CENSİYANIN (Gentiana lutea L.) YERİNDE KORUNMASI, YETİŞTİRİLMESİ, KİMYASAL ANALİZLERİ VE EKONOMİK ÖNEMİ ARA SONUÇ RAPORU ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CENSİYANIN (Gentiana lutea L.) YERİNDE KORUNMASI, YETİŞTİRİLMESİ, KİMYASAL ANALİZLERİ VE EKONOMİK ÖNEMİ ARA SONUÇ RAPORU (1999-2008)"

Transkript

1

2

3 O.D.C.: CENSİYANIN (Gentiana lutea L.) YERİNDE KORUNMASI, YETİŞTİRİLMESİ, KİMYASAL ANALİZLERİ VE EKONOMİK ÖNEMİ ARA SONUÇ RAPORU ( ) Determination of Chemical Structures of Gentian (Gentiana lutea L.) In-Situ Protection, Cultivation, Chemical Analyses and Economic Importance of Gentian Preliminary Results ( ) A. Sermin ÖZER Rag p AKDEMİR Prof. Dr. Neşet ARSLAN İÇ ANADOLU ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YAYINLARI Central Anatolia Forestry Research Institute Teknik Bülten / Technical Bulletin No: 292

4 ISBN

5 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZ...III ABSTRACT...III ÖNSÖZ...IV TEŞEKKÜR...VI 1. GİRİŞ Genel Bilgi ve Gerekçe Censiyan n Dünyadaki Doğal Yay l ş Bitkinin tan m ve Botanik Özellikleri Bitkinin Yetişme Muhiti Özellikleri Bitkinin Halk Aras nda Bilinen ve Diğer Dillerdeki Adlar Bitkinin Tarihçesi Kullan lan Bölümleri ve Kullan m Alanlar Bitkinin Kimyasal Yap s T bbi Özellikleri Yetiştirilmesi Bitkinin Yetişme ve Gelişme Biyolojisi Censiyan için Tehlike s n flar ve Tehdit Faktörleri Tehlike S n flar Tehdit faktörleri Ülkedeki Mevcut Duruma İlişkin Gözlemlere Göre Koruma S n flar ile İlgili Olarak Getirilen Öneriler Bitki ile İlgili Olarak Al nan Koruma Tedbirleri Diğer Bitkilerle Kar şt r lmas Ekonomik Önemi Toplanmas ve İhracat na İlişkin Kanuni Çerçeve LİTERATÜR ÖZETİ MATERYAL VE METOT Materyal Tohum ve Tohum Haz rlama Tohumlar Ekim İşlemine Haz rlama...30 I

6 Ekim Zaman Arazi Çal şmas Program Metot ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Gözleme Dayal Olarak Türkiye deki Mevcut Durumla İlgili Tespitler Kütahya-Radar Kütahya-Domaniç (Domuzkertiği, Ac su) Bursa-Uludağ Ödemiş-Bozdağ Sinop Toprak Özellikleri Toprak Özellikleri ve Analiz Sonuçlar n n Değerlendirilmesi Materyal ve Yöntem Toprak Analiz Sonuçlar n n Değerlendirilmesi Yetiştirme Çal şmalar ve Değerlendirme Deneme alanlar nda yap lan gözlemlere ilişkin veriler Kök Analizleri ve Sonuçlar Censiyan Köklerinin Analize Haz rlanmas Ekstraksiyon HPLC Analizleri Kromotogramlar SONUÇ VE ÖNERİLER...62 ÖZET...63 SUMMARY...64 KAYNAKLAR...69 II

7 ÖZ Censiyan n (Gentiana lutea L.) kökleri ve rizomlar kozmetik, alkollü içki sanayi ile eczac l kta baz ilaçlar n yap m nda ve alternatif t p alanlar nda kullan lmaktad r. Censiyan n ülkemizde Bursa Uludağ, Ödemiş Bozdağ, Kütahya Radar, Domaniç, Ac su ve Sinop Ayanc k da doğal yay l ş gösterdiği kaydedilmiştir. Önceki y llarda bu bitki ihraç edilmek üzere doğal alanlardan toplanm ş ancak büyük zarar görmesi sebebi ile doğadan sökümü yasaklanm şt r. Bu araşt rmada bitkinin yetiştiği doğal alanlarda tespit ve değerlendirmeler yap lm şt r. Bunun yan nda, Sinop-Ayanc k d ş nda kalan alanlardan toplanan tohumlarla 3 alanda (Kütahya-Radar, Kütahya-Domuzkertiği, Bursa- Uludağ) yetiştirme çal şmalar başlat lm şt r. Bu yay nda üretim çal şmalar nda ve doğal alanlardaki durum ve riskler üzerinde durulacakt r. Anahtar Kelimeler: Gentiana lutea L, alternatif t p, yetiştirme çal şmalar, hasar, koruma çal şmalar ABSTRACT The roots and rizomes of gentian (Gentiana lutea L.) plant are used in the fields of alternative medicine, pharmacy and alcoholic drink industry. It has been recorded that Gentiana lutea L. plant was found in Bursa Uludağ, Ödemiş Bozdağ, Kütahya Radar, Domaniç, Ac su and Sinop Ayanc k in our country. Formerly exporting of this plant that was collected from natural fields, had been prevented by the regulation of natural roots as it caused great damage. The examinations have taken place and situation was evaluated in the natural areas that the plant grows. Besides, with the seeds that was collected from these areas, except Sinop-Ayanc k, the production activities have also begun in other three places (Kütahya-Radar, Kütahya-Domuzkertiği, Bursa- Uludağ). The risks that the plant faces in its natural places and the situaiton on the production activites will be emphasized on this paper. Key words: Gentiana lutea L, alternative medicine, production activities, damage, conservation activities. III

8 ÖNSÖZ Ülkemiz uluslararas boyutta da bilindiği gibi biyolojik çeşitlilikçe çok zengindir. Biyolojik çeşitliliğin bir bölümünü teşkil eden flora zenginliği ise yaklaş k 1/3 ü endemik olan taksonlarla birlikte i aşan türden meydana gelmekte olup bu say yap lan yeni tespitlerle giderek artmaktad r. Flora zenginliğimizin çok önemli bir k sm da orman rejimine giren sahalarda doğal yay l ş göstermektedir. Ormanlar m zdan elde edilen ürünler, Orman Ürünleri (OÜ) ve Odun D ş Orman Ürünleri (ODOÜ) olarak iki ana gurupta toplanmaktad r. ODOÜ; asli ürün olan baz orman ağaçlar n n gövdelerinden elde edilen balzami yağlar ile onlar n yaprak, çiçek, sürgün ve gövde kabuğu gibi bölümleri ile orman alt floray meydana getiren otsu, odunsu, t bbi, aromatik ve soğanl bitkiler, mantarlar ile baz üretim art klar olarak k saca tan mlanmaktad r. ODOÜ nin önemli bir k sm n n kekik, adaçay vb. gibi ticareti yap lmakta olup yurt içi piyasalarda değerlendirildiği gibi önemli miktarlarda da d ş ticareti yap lmaktad r. Ancak baz bitki türlerinin nesli tehdit alt nda olduğu için ihracat kotaya bağl olarak yap lmakta veya bitki türünün özelliğine göre censiyanda olduğu gibi toplanmas ve ihracat yasaklanmaktad r. Proje kapsam nda üzerinde çal ş lan sar censiyan olarak da bilinen censiyan (Gentiana lutea L.) ülkemizde dar bir alanda yetişen ve yetişme alanlar nda uzun y llar önce bol bulunan türlerden birisiydi. Yap s nda bitkiye ilaç ve içecek imalat sanayinde geniş kullan m alan sağlayan önemli kimyasal maddeler bulunmas sebebiyle geçmişte doğal yetişme alanlar ndan toplanarak ihracat yap lan bitkiye olan talep 1980 li y llarda h zla artm şt r. Bu talep art ş sonucunda hatal ve aş r toplama ile ülkenin önemli bitkisel ihraç ürünlerinden biri olan bu tür yok olma tehlikesi ile karş karş ya kalm ş ve nesli tehdit alt na girmiştir li y llarda ilgili Orman Bölge Müdürlükleri nce gözlenen ve 1987 y l nda yap lan envanter çal şmas ile tespit edilen bu durum üzerine, Bakanl ğ m zca censiyan köklerinin doğadan sökümü yasaklanm şt r y l Ekim ay nda Çekoslavakya da yap lan CITES toplant s nda da censiyan n tehlike alt nda olduğu dile getirilerek, Türk delegelere censiyan için acilen IV

9 koruma ve çoğaltma tedbirlerinin al nmas n n yerinde olacağ bildirilmiştir. İlk iş olarak bitkinin ihracat yasaklanm şt r. Bu noktadan hareket edilerek; zaten dar bir alanda yetişen censiyan n yerinde korunmas ve sürdürülebilir faydalanma esaslar n n belirlenmesi yan nda yetiştirilerek yeniden ekonomimize katk s n sağlamak, yap s nda bulunan kimyasal maddelerin incelenmesi amac yla; Censiyan n (Gentiana lutea L.) Yerinde Korunmas, Yetiştirilmesi, Kimyasal Analizleri ve Ekonomik Önemi konulu projeli bir çal şma başlat lm şt r y l nda başlat lan bu proje kapsam nda, yetişme güçlüğü bulunan censiyan ekosisteminde ve ekosistemi d ş na ç kar larak yetiştirilmeye çal ş lm şt r. Baz alanlarda beklenilen gelişme sağlanamam ş olsa da Türkiye de ilk kez tohumdan yaklaş k 200 kadar bitki yetiştirilmiştir. Bu sonuç tarihleri aras nda Erzurum da yap lan BİHAT toplant s nda sözlü bildiri ile duyurulmuş ve ilgi çekmiştir. Bu yay n çal şman n ara sonuç raporudur y l ndan itibaren yetiştirme çal şmalar na Avusturyal bilim adam Prof Dr. C. FRANZ n uygulad ğ yetiştirme metodu da dahil edilerek devam edilecektir. Bu yetiştirme metodunda tohumlu bitkiler aras nda çok zor çimlenen az say daki bitki gurubunda bulunan censiyan tohumlar n n çimlendirilmesi esas olup, çimlendirme konusunda dünyada ilk kez patent al nan bitkidir. Proje başlat ld ğ nda patent süresi dolmad ğ ndan uygulanmam şt r. Projenin bundan sonraki bölümünde bu metot da denenecektir. V

10 TEŞEKKÜR Bu proje bir TARP projesi olup, bütçesi Dünya Bankas taraf ndan desteklenmiştir. Dünya Bankas na ve projenin gerçekleştirilmesini uygun görerek, imkan sağlayan T.C. Çevre ve Orman Bakanl ğ na, Ar-Ge Dairesi Başkanl ğ na ve İç Anadolu Ormanc l k Araşt rma Müdürlüğü ne teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çal şma alanlar m zdan biri Kütahya Radar mevkiinde olup bu alanda çal şmam za izin verip yard mlar n ve desteğini esirgemeyen Hava Kuvvetleri Komutanl ğ nezdinde Kütahya Hava Radar Mevzi Komutanl ğ na teşekkürlerimizi sunuyoruz. Deneme alanlar m z Kütahya ve Bursa Orman Bölge Müdürlükleri çal şma alan nda kurulmuş olup; Kütahya eski Bölge Müdürü Hürdoğan ÇELİK ve Kütahya Bölge Müdürü Yüksel GÜL e, Domaniç eski İşletme Müdürü Recep ATEŞ e, Domaniç İşletme Müdürü İhsan GÖNÜL e ve Bursa Orman Bölge Müdür Yard mc s Eşref DURMUŞ a yard m, destek ve katk lar ndan dolay şükranlar m z sunuyoruz. Projenin basamaklar ndan biri olan censiyan n kök analizlerinin gerçekleştirilmesinde bizlerle iş birliği yapmay uygun görerek, laboratuarlar nda bu analizlerin yap lmas na imkan sağlayan; Hacettepe Üniversitesi, Eczac l k Fakültesi Dekanl ğ başta olmak üzere Prof. Dr. İhsan ÇALIŞ a, Prof. Dr. Tayfun ERSÖZ e, Doç. Dr. Funda YALÇIN a ve emeği geçen laboratuar personeline de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Toprak analiz sonuçlar n n yorumlanmas ndaki katk lar ndan dolay Dr. Havva KAPTAN a da teşekkür ediyoruz. Deneme alanlar na ulaş m m z sağlayarak, deneme alanlar n n belirlenmesi ve tesisinde, araşt rmada kullan lacak tohumlar n toplanarak haz rlanmas aşamas nda ve diğer arazi çal şmalar m zda gönüllü olarak bize yard m eden, her aşamada emeği geçen Enstitümüz elemanlar Alican YILMAZ a, Rahmi GÜLTEKİN e ve İsmail ÇALTEKİN e teşekkürü de vaz geçilemez bir borç biliyoruz. Proje Lideri 2008, ANKARA A. SERMİN ÖZER VI

11 1 GİRİŞ 1.1 Genel Bilgi ve Gerekçe Censiyan (Gentiana lutea L.), 87 cins ve yaklaş k 1650 türü olan Censiyangiller (Gentianaceae) familyas n n bir türüdür. Bu familyadaki Gentiana cinsine ait tür say s ise 360 kadard r. Projeye konu olan Gentiana lutea L. tedavi edici özelliği ve ekonomik değeri bulunan tür olup halk aras nda küşat, cimtiyen, defneyezit, kantaron-u kebir, sar ot, sar kök ve ac kök olarak da adland r lmaktad r. Günümüzde yayg n olarak kullan lmakta olan ad ayn zamanda İngilizce ad ve geleneksel Çin halk t bb ndaki ticari ad d r. Ülkemizde az miktarda ve lokal alanlarda yetişmektedir, Bursa (Uludağ), Kütahya (Radar, Domuzkertiği, Ac su ile Üçtepeler ve Dar tepe yang n kuleleri mevkii), Ödemiş (Bozdağ) de doğal olarak yetişmektedir. Censiyan zehirli olmayan ancak çok ac lezzette iyi bir ilaçt r. Sonbaharda toplanarak güneşte kurutulan kökleri birçok şifal çay ve şurubun da yap - m nda kullan lmaktad r. Uzun y llar önce ülkemizde bol bulunan türlerden birisiydi. Yap s nda bitkiye ilaç ve içecek imalat sanayinde geniş kullan m alan sağlayan önemli kimyasal maddeler bulunmas ve kullan m alanlar n n genişlemesi, 1980 li y llarda ihraç etmek üzere bitkiye olan talebi h zla artt rm şt r. Bu talep art - ş sonucunda bitki y llarca ticari amaçlarla sürdürülebilir faydalanma ilkelerine ayk r olarak, hatal ve aş r şekilde toplanm şt r. Sonuçta ülkenin önemli ihraç ürünlerinden biri olan bu tür yok olma tehlikesi ile karş karş ya kalm ş ve nesli tehdit alt na girmiştir. Bu olumsuz gelişme y llar aras nda yap lan ve aralar nda Censiyan n da bulunduğu 38 bitkinin ele al nd ğ envanter çal şmas s ras nda da tespit edilerek, bitki Radar ve Ac su da bulunan doğal yetişme ortamlar nda koruma alt na al nm şt r. Bu başlang çtan sonra koruma ile ilgili çal şmalar sürdürülmüştür y l nda Doğal Çiçek Soğanlar n n sökümü, üretimi ve ihracat na ait yönetmelik haz rlanarak, Resmi Gazetede yay nlanm ş ve yürürlüğe girmiştir. Censiyan n tehlike alt nda olduğu ayn zamanda 1998 y l nda Çekoslavakya da yap lan CITES * toplant s nda da dile getirilerek, Türk delegelere censiyan için acilen koruma ve çoğaltma tedbirlerinin al nmas n n yerinde olacağ bildirilmiştir. Söz konusu yönetmelik hükümleri ve CITES toplas nda yap lan uyar lar da dikkate al narak censiyan n (Gentiana lutea L.) toplanmas ve ihracat yasaklanm şt r. * CITES: Türkiye nin de taraf olduğu, 1973 y l nda ABD Washington DC. de imzalanan, Nesli Tehlike Alt nda Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararas Ticaretine İlişkin Sözleşme. 1

12 Ayn y l TRAFFİC ** tehlike alt ndaki türlerle ilgili bir rapor haz rlad. Söz konusu bu raporda; T bbi ve Aromatik Bitkilerin (TAB) çoğunun ortak özelliğinin, censiyanda da olduğu gibi nesillerinin hatal ve aş r toplama ile tehdit alt nda olduğu belirtilerek, koruma alt na al nmalar gerektiği vurgulanmaktad r. TRAFFİC in Avrupa n n TAB denetim Geçici İşbirliği Gurubu, WWF ve IUCN nin TAB uzmanlar gurubu, TAB türlerinin Avrupa da toplanmas, hasad, kanuni yollarla yap lan ticareti ve koruma durumu ile ilgili elde edilebilen bütün bilgileri toplad. Bu geçici işbirliği gurubu toplanan verilerin analizini yaparak Avrupa da ticareti yap lan Avrupa türlerinin sürdürülebilir kullan m ve korunmas için Avrupa Hükümetlerine ana prensiplerde baz tavsiyelerde bulundu. Bütün bunlara ek olarak bu geçici işbirliği gurubu TAB lar n sürdürülebilir kullan m için pilot projeler haz rlanmas n ve yürütülmesini desteklemektedir. Bu bağlamda uzmanlar aras nda tart şmalar düzenleyerek araşt rmalar desteklediği gibi ticareti ve korumaya ilişkin bilginin paylaş m n /değişimini sağlad. Bir elektronik veri taban düzenleyerek elde edilen bilgilerin muhafazas n gerçekleştirdi. Bu raporda, sözleşmeye imza atan Türkiye nin haz rlad ğ Soğanl, Yumrulu Bitki Yönetmeliği nin, CITES listelerinde yer alan Gentiana lutea L. ile ilgili hükümleri tamamen yerine getirdiği ve bu türün kanun d ş yollarla toplanmas ve ihracat n n engellenmesini sağlad ğ belirtilmektedir. Yerinde (In-situ) ve d şarda (ex-situ) korumada genetik erozyonun önlenmesi, yaban hayat populasyonlar n n muhafazas ve TAB lar n bar nacağ doğal alanlar geliştirilmesi ve desteklenmesi önerilmektedir. Bu iş için bir öncelik s ras belirtilmiş olup; 1. S rada TAB ca zengin İspanya, Bulgaristan ve Türkiye yer almaktad r. Tehdit alt ndaki TAB türleri listelenmiş, Adonis vernalis için Rusya ve Romanya, Gentiana lutea için ise Türkiye nin önemli olduğu belirtilmiştir. ** TRAFFİC: (WWF Dünya Tabiat Geliştirme Fonu ve IUCN Dünya Koruma Birliği nin Yaban Hayat Koruma Program olup, CITES sekretaryas ile işbirliği içinde çal şmaktad r. 2

13 Bu bitkinin doğal bar nağ olabilecek alanlardan bahsedilerek Gentiana lutea için kaynak ve önemli alan olarak Türkiye gösterilmiştir. Türkiye de censiyan için yap lacak araşt rma ve kültüre alma çal şmalar n n desteklenmesi gerektiği belirtilmiştir (Traffic Anonimus 2002). Bu araşt rma çal şmas, Censiyan n bu güne kadar ülkemizde tohumdan yetiştirilememiş olmas ve tohumlar ndaki çimlenme güçlüğü dikkate al narak, censiyan doğal yetişme ortamlar ndan al nan tohumlarla ekosisteminde ve doğal yay l ş gösterdiği diğer ekosistemlerde yetiştirmek ve proje süresince doğal yetişme ortamlar ndaki mevcut durumu gözlemek üzere 1999 y l nda başlat lm şt r Censiyan n Dünyadaki Doğal Yay l ş Censiyanlar Himalaya lar, Karpat lar, Pirene ler ve Alp dağlar n n yüksek rak mdaki meral k alanlar nda doğal yay l ş gösterir. Harita 1: Censiyan n dünyadaki yay l ş. Map 1: Spread of gentian in the world. 3

14 Censiyan n Türkiye d ş nda dünyadaki doğal yay l ş aşağ da gösterildiği gibi s n fland r labilir; Bat Asya: Türkiye Orta ve Doğu Asya: Çin Orta Avrupa: Avusturya, Almanya ve İsviçre Doğu Avrupa: Moldova, Ukrayna Güney-Doğu Avrupa: Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Sardunya Adas dahil İtalya, Romanya ve Yugoslavya, Güneybat Avrupa: Korsika adas dahil Fransa, Portekiz ve İspanya gibi Avrupa da doğal yay l ş gösterdiği baz ülkelerde de bitkinin yok olma tehlikesi göz önüne al narak Türkiye de olduğu gibi censiyan n ve köklerinin doğadan sökümü yasaklanm şt r Bitkinin Tan m ve Botanik Özellikleri Censiyanlar Censiyangiller (Gentianaceae) familyas n n bir cinsidir. Evrimleri ile ilgili olarak yap lan araşt rmalar censiyanlar n dünyada ilk kez Afrika ve Güney Amerika gibi tropik karakterdeki alanlarda geliştiğini ve daha sonra Kuzey iklimin hüküm sürdüğü alanlara yay ld ğ n göstermiştir. En yaşl censiyanlar tropik iklime sahip Latin Amerika da bulunmuştur. Bütün türlerin çoğunluğu Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya da dağ l m göstermektedir (http://www.gentian.rutgers.edu/gentians.htm). Bu familya, son yap lan s n fland rmaya göre dünyada 87 cins ve 1650 kadar türle (gentian rutgers), ülkemiz de ise 7 cins ve 26 tür ile temsil edilmektedir. Gentiana cinsi Gentianaceae (Censiyangiller) familyas n n en büyük üyesi olup, dünyada yaklaş k 360 civar nda, ülkemizde ise bir tanesi endemik olmak üzere 12 tür ile temsil edilmektedir. Censiyan türlerinin büyük bir çoğunluğu çok y ll k olup, tek y ll k olan türlerde bulunmaktad r ancak bunlar n say s azd r. Bitkiler genellikle dallanm ş, sürünücü bodur kümeler şeklindedir. 4

15 Resim 1: Censiyan (Gentiana lutea L.) Picture 1: Gentian (Gentiana lutea L.) Bu araşt rmaya konu olan, Gentiana lutea L. subsp. symphandra (Murb.) Hayek. ise cins içerisinde en önemli tür kabul edilmektedir. Çünkü t bbi özelliği olan ve bu amaçla uzun y llard r kullan lan tek tür sar censiyan (Gentiana lutea L.) d r. Bu türün d ş nda ülkemizde doğal yay l ş gösteren 11 censiyan türü,ve özellikleri ile t bbi özellikleri aşağ da s ralanm şt r (Davis ). 1*Gentiana asclepiadea L.: 1 m.ye kadar boylan r. Kuzey ve Güney Anadolu da m. yükseltiler aras nda yetişir (Ordu, Giresun, K rklareli, Kocaeli, Bolu, Kastamonu, Hatay-Amanoslar). Çiçekleri mavi renklidir. Kuzey Anadolu da toprak üstü k s mlar iştah aç c ve ateş düşürücü olarak kullan lmaktad r. 2*Gentiana cruciata L.: 50 cm. ye kadar boylan r. Kuzey ve İç Anadolu da (Bolu, Zonguldak, Ordu, Gümüşhane, Tunceli, Van) m. yükseltiler aras nda yetişir. Çiçekleri mavi bazen morumsu ve d ş belirgin yeşildir. İç Anadolu ve Kuzey Anadolu da toprak üstü k s mlar iştah aç c ve ateş düşürücü olarak kullan lmaktad r. 5

16 3*Gentiana olivieri Griseb.(Afat): cm.boyunda tek y ll k, otsu bir bitkidir. İç, Doğu ve Güney-Doğu Anadolu da (Çank r, Sivas, Ş.Urfa, Siirt, Mardin Hakkari, Gaziantep, Erzurum, Urfa, Bitlis) m. ler aras nda kireçli topraklardaki otlaklarda, marnl ve killi topraklarda yetişir. Gaziantep civar nda t bbi amaçla şeker hastal ğ n tedavi etmek ve kan şekerini kontrol alt na almak amac yla kullan lmaktad r. Mavi çiçekli olup içe doğru beyaz ms renkte olup Nisan-Temmuz aylar aras nda açar. Yap s nda bulunan yüksek orandaki izoorientinden dolay G. olivieri nin ilaç sanayinde kullan m potansiyeli yüksektir. T bbi bir bitki olmas özelliğinden dolay ekonomik öneme sahip olan bu bitki, Türkiye nin, ilaç sanayiine ve ekonomisine katk s bak m ndan değerlendirilmesi gereken, potansiyel bir bitkidir. 4*Gentiana aquatica L.: Kuzey-Doğu Anadolu da (Trabzon- Sümela, Erzurum-Oltu, Rize) m.ler aras nda yetişir. Çiçekleri soluk-mat mavi renktedir. 5*Gentiana pyrenaica L:. Kuzey-Doğu ve Doğu Anadolu da (Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Erzurum) m. ler aras nda yetişir. Çiçekleri koyu mavi ya da mavimsi menekşe renklidir. 6*Gentiana septemfiada. (Pallas.): İç, Kuzey, Güney Anadolu da (Ankara-K z lcahamam, Kastamonu, Amasya, Çoruh, Erzurum, Erzincan, Van, Kars, Kahramanmaraş) m. yükseltiler aras nda yetişir. Çiçekleri koyu mavi ya da mavimsi pembedir. 7*Gentiana boissieri Schott&kotschy ex boiss.: Güney Anadolu da (Niğde, Adana- Karaisal -, İçel) m. ler aras nda yetişen endemik türdür. 8*Gentiana gelida. Bieb.: Kuzey-Doğu ve Doğu Anadolu da (Erzincan, Gümüşhane, Ordu, Erzurum, Ağr, Trabzon, Hakkari, Kars) m.ler aras nda yetişir. Çiçekleri parlak sar, krem renklidir. 9*Gentiana verna L.: Kuzey-Bat, Kuzey-Doğu, İç, Doğu Anadolu da (Bursa-Uludağ, Kastamonu-Ilgaz, Niğde-Çamard, Trabzon, Rize, Erzurum, Çoruh, Ağr, Van, Kars, Hakkari, Tunceli, Bingöl) m. ler aras nda yetişir. Çiçekleri beyaz benekli çok koyu mavidir. 10*Gentiana brachyphylla Vill.: Niğde Bulgar-Maden de m.ler aras nda yetişir. 11*Gentiana nivalis L.: Rize de m.ler aras nda yetişir. Çiçekleri aç k mavi renktedir. CENSİYAN (Gentiana lutea L.): Ana yurdu kesin olarak bilinmeyen, Kuzey yar kürenin l man iklim bölgelerinde dağl k yerlerde ve güneşli ba- 6

17 y rlarda, çoğunlukla orman alanlar nda yetişen, yavaş gelişen çok y ll k otsu bir bitkidir y l kadar hatta bazen çok daha uzun yaşar. Ancak, gelişmesi özellikle ilk y llarda çok yavaş olup, kök gelişimini tamamlamas ve çiçek açabilmesi için 10 y l aşan bir süre gerekmektedir. Çiçekli bitkilerin boyu yetiştiği ortama göre cm aras nda değişir. Yetişme muhiti özelliklerine ve bak ya bağl olarak da 150 hatta 200 cm. ye kadar boylanabilenleri de vard r. Gövde dik, tüysüz silindirik yap da, içi boş sar ms parlak aç k yeşildir. Gövdede yapraklar karş l kl olup, üst 4-5 boğumda sar renkli çiçekler bulunur. Bir boğumda çiçek bir aradad r. Yapraklar enli ve karş l kl dizilişli olup, ilk y llarda rozet halinde, oval (eliptik) şekilli, uçuk mavimsi parlak yeşil renkli, saps z ya da çok k sa sapl - d r. Yapraklarda boydan boya uzanan say s 5 ile 7 aras nda değişen belirgin damarlar vard r. Karş l kl dizilişli yapraklar n bir sonraki diğeri ile çapraz konumda olup, alttaki yapraklar n eni cm. uzunluğu ise cm. kadard r. Yukar ya ç kt kça yapraklar n eni ve boyu küçülerek karş l kl dizilişlerinde daha bariz çanak görünümünü al r. Gövdenin hemen hemen yar s ndan yukarda olan küçük külah ms yapraklar n aras ndan çiçek durumlar gelişir. Uzaktan bak ld ğ nda içine sar çiçekler yerleştirilmiş çiçek sepetini and ran guruplar halindedir. Resim 2: Censiyan n tomurcuklar ve çiçekleri Picture 2: Buds and flowers of gentiana Parlak sar, boru yap l, toplu durumdaki gösterişli çiçekleri yetişme muhiti özelliklerine bağl olarak Temmuz-Ağustos aylar aras nda açar. Çiçeklerde dişi ve erkek organlar bir arada bulunmaktad r. Tozlaşma çoğunlukla tozlaşt r c görevi gören ar lar, sinekler ile baz uçucu böcekler, kelebekler, pulkanatl lar ve k nkanatl lar taraf ndan yap lmaktad r. Farkl tozlaşt r c lara 7

18 adaptasyonlar onlar n morfolojik çeşitliliğine bağl d r. Tohumlar Eylül-Kas m aylar aras nda gelişimini tamamlar. Kuru meyveleri ve tohumlar da rüzgar n etkisiyle etrafa saç l r. Kuru meyveleri ve tohumlar baz canl lar taraf ndan yenmektedir (http://permaculture.info/cgi-bin, Resim 3: Tohuma kalkm ş bitki ve elde edilen tohumlar. Picture 3: Plant gone to seed and obtained seeds. Censiyanlar n kök gelişimleri 7-10 y l sürmektedir. Ana ve yan kökler kök sistemini oluşturur. Kök sistemi güçlü ve yay l c özelliktedir. Yetiştiği ortama bağl olarak bitkinin kökleri 1-2 m. kadar derine iner. Gelişmiş ana kök oldukça kal nd r. D ş yüzleri esmerimsi sar renkte ince lifli yap da bir Resim 4: Censiyan n kökleri. Picture 4: Roots of gentiana 8

19 mantar tabakas ile kapl, kök gövdesini oluşturan odunsu k sm sar ms renktedir. Ana ve yan köklere bağl çok say da kök saçaklar bulunmaktad r. Kök saçaklar da toprak alt nda metrelerce yay lmaktad rlar. Köklerin kendine has hoş bir kokusu olup taze iken tatl ms ancak daha sonra ac lezzetlidir. Bitki tohumlar ve kök sürgünleri ile çoğalabilmekte olup, yetişme güçlüğü söz konusudur. Bu sebeple aş r toplama ve faydalanmalar yetişme güçlüğü olan bu bitkinin neslinin devam n tehdit alt nda b rakmaktad r. Çiçeklenme bitkinin toprak yüzeyine ç k ş ndan y llar sonra başlar ve bu süre 10 (y l ) geçebilir. Her çiçek topluluğunda kadar parlak sar renkte her biri çok k sa sapl çiçek bulunur. Sar renkteki taç yapraklar 5 parçal olup kama şeklindedir. Anterleri ve yumurtal klar da ayn şekilde parlak sar renkte olup çiçekler döllenme tozluklar vas tas yla döllendikten sonra, yumurtal klar sar ms aç k kahve renkli sert ve şişkin yap l önceleri yeşil, olgunlukta aç k kahve renkli kapsüller halini al r. Bu kapsüllerin her birinde kadar tohum vard r. Tohumlar esmer, aç k kahverengi, sert kabuklu, yass ve yuvarlakt r dane ağ rl ğ 0,8-1,4 gr. aras nda değişmektedir. Tohumlar n kabuklar - n n sert ve canl l ğ n çabuk kaybeden tohumlular gurubunda olmas bitkinin çimlenme güçlüğünde etkili olmaktad r Bitkinin Yetişme Muhiti Özellikleri: Censiyan, tipik bir Orta-Güney Avrupa fitocoğrafik elementidir. Doğal olarak Pirene ler, Orta ve Güney Avrupa n n, Balkanlar n dağl k bölgeleri ile Anadolu nun kuzey ve bat s nda yay l ş göstermektedir. Yüksek rak m bitkisi olup m. yüksekliklerde doğal yay l ş göstermektedir. Daha genel bir ifade ile yetişme alanlar ; subalpin çay rl klar, taşl k-kayal k yerler ve çoğunlukla orman üst s n rlar n n hemen bittiği yerlerdir. 9

20 Resim 5: Censiyan n doğal yetişme alanlar. Picture 5: Natural growth areas of gentian. 1- Bursa-Uludağ 2- Kütahya-Domuzkertiği 3- Ödemiş-Bozdağ 4- Kütahya-Radar Kalkerli topraklar sevmekte olup ph s asidikten zay f baziğe doğru olan yumuşak, derin ve nemli topraklar, korunakl alanlar yetişmesi için çok uygundur. Ancak Uludağ da olduğu gibi taşl k ve kayal k alanlarda da yetişmektedir. Korunakl yerler yetişmesi için daha uygundur. Güneşli, yoğun parlak ş k alan, ancak yaz n çok s cak olmayan yerlerde yetişmektedir Bitkinin Halk Aras nda Bilinen ve Diğer Dillerdeki Ad Censiyan n halk aras nda en yayg n olarak bilinen adlar ; cimtiyane, cimtiyen, defneyezit, güşadotu, küşadotu, kantaron-u kebir, sar censiyan, sar ot, sivri kök, ac kök ve büyük kantarondur. İngilizce, Almanca ve Frans zca adlar da s ras ile gentian, enzianwurzel ve gentiane dir. 10

21 Bitkinin tarihçesi Bitkinin cins ad olan Gentiana, MÖ y llar nda şimdiki Dalmaçya ve Arnavutluk topraklar nda hüküm sürmüş olan İlrya Medeniyeti nin Kral Gentius dan (MÖ ) gelmektedir. Kral Gentius, Plinius taraf ndan yaz lm ş bir tarihçeye göre (MÖ ), bu bitkinin tedavi edici özellikler taş d ğ n bulmuş ve kullanm şt r. Daha sonralar Plinius ve Dioskorides censiyan şifa amaçl kullanm şt r. Ancak uzun bir aradan sonra 1790 l y llarda censiyanla ilgili ilk ciddi nitelikli araşt rma çal şmalar n yapan ve tedavi yollar üzerinde çal şan Hahnemann olmuştur. Censiyan Avrupa da bulunuşundan bu yana yaklaş k y ld r bitkisel kaynakl tedavilerde çeşitli şekillerde kullan lmaktad r. İlk y llarda basit usullerde kullan lan bitki günümüzde baz ilaçlar n bileşiminde yer almaktad r. Bunun yan nda iştahs zl k ve haz ms zl ğa karş Uzak-Doğu da kullan lmakta olan geleneksel ayurvedik tedavide de censiyan baz hastal klara karş tavsiye edilmektedir. Yabani censiyan ya da sar censiyan olarak bilinen bu bitki binlerce y ldan bu yana geleneksel Çin t bb nda da önemli yeri olan türlerden biridir. Orta çağda baz zehirlere karş antidot (panzehir) olarak kullan lm ş olup 1550 li y llarda yaralar iyi edici özelliğinin bilindiği baz kay tlarda yer alm şt r Kullan lan Bölümleri ve Kullan m Alanlar Tedavi amac yla bitkinin yaş ve/veya güneşte kurutulmuş köklerinden yararlan lmaktad r. Kökler çok keskin ac lezzette ancak zehirli olmayan bir ilaç kaynağ d r. Köklerden elde edilen ac madde, çaylar, tonikler, İsveç Şurubu gibi şuruplar ve tentürleri (alkoldeki çözeltileri) şeklinde kullan lmaktad r (viable). Bitkinin köklerinin veteriner hekimlikte de kullan ld ğ bilinmektedir. Ayr ca şarap, brendi ve likör gibi yemek öncesi ve sonras al nan baz alkollü içkilerin ve vermut un üretiminde tek ya da diğer baz ac bitkiler ile kar şt r larak kullan lmaktad r (Öztürk 1997). Fransa da likör endüstrisinde y lda yaklaş k ton kadar censiyan kullan lmaktad r. 11

22 Resim 6: Censiyan n ticari olarak kullan lan bölümü Picture 6: A part of gentian roots as commercial. Ünlü Frans z likörü Suze nin üretiminde de censiyan köklerinden yararlan lmaktad r (http://en.vikipedia.org/ewiki/gentiana_lutea). Baz ülkelerde de jöle ve puding kar ş mlar na de 1-2 oran nda kat lmas na izin verilmektedir. Üretimde çoğunlukla suda y kanan köklerin fermantasyonu (mayalanmas ) ve bu fermentin destile edilerek son aşamada da alkol eklenip alkoldeki ekstrakt n n amaca uygun çeşitli şekillerde değerlendirilmesi şeklinde bir yol izlenmektedir Bitkinin Kimyasal Yap s Bitkinin kullan lan bölümü olan köklerinde özellikle sekoiridoitler (Amarogentin, Gentiopikrozit, Sverozit, Svertiamarin) ve flavonoitler ile az miktarda tanen, uçucu yağ, şeker ve müsilaj bulunmaktad r. Bitkiye as l tedavi edici özelliğini veren sekoiridoitler olup censiyan köklerinin ac ms buruk tad ndan sorumlu olan ac maddeler olarak tan mlan rlar. Ac maddeler çok keskin ve etkili olup yaklaş k kez seyreltiğinde bile bitkinin bilinen ac lezzeti al nmaktad r. İridoit ve sekoiridoitlerin censiyan köklerinin kurutulmas ile bozulup bozulmayacağ yönünde halen baz fikir ayr l klar bulunmaktad r. Ancak sekoiridoitleri izole etmek için taze materyal kullan lmas en doğru yöntemdir. Bitkilerin yaprak, çiçek gibi farkl yerlerinde bulunan iridoitler ve sekoiridoitler bitki üzerinde bulunan böcek ve larvalar n doğal düş- 12

23 manlar ndan korunmas n sağlamaktad r. Çünkü bu tip bileşikleri içeren bitki parçalar n yiyen larvalar ac bir tat almakta buda zararl lar na karş cayd r c olmaktad r. Yap lan araşt rmalarla baz böcek ve kar ncalar n da korunmak amac yla baz iridoitleri kendi organizmalar n da sentezledikleri anlaş lm şt r (Öztürk 1997) T bbi Özellikleri Censiyan n t bbi özellikleri aşağ da verilmiş olup, bu bilgiler çeşitli kaynaklarda yer alm şt r (Öztürk 1997, Baytop 1984, Komisyon E, ESCOP 2003, Tabata ve ark.1993, Duke 1985). * İştah aç c ve sindirimi kolaylaşt r c d r. Dispepsi olarak bilinen sindirim bozukluklar n ve mide gaz n gidericidir. Bu özelliği sinir uçlar n uyararak sindirim salg lar n artt rma özelliğinden kaynaklanmaktad r. Ancak peptik ülserde ve onikiparmak bağ rsağ ülserinde bu bitki kullan lmamal d r. Seyrek olarak kullan lsa bile uzun süreli kullan lmas sak ncal d r. Hamilelerde ve hipertansiyonu olanlarda da kullan lmamas gerekmektedir. * Safra kesesinde biriken safra ve midede oluşan mide asitlerinin giderilmesinde censiyan n yap s nda bulunan sekoiridoitlerden kaynaklanan ac madde etkilidir. Kal n bağ rsakta gaz toplanmas ve şişkinliği önlediği gibi kal n bağ rsakta yağ absorbe ederek hazm h zland r r. Bu amaçla kullan ld - ğ nda yağl yiyeceklerden önce al nmas tavsiye edilmektedir. * Kandaki alyuvar say s n artt rmaktad r. Bu özelliğinden dolay kans zl k tedavisinde kullan lan ilaçlar n bileşiminde yer almaktad r. * Bedeni güçlendirici, halsizliği giderici etkileri vard r. * Haricen yara iyileştirici olarak da kullan lmaktad r. * Son y llarda Kanada da yap lan baz araşt rmalar, veteriner hekimlikte kedi, köpek ve domuzlarda mide problemleri ve endoparazitlere karş kullan labileceğini göstermiştir. * Ağr kesici özelliğinden dolay halk aras nda çeşitli şekillerde mide ağr lar na karş kullan lm şt r. Yap lan araşt rmalar etanol ile haz rlanm ş kuru ekstrenin yara iyi edici, merkezi sinir sisteminde hafif uyar c ve ağr kesici etkilerini göstermiştir. 13

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ Ülkemizdeki Ormancılık anlayışı; 20. yy. dan sonra Hızlı nüfus artışı Teknolojik gelişmeler Kişi başına düşen gelir düzeyinin artması Eğitim düzeyinin yükselmesi Toplumların değer

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Yaban Hayatı Çeşitliliği Bakımından Zonguldak İlinin Doğa Turizmi Potansiyeli. Prof. Dr. Mustafa Sözen Bülent Ecevit Üniversitesi

Yaban Hayatı Çeşitliliği Bakımından Zonguldak İlinin Doğa Turizmi Potansiyeli. Prof. Dr. Mustafa Sözen Bülent Ecevit Üniversitesi Yaban Hayatı Çeşitliliği Bakımından Zonguldak İlinin Doğa Turizmi Potansiyeli Prof. Dr. Mustafa Sözen Bülent Ecevit Üniversitesi Ekoturizm Uluslar arası Ekoturizm Topluluğu ekoturizmi şöyle tarif etmektedir:

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI III

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI III ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI III Juniperus communis (Âdi ardıç) Herdem yeşil 15 m ye kadar boylanabilen ağaç veya 3-5 m boyunda sık dallı ya da yerde sürünen bir çalıdır. 10-15 mm uzunluğunda

Detaylı

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org. 719 İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ Alpaslan ERTÜRK Maden Yüksek Mühendisi izmir@maden.org.tr Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

MALVACEAE (EBEGÜMECİGİLLER)

MALVACEAE (EBEGÜMECİGİLLER) MALVACEAE (EBEGÜMECİGİLLER) MALVACEAE Otsu, çalımsı veya ağaç şeklinde gelişen bitkilerdir. Soğuk bölgeler hariç dünyanın her tarafında bulunurlar. Yaprakları basit, geniş ve parçalıdır. Meyve kuru kapsüldür

Detaylı

ÖLÇÜ BİRİMİ BİRİM FİYATI ÜRÜN CİNSİ NO NO Ton/Kg/Adet TL. GÖVDE DAL ve ÇALILAR 1 Çıra Ton 1,38 2 Şimşir(Odun) Ton 4,55 3 Süpürge Çalısı Ton 0,41

ÖLÇÜ BİRİMİ BİRİM FİYATI ÜRÜN CİNSİ NO NO Ton/Kg/Adet TL. GÖVDE DAL ve ÇALILAR 1 Çıra Ton 1,38 2 Şimşir(Odun) Ton 4,55 3 Süpürge Çalısı Ton 0,41 TARİFE BEDELİ CETVELLERİ-1 GÖVDE DAL ve ÇALILAR 1 Çıra Ton 1,38 2 Şimşir(Odun) Ton 4,55 3 Süpürge Çalısı Ton 0,41 A 4 Kamış Adet 0,03 5 Diğer Gövde ve Dallar Ton 0,85 6 Diğer Çalılar Ton 0,55 7 Delice(Yabani

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

STANDARD ŞUBAT 2010 DOĞA. Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN

STANDARD ŞUBAT 2010 DOĞA. Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN DOĞA Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN 100 Çoruh Vadisi: Suya Gömülecek Miras Eray ÇAĞLAYAN Doğa Derneği Bozayı Araştırma ve Koruma Projesi Sorumlusu Çoruh Vadisi, Türkiye deki 305 Önemli Doğa Alanı ndan bir

Detaylı

Orman Altı Odunsu Bitkiler

Orman Altı Odunsu Bitkiler Orman Altı Odunsu Bitkiler Danışman : Yrd.Doç.Dr. Nurgül KARLIOĞLU BİTKİLER 1. Laurocerasus officinalis 2. Osmanthus decorus 3. Rhus coriaria 35-0601120159 SALİM ÇOBAN 37-0601120189 OKTAY BAKIRTAŞ Laurocerasus

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

CORYLACEAE 1C 1 E. Anemogam, kışın yaprağını döken odunsu bitkilerdir. Gövde kabukları çatlaksız ya da boyuna çatlaklıdır. Tomurcuklar sürgüne

CORYLACEAE 1C 1 E. Anemogam, kışın yaprağını döken odunsu bitkilerdir. Gövde kabukları çatlaksız ya da boyuna çatlaklıdır. Tomurcuklar sürgüne CORYLACEAE 1C 1 E. Anemogam, kışın yaprağını döken odunsu bitkilerdir. Gövde kabukları çatlaksız ya da boyuna çatlaklıdır. Tomurcuklar sürgüne almaçlı dizilmiştir. Tomurcuklar çok pullu, sapsız, sürgüne

Detaylı

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI İlk insanlar Taş Devri boyunca, çoğu Avrupa da olan mağara resimleri yaptı. Dinsel amaçlı olduğu sanılan resimlerde, hayvan ve insan figürleri vardır.

Detaylı

The Situation of Flower Bulbs Industry in World and Turkey

The Situation of Flower Bulbs Industry in World and Turkey DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE ÇÝÇEK SOÐANLARI SEKTÖRÜNÜN DURUMU Özgül KARAGÜZEL 1 Köksal AYDINªAKÝR 1 Ayºe Serpil KAYA 1 1 Batý Akdeniz Tarýmsal Araºtýrma Enstitüsü, Antalya ÖZET Çiçek soðanlarý, Dünya nýn bazý

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ALTI ODUNSU BİTKİLER. Hazırlayan: Danışman: Yrd.Doç.Dr Nurgül KARLIOĞLU

T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ALTI ODUNSU BİTKİLER. Hazırlayan: Danışman: Yrd.Doç.Dr Nurgül KARLIOĞLU T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ALTI ODUNSU BİTKİLER Hazırlayan: 0601120025 Danışman: Yrd.Doç.Dr Nurgül KARLIOĞLU Laurocerasus officinalis(karayemiş) Sistematik ; Alem : Plantae Bölüm :

Detaylı

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı I. Giriş Türkiye elektrik piyasasında dağıtım sisteminin kullanımına

Detaylı

FINDIĞIN HASAT,HARMAN VE DEPOLANMASI

FINDIĞIN HASAT,HARMAN VE DEPOLANMASI FINDIĞIN HASAT,HARMAN VE DEPOLANMASI Hasat: Hasata başlamadan önce fındık bahçelerinde genel bir temizlik yapılmalıdır.bölgenin yağışlı olması ve buna bağlı olarakta yabancı ot ve dikenlerin bol ve hızlı

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

Quercus ilex L. (Pırnal meşesi)

Quercus ilex L. (Pırnal meşesi) Yayılışı: Quercus ilex L. (Pırnal meşesi) Genel coğrafi yayılış alanı Batı Akdeniz kıyılarıdır. Ülkemizde, İstanbul, Zonguldak, Sinop, Çanakkale, Kuşadası nda 0-450 m ler arasında Carpinus, Laurus, Phillyrea

Detaylı

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ 401 İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ M. Berkay ERİŞ, Halim AKIŞIN, Zafer GÜNEŞ Makina Mühendisleri Odas akm@mmo.org.tr ÖZET Kentimizde

Detaylı

TOTEK Beşinci Dönem UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI (UEGS) RAPORU Dr. Semih Aydoğdu Uzmanl k Eğitimi Gelişim S nav Koordinatörü

TOTEK Beşinci Dönem UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI (UEGS) RAPORU Dr. Semih Aydoğdu Uzmanl k Eğitimi Gelişim S nav Koordinatörü 86 Ölçme Değerlendirme Komisyonu UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI (UEGS) RAPORU Dr. Semih Aydoğdu Uzmanl k Eğitimi Gelişim S nav Koordinatörü 29 May s 2010 tarihinde Türkiye deki bütün uzmanl k dallar aras

Detaylı

MEYVE SULARI. Hazırlayan Nilüfer YILMAZ 2008. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

MEYVE SULARI. Hazırlayan Nilüfer YILMAZ 2008. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi MEYVE SULARI Hazırlayan Nilüfer YILMAZ 2008 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi MEYVE SULARI Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Ürün Adı

Detaylı

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com 831 ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com GİRİŞ Ülkemizde olduğu gibi kentimizde de sadece engelliler için değil, yaşl, hasta, hamile, küçük çocuklu aile ve çocuklar

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI II

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI II ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI II 1. Laurocerasus officinalis 2. Salvia officinalis 3. Tilia tomentosa 4. Tilia cordata 5. Tilia platyphyllos 6. Tilia rubra 7. Quercus brantii 8. Castanea sativa

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Proje Koordinatörü : Prof. Dr. Ayla GÜRDAL

Proje Koordinatörü : Prof. Dr. Ayla GÜRDAL Proje Koordinatörü : Prof. Dr. Ayla GÜRDAL ÖZET Tekirdağ İlinde bulunan iğde bitkisinin farklı kullanım alanlarını bulmak ve bu sayede ekonomiye katkı sağlamak amaçlanmıştır.sanayide İğde bitkisinin meyvesi,çiçeği,çekirdeğinin

Detaylı

Birincil alüminyum üretiminde 2010 yılı itibariyle Kanada ve ABD ile temsil edilen Kuzey Amerika ile Doğu ve Orta Avrupa ön plana çıkmıştır.

Birincil alüminyum üretiminde 2010 yılı itibariyle Kanada ve ABD ile temsil edilen Kuzey Amerika ile Doğu ve Orta Avrupa ön plana çıkmıştır. Alüminyumu metal olarak değerli yapan özelliklerin başında hafifliği, mukavemeti, geri dönüşüm özelliği, korozyon dayanımı, dayanıklılığı, şekil verilebilirliği ve elektrik-ısı iletkenliği gelir. Diğer

Detaylı

TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı

TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı İstanbul un geleceğini etkileyecek üç proje olan 3. Köprü, 3. Havalimanı ve Kanal İstanbul un hayata geçirilmesi halinde meydana gelebilecek etkiler TEMA

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42)

TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42) 12 Ağustos 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26965 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; siyah çayın tekniğine

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ne ait tarla arazisi,

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. Uygulamaları TABLO-: BRANŞLARA GÖRE ECZACI DAĞILIMI (008) BRANŞLAR ECZACI SAYISI Bakanlık ve SGK'da Çalışan Eczacılar (Kamu Eczacısı) İlaç Sektöründe

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü İskân Dairesi Başkanlığı Www.iskan.gov.tr Baskı Yılı: 2014 Sunuş Son yıllarda ülke ekonomisi için önemi büyük baraj, havaalanı, termik santrali, karayolu, demiryolu gibi projeler

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler pek çok alanda olduğu gibi yurdumuzdaki fen bilimleri eğitiminde de çağdaş değişiklikleri gerekli

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler pek çok alanda olduğu gibi yurdumuzdaki fen bilimleri eğitiminde de çağdaş değişiklikleri gerekli Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler pek çok alanda olduğu gibi yurdumuzdaki fen bilimleri eğitiminde de çağdaş değişiklikleri gerekli kılmaktadır. Tolga (2000) tarafından yapılan araştırmada, araştırmaya

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/ 7 İstanbul, 10 Ocak 2007 KONU :2007 Yılında Uygulanacak

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Faaliyet Onayı Alma Koşulları Hayvansal üretimin geliştirilmesine katkıda bulunacak

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür.

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür. PROJE Avrupa Birliği IPA 1. Bileşeni kapsamında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın Sanayi Stratejisine İlişkin İdari Kapasitesinin Güçlendirme Projesi (IPA Component I, TR 2009/0320.01) 22 Ocak

Detaylı

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI KARAR NO : 01 KARAR TARİHİ : 30/01/2013 Giresun İli Mahalli Çevre Kurulu 30/01/2013 Çarşamba günü saat 15:00 de Valilik Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı Sayın Yüksel ÇELİK Başkanlığında toplanmış olup,

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

YABANİ BİTKİLERİN KORUNMASI, SÜRDÜRÜLEBİLİR HASADI ve KULLANIMI

YABANİ BİTKİLERİN KORUNMASI, SÜRDÜRÜLEBİLİR HASADI ve KULLANIMI YABANİ BİTKİLERİN KORUNMASI, SÜRDÜRÜLEBİLİR HASADI ve KULLANIMI Türkiye nin bitkisel zenginliği Ülkemizde 12.500 farklı bitki türü bulunuyor. Bu bitkilerin 4.000 tanesi yaklaşık 1/3 ü endemik (ülkemize

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali

YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali Bu doküman, Yamaç Hidroelektrik Santralinin Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır ve projeye

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİ ARAŞTIRMA KONUSU ÖNCELİKLERİ KAVAK VE HIZLI GELİŞEN ORMAN AĞAÇLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ/İZMİT

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİ ARAŞTIRMA KONUSU ÖNCELİKLERİ KAVAK VE HIZLI GELİŞEN ORMAN AĞAÇLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ/İZMİT ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİ ARAŞTIRMA KONUSU ÖNCELİKLERİ KAVAK VE HIZLI GELİŞEN ORMAN AĞAÇLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ/İZMİT 1. Kavak ve söğüt ağaçlandırmaları 2. Hızlı gelişen türlerle endüstriyel

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

Juglans (Cevizler), Pterocarya (Yalancı cevizler), Carya (Amerikan cevizleri)

Juglans (Cevizler), Pterocarya (Yalancı cevizler), Carya (Amerikan cevizleri) JUGLANDACEAE 6-7 cinsle temsil edilen bir familyadır. Odunları ve meyveleri bakımından değerlidir. Kışın yaprağını döken, çoğunlukla ağaç, bazıları da çalı formundadırlar. Yaprakları tüysü (bileşik) yapraklıdır.

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR 3.2.Etki De erine Göre ABD 1981-2007 döneminde üretti i 6.634.586 adet yay na ald 137.391.957 at f say s ile 20,71 lik etki de erine sahip olup 14,17 lik DÜNYA ortalama etki de erinden yakla k % 50 daha

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN AHUDUDU Ahududu, üzümsü meyveler grubundandır. Ahududu, yurdumuzda son birkaç yıldır ticari amaçla yetiştirilmektedir. Taze tüketildikleri

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

GENUS: ABİES (GÖKNARLAR)

GENUS: ABİES (GÖKNARLAR) Bitki tanıma I 1 GENUS: ABİES (GÖKNARLAR) Yaklaşık 35-40 türü bulunur. Ülkemizde doğal olarak 4 türü yetişir. Herdem yeşildir. Dallar gövdeye çevrel dizilir. Kabuk gençlerde düzgün yaşlılarda çatlaklıdır.

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

İç ve Dış Borçlar Yüksek Seviyelerini Koruyor, Gelir Dağılımındaki Bozukluk ve Sosyal Bünyedeki Tahribat Devam Ediyor

İç ve Dış Borçlar Yüksek Seviyelerini Koruyor, Gelir Dağılımındaki Bozukluk ve Sosyal Bünyedeki Tahribat Devam Ediyor İç ve Dış Borçlar Yüksek Seviyelerini Koruyor, Gelir Dağılımındaki Bozukluk ve Sosyal Bünyedeki Tahribat Devam Ediyor Prof. Dr. Oktay GÜVEMLİ Marmara Üniversitesi, E. Öğretim Üyesi Özet: 2005 Yılında artış

Detaylı

BİTKİ TANIMA I. Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR

BİTKİ TANIMA I. Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR BİTKİ TANIMA I Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR 1 PEP101_H02 Abies (Göknar); A. pinsapo (İspanyol Göknarı), A. concolor (Gümüşi Göknar, Kolorado Ak Gökn), A. nordmanniana (Doğu Karadeniz-Kafkas Göknarı), A. bornmülleriana

Detaylı

Pistacia terebinthus L. (Menengiç)

Pistacia terebinthus L. (Menengiç) Pistacia terebinthus L. (Menengiç) Genel coğrafi dağılışı batıda Kanarya adalarından başlayarak doğu Akdeniz ve Anadolu ya ulaşır. Türkiye de özellikle Batı ve Güney Anadolu daki maki formasyonu içerisinde

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ Amaç AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ I. BÖLÜM GENEL Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinden mezun olacak öğrencilerin

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ SÜRGÜN YAPRAK ÇİÇEK MEYVELER 10 Bitkisel Ürünlerden Yararlanma Şekilleri Şifalı bitkilerden aşağıda belirtilen yöntemler kullanılarak yararlanılmaktadır. İnfusyon (Infusion):

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı