Andromeda Botnet Analizi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Andromeda Botnet Analizi"

Transkript

1 AndromedaBotnetAnalizi 1. Giriş 2. Anomaliler 3. DinamikAnaliz 4. StatikAnaliz 5. ProtokolAnalizi 6. ConfigDosyalarıveHedeflerinİncelenmesi 7. Sonuç EmreTINAZTEPE

2 Giriş 20AralıktarihindenitibarenNetSecmailinglistesindenTurkcell dengeliyormuşgibigörünenveeklerindezararlıyazılım olduğubelirtilenbazıe postalaralmayabaşladık.24aralıktarihindeisebenzerolaylarınfarklıfirmaisimleriile tekrarlandığınıgördük.aynıtarihtetwittergibisosyalpaylaşımplatformlarındaaşağıdakinebenzergörüntülerpaylaşılmaya başladı. Başlangıçtadikkatimiziçekmesedeaynıiçeriğebenzere postalarınthy'dengeliyormuşgibigönderilmesi,bunun düşündüğümüzgibi basit birspamkampanyasıdeğilçokdahabüyükbirorganizasyonunyüzeydekikısmıolduğunubelli edergibiydi. ElimizdeTurkish Airlines Itinerary.pdf.exeveFaturaBildirimi pdf.exeolarakisimlendirilmişikiörnek bulunmaktaydı.ikiörneğindeaynımd5hash e(c7c39fea16c34d867b586fd155dca77a)sahipolduğunugördük.örneklerin VirusTotaltespitoranınındaepeydüşükolmasıdikkatçekiciydi.TanıyanAV lerdetambirtanımvermekyerinedosyayı şüpheliolarakişaretlemişlerdi.

3 Anomaliler Dosyayısanalmakineyeatarakdinamikanaliziçinhazırlıkyapmayabaşladığımızdaaşağıdakianomalilerdikkatimiziçekti: Dosyanınbağımlılık(dependency)listesinebakıldığındaanlamsızharflerdenoluşanbirDLLolması, Normalşartlaraltındasadece okunabilir(read only) olmasıgereken.rdatasection ın yazılabilir oluşuve isminingaripkarakterlerbarındırması, Hiçbirresourceiçermemesi, Çokazsayıdaimportiçermesivenormaluygulamalardapekderastlamayaalışıkolmadığımızbazıimportlar içermesi, İçerisindebulunanmetinlerinşifrelibirgörünümsergiliyorolması. DinamikAnaliz Networkbağlantısıolmayan undetected birsanalmakinededinamikanalizebaşladığımızdadosyanınkendisini yenidenbaşlatmayaçalıştığınıgözlemledik. Butipbirhareketdosyanınpaketlenmişiçeriktaşıdığınıngöstergesiolabileceğigibiolasıdebuggerlar dan kurtulmakistemesinindebirgöstergesiolabilirdi.hemenarkasındanwuauclt.exe(windowsupdate)dosyasınınbaşlatılıyor olmasıunderground da matruşka olaraktabiredilentekniğiandırıyordu.

4 Buandanitibarençıkandosyalarıunpacketmeyevesanalmakineninanamakineilepaylaşılanklasörünekopyalamaya başladık.3 ncüadımdaçalıştırılanwuauclt.exedosyasızincirinsonhalkasınıoluşturuyordu. wuauclt.exesürecini,processexplorerileincelediğimizdesessizliğinsebebininnetworkbağlantısınınolmamasıolduğu apaçıkbelliydi Testlerimizenetworkbağlantısınıaçarakdevamettiğimizdesözkonusuadımlarınaynışekildetekrarladığınıfakatbusefer explorer.exeiçerisindeyenithreadleryaratılarakenollo.pladresinebağlanıldığınıgözlemledik. Giden/gelentrafiğiincelediğimizde,tümtrafiğinşifreliolduğuaşikardı. Trafiği,BurpSuiteileC&Csunucusuna forward ettiğimizdezararlınınyeniuygulamalarindirerekçalıştırmayabaşladığını gözlemledik.yeniindirilenbazıdosyalarındaaynı matruşka tekniğiileçalışmasıvekendileriniyenidenbaşlatarak kontrolübirsonrakiaşamayadevretmesidikkatedeğerdi. TümbuaşamalardacaptureettiğimiznetworkpaketleriilerleyengünlerdeC&Csunucularınınkapanmasıüzerinelab ortamındac&csunucularınısimüleetmemizikolaylaştırdı.ilerleyenbölümlerdebukonuyadadeğineceğiz. DinamikanalizitamamlamakiçinRegShotilesistemdeyaptığıdeğişikliklerigözlemlediğimizdeaşağıdakideğişikliklerinot ettik:

5 Oluşturulanikidosyada,e postaeklentisiilegelendosyanınbirebiraynısıydı. StatikAnaliz Dinamikanalizsafhasınıgeçerek maileklentisi olarakgelendosyayıidaileincelemeyebaşladık.dosyayıaçaraçmaz aldığımızilkhatavemüteakibengördüğümüz SP Analysisfailed hatasıanti debug/anti trace/anti vmgibidahabirçok şeyinbirazdanbaşlayacağınınbelirtisiydi.özelliklestackpointeranalizinbaşarısızolması,kodureverseederkenanalisteçok işdüşeceğinigösterirkigerçektendebeklediğimizgibioldu.koduntraceedilmesivekritikbloklarınbulunmasıepey zamanımızıaldı. KodiçerisindegördüğümüzbirçokMOVDWORDPTRSS:[ESP]instruction ıgccilederlenenbiruygulamaolmasıihtimalini güçlendiriyorduyadatamamenassemblerileyazılmışbirdownloaderilekarşıkarşıyaydık. İlkdallanmadanitibarengördüğümüzSetUnhandledExceptionFilterAPIsi,birkaçdakikaiçindeanti debugrutinleriile karşılaşmayabaşlayacağımızınaçıkgöstergesiydi.buapi,windows toplevelexceptionhandler ıdeğiştirmekiçin kullanıldığıgibiaynızamandadaçokkullanılanbiranti debugyöntemidir.nedeninegelince,processiçerisindeçalışan thread lerdenherhangibirisininunhandledbirexceptionilekarşılaşmasıdurumundaancakveancakprocess Debug edilmiyorsabufiltreçağırılırvedöndürdüğüdeğeregöreexceptionhandlerkontrolüdevralır.eğerprocessdebugediliyorsa bufiltrehiçbirzamançağırılmazvekontroldebugger adevredilerekexceptionıfixetmesibeklenir,dolayısıylaişlembir sonrakiinstructiondandevameder. BuradaFNINITiledesteklenenveişlemcininexceptionflaglarınısilerekilerleyen novel diyebileceğimizbirteknikkullanılmış. HernekadarIDAStealthgibiantianti debugpluginleriilegeçilebilsedegayetgüçlübirteknikolduğunubelirtmeden geçemeyeceğiz. İlerleyenkısımlardaikiRDTSCinstruction ıarasındageçensüreyedayandırılmışbiranti Debugmetodutespitettiğimizi düşündük.aslındabaşlangıçtabununsadeceanti Debugmetoduolduğunudüşündüğümüziçinçiftdalıdakontroletmek yerinetekdaldandevamettik.budabazıforumvesandboxraporlarındayazdığıüzerezararlının 8000 portunudinleyip bağlananashellverdiğidalınbukısımolduğunufarketmemizilesonuçlandı.bizimleaynıandaanalizyapanarkadaşımız MertSARICAilegörüşmemizdeAnti DebugolarakdüşündüğümüzkısmındahaçokAnti Emulatorolaraktasarlandığını anlamışolduk.

6 ZararlınıngövdesininçokbüyükbirkısmıXORileşifrelenmişdurumdaydı.Ençokdikkatimiziçekenkısımiseçalışacakolan kodparçalarınınçokküçükbloklarhalindeçözülerekçalıştırılmasıydı.dolayısıylakodunbüyükkısmınındecryptedilmesiiçin traceetmeyebaşladık.aşağıdakigörüntüdendeanlayacağınızgibibazıbölümler38baytlıkhattadahadaküçükbloklar halindeşifrelenmişti. ZararlınıntraceedilmekorkusuilekendiGetProcAddressimplementasyonunuyaptığınıfarketmemizilekoduntraceedilme hızıepeyarttı.bufonksiyonudahakolaytakipedebilmekiçinvx_getprocaddressolarakadlandırdık. Çokgeçmedenaşağıdakigörüntüyügördüğümüzde,ikincisafahanınbaşlamaküzereolduğunuvekullanılantekniğinRunPE olduğunuanlamıştık. AşağıdaPhase1.exe nin(e postaeklentisi)kendisiniyenidenbaşlatarak3888id liyeniprocess inhafızasınaunpackedilmiş kodlarıyazdıktansonrakihalinigörüyorsunuz.

7 Yenikopyanınçalışırçalışmazaşağıdakikontrollerigerçekleştirdiğinigözlemledik: Sistemdeçalışanprocessisimlerininhashlerinialarakaşağıdakilisteilekarşılaştırdığını, (BuhashlerinnelerolduğunuMertSARICA nınbloğundanöğrenebilirsiniz) ProcessenümerasyonununbaşarısızolmasıdurumundaGetModuleHandle( sbiedll.dll )çağrısıilesandboxie DLL ininvarlığınıtespitetmeyeçalıştığı,vebunuyaparkenstack edword lerşeklindepushederekstring oluşturduğu,(buyöntemzararlınınenazındanbukısmınınasmileyazıldığınınispatıydı) HemenarkasındansanalmakinevediskidkontrolüyaparaksonbirRDTSCdeltakontrolüyaptığı. Bukontrollerdenbaşarıilegeçilmesidurumunda: 32bitsistemlerde\System32\wuauclt.exe(WindowsUpdate), 64bitsistemlerdeise\SysWOW64\svchost.exe(ServiceHost). Pekinedenbuprocessler?Neden32ve64bitsistemlerdefarklıuygulamalarhostolarakseçiliyordiyesoracakolursanız; cevapikiuygulamanında32bitoluşu.zararlı3 üncüfazıbuuygulamalardanbirisininiçindegerçekleştirecekveiçlerine yalnızca32bitkodenjekteedebilmeyeteneğinesahip,cabasıbuuygulamalar,birçokfirewalltarafındanotomatikizin verilenvetümmimarilerdebulunanuygulamalar.

8 Bunoktadawuauclt.exeSUSPENDEDolarakbaşlatılarakgereklihafızamodifikasyonlarıyapılarak3 üncüaşamayageçildiğini gördük.buaşamadaözellikleanti Debugmetodlarındaçokfazlacabirartışgözleniyordu.Aslındabu,anasaldırımihverinin birgöstergesiydi. BununyanısıraaşağıdakiresimdegörebileceğinizgibiçokfazlakullanılmayanbaşkabiryöntemileExitThreadAPIsi kancalanarakkontrolünthreadsonlanmasınamüteakipzararlıyageçmesisağlanmıştı.bunoktadanitibarenkernel Debugger(WinDBG)iledevamederek3 üncüfazınanalizinegeçtik. 3 üncüfazınesasgörevidahaönceyapmışolduğumuzdinamikanalizdengördüğümüzkadarıylazararlınınc&cbağlantısını sağlamakveyenizararlılarıdownloadetmekti.kodundecryptedilmesiiçinuzunbirsüretraceettiktensonrainternet bağlantısınıkontroletmekiçinkullanılanaşağıdakiwindowsupdateadresinibulduk.

9 İlerleyensüreçtedinamikanalizsafhasındagördüğümüzmoid.plvelinebench.ruadresleriilekarşılaştık.Burada gördüğümüzdizilim,öncemoid.pl yeeğerbağlantıkurulamaziselinebench.ruvesırasıyladiğeradreslerebağlanmaya çalışılmasınıaçıklıyordu. ProtokolAnalizi AnalizindevamındaprotokolanalizinebaşladıkvebuadreslerePOSTmetoduilegönderilenaşağıdakiveriyeulaştık.Sırabu verininneifadeettiğinibulmayagelmişti.burpsuiteiletrafiğiinterceptedipnetworkfonksiyonlarınayoğunlaşmaya başladığımızdakodçokdahaanlaşılırbirhalebürünmeyebaşlamıştıbile. KodiçerisindeXORveRORlardanoluşanbirkaçencrypt/decrpytfonksiyonutespitettikvebukısımlaraolanreferansları incelemeyebaşladık.socketfonksiyonlarındanrecv/sendfonksiyonlarınayoğunlaşıryoğunlaşmazkarşımızabiranda Base64olduğubarizbelliolanbaşkabirfonksiyonçıktı.HemenarkasındandaRC4 eçokbenzeyenbaşkabirfonksiyondaha tespitettik. Buandanitibarendahaçokzararlınınkullandığıprotokoleyoğunlaşmayabaşladıkve7adetkomutun(update,execute, downloadvb.)desteklendiğinigördük.aşağıdakomutlarınişlendiğiswitch igörebilirsiniz.bugörüntüaslındabiryanılgının dacevabıydı: Phase1 denbuyanaaslındapackedbirdownloaderdeğil,tamkapasitelibirbotilekarşıkarşıyaydıkve görünüşegörehikayehenüzyenibaşlıyordu

10 Command9:DeleteBot Command1:DownloadandExec Kısabirsüresonrakarşımızdakimanzaraaşağıdakigibiydi: BirsüresonraBotProtocolString deyeralangirdilerinhangiinputlarkullanılarakoluşturulduğunuaraştırmayakoyulduk. Sunucuyagidenisteklerdeuzuncevap,sunucudangelentaleplerdeisekısacevapkullanılıyordu.Kısabirsüresonra yaptığımızaraştırmaçokgüzelmeyvelervermeyebaşlamıştıbile.botbaştadatahminettiğimizgibirc4kullanıyorduve formatstringiniçeriğiaşağıdakigibiydi.

11 Andromeda(W32.Gamarue)aslındabaşındanberikarşımızdaduruyordufakathiçbirAV deböylebirismeratlamamıştık. Bunoktada,protokoldekullanılanformatıgörürgörmezzararlınınAndromedaolduğunuanlayanekiparkadaşımErkan ARNAUDOV unyönlendirmesisüreciçokhızlandırdı.bot unadınıveyeteneklerinidahaderinlemesineincelediktensonra, sırasistemeindirmeyeçalıştığıyenizararlılarınnelerolduğunuanlamayagelmişti. Çalışmamızınbaşındadinamikanalizesnasındabirçokzararlıindirildiğindenbahsetmiştik.BunlarbaşlangıçtaZeuS/Zbot imzasıtaşıyanzararlılarolmaklabirlikte,müteakipdenemelerdefarklıdavranışlarsergileyenzararlılardownloadedildiğini gözlemledik.bunlardanözelliklekbxxxxxx.exeşeklindedosyalaroluşturanvesslhookatmamasıilezeus danayrılanbaşka birzararlıdahaolmasındanşüphelendik.tübitakbilgem inyayınladığırapordabunudoğrularnitelikteydi. Dolayısıylakarşıkarşıyaolduğumuzdurumaşağıdakigibiydi: ConfigDosyalarıveHedeflerinİncelenmesi ZeuSveCridexikilisibankertrojanlarolup,configdosyalarıolmadançokdaişeyaramayanzararlılardır.Ayrıldıklarınokta Cridex inconfigdosyasınıncleartextolmasıvenetworktrafiğidinlenerekcaptureedilebilmesidir.aksine,zeusencrypted birconfigdosyasınasahiptirvepiyasadaconfigdosyasınıextractedebilentoolsayısıçokazdır.bilgem denosmanpamuk venecatiersenşişeci nincridexanaliziniokuduktansonrakendisistemimizdebuzararlıyıçalıştırarakbizdedeaynıconfig parametreleriniindiripindirmediğinitestetmekistedik.çünkügörünüşegöre,zararlı,pc denpc yefarklıdavranabiliyordu vebufarklılıkconfigdosyasınadayansıyabilirdi.sanalmakinedeçalıştırdığımızcridexörneğilohtikr.ruadresindenaşağıdaki birçokbankayıiçerenbirconfigdosyasınıdownloadetti.

12 Şunudabelirtmedengeçmemeliyiz,configdosyasındakitoplambankasayısıTürkbankasısayısınınenaz15 20katıydıve adınıbileduymadığımızbirsürübankailekarşıkarşıyaydık. Cridex inconfigdosyasınıextractetmeyemüteakipsırazeus unconfigdosyasınınextractedilmesingelmişti.phase1de elimizegeçenörneğianalizetmekistediğimizdec&csunucuların5ininkapalıolduğunugördük.maalesefaçıkolansunucu dabizezeusyerinecridexpushetmeyebaşlamıştı.dolayısıylamailekiilegelenzararlı(andromeda)artıkzeusanaliziiçin kullanılamıyordu.bunoktada4 ncüfazdacaptureettiğimizzeussample ınısanalmakineyekopyalayıpcaptureedilen networkloglarınıincelemeyekoyuldukvesample ınbağlanmayaçalıştığıenollo.plsunucusunuhostsdosyasınaekleyerek anamakinemizdeçalışanapachesunucusunayönlendirdik. Yapmamızgerekentekşeyzararlıdangelenrequest e,c&csunucusuymuşgibicevapveriphenüzneolduğubelliolmayan fakat%99.99encryptedconfigdosyasıolanpipta.bindosyasınıalmasınısağlamaktı.bununiçinaşağıdakiphpscriptini flowers.phpadıylakaydetmemizyeterlioldu.herihtimalekarşı7saniyelikbirbeklemeyarattıkkibusüredesnapshotalma, debuggerattachetmegibiişlemleriçingerekliolabilirdi. C&CServer:enollo.pl Apache2:

13 BuaşamadanitibarenZeuSdışdünyasındantamamensoyutlanmışbirhaldelabortamımızdaçalışırhaldeydi. KoduAPIMonitoriletraceetmeyebaşladığımızda16KB lıkdosyayıtoplamda4internetreadfileçağrısıyaparak okuduğunutespitettik.beklemeyiistersunucutarafındaistersekdeclienttarafındagerçekleştirebilir,dilediğimizgibi dosyanınhafızayayüklenişiniizleyebilirdik.ikinciyaklaşımdahaesnekolduğuiçinapimonitorileinternetreadfileçağrısına breakpointkoyarak BreakAfter seçeneğiniişaretledik.zeus uniçerisinekodenjekteettiğiexplorer.exesahtec&c sunucusunabağlanarakşifrelenmişconfigdosyasınıtalepetti. 4 üncüçağrıyıdevamettirmedenhemenöncekerneldebuggerilebuffer ınbulunduğuadresebirhardwarebreakpoint koyduk.aradançokdazamangeçmedenzeusconfigdosyasıilebaşbaşaydık.

14 Buandanitibarendosyanınboyutuolan0x3F87sayısınaodaklanmayabaşladık.Keyiflibirtracedensonraaşağıdakimanzara ilekarşıkarşıyaydık: Adresedikkatedecekolursanız,şifrelipipta.bindosyamızınhafızadaaçılmayabaşladığınıgörebilirsiniz. PekiURL lergayetnetgörünmekteiken,nedenaltkısımdagörünenmetinlersankikarıştırılmışgibiydi?acabaheap debir adresebakıyordukdafarkındamıdeğildikyoksabuadrespipta.bin inyüklendiğiadresmiydi?takendisiydifakatbirsorun olduğuapaçıkbelliydi. BunoktadakoduniçinedahafazlagirmemekiçinZeuSdecryptorlarıaraştırmayabaşladıkvePCToolstarafındanyayınlanmış ConfigDecrpytoraracınıbuldukfakatoutdatebirtoololduğuiçinbuaraçtandabirsonuçalamadık

15 Yineişbaşadüşmüştü,configdosyasınınaslındasadeceencryptedolmadığını,aynızamandadacompressedolduğunu anlamamızlahemenkendizeusconfigviewer ımızıyazmayakoyulduk. ConfigdosyasınınformatınıaraştırmamızveZeuSkaynakkodlarınıincelememizileformatınaşağıdakigibiolduğunutespit ettik. Bubilgilerışığındaelimizdekidecrpytedconfigdosyasınıdecompressedebilecekbirtooluhazırlamamızçokdauzunsürmedi. AşağıdakiresimdedecompressedilmişC&Csunuculistesinigörebilirsiniz.Aracıburadanindirebilirsiniz.

16 Configdosyasındançıkardığımızsunucularaşağıdakigibiydi: Pekihedefalınanbankalarhangileriydi?GaripfakatCridexconfigdosyasındagördüğümüzyüzlercebankanınyanındaZeuS configdosyasındasadeceaşağıdakibankalarhedefalınmıştı Sonuç Sistemlibirsaldırıyaşahitolduk.Analizimizboyuncafarklıtrojanlarvehedeflerarasındanençokdikkatimiziçekenşey NetSECmailinglistesindenteminettiğimizXTremeRATörneğiiçerenhttp://downtest.sytes.net/x.exeadresioldu.Herne kadarincelediğimizörneklerarasındaxtremerat ınc&csunucularıtarafındanpushedildiğinerastlamamışolsakda, yazımızdadahaöncedebelirttiğimizgibienfekteedilensisteminözelliklerinehattavehattaülkelerinegörezararlıpush edebilecekbiryapıyasahipoluşubüyükbirşüpheyiuyandırmayayetiyordu İşinucundaXTremeRATolduğunuduymakaçıkçasıkorkutucuyduçünküaynıRATkomşuülkeleredüzenlenenbazısiber saldırılardakullanılmıştıvebusaldırıdadakullananherkimse kredikartı hırsızlığındandahabüyükbirhedefiolduğu

17 aşikardı Nedenderseniz,buzararlıbankertrojandenziyadedahaçokdinleme/izlemeamaçlıkullanılanveaudiocapture özelliğiilegözeçarpanbirtrojan. İlgiliadrestenindirdiğimiztrojan itestettiğimizdekarşımızaçıkanikiadetipvedomain insatınalındığıhostingproviderın Türkiye deoluşu,üstüneüstlükadresinvodafone3gipbloğundanalınmışolması,alışverişmerkezininbirindeoturmuş mobilmodemiilebağlandığıc&csunucusunabakarakkahvesiniyudumlayanbirkorsanıaklımızagetiriyordu. Konuileilgiliarzuedenresmikurumlaraaraştırmadakullandığımızhertürlüdökümanısağlamayahazırız.Bukonudadetaylı

HALK FAKTORİNG A.Ş. MEVCUT YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

HALK FAKTORİNG A.Ş. MEVCUT YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HALK FAKTORİNG A.Ş. MEVCUT YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ERDAL ERDEM Halk Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 1971 yılında Çankırı`da doğdu. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

Projenin Adı: Metalik Oranlar ve Karmaşık Sayı Uygulamaları

Projenin Adı: Metalik Oranlar ve Karmaşık Sayı Uygulamaları Projenin Adı: Metalik Oranlar ve Karmaşık Sayı Uygulamaları Projenin Amacı: Metalik Oranların elde edildiği ikinci dereceden denklemin diskriminantını ele alarak karmaşık sayılarla uygulama yapmak ve elde

Detaylı

3. Merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi

3. Merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi 3. Merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi Bir atomun yapa bileceği kovalent bağ sayısı taşıdığı ya da az bir enerjiyle taşıyabileceği (hibritleşme) yarı dolu orbital sayısına eşittir. Farklı enerji

Detaylı

Yük Aktarmalarında Sistem Kullanım Bedellerinin Tespitine Yönelik Uygulama Kılavuzu

Yük Aktarmalarında Sistem Kullanım Bedellerinin Tespitine Yönelik Uygulama Kılavuzu TÜRKİYE TÜRKİYE ELEKTRİK ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 2 0 0 1 Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Erişim ve Uygulamalar Dairesi Başkanlığı Yük Aktarmalarında Sistem Kullanım Bedellerinin Tespitine Yönelik

Detaylı

SMSOKUL KULLANIM KILAVUZU V. 1.0

SMSOKUL KULLANIM KILAVUZU V. 1.0 SMSOKUL KULLANIM KILAVUZU V. 1.0 Smsokul Kullanım Ekranı Gönderilebilecek sms miktarı Okul bilgileri güncelleme butonu Sms okul yapılan havale bildirimi Sistemden Çıkış Yapmak için kullanılır. 1 adet cep

Detaylı

Bu sektörün içerisinde, en karanlıkta kalan -belki pek çok meslektaşımın

Bu sektörün içerisinde, en karanlıkta kalan -belki pek çok meslektaşımın NEREYE GİDİYORUZ? BÖLÜM 3 1993 yılında Diş Teknisyeni olan büyük dayımın yanında çalışmaya başladım Kısa sürede laboratuar temizliğinden, çıraklığa terfi ettim Protez tamiri gibi işleri yapmayı öğrenerek,

Detaylı

ALB FOREX GÜNLÜK BÜLTEN

ALB FOREX GÜNLÜK BÜLTEN www.albmenkul.com.tr EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/TRY ALTIN GÜMÜŞ Parite EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/TRY ALTIN GÜMÜŞ Açılış 1,3106 1,5012 94,81 1,7965 1577,92 28,87 Yüksek 1,3134 1,5047 96,56 1,8074 1583,74

Detaylı

Ata Portföy Yönetimi A.Ş 2 Mayıs 2014

Ata Portföy Yönetimi A.Ş 2 Mayıs 2014 Ayın Yatırım Sözü: Piyasalar sürekli belirsizlik halindedir. Para kazanmak için bariz olanı iskonto edip, bariz olmayana yatırım yapmak gerekir. George Soros Ata Büyüme Hisse Fonu (Ata A Değişken) Performans

Detaylı

BİR TOPACIN DÖNME MİKTARI ÜZERİNE BİR İNCELEME. Adnan TEĞMEN

BİR TOPACIN DÖNME MİKTARI ÜZERİNE BİR İNCELEME. Adnan TEĞMEN BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (005.7. BİR TOPACN DÖNME MİKTAR ÜZERİNE BİR İNCEEME Adnan TEĞMEN Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 0600 Tandoğan-Ankara ÖZET Serbest bir katı cismin dönme hareketinde,

Detaylı

GPS ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE FARKLI FAZ KOMBİNASYONLARININ KULLANILMASI

GPS ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE FARKLI FAZ KOMBİNASYONLARININ KULLANILMASI GPS ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE FARKLI FAZ KOMBİNASYONLARININ KULLANILMASI H. Kemaldere 1, H. Kutoğlu 2, Ç. Mekik 3 1 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh.Bölümü, Jeodezi

Detaylı

= + ise bu durumda sinüzoidal frekansı. genlikli ve. biçimindeki bir taşıyıcı sinyalin fazının modüle edildiği düşünülsün.

= + ise bu durumda sinüzoidal frekansı. genlikli ve. biçimindeki bir taşıyıcı sinyalin fazının modüle edildiği düşünülsün. 4.2. çı Modülasyonu Yüse reanslı bir işaret ile bilgi taşıa, işaretin genliğinin, reansının veya azının bir esaj işareti ile odüle edilesi ile gerçeleştirilebilir. Bu üç arlı odülasyon yöntei sırasıyla,

Detaylı

ALB FOREX GÜNLÜK BÜLTEN

ALB FOREX GÜNLÜK BÜLTEN www.albmenkul.com.tr EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/TRY ALTIN GÜMÜŞ Parite EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/TRY ALTIN GÜMÜŞ Açılış 1,3025 1,5112 93,45 1,7982 1574,4 28,59 Yüksek 1,3075 1,5199 93,53 1,7992 1586,5

Detaylı

abc Günlük Bülten 27 Temmuz 2011 27 Temmuz 2011 2010 yılında Türkiye ye uluslararası doğrudan yatırım girişleri %8 artışla 9.1 milyar dolar oldu

abc Günlük Bülten 27 Temmuz 2011 27 Temmuz 2011 2010 yılında Türkiye ye uluslararası doğrudan yatırım girişleri %8 artışla 9.1 milyar dolar oldu 27 Temmuz 2011 abc 27 Temmuz 2011 Çarşamba Günlük Bülten İMKB verileri İMKB 100 61,388.6 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 258,528.5 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 67,128.9 Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,080.56

Detaylı

.NET Nedir? Yazılım Uzmanı

.NET Nedir? Yazılım Uzmanı .NET Nedir?.NET Nedir Kısaca Microsoft'un web tabanlı ya da Windows tabanlı uygulama geliştirme paketi (bir şemsiye)denebilir. Microsoft, üzerinde çok çalışılmış, düşünülmüş bir ürün ortaya sunmuştur ve

Detaylı

EN AZ SAYIDA AĞIRLIKLA AĞIRLIKLARI TARTMAK

EN AZ SAYIDA AĞIRLIKLA AĞIRLIKLARI TARTMAK EN AZ SAYIDA AĞIRLIKLA AĞIRLIKLARI TARTMAK Amaç: 1 den n ye kadar olan tamsayı ağırlıkları, toplamları n olan en az sayıda ağırlığı kullanarak tartmak. Giriş: Bu araştırmanın temelini Ulusal Bilgisayar

Detaylı

FIAS TÜRKİYE "YATIRIMDA YÖNETİMSEL ENGELLER" Haziran 2001

FIAS TÜRKİYE YATIRIMDA YÖNETİMSEL ENGELLER Haziran 2001 FIAS TÜRKİYE "YATIRIMDA YÖNETİMSEL ENGELLER" Haziran 2001 Yabancı Yatırımcı Danışma Servisi Uluslar Arası Finans Kuruluşu ve Dünya Bankası nın Ortak Çalışma Servisidir Turizm sektöründe, özellikle, 1980

Detaylı

Bir işaretli büyüklük sayısında en soldaki basamak bir işaret içerir. Diğer basamaklarda ise sayısal değerin büyüklüğü (mutlak değeri) gösterilir.

Bir işaretli büyüklük sayısında en soldaki basamak bir işaret içerir. Diğer basamaklarda ise sayısal değerin büyüklüğü (mutlak değeri) gösterilir. İşaretli Tamsayı Gösterimi 1. İşaretli Büyüklük Bir işaretli büyüklük sayısında en soldaki basamak bir işaret içerir. Diğer basamaklarda ise sayısal değerin büyüklüğü (mutlak değeri) gösterilir. Örnek

Detaylı

Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa: Küresel Likidite Dalgası Çekilirken Toparlanmayı Korumak

Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa: Küresel Likidite Dalgası Çekilirken Toparlanmayı Korumak Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa: Küresel Likidite Dalgası Çekilirken Toparlanmayı Korumak Yazan By Reza Moghadam, Aasim M. Husain ve Anna Ilyina 29 Nisan 214 Avro bölgesindeki toparlanmanın akabinde Orta,

Detaylı

TEK SEÇİCİ MÜŞTERİ. Dünyada, Amerika dahil 20 yi aşkın ülkede yürütülen ulusal müşteri memnuniyeti endekslerinin Türkiye uygulamasıdır.

TEK SEÇİCİ MÜŞTERİ. Dünyada, Amerika dahil 20 yi aşkın ülkede yürütülen ulusal müşteri memnuniyeti endekslerinin Türkiye uygulamasıdır. TEK SEÇİCİ MÜŞTERİ KalDer olarak Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve gelişmişlik düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacı ile 21 yıldır çalışmalarımızı

Detaylı

ALB FOREX GÜNLÜK BÜLTEN

ALB FOREX GÜNLÜK BÜLTEN www.albmenkul.com.tr Parite Açılış Yüksek Düşük Kapanış Pivot EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/TRY EUR/TRY ALTIN GÜMÜŞ PETROL EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/TRY 1,3549 1,6925 101,69 2,1096 1,3578 1,6991 102,13

Detaylı

Türkiye de Sürgün. Dorothea Brander. Ağırlıklı konular. Türkiye de Sürgün Yabancılara Çalışma Yasağı

Türkiye de Sürgün. Dorothea Brander. Ağırlıklı konular. Türkiye de Sürgün Yabancılara Çalışma Yasağı www.annefrank.de/mensch/tr Dorothea Brander Ağırlıklı konular Türkiye de Sürgün Yabancılara Çalışma Yasağı Türkiye de Sürgün Fabrikada babamın Yahudi olduğunu biliyorlardı, diye anlatıyor Dorothea Brander

Detaylı

Halka Arz Seyri: Türkiye ye Bakış 2013 yılının ilk çeyreği

Halka Arz Seyri: Türkiye ye Bakış 2013 yılının ilk çeyreği www.pwc.com.tr Halka Arz Seyri: Türkiye ye Bakış 2013 yılının ilk çeyreği Sermaye Piyasaları Giriş 2013 yılının 1. çeyreğinde, tek bir halka arzdan toplamda 106 milyon Euro gelir elde edildi Borsa İstanbul

Detaylı

Sektörden Haberler. Üyelerden Haberler. Birlikten Haberler. sayfa 1. sayfa 4. sayfa 5. FEAS Üyelerine Özel Eğitim Programı.

Sektörden Haberler. Üyelerden Haberler. Birlikten Haberler. sayfa 1. sayfa 4. sayfa 5. FEAS Üyelerine Özel Eğitim Programı. Birlikten Haberler sayfa 1 Sektörden Haberler sayfa 4 Üyelerden Haberler sayfa 5 ŞUBAT 2014 I SAYI 138 I ISSN 1304-8155 aylık bültenidir FEAS Üyelerine Özel Eğitim Programı Değerli Gündem okurları, Gündem

Detaylı

abc Günlük Bülten 31 Mart 2011 31 Mart 2011 Bugün 2010 4Ç GSYİH açıklanacak TÜİK bugün Şubat ayı Dış Ticaret istatistiklerini açıklayacak

abc Günlük Bülten 31 Mart 2011 31 Mart 2011 Bugün 2010 4Ç GSYİH açıklanacak TÜİK bugün Şubat ayı Dış Ticaret istatistiklerini açıklayacak 31 Mart 2011 abc 31 Mart 2011 Perşembe Günlük Bülten İMKB verileri İMKB 100 64,565.6 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 298,537.5 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 75,867.1 Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,913.21 Yurtdışı

Detaylı

TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi

TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi i TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi Çiğdem Yasemin ÜNLÜ ii Yay n No : 2808 İletişim Dizisi : 95 1. Baskı

Detaylı

İK nın Değişen Rolü Beklentiler Çözüm Önerileri. Emre Kavukcuoğlu Mart 2015, İstanbul

İK nın Değişen Rolü Beklentiler Çözüm Önerileri. Emre Kavukcuoğlu Mart 2015, İstanbul İK nın Değişen Rolü Beklentiler Çözüm Önerileri Emre Kavukcuoğlu Mart 2015, İstanbul Rekabetin Değişen Kaynağı Maddi Varlıklar Maddi Olmayan Varlıklar 68% 80% 17% 32% 1975 1985 1995 2010 Kaynak: Ocean

Detaylı

Ama Sayın Willam Burroughs Yazmayın Öyle, Burası Türkiye!

Ama Sayın Willam Burroughs Yazmayın Öyle, Burası Türkiye! Ama Sayın Willam Burroughs Yazmayın Öyle, Burası Türkiye! Sonunda bu da oldu; yüce Türk yargısı Beat Kuşağı nın ahlakını da yargılamaya başladı. Ocak ayında Sel Yayıncılık tarafından Süha Sertabiboğlu

Detaylı

Basit ve etkili bir spam engelleme yöntemi

Basit ve etkili bir spam engelleme yöntemi Basit ve etkili bir spam engelleme yöntemi Devrim Sipahi devrim.sipahi@deu.edu.tr Dokuz Eylül Üniversitesi GİRİŞ Spam, istenmeyen elektronik posta dır. Bu tanım öznel bir tanım olsa da, spamların en az

Detaylı

GRUP KONTRAKSİYONU ÜZERİNE TARİHSEL BİR NOT

GRUP KONTRAKSİYONU ÜZERİNE TARİHSEL BİR NOT GRUP KONTRAKSİYONU ÜZERİNE TARİHSEL BİR NOT Erdal İnönü Feza GÜRSEY Institute PK: 6 Çengelköy, İstanbul, Türkiye ( Bu yazı Profesör Doktor Erdal İnönü nün Feza Gürsey Enstütisinde Grup kontraksiyonu (indirgemesi)

Detaylı

e-bulten TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2012 Profesyoneller için kalite

e-bulten TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2012 Profesyoneller için kalite e-bulten TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2012 Profesyoneller için kalite www.kas.com.tr facebook.com/kasgrup twitter.com/kasgrup_ Sayı: 3 içindekiler 3 6 7 9 11 12 14 Ürün Tanıtım Kaskollektör Bizden Biri Sektörel

Detaylı