Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model"

Transkript

1 F Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model ve tipler üzerinde her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir. Herhangi bir bilgi için en yakın yetkili Fiat servisine başvurunuz. I A K U F T L L A N R I C E I E E M L K O İ T A N B I T

2 NEDEN ORİJİNAL PARÇALAR SEÇMELİYİZ? Aracınızı gerçekten en iyi biz tanıyoruz, çünkü onu biz icat ettik, biz tasarladık ve biz ürettik. Aracınızı en ince ayrıntısına kadar en iyi biz tanıyoruz. Fiat Yetkili Servisleri'nde bizim tarafımızdan yetiştirilmiş teknisyenleri, tüm servis işlemleri için kalite ve profesyonellik sunarken bulabilirsiniz. Fiat Atölyeleri, düzenli bakım işlemleriniz, sezonluk kontrolleriniz ve uzmanlarımız tarafından verilecek pratik tavsiyeler için her zaman yakınınızdadır. Orijinal Parçalarla yeni aracınızın zaman içerisinde güvenilirlik, konfor ve performans özelliklerini korursunuz: Zaten onu satın alma sebebiniz de bu değil mi? Her zaman araçlarımızda kullanılan aksamlar için Orijinal Parçaları sorunuz; Orijinal parçaları tavsiye ediyoruz çünkü son derece yenilikçi teknolojilerin araştırma ve geliştirmesindeki kalıcı taahhütlerimizin bir sonucu olarak üretiliyorlar. Bütün bu sebeplerden dolayı: Orijinal Parçalara güvenin, çünkü bunlar sadece sizin aracınız için tasarlandılar.

3 FREEMONT 1ed TR_ :09 Sayfa 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR AMBİANS AKSESUARLAR DEĞERLER ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR

4 FREEMONT 1ed TR_ :09 Sayfa 2 OR J NAL PARÇALARI NASIL TANIRIZ? Bütün Orijinal Yedek Parçalar, hem tasar m hem de üretim safhalar nda ileri materyaller kullanan uzmanlar n, aksam güvenilirli ini test etmeleri suretiyle s k kontrollere tabidir. Bu i lem, performans ve sizin ve yol arkada lar n z n güvenli ini uzun bir süre garanti alt na almak içindir. Her zaman Orijinal bir Parça kullan lmas n isteyin ve Orijinal Parçalar kullan ld ndan emin olun.

5 FREEMONT 1ed TR_ :09 Sayfa 3 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Freemont u seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün olan en iyi þekilde kullanabilmenize yardýmcý olmasý için hazýrladýk. Arac n z kullanmadan önce kitabýn tamamýný okumanýzý tavsiye ediyoruz. Bu kitapta Fiat Freemont'un teknolojik özelliklerinden en iyi þekilde yararlanmanýza yardýmcý olacak; arac n kullanýmý ile ilgili bilgiler, tavsiyeler ve önemli uyarýlar bulacaksýnýz. Aşağ daki sembolleri içeren uyar ve talimatlar dikkatlice okuman z tavsiye ederiz. Þahsi güvenlik Arac n korunmasý Çevrenin korunmasý. BİLGİLENDİRME Mal n ay pl olduğunun anlaş lmas durumunda tüketici, 6502 say l Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; a- Sözleşmeden dönme, b- Sat ş bedelinden indirim isteme, c- Ücretsiz onar lmas n isteme, ç- Sat lan n ay ps z bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklar ndan birini kullanabilir. - Binek otomobiller ve kamyonetler için azami tamir süresi 30 iş günüdür. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onar m hakk n seçmesi durumunda sat c ; işçilik masraf, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad alt nda hiçbir ücret talep etmeksizin mal n onar m n yapmak veya yapt rmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onar m hakk n üretici veya ithalatç ya karş da kullanabilir. Sat c, üretici ve ithalatç tüketicinin bu hakk n kullanmas ndan müteselsilen sorumludur. Tüketicinin, ücretsiz onar m hakk n kullanmas halinde mal n; - Garanti süresi içinde tekrar ar zalanmas, - Tamiri için gereken azami sürenin aş lmas, - Tamirinin mümkün olmad ğ n n, yetkili servis istasyonu, sat c, üretici veya ithalatç taraf ndan bir raporla belirlenmesi durumlar nda; tüketici mal n bedel iadesini, ay p oran nda bedel indirimini veya imkân varsa mal n ay ps z misli ile değiştirilmesini sat c dan talep edebilir. Sat c, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda sat c, üretici ve ithalatç müteselsilen sorumludur. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin ar zan n yetkili servis istasyonuna veya sat c ya bildirimi tarihinde, garanti süresi d ş nda ise mal n yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Mal n ar zas n n 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatç ; mal n tamiri tamamlan ncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir mal tüketicinin kullan m na tahsis etmek zorundad r. Mal n garanti süresi içerisinde ar zalanmas durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Mal n kullan m ömrü 10 y ld r. Tüketici, garantiden doğan haklar n n kullan lmas ile ilgili olarak ç kabilecek uyuşmazl klarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yap ld ğ yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir. Sat c taraf ndan bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanl ğ Tüketicinin Korunmas ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir. Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr. Bu Kullan c El Kitab, Fiat Freemont un bütün modelleri hakk nda bilgi vermektedir. Bu sebeple sadece sat n ald ğ n z arac n tipi, motor ve donan m özellikleri hakk ndaki bilgileri dikkate al n z.

6 FREEMONT 1ed TR_ :09 Sayfa 4

7 FREEMONT 1ed TR_ :09 Sayfa 5 GİRİŞ Yeni bir FIAT arac tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Diğer araçlar m zdaki geleneksel itinal işçiliği, farkl tasar m ve yüksek kaliteyi bu araçta da bulacağ n zdan emin olabilirsiniz. Bu arac kullanmaya başlamadan önce Kullan m K lavuzunu ve tüm Eklerini okuman z öneririz. Arac n tüm kumanda birimleri, özellikle fren, direksiyon ve şanz man hakk nda bilgi edininiz. Arac n z n farkl yol koşullar nda ne şekilde tepki verdiğini öğreniniz. Sürüş becerileriniz tecrübe ile gelişecektir. Ancak diğer araçlarda olduğu gibi, arac n za al şmak için kendinize süre tan y n z. Daima arac kulland ğ n z yürürlükte olan trafik kural ve yönetmeliklerine uyunuz. NOT: K lavuzu okuduktan sonra, uygun bir referans olarak araçta bulundurun ve sat ld ğ zaman lütfen araçta b rak n z, böylelikle arac n yeni sahibi de tüm güvenlik uyar lar ndan haberdar olacakt r. Bu arac düzgün bir şekilde kullanamamak kontrol kayb na veya kazaya sebebiyet verebilir. Bu arac yüksek h zlarda veya alkollü olarak kullanmak kontrol kayb na, diğer araçlara veya nesnelere çarpmaya, yoldan ç kmaya veya devrilmeye sebep olabilir; bunlardan herhangi biri ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir. Ayr ca emniyet kemerini takmamak sürücü ve yolcuyu yüksek bir yaralanma ve ölüm riski ile karş karş ya getirir. Arac n z n en iyi performans nda çal şmas n sağlamak için tavsiye edilen aral klarda, tüm servis işlemlerini gerçekleştirmek için kalifiye personele, özel aletlere ve ekipmana sahip olan yetkili servise getiriniz. Üretici firma ve yetkili bayiler arac n zdan tamam yla memnun kal p kalmad ğ n zla son derece ilgilidir. Arzu ettiğiniz şekilde çözülemeyen bir servis veya garanti problemi ile karş karş ya gelirseniz bu konuyu yetkili servisinizin yönetimi ile konuşunuz. Yetkili servisiniz arac n zla ilgili her türlü sorununuzda size yard mc olmaktan mutluluk duyacakt r. 1

8 FREEMONT 1ed TR_ :09 Sayfa 6 ÖNEMLİ NOT BU KILAVUZ İÇERİSİNDEKİ TÜM BİLGİLER, KILAVU- ZUN BASILMASI SIRASINDA MEVCUT OLAN EN SON BİLGİLERE DAYANMAKTADIR. KILAVUZDA HER- HANGİ BİR ZAMANDA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI SAKLI TUTULMAKTADIR. Bu kullan m k lavuzu yeni arac n z n bak m ve kullan m konusunda her türlü bilgiye sahip olman z sağlamak amac ile uzman mühendisler ve servis teknisyenleri taraf ndan haz rlanm şt r. Bu k lavuzun ekinde Garanti Belgesi ve sizi arac n z hakk nda bilgilendirmeyi amaçlayan çeşitli belgeler sunulmaktad r. Bu kitapç klar dikkatle okuyunuz. Bu k lavuzda bulunan bilgi ve öneriler arac n z emniyetli ve keyifli bir şekilde kullanman za yard mc olacakt r. Kullan m k lavuzunu okuduktan sonra arac n z n torpido gözünde saklay n ve araç sat ld ğ takdirde lütfen yeni sahibine veriniz. İmalatç arac n tasar m nda ve teknik özelliklerinde, daha önce üretilmiş araçlara uygulama yükümlülüğü bulunmadan, her türlü değişiklik, ekleme ve iyileştirme yapma hakk n sakl tutar. Kullan m k lavuzunda arac n standart ve ekstra bedel karş l ğ sunulan isteğe bağl donan m na ait resimler ve aç klamalar yer almaktad r. Bu nedenle k lavuzda yer alan baz donan m ve aksesuarlar n arac n zda bulunmamas mümkündür. NOT: Kullan m K lavuzunu okumadan arac n z kullanmay n z, yeni parça/aksesuar takmay n z ve hiçbir modifikasyon işlemi yapmay n z. Piyasada çeşitli üreticiler taraf ndan sunulan birçok yedek parça bulunmaktad r. İmalatç doğal olarak bu parçalar n emniyetiniz aç s ndan arac n za uygun olup olmad ğ n bilememektedir. Resmi olarak onaylanm ş (genel kullan m iznine ya da resmi tasar m onay na sahip parçalar) olsalar ya da bu tür parçalar tak ld ktan sonra araca trafiğe ç kma izni verilmiş olsa dahi bu durum arac n z n sürüş güvenliğinin etkilenmediği anlam na gelmemektedir. Bu durumda ne uzmanlar n ne de resmi dairelerin sorumlu tutulmas mümkün değildir. Dolay s yla imalatç sadece onay verdiği veya önerdiği ve yetkili servislerinde veya bayilerde tak lan yedek parçalar n sorumluluğunu üstlenmektedir. Ayn durum arac n z n orijinal haline yap lan modifikasyonlar için de geçerlidir. Orijinal parçalar d ş ndaki parçalar garanti kapsam nda değildir. Orijinal yedek parçalar d ş ndaki parçalar n, donan m n, malzemelerin ve katk maddelerinin kullan lmas ndan kaynaklanan onar m ve ayar işlemleri de garanti kapsam nda işlem görmeyecektir. Arac n z n garantisi, arac n zda imalatç n n teknik verileri d ş nda yap lacak değişikliklerden kaynaklanan onar m işlemlerini karş lamayacakt r. Orijinal yedek parçalar ve aksesuarlar ile imalatç taraf ndan önerilen diğer ürünler, uzmanlar n tavsiyeleriyle birlikte yetkili servislerde sunulmaktad r. 2

9 FREEMONT 1ed TR_ :09 Sayfa 7 Servis konusunda arac n z en iyi tan yan, fabrika eğitimli teknisyenlere sahip olan, orijinal parçalar sunan ve memnuniyetinizi isteyen tek kuruluşun Yetkili Servis olduğunu unutmay n z. 3

10 FREEMONT 1ed TR_ :09 Sayfa 8 KILAVUZUN KULLANIMI Arac n z n spesifikasyonu sipariş edilen donan mlara bağl olduğundan, burada yer alan baz aç klamalar ve çizimler arac n z n donan m na k yasla farkl l k gösterebilir. Kullan m k lavuzunun sonunda yer alan ayr nt l indeks k sm nda k lavuzda bulunan tüm konular s ralanmaktad r. Arac n zda veya bu k lavuzda geçebilecek sembollerin tan mlar için tabloya bak n z (şekil 1). YAKITTA SU ARKA CAM VAR ARIZASI YAKIT ARKA CAM ÖN CAM SU ANA KOLTUK ISITICISI YÖNLENDİRİCİSİ DÜŞÜK KADEME ÜST VE ALT HAVA KOLTUK ISITICISI YÖNLENDİRİCİSİ YÜKSEK KADEME TARAFI ARKA CAM YIKAYICISI ÖN CAM YIKAMA TAVAN YÖNLENDİRİCİSİ BİRLİKTE 4 CAM AÇILMASI AÇMA YÖNLENDİRİCİSİ HAVA YÖNLENDİRİCİSİ DÖRT ÖN CAM AÇMA YAN HAVA ÇAKMAK 4 ÇEKER DÜŞÜK HIZ şekil 1 BİRLİKTE 4 CAM AÇILMASI ÜSTÜ AÇIK BİRLİKTE 4 CAM AÇILMASI ÜSTÜ KAPALI KULLANICI KILAVUZU ISO YA BAKINIZ 4

11 FREEMONT 1ed TR_ :09 Sayfa 9 ARAÇ ÜZERİNDE YAPILACAK MODİFİKASYONLAR Bu araca yap lacak her türlü modifikasyon sürüş emniyetini ciddi bir şekilde etkileyebilir, yaralanma ya da ölümle sonuçlanan kazalara sebep olabilir. 5

12 FREEMONT 1ed TR_ :09 Sayfa 10 GÖSTERGE PANELİ İ (şekil 2) 6 1 Yan Cam Buğu Giderme Yönlendiricisi 6 Düğme grubu 11 Motor Start/Stop Butonu 2 Hava Yönlendiricisi 7 Uconnect Touch 12 Kaput Açma Kolu Kumandalar 3 Gösterge grubu 8 SD Haf za Kart Yuvas 13 Far Ayar Kumandalar 4 Uconnect Touch Sistemi 9 Elektrik Soketi 14 Far düğmesi 5 Torpido gözü 10 CD/DVD Yuvas

13 FREEMONT 1ed TR_ :09 Sayfa 11 GÖSTERGELER (şekil 3) 1. Motor devir saati Motorun dakikadaki devrini gösterir (dev/dak x 1000). Motora zarar gelmesini önlemek için ibre k rm z alana ulaşmadan önce gaz hafifçe kesiniz. 2. H z göstergesi Arac n hýzýný gösterir. 3. Yak t göstergesi Kontak ON/RUN konumundayken yakýt deposunda kalan yakýt miktarýný gösterir. 4. Motor soğutma s v s s cakl k göstergesi Bu gösterge motor soðutma s v s n n sýcaklýðýný gösterir. Normal gösterge alan ndaki tüm değerler motor soğutma sisteminin gerektiği şekilde çal şt ğ n gösterir. şekil 3 7

14 FREEMONT 1ed TR_ :09 Sayfa 12 S cak havalarda, dağa t rman rken, s k ş k trafikte ve römork çekerken gösterge daha yüksek s cakl klar gösterebilir. İbre H işaretine yükselirse güvenli bir şekilde yolun kenar na çekip arac durdurunuz. Eğer klima aç ksa kapat n z. Ayn zamanda vites BOŞ konuma getirip arac rölantide tutunuz. İbre H işaretinden aşağ inmiyorsa ve devaml sesli uyar veriliyorsa motoru derhal durdurup yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. Motor çal ş r durumdayken arac terketmeyiniz, aksi takdirde motor soğutma s v s s cakl k göstergesinin motor harareti karş s nda verdiği uyar ya zaman nda tepki veremeyebilirsiniz. ANAHTARLARINIZ HAKKINDA Arac n z anahtars z kontak sistemi kullan r. Bu sistemde uzaktan kumandal anahtar (RKE) ve Anahtars z Çal şt rma Butonundan (KIN) oluşur. Anahtars z Giriş ve Sürüş (Enter-N-Go) özelliği Arac n z anahtars z kontak sistemi kullan r. Ayr nt l bilgi için Arac n Kullan l ş bölümündeki Çal şt rma Prosedürü paragraf na bak n z. ANAHTARSIZ ÇALIŞTIRMA BUTONU (KIN) Bu özellik, uzaktan kumandal anahtar (RKE) araç içinde olduğu müddetçe sürücünün START/STOP düğmesine basarak kontağ çal şt rmas na imkan tan r. Anahtars z Çal şt rma Butonu (KIN) dört çal şma konumuna sahip olup bunlar üç tanesi START/STOP düğmesinin çevresinde yaz l d r ve ilgili konumuna getirildiğinde yanar. Bu üç konum OFF (KAPALI), ACC (AKSESUAR) ve ON/RUN (AÇIK/ÇALIŞMA)'d r. Dördüncü konum START (MARŞ) konumu olup bu konum için bas ld ğ nda "RUN" (ÇALIŞMA) konumu yanmaya başlayacakt r. NOT: Düğmeye bas ld ğ nda kontak konumunda bir değişiklik olmuyorsa RKE (Uzaktan Kumanda) vericisinin pili ya zay flam ş ya da bitmiş olabilir. Bu durumda kontağ çal şt rmak için bir destekleme yöntemi kullan labilir. Anahtarl ğ n burun taraf n (acil durum anahtar n n karş taraf ) ENGINE START/STOP (motoru çal şt rma/durdurma) butonunun karş s na tutun ve kontak mekanizmas n çal şt rmak için START/STOP düğmesine bas n z (şekil 4). 8

15 FREEMONT 1ed TR_ :09 Sayfa 13 UZAKTAN KUMANDALI ANAHTAR (FOB) Bu anahtar, ayr ca Uzaktan Kumandal Anahtar (RKE) vericisine ve Fob anahtar n n arkas nda bulunan bir acil durum anahtar na sahiptir. Acil durum anahtar, araçtaki akü veya uzaktan kumandadaki pil bittiğinde araca girişe izin verir. Acil durum anahtar ayn zamanda torpido gözünü kilitlemek için de kullan l r. Acil durum anahtar, arac n vale taraf ndan park edilmesi s ras nda yan n zda bulundurabilirsiniz. Acil durum anahtar n ç karmak için Fob anahtar n n üzerindeki mekanik mandal başparmağ n zla yana çekip ard ndan diğer elinizle anahtar ç kar n z (şekil 5). NOT: Çift tarafl acil durum anahtar n kilit yuvas na her iki taraftan da yerleştirebilirsiniz. KONTAK YA DA AKSESUAR AÇIK MESAJI Kontak ACC veya ON konumundayken (motor çal şm yor konumda) sürücü kap s aç l rsa kontağ n OFF konumuna getirilmesi gerektiğini size hat rlatan bir ses durulur. Ses ile birlikte ekranda "Ignition or accessory on" (kontak veya aksesuar aç k) mesaj görüntülenir. NOT: Uconnect Touch sistemi mevcutsa, elektrik kumandal cam düğmeleri, radyo, elektrik kumandal aç l r tavan (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) ve elektrik prizleri kontak OFF (Kapal ) konuma getirildikten 10 dakika boyunca devrede kalacakt r. Arac n ön kap lar ndan biri aç ld ğ nda bu özellik iptal olur. şekil 4 Anahtars z Çal şt rma Butonu (KIN) 1- OFF (KAPALI) 2- ACC (AKSESUAR) 3- ON/RUN (AÇIK/ÇALIŞMA) şekil 5 Acil durum anahtar n n ç kar lmas 9

16 FREEMONT 1ed TR_ :09 Sayfa 14 Bu özellik her zaman programlanabilir. Daha fazla bilgi için Arac n Tan t m bölümündeki Uconnect Touch Ayarlar k sm na bak n z. Arac n z b rak rken daima park frenini uygulay n z, vitesi PARK konumuna getiriniz ve anahtar yerinden ç kar n z. Arac n z daima kilitleyiniz. Çocuklar araç içinde asla yaln z b rakmay n z. Çocuklar n araç içinde yanlar nda bir yetişkin bulunmaks z n b rak lmalar say s z sebepten dolay tehlikelidir. Çocuklar ve diğerleri ciddi veya ölümcül şekilde yaralanabilir. Anahtar araçtan ç karmay unutmay n z. Çocuklar elektrik kumandal camlar, diğer kontrolleri çal şt rabilir veya arac hareket ettirebilir. Anahtar araç içinde ve yak n nda ve Anahtars z giriş ve sürüşü ACC (AKSESUAR) veya ON/RUN (AÇIK/ÇALIŞMA) modunda b rakmay n. Bir çocuk elektrikli camlar ve diğer kontrolleri açabilir veya arac hareket ettirebilir. Çocuklar veya evcil hayvanlar s cak havalarda park halindeki arac n içinde b rakmay n. Araç içindeki s n n artmas ciddi yaralanma veya ölüme sebebiyet verebilir. Kilitlenmemiş bir araç h rs zlara bir davetiyedir. Her zaman anahtar arac n üstünden al n z, kontağ OFF (KAPALI) moduna getiriniz ve arac n z yaln z b rak rken bütün kap lar n kilitleyiniz. 10

17 FREEMONT 1ed TR_ :09 Sayfa 15 SENTRY KEY Sentry Key immobilizer sistemi motoru iptal ederek arac n yetkisiz biri taraf ndan çal şt r lmas n engeller. Sistemin devreye al nmas ya da aktif hale gelmiş olmas gerekmez. Araç kilitli olsa da olmasa da çal şma biçimi otomatiktir. Sistem, arac n yetkisiz kullan lmas n engellemek için fabrikada eşleştirilmiş uzaktan kumanda (RKE) vericisi, anahtars z çal şt rma butonu (KIN) ve RF al c s ndan oluşur. Bu yüzden sadece araca programlanm ş RKE'ler arac çal şt r p kullan lmas na izin verebilir. Kontak ON/RUN (AÇIK/ÇALIŞMA) konumuna getirildikten sonra Araç Güvenlik Alarm Göstergesi ampul kontrolü amac ile üç saniye süreyle yanar. Uyar lambas n n kontrolden sonra da yan k kalmas elektronik sistemi ile ilgili bir sorun olduğu anlam na gelir. Ayr ca uyar lambas n n ampul kontrolünden hemen sonra yan p sönmeye başlamas, arac çal şt rmak için geçersiz bir RKE kullan ld ğ anlam na gelir. Her iki durumda da motor iki saniye çal şt ktan sonra durur. Araç Alarm Uyar Lambas n n arac n normal çal şmas s ras nda (araç 10 saniyeden uzun bir süredir çal şmaktayken) yanmas durumunda elektronik sistemde bir hata meydana gelmiş demektir. Bu durumda arac en k sa zamanda servise götürünüz. Sentry Key İmmobilizer sistemi piyasadaki herhangi uzaktan kumanda sistemleri ile uyumlu değildir. Bu sistemlerin kullan lmas araçta çal şt rma problemlerine ve güvenlik korumas n n azalmas na sebep olur. Yeni arac n zla birlikte verilen bütün RKE'ler arac n elektronik yap s na göre programlanm şt r. YEDEK ANAHTARLAR NOT: Sadece araca programlanm ş RKE'ler arac çal şt r p kullan lmas na izin verebilir. Bir verici araç için programland ktan sonra bir daha başka bir araç için programlanamaz. Her zaman anahtar arac n üstünden al n z ve arac n zdan ayr l rken bütün kap lar kilitleyiniz. Anahtars z giriş ve sürüş özelliği olan araçlarda daima kontağ OFF (KAPALI) moduna getirmeyi unutmay n z. Sat n al rken, arac n esas sahibine dört haneli bir Kişisel Kimlik Numaras (PIN kodu) verilir. PIN kodunuzu güvenli bir yerde bulundurunuz. Bu numara, anahtar n değiştirilmesi s ras nda yetkili servis için gereklidir. Vericinin çoğalt lmas işleminde boş bir verici araç elektronik yap s na göre programlan r. Boş verici, daha önce hiç programlanmam ş verici anlam na gelir. 11

18 FREEMONT 1ed TR_ :09 Sayfa 16 NOT: Sentry Key İmmobilizer Sistemi servise al nd ğ nda bütün araç RKE'lerini de (anahtarlar n da) servise getirmeyi unutmay n z. MÜŞTERİ ANAHTAR PROGRAMLAMASI Anahtarlar n veya RKE vericilerinin programlanmas, yetkili serviste gerçekleştirilebilir. GENEL BİLGİ Sentry Key İmmobilizer sistem 1999/5/EC Yönergesi'ni uygulayan aşağ da belirtilmiş olan Avrupa ülkelerinde kullan lmaktad r; Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Yugoslavya ve İngiltere. İşlem, aşağ daki şartlara tabidir: Bu cihaz zararl parazitlere neden olmamal d r. Bu cihaz istenmeden çal şmalara neden olacak parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti yakalamal d r. UZAKTAN KUMANDALI ANAHTAR (RKE) Bu sistem RKE vericisine sahip bir anahtar yard m yla yaklaş k 10 metre mesafeden arac n z n kap lar n ve bagaj kilitlemenizi ve kilitlerini açman z sağlar. Sistemi etkinleştirmek için vericiyi araca doğru doğrultman za gerek yoktur. NOT: Saatte 8 km ve üstündeki h zlarda sürüş yaparken bütün anahtarlardaki bütün Uzaktan Kumanda düğmeleri iptal olur (şekil 6) KAPILARIN VE BAGAJIN AÇILMASI Sürücü taraf ndaki kap n n aç lmas için uzaktan kumanda (RKE) üzerindeki KİLİT AÇMA düğmesine bir defa bas n z veya tüm kap lar n ve bagaj kap s n n aç lmas için KİLİT AÇMA düğmesine iki defa bas n z ve b rak n z. Bu, ayn zamanda ayd nlatmal giriş sistemini de devreye sokacakt r. 12 şekil 6 Uzaktan Kumandal Anahtar (RKE)

19 FREEMONT 1ed TR_ :09 Sayfa 17 Araç Pasif Giriş Sistemi ile donat lm şsa Arac n Tan t m bölümündeki Anahtars z Giriş ve Sürüş (Keyless Enter-N-Go (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)) k sm na bak n z. İlk Bas şta Kilitlerin Aç lmas Bu özellik, hem sürücü taraf ndaki kap n n veya tüm kap lar n uzaktan kumanda (RKE) üzerindeki KİLİT AÇMA düğmesine ilk bas şta aç lmas n sağlayacak şekilde sistemi programlaman za izin verir. Mevcut ayarlar değiştirmek için Arac n Tan t m bölümündeki Uconnect Touch Ayarlar k sm na bak n z. Uzaktan Kumandal anahtar (RKE) Kilidi ile Flaşörleri Açmak Bu özellik, Uzaktan Kumandal anahtar (RKE) vericisi ile kap kapand ğ nda ya da aç ld ğ nda, sinyal lambalar n n yanmas n sağlar. Bu özellik kapat labilir ya da aç labilir. Mevcut ayarlar değiştirmek için Arac n Tan t m bölümündeki Uconnect Touch Ayarlar k sm na bak n z. Uzaktan Kumanda Kilit Açma ile Farlar Açmak Bu özellik kap lar RKE vericisi ile aç ld ktan sonra 90 saniyeye kadar farlar yakar. Bu özelliğin süresi, Uconnect Touch Sistemi bulunan araçlarda programlanabilir. Mevcut ayarlar değiştirmek için Arac n Tan t m bölümündeki Uconnect Touch Ayarlar k sm na bak n z. KAPILARIN VE BAGAJIN KİLİTLENMESİ Tüm kap lar ve bagaj kilitlemek için RKE vericisindeki KİLİTLEME düğmesine bas p b rak n z. Sinyal lambas sinyalin al nd ğ n belirtmek üzere yan p sönecektir. Araç Pasif Giriş Sistemi ile donat lm şsa Arac n Tan t m bölümündeki Anahtars z Giriş ve Sürüş (Keyless Enter-N-Go (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)) k sm na bak n z. İLAVE VERİCİLERİN PROGRAMLANMASI Programlanm ş bir uzaktan kumanda (RKE) vericiniz yoksa detaylar için yetkili sat c n za başvurunuz. UZAKTAN KUMANDA PİLİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ Tavsiye edilen pil bir adet CR2032 dir. NOT: Perklorat Malzeme kullan m s ras nda dikkatli olunuz. Piller tehlikeli maddeler içerebilirler. Lütfen pilleri çevreye sayg l ve yerel kanunlara uygun olarak at n z. Kullanýlmýþ piller çevre için zararlýdýr. Mevcut kanunlarla belirlenen þekilde özel kaplar içinde imha edilmesi için yetkili bir FIAT servisi ile temasa geçiniz. Arka muhafaza veya bask l devre kart nda bulunan pil terminallerine dokunmay n z. 13

20 FREEMONT 1ed TR_ :09 Sayfa RKE vericisinin üst k sm ndaki mekanik mandal başparmağ n zla yana doğru kayd rarak ve ard ndan diğer elinizle anahtar çekip ç kararak acil durum anahtar n ç kar n z. 2. Yuvan n içine acil durum anahtar n n ucunu veya 2 numara düz uçlu tornavida ucunu sokun ve RKE vericisinin iki yar s n hafifçe esnetin. Sökme işlemi s ras nda contas na zarar vermemeye dikkat ediniz (şekil 7). 3. Arka kapağ aç n (pil aşağ ya bakacak şekilde) ve kumanday sert bir yüzeye koyup (örn. masa) hafifçe vurarak pili ç kar n. Ard ndan pili ç kar n ve değiştirin. Pili değiştirirken, arka kapakta, pil tutucusunun içinde bulunan + işaretini, pilin üzerinde bulunan + işaretiyle ayn yöne getirin. Yeni pile parmağ n zla dokunmaktan kaç n n. Cildinizden bulaşabilecek yağ pilin bozulmas na sebep olabilir. Pile dokunursan z alkol ile temizleyiniz. 4. RKE vericisinin kutusunu birleştirmek için, iki yar s n birbirinin üstüne kapat n z. GENEL BİLGİLER Kumanda ve al c lar, EEC düzenlemelerinin gerektirdiği üzere 434 MHz taş y c frekansta çal ş rlar. Bu parçalar, her ülkede belirli düzenlemelere uygun olarak onaylanmal d r. İki adet düzenleme bulunmaktad r: birçok ülkenin kulland ğ ETS (Avrupa Telekomünikasyon Standartlar ) ve ETC e dayanan ancak ek, özel gereklilikleri olan Alman BZT federal standart 225Z125. Diğer tan mlanm ş gereklilikler, Komisyon Direktifi 95/56/ EC nin EK VI bölümünde belirtilmiştir. İşlem aşağ daki koşullara tabidir: Bu sistemin çal şmas şu iki koşula bağl d r: Bu cihaz zararl parazitlere neden olmamal d r. Bu cihaz istenmeden çal şmalara neden olacak parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti yakalamal d r. Uzaktan Kumandan z (RKE) normal mesafeden çal şmazsa aşağ daki iki durumu kontrol ediniz: 1. Pilleri zay flam ş olabilir. Pillerin tahmini hizmet kullan m ömrü asgari üç y ld r. 2. Bir radyo istasyonu kulesi, havaalan vericisi ya da seyyar veya CB telsiz vericilerine yak n bir konumda bulunuyor olabilirsiniz. şekil 7 14

21 FREEMONT 1ed TR_ :09 Sayfa 19 ALARMI (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Güvenlik Alarm, araç kap lar n, kaputu ve bagaj izleyerek araca izinsiz girişleri ve kontak mekanizmas n izleyerek arac n izinsiz çal şt r lmas n tespit eder. Alarm tetiklenirse, Güvenlik alarm arac n çal şt r lmas n engelleyecek ve aşağ daki sesli ve görsel sinyalleri verecektir: Korna çalacak, farlar yan p sönecek, park lambalar yan p sönecek ve gösterge panelindeki Güvenlik Alarm lambas yan p sönecektir. TETİKLENME SONRASI ALARMIN YENİDEN KURULMASI Herhangi bir durum alarm tetiklerse ve alarm n kapat lmas için herhangi bir girişimde bulunulmazsa sistem yaklaş k 29 saniye sonra kornay kapat r, ard ndan görsel sinyalleri kapat r ve ard ndan alarm tekrar kurulur. ALARMIN KURULMASI Güvenlik Alarm n kurmak için şu ad mlar takip ediniz: 1. Anahtar kontaktan ç kar n z (daha fazla bilgi için Arac n Kullan l ş bölümündeki Çal şt rma Prosedürleri k sm na bak n z). Anahtars z giriş ve sürüş özelliği olan araçlarda, arac n kontak sisteminin OFF (Kapal ) konumunda olduğundan emin olunuz. Anahtars z giriş ve sürüş özelliği olmayan araçlarda, arac n kontak sisteminin OFF (Kapal ) konumunda olduğundan ve anahtar n kontaktan ç kar ld ğ ndan emin olunuz. 2. Arac kilitlemek için aşağ daki yöntemlerden birini uygulay n z: Sürücü ve/veya yolcu kap s aç kken, dâhili merkezi kap kilidi düğmesi üzerindeki Kilitleme tuşuna bas n z. Ayn harici alanda bulunan geçerli bir anahtarla, harici Pasif Giriş Kap Kolu üzerindeki Kilitleme düğmesine bas n z (daha fazla bilgi için Arac n Tan t m bölümünde Anahtars z giriş ve sürüş k sm na bak n z). Uzaktan Kumandal anahtar (RKE) vericisinin üzerindeki Kilitleme düğmesine bas n z. 3. Kap lardan herhangi biri aç ksa, kapat n z. ALARMIN DEVREDEN ÇIKARILMASI Güvenlik Alarm, aşağ daki yöntemlerden biri kullan larak devreden ç kar labilir: Uzaktan Kumandal anahtar (RKE) üzerindeki Kilit Açma düğmesine bas n z. Pasif Giriş Kap Açma Kolunu tutun (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda); daha fazla bilgi için Arac n Tan t m bölümünde Anahtars z giriş ve sürüş k sm na bak n z). Kontağ OFF (Kapal ) konumundan ç kar n z. Anahtars z giriş ve sürüş özelliği olan araçlarda, Anahtars z giriş ve sürüş Start/Stop (çal şt r&durdur) butonuna bas n (araçta en az bir adet geçerli anahtar gerektirmektedir). Anahtars z giriş ve sürüş özelliği olmayan araçlarda, doğru anahtar, kontağa yerleştirin ve anahtar ON (Aç k) konumuna getiriniz. 15

22 FREEMONT 1ed TR_ :09 Sayfa 20 NOT: Sürücü kap s anahtar yuvas ve RKE üzerindeki bagaj kap s düğmesi sistemi devreye almaz/devreden ç karmaz. Araç Güvenlik Alarm, elektrikli bagaj kap s ndan araca giriş yap lmak istendiğinde de etkin konumdad r. Bagaj kap s n açma düğmesine bas ld ğ nda alarm devre d ş kalmayacakt r. Eğer birisi bagaj kap s vas tas yla araca girer ve kap lardan birini açarsa alarm çalmaya başlayacakt r. Sistem devredeyken dahili elektrik kumandal kap kilidi düğmeleri kap kilitlerini açmaz. Güvenlik Alarm Sistemi arac n z koruyacak şekilde tasarlanm şt r; ancak sistemin beklenmedik bir şekilde tetikleneceği durumlar yarat labilmektedir. Daha önce belirtilen alarm devreye girme ad mlar ndan herhangi biri meydana gelirse, sistem siz araçta olsan z da olmasan z da devreye girecektir. Araçta kal p kap y açt ğ n zda alarm çalar. Bu durumda sistemi devreden ç kar n z. Alarm sistemi devredeyken ve akü bağlant lar ç kar lm şsa sistem akü bağlant lar geri tak ld ğ nda tekrar devreye girer. D ş lambalar yan p söner ve korna çalar. Bu durumda sistemi devreden ç kar n z. SİSTEMİN MANUEL OLARAK İPTAL EDİLMESİ Kap lar manuel kap kilidi mandal n kullanarak kilitlediğinizde sistem devreye girmez. PREMIUM SİSTEMİ (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) Premium Güvenlik Sistemi kap lar, motor kaputunu ve bagaj kap s n izinsiz girişlere karş denetler. Sistem ayr ca çift fonksiyonlu hareket sensörü ve araç eğim sistemine sahiptir. Hareket sensörü araç içinde hareket olup olmad ğ n denetler. Araç eğim sensörü araçtaki eğim değişikliklerini (arac n çekilmesi, tekerlek değişimi, arac n feribotla taş nmas vs.) denetler. Ak m ve iletişim kesintisinin tespiti için tasarlanan ve emniyet piline sahip uyar sireni de sistemin bir parças d r. Herhangi bir durum alarm tetiklerse ve alarm n kapat lmas için herhangi bir girişimde bulunulmazsa sistem 29 saniye boyunca kornay çal şt r r ve buna ilaveten 34 saniye boyunca farlar yanar ve dönüş sinyal lambalar ve yan sinyal lambalar yan p söner. Sistem bu döngüyü tüm modlardaki (kap n n aç lmas, hareket edilmesi, motor kaputunun aç lmas ) maksimum 8 güvenlik ihlali durumunda tekrarlar ve ard ndan tekrar sistem etkin olarak devreye girer. Belli say daki ihlallerin ard ndan araç farlar 26 saniye boyunca yan p söner. ALARMIN KURULMASI Güvenlik Alarm n kurmak için şu ad mlar takip ediniz: 1. Anahtar kontaktan ç kar n z (daha fazla bilgi için Arac n Kullan l ş bölümündeki Çal şt rma Prosedürleri k sm na bak n z). 16

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model F Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model ve tipler üzerinde her türlü değişiklik yapma hakkına

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR AMBİANS AKSESUARLAR DEĞERLER ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR

Detaylı

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT 15:13 Pagina 1 ÖN PANEL 1 Sol kumanda kolu: d ş ayd nlatma kumandas - 2 Gösterge paneli - 3 Sağ kumanda kolu: ön cam silecek kumandas, yol bilgisayar 4 Ses sistemi - 5 Torpido gözü - 6 Ön panel kumandalar

Detaylı

SÜRÜCÜ MAHALLİ

SÜRÜCÜ MAHALLİ 4 - ELE ALIŞ SÜRÜCÜ MAHALLİ 1. Hız sabitleyici / sınırlayıcı kumandası. 2. Direksiyon ayarlama kumandası. 3. Aydınlatma ve sinyal lambaları kumandası. 4. Gösterge tablosu. 5. Sürücü Airbag'i. Korna. 6.

Detaylı

K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 61 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Araç orijinal uzaktan sistemi Kurulum kılavuzu - Turkish Sayın Müşterimiz, Bu kılavuzda bazı özellikleri aktive ve deaktive atmek için gereken bilgileri

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarm sistemi uzaktan kumandası Kurulum kılavuzu - Turkish Sayın Müşterimiz, Bu kılavuzda bazı özellikleri aktive ve deaktive atmek için gereken bilgileri

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it.qxp 21.04.2007 10:48 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr:

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr: 001-022 BRAVO GB.qxp 12.02.2008 16:37 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Bravo yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Bravo nuzun tüm özelliklerini

Detaylı

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi Dış Anahtar - Uzaktan kumanda 2a 6 Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b 6b İşaretler : başlık simgesi 6a : sayfa simgesi Sürgülü yan kapı 2a 17 Kulpu önce kendinize

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH1149 TH1149SA TH1149SB TH1149RF TH1149MSA TH1149MSB DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

WPB600 Manual Breast Pump Manuel Göğüs Pompası. Göğüs Pompaları USER MANUAL KULLANIM KILAVUZU

WPB600 Manual Breast Pump Manuel Göğüs Pompası. Göğüs Pompaları USER MANUAL KULLANIM KILAVUZU WPB600 Manual Breast Pump Manuel Göğüs Pompası Göğüs Pompaları USER MANUAL KULLANIM KILAVUZU EN TR Türkiye Garanti Koşulları Weewell ürünleri satın alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle; parça

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

Bu kitab n kapsamad ğ diğer bilgiler için, kitap ile birlikte verilen Kullan c El Kitab na bak n z.

Bu kitab n kapsamad ğ diğer bilgiler için, kitap ile birlikte verilen Kullan c El Kitab na bak n z. 530.07.104 500L ING 1a Ed 23.01.2014 09:00 Sayfa 1 Bu ilave kitap, Dualogic elektronik kontrollü vites kutusunun kullan lmas ile ilgili talimatlar aç klamaktad r. Şanz man n doğru kullan m için bu kitab

Detaylı

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu 6 720 868 66 (2016/11) TR Klimamızı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Klimanızı kullanmadan önce lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun. Kablolu Kumandanın

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-033 Punto Nuova TR_R.qxd 03.02.2006 11:02 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat Grande Punto yu seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Grande Punto nuzun tüm özelliklerini

Detaylı

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU Prestigio GeoVision 150 Kontrollerin yerleşimi 1. Açma/kapama düğmesi 2. SD Kart Yuvası 3. Dokunma Paneli 4. Menü Butonu 5. Işıklı Gösterge (Şarj olurken kırmızı

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 Sevgili Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat SEDICI yi seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat SEDICI nizin tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU Lütfen bu kılavuzu uygun şekilde saklayın ve kullanım öncesi dikkatlice okuyun. Sayfa - 1 Ayarı yükseltme : Sıcaklık değerini, Zamanlayıcı zamanını veya Saat zamanını

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler İÇİNDEKİLER Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler 2 3-4 5 5 6 1 Değerli Müşterimiz LUITON LT- 002 ürününü tercih ettiğiniz için

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH2006 TH2006RF RV0356 DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli durumlarda kullanmak üzere muhafaza

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

Önemli Tedbirler Değer Müşterimiz, UMA, Casa Bugatti'den elektronik tartıyı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Her ev tipi cihaz gibi, bu tartıda dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve tartının zarar görmesi

Detaylı

Centronic EasyControl EC315

Centronic EasyControl EC315 Centronic EasyControl EC315 tr Montaj ve İşletme Talimatı 5 Kanallı Duvar Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz!

Detaylı

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 VITOCLIMA-S VIESMANN Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 Fonksiyon bilgisi Aynı dış üniteye bağlı 1-16 iç ünite tek tek veya grup olarak kontrol edilebilir. Grup kontrol

Detaylı

Değerli Müşterimiz, 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 17.05.2010 16:30 Page 1

Değerli Müşterimiz, 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 17.05.2010 16:30 Page 1 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 17.05.2010 16:30 Page 1 Değerli Müşterimiz, Alfa Romeo'yu tercih ettiğiniz için sizi tebrik eder ve teşekkür ederiz. Bu kitab, otomobilinizin özelliklerini tan man za yard

Detaylı

Değerli Müşterimiz, 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 22.06.2010 10:35 Page 1

Değerli Müşterimiz, 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 22.06.2010 10:35 Page 1 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 22.06.2010 10:35 Page 1 Değerli Müşterimiz, Alfa Romeo'yu tercih ettiğiniz için sizi tebrik eder ve teşekkür ederiz. Bu kitab, otomobilinizin özelliklerini tan man za yard

Detaylı

Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG

Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG İlan no: 302363 Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG Sahibinden Garantisi Devam eden, SEAT LEON 1.6 TDI 105 HP DSG S&S, 2013 64.000 TL İlan tarihi: 9 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Adana,

Detaylı

Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý Feel the difference Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR AMBİANS AKSESUARLAR DEĞERLER ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR

Detaylı

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir.

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. Mekanik Kalorimetre (M-BUS) GMK-05-MB Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. GENERAL Life kalorimetre,

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK 2012 EMİSYON SINIFI ŞANZIMAN MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK YAKIT TIPI Sport AT Sport Plus AT Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar 4 yönlü ayarlanır ön yolcu

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

Ford Transit Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ford Transit Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference Ford Transit Kullanýcý El Kitabý Feel the difference Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya

Detaylı

ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI

ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ VE KAPSAM: Bu talimatın amacı çamaşır makinası, güvenli ve etkin çalışmasının yöntemlerini belirlemektir. Bu talimat Yemekhanemiz içerisindeki çamaşır makinasını kapsar. 2.GÖREV VE SORUMLULUK: Temizlik

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1199 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 72/5500 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 110/3000 Uzunluk - Genişlik (mm) 4427-1748 Yükseklik

Detaylı

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1199 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 72/5500 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 110/3000 Uzunluk - Genişlik (mm) 4427-1748 Yükseklik

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları

9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları 9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları 1 PARÇALARIN TANIMLANMASI MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ 1. Dişi tip dönebilir hortum vana/musluk adaptörü 2. İç filtre 3. Üst kapak 4. Kontrolör

Detaylı

VOLVO S80 Quick Guide

VOLVO S80 Quick Guide VOLVO S80 Quick Guide yeni volvo'nuza hoşgeldiniz! Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. Bu Quick Guide okuduktan sonra yeni Volvo'nuzu çok daha fazla beğeneceksiniz. Ayrıntılı bilgileri Kullanıcı

Detaylı

GW420. Kurutma Makinesi Bilgisayar Kullanım Klavuzu. Lütfen kurulumdan önce dikkatle okuyunuz.

GW420. Kurutma Makinesi Bilgisayar Kullanım Klavuzu. Lütfen kurulumdan önce dikkatle okuyunuz. GW420 Kurutma Makinesi Bilgisayar Kullanım Klavuzu Lütfen kurulumdan önce dikkatle okuyunuz. KATALOG Bölüm 1 Klavye Arayüzü... 1 Bölüm 2 Çalışma Talimatı... 2 1. Sistem Başlatma... 2 2. Parametre Ayarları...

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

Pikatel Airmax Web Arayüzü

Pikatel Airmax Web Arayüzü Pikatel Airmax Web Arayüzü Modemi, kutunun içerisinden ç kan cd ile değil de web arayüzünden kurmak için aşağ daki ad mlar takip ediniz. Önerilen cd ile kurulumdur. Pikatel Airmax web arayüzü, ADSL2+ operatör

Detaylı

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II tr Montaj ve İşletme Talimatı 5 Kanallı El Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz!

Detaylı

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün Açıklaması Alarm, LED Ekran Aç/kapa tuşu, Ölçüm değerleri Alarm değerlerini gösterir, fonksiyonlar ayarlanır Pil bölümü Daldırma probu 1 2. Genel Bilgi

Detaylı

MRL-200. Dijital Oda Termostatı Kullanma Kılavuzu

MRL-200. Dijital Oda Termostatı Kullanma Kılavuzu Dijital Oda Termostatı Kullanma Kılavuzu www.intherm.com.tr Türk Malı İÇİNDEKİLER 3 4 5 5-6 6 7 8 Açıklama Teknik Özellikler Emniyet İle İlgili Önemli Uyarılar Kurulum ve Montaj Ekran Detayları Kullanım

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II tr Montaj ve İşletme Talimatı Işık Sensörlü Kablosuz Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış A-100 Teknik Özellikler Yük taşıma kapasitesi A100 : Tek kanat - 110 kg., çift kanat 140 kg. Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış vasıtasıyla.

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

Konfor, ferahlık ve rahatlık

Konfor, ferahlık ve rahatlık Konfor, ferahlık ve rahatlık Pratik kapılar yana kayıp açıldığında geniş bir çalışma alanı sizi bekliyor. Geniş mesafe dolayısıyla rahat biniş-iniş ve esnek koltuk kapasitesi seçenekleri. 540mm Sınıfının

Detaylı

TEBLİĞ. (2) Bu Tebliğ, 661/2009/AT Yönetmeliği kapsamındaki araçları ve bunlar için tasarlanan aksam, sistem ve ayrı teknik üniteleri kapsar.

TEBLİĞ. (2) Bu Tebliğ, 661/2009/AT Yönetmeliği kapsamındaki araçları ve bunlar için tasarlanan aksam, sistem ve ayrı teknik üniteleri kapsar. 10 Eylül 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29115 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU ARAÇLARIN VE BUNLAR İÇİN TASARLANAN RÖMORKLAR, SİSTEMLER, AKSAMLAR VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİN GENEL

Detaylı

DS5 1.6 e-hdi 115HP BMP6 DSport

DS5 1.6 e-hdi 115HP BMP6 DSport Yakıt tüketim değerleri, ideal şartlarda ölçülmüş minimum tüketim değerleridir. Kullanım koşulları ve çevresel şartlara göre farklılık gösterebilir. DS5 1.6 e-hdi 115HP BMP6 DSport TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir

Detaylı

PRATİK EGZERSİZ ALETİ

PRATİK EGZERSİZ ALETİ Görsel Kullanım Kılavuzu PRATİK EGZERSİZ ALETİ EVİNİZİN KONFORUNDA VE KOLAY Elastik bantlı ºeritleri sayesinde her yöne doğru rahatça esner. Vücudunuz her bölgesi için uygun. Değerli Müºterimiz, DINNOX'u

Detaylı

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ),

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ), BÖLÜM 9 SAYICILA ( Counters) ( C ) Sayıcılar, girişine verilen ve 0 sinyalinin belirli sayısından sonra çıkışını yapan elemanlardır Sayma işlemi yukarı olabildiği gibi aşağı da olabilir Sayıcılar, batarya

Detaylı

Işık Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen

Işık Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen Işık Ölçer Kullanım Kılavuzu Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz 2243 GİRİŞ Sayaç floresan, metal halojenür, yüksek basınçlı sodyum veya akkor kaynaklardan gelen görünür ışığı ölçer. Bir LUX

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

YENİ BERLINGO PANELVAN X 1.6 HDi 75 HP

YENİ BERLINGO PANELVAN X 1.6 HDi 75 HP YENİ BERLINGO PANELVAN X 1.6 HDi 75 HP TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1560 Maksimum güç (Hp.din/dev. dak.) 75 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev. dak.) 185 / 1500 Maksimum hız (km/s) 162 0-100 km/s hızlanma

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU A03A01A-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan kesintisiz

Detaylı

quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! VOLVO V50 Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir.

quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! VOLVO V50 Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. VOLVO V50 quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. Bu Hızlı Kılavuzu incelemeniz yeni Volvo nuzu onaylamak için gerekçelerinizi arttıracaktır. Detaylı bilgiler

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

4 SUNUM İLETİŞİM PEUGEOT HİZMETİNİZE BİR İNTERNET SİTESİNİ SUNAR. Başlıkların içerisinde işaretler, dikkatinizi sınıflandırılmış bir içeriğe çeker:

4 SUNUM İLETİŞİM PEUGEOT HİZMETİNİZE BİR İNTERNET SİTESİNİ SUNAR. Başlıkların içerisinde işaretler, dikkatinizi sınıflandırılmış bir içeriğe çeker: 4 SUNUM Bu kullanım kılavuzu, daha ilk kullanımından itibaren aracı tanıdık kılmak ve sık kullanılan işlevlerini öğretmek için tasarlanmıştır. Her biri kendine özel rengi sayesinde tanımlanan 10 başlıktan

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

-- - - KULLANIM KILAVUZU

-- - - KULLANIM KILAVUZU --- - -- - - KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER TAN itim 2 GARANTİ ŞARTLAR! 2 KGK'NIN KURULUMU 2-3 KONTROL PANELİ 3 MONTAJ ŞEKİLLERİ 4 UZAKTAN KUMANDA TANITIMI 4 UZAKTAN KUMANDAYI HAFIZAYA YÜKLEME 5 UZAKTAN

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Kullanım

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Kullanım Hoşgeldiniz Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Kullanım Kutuda neler var CD140 Baz istasyonu VEYA CD140/CD145 El cihazı CD145 Baz istasyonu Baz istasyonu için güç kaynağı ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENL İ K AMB İ ANS AKSESUARLAR D E Ğ ERLER O R İ J İ NAL PARÇALAR O R İ J İ NAL PARÇ ALAR O R İ J İ NAL PARÇ ALAR O R İ J İ NAL PARÇ

Detaylı

Bu ilave kitap, elektronik kontrollü Dualogic TM mekanik vites kutusu kullan m işlemleri ile ilgili aç klamalar içermektedir. Vites kutusunun doğru

Bu ilave kitap, elektronik kontrollü Dualogic TM mekanik vites kutusu kullan m işlemleri ile ilgili aç klamalar içermektedir. Vites kutusunun doğru Bu ilave kitap, elektronik kontrollü Dualogic TM mekanik vites kutusu kullan m işlemleri ile ilgili aç klamalar içermektedir. Vites kutusunun doğru kullan m ve doğru ve izin verilen işlemlerin uygulanabilmesini

Detaylı

HASTA KILAVUZU. Hasta adı-soyadı:

HASTA KILAVUZU. Hasta adı-soyadı: HASTA KILAVUZU Hasta adı-soyadı: Icare HOME (Model: TA022) HASTA KILAVUZU TA022-035 TR-3.1 3 Giriş Bu kılavuz, Icare HOME tonometrenin nasıl kullanılması gerektiği konusunda size yol gösterecektir. Tonometreyi

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

HAMARAT P 1500. Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU

HAMARAT P 1500. Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU HAMARAT P 1500 Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrikli Süpürge mizi seçtiğiniz

Detaylı

X-107 KULLANMA KILAVUZU

X-107 KULLANMA KILAVUZU X-107 KULLANMA KILAVUZU Ekran ölçüsü 7inç Çözünürlülük 480 X ( RGB) X 234 Parlaklık 350cd/m2 Kontrast 300 : 1 Görüntü açısı ( L/R / T / B) : 60/ 60/40/60 Güç kaynağı 8~17V ( tipik DV 12V) Güç sarfiyatı

Detaylı

RU1000 Kepenk Güç Kaynağı. Uzaktan Kumandalı Kepenk Güç Kaynağı KULLANIM KILAVUZU

RU1000 Kepenk Güç Kaynağı. Uzaktan Kumandalı Kepenk Güç Kaynağı KULLANIM KILAVUZU RU1000 Uzaktan Kumandalı KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER TANITIM 2 GÜÇ KAYNAĞI' NIN KURULUMU 2-3 KONTROL PANELİ 3 MONTAJ 4 UZAKTAN KUMANDA TANITIMI 4 UZAKTAN KUMANDAYI HAFIZAYA YÜKLEME 5 UZAKTAN KUMANDAYI

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation Installation instructions, accessories Talimat No 31373899 Sürüm 1.0 Parça No. 31373890 Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Park yardımı, pilot (R-design)- 31373899 - V1.0 Sayfa 1 / 67

Detaylı

Ayarlanabilir parametreler Sinyal ve görüş alanı sistemleri

Ayarlanabilir parametreler Sinyal ve görüş alanı sistemleri Giriş Giriş Bu ayarlanabilir parametreler listesini sınırlamak için sadece üstyapı imalatçılarının kullanabileceği parametreler açıklanmıştır. Belli bir araca yönelik mevcut parametrelerin tüm detayları

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Uzaktan kumanda BRC315D7

Kullanım kılavuzu. Uzaktan kumanda BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 BU KUMANDAYI ALDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. KURULUMU KULLANMAYA GEÇMEDEN ÖNCE KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN. KILAVUZU OKUDUKTAN SONRA,

Detaylı

KALE GEÇ KONTROL SSTEMLER

KALE GEÇ KONTROL SSTEMLER KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU MODEL 10-300 SERVS HATTI (0212) 641 71 56 - E-mail:otelsistem@kaletrade.com KALE GEÇ KONTROL ÜNTES SSTEM ELEMANLARI KALE GEÇ KONTROL ÜNTES Kart Okuyucu Bölüm Gösterge Iıı nfrared,(kızıl

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

Kullanım Kontrolleri. ActivSound 75. (1) Güç (Power) düğmesi Cihazı açar/kapatır. (2) Güç göstergesi Cihaz AÇIK durumda olduğunda yeşil yanar.

Kullanım Kontrolleri. ActivSound 75. (1) Güç (Power) düğmesi Cihazı açar/kapatır. (2) Güç göstergesi Cihaz AÇIK durumda olduğunda yeşil yanar. ActivSound 75 (1) Güç (Power) düğmesi Cihazı açar/kapatır. () Güç göstergesi Cihaz AÇIK durumda olduğunda yeşil yanar. () Kızılötesi Mikrofon Ses Kontrolü [Öğretmen (Teacher) 1 ve ] Bu kontrol, kızılötesi

Detaylı

MRL-200RF. Dijital Kablosuz Oda Termostatı Kullanma Kılavuzu

MRL-200RF. Dijital Kablosuz Oda Termostatı Kullanma Kılavuzu Dijital Kablosuz Oda Termostatı Kullanma Kılavuzu www.intherm.com.tr Türk Malı İÇİNDEKİLER Termostat / El Terminali 2 3 4 4-6 6 7 8 RF Kiti / Alıcı Açıklama Teknik Özellikler Emniyet İle İlgili Önemli

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520 Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı