ANNE-ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMINA KATILAN ANNELERİN PROGRAM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANNE-ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMINA KATILAN ANNELERİN PROGRAM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ"

Transkript

1 ANNE-ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMINA KATILAN ANNELERİN PROGRAM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Ayşe B. AKSOY Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi Bölümü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı Beşevler / ANKARA ÖZET Bu çalışma Anne-Çocuk Eğitim Programına katılan annelerin görüşlerini değerlendirmek için planlanmıştır. Araştırmanın örneklemi; çalışan ve çalışmayan anneler oluşturmuştur. Anne Eğitim Programı ve Gelişimsel Eğitim Programı 14 hafta boyunca anne ve çocuklarına uygulanmıştır. Eğitim Programı tamamlandıktan sonra veriler khi-kare yöntemi ile analiz edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Anne-çocuk ilişkisi, anne-çocuk eğitim programı, aile eğitimi THE OPINIONS OF MOTHERS PARTICIPATING IN MOTHER-CHILD EDUCATION PROGRAM ABSTRACT This study has been designed to evaluate the contribution of a Mother-Child Education Program with mothers and children taking part in the study. The population sample of the study consisted of 71 mothers, either working or housewives. The Mother Education Program and Developmental Education Program were implemented for mothers and their children for a period of 14 weeks. After the completion of the education program, data was gathered through a survey prepared by the researcher. The data was analysed using the chi-square method. Key Words: Mother-child relationship, mother-child education program, family education GİRİŞ Ebeveynlerin çocukların gelişimindeki rolü doğumla birlikte başlayıp, yaşam boyu devam etmektedir. Ebeveyn çocuğun ilk öğretmenidir ve tüm toplumlar çocuğun eğitimindeki önemini kabul etmişlerdir. Dünyanın her yerinde ebeveyn olma en önemli görevler arasında yer almaktadır. İyi ebeveyn olmanın belirli bir formülü yoktur (Miller, 1986). Ancak erken eğitim programları ile anne-babaların çocuk eğitimi konusunda bilinçlendirilmesi ve desteklenmesi mümkündür. Bu nedenle aile eğitimine verilen önemin gittikçe arttığı gözlenmektedir. Günümüzde çocuğun ailesini de kapsamayan bir eğitim programı ile istenen hedefe ulaşmanın çok güç olduğu bilinmektedir. Aile Eğitim Programları çocuğun ve ailenin ihtiyaçlarına bağlı olarak ev merkezli, kurum merkezli yaklaşımlarla ya da ev-kurum merkezli yürütülmektedir (Temel, 1998). Aile Eğitim Programlarının hedef kitlesi, genç aileler, düşük sosyo-ekonomik düzeydeki aileler, göçmen aileler, sosyal ya da coğrafi koşullar nedeniyle izole edilmiş ailelerdir (Miller, 1986). 133

2 Anne-Çocuk Eõitim Programína Katílan Annelerin Program Hakkíndaki Görüåleri A. B. Aksoy Aile Eğitim Programlarından ev merkezli aile eğitimi çocuğun gelişimi ve eğitiminde aileyi temel almaktadır. Bu programda aileye ev ziyaretleri yapılmaktadır. Ev ziyaretlerinin en önemli rolü, ebeveynleri kendi çocuklarının eğitiminde etkili kılmaktır (Powell, 1990). Kurum merkezli eğitim ise, çoğunlukla grup toplantıları şeklinde düzenlenmektedir. Bu programların çeşitli amaçları vardır. Bunlardan bazıları çocukların; dil becerilerini geliştirmek, çocuğu motive etme yollarını öğretmek, ebeveynin kendinin farkına varmasını, desteklemek, ebeveyne ihtiyaçlarını ifade etmeyi öğretmek, ev yönetimi becerilerini geliştirmek ve evdeki materyallerin kullanımını öğretmektir (Honig, 1979). Programda anne-babaları grup toplantıları yoluyla biraraya getirip, eğitim verme şeklinde gerçekleşmektedir. Bu yöntemle yapılan eğitim sadece aileye verilip, aile yoluyla çocuğun eğitilmesi hedef alınabileceği gibi erken çocukluk programları ile de birleştirilebilir. Ailelerin eğitim ihtiyaçları saptanarak eğitim verilirken, çocuklara da uygun koşullar sağlanarak profesyonel, yarı profesyonel, gönüllü, eğitilmiş bakıcılar tarafından eğitim verilmektedir (Myers, 1995). Aile Eğitim Programlarının uzun süreli etkileri bir çok uzunlamasına çalışmada incelenmiştir. Çalışmalar sonucunda programa katılan annelerin çocukları ile daha olumlu bir iletişim kurduğu, çocuk yetiştirme tutumlarında daha esnek olduğu, eğitimcilik rolünü daha iyi benimsediği, benlik saygılarının yüksek olduğu, aile içerisinde statülerinin yükseldiği, kendi yaşamlarına daha iyimser baktığı ve kendi kendilerine yeterli hale geldikleri saptanmıştır. Aile Eğitimi ile birlikte yürütülen Erken Eğitim Programlarında ise çocukların zeka bölümü puanları ve okul başarılarının arttığı, sosyal uyumlarının olumlu yönde değiştiği ve bu etkilerin gençlik dönemine kadar uzandığı saptanmıştır (Powell, 1990; Allen, 1992; Berk, 1991; Frucher, 1982; Kağıtçıbaşı, 1998; Karnes ve ark., 1970; Madden ve ark., 1984; Laosa, 1980). Aile Eğitim Programının etkilerini değerlendirmek araştırmacı açısından son derece güçtür. Çünkü aynı anda bir çok değişkeni kontrol etmek ve eğitimin özel olarak etkisini ayırt etmek gerekmektedir. Bazı programlarda çocuklar öğretmenler tarafından test edilerek ya da anneler ile görüşülerek değerlendirme yapılmaktadır. Bazılarında ise, annelerin yeterlilikleri, tutumları ve kendine değer vermesi ölçülerek programın değerlendirmesi yapılmaktadır. Ebeveyn eğitim programlarının değerlendirilmesinde olumlu sonuçlar olarak; ebeveynin özsaygısı, güveni, ebeveynlik becerileri, çocuğu kabulü ve çocuğun eğitimi konusundaki değerleri benimsemesinde değişim göstermesi en önemli kanıtlar olarak benimsenmiştir (Butler, 1974; Honig, 1979; Temel, 1999). Bu çalışma anne-çocuk eğitim programına katılan çalışan ve çalışmayan annelerin program hakkındaki görüşlerini incelemek amacı ile planlanmıştır. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE ARAÇLARI Araştırmanın evrenini Ankara il merkezinde yaşayan 0-3 yaş grubu çocuğu olan anneler oluşturmaktadır. 134

3 A. B. Aksoy Anne-Çocuk Eõitim Programína Katílan Annelerin Program Hakkíndaki Görüåleri Araştırma örneklemi ise ev merkezli eğitim alan ve çalışmayan 40 anne ile çocukları kreşe giden ve çalışan 31 anne olmak üzere toplam 71 anneden oluşmuştur. VERİ TOPLAMA ARAÇLARI Bu çalışmada aileye ait bilgi formu ve anne-çocuk eğitim programı değerlendirme anketi veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Ayrıca eğitim programının 7. ve 14. haftasında annelerle grup toplantıları yapılarak, program hakkındaki görüşlerini sözel olarak ifade etmeleri istenmiştir. Grup toplantılarında eğitim programının annenin kendisine, çocuğunun gelişimine ve ailedeki diğer bireylere olan katkısı hakkında sorular sorulmuş, annelerin verdikleri cevaplar kaydedilmiştir. Ayrıca annelerle programın yaygınlaştırılması amacı ile yaptıkları uygulamalar hakkında tartışılmıştır. Değerlendirme anketinin hazırlanmasında literatür, program içeriğinden ve daha önce uygulanan Anne Eğitim Programında tutulan kayıt ve deneyimlerden yararlanılmıştır. Anket 25 ifadeyi kapsamaktadır. Likert tipi hazırlanan ankete katılımcılardan, kendi görüşlerine göre kısmen, hayır, evet ifadelerini işaretlemeleri istenmiştir. VERİ TOPLAMA İŞLEMİ Çalışmanın başlangıcında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı dördüncü sınıf öğrencileri dört hafta eğitime alınmıştır. Uygulayacakları Aile Eğitimde kullanacakları teknik, yöntem ve araçları örneklerle anlatılmıştır. Ayrıca öğrenciler ile aile ile iletişim kurma ve davranış yönetimi teknikleri uygulamalı olarak tartışılmıştır. Bu eğitimi izleyen beşinci haftadan itibaren her bir öğrenci iki gruptaki anneler ile görüşerek çalışma saatlerini belirlemişlerdir. Uygulama süresince ev merkezli eğitim alacak çalışmayan annelere ev ziyaretleri, kurum merkezli eğitim alacak çalışan annelere ise işyerlerinde eğitim çalışmaları yapılmıştır. Anne ve çocuklarla yapılan çalışma 14 hafta sürmüştür ve hemen arkasından 15. haftada annelere hazırlanan anket uygulanmıştır. Anne-Çocuk Eğitim Programı iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım Anne Eğitim Programından oluşmuştur. Bu kısım annelerin yapılan eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi sonucunda ortaya çıkan konularla saptanmıştır. Bu doğrultuda belirlenen konular 0-3 yaş grubu çocuğunun; fiziksel-hareket-dil-zihinsel-sosyal ve duygusal gelişimi, beslenme, hastalıklar, özbakım, anne-baba-çocuk iletişimi, çocuk eğitimi ve davranış değiştirme teknikleri, oyun-oyuncak-kitap seçimi, kardeş kıskançlığı, güvenlik önlemleri, ilk yardım ve aile planlamasıdır. Annelere aktif katılma ortamı sağlanarak bu konular haftada bir gün dakikalık sürede annelere tartışma yöntemi ile anlatılmıştır. Ayrıca bu uygulamada anneler bilgi ve deneyimlerini çevresindeki diğer bireylere aktarma yönünde teşvik edilmiş, böylece de programın yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. 135

4 Anne-Çocuk Eõitim Programína Katílan Annelerin Program Hakkíndaki Görüåleri A. B. Aksoy İkinci kısım ise Gelişimsel Eğitim Programından oluşmuştur. Bu programın içeriği öncelikle Gazi Erken Çocukluk Gelişimi Değerlendirme Aracı ile çocukların gelişimsel özellikleri ve eğitim ihtiyaçları ortaya çıkarılarak saptanmıştır. Bu doğrultuda çalışmalar çocukların tüm gelişim alanlarına yönelik haftalık etkinlikler şeklinde düzenlenmiştir. Programda oyun, hikaye, dil etkinlikleri, kavram ve hareket becerileri ile ilgili çeşitli etkinlikler uygulanmıştır. Uygulamada eğitimci tarafından hazırlanan marakas, mobil, duyu eğitim malzemeleri, kukla gibi materyaller kullanılmıştır. Ayrıca çocuğun gelişimin desteklemek ve ev ortamını zenginleştirmek amacı ile evdeki artık malzemelerden yararlanılarak eğitim aracı ve oyuncak yapımı öğretilmiştir. Etkinlik uygulamaları Anne Eğitim Programındaki konunun tartışılmasından sonra dakikalık sürede toplam 14 hafta yapılmıştır. Ayrıca eğitimci tarafından etkinliklerin uygulanması demostrasyon yöntemi ile anneler öğretilmiş ve o hafta içerisinde en az 3-4 kez uygulama yapması istenmiştir. Bununla birlikte anneler etkinlik uygulamada yakın bireylerden destek alma (baba, büyük kardeş vb.) konusunda teşvik edilmiştir. Böylece de çocuğun çevresindeki diğer bireylerin de eğitime katılması amaçlanmıştır. VERİLERİN ANALİZİ Bu çalışmada örneklemi oluşturan annelerin anne-çocuk eğitim programını algılamalarına göre verdikleri cevaplar ile, a) Çalışma durumu, b) Bilgi formundaki değişkenler arasında farklılık olup olmadığı istatistiksel olarak khi-kare (x 2 ) işlemi ile kontrol edilmiştir. BULGULAR VE TARTIŞMA Araştırma örneklemine dahil edilen annelerin öğrenim durumu incelendiğinde; çalışan annelerin çoğunluğunun (%77.4) yüksekokul mezunu, çalışmayan annelerin çoğunluğunun ise (%52.5) ilkokul mezunu olduğu bulunmuştur. Çalışan annelerin %76.6 sı memur olarak görev yapmaktadır. Çalışan annelerin yaş ortalaması 31, çalışmayan annelerin ise 26.8 olduğu saptanmıştır. Çalışan annelerin çoğunluğunun (%64.5) ve çalışmayan annelerin çoğunluğunun (%37.4) tek çocuğu olduğu bulunmuştur. Çalışan annelerin eğitim alan çocuklarının (%56.6) ve çalışmayan annelerin eğitim alan çocuklarının (%41.0) çoğunlukla doğum sırasının birinci olduğu saptanmıştır. Annelerin programı algılamalarına göre verdikleri cevaplara göre yapılan khi-kare analizleri Tablo 1 ile Tablo 5 arasında verilmiştir. 136

5 A. B. Aksoy Anne-Çocuk Eõitim Programína Katílan Annelerin Program Hakkíndaki Görüåleri Tablo 1. Çalışan ve Çalışmayan Annelerin Algılarına Göre Programın Çocuk Eğitimine Olan Katkıları Çalışma Durumu Çalışan Anne Çalışmayan Anne Önem Kısmen Evet Hayır Kısmen Evet Hayır x 2 -lilik Görüşler S % S % S % S % S % S % 1. Çocuğunuzun öğreniminde başarılı olabileceğiniz fikrini verdi (n: 71) P> Çocuk gelişiminin değişik konularında bilgi edinmenizi sağladı (n: 71) 3. Çocuk eğitimine yönelik etkinlik seçmede daha yeterli olduğunuzu hissettirdi (n: 71). 4. Çocuğunuzun eğitimine katılmanız gerektiğini ortaya çıkardı (n: 71). 5. Çocuğunuza eğitim verme konusunda daha yeterli olduğunuz fikrini verdi (n:71). 6. Çocuğunuzun eğitimine ne oranda katkıda bulunabileceğinizi ortaya çıkarda (n: 71). 7. Çocuğunuzun devam ettiği kreş ile iletişiminizi geliştirdi (n: 31) P> P> P> P> P> Tablo 1 e göre annelerin programın çocuk eğitimine olan katkıları hakkındaki görüşleri arasındaki farklılıklar tüm maddelerde önemsiz bulunmuştur (P>0.05). Siegel ve Haas (1963) tarafından yapılan bir çalışmada da anne çalışmasının çocuğu üzerinde tek başına olumsuz etki yapmadığı, ancak çocukların yoksulluk, evlilik uyumsuzluğu ve boşanma gibi nedenlerle birleştiğinde olumsuzluk yarattığı ortaya koyulmuştur. Bu çalışma bulguları destekler niteliktedir. Ancak yapılan diğer analizlerde 1. maddedeki görüşe katılma durumlarına sahip oldukları çocuk sayısı ve çocuklarının doğum sırasına göre farklılık önemli bulunmuştur. 1. maddedeki çocuğunuzun öğreniminde başarılı olabileceğiniz fikrini verdi görüşüne göre çoğunlukla evet cevabı veren annelerin, çocuklarının doğum sıralarının ikinci çocuk olduğu (x 2 = P<0.05) ve iki çocuklu aileler (x 2 =7.486 P<0.05) olduğu bulunmuştur. Yine 3.maddede çocuk eğitimine yönelik etkinlik seçmede daha yeterli olduğunuzu hissettirdi görüşüne katılma durumu doğum sırası ve çocuk sayısına göre farklılığın önemli olduğu saptanmıştır. 1. maddede olduğu gibi 2 çocuğu 137

6 Anne-Çocuk Eõitim Programína Katílan Annelerin Program Hakkíndaki Görüåleri A. B. Aksoy olan (x 2 = P<0.05) ve çocuğunun doğum sırası 2. olan (x 2 =9.593 P<0.05) anneler daha fazla evet cevabını vermişlerdir. Dikkat edildiği zaman 1. ve 3. maddedeki görüşlere evet cevabını veren annelerin çocuklarının ikinci çocuk ve annelerin 2 çocuğa sahip oldukları görülmektedir. Bu durumda annelerin birinci çocuklarında yeterince deneyim kazanıp, ikinci çocuklara eğitim verirken bu deneyimlerinden yararlandıkları olasılığı ile açıklanabilir. Tablo 2. Çalışan ve Çalışmayan Annelerin Algılarına Göre Programın Anne-Çocuk İlişkisine Olan Katkıları Çalışma Durumu Çalışan Anne Çalışmayan Anne Kısmen Evet Hayır Kısmen Evet Hayır Görüşler S % S % S % S % S % S % x 2 Önemlilik 1. Çoğunuzla olan ilişkilerinizi geliştirdi (n: 71). 2. Çoğunuzla oyun oynama becerilerinizi artırdı (n: 71). 3. Bir sorun çıktığında konuşma tarzınızın farklılaşmasını sağladı (n: 71). 4. Çocuğunuzu daha iyi tanımanıza yardım etti (n: 71). 5. Çoğunuzla uyguladığınız disiplin tekniklerini olumlu olarak etkiledi (n: 71). 6. Diğer çocuklarınız için de faydalı olacak disiplin teknikleri geliştirmenize yardımcı oldu (n: 62) P> P> P> P<0.05* P> P>0.05 Tablo 2 de çalışan ve çalışmayan annelerin 4.maddedeki çocuğunuzu daha iyi tanımaya yardım etti görüşüne katılma durumları arasındaki farklılık önemli bulunurken (P<0.05) diğer maddelerle arasındaki farklılıklar önemsiz bulunmuştur (P>0.05). Cudaback ve arkadaşları (1985) tarafından mektupla uzaktan eğitim metodu ile yapılan çalışmanın değerlendirilmesi sonucunda, eğitime katılan ebeveynlerin %98 i bebeğinin büyümesi ve gelişimi ile ilgili konuları öğrendiklerini ifade etmişlerdir. Sperry ve Garner (1965) in üç yaşından küçük çocuğu olan annelerle yaptıkları çalışma sonucunda da, annelerin en çok fiziksel bakım konusunda bilgi sahibi oldukları bulunmuştur. Grup toplantıları sonucunda da anneler çocuklarının gelişim düzeylerini öğrendiklerini, böylece de çocuklarına daha iyi yardım edebildiklerini, ayrıca da eğitim alan çocukları ile komşu çocukları arasında gelişimsel farklılıkları daha iyi gözleyebildiklerini ifade etmişlerdir. 138

7 A. B. Aksoy Anne-Çocuk Eõitim Programína Katílan Annelerin Program Hakkíndaki Görüåleri Yapılan diğer analizlerde 4. maddedeki görüş açısından, annelerin öğrenim düzeyi ve çocuklarının doğum sırasına göre farklılıklar önemli bulunmuştur. Çocuğunuzu daha iyi tanımanıza yardım etti görüşüne çoğunlukla ilkokul mezunu anneler (x 2 = P<0.05) ile çocuğunun doğum sırası ikinci olan anneler (x 2 = P<0.05) evet cevabını vermişlerdir. Çocuğunuza uyguladığınız disiplin tekniklerini olumlu olarak etkiledi maddesine katılma durumu annelerin sahip oldukları çocuk sayısı ve çocuklarının doğum sırasına göre önemli düzeyde farklı bulunmuştur. Bu maddeye çoğunlukla evet cevabı veren, 2 çocuğu olan (x 2 =9.047 P<0.05) ve çocuğunun doğum sırası ikinci olan (x 2 = P<0.05) annelerdir. Çocuğunuzla oyun oynama becerilerinizi arttırdı maddesindeki görüşe katılma durumu annenin öğrenim düzeyine göre önemli farklılık olduğu saptanmıştır (P<0.05). Bu görüşte ilkokul mezunu anneler daha fazla evet cevabı vermiştir (x 2 = P<0.05). Monighan (1984) ın yaptığı araştırma sonucuna göre ebeveynler çocukla ne kadar oynarlarsa, ebeveyn ve çocuk arasında o kadar olumlu bir etkileşimin geliştiği saptanmıştır. Bu sonuçlar araştırma bulguları ile tutarlılık göstermektedir. Annelerle yapılan grup toplantılarında da özellikle ilkokul mezunu çalışmayan anneler oyun oynamanın çocuk açısından değeri anlayarak, onlarla oynamaya zaman ayırdıklarını bu sürede ilişkilerini geliştirdiklerini belirtmişlerdir. Tablo 3. Çalışan ve Çalışmayan Annelerin Algılarına Göre Programın Evdeki Diğer Aile Bireylerine Olan Katkıları Çalışma Durumu Çalışan Anne Çalışmayan Anne Kısmen Evet Hayır Kısmen Evet Hayır Görüşler S % S % S % S % S % S % x 2 Önem -lilik 1. Aile bireyleri ile olan iletişiminizi artırdı (n: 70). 2. Çocuğunuzla babası arasındaki iletişimi artırdı (n: 70) 3. Çocuğunuzun eğitiminde babanın aktif görev almasını sağladı (n: 70) P> P> P>0.05 Tablo 3 incelendiğinde çalışan ve çalışmayan annelerin programın evdeki diğer aile bireylerine katkılarına ilişkin görüşleri arasındaki farklılık tüm maddelerde önemsiz olduğu görülmektedir (P>0.05). Ancak aile bireyleri ile olan iletişiminizi arttırdı görüşüne katılma durumu ile annenin öğrenim durumu arasındaki farklılık önemli bulunmuştur. Buna göre lise mezunu olan anneler çoğunlukla evet, arttırdı cevabını vermişlerdir (x 2 =8.708 P<0.05). Ancak bu görüşe katılma durumu diğer öğrenim düzeyinde olan annelerde de fazla bulunmuştur. 139

8 Anne-Çocuk Eõitim Programína Katílan Annelerin Program Hakkíndaki Görüåleri A. B. Aksoy Anneler ile yapılan grup toplantılarında da anneler evdeki diğer bireyler (büyük kardeş, babaanne, baba, dede, diğer yakın akrabalar) ile iletişimlerinin arttığını, ancak bu programa babaların da dahil edilmesi gerektiğini özellikle vurgulamışlardır. Hatta sohbet toplantılarında öğrendikleri yeni bilgileri komşularına da aktardıklarını ifade etmişlerdir. Tablo 4. Çalışan ve Çalışmayan Annelerin Algılarına Göre Programın Anneye Olan Katkıları Çalışma Durumu Çalışan Anne Çalışmayan Anne Önemlilik Kısmen Evet Hayır Kısmen Evet Hayır x 2 Görüşler S % S % S % S % S % S % 1. Aile bireylerine karşı daha düşünceli davranmanıza P>0.05 yardımcı oldu (n: 71). 2. Evdeki diğer aile bireyleri onlarla iletişiminizin olumlu P>0.05 yönde değiştiğinizi farketti (n=70). 3. Aile içindeki kararlara daha aktif katılmanızı P>0.05 sağladı (n= 71). 4. Duygularınızı kontrol altına almanızı sağladı P<0.05* (n= 71). 5. Eve ve çocuğa ait sorumlulukların paylaşılmasını sağladı P>0.05 (n= 71). 6. Aileniz sizin başarılı olduğunuzu farketti P>0.05 (n= 71). 7. Aile bireylerinin hepsini eşit ölçüde sevmenize yardımcı oldu (n= 71) P>0.05 Tablo 4 e göre annelerin çalışma durumuna göre duygularınızı kontrol altına almanızı sağladı maddesi hakkındaki görüşleri yönünden farklılık önemli bulunurken (P<0.01), diğer maddelere ilişkin görüşler arasındaki farklılıklar önemsiz bulunmuştur (P>0.05) yılında Pherson ve Robinson un yaptığı 10 haftalık eğitim sonunda, çalışmaya katılan annelerin kendine güven ve çocuklarının davranışlarının nedenlerini görebilme konularında belirgin bir artış olduğu görülmüştür. Bu çalışmada da grup toplantılarında anneler kendilerine olan güvenlerinin arttığını, çevresi ile daha rahat iletişim kurduklarını, eskiye oranla duygularını daha iyi denetleyebildiklerini sözel olarak ifade etmişlerdir. Çalışan anneler hem iş yaşamı hem de evde birçok sorumluluklar yüklendiği için daha fazla stresli durumlarla başa çıkmak zorunda kaldıklarından duygularını zaman zaman kontrol altına almakta zorlanabilmektedir. Ancak bu program sonucunda çalışan annelerin çoğunluğu duygularınızı kontrol altına almanızı sağladı görüşüne katılarak evet cevabını vermişlerdir. 140

9 A. B. Aksoy Anne-Çocuk Eõitim Programína Katílan Annelerin Program Hakkíndaki Görüåleri Tablo 5. Çalışan ve Çalışmayan Annelerin Algılarına Göre Ev Ortamının Düzenlenmesine Olan Katkıları Çalışma Durumu Çalışan Anne Çalışmayan Anne Önem Kısmen Evet Hayır Kısmen Evet Hayır x 2 -lilik Görüşler S % S % S % S % S % S % 1. Ev ortamının düzenlenmesinin öneminin farkına P>0.05 varmanızı sağladı (n= 71) 2. Ev ortamının (eğitim araçlarının bulunması, oyun yeri ve odasının) nasıl düzenleneceği fikrini verdi (n= 70) P>0.05 Yukarıdaki tabloya bakıldığında çalışan ve çalışmayan annelerin programın ev ortamının düzenlenmesine olan katkısını değerlendiren maddeler hakkındaki görüşleri arasındaki farklılıkların önemsiz olduğu görülmektedir (P>0.05). Ayrıca yapılan diğer analizlerde ev ortamının nasıl düzenleneceği fikrini verdi maddesi ile annelerin öğrenim düzeyleri arasındaki farklılığın önemli olduğu saptanmıştır. Bu maddeye de çoğunlukla ilkokul mezunu anneler evet cevabını (x 2 = P<0.05) vermişlerdir. Bu çalışmada araştırmaya alınan çalışan annelerin çoğunluğu yüksekokul, çalışmayan annelerin çoğunluğu ise ilkokul mezunudur. Daha önce de belirtildiği gibi çalışan anneler çocuğu ile ilgili konularda kreş öğretmenlerinin profesyonel yardımını almakta, ancak çalışmayan annelerin böyle bir yardım alma şansı yoktur. Çocuğun benlik kavramının gelişimi açısından ev ortamının nasıl düzenleneceği fikrini eve gelen ev ziyaretçilerinden öğrenmişlerdir. Bu bilgiler doğrultusunda evde düzenlemeler yapılmıştır. Zaten yapılan grup toplantılarında da çalışmayan anneler çocuğa ait oyun yeri ve odasının çocuk açısından öneminin farkına vardıklarını belirtmişlerdir. Sonuç olarak, anne-çocuk eğitim programının kazançlarını çalışan ve çalışmayan anneler bazı kriterler açısından farklı olarak algılasalar bile, programın her iki anne grubu ve çocukları için değerli katkılar sunduğu bulunmuştur. Bu nedenle anne-çocuk eğitim programlarının programa katılan annelerin görüş ve önerileri de dikkate alınarak geliştirilmesi ve ülkemiz genelinde daha geniş kitlelere yaygınlaştırılmasının gereği bir kez daha ortaya çıkmaktadır. 141

10 Anne-Çocuk Eõitim Programína Katílan Annelerin Program Hakkíndaki Görüåleri A. B. Aksoy KAYNAKÇA ALLEN, K.E., (1992). The Exceptional Child: Main Streaming in Early Childhood Education. New York: Delmar Publisher Inc. 38. BERK, L.E. (1991) Child Development, Boston: Allyn and Bacon. BUTLER, A.L. (1974) Early Childhood Education Planning and Administering Programs, D. Van Nostrand Company, New York. CUDABACK, D., DARDEN, C., NELSON, P., O BRIEN, S., PINSKY,D., WIGGINS, E., (1985) Becoming Successful Parents: Can Age-paced Newsletters Help? Family Relations, 34, April, FRUCHER, N. (1982): New Direction in Parent Involvement. Academy For Educational Development. ERIC ED HONIG, A.S. (1990). Parent Involvement in Early Childhood Education. Fifth Printing of Revised Edition, July, America. KAĞITÇIBAŞI, Ç. (1998) Kültürel Psikoloji Kültür Bağlamında İnsan ve Aile, 1. Baskı, Altan Matbaacılık, İstanbul. KARNES, M.B., TESKA, J.A., HODGINS, A.S., BADGER, E.D. (1970). Educational Intervention at Home by Mothers of Disadvantaged Infants. Child Development, 41, LAOSA, L.M. (1980). Maternal Teaching Strategies in Chicano and Anglo-American- Families: The Influence of Culture and Education on Maternal Behavior Child Development, 51, MADDEN, J., O HARA, J., LEVENTSTEIN, P. (1984) Home Again: Effects of the Mother-Child Home Program on Mother and Child Child Development, 55, MILLER, R. (1996) The Developmentally Appropriate Inclusive Classroom in Early Education. Delmar Publishers. Albany. MONIGHAN, PHILIP, A. (1984) Social and Cognitive Dimensions of Solitery Play and Egocentric Speech During the Preschool Years, Dissertation Abstracts International, 43, 3, September: MYERS, R.G. (1995) Toward A Fair Start For Children. The Young Child and the Family Environment Project. Unesco: Paris. PHERSON, K.L. and ROBINSON, C.C. (1990) Parent Eductaion; Does it Make a Difference: Child Study Journal, 20, 4: POWELL, D.R. (1990). Families and Early Childhood Programs. National Association for the Education of Young Children. Washington. SIEGEL, A.L. and HAAS, M.B. (1963) The Working Mother; A Review of Research, Child Development, 34, 3: SPERRY, I. And GARNER; K. (1968) Information and Services Obtained and Designed by Parents, North Caroline, Experiment Station, 3: TEMEL, F.Z. (1998) Anne-Çocuk Eğitim Programı ve Yaygınlaştırılması Çağdaş Eğitim Dergisi, Yıl: 23, Sayı; 247, Ekim, TEMEL, F.Z. (1999) Aile Eğitiminde Head Start Yaklaşımı, Çağdaş Eğitim Dergisi, Yıl: 24, Sayı: 255, Haziran,

Aile Eğitim Programları ve Etkililiği: Dünyada Neler Uygulanıyor?

Aile Eğitim Programları ve Etkililiği: Dünyada Neler Uygulanıyor? Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2009 (1) 25. Sayı 1 Aile Eğitim Programları ve Etkililiği: Dünyada Neler Uygulanıyor? Fatma Tezel Şahin 1, F. Nilgün Cevher Kalburan 2 Özet Okulöncesi

Detaylı

The Effect of Mother-Child Education Program which is One of the Early Childhood Education Programs on Cognitive Development of Six Age Children *

The Effect of Mother-Child Education Program which is One of the Early Childhood Education Programs on Cognitive Development of Six Age Children * Elementary Education Online, 6(2), 234-248, 2007. İlköğretim Online, 6(2), 234-248, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Mother-Child Education Program which is One of the Early

Detaylı

TÜRK TOPLUMUNDA AİLE-ÇOCUK İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRK TOPLUMUNDA AİLE-ÇOCUK İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ 775 ÖZET TÜRK TOPLUMUNDA AİLE-ÇOCUK İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ TEZEL ŞAHİN, Fatma * -CEVHER, Fatma Nilgün ** TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Aile sürekli bir gelişim ve değişim süreci içerisindedir. Ekonomik koşulların

Detaylı

Sayı ve İşlem Kavramı Kazanımında Müzikli Oyunların Etkisi

Sayı ve İşlem Kavramı Kazanımında Müzikli Oyunların Etkisi Ege Eğitim Dergisi 2006 (7) 2: 43 56 Sayı ve İşlem Kavramı Kazanımında Müzikli Oyunların Etkisi Uz. Emine Yılmaz Bolat 1, Yrd. Doç. Dr. Ayperi Dikici Sığırtmaç 2 Öz Bu araştırma, Adana nın Yüreğir ilçesindeki

Detaylı

3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN BABALARIN BABALIK ROLÜ ALGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN BABALARIN BABALIK ROLÜ ALGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ 3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN BABALARIN BABALIK ROLÜ ALGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Ayberk Asena TELLİ Ebelik Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Hava ÖZKAN Yüksek Lisans Tezi - 2014 T.C.

Detaylı

A STUDY TO EVALUATE VALIDITY AND RELIABILITY OF CHILD PARENT RELATIONSHIP SCALE FOR FATHERS WHO HAVE CHILDREN IN PRESCHOOL PERIOD

A STUDY TO EVALUATE VALIDITY AND RELIABILITY OF CHILD PARENT RELATIONSHIP SCALE FOR FATHERS WHO HAVE CHILDREN IN PRESCHOOL PERIOD Halil UZUN 1, Gülen BARAN 2 ÇOCUK EBEVEYN İLİŞKİ ÖLÇEĞİ NİN OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUĞU OLAN BABALAR İÇİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Özet Bu araştırma Pianta nın (1992) ebeveyn çocuk ilişkisini değerlendirmek

Detaylı

Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Çocuk İstismari, İhmali, Şiddet Ve Eğitimcilerin Rolü Konusundaki Görüşleri

Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Çocuk İstismari, İhmali, Şiddet Ve Eğitimcilerin Rolü Konusundaki Görüşleri Ege Eğitim Dergisi 2013 (14) 1: 50 66 Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Çocuk İstismari, İhmali, Şiddet Ve Eğitimcilerin Rolü Konusundaki Görüşleri Nilay DEREOBALI Sevinç ÇIRAK KARADAĞ Sibel SÖNMEZ Öz

Detaylı

6 Yaş Çocuklarının Sayı Kavramının Gelişiminde Kavram Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi 1

6 Yaş Çocuklarının Sayı Kavramının Gelişiminde Kavram Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi 1 6 Yaş Çocuklarının Sayı Kavramının Gelişiminde Kavram Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi 1 Öğrt. Gör. Selcen AKUYSAL AYDOĞAN, Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Okulöncesi

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ ve EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ ve EĞİTİMİ BİLİM DALI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ

Detaylı

60-72 Aylık Çocukların Çevreye Karşı Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Đncelenmesi 1

60-72 Aylık Çocukların Çevreye Karşı Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Đncelenmesi 1 Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 10, Sayı 3, Aralık 2009 Sayfa 37-48 60-72 Aylık Çocukların Çevreye Karşı Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Đncelenmesi 1 Oğuz Serdar KESĐCĐOĞLU

Detaylı

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420 Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Farklı Sosyoekonomik Düzeylerde Okulöncesi Eğitimi Alan ve Almayan İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dil Gelişimlerinin

Detaylı

ANNE-BABA EĞİTİM DÜZEYİNİN İLKÖĞRETİM 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DUYGULARI İFADE ETME BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ANNE-BABA EĞİTİM DÜZEYİNİN İLKÖĞRETİM 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DUYGULARI İFADE ETME BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ANNE-BABA EĞİTİM DÜZEYİNİN İLKÖĞRETİM 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DUYGULARI İFADE ETME BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Uzman Okul Öncesi Öğrt. Ülkü Kale Karaaslan, Selçuklu Süleyman Çelebi Orta Okulu, Konya

Detaylı

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI ANKARA 2006 PKMB PROJELER KOORDÝNASYON M E R K E ZÝ B AÞKANLIÐI PROJECTS COORDINATION CENTER

Detaylı

AVUSTRALYA DA İLKOKUL DÜZEYİNDEKİ TÜRK ÖĞRENCİLERİN ANA DİL EDİNİMİNDE AİLE VE OKUL ETKİLEŞİMİ * ÖZET

AVUSTRALYA DA İLKOKUL DÜZEYİNDEKİ TÜRK ÖĞRENCİLERİN ANA DİL EDİNİMİNDE AİLE VE OKUL ETKİLEŞİMİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/9 Summer 2014, p. 855-869, ANKARA-TURKEY AVUSTRALYA DA İLKOKUL DÜZEYİNDEKİ TÜRK ÖĞRENCİLERİN ANA DİL EDİNİMİNDE

Detaylı

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010 T.C. TRAKYAA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜS SÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENENN ÖZERKLİĞİİ

Detaylı

Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi nin 61-72 Aylık Türk Çocuklarına Uyarlanması *

Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi nin 61-72 Aylık Türk Çocuklarına Uyarlanması * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(2) 669-692 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.2.1682

Detaylı

EĞİTİMDE HAZIR BULUNUŞLUĞUN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI A REVIEW STUDY ABOUT IMPORTANT OF READINESS IN EDUCATION

EĞİTİMDE HAZIR BULUNUŞLUĞUN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI A REVIEW STUDY ABOUT IMPORTANT OF READINESS IN EDUCATION EĞİTİMDE HAZIR BULUNUŞLUĞUN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI Gonca Harman Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı gonca.harman@omu.edu.tr Dilek Çelikler Ondokuz

Detaylı

İNTÖRN OLMAYA ADAY HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE ZAMAN YÖNETİMİ VE AKADEMİK BAŞARI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

İNTÖRN OLMAYA ADAY HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE ZAMAN YÖNETİMİ VE AKADEMİK BAŞARI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences Yıl: 2010/1, Sayı:11 Year: 2010/1, Number:11 İNTÖRN OLMAYA ADAY HEMŞİRELİK

Detaylı

GELİR DÜZEYİNİN EĞİTİM İMKANLARINDAN YARARLANMA DÜZEYİNE ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ VE ATATÜRK LİSESİ ÖRNEĞİ

GELİR DÜZEYİNİN EĞİTİM İMKANLARINDAN YARARLANMA DÜZEYİNE ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ VE ATATÜRK LİSESİ ÖRNEĞİ Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl: 2013/2, Sayı:18 Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social SciencesYear: 2013/2, Number:18 GELİR DÜZEYİNİN EĞİTİM İMKANLARINDAN

Detaylı

EDEBİYAT ÖĞRETİMİNDE GÖRSEL ARAÇ KULLANIMI: KISA ÖYKÜ ÖRNEĞİ

EDEBİYAT ÖĞRETİMİNDE GÖRSEL ARAÇ KULLANIMI: KISA ÖYKÜ ÖRNEĞİ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2009, 27, 1 16 EDEBİYAT ÖĞRETİMİNDE GÖRSEL ARAÇ KULLANIMI: KISA ÖYKÜ ÖRNEĞİ VISUAL MATERIALS IN THE TEACHING OF LITERATURE: A SHORT STORY APPLICATION

Detaylı

ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN AİLE İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN AİLE İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN AİLE İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ S.H.U. Fuat ÖZŞENOL (*), Dr. Vedat IŞIKHAN (**), Dr. Bülent ÜNAY (*), Dr. Halil İbrahim AYDIN (*), Dr. Rıdvan AKIN (*), Dr. Erdal GÖKÇAY

Detaylı

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUĞA SAHİP ANNE/BABALARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARINA VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE PLANLI EĞİTİMİN ETKİSİ

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUĞA SAHİP ANNE/BABALARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARINA VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE PLANLI EĞİTİMİN ETKİSİ C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005, 9 (2) ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUĞA SAHİP ANNE/BABALARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARINA VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE PLANLI EĞİTİMİN ETKİSİ Ferda YILDIRIM*, Zeynep

Detaylı

OKULÖNCESİ EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA YAZMA BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

OKULÖNCESİ EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA YAZMA BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Okulöncesi Eğitimi Alan Ve Almayan İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Yazma... OKULÖNCESİ EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA YAZMA BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

Çalışan Gençlerde Benlik Saygısı, İletişim Becerileri ve Stresle Baş Etme

Çalışan Gençlerde Benlik Saygısı, İletişim Becerileri ve Stresle Baş Etme Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(1):17-26 Çalışan Gençlerde Benlik Saygısı, İletişim Becerileri ve Stresle Baş Etme [Self Esteem Communication Skills and Cooping with Stress of Young

Detaylı

İlköğretim Çağında Vergi Algısının İncelenmesi: Zonguldak İli Örneği

İlköğretim Çağında Vergi Algısının İncelenmesi: Zonguldak İli Örneği Y.2014, Cilt 4, Sayı 2, ss.301-326 Y.2014, Volume 4, Issue 2, pp.301-326 İlköğretim Çağında Vergi Algısının İncelenmesi: Zonguldak İli Örneği Kadir ÇELİK Sorumlu Yazar, Zonguldak Gelir İdaresi Başkanlığı,

Detaylı

ERGENLERDE BENLİK SAYGISI VE ÖZNEL DİNDARLIK ALGISININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1

ERGENLERDE BENLİK SAYGISI VE ÖZNEL DİNDARLIK ALGISININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 17, s. 439-468 ERGENLERDE BENLİK SAYGISI

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARI Öğr. Gör. Melda Süzer Sınıf Öğretmenliği Bölümü Eğitim Fakültesi Pamukkale Üniversitesi ÖZET Boş zamanların değerlendirilmesi, bir

Detaylı

Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki

Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 10, Sayı 1, (2009), (213-227) 213 Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ŞİDDET EĞİLİMLERİNİN VE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ŞİDDET EĞİLİMLERİNİN VE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ DOI: 10.7816/nesne-01-02-02 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ŞİDDET EĞİLİMLERİNİN VE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ Semanur KODAN ÇETİNKAYA 1 ÖZET Bu araştırma üniversite öğrencilerinin

Detaylı