Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA EXT, DA Alu, DA Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr

2 Ýçindekiler Çevre Korumaya Katkýnýz Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Cihazýn Tanýtýmý Fonksiyon Tanýtýmý Kullaným Fanýn Çalýþtýrýlmasý...13 Kademe Seçimi...13 Yoðun Kademe...13 Fonksiyonu Devam Ettirme...14 Fanýn Kapatýlmasý...14 Ocak Lambalarýnýn Açýlmasý...15 Ocak Lambalarýnýn Kýsýlmasý...15 Ocak Lambalarýnýn Kapatýlmasý Çalýþma Saati Sayacý...15 Temizlik ve Bakým Davlumbaz Gövdesi...19 Filtre Sepeti ve Yað Filtresi Koku Filtresinin Takýlmasý/Deðiþtirilmesi...23 Halojen Lambanýn Deðiþtirilmesi...25 Cihaz Ölçüleri Ocak ile davlumbaz arasýndaki mesafe (S) Montaj Montaj Malzemesi...28 Montaj Talimatý Koruyucu Folyo...30 Demontaj...30 Hava Tahliye Kanalý Kondense Suyun Kapatýlmasý...32 Ses Ýzolasyonu...32 Elektrik Baðlantýsý DSM 400 Kumanda Modülü ile Çalýþtýrma Pencere Þalterine Baðlantý...34 Serbest Baðlantý...34 Lamba Þalterine Baðlantý...35 Müþteri Hizmetleri Teknik Bilgiler

3 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalajýn Kaldýrýlmasý Ambalaj cihazý nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemesi geri dönüþümlü maddelerden seçildiði için ham madde tasarrufu saðladýðý kadar çöp oluþumunu da azaltýr. Ambalaj parçalarý (folyo ve styropor) çocuklar için tehlikeli olabilir. Boðulma tehlikesi! Bu cins ambalaj malzemelerini çocuklarýn ulaþamayacaðý bir yerde saklayýnýz ve mümkün olduðu kadar çabuk evden çýkartýnýz. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Elektrikli veya elektronik eski cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmasýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine belediye tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli ve elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini saðlayýnýz. Lütfen eskiyen cihazýnýzýn evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklanmasýný saðlayýnýz. 3

4 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu davlumbaz yasal güvenlik þartlarýna uygun olarak üretilmiþtir. Kullaným kurallarý dikkate alýnmadan kullanýldýðýnda kiþi ve eþya zarar görebilir. Davlumbazý kullanmadan önce kullaným kýlavuzunu okuyunuz. Burada davlumbazýn montajý, güvenliði, kullanýmý ve bakýmý ile ilgili önemli bilgiler bulacaksýnýz. Böylece kendinizi korumuþ ve cihazýnýzýn da zarar görmesini önlemiþ olursunuz. Kullanma kýlavuzunu saklayýnýz ve cihazýn sizden sonraki sahibine teslim ediniz. Kullaným Kurallarý ~ Davlumbazý sadece evde kullanýnýz. Bu cihazý baþka bir amaçla kullaným yasak ve hatta tehlikelidir. Hatalý ve yanlýþ kullaným sonucunda ortaya çýkan zararlardan üretici firma sorumlu deðildir. ~ Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý güvenle çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. Evdeki Çocuklar ~ Cihazýn etrafýnda bulunan çocuklara dikkat ediniz. Çocuklarýn cihazla oynamalarýna asla izin vermeyiniz. ~ Çocuklar ancak cihazýn nasýl emniyetle kullanýlabileceðini anlayacak yaþa geldikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan cihazý çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. ~ Halojen lambalý davlumbazlarda lambalarýn açýkken çok ýsýndýðýný ve hatta kapatýldýktan sonra da bir süre sýcak kaldýðýný unutmayýnýz. Yanýklarý önlemek için lambalar soðuyuncaya kadar çocuklarý lambalardan uzak tutunuz. Teknik Güvenlik ~ Davlumbazýn montajýný gerçekleþtirmeden önce gözle görülür bir hasarýnýn olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir cihazý asla çalýþtýrmayýnýz. Hasarlý bir cihaz güvenliðinizi tehlikeye sokabilir! 4

5 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Davlumbazýn elektrik baðlantýsýný yapmadan önce mutlaka tip etiketindeki baðlantý deðerlerini (frekans ve akým) þebeke verileri ile karþýlaþtýrýnýz. Cihazýn zarar görmemesi için bu verilerin mutlaka uyuþmasý gerekir. Bu konuda emin olmak için uzman bir elektrikçiye danýþýnýz. ~ Davlumbazýn elektrik emniyeti ancak yasalara uygun olarak döþenmiþ koruyucu bir sistemin (topraklý hat) mevcut olmasý lazýmdýr. Bu temel þartýn yerine getirilmesi çok önemlidir. Bu sistemin var olup olmadýðýný bir uzman elektrikçiye kontrol ettirebilirsiniz. Üretici firma hasarlý veya eksik hat nedeniyle meydana gelen zararlardan sorumlu tutulamaz (örneðin: elektrik çarpmasý). ~ Davlumbazýn doðru çalýþabilmesi için cihazý ancak monte edildikten sonra kullanabilirisiniz. ~ Cihazýn gövdesini montaj talimatýnda ve temizlik bölümlerinde yazýldýðý kadar açabilirsiniz. Hiçbir þekilde cihazýn diðer gövde parçalarýný açmayý denemeyiniz. Elektrik ileten parçalara temas veya cihazýn elektrikli ve mekanik yapýsýnda yapýlan deðiþiklikler sizin için tehlikeli olabilir ve davlumbazýn fonksiyon arýzalarýna sebep olabilir. ~ Montaj ve bakým iþleri veya tamirler ancak üretici firma tarafýndan yetkilendirilmiþ personel tarafýndan yapýlabilir. Hatalý montaj- ve bakým iþleri veya tamirler cihazý kullanan kiþi için önemli tehlikeler yaratabilir ve üretici firma bundan sorumlu tutulamaz. ~ Hasarlý bir baðlantý kablosu güvenlik açýsýndan ancak yetkili uzman kiþiler tarafýndan deðiþtirilebilir. ~ Bozuk yapý parçalarý sadece orijinal Miele parçalarý ile yenilenebilir. Üretici firma sadece bu parçalarla cihazýn emniyetle çalýþmasýný saðlamaktadýr. ~ Montaj- ve bakým iþleri veya tamir sýrasýnda davlumbazýn elektrik baðlantýsý þebekeden ayrýlmalýdýr. Bu baðlantý aþaðýdaki þartlar yerine getirildiðinde kesilmiþ olur: evdeki sigorta kapatýlmalýdýr. telli sigorta yuvasýndan dýþarý alýnmalýdýr. cihazýn fiþi prizden çýkarýlmalýdýr. Fiþli baðlantýda: Fiþi prizden çýkartmak için kablodan tutup çekmeyiniz, fiþi tutup prizden çekiniz. 5

6 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Davlumbazýn þebekeye baðlantýsý çoklu bir priz veya bir uzatma kablosu yardýmýyla yapýlmamalýdýr, bunlar gerekli emniyeti saðlayamaz (aþýrý ýsýnma tehlikesi gibi). Davlumbazla Ayný Anda Çalýþan Ocak, Fýrýn ve Diðerleri Dikkat Zehirlenme Tehlikesi! ~ Faný dýþarýda olan cihazlarda (...EXT serisi) davlumbaz ve faný baðlayan ayrý bir kablo ve baðlantý soketleri bulunmaktadýr. Bu tip davlumbazlar sadece mutfak dýþýna takýlan fanla çalýþabilirler. Bu cihazlar ancak duvar dýþýna takýlan bir Miele faný ile kombine edilebilirler. ~ Bu cihaz ev dýþýnda herhangi bir yere (tekne gibi) monte edilecek ve baðlanacaksa, bunu sadece uzman bir firma veya personel yapmalýdýr. Bu kural cihazýn güvenli bir þekilde kullanýmý açýsýndan þarttýr. ~ Davlumbazýn mutfaktaki havayý kullanarak yanan diðer bir ýsýtma cihazý ile birlikte ayný zamanda çalýþmasý çok özel dikkat isteyen bir durumdur. Davlumbaz ve herhangi bir ýsýtma cihazý (gazlý, mazotlu, kömürlü ýsýtýcýlar, su ýsýtýcýlarý, gazlý ocaklar, gazlý fýrýnlar gibi) ayný anda çalýþýyorsa çok dikkatli olunmalýdýr, çünkü davlumbaz bu cihazlarýn yanmalarý için gerekli olan havayý emecektir. Ayrýca davlumbazýn havayý emmesi neticesinde bacadaki veya þöminedeki gazlý hava tekrar geri üflenecek ve bacaya baðlý diðer soba ve ýsýtýcýlarýn çalýþmalarý engellenecektir. Yanan maddelerin zehirli gazlarý davlumbaz tarafýndan odalara ve mutfaða çekilir. Ölüm tehlikesi! 6

7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Davlumbaz ve havaya gereksinimi olan diðer bir cihazýn tehlikesizce ayný anda çalýþmasý ancak en fazla 4 Pa'lýk (0,04 mbar) bir düþük basýnca eriþildiðinde ve bununla gazýn geri emilmesinin önlenmesi sonucunda mümkün olabilir. Bu da ancak kapatýlamayan deliklerden (kapý, pencere, havalandýrma delikleri veya diðer teknik önlemler gibi) gelen hava sayesinde olabilir. Burada yeterli hava akýmý saðlamaya çok dikkat ediniz. Hava giriþ çýkýþýný saðlayan bir baca bu iþlem için yeterli deðildir.,böyle bir durumda evin tüm havalandýrma sistemini gözden geçirmek lazýmdýr. Tereddüt edilen noktalarda bir baca ustasýna danýþýnýz. Davlumbazýn emniyetle çalýþmasýný saðlamak için: Davlumbazý bir pencere açma þalterine baðlayarak pencerenin yeterli derecede açýlmasýný ve içeri hava girmesini temin ediniz veya otomatik çalýþan bir hava giriþ faný veya davlumbaz çalýþtýðýnda devreye girecek bir motorlu hava giriþ klepesi takýnýz veya davlumbaz çalýþtýðýnda otomatik olarak diðer cihazlarý kapatan bir sistem yerleþtiriniz. Miele DSM 400 kumanda modülü sayesinde ilgili üniteler davlumbaz ile kombine edilebilir ("DSM 400 Kumanda modülü ile çalýþtýrma" bölümünü okuyunuz). Bu modülü aksesuar olarak satýn alabilirsiniz.,konu ile ilgili bilgileri bir baca ustasýndan almanýz tavsiye olunur. Davlumbaz havalandýrma sisteminde çalýþtýrýlacaksa, o zaman havaya gereksinimi olan baþka bir ýsýtma cihazýnýn ayný zamanda çalýþmasý sakýncalý deðildir. 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Doðru Kullaným ~ Davlumbazýn altýnda asla alevli gril veya flambe gibi yüksek alevli yiyecekler hazýrlamayýnýz. Çalýþmakta olan davlumbaz alevleri filtresine doðru çeker. Davlumbaz tarafýndan emilmiþ olan yaðlar nedeniyle yangýn tehlikesi vardýr! ~ Gazlý ocaklarý üzerinde bir tencere olmadan açýk býrakmayýnýz. Tencereyi kýsa bir süre için ocaktan aldýðýnýz zaman bile gazlý ocaðýnýzý kapatýnýz. Alev ayarý yaparken tencere tabanýndan dýþarý taþmamasýna dikkat ediniz. Ocak üzerindeki kabýn aþýrý ýsýnmamasýna özen gösteriniz (örneðin Wok tavasýnda yemek yaparken). Davlumbaz aþýrý ýsý nedeniyle zarar görebilir. ~ Davlumbazý ancak ocaðýnýzý kullandýðýnýz zaman açýnýz. Ocak yanarken davlumbaz açýlmazsa, kondanse su birikimi olur. Bu birikim cihazda korozyona sebep olabilir. ~ Ocakta kýzgýn yað ile bir yemek hazýrladýðýnýzda tencere, tava ve fritözünüzü kontrol altýnda tutunuz. Elektrikli grilinizi de kullanýrken dikkatiniz devamlý üzerinde olmalýdýr. Kýzgýn yað alev alabilir ve davlumbazý yakabilir. ~ Davlumbazý yað filtresini takmadan çalýþtýrmayýnýz. Bu sayede cihazýn çalýþmasýný olumsuz etkileyecek olan yað ve kirlerin birikmesini önlemiþ olursunuz. ~ Davlumbazýn filtresini muntazam aralýklarla temizleyiniz veya filtreyi deðiþtiriniz. Fazla yaðlanmýþ bir filtre yangýn tehlikesi demektir! ("Temizlik ve Bakým" bölümüne bakýnýz). ~ Davlumbazýn temizlenmesinde asla buhar basýnçlý aletler kullanmayýnýz. Buhar davlumbazýn elektrik ileten bölümlerine sýzabilir ve kýsa devreye neden olabilir. Doðru Montaj ~ Kullanýlan ocak üzerinde bir davlumbazýn bulunmasýna izin verilip verilmediðini üreticisinin verdiði bilgilerden öðrenebilirsiniz. ~ Ocak üreticisi daha büyük bir güvenlik mesafesi önermediði takdirde, ocakla davlumbaz alt kenarý arasýnda "Cihaz Ölçüleri" bölümünde öngörülen mesafeleri uygulayýnýz. Davlumbazýn altýnda farklý ocaklar çalýþýyorsa, o zaman verilen en büyük güvenlik mesafesini seçiniz. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Katý yakýtla yanan ocaklarýn üzerine davlumbaz kurulamaz. ~ Hava tahliye kanalýnda ancak yanmayan maddeden boru veya hortum kullanýlabilir. Bunlarý Miele maðazalarýndan veya yetkili servislerden elde edebilirsiniz. ~ Davlumbazýn hava tahliyesi bir soba veya þömine bacasý kanalý ile yapýlamaz ve odalarýn havalandýrmasý için kullanýlan kanala verilemez. ~ Bu hava çýkýþý halen kullanýlmayan bir bacaya verilecekse, ilgili makamlarýn yönetmeliklerini dikkate almak gerekir. Aksesuar ~ Aksesuar olarak ancak Miele firmasýnýn izin verdiði parçalar takýlabilir ve kullanýlabilir. Baþka parçalarýn takýlmasý halinde cihazýn garanti hakký kaybolur ve sorumluluk kabul edilmez. Üretici firma güvenlikle ilgili olarak yapýlan uyarýlarýn dikkate alýnmamasý durumunda oluþan zararlardan sorumlu tutulamaz. 9

10 Cihazýn Tanýtýmý 10

11 Cihazýn Tanýtýmý a Teleskop b Havalandýrma Çýkýþý (sadece havalandýrma sistemlerinde sonradan alýnabilen aksesuar) c Baca d Buhar Siperi e Ocak Lambalarý f Koku Filtresi Havalandýrma sistemi için sonradan alýnabilen aksesuar g Yað Filtresi h Filtre Sepeti i Ocak Lambasý Tuþu Bu tuþ ile ocak lambalarýný açabilirkapatabilir veya ýþýklarýný kýsabilirsiniz. j Fan Açma/Kapama Tuþu k Fan Gücü Ayar Tuþlarý l Fonksiyon Devam Ettirme Tuþu Bu tuþ ile yemek piþirme iþlemi bittikten sonra faný belirli bir süre daha çalýþtýrabilirsiniz. Fan yapacaðýnýz tercihe göre 5 veya 15 dakika sonra otomatik olarak kapanýr. m Yað Filtresi Tuþu Yað filtresinin ve sepetinin temizlenmesi gerektiðinde yað filtresi tuþu yanar. Bu tuþ ile yað filtresi temizlendikten sonra çalýþma saati sayacý geri alýnabilir ( "Temizlik ve Bakým" bölümüne bakýnýz). Ayrýca bu tuþ ile çalýþma saatlerini kontrol edebilir veya saatleri deðiþtirebilirsiniz. n Koku Filtresi Tuþu Havalandýrma sisteminin içindeki koku filtresinin deðiþtirilmesi gerektiðinde koku filtresi tuþunun lambasý yanar. Bunun için cihazýn ilk defa çalýþtýrýlmasýnda çalýþma saati sayacý ayarlanmalýdýr. Bu tuþ ile koku filtresi deðiþtirildikten sonra çalýþma saati sayacý geri alýnabilir ("Temizlik ve Bakým" bölümüne bakýnýz). Ayrýca bu tuþ ile çalýþma saatleri kontrol edilebilir ve deðiþtirilebilir. Fonksiyonlar iyi tan yabilmek için "Kullan m" bölümüne dikkat ediniz. 11

12 Fonksiyon Tanýtýmý Davlumbaz þu sistemlerle çalýþýr:... hava tahliyesi ile... havalandýrma sistemi ile: (deðiþtirme parçalarý ve koku filtresi ile sonradan alýnabilen aksesuar olarak alýnabilir, "Teknik Bilgiler" böl.bkz.) Mutfakta emilen hava yað filtresinden geçirilerek temizlenir ve dýþarýya tahliye edilir. Eðer hava tahliye sisteminizde bir klepe mevcut deðilse, o zaman cihazla birlikte verilen klpeyi kullanabilirsiniz. Bu klepe üfleme borusundaki motor birimine takýlýr. Hava tahliye sistemindeki klepe davlumbaz kapalý durumda iken mutfakla dýþarýsý arasýndaki hava dolaþýmýný önler. Davlumbaz kapandýðýnda ise klepe de kapanýr. Davlumbaz açýldýktan sonra klepe de açýlýr ve mutfakta oluþan hava dýþarý atýlýr. Mutfaktaki hava davlumbaz tarafýndan emildikten sonra yað filtresinden geçirilir ve bir koku filtresinde temizlenir. Temizlenen hava davlumbaz bacasýnýn deliklerinden tekrar mutfaða verilir. Havalandýrma sistemi çalýþýrken koku filtresinin yerinde olmasýna dikkat ediniz, "Temizlik ve Bakým" bölümüne bakýnýz.... dýþarý takýlan fan sistemi ile: (...EXT tipi davlumbazlar) Mutfak duvarýnýn dýþýna takýlan fan sistemine baðlanmak üzere üretilmiþ davlumbazlarda havayý emen fan mutfaðýn dýþ duvarýnda istenilen bir yere monte edilebilir. Bu fan kablo ile davlumbaza baðlandýðýndan kumandasý davlumbaz paneli üzerinden yapýlýr. 12

13 Kullaným Fanýn Çalýþtýrýlmasý ^ Açma/Kapama tuþuna basýnýz. Fan "II"ci kademeden çalýþmaya baþlar. Kontrol lambasý yanar. Davlumbaz DSM 400 Miele kumanda modülü ile bir pencereye baðlanmýþ ise, fan pencere kapalý iken çalýþtýrýlmaz. Kontrol lambasý yanýp söner. Kademe Seçimi Yoðun Kademenin Otomatik Kapanmasý Yoðun kademe seçiminde faný otomatik olarak 10 dakika sonra "III"cü kademe ayarýna döndürme olanaðýna sahipsiniz. ^ Bunun için fanýn ve ocak lambalarýnýn kapalý olmasý gerekir. ^ Fonksiyonu devam ettirme tuþuna yaklaþýk 10 saniye kadar basýnýz. Fan güç kademesine ait ilk lamba yanar. ^ Daha sonra arka arkaya þu tuþlara basýnýz:- ^ "- / +" tuþlarý ile istediðiniz güç kademesini seçebilirsiniz. "+" Tuþu = daha yüksek kademe "-" Tuþu = daha düþük kademe Normal bir yemek piþirme ortamýnda buhar yoðunluðuna göre "I" ile "III"cü kademeler arasý bir seçim yapabilirsiniz (yeþil kontrol lambasý). Yoðun Kademe Kýzartma sýrasýnda oluþan geçici buhar ve koku için "IV"cü kademeyi yoðun kademe olarak seçebilirsiniz (sarý kontrol lambasý). ocak lambasý tuþu, "-" tuþu ve tekrar ocak lambasý tuþu. 13

14 Kullaným Eðer otomatik kapatma devrede deðilse, fanýn "I" ve "IV"cü kademelerinin kontrol lambalarý yanýp söner. ^ Otomatik kapatma için "+" tuþuna basýnýz. "I" ve "IV"cü fan gücü kademelerinin kontrol lambalarý devamlý yanar. Bu devreden çýkarmak için "-" tuþuna basýnýz. Fonksiyonu Devam Ettirme Hava tahliyesi ve havalandýrma sisteminde piþirme iþleminden sonra faný bir kaç dakika daha çalýþtýrmanýz tavsiye edilir. Böylece mutfak havasý kalan buhar ve yemek kokularýndan temizlenmiþ olacaktýr. Fonksiyonu devam ettirme sisteminde daha önce belirlemiþ olduðunuz dakikada fan otomatik olarak kapatýlacaktýr. ^ Piþirme iþleminden sonra cihaz açýk durumda iken fonksiyonu devam ettirme tuþuna basýnýz ^ Bu iþlemi fonksiyonu devam ettirme tuþuna basarak onaylayýnýz. Onay ayardan sonra 4 dakika içinde gerçekleþmezse, cihaz otomatik olarak "eski" ayarý uygular. Tuþa 1-defa basýldýðýnda : Fan 5 dakika sonra kapanýr (soldaki kontrol lambasý). Tuþa 2-defa basýldýðýnda: Fan 15 dakika sonra kapanýr (saðdaki kontrol lambasý). Fonksiyonu devam ettirme iþlemini devreden çýkarmak için tuþa tekrar basýnýz. Fan otomatik olarak kapanmaz. Fanýn Kapatýlmasý ^ Açma/Kapama tuþu ile faný kapatýnýz. Kontrol lambasý söner. 14

15 Kullaným Ocak Lambalarýnýn Açýlmasý Ocak Lambalarýný fandan baðýmsýz olarak açýp kapatabilirsiniz. Güvenlik Kapatmasý Açýlmýþ olan davlumbaz 10 saat süresince çalýþtýrýlmadýðý takdirde, fan otomatik olarak kapanýr. Lambalar açýk kalýr. ^ Lambalarý açmak için lamba tuþuna basýnýz. Kontrol lambasý yanar. Lambalar en yüksek ýþýk gücünde yanar. Ocak Lambalarýnýn Kýsýlmasý Lambalarýn ýþýk gücünü kademesiz olarak ayarlama olanaðýna sahipsiniz. ^ Bunun için ýþýk açýkken lamba tuþunu basýlý tutunuz. Tuþu býrakýncaya kadar ýþýk gücü kademesiz olarak düþürülür. ^ Tuþa tekrar bastýðýnýzda ýþýðýn parlaklýk gücü tuþu býrakýncaya kadar yükselecektir. Tuþ basýlý tutulduðunda parlaklýk deðiþimli olarak bir yükselir, bir azalýr. Ocak Lambalarýnýn Kapatýlmasý ^ Ocak lambalarý tuþuna kýsa bir basma ile lambalarý kapatabilirsiniz. Kontrol lambasý söner. ^ Faný tekrar açmak için Açma/Kapama tuþuna basýnýz. Çalýþma Saati Sayacý Davlumbazýn çalýþtýðý saatler hafýzaya kaydedilir. Yað filtresi veya koku filtresinin temizlenmesi veya deðiþtirilmesi gerektiðinde çalýþma saati sayacý sinyal verir. Çalýþma Sayacýnýn Geri Alýnmasý 30 saatlik bir çalýþmadan veya daha önce belirlenmiþ bir süreden sonra yað filtresi tuþunun kontrol lambasý yanar. Yað filtresinin ve sepetinin bu durumda temizlenmesi gerekir. ^ Bunun için fan açýkken yað filtresi tuþunu yaklaþýk 3 saniye basýlý tutunuz. Tuþun kontrol lambasý söner. 15

16 Kullaným Çalýþma Saati Sayacýnýn Kontrolü Çalýþma saati sona ermeden sürenin yüzde kaçýnýn geçtiðini kontrol edebilirsiniz. ^ Faný Açma/Kapama tuþu ile açýnýz. ^ Yað filtresi tuþunu basýlý tutunuz. "- / +" tuþlarýnýn bir veya bir çok kontrol lambasý yanýp söner. Yanýp sönen kontrol lambalarýnýn sayýsý geçen süreyi yüzde olarak gösterir. 1 Kontrol Lambasý = % 25 2 Kontrol Lambasý = % 50 3 Kontrol Lambasý = % 75 4 Kontrol Lambasý = % 100 Davlumbaz kapatýldýðýnda veya elektrik kesintisi sýrasýnda geçen çalýþma saatleri hafýzada kayýtlý kalýr. Çalýþma Sayacýnýn Deðiþtirilmesi Çalýþma saati sayacýný kendi piþirme alýþkanlýklarýnýza göre ayarlayabilirsiniz. Çok fazla kýzartma ve fritöz yapýyorsanýz, kýsa çalýþma saati seçiniz. Çok az yaðlý yemekler yapýyorsanýz uzun çalýþma saati seçebilirsiniz. Arada bir yemek yapýyorsanýz, kýsa çalýþma saati ayarý yapabilirsiniz. Toplanan yaðlar uzun süre bekletildiði takdirde katýlaþýr ve yað filtresinin temizliði çok zor olur. Yað filtresi çalýþma saati sayacý fabrika çýkýþýnda 30 saate ayarlanmýþtýr. Bu saati 20, 30, 40 veya 50 saat olarak deðiþtirebilirsiniz. ^ Faný Açma/Kapama tuþu ile kapatýnýz. ^ Ayný anda fonksiyonu devam ettirme ve yað filtresi tuþuna basýnýz. Yað filtresi tuþu ve "- / +" tuþlarýnýn kontrol lambalarý yanýp söner. 16

17 Kullaným "- / +" tuþlarýnýn kontrol lambalarý ayarlanan süreyi gösterir: Soldan 1. Lamba = 20 Saat Soldan 2. Lamba = 30 Saat Soldan 3. Lamba = 40 Saat Soldan 4. Lamba = 50 Saat ^ "- / +" tuþlarý ile istediðiniz süreyi seçiniz. Koku Filtresi Çalýþma Saatlerinin Ayarý/Deðiþtirilmesi (Havalandýrma sisteminde) Koku filtresi havalandýrma sistemi için gereklidir. Koku filtresi çalýþma saati sayacý cihaz fabrikadan çýkarken devrede deðildir. Havalandýrma sisteminde çalýþma süresini yemek piþirme alýþkanlýklarýna göre ayarlayýnýz: ^ Yað filtresi tuþu ile iþlemi onaylayýnýz. Tüm kontrol lambalarý söner. Eðer vereceðiniz onay 4 dakika içinde gerçekleþmezse, cihaz otomatik olarak "eski" ayarlarý esas alýr. ^ Faný Açma/Kapama tuþu ile kapatýnýz. ^ Fonksiyonu devam ettirme ve koku filtresi tuþuna ayný anda basýnýz. Koku filtresi tuþunun kontrol lambasý ve "- / +" tuþlarýndan birinin kontrol lambasý yanýp söner. "- / +" tuþlarýnýn kontrol lambalarý ayarlanan süreyi gösterir: Soldan 1. Lamba = 120 Saat Soldan 2. Lamba = 180 Saat Soldan 3. Lamba = 240 Saat Soldan 4. Lamba = devrede deðildir. 17

18 Kullaným ^ "- / +" tuþlarý ile istediðiniz süreyi seçiniz. Koku Filtresi Sayacýnýn Kontrolü Çalýþma süresi bitmeden geçen süreyi yüzde olarak göstergede görebilirsiniz. ^ Koku filtresi tuþu ile iþlemi onaylayýnýz. Tüm kontrol lambalarý söner. ^ Faný Açma/Kapama tuþu ile kapatýnýz. Vereceðiniz onay 4 dakika içinde gerçekleþmezse, cihaz otomatik olarak "eski" bilgileri esas alýr. Koku Filtresi Sayacýnýn Geri alýnmasý ^ Koku filtresi tuþuna basýnýz ve basýlý tutunuz. Önceden seçilmiþ olan çalýþma süresi sona erdiðinde koku filtresi tuþunun kontrol lambasý yanar. Buna göre koku filtresinin deðiþtirilme zamaný gelmiþtir. Deðiþtirme iþleminden sonra çalýþma saati sayacý geri alýnmalýdýr. ^ Bunun için fan açýkken koku filtresi tuþunu yaklaþýk 3 saniye kadar basýlý tutunuz. Tuþun kontrol lambasý söner. "- / +" tuþu kontrol lambalarýndan biri veya birkaçý yanýp söner. Yanýp sönen kontrol lambalarýnýn sayýsý geçen süreyi yüzde miktarý olarak gösterir. 1 Kontrol lambasý = % 25 2 Kontrol lambasý = % 50 3 Kontrol lambasý = % 75 4 Kontrol lambasý = %100 Davlumbaz kapandýðýnda veya elektrik kesintisinde geçmiþ olan süreler hafýzada kayýtlý kalýr. 18

19 Temizlik ve Bakým Her temizlik ve bakým iþleminden önce davlumbazýn elektrikle olan baðlantýsýný ayýrýnýz. Bunun için: - evdeki sigortayý kapatýnýz veya - vidalý sigortayý tamamen yuvasýndan çýkartýnýz. Davlumbaz Gövdesi Genel Bilgiler Davlumbazýn gövdesi ve kumanda elemanlarý çizik ve kesiklere karþý hassastýr. Bunun için aþaðýdaki temizlik önerilerini dikkate alýnýz. ^ Davlumbazýn tüm yüzeyini ve kumanda elemanlarýný yumuþak süngerli bir bez ve deterjanlý sýcak bir suyla siliniz. ^ Daha sonra yüzeyleri yumuþak bir bezle kurulayýnýz. Þunlarý kullanmayýnýz: sodalý-, asitli-, kloridli veya çözücü madde içeren temizlik maddeleri, aþýndýrma özelliði olan toz deterjanlar, krem deterjanlar, aþýndýrma özelliði olan eskimiþ bulaþýk süngerleri, sert süngerler, Çelik Gövdeli Cihazlar için Bilgiler (kumanda üniteleri için geçerli deðildir!) Bu konuda genel temizlik kurallarýnýn dýþýnda çelik yüzeyler için aþýndýrma özelliði olmayan çelik temizleme maddesi kullanýlmalýdýr. Çelik yüzeylerin kýsa bir sürede tekrar kirlenmesini önlemek için özel çelik bakým maddeleri tavsiye edilmektedir. Bu maddeyi yumuþak bir bezin üzerine çok az miktarda koyarak çelik yüzeyleri silebilirsiniz. Kumanda elemanlarýný elektronik karta su kaçmamasý için çok ýslak bir bezle silmeyiniz. 19

20 Temizlik ve Bakým Aluminyum Gövdeli Cihazlar için Bilgiler Aluminyum canlý bir malzemedir. Bakýþ açýsý, ýþýðýn geliþi ve çevre cihazýn görünümünü etkiler. Aluminyum yüzeyler ve kumanda üniteleri uzun süre kirli kaldýklarý takdirde renklerinde deðiþiklikler olur. Bu nedenle kirlenen yüzeyi ve kumanda ünitelerini hemen temizleyiniz. Temizlik için bu bölümde anlatýlan genel temizlik bilgilerini dikkate alýnýz. Ayrýva þunlarý kullanmayýnýz: çelik-temizleme maddesi, kireç çözme özelliði olan temizleme maddesi, bulaþýk deterjaný, fýrýn spreyi. Kumanda Üniteleri Kumanda üniteleri uzun süre temizlenmediði takdirde renkleri deðiþebilir. Bu nedenle kumanda ünitelerini kirlenince hemen temizleyiniz. Bu bölümde temizlikle ilgili genel bilgilere dikkat ediniz. Ayrýca aluminyum yüzeylerin temizliðinde çelik temizleme maddesi kullanmayýnýz. Cam Yüzeyler için Bilgiler ^ Genel temizlik bilgileri dýþýnda cam yüzeyler için normal bir cam temizleme suyu kullanabilirsiniz. Þunlarý kullanmayýnýz: toz veya krem deterjan gibi aþýndýrma özelliði olan temizlik maddeleri, eskimiþ bulaþýk süngerleri, fýrýn spreyleri. Filtre Sepeti ve Yað Filtresi Temizlendikten sonra tekrar kullanýlabilen filtre sepeti ve yað filtresi mutfak buharýndaki katý maddeleri(yað, toz v.s.) tutar ve davlumbazýn kirlenmesini önler. Yað filtresini en geç çalýþma saati tuþunun kontrol lambasý kýrmýzý yandýðýnda temizleyiniz. Yaðlarýn filtreye yapýþýp kalmamasý için bu temizliðin 3-4 haftada bir yapýlmasý tavsiye edilir. Filtre sepeti ve yað filtresi her zaman temizlenmelidir. Aþýrý yaðlanmýþ bir filtre yangýn tehlikesi demektir! 20

21 Temizlik ve Bakým Filtre Sepetinin Çýkarýlmasý ^ Filtre sepetini çekerek yerinden çýkartabilirsiniz. Filtre sepetinin ocaðýn Filtre sepetini çýkartýnýz. Yað Filtresinin Çýkartýlmasý ^ Yað filtresini sapýndan tutunuz ve aþaðý doðru dýþarý çýkartýnýz. Yað filtresinin ocaklarýn üstüne düþmemesine dikkat ediniz. Yað Filtresinin ve Sepetinin Elde Yýkanmasý ^ Yað filtresini hafif deterjanlý sýcak suda bulaþýk fýrçasý ile yýkayýnýz. Konsantre bulaþýk deterjaný kullanmayýnýz. Þu maddeler kullanmayýnýz: kireç çözücü temizlik maddeleri, deterjanlar veya aþýndýrma özelliði olan genel deterjanlar bunlarýn içindedir. fýrýn spreyleri Yað Filtresi ve Filtre Sepetinin bulaþýk makinesinde yýkanmasý ^ Yað filtresini ve filtre sepetini alt sepete dikey olarak yerleþtiriniz ve 65 -programda hafif bir bulaþýk makinesi deterjaný ilave ederek yýkayýnýz. Bu arada bulaþýk makinesi fýskiye kolunun rahat hareket edip etmediðini kontrol ediniz. Yað filtresinin bulaþýk makinesinde yýkanmasý halinde deterjanlarýn cinsine baðlý olarak filtrenin içinde bir takým renklenmeler görülebilir. Bunun yað filtresinin fonksiyonu üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur. 21

22 Temizlik ve Bakým ^ Yýkama iþleminden sonra yað filtresini sularýnýn süzülmesi için su emici bir zemin üzerine býrakýnýz. ^ Dýþarý çýkarýlan yað filtresinin ve filtre sepetinin takýldýðý yuvayý da birikmiþ yaðlardan temizleyiniz. Böylece bir yangýn tehlikesini önlemiþ olursunuz. ^ Temizlik iþleminden sonra yað filtresi tuþunu yaklaþýk 3 saniye kadar basýlý tutarak çalýþma saati sayacýný geri alýnýz. Tuþun kontrol lambasý söner. Eðer filtre sepetini ve yað filtresini çalýþma süresi sona ermeden önce temizlemek isterseniz, yað filtresi tuþuna yaklaþýk 6 saniye kadar basarak çalýþma saati sayacýný geri alabilirsiniz. Filtre Sepetinin Takýlmasý ^ Filtre sepetini arkadan askýsýna asýnýz, yukarý doðru kaldýrýnýz ve týrnaklara oturtunuz. Yað Filtresinin Takýlmasý ^ Yað filtresini bacanýn içine takýnýz ve öne doðru sürünüz. ^ Yað filtresini arkadan yukarý doðru kaldýrýnýz ve soldan ve saðdan yerine yerleþtiriniz. 22

23 Temizlik ve Bakým Koku Filtresinin Takýlmasý/Deðiþtirilmesi Havalandýrma sisteminde yað filtresine bir koku filtresi takýlmasý lazýmdýr. Bu filtre piþirme iþlemi sýrasýnda oluþan kokularý çeker. Koku filtresi buhar siperinde yað filtresinin üzerine takýlýr. Koku filtresini Miele yetkili servislerinde bulabilirsiniz. Filtrenin cinsi ve seri numarasý "Teknik Bilgiler" bölümünde yazýlýdýr. ^ Koku filtresinin takýlmasý veya deðiþmesi gereken durumlarda daha önce de belirtildiði gibi filtre sepeti ve yað filtresi dýþarý çýkarýlmalýdýr. ^ Koku filtresinin deðiþtirilmesi için arkadaki kulakçýktan aþaðý doðru dýþarý çekiniz. ^ Yeni koku filtresinin ambalajýný çýkartýnýz. ^ Ýlk yerleþtirmede: Hava tahliyesi için bir sürgü sistemi takýlýr ve havalandýrma çalýþmasý için bu sistem dýþarý çýkartýlýr. Sürgü sisteminin vidasýný sökünüz ve çýkartýnýz. ^ Koku filtresini ön tarafta bacanýn içine yerleþtiriniz ve arkaya doðru eðiniz ve sýkýca bastýrýnýz. ^ Yað filtresi ve filtre sepetini tekrar yerine takýnýz. Ýlk yerleþtirmede: ^ Çalýþtýrma saati sayacýný devreye alýnýz ("Kullaným" böl.bkz.). 23

24 Temizlik ve Bakým Koku filtresini daima koku filtresi tuþunun kontrol lambasý yandýðýnda veya mutfaktaki kokular yeterli derecede yok olmadýðýnda deðiþtiriniz. Filtre en geç her 6 ayda bir deðiþtirilmelidir. Kullanýlmýþ eski filtreyi çöpe atýnýz. ^ Filtreyi deðiþtirdikten sonra koku filtresi tuþuna iki defa basýnýz ve tuþu yaklaþýk 3 saniye kadar basýlý tutarak çalýþma saati sayacýný geri alýnýz. Çalýþma saati tuþunun lambasý söner. ^ Eðer koku filtresini çalýþma saati süreci sona ermeden önce deðiþtirmek isterseniz, çalýþma saati tuþuna iki kere basýnýz ve tuþu yaklaþýk 6 saniye kadar basýlý tutarak çalýþma saati sayacýný geri alýnýz. 24

25 Temizlik ve Bakým Halojen Lambanýn Deðiþtirilmesi Davlumbazýn elektrikle olan baðlantýsýný ayýrmak için: - evdeki sigortayý kapatýnýz veya - Halojen lambalar yanarken çok ýsýný. Hatta kapatýldýktan sonra da bir süre sýcak kalýr. ^ Filtre sepetini dýþarý alýnýz ("Temizlik ve Bakým - Filtre Sepetinin Çýkarýlmasý" böl.bkz.). ^ Halojen lambayý yuvasýndan çýkartýnýz. Bu arada halojen lambanýn ocaklarýn üzerine düþmemesine dikkat ediniz. ^ Yeni halojen lambayý yuvasýna takýnýz ve dikkatle içeri bastýrýnýz. Bozuk halojen lambanýn yerine mutlaka ayný cins lamba takýlmasý tavsiye edilir( "Teknik Bilgiler" böl.bkz.). 25

26 Cihaz Ölçüleri 26

27 Cihaz Ölçüleri 1) Hava tahliyesi 2) Havalandýrma 3) Havalandýrmada hava çýkýþý yukarý monte edilir 4) ve 5) Montaj alanlarý; sadece havalandýrma sisteminde 4) Duvar ve tavan hava tahliyesi için hazýrlanýr, priz ve faný dýþ duvara takýlan... EXT tipi cihazlarýn montajýnda kullanýlýr. Havalandýrma sisteminde sadece bir prizin takýlmasý gereklidir. Hava tahliye baðlantýsý C 150 mm, C 125 mm redüksiyon borularý ile birlikte. Ocak ile davlumbaz arasýndaki mesafe (S) Ocak üreticisi tarafýndan daha büyük bir güvenlik mesafesi istenmediði takdirde, ocak ile davlumbaz alt kenarý arasýnda en az þu güvenlik mesafeleri korunmalýdýr : Elektrikli ocaklarda: 450 mm Gazlý ocaklarda: 650 mm Elektrikli gril ve fritözlerde: 650 mm Bunun için "Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar" bölümünü dikkate alýnýz. Davlumbaz altýndaki elektrikli ocaklarda rahat ve sorunsuz çalýþabilmek için güvenlik mesafesi olarak 650 mm tavsiye edilir. Montaj yüksekliðini seçerken cihazý kullanacak kiþinin boyunu mutlaka dikkate alýnýz. Ocaklarda rahat çalýþabilmek ve davlumbaz altýnda serbest hareket edebilmek için bu husus önemlidir. Ocaklara olan mesafenin fazla olmasý durumunda yemek kokularý davlumbaz tarafýndan tam olarak çekilemez. Teleskopun üst kenarý tavana monte edilecekse, montaj yüksekliði seçiminde davlumbaz yüksekliði de dikkate alýnmalýdýr. 27

28 Montaj Montaj Malzemesi 28

29 Montaj a 2 sayfa montaj koruma kaðýdý Baca montajýnda gereklidir. b 2 adet kelepçe Hava tahliye borularý için kullanýlýr. c 1 adet redüksiyon borusu C 125 mm'lik hava tahliye borusu içindir. d 1 adet klepe Üfleme borusu içindeki motor biriminin montajýnda kullanýlýr (havalandýrma sisteminde bulunmaz) e Üst duvar sabitleme sacý Teleskop borunun sabitlenmesinde kullanýlýr. f Orta duvar sabitleme sacý Teleskop borunun sabitlenmesi için gereklidir. g Alt duvar sabitleme sacý Cihaz biriminin takýlmasý için kullanýlýr. h Havalandýrma için gerekli parçalar Bunlarýn arasýnda dirsek ve aluminyum-borular bulunmaktadýr (cihazla birlikte verilmez, sonradan alýnabilen aksesuarlar olarak satýlýr, "Teknik Bilgiler" böl.bkz.). 2 adet Somun M 6 Cihaz biriminin takýlmasý için çentikli somun kullanýlýr. 2 adet Vida 3,9 x 7,5 mm Bacanýn takýlmasý için kullanýlýr. Somunlu ve plastik pullu 2 adet Vida M4 Buhar siperinin montajýnda kullanýlýr. 1 adet Ayar anahtarý Cihaz n yükseklik ayar nda ve panelin sabitlenmesinde kullanýlýr. 1 adet vida kapaðý Büyük baþlý 8 adet vida 5x40mmve 8 Dübel S 8 Sabitleme sacý için gereklidir. Vidalar ve dübeller masif duvar için uygundur. Farklý cinsdeki duvarlar için baþka sabitleme malzemeleri seçiniz. Duvarýn taþýma kapasitesine dikkat ediniz. 1 Manivela Bacanýn sökülmesi sýrasýnda kullanýlýr. Montaj Talimatý DIN A3 29

30 Montaj Montajý yapmadan önce "Cihaz Ölçüleri" ve "Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar" bölümlerini dikkatle okuyunuz. Özellikle davlumbazla birlikte çalýþan ve mutfaktaki havayý kullanarak yanan ocaklar zehirlenme tehlikesi yaratabilirler! Demontaj Cihaz demonte edileceði zaman montaj iþleminde yaptýðýnýz hareketleri tersten uygulayýnýz. Baca çerçevesini çýkarmak için maniveladan faydalanabilirsiniz. Montaj Talimatý Her montaj dilimi cihazla birlikte verilen montaj sayfasýnda yazýlmýþtýr. Koruyucu Folyo (Çelik gövdeli cihazlarda) Nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek çiziklere karþý cihaz koruyucu folyo ile kaplanmýþtýr. Lütfen montajdan önce koruyucu folyoyu cihazdan kaldýrýp alýnýz. Bunu bir alet kullanmadan bir kenarýndan tutarak yapabilirsiniz. ^ Bacanýn iki vidasýný söktükten sonra baca çerçevesinin altýna manivelayý sokunuz ve teleskop boruyu itiniz ve bacayý yerleþtirildiði yerden kaldýrýnýz. 30

31 Hava Tahliye Kanalý Lütfen "Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar" bölümünü dikkatle okuyunuz. Özellikle davlumbaz ile birlikte bir ocak çalýþýyorsa ve mutfaktaki havayý kullanýyorsa, çok dikkatli olunuz. Zehirlenme tehlikesi Bunun için uzman bir baca ustasýna danýþýnýz. Hava tahliye borusu üfleme dirseðine bir hortum bileziði ile baðlanacaksa, bu baðlantý düzgün olmalý ve çok sýký takýlmamalýdýr Hava tahliye borusu eðrilebilir, klepe sýkýþabilir. Hava tahliye borularý mümkün olduðunca kýsa ve düz hatlý olmalýdýr. Hava tahliye borularýnýn çapý 150 mm'den küçük olmamalýdýr. Eðer çapý 150 mm'den daha küçük bir boru kullanýlacaksa veya hava tahliye kanalý düz olacaksa havayý çekme kapasitesi azalýr ve davlumbazdaki çalýþma sesi fazlalaþýr. Hava tahliye kanal çapýnýn küçültülmesi ancak evdeki sistem buna izin vermiyorsa tercih edilebilir. Büyük çaplý dirsekler kullanýnýz. Küçük çaplý borular davlumbazýn çekme gücünü azaltýr. Hava tahliye sisteminde yanmayan malzemeden yapýlmýþ düzgün ve esnek borular kullanýnýz. Yatay olarak yerleþtirilmiþ borularda metre baþýna 1 cm'lik bir eðim hesaplanmalýdýr. Böylece davlumbazýn içine kondense suyun kaçmasý önlenmiþ olur. Hava tahliyesi dýþarýya yapýlacaksa,, bir teleskop duvar kutusunun yerleþtirilmesi tavsiye edilir. Eðer tahliye olacak hava bir bacaya verilecekse, borular havanýn akýþ yönüne göre yerleþtirilmelidir. 31

32 Hava Tahliye Kanalý Önemli! Hava tahliye borularýnýn odalardan, çatýdan v.s. geçmesi durumunda, çok hýzlý ýsý azalmalarý ortaya çýkabilir. Terleme veya kondense su oluþmasýný göz önüne alýrsýnýz. BU da hava tahliye borularýnýn izole edilmelerini gerektirir. Kondense Suyun Kapatýlmasý (sonradan alýnabilen aksesuar) Mutfak dýþýndaki fana baðlanmak üzere hazýrlanan davlumbazlarda (...EXT tipi cihazlar) kondense su musluðu cihaz içine takýlmýþtýr. Ses Ýzolasyonu (...EXT tipi cihazlar için sonradan alýnabilen aksesuar) Hava tahliye borularýnýn izolasyonu yanýnda kondense su musluðu da takmak lazýmdýr.bu sistem kondense olan suyu tutar ve buharlaþýr. Bunu C 125 mm veya C 150 mm borular için bulabilirsiniz. Kondense su valfýný takarken dik ve üfleme borusunun hemen üzerinde olmasýna dikkat ediniz. Kasanýn üzerindeki ok üfleme yönünü gösterir. Mutfak dýþýnda çalýþan bir fanýn sesini azaltmak amacýyla bir ses izolasyonu tavsiye edilir. Bu izolasyon sistemi hava tahliye borusu ile dýþarý takýlan fan arasýna yerleþtirilebilir. 32

33 Elektrik Baðlantýsý Bu cihazýn elektrik baðlantýsý o ülkenin yönetmelik ve kurallarýný iyi bilen ve özenle uygulayan uzman bir elektrikçi tarafýndan yapýlmalýdýr. Hatalý baðlantý ve bakým iþleri cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler yaratabilir ve üretici firma bu konuda sorumluluk kabul etmez. Bu emniyet sisteminde LS-þalteri, sigortalar ve koruyucular (EN 60335). Gerekli baðlantý bilgilerini tip etiketinde bulabilirsiniz. Bu etiketi yað filtresini çýkardýðýnýzda göreceksiniz. Bu bilgilerin evdeki tesisat verilerine uyup uymadýðýný kontrol ediniz. Davlumbaz sadece yasalara uygun döþenmiþ bir koruyucu prize (toprak hattý) AC 230 V~50Hzbaðlanabilir. Elektrik tesisatý VDE 0100 normlarýna uygun olmalýdýr! Güvenliði arttýrmak için cihaza bir adet FI-Koruyucu þalter ve sigorta 30 ma (DIN VDE 0664) takýlmalýdýr. Cihazýn bir prize baðlanmasý yetkili servis için bir kolaylýk olacaktýr. Cihazý monte edildikten sonra prizin ulaþýlabilir bir yerde olmasýna dikkat ediniz. Eðer priz cihazýn yakýnýnda deðilse ve doðrudan tesisata sabit bir baðlanma yapýlmasý gerekiyorsa, o zaman tesisatta her kutup için bir ayraç olmasý lazýmdýr. Ayraç olarak en az 3mm açýklýðý olan bir þalter kullanýnýz. 33

34 DSM 400 Kumanda Modülü ile Çalýþtýrma Davlumbazý diðer ünitelerle kombine edebilmek için aksesuar olarak Miele DSM 400 kumanda modülünü satýn alabilirsiniz. Bu modül sayesinde þunlar yapýlabilir: Pencere Þalterine Baðlantý Davlumbaz oda havasýný kullanan bir ýsýtýcý ile ayný anda çalýþýyorsa, iki cihaz için gerekli olan hava açýk bir pencereden saðlanabilir. Kumanda modülü sayesinde bir pencere þalterine baðlanarak pencereden mutfaða düzenli olarak hava giriþi temin edilir. Bu modül pencerenin belirli bir açýklýkta tutularak davlumbazýn emniyetle çalýþmasýný saðlar ("Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar" böl.bkz.). Pencere kapalý ise fan tuþuna basýldýðýnda fan çalýþmaz. Davlumbazýn Açma/Kapama tuþunun kontrol lambasý yanýp söner. Davlumbazýn lambalarý bundan etkilenmez....ext tipi cihazlar da pencere þalterine baðlanabilir. Pencere açýkken içeri giren havanýn engellenmeden düzenli akýþýna dikkat ediniz. Kumanda modülünün davlumbazla olan baðlantýsý söküldüðünde ve cihaz tekrar pencere baðlantýsý olmadan çalýþacaksa (bir taþýnmadan sonra) cihazdaki elektronik yeniden ayarlanmalýdýr. Bunu ancak yetkili servis yapabilir. Serbest Baðlantý Bu baðlantý davlumbaz fanýnýn açýlmasý ile birlikte baþka bir cihazýn da kumanda edilmesini saðlar. Örneðin davlumbaz ile birlikte devrede olan ve mutfaktaki ayný havayý kullanan bir ýsýtýcýnýn tehlikesiz bir þekilde çalýþabilmeleri için gerekli olan hava giriþini saðlayan bir fanýn çalýþtýrýlmasý veya motorla çalýþan bir klepenin açýlmasý saðlanabilir. Bu arada fanýn çalýþma gücünün ve hava giriþinin yeterli olmasýna dikkat edilmelidir. Eðer yeterli hava giriþi saðlanamazsa, o zaman serbest baðlantý sayesinde davlumbaz çalýþmaya baþladýðýnda, mutfakta ayný havayý kullanarak yanan diðer cihazlar devre dýþý kalýr. Bunun için "Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar" böl.bkz. 34

35 Lamba Þalterine Baðlantý Kumanda modülü sayesinde davlumbaz lambalarýný evdeki lamba þalteri ile açabilir ve ýþýk gücünü kýsabilirsiniz. Montaj DSM 400 Kumanda Modülü ile Çalýþtýrma Kumanda modülü baca söküldükten sonra fan birimine monte edilir. Kumanda modülü ile birlikte fonksiyon açýklamalarý/montaj talimatý verilmektedir. 35

36 Müþteri Hizmetleri Kendinizin gideremediði arýzalar için lütfen: Miele Müþteri Hizmetlerini arayýnýz: T veya Müþteri hizmetlerine cihazýnýzýn tip ve seri numarasýný belirtiniz. Her iki bilgiyi de yað filtresi çýkarýldýktan sonra göreceðiniz tip etiketinde bulacaksýnýz. 36

37 Teknik Bilgiler Toplam baðlantý deðeri* W - Fan motoru* W - Ocak lambasý... 2x20W Halojen-lamba Osram WFL, 20 W Akým.... AC230V Frekans....50Hz Sigorta...10A Elektrik kablosunun uzunluðu...1,5 m Aðýrlýk DA ,5 kg DA EXT...19,5 kg DA Alu...22,5 kg DA Alu EXT...19,5 kg Fan Gücü* sayýlý Avrupa normuna göre Hava tahliye sistemi C 150 mm: I. Kademe...200m 3 /h II. Kademe...300m 3 /h III. Kademe m 3 /h Yoðun Kademe...640m 3 /h Hava tahliye sistemi C 125 mm: I. Kademe...180m 3 /h II. Kademe m 3 /h III. Kademe...380m 3 /h Yoðun Kademe...580m 3 /h Serbest üflemeli m 3 /h Koku filtreli havalandýrma sistemi: I. Kademe...150m 3 /h II. Kademe...210m 3 /h III. Kademe...330m 3 /h Yoðun Kademe...490m 3 /h DUW 10 Parçasý Miele DKF 9-1 Karbonlu koku filtresi *...EXT tipi cihazlarýn baðlantý deðeri ve hava tahliye sistemi dýþ duvara takýlan fan gücü ile baðlantýlýdýr....ext serisi cihazlar: Mutfak dýþ duvarýna takýlan fana baðlanan elektrik kablosunun uzunluðu 1,9 metredir. 37

38 38

39 39

40 Deðiþiklik haklarý saklýdýr. / 1008 M.-Nr / 00

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 876

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU GARANTÝ BELGESÝ Bu garanti belgesinin kullanýmýna; 4077 sayýlý kanun ile bu kanuna dayanýlarak düzenlenen TRKGM-95/116-117 sayýlý tebliði uyarýnca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketici ve Rekabetin

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu PerfectFresh-Bölmeli, Buz Küpü Hazýrlama Ünitesi, ve NoFrost-Sistemi KFN 14827 SDE ed/cs (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanma Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8860 WP Edition 111

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8860 WP Edition 111 Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8860 WP Edition 111 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG ARNU48GTMC2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý PerfectFresh-Bölmeli ve Dynacool Sistemli Soðutucu K 9457 id (-1) K 9557 id (-1) K 9757 id (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207

tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve makineyi meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6640X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624674

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6640X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624674 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli Buzdolabý K 1801 Vi, K 1811 Vi K 1901 Vi, K 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14943 SD KFN 14943 SD ed/cs KFN 14842 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 9552 id (-1) K 9752 id (-1) tr-tr Soðutucuyu kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka kullanma kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizin

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Istanbul Merkez Orta Mah. Topkapi-Maltepe Cad. Silkar Plaza No.: 6 Kat : 3 Bayrampasa. / ISTANBUL Tel : 0 212 484 48 00 Faks : 0 212 481 40 08

Istanbul Merkez Orta Mah. Topkapi-Maltepe Cad. Silkar Plaza No.: 6 Kat : 3 Bayrampasa. / ISTANBUL Tel : 0 212 484 48 00 Faks : 0 212 481 40 08 334. Istanbul Merkez Orta Mah. Topkapi-Maltepe Cad. Silkar Plaza No.: 6 Kat : 3 Bayrampasa. / ISTANBUL Tel : 0 22 484 48 00 Faks : 0 22 48 40 08 ) Ýç baca 4 2) Sac baca 3) Kumanda paneli 4) Cam 5) Kenardan

Detaylı

WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN

WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Batarya Paketi >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

1- Cam Ocak Kapaðý 2- Ocak Tablasý 3- Kontrol Paneli 4- Fýrýn Kapak Kulbu 5- Fýrýn Çekmecesi 6- Ayarlý Ayak 7- Fýrýn Kapaðý

1- Cam Ocak Kapaðý 2- Ocak Tablasý 3- Kontrol Paneli 4- Fýrýn Kapak Kulbu 5- Fýrýn Çekmecesi 6- Ayarlý Ayak 7- Fýrýn Kapaðý GOURMET 9040 FIRIN Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Kameralý Aydýnlatma Sistemi

Kameralý Aydýnlatma Sistemi Us e r M an ual Smartguard M otion Li ght wit h Video Ca mera Kameralý Aydýnlatma Sistemi AEC-939AD Paket Ýçeriði Kameralý Aydýnlatma Sistemi Kullanma kýlavuzu 1 Adet alyan anahtar 1 Adet 300w halojen

Detaylı

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU LÜTFEN KILAVUZU OKUYUNUZ... Kahraman Ýthalat, Ýhraca t, Taahhüt ve Ticaret Lt d. Þ ti. Kazým Karabekir Caddes i No :95/36 Ýskitle r - ANKARA

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský Madalyon I Kullaným Kýlavuzu 9362378 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RX-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kazan Logano GE434 Logano plus GB434 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler

Detaylı

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu 9239254 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-36W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu 9207483 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-106W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ ELEKTRÝKLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ ELEKTRÝKLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ LKTRÝKLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212)

Detaylı

Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanma Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu 9253980 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-64W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

MONTAJ TALÝMATI, KULLANIM VE BAKIM TAVSÝYELERÝ OCAKLAR E/60.2 4G AI E/60.2 4G AI AL E/60.2 4P E/60.2 3G 1P AI E/60.2 3G 1P AI AL ES/60.

MONTAJ TALÝMATI, KULLANIM VE BAKIM TAVSÝYELERÝ OCAKLAR E/60.2 4G AI E/60.2 4G AI AL E/60.2 4P E/60.2 3G 1P AI E/60.2 3G 1P AI AL ES/60. MONTAJ TALÝMATI, KULLANIM VE BAKIM TAVSÝYELERÝ OCAKLAR E/60.2 4G AI E/60.2 4G AI AL E/60.2 4P E/60.2 3G 1P AI E/60.2 3G 1P AI AL ES/60.2 4G AI ES/60.2 4G AI AL ES/60.2 3G 1P AI AL ES/60.2 3G 1P AI ES/60.2

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RC472200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3565547

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RC472200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3565547 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Downdraft-Tezgah Aspiratörü

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Downdraft-Tezgah Aspiratörü Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Downdraft-Tezgah Aspiratörü Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

TMMOB MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI UYARIYOR! SOBA - ÞOFBEN - BACA KAZALARINA KARÞI GEREKLÝ BÝLGÝ ve ÖNLEMLER Bilgisizlik ve ihmal yüzünden ülkemizde her yýl yüzlerce insanýmýz sobalar, þofbenler ve kombilerden

Detaylı

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Detaylı

Kullaným Talimatlarý FIRIN. Ýçindekiler. Montaj, 2-3 Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý. Cihazýn tanýtýmý, 4 Genel görünüm Kontrol paneli

Kullaným Talimatlarý FIRIN. Ýçindekiler. Montaj, 2-3 Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý. Cihazýn tanýtýmý, 4 Genel görünüm Kontrol paneli Kullaným Talimatlarý FIRIN Türkçe, FZ 96 C. FZ 96 C. IX FZ 96 C. FZ 96 C. IX Ýçindekiler Montaj, Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý Cihazýn tanýtýmý, Genel görünüm Kontrol paneli Baþlangýç

Detaylı

Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

3. DONANIM. Yarý otomatik ve otomatik kaynaktaki temel elemanlar Þekil-2 ve Þekil-16'da gösterilmiþtir.. Þekil-16. Otomatik Kaynak Makinasý

3. DONANIM. Yarý otomatik ve otomatik kaynaktaki temel elemanlar Þekil-2 ve Þekil-16'da gösterilmiþtir.. Þekil-16. Otomatik Kaynak Makinasý 3. DONANIM Daha öncede belirtildiði gibi gazaltý kaynak yöntemi yarý otomatik veya otomatik olarak kullanýlabilir. Her iki halde de yöntemin temel elemanlarý aþaðýdaki gibidir : a) Kaynak torcu (hava veya

Detaylı

Ýlave Program Paketleri:

Ýlave Program Paketleri: Ýlave Program Paketleri: Bebek Eco Ev EvXL Hijyen & Çocuklar Medic Spor & Saðlýk tr-tr M.-Nr. 09 495 120 Ýçindekiler Program-Paketleri...3 Program Seçimi...4 Sýkma....5 Program Tablosu...6 Program Akýþý....10

Detaylı

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

Temizlik ve Bakým Cozumleri

Temizlik ve Bakým Cozumleri Temizlik ve Bakým Cozumleri KÜF TEMÝZLEYÝCÝ HÝJYENÝK EV KULLANIMI anýnda etki beyazlatýr aktif klor etkisi KÜF TEMÝZLEYÝCÝ Güçlü ve kalýcý bir þekilde her çeþit küfün giderilmesinde kullanýlýr. Kalýcý

Detaylı

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070706 Kitap Baský Tarihi: 070706 Revizyon No: 4 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel Özellikler

Detaylı

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu Sirkülasyon Pompasý Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 080306 Kitap Baský Tarihi: 080306 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 06 07 07 08 09 10 10 11 11 11 11 12 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16

Detaylı

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu 9203663 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-96W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktif kararýnýn esas þartlarý

Detaylı

V Tipi Kademe Deðiþtiricisi

V Tipi Kademe Deðiþtiricisi www.reinhausen.com V Tipi Kademe Deðiþtiricisi Kullanma Kýlavuzu BA 081/05 Ýçerik Ýçindekiler 1 Genel 1.1 Güvenlik bilgileri... 5 1.2 Amacýna uygun kullaným... 5 2 Yapýsý/Modelleri... 6 3 Gönderim... 6

Detaylı

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85 Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 AQXL 85 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalaj malzemesinin kaldýrýlmasý ve makinenin seviye ayarýnýn yapýlmasý Elektrik ve su baðlantýlarý Teknik bilgiler Çamaþýr

Detaylı

STORMY DC 4100. Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

STORMY DC 4100. Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU STORMY DC 4100 Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș STORMY DC 4100 Yatık Toz Torbalı Elektrikli

Detaylı

Doðalgazlý / LPG li Kombi Serena. Kullaným Kýlavuzu

Doðalgazlý / LPG li Kombi Serena. Kullaným Kýlavuzu Doðalgazlý / LG li Kombi Serena Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 06 07 07 08 09 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 26 26 30 31 32 32 Giriþ Garanti ve Servis Güvenlik Kurallarý Cihaz Tanýmý Uyarýlar

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

SMART- Oda Termostatý

SMART- Oda Termostatý SMART- Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu . Kitap Rev. Tarihi: 070104 Kitap Baský Tarihi: 080104 Kitap Rev. No: 00 Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Ýçindekiler GÝRÝÞ 3 - Özelklikleri

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Hotpoint Ariston PH 941MSTB GH (IX)/HA PH 941MSTV (IX)/HA. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston PH 941MSTB GH (IX)/HA PH 941MSTV (IX)/HA. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston PH 941MSTB GH (IX)/HA PH 941MSTV (IX)/HA Fırın Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. duvar tipi mono split klima kullanma kýlavuzu 70004 90004 12004 18014 24014 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 www.koltukfircasi.com Lütfen önce bu kýlavuzu okuyunuz! Deðerli müþterimiz, bu kýlavuzun tamamýný, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanýzý ve bir baþvuru

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM180

Konveyörlü Tip WTM180 Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ

ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ 1. BÜTÜN NOTLARI DİKKATLE OKUYUN. 2. SICAK METAL YÜZEYE DOKUNMAYIN. SAPINDAN TUTMALISINIZ. 3. ELEKTRİK ÇARPMASINI ÖNLEMEK İÇİN,

Detaylı

DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HCT 60 1/X HCT 90 1/X

DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HCT 60 1/X HCT 90 1/X DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HCT 60 1/X HCT 90 1/X 1 2 3 4 5-1 - 6 7 8 9 10-2 - 11 12 14 13 15-3 - 16 17 A B C D E 18 19 20 04307553/1N - KB170s.n. - 4 - KURULUM VE KULLANIM TALIMATLARI TANIMLAMA

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS180 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS180 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC - DC Standart ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Tabak-Isıtma Çekmecesi

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Tabak-Isıtma Çekmecesi Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Tabak-Isıtma Çekmecesi Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE SX 2018/1 017 SX 2017/1 017

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE SX 2018/1 017 SX 2017/1 017 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE SX 2017/1 017 SX 2018/1 017 1. Açma / kapama anahtarı 2. Motor bölümü 3. Bypass soğutma havası giriş 4. Kazan kilitleme mandalı 5. Kazan 6. Kazan emiş ağzı

Detaylı

ALL-5 AC - Basýnç þalterli tip ALL-5 AC - By-Pass tipi ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

ALL-5 AC - Basýnç þalterli tip ALL-5 AC - By-Pass tipi ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 ALL-5 AC - Basýnç þalterli tip ALL-5 AC - By-Pass tipi ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda

Detaylı

Ýlave Program-Paketleri:

Ýlave Program-Paketleri: Ýlave Program-Paketleri: Spor & Saðlýk Ev Hijyen & Çocuklar Bebek tr-tr M.-Nr. 07 742 240 Ýçindekiler Program Seçimi...3 Yeni Program Seçimi...3 Sýkma....4 Program Tablosu...5 Ekstralar...9 Program Akýþý....10

Detaylı

POSEIDON CC 6500. Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi KULLANIM KILAVUZU

POSEIDON CC 6500. Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi KULLANIM KILAVUZU POSEIDON CC 6500 Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș POSEIDON CC 6500 Su Filtreli Halı Yıkama

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 2010 / 2011 / 2012 / 2013 KM 2030 / 2032 / 2033 KM 2050 / 2051 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte ortaya çýkan iþitsel ve görsel

Yaþlanma ile birlikte ortaya çýkan iþitsel ve görsel 1 9 Prof. Dr. Yeþim GÖKÇE-KUTSAL Yaþlanma ile birlikte ortaya çýkan iþitsel ve görsel algýlamadaki azalma, koordinasyon ve dengedeki bozukluklar ve kuvvet azalmasý; yaþlýlarýn çevresel tehlikelerle karþý

Detaylı