Andromeda Botnet Analizi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Andromeda Botnet Analizi"

Transkript

1 AndromedaBotnetAnalizi 1. Giriş 2. Anomaliler 3. DinamikAnaliz 4. StatikAnaliz 5. ProtokolAnalizi 6. ConfigDosyalarıveHedeflerinİncelenmesi 7. Sonuç EmreTINAZTEPE

2 Giriş 20AralıktarihindenitibarenNetSecmailinglistesindenTurkcell dengeliyormuşgibigörünenveeklerindezararlıyazılım olduğubelirtilenbazıe postalaralmayabaşladık.24aralıktarihindeisebenzerolaylarınfarklıfirmaisimleriile tekrarlandığınıgördük.aynıtarihtetwittergibisosyalpaylaşımplatformlarındaaşağıdakinebenzergörüntülerpaylaşılmaya başladı. Başlangıçtadikkatimiziçekmesedeaynıiçeriğebenzere postalarınthy'dengeliyormuşgibigönderilmesi,bunun düşündüğümüzgibi basit birspamkampanyasıdeğilçokdahabüyükbirorganizasyonunyüzeydekikısmıolduğunubelli edergibiydi. ElimizdeTurkish Airlines Itinerary.pdf.exeveFaturaBildirimi pdf.exeolarakisimlendirilmişikiörnek bulunmaktaydı.ikiörneğindeaynımd5hash e(c7c39fea16c34d867b586fd155dca77a)sahipolduğunugördük.örneklerin VirusTotaltespitoranınındaepeydüşükolmasıdikkatçekiciydi.TanıyanAV lerdetambirtanımvermekyerinedosyayı şüpheliolarakişaretlemişlerdi.

3 Anomaliler Dosyayısanalmakineyeatarakdinamikanaliziçinhazırlıkyapmayabaşladığımızdaaşağıdakianomalilerdikkatimiziçekti: Dosyanınbağımlılık(dependency)listesinebakıldığındaanlamsızharflerdenoluşanbirDLLolması, Normalşartlaraltındasadece okunabilir(read only) olmasıgereken.rdatasection ın yazılabilir oluşuve isminingaripkarakterlerbarındırması, Hiçbirresourceiçermemesi, Çokazsayıdaimportiçermesivenormaluygulamalardapekderastlamayaalışıkolmadığımızbazıimportlar içermesi, İçerisindebulunanmetinlerinşifrelibirgörünümsergiliyorolması. DinamikAnaliz Networkbağlantısıolmayan undetected birsanalmakinededinamikanalizebaşladığımızdadosyanınkendisini yenidenbaşlatmayaçalıştığınıgözlemledik. Butipbirhareketdosyanınpaketlenmişiçeriktaşıdığınıngöstergesiolabileceğigibiolasıdebuggerlar dan kurtulmakistemesinindebirgöstergesiolabilirdi.hemenarkasındanwuauclt.exe(windowsupdate)dosyasınınbaşlatılıyor olmasıunderground da matruşka olaraktabiredilentekniğiandırıyordu.

4 Buandanitibarençıkandosyalarıunpacketmeyevesanalmakineninanamakineilepaylaşılanklasörünekopyalamaya başladık.3 ncüadımdaçalıştırılanwuauclt.exedosyasızincirinsonhalkasınıoluşturuyordu. wuauclt.exesürecini,processexplorerileincelediğimizdesessizliğinsebebininnetworkbağlantısınınolmamasıolduğu apaçıkbelliydi Testlerimizenetworkbağlantısınıaçarakdevamettiğimizdesözkonusuadımlarınaynışekildetekrarladığınıfakatbusefer explorer.exeiçerisindeyenithreadleryaratılarakenollo.pladresinebağlanıldığınıgözlemledik. Giden/gelentrafiğiincelediğimizde,tümtrafiğinşifreliolduğuaşikardı. Trafiği,BurpSuiteileC&Csunucusuna forward ettiğimizdezararlınınyeniuygulamalarindirerekçalıştırmayabaşladığını gözlemledik.yeniindirilenbazıdosyalarındaaynı matruşka tekniğiileçalışmasıvekendileriniyenidenbaşlatarak kontrolübirsonrakiaşamayadevretmesidikkatedeğerdi. TümbuaşamalardacaptureettiğimiznetworkpaketleriilerleyengünlerdeC&Csunucularınınkapanmasıüzerinelab ortamındac&csunucularınısimüleetmemizikolaylaştırdı.ilerleyenbölümlerdebukonuyadadeğineceğiz. DinamikanalizitamamlamakiçinRegShotilesistemdeyaptığıdeğişikliklerigözlemlediğimizdeaşağıdakideğişikliklerinot ettik:

5 Oluşturulanikidosyada,e postaeklentisiilegelendosyanınbirebiraynısıydı. StatikAnaliz Dinamikanalizsafhasınıgeçerek maileklentisi olarakgelendosyayıidaileincelemeyebaşladık.dosyayıaçaraçmaz aldığımızilkhatavemüteakibengördüğümüz SP Analysisfailed hatasıanti debug/anti trace/anti vmgibidahabirçok şeyinbirazdanbaşlayacağınınbelirtisiydi.özelliklestackpointeranalizinbaşarısızolması,kodureverseederkenanalisteçok işdüşeceğinigösterirkigerçektendebeklediğimizgibioldu.koduntraceedilmesivekritikbloklarınbulunmasıepey zamanımızıaldı. KodiçerisindegördüğümüzbirçokMOVDWORDPTRSS:[ESP]instruction ıgccilederlenenbiruygulamaolmasıihtimalini güçlendiriyorduyadatamamenassemblerileyazılmışbirdownloaderilekarşıkarşıyaydık. İlkdallanmadanitibarengördüğümüzSetUnhandledExceptionFilterAPIsi,birkaçdakikaiçindeanti debugrutinleriile karşılaşmayabaşlayacağımızınaçıkgöstergesiydi.buapi,windows toplevelexceptionhandler ıdeğiştirmekiçin kullanıldığıgibiaynızamandadaçokkullanılanbiranti debugyöntemidir.nedeninegelince,processiçerisindeçalışan thread lerdenherhangibirisininunhandledbirexceptionilekarşılaşmasıdurumundaancakveancakprocess Debug edilmiyorsabufiltreçağırılırvedöndürdüğüdeğeregöreexceptionhandlerkontrolüdevralır.eğerprocessdebugediliyorsa bufiltrehiçbirzamançağırılmazvekontroldebugger adevredilerekexceptionıfixetmesibeklenir,dolayısıylaişlembir sonrakiinstructiondandevameder. BuradaFNINITiledesteklenenveişlemcininexceptionflaglarınısilerekilerleyen novel diyebileceğimizbirteknikkullanılmış. HernekadarIDAStealthgibiantianti debugpluginleriilegeçilebilsedegayetgüçlübirteknikolduğunubelirtmeden geçemeyeceğiz. İlerleyenkısımlardaikiRDTSCinstruction ıarasındageçensüreyedayandırılmışbiranti Debugmetodutespitettiğimizi düşündük.aslındabaşlangıçtabununsadeceanti Debugmetoduolduğunudüşündüğümüziçinçiftdalıdakontroletmek yerinetekdaldandevamettik.budabazıforumvesandboxraporlarındayazdığıüzerezararlının 8000 portunudinleyip bağlananashellverdiğidalınbukısımolduğunufarketmemizilesonuçlandı.bizimleaynıandaanalizyapanarkadaşımız MertSARICAilegörüşmemizdeAnti DebugolarakdüşündüğümüzkısmındahaçokAnti Emulatorolaraktasarlandığını anlamışolduk.

6 ZararlınıngövdesininçokbüyükbirkısmıXORileşifrelenmişdurumdaydı.Ençokdikkatimiziçekenkısımiseçalışacakolan kodparçalarınınçokküçükbloklarhalindeçözülerekçalıştırılmasıydı.dolayısıylakodunbüyükkısmınındecryptedilmesiiçin traceetmeyebaşladık.aşağıdakigörüntüdendeanlayacağınızgibibazıbölümler38baytlıkhattadahadaküçükbloklar halindeşifrelenmişti. ZararlınıntraceedilmekorkusuilekendiGetProcAddressimplementasyonunuyaptığınıfarketmemizilekoduntraceedilme hızıepeyarttı.bufonksiyonudahakolaytakipedebilmekiçinvx_getprocaddressolarakadlandırdık. Çokgeçmedenaşağıdakigörüntüyügördüğümüzde,ikincisafahanınbaşlamaküzereolduğunuvekullanılantekniğinRunPE olduğunuanlamıştık. AşağıdaPhase1.exe nin(e postaeklentisi)kendisiniyenidenbaşlatarak3888id liyeniprocess inhafızasınaunpackedilmiş kodlarıyazdıktansonrakihalinigörüyorsunuz.

7 Yenikopyanınçalışırçalışmazaşağıdakikontrollerigerçekleştirdiğinigözlemledik: Sistemdeçalışanprocessisimlerininhashlerinialarakaşağıdakilisteilekarşılaştırdığını, (BuhashlerinnelerolduğunuMertSARICA nınbloğundanöğrenebilirsiniz) ProcessenümerasyonununbaşarısızolmasıdurumundaGetModuleHandle( sbiedll.dll )çağrısıilesandboxie DLL ininvarlığınıtespitetmeyeçalıştığı,vebunuyaparkenstack edword lerşeklindepushederekstring oluşturduğu,(buyöntemzararlınınenazındanbukısmınınasmileyazıldığınınispatıydı) HemenarkasındansanalmakinevediskidkontrolüyaparaksonbirRDTSCdeltakontrolüyaptığı. Bukontrollerdenbaşarıilegeçilmesidurumunda: 32bitsistemlerde\System32\wuauclt.exe(WindowsUpdate), 64bitsistemlerdeise\SysWOW64\svchost.exe(ServiceHost). Pekinedenbuprocessler?Neden32ve64bitsistemlerdefarklıuygulamalarhostolarakseçiliyordiyesoracakolursanız; cevapikiuygulamanında32bitoluşu.zararlı3 üncüfazıbuuygulamalardanbirisininiçindegerçekleştirecekveiçlerine yalnızca32bitkodenjekteedebilmeyeteneğinesahip,cabasıbuuygulamalar,birçokfirewalltarafındanotomatikizin verilenvetümmimarilerdebulunanuygulamalar.

8 Bunoktadawuauclt.exeSUSPENDEDolarakbaşlatılarakgereklihafızamodifikasyonlarıyapılarak3 üncüaşamayageçildiğini gördük.buaşamadaözellikleanti Debugmetodlarındaçokfazlacabirartışgözleniyordu.Aslındabu,anasaldırımihverinin birgöstergesiydi. BununyanısıraaşağıdakiresimdegörebileceğinizgibiçokfazlakullanılmayanbaşkabiryöntemileExitThreadAPIsi kancalanarakkontrolünthreadsonlanmasınamüteakipzararlıyageçmesisağlanmıştı.bunoktadanitibarenkernel Debugger(WinDBG)iledevamederek3 üncüfazınanalizinegeçtik. 3 üncüfazınesasgörevidahaönceyapmışolduğumuzdinamikanalizdengördüğümüzkadarıylazararlınınc&cbağlantısını sağlamakveyenizararlılarıdownloadetmekti.kodundecryptedilmesiiçinuzunbirsüretraceettiktensonrainternet bağlantısınıkontroletmekiçinkullanılanaşağıdakiwindowsupdateadresinibulduk.

9 İlerleyensüreçtedinamikanalizsafhasındagördüğümüzmoid.plvelinebench.ruadresleriilekarşılaştık.Burada gördüğümüzdizilim,öncemoid.pl yeeğerbağlantıkurulamaziselinebench.ruvesırasıyladiğeradreslerebağlanmaya çalışılmasınıaçıklıyordu. ProtokolAnalizi AnalizindevamındaprotokolanalizinebaşladıkvebuadreslerePOSTmetoduilegönderilenaşağıdakiveriyeulaştık.Sırabu verininneifadeettiğinibulmayagelmişti.burpsuiteiletrafiğiinterceptedipnetworkfonksiyonlarınayoğunlaşmaya başladığımızdakodçokdahaanlaşılırbirhalebürünmeyebaşlamıştıbile. KodiçerisindeXORveRORlardanoluşanbirkaçencrypt/decrpytfonksiyonutespitettikvebukısımlaraolanreferansları incelemeyebaşladık.socketfonksiyonlarındanrecv/sendfonksiyonlarınayoğunlaşıryoğunlaşmazkarşımızabiranda Base64olduğubarizbelliolanbaşkabirfonksiyonçıktı.HemenarkasındandaRC4 eçokbenzeyenbaşkabirfonksiyondaha tespitettik. Buandanitibarendahaçokzararlınınkullandığıprotokoleyoğunlaşmayabaşladıkve7adetkomutun(update,execute, downloadvb.)desteklendiğinigördük.aşağıdakomutlarınişlendiğiswitch igörebilirsiniz.bugörüntüaslındabiryanılgının dacevabıydı: Phase1 denbuyanaaslındapackedbirdownloaderdeğil,tamkapasitelibirbotilekarşıkarşıyaydıkve görünüşegörehikayehenüzyenibaşlıyordu

10 Command9:DeleteBot Command1:DownloadandExec Kısabirsüresonrakarşımızdakimanzaraaşağıdakigibiydi: BirsüresonraBotProtocolString deyeralangirdilerinhangiinputlarkullanılarakoluşturulduğunuaraştırmayakoyulduk. Sunucuyagidenisteklerdeuzuncevap,sunucudangelentaleplerdeisekısacevapkullanılıyordu.Kısabirsüresonra yaptığımızaraştırmaçokgüzelmeyvelervermeyebaşlamıştıbile.botbaştadatahminettiğimizgibirc4kullanıyorduve formatstringiniçeriğiaşağıdakigibiydi.

11 Andromeda(W32.Gamarue)aslındabaşındanberikarşımızdaduruyordufakathiçbirAV deböylebirismeratlamamıştık. Bunoktada,protokoldekullanılanformatıgörürgörmezzararlınınAndromedaolduğunuanlayanekiparkadaşımErkan ARNAUDOV unyönlendirmesisüreciçokhızlandırdı.bot unadınıveyeteneklerinidahaderinlemesineincelediktensonra, sırasistemeindirmeyeçalıştığıyenizararlılarınnelerolduğunuanlamayagelmişti. Çalışmamızınbaşındadinamikanalizesnasındabirçokzararlıindirildiğindenbahsetmiştik.BunlarbaşlangıçtaZeuS/Zbot imzasıtaşıyanzararlılarolmaklabirlikte,müteakipdenemelerdefarklıdavranışlarsergileyenzararlılardownloadedildiğini gözlemledik.bunlardanözelliklekbxxxxxx.exeşeklindedosyalaroluşturanvesslhookatmamasıilezeus danayrılanbaşka birzararlıdahaolmasındanşüphelendik.tübitakbilgem inyayınladığırapordabunudoğrularnitelikteydi. Dolayısıylakarşıkarşıyaolduğumuzdurumaşağıdakigibiydi: ConfigDosyalarıveHedeflerinİncelenmesi ZeuSveCridexikilisibankertrojanlarolup,configdosyalarıolmadançokdaişeyaramayanzararlılardır.Ayrıldıklarınokta Cridex inconfigdosyasınıncleartextolmasıvenetworktrafiğidinlenerekcaptureedilebilmesidir.aksine,zeusencrypted birconfigdosyasınasahiptirvepiyasadaconfigdosyasınıextractedebilentoolsayısıçokazdır.bilgem denosmanpamuk venecatiersenşişeci nincridexanaliziniokuduktansonrakendisistemimizdebuzararlıyıçalıştırarakbizdedeaynıconfig parametreleriniindiripindirmediğinitestetmekistedik.çünkügörünüşegöre,zararlı,pc denpc yefarklıdavranabiliyordu vebufarklılıkconfigdosyasınadayansıyabilirdi.sanalmakinedeçalıştırdığımızcridexörneğilohtikr.ruadresindenaşağıdaki birçokbankayıiçerenbirconfigdosyasınıdownloadetti.

12 Şunudabelirtmedengeçmemeliyiz,configdosyasındakitoplambankasayısıTürkbankasısayısınınenaz15 20katıydıve adınıbileduymadığımızbirsürübankailekarşıkarşıyaydık. Cridex inconfigdosyasınıextractetmeyemüteakipsırazeus unconfigdosyasınınextractedilmesingelmişti.phase1de elimizegeçenörneğianalizetmekistediğimizdec&csunucuların5ininkapalıolduğunugördük.maalesefaçıkolansunucu dabizezeusyerinecridexpushetmeyebaşlamıştı.dolayısıylamailekiilegelenzararlı(andromeda)artıkzeusanaliziiçin kullanılamıyordu.bunoktada4 ncüfazdacaptureettiğimizzeussample ınısanalmakineyekopyalayıpcaptureedilen networkloglarınıincelemeyekoyuldukvesample ınbağlanmayaçalıştığıenollo.plsunucusunuhostsdosyasınaekleyerek anamakinemizdeçalışanapachesunucusunayönlendirdik. Yapmamızgerekentekşeyzararlıdangelenrequest e,c&csunucusuymuşgibicevapveriphenüzneolduğubelliolmayan fakat%99.99encryptedconfigdosyasıolanpipta.bindosyasınıalmasınısağlamaktı.bununiçinaşağıdakiphpscriptini flowers.phpadıylakaydetmemizyeterlioldu.herihtimalekarşı7saniyelikbirbeklemeyarattıkkibusüredesnapshotalma, debuggerattachetmegibiişlemleriçingerekliolabilirdi. C&CServer:enollo.pl Apache2:

13 BuaşamadanitibarenZeuSdışdünyasındantamamensoyutlanmışbirhaldelabortamımızdaçalışırhaldeydi. KoduAPIMonitoriletraceetmeyebaşladığımızda16KB lıkdosyayıtoplamda4internetreadfileçağrısıyaparak okuduğunutespitettik.beklemeyiistersunucutarafındaistersekdeclienttarafındagerçekleştirebilir,dilediğimizgibi dosyanınhafızayayüklenişiniizleyebilirdik.ikinciyaklaşımdahaesnekolduğuiçinapimonitorileinternetreadfileçağrısına breakpointkoyarak BreakAfter seçeneğiniişaretledik.zeus uniçerisinekodenjekteettiğiexplorer.exesahtec&c sunucusunabağlanarakşifrelenmişconfigdosyasınıtalepetti. 4 üncüçağrıyıdevamettirmedenhemenöncekerneldebuggerilebuffer ınbulunduğuadresebirhardwarebreakpoint koyduk.aradançokdazamangeçmedenzeusconfigdosyasıilebaşbaşaydık.

14 Buandanitibarendosyanınboyutuolan0x3F87sayısınaodaklanmayabaşladık.Keyiflibirtracedensonraaşağıdakimanzara ilekarşıkarşıyaydık: Adresedikkatedecekolursanız,şifrelipipta.bindosyamızınhafızadaaçılmayabaşladığınıgörebilirsiniz. PekiURL lergayetnetgörünmekteiken,nedenaltkısımdagörünenmetinlersankikarıştırılmışgibiydi?acabaheap debir adresebakıyordukdafarkındamıdeğildikyoksabuadrespipta.bin inyüklendiğiadresmiydi?takendisiydifakatbirsorun olduğuapaçıkbelliydi. BunoktadakoduniçinedahafazlagirmemekiçinZeuSdecryptorlarıaraştırmayabaşladıkvePCToolstarafındanyayınlanmış ConfigDecrpytoraracınıbuldukfakatoutdatebirtoololduğuiçinbuaraçtandabirsonuçalamadık

15 Yineişbaşadüşmüştü,configdosyasınınaslındasadeceencryptedolmadığını,aynızamandadacompressedolduğunu anlamamızlahemenkendizeusconfigviewer ımızıyazmayakoyulduk. ConfigdosyasınınformatınıaraştırmamızveZeuSkaynakkodlarınıincelememizileformatınaşağıdakigibiolduğunutespit ettik. Bubilgilerışığındaelimizdekidecrpytedconfigdosyasınıdecompressedebilecekbirtooluhazırlamamızçokdauzunsürmedi. AşağıdakiresimdedecompressedilmişC&Csunuculistesinigörebilirsiniz.Aracıburadanindirebilirsiniz.

16 Configdosyasındançıkardığımızsunucularaşağıdakigibiydi: Pekihedefalınanbankalarhangileriydi?GaripfakatCridexconfigdosyasındagördüğümüzyüzlercebankanınyanındaZeuS configdosyasındasadeceaşağıdakibankalarhedefalınmıştı Sonuç Sistemlibirsaldırıyaşahitolduk.Analizimizboyuncafarklıtrojanlarvehedeflerarasındanençokdikkatimiziçekenşey NetSECmailinglistesindenteminettiğimizXTremeRATörneğiiçerenhttp://downtest.sytes.net/x.exeadresioldu.Herne kadarincelediğimizörneklerarasındaxtremerat ınc&csunucularıtarafındanpushedildiğinerastlamamışolsakda, yazımızdadahaöncedebelirttiğimizgibienfekteedilensisteminözelliklerinehattavehattaülkelerinegörezararlıpush edebilecekbiryapıyasahipoluşubüyükbirşüpheyiuyandırmayayetiyordu İşinucundaXTremeRATolduğunuduymakaçıkçasıkorkutucuyduçünküaynıRATkomşuülkeleredüzenlenenbazısiber saldırılardakullanılmıştıvebusaldırıdadakullananherkimse kredikartı hırsızlığındandahabüyükbirhedefiolduğu

17 aşikardı Nedenderseniz,buzararlıbankertrojandenziyadedahaçokdinleme/izlemeamaçlıkullanılanveaudiocapture özelliğiilegözeçarpanbirtrojan. İlgiliadrestenindirdiğimiztrojan itestettiğimizdekarşımızaçıkanikiadetipvedomain insatınalındığıhostingproviderın Türkiye deoluşu,üstüneüstlükadresinvodafone3gipbloğundanalınmışolması,alışverişmerkezininbirindeoturmuş mobilmodemiilebağlandığıc&csunucusunabakarakkahvesiniyudumlayanbirkorsanıaklımızagetiriyordu. Konuileilgiliarzuedenresmikurumlaraaraştırmadakullandığımızhertürlüdökümanısağlamayahazırız.Bukonudadetaylı

2 3 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Detaylı

C # İLE GÖRSEL PROGRAMLAMA. C # Nedir? C# Programlama Dili Microsoft un geliştirdiği.net platformuna ait bir elemandır.

C # İLE GÖRSEL PROGRAMLAMA. C # Nedir? C# Programlama Dili Microsoft un geliştirdiği.net platformuna ait bir elemandır. Ünite 1 C # İLE GÖRSEL PROGRAMLAMA Öğr. Gör. Rıza ALTUNAY C # Nedir? C# Programlama Dili Microsoft un geliştirdiği.net platformuna ait bir elemandır. Eski programlama dilleri ile yeni dillerin harmanlanması

Detaylı

«BM364» Veritabanı Uygulamaları

«BM364» Veritabanı Uygulamaları HAFTA 8 DB içerisinde CLR Bileşenleri" Yaşar GÖZÜDELİ ygozudeli@verivizyon.com http://blog.verivizyon.com/ygozudeli «BM364» Veritabanı Uygulamaları Konu Akışı SQL Server ve.net CLR SQL Server içerisinde

Detaylı

Uluslararası Piyasalar

Uluslararası Piyasalar Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi Salı günü açılışında 3 Amerikan major endeksinin de yeni zirvelerini gördüğü günde endeksler içerisinde bir tek Dow Jones Endeksi +0.3% ile zirve seviyesinde

Detaylı

Apache üzerinden Red Hat 5 yüklenmesi

Apache üzerinden Red Hat 5 yüklenmesi Apache üzerinden Red Hat 5 yüklenmesi Erdal YAZICIOGLU Sistem ve Ağ Mühendisi 21.07.2008 MAKALEDE KULLANILAN KISALTMALAR: RHEL = Red Hat Enterprise Linux GUI = Grafical User Interface (Grafiksel Arayüz)

Detaylı

Limit Oyunları. Ufuk Sevim ufuk.sevim@itu.edu.tr 10 Ekim 2012

Limit Oyunları. Ufuk Sevim ufuk.sevim@itu.edu.tr 10 Ekim 2012 Limit Oyunları Ufuk Sevim ufuk.sevim@itu.edu.tr 10 Ekim 2012 1 Giriş Limit ve sonsuzluk kavramlarının anlaşılması birçok insan için zor olabilir. Hatta bazı garip örnekler bu anlaşılması zor kavramlar

Detaylı

İleri Diferansiyel Denklemler

İleri Diferansiyel Denklemler MIT AçıkDersSistemi http://ocw.mit.edu 18.034 İleri Diferansiyel Denklemler 2009 Bahar Bu bilgilere atıfta bulunmak veya kullanım koşulları hakkında bilgi için http://ocw.mit.edu/terms web sitesini ziyaret

Detaylı

Gönderilen uygulama incelendiğinde, belirtilen gerekliliklerin bir kısmının karşılandığı görülmüştür.

Gönderilen uygulama incelendiğinde, belirtilen gerekliliklerin bir kısmının karşılandığı görülmüştür. İsim : İlker **** Soyad : K****** Değerlendirilme tarihi : 09.05.2014 Karşılıklı görüşme tarihi : 08.05.2014 Alanı : Backend Java Değerlendirme yorumu: Gönderilen uygulama incelendiğinde, belirtilen gerekliliklerin

Detaylı

446 GÖMÜLÜ SİSTEM TASARIMI. Lab 9 UART

446 GÖMÜLÜ SİSTEM TASARIMI. Lab 9 UART 446 GÖMÜLÜ SİSTEM TASARIMI Lab 9 UART 9.1 Amaç Bu laboratuvarda LaunchPad ve bilgisayar arasında seri haberleşme gerçekleştirilecektir. Bunun için TExaSdisplay terminal programı kullanılacaktır. UART0

Detaylı

PHP'ye Giriş Türkiye PHP Grubu - Linux Şenlikleri PHP Eğitim / Tanıtım Seminerleri Ankara, 11 Mayıs 2006 Hidayet Doğan <hdogan@hido.

PHP'ye Giriş Türkiye PHP Grubu - Linux Şenlikleri PHP Eğitim / Tanıtım Seminerleri Ankara, 11 Mayıs 2006 Hidayet Doğan <hdogan@hido. PHP'ye Giriş Türkiye PHP Grubu - Linux Şenlikleri PHP Eğitim / Tanıtım Seminerleri Ankara, 11 Mayıs 2006 Hidayet Doğan PHP Nedir? Genel kullanım amaçlı bir betik/programlama dilidir.

Detaylı

Windows Platformunda Bellek ve Performans Analizi. Hasan Mutlu Ankara

Windows Platformunda Bellek ve Performans Analizi. Hasan Mutlu Ankara Hasan Mutlu hasan@hasanmutlu.com http://www.hasanmutlu.com/ 2016 Ankara 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun oldum. 2006 yılında İTÜ Gayrimenkul Geliştirme

Detaylı

Adım Motoru: açıya adım. Şekil 8.2 tekyönlü. Lab 8. Siyah (A) Mavi ( B ) Kırmızı (B)

Adım Motoru: açıya adım. Şekil 8.2 tekyönlü. Lab 8. Siyah (A) Mavi ( B ) Kırmızı (B) 446 GÖMÜLÜ SİSTEM TASARIMI Adım Motoru 8.1 Amaç Bu laboratuvarda LauchPad a dışarıdan bağlanacak adım motorunun dönme yönünü ve hızını kontrol eden programın yazılımı verilecektir. 8.2 Gerekli Malzeme

Detaylı

İleri Diferansiyel Denklemler

İleri Diferansiyel Denklemler MIT AçıkDersSistemi http://ocw.mit.edu 18.034 İleri Diferansiyel Denklemler 2009 Bahar Bu bilgilere atıfta bulunmak veya kullanım koşulları hakkında bilgi için http://ocw.mit.edu/terms web sitesini ziyaret

Detaylı

BÖLÜM 24 PAULI SPİN MATRİSLERİ

BÖLÜM 24 PAULI SPİN MATRİSLERİ BÖLÜM 24 PAULI SPİN MATRİSLERİ Elektron spini için dalga fonksiyonlarını tanımlamak biraz kullanışsız görünüyor. Çünkü elektron, 3B uzayda dönmek yerine sadece kendi berlirlediği bir rotada dönüyor. Elektron

Detaylı

10. DİREKT ÇARPIMLAR

10. DİREKT ÇARPIMLAR 10. DİREKT ÇARPIMLAR Teorem 10.1. H 1,H 2,, H n bir G grubunun alt gruplarının bir ailesi ve H = H 1 H 2 H n olsun. Aşağıdaki ifadeler denktir. a ) dönüşümü altında dır. b) ve olmak üzere her yi tek türlü

Detaylı

AKILLI TATIL PLANLAMA SISTEMI

AKILLI TATIL PLANLAMA SISTEMI AKILLI TATIL PLANLAMA SISTEMI Istanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Bitirme Ödevi Ali Mert Taşkın taskinal@itu.edu.tr Doç. Dr. Feza Buzluca buzluca@itu.edu.tr Ocak 2017 İçerik Giriş

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Doç. Dr. M.Ümit GÜMÜŞAY YTÜ - 2012 2 PROGRAMLAMA MANTIĞI Herhangi bir amaç için hazırlanan programın mantık hataları içermesi durumunda, alınacak sonucunda yanlış olacağı aşikardır.

Detaylı

REKABET. Tüketicinin rekabetteki kaldıraç etkisi. Fulya DURMUŞ, GfK Türkiye

REKABET. Tüketicinin rekabetteki kaldıraç etkisi. Fulya DURMUŞ, GfK Türkiye REKABET Tüketicinin rekabetteki kaldıraç etkisi Fulya DURMUŞ, GfK Türkiye 1 Hemen her ürüne, markaya her yerden ulaşabiliyoruz Ben yine çarşıdaki ayakkabıcıya gideyim Biliyorum o telefonu istiyorsun ama

Detaylı

İÇİNDEKİLER WEB SERVER UYGULAMALARI YAZMA CGI Uygulamaları Yazma Web Module Web Actionları Properties...

İÇİNDEKİLER WEB SERVER UYGULAMALARI YAZMA CGI Uygulamaları Yazma Web Module Web Actionları Properties... İçindekiler İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM WEB SERVER UYGULAMALARI YAZMA...10 CGI Uygulamaları Yazma... 12 Web Module... 16 Web Actionları... 17 Properties... 18 Events... 19 Formdan Gelen Verileri Alma... 23 Veri

Detaylı

9.Konu Lineer bağımsızlık, taban, boyut Germe. 9.1.Tanım: V vektör uzayının her bir elemanı

9.Konu Lineer bağımsızlık, taban, boyut Germe. 9.1.Tanım: V vektör uzayının her bir elemanı 9.Konu Lineer bağımsızlık, taban, boyut 9.1. Germe 9.1.Tanım: V vektör uzayının her bir elemanı vektörlerin lineer birleşimi olarak ifade ediliyorsa vektörleri V yi geriyor ya da V yi gerer denir. Üstelik,

Detaylı

.com. Kurumsal Java. Özcan Acar 2009. com

.com. Kurumsal Java. Özcan Acar 2009. com . urumsal J Java ile Yüksek Performanslı Web Platformları Özcan Acar acar@unitedinter.net http://www.ozcanacar. http://www.kurumsalj urumsal Özcan Acar Hakkında public class OezcanAcar { public static

Detaylı

1-Kullanılan malzeme; ipek ip, ipek kumaştır. -Tamamı el nakışıdır. - Hesap işi tekniği uygulanmıştır. -3 parçadan oluşan oda takımı örtüsüdür.

1-Kullanılan malzeme; ipek ip, ipek kumaştır. -Tamamı el nakışıdır. - Hesap işi tekniği uygulanmıştır. -3 parçadan oluşan oda takımı örtüsüdür. 1-Kullanılan malzeme; ipek ip, ipek kumaştır. - Hesap işi tekniği uygulanmıştır. -3 parçadan oluşan oda takımı örtüsüdür. 1-Production material: Silk thread, silk fabric. - Hesap işi technique is -Suite

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Mayıs 2017 Cilt: 6 Sayı: 2 Makale No: 33 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Mayıs 2017 Cilt: 6 Sayı: 2 Makale No: 33 ISSN: KISA VE ORTA ENERJİ İLETİM HATLARININ SAYISAL ANALİZİ İÇİN BİR ARAYÜZ TASARIMI Öğr. Gör. Hakan Aydogan Uşak Üniversitesi, Uşak hakan.aydogan@usak.edu.tr Öğr. Gör. Mehmet Feyzi Özsoy Uşak Üniversitesi,

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama Servlet Üst Düzey Programlama-ders01/ 1 Servlet Nedir? Web sayfaları ilk başlarda durağan bir yapıya sahipti ve kullanıcıdan bilgi alarak işlemler yapmıyordu. Zamanın geçmesiyle kullanıcıya

Detaylı

SMSOKUL KULLANIM KILAVUZU V. 1.0

SMSOKUL KULLANIM KILAVUZU V. 1.0 SMSOKUL KULLANIM KILAVUZU V. 1.0 Smsokul Kullanım Ekranı Gönderilebilecek sms miktarı Okul bilgileri güncelleme butonu Sms okul yapılan havale bildirimi Sistemden Çıkış Yapmak için kullanılır. 1 adet cep

Detaylı

ALB FOREX GÜNLÜK BÜLTEN

ALB FOREX GÜNLÜK BÜLTEN www.albmenkul.com.tr EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/TRY ALTIN GÜMÜŞ Parite EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/TRY ALTIN GÜMÜŞ Açılış 1,2856 1,5159 94,51 1,8132 1599,95 28,76 Yüksek 1,2866 1,5180 94,90 1,8223 1608,4

Detaylı

WEB SUNUCU GÜVENLİĞİ: Web Siteleri Neden Hacklenir?

WEB SUNUCU GÜVENLİĞİ: Web Siteleri Neden Hacklenir? WEB SUNUCU GÜVENLİĞİ: Web Siteleri Neden Hacklenir? Gereksiz yedek dosyaları Default ayarlarla gelen konfigürasyon dosyaları Yetkisi tam olarak verilmiş dosyalar ya da dosya izni kontrolü yapılmadan sunucuda

Detaylı

29 ARALIK 2016 PİYASALAR GÖRÜNÜM

29 ARALIK 2016 PİYASALAR GÖRÜNÜM PİYASALAR GÖRÜNÜM BİST100 endeksi dün 77.549 76.514 seviyeleri arasında işlem gördü ve günü 76.699 seviyesinde yüzde 1,11 değer kazancıyla tamamladı. İşlem hacminin düşük olduğu haftada küresel piyasalarda

Detaylı

AYRIK FREKANSLI DİZİLERİ İÇİN HUZME YÖNLENDİRME AĞI

AYRIK FREKANSLI DİZİLERİ İÇİN HUZME YÖNLENDİRME AĞI AYRIK FREKANSLI DİZİLERİ İÇİN HUZME YÖNLENDİRME AĞI Ramazan ÇETİNER(1), Taylan EKER(1), Şimşek Demir(2) Aselsan A.Ş.(1) Radar Sistemleri Grup Başkanlığı Ankara rcetiner@aselsan.com.tr, taylane@aselsan.com.tr,

Detaylı

ALB FOREX GÜNLÜK BÜLTEN

ALB FOREX GÜNLÜK BÜLTEN www.albmenkul.com.tr EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/TRY ALTIN GÜMÜŞ Parite EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/TRY ALTIN GÜMÜŞ Açılış 1,2847 1,5228 93,19 1,8043 1599,00 27,99 Yüksek 1,2877 1,5258 93,55 1,8091 1603,85

Detaylı

1.PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

1.PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 1.PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bilindiği gibi internet üzerindeki statik web sayfaları ziyaretçinin interaktif olarak web sayfasını kullanmasına olanak vermemektedir. Bu yüzden etkileşimli web sayfaları oluşturmak

Detaylı

Windows'da çalışırken pek çok durumda bir işe başlamadan önce işletim sisteminin o işe ilişkin bilgileri depolayacağı bir alan yaratması gerekir.

Windows'da çalışırken pek çok durumda bir işe başlamadan önce işletim sisteminin o işe ilişkin bilgileri depolayacağı bir alan yaratması gerekir. Handel Kavramı: Windows'da çalışırken pek çok durumda bir işe başlamadan önce işletim sisteminin o işe ilişkin bilgileri depolayacağı bir alan yaratması gerekir. Alanın yaratıldığı bölge Windows'un kendi

Detaylı

ALB FOREX GÜNLÜK BÜLTEN

ALB FOREX GÜNLÜK BÜLTEN ALB FOREX GÜNLÜK BÜLTEN www.albmenkul.com.tr Parite Açılış Yüksek Düşük Kapanış Pivot / 1,3007 1,3102 1,3004 1,3082 1,3063 / GBP/ 1,5254 1,5341 1,5249 1,5320 1,5303 /JPY 99,35 99,66 98,58 99,01 99,08 GBP/

Detaylı

http://alikoker.name.tr

http://alikoker.name.tr ASP 3.0 ile gelen ASP nin büyük yükselişine benzer bir atakla, Microsoft.NET ailesinin üyelerinden ASP.Net i kullanıma sundu. ASP.Net in neler getirdiğini diğer makalelerden öğrenebilirsiniz. Bu makalede,

Detaylı

MİKROBİLGİSAYAR SİSTEMLERİ. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

MİKROBİLGİSAYAR SİSTEMLERİ. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu MİKROBİLGİSAYAR SİSTEMLERİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Dersin Amacı Mikroişlemciler Mikrodenetleyiciler PIC Mikrodenetleyiciler Micro BASIC Programlama Kullanılacak Programlar MSDOS DEBUG PROTEUS

Detaylı

FortiGate Data Leak Prevention

FortiGate Data Leak Prevention 2011 FortiGate [Bu dökümanda DLP () özelliğinin nasıl kullanıldığı ve ayarlarının nasıl yapılandırıldığı anlatılmıştır.] v400-build0320-rev.01 RZK Mühendislik ve Bilgisayar Sistemleri 0 FortiGate () DLP

Detaylı

ALB FOREX GÜNLÜK BÜLTEN

ALB FOREX GÜNLÜK BÜLTEN www.albmenkul.com.tr EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/TRY ALTIN GÜMÜŞ Parite EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/TRY ALTIN GÜMÜŞ Açılış 1,2934 1,5231 93,33 1,8021 1554,5 26,89 Yüksek 1,3039 1,5363 96,83 1,8065 1581,1

Detaylı

YZM 2105 Nesneye Yönelik Programlama

YZM 2105 Nesneye Yönelik Programlama YZM 2105 Nesneye Yönelik Programlama Yrd. Doç. Dr. Deniz KILINÇ Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1 BÖLÜM - 6 Kalıtım (Inheritance) - II Bu bölümde;

Detaylı

Access Örnek Test Soruları

Access Örnek Test Soruları Access Örnek Test Soruları 1.Access te aş.den hangisi yapılabilir? a) Çizim yapılabilir b) çizim,metin,slayt gösterisi yapılabilir c) slayt gösterisi yapılabilir d) veri kaydı tutulabilir 2.Access için

Detaylı

ANDROID AÇIK AKSESUAR API & AKSESUAR GELİŞTİRME. Dr. Fatma Cemile Serçe

ANDROID AÇIK AKSESUAR API & AKSESUAR GELİŞTİRME. Dr. Fatma Cemile Serçe ANDROID AÇIK AKSESUAR API & AKSESUAR GELİŞTİRME Dr. Fatma Cemile Serçe İçerik Android ve Uygulama Geliştirme Android Açık Aksesuar Aksesuar Geliştirme Kiti Aksesuar Geliştirme Ortamı Gereksinimleri Örnek

Detaylı

Günlük Bülten 02 Mart 2015

Günlük Bülten 02 Mart 2015 Bülten 0 Mart 015 PİYASALAR Döviz Piyasası,50 seviyesinden güne başlayan USD/TL kuru, ekonomi yönetiminin geleceğine ilişkin endişeler, TCMB ye yönelik eleştiriler ve FED in faiz artışının zamanlamasına

Detaylı

İskonto Oranları. Ders 12 Finansal Yönetim 15.414

İskonto Oranları. Ders 12 Finansal Yönetim 15.414 İskonto Oranları Ders 12 Finansal Yönetim 15.414 Bugün İskonto oranlar SVFM kullanarak Beta ve sermaye maliyetini tahmin Okuma Brealey ve Myers, Bölüm 9 Graham ve Harvey (2000, sayfa 1-10) Tekrar SVFM

Detaylı

FİYAT LİSTESİ

FİYAT LİSTESİ 01.01.2012 LİSTESİ KALİTE BELGELERİMİZ 2 SPIN-ON FİLTRELER SP 001 9,87 TL SP 002 / HT 33,71 TL SP 005 35,24 TL SP 006 34,23 TL SP 007 38,57 TL SP 008 / HT 58,24 TL SP 009 / M 7,01 TL SP 010 / M 8,87 TL

Detaylı

İlk Konsol Uygulamamız 2 İlk Windows Uygulamamız 9.Net Framework Yapısı 18 Neler Öğrendik 19. Veri Tipleri 24 Tanımlı Veri Tipleri 27 Basit Tipler 28

İlk Konsol Uygulamamız 2 İlk Windows Uygulamamız 9.Net Framework Yapısı 18 Neler Öğrendik 19. Veri Tipleri 24 Tanımlı Veri Tipleri 27 Basit Tipler 28 ix 1 İlk Konsol Uygulamamız 2 İlk Windows Uygulamamız 9.Net Framework Yapısı 18 Neler Öğrendik 19 23 Veri Tipleri 24 Tanımlı Veri Tipleri 27 Basit Tipler 28 Kayan Nokta Tipleri 30 Sayısal Veri Tipi Dönüşümleri

Detaylı

Yerel Okul Sunucusu Uygulama Yazılımları Prototipi

Yerel Okul Sunucusu Uygulama Yazılımları Prototipi TECHNOLOGY SOLUTIONS Yerel Okul Sunucusu Uygulama Yazılımları Prototipi Test ve Kabul Raporu TRscaler Technology Solutions 2013 A N K A R A Ü N İ V E R S İ T E S İ T E K N O L O J İ G E L İ Ş T İ R M E

Detaylı

HARRAN ÜNIVERSITESI EĞITIM FAKÜLTESI 2. DÖNEM VIZE SINAVI

HARRAN ÜNIVERSITESI EĞITIM FAKÜLTESI 2. DÖNEM VIZE SINAVI 30.03.2017 HARRAN ÜNIVERSITESI EĞITIM FAKÜLTESI 2. DÖNEM VIZE SINAVI Soru1) 3 cm kenar uzunluklu sekiz dolu plastik küp aşağıdaki şekildeki gibi birbirine yapıştırılıyorlar. (a) Cisimlerin düzgün hacimsel

Detaylı

Sanallaştırmada Özgür Yazılım Çözümleri. Alper YALÇINER alper.yalciner@gmail.com

Sanallaştırmada Özgür Yazılım Çözümleri. Alper YALÇINER alper.yalciner@gmail.com Sanallaştırmada Özgür Yazılım Çözümleri Alper YALÇINER alper.yalciner@gmail.com 1 Sanallaştırma Nedir? Sanallaştırma; işletim sistemleri, sistem ya da ağ kaynakların mantıksal olarak bölünmesi veya yalıtılmasıdır.

Detaylı

Cari Denge Tanımı. Dr.Dilek Seymen

Cari Denge Tanımı. Dr.Dilek Seymen Cari Denge Tanımı Dr.Dilek Seymen Cari Dengeyi iki farklı özdeşlikle tanımlamak mümkün, (I) Ödemeler Bilançosundaki sınıflamaya göre Cari Denge Tanımı, Cari denge mal ve hizmet ithalat ve ihracatı, net

Detaylı

DERS 11 PIC 16F84 ile ALT PROGRAMLARIN ve ÇEVRİM TABLOLARININ KULLANIMI İÇERİK. Alt Program Çevrim Tabloları Program Sayıcı ( Program Counter PC )

DERS 11 PIC 16F84 ile ALT PROGRAMLARIN ve ÇEVRİM TABLOLARININ KULLANIMI İÇERİK. Alt Program Çevrim Tabloları Program Sayıcı ( Program Counter PC ) DERS 11 PIC 16F84 ile ALT PROGRAMLARIN ve ÇEVRİM TABLOLARININ KULLANIMI İÇERİK Alt Program Çevrim Tabloları Program Sayıcı ( Program Counter PC ) Ders 9, Slayt 2 1 ALT PROGRAM Bir program içerisinde sıkça

Detaylı

R-FLEX Spotlar / Spotlights. R-FLEX Ankastre aygıtlar / Recessed luminaires (Tek çerçeve / Single frame)

R-FLEX Spotlar / Spotlights. R-FLEX Ankastre aygıtlar / Recessed luminaires (Tek çerçeve / Single frame) R-FLEX 78 R-FLEX Spotlar / Spotlights 82 Özel olarak mağaza aydınlatması için tasarlanan R-Flex serisi, LED ve metal halide lambalı spot ve ankastre versiyonları ile kullanımınıza sunulmaktadır. Daha çok

Detaylı

Kontrol Sistemleri Tasarımı

Kontrol Sistemleri Tasarımı Kotrol Sistemleri Tasarımı Frekas Yaıtı Prof. Dr. Bület E. Plati 3 Ağustos 0 Eylül 06 Taım Kararlı bir sistemi siüs girdisie sürekli rejim yaıtı Bu taımda 3 temel boyut bulumaktadır:. Kararlı bir sistem

Detaylı

Math 103 Lineer Cebir Dersi Ara Sınavı

Math 103 Lineer Cebir Dersi Ara Sınavı Haliç Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Bölümü Math 3 Lineer Cebir Dersi Ara Sınavı 6 Kasım 27 Hazırlayan: Yamaç Pehlivan Başlama saati: 3: Bitiş Saati: 4: Toplam Süre: 6 Dakika Lütfen adınızı ve soyadınızı

Detaylı

ALB FOREX GÜNLÜK BÜLTEN

ALB FOREX GÜNLÜK BÜLTEN www.albmenkul.com.tr EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/TRY ALTIN GÜMÜŞ Parite EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/TRY ALTIN GÜMÜŞ Açılış 1,2865 1,5091 95,13 1,8257 1613,29 28,91 Yüksek 1,2978 1,5185 95,13 1,8267 1614,79

Detaylı

MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER

MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ MEKATRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER ArĢ. Gör. Emel SOYLU ArĢ. Gör. Kadriye ÖZ 2 8086 Mimarisi 8086 da bulunan tüm iç register lar ve veri yolları

Detaylı

Math 103 Lineer Cebir Dersi Ara Sınavı

Math 103 Lineer Cebir Dersi Ara Sınavı Haliç Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Bölümü Math 3 Lineer Cebir Dersi Ara Sınavı 9 Kasım 27 Hazırlayan: Yamaç Pehlivan Başlama saati: 3: Bitiş Saati: 4:5 Toplam Süre: Dakika Lütfen adınızı ve soyadınızı

Detaylı

MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE

MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE REHABĐLĐTASYON AMAÇLI BĐLGĐSAYAR VERĐ TABANI YARDIMIYLA BÖLGESEL ENGELLĐ KĐŞĐ HARĐTASININ OLUŞTURULMASI Yrd.Doç.Dr. Faruk

Detaylı

idea rsbasic KOMUTLARI

idea rsbasic KOMUTLARI idea KOMUTLARI İÇİNDEKİLER 2.1 Etiketler (Labels)... 4 2.2 Yorumlar (Comments)... 5 2.3 Semboller (Symbols)... 6 2.4 backward (geri)... 7 2.5 debug (hata ayıkla/izle)... 8 2.6 dec (azalt)... 9 2.7 do..

Detaylı

Dış Kırılganlık Göstergelerinde Bozulma Riski

Dış Kırılganlık Göstergelerinde Bozulma Riski Dış Kırılganlık Göstergelerinde Bozulma Riski KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARINA GÖRE DIŞ KIRILGANLIK Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P (1) Dış Likidite Rasyosu: Toplam Dış Finansman İhtiyacı/(Cari Alacaklar

Detaylı

Kod No. Kod No. K 0960110000 DN15 1/2 10 Ad. 19.80 D 0960210000 DN15 1/2 10 Ad. 20.36. Kod No.

Kod No. Kod No. K 0960110000 DN15 1/2 10 Ad. 19.80 D 0960210000 DN15 1/2 10 Ad. 20.36. Kod No. Thread Size Strava Beyaz 0960080100 M30x1,5 10 Ad. 12.76 rom 0960082000 M30x1,5 10 Ad. 14.76 Strava 0960110000 N15 1/2 10 Ad. 19.80 0960210000 N15 1/2 10 Ad. 20.36 Strava 0960510000 N15 1/2 10 Ad. 20.28

Detaylı

KURULUM ĐŞLEMLERĐ. 3 Ekim Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL. Đlgili Modül/ler : Genel

KURULUM ĐŞLEMLERĐ. 3 Ekim Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL. Đlgili Modül/ler : Genel 3 Ekim 2007 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL Đlgili Modül/ler : Genel ETA:SQL ve MICROSOFT SQL SERVER 2000 KURULUM ĐŞLEMLERĐ ETA:SQL DEMO SETĐ KURULUM TALĐMATI KURULUM ĐŞLEMLERĐ ETASQL programının kurulumu

Detaylı

6.HAFTA BÖLÜM 3: ÇEKİRDEK KUVVETLERİ VE ÇEKİRDEK MODELLERİ

6.HAFTA BÖLÜM 3: ÇEKİRDEK KUVVETLERİ VE ÇEKİRDEK MODELLERİ 6.HAFTA BÖLÜM 3: ÇEKİRDEK KUVVETLERİ VE ÇEKİRDEK MODELLERİ 3.1 ÇEKİRDEK KUVVETLERİ 3.1.1. GENEL KARAKTERİSTİK Çekirdek hakkında çok fazla bir şey bilmezden önce yalnızca iki farklı etkileşim kuvveti bilinmekteydi.

Detaylı

: http://www.konya.net.tr/gã¼ncel/altin-cocuklar-projesi-basladi-h97324.html

: http://www.konya.net.tr/gã¼ncel/altin-cocuklar-projesi-basladi-h97324.html Portal Adres ALTIN ÇOCUKLAR PROJESI BASLADI : www.konya.net.tr İçeriği : Gündem Tarih : 21.11.2013 : http://www.konya.net.tr/gã¼ncel/altin-cocuklar-projesi-basladi-h97324.html 1/1 ALTIN ÇOCUKLAR PROJESI

Detaylı

İşletim Sistemlerine Giriş

İşletim Sistemlerine Giriş İşletim Sistemlerine Giriş Süreçler ve İş Parçacıkları(Thread) İşletim Sistemlerine Giriş - Ders03 1 Süreç -Tüm modern bilgisayarlarda bir çok iş aynı anda yapılabilir. *kullanıcı programları çalışır *disk

Detaylı

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.1. Düzlemde vektörler Düzlemdeki her noktası ile reel sayılardan oluşan ikilisini eşleştirebiliriz. Buna P noktanın koordinatları denir. y-ekseni P x y O dan P ye

Detaylı

Java EE web uygulamaları geliştirmek için kullanılan açık kaynak web uygulama framework üdür.

Java EE web uygulamaları geliştirmek için kullanılan açık kaynak web uygulama framework üdür. 1 Apache Struts Java EE web uygulamaları geliştirmek için kullanılan açık kaynak web uygulama framework üdür. Kullanıcılara MVC mimarisini benimsetmek için Java Servlet API sini kullanıyor. Model-View-Controller

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTIN YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTIN YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTIN YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 15 Şubat 2011 30/12/2016 tarihi itibariyle

Detaylı

http://www.mertsarica.com http://twitter.com/mertsarica

http://www.mertsarica.com http://twitter.com/mertsarica Donanım yazılımı (firmware) nedir? Neden analiz edilmelidir? Analiz yöntemleri ve araçları Örnek analizler Sonuç Mesai saatlerinde Mesai saatlerinde ve boş zamanlarımda Bahçeşehir Üniversitesi Siber Güvenlik

Detaylı

30.11.2014 KASA DEFTERİ

30.11.2014 KASA DEFTERİ ÖNCEKİ GÜNDEN DEVREDEN 0,00 30.11.2014 KASA DEFTERİ 1 2014 / 10 DEVİR KASA ( ESKİ YÖNETİM 1.283,57 1 UZMAN LAFT ASANSÖR ÖDEMESİ 3.000,00 2 AİDAT GELİRİ 1.800,00 2 SİTE KAPICI SERPİL ALTUNAY MAAŞ 500,00

Detaylı

Php Programlama Dili MySQL Uygulamaları

Php Programlama Dili MySQL Uygulamaları Php Programlama Dili İle MySQL Uygulamaları S.Çağlar Onur caglar.onur@tubitak.gov.tr İşlenecek Konular? Php Nedir? MySQL Nedir? Kullanılan Yazılımlar MySQL e Bağlanmak MySQL ile İlgili Bilgi Almak Veritabanlar

Detaylı

Sistem Programlama Deney 1

Sistem Programlama Deney 1 Sistem Programlama Deney 1 Deney başlamadan önce deney grubu listenizi aşağıdaki dokümana yazınız: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gxplmgkkfwlutcvn9_its7tt rcwuzkqfnwhlpfdodhw/edit?usp=sharing

Detaylı

IoT Cihaz Verileri İçin Gerçek Zamanlı ve Ölçeklenebilir Büyük Veri Mimarisi

IoT Cihaz Verileri İçin Gerçek Zamanlı ve Ölçeklenebilir Büyük Veri Mimarisi IoT Cihaz Verileri İçin Gerçek Zamanlı ve Ölçeklenebilir Büyük Veri Mimarisi Arif Kamil YILMAZ ve Devrim Barış ACAR STM, Ankara, Türkiye Akyilmaz@gmail.com, devrimbaris@gmail.com Özet. Günümüzde IoT (Internet

Detaylı

28 ARALIK 2016 PİYASALAR GÖRÜNÜM

28 ARALIK 2016 PİYASALAR GÖRÜNÜM PİYASALAR GÖRÜNÜM BİST100 endeksi dün 77.265 77.592 seviyeleri arasında işlem gördü ve günü 76.699 seviyesinde yüzde 0,43 değer kaybıyla tamamladı. Yurtiçinde veri akışının sakin olduğu günde TL cinsi

Detaylı

WEB PROGRAMLAMA DİLLERİNİN PERFORMANS ANALİZİ PERFORMANCE ANALYSIS OF WEB PROGRAM LANGUAGE

WEB PROGRAMLAMA DİLLERİNİN PERFORMANS ANALİZİ PERFORMANCE ANALYSIS OF WEB PROGRAM LANGUAGE WEB PROGRAMLAMA DİLLERİNİN PERFORMANS ANALİZİ Tuncay Yavuz Özdemir İbrahim Türkoğlu * * Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi, Fırat Üniversitesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi, Fırat Üniversitesi, 23119,

Detaylı

ASAŞ FİLTRE A.Ş. 01.01.2015 FİYAT LİSTESİ

ASAŞ FİLTRE A.Ş. 01.01.2015 FİYAT LİSTESİ SPIN-ON FİLTRELER SPIN-ON FİLTRELER SPIN-ON FİLTRELER SP 001 12,57 TL SP 075 M 19,17 TL SP 439 9,67 TL SP 002 HT 42,94 TL SP 076 10,89 TL SP 440 H 16,90 TL SP 005 44,88 TL SP 077 8,28 TL SP 442 M 13,89

Detaylı

Uluslararası Piyasalar

Uluslararası Piyasalar Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi Hisse senedi piyasası Çarşamba günü, açılışta yükseliş hareketleri göstererek rekor seviyeleri test Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey)

Detaylı

Bellek Analizi ile Zararlı Yazılım Analizi

Bellek Analizi ile Zararlı Yazılım Analizi Bellek Analizi ile Zararlı Yazılım Analizi Yine bir gün twitter.com/hack4career hesabından duyurulan hack edilmiş ve/veya zararlı yazılım barındıran web sitelerine göz atarken gün aşırı tespit edilen,

Detaylı

BT İşyükü Otomasyonu Çözümleri.

BT İşyükü Otomasyonu Çözümleri. BT İşyükü Otomasyonu Çözümleri www.likyateknoloji.com Likya Teknoloji Likya Teknoloji 2008 yılından bu yana Kurumsal ürün ve çözümler geliştirmektedir. Teknoloji Şirketi BT İşyükü otomasyonu çözümleri

Detaylı

PwC Turkey IndirectTax Services. e-defter Başvuru Kılavuzu

PwC Turkey IndirectTax Services. e-defter Başvuru Kılavuzu Turkey IndirectTax Services e-defter Başvuru Kılavuzu İçerik İçerik Bu doküman Türkiye Vergi Teknolojileri ekibi tarafından müşterilerimizin e-defter başvuru sürecinde yardımcı olması amacı ile hazırlanmıştır.

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON A AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. 30/12/2016 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON A AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. 30/12/2016 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON A AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 06 Ocak 1995 30/12/2016 tarihi itibariyle

Detaylı

34.Operations Research&Industrial Engıneerıng National Congress 25-27 June 2014

34.Operations Research&Industrial Engıneerıng National Congress 25-27 June 2014 BANKING SECTOR ANALYSIS OF IZMIR PROVINCE: A GRAPHICAL DATA-MINING ANALYSIS (R SOFTWARE APPLICATIONS) 34.Operations Research&Industrial Engıneerıng National Congress 25-27 June 2014 FATMA ÇINAR MBA, CAPITAL

Detaylı

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları Konsol Uygulaması Oluşturma Konsol uygulaması oluşturmak için program açıldıktan sonra Create: Project ya da New Project seçeneği tıklanabilir. New Project penceresini açmak için farklı yollar da vardır.

Detaylı

JOY VAKUM-METALİZE REFLEKTÖRLÜ / WITH VACUUM-METALIZED REFLECTOR. Standard lighting used for highlighting of various objects.

JOY VAKUM-METALİZE REFLEKTÖRLÜ / WITH VACUUM-METALIZED REFLECTOR. Standard lighting used for highlighting of various objects. JOY 70 JOY VAKUM-METALİZE REFLEKTÖRLÜ / WITH VACUUM-METALIZED REFLECTOR JOY Spot aygıtlar / Spot luminaires 72 2000 lümene kadar ışık verebilen, DALI dim edilebilen ve minimum 50.000 saat ömürlü, özel

Detaylı

Uluslararası Piyasalar

Uluslararası Piyasalar Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi Hisse senedi piyasaları hafta ortası seansını iç açıcı olmayan bazı çeyreklik bilançolar ve piyasa ağırlığı bulunan Apple daki ileriye dönük beklentilerin

Detaylı

BİR TOPACIN DÖNME MİKTARI ÜZERİNE BİR İNCELEME. Adnan TEĞMEN

BİR TOPACIN DÖNME MİKTARI ÜZERİNE BİR İNCELEME. Adnan TEĞMEN BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (005.7. BİR TOPACN DÖNME MİKTAR ÜZERİNE BİR İNCEEME Adnan TEĞMEN Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 0600 Tandoğan-Ankara ÖZET Serbest bir katı cismin dönme hareketinde,

Detaylı

Bu kitabın sahibi:...

Bu kitabın sahibi:... Bu kitabın sahibi:... Dinle bir tanem, şimdi sana, bir çocuğun öyküsünü anlatmak istiyorum... Uzun çoooooooook uzun adı olan bir çocuğun öyküsü bu! Aslında her şey onun dünyaya gelmesiyle başladı. Kucakladılar

Detaylı

krlmahdrr. 28. Ozellikle EEG dlgiimlerinde tiim tetkikler yaprlabilmelidir. kanallar kullanrlabilmeli ve spektral power analiz gibi

krlmahdrr. 28. Ozellikle EEG dlgiimlerinde tiim tetkikler yaprlabilmelidir. kanallar kullanrlabilmeli ve spektral power analiz gibi krlmahdrr. 28. Ozellikle EEG dlgiimlerinde tiim tetkikler yaprlabilmelidir. kanallar kullanrlabilmeli ve spektral power analiz gibi l5-vida-rod kititlemesi tek bir setscrew,/blocker ile ile kilitleme

Detaylı

BULUT BİLİŞİM VE BÜYÜK VERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI. Ekim 2017

BULUT BİLİŞİM VE BÜYÜK VERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI. Ekim 2017 BULUT BİLİŞİM VE BÜYÜK VERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI Ekim 2017 Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı (B3LAB) Kamunun ihtiyaçları doğrultusunda, açık kaynak kodlu ve güvenli çözümler için Ar-Ge

Detaylı

Uygulamalı Jeofizik İÇİNDEKİLER

Uygulamalı Jeofizik İÇİNDEKİLER Uygulamalı Jeofizik İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 1. GİRİŞ...1 1.1. JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ... 1 1.1.1. Jeofizik Mühendisliğinin Bilim Alanları... 1 1.1.2. Jeofizik Mühendisliği Yöntemleri... 1 1.2. JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİNİN

Detaylı

Zararlı Yazılım Analizi

Zararlı Yazılım Analizi Zararlı Yazılım Ha@za Analizi TÜBİTAK BİLGEM Siber Güvenlik EnsAtüsü Zararlı Yazılım Analiz Laboratuvarı mag@tubitak.gov.tr TÜBİTAK BİLGEM Siber Güvenlik Ens7tüsü January 13, 2016 Eği7m İçeriği Zararlı

Detaylı

Netfilter + IPTables Güvenlik Duvarı. Sunan: Serdar KÖYLÜ

Netfilter + IPTables Güvenlik Duvarı. Sunan: Serdar KÖYLÜ Netfilter + IPTables Güvenlik Duvarı Sunan: Serdar KÖYLÜ Firewall Nedir? Ağlar arasında yalıtımı sağlayan düzeneklerdir. Bilinmesi gerekenler.. TCP PORT STATE Diğerleri UDP PORT IP ICMP OP-CODE INTERFACE

Detaylı

Uluslararası Piyasalar

Uluslararası Piyasalar Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi Amerikan Endeksleri haftanın ilk günü olan Pazartesi gününü artıda kapatmayı başarmıştır. Gün sonu kapanışında S&P 500 Endeksi günü +0.5% artıda kapatırken

Detaylı

Lisans. Ayrık Matematik Tanıtlama. Kaba Kuvvet Yöntemi. Konular. Temel Kurallar

Lisans. Ayrık Matematik Tanıtlama. Kaba Kuvvet Yöntemi. Konular. Temel Kurallar Lisans Ayrık Matematik Tanıtlama H. Turgut Uyar Ayşegül Gençata Yayımlı Emre Harmancı 001-013 You are free: to Share to copy, distribute and transmit the work to Remix to adapt the work c 001-013 T. Uyar,

Detaylı

Yerel Seçim Araştırması Raporu BÜYÜKŞEHİRLER

Yerel Seçim Araştırması Raporu BÜYÜKŞEHİRLER Yerel Seçim Araştırması Raporu BÜYÜKŞEHİRLER 48,1 ŞANLIURFA 22,5 8,0 6,1 3,6 11,7 AKPARTİ BDP SP CHP DİĞER KARARSIZ 25-30 Ekim 2013 tarihleri arasında 2830 kişi ile yüzyüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

CİHAZ ÖZELLİKLERİ. Optima 04. Optima 14. Optima 24P. Optima F. Optima 4F. Optima 4R. Optima 34. Optima 34+ Optima SM. Optima SP. Optima HP.

CİHAZ ÖZELLİKLERİ. Optima 04. Optima 14. Optima 24P. Optima F. Optima 4F. Optima 4R. Optima 34. Optima 34+ Optima SM. Optima SP. Optima HP. Optima 04 Optima 14 Optima 24P Optima F Optima 4F Optima 4R Optima 34 Optima 34+ Optima SM Optima SP Optima HP Optima HP+ Optima Serisi Kanal içi (CIC)-Dijital programlanabilir-4 kanal-8 bant-otomatik

Detaylı

ULUSAL EUROPASS MERKEZİ EUROPASS HAREKETLİLİK BELGESİ ARACI KULLANICI KILAVUZU

ULUSAL EUROPASS MERKEZİ EUROPASS HAREKETLİLİK BELGESİ ARACI KULLANICI KILAVUZU 2016 ULUSAL EUROPASS MERKEZİ EUROPASS HAREKETLİLİK BELGESİ ARACI KULLANICI KILAVUZU Sayın Yararlanıcı, Bu kılavuz, Europass Hareketlilik Belgelerinin hazırlanmasında size yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

LED Aydınlatma. Parafudr Kurulumu. 3 faz bir nötr Tip 1 AC Sistem panoları için MLP. Tek Faz AC Parafudr Mimari Dış Aydınlatma İçin DS134R-230/G DS98

LED Aydınlatma. Parafudr Kurulumu. 3 faz bir nötr Tip 1 AC Sistem panoları için MLP. Tek Faz AC Parafudr Mimari Dış Aydınlatma İçin DS134R-230/G DS98 Koruma LED Aydınlatma Parafudr Kurulumu MSB6 Tek Faz AC Parafudr Mimari Dış Aydınlatma İçin Tek Faz AC parafudr sistemleri sokak aydınlatması DS134R-230/G 3 faz bir nötr Tip 1 AC Sistem panoları için DLA

Detaylı

1 SILVERLIGHT A G R fi 2 KONTROLLER 3 DÜZEN PANELLER

1 SILVERLIGHT A G R fi 2 KONTROLLER 3 DÜZEN PANELLER ++SILVERLIGHT-icindekiler 9/12/11 4:17 PM Page vii Ç NDEK LER 1 SILVERLIGHT A G R fi 1 Girifl 1 Windows Presentation Foundation (WPF) Nedir? 2 WPF n Kazand rd klar 3 Silverlight Nedir? 4 Silverlight ile

Detaylı

DİŞ AÇMA KATERLERİ KODLAMA SİSTEMİ THREADING TOOLHOLDERS DESIGNATION SYSTEM

DİŞ AÇMA KATERLERİ KODLAMA SİSTEMİ THREADING TOOLHOLDERS DESIGNATION SYSTEM S: Vida Sıkmalı S: Clamping T: Vida Sıkmalı Helis Açılı T: Clamping with Helix Angle İŞ AÇMA KATERLERİ KOLAMA SİSTEMİ THREAING TOOLHOLERS ESIGNATION SYSTEM IŞ ÇAP İŞ AÇMA KATERLERİ EXTERNAL THREAING TOOLHOLERS

Detaylı

YZM 2105 Nesneye Yönelik Programlama

YZM 2105 Nesneye Yönelik Programlama YZM 2105 Nesneye Yönelik Programlama Yrd. Doç. Dr. Deniz KILINÇ Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1 BÖLÜM - 5 Nesneye Yönelik Programlamaya Giriş Bu

Detaylı

GÜNLÜK ANALİZ EMTİA,ENDEKS, HİSSE,FX

GÜNLÜK ANALİZ EMTİA,ENDEKS, HİSSE,FX GÜNLÜK ANALİZ EMTİA,ENDEKS, HİSSE,FX 28.04.2014 GENEL GÖRÜNÜM ENDEKS Son % HİSSE METAL Son % S&P 500 1.863-0,81% Artan/Azalan % Altın 1.300,80 0,79% DJIA 16.361-0,85% AAPL 0,73% Gumus 19,72 0,02% Nasdaq

Detaylı