T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN

2 2

3 "Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana'da vücut bulmuştur." Mustafa Kemal ATATÜRK 3

4 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ I.GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki Görev ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler II. AMAÇ ve HEDEFLER A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler C- Diğer Hususlar III. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ ve DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler B- Performans Bilgileri IV. KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ V. ÖNERĠ ve TEDBĠRLER EKLER 4

5 Değerli Adanalılar! Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı olup 2560 sayılı kanun ve değişik 3009 sayılı kanun ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri kanununda belirtilen görevleri yerine getirmekle görevlidir. Bu görevler bütün Adana nın içme ve kullanma suyunun karşılanması, kullanılmış suların uzaklaştırılması ve bu amaçla gerekli tesisleri yapmak, kurulu olan tesisleri devir alıp bir elden işletmektir. Adana ili; jeopolitik konumu, bereketli toprakları, iklimin hayat şartlarına elverişli olması, ekonominin canlılığı, sosyal yaşamın hareketliliği, kültürel etkinliklerin en üst seviyede ve şehrin cazibe merkezi olması sebebiyle en fazla göç alan şehirler arasındadır. Dış göç sebebiyle yeni yerleşim yerlerinin oluşması beraberinde birçok problemi de getirmektedir. Bu problemlerin en başında hiç şüphesiz ki içme ve kullanma suyu ihtiyacı ile bu kullanılan suların uzaklaştırılması gelmektedir. 5

6 Su, yüzyıllar boyunca tüm insanlık için en önemli yaşam kaynağı olmuş, bütün büyük uygarlıklar su kıyılarında ya da suya yakın yerlerde kurulmuştur. Yaşanan teknolojik gelişmeler neticesinde sudan farklı amaçlarla yararlanma ihtiyacının doğmasıı, su kaynaklarının içme ve kullanma, sulama suyu, enerji üretimi gibi pek çok amaç için geliştirilebilmesi, ülkelerin ekonomik kalkınmasında suyun vazgeçilmez bir yer edinmesinde büyük rol oynamıştır. Su, her dönemde ulusların var olmaları ve kalkınmaları için zorunlu bir ürün olarak kabul edilmiştir. Bugün gelişmiş ülke olarak tanımlanabilen pek çok ülke bu seviyelere, ülkelerinin su potansiyelinden azami faydayı sağlayarak ulaşmışlardır. Su, hayat için olduğu kadar sürdürülebilir kalkınma için de en önemli kaynaktır. Su ve kalkınma birbirine bağlı, birbirini destekleyici, sosyal, ekonomik ve çevresel değerlere sahiptir. İçme ve kullanma olarak su, 21. yüzyılın gündeminde yer tutan en önemli konulardan biridir. İnsan yaşamında vazgeçilmezliği tartışılmaz olan suyun, gereksiz kullanımının önlenmesi, su kaynaklarının insanların yararına etkin ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması için daha fazla bilinçlenmek gerektiği açıktır. ASKİ Genel Müdürlüğünün amacı bu gibi tedbirleri hayatta tutmak ve suya verilmesi gereken öneme dikkat çekmektir. ASKİ Genel Müdürlüğü Adana nın en büyük sorunlarından biri olan sağlıklı içme suyu problemini çözümlemiştir. Arıtma tesisi çıkışı, isale hattı ve yeni yapılan depolardan alınan temiz su numunelerinin laboratuvarlarda yapılan analizleri neticesinde Çatalan içmesuyunun, TSE (Türk Standartları Enstitüsü), EPA (Amerika Birleşik Devletleri Çevre Ajansı) WHO (Dünya Sağlık Örgütü), EC (Avrupa Topluluğu) ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik kalitesinde bir su olduğu raporlarla belgelenmiştir. Adanalı vatandaşlarımıza Türkiye, Dünya ve Avrupa Birliği standartları kalitesinin üzerinde içilebilir su vermenin mutluluğunu yaşamaktayız. ASKİ Genel Müdürlüğü olarak km 2 lik bir alanda yaklaşık 2 milyonluk bir nüfusa hizmet etmekteyiz. Adana halkının mutluluğunu esas alan katılımcı ve şeffaf hizmet anlayışı ile vatandaşlarımızın memnuniyeti, ASKİ Genel Müdürlüğünün en önemli hedefi olarak kabul edilmektedir Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu öncelikli amacı, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması ile mali saydamlık, hesap verilebilirlik ve tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolü düzenlemektir. Bu değerlendirmelerin ışığı altında ASKİ Genel Müdürlüğünün 2010 Yılı Faaliyet Raporu bilgilerinize sunulmaktadır. Zihni ALDIRMAZ Adana BüyükĢehir Belediye BaĢkanV. 6

7 Saygıdeğer Adanalılar! ASKİ Genel Müdürlüğü olarak gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin şehrimizdeki yansımaları ve hizmetlerimize karşılık aldığımız tepkiler bizim için en önemli performans göstergesidir. Büyük şehirler arasında su sıkıntısı yaşamayan, su kesintisi uygulamayan ve vatandaşlarına yaz aylarında soğuk su verebilen tek şehir belki de Adana dır. Su, bireylerin en temel gereksinimi olma ve başlıca ekonomik faaliyetlere kaynaklık etme özelliği ile ulusların devamlılığı için yaşamsal bir kaynaktır. Sosyal ve ekonomik faaliyetlerin sürmesi büyük ölçüde temiz ve yeterli su kaynaklarına sahip olmakla mümükündür. Son yıllarda tüm dünyanın gündeminde olan küresel ısınma suyun vazgeçilmezliğini daha da belirgin bir hale getirmiştir. Su kaynaklarının geliştirilmesi bir yandan ekonomik üretkenlik ve sosyal refaha doğrudan katkı yaparken, diğer yandan, nüfus ve ekonomik faaliyetler arttıkça birçok ülke hızla su sıkıntısı çeker duruma gelmekte ya da ekonomik gelişmeleri kısıtlanmaktadır. Bu nedenle sürdürülebilir kalkınma politikaları doğrultusunda, su kaynaklarını tasarruflu kullanma bilincinin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası her düzeyde geliştirilmesi, gerekmektedir. Türkiye, su zengini bir ülke değildir. Ancak Adana ili su kaynakları bakımından zengin bir bölgede bulunmaktadır. Çatalan Barajından aylık ortalama m3 hamsu alınarak arıtma tesislerimizde işlendikten sonra Adanalı vatandaşlarımızın kullanımına sunulmaktadır. ASKİ Genel Müdürlüğü olarak hedefimiz, Türkiye nin en temiz içme suyu kaynağına sahip Adana nın bu kaynaktan kesintisiz yararlanmasını sürekli bir hale getirmektir Yılında; metre projeye karģılık, metre içme su borusu döģenmiģ olup toplam içme suyu Ģebeke uzunluğumuz Km.ye ulaģmıģtır metre projeye karģılık, metre kanalizasyon Ģebekesi yapılmıģ olup, toplam kanalizasyon Ģebeke uzunluğu km.ye ulaģmıģtır. 7

8 VatandaĢlarımıza 24 saat esasıyla hizmet etmek amacıyla 2009 yılı sonunda faaliyete geçirilen ASKĠ Koordinasyon Merkezinde (ASKOM) 2010 yılında da kesintisiz hizmet vermeye devam edilmektedir Yılında 10 adet kamyonet, 4 adet motorbisiklet ve 3 adet de iģ makinası araç parkımıza dahil edilerek vatandaģlarımızın hizmetine sunulmuģtur Yılında araç parkımıza yenilerinin eklenmesi için gerekli çalıģmalar yapılacaktır. Doğu Adana Atıksu Arıtma Tesisinde koku Ģikâyetlerinin sürekli olması nedeni ile 2010 yılı içerisinde bazı yapıların üzerleri kapatılarak koku giderim sistemi kurulmaya baģlamıģ olup sisitem 2011 yılının ilk aylarında faaliyete geçecektir. Kurulacak Biyolojik Koku Giderim Tesisi, tesis kapasitesi ve kullanılan yöntem olarak ülkemizde ilk olacaktır. Yapılacak yatırımlarla kayıp kaçak oranı en alt seviyeye çekilerek suyun israf edilmesinin önüne geçilecektir. ASKĠ Genel Müdürlüğü, Halk ve Çevre sağlığını her zaman ön planda tutmaktadır. Halkımızın memnuniyeti, halk ve çevre sağlığı için gerekli teknolojik yatırımlara ara vermeden devam edilecektir. Yapılan tüm çalıģmalarda Adana nın 2045 yılı tahmini nüfusu hedef alınmakta ve yatırımları buna göre planlanmaktadır. Amacımız Adana halkına en iyi Ģekilde hizmet etmektir. Abdülkadir KÜREKSİZ ASKİ Genel Müdür V. 8

9 I-GENEL BİLGİLER A- MİSYON ve VİZYON 1-ASKİ Genel Müdürlüğünün Misyonu: Hizmet alanımız içindeki içme suyu temini ve dağıtımı ile atık suların toplanarak arıtılması hizmetlerini bilim ve teknolojiye dayalı olarak vatandaş odaklı anlayış ile etkin, kaliteli ve kesintisiz olarak sunmak, vatandaşlarımızın içme suyu ve kanalizasyon hizmetleri yönünden altyapısı sorunsuz bir kentte yaşamalarını sağlamak, yasalarla belirlenen görevlerini katılımcılık, saydamlık, etkinlik ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde takım ruhuyla gerçekçi ve uygulanabilir çözümler sunarak yerine getirmektir. 2-ASKİ Genel Müdürlüğünün Vizyonu: VatandaĢ odaklı kaliteli hizmet sunan, hizmet alanı içerisindeki farklılıkları en aza indiren, tüm hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik esasına göre hareket eden, kentiyle bütünleģmiģ sunduğu hizmetlere güven ile bakılan, alanında örnek alınan yenilikçi ve lider bir kurum olmaktır. Bu yolda ASKİ Genel Müdürlüğü; Saydamlık: Tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aşamalarında kamunun bilgisine sunar. Hesap verebilirlik: Tüm faaliyetlerinin sonuçlarından sorumluluk duyar. Sosyal içerme: Görev alanı içerisinde tüm vatandaşlarının su ve kanalizasyon hizmetleri konusundaki ihtiyaçlarını farklılık gözetmeksizin karşılamak doğrultusunda görev yapar. Ulaşılabilirlik: Vatandaşların hizmetlere ulaşabilirliliğini etkin olarak sağlar. 3- ASKĠ Genel Müdürlüğünün Kurumsal Değerleri ÇalıĢanların kurumda hakim değerleri nasıl algıladıkları yapılan anketler ve toplantılarla incelenmiģ, mevcut kültürün detaylı bir analizini çıkarılmıģ ve çalıģanların kurumda görmek istedikleri değerler sorgulanılarak, kurumda arzulanan kültürü kiģisel motivasyon, kurumsal geliģim ve vatandaģa yönelik üç ayrı boyutta analiz edilmiģtir. Bir kurum değerleri etrafında bütünleģir ve gerçek kurumsal kimliğini kazanır. ASKĠ Kurumsal değerlerini belirlemek amacıyla, katılımcıların kurumda yaģatılmak istenen değerlerin belirlenmelerini sağlamak ve bunun nasıl yaygınlaģtırılabileceğine iliģkin bilgi ve görüģleri alınmıģtır. Bu çerçevede belirlenen kurumsal değerlerimiz Ģunlardır. GÜVENĠLĠRLĠK: ASKĠ olarak dürüst çalıģma anlayıģı ve etik kurallara uygun davranarak beklentilere zamanında yanıt vermek, güvene dayalı iliģkiler geliģtirmek ve kurumsal olarak verdiğimiz sözü yerine getirmek temel değerimizdir. TAKIM RUHU ĠLE ÇALIġMAK: Takım çalıģmasını benimser ve farklı fikirleri en iyiye ulaģma yolunda yapılan bir katkı olarak görürüz. Takım olarak baģarma hissini güçlendirerek, tecrübelerimizi paylaģır ve yenilikleri hizmetimize yansıtırız. Biz, ekip çalıģması kavramına inanıyoruz. Tüm çalıģanlarımız birbirleriyle ve paydaģlarımızla olan iliģkilerde takım ruhunu sergilerler. 9

10 VATANDAġ ODAKLI KALĠTELĠ HĠZMET SUNUMU: Amacımız vatandaģımızın baģarımızın odak noktasında olduğunu unutmadan her zaman hizmetlerimizi yüksek kalitede sunmaktır. Etkin, gerçekçi ve uygulanabilir çözümler sunarak, yükümlülüklerimizi yerine getirmeye çalıģır, yapıcı tutumlar sergileyerek, vatandaģımızın hizmetlerimizden memnuniyetinde sürekliliği sağlamayı amaçlarız. Bizleri yönlendiren vatandaģlarımızın ihtiyaçlarıdır. VatandaĢımızın ihtiyaçlarını daha iyi anlamaya, geliģtirmeye, yenilikçi ürünler sunmaya çalıģırız. VatandaĢa hizmetleri en iyi Ģekilde sunma, esneklik, söz verilen zamanlamalara uyma ve maliyetteki etkinlik ile vatandaģın beklentilerine yanıt verebilmeyi hedeflemekteyiz. YENĠLĠKÇĠLĠK VE SÜREKLĠ GELĠġĠM: AraĢtırma süreçleri ve elde edilen çıktılarda sürekli yenilikçiliğe yatırım yapmanın, vatandaģlarımızın ihtiyaçlarını karģılamanın en önemli ön koģulu olduğuna inanıyoruz. Amacımız ana faaliyet alanlarımızda her zaman en iyi olmaktır. VatandaĢlarımızın ihtiyaçları, fırsatlar, yeni teknolojiler, çalıģanlarımızın uzmanlığı ve fikirlerinin yenilikçiliğimize ivme kazandırmasını hedefleriz. 10

11 AÇIKLIK/ġEFFALIK: Açıklık ve Ģeffaflık vatandaģımıza, çalıģanlarımıza ve paydaģlarımıza verdiğimiz değerin bir göstergesidir. ĠletiĢimde ve uygulamalarımızda açık davranmak, Ģeffaf, adil ve dürüst olmak temel değerlerimizdendir. Ġyi bir yönetimin Ģeffaflık, hesap verebilirlik gibi ilkelere sahip olması gerektiğine inanırız. ASKĠ, kurumsal bilgileri gizlilik ilkelerine ve yasalara uyarak, anlaģılır bir biçimde ve zamanında paylaģır; bu bilgileri ulaģılabilir kılar. TARAFSIZLIK VE ADĠL OLMA: ASKĠ Kurumsal olarak çalıģanlarına hizmet sunduğu kesimlere ve paydaģlarına karģı kiģisel çıkarları gözetmeksizin, fırsat eģitliğini esas alarak, istikrarlı ve tutarlı davranır; her durumu objektif bir biçimde değerlendirerek karar verir. ASKĠ kurumsal faaliyetlerini yerine getirirken tarafsızlığının önkoģul olduğunun bilincinde olarak adil ve tarafsız, dürüst ve güvenilir olmayı hedefler; gerçekleģtirdiği her tür iģlem ve kararlarında taraflara dil, ırk, cinsiyet, siyasi düģünce, din ve mezhep gibi hiçbir ayrım gözetmeden eģit mesafede kalarak, ilgililerin haklarına ve yükümlülüklerine uygun düģen en adil iģlemin yapılmasını gözetir. BAġARI ODAKLILIK Doğru hedefler koyup, bu hedeflere ulaģmak için sonuç odaklı bir özdisiplin içinde hareket eder. ASKĠ takımını oluģturan her birey, potansiyellerini en üst düzeyde kullanarak performanslarını bireysel ve kurumsal düzeylerde daha üst bir seviyeye taģımaya çalıģırlar. B- YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR Ülkemizde su ve kanalizasyon idarelerinin kuruluģ ve görevlerine iliģkin ilk yasal düzenleme tarih ve 2560 sayılı ĠSKĠ (Ġstanbul Su ve Kanalizasyon Ġdaresi) Kanunu ile Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesine bağlı, Ġstanbul Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğünün kuruluģu ile baģlamıģtır. ASKĠ Genel Müdürlüğü 2560 sayılı Kanuna tabi olarak tarih ve 3305 sayılı yasa çerçevesinde tarihinde kurularak faaliyete geçmiģtir. ASKĠ Genel Müdürlüğü aynı zamanda Adana BüyükĢehir Belediyesine bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kiģiliğine haiz bir kurumdur sayılı Kanunun geçici 2. maddesinde Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; büyükģehir belediye sınırları, Adana ve Kocaeli ilinde, il mülkî sınırıdır. Diğer büyükģehir belediyelerinde, mevcut valilik binası merkez kabul edilmek ve il mülkî sınırları içinde kalmak Ģartıyla, nüfusu birmilyona kadar olan büyükģehirlerde yarıçapı yirmi kilometre, nüfusu birmilyondan ikimilyona kadar olan büyükģehirlerde yarıçapı otuz kilometre, nüfusu ikimilyondan fazla olan büyükģehirlerde yarıçapı elli kilometre olan dairenin sınırı büyükģehir belediyesinin sınırını oluģturur hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla, 5216 Sayılı ve 5747 sayılı kanunlar gereği Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam ve Karaisalı ilçeleri ve bunlara bağlı 253 Mahalle ve köy tüzel kiģiliğini koruyan 63 adet orman köyünün su ve kanalizasyon hizmetleri, Adana BüyükĢehir Belediyesine dolayısıyla da Adana Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğüne verilmiģtir. ASKİ Genel Müdürlüğünün Yasal Yükümlülükleri ve Görevleri: A ) 2560 Sayılı Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanuna göre ASKİ Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri: 11

12 a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek. b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek. c) Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak. d) Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak. e) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, ASKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek. f) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek. B ) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanuna göre ASKİ Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri: a) 5216 Sayılı Kanunun 7. maddesinin (r) bendine göre Büyükşehir Belediyesinin görevi: Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak. b) 5216 sayılı Kanunun geçici 2. Maddesinde Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; büyükşehir belediye sınırları, İstanbul ve Kocaeli ilinde, il mülkî sınırıdır. Diğer büyükşehir belediyelerinde, mevcut valilik binası merkez kabul edilmek ve il mülkî sınırları içinde kalmak şartıyla, nüfusu bir milyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı yirmi kilometre, nüfusu bir milyondan iki milyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı otuz kilometre, nüfusu ikimilyondan fazla olan büyükşehirlerde yarıçapı elli kilometre olan dairenin sınırı büyükşehir belediyesinin sınırını oluşturur hükmü yeralmaktadır. ASKİ Genel Müdürlüğünün hizmet alanı km2 dir Yılsonu itibariyle Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ne göre Adana Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde vatandaşımız yaşamaktadır yılında 5747 sayılı kanunla yapılan değişiklikle Büyükşehir Belediye Sınırları içerisinde yer alan İlk Kademe Belediyeleri kaldırılmış, Çukurova ve Sarıçam ilçeleri kurulmuştur Sayılı kanun ve 5747 sayılı kanunla yapılan düzenlemelerden sonra Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam ve Karaisalı ilçeleri ve bunlara bağlı 12

13 253 mahalle ve köy tüzel kişiliğini koruyan 63 adet orman köyünün su ve kanalizasyon hizmetleri, Adana Büyükşehir Belediyesine dolayısıyla da Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir. ASKİ Genel Müdürlüğünün hizmet alanını gösterir harita aşağıdaki şekildedir: Yuvarlak daire içerisinde kalan tüm yerleşim birimlerinin su ve kanalizasyon hizmetleri ASKİ genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir. C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1-Fiziksel Yapı: ASKİ Genel Müdürlüğünün hizmetlerini ve görevlerini kendi mülkiyetinde bulunan ASKİ Merkez Binasında, kiralık olarak kullandığı ASKİ Şantiye Tesislerinde ve Seyhan, Yüreğir, Sarıçam, Çukurova ve Karaisalı ilçesinde bulunan 16 ayrı tahsilat şubesinde yerine getirmektedir. 13

14 14

15 ASKİ Genel Müdürlüğü ana hizmet binasından bir görünüm. Ayrıca Adana kentine sağlıklı ve kaliteli içmesuyu sağlamak üzere Çatalan Baraji kenarında kurulan 1. ve 2. Kısım Adana İçmesuyu Arıtma Tesisleri ile yine Adana halkının sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamasına katkıda bulunmak üzere kurulan Adana Doğu ve Batı Atıksu Arıtma Tesisleri ile Karaisalı Atıksu Arıtma Tesisinde yerine getirmektedir. Çatalan İçmesu Arıtma Tesislerinden genel bir görünüm. 15

16 Seyhan ilçesinde bulunan Adana Batı Atıksu Arıtma Tesisinden genel bir görünüm. Yüreğir ilçesinde bulunan Doğu Adana Atıksu Arıtma Tesisinden genel bir görünüm. 16

17 ASKİ Genel Müdürlüğünün 2010 yılı sonu itibariyle sahip olduğu ve Adana Halkının hizmetinde bulunan taşıt araçları ile sabit ve hareketli iş makinelerine ait liste aşağıda sunulmuştur. Sıra No Cinsi Sayısı 1 Binek Otomobil 10 2 Staition 7 3 Kamyonet 25 4 Minibüs 9 5 Ambulans 1 6 El Ekibi Kamyon 6 7 Damperli Kam Kanal Tem. Kam Vidanjör Kam Su Tankı Kam 7 11 Arazöz Kam Kasalı Kam Vinç Kamyon 1 14 Akaryakıt Kam Çekici 1 16 Dorse 1 17 Traktör 4 18 Yükleyici Kepçe 1 19 Motobisiklet 8 20 Kompresör 4 21 Paletli JCB 1 22 Beko (JCB) Fortlift 2 24 Jeneratör 2 25 Ekskavatör 3 26 Greyder 2 27 D7R Dozer 3 TOPLAM

18 ASKİ Genel Müdürlüğünün Şantiye Tesisleri ve araç parkından bir görünüm Yılında hizmete sunulan kamyonetlerden bir görünüm. 18

19 2010 Yılında hizmete sunulan Iş Makinalarından bir görünüm. Hizmet alanına yeni yerleşim yerlerinin katılmasıyla birlikte araç parkının daha da genişletilmesi çalışmalarına başlanmıştır. 2- Örgüt Yapısı: ASKİ Genel Kurulu; Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi aynı zamanda ASKİ Genel Kuruludur. ASKİ Yönetim Kurulu; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, ASKİ Genel Müdürü, ASKİ Genel Müdür Yardımcılarından bir tanesi ve dışarıdan atanan en az iki üyeden oluşur. ASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşmaktadır: Zihni ALDIRMAZ Seyfettin YILMAZ Abdülkadir KÜREKSİZ M.Ali EMİRLER Murat BATUR Mahmut ÇOLAK (Adana Büyükşehir Belediye Başkan V.) (ASKİ Genel Müdür V.) (ASKİ Genel Müdür Yardımcısı) (Üye) (Üye) (Üye) Aski Genel Müdürlüğü 2010 yılı Örgüt Yapısını (Teşkilat Şeması) gösterir tablo şu şekildedir: 19

20 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: ASKİ Genel Müdürlüğü hizmetlerini yerine getiririken en son teknoloji kullanmayı hedeflemekte bunu da aşağıda sunulan tablolarda da görüldüğü üzere başarmaktadır. Teknoloji çağını yaşadığımız bu günlerde ASKİ Genel Müdürlüğü bütün teknolojik kaynakları kullanmayı öncelikli hedeflerinden biri olarak belirlemiştir. Aşağıdaki tablolarda ASKİ Genel Müdürlüğünde kullanılan Bilgisayar, Bilgisayar programları, Büro Makine ve Ekipmanlarına ait sayısal bilgiler yeralmaktadır. ASKİ Genel Müdürlüğünün Bilgi İşlem Merkezinde bulunan ekipmanlar şu şekildedir: 20

21 EKİPMANIN ADI SAYISI Oracle Uygulama Sunucusu 1 Oracle Veritabanı Sunucusu 1 Raporlama Sunucusu 1 Ġnternet Sunucusu 1 Adsl Modem 3 Fırewall Cihazı 2 Log Tutma Cihazı 1 Switch 7 Rack Kabin 2 Hızlı Yazıcı 2 Güç Kaynağı 4 Bilgisayar 17 Lazer Yazıcı 4 Terminal 12 Tarayıcı 1 Fotokopi Makinası 1 ASKİ Koordinasyon Merkezinden genel bir görünüm. ASKOM da en son teknoloji ile 24 saat vatandaşlarımıza hizmet sunulmaktadır. 21

22 Yine ASKİ Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinde kullanılan muhasebe, abone ve teknik bilgisayar programlarına ait tablo şu şekildedir: YAZILIM ÜRÜNLERİ KULLANICI SAYISI Progress Veritabanı 120 Oracle Veritabanı Abone Yönetim Otomasyonu Mali Hizmetler Otomasyonu TaĢınır Mal Otomasyonu Alo-Aski Otomasyonu Evrak Kayıt Otomasyonu ĠĢçi-Memur Otomasyonu Araç-Takip Programı Microsoft Exchange Server 2010 Posta Sunucusu Sınırsız Kullanıcı Sınırsız Kullanıcı Sınırsız Kullanıcı Sınırsız Kullanıcı Sınırsız Kullanıcı Sınırsız Kullanıcı Sınırsız Kullanıcı Sınırsız Kullanıcı Sınırsız Kullanıcı ASKİ Genel Müdürlüğünün tüm birimlerinde kullanılan bilgisayar, terminal ve yazıcıları ile diğer yazıcılara ait tablo şu şekildedir: BİRİM ADI TERMİNAL OKI (Nokta Vuruşlu Yazıcı) PC Diz Üstü HP (Lazer ve Püskürtmeli Yazıcılar) Özel Kalem Teftiş Kurulu Bşk Hukuk Müşavirliği Sivil Savunma Uzmanlığı İnsan Kaynakları ve Destek Hiz.Dai.Bşk. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Abone İşler Dairesi Başk Bilgi İşlem Dairesi Başk Strateji Geliştirme Dairesi Bşk. Etüt ve Plan Proje Dairesi Bşk Kanal Yatırım Dairesi Bşk Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Bşk Kanalizasyon Dairesi Bşk

23 İşletmeler Dairesi Bşk Su ve Yapı İşl. Dai.Bşk İçme Suyu Dai. Bşk TOPLAM Yine ASKİ Genel Müdürlüğünün birimlerinde kullanılan diğer büro makineleri ve donanımlarına ait tablo şu şekildedir: BÜRO MAKİNE ve EKİPMANLARI Fotokopi Makinası Faks Makinası Hesap Makinesi Araç Telsizi El Telsizi Cep Telefonu Araç Telefonu Ozalit Makinası Plotter Dedektör Gaz Ölçüm Cihazı Arazi Ölçüm Aleti Nivo Telefon Makinası Scada Programı Server Scanner Projeksiyon Makinesi Modem Güç Kaynağı Maden Dedektörü GPS Ölçü Aleti Para Sayma Makinası Barkod Okuyucu T O P L A M 21 Adet 8 Adet 42 Adet 3 Adet 123 Adet 5 Adet 1 Adet 1 Adet 3 Adet 20 Adet 1 Adet 1 Adet 1 Adet 283 Adet 8 Adet 5 Adet 2 Adet 4 Adet 31 Adet 29 Adet 3 Adet 2 Adet 22 Adet 34 Adet 653 Adet Ayrıca Kanalizasyon Şebekeleri Biriminde bulunan ve Vidanjörler ile Kanal Temizleme Makinalarının yer tespitini sağlamak için Kullanılan 20 adet Araç Takip sistemi ve 1 adet de Elektronik harita üzerinde araç konum sorgulama programı mevcuttur. 23

24 4- İnsan Kaynakları: ASKİ Genel Müdürlüğü 2010 yılsonu itibariyle 230 memur ve 206 işçi ve 23 de sözleşmeli personel olmak üzere toplam toplam 459 kadrolu personel ile iş ve işlemlerini yürütmektedir. ASKİ Genel Müdürlüğünün Norm Kadro ve Dolu Kadro durumunu gösterir tablo şu şekildedir: ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADRO NORM KADRO DOLU KADRO Genel Müdür 1 - Genel Müdür Yardımcısı 3 3 Yönetim Kurulu Üyesi 3 2 Teftiş Kurulu Başkanı 1 - Starateji Geliştirme Dairesi Başkanı 1 1 Bilgi İşlem Dairesi Başkanı 1 1 İnsan Kay.ve Des.Hiz.Dairesi Başkanı 1 1 Diğer Daire Başkanlıkları 9 9 Hukuk Müşaviri 1 1 Avukat 7 1 Şube Müdürü Uzman 8 Şef Müfettiş 2 - Müfettiş Yardımcısı 3 - Mali Hizmetler Uzmanı 2 - Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 2 - İdari Personel Teknik Personel Sağlık Personeli 16 2 Memur Kadroları Toplamı Sürekli İşçi Kadroları Toplamı

25 ASKİ Gnel Müdürlüğünde 459 kadrolu personelin yanı sıra su ve kanalizasyon ile abonelik hizmetlerinin daha verimli olarak sunulması için hizmet yoluyla temin edilen 933 personel daha görev yapmaktadır. Hizmet yolu ile temin edilen bu personeller Açma-Kapama, Kaçak Su Takibi, Endeks Okuma, Bilgi İşlem Operatörlüğü, Güvenlik, İçmesu ve Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi, Kanalizasyon ve İçme su Arıza ve Onarım hizmetlerinde görevlerini yerine getirmektedirler. Bu verilere ait sayısal tablo şu şekildedir: İNSAN KAYNAKLARI Memur Personel 230 İşçi Personel 206 Sözleşmeli Personel 23 Hizmet AlımYoluyla Temin Edilen Personel 933 T O P L A M Yılı sonu itibariyle Memur,İşçi, Sözleşmeli Personel ve Hizmet Alım Yolu ile Temin Edilen personel sayısı dir. Bu verilere ait grafik şu şekildeir: ASKİ Genel Müdürlüğünün 230 adet memur personelinin 36 sı Ortaöğretim, 87 si Lise, 22 si Yüksekokul ve 85 i de Fakülte mezunudur. Bu verilere ait grafik şu şekildedir: 25

26 ASKİ Genel Müdürlüğünün 230 adet memur personelinin 11 i yaş grubu arasında, 65 i yaş gurubu arasında, 110 u yaş grubu arasında ve 44 ü de 51 ve üstü yaş gurubu arasında bulunmaktadır. Bu verilere ait grafik şu şekildedir: ASKİ Genel Müdürlüğünün 206 adet işçi personelinin 178 i Ortaöğretim, 21 i Lise ve 7 si de Yüksekokul mezunudur. Bu verilere ait grafik ise şu şekildedir: 26

27 ASKİ Genel Müdürlüğünün 206 adet işçi personelinin 1 i yaş grubu arasında, 37 si yaş gurubu arasında, 109 u yaş grubu arasında ve 59 u da 51 ve üstü yaş gurubu arasında bulunmaktadır. Bu verilere ait grafik şu şekildedir: Hizmet yoluyla temin edilen 933 personelin hizmet alanlarına İşverenlere göre dağılımı aşağıdaki gibidir. NO ALINAN HİZMET ADI ALT İŞVEREN PERSONEL SAYISI 1 BĠLGĠ ĠġLEM ENDEKS OKUMA 27 YUVAM BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ A.ġ AÇMA-KAPAMA ÖZTAġ LTD. ġtġ BÜRO DESTEK HĠZMETLERĠ AZĠM TEMĠZLĠK 30

28 4 KANAL TEMĠZLEME EKĠNCE MÜHENDĠSLĠK ĠÇMESU ARITMA MASS ARITMA 57 6 GÜVENLĠK HĠZMETĠ ÖZKUL GÜVENLĠK ġebeke KAÇAK ARAMA ATASAN MÜHENDĠSLĠK ATIKSU ARITMA (DOĞU BATI - KARAĠSALI) ASKĠ KOORDĠNASYON MERKEZĠ ĠÇMESU ARIZA ONARIM (KÖYLER) ĠÇMESU ARIZA ONARIM (E-5 GÜNEYĠ) ĠÇMESU ARIZA ONARIM (E-5 KUZEYĠ) MASS ARITMA 102 STAR YEMEKÇĠLĠK 27 ALBEYAZ ĠNġAAT 35 BEKSAY MÜHENDĠSLĠK 40 AYÇAM ĠNġAAT 39 TOPLAM Sunulan Hizmetler : ASKİ Genel Müdürlüğü görevlerini yerine getirirken elindeki imkânları en iyi şekilde kullanarak Adana halkına en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisindedir. Adana ili jeopolitik konumu, bereketli toprakları, iklimin hayat şartlarına elverişli olması, ekonominin canlılığı, sosyal yaşamın hareketliliği, kültürel etkinliklerin üst seviyede ve cazibe merkezi olması sebebiyle en fazla göç alan şehirler arasındadır. Dış göç sebebiyle yeni yerleşim yerlerinin oluşması birçok problemi de beraberinde getirmektedir. Bu problemlerin en başında hiç şüphesiz ki içme ve kullanma suyu ihtiyacı ile bu kullanılan suların uzaklaştırılması gelmektedir Yılı içerisine İçmesuyu ve Kanalizasyon Hizmetleri ile abonelerimize verilen hizmetler genel olarak şu şekilde özetleyebiliriz. 28

29 Şehre kaliteli ve kesintisiz içmesuyu sağlamak önceliğimizdir. İÇMESU HİZMETLERİ : Adana kentinin içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı uzun yıllar sondaj kuyuları vasıtasıyla yer altı sularından sağlanmıģtır. Adana nın su kaynaklarında su olsa dahi bu suları Ģehre ulaģtıracak dağıtım Ģebekeleri olmazsa veya bu Ģebekelerin kapasiteleri yeterli değilse istenilen miktarda suyu kullanıcıya ulaģtırmanın mümkün olmadığı aģikârdır. ASKĠ Genel Müdürlüğü Adana nın en büyük sorunlarından biri olan sağlıklı içme suyu problemini çözümlemiģtir. Çatalan Barajından sağlanan temiz ve kaliteli olan Çatalan Suyu, içmesu Ģebekeleri yardımıyla Adana Ģehir merkezi ile 5216 Sayılı kanun ve 5747 sayılı kanunla yapılan düzenlemelerden sonra ASKĠ Genel Müdürlüğünün görev ve hizmet alanına giren yerleģim yerlerine ulaģtırılmaktadır. Çatalan Barajı yanında bulunan Ġçmesu Arıtma Tesisleri çıkıģından, isale hatlarından ve yeni yapılan depolardan alınan temiz su numunelerinin muhtelif zamanlarda laboratuarlarda yapılan analizleri neticesinde Çatalan içme suyunun, TSE (Türk Standartları Enstitüsü), EPA (Amerika BirleĢik Devletleri Çevre Ajansı) WHO (Dünya Sağlık Örgütü), EC (Avrupa Topluluğu) ve Ġnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik kalitesinde bir su olduğu raporlarla belgelenmiģtir. ASKĠ Genel Müdürlüğü Adanalılara Türkiye, Dünya ve Avrupa Birliği standartları kalitesinin üzerinde içilebilir su vermenin mutluluğunu yaģamakta ve bu mutluluğu Adana Halkı ile paylaģmaktadır yılında döģenen içme su borusu uzunluğu metredir. Stratejik planda 2010 yılı için mt. içme suyu borusu döģenmesi planlanmıģ ancak bunun % 74 ü gerçekleģmiģtir. Adana il merkezinde ve 60 Km. çapındaki dairesel alandaki belde, köyler ve Karaisalı ilçesi ile mahallelerinde, yeni boru döşenmesi, pik ve asbest boruların değiştirilmesi, mevcut içme suyu borusu döşenmiş yerlerde farklı gerekçelerle deplase projeleri hazırlanması sebebiyle 29

30 mt. İçme suyu borusu döşenmiş olup, bu işler için toplam ,04 TL yapım + (964,06 TL Boru bedeli) olmak üzere toplam ,10 TL Ödeme yapılmıştır. Adana İli Karaisalı İlçesi Gökkuyu-Fadıl Mah.Arası TMY3 (Terfi Merkezi) Binası Yap. İşi, ASKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Alanında bulunan Sarıçam İlçesi Beyceli Mah.ile Seyhan İlçesi Mürseloğlu Mah.'deki mevcut ayaklı depoların Yıkım İşleri yapılmış olup bu işler için ,77 TL ödeme yapılmıştır yılında 1 adet içme suyu sondaj kuyusu açılmıştır ,00 TL ödeme yapılmıştır. Talepler karşılanmıştır. Öngörülen oranda içme suyu sondaj kuyusu açılamamıştır. Çatalan içme suyundan köylere ve çevre yerleşimlere içme suyu verilmesinden dolayı sondaj kuyusu açılma işimiz azalmıştır. ASKİ Genel Müdürlüğü İdari Bina ile Şantiye Tesisleri Operasyon Binası Tamir Bakım, Genel Müdürlük Binası Bakım Onr. Yapım ile ASKİ Genel Müdürlüğü Şantiye Tesisleri Mevcut Binaların Tamir Bakım ve Onarım Yapım işleri yapılmış ve bu işler için ,68-TL ödeme yapılmıştır. Adana ASKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binaları Bakım Onarımı Ve İlave Prefabrik Hizmet Binası, Vezneler ile tahsilat şubeleri tamir bakım işleri için ,32 TL ödeme yapılmıştır. Adana İli Salbaş ve Çevre Yerleşimler İçme su Proje Çatalan Tahliye-Örcün-Salbaş Grubu ve Fadıl-Gökkuyu-Söğütlü DVA Grubu Arası İçme su İsale ve Terfi Hattında Meydana Gelen İçme su Arıza Onarım Yapım İşleri yapılmış olup, bu işler için ,01 TL ödeme yapılmıştır. Adana İli Sarıçam İlçesi Yeşiltepe Mah.ve Şahintepe Mah.Muh.Sk.'lar,Mehmet Akif Ersoy Mah.,Orhangazi Mah.-Buruk Cumhuriyet Mah.Gültepe Mah.ve Muhtelif sokaklara ait İçmesu Abone Bağlantısı Yap.İşleri yapılmış olup, bu işler için ,64 TL ödeme yapılmıştır. ASKİ Genel Müdürlüğü Muhtelif Çaplarda Kelebek Vana ve Demontaj Parçalarının Alım ve Montajı, Adana İli Gökkuyu Mah.-Fadıl Mah.Arası Tmy3 Terfi Merkezi Binsında Kullanılmak üzere Muh. Çap ve Nitelikte 2 guruplu Milli Pompaların Temini ve Montajı, Adana İli Karaisalı İlçesi Gökkuyu-Fadıl Mah.Arası TMY3 (Terfi Merkezi) Binası Yapımı, ASKİ Genel Müdürlüğümüz hizmet alanında bulunan aciliyet arz edecek muh. mah ve sokaklara ait içmesu yatırım işlerinde kullanılmak üzere 1992 MT ve 1982 MT Q225 PVC içmesu boru temini ve nakli işleri yapımlı olup, bu işler için ,07 TL ödeme yapılmıştır yılında ihale ve kesin hesap şube müdürlüğünce toplam olarak 39 adet işin ihalesi yapılmış (doğrudan temin usulü dahil) olup, 37 adet işin kesin hesabı yapılmıştır yılında yapımına başlanılan 15 adet işten, 4 adet içme su yapım işi 2010 yılı içerisinde tamamlanmış olup 11 adedi 2011 yılında yapımı devam etmektedir. 30

31 İçmesu faaliyetlerinden bir görünüm Yılı içerisinde toplam metre içme su borusu döģenmiģtir. Seyhan, Karaisalı, Çukurova, Sarıçam, Yüreğir Ġlçelerinde muhtelif mahallelerinde ve orman köylerinde yapılan içme su inģaatı iģlerinin dağılımı Ģu Ģekildedir: Seyhan İlçesinde: muhtelif mahalleler ve beldelerde ,50 metre boru yenileme ve içme suyu tesisi olmayan yerlere içme suyu borusu döşeme çalışması yapılmıştır. Karaisalı İlçesinde: muhtelif mahalleler ve beldelerde 7.294,00 metre boru yenileme ve içme suyu tesisi olmayan yerlere içme suyu borusu döşeme çalışması yapılmıştır. Çukurova İlçesinde: muhtelif mahalleler ve beldelerde ,80 metre boru yenileme ve içme suyu tesisi olmayan yerlere içme suyu borusu döşeme çalışması yapılmıştır Sarıçam ilçesinde: muhtelif mahalleler ve beldelerde ,37 metre boru yenileme ve içme suyu tesisi olmayan yerlere içme suyu borusu döşeme çalışması yapılmıştır Yüreğir İlçesinde: muhtelif mahalleler ve beldelerde ,15 metre boru yenileme ve içme suyu tesisi olamayan yerlere içme suyu borusu döşeme çalışması yapılmıştır. 31

32 İçmesu faaliyetlerinden başka bir görünüm ve 2010 yılları arasında toplam metre içmesu Ģebekesi döģenmiģ olup buna ait grafik aģağıdadır Yılı sonu itibariyle ASKĠ Genel Müdürlüğünün toplam içmesu Ģebeke uzunluğu km.dir. 32

33 KANALİZASYON HİZMETLERİ : ASKİ Genel Müdürlüğü kanalizasyon hizmetlerinde de üstüne düşeni yine fazlasıyla yerine getirmektedir tarihi itibari ile 2009 yılında ihalesi yapılıp 2010 a sari 2 adet iş tamamlanmıştır yılında ihale edilerek başlanılan 17 adet işten 9 adedi tamamlanmıştır, kalan 8 adet işin yapımına devam edilmektedir. Bunlardan tarihi itibari ile 10 adet işin kesin hesabı hazırlanarak incelenmek üzere ihale ve kesin hesap şube müdürlüğüne gönderilmiştir. Stratejik planda 2010 yılında 150 km kanalizasyon ve yağmur suyu borusu döşenmesi hedeflenmiş, ,35 km olarak gerçekleşmiş ve hedef % 89,40 oranında gerçekleşmiştir yılında 797 adet kanalizasyon parsel bacaları yapımı tamamlanmıştır. Sarıçam ilçesinde Bucak deresi yağmur suyu kanalı projesi yapımı kapsamında 1.300,00 metre uzunluğunda, ağız genişliği 10,50 metre, taban genişliği 4, 00 metre genişliğinde ve 3,00 metre yüksekliğinde betonarme kaplama açık kanal yapılarak tamamlanmıştır yılında D400 karayolunda alt geçit çalışmalarından dolayı 2,5*2,5 mt iç ölçülerinde 492 metre uzunluğunda betonarme kare baks, 443 metre Q1600 mm. İç çapında betonarme boru, Seyhan ilçesi sarıhuğlar mevkiinde TOKİ konutları önünde 1375,00 mt uzunluğunda 80*120 cm iç ölçülerinde 2 gözlü betonarme baks döşenmesi işi tamamlanmış olup, görüldüğü üzere büyük çaplı borular döşenmiştir Yılında ,35 metre kanalizasyon ve yağmur suyu borusu döşenmiştir. Bölgelere göre yapılan kanalizasyon inşaatlarının dağılımı şu şekildedir: Seyhan ilçesine ,01 metre kanalizasyon-yağmursuyu, Yüreğir ilçesine ,61 metre kanalizasyon-yağmursuyu, Çukurova ilçesine ,72 metre kanalizasyon-yağmursuyu, Sarıçam ilçesine ,82 metre kanalizasyon-yağmursuyu, Karaisalı İlçesine 3.162,19 metre kanalizasyon-yağmursuyu, olmak üzere toplam ,35 metre hat döşenmiştir. Kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi ihalelerine 2010 yılı birim fiyatlarıyla toplam ,68 TL ödeme yapılmıştır ve 2009 yılları arasında döşenen m kanalizasyon şebekesine ilaveten 2010 yılı içerisinde de ,35 metrelik kanalizasyon şebekesi ile son 16 yılda toplam ,35 kanalizasyon şebekesi yapılmıştır. ASKİ Genel Müdürlüğünün 2010 sonu itibariyle mevcut kanalizasyon şebeke uzunluğu Km. dir. Adana şehir merkezinde 2010 yıl sonu itibariyle kanalizasyon şebekelerinden faydalanan nüfus oranı % 95 tir. Adana Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü çevre konusunda da üstlerine düşeni yapmak ve bir nebze olsun doğal hayatı kurtarmak için Adana Doğu ve Batı Atıksu Arıtma Tesislerini hayata geçirmek için çalışmalarına 1997 yılında başlamıştır da Doğu ve Batı Adana Atıksu Arıtma Tesislerinin Anahtar Teslim İnşaatı, Devreye Alınması ve İşletilmesi işinin ihalesi yapılarak tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İşin tüm finansmanı Avrupa Yatırım Bankası tarafından alınan kredi ile karşılanmaktadır. Adana Batı 33

34 Atıksu Arıtma Tesisi 2003 yılında, Doğu Adana Atıksu Arıtma Tesisi ise 2008 yılında tamamlanmış olup her iki tesis de faal olarak işletilmektedir Yılında ,35 metre kanalizasyon ve yağmur suyu borusu döşenmiştir. Bölgelere göre yapılan kanalizasyon inşaatlarının dağılımı şu şekildedir: Seyhan ilçesine ,01 metre kanalizasyon-yağmursuyu, Yüreğir ilçesine ,61 metre kanalizasyon-yağmursuyu, Çukurova ilçesine ,72 metre kanalizasyon-yağmursuyu, Sarıçam ilçesine ,82 metre kanalizasyon-yağmursuyu, Karaisalı İlçesine 3.162,19 metre kanalizasyon-yağmursuyu, olmak üzere toplam ,35 metre hat döşenmiştir. Ayrıca 2010 yılında; Seyhan da mt. kanalizasyon ve yağmursuyu, Çukurova da mt. kanalizasyon ve yağmursuyu, Yüreğir de mt. kanalizasyon ve yağmursuyu, Sarıçam da mt. kanalizasyon ve yağmursuyu, Karaisalı da mt. kanalizasyon ve yağmursuyu, olmak üzere toplam mt. kanalizasyon ve yağmursuyu projesi yapılmıştır. Ayrıca ihale yoluyla Kuzey Doğu Bölgesinde (Kabasakal-Şambayat-Karahan-Kurttepe-Küçükdikili-Atıksu Arıtma Tesisi arası) mt. kolektör ve şebeke hattı, TD8- Demiryolu Köprü altı arası mt. Yağmursuyu, mt. Sofulu Bucak dere ıslah projesi yapılmıştır. Seyhan ilçesi Akkapı Mah ada 1 nolu 9361 m2 parsel şantiye depo alanları için ,00 TL ödenerek kamulaştırılmıştır. Sarıçam ilçesi Bayramhacılı köyü 252 (549) kısmi parsel 7,35 m2 için TL ödenerek kamulaştırılmıştır. Kanalizasyon inşaat esnasında zarar verilen bezelye-buğday bitkilerine toplam 744,00 TL hasar bedeli ödenerek işlemleri yapılmıştır. 34

35 Kanalizasyon yapım çalışmalarından bir görünüm. Kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi ihalelerine 2010 yılı birim fiyatlarıyla toplam ,68 TL ödeme yapılmıştır ve 2009 yılları arasında döşenen m kanalizasyon şebekesine ilaveten 2010 yılı içerisinde de ,35 metrelik kanalizasyon şebekesi ile son 16 yılda toplam ,35 kanalizasyon şebekesi yapılmıştır. ASKİ Genel Müdürlüğünün 2010 sonu itibariyle mevcut kanalizasyon şebeke uzunluğu Km. dir. Adana şehir merkezinde 2010 yıl sonu itibariyle kanalizasyon şebekelerinden faydalanan nüfus oranı % 95 tir. Adana Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü çevre konusunda da üstlerine düşeni yapmak ve bir nebze olsun doğal hayatı kurtarmak için Adana Doğu ve Batı Atıksu Arıtma Tesislerini hayata geçirmek için çalışmalarına 1997 yılında başlamıştır da Doğu ve Batı Adana Atıksu Arıtma Tesislerinin Anahtar Teslim İnşaatı, Devreye Alınması ve İşletilmesi işinin ihalesi yapılarak tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İşin tüm finansmanı Avrupa Yatırım Bankası tarafından karşılanmaktadır. Adana Batı Atıksu Arıtma Tesisi 2003 yılında, Doğu Adana Atıksu Arıtma Tesisi ise 2008 yılında tamamlanmış olup her iki tesis de faal olarak işletilmektedir. DİĞER HİZMETLER : ASKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu ve Kanalizasyon hizmetlerinin yanı sıra Adana halkına üstüne düşen diğer hizmetleri de sunmakta ve bu hizmetleri en iyi şekilde verme gayreti içerisindedir. Diğer hizmetleri de şu şekilde açabiliriz: Abonelik Hizmetleri, Sayaç Değiştirme Hizmetleri, Sayaç Tamir Hizmetleri, Bilgi Edinme Çerçevesinde Sunulan Hizmetler ve Tahsilat Hizmetleri. 35

36 ASKİ Abone İşleri Merkezinden bir görünüm Vatandaşlarımıza tek bir noktadan hizmet vermek için 2009 yılında yenilerek hizmete açılan ASKİ Abone İşleri Merkezinde yapılan çalışmalar işelmeleri hızlandırmış ve vatandaş memnuniyeti en üst seviyede sağlanmıştır. Tahsilat hizmetleri için ASKİ merkez binada 12, Seyhan, Yüreğir, Sarıçam, Karaisalı ve Çukurova ilçelerinde ise 16 ayrı noktada hizmet verilmektedir. Ayrıca 5216 ve 5747 sayılı yasalar ile görev alanına giren yerleşim birimlerinde tahsilat yapmak üzere seyyar vezne görevlendirilmiştir. Tüm PTT şubeleri, ASKİ ile anlaşmalı bankalar, ASKİ Merkez Binada bulunan kredi kartı ile ödeme kolaylığı ve İnternet ortamından kredi kartı ile ödeme gibi tahsilat imkanları da sunulan diğer hizmetler arasındadır. Bu hizmetlerin yanı sıra vatandaşlarımızın kanalizasyon arızaları, su arızaları, vidanjör ve kanal kazma ihtiyaçları da Genel Müdürlüğümüzce yerine getirilmektedir. Dar gelirli vatandaşlarımızın bozuk olan çeşme ve vana tamir ihtiyaçları da yine kurumumuzca giderilmektedir. ASKİ Genel Müdürlüğü hizmetlerini yerine getirirken en son teknoloji kullanmayı hedeflemektedir. Teknoloji çağını yaşadığımız bugünlerde ASKİ Genel Müdürlüğü bütün teknolojik kaynakları kullanmayı öncelikli hedeflerinden biri olarak belirlemiştir. Temmuz 2010 itibariyle su sayaçları el terminalleri ile okunmaya başlanmıştır. Mobil el bilgisayarı sistemi ile sayacın içindeki tüm endeks geriye dönük olarak 2 aylık (Mayıs- Haziran) okunmuştur. Sistemin sağlıklı olarak işleyebilmesi amacıyla ilk faturalamada 45 gün olarak fatura edilmiş kalan 15 günlük sarfiyat ise 2010 Temmuz ayı sarfiyatı ile birlikte tahakkuk ettirilmiştir. Böylece abonelerimiz Temmuz ve Ağustos aylarında 3 aylık su borçlarını ödemiştir. 45 günlük sarfiyata karşılık gelen su faturalarını abonelerimizin ödemede zorlanmaları halinde gerekli kolaylıklar sağlanmıştır. Eylül ayından itibaren su faturaların aylık olarak tahakkuk ettirilmekte ve bu da vatandaşlarımızın daha kolay ödeme yapabilmesini sağlamaktadır. 36

37 2009 Yılında yenilenerek hizmete açılan ASKİ Abone Merkezinden bir görünüm Vatandaş memnuniyetli odaklı hizmetlerini güçlendirmek amacıyla ASKİ Genel Müdürlüğü; ASKOM, mobil araç takip sistemi, internet hizmetleri gibi teknolojik hizmetlerine ilaveten Web Tabanlı, e-kurum Yönetim bilgi sistemini devreye almıştır. E-Devlet sisteminin altyapısını şimdiden oluşturmak, abonelerimize internet teknolojisini kullanarak daha hızlı ve yerinde hizmet vermek amaçlanmıştır. Bu sistemi dünyaca kabul görmüş, şu anda kullanılmakta olan tüm bilişim ve iletişim teknolojilerine uygun bir yazılım dili ile hazırlanmış ve sistemin tüm uygulamalarla entegre olabilen açık mimariye sahip bir veri tabanı üzerinde işlem yapmaktadır. E-Kurum projesi ile hizmet sunumda zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacak abonelerin daha hızlı ve kaliteli hizmet alması sağlanacaktır. E-kurum Yönetim sistemi otomasyon özellikleri ve abonelerimize sağlayacağı kolaylıklar şunlardır: Uygulama Nesne tabanlı bir dille yazıldığından dolayı açık kaynak kod özelliğine sahiptir. Dünyanın kabul görmüş olduğu, kırılamaz, ilişkisel bir veritabanı üzerinde çalışmaktadır. İşletim sistemi bağımsızdır. Sistem parametrik yapıda kurulu olduğu için değişen mevzuatlara anında uyarlanır. Web mimarisi kullanıldığından dolayı, web tarayıcılarının çalıştığı her makinede, internet veya intranet üzerinden çalışır. Sistem normalizasyon standartlarına uygun olarak tasarlandığından dolayı tam bir veri bütünlüğü sağlanmaktadır. Bütün birimler arasında tam bir entegrasyon vardır. 37

38 Sistem modüler yapıya sahip olduğundan sisteme sonradan eklenen uygulamalar kolaylıkla uyarlanabilir. Teknik açıdan uluslar arası standartlar göz önüne bulundurularak geliştirilmiştir. Sistem kullanıcı dostu olup, kolay kullanım özelliğine sahiptir. Sistem üzerinden alınan raporlar PDF, XLS, Text, RTF formatlarında alınabilir. Yönetilebilirlik açısından sistem istenildiği gibi özelleştirilebilir. Tek sicil ve sözleşme mantığına göre çalışmakta olduğundan kiracı ev sahibi arasındaki problemlere daha kolay çözüm getirmektedir. Birçok bilgiye özet ekranlar sayesinde daha çabuk ulaşılması sağlanarak problemlerin daha hızlı çözüm getirmektedir. ALO 185 ve hattından gelen çağrıların kayıt altına alınmasıyla birlikte, sistemin otomatik olarak şantiyelere veya sayaç servislerine iş emri açmasını sağlar. Bu sayede vatandaşlara daha hızlı bir hizmet sağlanır. Sistem web servisleri sayesinde dış birimlerle entegre çalışabilir. Böylece diğer kurumlarla bilgi alınıp verilebilir. Diğer dış birimlerle XML formatında veri paylaşımı yapılabilmektedir. (Örneğin: İcra verilerinin UYAP kapsamında icra dairesine XML dosya şeklinde hazırlanabilmesi.) Adresler bina kodu şeklinde tutulduğundan CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) sistemiyle uyumludur. İsteyen abonelerimize bazı mesajlar tanımlanarak, abonenin kuruma ilk geldiği anda bu mesajların belirlemesi sağlanmakta ve bu şekilde her aboneye göre özel bilgi paylaşımı yapılabilmektedir. Talep eden abonelere su faturaları ve her türlü taleplerine karşılık gelen bilgiler elektronik ortamda gönderilebilecektir. Ayrıca Kanalizasyon Şebekeleri Biriminde bulunan ve Vidanjörler ile Kanal Temizleme araçlarının yer tespitini sağlamak için Kullanılan 100 adet Araç Takip sistemi ve 1 adet de Elektronik harita üzerinde araç konum sorgulama programı mevcuttur. ASKİ Genel Müdürlüğünün normal, atık ve resmi su abonelerinden oluşan toplam abonenin su sayaçlarından okunan endekslerin bilgisayara girilmesi, geriye dönük bilgilerden yararlanarak hata payını en aza düşürerek ödeme ihbarnamelerinin basılması, sayaç tamir fişlerinin bilgisayara girilmesi, Abone Şefliği tarafından yapılan hesap kesme, açma ve devir işlemlerinin bilgisayara girilmesi, Açma Kapama Şefliği personellerince düzenlenen kapama ve açma bilgilerinin bilgisayara girilmesi, icralık abonelerinin kodlarının girilmesi ve kaldırılması, tüm personelin maaş bordolarının bilgisayar ortamında yapılması işi ve işlemleri yapılmıştır. Genel Müdürlük, bilgisayar donanımıyla 16 şubede 20 veznede ve ASKİ Merkezde bulunan 12 adet veznede verilen tahsilât hizmetlerinin yanı sıra; Akbank, Euro bank, Tek fen, T.C. Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Vakıfbank, Akbank, Fortis Bank, Türkiye Ekonomi Bankası, Finansbank, Halkbank, İş Bankası, HSBC Bank, Al Baraka Türk, Yapı Kredi Bankası, Bank Asya, ING 38

39 Bank, T.Finans Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve PTT şubeleri aracılığı ile tahsilat hizmetleri verilmektedir. 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi : A-Yönetim : ASKİ Genel Müdürlüğünün yönetimi aşağıdaki organlarca sağlanır: Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler, Genel Müdürlük, Genel Kurul : 2560 Sayılı Kanun Madde 4- ( tarih, 3009 sayılı Kanunla değişik) Adana Büyük şehir Belediye Meclisi ASKİ Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir. Genel Kurulun Toplanma ve Çalışma Esasları : 2560 Sayılı Kanun Madde 5- ( tarih, 3009 sayılı Kanunla Değişik) Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, ASKİ Genel Kurulu olarak bu Kanunda yazılı yetki ve görevleri görüşüp karara bağlamak üzere her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olağan gündemle toplanır. Genel Kurulun Görevleri : 2560 Sayılı Kanun Madde 6- ( tarih, 3009 sayılı Kanunla Değişik) a) Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak. b) Yıllık yatırım programlarını inceleyerek karara bağlamak. c) Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak. d) Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek, yılda iki maaşı geçmemek üzere verilecek ikramiyelerin miktar ve zamanını belirlemek. e) Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulunun bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçiler raporunu inceleyip karara bağlamak. f) Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak. g) İki asil ve iki yedek denetçiyi seçmek. h) 10 yıldan fazla süreli veya 10,00 TL den fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Yönetim Kuruluna izin vermek. ı) Dava değeri 0,10 TL nin üstünde olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak. j) Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında Yönetim Kuruluna yetki vermek. 39

40 k) Yapılan çalışmaların bu Kanun ve bu Kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak. l) Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak. m) Adana Büyükşehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulunun Genel Kurulda görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşüp karara bağlamak. Yönetim Kurulu : 2560 Sayılı Kanun Madde 7- ( tarih, 3009 sayılı Kanunla Değişik) Yönetim Kurulu bir başkanla, beş üyeden oluşur. Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulunun Başkanıdır. Belediye Başkanının bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı Yönetim Kurulunun tabii üyesidirler. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi Adana Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile atanır. Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilirler. Bir üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine atananlar daha önceki üyenin süresini tamamlarlar. Yönetim kuruluna atanacak olanların ASKİ nin konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte ve işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yüksek öğrenim görmüş olmaları gerekir. Yönetim Kurulunun Toplanma ve Çalışma Esasları : 2560 Sayılı Kanun Madde 8- ( tarih, 3009 sayılı Kanunla Değişik) Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta belirli günlerde toplanır. Toplanma salt çoğunluğun sağlanması ile olur. Kararlar oyçokluğu ile alınır. Çekimser oy kulanılamaz. Oylar eşit olursa başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Kararlar gerekçeli olur. Kararda karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler. Yönetim Kurulu, Genel Kurulca kararlaştırılan yatırımları kısıtlayıcı kararlar alamaz. Yönetim Kurulunun Görevleri : 2560 Sayılı Kanun Madde 9- ( tarih, 3009 sayılı Kanunla Değişik) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır. a) Kuruluş amacına uygun olarak ASKİ nin çalışmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bunların Genel Müdürlükçe uygulanmasını izlemek. b) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe, bilanço ve kadro taslakları ile personele verilecek ikramiye miktar ve zamanlarına ilişkin önerilerin ön incelemelerini yaparak Genel Kurula sunmak. c) Yıl içinde bütçenin madde ve fasılları arasında aktarma yapmak. d) Beş yıllık ve yıllık yatırım plan ve programlarını inceleyip Genel Kurula sunmak e) Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak ve her bütçe yılında Genel Müdürlükçe yapılabilecek alım, satım, ihale ve kira bedellerinin üst sınırını belirleyerek Genel Müdüre yetki vermek. f) Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma işlerini karara bağlamak. 40

41 g) Genel Kurulca verilecek yetki çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı borçlanmaları karara bağlamak. h) Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlükçe yapılacak önerileri inceleyip karara bağlamak. i) 10 Yıldan az süreli veya yıllık 10,00 TL den az bedelli kiralama, kiraya verme ve intifa sözleşmeleri için Genel Müdüre izin vermek. j) Dava değeri 0,10 TL nin altında olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak. k) Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri tespit ederek Genel Kurulun onayına sunmak. l) Hizmetin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurum ve mercilere iletmek. m) Genel Müdürün önerisi üzerine Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, 1 nci Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları, Uzman Tabip, Daire Başkan Yardımcıları, Müdürler, Teknik Elemanlar, Avukatlar ve Müfettişlerin atama nakil ve terfii ile işten çıkarılmaları hakkında karar vermek ve sözleşmeli personelin işe alınmalarını onaylamak. n) Gerektiğinde Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması konusunda Adana Büyükşehir Belediye Başkanına öneride bulunmak. o) Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak. Denetçiler : 2560 Sayılı Kanun Madde 10 - ( tarih, 3009 sayılı Kanunla Değişik) ASKİ Genel Müdürlüğünün işlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en az birinde yüksek öğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda enaz 10 yıl görev yapmış olmak gerekir. Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür. Denetçiler ASKİ Genel Müdürlüğünün çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkında raporlarını Genel Kurula verirler. Raporun bir örneği de bilgi için Adana Büyükşehir Belediye Başkanına sunulur. Ayrıca, Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler. Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlükçe verilmesi zorunludur. Denetçilerin ücretleri, Devlet Memurlarına verilen birinci derecenin son kademesi aylık tutarını (ek gösterge hariç) aşmamak üzere Genel Kurulca kararlaştırılır. Genel Müdür ve Yardımcıları: 2560 Sayılı Kanun Madde 11-( tarih, 3009 sayılı Kanunla Değişik) ASKİ Genel Müdürü Adana Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır. Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları 4 ü geçmemek üzere yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı bulunur. Genel Müdür Yardımcıları Genel Müdürün teklifi üzerine Adana Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile atanırlar. Genel Müdür Yardıcılarının hizmet alanı ile ilgili konularda yüksek öğrenim görmüş ve en az 10 yıl uzmanlık dallarında görev yapmış olmaları gerekir. 41

42 Genel Müdürün görevleri şunlardır: a) ASKİ nin bu Kanun hükümlerince amacı doğrultusunda çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak. b) İdare ve yargı organlarında üçüncü kişilere karşı ASKİ yi temsil etmek. c) Yönetmelikleri, yıllık bütçe, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını, bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak. d) Bütçe, iş ve yatırım programları uyarınca harcama yapmak. e) 23. Maddeye göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine ilişkin tarifeyi hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak. f) Gerektiğinde Yönetim Kurulu Kararı ile kuruluşta yeni düzenlemeler yapmak. g) Alım, satım ve ihale işlerinin hazırlıkları ile Yönetim Kurulunun vereceği yetki dahilinde alım, satım, ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi dışında kalanları Yönetim Kuruluna sunmak. h) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak. ı) Yönetim Kurulunca atananlar dışında kalan memurları atamak ve işçi almak. j) Karara bağlanmasını gerekli gördüğü konu ve önerileri Yönetim Kuruluna veya Genel Kurula sunmak. Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılarına devredebilir. Bu gibi hallerde Genel Müdür Yardımcıları yetkili bulundukları hizmet konularından doğrudan sorumludur. Ancak, bu durum Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz. ASKİ Genel Müdürlüğünün Tabi Oluduğu Yasa ve Yönetmelikler: 2560 Sayılı İSKİ Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun ilgili maddeleri, 5393 Sayılı Belediye Kanununun ilgili maddeleri, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun, mükerrer 44, 87, 88 ve 89. maddeleri, 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun ilgili maddeleri, 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri, 831 Sayılı Sular Hakkında Kanun, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu, 818 Sayılı Borçlar Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu, 42

43 237 Sayılı Taşıt Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı KDV Kanunu, 6245 Sayılı Harcırah Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve Ekleri, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve Ekleri, Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik, Taşınır Mal Yönetmeliği, ASKİ Yönetmelikleri ve sayılan kanunlarla ilgili tüzük ve yönetmeliklerdir. B- İç Kontrol Sistemi : ASKİ Genel Müdürlüğünün İç Kontrolü Genel Kurul üyeleri arasından seçilen Denetim komisyonu (5393 sayılı Belediye kanunu Madde. 25) ve Denetçiler tarafından yerine getirilmektedir. ASKİ Genel Kurulu Kararı ile seçilen Denetçiler; Yusuf KANLI ve Tevfik GÖKDEMİR 2009 yılı içerisinde gerekli incelemelerini ve çalışmalarını yapmışlardır Yılına ait Denetçiler Raporu 2009 Mayıs ayı Genel Kurul toplantısında 4 sayılı Genel Kurul kararı ile kabul edilmiştir. Ayrıca Tüm maddeleriyle birlikte 01/01/2006 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü kanununun ilgili maddeleri ile İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim kavramlarını getirmiştir. Bu kavramları kısaca açıklayacak olursak ; İç Kontrolün Tanımı : 5018 Sayılı Kanun Madde 55 : Kamu mali yönetiminin bir unsuru olarak iç kontrol, kamu idarelerinin mali işlem ve faaliyetlerine ilişkin tüm gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin amacına ve mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için uygulanan mali yönetim, harcama öncesi kontrol ile harcama sonrası iç denetim faaliyetleridir. İç Kontrolün Amacı: 5018 Sayılı Kanun Madde 56 : a) Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini, b) Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, c) Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, d) Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, 43

44 e) İç kontrol faaliyetlerinin nesnel risk yönetim analizlerine göre belirlenmiş en riskli alanlar üzerinde yoğunlaşmasını, sağlamaktır. Kontrolün Yapısı ve İşleyişi: 5018 Sayılı Kanun Madde 57 : Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemleri; mali hizmetler, harcama öncesi kontrol ve muhasebe hizmetlerinden oluşur. Yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için; mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması, mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesi, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi ve kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması bakımından ilgili idarelerin üst yöneticileri ile diğer yöneticileri tarafından görev, yetki ve sorumluluklar göz önünde bulundurulmak suretiyle gerekli önlemler alınır. İç Denetim : 5018 Sayılı Kanun Madde 63: İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız ve nesnel güvence sağlayan danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile mali işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir. İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır. II- AMAÇ ve HEDEFLER: ASKİ Genel Müdürlüğümüzün amaç, hedef ve faaliyetleri, kuruma yönelik önerilerden ve kurumun faaliyetlerinin toplulaştırılması ve önceliklendirilmesi ile belirlenmiştir. Her bir stratejik amaca yönelik hedefler ve her bir hedefe yönelik faaliyetler oluşturulmuştur. A- İdarenin Amaç ve Hedefleri: 5018 Sayılı Kanunun 9. maddesine göre; Kamu İdareleri, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuatlar ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamak durumundadırlar. Yine 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici dördüncü maddesinde, ilgili belediyelerde stratejik plan. kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde hazırlanır hükmü yer almaktadır. Buna göre Genel Müdürlüğümüzde ilk stratejik planı olan yılları Stratejik Planlamasını 2007 yılında yürürlüğe koymuştu. Ancak ASKİ Genel Müdürlüğü hizmet alanına gerek yeni yerleşim yerlerinin katılması, gerekse değişen ekonomik ve teknolojik gelişmeler neticesi ile Kamu 44

45 İdarelerinde Stratejik Planlamaya ilişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 7. Maddesinin (ç) bendi gereğince mevcut stratejik planın revize edilmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu amaçla, ASKİ Genel Müdürlüğü Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve konunun uzmanlarının desteğiyle hazırlanan ve ASKİ Yönetim Kurulu tarafından 2010 Kasım ayı Genel Kurul toplantısında Genel Kurul üyelerinin onayına sunulan ASKİ Genel Müdürlüğünün yılları arası hedef, faaliyet ve projelerini kapsayan Stratejik Planı Genel Kurulun tarih ve 21 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Stratejik Planın hazırlanması safhasında ASKİ Genel Müdürlüğü birim amirleri ve temsilcileri ile yapılan toplantılarda ASKİ Genel Müdürlüğünün stratejik önceliklerinin ne olması konusu tartışılmış katılımcılar konuya dair görüşlerini belirtmişlerdir. Bu toplantılar esnasında her birimden ayrı ayrı ASKİ Müdürlüğünün gelecekteki stratejik hedeflerini belirleyebilmek amacıyla hazırlanan değerlendirme formuna önerilerini yazmaları istenmiştir. Birimlerden toplam 76 farklı öneri gelmiştir. 76 önerinin sınıflandırılması ve aynı olan veya aynı anlama gelen önermeler elenerek toplam 54 stratejik alan önermesi tespit edilmiştir. Tespit edilen 54 öneri her bir birim temsilcisinin katılımı ile oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama neticesinde 54 stratejik alan önerisi belirlenmiş daha sonra öneriler kategorize edilerek aynı amaca uygun olarak dizayn edilerek aynı amaca hizmet edebilecek öneriler birleştirilerek gruplandırılmıştır. Bu gruplandırmalar ve konsolidasyon sonucunda birimlerimiz ve yönetim kademelerimizin katılımı sonucunda ASKİ Genel Müdürlüğünün gelecek 5 yılda öncelikli olarak ele alması gereken 8 stratejik alan ve bu stratejik alanlara dair 82 hedef ortaya çıkmıştır. Bunlar; STRATEJĠK ALAN-1: SU KAYIP VE KAÇAKLARININ AZALTILMASI ve SU KAYNAKLARININ KORUNMASI Hedef 1.1 Hedef 1.2 Hedef 1.3 Hedef 1.4 Hedef 1.5 Hedef 1.6 Hedef 1.7 Hedef 1.8 Hedef 1.9 Hedef 1.10 Hedef 1.11 Kurumun Master Planının Hazırlanması Mevcut su dağıtım sistemini etüt etmek ġebekenin optimizasyonunun sağlanması Ġçmesuyu Depolama hacmini yükseltmek. Sorumluluk alanındaki içme suyu Ģebeke alt yapısını yenilemek Su dağıtım depolarının tamamında kaçak oranını azaltmak. ġebeke hatlarında basınçları optimize ederek kaçak oranlarını azaltmak ASKĠ sorumluluk alanındaki belde ve köylere temiz su sağlayan derin kuyu ve terfi merkezlerinin mahalli otomasyonunu kurmak ve SCADA sistemini kullanmak Su kaçaklarının depo ve terfi merkezleri çıkıģları esas alınarak sağlıklı ölçümünü sağlamak Periyodik bakım onarımları yaparak arıza oranını düģürmek Ġsale hatlarında meydana gelen arızaların giderilme süresini düģürmek 45

46 Hedef 1.12 Hedef 1.13 Hedef 1.14 Hedef 1.15 Hedef 1.16 Ġçme suyu depolarının düzenli ve planlı temizlenmesi Arıza izleme ve erken uyarı sistemlerini kullanmak Eski sayaçların yenileri ile değiģtirilmesi ve sayaçların tümüne müdahale edilmesini engelleyici mühür (emniyet kilidi) takmak. Yerleri belirsiz duruma düģen vanaların tespitini yapmak Halkı bilinçlendirici faaliyetlerde bulunmak STRATEJĠK ALAN-2: SU KAYNAKLARININ BÜYÜTÜLMESĠ ve YAYGIN, ĠZLENEBĠLĠR, GÜVENĠLĠR KALĠTELĠ TEMĠZ SOĞUK SU VE KANALĠZASYON HĠZMETĠNĠN VATANDAġA SUNULMASI: Hedef 2.1 Hedef 2.2 Ġçme suyu havzasının koruma ve güvenlik planlarının tamamlanması/güncellenmesi Kurumun Alternatif su kaynakları politikalarını hazırlamak Hedef 2.3 Hedef 2.4 Hedef 2.5 Hedef 2.6 Hedef 2.7 Hedef 2.8 Hedef 2.9 Hedef 2.10 Hedef 2.11 Hedef 2.12 Hedef 2.13 Yeni Kuyular Açmak ve kullanılabilir durumda bulundurmak Kurumun hizmet alanına yeni giren köylerin su ihtiyacının karģılanması için su terfi merkezlerinin trafo ve enerji nakil hatları revizyonunu yapmak. Havzalarda yapılaģmanın yasak olduğu alanlarda yeni yapılaģmayla mücadele etmek. YapılaĢmaya izin verilen havza alanlarında yapıların envanterini çıkarmak. Havza alanlarında yer alan yerlerde bilgilendirici, yönlendirici ve eğitici çalıģmalar yapmak. Mevcut yerleģim yerlerinde eksik olan içme suyu projelerini tamamlamak Adana nın yer altı ve yer üstü su potansiyeline iliģkin sürdürülebilir veri bankasını oluģturmak. Arıtma Tesislerinde dezenfeksiyon/çöktürme sistemlerinin etkin çalıģmasını sağlamak ve güncellemek Arıtma tesislerinde temiz su çıkıģlarında parametreleri anlık izlemek Atık suların toplanarak atık su arıtma tesislerine ulaģtırılmasını sağlayacak kanalizasyon hattı plan ve projelerini yürütmek Endüstriyel atık suların deģarj noktalarının tespitlerini yapmak ve Endüstriyel atık su üreten iģletmelerin envanterini yapmak/güncellemek STRATEJĠK ALAN-3: SU KULLANIMI ve SU KÜLTÜRÜ KONUSUNDA BĠLĠNÇLENDĠRMEK ve FARKINDALIK YARATMAK 46

47 Hedef 3.1 Hedef 3.2 Hedef 3.3 Hedef 3.4 Hedef 3.5 Hedef 3.6 Kurumun 5 yıllık eğitim planlarını hazırlamak Okullarda suyun önemini anlatan konferanslar vermek Öğrenciler arasında su kültürü ve su kullanım bilincinin geliģtirilmesi için içme suyu ve atık su tesisleri gezi ve eğitim programı düzenlemek Dünya Su günü Etkinlikleri düzenlemek Ödüllü yarıģmalar düzenlemek Basın, Radyo, TV gibi kitle iletiģim araçları ve afiģ, poster, el broģürü vb araçlarla halkı bilgilendirmek STRATEJĠK ALAN-4: VATANDAġ MEMNUNĠYETĠNĠ ÖN PLANA ÇIKARAN KALĠTELĠ, ETKĠN, HIZLI HĠZMET SUNULMASI Hedef 4.1 Plansız su kesintilerini azaltmak Hedef 4.2 Hedef 4.3 Hedef 4.4 Hedef 4.5 Hedef 4.6 Hedef 4.7 Su arızalarının en kısa sürede giderilmesini sağlamak Hızlı, en az bürokrasi ile elektronik ortamda abonelik hizmetlerini vermek. Tek tip sayaç uygulamasına geçmek Sayaç okuma hatalarını minimize etmek ġubelerde ve tahsilât yerlerinde beklemeleri en aza indirmek. Arıza ve Ģikâyetlere hızlı, etkin ve makul sürelerde müdahale edilmesi STRATEJĠK ALAN-5: YENĠLĠKÇĠ, TEKNOLOJĠK ALTYAPISI GÜÇLÜ DĠNAMĠK BĠR KURUMSAL YAPININ OLUġTURULMASI Hedef 5.1 Birimlerden gelen bakım-onarım talepleri ve iģlemlerinin elektronik ortamda takip edilmesini sağlayacak altyapıyı kurmak. Hedef 5.2 Önem sırasına göre seçilen evrakların elektronik ortama aktarılmasının sağlanması. Hedef 5.3 Elektronik ortamda Evrak kayıt-takip sistemi kurmak Hedef 5.4 Hedef 5.5 Hedef 5.6 Hedef 5.7 Hedef 5.8 ĠletiĢim hizmetlerinde etkinlik ve tasarruf sağlamak Bilgisayar ve Ġnternet altyapısını güçlendirmek. Kurum bünyesindeki Alo 185 çağrı sistemini etkin kullanmak. Merkez ve Ģube hizmet bina ve tesislerinde güvenlik ve uyarı sistemleri güncel/faal tutmak Elektronik ortamda yapılan tahsilâtı artırmak 47

48 Hedef 5.9 Hedef 5.10 Hedef 5.11 Hedef 5.12 Hedef 5.13 Hedef 5.14 Hedef 5.15 Hedef 5.16 Hedef 5.17 Elektronik ortamda e-imza uygulamasına geçmek. Kurumsal yazılım yönetimi oluģturmak ve güncel tutmak Veri tabanı uygulama sunucu iģletim sistemlerini açık kaynak kodlu hale getirmek Kurumun bilgi-iģlem altyapısını güçlendirmek server sistemini yenilemek Kurumun GPS, Coğrafi Bilgi Sitemini kurmak, kullanmak ve altyapısını güçlendirmek Barajların doluluk oranını takip etmek ve yayınlamak Yağmur yağıģını ölçen sistemi kurmak ġehir içi Meteorolojik verilerin takibi TaĢıt ve iģ makinesi ve teçhizat yaģ ortalamasını düģürmek ve niteliklerini iyileģtirmek STRATEJĠK ALAN-6: KURUMSALLAġMA, KURUMSAL KÜLTÜRÜN YERLEġTĠRĠLMESĠ ve ÇALIġAN MEMNUNĠYETĠNĠN ARTIRILMASI, ETKĠN YÖNETĠLEN ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ĠLE VERĠMLĠ HĠZMET SUNMAK Hedef 6.1 Personelin Yıllık ortalama eğitim süresini yükseltmek Hedef 6.2 Hedef 6.3 Hedef 6.4 Hedef 6.5 Hedef 6.6 Hedef 6.7 Hedef 6.8 Hedef 6.9 Nitelikli Personel sayısını arttırmak ÇalıĢan ve müģteri memnuniyetini tespit edecek araģtırmalar yapmak Stratejik plan ve performans programının koordinasyonu, uygulanması, sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik yönetim ve raporlama sistemi kurmak Kurumun istatistikî bilgi sistemini oluģturmak ve güncel tutmak Kurumun tüm iģ süreçlerini ve hizmetlerin sürelerini belirlemek ve standartlaģmaya gitmek Diğer kurumlarla ortak projeler geliģtirmek ÇalıĢanların moral-motivasyon ve performanslarını artırıcı faaliyetlerde bulunmak, ortamlar hazırlamak, eğitim çalıģmaları düzenlemek ASKĠ Yeni Yönetim Binasının Projelendirilmesi STRATEJĠK ALAN-7: VERĠMLĠ ve ETKĠN ĠġLEYEN BĠR ĠDARĠ ve MALĠ YAPININ OLUġTURULMASI Hedef 7.1 Gelir bütçesi gerçekleģme oranlarını yükseltmek Hedef 7.2 Hedef 7.3 Gider bütçesi gerçekleģme oranını aynı düzeyde tutmak. Tahsilât noktası sayısını artırmak. 48

49 Hedef 7.4 Hedef 7.5 Hedef 7.6 Hedef 7.7 Tahsilât araçları tür ve sayısını artırmak Bankalar vasıtasıyla yapılan tahsilât oranını yükseltmek Mali yapı ile ilgili iģ analizi, görev tanımı ve benzeri kurumsallaģma çalıģmalarını tamamlamak. Uzun vadeli iç ve dıģ borçlanma planını hazırlamak STRATEJĠK ALAN-8: KAMUOYUNDA OLUMLU ASKĠ ĠMAJINI YERLEġTĠRMEK, KURUM FAALĠYETLERĠNDEN KAMUOYUNUN HABERDAR EDĠLMESĠ Hedef 8.1 Kurum tarafından yayımlanmıģ bütün yayınların envanterini Hedef 8.2 tamamlamak ve arģivlemek. Medya Ġzleme faaliyetlerini yapmak ve elektronik ortama aktarmak Hedef 8.3 ASKĠ hizmetleri ve su kültürü hakkında halkın bilgilendirilmesi için yayın, broģür çıkarmak, etkinlikler düzenlemek Hedef 8.4 Hedef 8.6 VatandaĢları bilgilendirmek amacıyla internet, web ortamını etkin kullanmak Basın, Radyo, TV gibi kitle iletiģim araçları ve afiģ, poster, el broģürü vb. araçlarla halkı bilgilendirmek Hedef 8.7 Halkı Bilgilendirmek amacıyla Mahalle Muhtarlıkları aracılığı ile toplantılar yapmak B- Temel Politikalar ve Öncelikler ASKİ Genel Müdürlüğünün temel politikası ve önceliği, hizmet alanı içerisindeki kişi ve kuruluşlara yönelik, başta sağlıklı ve kaliteli içmesuyu vermek üzere vatandaşların, içmesuyu ve kanalizasyon hizmetleri yönünden altyapısı sorunsuz bir kentte yaşamalarını sağlamak, yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, katılımcı, çağdaş, saydam, etkinlik ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek, su ve kanalizasyon hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini esas alarak her koşulda sürdürülebilir ve etkin bir hizmeti vermek ve ayrıca çağdaş, güvenilir, yerinden yönetim anlayışını yerleştirmiş, hizmet alanı içerisindeki farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan, dinamik, hedefi insan olan, öngörülü, ihtiyaçlara duyarlı bir kuruluş olmaktır. ASKİ Genel Müdürlüğü olarak 5216 sayılı kanunla genişleyen Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki mahalle ve köylerde dil, din, ırk, mezhep ve siyasi ayrım yapmaksızın insanlara saygılı, kalıcı, temiz ve sağlıklı bir şekilde hizmet etmek, önceliğimiz ve temel politikamızdır. Ayrıca şehrin diğer altyapı hizmetlerini sağlayan PTT, TEDAŞ, İlçe Belediyeleri gibi kurumlarla iyi bir diyalog, iletişim ve işbirliği kurulması, tüm mesken, kurum ve kuruluşların abone bağlantılarının ASKİ den alınacak projelere uygun yapılmasının sağlanması, ana cadde ve bulvarlarda parsel bacalarının projelendirilmesi ve uygulanması, şehrin eskiyen su ve kanalizasyon altyapılarının programlı bir şekilde yenilenmesi, teknolojinin son ürünü PVC borulara geçilmesi ve bu sayede su ve kanalizasyon hizmetleri sağlıklı ve gününde çözülebilmesi öncelikli hedefimizdir. 49

50 III FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER A-Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Bilindiği üzere 5018 Sayılı Kanunun 82/c maddesi gereğince, bu kanunun bütçe hazırlanmasına ilişkin hükümlerinin tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olması nedeniyle belediyeler ve il özel idareleriyle bunların kurdukları birlik ve idareler bütçelerini Analitik Bütçe Sınıflandırmasına göre hazırlayacaklardır. ASKİ Genel Müdürlüğü de 2010 yılı bütçesini Analitik Bütçe Sınıflandırmasına göre hazırlamış bulunmaktadır. Analitik Bütçe Sınıflandırması üç bölümden oluşmaktadır: Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi ve Açık/Fazlanın Ekonomik Sınıflandırması. GİDER BÜTÇESİ : Analitik Bütçe Sınıflandırması Ekonomik ve Mali politikaların planlanması, uygulanması ve sonuçlarının analiz edilebilmesi için kurum faaliyetlerinin kurumsal, fonksiyonel ve ekonomik kriterlere göre tasnif edilmesidir. Analitik Bütçe Sınıflandırması, kurumsal sınıflandırma, fonksiyonel sınıflandırma, finansman tipi sınıflandırma ve ekonomik sınıflandırma olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. * Kurumsal sınıflandırma dört düzeyden oluşur; Birinci düzey kurumun hangi tür bir kamu idaresine dâhil olduğunu gösterir. İkinci düzey kurumun il trafik plaka koduyla ilgilidir. Üçüncü düzey kurumun bağlı bulunduğu kurumsal yapı içerisindeki yerini gösterir. Dördüncü düzey ise kurum içerisindeki birimlerin alfabetik sıralamasına göre bakanlıkça ve kurumca oluşturulan sıralama sonucu belirlenir. * Fonksiyonel Sınıflandırma üç düzeyden oluşur; Kurumlar, Maliye Bakanlığınca belirlenen ve Resmi Gazetede yayımlanan Bütçe Hazırlık Rehberinde, kendi çalışma alanlarına göre ilgili fonksiyonu seçebilmekte ve bu fonksiyon grupları yardımıyla gider bütçesini hazırlamaktadırlar. Bütçe Hazırlık Rehberinde 10 tane ana fonksiyon grubu belirlenmiştir. ASKİ Genel Müdürlüğünde 10 adet ana fonksiyondan yalnızca 4 ü kullanılmakta olup bu fonksiyon paralelindeki 2010 Yılı Bütçesi şu şekildedir. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz. ANALĠTĠK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI TUTAR (TL) Genel Kamu Hizmetleri ,00 Savunma Hizmetleri ,00 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri - Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler - Çevre Koruma Hizmetleri ,00 Ġskân ve Toplum Refahı Hizmetleri ,00 Sağlık Hizmetleri - Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri - Eğitim Hizmetleri - Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hiz. - 50

51 T O P L AM ,00 * Finansman Tipi Sınıflandırma tek düzeyden oluşur; Kurumlar Hukuki ve Mali yapılarına göre bütçe finansmanlarını nasıl karşılayacaklarını bu kısımda belirtirler. ASKİ Genel Müdürlüğünün tüm harcama birimlerinin Finasman Tipi (5) olarak kodlanan Mahalli İdareler bütçe sınıflandırmasıdır. * Ekonomik Sınıflandırma dört düzeyden oluşur ; Ancak bu düzeylerden önce 9 adet ana ekonomik gider sınıflandırması belirlenmiştir. Bu gider sınıflandırması gider bütçesini oluşturmaktadır. 9 Adet ana gider grubuna ait 2010 yılı bütçesi şu şekildedir. ANALĠTĠK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI TUTAR (TL) Personel Giderleri ,00 Sosyal Güvenlik ve Devlet Primi Giderleri ,00 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Faiz Giderleri ,00 Cari Transferler ,00 Sermaye Giderleri ,00 Sermaye Transferleri 2.000,00 Borç Verme 0,00 Yedek Ödenekler ,00 T O P L A M ,00 51

52 Yukarıdaki grafikten de görüldüğü üzere 2010 Yılı bütçesinde, Yatırımlar ile Mal ve Hizmet Alım Giderleri için % 72 lik pay ayrılmıştır. Geri kalan % 28 lik bütçe giderleri ise Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kesintileri, Kredi Faiz Ödemeleri, Cari Transferler ve Yedek Ödenekler için tespit edilmiştir. GELİR BÜTÇESİ: Belediye, Bağlı idare ve birlik gelirlerinin ekonomik sınıflandırmasını gösterir. Dört düzeyden oluşur. Birinci düzey iki haneli, ikinci ve üçüncü düzey tek haneli dördüncü düzey ise iki haneli rakamla kodlanır. Birinci düzey ekonomik kodlar şunlardır; GELĠRLERĠNĠN EKONOMĠK SINIFLANDIRMASI TUTAR (TL) TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,02 Alınan BağıĢ ve Yardımlar 3.000,00 Diğer Gelirler ,98 Sermaye Gelirleri ,00 Red ve Ġadeler (-) ,00 T O P L A M ,00 Yukarıdaki grafikten de görüldüğü üzere 2010 Yılı bütçesinin % 89 luk kısmını ASKİ Genel Müdürlüğünün öz gelirleri olan Su ve Kanalizasyon hizmet gelirleri oluşturmaktadır. Geriye kalan % 11 lik kısım ise vergi payları, ceza gerlirleri ve diğer gelir toplamlarını oluşturmaktadır. 52

53 AÇIK / FAZLANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI : Mahalli İdarelerin bütçeleri denk olarak hazırlanır. Bu denklik sağlanamaz ise aradaki açığın ne şekilde finanse edileceği veya fazlanın nasıl değerlendirileceği Açık / Fazlanın Ekonomik Sınıflandırması tablosunda gösterilir. Yıl içerisinde ödenecek olan, alınan kredilerin anapara toplamları ayrı bir tabloda (-) olarak gösterilir Yılı içerisinde Avrupa Yatırım Bankasına ödenmek üzere karşılık ayrılan tutar ,00 TL dir. Bütçeleri inceledikten sonra şimdi de 2010 yılı içerisinde yapılan gider harcamalarına ve toplanan gelirleri inceleyecek olursak ; 2010 Yılı Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırmasına göre yapılan harcamalar şu şekildedir: BÜTÇE GĠDERLERĠNĠN KURUMSAL SINIFLANDIRMASI TUTAR (TL) Özel Kalem (Genel Müdürlük) ,50 Sivil Savunma Uzmanlığı ,82 Mali Hizmetler Daire BaĢkanlığı ,52 Ġnsan Kaynakları (Personel ve Eğitim) ,66 Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı ,08 Makine Ġkmal ve ĠĢletme Daire BaĢkanlığı ,69 TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı ,38 Hukuk MüĢavirliği ,10 Abone ĠĢleri Daire BaĢkanlığı ,37 Etüt ve Plan Dairesi BaĢkanlığı ,16 ĠĢletmeler Dairesi BaĢkanlığı ,80 Ġçme Suyu Dairesi BaĢkanlığı ,88 Su ve Yapı ĠĢleri Daire BaĢkanlığı ,02 Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı ,06 Kanalizasyon Daire BaĢkanlığı ,83 Kanal Yatırım Daire BaĢkanlığı ,78 T O P L A M , Yılı içerisinde her bir harcama birimine bütçeyle ödenek tahsis edilmiģ ve bu da kurumsal sınıflandırmada her bir harcama birimine kod vererek yapılandırılmıģtır Yılı Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırmasına göre yapılan harcamalar ise Ģu Ģekildedir: 53

54 GĠDERLERĠN FONKSĠYONEL SINIFLANDIRMASI TUTAR (TL) Genel Kamu Hizmetleri ,36 Savunma Hizmetleri ,82 Çevre Koruma Hizmetleri ,99 Ġskân ve Toplum Refahı Hizmetleri ,30 T O P L A M ,47 Maliye Bakanlığınca yayımlanan Bütçe Hazırlık Rehberinde, her bir harcama biriminin kendi çalıģma alanlarına göre ilgili fonksiyon gurubu seçilmiģ ve bu fonksiyon grupları yardımıyla gider bütçesi hazırlanmıģtır ,47 TL lık 2010 yılsonu Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre yapılan bütçe giderlerinin % 43 ünü Genel Kamu Hizmetleri, % 0,04 ünü Savunma Hizmetleri, % 31 ini Çevre Koruma Hizmetleri ve % 26 sını da Ġskân ve Toplum Refahı Hizmetleri oluģturmaktadır Yılı Bütçe Giderlerinin gerçekleşme oranı % 77 ( ,47 / ,00) olmuştur Yılında su satıģı ve suya bağlı gelirler ile kanalizasyon hizmet gelirleri ile vergi payları ve diğer gelirler olmak üzere toplam ,08 TL tahsilat yapılmıģtır. Yapılan tahsilatlara ait bütçe gelirlerinin detayları Ģu Ģekildedir: BÜTÇE GELĠRLERĠ TUTAR (TL) TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,40 Alınan BağıĢ ve Yardımlar ,00 Diğer Gelirler ,59 Sermaye Gelirleri ,00 T O P L A M ,08 54

55 Yukarıdaki grafikte de görüleceği üzere 2010 Yılı içerisinde yapılan tahsilatların % 84 ünü Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri yani ASKİ Genel Müdürlüğünün öz gelirleri oluşturmaktadır. Geri kalan % 16 lık kısım ise Diğer Gelirler, Sermaye Gelirleri ve Alınan Bağış ve Yardımlar oluşturmaktadır Yılı Bütçe Gelirlerinin gerçekleşme oranı % 100 ün üstündedir ( ,08 / ,00) olmuştur. Ayrıca 2010 Yılı içerisinde 5035 sayılı kanuna göre Büyükşehre bağlı ilçeler adına Çevre Temizlik Vergisi tahsilâtı ASKİ Genel Müdürlüğünce yapılmıştır. Tahsil edilen ,62 TL tutarındaki Çevre Temizlik Vergisinin tamamı yasal süreleri içerisinde ilgili belediyelere aktarılmıştır Yılı içerisinde Avrupa Yatırım Bankasına Mayıs ayında ,55 TL ve Kasım ayında ,80 TL olmak üzere toplam ,50 TL kredi anapara geri ödemesi yapılmıştır Yılı içerisinde Alman Kredi Kuruluşu (KfW) ye Haziran ayında ,24 TL ve Aralık ayında ,00 TL olmak üzere toplam ,24 TL kredi anapara geri ödemesi yapılmıştır. ASKİ Genel Müdürlüğünün 2010 Yılı Bilançosu (EK : 1) ve Kar / Zarar Tablosu (EK : 2) ektedir. 2- Mali Denetim Sonuçları: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 55. maddesine göre belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar. İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır. Ayrıca, belediyenin malî işlemler dışında kalan diğer idarî işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir. Belediyelere bağlı kuruluş ve işletmeler de yukarıdaki esaslara göre denetlenir. Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 68. maddesine göre Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel yönetim kapsamındaki kamu 55

56 idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin malî faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlanmasıdır. Mayıs Eylül 2010 tarihleri arasında 2009 Mali Yılı Hesap iģ ve iģlemlerini teftiģ etmek üzere SayıĢtay BaĢkanlığın tarafından görevlendirilen SayıĢtay Denetçisi Sayın Ramazan ÇETĠN ASKĠ Genel Müdürlüğünde incelemelerde bulunmuģtur. TeftiĢ sonucunda 52 adet sorgu maddesi cevaplanmak üzere Genel Müdürlüğün ilgili elemanlarına tebliğ edilmiģ olup teftiģ ile ilgili layiha ve ilam belgesi henüz oluģturulmamıģtır. B- Performans Bilgileri Stratejik Amaçlara ve Hedeflere ait Performans tabloları şu şekildedir: Performans Gösterge Anahtarı BaĢarı Seviyesi Performans Seviyesi % 0-49 DÜġÜK % ORTA % 80 ve üstü YÜKSEK Tablo 1 : Stratejik Amaç 1: Halkın Ġhtiyaç ve bekelentilerine uygun, güvenilir hizmet sunumunda çağdaģ yaģamın gerekleriyle uyumlu, kalite ve sağlıklı su üretimi yapmak ve Adana halkının sağlıklı yaģam kalitesini yükseltmektir. Stratejik Hedef 1.1: Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan mahalle ve köylere içmesuyu sağlanacaktır. Ayrıca hidrojeolojik etüdü yapılan susuz ve suyu yetersiz köy ve ünitelere yeni kuyu açımı ve kuyu yenileme çalıģmaları idare imkânları ve ihale yöntemi ile yapılacaktır. Ġçme suyu ĠnĢaatlarında hizmetlerin daha ucuz ve kısa zamanda yapılması sağlanacaktır. Proje biriminin hazırladığı projelere göre ihtiyaç görülen yerlere içme suyu boruları döģenecektir. Stratejik Hedef 1.2: Halkın tüketimine yönelik olarak faaliyette bulunan su üretim ve tüketim yerlerinde güvenirliğinin temini için gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Suda kalitenin devamlılığı için gerekli araç-donanım ve personel ihtiyaçları karģılanacaktır. Su üretim merkezlerinde gerekli denetim hizmetlerine ağırlık verilecektir. Stratejik Hedef 1.3: Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylerin tamamı stratejik plan döneminde içme suyuna kavuģturulacak, su tesislerinin yaygınlaģtırılması çalıģmalarına hız verilecektir. Performans Hedef 1.1: Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylerin tamamı stratejik plan döneminde içme suyuna kavuģturulacak, su tesislerinin yaygınlaģtırılması çalıģmalarına hız verilecektir. Performans Göstergeleri Sağlıklı içmesuyuna kavuģturulan 2010 Yılı Planlanan Yılı GerçekleĢen BaĢarı Seviyesi Hedef Sapma Performans Seviyesi % - YÜKSEK

57 köyler Performans Hedef 1.2: Su da kalitenin devamlılığı için gerekli araç-donanım ve personel ihtiyaçları karģılanacaktır. Su üretim merkezlerinde gerekli denetim hizmetlerine ağırlık verilecektir Yılı 2010 Yılı BaĢarı Hedef Performans Performans Göstergeleri Planlanan GerçekleĢen Seviyesi Sapma Seviyesi Su üretim merkezlerinin denetimi % - YÜKSEK Performans Hedef 1.3: Su tesislerinin yaygınlaģtırılması çalıģmalarına hız verilecektir. Performans Göstergeleri Sağlıklı içmesuyu ya da hiç suyu bulunmayan köylerde su kuyularının açılması 2010 Yılı Planlanan 2010 Yılı GerçekleĢen BaĢarı Seviyesi % Hedef Sapma - Performans Seviyesi YÜKSEK Tablo: 2 Stratejik Amaç 2: 1987 yılında kurulmuģ bulunan Genel Müdürlüğümüz içmesuyu yeni Ģebeke ve mevcutların ıslahı yönünde %100 e yakın projelendirmiģ bulunmaktadır. Ancak 5216 sayılı kanunla Genel Müdürlüğümüzün görev alanı geniģlemiģ, Adana vilayet merkezine 30 km yarıçaplı daire içerisinde kalan belde ve köylere su ve kanalizasyon hizmeti götürme görevi ASKĠ Genel Müdürlüğümüze verilmiģtir. Bu yerlere ait içmesuyu yeni Ģebeke ve mevcutların ıslahı yönündeki çalımalara baģlanmıģ olup bu yerlerin içmesu etüd ve projeleri planlama dönemi içerisinde sonuçlandırılacaktır. Performans Hedefi 2.1 : 2010 Yılında 200 km. Ģebeke ve ana dağıtım hattı projelendirilecektir. Performans Göstergeleri 2010 Yılı Planlanan 2010 Yılı GerçekleĢen BaĢarı Seviyesi Hedef Sapma Performans Seviyesi Ġçmesu ġebekesi ve ana dağıtım hattı projesi 197,5 Km. 294,6 Km. 149% - YÜKSEK Performans Hedefi 2.2 : 2010 Yılında metre yeni içmesu Ģebekesi döģenecektir. Performans Göstergeleri 2010 Yılı Planlanan 2010 Yılı GerçekleĢen BaĢarı Seviyesi Hedef Sapma Performans Seviyesi Yeni Ġçmesu ġebekesi DöĢeme ĠĢleri 200 Km. 148,2 Km. 74% 26% ORTA Tablo : 3 Stratejik Amaç 3: Toroslardan akan kar sularının biriktiği Çatalan Barajından Adana Ģehir merkezine içmesuyu getirmeyi amaçlayan Çatalan Ġçmesu Projesi Türkiye nin en büyük içmesu projelerinin baģında gelmektedir. ASKĠ Genel Müdürlüğünün amacı Çatalan Suyunu BüyükĢehir Belediye sınırları içerisinde yer alan tüm yerleģim yerlerine kesintisiz, sağlıklı ve sorunsuz bir Ģekilde ulaģtırmaktır. 57

58 Performans Hedefi 3.1: Ġçmesuyu Temin Sisteminin ĠĢletilmesi ; AB, EPA, WHO ve Ġnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği ne uygun standartlarda Adana kentinin içme, kullanma ve endüstri su ihtiyacın karģılayan tesislerin en ekonomik ve verimli Ģekilde iģletilmesinin sağlanması. Performans Göstergeleri 2010 Yılı Planlanan 2010 Yılı GerçekleĢen BaĢarı Seviyesi Hedef Sapma Performans Seviyesi Ġçmesuyu Temin Sisteminin ĠĢletilmesi % - YÜKSEK Tablo : 4 Stratejik Amaç 4 : Su Kayıplarının Azaltılması ; Üretilen su miktarı ve kullanıcı profilinin tahmini tükettiği su miktarları arasındaki fark ile kullanıcı kitlenin kullandığı su miktarı ve faturalanan su miktarı arasındaki farkın azaltılması için gerekli çalıģmalar yapılacaktır. Stratejik Hedef 4.1: Ġçmesuyu Dağıtım ġebekesinde bulunan fiziksel su kayıplarının azaltılması için çalıģmalar yapılarak üretilen su miktarı ile tüketilen su miktarı arasındaki farkı minimize etmek. Performans Göstergeleri 2009 Yılı Üretim (m3) 2010 Yılı Planlanan (m3) 2010 Yılı GerçekleĢen (m3) BaĢarı Seviyesi Hedef Sapma Performans Seviyesi Üretilen Su Miktarının DüĢürülmesi % 23% ORTA Su Kayıplarının Azaltılması Ġçin Hizmet Alımı ÇalıĢma ÇalıĢıldı 50% 50% ORTA Stratejik Hedef 4.2: Ġçmesuyu abone kaçaklarının azaltılması ile tüketilen faturalanan su oranı arasındaki farkların azaltılması. Performans Göstergeleri 2009 Yılı Faturalama (m3) 2010 Yılı Planlanan (m3) 2010 Yılı GerçekleĢen (m3) BaĢarı Seviyesi Hedef Sapma Performans Seviyesi Üretilen ve Faturalanan Su Miktarı Arasındaki Oranı Dengelemek 35% 40% 53% 32% 68% DÜġÜK Tablo : 5 Stratejik Amaç 5: Ġçmesuyu Dağıtım ġebekesinin GIS Ortamına Aktarılması: Ġçmesuyu Dağıtım Ģebekesi bilgilerinin GĠS (Coğrafi Bilgi Sistemi) sistemine aktarımının yapılması, teknolojinin imkânlarından faydalanılarak projelendirme, iģletme ve bakım faaliyetlerini diğer kurum ve kuruluģlarla koordineli olarak en verimli ve ekonomik Ģekilde yapılmasını sağlamak. Stratejik Hedef 5.1: Ġçmesuyu dağıtım Ģebekesinde bulunan su boruları ve kontrol elemanlarının bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılması ile iģletme, bakım ve onarımda teknolojinin kolaylıklarından faydalanılacaktır. Bakım onarım iģlerinde süratli ve fazla iģgücü harcanmadan zamanında ve verimli bir Ģekilde yapılacaktır. Stratejik Hedef 5.2: Ġçmesuyu dağıtım Ģebekesinin basınç bölgelerinin revize edilmesi ile abonelerin uygun basınçta ve kalitede su almalarının temin edilmesi. Stratejik Hedef 5.3: Dağıtım Ģebekesinin verimli ve ekonomik Ģekilde iģletilmesi için Merkezi Kontrol ve Veri Toplama Sisteminin GIS tabanlı olarak kurulması ile On Line olarak izleme ve 58

59 kontrol yapılacaktır. Performans Göstergeleri 2010 Yılı Planlanan 2010 Yılı GerçekleĢen BaĢarı Seviyesi Hedef Sapma Performans Seviyesi SCADA Sisteminin Kurulması ÇalıĢma ÇalıĢılmadı 0% 100% DÜġÜK Ġçmesuyu Dağıtım ġebekesinin Optimizasyonunun Yapılması ÇalıĢma ÇalıĢılmadı 0% 100% DÜġÜK Ġçmesuyu ve Kanalizasyon ġebekeleri GIS Ortamına Aktarılacaktır. Seyhan, Yüreğir, Çukurova Yüreğir ve Seyhan D- 400 Karayolu Güneyi 50% 50% ORTA Tablo: 6 Stratejik Amaç 6: 1987 yılında kurulmuģ bulunan Genel Müdürlüğümüz kanalizasyon yeni Ģebeke ve mevcutların ıslahı yönünde %100 e yakın projelendirmiģ bulunmaktadır. Ancak 5216 sayılı kanunla Genel Müdürlüğümüzün görev alanı geniģlemiģ, Adana vilayet merkezine 30 km yarıçaplı daire içerisinde kalan belde ve köylere su ve kanalizasyon hizmeti götürme görevi ASKĠ Genel Müdürlüğümüze verilmiģtir. Bu yerlere ait kanalizasyon yeni Ģebeke ve mevcutların ıslahı yönündeki çalımalara baģlanmıģ olup bu yerlerin kanalizasyon etüd ve projeleri, yeni kanalizasyon Ģebekesi yapımı, atıksu arıtma tesisi yapımı, pompa istasyonu tesisi yapımı, iletim hattı ve trafo binası inģaatı iģleri planlama dönemi içerisinde sonuçlandırılacaktır. Performans Hedefi 6.1: 2010 Yılında m. Ģebeke hattı projelendirilecektir. Performans Göstergeleri 2010 Yılı Planlanan 2010 Yılı GerçekleĢen BaĢarı Seviyesi Hedef Sapma Performans Seviyesi Kanalizasyon ġebekesi Projesi m m. 354% - YÜKSEK Performans Hedefi 6.2: 2010 Yılında metre yeni kanalizasyon Ģebekesi döģenecektir. Performans Göstergeleri 2010 Yılı Planlanan 2010 Yılı GerçekleĢen BaĢarı Seviyesi Hedef Sapma Performans Seviyesi Yeni Kanalizasyon ġebekesi Yapım ĠĢleri m m. 89% - YÜKSEK Performans Hedefi 6.3: 2010 Yılında yeni yerleģim yerlerinde m3 kapasiteli 2 adet atıksu arıtma tesisi yapılacaktır. Performans Göstergeleri 2010 Yılı Planlanan 2010 Yılı GerçekleĢen BaĢarı Seviyesi Hedef Sapma Performans Seviyesi Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı 2-0% 100% DÜġÜK Performans Hedefi 6.4: 2010 Yılında yeni yerleģim yerlerinde 3 Adet Kanalizasyon Pompa Ġstasyonu binası yapılacaktır. 59

60 Performans Göstergeleri 2010 Yılı Planlanan 2010 Yılı GerçekleĢen BaĢarı Seviyesi Hedef Sapma Performans Seviyesi Kanalizasyon Pompa Ġstasyonu Binası 3-0% 100% DÜġÜK Performans Hedefi 6.5: 2010 Yılında yeni yerleģim yerlerinde 3 Adet Ġletim Hattı ve Trafo binası yapılacaktır. Performans Göstergeleri 2010 Yılı Planlanan 2010 Yılı GerçekleĢen BaĢarı Seviyesi Hedef Sapma Performans Seviyesi Ġletim Hattı ve Trafo Binası 3-0% 100% DÜġÜK Tablo : 7 Stratejik Amaç 7: ASKĠ Genel Müdürlüğünün bir baģka amacı, Adana Ģehrinin Seyhan Nehri ile Akdeniz e arıtılmadan dökülen atıksuları, temiz, sağlıklı ve cazip bir çevre yaratılması için, Yüreğir ve Seyhan daki atıksu arıtma tesislerinde arıtmak ve Akdeniz ile Seyhan Nehrinin doğal yapısını korumaktır. Bununla birlikte ekolojik denge de korunmuģ olacağından, tabiatın yapısı bozulmayacaktır. Böylece Adana halkı daha sağlıklı ve temiz bir çevreye kavuģacaktır. Performans Hedefi 7.1: 2010 Yılında halen iģletilmekte olan ve PE48 nüfusa göre inģaa edilmiģ, m3/gün kapasiteli Batı Adana Atıksu Arıtma Tesisinin iģletilmesine devam edilecektir. Performans Göstergeleri 2010 Yılı Planlanan Yılı GerçekleĢen BaĢarı Seviyesi Hedef Sapma Performans Seviyesi Batı Adana Atıksu Arıtma Tesisinin ĠĢletilmesi % - YÜKSEK Performans Hedefi 7.2: 2010 Yılında halen iģletilmekte olan ve PE50 nüfusa göre inģa edilmekte olan m3/gün kapasiteli Doğu Adana Atıksu Arıtma Tesisinin iģletilmesine devam edilecektir. Performans Göstergeleri 2010 Yılı Planlanan 2010 Yılı GerçekleĢen BaĢarı Seviyesi Hedef Sapma Performans Seviyesi Doğu Adana Atıksu Arıtma Tesisinin ĠĢletilmesi % - YÜKSEK Performans Hedefi 7.3: 2010 Yılında Batı Adana Atıksu Arıtma tesisinde tam kapasite ile arıtma yapmak. Performans Göstergeleri 2010 Yılı Arıtılması Gereken Atıksu Miktarı (m3) 2010 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı (m3) BaĢarı Seviyesi Hedef Sapma Performans Seviyesi Batı Adana Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Kapasitesi % 3% YÜKSEK Performans Hedefi 7.4: 2010 Yılında Doğu Adana Atıksu Arıtma tesisinde tam kapasite ile arıtma yapmak. Performans Göstergeleri 2010 Yılı Arıtılması Gereken Atıksu Miktarı (m3) 2010 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı (m3) BaĢarı Seviyesi Hedef Sapma Performans Seviyesi

61 Doğu Adana Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Kapasitesi % 1% YÜKSEK Performans Hedefi 7.5: Tesislerden çıkan ve çıkacak çamurun Çimento Fabrikalarında yakılması düģünüldüğünden, konunun yapılacak fizibilite çalıģmaları neticesinde yatırım planlaması yapılacaktır. Gerek fizibilite çalıģmasına bağlı olarak gerekse daha önce planlandığı gibi çamurun tarımda kullanılması amacıyla çamur kurutma ünitesi kurulacaktır. Performans Göstergeleri 2010 Yılı Planlanan 2010 Yılı GerçekleĢen BaĢarı Seviyesi Hedef Sapma Performans Seviyesi Çamur Kurutma Ünitesinin Kurulması ÇalıĢma ÇalıĢılmadı 0% 100% DÜġÜK TABLO: 8 Stratejik Amaç 8: ASKĠ Genel Müdürlüğünün bir baģka amacı, harcama birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda en iyi mal veya hizmeti en iyi kalite ve fiyatta üreticiden ya da yetkili kuruluģlardan gerekli yasalar çerçevesinde satın alıp ihtiyaç duyulan yerlere ulaģtırılmasını sağlamaktır. ASKĠ Genel Müdürlüğü ihalelerinde, saydamlığı, rekabeti, eģit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun Ģartlarla ve zamanında karģılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacaktır. Performans Hedefi 8: Sağlıklı piyasa araģtırması yapılarak aynı sektördeki firmalara rekabet ortamı sağlayıp satınalma iģlerini gerçekleģtirmek. Ġhtiyaca uygun malın en kalitelisini ve en ekonomik olanını almak. Performans Göstergeleri 2010 Yılı Planlanan 2010 Yılı GerçekleĢen BaĢarı Seviyesi Hedef Sapma Performans Seviyesi Ġhalelerde; Saydamlık, Rekabeti, EĢit Muamele v.b sağlamak ÇalıĢma ÇalıĢıldı 100% - YÜKSEK TABLO: 9 Stratejik Amaç 9: ASKĠ Genel Müdürlüğünü amacı yasal prosedürler çerçevesinde abone sayısını arttırmak ve bu bağlamda kaçak su ve abonesiz su kullanımını önlemektir. Ayrıca eski abonelere ait sicillerin yenilenmesi de hedeflerimiz arasındadır. Performans Hedefi 9.1: Ekonomik ömrünü doldurduğu için (10 yıl) hatalı ölçüm yapan su sayaçlarının yenileri ile değiģtirilmesi. Performans Göstergeleri 2010 Yılı Planlanan 2010 Yılı GerçekleĢen BaĢarı Seviyesi Hedef Sapma Performans Seviyesi Su Sayacı DeğiĢimi % 8% YÜKSEK Performans Hedefi 9.2: Abone bazında tarama yaparak kaçak su kullananları tespit etmek, kaçak olarak kullanılan suyu kayıt altına almak, faturalandırılamayan su oranı minımum seviyelere çeklinceye kadar teknik ve idari önlemler alarak çalıģmaları devam ettirmek. Performans Göstergeleri 2010 Yılı Planlanan 2010 Yılı GerçekleĢen BaĢarı Seviyesi Hedef Sapma Performans Seviyesi Kaçak Taraması Yapılan Abone Sayısı % 25% ORTA Kayıp Kaçak Oranı 40% 53% 32% 68% DÜġÜK 61

62 Performans Hedefi 9.3: Kaçak aboneleri belirlemek ve veri tabanını güncellemek amacıyla, sokak bazında tüm aboneleri kapsayan bir abone anket çalıģması en kısa sürede yapılacaktır. Performans Göstergeleri 2010 Yılı Planlanan 2010 Yılı GerçekleĢen BaĢarı Seviyesi Hedef Sapma Performans Seviyesi Abone Anket ÇalıĢması ÇalıĢma ÇalıĢılmadı 0% 100% DÜġÜK Performans Hedefi 9.4: Olan toplam abone sayısını 2010 yıl sonu itibariyle yaklaģık 'e çıkarmak. Performans Göstergeleri 2010 Yılı Planlanan 2010 Yılı GerçekleĢen BaĢarı Seviyesi Hedef Sapma Performans Seviyesi Yeni Abone Kaydı % 14% YÜKSEK Performans Hedefi 9.5: Eski abonelere ait bilgilerin yenilenmesi amacıyla 2010 yılı içerisinde abonenin sicilleri yenilenecektir. Performans Göstergeleri 2010 Yılı Planlanan 2010 Yılı GerçekleĢen BaĢarı Seviyesi Hedef Sapma Abone Sicillerinin Yenilenmesi % 35% Performans Seviyesi ORTA Tablo: 10 Stratejik Amaç 10: ASKĠ Genel Müdürlüğünün tahakkuk ve tahsilat oranının yükseltilmesi kurumumuzun bir baģka amacıdır. Bu sayede elde edilecek gelirlerle gerek yatırım finansmanı desteği sağlanacak, gerekse maliyetler düģürülecektir. Performans Hedefi 10.1: Abonelere fatura edilen su borcunu ödeyemeyen Ģahıslara borç ödemelerinde yapılan taksitlendirmeler, gerek kiģilerin mağduriyetini gerekse Genel Müdürlüğümüzün gelir kaybını önleyici bir uygulama olduğundan, gerektiğinde iģyeri ve mesken abonelerinde taksitlendirmeye gidilmesi yönünde önlemler alınacaktır. Performans Göstergeleri 2010 Yılı Planlanan 2010 Yılı GerçekleĢen BaĢarı Seviyesi Hedef Sapma Performans Seviyesi Taksitlendirme Uygulaması % - YÜKSEK Performans Hedefi 10.2: Sorunlu olan kamu abonelerinden alacakların tahsilatı için mahsuplaģma yöntemine baģvurulacak ve bu sayede tahsilat oranı artacaktır. Performans Göstergeleri 2009 Yıl Sonu Kamu Alacakları (TL) 2010 Yıl Sonu Kamu Alacakları (TL) BaĢarı Seviyesi Hedef Sapma Performans Seviyesi Kamu Alacaklarının Tahsil Edilmesi ,61 0% 100% DÜġÜK Performans Hedefi 10.3: Tahsilatın hızlanması için bir diğer yöntem olarak ödeme performansı kötü olan abonelere ön ödemeli sayaç takılacak ve bu sayede tahsilat oranı yükseltilecektir. Performans Göstergeleri 2010 Yılı Planlanan 2010 Yılı GerçekleĢen BaĢarı Seviyesi Hedef Sapma Performans Seviyesi Ön Ödemeli Sayaç Uygulaması BaĢlangıç 0 0% - DÜġÜK 62

63 Performans Hedefi 10.4: Abone memnuniyetini sağlamak için tahsilat veznelerimizin sayısı kademeli olarak arttırılacaktır. Performans Göstergeleri 2010 Yılı Planlanan 2010 Yılı GerçekleĢen BaĢarı Seviyesi Hedef Sapma Performans Seviyesi Tahsilat Veznelerinin Artırılması % 100% YÜKSEK Performans Hedefi 10.5: Bu alanda çalıģan personellerden daha iyi verim alınabilmesi için ilgili personellerin yapacakları iģ ve iģlemler ile ilgili olarak eğitim seminerleri verilmesi konusunda ilgili birimlerce gerekli çalıģmaların yapılması sağlanacaktır. Performans Göstergeleri 2010 Yılı Planlanan 2010 Yılı GerçekleĢen BaĢarı Seviyesi Hedef Sapma Performans Seviyesi Eğitim ve Seminer Uygulamaları % - YÜKSEK Tablo: 11 Stratejik Amaç 11: ASKĠ Genel Müdürlüğünü amaçlarından birisi de deprem, sel ve diğer doğal felaketler sonucunda ortaya çıkan acil durumların öncesinde, sırasında ve sonrasında her türlü duruma hazırlıklı olabilecek Ģekilde yapılanma sağlamak ve önlemler paketi oluģtururak eylem planlarını uygulamaya koymaktır. Performans Hedefi 11.1: Belirlenecek prosedürler eksiksiz ve zamanında yerine getirilecektir. ÇalıĢma ortamlarının acil durumlara karģı güvenliği sağlanacaktır. Performans Göstergeleri 2010 Yılı Planlanan 2010 Yılı GerçekleĢen BaĢarı Seviyesi Hedef Sapma Performans Seviyesi Acil Durum Belirlemesi ve Sınıflandırılması ÇalıĢma ÇalıĢma 100% - YÜKSEK Acil Durumların GerçekleĢme Olasılıkları ve Olası Etkileri ÇalıĢma ÇalıĢma 100% - YÜKSEK Performans Hedefi 11.2: Olası bir acil durumda ASKĠ Genel Müdürlüğünün nasıl davranması gerektiğini belirleyen Acil Durum Yönetim Planı oluģturulacaktır. Performans Göstergeleri 2010 Yılı Planlanan 2010 Yılı GerçekleĢen BaĢarı Seviyesi Hedef Sapma Performans Seviyesi Belirlenen Eylemlerin Uygulamaya Konulması ÇalıĢma ÇalıĢma 100% - YÜKSEK Acil Durum Planının Güncellenmesi ÇalıĢma ÇalıĢma 100% - YÜKSEK Acil Durumlarda Görevlerin ve Sorumluların Belirlenmesi ÇalıĢma ÇalıĢma 100% - YÜKSEK Su Kaynaklarına Olası Tehdit Durumunda Alternatifler ÇalıĢma ÇalıĢma 100% - YÜKSEK Mobil ġebeke Bağlantı Olanaklarının Değerlendirilmesi ÇalıĢma ÇalıĢılmadı 0% 100% DÜġÜK Performans Hedefi 11.3: ġehirde Valilik, BüyükĢehir Belediyesi ve diğer bağlı kuruluģlar tarafından yapılan deprem ve Acil durumlara hazırlık çalıģmaları kapsamında yürütülen faaliyetler desteklenecek ve bu kapsamda ASKĠ Genel Müdürlüğü üzerine düģen görevleri belirleyerek gerekli düzenlemeleri yapacaktır. 63

64 Performans Göstergeleri 2010 Yılı Planlanan 2010 Yılı GerçekleĢen BaĢarı Seviyesi Hedef Sapma Performans Seviyesi Acil Durumlarda Diğer Kurumlarla Ortak Hareket ÇalıĢma ÇalıĢma 100% - YÜKSEK TABLO: 12 Stratejik Amaç 12: Halkın Ġhtiyaç ve bekelentilerine uygun, güvenilir hizmet sunumunda çağdaģ yaģamın gerekleriyle uyumlu olan bir hizmet binasını yapmak ve iģlemleri tek bir merkezden yürütmek ASKĠ Genel Müdürlüğünün bir baģka amacıdır. Performans Hedefi 12: 2010 Yılında hizmetlerin daha kaliteli, hızlı etkin v verimli olarak yerine getirilebilmesi için günün koģullarına uygun çağdaģ yeni bir Ana Hizmet Biinası yapımına yönelik olarak yer belirlenmesi ve mimari projesinin hazırlanmasını yerine getirmek. Performans Göstergeleri 2010 Yılı Planlanan 2010 Yılı GerçekleĢen BaĢarı Seviyesi Hedef Sapma Performans Seviyesi Ana Hizmet Binası Yer Belirlenmesi ve Mimari Projesinin Hazırlanması ÇalıĢma ÇalıĢılmadı 0% 100% DÜġÜK 2010 Yılında Genel Müdürlüğe bağlı birimler tarafından gerçekleştirilen faaliyetler şu şekildedir: İçmesu Yatırım Faaliyetleri: Adana il merkezinde ve 60 Km. çapındaki dairesel alandaki belde, köyler ve Karaisalı ilçesi ile mahallelerinde, yeni boru döşenmesi, pik ve asbest boruların değiştirilmesi, mevcut içme suyu borusu döşenmiş yerlerde farklı gerekçelerle deplase projeleri hazırlanması sebebiyle mt. İçme suyu borusu döşenmiş olup, bu işler için toplam ,04 TL yapım + 964,06 TL boru bedeli olmak üzere toplam ,10 TL ödeme yapılmıştır. 64

65 İçmesu şebekesi yapım çalışmalarından bir görünüm. Adana İli Karaisalı İlçesi Gökkuyu-Fadıl Mah. Arası TMY3 (Terfi Merkezi) Binası Yap. İşi, ASKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Alanında bulunan Sarıçam İlçesi Beyceli Mah. ile Seyhan İlçesi Mürseloğlu Mah.'deki mevcut ayaklı depoların Yıkım İşleri yapılmış olup bu işler için ,77 TL ödeme yapılmıştır yılında 1 adet içme suyu sondaj kuyusu açılmıştır ,00 TL ödeme yapılmıştır. Talepler karşılanmıştır. Öngörülen oranda içme suyu sondaj kuyusu açılamamıştır. Çatalan içme suyundan köylere ve çevre yerleşimlere içme suyu verilmesinden dolayı sondaj kuyusu açılma işimiz azalmıştır. ASKİ Genel Müdürlüğü İdari Bina ile Şantiye Tesisleri Operasyon Binası Tamir Bakım, Adana ASKİ Genel Müdürlüğü Merkez İdare Binası Genel Müdürlük Binası Bakım Onr. Yapım ile ASKİ Genel Müdürlüğü Şantiye Tesisleri Mevcut Binaların Tamir Bakım ve Onarım Yapım işleri yapılmış ve bu işler için ,68 TL ödeme yapılmıştır. Adana ASKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binaları Bakım Onarımı Ve İlave Prefabrik Hizmet Binası, Vezneler ile tahsilat şubeleri tamir bakım işleri için ,32 TL ödeme yapılmıştır. Adana ili Salbaş ve Çevre Yerleşimler İç. Su Prj. Çatalan Tahliye-Örcün-Salbaş Grubu ve Fadıl-Gökkuyu-Söğütlü DVA Grubu Arası İçmesu İsale ve Terfi Hattında Meydana Gelen İçmesu Arıza Onarım Yapım İşleri yapılmış olup, bu işler için ,01 TL ödeme yapılmıştır. Adana İli Sarıçam İlçesi Yeşiltepe Mah.ve Şahintepe Mah. Muh. Sokaklar, Mehmet Akif Ersoy Mah. Orhangazi Mah. Buruk Cumhuriyet Mah.Gültepe Mah.ve Muhtelif sokaklara ait İçmesu Abone Bağlantısı Yapım işleri yapılmış olup, bu işler için ,64 TL ödeme yapılmıştır. 65

66 Yukarıdaki resimlerde içme su isale ve terfi hattı yapım çalışmaları görülmektedir. ASKİ Genel Müdürlüğü Muhtelif Çaplarda Kelebek Vana ve Demontaj Parçalarının Alım ve Montajı, Adana İli Gökkuyu Mah.-Fadıl Mah.Arası Tmy3 Terfi Merkezi Binasında Kullanılmak üzere Muhtelif çap ve nitelikte 2 guruplu Milli Pompaların Temini ve Montajı, Adana İli Karaisalı İlçesi Gökkuyu-Fadıl Mah.Arası TMY3 (Terfi Merkezi) Binası Yapımı, ASKİ Genel Müdürlüğümüz hizmet alanında bulunan aciliyet arz edecek muh. mah ve sokaklara ait içmesu yatırım işlerinde kullanılmak üzere 1992 MT ve 1982 MT Q225 PVC içmesu boru temini ve nakli işleri yapımlı olup, bu işler için ,07 TL ödeme yapılmıştır yılında ; Seyhan ilçesinde mt. Yüreğir ilçesinde mt. Sarıçam İlçesinde mt. Çukurova ilçesinde mt. olmak üzere toplam mt. içmesu projesi yapılmıştır. Yapıların sıhhi tesisat proje onaylarından ve son vizelerden toplam 1679 adet proje incelenerek toplam ,38 TL tahsil edilmiştir yılında yapımına baģlanılan 15 adet içme su yapım iģinden 4 adeti 2010 yılı içerisinde tamamlanmıģ olup 11 adeti de 2011 yılı içerisinde sonuçlandırılacaktır. 1 Adana Ġli Seyhan Ġlçesi Ġle Çukurova Ġlçesi Ġçmesu Proj. Ve Muh. Mah. Ġç.Su. Dağ. ġeb. Yapım ĠĢi. 66

67 Adana Ġli Yüreğir Ġlçesi Ġle Sarıçam Ġlçesi Ġçmesu Proj. Ve Muh. Mah. Ġç.Su. Dağ. ġeb. Yapım ĠĢi. Adana Ġli Seyhan Ġlçesi Turhan Cemal Beriker Bulv.Boru Deplase Proj.Ve Muh. Mah. Ġç.Su. Dağ.ġeb.Yapım ĠĢi. ( Alt GeçiĢ Köprülerinin Yapıldığı Alanların Boru Deplaseleri ) Adana Ġli Seyhan Ġlçesi Seyhan Ġlçesi-Sarıçam Ġlçesi Ve Karaisalı Ġlçesi Ġç.Su.Boru Deplase Proj. Ve Muh. Mah. Ġç.Su. Dağ.ġeb.Yapım ĠĢi Adana Aski Genel Müdürlüğü Hizmet Binaları Bakım Onarımı Ve Ġlave Prefabrik Hizmet Binası Yapım ĠĢi Adana Ġli Çukurova Ġlçesi, Örcün-Dörtler-Topalak-Araplar Grup Köyleri Ġç.Su.Proj.Ve Muh. Mah. Ġç. Su. Dağ. ġeb. Yapım ĠĢi. Adana Ġli Yüreğir Ġlçesi Koza Bulvarı Ġçmesu Projesi Ve Muh.Mah.Ġçmesu Dağıtım ġebekesi Yapım ĠĢi. Adana Ġli SEYHAN Ġlçesi BARIġ MAH.Ġçmesu Projesi Ve Muh.Mah.Ġçmesu Dağıtım ġebekesi Yapım ĠĢi. 9 Adana Ġli Karaisalı Ġlçesi 500 M3 Deposu Yapım ĠnĢaat Yapım ĠĢi Adana Ġli Çukurova Ġlçesi Kabasakal-Çakalkuyusu Mah. Ġçmesu Projesi Ve Muh.Mah.Ġçmesu Dağıtım ġebekesi Yapım ĠĢi Adana Ġli Seyhan ilçesi Zeytinli, Beyaz ve Araplar Mah. (D400 kenarı) Ġçmesu Projesi Ve Ġçmesu Dağıtım ġebekesi Yapım ĠĢi Adana Ġli Sarıçam Ġlçesi D4b Su Deposu Boynuyoğun Toki Konutları Kozan Yolu Arası Ġçmesu Projesi Ve Muh.Mah.Ġçmesu Dağ.ġeb.Yap.ĠĢi. 13 Adana Aski Genel Müdürlüğü Çatalan Ġçmesu Arıtma Tesisleri Bina Bakım Onarım ĠĢi. 14 Adana Ġli Karaisalı Ġlçesi Körüklü Mah. Ġç.Su.Prj.Ve Ġç.Su.Dağ.ġeb.Yapım ĠĢi. 15 ASKĠ Genel Müdürlüğü ġantiye Tesisleri Mevcut Binaların Tamir Bakım ve Onarım Yapım ĠĢi 2010 Yılında Doğrudan Temin yöntemiyle yapımına baģlanılan 24 adet içmesu arıza ve yapım iģinin tamamı yıl içerisinde tamamlanmıģtır. Yapımı tamamlanan doğrudan temin iģlerine ait tablo Ģu Ģekildedir: Adana İli Sarıçam İlçesi Yeşiltepe Mah Ve Şahintepe Mah.Muh.Sok.lar İçmesu Abone Bağlantısı Yapım İşi Adana İli Salbaş Ve Çevre Yerleşimler İçmesu Projesi Çatalan Tahliye-Örçün-Salbaş Gurubu Ve Fadıl Gökkuyu Söğütlü DVA Gurubu arası içmesu isale ve terfi hattında meydana gelebilecek İçmesu arıza onarım Yapım işi Aski Genel Müdürlüğü Sarıçam İlçesi Mehmet Akif Ersoy Mah.- Orhan Gazi Mah.-Buruk Cumhuriyet Mah. Ve Gültepe Mah.İle Muh.Sok.Lara Ait İçmesu Abone Bağlantısı Yapım İşi Adana İli Salbaş Ve Çevre Yerleşimler İçmesu Projesi Çatalan Tahliye-Örçün-Salbaş Gurubu Ve Fadıl Gökkuyu Söğütlü DVA Gurubu arası içmesu isale ve terfi hattında meydana gelebilecek İçmesu arıza onarım Yapım işi ASKİ genel Müdürlüğü Kanalizasyon Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Hizmet Binası ile Sağlık Hizmetleri Binası Bakım ve Onarım Yapım İşi Adana ASKİ Genel Müdürlüğü Merkez İdare Binası Genel Müdürlük Odası Bakım Onarım Yapım İşi 67

68 Adana İli Sarıçam İlçesi Suluca Yayla Evleri -Kiraz Mah Arası İçmesu Dağıtım Şebekesi Yapım İşi Adana İli Karaisalı İlçesi Eğlence Köyü Mevcut Kuyu Yanına Körüklü Mah.Ve Grup Köyler İçin 1 Adet İçme Su Sondaj Kuyusu Açılması Sarıçam Belediyesince Gültepe Mah.Muh.Sk.'larda Beton Parke taş ile Yol ve Tretuvar Düzenlemesi Yapılacağından Söz Konusu Mahalde İçmesu Altyapı Çalışmalarının Acilen Yapılması Kapsamında Sarıçam İlçesi Gültepe Mah.Muh.Sk.'lara ait İçmesu Abone Bağ.Yap.İşi 22/d ASKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Alanında bulunan Sarıçam İlçesi Beyceli Mah.ile Seyhan İlçesi Mürseloğlu Mah.'deki mevcut ayaklı depoların Yıkım İşi 22/d Adana İli 100.Yıl Mah Soakak İçmesu Projesi ve Muh.Mah.İçmesu PVC Boru Döşeme İşi ile Maslak Odası Yap.İşi 22/d ASKİ Genel Müdürlüğümüz hizmet alanında bulunan aciliyet arz edecek muh.mah ve sokaklara ait içmesu yatırım işlerinde kullanılmak üzere 1992 MT Q225 PVC içmesu boru temini ve nakli işi ASKİ Genel Müdürlüğümüz hizmet alanında bulunan aciliyet arz edecek muh.mah ve sokaklara ait içmesu yatırım işlerinde kullanılmak üzere 1992 MT Q225 PVC içmesu boru temini ve nakli işi 22/d ASKİ Genel Müdürlüğü Muhtelif Çaplarda Kelebek Vana ve Demontaj Parçalarının Alım ve Montajı İşi ASKİ Genel Müdürlüğü Şantiye Tesisleri Operasyon Binası Tamir Bakım İşi ile İdare Binası Çay Ocağı Yapımı,İdare Binası3-4 Kat Arşiv Odası İçin PVC Doğrama İmalatı ile Bölme Yapılması ve Diğer Muhtelif İnşaat Yapım işi Adana İli Çukurova İlçesi Çatalkuyusu Eczakent Sitesi Onü İçmesu Projesi İçmesu PVC Boru Deplase Yapım İşi ASKİ Hizmet alanında bulunan Karaisalı İlçesi Kuzgun Mah.Mevcut içmesu deposunun bakım ve onarım işi 22/d 18 Adana İli Sarıçam İlçesi Buruk Mezarlığı 2.Kısım İçmesu Projesi İç.Su.Dağ.Şeb.Yapım İşi. 19 Adana İli Karaisalı İlçesi Gökkuyu-Fadıl Mah.Arası TMY3 (Terfi Merkezi) Binası Yap.İşi 20 Adana İli Sarıçam İlçesi Mustafalar Köyü İçmesu Projesi İçmesu Dağıtım Şebekesi Yapım İşi 21 seyhan ilçesi yeşiloba mah.turan cemal beriker bulvari içmesu deplase projesi yapim işi 22 Yüreğir İlçesi Atakent Mah.İçmesu Projesi Ve Muh.Mah. İçmesu Dağıtım Şebekesi Yapım İşi 23 Adana İli Karaisalı İlçesi Gökkuyu-Fadıl Mah.Arası TMY3 (Terfi Merkezi) Binası Yap.İşi 24 Adana İli Gökkuyu Mah.-Fadıl Mah.Arası Tmy3 Terfi Merkezi Binsında Kullanılmak üzere Muh.Çap ve Nitelikte 2 guruplu Milli Pompaların Temini ve Montajı İşi Ayrıca yine 2010 yılı içerisinde aģağıda isimleri yazılan 37 adet içme su ve yapı iģlerinin kesin hesabı incelenmiģ ve sonuçlandırılmıģtır. 68

69 1 Yüreğir İlçesi Akkuyu-Çarkıpare Bahçelievler Mah.İç.Su.Prj.ve Muh.mah.İç.Su.Dağ.Şeb.Ya.İşi. 2 ASKİ Hizmet alanında bulunan muhtelif kırsal mahallelerin (Aydınyurdu, Çamlıca, Yeniyayla, Turunçlu, Çaylı, Avcılar, Sarıçam, Küçükçınar, Tatık Mahalleleri içmesu proj. Ve Muh.Mah.İç.Su.Dağ.Şeb.Yap.İşi. 3 Yüreğir İlçesi Havutlu Beldesi -Hasan Şaş Bulvarı Üzeri İletim hattı İç.Su.Prj.İçmesuyu Dağ.Şeb.Yap.İşi. 4 Adana İli Seyhan -Çukurova ve Karaisalı İlçeleri İç.Su.Prj.ve Muh.Mah.İçmesu Dağ.Şeb.Yap.İşi 5 Karaisalı İlçesi Başkıf Mah.ile Tatık Mah. İç. SuPrj.ve Muh.Mah.İçmesu Dağ.Şeb.Yap.İşi 6 Adana İli Seyhan -Çukurova ve İlçeleri Yüreğir Sarıçam İlçeleri Muh.Mah.İçmesu Dağ.Şeb.Yap.İşi 7 ASKİ Genel Müdürlüğü Şantiye Tesisleri Mevcut Binaların Tamir Bakım ve Onarım Yapım İşi 8 Adana İli Yüreğir İlçesi ile Sarıçam İlçesi İç. Su Prj.ve Muh.Mah.İç.Su.Dağ.şeb.Yap.İşi. 9 Çatalan Spor Komp.75x55 m. ölçülerindeki Futbol Sahası Sentetik Çim Tel Fens Yap. 10 Seyhan İlçesi D5A Deposu Esentepe (Eski Yeşil Vadi ) Kon.İç.Su.Dağ.Şeb.Yap. 11 Seyhan İlçesi yenidam-gölbaşı-kılanoğlu Mah. İç. Su.Prj.ve Muh.mah.İç.Su.Dağ.Şeb.Yap.İşi. 12 Yüreğir İlçesi Sarıçam Mah.1 Adet 30 m3 İçmesu Deposu Yapımı ile Aydınyurdu ve Mustafalar Mah.100 m3 İçmesu Deposu Yap.İşi 13 Seyhan Bölgesi Otomasyon ve SCADA Sistemi Revizyon Yap. İşi. 14 Adana İli Çukurova İlçesi Çatalkuyusu Eczakent Sitesi Onü İçmesu Projesi İçmesu PVC Boru Deplase Yapım İşi 15 ASKİ Genel Müdürlüğü Şantiye Tesisleri Operasyon Binası Tamir Bakım İşi ile İdare Binası Çay Ocağı Yapımı, İdare Binası 3-4 Kat Arşiv Odası İçin PVC Doğrama İmalatı ile Bölme Yapılması ve Diğer Muhtelif İnşaat Yapım işi 16 ASKİ Genel Müdürlüğü Muhtelif Çaplarda Kelebek Vana ve Demontaj Parçalarının Alım ve Montajı İşi 17 Adana İli Karaisalı İlçesi Gökkuyu-Fadıl Mah.Arası TMY3 (Terfi Merkezi) Binası Yap.İşi 18 Adana İli Gökkuyu Mah.-Fadıl Mah.Arası Tmy3 Terfi Merkezi Binsında Kullanılmak üzere Muh.Çap ve Nitelikte 2 guruplu Milli Pompaların Temini ve Montajı İşi 19 Adana İli Karaisalı İlçesi Gökkuyu-Fadıl Mah.Arası TMY3 (Terfi Merkezi) Binası Yap.İşi 20 ASKİ genel Müdürlüğü Kanalizasyon Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Hizmet Binası ile Sağlık Hizmetleri Binası Bakım ve Onarım Yapım 21 Adana İli Sarıçam İlçesi Yeşiltepe Mah.ve Şahintepe Mah. Muh. Sk.'lar İçmesu Abone Bağlantısı Yap. İşi 22 Salbaş ve Çevre Yerleşimler İçmesuyu İletim Hatları Projesi - Çatalan İsale Tahliyesi - Örcün-Salbaş Grubu ve Fadıl Gökkuyu Söğütlü DVA Grubu arası İçmesu İsale Hattında meydana gelen içmesu arıza onarım Yapım İşi. 23 ADANA ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ İDARE BİNASI GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI BAKIM ONR. YAPIM İŞİ. 24 ADANA İLİ KARAİSALI İLÇESİ EĞLENCE KÖYÜ MEVCUT KUYU YANINA KÖRÜKLÜ MAH.VE GRUP KÖYLER İÇİN 1 ADET İÇME SU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI 25 Adana İli SARIÇAM İlçesi SULUCA EVLERİ -KİRAZ MAH ARASI İçmesu Dağıtım Şebekesi Yapım İşi 26 Salbaş ve Çevre Yerleşimler İçmesuyu İletim Hatları Projesi - Çatalan İsale Tahliyesi - Örcün-Salbaş Grubu ve Fadıl Gökkuyu Söğütlü DVA Grubu arası İçmesu İsale Hattında meydana gelen içmesu arıza onarım Yapım İşi. 69

70 27 Adana İli Sarıçam İlçesi Mehmet Akif Ersoy Mah.Orhangazi Mah.-Buruk Cumhuriyet Mah.ve Gültepe ile Mah. Muh. Sk.'lar İçmesu Abone Bağlantısı Yapı İşi 28 Sarıçam Belediyesince Gültepe Mah. Muh. Sk.'larda Beton Parke taş ile Yol ve Tretuvar Düzenlemesi Yapılacağından Söz Konusu Mahalde İçmesu Altyapı Çalışmalarının Acilen Yapılması Kapsamında Sarıçam İlçesi Gültepe Mah. Muh. Sk.'lara ait İçmesu Abone Bağ. Yapım İşi 29 ASKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Alanında bulunan Sarıçam İlçesi Beyceli Mah.ile Seyhan İlçesi Mürseloğlu Mah.'deki mevcut ayaklı depoların Yıkım İşi 30 Adana İli 100.Yıl Mah Soakak İçmesu Projesi ve Muh. Mah. İçmesu PVC Boru Döşeme İşi ile Maslak Odası Yapım İşi 31 ASKİ Genel Müdürlüğümüz hizmet alanında bulunan aciliyet arz edecek muh. mah ve sokaklara ait içmesu yatırım işlerinde kullanılmak üzere 1992 MT Q225 PVC içmesu boru temini ve nakli işi 32 ASKİ Hizmet Alanında bulunan Karaisalı İlçesi Kuzgun Mah.Mevcut içmesu deposunun bakım ve onarım işi 33 ASKİ Genel Müdürlüğümüz hizmet alanında bulunan aciliyet arz edecek muh. mah ve sokaklara ait içmesu yatırım işlerinde kullanılmak üzere 1986 MT Q225 PVC içmesu boru temini ve nakli işi 34 Adana İli Sarıçam İlçesi Buruk Mezarlığı 2.Kısım İçmesu Projesi İçme su. Dağ. Şeb. Yapım İşi. 35 Adana İli Sarıçam İlçesi Mustafalar Köyü İçmesu Projesi İçmesu Dağıtım Şebekesi Yapım İşi 36 Seyhan ilçesi Yeşiloba Mah.Turan Cemal Beriker Bulvarı içmesu deplase projesi yapım işi 37 Yüreğir İlçesi Atakent Mah.İçmesu Projesi Ve Muh. Mah. İçmesu Dağıtım Şebekesi Yapım İşi 2010 yılında Çatalan İçmesu Arıtma Tesislerinden İçme ve kullanma suyu üretim, arıtım ve dağıtımına devam edilmiştir. 70

71 Adana nın Doğusuna ve Batısına resimde görülen Doğu ve Batı köprülerine monte edilen borular sayesinde Çatalan İçmesuyu taşınmaktadır. Çatalan İçmesu Arıtma Tesisinden bir görünüm yılında İçme ve kullanma suyu üretim, arıtım ve dağıtımı işelemleri kesintisiz olarak devam etmiştir yılı içerisinde İçmesuyu Arıtma Tesisinde m³ su üretilmiş olup bunun m³ ü Seyhan Bölgesine, m³ ü Yüreğir Bölgesine verilmiştir yılında hizmet sahasına verilen günlük m³ su miktarı, kayıp ve kaçak ile yapılan çalışmalar neticesinde 2010 yılında günlük m³ e düşmüştür Yılı ile 2010 yılları arasındaki şehre verilen su miktarlarına ait tablo aşğıdaki gibidir. Yıl Kuyu+Kaynak (m 3 /yıl) ADANA İÇME VE KULLANMA SUYU TEMİN MİKTARLARI ÇATALAN İÇMESUYU ARITMA TESİSİ + KUYULAR + KAYNAKLAR YILLIK SU TEMİN ÇİZELGESİ ( ) Çatalan İçmesu Arıtma Tesisinden Verilen Seyhan- Çukurova Bölgesi (m3/yıl) Sarıçam - Yüreğir Bölgesi (m3/yıl) 71 Çatalan Toplamı (m 3 /yıl) Hizmet Sahası Toplamı (m 3 /yıl) Günlük Ortalama Çatalan (m 3 /gün) Tüm Hizmet sahası (m 3 /yıl)

72 (*): 2006'dan sonraki kuyu değerleri belde ve mahallere verilen su miktarıdır ve tahmini değerlerdir Yılı DIA şebeke DIIA şebeke DIIIA1 şebeke Çukurova- Seyhan Bölgesi (m3/gün) DIIIA3 şebeke DIVA şebeke DVA şebeke Toplam DIB Şebeke Sarıçam-Yüreğir Bölgesi (m3/gün) DIIIB Şebeke DIVB Şebeke Toplam Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam Ort(m3/ay) Ort(m3/gün) İçmesuyu arıtımı için arıtma prosesinde kimyasal sarf malzemesi olarak toplam kg demir (III) klorür, kg klor kullanılmıştır. Kuyu ve kaynaklarda kullanılan klor miktarı kg olup 2010 yılında dezenfeksiyon için kullanılan klor miktarı ( gaz, sıvı, tablet) toplam kg. dır. 72

73 İçmesu Arıtma Tesisi Klorlama Odasından bir görünüm yılında Su Arıtımı için PAC ve Polimer kullanılmamıştır ve 2010 Yılları arasında içme su dezenfeksiyon ve arıtımı için kullanılan kimyasallara ait tablo aşağıdaki gibidir. İÇMESU DEZENFEKSİYONU VE ARITIMI İÇİN KULLANILAN KİMYASALLAR ( YILLARI) KLOR (kg)- Dezenfeksiyon Kimyasal - Çöktürme Yıllar Kuyular + Kaynak Çatalan Arıtma Tesisi Toplam Demir(III) Klorür (Kg) PAC ( kg) Polimer (Kg) İçmesuyu arıtma prosesinde çamur bertarafı için 1.780,14 kg anyonik ve 1.622,69 kg katyonik olmak üzere toplam 3.402,83 kg polimer kullanılmış olup toplam kg çamur uzaklaştırılmıştır. Aşağıdaki tabloda yılları arasında çamur bertarafı için kullanılan anyonik ve katyonik polimer miktarları ile bertaraf edilen çamur miktarına ait bilgiler görülmektedir. Çamur Bertarafı İçin Harcanan Kimyasallar ( YILLARI) 73

74 YILLAR Tesis alınan Hamsu miktarı Arıtılan Su Miktarı Filtre yıkama İçin Harcanan Su Miktarı Anyonik Polimer Katyonik Polimer Üretilen çamur Miktarı m³ m³ m³ kg kg kg , , , , , , , , , , , , , , , , , , Çatalan İçmesu Arıtma Tesisi Vana Odasından bir görünüm yılı içerisinde içme suyu üretim ve arıtımı için, içmesuyu arıtma tesisinde kwh pompa istasyonlarında su terfi ve dağıtımı için kwh olmak üzere toplam kwh elektrik enerjisi kullanılmıştır. Aşağıdaki tabloda 1996 ve 2010 yılları arasında Çatalan İçmesu Arıtma Tesisinde, Susu kuyuları ve diğer tesislerde üretilen su miktarları için harcanan elektrik kwh değerleri görülmektedir. 74

75 ADANA ĠÇME VE KULLANMA SUYU ĠÇĠN TÜKETĠLEN ELEKTRĠK ENERJĠ MĠKTARLARI ( ) ÇATALAN ĠÇMESUYU TEMĠN SĠSTEMĠ + KUYU VE DĠĞER TESĠSLER YILLIK ÜRETĠLEN VE TÜKETĠLEN ENERJĠ MĠKTARI Yıl Kuyu ve diğer Tes Çatalan Ġçmesuyu Temin Sistemi Toplam Üretilen Su Miktarı (m3) Elektrik Enerjisi (kwh) Üretilen+ Arıtılan Su Miktarı (m3) Elektrik Enerjisi (kwh) Üretilen + Arıtılan Su Miktarı (m3) Elektrik Enerjisi (kwh) Birim su için tük.ener (kwh/m3) , , , , , , , , , , , , , , , Yılında içme su üretimi için tüketilen kwh elektriğin kwh ı (% 86) Pompa İstasyonlarında, kwh ı (% 14) ise Çatalan İçmesu Arıtma tesisinde kullanılmıştır. Bu verilere ait grafik şu şekildedir Yılında vatandaşlarımıza Avrupa, dünya ve uluslararası standartlara uygun, kaliteli ve sağlıklı içme ve kullanma suyu sağlanmıştır İçmesuyu arıtma tesisi laboratuarında; hamsu, arıtma prosesi, depolar, dağıtım şebekesi, köy ve beldelerin kalite kontrolü için adet parametre analizi yapılmış olup elde edilen sonuçlar raporlanarak dosyalanmıştır. 75

76 Aylık ve günlük periyotlarda kontrol ve denetim amaçlı şebekeden içme ve kullanma suyu numuneleri İl Sağlık Müdürlüğü elemanları beraberinde alınarak, analizleri Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsünde ve TÜBİTAK ta yaptırılmıştır. Analiz raporları Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde aylık olarak yayınlanmaktadır. Çatalan İçmesu Arıtma Tesisleri su analiz laboratuvarından bir görünüm. Su kaynağımız olan Çatalan Barajı suyunun karekteristik özelliklerinin tesbiti, ilgili yönetmelik esaslarına uygun olarak yaptırılmıştır. Çatalan İçmesuyu Temin Sistemi Tesisleri ile kaliteli, hijyenik ve sağlıklı şebeke suyunun halka tanıtılması için bilgilendirme ve tanıtma çalışmaları yapılmıştır. İl Sağlık Müdürlüğünce, şebekede su kalitesi hususunda tesbit edilip bildirilen olumsuzluklar zamanında giderilmiştir. Çatalan Baraj gölü havzasının korunması çalışmalarında İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışmalar yürütülmüştür. İçmesuyu arıtma tesisi, su depoları ve pompa istasyonlarının çevre düzenlemesi ile isale hattı kontrol elemanları vana odaları bakımı için toplam lt benzin kullanılmıştır. İçmesuyu arıtma tesisi, su depoları ve pompa istasyonlarında elektrik enerji kesintilerinde su üretim, arıtım ve dağıtımının sürekliliğinin sağlanması için dizel jeneratörlerde toplam lt mazot kullanılmıştır. İçmesuyu Temin Sisteminin İşletilmesi: Adana kentinin su ihtiyacı AB, EPA, WHO ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe uygun standartlarda üretilmiş, içme suyu temin sisteminin ekonomik ve verimli şekilde işletilmesi sağlanmıştır. Tüketicilere sunulan içme kullanma suyunun kalite kontrolü İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik esaslarına uygun olarak yürütülmüştür. Kalite belirleme çalışmaları, Çatalan İçme Suyu Arıtma Tesisi Laboratuarında ve hizmet satın alınmak suretiyle yetkili uzman kuruluşlarda yaptırılmıştır. Çatalan Baraj Gölünden alınan hamsuyun arıtma tesisine alındığı noktada kalitesi belirlenmektedir. Anlık, haftalık, aylık, periyotlarda kalite parametreleri analiz edilmektedir. Ayrıca İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların 76

77 Kalitesine Dair Yönetmelik esaslarına uygun kalite çalışmaları yürütülmektedir. Sonuçlar değerlendirilmekte, ilgili kurumlar bilgilendirilmektedir. Ham su kalitesi; yönetmelik Ek-1 deki kalite kategorileri ile karşılaştırılmıştır. Arıtma tesisine alınan ham suyun kalite kontrolü arıtma üniteleri boyunca devam etmektedir. Ön dezenfeksiyon, koagülant dozlaması, durultucu, filtreleme ve dezenfeksiyon üniteleri performansları izlenmekte, arıtma çıkışı ve depolarda su kalitesi sürekli kontrol edilerek sonuçlar belgelendirilmiştir. Depolardan ana dağıtım hatlarıyla şebekelere, oradan iç şebeke sistemiyle tüketicilere ulaştırılan içme kullanma suyunun kalite kontrolü şebekelerde ve tüketici musluklarında sürdürülmektedir. Yönetmelikle belirlenen parametreler, istenen periyotlarda analizi yapılarak takip edilmektedir. Sonuçlar dağıtım hatlarının sağlığı konusunda belirleyici olmaktadır. Çalışmalar İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri beraberinde yürütülmüştür. İçmesuyu Tesislerinin korunması halk sağlığı açısından ve tesislerin muhafazası açısından son derece önem arz etmektedir. Tesislerin koruma ve güvenliği 5188 sayılı Özel Güvenlik Yasası çerçevesinde hizmet alımı ile sağlanmış, tesislerin koruma ve güvenlik planları Emniyet, Jandarma ve diğer güvenlik birimleri ile koordineli olarak yapılmıştır. 1 adet içme suyu su alma yapısı, Çatalan içme suyu arıtma tesisi, 10 adet su deposu, 7 adet pompa istasyonu, 2 adet Su İletim köprüsü (Doğu ve Batı köprüsü), 4 adet yedek pompa istasyonu, Genel Müdürlük binası ve Şantiye Tesisleri, Atık su Arıtma Tesisleri ve tahsilat şubelerinin 24 saat kesintisiz koruma ve güvenliği hizmet alımı ile 137 Özel güvenlik görevlisi ve bir özel güvenlik yöneticisi ile sağlanmıştır. 77

78 Çatalan Barajının hemen yanında bulunan ASKİ Çatalan Su Alma Yapısından bir görünüm. Su Alma Yapısı sayesinde yaz ve kış aylarında şebekeye verilen içmesuyunun soğukluğu ayarlanabilmektedir Yılında Çatalan içmesuyu temin sisteminde bulunan tesislerin işletme, bakım ve onarım işlerinin yapılması hizmet alımı yoluyla temin edilmiştir. Bu kapsamda şu işler yaptırılmıştır; Su arıtma tesisine Çatalan Barajından su temin eden toplam m 3 /gün kapasiteli Su Alma Yapısı, İletim Tüneli, İsale Hattı ve Giriş Yapısının işletme ve bakım işleri, Çatalan İçmesuyu Arıtma Tesisi m 3 /gün kapasiteli 1. ve 2. aşama kısmının işletme ve bakım işleri, Çatalan Arıtma Tesisi-Ana Su Depoları arasında su iletimini sağlayan; yaklaşık m. isale hattı, yaklaşık m. köprü ile göl geçişi ve yaklaşık 8.100m. iletim tünelinden oluşan su iletim sisteminin işletme ve bakım işleri, Ana Su Depoları Dağıtım Şebekesi arasında su iletimini sağlayan; yaklaşık m uzunluğundaki ana dağıtım şebekesinde bulunan tahliye ve vantuzların işletme ve bakım işleri, 5 i Seyhan ve 4 ü Yüreğir İlçelerinde olmak üzere toplam m 3 (1000 m³ ten m³ e kadar) kapasiteli 9 adet Su Deposunun işletme ve bakım işleri, 4 ü Seyhan ve 3 ü Yüreğir İlçelerinde olmak üzere toplam 7 adet Pompa İstasyonunun işletme ve bakım işleri, Arıtma Tesisi, İsale Hattı, Su Depoları ve Pompa İstasyonlarının merkezi olarak işletilmesi için tesis edilmiş SCADA ve Otomasyon sisteminin işletme ve bakım işleri, Scada ve Otomasyon Odasından bir görünüm. İçmesu Depolarının iç temizlikleri yapılarak izolasyonları ve antibakteriyel boya ile boyanması işleri yapıldı. 78

79 İsale hattında güzergahında bulunan zemini zayıf noktaların iyileştirilmesi işleri yapıldı. Su kalitesinin izlenmesi ve kontrolü amacıyla Çatalan baraj gölü, hamsu girişi, arıtma prosesi değişik aşamaları, arıtma tesis çıkışı, depolar, dağıtım şebekesi, abone muslukları, köy ve beldelerin içmesuyu kalite kontrolü için numuneler alınıp, analiz ve ölçümleri yapılmış ve raporlanmıştır Yılı içerisinde muhtelif çapta ve cinslerde meydana gelen toplam adet içmesu arıza ve onarım işlerinde m 3 tuvenan malzeme kullanılmıştır Yılı içerisinde belde ve köylerdeki içmesu arızası ve yapımı için Salbaş Bölgesinde, Geçitli Bölgesinde ve Doğankent Bölgesinde 3 adet tam teşekküllü ekip oluşturulmuştur Yılı içerinde belde ve köylerde 4 adet yeni pompa montajı yapılmıştır. Ayrıca ıslah çalışması nedeniyle 25 adet yeni pompa montajı yapılmıştır. Yıl içinde toplam 750 adet muhtelif arızaya müdahale edilmiş olup adet periyodik bakım işlemi gerçekleştirilmiştir. İçmesu şebekelerinin pompa istasyonlarında meydana gelen arızaları gidermek için m muhtelif özelliklerde kablo kullanılmıştır. 50 adet yeni elektrik panosu imal edilmiş olup ilgili yerlerine monte edilmiştir. Ayrıca 7 adet yeni trafo montajı yapılmıştır. 2010Yılı içerisinde İçme suyu arızalarına yönelik çalışmalar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 79

80 Kanalizasyon Yatırım Faaliyetleri CĠNSĠ (ÇAPI) EVSEL ABONE TAMĠRATI VE KONTROL VANA TESĠSĠ YAPILAN ADET PVC PVC PVC PVC /140 PVC PVC PVC PVC /280 PVC PVC /400 PVC CTP CTP CTP CTP CTP CTP CTP CTP - EVSEL ABONE BAĞLANTISI DZ BETON (m3.) 429,00 KĠLĠT TAġI DÖġENMESĠ (m2.) MUHTELĠF ÇAPLARDA BORU DEPLASMANI VE DÖġENMESĠ (m.) Yılında ,35 metre kanalizasyon ve yağmur suyu borusu döşenmiştir. Bölgelere göre yapılan kanalizasyon inşaatlarının dağılımı şu şekildedir: Seyhan ilçesine ,01 metre kanalizasyon-yağmursuyu, Yüreğir ilçesine ,61 metre kanalizasyon-yağmursuyu, Çukurova ilçesine ,72 metre kanalizasyon-yağmursuyu, Sarıçam ilçesine ,82 metre kanalizasyon-yağmursuyu, Karaisalı İlçesine 3.162,19 metre kanalizasyon-yağmursuyu, olmak üzere toplam ,35 metre hat döşenmiştir. 80

81 Kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi ihalelerine 2010 yılı birim fiyatlarıyla toplam ,68 TL ödeme yapılmıştır. D 400 Karayolu Yağmursuyu Deplase Çalışmasından Bir Görünüm Ayrıca 2010 yılında; Seyhan da mt. kanalizasyon ve yağmursuyu, Çukurova da mt. kanalizasyon ve yağmursuyu, Yüreğir de mt. kanalizasyon ve yağmursuyu, Sarıçam da mt. kanalizasyon ve yağmursuyu, Karaisalı da mt. kanalizasyon ve yağmursuyu, olmak üzere toplam mt. kanalizasyon ve yağmursuyu projesi yapılmıştır Yılı içerisinde ihale yoluyla Kuzey Doğu Bölgesinde (Kabasakal-Şambayat-Karahan-Kurttepe-Küçükdikili-Atıksu Arıtma Tesisi arası) mt. kollektör ve şebeke hattı, TD8- Demiryolu Köprü altı arası mt. Yağmursuyu, mt. Sofulu Bucak dere ıslah projesi yapılmıştır. Seyhan ilçesi Akkapı Mah ada 1 nolu 9361 m2 parsel şantiye depo alanları için ,00 TL ödenerek kamulaştırılmıştır. Sarıçam ilçesi Bayramhacılı köyü 252 (549) kısmi parsel 7,35 m2 için TL ödenerek kamulaştırılmıştır. Kanalizasyon inşaat esnasında zarar verilen bezelye-buğday bitkilerine toplam 744,00 TL hasar bedeli ödenerek işlemleri yapılmıştır Tarihi itibari ile 2009 yılında ihalesi yapılıp 2010 a sari 2 adet kanalizasyon inşaatı iş tamamlanmıştır. 81

82 2010 Yılında 19 adet kanalizasyon ve yağmursuyu inşaatı yapım işi ihale edilerek işe başlanılmıştır. 19 Adet kanalizasyon ve yağmursuyuna işine ait tablo şu şekildedir: 2010 YILI İÇERİSİNDE AŞAĞIDA İSİMLERİ YAZILAN 19 ADET KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU YAPIM İŞİNİN İHALESİ YAPILMIŞTIR S.NO: İŞİN ADI ADANA BÜYÜKŞEHİR BELD. SINIRLARI İÇERSİNDE KALAN YÜREĞİR VE SARIÇAM İLÇESİ MUH. CAD. YAĞMURSUYU İNŞ. YAP. İŞİ ADANA BÜYÜKŞEHİR BELD. SINIRLARI İÇERSİNDE KALAN SEYHAN VE ÇUKUROVA İLÇESİ MUH. CAD. YAĞMURSUYU İNŞ. YAP. İŞİ EMEK MAH.-HAVAALANI KAVŞAĞI-ÇINARLI MAH. D 400 KAVŞAĞI KANALİZASYON BY PASS İNŞAATI YAPIM İŞİ SEYHAN VE ÇIKUROVA İLÇESİ III. MUH. MAHALLELER KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ 5 YÜREĞİR VE SARIÇAM İLÇESİ III. MUH.MAHALLELER KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ SEYHAN, ÇUKUROVA VE YÜREĞİR İLÇESİ IV. MUH.MAHALLELER KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ REŞATBEY MAHALLESİ D-400 2,50*2,50 BAKS YAĞ.SUYU,ÇINARLI MAH.D-400 KAVŞAĞI DEPLASMANI İŞİ SEYHAN, ÇUKUROVA İLÇESİ 5.KISIM MUH. MAHALLELER KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ 9 ADANA ASKİ DOĞU ATIKSU ARITMA TESİSİ BETONARME ÇEVRE DUVARI YAPIM İŞİ SAKARYA MAH. YENİ AÇILAN İMAR YOLU-CUMHURİYET CAD. ZİYAPAŞA BLV. VE YÜREĞİR İLÇESİ AKDENİZ MAH. 200 SOK. (DOĞU ARITMA TESİSİ YANI) YAĞ.SUYU İNŞ. 10 YAPIM İŞİ 11 SEYHAN, ÇUKUROVA, YÜREĞİR VE SARIÇAM İLÇESİ 5.KISIM MUH.MAH. KNZ. İNŞ. YAP. İŞİ 12 SEYHAN VE ÇUKUROVA İLÇESİ MUH.MAH. 2. KISIM YAĞ.SUYU. İNŞ.YAP.İŞİ 13 KARAİSALI, ÇUKUROVA, SARIÇAM, SEYHAN VE YÜREĞİR İLÇESİ MUH. MAHALLELER KANALİZASYON İNŞ.YAP.İŞİ 14 YÜREĞİR VE SARIÇAM İLÇESİ MUH.MAH. 2. KISIM YAĞMURSUYU. İNŞ.YAP.İŞİ 15 YÜREĞİR VE SARIÇAM İLÇESİ MUH. MAHALLELER KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ 16 KURTULUŞ MAH. (ZİYAPAŞA BLV. İLE MİTHAT SARAÇOĞLU CAD.), CEMALPAŞA MAH. (GAZİPAŞA BLV.) VE MUHTELİF MAHALLELER KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ 17 YÜREĞİR ATIKSU ARITMA TESİSİSİ GAZ EMİSYONU BERTARAF SİSTEMİ İŞİ 18 ÇUKUROVA İLÇESİ TOROS MAH. M. KARTAL BLV. YAĞMURSUYU İNŞ. YAPIM İŞİ 82

83 19 SEYHAN VE ÇUKUROVA-YÜREĞİR VE SARIÇAM İLÇESİ 6. KISIM KNZ.İNŞ YAPIM İŞİ Kanalizasyon İnşaatı Yapım Çalışmalarından Bir Görünüm 2010 yılında 797 adet kanalizasyon parsel bacaları yapımı tamamlanmıştır.sarıçam ilçesinde Bucak deresi yağmur suyu kanalı projesi yapımı kapsamında 1300,00 metre uzunluğunda, ağız genişliği 10,50 metre, taban genişliği 4, 00 metre genişliğinde ve 3,00 metre yüksekliğinde betonarme kaplama açık kanal yapılarak tamamlanmıştır yılında D400 karayolunda alt geçit çalışmalarından dolayı 2,5*2,5 mt iç ölçülerinde 492 metre uzunluğunda betonarme kare baks, 443 metre Q1600 mm. İç çapında betonarme boru, Seyhan ilçesi sarıhuğlar mevkiinde TOKİ konutları önünde 1375,00 mt uzunluğunda 80*120 cm iç ölçülerinde 2 gözlü betonarme baks döşenmesi işi tamamlanmış olup, görüldüğü üzere büyük çaplı borular döşenmiştir Yılı içerisinde aciliyet arz eden yerlerin kanalizasyon inşaatı işleri Doğrudan Temin yöntemiyle yaptırılmış olup bu yerlere ait tablo aşağıdaki gibidir YILI İÇERİSİNDE 37 ADET KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU (DOĞRUDAN TEMİN YOLU İLE) YAPIM İŞİ YAPILMIŞTIR. S.NO: 1 İŞİN ADI SARIÇAM İLÇESİ YEŞİLTEPE VE ŞAHİNTEPE MAH. KANL. PARSEL BACALARI VE ÇIKIŞLARI (ABONE BAĞL. KADAR) İNŞ. İŞİ 83

84 2 3 SARIÇAM İLÇESİ ÇINARLI MAHALLESİNDE İNŞASINA DEVAM EDİLMEKTE OLAN B.BELEDİYESİ İMAR LTD. KONUTLARI (AKKUYU KONUTLARI) PARSEL BACALARINA KADAR ABONE BAĞL. VE PARSEL BACALARI 2.KISIM YAPIM İŞİ YÜREĞİR-SARIÇAM İLÇESİ MUH. MAH.VE SOK. KANL. PARSEL BACALARI VE ÇIKIŞLARI (ABONE BAĞLANTISINA KADAR) İNŞ. İŞİ 4 KARAİSALI İLÇESİ MUH. SOKAKLAR KNL. İNŞ. İŞİ SARIÇAM İLÇESİ MUH. MAH. VE SOK. KNL. PARSEL BACALARI VE ÇIKIŞLARI (ABONE 5 BAĞLANTISINA KADAR) 2.KISIM İNŞ. İŞİ YÜREĞİR İLÇESİ MUH. MAH.VE SK.KANL. PARSEL BACALARI VE ÇIKIŞLARI (ABONE 6 BAĞLANTISINA KADAR) 2.KISIM İNŞ. İŞİ 7 KARAİSALI İLÇESİ KIZILDAĞ YAYLASI YAĞMURSUYU GEÇİŞLERİ İNŞAATI YAPIM İŞİ SUCUZADE-KOZA-KAYALIBAĞ-PINAR-FATİH MAH. ACİLİYET ARZEDEN SOK. KANZ. İNŞ. YAPIM 8 İŞİ ÇUKUROVA İLÇESİ KARAHAN MAHALLESİ İLE SARIÇAM İLÇESİ ÇINARLI MAHALLESİNDE İNŞASINA DEVAM EDİLMEKTE OLAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR LTD. KONUTLARI PARSEL 9 BACALARINA KADAR ABONE BAĞLANTILARI VE PARSEL BACALARI İNŞAATI YAPIM İŞİ BAHÇELİEVLER, GÜZELYALI, HAYDAROĞLU, PTT EVLERİ, Y. BAĞLAR VE MUH. MAHALLELER 10 KANALİZASYON İNŞAATLARI YAPIM İŞİ SARIÇAM İLÇESİ GÜLTEPE MAH. MUH. SK. KNZ. PARSEL BACALARI VE ÇIKIŞLARI (ABONE 11 BAĞLANTISINA KADAR) 1. KISIM İNŞ. YAPIM İŞİ SARIÇAM İLÇESİ YAVUZ SULTAN SELİM MAH. MUH. SK. KNZ. PARSEL BACALARI VE ÇIKIŞLARI 12 (ABONE BAĞLANTISINA KADAR) 1.KISIM İNŞ. YAPIM İŞİ 13 DAĞLIOĞLU MAH SK. KANZ. İNŞ. YAPIM İŞİ ÇUKUROVA İLÇESİ KARAHAN MAHALLESİNDEKİ İNŞASINA DEVAM EDİLMEKTE OLAN ADANA B.ŞEH. BLD. İMAR LTD. TOPLU KONUTLARI PARSEL BACALARINA KADAR ABONE BAĞ. VE 14 PARSEL BACALARI İNŞ. İŞİ MEVCUT İMAR YOLLARINDA YOLLARIN ASFALT İLE HERHANGİ BİR SEBEBİYLE MEVCUT MUYENE BACALARINDAN YÜKSEK OLANLARIN ALÇALTILMASI, DÜŞÜK OLANLARIN ASFALT 15 SEVİYESİNE YÜKSELTİLMESİ İŞİ 16 DADALOĞLU MAH SK YAĞMURSUYU İNŞ. İŞİ 17 SEYHAN İLÇESİ Y.BARAJ MAH.178 SK KNZ. İNŞ. İŞİ YÜREĞİR İLÇESİ KARATAŞ YOLU İLE İLBEY CAD.ARASI RAYLI SİSTEM Y.SUYU IZGARA BAĞ.- 18 Y.BARAJ MAH SK KNlZ. BAĞ. İNŞ. İŞİ. MIDIK MAH.GAZİ İLKÖĞRETİM. OKULU SK B.EVLERİ SEYHAN ANAOUKULU İÇİ 19 KABASAKAL MEZARLIĞI İÇİ, DAĞLIOĞLU MAH SK DEVAMI KNZ. İNŞ YAPIM İŞİ BAHÇELİEVLER, GÜZELYALI, HAYDAROĞLU, PTT EVLERİ, Y.BAĞLAR VE MUH. MAHALLELER 20 KANALİZASYON İNŞAATLARI YAPIM İŞİ 21 ANADOLU MAH SK KNZ. İNŞ YAPIM İŞİ SARIÇAM İLÇESİ ÇINARLI MAHALLESİNDE İNŞASINA DEVAM EDİLMEKTE OLAN B.BELEDİYESİ İMAR LTD. KONUTLARI (AKKUYU KONUTLARI) PARSEL BACALARINA KADAR ABONE BAĞL. VE 22 PARSEL BACALARI HAYDAROĞLU MAH.262 SKDUMLUPINAR 178 SK TOROS DİLAN APT.YANI KNLZ. BY-PASS- 23 MAHFESIĞMAZ SK KNLZ İNŞ 84

85 24 25 YENİ AÇILAN İMAR YOLLARI İLE MUH. ACİLİYET ARZ EDEN YAĞMURSUYU IZGARALARI VA BAĞ. İNŞ İŞİ ÇUKUROVA İLÇESİ SALBAŞ MAH. VE MUH MAH. ACİLİYET ARZEDEN YAĞMURSUYU IZGARALARI VE BAĞ. İŞİ 26 SARIÇAM MAH.2463 SK KNLZ. İNŞ. İŞİ ÇUKUROVA İLÇESİ KARAHAN MAH. İNŞ. DEVAM EDİLMEKTE OLAN B.BELD. İMAR LTD. KONUTLARI PARSEL BACALARINA KADAR ABONE BAĞ. VE PARSEL BACALARINA KADAR 27 ABONE BAĞ. VE PARSEL BACALARI 3.KISIM YAPIM İŞİ ÇUKUROVA İLÇESİ KARAHAN MAH. İNŞ. DEVAM EDİLMEKTE OLAN B.BELD. İMAR LTD. KONUTLARI PARSEL BACALARINA KADAR ABONE BAĞ. VE PARSEL BACALARINA KADAR 28 ABONE BAĞ.VE PARSEL BACALARI 2. KISIM YAPIM İŞİ 29 SEYHAN İLÇESİ YENİBEY MAH SK. İLE SÜMER MAH.34 SK.KANZ.İNŞ.YAPIM İŞİ YÜREĞİR İLÇESİ AKDENİZ -BAHÇELİEVLER-GÜNEŞLİ MAH.VE MUH. MAH. SOK. PARSEL 30 BACALARI VE ÇIKIŞLARI İNŞ. YAPIM İŞİ ÇUKUROVA İLÇESİ KARAHAN MAH. İNŞ. DEVAM EDEN B. BLD. İMAR LTD. KONUTLARI PARSEL 31 BACALARI 4.KISIM İŞİ ÇUKUROVA İLÇESİ KARAHAN MAH. İNŞ. DEVAM EDEN B. BLD. İMAR LTD. KONUTLARI PARSEL 32 BACALARI 5.KISIM İŞİ 33 ATAKENT MAH. SOK. KNLZ. PARSEL BACALARI VE ÇIKIŞLARI 1.KISIM İNŞ. YAPIM İŞİ DEVAM EDEN BÜYÜKŞEHİR BELD. İMAR LTD. KONUTLARI PARSEL BACALARI İŞİ DOĞRUDAN 34 TEMİN İŞİ YÜREĞİR İLÇESİ LEVENT-HAYDAROĞLU-SEYHAN MAH.VE MUH. SOK. PARSEL BACALARI VE 35 ÇIKIŞLARI İNŞ. YAPIM İŞİ 36 CUMHURİYET MAH SK YEŞİLYURT MAH.6 SK KNLZ. İNŞ. İŞİ CUMHURİYET MAH SK ÇINARLI MAH.212 ADA SOFULU BEYCELİ MAH SK 37 KNLZ. İNŞ. İŞİ 2000 ve 2009 Yılları arasında döşenen m kanalizasyon şebekesine ilaveten 2010 yılı içerisinde döşenen metre (134 Kilometre) kanalizasyon şebekesi ile son 11 yılda toplam kanalizasyon şebekesi yapılmıştır. ASKİ Genel Müdürlüğünün 2010 sonu itibariyle mevcut kanalizasyon şebeke uzunluğu Km. dir. Adana şehir merkezinde 2010 yıl sonu itibariyle kanalizasyon şebekelerinden faydalanan nüfus oranı % 95 tir yılından 2010 yılına kadar döşenen kanalizasyon şebekelerine ait grafik aşağıdaki gibidir. 85

86 2010 Yılı içerisinde aşağıda isimleri yazılan olan 8 adet kanalizasyon ve yağmursuyu yapım işinin kesin hesabı yapılmıştır YILI ĠÇERĠSĠNDE AġAĞIDA ĠSĠMLERĠ YAZILAN 8 ADET KANALĠZASYON VE YAĞMURSUYU YAPIM ĠġĠNĠN KESĠN SESABI YAPILMIġTIR. S.NO: ĠġĠN ADI KABASAKAL MAV.YEġĠLVADĠ VĠLL.MEYDAN, DUMLUPINAR MAH. MUH. MAH. KANZ. ĠNġ.YAPIM ĠġĠ KÜRKÇÜLER, K.DĠKĠLĠ, ABDĠOĞLU BELD.D400 3*3 BAKS DEPL.VE MUH.MAH. YAĞMURSUYU ĠNġ.YAPIM ĠġĠ YÜREĞĠR,SARIÇAM ĠLÇESĠ MUHTELĠF MAH.KANALĠZASYON ĠNġAATI YAPIM ĠġĠ SOFULU BELDESĠ BEYCELĠ MAH.,KÖY ĠÇĠ GÜRSELPAġA MAH.,PINAR MAH.30,50 MT.LĠK ĠMAR YOLU MUH.MAH.KANZ.ĠNġ.YAPIM ĠġĠ 5 SEYHAN ĠLÇESĠ MUHTELĠF MAHALLELER KANZ.ĠNġ.YAPIM ĠġĠ ADANA ĠLĠ SEYHAN ĠLÇESĠ 100.YIL MAH.10.SK.DOĞUSU- YURT MAH.195 SK.- SÜMER MAH. (KIYIBOYU CD.)KUZEYĠ ABDĠ ĠPEKCĠ CD.VE MUH. MAHALLELER 6 YAĞMURSUYU ĠNġ.YAPIM ĠġĠ 7 SEYHAN ĠLÇESĠ MUH. MAH. KNZ. ĠNġ. YAPIM ĠġĠ 8 YÜREĞĠR ĠLÇESĠ MUH. MAH. KNZ. ĠNġ. YAPIM ĠġĠ Diğer Genel Faaliyetler: 2010 Yılı içerisinde adet evsel abone bağlantısı Genel Müdürlüğümüz ekipleri tarafından yerine getirilmiştir. 86

87 Atık su Denetleme ve Ruhsat Şube Müdürlüğünden Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı alan ve arıtması olan sanayi kuruluşlarının atık sularının analizleri rutin olarak akredite olmuş Ekosistem Çevre Analiz Laboratuarında yaptırılmıştır. Atık su Denetleme ve Ruhsat Şube Müdürlüğü tarafından 2010 yılında toplam 9 adet atık su numunesi alınmış ve analizi yaptırılmıştır. 1 numune atık su deşarj parametrelerini sağlamamış, işletmeye ASKİ Deşarj Yönetmeliğine uygun işlem yapılmıştır. Muhtelif mahallelerde adet kanalizasyon tıkanıklığı arızası, ASKİ Genel Müdürlüğünün kanal temizleme araçları yardımıyla giderilmiştir. Muhtelif mahallelerde adet kuyunun fosseptik çekimi vidanjör araçları vasıtasıyla sağlanmıştır. Muhtelif mahallelerde adet kanalizasyon tıkanıklığı arızası, el ekiplerinin müdahalesi sonucunda giderilmiştir. İlimiz Aladağ İlçesi Posyağbasan ve Doğançay mevkiindeki 6 (altı) adet Krom Zenginleştirme Tesislerinin denetimleri gerçekleştirilmiştir. Kurumumuza ait 1984 yılında yürürlüğe konulmuş Yüzeysel Su Kaynaklarının Korunmasına Dair Yönetmelik revize edilerek yeni Havza Koruma Yönetmeliği Taslağı hazırlanmış olup komisyon incelemesine sunulmuştur. Çatalan Havzasının Korunmasında kurumumuza düşen yasal görevler raporlanmıştır. Çatalan Havzasını da içerisine alan Seyhan Havzası Koruma Acil Eylem Planı, Çevre ve Orman Bakanlığınca yürütülmektedir. Kurumumuz gereken katkı ve katılımları gerçekleştirmektedir. Havzanın korunması çalışmaları Bakanlığın uhdesinde devam etmektedir. Acil Eylem Planından sonra Havzanın korunmasında kurum ve kuruluşlara düşen görevlerin belirlenmesi, Havza Koruma Birliği, Havza Ajansı, Havza polisi kurulması planlanmaktadır. Adana Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan her türlü atıksu üreten kurum, kuruluş, fabrika ve işletmelerin ürettikleri atıksuların; ASKİ kanalizasyon şebekesinin bulunduğu yerlerde kanalizasyon bağlantılarının ve her türlü arıtma ve ön arıtma işlemlerinin yapılıp yapılmadığının kontrolü ve denetimi yapılmıştır. Genel Müdürlüğümüz kanalizasyon sistemine bağlı tüm sanayi kuruluşları kontrol elemanlarınca denetlenerek, atık su deşarj parametreleri ASKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Deşarj Yönetmeliğine uygun hale getirilmiştir. Genel Müdürlüğümüzden Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı alan ve arıtması olan sanayi kuruluşlarının atık sularının analizleri rutin olarak Hıfzıssıhha Enstitüsü atık su laboratuarına yaptırılmıştır. Atıksu üreten ve arıtma tesisleri olan atıksu abonelerinin atıksu parametrik değerlerinin Su Kirliliği Yönetmeliğindeki bağlı bulundukları tablo türüne göre uygunluk sağlayıp sağlamadığını kontrol edilmiş ve uygun görülen kuruluşlara Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı verilmiştir. 87

88 Batı Adana Atıksu Arıtma Tesisi Kontrol Odasından bir görünüm. Doğu ve Batı Adana Atıksu Arıtma Tesislerinin her ikisi de uluslararası standartlara ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği deşarj parametrelerini sağlamaktadır. Adana Seyhan Bölgesine ait atıksular direkt olarak Akdeniz e dökülerek, Akdeniz in kirletilmesine sebep olmaktaydı. Bu kirliliği önlemek amacıyla inşa edilen ve işletmeye alınan Adana Batı Atıksu Arıtma Tesisi (Seyhan Bölgesi) Akdeniz in kirletilmesini büyük ölçüde engellemiştir. Batı Adana Atıksu Arıtma Tesisi Seyhan İlçesi, Yenidam Köyü Mevkiinde olup, Seyhan Nehri ve Drenaj kanallarına arıtılmadan deşarj edilen evsel ve ön Arıtmadan geçirilen endüstriyel atıksular arıtmakta ve arıtılmış su TD 8 drenaj kanalına verilerek Akdeniz e ulaşmaktadır. Adana Doğu ve Batı Adana Atıksu Arıtma Tesislerinin Anahtar Teslim İnşaatı, Devreye Alınması ve İşletilmesi işi kapsamında yapılan Batı Adana Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı tarihinde tamamlanmış, tarihinde de devreye alma dönemi de tamamlanarak tesis aynı tarihte işletmeye alınmıştır. Adana Doğu Atıksu Arıtma Tesisi konum olarak, Yüreğir İlçesi kum ocakları mevkiinde bulunmaktadır ve m 2 alan üzerine inşa edilmiştir. Tesis İlk aşamada (proje hedef yılı 2015) mekanik arıtmaya göre inşa edilmiş olup, biyolojik arıtma kısmının inşaatı tarihinde başlamıştır Yılı içerisinde Doğu Adana Atıksu Arıtma Tesisinin inşaat faaliyetleri (Mekanik Arıtma Tesisinin Biyolojik Arıtma Tesisine dönüştürülmesi nedeniyle) tamamlanmış olup, tesis devreye alınmıştır. Karaisalı Atıksu Arıtma Tesisinin inşaatına tarihinde başlanmıştır. Tesis 2015 yılına kadar nüfusa hizmet edecek kapasitede kurulmuştur. Karaisalı Atıksu Arıtma tarihinden bu yana işletilmektedir m 3 /gün kapasiteli, Seyhan Atıksu Arıtma Tesisinin aģamalar halinde inģaa edilmesi planlanmıģtır. Birinci aģama, hedef yıl 2010 yılı tahmini baz alınarak, mekanik ön arıtma, ön çökeltme ve çok yüklü aktif çamur prosesine göre biyolojik arıtmayı 88

89 kapsamaktadır. Bu aģamada çürütücüler ve çamur su-giderme tesisleri de inģaa edilmiģtir. Ġkinci aģama hedef yılı 2025 olup, bu aģamada azot ve fosfor arıtımı da planlanmıģtır. Gelecek yıl içinde çamur kurutma prosesinin de tesis edilmesi planlanmaktadır. Batı Adana ( Seyhan ) Atıksu Arıtma Tesisi Ana Parametreler Proje Hedef Yılı Toplam EĢdeğer Nüfus E.N E.N55 Günlük Debi m 3 /gün m 3 /gün GiriĢ BOĠ5 Konsantrasyonu 243 mg/lt 310 mg/lt Toplam BOĠ5 55,251 kg/gün 96,853 kg/gün Tam biyolojik arıtmaya göre inģa edilmiģ olan Seyhan Atıksu Arıtma Tesisinde çamur arıtma yapılmakta olup çamurdan üretilen metan gazı ile elektrik enerjisi üretilmekte ve tesisin % 30 elektrik enerjisi karģılanabilmektedir. Batı Adana Atıksu Arıtma Tesisinden bir görünüm. Seyhan Atıksu Arıtma Tesisi Yapıları Mekanik Arıtma Üniteleri Biyolojik Arıtma Üniteleri Çamur Hattı Gaz Hattı Bu ünitelerin yanında trafo istasyonları, AG, OG ve MCC pano odaları, gaz ve dizel jeneratör odası, işletme binası ve bekçi binası da bulunmaktadır. İleri aşama tesis genişlemeleri için sistemin büyütülmesine müsait SCADA ve otomasyon sistemi bulunmaktadır. 89

90 Batı Adana Atıksu Arıtma Tesisi SCADA ve Otomasyon sisteminden bir görünüm. Seyhan Atıksu Arıtma Tesisi tam kapasiteyle işletilmiş olup, 2010 yılı işletme dönemi içinde tesise m3 su alınmış olup tesisten m3 su arıtılmış olarak TD8 Drenaj kanalı alıcı ortamına deşarj edilmiştir. Batı Adana Atıksu Arıtma Tesisi çıkış suyundan bir görünüm. Seyhan Atıksu Arıtma Tesisi problemsiz olarak iģletilmekte olup, çıkıģ suyu parametreleri istenilen uluslar arası kriterleri sağlamaktadır. KOĠ 125 mg/lt., AKM 35 mg./lt., BOI 25 mg./lt. dir. 90

91 Yüreğir Atıksu Arıtma Tesisi tam kapasite ile işletilmiş olup, 2010 yılı işletme dönemi içinde tesise m3 su alınmış olup tesisten m3 su arıtılmış olarak Seyhan Nehri alıcı ortamına deşarj edilmiştir. Yüreğir Atıksu Arıtma Tesisi problemsiz olarak iģletilmekte olup çıkıģ suyu parametreleri istenilen uluslar arası kriterleri sağlamaktadır. KOĠ 125 mg/lt., AKM 35 mg./lt., BOI 25 mg./lt. dir. Tam biyolojik arıtmaya göre inģa edilmiģ olan Yüreğir Atıksu Arıtma Tesisinde çamur arıtma yapılmakta olup çamurdan üretilen metan gazı ile elektrik enerjisi üretilmekte ve tesisin % 40 elektrik enerjisi karģılanabilmektedir. Arıtma tesisinden üretilen Çamur çöp döküm alanına bertaraf edilmektedir. Tesis için gelen koku kaynaklı Ģikâyetler sebebiyle tesise mistleme ve ozanlama sistemleri kurulmuģtur. Tesis içi bazı yapıların kapatılarak geliģmiģ koku giderim sistemleri kurulması inģaat çalıģmaları devam etmektedir. Doğu Adana ( Yüreğir ) Atıksu Arıtma Tesisi Ana Parametreler Proje Hedef Yılı Birinci Aşama Toplam Eşdeğer Nüfus E.N E.N E.N50 Günlük Debi m 3 /gün m 3 /gün m 3 /gün Giriş BOİ5 Konsantrasyonu 207,5 mg/lt 249 mg/lt Toplam BOİ kg/gün kg/gün Doğu Adana Atıksu Arıtma Tesisinden bir görünüm. Karaisalı Atıksu Arıtma Tesisi problemsiz olarak işletilmekte olup, çıkış suyu parametreleri istenilen uluslar arası kriterleri sağlamaktadır. KOİ 125 mg/lt., AKM 35 mg./lt., BOI 25 mg./lt. dir yılı işletme dönemi içinde yaklaşık m 3 atıksu tesise alınarak arıtılmıştır. 91

92 Aşağıdaki tabloda tesisin Mart 2009 Aralık 2010 tarihleri arasında işletme döneminde gerçekleşen giriş suyu yaklaşık ortalama değerleri verilmektedir. Debi BOİ 5 KOİ AKM Parametre Birim Tesis Tasarım Değeri Ortalama Yağmursuz Debi m 3 /gün Maksimum Akış Günlük Yük kg/gün 323,4 Konsantrasyon mg/l 245 Günlük Yük kg/gün 600,6 Konsantrasyon mg/l 455 Günlük Yük kg/gün 316,8 Konsantrasyon mg/l 240 Ortalama Değerler Karaisalı Atıksu Arıtma Tesisinden Bir Görünüm. Tesisin çıkış suyu yaklaşık ortalama değerleri Parametre Birim Tesis çıkış suyu değerleri KOİ mg. / lt. 110 BOİ mg. / lt. 45 AKM mg. / lt. 30 ph 7,5 92

93 MAKİNE İKMAL ve TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYETLERİ Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı, Genel Müdürlüğe bağlı tüm birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda en iyi mal veya hizmeti üreticiden ya da yetkili kuruluşlardan, doğrudan temin veya diğer ihale usulleri ile alıp ilgili birimlere ulaşmasını sağlar. Yapılan hizmeti kesintisiz ve kaliteli olarak sunmaya azami gayret gösterir. Çevre köy ve beldelerin su ve kanalizasyon hizmetlerinin karşılanması işi kanun gereği ASKİ Genel Müdürlüğüne verilmiş olduğundan hizmet alanımız daha da artmış ve özellikle bu köy ve beldelere döşenecek olan içme suyu boru hatlarında kullanılacak olan, PVC Boru, CTP Boru, Polietilen Boru, Lastik Conta ve Manşon gibi malzeme ihtiyaçlarının artması nedeniyle, ihale yolu ile satın alma çalışmaları yoğunluk kazanmıştır. Muhtelif cins ve çaplarda içmesu borularından bir görünüm. ASKİ Genel Müdürlüğünce sunulan işlemlerin yerine getirilmesinde kullanılan ve ihale yolu ile satın alınan mal ve hizmet alımlarına ait 2010 yılı verileri şu şekildedir: 2010 YILI ĠHALE BĠLGĠLERĠ SIRA NO ĠHALE USULÜ ĠġĠN ADI ĠHALE ÜZERĠNDE KALAN ĠSTEKLĠ ĠHALE TARĠHĠ AÇIK ĠHALE AÇIK ĠHALE AÇIK ĠHALE Araç Kiralama Hizmet Alımı Ġhalesi Sfero Döküm (200 Adet) Alımı Ġhalesi Muhtelif Çaplarda PVC Boru Alımı Ġhalesi ÖZTAġ LTD.ġTĠ EPAġ DÖKÜM SANAYĠ AKIN PLASTĠK SAN.TĠC.A.ġ

94 AÇIK ĠHALE AÇIK ĠHALE AÇIK ĠHALE PAZARLIK USULÜ (21/f) AÇIK ĠHALE AÇIK ĠHALE AÇIK ĠHALE AÇIK ĠHALE AÇIK ĠHALE AÇIK ĠHALE AÇIK ĠHALE AÇIK ĠHALE AÇIK ĠHALE AÇIK ĠHALE AÇIK ĠHALE AÇIK ĠHALE AÇIK ĠHALE AÇIK ĠHALE AÇIK ĠHALE AÇIK ĠHALE AÇIK ĠHALE AÇIK ĠHALE AÇIK ĠHALE AÇIK ĠHALE Sfero Döküm MenteĢeli Izgara Alımı Ġhalesi Muhtelif Su Tesisat Malzemeleri Alımı Ġhalesi Kanal Hortumu Alımı Ġhalesi ASKOM Personel Alımı Ġhalesi Atıksu Arıtma Tesisleri Ġçin Klima Alımı EPAġ DÖKÜM SANAYĠ EPAġ DÖKÜM SANAYĠ GÜNERĠ MAKĠNA TÜMSAN ĠLAÇLAMA TĠC.LTD.ġTĠ Gizerler A.ġ Su Sayacı Alımı Cem Su Armatürleri Kanal Temizleme Aracı Alımı Sayaç Ayar Muayene Test Ġstasyonu GÜNERĠ MAKĠNA Baylan Ölçü Aletleri Tuvenan Malzeme Alımı Ak-Ay ĠnĢaat Demir III Klorür Alımı Koruma Klor Alkali Mayi Klor Alımı Koruma Klor Alkali Muhtelif Kırtasiye Malz.Alımı Muhtelif Araçlara Ait Yedek Parça Alımı Dayanıklı Mal ve Malz.Alımı EURO Dizel Akaryakıt Alımı Personel Alımı Bilfomat Ġrfan Akün Ltd.ġti Gizerler A.ġ Baraj Petrol Star Yemekçilik Ltd ġti Sayaç Alımı ve Montajı... ĠPTAL Gaz Klor Cihazı Amanos Ltd.Ģti Kanal Hortumu Alımı Ġhalesi Özünveren Ltd.ġti. Muhtelif Lastik Alımı ĠPTAL Katyonik Polimer Alımı SNF Ltd.ġti Kompozit Menhol Dekorsan A.ġ ASKOM Personel Alımı ĠPTAL Ġhalesi Araç Kiralama Hizmet Alımı ĠPTAL Ġhalesi 94

95 PAZARLIK USULÜ (21/f) AÇIK ĠHALE AÇIK ĠHALE AÇIK ĠHALE AÇIK ĠHALE Onlıne Mobil Saha Uygulaması ĠPTAL Enerji Tasarruf Cihazı Alımı ĠPTAL Sfero Döküm ġoförlü Araç Kiralama Hizmet Alımı Ġhalesi 33 21/f Vana Kapama Aparatı ĠPTAL ĠPTAL Akaryakıt Alımı ġireler Petrol Ekoplast San.Tic.Ltd.ġti Yine ASKĠ Genel Müdürlüğünce sunulan iģlemlerin yerine getirilmesinde kullanılan ve doğrudan temin yolu ile satın alınan mal ve hizmet alımlarına ait 2010 yılı verileri Ģu Ģekildedir: 4734 sayılı Kanunun 22. Maddesine göre Doğrudan Temin Yolu ile Yapılan Mal ve Hizmet Alımları Mal Alımı 22/d ,00 TL Hizmet Alımı 22/d ,00 TL ġantiye Sahası Kira Bedeli ,00 TL GENEL TOPLAM , 00 TL 2010 yılı içerisinde Makine Bakım Onarım Şube Müdürlüğü atölyesine 1548 adet makine ve araç arızası intikal etmiş, bunlardan 1247 adet arıza atölye imkanları dahilinde giderilmiş olup, 301 adet arızalı makinanın ise yetkili servislerde ve piyasa koşullarında bakım ve onarımı yaptırılmıştır. Yine yıl içerisinde arızalı iş makinaları ve hizmet araçlarının bakım ve onarımları imkanlar dahilinde atölyede yapılmış, diğer işlemlerin de yetkili servislerde ve piyasa koşullarında titizlikle yaptırılması için gereken özen gösterilmiştir. Makine İşletme Şube Müdürlüğünce kurumsallaştırmayı yerleştirmek amacıyla yapılan hizmet ve işlemleri kayıt altına almak, bakımın önemini ve nasıl yapılacağını sevk, idare ve ikmal evraklarının *Taşıt görev kağıdı akaryakıt fişi Makine kontrol kartı, yağ ve lastik değişim tutanakları vb.+ ne şekilde düzenleneceğine dair 1 haftalık süreyle 187 operatör ve şoföre eğitim verilmiştir. Makine Kontrol Kartı kullanımı neticesinde her aracın kaç km veya saat çalıştığı, km başına yaktığı yakıt miktarı kimin kullandığı tespit ve hesap edilmeye başlamıştır Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 34.maddesine göre 123 aracın fenni muayeneleri ve egzost gaz analizleri yapılmıştır Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 91. maddesine göre 147 aracın Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigortaları yapılmış, ayrıca Klor ve Akaryakıt aracına Tehlikeli Maddeler Sorumluluk sigortası yapılmıştır. 95

96 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun genel tebliğe göre 23 aracın OCAK-TEMMUZ MTV pulları yatırılmıştır yılında yeni alınan 10 adet Kamyonet, 4 adet Motor bisiklet 3 adet Beko İş makinesi araçlarının Trafik Tescil İşlemleri yapılmış, araç parkına dahil edilmiştir. Çevre arıtım İnş. San. ve Tic. A.Ş. Atık Su Arıtma Tesisi işletme süresi tarihinde sona erdiğinde sözleşme gereği 1 adet aracın İdaremize devri yapılarak Tescil İşlemleri yapılmıştır. 237 Sayılı Taşıt Kanununun 13. Maddesine göre 14 aracın tasfiye işlemleri yapılarak toplam 14 aracın terki yapılmış, trafikten çekilmiştir sayılı Kanununun 14. Maddesine göre 23 adet aracın satışı yapılmıştır. Araçlara akaryakıt takip Kit i takılarak yakıt tüketimi tamamen kontrol altına alınmıştır yılı içerisinde hizmet aracı olarak 9 ay süre ile 9 adet binek oto kiralanmıştır. 100 adet araç takip cihazı araçlara takılarak araç takip sistemi kurulmuştur. Araç giriş çıkışlarını tamamen kontrol altına almak için plaka okumalı kamera sisteminin kurulmasına başlanmıştır. Tüm hizmet araçlarının günlük periyodik bakımları bakım ünitesinde yapılmış, dönem içersinde Makine İşletme Malzeme talep fişlerine göre 2010 yılı içerisinde kullanılan yağların cins ve miktarları aşağıda belirtilmiştir. Turbo Dizel motor yağı 15x kg. 20x50 Akra benzinli 185 kg. 20x50 Dizel kg. 10x30 Gastrol 147kg. HD 32 hidrolik 3130kg ATF 220 şanzıman direksiyon yağı 185kg 80x90 şanzıman 370kg 90 şanzıman 370kg 85x140 diferansiyel 158kg Fren hidrolik 45kg Antifriz 798kg Gres 2 360kg TF 8 JCB diferansiyel 552kg Hava filtresi 115Ad. Yağ filtresi 126Ad. Gres3 200kg 140 Diferansiyel 36kg Hidrolik kg DTE kg ELF 20X50 6kg HD kg Hizmet araçlarının akaryakıt ikmalleri günlük olarak yapılmış, 2010 yılı içersinde kullanılan akaryakıt miktarları aşağıda belirtilmiştir. Kırsal Motorin Kurşunsuz Benzin Euro Dizel lt lt lt. 96

97 ASKİ Şantiyesi ve akaryakıt istasyonundan bir görünüm. ASKİ Genel Müdürlüğünce 2009 yılı içerisinde kurumsal teknoloji sistemleri ve en son bilişim teknolojilerinden en verimli bir şekilde yararlanmak için ASKİ nin değişen yüzü sloganıyla ASKOM yani ASKİ Koordinasyon Merkezi hayata geçirilmiştir. Vatandaşlarımız / 444 ASKİ / ALO ASKİ 185 nolu telefonları arayarak bir telefonla şu işlemleri yapabilirler: Borç öğrenme. Su kesintilerini ya da arızalarını bildirme. Su patlaklarını bildirme. Kanal taşmalarını bildirme. Vidanjör, Moro vb. gibi istekleri bildirme. Sayaç değişim talebi. İmkanı olmayan vatandaşlarımızın musluk değişimi ve su tesisat bakımı isteği. Kaçak su kullananları bildirme. İdareyle ilgili talep ve istekler. 97

98 ASKİ Koordinasyon Merkezine (ASKOM) 2010 yılında gelen çağrılar aşağıda belirtilmiştir. AYLAR Kanal Arıza Su Arıza Sayaç Arıza Kaçak Su TOPLAM OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM

99 2010 Yılı içerisinde ASKİ Koordinasyon Merkezini (ASKOM) toplam vatandaşımız aramış olup, bu aramalarda Kanal arıza, Su arıza, Sayaç arıza ve 543 tane de Kaçak su ihbarı bildirilmiştir. ASKOM da vatandaşlarımızın talepleri 7 gün 24 saat görev yapan profesyonel operatörler tarafından hızlı bir şekilde yerine getirilmekte ve yapılan işlemlerin sonucu vatandaşlarımıza bildirilmektedir. İNSAN KAYNAKLARI ve DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ 2010 Yılı içerisinde İnsan Kaynakları ve Destek Hizmleri Dairesi Başkanlığınca aşağıda belirtilen faaliyetler yerine getirilmiştir. İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğünce; tüm çalışanların, aylık bordro tahakkukları, günlük puantajları, fazla çalışma tahakkuk ve ücretleri, asgari geçim indirimleri, öğrenci ücret tahakkukları, icra, nafaka takipleri yapılmış, personelin dışarıdan alacakları kredilerle ilgili maaş durumlarını gösterir belgelerle, diğer benzer belgeler düzenlenmiştir. 99

İKİNCİ BÖLÜM Yönetim Madde 0003: Organlar İSKİ'nin yönetimi aşağıdaki organlarca sağlanır: Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler, Genel Müdürlük.

İKİNCİ BÖLÜM Yönetim Madde 0003: Organlar İSKİ'nin yönetimi aşağıdaki organlarca sağlanır: Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler, Genel Müdürlük. 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Görev ve Yetkiler Madde 0001: Kuruluş (07.02.1983 tarih ve 56 sayılı KHK.'nin

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

2015 PERFORMANS PROGRAMI I. GENEL BİLGİLER A. KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI

2015 PERFORMANS PROGRAMI I. GENEL BİLGİLER A. KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI I. GENEL BİLGİLER A. KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI 'nin, başta 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Hedef 9.2.1 Batlama Derin Deniz Deşarj 1 Proje Hazırlanması ( Adet

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ İÇME SUYUNUN YÖNETİLMESİ 01 İçme Suyunun Yönetilmesi (Ham Su Temin Edilmesi) 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI Su Proje Şube Müdürlüğü 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi

Detaylı

ABONE YÖNETİM SİSTEMİ MART - 2013

ABONE YÖNETİM SİSTEMİ MART - 2013 MART - 2013 NESNE PROGRAMLAMA YÜKSEK PERFORMASLI, GÜÇLÜ VERİTABANI SİSTEMİN ALTYAPISI BANKA PTT POS BACKUP/RAPOR SERVER WEB SERVİCES SERVER DATABASE SERVER APPLICATION SERVER TEST DATABASE SERVER TEST

Detaylı

SU ve ATIKSU HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI, TAKİP ve TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLARIN MALİ YAPIYA ETKİSİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

SU ve ATIKSU HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI, TAKİP ve TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLARIN MALİ YAPIYA ETKİSİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SU ve ATIKSU HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI, TAKİP ve TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLARIN MALİ YAPIYA ETKİSİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Fatih YILDIZ Çevre Mühendisi Abone İşleri Avrupa 1. Bölgesi Dairesi Başkanı fyildiz@iski.gov.tr

Detaylı

ISTANBUL SU VE KANALIZASYON IDARESI GENEL MÜDÜRLÜGÜ KURULUS VE GÖREVLERI HAKKINDA KANUN

ISTANBUL SU VE KANALIZASYON IDARESI GENEL MÜDÜRLÜGÜ KURULUS VE GÖREVLERI HAKKINDA KANUN ISTANBUL SU VE KANALIZASYON IDARESI GENEL MÜDÜRLÜGÜ KURULUS VE GÖREVLERI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2560 Kabul Tarihi : 20/11/1981 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/11/1981 Sayı: 17523 Yayımlandığı

Detaylı

KANUN NO: 2560 İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 20 Kasım 1981 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 23 Kasım 1981 - Sayı: 17523 5.t. Düstur,

Detaylı

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçesi bulunan ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluş olan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi

Detaylı

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETİM KURULU: Madde 1- Yönetim kurulu 1 Başkan ve 5 üyeden oluşur. Büyükşehir Belediye Başkanı

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI SAMSUN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI 5216 sayılı yasadan önceki Belediye Hizmet Alanı (7.000 ha) 5747 sayılı yasadan sonra Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan Çizgisi (79.000 ha) 6360 sayılı

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLER

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLER KANUN NO: 2560 İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 20 Kasım 1981 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 23 Kasım 1981 - Sayı: 17523 5.t. Düstur,

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Hendek Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

FİNAS KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA TİPİ 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897.

FİNAS KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA TİPİ 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897. FİNAS TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA AÇIKLAMA TUTAR 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897.000,00 33 MESKİ 515.897.000,00 02 ÖZEL KALEM

Detaylı

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BĠLGĠLER

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BĠLGĠLER HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU MÜDÜR SUNUġU 5747 sayılı yasa ile 4 Belediye birleşerek büyük bir ilçe olan Çekmeköy Belediyesi oluşmuştur. İlçe Belediyesi kurulmasıyla birlikte Norm Kadro

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur.

Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur. Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur. Sevgili Adanalılar! Adana mızı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için, her geçen gün yenilenen belediyecilik

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

II. Organize Sanayi Bölgesi

II. Organize Sanayi Bölgesi 2 II. Organize Sanayi Bölgesi 2.1 İmar Planı 25.08.2008 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız 15.09.2008 tarihinde Ankara Valiliği

Detaylı

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 2 STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV-YETKĠ

Detaylı

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları içinde 2004-2008 Döneminde Aşağıda Özet Olarak Verilen Yatırımlar Yapılmıştır. 208,600 m uzunlukta değişik çaplarda

Detaylı

T.C. VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL KARARI VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL KARARI VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün

Detaylı

VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bilgi

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İKMAL ŞEFLİĞİ 1- AMBARLAR a) Akaryakıt b) İnşaat c) Demirbaş d) Yedek Parça 2- KAÇAK AKARYAKIT İŞLETME ŞEFLİĞİ 1- SAHA AMİRLİĞİ 2- ARAÇ GÖREVLENDİRME 3- TAŞIMALI EĞİTİM ATÖLYE

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 ( TEMMUZ 2015 ) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde;

Detaylı

KURULUġ VE GÖREVLERĠ HAKKINDAKĠ 2560 SAYILI KANUN

KURULUġ VE GÖREVLERĠ HAKKINDAKĠ 2560 SAYILI KANUN KURULUġ VE GÖREVLERĠ HAKKINDAKĠ 2560 SAYILI KANUN ĠSTANBUL SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ VE GÖREVLERĠ HAKKINDAKĠ KANUN Kanun no:2560 Kabul Tarihi:20/11/1981 BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGABİS İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGDAŞ * 12 milyonluk bir Mega Kent te * 1,7 milyonu bulan abonesiyle * İstanbul un %55 ine ulaşan * Hızla büyüyen ve gelişen bir DOĞALGAZ DAĞITIM kuruluşudur. İGDAŞ IN

Detaylı

BİNGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

BİNGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BİNGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BİNGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İşin Niteliği Toplam Alan Parsel Sayısı Parsellerin Arsa Bedeli Parsel Yüzölçümleri Tahsisi Yapılan Parsel Sayısı Tahsisi Yapılan;Faaliyete

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 5403 İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2560 Kabul Tarihi : 20/11/1981 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/11/1981 Sayı : 17523 Yayımlandığı

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2016-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir.

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir. Harcırah Nedir? Harcırah asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU...1 I. GENEL BİLGİLER...2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV

Detaylı

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2. PERFORMANS BİLGİLERİ... 36 2.A. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN BİLGİLER... 37 2.B. PERFORMANS TABLOSU... 40

İÇİNDEKİLER 2. PERFORMANS BİLGİLERİ... 36 2.A. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN BİLGİLER... 37 2.B. PERFORMANS TABLOSU... 40 İÇİNDEKİLER BELEDİYE BAŞKANININ MESAJI... i GENEL MÜDÜRÜN MESAJI...ii İÇİNDEKİLER... iii. GENEL BİLGİLER....A. ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MİSYONU VE VİZYONU... 2.A.. ESKİ Genel Müdürlüğünün Misyonu... 2.A.2.

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ÇAĞRI KAYIT VE OPERASYON YÖNETİM SİSTEMİ BİRİMİ GÖREV TANIMI. Revizyon Tarihi:

ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ÇAĞRI KAYIT VE OPERASYON YÖNETİM SİSTEMİ BİRİMİ GÖREV TANIMI. Revizyon Tarihi: Revizyon No:02 Sayfa No:1 / 7 BİRİM: Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi Birimi İŞİN ADI: Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi Birim Sorumlusu ve Çalışanları BAĞLI OLDUĞU BİRİM: Başhekim SORUMLU

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-112 10.07.2012 Özü: Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 10.07.2012 tarih ve M.01.1.ABB.0.10.01-301.01-91

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ BEYAZ MASA GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ BEYAZ MASA GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Beyaz Masa biriminin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER TEPEBAġI BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 01.02.2008 TARĠH VE 28 SAYILI MECLĠS KARARI ĠLE KABUL EDĠLMĠġTĠR. T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1-

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Plan ve Proje Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5393 Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederiz Umut Oran İstanbul Milletvekili (2)

Detaylı

KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Amaç : Madde 1-) Bu yönetmeliğin amacı Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün görev ve çalışma

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) İÇİNDEKİLER

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) İÇİNDEKİLER HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) MÜDÜR SUNUŞU 5747 sayılı yasa ile Alemdağ-Taşdelen-Ömerli Belediyelerinin Tüzel Kişiliği kaldırılarak Çekmeköy Belediyesine katılmış, Çekmeköy Belediyesi de

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 GÖREVİ 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 Sayılı Emlak Kanunu ve diğer kanunlarla belirlenen her türlü gelir kaleminin tahakkuk ve tahsilatını

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI Av. Murat Fehmi PINAR AİBÜ Hukuk Müşaviri V. 1 ÜNİVERSİTE

Detaylı

T.C. TEKKEKÖY BELEDİYESİ EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. TEKKEKÖY BELEDİYESİ EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. TEKKEKÖY BELEDİYESİ EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2015 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU. Plan/Proje Sahibi Birim

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2015 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU. Plan/Proje Sahibi Birim İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2015 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU Sıra No 1 2 3 4 n Konusu Plan/Proje Sahibi Birim Personel Sayısı * Ticaret İşleri Dairesi Bşk.

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç; BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı; Hatay Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Fen İşleri Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 200 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI Karar tarihi : 04/0/200 Karar sayısı : 200/09 Birleşim : 9 Oturum :.7 : Başkan Değerli arkadaşlar gündemimizin

Detaylı

ASAT KURULUŞ, VE YÖNETİMİNE İLİSKİN TEŞKİLAT YÖNETMELİGİ

ASAT KURULUŞ, VE YÖNETİMİNE İLİSKİN TEŞKİLAT YÖNETMELİGİ ASAT KURULUŞ, VE YÖNETİMİNE İLİSKİN TEŞKİLAT YÖNETMELİGİ KURULUŞ VE HUKUKİ YAPI: Madde 1 - Antalya Su ve Atık su İdaresi Genel Müdürlüğü 21.11.1988 tarih ve 2560 Sayılı Kanuna 3305 Sayılı Kanunla eklenerek

Detaylı

Asra bedel yatırım, Kandıra Barajı

Asra bedel yatırım, Kandıra Barajı Kocaeli nde 3 bin 505 kilometrekarelik alanda yaklaşık 1 milyon 600 bin nüfusa ve 596 bin aboneye hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü nün tamamen öz kaynaklarıyla yapacağı Kandıra

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç, Kapsam MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Amasya Belediyesi

Detaylı

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2014 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2014 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU Sıra No: Eğitimin Konusu: Plan/Proje Sahibi Birim: Personel Sayısı: * Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı 8 * Strateji Geliştirme Dai. Bşk. 5 1 * Çevre Kor. Ve Kont. Dai.Bşk. 64 * Su İsale ve Dağıtım Dai.

Detaylı

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM Bu yönetmelik Tuşba Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görevleri ile personelinin

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER Kuruluş ve Tarihçe Üniversitemiz Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden ayrılarak Orman Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI Bakan Bakan Yardımcısı Müsteşar Müsteşar Yardımcıları (4) Ana Hizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri Yardımcı Hizmet Birimleri Taşra Teşkilatı Bağlı

Detaylı

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği Ali SAĞLIK Genel Müdür

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU İçerik 1. GEREKÇE ve KAPSAMI... 2 2. KONUM... 3 3. MÜLKİYET DURUMU VE MERİ DURUMU... 4 4. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ...

Detaylı

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Bilgi İşlem Müdürlüğünün teşkilat

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI EKİM 2010/ADANA Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra

Detaylı