Ünal BAYSAN. Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ünal BAYSAN. Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR,"

Transkript

1 ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Stratejik planların yıllık uygulama dilimlerini performans programları oluşturur. Stratejik planlar ve bütçeler arasındaki ilişki performans programları aracılığı ile daha ayrıntılı olarak kurulmaktadır. Stratejik planın amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeye dönük faaliyet ve projeler ile bunların bütçelendirilmesi performans programlarında yer alır. 0 Mali Yılı Performans Programı, Çorlu Belediyesi nin beş yıllık stratejik amaç ve hedeflerini içeren 0004 yılları Stratejik Planına uygun olarak hazırlanmıştır. Programda performans hedef ve göstergeleriyle, hedefleri gerçekleştirecek faaliyet ve kaynak ihtiyaçlarına yer verilmiştir. 0 yılı Performans Programı nda stratejik plana hizmet edecek 8 performans hedefi belirlenmiş ve bu hedeflere TL kaynak ayrılmıştır. Kurumsal sorumluluğu ve şeffaflığı öne çıkararak; daha akılcı, somut, sonuç odaklı ve planlı hizmet üretilebilmesi amacıyla hazırlanan performans programı ile faaliyet ve projelerimiz için ayrılan kaynaklarımızı net bir şekilde görerek, siz değerli hemşerilerimizden elde ettiğimiz kamu kaynağını ne şekilde kullandığımızı bizzat inceleme fırsatına sahip olacaksınız. Kaynaklarımızı ekonomik ve doğru kullanarak, ilkelerimizden ödün vermeden ve önce insan anlayışı ile çevreci, şeffaf ve uluslararası standartlarda modern bir kent yaratmak ve yaşatmak adına stratejik planımızı sistematik bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Birlikte yürüteceğimiz tüm çalışmalarımızda Halkımızın, Meclisimizin ve çalışanlarımızın Çorlu adına yapacakları katkılar için şimdiden teşekkür eder, marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen belediyemizin Performans Programı nın tüm Çorlu ya katkıda bulunmasını dilerim. Belediye Meclis üyelerinin onayına ve Çorlu Halkının bilgilerine saygı ile sunulur. Ünal BAYSAN Belediye Başkanı

2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU IGENEL BİLGİLER AMisyon ve Vizyon BYetki, Görev ve Sorumluluklar 4 CTeşkilat Yapısı 9 DFiziksel Kaynaklar Eİnsan Kaynakları 9 IIPERFORMANS BİLGİLERİ ATemel Politika ve Öncelikler Bİdarenin Amaç ve Hedefleri5 CPerformans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler 6 Dİdarenin Kaynak İhtiyacı IIIEKLER4

3 BÖLÜM I GENEL BİLGİLER AMİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ Yarınlar için bugünden, tüm çalışmalarımızı ve sunacağımız hizmetleri ÖNCE İNSAN anlayışı ile amacına uygun bir şekilde hızlı, ekonomik, verimli olarak planlamak, etkin bir şekilde uygulamak, şeffaf ve laik belediyecilik anlayışı ile paydaşlarımızın birer ÇORLU lu olarak, içinde yaşamaktan mutluluk ve gurur duydukları, çağdaş ÇORLU nun olmasını sağlayan sosyal bir belediye olmak. VİZYONUMUZ Uluslararası standartlarda çevreci, öncü, alt yapı sorunları kalmamış, sağlıklı büyüyen bir Çorlu için; halkın hayatını kolaylaştıran ihtiyaçlarını doğru tespit edip gerekli çözümleri sunan, geleceğe yönelik değişimleri öngörerek çağdaş projeler üreten, ilkelerinden vazgeçmeyen, katılımcı, performansını sürekli arttıran, teknoloji çağının gerekliliklerine 7 / 4 kesintisiz e belediyecilik uygulamaları ile dünya standartlarında yerel yönetim hizmetleri sunan bir belediye olmak.

4 BYETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR ANA HATLARIYLA GÖREVLER 59 sayılı Belediye Kanunu, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen kanundur. Belediye yasasının 4. ve 5. maddelerinde belirtilen belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanının kapsamı, belediye sınırları ile sınırlıdır. Ancak belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilecektir. Yasa gereğince bir belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; İmar, su, kanalizasyon ve ulaşım gibi kentsel alt yapı; Coğrafî ve kent bilgi sistemleri; Çevre ve çevre sağlığı, Temizlik ve katı atık; Zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Şehir içi trafik; Defin ve mezarlıklar; Ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; Konut; Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, Meslek ve beceri kazandırma; Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Sayılan bu hizmetlerin yerine getirilmesindeki öncelik sırası, belediyenin mâli durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenecektir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Yasada belediyenin görev ve yetkileri sayılmakla birlikte 77. maddede, belediye hizmetlerine gönüllü katılımın da önü açılmaktadır. Buna göre Belediye; Sağlık, Eğitim, 4

5 Spor, Çevre, Sosyal hizmet ve yardım, Kütüphane, Park, Trafik, Ve kültür hizmetleriyle, Yaşlılara, kadın ve çocuklara, Özürlülere, yoksul ve düşkünlere, yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygulayabilecektir. Gönüllülerin nitelikleri ve çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Belediye Yasasının 5 üncü maddesi gereğince belediyeler acil durum plânlaması yapmakla da yükümlüdürler. Belediye; yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum plânlarını yapar, ekip ve donanımını hazırlar. Acil durum plânlarının hazırlanmasında varsa il ölçeğindeki diğer acil durum plânlarıyla da koordinasyon sağlanır ve ilgili bakanlık, kamu kuruluşları, meslek teşekkülleriyle üniversitelerin ve diğer mahallî idarelerin görüşleri alınır. Plânlar doğrultusunda halkın eğitimi için gerekli önlemler alınarak ikinci fıkrada sayılan idareler, kurumlar ve örgütlerle ortak programlar yapılabilir. Belediye, belediye sınırları dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlayabilir. Belediye yasasının 5. maddesinde düzenlenen hükümlere göre belediyelerin yetki ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 5

6 h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.( gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyük şehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır) m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek n) Reklâm panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67. maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu i geçen belediyeler,meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. 6

7 Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. Mevzuat bilgisi tablosu EK te yer almaktadır.. BELEDİYE MECLİSİ Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri Belediyenin organları arasında yer alan Belediye Meclisi'nin görev ve yetkileri 59 sayılı Belediye Kanunu'nun 7 ve 8. maddesi ile belirlenmiştir. Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyük şehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. Borçlanmaya karar vermek. Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. Şartlı bağışları kabul etmek. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin YTL' den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. içi işletme ile 676 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yapişlet veya yapişletdevret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine;bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek. 7

8 Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.. BELEDİYE ENCÜMENİ Belediye başkanı başkanlığında, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşmaktadır. Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. de fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. Belediye encümeni, haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır. Belediye başkanı acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir. Encümen gündemi belediye başkanı tarafından hazırlanır.. BELEDİYE BAŞKANI Belediye başkanı, belediye idaresinin başı olup belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye Başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir. Belediye Başkanı, görevinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz. Belediye Başkanının Belediye Yasası nda Belirlenen Görev ve Yetkileri Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek,belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak,izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde,davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. Meclise ve encümene başkanlık etmek. 8

9 Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. yi uygulamak,bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. Belediye personelini atamak. Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. Şartsız bağışları kabul etmek. Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. de yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak. Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. CTEŞKİLAT YAPISI /0/007 tarihli ve 644 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 5. maddesi ve aynı yönetmeliğin ekinde yer alan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Tasnif Cetvelleri, /09/00 tarihli ve 7697 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan 009 yılı adrese dayalı nüfus sayımında belirlenen nüfuslara uygun olarak yeniden düzenlenerek bu yönetmeliğe eklenmiştir. D5 grubunda bulunan Belediyemiz, hukuki durumu ve hizmet özelliğine göre (ticaret ve sanayi niteliğine sahip olması nedeniyle) D6 grubuna yükseltilmiştir. Bu nedenle Belediyemize 9 adet asil müdürlük ve adet diğer müdürlüklerden olmak üzere adet müdürlük ile toplam 4 memur kadrosu, 57 adet işçi kadrosu ve memur kadrosunun %0 si kadar geçici işçi çalıştırma standardı getirilmiştir. Belediyemizin Asil Müdürlükler olan; Yazı İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Ve Diğer Müdürlüklerden de; 9

10 İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Hal Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü nden oluşturulmasına Belediye Meclisi nin 06/0/00 tarih ve 00/8 karar no ile oy birliği ile karar verilmiştir. Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde, Veterinerlik İşleri Birimi ile Mezbaha ve Soğuk Hava Deposu, Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde Basın Yayın ve Organizasyon Birimi, Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde Strateji Geliştirme Birimi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde Ruhsat Birimi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde Mezarlıklar Birimi alt birim olarak faaliyet göstermektedir. 0

11 ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON ŞEMASI ÜNAL BAYSAN BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE MECLİSİ BELEDİYE ENCÜMENİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM TEMSİLCİSİ SERHAD ÇATALKAYA BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI AHMET SARIKURT BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI OKTAY ÇOLPAN BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI ERDOĞAN DEMİRCİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HAL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KEMALEDDİN AVCI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

12 DFİZİKSEL KAYNAKLAR Belediyemiz, toplamda 86.04,55 m² den oluşan çeşitli büyüklülerde 69 adet gayrimenkule sahiptir. 0 yılı muhtelif tarihlerde 9 adet toplam.856,08 m² gayrimenkulün idaremize devri yapılmıştır. (5 adet arsa594,50 m², adet yol.08,9 m², adet ev4,66 m²) Söz konusu taşınmazlar ifraz, ihdas ve kamulaştırma neticeleri Belediyemize tapulama işlemleri yapılmıştır. Mülkiyeti şahıslara ait Şeyhsinan Mahallesi, Muhittin Mahallesi, Hıdırağa Mahallesi ve Reşadiye Mahallesi nde 7 adet arsa vasıflı gayrimenkul toplam.6,78 m² İmar Planlarımızda yolda ve park alanında kalması nedeniyle kamulaştırılmıştır. Muhittin Mahalle, Şeyhsinan Mahalle ve Reşadiye Mahalle, Muhittin Mahalle ve Hatip 5 adet arsa vasfındaki gayrimenkullerdeki Belediyemiz adına kayıtlı hisselerine tekabül eden toplam 9,9 m² nin ücret karşılığı ana hissedarlarına satışı yapılmıştır tarihli mevcut durumu gösteren arsa, tarla, bina, mesire alanı, trafo yeri, yeşil alan, çeşme, sebze bahçesi, otopark, belediye hizmet binası ve alanı, mezbaha, mezarlık, yol, park, su deposu ve su kuyularından oluşan gayrimenkullerimiz ile tarihli mevcut durumu gösteren araçlarımız, bilgi ve teknolojik kaynaklarımız ve büro makine/ekipmanlarına ait ayrıntılı bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. FİZİKSEL KAYNAKLAR LİSTESİ TÜRÜ GAYRİMENKULLER (.08.0 TARİHİ İTİBARİYLE) Arsa Tarla Bina (Dükkan) Bina (Ev) Mesire Alanı (Çamlık, Kavaklık) Trafo Yeri Yeşil Alan Çeşme Sebze Bahçesi Otopark* Belediye Hizmet Binası ve Alanı Mezbaha Mezarlık Yol Park** Su Deposu ve Su Kuyusu*** TOPLAM ARAÇLAR ve İŞ MAKİNALARI Araçlar Ambulans Kamyon (Asfalt Robotu) Kamyon (Asfalt Zift Tankeri) Kamyon (Çekici) Kamyon ( Çöp Konteyner Yıkama) BİRİM (m²) 45.69,86 m² 99.8,04 m².970,70 m² 5.94,4 m² 9.750,00 m².86,8 m².0,00 m² 9.408,70 m².0,00 m² 795,00 m² ,9 m² 4.74,00 m² 0.577,00 m².95,99 m² 600,65 m².4,00 m² 86.04,55 m² BİRİM (adet) 509 Adet 4 Adet 5 Adet 4 Adet Adet 6 Adet Adet 8 Adet Adet Adet 5 Adet Adet Adet 8 Adet Adet Adet 69 Adet Adet Adet Adet Adet Adet AÇIKLAMA

13 FİZİKSEL KAYNAKLAR LİSTESİ BİRİM (m²) TÜRÜ ARAÇLAR ve İŞ MAKİNALARI Araçlar Kamyon (Damper Kasa) Kamyon (Frigorikli Kapalı Kasa Et Nakil Aracı) Kamyon (Hidrolik Platformlu Sepetli) Kamyon ( Kapalı Sac Kasa) Kamyon ( Kombine Kanal Temizleme ve Vidanjör) Kamyon ( Lift Aparatlı Oto Kurtarıcı) Kamyon ( Sabit Açık Kasalı) Kamyon ( Sıkıştırmalı Çöp Nakliye Aracı) Kamyon ( Su Tankeri) Kamyon ( Süpürge) Kamyon ( Vidanjör) Kamyon ( Vinç Aparatlı Çekici) Kamyon ( Vinç) Kamyonet Kamyonet (Cenaze Aracı) Kamyonet (Çift Kabin Açık Kasa) Kamyonet (Çift Sıra Koltuk Kapalı Kasa) Minibüs ( Koltuk) Minibüs (4 Koltuk) Minibüs (7 Koltuk) Minibüs (Özürlü Aracı) Motosiklet ( Tekerlekli) Motosiklet (4 Tekerlekli) ATV Otobüs (7+ Koltuk) Otobüs (5 Oturan+7 Ayakta+ Şoför) Otobüs (5 Oturan+ Ayakta+ Şoför) Otobüs (5 Oturan+8 Ayakta+ Şoför) Otobüs (+ Koltuk) Otobüs (4+ Koltuk) Otomobil Pickup (Çift Kabin Açık Kasalı) Römork (Açık Kasa) İş Makinaları Asfalt Freze Makinası Dozer (Paletli) Ekskavetör Ekskavetör (Mini) Finişer Greyder Silindir Traktör (4*) BİRİM (adet) 0 Adet Adet Adet Adet Adet Adet 4 Adet Adet 8 Adet Adet Adet Adet Adet 5 Adet 4 Adet 6 Adet 5 Adet Adet Adet Adet Adet 4 Adet Adet Adet 40 Adet 5 Adet 0 Adet Adet Adet 6 Adet 5 Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet 4 Adet 5 Adet Adet AÇIKLAMA

14 FİZİKSEL KAYNAKLAR LİSTESİ BİRİM (m²) TÜRÜ İş Makinaları Traktör (4*4 Yükleyici (Bekolu Sabit Bomlu) Yükleyici (Bekolu Uzar Bomlu) Yükleyici (Lastik Tekerlekli) Yükleyici (Mini Yükleyici Bobcat) Yükleyici (Paletli) İtfaiye Araçları Kamyon (Arazözİtfaiye Aracı) Kamyon (Çift Kabin Arama Kurtarma Aracı) Kamyon (İtfaiye MerdivenliSepetli Arazöz) Kamyonet (Tenteli) BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Bilgisayar Donanımı Server Bilgisayar Kasası Bilgisayar (Dizüstü) Monitör Thin Client Yazıcılar ve Okuyucular Lazer Yazıcı Nokta Vuruşlu Yazıcı Plotter Tarayıcı Dokuman Tarayıcı OFİS MALZEMELERİ Fotokopi Makinası Faks Cihazı Para Sayma Makinası İLETİŞİM ARAÇLARI Telsizler Telsiz Telefonlar Cep Telefonları IP Telefon Telsiz Anons Verici Araç Telsizi GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ Projektörler Projeksiyon Perdeleri Otopark Takip Sistemi Donanım Ünitesi TELEVİZYON OYNATICI LCD DVD Oynatıcı Dijital Video Kayıt Sistemi Uydu Alıcı BİRİM (adet) Adet 4 Adet Adet 4 Adet 5 Adet Adet 4 Adet Adet Adet Adet 6 Adet 65 Adet 0 Adet 0 Adet 47 Adet Adet 7 Adet Adet Adet 8 Adet Adet 9 Adet 9 Adet 5 Adet 4 Adet 5 Adet 5 Adet Adet 7 Adet 7 Adet Adet Adet 5 Adet Adet Adet 7 Adet 4 AÇIKLAMA

15 FİZİKSEL KAYNAKLAR LİSTESİ BİRİM (m²) TÜRÜ KAMERALARFOTOĞRAF MAKİNALARI Dijital Kameralar Sabit Kameralar Fotoğraf Makinaları (DijitalNormal) Fotoğraf BaskıTab Makinası Kamera Kontrol Klavyesi DİĞER TEKNOLOJİK ARAÇLAR Navigasyon Klimalar (Duvar Yer) El Terminalleri Total Station Gürültü Ölçüm Cihazları El Tipi Metal Dedektörleri Metal Kapı Dedektörleri Telefon Santrali Karel 4/ Güç Kaynağı Kablosuz Erişim Noktası Switch Router TEKNİK ARAÇ KAYNAKLARI Kompresör Kompaktör Santrifüj Pompa Atomizörlü ULV Sistem Haşere İlaçlama Mak. Planya Makinası Çim Biçme Makinası Alın Kaynak Makinası Elektro Fizyo Kaynak Makinası Çapa Makinası Tohum Ekme Makinası Burgu Makinası Rulo Çim Kesme Makinası Motorlu Çalı Tırpanı Perdah Makinası Harç Karma Makinası (Betoniyer) Motorlu Testere (Ağaç kesmek için) Gönye Kesme Makinası Yatay Daire Makinası Çizerli Kalınlık Makinası Şerit Bıçkı Makinası Dik Gövde Otom. Sıkma Bileme Makinası Şerit Testere Otom. Çaprazlama Makinası Ağaç Torna Otom. Kopyalama Makinası Toz Emme Makinası Hidrofor 5 BİRİM (adet) Adet 5 Adet 9 Adet Adet Adet 6 Adet 4 Adet Adet 5 Adet Adet 8 Adet 5 Adet Adet 7 Adet 4 Adet Adet 9 Adet Adet 5 Adet 5 Adet Adet Adet 8 Adet Adet Adet 5 Adet Adet Adet Adet 45 Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet 7 Adet AÇIKLAMA

16 FİZİKSEL KAYNAKLAR LİSTESİ BİRİM (m²) TÜRÜ TEKNİK ARAÇ KAYNAKLARI Benzinli Jeneratör Çim Biçme Makinası Amazone Kaynak Makinası İnverter 00 A Şarjlı El Matkabı Darbeli Matkap Dizel Jeneratör (80 volt) Zemin Yıkama Makinası * BİRİM (adet) AÇIKLAMA Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet adet otopark bulunmakla birlikte bir adedi tapu tescilli olup diğeri park vasfındadır. ** Belediyemizin bakımını yapmış olduğu, halkın kullanımına arz ettiği 85 adet park alanı mevcut olup adedi belediyemiz adına tapu tescillidir. *** da adet su kuyusundan adedi tapu tescilli olup, diğerleri arsa vasfındadır. Çorlu Belediyesi bünyesinde bir merkez ve sekiz adet uzak hizmet veren binası bulunmaktadır. Binalar arasında Çorlu Belediyesi Merkez Hizmet Binası, İtfaiye Müdürlüğü Hizmet Binası, Park Bahçeler Müdürlüğü Serası ve Asfalt Şantiyesi fiber optik ağlar ile birbirlerine bağlıdır. Bu binalar arası yerel bağlantı sağlanmanın ötesinde, personel ücretsiz telefon görüşmeleri yapmakta ve çok fazla trafik gerektiren çizim ve MIS, GIS tabanlı programlarla sorunsuz çalışabilmektedir. Sağlık Mahallesi nde yer alan hizmet binasında 8 kbps LeasedLine bağlantı modeli ile bağlanılmış olup, online ve güvenli bir şekilde tahsilat Veznelerde kolayca yapılabilmektedir. Finansbank veznelerine, imzalanmış protokol gereğince, 56 kbps LeasedLine bağlantımız bulunmaktadır. Aynı şekilde buradan da online ve güvenli bir bağlantı sayesinde vezne tahsilleri yapılıyor. Zabıta Müdürlüğü ile Merkez Belediye Hizmet Binası arasında, Bilgi İşlem Müdürlüğü nün kendi oluşturduğu bağımsız 70 Mbplik Vdsl hattı mevcuttur. Bu hat üzerinden, ip telefon ve intranet bağlantısı sağlanmaktadır. Hal Müdürlüğü Hizmet Binası, Kültür Müdürlüğü dershaneleri mbps FrameRelay bağlantı modeli ve diğer uçları g.hsdsl mbps bağlantı ile sonlandırılmıştır. Tüm bu bağlantılar DataCenter da birleşip personelin ve internet üzerindeki vatandaşların giriş yetkileri doğrultusunda hizmet vermektedir. 6

17 Teknotel firması tarafından hizmet aldığımız 0mbps metro Ethernet ile belediyemiz bünyesindeki sunucularda web sayfası ve EBelediyecilik hizmetleri sunulmaktadır. Çorlu Belediyesi Cisco Gateway Vimax 7

18 Çorlu Belediyesi Datacenter içerisinde; sunucular hizmet alanları mail alışverişi (metro ethernet üzerinden), kullanıcıların internet erişimini sağlayan sunucular, ebelediyecilik hizmetleri, MİS yazılımları, yedek alma sunucuları, özel üretilmiş programların sunucuları barındırmaktadır. Datacenter odası.sınıf bir Datacenterdir ( Yükseltilmiş zemin, iklimlendirme, yangın önleme cihazları Storage Yedekleme sistemi ile desteklenmektedir) FileServer Webserver Mail Server Proxy Server Terminal Server Database Server HyperV Server Amp Server Antivirus Kent Rehberi Geo Server Metafour WSUS Server Netcad Domain Controller Gis Server Çorlu Belediyesi hizmetini Türk Telekom un bir hizmeti olan ISDNPRI ile sağlamaktadır. Telefon Santrali iki ayrı santralden oluşmaktadır Çorlu Belediyesi merkez binasındaki PRI ana santral Asfalt Şantiyesi nde bulunan yardımcı PRI santral ile arasında 0gbps fiber optik kablo bağlantısı ile destek vermektedir. Böylelikle Asfalt şantiyesi ile Merkez binasındaki tüm telefon görüşmeleri ücretsizdir. Analog hat yedekli olup ISDN servislerinde bir sorun olma durumunda dış aramalar için Analog hatlar kullanılabilir. 0 Gbps Fiber Çorlu Belediyesi Merkez Binası Telefon Sant. Atatürk Kültür Merkezi İSDN Santral Analog Telefonlar İp Telefonlar 8

19 EİNSAN KAYNAKLARI Belediyemizde 44 memur, 7 kadrolu işçi ve 7 sözleşmeli personel mevcut olup; atama, terfi, disiplin, sicil, izin gibi konularda hizmet verilmektedir. Belediyemizde 48 Erkek, 80 Bayan olmak üzere toplamda 508 personel mevcuttur. Belediyemiz personelinin 68 si ilkokul mezunu, 54 ü ortaokul mezunu, 67 si lise ve dengi okul mezunu, 4 i ön lisans mezunu, 74 ü lisans mezunu ve 4 personel ise yüksek lisans mezunudur. (Not: Personel verileri 0/07/0 tarihli mevcut durumu göstermektedir.) Harcama yetkilileri listesi ise EK4 de yer almaktadır. İSTİHDAM TÜRÜ VE CİNSİYET DURUMUNA GÖRE PERSONEL SAYISI TABLOSU (0/07/0 tarihi itibariyle) İSTİHDAM TÜRÜ Memur İşçi Sözleşmeli Personel TOPLAM BAYAN ERKEK TOPLAM ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE PERSONEL SAYISI TABLOSU (0/07/0 tarihi itibariyle) ÖĞRENİM DURUMU İlkokul Ortaokul Lise Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans TOPLAM BAYAN ERKEK TOPLAM PERSONELİN BİRİMLER BAZINDA DAĞILIMI TABLOSU (0/07/0 tarihi itibariyle) MÜDÜRLÜK ADI Bilgi İşlem Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Md. Destek Hizmetleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Hal Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Memur Kadrolu İşçi Geçici Sözleşmeli TOPLAM İşçi Personel

20 PERSONELİN BİRİMLER BAZINDA DAĞILIMI TABLOSU (0/07/0 tarihi itibariyle) MÜDÜRLÜK ADI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Md. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Temizlik işleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü TOPLAM Memur Kadrolu İşçi Geçici Sözleşmeli TOPLAM İşçi Personel İNSAN KAYNAKLARI LİSTESİ (0/07/0 tarihi itibariyle) ÜNVAN Ambar Memuru Avukat Bahçıvan Başkan Yardımcısı Bekçi Belediye Trafik Memuru Bilgisayar İşletmeni Bilgi İşlem Müdürü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Daktilograf Destek Hizmetleri Müdürü Ekonomist Fen İşleri Müdürü Gelir Müdürü Hal Müdürü Hayvan Kesicisi Hizmetli Hukuk İşleri Müdürü İmam İmar ve Şehircilik Müdürü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü İş Makine Sürücüsü TOPLAM DOLU BOŞ

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel

Detaylı

ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR,

ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, Ortak sevdamız Çorlu nun aydınlık yarınlarını el ele inşa etme yolunda kararlı ve azimli adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Geleceğimize sahip

Detaylı

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No Üst Yönetici Sunuşu 1 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 9 C- İdareye İlişkin

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR,

ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, Belediye yönetimince, 01.01.2013 ile 31.12.2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalara ait 2013 yılı Faaliyet Raporu, 17.03.2006 tarih

Detaylı

ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR,

ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, Belediye yönetimince, 01.01.2012 ile 31.12.2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalara ait 2012 yılı Faaliyet Raporu, 17.03.2006 tarih

Detaylı

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki,Görev ve Sorumluluklar 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler 10 1- Fiziksel Yapı 10 2- Örgüt Yapısı 15 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Detaylı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı SELÇUKLU BELEDİYESİ BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU 9 sayılı Belediye Kanunu nun. Maddesi ile 8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun. Maddeleri gereği Belediyemizin Yılı Raporunu kamuoyunun bilgisine

Detaylı

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ Seyhan İlçe Belediyesi Performans Programı 13 SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 001 Seyhan İlçe Belediyesi Performans Programı 13 Sayfa İÇİNDEKİLER No BAŞKAN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER..

Detaylı

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve

Detaylı

SUNUŞ Kamu yönetimi büyük bir değişimi hizmet süreçlerinde yaşamaya devam ediyor. Bu değişim halkına daha etkin, hesap verebilir, şeffaf ve mali

SUNUŞ Kamu yönetimi büyük bir değişimi hizmet süreçlerinde yaşamaya devam ediyor. Bu değişim halkına daha etkin, hesap verebilir, şeffaf ve mali SUNUŞ Kamu yönetimi büyük bir değişimi hizmet süreçlerinde yaşamaya devam ediyor. Bu değişim halkına daha etkin, hesap verebilir, şeffaf ve mali saydamlığı sağlayan bir anlayışla hizmet vermeyi gerektiriyor.

Detaylı

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI http:// T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve

Detaylı

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 205 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205

Detaylı

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı olması idealinin belkemiğidir. İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER I.A. MİSYON VE VİZYON... 5 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Dünyada ve ülkemizde son yıllarda kamu yönetimi alanında yaşanan hızlı değişim devlet kurumlarının görev ve sorumluluklarında da büyük değişimler yarattı. Bu bağlamda anayasamızın sosyal devlet ilkesi

Detaylı

KÖRFEZ BELEDİYESİ KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI

KÖRFEZ BELEDİYESİ KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI 2014 PERFORMANS PROGRAMI KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI I STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Körfez Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi No:369 Körfez-Kocaeli www.korfez.bel.tr

Detaylı

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim,

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, 2 Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, Bergama Belediyesi olarak amacımız daima halkımızın huzur ve mutluluğunu gözeterek önceliği insana ve çevreye veren yönetim anlayışımızla,

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 04.04.2011 tarih ve 77 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR,

ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kentimize ve sizlere hizmette altıncı yılımızdayız. Aynı istek, aynı hırs, aynı azim ve aynı gururla Çorlu muzun hizmetindeyiz. Çorlu için

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisinin 08/04/2014 tarih ve 2014/64 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi olarak; 5018 Sayılı Kamu

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 01/04/2013 tarih ve 2013/55 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi olarak; 5018 Sayılı Kamu

Detaylı

"Hiç bir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!"

Hiç bir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! "Hiç bir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!" HAMİT TUNA TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 32 Mahalleden oluşan Toroslar İlçesi; 253 bin 446 nüfus ve 5

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mustafa Kemal ATATÜRK Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin SELVİTOPU Harita ve Kadastro Müh. Karabağlar Belediye Başkanı 2014 YILI MECLİS İHTİSAS KOMİSYONLARI

Detaylı

A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... A- Temel Politika ve Öncelikler...

A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... A- Temel Politika ve Öncelikler... İÇİNDEKİLER Başkan Sunumu I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Teşkilat Yapısı... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... F- Diğer Hususlar... II- PERFORMANS

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI İZMİR 202 YILI PERFORMANS PROGRAMI K. SITKI KÜRÜM KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Değerli Karabağlar Halkı! 200 204 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızda belirlediğimiz amaç ve hedeflere

Detaylı

http://www.kars.bel.tr

http://www.kars.bel.tr KARS BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI http://www.kars.bel.tr SUNUŞ Kars Belediyesi bugüne kadar yönetim felsefesine paralel olarak faaliyetlerini kayıt altına alma, planlama, ölçme-değerlendirme

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU

2013 FAALİYET RAPORU 2013 FAALİYET RAPORU Benim, Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra, beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul

Detaylı