21, ,30 24,85 21,20 23, ,05 24,75 21,85 23, ,20 23,80 22,15 22, ,25 22,60 21,20 21, ,80 21,35 20,60 20, ,55 21,05 20,50 20, ,70 22,40 20,50 21, ,45 22,15 21,35 21, ,05 21,80 21,00 21, ,85 21,50 20,80 21, ,85 21,00 20,75 20, ,55 20,80 20,50 20, ,65 24,65 20,55 23, ,90 27,40 24,60 25,

10 VIII- FĠNANSAL TABLO VE BĠLGĠLER ESAS ALINARAK HESAPLANAN FĠNANSAL DURUM, KARLILIK VE BORÇ ÖDEME DURUMLARINA ĠLĠġKĠN TEMEL RASYOLAR: Dönemlerine ĠliĢkin Temel Rasyolar CARĠ ORAN 5,20 7,36 LĠKĠDĠTE ORANI 5,20 7,23 BRÜT KAR MARJI TOPLAM BORÇ / TOPLAM AKTĠFLER 0,03 0,03 Saygılarımızla, YÖNETĠM KURULU Raif Ali DĠNÇKÖK Davit BRAUNġTAYN 9

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.06.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.09.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi

Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi MADDE 1 AĢağıda adları soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun hükümlerine

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 11.03.2011-30.06.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 11.03.2011 30.06.2011 2- Ortaklığın Ünvanı : Euro Kapital Yatırım Ortaklığı

Detaylı

Ġġ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. YÖNETĠM KURULUNDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VE A GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

Ġġ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. YÖNETĠM KURULUNDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VE A GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Ġġ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. YÖNETĠM KURULUNDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VE A GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET ġirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aģağıda yazılı gündem

Detaylı

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 SERMAYE PĠYASASI KURULU NUN SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġTIR. Sayfa No: 1

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ MADDE 1. - KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, tabiiyetleri ve ikametgahları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun ANİ KURULUŞ

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-31.12.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT Sayfa No: 2 a) Raporun dönemi : 01.01.2011 30.09.2011 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Ünvanı : Ġhlas Gazetecilik Anonim ġirketi Dönem

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL RAPORU T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU MAKĠNA TAKIM ENDÜSTRĠSĠ A.ġ. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:I, No:40 Tebliği nin 17. maddesi

Detaylı

EGELĠ & CO YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 30 Haziran 2011

EGELĠ & CO YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 30 Haziran 2011 EGELĠ & CO YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 30 Haziran 2011 25 Ağustos 2011 0 ĠÇĠNDEKĠLER HAKKIMIZDA... 2 YÖNETĠM KURULU VE

Detaylı

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GENEL KURUL GENEL KURUL Madde 9. Genel Kurul Olağan ya da Olağanüstü olmak üzere toplanır. Olağan Genel Kurul yılda

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN II-14.1 SAYILI FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN II-14.1 SAYILI FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN II-14.1 SAYILI FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK-31 ARALIK 2014 www.taraf.com.tr Sayfa 2 TARAF GAZETECİLİK

Detaylı

AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ

AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1: Aşağıda adları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani surette

Detaylı

VEKALETNAME SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

VEKALETNAME SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI DAN Yönetim Kurulumuz Şirket Genel Kurul unu aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 28/05/2007 Pazartesi günü saat 14:00 da

Detaylı

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş : Aşağıda adları tabiyetleri ve ikametleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin (ani)

Detaylı

TAKSİM YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

TAKSİM YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TAKSİM YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: MADDE 1- Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

: YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU. A. GiriĢ

: YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU. A. GiriĢ A. GiriĢ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012 Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. Ġdari Faaliyetler : Yönetim Kurulu Üyeleri Mert YAZICIOĞLU (Yönetim Kurulu BaĢkanı ) Göreve

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSĠYON FABRĠKALARI A.ġ.

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSĠYON FABRĠKALARI A.ġ. . 01 OCAK 2012 30 HAZĠRAN 2012 TARĠHĠNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER 1. ġirketin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu 2. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU HES HACILAR ELEKTRĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME KASIM 2010 HES HACILAR ELEKTRĠK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ NDEN ORTAKLIĞIMIZIN ÇIKARILMIġ

Detaylı

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin 176.100.000.-TL den 224.000.000- TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 47.900.000.-TL ve mevcut ortakların

Detaylı

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin halka arzı, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları, soyadları, ikametgâh ve tabiiyetleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1- Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

Global Yatırım Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları

Global Yatırım Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları Global Yatırım Holding Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklıkları SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 1 1. Raporun Dönemi 01/01/2012 31/12/2012 2.

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU HSBC Portföy

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 18.05.2007 Cuma Tarihli GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI

Detaylı

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret unvanı adı soyadı ve ikametgâh adresleri ile uyrukları yazılı hükmi ve hakiki

Detaylı

GÜRDAMAR ĠNġAAT VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ NĠN ANA SÖZLEġMESĠNĠN YENĠ ġeklġ AġAĞIDADIR. 08.12.2006

GÜRDAMAR ĠNġAAT VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ NĠN ANA SÖZLEġMESĠNĠN YENĠ ġeklġ AġAĞIDADIR. 08.12.2006 GÜRDAMAR ĠNġAAT VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ NĠN ANA SÖZLEġMESĠNĠN YENĠ ġeklġ AġAĞIDADIR. 08.12.2006 KURULUġ: Madde 1 AĢağıda adları, soyadları, tabiiyetleri ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk

Detaylı