Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model"

Transkript

1 F Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model ve tipler üzerinde her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir. Herhangi bir bilgi için en yakın yetkili Fiat servisine başvurunuz. I A K U F T L L A N R I C E I E E M L K O İ T A N B I T

2 NEDEN ORİJİNAL PARÇALAR SEÇMELİYİZ? Aracınızı gerçekten en iyi biz tanıyoruz, çünkü onu biz icat ettik, biz tasarladık ve biz ürettik. Aracınızı en ince ayrıntısına kadar en iyi biz tanıyoruz. Fiat Yetkili Servisleri'nde bizim tarafımızdan yetiştirilmiş teknisyenleri, tüm servis işlemleri için kalite ve profesyonellik sunarken bulabilirsiniz. Fiat Atölyeleri, düzenli bakım işlemleriniz, sezonluk kontrolleriniz ve uzmanlarımız tarafından verilecek pratik tavsiyeler için her zaman yakınınızdadır. Orijinal Parçalarla yeni aracınızın zaman içerisinde güvenilirlik, konfor ve performans özelliklerini korursunuz: Zaten onu satın alma sebebiniz de bu değil mi? Her zaman araçlarımızda kullanılan aksamlar için Orijinal Parçaları sorunuz; Orijinal parçaları tavsiye ediyoruz çünkü son derece yenilikçi teknolojilerin araştırma ve geliştirmesindeki kalıcı taahhütlerimizin bir sonucu olarak üretiliyorlar. Bütün bu sebeplerden dolayı: Orijinal Parçalara güvenin, çünkü bunlar sadece sizin aracınız için tasarlandılar.

3 FREEMONT 1ed TR_ :09 Sayfa 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR AMBİANS AKSESUARLAR DEĞERLER ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR

4 FREEMONT 1ed TR_ :09 Sayfa 2 OR J NAL PARÇALARI NASIL TANIRIZ? Bütün Orijinal Yedek Parçalar, hem tasar m hem de üretim safhalar nda ileri materyaller kullanan uzmanlar n, aksam güvenilirli ini test etmeleri suretiyle s k kontrollere tabidir. Bu i lem, performans ve sizin ve yol arkada lar n z n güvenli ini uzun bir süre garanti alt na almak içindir. Her zaman Orijinal bir Parça kullan lmas n isteyin ve Orijinal Parçalar kullan ld ndan emin olun.

5 FREEMONT 1ed TR_ :09 Sayfa 3 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Freemont u seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün olan en iyi þekilde kullanabilmenize yardýmcý olmasý için hazýrladýk. Arac n z kullanmadan önce kitabýn tamamýný okumanýzý tavsiye ediyoruz. Bu kitapta Fiat Freemont'un teknolojik özelliklerinden en iyi þekilde yararlanmanýza yardýmcý olacak; arac n kullanýmý ile ilgili bilgiler, tavsiyeler ve önemli uyarýlar bulacaksýnýz. Aşağ daki sembolleri içeren uyar ve talimatlar dikkatlice okuman z tavsiye ederiz. Þahsi güvenlik Arac n korunmasý Çevrenin korunmasý. BİLGİLENDİRME Mal n ay pl olduğunun anlaş lmas durumunda tüketici, 6502 say l Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; a- Sözleşmeden dönme, b- Sat ş bedelinden indirim isteme, c- Ücretsiz onar lmas n isteme, ç- Sat lan n ay ps z bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklar ndan birini kullanabilir. - Binek otomobiller ve kamyonetler için azami tamir süresi 30 iş günüdür. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onar m hakk n seçmesi durumunda sat c ; işçilik masraf, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad alt nda hiçbir ücret talep etmeksizin mal n onar m n yapmak veya yapt rmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onar m hakk n üretici veya ithalatç ya karş da kullanabilir. Sat c, üretici ve ithalatç tüketicinin bu hakk n kullanmas ndan müteselsilen sorumludur. Tüketicinin, ücretsiz onar m hakk n kullanmas halinde mal n; - Garanti süresi içinde tekrar ar zalanmas, - Tamiri için gereken azami sürenin aş lmas, - Tamirinin mümkün olmad ğ n n, yetkili servis istasyonu, sat c, üretici veya ithalatç taraf ndan bir raporla belirlenmesi durumlar nda; tüketici mal n bedel iadesini, ay p oran nda bedel indirimini veya imkân varsa mal n ay ps z misli ile değiştirilmesini sat c dan talep edebilir. Sat c, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda sat c, üretici ve ithalatç müteselsilen sorumludur. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin ar zan n yetkili servis istasyonuna veya sat c ya bildirimi tarihinde, garanti süresi d ş nda ise mal n yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Mal n ar zas n n 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatç ; mal n tamiri tamamlan ncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir mal tüketicinin kullan m na tahsis etmek zorundad r. Mal n garanti süresi içerisinde ar zalanmas durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Mal n kullan m ömrü 10 y ld r. Tüketici, garantiden doğan haklar n n kullan lmas ile ilgili olarak ç kabilecek uyuşmazl klarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yap ld ğ yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir. Sat c taraf ndan bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanl ğ Tüketicinin Korunmas ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir. Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr. Bu Kullan c El Kitab, Fiat Freemont un bütün modelleri hakk nda bilgi vermektedir. Bu sebeple sadece sat n ald ğ n z arac n tipi, motor ve donan m özellikleri hakk ndaki bilgileri dikkate al n z.

6 FREEMONT 1ed TR_ :09 Sayfa 4

7 FREEMONT 1ed TR_ :09 Sayfa 5 GİRİŞ Yeni bir FIAT arac tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Diğer araçlar m zdaki geleneksel itinal işçiliği, farkl tasar m ve yüksek kaliteyi bu araçta da bulacağ n zdan emin olabilirsiniz. Bu arac kullanmaya başlamadan önce Kullan m K lavuzunu ve tüm Eklerini okuman z öneririz. Arac n tüm kumanda birimleri, özellikle fren, direksiyon ve şanz man hakk nda bilgi edininiz. Arac n z n farkl yol koşullar nda ne şekilde tepki verdiğini öğreniniz. Sürüş becerileriniz tecrübe ile gelişecektir. Ancak diğer araçlarda olduğu gibi, arac n za al şmak için kendinize süre tan y n z. Daima arac kulland ğ n z yürürlükte olan trafik kural ve yönetmeliklerine uyunuz. NOT: K lavuzu okuduktan sonra, uygun bir referans olarak araçta bulundurun ve sat ld ğ zaman lütfen araçta b rak n z, böylelikle arac n yeni sahibi de tüm güvenlik uyar lar ndan haberdar olacakt r. Bu arac düzgün bir şekilde kullanamamak kontrol kayb na veya kazaya sebebiyet verebilir. Bu arac yüksek h zlarda veya alkollü olarak kullanmak kontrol kayb na, diğer araçlara veya nesnelere çarpmaya, yoldan ç kmaya veya devrilmeye sebep olabilir; bunlardan herhangi biri ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir. Ayr ca emniyet kemerini takmamak sürücü ve yolcuyu yüksek bir yaralanma ve ölüm riski ile karş karş ya getirir. Arac n z n en iyi performans nda çal şmas n sağlamak için tavsiye edilen aral klarda, tüm servis işlemlerini gerçekleştirmek için kalifiye personele, özel aletlere ve ekipmana sahip olan yetkili servise getiriniz. Üretici firma ve yetkili bayiler arac n zdan tamam yla memnun kal p kalmad ğ n zla son derece ilgilidir. Arzu ettiğiniz şekilde çözülemeyen bir servis veya garanti problemi ile karş karş ya gelirseniz bu konuyu yetkili servisinizin yönetimi ile konuşunuz. Yetkili servisiniz arac n zla ilgili her türlü sorununuzda size yard mc olmaktan mutluluk duyacakt r. 1

8 FREEMONT 1ed TR_ :09 Sayfa 6 ÖNEMLİ NOT BU KILAVUZ İÇERİSİNDEKİ TÜM BİLGİLER, KILAVU- ZUN BASILMASI SIRASINDA MEVCUT OLAN EN SON BİLGİLERE DAYANMAKTADIR. KILAVUZDA HER- HANGİ BİR ZAMANDA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI SAKLI TUTULMAKTADIR. Bu kullan m k lavuzu yeni arac n z n bak m ve kullan m konusunda her türlü bilgiye sahip olman z sağlamak amac ile uzman mühendisler ve servis teknisyenleri taraf ndan haz rlanm şt r. Bu k lavuzun ekinde Garanti Belgesi ve sizi arac n z hakk nda bilgilendirmeyi amaçlayan çeşitli belgeler sunulmaktad r. Bu kitapç klar dikkatle okuyunuz. Bu k lavuzda bulunan bilgi ve öneriler arac n z emniyetli ve keyifli bir şekilde kullanman za yard mc olacakt r. Kullan m k lavuzunu okuduktan sonra arac n z n torpido gözünde saklay n ve araç sat ld ğ takdirde lütfen yeni sahibine veriniz. İmalatç arac n tasar m nda ve teknik özelliklerinde, daha önce üretilmiş araçlara uygulama yükümlülüğü bulunmadan, her türlü değişiklik, ekleme ve iyileştirme yapma hakk n sakl tutar. Kullan m k lavuzunda arac n standart ve ekstra bedel karş l ğ sunulan isteğe bağl donan m na ait resimler ve aç klamalar yer almaktad r. Bu nedenle k lavuzda yer alan baz donan m ve aksesuarlar n arac n zda bulunmamas mümkündür. NOT: Kullan m K lavuzunu okumadan arac n z kullanmay n z, yeni parça/aksesuar takmay n z ve hiçbir modifikasyon işlemi yapmay n z. Piyasada çeşitli üreticiler taraf ndan sunulan birçok yedek parça bulunmaktad r. İmalatç doğal olarak bu parçalar n emniyetiniz aç s ndan arac n za uygun olup olmad ğ n bilememektedir. Resmi olarak onaylanm ş (genel kullan m iznine ya da resmi tasar m onay na sahip parçalar) olsalar ya da bu tür parçalar tak ld ktan sonra araca trafiğe ç kma izni verilmiş olsa dahi bu durum arac n z n sürüş güvenliğinin etkilenmediği anlam na gelmemektedir. Bu durumda ne uzmanlar n ne de resmi dairelerin sorumlu tutulmas mümkün değildir. Dolay s yla imalatç sadece onay verdiği veya önerdiği ve yetkili servislerinde veya bayilerde tak lan yedek parçalar n sorumluluğunu üstlenmektedir. Ayn durum arac n z n orijinal haline yap lan modifikasyonlar için de geçerlidir. Orijinal parçalar d ş ndaki parçalar garanti kapsam nda değildir. Orijinal yedek parçalar d ş ndaki parçalar n, donan m n, malzemelerin ve katk maddelerinin kullan lmas ndan kaynaklanan onar m ve ayar işlemleri de garanti kapsam nda işlem görmeyecektir. Arac n z n garantisi, arac n zda imalatç n n teknik verileri d ş nda yap lacak değişikliklerden kaynaklanan onar m işlemlerini karş lamayacakt r. Orijinal yedek parçalar ve aksesuarlar ile imalatç taraf ndan önerilen diğer ürünler, uzmanlar n tavsiyeleriyle birlikte yetkili servislerde sunulmaktad r. 2

9 FREEMONT 1ed TR_ :09 Sayfa 7 Servis konusunda arac n z en iyi tan yan, fabrika eğitimli teknisyenlere sahip olan, orijinal parçalar sunan ve memnuniyetinizi isteyen tek kuruluşun Yetkili Servis olduğunu unutmay n z. 3

10 FREEMONT 1ed TR_ :09 Sayfa 8 KILAVUZUN KULLANIMI Arac n z n spesifikasyonu sipariş edilen donan mlara bağl olduğundan, burada yer alan baz aç klamalar ve çizimler arac n z n donan m na k yasla farkl l k gösterebilir. Kullan m k lavuzunun sonunda yer alan ayr nt l indeks k sm nda k lavuzda bulunan tüm konular s ralanmaktad r. Arac n zda veya bu k lavuzda geçebilecek sembollerin tan mlar için tabloya bak n z (şekil 1). YAKITTA SU ARKA CAM VAR ARIZASI YAKIT ARKA CAM ÖN CAM SU ANA KOLTUK ISITICISI YÖNLENDİRİCİSİ DÜŞÜK KADEME ÜST VE ALT HAVA KOLTUK ISITICISI YÖNLENDİRİCİSİ YÜKSEK KADEME TARAFI ARKA CAM YIKAYICISI ÖN CAM YIKAMA TAVAN YÖNLENDİRİCİSİ BİRLİKTE 4 CAM AÇILMASI AÇMA YÖNLENDİRİCİSİ HAVA YÖNLENDİRİCİSİ DÖRT ÖN CAM AÇMA YAN HAVA ÇAKMAK 4 ÇEKER DÜŞÜK HIZ şekil 1 BİRLİKTE 4 CAM AÇILMASI ÜSTÜ AÇIK BİRLİKTE 4 CAM AÇILMASI ÜSTÜ KAPALI KULLANICI KILAVUZU ISO YA BAKINIZ 4

11 FREEMONT 1ed TR_ :09 Sayfa 9 ARAÇ ÜZERİNDE YAPILACAK MODİFİKASYONLAR Bu araca yap lacak her türlü modifikasyon sürüş emniyetini ciddi bir şekilde etkileyebilir, yaralanma ya da ölümle sonuçlanan kazalara sebep olabilir. 5

12 FREEMONT 1ed TR_ :09 Sayfa 10 GÖSTERGE PANELİ İ (şekil 2) 6 1 Yan Cam Buğu Giderme Yönlendiricisi 6 Düğme grubu 11 Motor Start/Stop Butonu 2 Hava Yönlendiricisi 7 Uconnect Touch 12 Kaput Açma Kolu Kumandalar 3 Gösterge grubu 8 SD Haf za Kart Yuvas 13 Far Ayar Kumandalar 4 Uconnect Touch Sistemi 9 Elektrik Soketi 14 Far düğmesi 5 Torpido gözü 10 CD/DVD Yuvas

13 FREEMONT 1ed TR_ :09 Sayfa 11 GÖSTERGELER (şekil 3) 1. Motor devir saati Motorun dakikadaki devrini gösterir (dev/dak x 1000). Motora zarar gelmesini önlemek için ibre k rm z alana ulaşmadan önce gaz hafifçe kesiniz. 2. H z göstergesi Arac n hýzýný gösterir. 3. Yak t göstergesi Kontak ON/RUN konumundayken yakýt deposunda kalan yakýt miktarýný gösterir. 4. Motor soğutma s v s s cakl k göstergesi Bu gösterge motor soðutma s v s n n sýcaklýðýný gösterir. Normal gösterge alan ndaki tüm değerler motor soğutma sisteminin gerektiği şekilde çal şt ğ n gösterir. şekil 3 7

14 FREEMONT 1ed TR_ :09 Sayfa 12 S cak havalarda, dağa t rman rken, s k ş k trafikte ve römork çekerken gösterge daha yüksek s cakl klar gösterebilir. İbre H işaretine yükselirse güvenli bir şekilde yolun kenar na çekip arac durdurunuz. Eğer klima aç ksa kapat n z. Ayn zamanda vites BOŞ konuma getirip arac rölantide tutunuz. İbre H işaretinden aşağ inmiyorsa ve devaml sesli uyar veriliyorsa motoru derhal durdurup yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. Motor çal ş r durumdayken arac terketmeyiniz, aksi takdirde motor soğutma s v s s cakl k göstergesinin motor harareti karş s nda verdiği uyar ya zaman nda tepki veremeyebilirsiniz. ANAHTARLARINIZ HAKKINDA Arac n z anahtars z kontak sistemi kullan r. Bu sistemde uzaktan kumandal anahtar (RKE) ve Anahtars z Çal şt rma Butonundan (KIN) oluşur. Anahtars z Giriş ve Sürüş (Enter-N-Go) özelliği Arac n z anahtars z kontak sistemi kullan r. Ayr nt l bilgi için Arac n Kullan l ş bölümündeki Çal şt rma Prosedürü paragraf na bak n z. ANAHTARSIZ ÇALIŞTIRMA BUTONU (KIN) Bu özellik, uzaktan kumandal anahtar (RKE) araç içinde olduğu müddetçe sürücünün START/STOP düğmesine basarak kontağ çal şt rmas na imkan tan r. Anahtars z Çal şt rma Butonu (KIN) dört çal şma konumuna sahip olup bunlar üç tanesi START/STOP düğmesinin çevresinde yaz l d r ve ilgili konumuna getirildiğinde yanar. Bu üç konum OFF (KAPALI), ACC (AKSESUAR) ve ON/RUN (AÇIK/ÇALIŞMA)'d r. Dördüncü konum START (MARŞ) konumu olup bu konum için bas ld ğ nda "RUN" (ÇALIŞMA) konumu yanmaya başlayacakt r. NOT: Düğmeye bas ld ğ nda kontak konumunda bir değişiklik olmuyorsa RKE (Uzaktan Kumanda) vericisinin pili ya zay flam ş ya da bitmiş olabilir. Bu durumda kontağ çal şt rmak için bir destekleme yöntemi kullan labilir. Anahtarl ğ n burun taraf n (acil durum anahtar n n karş taraf ) ENGINE START/STOP (motoru çal şt rma/durdurma) butonunun karş s na tutun ve kontak mekanizmas n çal şt rmak için START/STOP düğmesine bas n z (şekil 4). 8

15 FREEMONT 1ed TR_ :09 Sayfa 13 UZAKTAN KUMANDALI ANAHTAR (FOB) Bu anahtar, ayr ca Uzaktan Kumandal Anahtar (RKE) vericisine ve Fob anahtar n n arkas nda bulunan bir acil durum anahtar na sahiptir. Acil durum anahtar, araçtaki akü veya uzaktan kumandadaki pil bittiğinde araca girişe izin verir. Acil durum anahtar ayn zamanda torpido gözünü kilitlemek için de kullan l r. Acil durum anahtar, arac n vale taraf ndan park edilmesi s ras nda yan n zda bulundurabilirsiniz. Acil durum anahtar n ç karmak için Fob anahtar n n üzerindeki mekanik mandal başparmağ n zla yana çekip ard ndan diğer elinizle anahtar ç kar n z (şekil 5). NOT: Çift tarafl acil durum anahtar n kilit yuvas na her iki taraftan da yerleştirebilirsiniz. KONTAK YA DA AKSESUAR AÇIK MESAJI Kontak ACC veya ON konumundayken (motor çal şm yor konumda) sürücü kap s aç l rsa kontağ n OFF konumuna getirilmesi gerektiğini size hat rlatan bir ses durulur. Ses ile birlikte ekranda "Ignition or accessory on" (kontak veya aksesuar aç k) mesaj görüntülenir. NOT: Uconnect Touch sistemi mevcutsa, elektrik kumandal cam düğmeleri, radyo, elektrik kumandal aç l r tavan (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) ve elektrik prizleri kontak OFF (Kapal ) konuma getirildikten 10 dakika boyunca devrede kalacakt r. Arac n ön kap lar ndan biri aç ld ğ nda bu özellik iptal olur. şekil 4 Anahtars z Çal şt rma Butonu (KIN) 1- OFF (KAPALI) 2- ACC (AKSESUAR) 3- ON/RUN (AÇIK/ÇALIŞMA) şekil 5 Acil durum anahtar n n ç kar lmas 9

16 FREEMONT 1ed TR_ :09 Sayfa 14 Bu özellik her zaman programlanabilir. Daha fazla bilgi için Arac n Tan t m bölümündeki Uconnect Touch Ayarlar k sm na bak n z. Arac n z b rak rken daima park frenini uygulay n z, vitesi PARK konumuna getiriniz ve anahtar yerinden ç kar n z. Arac n z daima kilitleyiniz. Çocuklar araç içinde asla yaln z b rakmay n z. Çocuklar n araç içinde yanlar nda bir yetişkin bulunmaks z n b rak lmalar say s z sebepten dolay tehlikelidir. Çocuklar ve diğerleri ciddi veya ölümcül şekilde yaralanabilir. Anahtar araçtan ç karmay unutmay n z. Çocuklar elektrik kumandal camlar, diğer kontrolleri çal şt rabilir veya arac hareket ettirebilir. Anahtar araç içinde ve yak n nda ve Anahtars z giriş ve sürüşü ACC (AKSESUAR) veya ON/RUN (AÇIK/ÇALIŞMA) modunda b rakmay n. Bir çocuk elektrikli camlar ve diğer kontrolleri açabilir veya arac hareket ettirebilir. Çocuklar veya evcil hayvanlar s cak havalarda park halindeki arac n içinde b rakmay n. Araç içindeki s n n artmas ciddi yaralanma veya ölüme sebebiyet verebilir. Kilitlenmemiş bir araç h rs zlara bir davetiyedir. Her zaman anahtar arac n üstünden al n z, kontağ OFF (KAPALI) moduna getiriniz ve arac n z yaln z b rak rken bütün kap lar n kilitleyiniz. 10

17 FREEMONT 1ed TR_ :09 Sayfa 15 SENTRY KEY Sentry Key immobilizer sistemi motoru iptal ederek arac n yetkisiz biri taraf ndan çal şt r lmas n engeller. Sistemin devreye al nmas ya da aktif hale gelmiş olmas gerekmez. Araç kilitli olsa da olmasa da çal şma biçimi otomatiktir. Sistem, arac n yetkisiz kullan lmas n engellemek için fabrikada eşleştirilmiş uzaktan kumanda (RKE) vericisi, anahtars z çal şt rma butonu (KIN) ve RF al c s ndan oluşur. Bu yüzden sadece araca programlanm ş RKE'ler arac çal şt r p kullan lmas na izin verebilir. Kontak ON/RUN (AÇIK/ÇALIŞMA) konumuna getirildikten sonra Araç Güvenlik Alarm Göstergesi ampul kontrolü amac ile üç saniye süreyle yanar. Uyar lambas n n kontrolden sonra da yan k kalmas elektronik sistemi ile ilgili bir sorun olduğu anlam na gelir. Ayr ca uyar lambas n n ampul kontrolünden hemen sonra yan p sönmeye başlamas, arac çal şt rmak için geçersiz bir RKE kullan ld ğ anlam na gelir. Her iki durumda da motor iki saniye çal şt ktan sonra durur. Araç Alarm Uyar Lambas n n arac n normal çal şmas s ras nda (araç 10 saniyeden uzun bir süredir çal şmaktayken) yanmas durumunda elektronik sistemde bir hata meydana gelmiş demektir. Bu durumda arac en k sa zamanda servise götürünüz. Sentry Key İmmobilizer sistemi piyasadaki herhangi uzaktan kumanda sistemleri ile uyumlu değildir. Bu sistemlerin kullan lmas araçta çal şt rma problemlerine ve güvenlik korumas n n azalmas na sebep olur. Yeni arac n zla birlikte verilen bütün RKE'ler arac n elektronik yap s na göre programlanm şt r. YEDEK ANAHTARLAR NOT: Sadece araca programlanm ş RKE'ler arac çal şt r p kullan lmas na izin verebilir. Bir verici araç için programland ktan sonra bir daha başka bir araç için programlanamaz. Her zaman anahtar arac n üstünden al n z ve arac n zdan ayr l rken bütün kap lar kilitleyiniz. Anahtars z giriş ve sürüş özelliği olan araçlarda daima kontağ OFF (KAPALI) moduna getirmeyi unutmay n z. Sat n al rken, arac n esas sahibine dört haneli bir Kişisel Kimlik Numaras (PIN kodu) verilir. PIN kodunuzu güvenli bir yerde bulundurunuz. Bu numara, anahtar n değiştirilmesi s ras nda yetkili servis için gereklidir. Vericinin çoğalt lmas işleminde boş bir verici araç elektronik yap s na göre programlan r. Boş verici, daha önce hiç programlanmam ş verici anlam na gelir. 11

18 FREEMONT 1ed TR_ :09 Sayfa 16 NOT: Sentry Key İmmobilizer Sistemi servise al nd ğ nda bütün araç RKE'lerini de (anahtarlar n da) servise getirmeyi unutmay n z. MÜŞTERİ ANAHTAR PROGRAMLAMASI Anahtarlar n veya RKE vericilerinin programlanmas, yetkili serviste gerçekleştirilebilir. GENEL BİLGİ Sentry Key İmmobilizer sistem 1999/5/EC Yönergesi'ni uygulayan aşağ da belirtilmiş olan Avrupa ülkelerinde kullan lmaktad r; Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Yugoslavya ve İngiltere. İşlem, aşağ daki şartlara tabidir: Bu cihaz zararl parazitlere neden olmamal d r. Bu cihaz istenmeden çal şmalara neden olacak parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti yakalamal d r. UZAKTAN KUMANDALI ANAHTAR (RKE) Bu sistem RKE vericisine sahip bir anahtar yard m yla yaklaş k 10 metre mesafeden arac n z n kap lar n ve bagaj kilitlemenizi ve kilitlerini açman z sağlar. Sistemi etkinleştirmek için vericiyi araca doğru doğrultman za gerek yoktur. NOT: Saatte 8 km ve üstündeki h zlarda sürüş yaparken bütün anahtarlardaki bütün Uzaktan Kumanda düğmeleri iptal olur (şekil 6) KAPILARIN VE BAGAJIN AÇILMASI Sürücü taraf ndaki kap n n aç lmas için uzaktan kumanda (RKE) üzerindeki KİLİT AÇMA düğmesine bir defa bas n z veya tüm kap lar n ve bagaj kap s n n aç lmas için KİLİT AÇMA düğmesine iki defa bas n z ve b rak n z. Bu, ayn zamanda ayd nlatmal giriş sistemini de devreye sokacakt r. 12 şekil 6 Uzaktan Kumandal Anahtar (RKE)

19 FREEMONT 1ed TR_ :09 Sayfa 17 Araç Pasif Giriş Sistemi ile donat lm şsa Arac n Tan t m bölümündeki Anahtars z Giriş ve Sürüş (Keyless Enter-N-Go (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)) k sm na bak n z. İlk Bas şta Kilitlerin Aç lmas Bu özellik, hem sürücü taraf ndaki kap n n veya tüm kap lar n uzaktan kumanda (RKE) üzerindeki KİLİT AÇMA düğmesine ilk bas şta aç lmas n sağlayacak şekilde sistemi programlaman za izin verir. Mevcut ayarlar değiştirmek için Arac n Tan t m bölümündeki Uconnect Touch Ayarlar k sm na bak n z. Uzaktan Kumandal anahtar (RKE) Kilidi ile Flaşörleri Açmak Bu özellik, Uzaktan Kumandal anahtar (RKE) vericisi ile kap kapand ğ nda ya da aç ld ğ nda, sinyal lambalar n n yanmas n sağlar. Bu özellik kapat labilir ya da aç labilir. Mevcut ayarlar değiştirmek için Arac n Tan t m bölümündeki Uconnect Touch Ayarlar k sm na bak n z. Uzaktan Kumanda Kilit Açma ile Farlar Açmak Bu özellik kap lar RKE vericisi ile aç ld ktan sonra 90 saniyeye kadar farlar yakar. Bu özelliğin süresi, Uconnect Touch Sistemi bulunan araçlarda programlanabilir. Mevcut ayarlar değiştirmek için Arac n Tan t m bölümündeki Uconnect Touch Ayarlar k sm na bak n z. KAPILARIN VE BAGAJIN KİLİTLENMESİ Tüm kap lar ve bagaj kilitlemek için RKE vericisindeki KİLİTLEME düğmesine bas p b rak n z. Sinyal lambas sinyalin al nd ğ n belirtmek üzere yan p sönecektir. Araç Pasif Giriş Sistemi ile donat lm şsa Arac n Tan t m bölümündeki Anahtars z Giriş ve Sürüş (Keyless Enter-N-Go (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)) k sm na bak n z. İLAVE VERİCİLERİN PROGRAMLANMASI Programlanm ş bir uzaktan kumanda (RKE) vericiniz yoksa detaylar için yetkili sat c n za başvurunuz. UZAKTAN KUMANDA PİLİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ Tavsiye edilen pil bir adet CR2032 dir. NOT: Perklorat Malzeme kullan m s ras nda dikkatli olunuz. Piller tehlikeli maddeler içerebilirler. Lütfen pilleri çevreye sayg l ve yerel kanunlara uygun olarak at n z. Kullanýlmýþ piller çevre için zararlýdýr. Mevcut kanunlarla belirlenen þekilde özel kaplar içinde imha edilmesi için yetkili bir FIAT servisi ile temasa geçiniz. Arka muhafaza veya bask l devre kart nda bulunan pil terminallerine dokunmay n z. 13

20 FREEMONT 1ed TR_ :09 Sayfa RKE vericisinin üst k sm ndaki mekanik mandal başparmağ n zla yana doğru kayd rarak ve ard ndan diğer elinizle anahtar çekip ç kararak acil durum anahtar n ç kar n z. 2. Yuvan n içine acil durum anahtar n n ucunu veya 2 numara düz uçlu tornavida ucunu sokun ve RKE vericisinin iki yar s n hafifçe esnetin. Sökme işlemi s ras nda contas na zarar vermemeye dikkat ediniz (şekil 7). 3. Arka kapağ aç n (pil aşağ ya bakacak şekilde) ve kumanday sert bir yüzeye koyup (örn. masa) hafifçe vurarak pili ç kar n. Ard ndan pili ç kar n ve değiştirin. Pili değiştirirken, arka kapakta, pil tutucusunun içinde bulunan + işaretini, pilin üzerinde bulunan + işaretiyle ayn yöne getirin. Yeni pile parmağ n zla dokunmaktan kaç n n. Cildinizden bulaşabilecek yağ pilin bozulmas na sebep olabilir. Pile dokunursan z alkol ile temizleyiniz. 4. RKE vericisinin kutusunu birleştirmek için, iki yar s n birbirinin üstüne kapat n z. GENEL BİLGİLER Kumanda ve al c lar, EEC düzenlemelerinin gerektirdiği üzere 434 MHz taş y c frekansta çal ş rlar. Bu parçalar, her ülkede belirli düzenlemelere uygun olarak onaylanmal d r. İki adet düzenleme bulunmaktad r: birçok ülkenin kulland ğ ETS (Avrupa Telekomünikasyon Standartlar ) ve ETC e dayanan ancak ek, özel gereklilikleri olan Alman BZT federal standart 225Z125. Diğer tan mlanm ş gereklilikler, Komisyon Direktifi 95/56/ EC nin EK VI bölümünde belirtilmiştir. İşlem aşağ daki koşullara tabidir: Bu sistemin çal şmas şu iki koşula bağl d r: Bu cihaz zararl parazitlere neden olmamal d r. Bu cihaz istenmeden çal şmalara neden olacak parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti yakalamal d r. Uzaktan Kumandan z (RKE) normal mesafeden çal şmazsa aşağ daki iki durumu kontrol ediniz: 1. Pilleri zay flam ş olabilir. Pillerin tahmini hizmet kullan m ömrü asgari üç y ld r. 2. Bir radyo istasyonu kulesi, havaalan vericisi ya da seyyar veya CB telsiz vericilerine yak n bir konumda bulunuyor olabilirsiniz. şekil 7 14

21 FREEMONT 1ed TR_ :09 Sayfa 19 ALARMI (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Güvenlik Alarm, araç kap lar n, kaputu ve bagaj izleyerek araca izinsiz girişleri ve kontak mekanizmas n izleyerek arac n izinsiz çal şt r lmas n tespit eder. Alarm tetiklenirse, Güvenlik alarm arac n çal şt r lmas n engelleyecek ve aşağ daki sesli ve görsel sinyalleri verecektir: Korna çalacak, farlar yan p sönecek, park lambalar yan p sönecek ve gösterge panelindeki Güvenlik Alarm lambas yan p sönecektir. TETİKLENME SONRASI ALARMIN YENİDEN KURULMASI Herhangi bir durum alarm tetiklerse ve alarm n kapat lmas için herhangi bir girişimde bulunulmazsa sistem yaklaş k 29 saniye sonra kornay kapat r, ard ndan görsel sinyalleri kapat r ve ard ndan alarm tekrar kurulur. ALARMIN KURULMASI Güvenlik Alarm n kurmak için şu ad mlar takip ediniz: 1. Anahtar kontaktan ç kar n z (daha fazla bilgi için Arac n Kullan l ş bölümündeki Çal şt rma Prosedürleri k sm na bak n z). Anahtars z giriş ve sürüş özelliği olan araçlarda, arac n kontak sisteminin OFF (Kapal ) konumunda olduğundan emin olunuz. Anahtars z giriş ve sürüş özelliği olmayan araçlarda, arac n kontak sisteminin OFF (Kapal ) konumunda olduğundan ve anahtar n kontaktan ç kar ld ğ ndan emin olunuz. 2. Arac kilitlemek için aşağ daki yöntemlerden birini uygulay n z: Sürücü ve/veya yolcu kap s aç kken, dâhili merkezi kap kilidi düğmesi üzerindeki Kilitleme tuşuna bas n z. Ayn harici alanda bulunan geçerli bir anahtarla, harici Pasif Giriş Kap Kolu üzerindeki Kilitleme düğmesine bas n z (daha fazla bilgi için Arac n Tan t m bölümünde Anahtars z giriş ve sürüş k sm na bak n z). Uzaktan Kumandal anahtar (RKE) vericisinin üzerindeki Kilitleme düğmesine bas n z. 3. Kap lardan herhangi biri aç ksa, kapat n z. ALARMIN DEVREDEN ÇIKARILMASI Güvenlik Alarm, aşağ daki yöntemlerden biri kullan larak devreden ç kar labilir: Uzaktan Kumandal anahtar (RKE) üzerindeki Kilit Açma düğmesine bas n z. Pasif Giriş Kap Açma Kolunu tutun (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda); daha fazla bilgi için Arac n Tan t m bölümünde Anahtars z giriş ve sürüş k sm na bak n z). Kontağ OFF (Kapal ) konumundan ç kar n z. Anahtars z giriş ve sürüş özelliği olan araçlarda, Anahtars z giriş ve sürüş Start/Stop (çal şt r&durdur) butonuna bas n (araçta en az bir adet geçerli anahtar gerektirmektedir). Anahtars z giriş ve sürüş özelliği olmayan araçlarda, doğru anahtar, kontağa yerleştirin ve anahtar ON (Aç k) konumuna getiriniz. 15

22 FREEMONT 1ed TR_ :09 Sayfa 20 NOT: Sürücü kap s anahtar yuvas ve RKE üzerindeki bagaj kap s düğmesi sistemi devreye almaz/devreden ç karmaz. Araç Güvenlik Alarm, elektrikli bagaj kap s ndan araca giriş yap lmak istendiğinde de etkin konumdad r. Bagaj kap s n açma düğmesine bas ld ğ nda alarm devre d ş kalmayacakt r. Eğer birisi bagaj kap s vas tas yla araca girer ve kap lardan birini açarsa alarm çalmaya başlayacakt r. Sistem devredeyken dahili elektrik kumandal kap kilidi düğmeleri kap kilitlerini açmaz. Güvenlik Alarm Sistemi arac n z koruyacak şekilde tasarlanm şt r; ancak sistemin beklenmedik bir şekilde tetikleneceği durumlar yarat labilmektedir. Daha önce belirtilen alarm devreye girme ad mlar ndan herhangi biri meydana gelirse, sistem siz araçta olsan z da olmasan z da devreye girecektir. Araçta kal p kap y açt ğ n zda alarm çalar. Bu durumda sistemi devreden ç kar n z. Alarm sistemi devredeyken ve akü bağlant lar ç kar lm şsa sistem akü bağlant lar geri tak ld ğ nda tekrar devreye girer. D ş lambalar yan p söner ve korna çalar. Bu durumda sistemi devreden ç kar n z. SİSTEMİN MANUEL OLARAK İPTAL EDİLMESİ Kap lar manuel kap kilidi mandal n kullanarak kilitlediğinizde sistem devreye girmez. PREMIUM SİSTEMİ (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Premium Güvenlik Sistemi kap lar, motor kaputunu ve bagaj kap s n izinsiz girişlere karş denetler. Sistem ayr ca çift fonksiyonlu hareket sensörü ve araç eğim sistemine sahiptir. Hareket sensörü araç içinde hareket olup olmad ğ n denetler. Araç eğim sensörü araçtaki eğim değişikliklerini (arac n çekilmesi, tekerlek değişimi, arac n feribotla taş nmas vs.) denetler. Ak m ve iletişim kesintisinin tespiti için tasarlanan ve emniyet piline sahip uyar sireni de sistemin bir parças d r. Herhangi bir durum alarm tetiklerse ve alarm n kapat lmas için herhangi bir girişimde bulunulmazsa sistem 29 saniye boyunca kornay çal şt r r ve buna ilaveten 34 saniye boyunca farlar yanar ve dönüş sinyal lambalar ve yan sinyal lambalar yan p söner. Sistem bu döngüyü tüm modlardaki (kap n n aç lmas, hareket edilmesi, motor kaputunun aç lmas ) maksimum 8 güvenlik ihlali durumunda tekrarlar ve ard ndan tekrar sistem etkin olarak devreye girer. Belli say daki ihlallerin ard ndan araç farlar 26 saniye boyunca yan p söner. ALARMIN KURULMASI Güvenlik Alarm n kurmak için şu ad mlar takip ediniz: 1. Anahtar kontaktan ç kar n z (daha fazla bilgi için Arac n Kullan l ş bölümündeki Çal şt rma Prosedürleri k sm na bak n z). 16

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1 Kullan c K lavuzu Bu kullan m k lavuzu yaln zca bilgi vermek amac yla oluşturulmuştur. Burada verilen tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Xerox Corporation, bu k lavuzun kullan m

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

VOLVO. Kullanici el kıtabi S40 WEB EDITION

VOLVO. Kullanici el kıtabi S40 WEB EDITION VOLVO Kullanici el kıtabi WEB EDITION S40 2006 Değerli Volvo sahibi Volvo nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Aracınız, sizin ve yolcularınızın rahatı ve güvenliği dikkate alınarak tasarlanmıştır.

Detaylı

VOLVO V50 KULLaNICI EL KİtabI WEB EDITION

VOLVO V50 KULLaNICI EL KİtabI WEB EDITION VOLVO V50 KULLaNICI EL KİtabI WEB EDITION Değerlİ Volvo sahibi VOLVO YU SEÇTİĞİNİZ İCİN TEŞEKKÜRLER Volvo nuzu, uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Aracınız, sizin ve yolcularınızın rahatı

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

VOLVO V50 KULLANICI EL KİTABI WEB EDITION

VOLVO V50 KULLANICI EL KİTABI WEB EDITION VOLVO V50 KULLANICI EL KİTABI WEB EDITION DEĞERLİ VOLVO SAHİBİ VOLVO'YU SEÇTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER! Volvo'nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Otomobiliniz, sizin ve yolcularınızın rahatı

Detaylı

VOLVO S60 KULLANICI EL KİTABI. Web Edition

VOLVO S60 KULLANICI EL KİTABI. Web Edition VOLVO S60 KULLANICI EL KİTABI Web Edition DEĞERLI VOLVO SAHIBI VOLVO'YU SEÇTIĞINIZ IÇIN TEŞEKKÜRLER! Volvo'nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Otomobiliniz, sizin ve yolcularınızın

Detaylı

VOLVO V60 KULLANICI EL KİTABI. Web Edition

VOLVO V60 KULLANICI EL KİTABI. Web Edition VOLVO V60 KULLANICI EL KİTABI Web Edition DEĞERLI VOLVO SAHIBI VOLVO'YU SEÇTIĞINIZ IÇIN TEŞEKKÜRLER! Volvo'nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Otomobiliniz, sizin ve yolcularınızın

Detaylı

V70 & XC70 KULLANICI EL KİTABI

V70 & XC70 KULLANICI EL KİTABI V70 & XC70 KULLANICI EL KİTABI DEĞERLI VOLVO SAHIBI VOLVO'YU SEÇTIĞINIZ IÇIN TEŞEKKÜRLER! Volvo'nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Otomobiliniz, sizin ve yolcularınızın rahatı ve güvenliği

Detaylı

Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310

Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Radyo / CD / MP3 / MMC Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Kullanma ve Montaj k lavuzu http://www.blaupunkt.com 2 Lütfen aç n z 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 13 3 KULLANIM ELEMANLARI

Detaylı

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER PCARP/ PEARP/PLARP/PSARP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MOELLER PCARPA(#)(2) PCARP60A(#)(2) PCARP7A(#)(2) PCARP00A(#)(2) PCARP25A(#)(2) PCARP40A(#)(2) PCARPKA PCARP60KA PCARP7KA PCARP00KA PCARP25KA PCARP40KA

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

TÜRKÇE ENGLISH. Kullanıcı Kılavuzu User Guide. www.lg.com MFL68043810 (1.0)

TÜRKÇE ENGLISH. Kullanıcı Kılavuzu User Guide. www.lg.com MFL68043810 (1.0) TÜRKÇE ENGLISH Kullanıcı Kılavuzu User Guide MFL68043810 (1.0) www.lg.com - Bu cihaz Türkiye ve tüm Avrupa ülkelerinde kullanımayöneliktir.wlan, Avrupa da kapalı alanlarda sınırlamaolmaksızın kullanılabilir

Detaylı

DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA

DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA KULLANIM KILAVUZU NATURE PLUS INV 9/12/18/24 A Değerli Müşterimiz, Öncelikle doğa ve teknoloji dostu bir VESTEL ürününü tercih ettiğiniz için sizi kutlarız. Beklentilerinizin üzerinde

Detaylı

KULLANICI EL KİTABI. D5A/7A T/TAGenset motor D5A/7A T/TA Deniz Genseti. Tasniflenebilir Kontrol Sistemi Kontrol Sistemi MCC

KULLANICI EL KİTABI. D5A/7A T/TAGenset motor D5A/7A T/TA Deniz Genseti. Tasniflenebilir Kontrol Sistemi Kontrol Sistemi MCC KULLANICI EL KİTABI D5A/7A T/TAGenset motor D5A/7A T/TA Deniz Genseti Tasniflenebilir Kontrol Sistemi Kontrol Sistemi MCC İçindekiler Önsöz... 2 Güvenlik Bilgileri... 3 Giriş... 8 Aygıtlar ve Kumandalar...

Detaylı

T Ü R K Ç E E N G L I S H

T Ü R K Ç E E N G L I S H BL40 Kullanıcı Kılavuzu P/N : MMBB0352260 (1.0) G BL40 Kullanıcı Kılavuzu T Ü R K Ç E E N G L I S H WiFi (WLAN) Bu cihaz, harmonik olmayan frekans kullanır ve tüm Avrupa ülkelerinde kullanılması amaçlanmıştır.

Detaylı

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir.

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. ON ROAD Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. Bu kılavuz ATV150U On Road modelini içermektedir.

Detaylı

TÜRKÇE ENGLISH. Kullanıcı Kılavuzu User Guide LG-D331TR. www.lg.com MFL68587617 (1.0)

TÜRKÇE ENGLISH. Kullanıcı Kılavuzu User Guide LG-D331TR. www.lg.com MFL68587617 (1.0) TÜRKÇE ENGLISH Kullanıcı Kılavuzu User Guide LG-D331TR MFL68587617 (1.0) www.lg.com TR IT GB NL PT ES DE BE FR NOT: Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS

Detaylı

KULLANIM ÖNERİLERİ TR.3

KULLANIM ÖNERİLERİ TR.3 R-Link Kullanım tavsiyeleri...................................................................... TR.3 Genel özellikler......................................................................... TR.4 Genel

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZAN MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. USMART 9 USMART 12 USMART 18 USMART 24 BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş.

Detaylı

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kazan Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kazan n z tüm s nma ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Kazan n

Detaylı

MDRC Serisi. Kullanıcı Kılavuzu

MDRC Serisi. Kullanıcı Kılavuzu MDRC Serisi Kullanıcı Kılavuzu Telif hakkı uyarısı Bu doküman telifli bir belgedir. Tüm hakları saklıdır. Ne bu doküman ne de herhangi bir parçası Barco nun yazılı izni olmaksızın hiçbir biçimde ve şekilde

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM DİLİMLİ DOĞAL GAZLI YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU

ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM DİLİMLİ DOĞAL GAZLI YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU DOĞAL GAZ BRÜLÖRLERİ ALG 7, 9, 16, 27, 27/2, 30, 36, 36/2 ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM KULLANIM, MONTAJ ve DİLİMLİ DOĞAL GAZLI SERVİS YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU Kod No: A.4.1.6 Kitap Baskı

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu LG-GS500v

Kullanıcı Kılavuzu LG-GS500v TÜRKÇE ENGLISH Kullanıcı Kılavuzu LG-GS500v Kullanıcı Kılavuzu LG-GS500v P/NO : MMBB0369520 (1.0) G www.lgmobile.com Bluetooth QD ID B016193 En son dijital mobil iletişim teknolojisi ile çalışmak üzere

Detaylı

Aspire 5710/5710Z/5310 Serisi. Kullanım kılavuzu

Aspire 5710/5710Z/5310 Serisi. Kullanım kılavuzu Aspire 5710/5710Z/5310 Serisi Kullanım kılavuzu Copyright 2007. Acer Incorporated. Tüm Hakları Saklıdır. Aspire 5710/5710Z/5310 Serisi Kullanım Kılavuzu Orijinal İhraç: 05/2007 Bu yayındaki bilgilerde

Detaylı