YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARINA MUKAYESELİ BAKIŞ Çalışma Toplantısı Sonuç Bildirisi Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Haziran 2011 ANKARA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARINA MUKAYESELİ BAKIŞ Çalışma Toplantısı Sonuç Bildirisi Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi 15-16 Haziran 2011 ANKARA"

Transkript

1 Giriş YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARINA MUKAYESELİ BAKIŞ Çalışma Toplantısı Sonuç Bildirisi Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Haziran 2011 ANKARA Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesince, yeni anayasa hazırlıklarına katkıda bulunmak amacıyla yaklaşık üç ay önce bir çalışma başlatılmıştır. Bu çalışmada, bugüne kadar yeni Anayasa konusunda ortaya konulan kapsamlı görüşler ve Anayasa taslaklarının karşılaştırılması ve ortak ve farklı yönlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmamızın ilk aşaması, Haziran 2011 tarihlerinde konunun uzmanı akademisyenlerin katıldığı masa toplantıları ile tamamlanmış olup, elde edilen sonuçlar siz değerli basın mensupları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmaktadır. (Çalışmaya esas alınmış olan taslaklar ve kapsamlı görüşler hakkında ayrıntılı bilgileri elinizdeki metnin son kısmında bulabilirsiniz). BİRİNCİ MASA Birinci masada, eldeki her bir anayasa taslağının ve kapsamlı görüşün felsefesi ve temel ilkeleri ile varsa başlangıç hükümlerine dair ön çalışmalar derlenip karşılaştırılmıştır. Masa Yöneticisi: Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez (Karadeniz Teknik Ünv. Hukuk Fak.) Sekreter: Y. Doç. Dr. Hüseyin Yıldız (Ankara Turgut Özal Ünv. Hukuk Fak.) Katılımcılar: Doç. Dr. Kemal Başlar (Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fak.) Y. Doç. Dr. Vahap Coşkun (Dicle Ünv. Hukuk Fak.) Y. Doç. Dr. Murat Tümay (Selçuk Ünv. Hukuk Fak.) Y. Doç. Dr. Ali Rıza Çoban (Anayasa Mahkemesi Raportörü) SONUÇLAR ANAYASA YAPIM USULÜ Y. Doç. Dr. Ali Rıza Çoban 1982 Metninin sıralamasını konusunda Türkiye Anayasalarında küçük farklılıklarla yerleşik hale gelen sistematiğin bütün taslaklarda küçük nüanslarla da olsa takip edildiği görülmekte ancak Turgut Özal Üniversitesi taslağı radikal bir değişiklikle insan onurundan başlanmasını önermektedir. 1

2 TBMM nin anayasa yapımı hususunda mevcut İçtüzükle mi çalışacağı hususunda taslaklarda herhangi bir görüşe yer verilmemiştir. Bu husus daha ziyade yeni yazılan raporlarda yer almaktadır. Raporların genellikle kabul ettiği görüş olağan parlamentonun yeni anayasayı yapabileceği yönündedir. Ancak tüm raporlarda vurgulanan bir husus Anayasa yapım sürecinin katılımcı olması, yani parlamento dışı partilerle sivil toplum örgütlerinin de metnin hazırlanmasına katılımının sağlanmasıdır. Anayasa değişikliğinin referanduma sunulması hususunda Bilim Kurulu ve TUSKON taslaklarında halkoylaması sonucu kabul edilip Resmî Gazetede yayınlandığı tarihte yürürlüğe gireceği hükmü konularak ihtiyari olarak halkoyuna sunulmasının öngörüldüğü görülmektedir. TÜSİAD, SDE, Abant Platformu, Yeni Anayasa Platformu, TESEV gibi sivil toplum kuruluşlarının raporlarında yeni Anayasanın yürürlüğe girebilmesi için halkoyuna sunularak kabul edilmiş olması gerektiği vurgulanmıştır. Bütün taslaklarda anayasa değişiklik teklifi TBMM üye sayısının 1/3 ü olarak öngörülmüştür. Anayasa değişikliği için halk girişimi gibi bir yöntem hiçbir taslakta önerilmemiştir. Anayasa değişikliklerinin denetimi konusunda farklı yöntemlerin benimsendiği görülmektedir. TBB taslağı anayasa değişikliklerinin esas bakımından denetimini de öngörmüş ve esas denetiminin kapsamını değiştirilemez hükümlere uyumluluk açısından denetim olarak belirlemiştir. ANAYASANIN YAPISI Y. Doç. Dr. Vahap Coşkun Anayasaya hakim olan temel ilkeler konusunda, taslaklarda genel olarak çoğulculuk, demokrasi, hürriyetçilik, hukukun üstünlüğü, insan hakları, insan onuru kavramları vurgulanmaktadır. TBB ise 2007 taslağında üniter devlet, Atatürk milliyetçiliği, laiklik kavramlarına vurgu yapmaktadır. Anayasanın ufuk açıcı role sahip olup olmadığı hususuna bakıldığında; TBB nin önerileri 1982 Anayasasına uygudur. Bilim Kurulu Taslağı, 1982 Anayasasının revize edilmiş halini yansıtmaktadır. TÜSİAD, TESEV, SDE ve Turgut Özal Üniversitesi anayasa taslağında daha evrensel kavramlara dayalı öneriler vardır. Turgut Özal Üniversitesi nin anayasa taslağında, anayasanın kısa, özlü ve çerçeve bir anayasa olması talep edilmektedir. SDE ve Turgut Özal Üniversitesi nin anayasa taslağında konular farklı bir sırayla düzenlenmiş ve İnsan onuru ve kişi hak ve özgürlükleri Devletin Yapısı ve temel niteliklerinden önde düzenlenmiştir. 2

3 ANAYASANIN İDEOLOJİSİ Y. Doç. Dr. Murat Tümay 1982 Anayasasında kullanılmış olan Atatürkçülük ve Atatürk milliyetçiliği kavramları Bilim Kurulu, TBB, TOBB, TÜSİAD, TUSKON taslaklarında da kullanılmıştır. Ancak tanımları yoktur. Turgut Özal Üniversitesi, Mazlum-Der, TESEV, SDE, Yeni Anayasa Platformu taslaklarında bu kavramlar kullanılmamıştır Anayasası, Bilim Kurulu, TBB, TOBB, TÜSİAD, TUSKON da Devrim kanunlarına yer verilmiş, Turgut Özal Üniversitesi, Mazlum-Der, TESEV, SDE, Yeni Anayasa Platformunun taslaklarında ise yer verilmemiştir Anayasası, Bilim Kurulu, TBB, TOBB, TÜSİAD, TUSKON devletçi, Turgut Özal Üniversitesi, Mazlum-Der, TESEV, SDE, Yeni Anayasa Platformu liberal ve birey merkezlidir. CUMHURİYETİN NİTELİKLERİ Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez Anayasa taslak ve raporlarda genel eğilim olarak Cumhuriyetin nitelikleri arasında insan hakları, demokrasi, sosyal devlet, hukuk devleti ve laiklik sayılmıştır. Turgut Özal Ünv. taslağı gibi bazı taslaklarda ve raporlarda hukuk devleti yerine hukukun üstünlüğüne dayanan devlet ifadesine yer verilmiştir. SDE, TESEV, TÖÜ, Yeni Anayasa Platformunun taslaklarında insan onurunu esas alan, insan onuruna dayalı / saygılı ifadesine de yer verilmiştir. Bilim Kurulu ve TUSKON taslağı Atatürk milliyetçiliğine yer vermiş; TBB ve TÜSİAD ise ulusal (milli) devlet ilkesine yer verilmiştir. TOBB un taslağında ise Atatürk devrimlerine bağlı devlet kavramı kullanmıştır. TESEV raporunda ayrıca içeride ve dışarıda barışçı devlet niteliğine de yer verilmiştir. Cumhuriyetin niteliklerinin yer aldığı maddeler ağırlıklı olarak değiştirilmezlik kapsamında öngörülmektedir. Bilim Kurulu, TBB, TOBB, TUSKON taslaklarında ise Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu ve Cumhuriyetin nitelikleri değiştirilmez olduğu öngörülmüştür. TESEV sadece Türkiye devletinin demokratik bir cumhuriyet olduğunun tek değiştirilmez madde olması gerektiğini önermektedir. Yeni Anayasa Platformu ise devlet yapısının değiştirilemez tek referansının insan onuru olmasını önermektedir. Buna karşılık SDE, Turgut Özal Ünv. ve Mazlum-Der ise Anayasada hiçbir değiştirilemez madde olamayacağını açıkça ifade etmektedir. Turgut Özal Ünv. taslağı laikliği hürriyetlerin teminatı olarak görmekte ve meşruiyetini insan haklarından alan bir ilke olarak algılamaktadır. Taslağa göre, devletin laik olması; kişilerin inanç, ibadet ve dini telkin hürriyetini sınırlandırma hakkı vermez, dini inançlar ve tercihler karşısında tarafsız kalınması ve eşit şekilde hizmet sunulmasını da kapsar. Yeni Anayasa Platformu laiklik ilkesini toplumsal bir ortak payda olarak kabul etmekte ve devletin inançlar ve dinler karşısında tarafsız davranma zorunluluğu; bunlar üzerinde 3

4 hiçbir tasarrufta bulunamadığı gibi, sınırlama, dışlama ve ötekileştirme eğilimi göstermemesi; inanç farklılıkları ile inanç, din ve ibadet özgürlüklerini güvence altına almayı barışın koşulu olarak görmesi şeklinde anlamlandırmaktadır. BAŞLANGIÇ KISMI Y. Doç. Dr. Hüseyin Yıldız 1982 Anayasasına göre devlet ve resmi ideoloji; birey, toplum ve insan haklarından önce gelmektedir. Otorite ve kolektivizm lehine kurgulanmış anayasal bir düzen vardır. Yeni Anayasa Platformu demokrasi, sosyal adalet ve özgürlükler üzerine kurulu bir toplumu hedeflemekte ve bu amaçla demokratik, insan merkezli, işleyişi ve yetkileri denge ve kontrol esasına göre konumlandırılmış bir devlet öngörmektedir. SDE çoğulcu-demokratik bir düzen ve bireylerin temel hak ve özgürlükleri lehine sınırlandırılmış bir devlet iktidarını tarif etmektedir. TESEV çoğulcu-demokratik bir düzen ve bireylerin temel hak ve özgürlükleri ile onuru lehine sınırlandırılmış bir devlet iktidarını öngörmektedir. MAZLUMDER, devletin araç telakki edildiği, hürriyetçi çoğulcu ve ideolojiden arındırılmış bir düzeni hedeflemektedir. BİLİM KURULU herkesin insan onurundan kaynaklanan temel hak ve özgürlüklere sahip olduğu, çoğulcu, laik, demokratik bir düzen önermektedir. TBB, Atatürkçülüğü; hukuk devleti, temel hak ve hürriyetler ile demokrasi karşısında ön plana çıkarmaktadır. Turgut Özal Ünv., hukukun üstünlüğü ile insana ve diğer varlıklara karşı olan sorumluluğu esas alarak devlet iktidarını bireylerin lehine sınırlamaktadır. YENİ KAVRAMLAR VE KURUMLAR Doç. Dr. Kemal Başlar TBB tasarısında; Uluslararası antlaşmaların öndenetim yoluyla anayasaya uygunluk denetiminden geçirilmesi önerilmektedir. Üyeleri, atama veya seçimle belirlenen tüm kamusal organların oluşturulmasında, ilgili kurumun niteliğine uygun düştüğü ölçüde, kadınlar ve erkeklerin eşit temsil ilkesi öncelikle gözetileceği hükmüne yer verilmiştir. Vatandaşları ulusal ve yerel yönetim düzeyinde ülkenin yönetimine doğrudan katılmalarını sağlayacak halkoylaması ve halk girişimi yöntemleri önerilmiştir. Barış hakkı ve gelişme hakkı kavramlarına yer verilmiştir. Turgut Özal Ünv. taslağına göre; Devlet kişilere iyi niyet esasına göre davranmakla ve keyfi muameleden kaçınmakla mükelleftir. Aile ve neslin korunmasına ilişkin özel bir maddeye yer verilmiştir. 4

5 Gen teknolojisinin kullanılmasına ilişkin hükümler şu şekildedir: Devlet, organik tarım üretimini teşvik eder. Gen teknolojisinin insan sağlığına ve varlıkların fıtri yapısına zarar verecek şekilde kullanılmasını engeller. Gen yapısına, üreme hücrelerine ve cenine yapılacak müdahaleler ile bilimsel çalışmalar insan onuruna ve aile kurumuna zarar vermeyecek şekilde yürütülür. İKİNCİ MASA İkinci masada eldeki her bir taslağın ve kapsamlı görüşün temel hak ve hürriyetler ve anayasal ödevlerle bunların sınırlandırılmasına dair teklifleri derlenip karşılaştırılmıştır. Masa Yöneticisi: Doç. Dr. Bekir Berat Özipek (İstanbul Ticaret Ünv. Ticari Bilimler Fak.) Sekreter: Prof. Dr. Ali Şafak (Ankara Turgut Özal Ünv. Hukuk Fak.) Katılımcılar: Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem (Dicle Ünv. Hukuk Fak.) Doç. Dr. Hikmet Tülen (Anayasa Mahkemesi Raportörü) Doç. Dr. Yüksel Metin (Süleyman Demirel Ünv. Hukuk Fak.) Y. Doç. Dr. Adnan Küçük (Kırıkkale Ünv. Hukuk Fak.) Av. Hakan Yıldız (Hukuk ve Hayat Derneği temsilcisi) SONUÇLAR TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN GENEL FELSEFESİ Doç. Dr. Bekir Berat Özipek Av. Hakan Yıldız Bugüne kadarki anayasalar devlet i ve devletin kendisini korumasını öncelemiştir. Yeni Anayasa önerilerinde Anayasanın insan onuruna dayanması gerektiği yönünde kuvvetli bir eğilim vardır. Taslaklar bireyi temel almanın gereğine işaret etmektedir. TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER KATALOĞUNUN İNCELENMESİ Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem Doç. Dr. Bekir Berat Özipek Genel eğilim, hakları kategoriler halinde ele almaktır ve bu konuda kayda değer bir ihtilaf yoktur. Taslaklarda, kişi hakları, siyasi haklar ve ekonomik ve sosyal haklar gibi bir sıra izleyen öneriler vardır. Ancak şekilden ziyade içeriğe önem verilmektedir. 5

6 HÜRRİYETLERİN TARİFİNDE VE SINIRLANDIRILMASINDA TERCİH EDİLMİŞ OLAN YÖNTEM Doç. Dr. Hikmet Tülen Bireysel başvuru ve ombudsman kurumu taslaklarda genel kabul görmektedir. Taslaklar genel olarak bireysel başvuru konularının genişletilmesinden yanadır. Uluslararası sözleşmelerin iç hukuktaki yeri konusunda taslakların çoğu 2004 değişikliğinin korunmasını önermektedir. Bazıları bunun genişletilmesi gerektiğini de ifade etmektedir. TBB taslağında (2007) uluslararası antlaşmaların denetimi mekanizması öngörülmektedir. Taslaklar, uluslararası antlaşmalardaki insan haklarına ilişkin hükümlerin ulusal kanunların üstünde olduğunun genel bir kural olarak kabul edilmesinden ve bunun anayasaya yazılmasından yanadır. Kanunların anayasaya uygunluğunun denetiminde bu metinlerin de ölçü norm olarak kabul edilmesi istenmektedir. DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİ Y. Doç. Dr. Adnan Küçük TBB, TOBB, TUSKON, TÜSİAD, Bilim Kurulu tarafından hazırlanan taslaklarda mevcut düzenlemenin korunduğu veya çok az değişiklik arz ettiği görülmektedir. Dini duyguları istismar yasağı, maddeleri sistematik olarak düzenleyen taslakların çoğunda vardır. Ancak SDE ve Turgut Özal Ünv. önerilerinde bu tür bir kısıtlama yoktur. Eski taslaklarda mevcut Anayasanın genel sınırlama hükmü olan 14. madde benzeri düzenlemeler ve istismar yasağı türü kısıtlamalar mevcuttur. Yeni tarihli taslaklardan SDE ve TESEV in görüşleri din ve vicdan hürriyetini kısıtlayıcı hükümler içermemesi bakımından daha ileri bir düzenlemedir. Abant Platformu, TÜSİAD, Mazlumder ve Bilim Kurulu nun taslaklarında kılık kıyafet serbestisine ilişkin açık hüküm vardır. ÇOĞULCU HAKLAR Doç. Dr. Yüksel Metin Doç. Dr. Osman Can Anadil eğitimi ve anadilde eğitim konusunda TESEV Türkçeden başka dillerde de anadil eğitimi ne, SDE ise anadil eğitimi ne ve anadilde eğitim e yer vermektedir. Dini eğitim hakkı taslaklarda genellikle gereği gibi düzenlenmiş değildir. Mevcut taslaklardan TESEV ve SDE taslaklarında bu hak evrensel ölçüleriyle tanınmaktadır. Azınlık Hakları konusunda mevcut taslaklar arasında sadece TESEV görüş beyan etmiş ve Anayasanın başlangıç bölümünde azınlık haklarına saygıya mutlaka atıf yapılması 6

7 gerektiğine yer verilmiştir. SDE taslağında da anadilde eğitim konusuna azınlık hakları bağlamında değinilmektedir. Vatandaşlık tanımı konusunda taslaklarda güncel ve genel kabul gören yaklaşım etnik vurgu içermeyen vatandaşlık kavramıdır. Bu kavram Anayasal Vatandaşlık veya Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı şeklinde formüle edilmiştir. CEZA HUKUKU İLKELERİ Prof. Dr. Ali Şafak Taslaklardan bazıları yargıdaki çok başlılık konusunda mevcut durumu tekrarlamaktadır. Anayasada milletvekilliği vb. için yüz kızartıcı suç kavramına atıf yapılması genellikle eleştirilmektedir. ANAYASAL ÖDEVLER Doç. Dr. Yüksel Metin Ödev vurgusu günümüzde hakların bir ön şartı gibi algılanmakta olduğundan bu kavram bütün taslaklarda kaldırılmaktadır. Kişinin hakları ve hürriyetleri gibi başlıklar kullanılmaktadır. Bilim Kurulu, TBB, TOBB ve TUSKON taslaklarında vicdani ret bir temel hak olarak öngörülmemektedir. Buna karşılık SDE, TESEV, TÜSİAD, Yeni Anayasa Platformu ve Turgut Özal Ünv. vicdani ret hakkının yeni anayasada bir temel hak olarak kabul edilmesi gerektiğini dile getirmektedirler. ÜÇÜNCÜ MASA Üçüncü masada her bir taslağın ve kapsamlı görüşün devletin yapısı ile ilgili temel tartışmalardaki tutumu ve görüşü mukayese edilmiştir. Masa Yöneticisi: Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu (İnönü Ünv. Hukuk Fak.) Sekreter: Prof. Dr. Ahmet Battal (Ankara Turgut Özal Ünv. Hukuk Fak.) Katılımcılar: Prof. Dr. Erol Cansel (Ankara Turgut Özal Ünv. Hukuk Fak.) Doç. Dr. Faruk Bilir (Selçuk Ünv. Hukuk Fak.) 7

8 Y. Doç. Dr. Levent Korkut (Medipol Ünv. Hukuk Fak.) Y. Doç. Dr. Musa Sağlam (Anayasa Mahkemesi Raportörü) Y. Doç. Dr. Ali Bengi (Ankara Turgut Özal Ünv. Hukuk Fak.) SONUÇLAR SİYASİ PARTİLER VE SEÇİM SİSTEMİ Doç. Dr. Faruk Bilir Genel eğilim: Parti kapatma zorlaştırılmalı, son çare olarak düşünülmeli, kapatma ancak eylemlerinden dolayı olabilmelidir. Partilerin şiddete başvurmaması veya şiddeti teşvik etmemesi ve ayrıca kullandığı araçların da demokratik sisteme uyumlu olması genellikle istenmektedir. Partilere tüzük ve programı sebebiyle kapatma cezası verilmeden önce bir ihtar verilmesi gerektiği taslakların genel eğilimidir. Partilere yönelik yasakların da sınırlandırılması konusunda bir eğilim vardır. Mesela, azınlıkların varlığını benimsemek ya da Diyanet in yapısını eleştirmek bu kapsamdadır. Kapatma sonrasında milletvekillerine ve parti yöneticilerine cezanın oransız olduğu ve azaltılması gerektiği hususunda genel bir eğilim vardır. SDE ve TESEV kapatma davalarının tek başına Cumhuriyet Başsavcısına bırakılmamasını teklif etmektedir. T. Özal Ünv. parti denetiminde ön incelemenin Sayıştay ca yapılması kuralının Anayasal ilke haline dönüştürülmesini teklif etmektedir. Notlar: Kapatma kararlarının anayasadan ziyade çeşitli kanunlardaki yasaklardan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Partilere hazine yardımının devamı yolunda genel bir eğilim vardır. SDE yardımın kaldırılmasından yanadır. TBB. yardım oranının %7 den %3 e düşürülmesini istemektedir. Not: Devletin partileri desteklemesi partileri ticaret çevrelerinin güdümünden uzaklaştırmaktadır. Bu sebeple dünyada da genel eğilim budur. Ancak bu yardımın oranının düşürülmesi ya da partilerin zenginleşmesine yol açmaması gerektiği de dile getirilmektedir. Siyasi partilerin seçim harcamalarının denetimi konusu özellikle vurgulanmaktadır. Ülke barajının yüksek olduğu ittifakla kabul edilmekte olup %7 ye, %5 e veya daha aşağıya düşürülmesi gerektiği konusunda bir eğilim vardır. T. Özal Ünv. yeni bir seçim sistemine geçilmesini ve partilerin kimliklerini muhafaza ederek seçim ittifakı yapılmasını teklif etmektedir. Türkiye milletvekilliği ya da ülke seçim çevresi milletvekilliğinin uygulanması da genellikle benimsenmekte ve sayısı 100 ile sınırlanmaktadır. Yasama dokunulmazlıkları konusunda sınırlandırma önerileri vardır. CHP nin Anayasa önerileri içinde bu konu yer almamaktadır. Ceza soruşturmasında milletvekillerinin tutuklanamaması ve yakalanamaması ama yargılamanın ertelenmeyip devam etmesi görüşü genel bir eğilimdir. 8

9 Kapatma kararının mevcut anayasadakine nazaran daha yüksek bir nitelikli çoğunluk şartına bağlanmasını isteyenler de vardır. Yasama dokunulmazlığı ve yasama sorumsuzluğunun ayrı düzenlenmesini isteyenler vardır. TÜSİAD yüz kızartıcı suçların dokunulmazlık kapsamı dışına çıkarılmasını istemektedir. Cumhurbaşkanının da yasama dokunulmazlığına sahip olması gerektiği konusunda 2007 sonrası taslaklarda genel bir eğilim vardır. Bilim Kurulu ve TBB milletvekili yargılamalarının Yargıtay da yapılmasını önermektedir. HÜKÜMET SİSTEMİ Prof. Dr. Erol Cansel- Doç. Dr. Faruk Bilir Bütün taslaklar parlamenter sistemin devamını teklif etmektedir. Ancak aksayan yönlerin ıslahı da genel bir tekliftir. Bazı kapsamlı görüşlerde başkanlık isteminin Türkiye için sakıncaları konusunda çeşitli değerlendirmeler de vardır. TÜSİAD ın başkanlık sistemine karşı çıkma sebepleri şunlardır: -Başkanlık sisteminde kriz çıkabilir ve önlenemez. -ABD dışında sağlıklı uygulanmamaktadır. -Türkiye ye yabancıdır. Tüm sistemi değiştirmeyi gerektirir. Başkanlık tartışmalarının Anayasa değişikliklerini gölgede bırakmaması ve engellememesi gerektiği düşüncesi genel bir eğilimdir. Bilim Kurulunun ve TBB nin taslaklarında Hükümetin istikrarı için kurucu (yapıcı) güvensizlik oyu tekniği teklif edilmektedir. Notlar: Hükmet sistemleri ile demokrasi ve insan hakları arasında bir ilişki bulunmadığı hususu, Robert Elgie tarafından yapılmış olan bir bilimsel çalışmada da ortaya konulmuştur sonrası taslaklarda cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi yöntemi olumlu karşılanmakta ve devamından yana fikir açıklanmaktadır. Mesela TESEV halka verilmiş bir yetkinin artık geriye alınamaması gerektiği prensibinden hareketle cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine devam edilmesi gerektiğini bildirmektedir. Cumhurbaşkanının yetkilerinin kısıtlanması ve sembolik olması gerektiği de genel eğilimdir. Halk tarafından seçilmesinin yetkilerinin artırılmasına gerekçe yapılmaması gerektiği ayrıca not edilmiştir. Yürütmede asıl yetkinin Bakanlar Kurulunda olması gerektiğinin altı çizilmekte ve Başbakanın cumhurbaşkanı ile ilişkilerinde cumhurbaşkanının başbakana ve bakanlar kuruluna müdahaleci olamaması gerektiği belirtilmektedir. YARGININ YAPILANDIRILMASI Y. Doç. Dr. Musa Sağlam 9

10 Bilim Kurulu, SDE, TESEV, Yeni Anayasa Platformunun ve T. Özal Üniversitesinin taslaklarında yargıda demokratik meşruiyet ve çoğulculuğun sağlanmasına vurgu yapılmaktadır. Yargının demokratik meşruiyetinin sağlanmasında yasamanın AYM ve HSYK ya üye seçiminin bir yöntem olarak tercih edildiği görülmektedir. TBB, TOBB ve TÜSİAD TBMM nin HSYK ya ye seçmesini benimsememektedir. Buna karşılık SDE, TESEV ve TUSKON ise hem AYM ve hem de HSYK ya üye seçiminde TBMM ye görev vermektedirler. TBB AYM ne TBMM ce sınırlı sayıda üye seçimi esasını kabul etmektedir. Bilim Kurulu, TESEV ve TUSKON, AYİM in kaldırılmasını teklif etmektedir. Ancak Bilim Kurulu Askeri Yargıtay ın muhafazasını teklif ederken, TESEV, TUSKON ve T. Özal Ünv. Askeri Yargıtay ın tamamen kaldırılmasını teklif etmektedir. TBB askeri yargının korunmasını ancak hakim ve savcıların yargıçlık güvencelerinin artırılmasını teklif etmektedir. SDE ve TESEV önerilerinde 2010 değişiklikleri önemli bulunmakla birlikte AYM nin yapısının yeniden düzenlenmesi ve daha çoğulcu ve demokratik meşruiyete sahip bir yapıya dönüştürülmesi gerektiği bildirilmektedir. SDE, TESEV, Bilim Kurulu ve Yeni Anayasa Platformu, yargının bağımsızlığı yanında tarafsızlığının sağlanması gerektiğini de açıkça ifade etmektedir. Buna ek olarak SDE ve TESEV yargının tarafsızlığı için ilk önce devletin ideolojik tarafsızlığının sağlanması gerektiğini bildirmektedir. SDE ve TESEV ayrıca yargının insan onurunu esas alan bir yapıya ve usule bürünmesi gerektiği bildirilmektedir. SDE ve TESEV AYM üyelerinin en az yarısının parlamento tarafından seçilmesini teklif etmekte olup TESEV ayrıca mahkeme üyeliğine aday olanların TBMM tarafından mülakata tabi kılınmalarını teklif etmektedir. T. Özal Ünv., TBB, SDE, bireysel başvurunun devamı yolunda görüş bildirmekte olup taslaklarda genel olarak olumsuz bir bakış yoktur. Yüce Divan yargılamasının iki basamaklı olması genel eğilimdir. Bilim Kurulu ve TBB Yüce Divan yetkisinin mevcut sistemden farklı bir biçimde yapılanmasını istemektedir. Bilim Kurulu ilk kararın Yargıtay ve AYM nin ortak heyetince ve temyizinin de yine Yargıtay dan ve AYM den oluşan karma kurulca yapılması gerektiğini, TBB ise Yargıtay a verilmesini bildirmektedir. Bilim Kurulu, TOBB, TBB ve TUSKON YSK kararlarına karşı yargı yolunun açılmasını talep etmezken, SDE ve TESEV bu kararların yargı denetimine açılmasını teklif etmektedir. Buna bağlı olarak SDE YSK nin yapısının yenilenmesi ve siyasi temsile de açılmasını da içeren yeni bir öneri getirmektedir. İdari Yargıda ve Anayasa Yargısında yerindelik denetiminin engellenmesi için anayasaya hüküm konulması gerektiği SDE ve TESEV taslaklarında yer almaktadır. İDARENİN YAPILANDIRILMASI 10

11 Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu Üniter yapının devamı ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi tüm taslakların ortak eğilimidir. Sadece TBB mevcut yapının aynen devamından yanadır. Siyasi çoğulculuk ve çeşitlilikte birlik kavramları merkez kavramlar olarak kullanılmaktadır. SDE aslolan yerinden yönetimdir, istisna merkezden yönetimdir demektedir. Vergi koymakta yerel yönetimlere yetki verilmesi bazı taslaklarda kısmen yer almaktadır. Not: 1876 Anayasası devletin bölünmez bütünlüğünü, 1961 ve 1982 Anayasası ise devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü ana kavram olarak kabul etmiştir. Eşitlik, çoğulculuk ve katılımcılık gibi ilkeler ışığında resmi dil dışındaki diller konusunda özgürlük verilmesi genel olarak genel olarak benimsenmektedir. T.Özal Ünv. Taslağı ve Bilim Kurulu taslağı vatandaşlık tanımı konusunda orijinaldir. Bütün taslaklarda etnik kökene vurgu yapılmaması ilkesi benimsenmektedir. T. Özal Taslağı özgün ve farklı bir teklif olarak valilerin seçimle göreve gelmesini istemektedir. Aynı şekilde SDE ve T. Özal Ünv., üst bürokrasinin hükümetle gelip gitmesini teklif etmektedir. TBB mevcut sistemi ıslah eden ancak yeniliklere yatkın olmayan bir yapı teklif etmektedir. TÜSİAD üniter devlet yapısının ve ayrıca bölgeli devlet yapısının tartışmaya açılmasını istemektedir. TESEV kısmen kolluk, kısmen eğitim, bayındırlık ve tarımın yerel yönetimlere bırakılmasını teklif etmektedir. TESEV TÜSİAD a nazaran merkezin yetkisini daha fazla kısmaktadır. SDE idari özerkliği muğlak bırakırken mali özerkliği ısrarla talep etmekte ve yerel yönetimin vergi koyma yetkisine sahip olmasını teklif etmektedir. Bilim Kurulunun taslağı DİB nda temsil edilmeyen inanç grupları için ayrı bir yapı talep etmektedir. SDE ise anayasal kurum olmaktan çıkarılmasını teklif etmektedir. Genel olarak taslaklar bu konuda oldukça tutarsız ve yetersizdir. Sadece, T. Özal Ünv. DİB.nın özerk ve katılımcı bir yapıya dönüştürülmesini talep etmektedir. Diğer raporlarda inançların da DİB nda temsili istenmektedir. Bilim Kurulu RTÜK ve YÖK dışındaki üst kurulların anayasada yer almasına gerek olmadığını bildirmektedir. DDK yerine ombudsmanlığı teklif eden taslaklar vardır. (TBB, TESEV ve TÜSİAD) Bilim Kurulu ve SDE DDK nun kaldırılmasını istemekle yetinmektedir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının üzerindeki idari vesayetin sona erdirilmesi teklifi genel eğilimdir. SDE AKDTYK nun kaldırılmasını açıkça teklif etmektedir. 11

12 ASKER - SİYASET İLİŞKİSİ Y. Doç. Dr. Levent Korkut MGK nın anayasal bir kurum olmaktan çıkarılması genel eğilimdir. Bilhassa TESEV ve SDE, MGK nun Başbakan ın başkanlık ettiği ve hükümetin talebiyle toplanıp hükümeti bilgilendiren bir kurula dönüşmesini ve askeri kanattan sadece genelkurmay başkanının katılmasını teklif etmektedir. Genelkurmay başkanının MSB na bağlı hale getirilmesi TESEV, TÜSİAD, TÖÜ ve SDE nün açık teklifidir. TSK nun Sayıştay ca denetlenmesi hususunda 2004 ten bu yana mevcut Anayasada yer alan kuralların kanunlarla desteklenmesi gerektiği bildirilmektedir. Üst düzeydeki askeri terfi ve tayinlerde siyaset kurumunun daha fazla rol oynaması gerektiği SDE ve TESEV taslaklarında ve TÜSİAD raporunda açıkça yer almaktadır. Ayrıca bazı taslaklarda askeri mekanizmanın teklifi ve sivillerin kararı şeklinde ikili bir atama aşaması teklif edilmektedir. YAŞ kararlarının yargıya tamamen açılması genel olarak teklif edilmektedir. SDE asker ve polis okullarının Anayasada yer almasına gerek olmadığını bildirmektedir. Not: YAŞ ve benzeri vesayet kurumları konusunda taslaklarda yeterince net çalışma yapılmadığı anlaşılmaktadır. OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM USULLERİ Prof. Dr. Ahmet Battal - Y. Doç. Dr. Ali Bengi SDE sıkıyönetim kurumunun kaldırılmasını teklif etmektedir. Taslaklar mevcut anayasayı genellikle teyit etmektedir. Ancak TÜSİAD ağır ekonomik bunalım halini olağanüstü hal sebebi olarak kabul etmemektedir. Diğer taslakların ve Anayasanın aksine TOBB olağanüstü hal ilanı için anayasa ile korunan demokratik düzen yerine doğrudan Anayasal düzenin bozulması hali kavramını tercih etmektedir. TÜSİAD ve TUSKON olağanüstü hal ilanı kararı için MGK nın katkısına gerek duymamaktadır. TOBB sıkıyönetim ilanı için vahim şiddet hareketlerini yeterli görmekte, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün bozulması nı bir sebep olarak görmemektedir. TUSKON ve Bilim Kurulu olağanüstü hal döneminde Bakanlar Kuruluna bu döneme özgü KHK çıkarma yetkisi verilmesini benimsememektedir. 12

13 Mukayeseye Esas Taslaklar ve Kapsamlı Görüşler Hakkında Bilgiler 1- Bilim Kurulu Taslağı: Haziran 2007 de ADALET ve KALKINMA PARTİSİ Genel Başkanı ve Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın Prof. Dr. Ergun ÖZBUDUN'dan talebi üzerine, (Prof. Dr. Ergun ÖZBUDUN -Komisyon Başkanı-, Prof. Dr. Zühtü ARSLAN, Prof. Dr. Yavuz ATAR, Prof. Dr. Fazıl Hüsnü ERDEM, Prof. Dr. Levent KÖKER, Doç. Dr. Serap YAZICI dan oluşan) Bilim Kurulu tarafından hazırlanan ve Ağustos 2007 de AK Partiye teslim edilmiş olan Anayasa taslağı. 2- TBB Taslağı: Türkiye Barolar Birliğince 2001 yılında hazırlanan ve 2007 yılında güncellenerek kamuoyuyla paylaşılmış olan Anayasa Taslağı. 3- TOBB Taslağı: Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği tarafından 2000 yılında hazırlanan Anayasa Taslağı. 4- TÜSİAD Taslağı: Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından yayımlanan, 1996 yılında Prof. Dr. Bülent TANÖR tarafından yapılan ve 2006 yılında Prof. Dr. Zafer ÜSKÜL tarafından güncellenen Anayasaya ilişkin önemli değerlendirme ve önerilerin yer aldığı Türk Demokra sisinde 130 Yıl isimli rapor. 5- TUSKON Taslağı: Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) tarafından 2007'de hazırlanan Anayasa Taslağı. 6- Turgut Özal Üniversitesi Taslağı: Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi nce hazırlanan Anayasa Taslağında, Anayasanın, özellikle ihtiyaç duyulduğu düşünülen; başlangıç kısmı, mevcut anayasanın ilk üç maddesine karşılık gelen düzenlemeler ile temel haklar ve özgürlüklerle ilgili kısmı, örnek metin olarak kaleme alınmış, diğer konularda ise prensipler bazında sürece katkı sağlayacak görüşler sunulmuştur. 7- SDE Görüşü: Stratejik Düşünce Enstitüsünce 2011 yılında yayımlanan; Yeni Anayasada Vatandaşlık, Din ve Vicdan Özgürlüğü, İnsan Hakları, Türkiye nin İdari Yapısı ve Yerinden Yönetim İlkesi, Hükûmet Sistemi, Vesayet ve Asker-Sivil İlişkileri konularında akademisyenlerin görüşlerini içeren İnsan Onuruna Dayanan Yeni Anayasa başlıklı çalışma. 8- Mazlum-Der Görüşü: Mazlum-Der tarafından Ekim 2010 da Ankara da yapılan Yeni Bir Anayasa ya İnsan Hakları Bağlamında İlkesel Öneriler konulu çalışma. 9- ABANT PLATFORMU Görüşü: 30 Nisan-1 Mayıs 2011 tarihlerinde yılında yapılan Abant Platformu Yeni Dönem Yeni Anayasa Toplantısı sonuç bildirgesi. 10- TESEV Görüşü: TESEV Anayasa Komisyonu nun Yeni Anayasanın Temel İlkeleri ile ilgili olarak Aralık 2010-Nisan 2011 de gerçekleştirilen toplantılarda ortaya konan görüşleri içeren Raporu. 11- Yeni Anayasa Platformu Görüşü: Yeni Anayasa Platformu Doç. Dr. Osman Can, Av. Mehmet Uçum, Av. Enver Sezgin ve arkadaşlarından oluşan Anayasa Çalışma Grubu tarafından Aralık 2010-Mayıs 2011 tarihleri arasında değişik illerde gerçekleştirilen 24 Anayasa toplantısı sonucunda hazırlanan Türkiye nin Yeni Anayasası İçin Genel Esaslar Raporu ve aynı Grup tarafından ülke genelinde yürütülen halk toplantılarında ifade edilen taleplerin ortaya konulduğu basın açıklaması metni. 12- TÜSİAD Görüşü: TÜSİAD tarafından Mart 2011 de yapılan, yeni anayasanın yapım yöntemi, temel ilke kural ve kurumları, din ve vicdan özgürlüğü, kimlikler ve kuvvetler ayrılığı başlıklarının ele alındığı yuvarlak masa toplantılarında ortaya çıkan görüş. 13

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Temel Hak ve Hürriyetler ve Anayasal Ödevler

İKİNCİ BÖLÜM Temel Hak ve Hürriyetler ve Anayasal Ödevler ÇALIŞMAYA KATILANLAR BİRİNCİ BÖLÜM Anayasanın Felsefesi ve Temel İlkeleri Masa Yöneticisi: Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez (Karadeniz Teknik Ünv. Hukuk Fak.) Sekreter: Y. Doç. Dr. Hüseyin Yıldız (Turgut

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ 5 Aralık 2011 ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ I.YENĠ BĠR ANAYASA MI? GENĠġ KAPSAMLI BĠR ANAYASA DEĞĠġĠKLĠĞĠ MĠ? Anayasa hazırlığıyla ilgili olarak kamuoyunda önemli bir tartışma yaşanıyor:

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

Yeni CHP'nin yeni anayasa vizyonu

Yeni CHP'nin yeni anayasa vizyonu Yeni CHP'nin yeni anayasa vizyonu Dr. Burak Çelik Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 21. Yüzyılın Anayasası / Çağdaş bir anayasaya doğru 2010 yılının ilk günlerinde İçişleri Bakanı Beşir Atalay,

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

Türkiye'de "Decentralization" Süreci

Türkiye'de Decentralization Süreci Türkiye'de "Decentralization" Süreci 30 Nisan 2013 Bahçeşehir Üniversitesi İlker Girit Ahmet Ketancı Türkiye'de "Decentralization" Süreci Decentralization Prensipleri Türkiye deki Tarihi Süreç Türkiye

Detaylı

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ 2011 İSTATİSTİKLERİ PARLAMENTO SEÇİM YILI PARLAMENTODAKİ MİLLETVEKİLİ MİLLETVEKİLİ İÇİNDEKİ PAY ( ) 1935 395 18 4.6 1943 435 16 3.7 1950 487 3 0.6 1957 610 8 1.3 1965 450 8 1.8 1973 450 6 1.3 1991 450

Detaylı

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler Yargı ÜNİTE 9 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Yargı bağımsızlığı kavramını tanımlayabilecek, Yargı içinde yer alan farklı mahkemeleri ve bunların görevlerini öğreneceksiniz. İçindekiler Yargı Yetkisi

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

Anayasa Hukuku Tek Numaralı Öğrenciler Vize Sınavı Cevap Anahtarı

Anayasa Hukuku Tek Numaralı Öğrenciler Vize Sınavı Cevap Anahtarı Anayasa Hukuku Tek Numaralı Öğrenciler Vize Sınavı Cevap Anahtarı I. Varsayımsal olay: Büyük Okyanus ta yer alan B, C, D ve E adalarının biraraya gelmesiyle 1990 yılında kurulan A Devleti Anayasası nın

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT HUKUK Soru Bankası ÇTHT G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU 1.. Federal devletin tüzel kişiliği yoktur.. Federe devletlerin ayrılma hakkı yoktur.. Federe devletlerin uluslararası

Detaylı

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı)

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) GAU AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU Prof.Dr. Meltem DİKMEN CANİKLİOĞLU Kastamonu 01/08/1962 Profesör 07/12/2010 (DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) İzmir Ekonomi

Detaylı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI Soru 1 : "Anayasa" deyince ne anlaşılır, ne anlamak gerekir? 7 Soru 2 : Türk tarihindeki anayasa hareketlerinin başlıca aşamaları ve özellikleri nelerdir? 15 İkinci

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

Anayasa Mahkemesi nin Đki Kararı Üzerine: Haluk Ulusoy ve Cargill Kararı

Anayasa Mahkemesi nin Đki Kararı Üzerine: Haluk Ulusoy ve Cargill Kararı Anayasa Mahkemesi nin Đki Kararı Üzerine: Haluk Ulusoy ve Cargill Kararı Nihat Kayar Mersin Üniversitesi, Đ.Đ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü Giriş Anayasa Mahkemesi ilk defa 1961 Anayasası ile kurulmuş ve ilk

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

KASIM KARAGÖZ. ÖZGEÇMĠġ

KASIM KARAGÖZ. ÖZGEÇMĠġ KASIM KARAGÖZ ÖZGEÇMĠġ I. KĠġĠSEL BĠLGĠLER Adı Soyadı : Doç. Dr. Kasım KARAGÖZ. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Anayasa Hukuku Anabilim Dalı. Doğum Yeri ve Yılı: Yeşilhisar/KAYSERİ, 03.04.1973.

Detaylı

HAK-İŞ TEN İNSANI VE EMEĞİ MERKEZ ALAN ANAYASA ÖNERİSİ ARSLAN: ÖNERİLERİMİZİN CİDDİYE ALINMASINI İSTİYORUZ

HAK-İŞ TEN İNSANI VE EMEĞİ MERKEZ ALAN ANAYASA ÖNERİSİ ARSLAN: ÖNERİLERİMİZİN CİDDİYE ALINMASINI İSTİYORUZ HAK-İŞ TEN İNSANI VE EMEĞİ MERKEZ ALAN ANAYASA ÖNERİSİ ARSLAN: ÖNERİLERİMİZİN CİDDİYE ALINMASINI İSTİYORUZ 3 Ocak 2012 HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Yönetim Kurulu üyeleri ve HAK-İŞ Anayasa Komisyonu

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

Prof. Dr. Serap Yazıcı

Prof. Dr. Serap Yazıcı Prof. Dr. Serap Yazıcı syazici@bilgi.edu.tr ; Kurtuluş Deresi Cad. Yahya Köprüsü Sok. No:1 Dolapdere 34440 Beyoğlu-İstanbul; Ofis No: 0212 311 52 67 Akademik Özgeçmiş - 1984 de, Ankara Üniversitesi Hukuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 6. Çalıştığı Kurumlar: Görev Ünvanı Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. 6. Çalıştığı Kurumlar: Görev Ünvanı Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı/Ünvanı: Faruk Bilir (Prof. Dr.) 2. Doğum yeri ve tarihi: Yozgat, Sorgun 25.08.97 3. Medeni durumu, çocuk sayısı: Evli, 2 çocuk 4. Bildiği Yabancı Dil: İngilizce 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, 24 Kasım 2011 Perşembe günü Üniversitemiz Merkez Kampüsü Hünkar Salonu nda, hem Üniversitemizin

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar,

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı; Yüksek Yargı Kurumlarının çok değerli Başkanları; Sayın Büyükelçiler; Avrupa Konseyinin çok değerli temsilcileri; Uluslararası Kuruluşların değerli temsilcileri

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 14 Aralık 2012 Nr. Ref.: RK 330/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 84/12 Başvurucular Kosova Emekliler ve İş Malulleri Bağımsız Sendikası adına Vıçıtırın Şube Başkanı Rifat Halili Emeklilerin

Detaylı

ÜST YARGIYA ANAYASA DARBESİ

ÜST YARGIYA ANAYASA DARBESİ Kontrolsüz Güç Arayışında İktidarın Halk Oyunu ÜST YARGIYA ANAYASA DARBESİ Anayasa Mahkemesi nde kadrolaşma girişimi Anayasa Mahkemesi ile ilgili değişiklikler incelendiğinde, mahkemenin üye sayısı artırılarak,

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

VİYANA BAŞKANLAR TOPLANTISI ÜLKE RAPORU (2009)

VİYANA BAŞKANLAR TOPLANTISI ÜLKE RAPORU (2009) VİYANA BAŞKANLAR TOPLANTISI ÜLKE RAPORU (2009) 1. Giriş Türk barolarının birlik olarak örgütlenme çabaları 1934 yılına kadar gitmektedir. Bu çabalar sonucunda avukatlık mesleğinin kurallarını tayin eden

Detaylı

Seçim Beyannamelerinin Değerlendirilmesi

Seçim Beyannamelerinin Değerlendirilmesi Seçim Beyannamelerinin Değerlendirilmesi 2. TALEBİMİZ: RUHUNU VE GÜCÜNÜ DENGE VE DENETLEME SİSTEMİNDEN ALAN BİR ANAYASA KRİTERLER: AK PARTİ CHP MHP HDP Demokratik toplum düzeninin sözleşmesi olan anayasada;

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Yargı yetkisi bağımsız mahkemelerin vatandaşlar arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek, devlet ve vatandaş arasındaki anlaşmazlıkları gidermek, hukuki

Yargı yetkisi bağımsız mahkemelerin vatandaşlar arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek, devlet ve vatandaş arasındaki anlaşmazlıkları gidermek, hukuki YARGI Yargı yetkisi bağımsız mahkemelerin vatandaşlar arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek, devlet ve vatandaş arasındaki anlaşmazlıkları gidermek, hukuki düzene uymayanlara hangi cezanın verileceğini

Detaylı

BİLGESAM GENÇLİK PLATFORMU TÜZÜĞÜ

BİLGESAM GENÇLİK PLATFORMU TÜZÜĞÜ BİLGESAM GENÇLİK PLATFORMU TÜZÜĞÜ Madde 1: Topluluğun Adı Ve Merkezi a)topluluğun Adı : Bilgesam Gençlik Platformu dur. b)topluluğun Merkezi : İstanbul dur. Madde 2: Topluluğun Kurulma Amacı 1-BİLGESAM

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 548)

TBMM (S. Sayısı: 548) Dönem: 23 Yasama Yılı: 4 TBMM (S. Sayısı: 548) Türkiye Cumhuriyeti ile Maldivler Cumhuriyeti Arasında Kapsamlı İşbirliğine Dair Anlayış Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

Detaylı

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ 12 Eylül Darbesi 1973 seçimlerinden 1980 yılına kadar gerçekleşen seçimlerde tek başına bir iktidar çıkmadığından bu dönem hükümet istikrarsızlığı ile geçen bir dönem olmuştur.

Detaylı

Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri:

Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri: Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri: Yasal Statünün Belirlenmesine İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Bülent ÇİÇEKLİ HSYK Sunum Planı 1) Terminoloji 2) Disiplin Olarak 3) Göç ve İltica Hukukunun Kaynakları

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 674)

TBMM (S. Sayısı: 674) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 674) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma

Detaylı

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ Bismillairrahmanirrahim 1. Suriye de 20 ayı aşkın bir süredir devam eden kriz ortamı, ülkedeki diğer topluluklar gibi

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

Uluslararası İlişkiler ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Uluslararası İlişkiler ULUSLARARASI İLİŞKİLER 6 ULUSLARARASI İLİŞKİLER Uluslararası İlişkiler 6. BÖLÜM ULUSLARARASI İLİŞKİLER Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu 2012-2014 dönemine ilişkin ilk toplantısını 28 Kasım 2012 tarihinde yapmış, toplantıda

Detaylı

Adalet Bakanlığı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü. Personeli Görevde Yükselme GYS. Konu Anlatımlı. Sınavlarına Hazırlık El Kitabı

Adalet Bakanlığı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü. Personeli Görevde Yükselme GYS. Konu Anlatımlı. Sınavlarına Hazırlık El Kitabı 28 Ekim 2005 Tarihli ve 25980 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görvede Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ne uygun olarak hazırlanmıştır. GYS 2016

Detaylı

4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI 4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, 17 Haziran 2003 tarih ve 25141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 4.1 Türkiye deki

Detaylı

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 [3] Yazarlar: Etyen Mahçupyan, Mehmet Uçum, Özge Genç www.anayasaizleme.org Sunuş Özge

Detaylı

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ali İŞGÖREN TÜRK HUKUKUNDA TOPLANTI ve GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ Gözden Geçirilmiş 2. Baskı Toplantı Hakkının Kullanılma Koşulları ve Yasal Sınırları Genel Özel,

Detaylı

SDE bakış CUMHURBAŞKANI NIN BAKANLAR KURULU NA BAŞKANLIK ETMESİ. Sunuş. www.sde.org.tr. www.sde.org.tr. Yazar Hakkında

SDE bakış CUMHURBAŞKANI NIN BAKANLAR KURULU NA BAŞKANLIK ETMESİ. Sunuş. www.sde.org.tr. www.sde.org.tr. Yazar Hakkında Yazar Hakkında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Prof. Bilir, anayasa hukuku, siyaset bilimi ve insan hakları alanlarında çalışmalar yapmakta ve bu konular

Detaylı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı Yargılama Sürelerinin Uzunluğu ile Mahkeme Kararlarının Geç veya Kısmen İcra Edilmesi ya da İcra Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Ödenmesine Dair Kanun Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana

Detaylı

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 [3] Yazarlar: Etyen Mahçupyan, Mehmet Uçum, Özge Genç www.anayasaizleme.org Sunuş Özge

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

2 Kasım 2011. Sayın Bakan,

2 Kasım 2011. Sayın Bakan, SayınSadullahErgin AdaletBakanı Adres:06659Kızılay,Ankara,Türkiye Faks:+903124193370 E posta:sadullahergin@adalet.gov.tr,iydb@adalet.gov.tr 2Kasım2011 SayınBakan, Yedi uluslarası insan hakları örgütü 1

Detaylı

Yönetimde Dürüstlük, Şeffaflık, Hesap Verebilirliğin Önemi ve Türkiye de Öne Çıkan Sorunlar

Yönetimde Dürüstlük, Şeffaflık, Hesap Verebilirliğin Önemi ve Türkiye de Öne Çıkan Sorunlar Yönetimde Dürüstlük, Şeffaflık, Hesap Verebilirliğin Önemi ve Türkiye de Öne Çıkan Sorunlar 26 Mayıs 2011 Kadir Has Üniversitesi E. Oya Özarslan Şeffaflık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 2008 yılında gönüllü

Detaylı

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2-

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- Değerlendirme Raporu Birey Hak ve Özgürlükleri (I) Yaşam hakkı Kişi dokunulmazlığı Özel yaşamın gizliliği www.tkmm.net 1 2 1. YAŞAM HAKKI Yaşam Hakkı kutsal mı? Toplumun/devletin

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 2- Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 3- Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 4- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 5-

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511)

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 TBMM (S. Sayısı: 130) Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 24/01/2008

Detaylı

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006 TTB Merkez Konseyi YÖK Başkanı sayın Erdoğan Teziç ile 26 temmuz çarşamba günü görüştü. Görüşmede TTB Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi 2006 Raporu sunuldu. Yeni tıp fakülteleri açılması, öğrenci sayıları,

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Engin ŞAHİN Fatih Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi KURUCU İKTİDAR. politik bir yaklaşım

Yrd. Doç. Dr. Engin ŞAHİN Fatih Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi KURUCU İKTİDAR. politik bir yaklaşım Yrd. Doç. Dr. Engin ŞAHİN Fatih Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi KURUCU İKTİDAR politik bir yaklaşım İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1

Detaylı

Yerel Demokrasi, Yerel Hukuk ve Evrensel Değerler

Yerel Demokrasi, Yerel Hukuk ve Evrensel Değerler Yerel Demokrasi, Yerel Hukuk ve Evrensel Değerler 2000 li yıllara gelindiğinde iç dinamikler, Türkiye nin uluslararası hukuk taahhütleri, AB süreci, bölgesel ve küresel gelişmelerin etkisiyle değişim kaçınılmaz

Detaylı

uzman yaklaşımı anayasa Branş Analizi Şahin BİTEN

uzman yaklaşımı anayasa Branş Analizi Şahin BİTEN Branş Analizi anayasa Bu yılın vatandaşlık soruları ÖSYM standardının dışına çok da çıkmayan, beklenen aralıkta sorular olmuştur. Soru dağılımları da ÖSYM nin özellikle son yıllarda belirlediği biçime

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5393 Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederiz Umut Oran İstanbul Milletvekili (2)

Detaylı

Türkiye nin Yeni Anayasa Arayışı: 2011-2013 TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Tecrübesi

Türkiye nin Yeni Anayasa Arayışı: 2011-2013 TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Tecrübesi Taylan BARIN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Türkiye nin Yeni Anayasa Arayışı: 2011-2013 TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Tecrübesi AK Parti, CHP, MHP ve BDP

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015 ARGETUS ARAŞTIRMA, DANIŞMANLIK, EĞİTİM, PROJE VE ORGANİZASYON AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI 25 AĞUSTOS 2015 Mehmet Akif Mah.Recep Ayan Cad. Günaydın Sok. No:6 Kat:3 Çekmeköy

Detaylı

Türkiye de Seçim Uygulamaları/ Sorunları Işığında Temsilde Adalet Yönetimde İstikrar İlkelerinin İşlevselliği

Türkiye de Seçim Uygulamaları/ Sorunları Işığında Temsilde Adalet Yönetimde İstikrar İlkelerinin İşlevselliği Türkiye de Seçim Uygulamaları/ Sorunları Işığında Temsilde Adalet Yönetimde İstikrar İlkelerinin İşlevselliği Erol TUNCER Seçim sistemlerinin belirlenmesinde temsilde adalet ve yönetimde istikrar (fayda)

Detaylı

POLONYA - İTALYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU. YERLER : Varşova/Polonya, Roma/İtalya

POLONYA - İTALYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU. YERLER : Varşova/Polonya, Roma/İtalya POLONYA - İTALYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU KONU : UNDP destekli Kurumsal Yönetim Perspektifinde Yargı Reformunun Desteklenmesi projesi kapsamında yurt dışı çalışma ziyareti ÇALIŞMA ZİYARETİ TARİHİ : 16-23

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Kanunlar Genel Müdürlüğü TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

T.C. ADALET BAKANLIĞI Kanunlar Genel Müdürlüğü TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayı Konu : 56020453/2013-610.01-1084/1884/3417 : Yazılı soru önergesi TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 13/12/2013 tarihli ve 43452547-120.00-7/35141-261866

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN TEMELLİ KAPATILMASI İLE KAPATILMASI ARASINDAKİ FARKLAR VE KAPATILAN PARTİLERİN YENİDEN AÇILMASI

SİYASİ PARTİLERİN TEMELLİ KAPATILMASI İLE KAPATILMASI ARASINDAKİ FARKLAR VE KAPATILAN PARTİLERİN YENİDEN AÇILMASI hakemli makaleler Uğur YİĞİT SİYASİ PARTİLERİN TEMELLİ KAPATILMASI İLE KAPATILMASI ARASINDAKİ FARKLAR VE KAPATILAN PARTİLERİN YENİDEN AÇILMASI Uğur YİĞİT* I. GİRİŞ 1982 Anayasası ndan sonra yürürlüğe giren

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ İ Ç İ NDEKİ LER

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ İ Ç İ NDEKİ LER ANKARA BÜLTENİ Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ A N K A R A T E M S İ L C İ L İ Ğ İ Sayı : 2004-1-A 16 Ş ubat 2004 TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI

Detaylı

YENİ DERNEKLER KANUNU

YENİ DERNEKLER KANUNU makaleler Şerafettin GÖKALP YENİ DERNEKLER KANUNU Av. Şerafettin GÖKALP * Sivil toplum kuruluşları içinde önemli bir yer tutan derneklerin kuruluş yapısı ve denetimine dair yasal düzenlemeler o ülkenin

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu.

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu. AVUKAT HATİCE CAN Av.haticecan@hotmail.com Atatürk cad. 18/1 Antakya 0.326.2157903-2134391 AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA FETHİYE DOSYA NO : 2011/ 28 KATILAN : B. S. KATILMA İSTEYEN Türkiye Barolar

Detaylı

EŞİT HAKLAR İÇİN İZLEME DERNEĞİ

EŞİT HAKLAR İÇİN İZLEME DERNEĞİ EŞİT HAKLAR İÇİN İZLEME DERNEĞİ Özel Sayı: Bağımsız Seçim Gözlemi Temmuz 2011 1 2 46 sivil toplum örgütünden oluşan Bağımsız Seçim İzleme Platformu Türkiye de ilk kez, uluslararası standartlar çerçevesinde,

Detaylı

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası Tüm Kamu Personeli İçin GYS Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Konu Anlatımı + Soru Bankası Memurluk, Şeflik, Uzmanlık, Şube Müdürlüğü ve Diğer Unvanlar Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

Türkiye de Zorunlu Din Dersi Uygulaması

Türkiye de Zorunlu Din Dersi Uygulaması Türkiye de Zorunlu Din Dersi Uygulaması Derya Kap* Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin (AİHM)16 Eylül 2014 tarihli zorunlu din dersinin mevcut içerikle uygulanamayacağına dair hükmü, Türkiye de din dersi

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DÜŞÜNCE VE ETKİLEŞİM TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DÜŞÜNCE VE ETKİLEŞİM TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DÜŞÜNCE VE ETKİLEŞİM TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ AMAÇLAR: MADDE 1-1- Muş Alparslan Üniversitesi öğrencileri ve toplumun düşünmesine ve sorgulamasına katkı sağlamak. 2. Öğrencilerin toplumla

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

BASIN AÇIKLAMASI: İnsan Hakları Ortak Platformunun TBMM de yeni Anayasa ile ilgili çalışmaları yürütecek olan Komisyonun işleyişine dair önerileri

BASIN AÇIKLAMASI: İnsan Hakları Ortak Platformunun TBMM de yeni Anayasa ile ilgili çalışmaları yürütecek olan Komisyonun işleyişine dair önerileri BASIN AÇIKLAMASI: İnsan Hakları Ortak Platformunun TBMM de yeni Anayasa ile ilgili çalışmaları yürütecek olan Komisyonun işleyişine dair önerileri 18.10.2011 Kamuoyunun da bildiği üzere, 19 Ekim 2011 tarihinde

Detaylı