ANNE-ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMINA KATILAN ANNELERİN PROGRAM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANNE-ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMINA KATILAN ANNELERİN PROGRAM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ"

Transkript

1 ANNE-ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMINA KATILAN ANNELERİN PROGRAM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Ayşe B. AKSOY Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi Bölümü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı Beşevler / ANKARA ÖZET Bu çalışma Anne-Çocuk Eğitim Programına katılan annelerin görüşlerini değerlendirmek için planlanmıştır. Araştırmanın örneklemi; çalışan ve çalışmayan anneler oluşturmuştur. Anne Eğitim Programı ve Gelişimsel Eğitim Programı 14 hafta boyunca anne ve çocuklarına uygulanmıştır. Eğitim Programı tamamlandıktan sonra veriler khi-kare yöntemi ile analiz edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Anne-çocuk ilişkisi, anne-çocuk eğitim programı, aile eğitimi THE OPINIONS OF MOTHERS PARTICIPATING IN MOTHER-CHILD EDUCATION PROGRAM ABSTRACT This study has been designed to evaluate the contribution of a Mother-Child Education Program with mothers and children taking part in the study. The population sample of the study consisted of 71 mothers, either working or housewives. The Mother Education Program and Developmental Education Program were implemented for mothers and their children for a period of 14 weeks. After the completion of the education program, data was gathered through a survey prepared by the researcher. The data was analysed using the chi-square method. Key Words: Mother-child relationship, mother-child education program, family education GİRİŞ Ebeveynlerin çocukların gelişimindeki rolü doğumla birlikte başlayıp, yaşam boyu devam etmektedir. Ebeveyn çocuğun ilk öğretmenidir ve tüm toplumlar çocuğun eğitimindeki önemini kabul etmişlerdir. Dünyanın her yerinde ebeveyn olma en önemli görevler arasında yer almaktadır. İyi ebeveyn olmanın belirli bir formülü yoktur (Miller, 1986). Ancak erken eğitim programları ile anne-babaların çocuk eğitimi konusunda bilinçlendirilmesi ve desteklenmesi mümkündür. Bu nedenle aile eğitimine verilen önemin gittikçe arttığı gözlenmektedir. Günümüzde çocuğun ailesini de kapsamayan bir eğitim programı ile istenen hedefe ulaşmanın çok güç olduğu bilinmektedir. Aile Eğitim Programları çocuğun ve ailenin ihtiyaçlarına bağlı olarak ev merkezli, kurum merkezli yaklaşımlarla ya da ev-kurum merkezli yürütülmektedir (Temel, 1998). Aile Eğitim Programlarının hedef kitlesi, genç aileler, düşük sosyo-ekonomik düzeydeki aileler, göçmen aileler, sosyal ya da coğrafi koşullar nedeniyle izole edilmiş ailelerdir (Miller, 1986). 133

2 Anne-Çocuk Eõitim Programína Katílan Annelerin Program Hakkíndaki Görüåleri A. B. Aksoy Aile Eğitim Programlarından ev merkezli aile eğitimi çocuğun gelişimi ve eğitiminde aileyi temel almaktadır. Bu programda aileye ev ziyaretleri yapılmaktadır. Ev ziyaretlerinin en önemli rolü, ebeveynleri kendi çocuklarının eğitiminde etkili kılmaktır (Powell, 1990). Kurum merkezli eğitim ise, çoğunlukla grup toplantıları şeklinde düzenlenmektedir. Bu programların çeşitli amaçları vardır. Bunlardan bazıları çocukların; dil becerilerini geliştirmek, çocuğu motive etme yollarını öğretmek, ebeveynin kendinin farkına varmasını, desteklemek, ebeveyne ihtiyaçlarını ifade etmeyi öğretmek, ev yönetimi becerilerini geliştirmek ve evdeki materyallerin kullanımını öğretmektir (Honig, 1979). Programda anne-babaları grup toplantıları yoluyla biraraya getirip, eğitim verme şeklinde gerçekleşmektedir. Bu yöntemle yapılan eğitim sadece aileye verilip, aile yoluyla çocuğun eğitilmesi hedef alınabileceği gibi erken çocukluk programları ile de birleştirilebilir. Ailelerin eğitim ihtiyaçları saptanarak eğitim verilirken, çocuklara da uygun koşullar sağlanarak profesyonel, yarı profesyonel, gönüllü, eğitilmiş bakıcılar tarafından eğitim verilmektedir (Myers, 1995). Aile Eğitim Programlarının uzun süreli etkileri bir çok uzunlamasına çalışmada incelenmiştir. Çalışmalar sonucunda programa katılan annelerin çocukları ile daha olumlu bir iletişim kurduğu, çocuk yetiştirme tutumlarında daha esnek olduğu, eğitimcilik rolünü daha iyi benimsediği, benlik saygılarının yüksek olduğu, aile içerisinde statülerinin yükseldiği, kendi yaşamlarına daha iyimser baktığı ve kendi kendilerine yeterli hale geldikleri saptanmıştır. Aile Eğitimi ile birlikte yürütülen Erken Eğitim Programlarında ise çocukların zeka bölümü puanları ve okul başarılarının arttığı, sosyal uyumlarının olumlu yönde değiştiği ve bu etkilerin gençlik dönemine kadar uzandığı saptanmıştır (Powell, 1990; Allen, 1992; Berk, 1991; Frucher, 1982; Kağıtçıbaşı, 1998; Karnes ve ark., 1970; Madden ve ark., 1984; Laosa, 1980). Aile Eğitim Programının etkilerini değerlendirmek araştırmacı açısından son derece güçtür. Çünkü aynı anda bir çok değişkeni kontrol etmek ve eğitimin özel olarak etkisini ayırt etmek gerekmektedir. Bazı programlarda çocuklar öğretmenler tarafından test edilerek ya da anneler ile görüşülerek değerlendirme yapılmaktadır. Bazılarında ise, annelerin yeterlilikleri, tutumları ve kendine değer vermesi ölçülerek programın değerlendirmesi yapılmaktadır. Ebeveyn eğitim programlarının değerlendirilmesinde olumlu sonuçlar olarak; ebeveynin özsaygısı, güveni, ebeveynlik becerileri, çocuğu kabulü ve çocuğun eğitimi konusundaki değerleri benimsemesinde değişim göstermesi en önemli kanıtlar olarak benimsenmiştir (Butler, 1974; Honig, 1979; Temel, 1999). Bu çalışma anne-çocuk eğitim programına katılan çalışan ve çalışmayan annelerin program hakkındaki görüşlerini incelemek amacı ile planlanmıştır. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE ARAÇLARI Araştırmanın evrenini Ankara il merkezinde yaşayan 0-3 yaş grubu çocuğu olan anneler oluşturmaktadır. 134

3 A. B. Aksoy Anne-Çocuk Eõitim Programína Katílan Annelerin Program Hakkíndaki Görüåleri Araştırma örneklemi ise ev merkezli eğitim alan ve çalışmayan 40 anne ile çocukları kreşe giden ve çalışan 31 anne olmak üzere toplam 71 anneden oluşmuştur. VERİ TOPLAMA ARAÇLARI Bu çalışmada aileye ait bilgi formu ve anne-çocuk eğitim programı değerlendirme anketi veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Ayrıca eğitim programının 7. ve 14. haftasında annelerle grup toplantıları yapılarak, program hakkındaki görüşlerini sözel olarak ifade etmeleri istenmiştir. Grup toplantılarında eğitim programının annenin kendisine, çocuğunun gelişimine ve ailedeki diğer bireylere olan katkısı hakkında sorular sorulmuş, annelerin verdikleri cevaplar kaydedilmiştir. Ayrıca annelerle programın yaygınlaştırılması amacı ile yaptıkları uygulamalar hakkında tartışılmıştır. Değerlendirme anketinin hazırlanmasında literatür, program içeriğinden ve daha önce uygulanan Anne Eğitim Programında tutulan kayıt ve deneyimlerden yararlanılmıştır. Anket 25 ifadeyi kapsamaktadır. Likert tipi hazırlanan ankete katılımcılardan, kendi görüşlerine göre kısmen, hayır, evet ifadelerini işaretlemeleri istenmiştir. VERİ TOPLAMA İŞLEMİ Çalışmanın başlangıcında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı dördüncü sınıf öğrencileri dört hafta eğitime alınmıştır. Uygulayacakları Aile Eğitimde kullanacakları teknik, yöntem ve araçları örneklerle anlatılmıştır. Ayrıca öğrenciler ile aile ile iletişim kurma ve davranış yönetimi teknikleri uygulamalı olarak tartışılmıştır. Bu eğitimi izleyen beşinci haftadan itibaren her bir öğrenci iki gruptaki anneler ile görüşerek çalışma saatlerini belirlemişlerdir. Uygulama süresince ev merkezli eğitim alacak çalışmayan annelere ev ziyaretleri, kurum merkezli eğitim alacak çalışan annelere ise işyerlerinde eğitim çalışmaları yapılmıştır. Anne ve çocuklarla yapılan çalışma 14 hafta sürmüştür ve hemen arkasından 15. haftada annelere hazırlanan anket uygulanmıştır. Anne-Çocuk Eğitim Programı iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım Anne Eğitim Programından oluşmuştur. Bu kısım annelerin yapılan eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi sonucunda ortaya çıkan konularla saptanmıştır. Bu doğrultuda belirlenen konular 0-3 yaş grubu çocuğunun; fiziksel-hareket-dil-zihinsel-sosyal ve duygusal gelişimi, beslenme, hastalıklar, özbakım, anne-baba-çocuk iletişimi, çocuk eğitimi ve davranış değiştirme teknikleri, oyun-oyuncak-kitap seçimi, kardeş kıskançlığı, güvenlik önlemleri, ilk yardım ve aile planlamasıdır. Annelere aktif katılma ortamı sağlanarak bu konular haftada bir gün dakikalık sürede annelere tartışma yöntemi ile anlatılmıştır. Ayrıca bu uygulamada anneler bilgi ve deneyimlerini çevresindeki diğer bireylere aktarma yönünde teşvik edilmiş, böylece de programın yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. 135

4 Anne-Çocuk Eõitim Programína Katílan Annelerin Program Hakkíndaki Görüåleri A. B. Aksoy İkinci kısım ise Gelişimsel Eğitim Programından oluşmuştur. Bu programın içeriği öncelikle Gazi Erken Çocukluk Gelişimi Değerlendirme Aracı ile çocukların gelişimsel özellikleri ve eğitim ihtiyaçları ortaya çıkarılarak saptanmıştır. Bu doğrultuda çalışmalar çocukların tüm gelişim alanlarına yönelik haftalık etkinlikler şeklinde düzenlenmiştir. Programda oyun, hikaye, dil etkinlikleri, kavram ve hareket becerileri ile ilgili çeşitli etkinlikler uygulanmıştır. Uygulamada eğitimci tarafından hazırlanan marakas, mobil, duyu eğitim malzemeleri, kukla gibi materyaller kullanılmıştır. Ayrıca çocuğun gelişimin desteklemek ve ev ortamını zenginleştirmek amacı ile evdeki artık malzemelerden yararlanılarak eğitim aracı ve oyuncak yapımı öğretilmiştir. Etkinlik uygulamaları Anne Eğitim Programındaki konunun tartışılmasından sonra dakikalık sürede toplam 14 hafta yapılmıştır. Ayrıca eğitimci tarafından etkinliklerin uygulanması demostrasyon yöntemi ile anneler öğretilmiş ve o hafta içerisinde en az 3-4 kez uygulama yapması istenmiştir. Bununla birlikte anneler etkinlik uygulamada yakın bireylerden destek alma (baba, büyük kardeş vb.) konusunda teşvik edilmiştir. Böylece de çocuğun çevresindeki diğer bireylerin de eğitime katılması amaçlanmıştır. VERİLERİN ANALİZİ Bu çalışmada örneklemi oluşturan annelerin anne-çocuk eğitim programını algılamalarına göre verdikleri cevaplar ile, a) Çalışma durumu, b) Bilgi formundaki değişkenler arasında farklılık olup olmadığı istatistiksel olarak khi-kare (x 2 ) işlemi ile kontrol edilmiştir. BULGULAR VE TARTIŞMA Araştırma örneklemine dahil edilen annelerin öğrenim durumu incelendiğinde; çalışan annelerin çoğunluğunun (%77.4) yüksekokul mezunu, çalışmayan annelerin çoğunluğunun ise (%52.5) ilkokul mezunu olduğu bulunmuştur. Çalışan annelerin %76.6 sı memur olarak görev yapmaktadır. Çalışan annelerin yaş ortalaması 31, çalışmayan annelerin ise 26.8 olduğu saptanmıştır. Çalışan annelerin çoğunluğunun (%64.5) ve çalışmayan annelerin çoğunluğunun (%37.4) tek çocuğu olduğu bulunmuştur. Çalışan annelerin eğitim alan çocuklarının (%56.6) ve çalışmayan annelerin eğitim alan çocuklarının (%41.0) çoğunlukla doğum sırasının birinci olduğu saptanmıştır. Annelerin programı algılamalarına göre verdikleri cevaplara göre yapılan khi-kare analizleri Tablo 1 ile Tablo 5 arasında verilmiştir. 136

5 A. B. Aksoy Anne-Çocuk Eõitim Programína Katílan Annelerin Program Hakkíndaki Görüåleri Tablo 1. Çalışan ve Çalışmayan Annelerin Algılarına Göre Programın Çocuk Eğitimine Olan Katkıları Çalışma Durumu Çalışan Anne Çalışmayan Anne Önem Kısmen Evet Hayır Kısmen Evet Hayır x 2 -lilik Görüşler S % S % S % S % S % S % 1. Çocuğunuzun öğreniminde başarılı olabileceğiniz fikrini verdi (n: 71) P> Çocuk gelişiminin değişik konularında bilgi edinmenizi sağladı (n: 71) 3. Çocuk eğitimine yönelik etkinlik seçmede daha yeterli olduğunuzu hissettirdi (n: 71). 4. Çocuğunuzun eğitimine katılmanız gerektiğini ortaya çıkardı (n: 71). 5. Çocuğunuza eğitim verme konusunda daha yeterli olduğunuz fikrini verdi (n:71). 6. Çocuğunuzun eğitimine ne oranda katkıda bulunabileceğinizi ortaya çıkarda (n: 71). 7. Çocuğunuzun devam ettiği kreş ile iletişiminizi geliştirdi (n: 31) P> P> P> P> P> Tablo 1 e göre annelerin programın çocuk eğitimine olan katkıları hakkındaki görüşleri arasındaki farklılıklar tüm maddelerde önemsiz bulunmuştur (P>0.05). Siegel ve Haas (1963) tarafından yapılan bir çalışmada da anne çalışmasının çocuğu üzerinde tek başına olumsuz etki yapmadığı, ancak çocukların yoksulluk, evlilik uyumsuzluğu ve boşanma gibi nedenlerle birleştiğinde olumsuzluk yarattığı ortaya koyulmuştur. Bu çalışma bulguları destekler niteliktedir. Ancak yapılan diğer analizlerde 1. maddedeki görüşe katılma durumlarına sahip oldukları çocuk sayısı ve çocuklarının doğum sırasına göre farklılık önemli bulunmuştur. 1. maddedeki çocuğunuzun öğreniminde başarılı olabileceğiniz fikrini verdi görüşüne göre çoğunlukla evet cevabı veren annelerin, çocuklarının doğum sıralarının ikinci çocuk olduğu (x 2 = P<0.05) ve iki çocuklu aileler (x 2 =7.486 P<0.05) olduğu bulunmuştur. Yine 3.maddede çocuk eğitimine yönelik etkinlik seçmede daha yeterli olduğunuzu hissettirdi görüşüne katılma durumu doğum sırası ve çocuk sayısına göre farklılığın önemli olduğu saptanmıştır. 1. maddede olduğu gibi 2 çocuğu 137

6 Anne-Çocuk Eõitim Programína Katílan Annelerin Program Hakkíndaki Görüåleri A. B. Aksoy olan (x 2 = P<0.05) ve çocuğunun doğum sırası 2. olan (x 2 =9.593 P<0.05) anneler daha fazla evet cevabını vermişlerdir. Dikkat edildiği zaman 1. ve 3. maddedeki görüşlere evet cevabını veren annelerin çocuklarının ikinci çocuk ve annelerin 2 çocuğa sahip oldukları görülmektedir. Bu durumda annelerin birinci çocuklarında yeterince deneyim kazanıp, ikinci çocuklara eğitim verirken bu deneyimlerinden yararlandıkları olasılığı ile açıklanabilir. Tablo 2. Çalışan ve Çalışmayan Annelerin Algılarına Göre Programın Anne-Çocuk İlişkisine Olan Katkıları Çalışma Durumu Çalışan Anne Çalışmayan Anne Kısmen Evet Hayır Kısmen Evet Hayır Görüşler S % S % S % S % S % S % x 2 Önemlilik 1. Çoğunuzla olan ilişkilerinizi geliştirdi (n: 71). 2. Çoğunuzla oyun oynama becerilerinizi artırdı (n: 71). 3. Bir sorun çıktığında konuşma tarzınızın farklılaşmasını sağladı (n: 71). 4. Çocuğunuzu daha iyi tanımanıza yardım etti (n: 71). 5. Çoğunuzla uyguladığınız disiplin tekniklerini olumlu olarak etkiledi (n: 71). 6. Diğer çocuklarınız için de faydalı olacak disiplin teknikleri geliştirmenize yardımcı oldu (n: 62) P> P> P> P<0.05* P> P>0.05 Tablo 2 de çalışan ve çalışmayan annelerin 4.maddedeki çocuğunuzu daha iyi tanımaya yardım etti görüşüne katılma durumları arasındaki farklılık önemli bulunurken (P<0.05) diğer maddelerle arasındaki farklılıklar önemsiz bulunmuştur (P>0.05). Cudaback ve arkadaşları (1985) tarafından mektupla uzaktan eğitim metodu ile yapılan çalışmanın değerlendirilmesi sonucunda, eğitime katılan ebeveynlerin %98 i bebeğinin büyümesi ve gelişimi ile ilgili konuları öğrendiklerini ifade etmişlerdir. Sperry ve Garner (1965) in üç yaşından küçük çocuğu olan annelerle yaptıkları çalışma sonucunda da, annelerin en çok fiziksel bakım konusunda bilgi sahibi oldukları bulunmuştur. Grup toplantıları sonucunda da anneler çocuklarının gelişim düzeylerini öğrendiklerini, böylece de çocuklarına daha iyi yardım edebildiklerini, ayrıca da eğitim alan çocukları ile komşu çocukları arasında gelişimsel farklılıkları daha iyi gözleyebildiklerini ifade etmişlerdir. 138

7 A. B. Aksoy Anne-Çocuk Eõitim Programína Katílan Annelerin Program Hakkíndaki Görüåleri Yapılan diğer analizlerde 4. maddedeki görüş açısından, annelerin öğrenim düzeyi ve çocuklarının doğum sırasına göre farklılıklar önemli bulunmuştur. Çocuğunuzu daha iyi tanımanıza yardım etti görüşüne çoğunlukla ilkokul mezunu anneler (x 2 = P<0.05) ile çocuğunun doğum sırası ikinci olan anneler (x 2 = P<0.05) evet cevabını vermişlerdir. Çocuğunuza uyguladığınız disiplin tekniklerini olumlu olarak etkiledi maddesine katılma durumu annelerin sahip oldukları çocuk sayısı ve çocuklarının doğum sırasına göre önemli düzeyde farklı bulunmuştur. Bu maddeye çoğunlukla evet cevabı veren, 2 çocuğu olan (x 2 =9.047 P<0.05) ve çocuğunun doğum sırası ikinci olan (x 2 = P<0.05) annelerdir. Çocuğunuzla oyun oynama becerilerinizi arttırdı maddesindeki görüşe katılma durumu annenin öğrenim düzeyine göre önemli farklılık olduğu saptanmıştır (P<0.05). Bu görüşte ilkokul mezunu anneler daha fazla evet cevabı vermiştir (x 2 = P<0.05). Monighan (1984) ın yaptığı araştırma sonucuna göre ebeveynler çocukla ne kadar oynarlarsa, ebeveyn ve çocuk arasında o kadar olumlu bir etkileşimin geliştiği saptanmıştır. Bu sonuçlar araştırma bulguları ile tutarlılık göstermektedir. Annelerle yapılan grup toplantılarında da özellikle ilkokul mezunu çalışmayan anneler oyun oynamanın çocuk açısından değeri anlayarak, onlarla oynamaya zaman ayırdıklarını bu sürede ilişkilerini geliştirdiklerini belirtmişlerdir. Tablo 3. Çalışan ve Çalışmayan Annelerin Algılarına Göre Programın Evdeki Diğer Aile Bireylerine Olan Katkıları Çalışma Durumu Çalışan Anne Çalışmayan Anne Kısmen Evet Hayır Kısmen Evet Hayır Görüşler S % S % S % S % S % S % x 2 Önem -lilik 1. Aile bireyleri ile olan iletişiminizi artırdı (n: 70). 2. Çocuğunuzla babası arasındaki iletişimi artırdı (n: 70) 3. Çocuğunuzun eğitiminde babanın aktif görev almasını sağladı (n: 70) P> P> P>0.05 Tablo 3 incelendiğinde çalışan ve çalışmayan annelerin programın evdeki diğer aile bireylerine katkılarına ilişkin görüşleri arasındaki farklılık tüm maddelerde önemsiz olduğu görülmektedir (P>0.05). Ancak aile bireyleri ile olan iletişiminizi arttırdı görüşüne katılma durumu ile annenin öğrenim durumu arasındaki farklılık önemli bulunmuştur. Buna göre lise mezunu olan anneler çoğunlukla evet, arttırdı cevabını vermişlerdir (x 2 =8.708 P<0.05). Ancak bu görüşe katılma durumu diğer öğrenim düzeyinde olan annelerde de fazla bulunmuştur. 139

8 Anne-Çocuk Eõitim Programína Katílan Annelerin Program Hakkíndaki Görüåleri A. B. Aksoy Anneler ile yapılan grup toplantılarında da anneler evdeki diğer bireyler (büyük kardeş, babaanne, baba, dede, diğer yakın akrabalar) ile iletişimlerinin arttığını, ancak bu programa babaların da dahil edilmesi gerektiğini özellikle vurgulamışlardır. Hatta sohbet toplantılarında öğrendikleri yeni bilgileri komşularına da aktardıklarını ifade etmişlerdir. Tablo 4. Çalışan ve Çalışmayan Annelerin Algılarına Göre Programın Anneye Olan Katkıları Çalışma Durumu Çalışan Anne Çalışmayan Anne Önemlilik Kısmen Evet Hayır Kısmen Evet Hayır x 2 Görüşler S % S % S % S % S % S % 1. Aile bireylerine karşı daha düşünceli davranmanıza P>0.05 yardımcı oldu (n: 71). 2. Evdeki diğer aile bireyleri onlarla iletişiminizin olumlu P>0.05 yönde değiştiğinizi farketti (n=70). 3. Aile içindeki kararlara daha aktif katılmanızı P>0.05 sağladı (n= 71). 4. Duygularınızı kontrol altına almanızı sağladı P<0.05* (n= 71). 5. Eve ve çocuğa ait sorumlulukların paylaşılmasını sağladı P>0.05 (n= 71). 6. Aileniz sizin başarılı olduğunuzu farketti P>0.05 (n= 71). 7. Aile bireylerinin hepsini eşit ölçüde sevmenize yardımcı oldu (n= 71) P>0.05 Tablo 4 e göre annelerin çalışma durumuna göre duygularınızı kontrol altına almanızı sağladı maddesi hakkındaki görüşleri yönünden farklılık önemli bulunurken (P<0.01), diğer maddelere ilişkin görüşler arasındaki farklılıklar önemsiz bulunmuştur (P>0.05) yılında Pherson ve Robinson un yaptığı 10 haftalık eğitim sonunda, çalışmaya katılan annelerin kendine güven ve çocuklarının davranışlarının nedenlerini görebilme konularında belirgin bir artış olduğu görülmüştür. Bu çalışmada da grup toplantılarında anneler kendilerine olan güvenlerinin arttığını, çevresi ile daha rahat iletişim kurduklarını, eskiye oranla duygularını daha iyi denetleyebildiklerini sözel olarak ifade etmişlerdir. Çalışan anneler hem iş yaşamı hem de evde birçok sorumluluklar yüklendiği için daha fazla stresli durumlarla başa çıkmak zorunda kaldıklarından duygularını zaman zaman kontrol altına almakta zorlanabilmektedir. Ancak bu program sonucunda çalışan annelerin çoğunluğu duygularınızı kontrol altına almanızı sağladı görüşüne katılarak evet cevabını vermişlerdir. 140

9 A. B. Aksoy Anne-Çocuk Eõitim Programína Katílan Annelerin Program Hakkíndaki Görüåleri Tablo 5. Çalışan ve Çalışmayan Annelerin Algılarına Göre Ev Ortamının Düzenlenmesine Olan Katkıları Çalışma Durumu Çalışan Anne Çalışmayan Anne Önem Kısmen Evet Hayır Kısmen Evet Hayır x 2 -lilik Görüşler S % S % S % S % S % S % 1. Ev ortamının düzenlenmesinin öneminin farkına P>0.05 varmanızı sağladı (n= 71) 2. Ev ortamının (eğitim araçlarının bulunması, oyun yeri ve odasının) nasıl düzenleneceği fikrini verdi (n= 70) P>0.05 Yukarıdaki tabloya bakıldığında çalışan ve çalışmayan annelerin programın ev ortamının düzenlenmesine olan katkısını değerlendiren maddeler hakkındaki görüşleri arasındaki farklılıkların önemsiz olduğu görülmektedir (P>0.05). Ayrıca yapılan diğer analizlerde ev ortamının nasıl düzenleneceği fikrini verdi maddesi ile annelerin öğrenim düzeyleri arasındaki farklılığın önemli olduğu saptanmıştır. Bu maddeye de çoğunlukla ilkokul mezunu anneler evet cevabını (x 2 = P<0.05) vermişlerdir. Bu çalışmada araştırmaya alınan çalışan annelerin çoğunluğu yüksekokul, çalışmayan annelerin çoğunluğu ise ilkokul mezunudur. Daha önce de belirtildiği gibi çalışan anneler çocuğu ile ilgili konularda kreş öğretmenlerinin profesyonel yardımını almakta, ancak çalışmayan annelerin böyle bir yardım alma şansı yoktur. Çocuğun benlik kavramının gelişimi açısından ev ortamının nasıl düzenleneceği fikrini eve gelen ev ziyaretçilerinden öğrenmişlerdir. Bu bilgiler doğrultusunda evde düzenlemeler yapılmıştır. Zaten yapılan grup toplantılarında da çalışmayan anneler çocuğa ait oyun yeri ve odasının çocuk açısından öneminin farkına vardıklarını belirtmişlerdir. Sonuç olarak, anne-çocuk eğitim programının kazançlarını çalışan ve çalışmayan anneler bazı kriterler açısından farklı olarak algılasalar bile, programın her iki anne grubu ve çocukları için değerli katkılar sunduğu bulunmuştur. Bu nedenle anne-çocuk eğitim programlarının programa katılan annelerin görüş ve önerileri de dikkate alınarak geliştirilmesi ve ülkemiz genelinde daha geniş kitlelere yaygınlaştırılmasının gereği bir kez daha ortaya çıkmaktadır. 141

10 Anne-Çocuk Eõitim Programína Katílan Annelerin Program Hakkíndaki Görüåleri A. B. Aksoy KAYNAKÇA ALLEN, K.E., (1992). The Exceptional Child: Main Streaming in Early Childhood Education. New York: Delmar Publisher Inc. 38. BERK, L.E. (1991) Child Development, Boston: Allyn and Bacon. BUTLER, A.L. (1974) Early Childhood Education Planning and Administering Programs, D. Van Nostrand Company, New York. CUDABACK, D., DARDEN, C., NELSON, P., O BRIEN, S., PINSKY,D., WIGGINS, E., (1985) Becoming Successful Parents: Can Age-paced Newsletters Help? Family Relations, 34, April, FRUCHER, N. (1982): New Direction in Parent Involvement. Academy For Educational Development. ERIC ED HONIG, A.S. (1990). Parent Involvement in Early Childhood Education. Fifth Printing of Revised Edition, July, America. KAĞITÇIBAŞI, Ç. (1998) Kültürel Psikoloji Kültür Bağlamında İnsan ve Aile, 1. Baskı, Altan Matbaacılık, İstanbul. KARNES, M.B., TESKA, J.A., HODGINS, A.S., BADGER, E.D. (1970). Educational Intervention at Home by Mothers of Disadvantaged Infants. Child Development, 41, LAOSA, L.M. (1980). Maternal Teaching Strategies in Chicano and Anglo-American- Families: The Influence of Culture and Education on Maternal Behavior Child Development, 51, MADDEN, J., O HARA, J., LEVENTSTEIN, P. (1984) Home Again: Effects of the Mother-Child Home Program on Mother and Child Child Development, 55, MILLER, R. (1996) The Developmentally Appropriate Inclusive Classroom in Early Education. Delmar Publishers. Albany. MONIGHAN, PHILIP, A. (1984) Social and Cognitive Dimensions of Solitery Play and Egocentric Speech During the Preschool Years, Dissertation Abstracts International, 43, 3, September: MYERS, R.G. (1995) Toward A Fair Start For Children. The Young Child and the Family Environment Project. Unesco: Paris. PHERSON, K.L. and ROBINSON, C.C. (1990) Parent Eductaion; Does it Make a Difference: Child Study Journal, 20, 4: POWELL, D.R. (1990). Families and Early Childhood Programs. National Association for the Education of Young Children. Washington. SIEGEL, A.L. and HAAS, M.B. (1963) The Working Mother; A Review of Research, Child Development, 34, 3: SPERRY, I. And GARNER; K. (1968) Information and Services Obtained and Designed by Parents, North Caroline, Experiment Station, 3: TEMEL, F.Z. (1998) Anne-Çocuk Eğitim Programı ve Yaygınlaştırılması Çağdaş Eğitim Dergisi, Yıl: 23, Sayı; 247, Ekim, TEMEL, F.Z. (1999) Aile Eğitiminde Head Start Yaklaşımı, Çağdaş Eğitim Dergisi, Yıl: 24, Sayı: 255, Haziran,

BİLGİ OKURYAZARLIĞI BECERİLERİ VE BU BECERİLERİN ÖĞRENCİLERE KAZANDIRILMASI İÇİN DÜZENLENECEK ÖĞRENME ORTAMLARININ ÖZELLİKLERİ

BİLGİ OKURYAZARLIĞI BECERİLERİ VE BU BECERİLERİN ÖĞRENCİLERE KAZANDIRILMASI İÇİN DÜZENLENECEK ÖĞRENME ORTAMLARININ ÖZELLİKLERİ BİLGİ OKURYAZARLIĞI BECERİLERİ VE BU BECERİLERİN ÖĞRENCİLERE KAZANDIRILMASI İÇİN DÜZENLENECEK ÖĞRENME ORTAMLARININ ÖZELLİKLERİ Mukaddes ERDEM erdemm@hacettepe.edu.tr Buket AKKOYUNLU buket@hacettepe.edu.tr

Detaylı

AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV)

AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV) AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV) Eylül, 2009 Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi, Ankara Uzm. Seda YILMAZ İNAL AÇEV Ankara Temsilcisi Ailenin Önemi Anne-babalar, ilk eğiticiler olarak çocukların

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

TÜRKİYE DE EV ZİYARETLERİ (HOME VISITING) VE BENZERİ HİZMETLER

TÜRKİYE DE EV ZİYARETLERİ (HOME VISITING) VE BENZERİ HİZMETLER TÜRKİYE DE EV ZİYARETLERİ (HOME VISITING) VE BENZERİ HİZMETLER Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN Arş. Gör. Seçil ÇELİK Arş. Gör. Gözde TOMRİS Anadolu Üniversitesi Erken Özel Eğitim Hizmetleri Erken Özel Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

EBEVEYNLERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİME VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ *

EBEVEYNLERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİME VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ * Ekim 2008 Cilt:16 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 413-430 EBEVEYNLERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİME VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ * Özet Türkan ARGON AİBÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocukla İletişim Ön Koşul

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocukla İletişim Ön Koşul DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocukla İletişim 275 3 3 3 5 Ön Koşul Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Seçmeli Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 YAŞ) UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 YAŞ) UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 YAŞ) UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1.Neden aile eğitimi Cevap: Ailelerin bilgi beceri yoksunluğunun, çocukların gelişmelerinin önünde büyük

Detaylı

5-6 Yaş Grubunda Çocuğu Olan Ebeveynlerin Tutumlarının İncelenmesi. Examining the Attitudes of Parents who have Children at the Age of 5-6

5-6 Yaş Grubunda Çocuğu Olan Ebeveynlerin Tutumlarının İncelenmesi. Examining the Attitudes of Parents who have Children at the Age of 5-6 GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 2 (2005) 19-34 5-6 Yaş Grubunda Çocuğu Olan Ebeveynlerin Tutumlarının İncelenmesi Examining the Attitudes of Parents who have Children at the Age of 5-6

Detaylı

3-6 Yaş Aile Eğitim Kurs Programı

3-6 Yaş Aile Eğitim Kurs Programı 3-6 Yaş Aile Eğitim Kurs Programı 3-6 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programının Amacı 3-6 yaş Aile Eğitim programı ile ailelere çocuğun tüm gelişim alanlarını olumlu desteklemenin yanı sıra okul öncesi dönemin

Detaylı

AİLE OKUL ÇOCUK İLİŞKİSİ AİLE-OKUL ÖĞRENCİ İLİŞKİSİ

AİLE OKUL ÇOCUK İLİŞKİSİ AİLE-OKUL ÖĞRENCİ İLİŞKİSİ AİLE-OKUL ÖĞRENCİ İLİŞKİSİ AİLE OKUL ÇOCUK İLİŞKİSİ Çocuğun gelişimde en önemli kaynak ailedir.çocuğun kalıtımla getirdiği özelliklerin ne kadar gelişeceği,nasıl biçimleneceği ve daha sonraki yılları nasıl

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE

Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul 1999-2003 Lisans Hacettepe Üniversitesi Öncesi 2003-2006 Yüksek

Detaylı

ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİLERİ Renan ŞEKER 1 Derya ÇINAR 2 Abdulkadir ÖZKAYA 1

ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİLERİ Renan ŞEKER 1 Derya ÇINAR 2 Abdulkadir ÖZKAYA 1 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİLERİ Renan ŞEKER 1 Derya ÇINAR

Detaylı

EĞİTİM İŞ ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06.

EĞİTİM İŞ ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06. 2009 EĞİTİM İŞ EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ SENDİKASI ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06.2009 ARAŞTIRMANIN AMACI Araştırmanın

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Orta-Doğu Avrupa ve Avrasya da Erken Dönem Çocuk Eğitim ve Bakım (EÇEB) Kalitesi. Sarah Klaus Direktör Erken Çocukluk Programı

Orta-Doğu Avrupa ve Avrasya da Erken Dönem Çocuk Eğitim ve Bakım (EÇEB) Kalitesi. Sarah Klaus Direktör Erken Çocukluk Programı Orta-Doğu Avrupa ve Avrasya da Erken Dönem Çocuk Eğitim ve Bakım (EÇEB) Kalitesi Sarah Klaus Direktör Erken Çocukluk Programı Kaliteli EÇEB in Yararları Aynı zamanda hem hakkaniyeti ve sosyal adaleti yaygınlaştırıp

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Telefon: Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017 Doktora Gelişim Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Telefon: Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017 Doktora Gelişim Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ Arş. Gör. Dr. E. Helin Yaban E-Posta: hyaban@hacettepe.edu.tr Telefon: 312 297 83 25 Adres: Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800 Beytepe/ANKARA Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sınıf Yönetimi MB 301 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT

Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim 1996-2000 Lisans Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bölümü

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ FORMU (Anne-Baba Formu) Çocuğun Kaç Aylık Olduğu :. /. / 20 Cinsiyeti :

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ FORMU (Anne-Baba Formu) Çocuğun Kaç Aylık Olduğu :. /. / 20 Cinsiyeti : FORM-A ÖLÇME DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ FORMLAR EK-4 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ FORMU (Anne-Baba Formu) Çocuğun Kaç Aylık Olduğu :. /. / 20 Cinsiyeti : Sayın anne-baba / veli,

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS MATEMATİK EĞİTİMİ Dersin Kodu OKÖ206 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders

Detaylı

center towns. In order to determine the language development of children, Turkish Language Activities Observation Form developed by Ömeroğlu and

center towns. In order to determine the language development of children, Turkish Language Activities Observation Form developed by Ömeroğlu and ALTI YAŞ ÇOCUKLARININ TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİNDE DİL KAZANIMLARI İLE ANNE BABA İŞLEVLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN CİNSİYET, DOĞUM SIRASI, OKULA DEVAM SÜRESİ GİBİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Arş. Gör. Uzm.Derya

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİLİM DALI OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

ÇOCUKLARA EŞİT FIRSAT: ANNE ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMI

ÇOCUKLARA EŞİT FIRSAT: ANNE ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMI ÇOCUKLARA EŞİT FIRSAT: ANNE ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMI AÇEP in Özellikleri Ev merkezli okul öncesi ve Aile Eğitimi programı Kurumsal okul öncesi eğitime maliyet etkin bir alternatif Çocukların bütüncül gelişimini

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

EĞİTİMDE KAVRAMLAR, İLKELER, HİZMETLER VE SAYISAL BİLGİLER

EĞİTİMDE KAVRAMLAR, İLKELER, HİZMETLER VE SAYISAL BİLGİLER İÇİNDEKİLER 1. Bölüm ÖZEL EĞİTİMDE KAVRAMLAR, İLKELER, HİZMETLER VE SAYISAL BİLGİLER Giriş... 3 Türkiye de Özel Eğitim Gerektiren Bireylerle İlgili Sayısal Bilgiler...10 Özel Eğitimde İlkeler...11 Türkiye

Detaylı

Erken Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM) İle İlgili Bilimsel Çalışmaların Be?msel Analizi

Erken Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM) İle İlgili Bilimsel Çalışmaların Be?msel Analizi Arş.Gör. D. Merve Tuna, Arş.Gör. Gözde Tomris, Prof.Dr. İbrahim H. Diken Erken Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM) İle İlgili Bilimsel Çalışmaların Be?msel Analizi Amaç Bu çalışmanın amacı, Erken Çocuklukta

Detaylı

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249 Nalan Kuru Turaşlı Tel: +90 5326671867 e-mail: nalanturasli@gmail.com 2000 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı nda yüksek lisans, 2006 yılında yine

Detaylı

AÇEV AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI

AÇEV AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI AÇEV AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI Çocuğun, gelişimini olumsuz yönde etkileyecek davranışlara maruz kalmasını önlemek için öncelikle anne ve babaların duyarlılığının artırılması gerekmektedir. Çünkü, annebabalar,

Detaylı

ÖN SÖZ Eylül 2012, Ankara Doç. Dr. Tülin Güler

ÖN SÖZ Eylül 2012, Ankara Doç. Dr. Tülin Güler ÖN SÖZ Aile kurumu tarih boyunca değişen yapı ve işlevleriyle günümüze değin var olmuş ve toplumların yapısında meydana gelen değişimlere kendini uyarlamıştır. Bu durum, gelecekte de farklı aile türlerinin

Detaylı

Gelişimsel Endişeler ve Kaçırılmış Fırsatlar. Tuba Çelen Yoldaş, Elif Nursel Özmert, Yıldırım Beyazıt, Bilge Tanrıkulu, Hasan Yetim, Banu Çakır

Gelişimsel Endişeler ve Kaçırılmış Fırsatlar. Tuba Çelen Yoldaş, Elif Nursel Özmert, Yıldırım Beyazıt, Bilge Tanrıkulu, Hasan Yetim, Banu Çakır Gelişimsel Endişeler ve Kaçırılmış Fırsatlar Tuba Çelen Yoldaş, Elif Nursel Özmert, Yıldırım Beyazıt, Bilge Tanrıkulu, Hasan Yetim, Banu Çakır Giriş Gelişimsel sorunlar bütün uluslarda önemli bir çocukluk

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Çocuğun gelişimde en önemli kaynak ailedir.çocugun kalıtımla getirdiği özelliklerin ne kadar gelişeceği, nasıl biçimleneceği ve daha sonraki yılları

Çocuğun gelişimde en önemli kaynak ailedir.çocugun kalıtımla getirdiği özelliklerin ne kadar gelişeceği, nasıl biçimleneceği ve daha sonraki yılları Çocuğun gelişimde en önemli kaynak ailedir.çocugun kalıtımla getirdiği özelliklerin ne kadar gelişeceği, nasıl biçimleneceği ve daha sonraki yılları nasıl etkileyeceği aile içinde şekilenir. Çocuğun okulda

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA - I

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA - I OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA - I 1 1. ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI PLANI 1.1. Uygulama Yeri: MEB e bağlı bağımsız anaokulu, ilköğretime bağlı anasınıfları ve özel anaokulları. 1.2. Uygulama Süresi:

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011 P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011 P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ SÜMBÜLE KÖKSOY, EMİNE ÖNCÜ, ŞENAY ŞERMET, MEHMET ALİ SUNGUR Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu sumbulekoksoy@gmail.com Bildiri Konusu:

Detaylı

Araştırma Görevlisi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi ABD, 2

Araştırma Görevlisi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi ABD, 2 ANAOKULLARINA DEVAM EDEN 6 YAŞ ÇOCUKLARININ SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Hilal İlknur TUNÇELİ 1 Berrin AKMAN 2 Sakarya Üniversitesi, htunceli@sakarya.edu.tr Hacettepe

Detaylı

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ 1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK Geleneksel eğitim anlayışı bireyi tüm yönleri ile gelişimini sağlama konusunda sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Tüm bu anlayış ve

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANNE BABA EĞİTİMİ Ders No : 0100101 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ Değerli Velimiz; Meslek seçiminin öneminin anlatıldığı ve siz değerli velilerimize yönelik önerileri

Detaylı

DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİNİN ANNENİN PRENATAL UYUMUNA ETKİSİ

DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİNİN ANNENİN PRENATAL UYUMUNA ETKİSİ DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİNİN ANNENİN PRENATAL UYUMUNA ETKİSİ Arş. Gör. MEHTAP UZUN AKSOY* Doç. Dr. AYTEN ŞENTÜRK ERENEL* Prof. Dr. AYDAN BİRİ** *Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Detaylı

OKUL ÖNCESİ KAYNAŞTIRMA SINIFLARININ KALİTESİNİ YORDAYAN DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ

OKUL ÖNCESİ KAYNAŞTIRMA SINIFLARININ KALİTESİNİ YORDAYAN DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ OKUL ÖNCESİ KAYNAŞTIRMA SINIFLARININ KALİTESİNİ YORDAYAN DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ Betül YILMAZ Gazi Üniversitesi, Özel Eğitim Bölümü Doç. Dr. Hatice BAKKALOĞLU Ankara Üniversitesi, Özel Eğitim Bölümü

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Vedat Nuri TURHAN * Özet : Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde 2006 2007 öğretim yılı 2. yarıyılı içerisinde öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Ünal, H., Ortaokul Dönemindeki Kız Çocuklarda Antropometrik Ölçümlerin Farklılaşmasının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi. 1985.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Ünal, H., Ortaokul Dönemindeki Kız Çocuklarda Antropometrik Ölçümlerin Farklılaşmasının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi. 1985. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Nergiz Meltem Güven Email :nergismeltem@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 11.03.1954 Tel : 0535 895 03 29 3. Ünvanı : Profesör 0312 441 39 11 Adres : Hilal Mah. Hollanda Cad. No:20 Daire

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Zeynep Çatay Çalışkan 2. Doğum Tarihi: 18 Şubat 1975 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans

Detaylı

İNSAN HAYATINI ŞEKİLLENDİRMEK: OKULÖNCESİ EĞİTİM

İNSAN HAYATINI ŞEKİLLENDİRMEK: OKULÖNCESİ EĞİTİM İNSAN HAYATINI ŞEKİLLENDİRMEK: OKULÖNCESİ EĞİTİM Bir bireyin eğitimi, doğumuyla birlikte başlar ve yaşam boyu sürer. Sosyal bilimciler tarafından yapılan pek çok araştırma, öğrenmenin önemli bir kısmının

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ÖZTÜRK SAMUR

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ÖZTÜRK SAMUR Yrd.Doç.Dr. AYŞE ÖZTÜRK SAMUR Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1999-2003 Lisans Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Ve Ev Selçuk ÜniversitesiYönetimi

Detaylı

Derece Program Üniversite Yıl. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Selçuk Üniversitesi ---

Derece Program Üniversite Yıl. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Selçuk Üniversitesi --- ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Unvanı, Adı Soyadı: Arş. Gör. Dr. Elif YILMAZ Doğum Tarihi: 09.07.1987 Dili: İngilizce / ÜDS=66,250 (2009) Öğrenim Durumu: Derece Program Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans

Detaylı

Gelişim Psikolojisi (PSY 203) Ders Detayları

Gelişim Psikolojisi (PSY 203) Ders Detayları Psikolojisi (PSY 203) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Psikolojisi PSY 203 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PSY 102 Psikolojiye Giriş II Dersin

Detaylı

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları)

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) Şermin Yalın Sapmaz Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl BES505 Spor Bilimlerinde Araştırma Teknikleri K:(3,0)3 ECTS:8 Bilimsel araştırma niteliği ve tanımı özellikleri,

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ A u ok na lu ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2014 ANAOKULLARI BÜLTENİ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ Okul öncesi dönem, gelişimin hızlı olması ve

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI 2016 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI ÖNSÖZ KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 2

Detaylı

ÇOCUKLARDA BENLİK SAYGISI GELİŞİMİ

ÇOCUKLARDA BENLİK SAYGISI GELİŞİMİ ÇOCUKLARDA BENLİK SAYGISI GELİŞİMİ 1 Sevgili Velilerimiz; İstanbul Üniversitesi Vakfı Adıgüzel İlkokulu/Ortaokulu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi olarak bu postamızda Çocuklarda Benlik Saygısı

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ DERYA DUMAN EMRE ERDEM Prof.Dr. TEVFİK ECDER DİAVERUM GENEL MERKEZ ÖZEL MERZİFON DİYALİZ MERKEZİ GİRİŞ Son yıllarda önem

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pınar ŞANLIBABA 1, Eda GÜMÜŞ 2 Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ AVRUPA TOPLULUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĐ (ATAUM) AB NĐN TÜRKĐYE NĐN BÜROKRATĐK DÖNÜŞÜMÜNE ETKĐLERĐ

T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ AVRUPA TOPLULUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĐ (ATAUM) AB NĐN TÜRKĐYE NĐN BÜROKRATĐK DÖNÜŞÜMÜNE ETKĐLERĐ T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ AVRUPA TOPLULUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĐ (ATAUM) AB NĐN TÜRKĐYE NĐN BÜROKRATĐK DÖNÜŞÜMÜNE ETKĐLERĐ 27 Ocak 2012 ATAUM Cemal Gürsel Caddesi, 06590 Cebeci, Ankara, TÜRKĐYE

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi (PSY 204) Ders Detayları

Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi (PSY 204) Ders Detayları Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi (PSY 204) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi PSY 204 Bahar 3 0 0 3 6

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul -

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi 478 8 2 2 4 Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Seçmeli Dersi Veren Öğretim

Detaylı

ÖZEL GEREKSİNİMLİ OLAN VE OLMAYAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİ İLE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN İLİŞKİLERİ

ÖZEL GEREKSİNİMLİ OLAN VE OLMAYAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİ İLE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN İLİŞKİLERİ ÖZEL GEREKSİNİMLİ OLAN VE OLMAYAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİ İLE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN İLİŞKİLERİ Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu Hacettepe Üniversitesi Doç. Dr. Hatice Bakkaloğlu Ankara Üniversitesi haticebakkaloğlu@gmail.com

Detaylı

Sayı 6 Haziran BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: HATAY İLİ ÖRNEĞİ Fikriye KANATLI 1 Sinan SCHREGLMAN 2 ÖZET

Sayı 6 Haziran BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: HATAY İLİ ÖRNEĞİ Fikriye KANATLI 1 Sinan SCHREGLMAN 2 ÖZET Gümüşhane Üniversitesi Sayı 6 Haziran 2012 Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: HATAY İLİ ÖRNEĞİ 1 2 ÖZET Betimsel nitelikteki bu çalışmanın

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Onay Budak İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL : 0534 846 46 16 : onaybudak@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 01.01.1987 3.

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı

ZİHİN ENGELLİLERİN EĞİTİMİNDE ANNE BABA KATILIMI Zihin engellilerin eğitiminde anne baba katılımı, anne babaların çocuklarının eğitimine destek

ZİHİN ENGELLİLERİN EĞİTİMİNDE ANNE BABA KATILIMI Zihin engellilerin eğitiminde anne baba katılımı, anne babaların çocuklarının eğitimine destek ZİHİN ENGELLİLERİN EĞİTİMİNDE ANNE BABA KATILIMI Zihin engellilerin eğitiminde anne baba katılımı, anne babaların çocuklarının eğitimine destek olmaları bağlamında ele alınmaktadır (Cavkaytar, 2000). Bu

Detaylı

ANAOKULU VE ANASINIFI ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

ANAOKULU VE ANASINIFI ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ ANAOKULU VE ANASINIFI ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ Prof. Dr. Neriman Aral * / Dr. Aynur Bütün Ayhan * / Özge Ünlü * / Nilüfer Erdoğan * / Nazan Ünal * aralneriman@gmail.com

Detaylı

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Meryem METİNOĞLU Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Giriş Doğum kadın hayatında yaşanılan

Detaylı

MİMARLIK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUMLARININ EĞİTİM SÜRECİNDEKİ BAŞARILARINA ETKİSİ

MİMARLIK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUMLARININ EĞİTİM SÜRECİNDEKİ BAŞARILARINA ETKİSİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 2, 2013 ARAŞTIRMA MİMARLIK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUMLARININ EĞİTİM SÜRECİNDEKİ BAŞARILARINA ETKİSİ Murat ÖZYABA

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

AİDİYET, VAROLUŞ VE GELİŞME

AİDİYET, VAROLUŞ VE GELİŞME AİDİYET, VAROLUŞ VE GELİŞME Avustralya İçin Bir Erken Gelişme Çağları Öğrenim Taslağı BELONGING, BEING & BECOMING An Early Years Learning Framework for Australia Aileler için bilgi Turkish ERKEN GELİŞME

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 19-22 Ekim 2017 Antalya/Türkiye BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Öznur KARA

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

DUYGUSAL ZEKA. Birbirinden tamamen farklı bu iki kavrama tarzı, zihinsel yaşantımızı oluşturmak için etkileşim halindedirler.

DUYGUSAL ZEKA. Birbirinden tamamen farklı bu iki kavrama tarzı, zihinsel yaşantımızı oluşturmak için etkileşim halindedirler. 0212 542 80 29 Uz. Psk. SEMRA EVRİM 0533 552 94 82 DUYGUSAL ZEKA Son yıllarda yapılan pek çok çalışma zeka tanımının genişletilmesi ve klasik olarak kabul edilen IQ yani entelektüel zekanın yanı sıra EQ

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

YAYLACIK İLKOKULU 0-18 (7-11 YAŞ MODÜLÜ) AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI YILLIK DERS PLANI(2.GRUP)

YAYLACIK İLKOKULU 0-18 (7-11 YAŞ MODÜLÜ) AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI YILLIK DERS PLANI(2.GRUP) ŞUBAT 24/02/2016 1. Programa ilişkin olumlu görüş geliştirmeye başlar. 2. Programın genel amaç ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur. 3. Programa devam etme konusunda motivasyonu artar. 4. Programdan

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ

Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ Yıl Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ mbozster@gmail.com mboz@hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ Akademik ler

Detaylı

ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ

ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ ALTAN YILMAZ ÖZLÜCE ORTAOKULU TÜRKÇE ÖĞRETMENİ MÜRÜVVET ÖZTÜRK

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yalçın UYAR - Hakan SUNAY yuyar@ankara.edu.tr- hsunay@ankara.edu.tr

Detaylı