DEĞERLENDİRME TÜRLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEĞERLENDİRME TÜRLERİ"

Transkript

1 DEĞERLENDİRME TÜRLERİ Özel gereksinimi olan çocukların farkına varılmasında, tanılanmasında, uygun eğitim ortamlarına yerleştirilmesinde, programların hazırlanmasında ve ilerlemelerin izlenmesinde çeşitli değerlendirme teknik ve araçlarından yararlanılmaktadır. Bu araçlar çeşitli seviyelerde uzmanlık bilgisini ve deneyimini gerektirir. Bu yaklaşımların birçoğu eğitsel değerlendirmeyi gerçekleştirmek için kullanılır. Bu tekniklerin bazıları ise ilk değerlendirmede ya da programdaki başarıyı izlemek için, bazıları da tanılama ya da bir kuruma yerleştirme amacıyla kullanılır. Değerlendirme teknik ve araçları formal değerlendirme ve informal değerlendirme olmak üzere iki grupta toplanmaktadır (Alper, Ryndak ve Schloss, 2001). Formal Değerlendirme ve Türleri Formal değerlendirme, öğrencilerin çeşitli öğretim alanlarındaki durumlarının aynı yaş grubundaki diğer öğrencilere göre nasıl olduğunu belirlemek için kullanılır. Okullardaki formal değerlendirmenin amacı öğrencilerin okul programlarındaki düzeyini ve akademik ilerlemelerini, akranlarına göre karşılaştırmaktır. Bu tür değerlendirmeden elde edilen bilgilere dayalı olarak öğrenciler başarı durumlarına göre sınıflandırılır, okul ve programlara yerleştirilir ve ilerlemeleri izlenir. Formal testlerin hazırlanması, uygulanması, puanlanması ve sonuçlarının yorumlanması belirli kuralları uygulamayı gerektirir. Bu araçların uygulanmasında test kitapçıklarından yararlanılmaktadır. Testi uygulayan ve teste tabi tutulan bireylerin davranışları test kitapçıklarında yer alan kurallara uyularak gerçekleştirilir. Formal testler, daha çok çoktan seçmeli sorulardan oluşan, aynı anda çok sayıda kişiye uygulanabilen standartlaştırılmış araçlardır. Standartlaştırılmış Başarı Testleri Öğrenciler için eğitsel kararlar vermede en yaygın kullanılan araçlardan biri standartlaştırılmış başarı testleridir. Bu testler öğrencilerin akademik yeterliklerini ya da programdaki ilerlemelerini ölçmek için desenlenmiştir. Standartlaştırılmış testler norma dayalıdır, nicelikseldir ve karşılaştırmaya yöneliktir. Normu esas alan testler bir öğrencinin performansını aynı yaşta ya da aynı sınıf düzeyinde diğer öğrencilerin performans ortalaması ile karşılaştırır. Örneğin bir matematik testinde öğrencinin matematik performansı aynı yaşta ya da aynı sınıftaki öğrencilerin matematik performansı ile karşılaştırılır. Performans sonuçlarında yaş puanları, sınıf puanları, standart puanlar ve yüzdeler gibi sayısal değerler elde edilir. Örneğin, standartlaştırılmış bir matematik başarı testi sonucu, sekiz yaşındaki bir çocuğun, beş yaş altı

2 aylık bir çocuğun matematik becerilerine sahip olduğunu gösterilebilir. Standartlaştırılmış başarı testlerinin iki türü vardır. Bunlardan biri grup başarı testleri ve diğeri de bireysel başarı testleridir (Gürsel, 2007). Grup Başarı Testleri: Standartlaştırılmış grup başarı testleri aynı anda büyük bir gruba uygulanabilen testlerdir. Öğretmenler tarafından sınıfa ya da programa girmesi gereken öğrencileri belirlemek istendiğinde uygulanan testlerdir. Bu testlerle öğrenciler programın ayrıntılarına girmeden sadece temel özellikleri dikkate alınarak değerlendirilir. Bu nedenle bu testler sadece tarama ölçümlerini gerçekleştirmek için uygulanır. Grup başarı testleri bilgi verici olsa da, öğrencinin eğitimi ile ilgili her türlü kararı vermek için uygun olmayabilir. Grup başarı testleri daha çok tarama amaçlı olarak kullanılabilmektedir. Bireysel Başarı Testleri: Bireysel testlerde test veren ile alan yüz yüze ilişki içindedir. Bu nedenle bireysel testler bir uygulayıcı tarafından bir defada yalnız bir kişiye uygulanabilen testlerdir. Özel gereksinimi olan öğrencilerin değerlendirilmesinde daha çok bireysel başarı testlerinden yararlanılmaktadır. Örneğin, bireysel tanılayıcı matematik testi; sayılar ve sayılarla yapılan işlemler, geometri, ölçme ve veri öğrenme alanlarını içeren alt testlerden oluşur. Bu tür matematik testinde öğrencinin her öğrenme alanındaki performans düzeyini görmek mümkün olabilmektedir. Öğrencinin güçlü ve zayıf yönleri belirlenebilir. Bu nedenle bireysel başarı testleri genelde eğitsel kararlar vermek için kullanılabilir. Bireysel başarı testleri grup başarı testlerinden çok daha yararlı olmasına rağmen, yine de benzer konularda sorunları bulunmaktadır. Psikolojik Testler Psikolojik testler daha çok zeka ve öğrenme yeterliklerinin ölçümü ile ilgili testleri kapsar. Özel gereksinimi olan öğrencilerin başarı ve başarısızlık nedenlerinin zeka ve öğrenme yetersizliği ile ilgisi olup olmadığını tanılamak için kullanılır. Bu testler bu alanda deneyimi olan uzmanlar tarafından uygulanır ve elde edilen sonuçlar yorumlanır. Psikolojik testlerin genel amacı öğretim durumlarında öğrencinin öğrenmesini etkileyen temel yetenekleri ölçebilmektir. Bu yetenekler öğrencilerin test maddelerine verdikleri tepkilere dayalı olarak yorumlanır. Örneğin sözcük bilgisi, sayı bilgisi, anlama, kavrama, ayırt etme, genelleme önemli öğrenme yetenekleridir. Anlamayı test etmek için, öğrencinin verilen bir metni okuması ve okuduğu metin ile ilgili sorulara cevap vermesi beklenir. Daha sonra aynı yaştaki öğrencilerin ortalama

3 puanı ile karşılaştırılır. Bu karşılaştırma sonucunda öğrencinin performansı hakkında açıklama yapılır. Diğer yeterlikler de yaygın olarak psikolojik testlerle değerlendirilir. Rehberlik ve araştırma merkezleri özel gereksinimi olan çocukların değerlendirilmesinde daha çok standartlaştırılmış testlerden yararlanmaktadır. Özellikle çocukların zihinsel işlevlerdeki düzeylerini belirlemek için Stanford-Binet Zeka Ölçeği, Wechsler (WISC-R) ve Uyumsal Davranış Ölçeği (ABS) gibi standartlaştırılmış ölçme araçlarını kullanmaktadırlar. Son yıllarda standartlaştırılmış test kullanımı, öğretim ve değerlendirme arasında uygun ilişkilerin kurulamaması nedeniyle eleştirilmektedir. Standartlaştırılmış testlerle elde edilen bilgiler, özel gereksinimi olan öğrencilere ne ve nasıl öğreteceğiz sorusuna yeteri kadar cevap verememektedir. Bu tür testler daha çok tarama, tanılama, yerleştirme ve gelişimin değerlendirilmesi amacı ile kullanılmaktadır. İnformal Değerlendirme ve Türleri İnformal değerlendirme, öğrencilerin çeşitli öğretim alanlarındaki işlevde bulunma düzeylerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilir. Standartlaştırılmış testlerle elde edilen bilgiler, özel gereksinimi olan öğrencinin öğretimini planlamaya yeteri kadar katkıda bulunmaması nedeniyle pek çok eğitimci, standart testlere alternatif olarak informal değerlendirme ölçümlerini benimsemektedirler. İnformal değerlendirme testleri öğrencinin izlediği programla ya da gerçek dünyadaki görevleriyle ilgili performans ölçümlerini içerir. İnformal değerlendirme daha çok doğal ortamlarda (örneğin; sınıfta, oyun alanında, spor salonunda, evde) ve rutin etkinlikler içinde (örneğin; grup etkinlikleri, oyun alanlarındaki sosyal etkileşim, kafeterya ve spor etkinliklerinde) gerçekleştirilir. Çeşitli ortamlarda ve rutinlerde belirlenen işlevde bulunma düzeyi bireyselleştirilmiş eğitim programlarının geliştirilmesine hizmet eder. Öğretmenler her gün sınıfta öğrencilerin davranışlarını gözlerken, yaptıkları çalışmaları ve ödevleri incelerken, yazılı kağıtları okurken, öğretim etkinlikleri ile ilgili görüşmeler yaparken, problem çözerken, verilen soruları cevaplandırırken informal değerlendirme tekniklerini kullanırlar. İnformal değerlendirme teknikleri, öğretim ve değerlendirme arasında doğrudan bağ kurulmasına hizmet eder. İnformal değerlendirme teknikleri öğrencin var olan performansı hakkında bilgi edinilebilir, bu bilgiye dayalı olarak öğretim etkinliklerini planlayabilir. Öğretimin planlanması, uygulamanın etkiliği ve verimliliğine ilişkin veri toplamak amacıyla

4 çeşitli informal tekniklerden yararlanmak mümkündür. İlgili teknikler ve özellikleri ilgili bölümde tartışılmıştır. Programı Temel Alan Değerlendirme Programı temel alan değerlendirme ulusal normları esas alan standartlardan daha çok sınıf ya da okul programlarındaki amaçlara dayalı olarak öğrenci performansının değerlendirmesinde kullanılan bir yöntemdir. Programı temel alan değerlendirme, standart başarı testlerinin sınırlı yararlarına karşılık, alternatif bir yöntemdir. Programı temel alan değerlendirme, sınıfta öğretimi yapılan beceri ve kavramların ölçülmesi üzerinde durur. Bu tür değerlendirme ile öğrenciler, bir sınıfta, okulda akranları arasında öğrenme farklılıkları, normlar kullanılmadan karşılaştırılabilir. Değerlendirme sürecinde programda yer alan bilgi ve becerilerle, öğrencinin var olan bilgi ve becerileri karşılaştırılır ve öğrencinin programın neresinde olduğu belirlenir. Programı temel alan değerlendirme ile herhangi bir ders ile hangi öğrencilerin ne düzeyde desteğe gereksinimi olduğu belirlenebilmektedir. Programı temel alan değerlendirmenin başka yöntemlere göre çeşitli avantajları vardır. Öğretmen; (a) öğrencinin beceri düzeyini, gönderme öncesi süreçte belirleyebilir, (b) beceri öğretimine nereden başlayacağına karar verebilir, (c) hangi becerilerde yeterli olduğu ve gelecekte hangi eğitim gereksinimlerine yer verilmesi gerektiğini araştırabilir, (d) sınıf öğretimi ile öğrencinin BEP i arasındaki gelişimi izlemesi mümkün olabilir, (e) programda ve öğretimde gerekli olan değişiklikleri zamanında ve etkili bir şekilde yapabilmek amacıyla öğrencinin öğretimini sürekli olarak değerlendirebilir. Programı temel alan değerlendirme standart ya da ölçüt bağımlı ölçme araçları kullanılarak yapılabilir (Spinelli, 2002). Ölçüt Bağımlı Değerlendirmeler Ölçüt bağımlı değerlendirme öğrencinin performansını başka öğrencilerin performansı ile karşılaştırmak yerine, öğrencinin ölçülen alanda listelenen amaçlardaki yeterliliği belirlenmeye çalışılır. Bu nedenle bireyselleştirilmiş eğitim programlarının geliştirilmesi için elverişlidir. Genel eğitim hizmetlerinden yeteri kadar yararlanamayan öğrenciler için ölçüt bağımlı değerlendirme bir alternatif değerlendirme olarak düşünülebilir. Ölçüt bağımlı testler, değerlendirme ve öğretim arasında sıkı bir bağlantı kurulmasına yardımcı olur. Ölçüt bağımlı testler, uzman ya da öğretmen yapımı olabilir. Öğretmen yapımı ölçüt bağımlı testler genelde öğrencilerin programda yer alan önemli beceri ve kavramlara dayandırılır.

5 Ölçüt bağımlı testlerin pek çok olumlu özellikleri bulunmaktadır. Öncelikle, belirli beceri ve kavramların değerlendirilmesi yapılır. Öğrencinin belirli bir alandaki yeterliklerini ve yetersizlikleri açıklanır. İkinci olarak, bir öğrencinin performansı ile bir başka öğrencinin performansı karşılaştırılmaz. Üçüncü olarak öğrencinin gelişimi devamlı olarak izlenebilir. Öğrencinin öğretim öncesi, öğretim anı ve öğretim sonrasında performansı belirlenebilir. Dördüncü olarak, öğrencinin gereksinimlerine göre belirlenen amaçların ne düzeyde gerçekleştiğinin değerlendirilmesine izin verir. Son olarak test maddeleri ve performans ölçütü doğrudan ölçülebilir ve gözlenebilir olduğundan geçerlik ve güvenirlikleri yüksektir (Gürsel, 2006). Öğrenci Ürün Dosyasının Değerlendirilmesi Öğrenci ürün dosyası (portfolyo) öğrencilerin okulda, sınıfta ve evde yaptığı çalışmaları içeren bir gelişim dosyasıdır. Ürün dosyasında yer alan amaçlı işlerin ve çalışmaların incelenmesiyle, öğrencilerin gayretlerini, ilerlemelerini ve başarıların değerlendirmek ve belgelemek mümkün olabilmektedir. Bu ürünler yazılı, görsel ya da işitsel kayıtlar olabilir. Örneğin, öğrencinin resim yapması, resim boyaması, çizgi çizmesi, verilen yazıları kopya etmesi, problem çözmesi, örüntü ve süsleme yapması, çıkardığı seslerin kayıt edilmesi gibi. Bu ürünler öğrencilerin hem öğrenme sürecini hem de öğrenme performansını gösterir. Bireye özgü ürün dosyaları, öğrencinin yaşına, yeteneğine ve çalışma alanına göre çeşitlilik gösterir. Ürün dosyaları; (a) belli bir zaman içinde toplanmış çalışma örneklerini, (b) çeşitli ortamlar ve koşullar altında geliştirilmiş öğrenme ürünlerini, (c) doğal ortamlarda gerçekleştirilen görevlere ilişkin ürünleri, (d) öğrencinin ürün tercihlerini ve (e) öğretmenin ürünlere ilişkin yaptığı değerlendirmeleri içerir (Taylor, 2009). Öğrenci ürün dosyası akranlarla, ailelerle, yöneticilerle, öğretmenlerle ve öğrenci ile birlikte sorumlukların paylaşımı ve çalışmaların değerlendirilmesine hizmet eder. Öğrenci ürün dosyası değerlendirilmesi tüm öğrencilerle kullanmak için uygun olduğu gibi özellikle geleneksel araçlarla ölçme ve değerlendirme yapılamayan öğrencilerin değerlendirilmesinde işi kolaylaştırır. Yetersizliği olan öğrenciler için öğretim etkinliklerin planlanmasında ve ilerlemelerin izlenmesinde önemli bir araçtır. Beceri Analizi

6 Beceri analizi, bir beceriyi oluşturan temel ve alt becerileri belirlemek için kullanılan bir informal değerlendirme tekniğidir. Beceri analizi, öğretmenin, karmaşık bir becerinin öğrenilmesini kolaylaştırmak amacıyla, öğretimi hedeflenen beceriyi küçük adımlara ayırması yoluyla yapılır. Beceri analizinin öğretim sürecindeki işlevi, karmaşık becerileri öğretilebilir bileşenlerine ayırmaktır. Beceri analizini gerçekleştirebilmek için öncelikle öğretilmesi ve değerlendirilmesi gereken beceri ve kavram belirlenir. Daha sonra bu becerinin önemli bileşenleri ölçülebilir ve gözlenebilir alt basamaklara ayrılır. Son olarak da her bir basamak da yer alan alt becerilerin belirlenmesi ve beceriler arasında aşamalılık ilişkisinin kurulması gerekir. Beceriler psiko-motor (örneğin, makasla kağıt kesme, çorap giyme vb.) ya da bilişsel nitelikte (örneğin, temel toplama işlemi, harita bilgisi vb.) olabilir. Becerinin niteliğine göre beceri analizinde benimsenecek yaklaşımlar farklılaşabilir. Psikomotor beceriler becerinin yapılışının gözlenmesi yoluyla yapılabilirken, bilişsel becerilerin analizinde deneyimli öğretmenler ya da bu becerilerin çocuklarda gelişimini ortaya koyan araştırma bulguları ve kitaplardan yararlanılmalıdır. Beceri analizi, becerilerin yapılış sırasına (örneğin; çamaşır makinesini kullanma), gelişim aşamalarına (örneğin; yürüme öncesi beceriler, yürüme becerileri) ve güçlük düzeylerine (örneğin; tek basamaklı işlemlerden çok basamaklı işlemlere doğru) göre yapılabilir. Doğrudan Gözlem Gözlem, öğrenci performansının doğrudan değerlendirilmesinde objektif ve yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Öğretmenler sadece öğrencinin ne yaptığını değil aynı zamanda sınıfta neyi, ne zaman ve niçin yaptığını da gözlemek ihtiyacındadır. Gözlem, belirli bir ortamda ve zamanda öğrencinin hareketlerini ve davranışlarını doğrudan izlemeyi, dinlemeyi ve kaydetmeyi içerir. Gerek okul ortamlarında gerekse daha farklı ortamlarda çocukların temel akademik, günlük yaşam, eğlenme ve boş zaman, iletişim, sosyal, motor ve işlevsel becerilerin ölçülmesinde bu tür değerlendirmeden yararlanılabilmektedir. Gözlemler, ev ve sınıf gibi öğrencinin yaşadığı ve öğrenim gördüğü doğal ortamlarda kullanılabilmektedir. Öğretmen ya da ekip üyeleri gözlemi gerçekleştirmeden önce, gözlemin amacını, neyi gözlemek istediklerini ve gözlemin ne zaman yapılacağını açıklamalıdır. İlk yapılacak iş gözlenecek davranışın tanımlanmasıdır. Tanım açık, anlaşılır ve ölçülebilir olmalıdır. Örneğin, öğrencinin sınıf içinde dolaşması, verilen bir görevi yerine getirmesi, arkadaşları ile iletişimi

7 gibi davranışlar farklı gözlemciler tarafından da aynı şekilde anlaşılmalıdır. İkinci iş, hedef davranışın nasıl ölçüleceğidir. Bir davranışın sıklığı ölçülebilir ve gözlenebilir. Örneğin çığlık atma, eşya atma, arkadaşlarının eşyalarına zarar verme davranışlarının sıklığını ölçebiliriz. Eğer bir davranış sık meydana gelmiyor ama meydana geldiği zamanda uzun sürüyorsa, bu davranışların süresini belirlemek daha uygundur.. Ağlama, sınıfta dolaşma, masanın altında oturma gibi davranışların da süresini belirlenir. Üçüncü olarak, hedef davranışı temsil edici bir örnek sağlamak için ne kadar davranışın ne kadar süre gözlenmesi gerektiğine karar verilmelidir. Örneğin, çığlık atma davranışının sayısını ya da ağlama davranışının süresini gözlerken, tek bir gözlem oturumu yeterli bilgi vermeyecektir. Sözkonusu davranış farklı oturumlar da gözlenerek gereken bilgiler kaydedilmelidir. Görüşmeler Görüşme yüz yüze yapılan sözel bir etkileşimdir. Genellikle, görüşmeci görüşme yapılan kişiden öğrencinin özgeçmişini, gözlemlerini, deneyimlerini öğrenir. Görüşmeler anne baba, öğretmen ve öğrenci ile yapılabilir. Örneğin anne ile yapılan görüşmede, öğrencinin sağlık durumu, eğitim özgeçmişi, ev içinde karşılaştığı güçlükler öğrenilebilir. Bu teknik, ailenin öğrencinin eğitimine katılımını sağlar. Hata Analizi Hata analizi, öğrencilerin okuma yazma ve matematik alanlarında verilen görevlerde yaptıkları hataları ve güçlük alanlarını belirlemek için çalışma örneklerini inceleme tekniğidir. Bu teknik öğrencilerin akademik performans düzeyinin belirlenmesinde ve BEP in geliştirilmesinde öğretmenlere önemli katkılar sağlar. Hata analizi, öğretmenlerin öğrenciler tarafından yapılan hata örüntülerini ve nedenlerini belirlemelerine ve öğrencinin düzeyine göre öğretimi yeniden planlamalarına yardımcı olmaktadır. Hata analizi dikkatsizlik ya da rasgele hatalardan daha çok, öğretimin yetersizliği nedeniyle, öğrenilemeyen kavram ve kuralların belirlenmesi üzerinde odaklaşır. Örneğin, öğrencilerin matematik işlemlerinde yaptıkları hataları doğru ve yanlış diye iki gruba ayırmak onların performansını belirlemede yeterli değildir. Bu nedenle öğrencilerin yaptığı hatalar analiz edilmeli, hatanın türü ve nedenleri açıkça belirlenmelidir. Kontrol Listeleri Kontrol listeleri, öğrencilerin akademik ya da gelişim alanlarındaki becerileri ölçmek için kullanılan informal değerlendirme tekniğidir. Kontrol listeleri programa dayalı olarak hazırlanacağı gibi, bir gelişim alanına ya da bir beceriye yönelik olarak da hazırlanabilir.

8 Programı temel alarak hazırlanan kontrol listeleri, öğretmene programda bulunan her eğitsel amacı gözden geçirme ve öğrencinin ulaştığı program amacını belirleme olanağını verir (McLoughlin ve Lewis, 1994). Kontrol listeleri ya daha önceden hazırlanmış olan listelerden seçilebilir ya da öğretmen tarafından geliştirilebilir. Öğretmenler kontrol listeleri geliştirirken, öncelikle öğrenciye uygun gelişim alanı ya da beceri seçer. Daha sonra araştırmaya dayalı olarak kontrol listelerinde yer alacak maddeleri açık ve belirgin olarak tanımlar. Son olarak hazırlanan formu kontrol eder ve uygulamaya koyar.

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, il/ilçe

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

ölçme ve değerlendirme

ölçme ve değerlendirme kpss 2015 konu anlatımlı ayrıntılı çözümlü örnekler uyarılar pratik bilgiler çıkmış sorular ve açıklamaları ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları ölçme ve değerlendirme 2014 kpss de 68 soru

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 241-270 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ Sara Kefi Foça Belediyesi sarakefi@gmail.com Doç. Dr. Nadir Çeliköz Selçuk Üniversitesi ncelikoz@gmail.com Doç. Dr.

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ. Eğitim. Özel. Ünite 1-12

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ. Eğitim. Özel. Ünite 1-12 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Özel Eğitim Ünite 1-12 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 561

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) ANKARA 2011 ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur.

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur. [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(1) Kış/Winter 499-522 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. EĞİTİM Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Detaylı

GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problem durumu, alt problemleri, araştırmanın önemi, sayıtlılar, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir.

GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problem durumu, alt problemleri, araştırmanın önemi, sayıtlılar, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir. BÖLÜM-I GİRİŞ Bu bölümde araştırmanın problem durumu, alt problemleri, araştırmanın önemi, sayıtlılar, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir. Problem Durumu Yönetim farklı bilim dalları tarafından

Detaylı

Özel Gereksinimli Öğrencilerin Kaynaştırıldığı Bir Kız Meslek Lisesindeki Öğretmenlerin Kaynaştırmaya İlişkin Görüş ve Önerileri

Özel Gereksinimli Öğrencilerin Kaynaştırıldığı Bir Kız Meslek Lisesindeki Öğretmenlerin Kaynaştırmaya İlişkin Görüş ve Önerileri 33 ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERİN KAYNAŞTIRILDIĞI BİR KIZ MESLEK LİSESİNDEKİ Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 33-50 ÖZEL EĞİTİMDE FOKUS GRUP ARAŞTIRMALARI Özel Gereksinimli

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 EK TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GENEL AMAÇLARI VE BAĞIMSIZ DENETİMİN BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI

Detaylı

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2010-1 Sayı / Issue: 20 İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KAYNAKLIK ETMESİ BAKIMINDAN SORU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KAYNAKLIK ETMESİ BAKIMINDAN SORU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KAYNAKLIK ETMESİ BAKIMINDAN SORU GİRİŞ Arş. Gör. Ferhat ENSAR * Emmek, emer gibi görünmek anlamına gelen sor- fiil kökünden türeyen soru sözcüğü

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010 Sevil Imanova ENDÜSTRI Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Sevil İMANOVA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Bakü - 2010 QAFQAZ ÜNİ VERSİ TESİ YAYINLARI YAYIN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Otizm Tanılama Sürecinde ve Tanı Sonrasında Yaşadıkları Deneyimlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Otizm Tanılama Sürecinde ve Tanı Sonrasında Yaşadıkları Deneyimlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Görüşlerinin İncelenmesi, 129 Ömür Gürel Selimoğlu 1 Selda Özdemir 2 Gökhan Töret 3 Ufuk Özkubat 4 Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Otizm Tanılama Sürecinde ve Tanı Sonrasında

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK NL Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI Tohum

Detaylı

Türkiye de Erken Çocuklukta Özel Eğitim ile İlgili Yapılmış Makalelerin Gözden Geçirilmesi

Türkiye de Erken Çocuklukta Özel Eğitim ile İlgili Yapılmış Makalelerin Gözden Geçirilmesi Erken Çocuklukta Özel Eğitim ile İlgili Yapılmış Makaleler, 247 Nuray Öncül 1 Türkiye de Erken Çocuklukta Özel Eğitim ile İlgili Yapılmış Makalelerin Gözden Geçirilmesi Özet Bu çalışmanın amacı, Türkiye

Detaylı

Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu

Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu TC Sağlık Bakanlığı Tohum Otizm Vakfı Nisan, 2008 İstanbul ÖZ Bu projede; Adana, Bursa, Gaziantep, İzmir ve Kocaeli ndeki sağlık ocaklarına ve AÇSAP merkezlerine rutin

Detaylı

İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE İSTENMEYEN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARININ ÇOKLU DİSİPLİNER ANLAYIŞLA GRUPLANDIRILARAK ÇÖZÜMLENMESİ

İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE İSTENMEYEN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARININ ÇOKLU DİSİPLİNER ANLAYIŞLA GRUPLANDIRILARAK ÇÖZÜMLENMESİ T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI ANABİLİM DALI İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE İSTENMEYEN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARININ ÇOKLU DİSİPLİNER ANLAYIŞLA

Detaylı