Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr

2 Ýçindekiler Çevre Korumaya Katkýnýz...3 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...10 Fonksiyon Tanýtýmý...12 Kullaným...13 Fanýn Açýlmasý...13 Kademe Seçimi...13 Yoðun Kademe...13 Fanýn Kapatýlmasý...13 Lambalarýn Açýlmasý/Kapatýlmasý Temizlik ve Bakým...15 Davlumbazýn Gövdesi...15 Yað Filtresi...16 Koku Filtresinin Takýlmasý/Deðiþtirilmesi...18 Lambalarýn Deðiþtirilmesi Montaj Ölçüleri...20 Ocak ile Davlumbaz arasýndaki Mesafe (S) Montaj...23 Montaj Talimatý Koruyucu Folyo...23 Cihazýn Sökülmesi...23 Montaj Malzemesi...24 Hava Tahliye Kanalý...26 Kondense Suyun Kapatýlmasý...27 Ses Ýzolasyonu...28 Elektrik Baðlantýsý...29 DSM 400 Kumanda Modülü ile Çalýþtýrma...30 Serbest Baðlantý...30 Lamba Þalterine Baðlantý...30 Müþteri Hizmetleri...31 Teknik Bilgiler

3 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalajýn Kaldýrýlmasý Ambalaj cihazý nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemesi geri dönüþümlü maddelerden seçildiði için ham madde tasarrufu saðladýðý kadar çöp oluþumunu da azaltýr. Ambalaj parçalarý (folyo ve styropor) çocuklar için tehlikeli olabilir. Boðulma tehlikesi! Bu cins ambalaj malzemelerini çocuklarýn ulaþamayacaðý bir yerde saklayýnýz ve mümkün olduðu kadar çabuk evden çýkartýnýz. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Elektrikli veya elektronik eski cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmasýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine belediye tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli ve elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini saðlayýnýz. Lütfen eskiyen cihazýnýzýn evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklanmasýný saðlayýnýz. 3

4 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu davlumbaz yasal güvenlik þartlarýna uygun olarak üretilmiþtir. Yanlýþ bir kullaným kiþiye ve eþyaya zarar verir. Davlumbazý çalýþtýrmadan önce kullanma kýlavuzunu okuyunuz. Bu kullanma kýlavuzunun içinde davlumbazýn montajý, güvenliði, kullanýmý ve bakýmý ile ilgili önemli bilgiler bulacaksýnýz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý meydana gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz. Kullanma kýlavuzunu saklayýnýz ve cihazýn sizden sonraki sahibine teslim ediniz. Kullaným Kurallarý Bu davlumbaz evde ve ev benzeri ortamlarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr, örneðin: maðazalarda, bürolarda ve diðer benzeri iþ yerlerinde, yazlýk evlerde, otel, motel, kahvaltý veren pansiyonlarda ve diðer ev benzeri ortamlarda. Davlumbazý sadece evsel ortamlarda yemek hazýrlarken meydana gelen yemek buharlarýnýn temizlenmesi ve çekilmesi için kullanýnýz. Bu davlumbaz dýþ alanda kullanýlmak üzere tasarlanmamýþtýr. Diðer bütün kullaným amaçlarý kabul edilemez. Miele kural dýþý kullaným veya yanlýþ kullaným sonucunda ortaya çýkacak zararlardan sorumlu tutulamaz. Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle kahve makinesini güvenle çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde kahve makinesini kullanabilirler. Evdeki Çocuklar Davlumbazýn çevresindeki çocuklara dikkat ediniz. Çocuklarýn cihazla oynamalarýna izin vermeyiniz. 8 Yaþýn altýndaki çocuklar devamlý kontrol altýnda olsalar bile davlumbazdan uzak tutulmalýdýr. Sekiz yaþýndan itibaren cihazýn nasýl güvenle çalýþacaðý anlatýldýktan sonra çocuklar davlumbazý yanlarýnda bir büyük olmadan kullanabilirler. Çocuklar yanlýþ kullaným sonucunda ortaya çýkabilecek tehlikeleri anlayabilecek durumda olmalýdýr. Üzerinde halojen lamba olan davlumbazlara dikkat ediniz, lambalar açýkken çok ýsýnýr ve kapandýktan sonra bir süre daha sýcak kalýr. Lambalar elinizi sürebilecek kadar soðuyuncaya kadar çocuklarý lambalardan uzak tutunuz. 4

5 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Teknik Güvenlik Montajdan önce davlumbazýn gözle görülür bir hasarýnýn olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir davlumbazý asla çalýþtýrmayýnýz. Hasarlý makine güvenliðinizi tehlikeye sokabilir! Davlumbazýn elektrik baðlantýsýný yapmadan önce mutlaka tip etiketinde yazýlý baðlantý verilerini (voltaj ve frekans) evdeki þebeke uyumlu olmasý þarttýr. Bu konuyu uzman bir elektrikçiye de danýþabilirsiniz. Davlumbazýn elektrik güvenliði ancak yasalara uygun korumalý bir hatta baðlandýðý takdirde saðlanabilir. Bu temel þartýn yerine getirilmesi çok önemlidir. Evdeki elektrik tesisatýný uzman bir elektrikçiye kontrol ettiriniz. Üretici firma eksik veya hasarlý bir kablo nedeniyle meydana gelen zararlardan sorumlu tutulamaz (elektrik çarpmasý gibi). Bozuk yapý parçalarý ancak orijinal Miele yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Üretici firma ancak bu parçalar kullanýldýðý takdirde cihazýn güvenle çalýþabileceðini garanti eder. Montaj- ve bakým veya tamir sýrasýnda cihaza gelen þebeke cereyaný mutlaka kapatýlmalýdýr. Cihazýn elektrik baðlantýsý ancak þu þartlar yerine getirildiðinde kesilmiþ olur: evdeki sigortalar kapatýlmalýdýr. evdeki vidalý sigortalar yuvalarýndan tamamen çýkarýlmalýdýr. fiþ prizden çýkarýlmalýdýr. Elektrik baðlantýsý bir fiþ ile saðlanýyorsa, cihaza gelen elektriði þebekeden ayýrmak için fiþi prizden çekerken kablodan tutup çekmeyiniz, fiþi tutarak prizden çýkarýp alýnýz. Davlumbazýn güvenle çalýþmasýný saðlamak için cihazý monte edildikten sonra kullanýnýz. Cihaz kasasýný montaj ve temizlik bölümlerinde yazýlan sýnýrlar içinde açýnýz. Asla kasanýn diðer parçalarýný açmaya çalýþmayýnýz. Elektrik ileten baðlantýlar veya mekanik ve elektrik yapý parçalarý sizin için tehlikeli olabilir ve davlumbazýn bozulmasýna sebep olabilir. Montaj ve bakým iþleri veya tamirler ancak üreticinin yetki verdiði servis personeli tarafýndan yapýlabilir. Hatalý montaj, bakým veya tamirler cihazý kullanan kiþi için büyük tehlikeler yaratabilir ve üretici firma bundan sorumlu tutulamaz. 5

6 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Davlumbazýn elektrik þebekesine olan baðlantýsý gerekli güvenliðin saðlanamayacaðý için çoklu prizler veya bir uzatma kablosu ile yapýlamaz (örneðin: aþýrý ýsýnma gibi). Davlumbazla Ayný Anda Çalýþan Ocak ve Benzerleri Dikkat zehirlenme tehlikesi! Fan sistemi mutfak dýþýnda olan cihazlar için ( EXT tipi davlumbaz modelleri) her iki üniteyi birbirine baðlayan uçlarý soketli ve fiþli baðlantý kablosu gereklidir. Bu cihazlar ancak bir Miele harici faný ile kombine edilebilirler. Bu davlumbaz ev dýþýnda bir yerde (tekne gibi) çalýþtýrýlamaz. Davlumbazýn mutfaktaki havayý kullanarak yanan diðer bir ýsýtma cihazý ile birlikte ayný zamanda çalýþmasý çok özel dikkat isteyen bir durumdur. Davlumbaz ve herhangi bir ýsýtma cihazý (gazlý, mazotlu, kömürlü ýsýtýcýlar, su ýsýtýcýlarý, gazlý ocaklar, gazlý fýrýnlar gibi) ayný anda çalýþýyorsa çok dikkatli olunmalýdýr, çünkü davlumbaz bu cihazlarýn yanmalarý için gerekli olan havayý emecek ve bunlarýn atýk gazlarý bir atýk gaz kanalý ile (örn.: baca) dýþarýya tahliye edilecektir. Hava tahliye sistemine takýlmýþ olsa da, ve hatta harici fan ile de, davlumbaz mutfaktaki ve yan odalardaki havayý çeker alýr. Yetersiz hava giriþi sonucunda bir düþük basýnç oluþur. Ocak ve benzeri cihazlarýn yanmasýný saðlayan hava azalýr. Ocak ve ýsýtma cihazlarýnýn yanmasý engellenir. Yanan maddelerin zehirli gazlarý bacadan veya çekiþ haznesinden odalara yayýlýr. Ölüm tehlikesi! 6

7 Davlumbaz ve havaya gereksinimi olan diðer bir cihazýn tehlikesizce ayný anda çalýþmasý ancak en fazla 4 Pa'lýk (0,04 mbar) bir düþük basýnca eriþildiðinde ve bununla gazýn geri emilmesinin önlenmesi sonucunda mümkün olabilir. Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu da ancak kapatýlamayan deliklerden (kapý, pencere, havalandýrma delikleri veya diðer teknik önlemler gibi) gelen hava sayesinde olabilir. Burada yeterli hava akýmý saðlamaya çok dikkat ediniz. Hava giriþ çýkýþýný saðlayan bir baca bu iþlem için yeterli deðildir. Böyle bir durumda evin tüm havalandýrma sistemini gözden geçirmek gerekir. Bunun için bir baca ustasýna danýþýnýz. Davlumbaz havalandýrma sisteminde çalýþtýrýlacaksa, o zaman havaya gereksinimi olan baþka bir ýsýtma cihazýnýn ayný zamanda çalýþmasý bir engel deðildir. 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Doðru Kullaným Davlumbazýn altýnda açýk alevli gril veya flambe gibi yüksek alevli yiyecekler hazýrlamak kesinlikle yasaktýr. Çalýþmakta olan davlumbaz alevleri filtresine doðru çeker. Davlumbaz tarafýndan emilmiþ olan yaðlar nedeniyle yangýn tehlikesi oluþabilir! Gazlý ocaklarý üzerinde bir tencere olmadan açýk býrakmayýnýz. Tencereyi kýsa bir süre için ocaktan aldýðýnýz zaman bile gazlý ocaðýnýzý kapatýnýz. Alev ayarý yaparken tencere tabanýndan dýþarý taþmamasýna dikkat ediniz. Ocak üzerindeki kabýn aþýrý ýsýnmamasýna özen gösteriniz (örneðin Wok tavasýnda yemek yaparken). Davlumbaz aþýrý ýsý nedeniyle zarar görebilir. Davlumbazý yað filtresi takýlmadan asla kullanmayýnýz. Bu sayede cihazýn çalýþmasýný olumsuz etkileyecek olan yað ve kirlerin birikmesini önlemiþ olursunuz. Filtreyi düzenli aralýklarla temizleyiniz veya deðiþtiriniz. Aþýrý yaðlanmýþ bir filtre yangýn tehlikesi demektir! ("Temizlik ve Bakým" böl.bak.) Yemek piþirme sýrasýnda yukarý doðru yükselen ýsý nedeniyle davlumbaz çok ýsýnýr. Davlumbazýn gövdesini ve yað filtresini cihaz ancak soðuduktan sonra tutunuz. Davlumbazýn temizlenmesinde asla buhar basýnçlý aletler kullanmayýnýz. Buhar davlumbazýn elektrik ileten bölümlerine sýzabilir ve kýsa devreye neden olabilir. Davlumbazý ancak ocaðýnýzý kullandýðýnýz zaman açýnýz. Ocak yanarken davlumbaz açýlmazsa, kondense su birikimi olur. Bu birikim cihazda korozyona sebep olabilir. Ocakta kýzgýn yað ile bir yemek hazýrladýðýnýzda tencere, tava ve fritözünüzü kontrol altýnda tutunuz. Elektrikli grilinizi de kullanýrken dikkatiniz devamlý üzerinde olmalýdýr. Kýzgýn yað alev alabilir ve davlumbazý yakabilir. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Doðru Montaj Kullanýlan ocaðýn üreticisinin ocak üzerine bir davlumbazýn çalýþmasýna izin verip vermediðine dikkat ediniz. Ocak üreticisi tarafýndan daha büyük bir güvenlik mesafesi öngörülmediði takdirde, ocak ile davlumbaz alt kenarý arasýnda "Cihaz Ölçüleri" bölümünde verilen ölçülere dikkate alýnmalýdýr. Davlumbazýn altýnda çeþitli tiplerde piþirme sistemleri mevcutsa, o zaman verilen en büyük güvenlik mesafesini seçiniz. Aksesuar Sadece Miele tarafýndan onaylanan aksesuar ve yedek parçalar takýlabilir. Cihaza bunlarýn dýþýnda diðer parça ve aksesuarlar takýldýðý takdirde, cihazýn garanti hakký kaybolur ve sorumluluk kabul edilmez. Üretici firma güvenlik tavsiyelerinin ve uyarýlarýnýn dikkate alýnmamasý sonucunda ortaya çýkan zararlardan sorumlu tutulamaz. Katý yakýtla yanan ocaklarýn üzerine davlumbaz monte edilemez. Hava tahliye kanalýnda ancak yanmayan maddeden boru veya hortum kullanýlabilir. Bunlarý Miele maðazalarýndan veya yetkili servislerden elde edebilirsiniz. Davlumbazýn hava tahliyesi bir soba veya þömine bacasý kanalý ile yapýlamaz ve odalarýn havalandýrmasý için kullanýlan kanala verilemez. Bu hava çýkýþý halen kullanýlmayan bir bacaya verilecekse, ilgili makamlarýn yönetmeliklerini dikkate almak gerekir. 9

10 Cihazýn Tanýtýmý 10

11 Cihazýn Tanýtýmý Teleskop Baca Kumanda Üniteleri Ocak Lambalarý Havalandýrma Çýkýþý (sadece havalandýrma sisteminde) Buhar Siperi Koku Filtresi Havalandýrma sistemi için sonradan alýnabilen aksesuar Yað Filtresi Fan Açma-/Kapama Tuþu Fan Gücü Ayar Tuþlarý Ocak Lambalarý Açma-/Kapama Tuþu 11

12 Fonksiyon Tanýtýmý Davlumbaz þu sistemlerle çalýþýr:... Hava Tahliyesi:... Havalandýrma : (Deðiþtirme parçasý ve koku filtresi daha sonra satýn alýnabilir, "Teknik Bilgiler" bölümüne bakýnýz) Mutfakta emilen hava yað filtresinden geçirilerek temizlenir ve dýþarýya tahliye edilir. Hava tahliye sisteminizde klepe yoksa, davlumbazla birlikte bir adet klepe verilmektedir. Bu klepe motor biriminin üfleme borusuna takýlýr. Hava tahliye sistemindeki bir klepe davlumbazýn kapalý olduðu durumda mutfak ile dýþarýsý arasýndaki hava dolaþýmýný engeller. Bu klepe davlumbaz çalýþmadýðý zaman kapalýdýr. Cihaz çalýþmaya baþladýktan sonra klepe açýlýr, mutfaktaki hava engellenmeden dýþarý tahliye edilir. Mutfakta emilen hava yað filtresinden ve buna ilave olarak koku filtresinden geçirilerek temizlenir. Davlumbazýn teleskop borularýnýn deliklerinden geçirilerek mutfaða geri verilir. Havalandýrma sisteminde koku filtresin takýlmýþ olmasýna dikkat ediniz, "Temizlik ve Bakým" bölmesine dikkat ediniz.... Dýþarý Takýlan Fan : (...EXT modeli davlumbazlar) Dýþarý takýlan fan ile çalýþan davlumbazlarda havayý emen fan mutfaðýn dýþ duvarýnda sizin seçtiðiniz bir yere monte edilir. Dýþ duvara takýlan fan bir kumanda kablosu ile davlumbaza baðlanýr ve davlumbaz panelindeki tuþlarla kumanda edilir. 12

13 Kullaným Fanýn Açýlmasý Açma/Kapama tuþuna basýnýz. Fan "II"ci kademeden çalýþmaya baþlar. Kontrol lambasý yanar. Kademe Seçimi Ýstediðiniz güç kademesini "- / +" tuþlarý ile seçiniz. "+" Tuþu = daha yüksek kademe "-" Tuþu = daha düþük kademe Normal bir yemek piþirme ortamýnda buhar yoðunluðuna göre "I" ile "III"cü kademeler arasý bir seçim yapabilirsiniz. Yoðun Kademe Kýzartma sýrasýnda oluþan geçici buhar ve koku için "IV"cü kademeyi yoðun kademe olarak seçebilirsiniz. Fanýn Kapatýlmasý Faný Açma/Kapama tuþu ile kapatýnýz. Hava tahliye ve havalandýrma sistemlerinde piþirme iþleminin ardýndan fanýn birkaç dakika daha çalýþtýrýlmasý tavsiye edilir. Böylece mutfakta kalmýþ olan buhar ve kokular tamamen yok olacaktýr. Lambalarýn Açýlmasý/Kapatýlmasý Ocak lambalarýný fandan baðýmsýz olarak açýp kapatabilirsiniz. Bunun için ocak lambasý tuþuna basýnýz. Güvenlik Kapatmasý Açýlmýþ olan davlumbaz 10 saat süresince çalýþtýrýlmadýðý takdirde, fan otomatik olarak kapanýr. Lambalar açýk kalýr. Faný tekrar açmak için Açma/Kapama tuþuna basýnýz. 13

14 Kullaným Yoðun Kademenin Otomatik Kapanmasý Yoðun kademe seçiminde faný otomatik olarak 10 dakika sonra "III"cü kademe ayarýna döndürme olanaðýna sahipsiniz. Bunun için fanýn ve ocak lambalarýnýn kapalý olmasý gerekir. Otomatik kapatma için "+" tuþuna basýnýz. "I" ve "IV"cü fan gücü kademelerinin kontrol lambalarý devamlý yanar. Bu devreden çýkarmak için "-" tuþuna basýnýz. Fan kademe göstergesinin ilk lambalarý yanýncaya kadar "-" ve"+" tuþlarýna ayný zamanda yaklaþýk 10 saniye kadar basýnýz. Daha sonra arka arkaya : Bu iþlemi Açma/Kapama tuþuna basarak onaylayýnýz. ocak lambalarý tuþuna, "-" tuþuna ve tekrar ocak lambalarý tuþuna basýnýz. Eðer otomatik kapatma devrede deðilse, fanýn "I" ve "IV"cü kademelerinin kontrol lambalarý yanýp söner. 14

15 Temizlik ve Bakým Her temizlik ve bakým iþleminden önce davlumbazýn elektrikle olan baðlantýsýný ayýrýnýz: cihazýn fiþini prizden çekinizden veya evdeki sigortayý kapatýnýz veya vidalý sigortayý tamamen dýþarý çýkartýnýz. Halojen lamba yanarken çok ýsýnýr. Hatta kapandýktan sonra bile bir süre sýcak kalýr! Ayrýca sýcak lamba ýslak temizlikte zarar görebilir. Temizliðe baþlamadan önce birkaç dakika bekleyiniz. Davlumbazýn Gövdesi Genel Bilgiler Davlumbazýn yüzeyi ve kumanda üniteleri çizik ve kesiklere karþý hassastýr. Bu nedenle aþaðýdaki temizlik önerilerini dikkate alýnýz. Yüzeyi ve kumanda ünitelerini süngerli bir bez ve hafif deterjanlý sýcak suyla temizleyiniz. Daha sonra buralarý yumuþak bir bezle kurulayýnýz. Temizlikte þu ürünleri kullanmayýnýz: soda-, asit-, klorid- veya çözücü madde içeren temizlik ürünleri, toz deterjan, krem deterjan gibi aþýndýrma özelliði olan temizlik ürünleri, bulaþýk süngerleri. Çelik gövdeli cihazlar için özel bilgiler (kumanda üniteleri için geçerli deðildir!) Genel bilgiler dýþýnda çelik yüzeyler için aþýndýrma özelliði olmayan çelik temizleme maddesi kullanmanýz uygun olacaktýr. Çelik yüzeylerin kýsa sürede tekrar kirlenmesini önlemek için özel çelik bakým maddeleri tavsiye edilir (yetkili servislerden alýnabilir). Bu maddeyi yumuþak bir bezin üzerine çok az miktarda koyarak çelik yüzeyleri silebilirsiniz. Renkli kaplamalý cihazlar için özel öneriler (Özel üretim) Temizlik sýrasýnda yüzey üzerinde çok küçük çizikler meydana gelebilir. Bunlar koyu renk cihazlarda ve mutfaktaki halojen lambalý kombinasyonlarda göze batabilir. Davlumbazýn elektroniðine su kaçmamasý için tuþlarý çok ýslak bir bezle silmeyiniz. 15

16 Temizlik ve Bakým Kumanda üniteleri için özel bilgiler Kumanda üniteleri üzerinde biriken kirler uzun süre kaldýðý takdirde renklerinin deðiþmesine sebep olabilir. Bu nedenle hemen temizlenmelidir. Temizlik için bu bölümdeki genel temizlik bilgilerini dikkate alýnýz. Kumanda ünitelerini temizlemek için çelik temizleme maddesi kullanmayýnýz. Cam yüzeyler için özel bilgiler Genel bilgiler dýþýnda cam yüzeylerin temizliði için piyasada satýlan bir cam temizleme ürünü uygun olacaktýr. Temizlik için þu ürünleri kullanmayýnýz: toz veya krem deterjan gibi aþýndýrma özelliði olan maddeler, cama zarar verebilecek sert ve eski bulaþýk süngerleri, fýrýn spreyleri. Yað Filtresi Cihazýn içindeki metal yað filtresi temizlendikten sonra tekrar kullanýlabilir ve bu filtre mutfak buharýndaki katý maddeleri (yað, toz v.s.) tutar ve davlumbazýn kirlenmesini önler. Biriken yaðlarýn filtreye yapýþýp kalmasýný önlemek amacýyla filtrenin 3-4 haftada bir temizlenmesi tavsiye edilir. Aþýrý yaðlanmýþ bir filtre yangýn tehlikesi demektir! Yað filtresi ve çevresi yemek buharlarý ve ocak lambalarý nedeniyle çok ýsýnýr. Ocak lambalarýný kapatýnýz ve yemeðiniz piþtikten sonra yað filtresini çýkarmadan önce cihazýn soðumasýný bekleyiniz. Yað filtresinin kilidini açýnýz, yað filtresini yaklaþýk 45 aþaðý doðru eðiniz, öndeki askýsýndan çýkartýnýz ve dýþarý alýnýz. Filtrenin ve ocaklarýn zarar görmemesi için filtreyi çýkartýrken sýký tutunuz. 16

17 Temizlik ve Bakým Yað Filtresinin Elde Yýkanmasý Yað filtresini hafif deterjanlý sýcak suda bir fýrça ile yýkayýnýz. Bu temizlik sýrasýnda yoðun olmayan bir elde yýkama deterjaný kullanýnýz. Þu maddeleri kullanmayýnýz: kireç çözücü temizlik maddeleri, toz ve krem deterjanlar veya aþýndýrma özelliði olan standart deterjanlar bunlarýn içindedir. Fýrýn Spreyi Yað Filtresinin Bulaþýk Makinesinde Yýkanmasý Yað filtresini bulaþýk makinesine dikey olarak alt sepete yerleþtiriniz. Bu arada fýskiye kolunun serbest hareket etmesine dikkat ediniz. Yað filtresini en fazla 65 C derecede yýkayýnýz. Bunun için Miele bulaþýk makinesinde otomatik-programý seçiniz. Hafif bir deterjan kullanýnýz. Yað filtresini yýkamak üzere dýþarý aldýðýnýzda, filtrenin takýldýðý hazneyi de biriken yaðlardan arýndýrmak ve temizlemek gerekir. Bu sayede oluþabilecek bir yangýn tehlikesini de önlemiþ olursunuz. Filtreyi yerine takarken mandalýn aþaðýya doðru durmasýna dikkat ediniz Eðer filtre ters takýlmýþ ise: Yað filtresini küçük bir tornavida ile yerinden çýkartýnýz. Bulaþýk makinesinde yýkanýrken yað filtresi üzerinde deterjana baðlý olarak bir takým kalýcý renklenmeler meydana gelebilir. Bu durum yað filtresinin fonksiyonunu olumsuz olarak etkilemez. Yýkandýktan sonra yað filtresini süzülmesi için su emici bir zemin üzerine býrakýnýz. 17

18 Temizlik ve Bakým Koku Filtresinin Takýlmasý/ Deðiþtirilmesi Havalandýrma sisteminde yað filtresinin yanýnda bir de koku filtresi takýlmalýdýr. Bu filtre yemek piþirme sýrasýnda meydana gelen kokularý çeker alýr. Koku filtresi buhar siperinin içinde yað filtresinin üzerine takýlýr. Mutfaktaki kokularýn artýk yeterli derecede çekilemediði zaman koku filtresini deðiþtiriniz. Filtre en geç 6 ayda bir deðiþtirilmelidir. Kullanýlmýþ koku filtresini evdeki çöpe atabilirsiniz. Koku filtresini yetkili servislerimizden temin edebilirsiniz. Bu filtrenin cins ve tanýmlayýcý iþaretlerini "Teknik Bilgiler" bölümünde bulabilirsiniz. Koku filtresinin takýlmasý veya deðiþtirilmesi için yað filtresi yukarýda anlatýldýðý gibi yerinden çýkarýlmalýdýr. Koku filtresini ambalajýndan çýkartýnýz. Koku filtresini öndeki çerçevenin içine oturtunuz, daha sonra arkadan yukarý doðru kaldýrýnýz ve çerçevenin içine bastýrýnýz. Yað filtresini tekrar takýnýz. 18

19 Temizlik ve Bakým Lambalarýn Deðiþtirilmesi Bakým iþlemine baþlamadan önce davlumbaza gelen elektriði þebekeden ayýrýnýz, bunun için: fiþini prizden çekiniz veya evdeki sigortayý kapatýnýz veya vidalý sigortayý tamamen yuvasýndan çýkartýnýz. Yað filtresini cihazdan çýkartýnýz. Havalandýrma sisteminde koku filtresini cihazdan dýþarý alýnýz. Halojen lambalar yanarken çok ýsýnýr. Hatta lambalar kapatýldýktan sonra bile bir süre sýcak kalýr ve yanýk tehlikesi vardýr. Halojen lambayý deðiþtirmeden önce birkaç dakika bekleyiniz. dai2409 Lamba gövdesinin üstündeki düðmeyi biraz aþaðý doðru bastýrýnýz. Þimdi halojen lamba sola doðru döndürülebilir. Yeni halojen lambayý (GU/GZ 10, 230 V, 50 W) yuvasýna takýnýz ve yukarý doðru bastýrýnýz. Yenilenen halojen lambanýn ayný marka ve cins olmasý tavsiye edilir. Yað filtresini ve havalandýrma sisteminde koku filtresini tekrar yerine takýnýz. 19

20 Montaj Ölçüleri Bu resim ölçü olarak alýnamaz. 20

21 Montaj Ölçüleri Hava tahliyesi Havalandýrma Havalandýrmada hava çýkýþý yukarýya monte edilmiþtir., Montaj alaný; Havalandýrmada sadece : Duvar- ve tavanda hava tahliye deliði ve priz montajý için gerekli alan. Havalandýrma sisteminde sadece bir priz gereklidir. Buhar siperinin altýnda bir oluk veya bir arka duvara bir panel planlanmýþ ise, o zaman yað filtresi dýþarý alýnýrken problemler ortaya çýkabilir. Böyle bir durumda yað filtresini montajdan önce 180 çevirerek yerleþtiriniz. dai mm lik redüksiyon borusu ile 150 mm lik hava tahliye baðlantýsý. Ocak ile Davlumbaz arasýndaki Mesafe (S) Ocak üreticisi tarafýndan daha büyük bir güvenlik mesafesi öngörülmediði sürece ocak ile davlumbaz alt kenarý arasýndaki montaj yüksekliði seçiminde en az aþaðýdaki ölçüler esas alýnmalýdýr: Elektrikli Ocak: 450 mm Gazlý Ocak: 650 mm Elektrikli-Gril, Fritöz: 650 mm Bunun için "Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar" bölümüne bakýnýz. Davlumbazýn altýnda rahat ve sorunsuz çalýþabilmek için elektrikli-ocaklarýn üzerinde de en az 650 mm bir mesafe býrakýlmasý tavsiye edilir. Montaj yüksekliði ölçüsü belirlenirken cihazlarý kullanacak olan kiþinin boyu dikkate alýnmalýdýr. Ocak ve davlumbazýn rahat ve iyi kullanýlmasý ancak bu þekilde saðlanabilir. Mesafenin çok fazla olmasý durumunda mutfak kokularýnýn zor çekilebileceðini unutmayýnýz. Teleskop borunun üst kenarý tavana monte edilecekse, o zaman montaj yüksekliði seçiminde cihaz yüksekliðine dikkat edilmelidir. 21

22 Montaj Ölçüleri Delme Mesafeleri Bir arka duvar hazýrlýðý için deliklerin mesafesi verilmiþtir (ø5mmvidalar). *Mesafe ayar sacý ölçüsü çeþitli olabilir. Bu ölçü hava tahliye geçiþi ve priz pozisyonuna göre seçilebilir. Mümkün olduðu kadar derine monte edilmelidir. Davlumbaz doðrudan duvara sabitlenecekse, delikleri hazýrlarken lütfen ekteki montaj talimatýna bakýnýz. 22

23 Montaj Montajdan önce ilerdeki sayfalarda verilen bilgilere ve "Cihaz Ölçüleri" ve "Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar" bölümlerini okuyunuz. Özellikle davlumbaz ile ayný zaman da çalýþtýrýlan bir ýsýtýcýnýn mutfaktaki havayý kullanmasý çok dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Zehirlenme tehlikesi! Cihazýn Sökülmesi Davlumbazýn takýldýðý yerden sökülmesi için þimdiye kadar anlattýðýmýz montaj iþlemini tersten uygulayýnýz. Bacayý kaldýrmak için manivelayý kullanabilirsiniz. Montaj Talimatý Yapýlmasý gereken tüm montaj iþleri ekteki montaj talimatýnda yazýlýdýr. Koruyucu Folyo (Çelik-Cihazlar) Nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korumak amacýyla cihaz koruyucu bir folyo ile kaplanmýþtýr. Lütfen montajdan önce koruyucu folyoyu çýkartýnýz. Folyoyu kolayca çekip alabilirsiniz. Bacayý tutan her iki vida söküldükten sonra manivelayý baca ile teleskop boru arasýna sürünüz ve bacayý kaldýrýnýz. 23

24 Montaj Montaj Malzemesi dai

25 Montaj 3 adet montaj koruma kaðýdý Baca montajýnda kullanýlýr. 1 ad. Hava tahliye borusu 150 mm lik hava tahliyesinde kullanýlýr. 1 adet redüksiyon borusu 125 mm lik hava tahliyesi için gereklidir. 1 adet klepe Motor birimi üfleme borusu içine monte edilir (havalandýrma için kullanýlmaz) 2 adet koruyucu profil Baca montajýnda kullanýlýr. Üst duvar sacý Teleskop borunun takýlmasý için kullanýlýr. Orta duvar sacý Teleskop borunun takýlmasý için gereklidir. Alt duvar sacý Cihaz gövdesinin takýlmasý için gereklidir. Havalandýrma için gerekli parçalarýn içinde Dirsek ve aluminyum -hortum (cihazla birlikte verilmez, sonradan satýn alýnabilen aksesuar, "Teknik Bilgiler" bölümüne bakýnýz). Vida ve dübeller masif duvar için uygundur. Diðer duvar çeþitleri için uygun sabitleme malzemeleri kullanýnýz. Duvarýn taþýma gücünün yeterli olup olmadýðýný kontrol ediniz. 2 adet somun M 6 Cihaz gövdesinin takýlmasý için çentikli somun kullanýlýr. 2 adet 3,9 x 7,5 mm vida (gerek yoktur) 1 adet manivela Bacayý sökme iþinde kullanýlýr. Montaj Talimatý 8 adet vida 5x40mmve 8 adet dübel S 8 Duvar sacýnýn montajýnda kullanýlýr. 25

26 Hava Tahliye Kanalý Lütfen "Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar" bölümünü mutlaka dikkate alýnýz. Özellikle davlumbaz ve havadan yararlanarak yanan bir cihaz ayný zamanda çalýþýyorsa zehirlenme tehlikesinin mevcut olduðunu unutmayýnýz. Her olasýlýðý düþünerek hava tahliye kanalýný bir baca ustasýna kontrol ettiriniz. Hava tahliyesi için düz veya esnek borular veya yanmayan maddeden yapýlmýþ hortumlar kullanýnýz. Mutfak dýþ duvarýna takýlacak fan için hava tahliye borusunun saðlam olmasýna dikkat ediniz. dýþarýdaki fan hava tahliye borusunun formunu bozacak bir basýnç yaratabilir. Mümkün olan en büyük hava tahliyesini saðlarken mümkün olduðu kadar az gürültü olmasýný saðlamak için þunlara dikkat edilmelidir: Hava tahliye borularýnýn çapý 150 mm den küçük olmamalýdýr. Yassý hava kanalýnýn kesiti hava tahliye borusundan daha küçük olmamalýdýr. Hava tahliye kanalý mümkün olduðunca kýsa ve düz olmalýdýr. Geniþ çaplý dirsekler kullanýnýz. Hava tahliye borularý eðri ve ezilmiþ olmamalýdýr. Bütün baðlantýlarýn saðlam ve sýzdýrmaz olduðundan emin olunuz. Hava tahliye borusu yatay olarak döþenecekse, her metre için 1 cm'lik bir eðim öngörülmelidir. Bununla kondense olmuþ suyun davlumbazýn içine kaçmasý önlenmiþ olur. 26

27 Hava Tahliye Kanalý Tahliye edilecek hava dýþarýya atýlacaksa, bir teleskop duvar veya çatý geçiþi tavsiye edilir (sonradan alýnabilen aksesuar). Kondense Suyun Kapatýlmasý (sonradan alýnabilen aksesuar) Eðer tahliye olacak hava bir bacaya verilecekse, borular havanýn akýþ yönüne göre yerleþtirilmelidir. Önemli! Hava tahliye borusu soðuk odalardan, çatý altýndan v.s. geçecekse, alanlar arasýnda belli ýsý farklýlýklarý oluþacaðýndan, terleme veya kondense suyu hesap etmek gerekir ve hava tahliye borularýnýn ona göre izole edilmeleri lazýmdýr. Hava tahliye borularýnýn izolasyonu yanýnda kondense su musluðu da takmak lazýmdýr.bu sistem kondense olan suyu tutar ve buharlaþýr. Bunu 125 mm veya 150 mm borular için bulabilirsiniz. Kondense su valfýný takarken dik ve üfleme borusunun hemen üzerinde olmasýna dikkat ediniz. Kasanýn üzerindeki ok üfleme yönünü gösterir. Harici fan (...EXT), takýlan davlumbazlarda kondense su musluðu cihazýn içindedir. 27

28 Hava Tahliye Kanalý Ses Ýzolasyonu (sonradan alýnabilir) Hava tahliye borusunun içinde bir ses izolasyonu yerleþtirilebilir. BU ilave bir izolasyon demektir......hava tahliyesinde: Ses izolasyonu fan sesini dýþarýya olduðu kadar ve hava tahliyesi sýrasýnda dýþarýdaki gürültüyü de azaltýr.rbunun için izolasyon hav tahliyesine yakýn bir yere konumlandýrýlýr....havalandýrmada: Bu izolasyon sistemi hava tahliye borusu ile dirsek arasýna yerleþtirilebilir. Bu sistem arada bir kontrol edilmelidir....harici fanla hava tahliyesi: Mutfaktaki fan sesini en alt düzeye indirebilmek için ses izolasyonu mümkün olduðu kadar fanýn önüne takýlmalýdýr, hava tahliye borusu uzunsa o zaman hava tahliye borusunun önüne monte edilmelidir. Eðer binada bir harici fan mevcutsa, o zaman fan sesini azaltmak için izolasyonu harici fanýn arkasýna takýnýz. Bütün programlarda çift izolasyon kullanýldýðýnda mükemmel sonuç alýnacaktýr. 28

29 Elektrik Baðlantýsý Bu cihazýn elektrik baðlantýsý o ülkenin yönetmelik ve kurallarýný iyi bilen ve özenle uygulayan uzman bir elektrikçi tarafýndan yapýlmalýdýr. Hatalý baðlantý ve bakým iþleri cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler yaratabilir ve üretici firma bu konuda sorumluluk kabul etmez. Bu emniyet sisteminde LS-þalteri, sigortalar ve koruyucular (EN 60335). Gerekli baðlantý bilgilerini tip etiketinde bulabilirsiniz. Bu etiketi yað filtresini çýkardýðýnýzda göreceksiniz. Bu bilgilerin evdeki tesisat verilerine uyup uymadýðýný kontrol ediniz. Davlumbaz sadece yasalara uygun döþenmiþ bir koruyucu prize (toprak hattý) AC 230 V~50Hzbaðlanabilir. Elektrik tesisatý VDE 0100 normlarýna uygun olmalýdýr! Güvenliði arttýrmak için cihaza bir adet FI-Koruyucu þalter ve sigorta 30 ma (DIN VDE 0664) takýlmalýdýr. Cihazýn bir prize baðlanmasý yetkili servis için bir kolaylýk olacaktýr. Cihazý monte edildikten sonra prizin ulaþýlabilir bir yerde olmasýna dikkat ediniz. Eðer priz cihazýn yakýnýnda deðilse ve doðrudan tesisata sabit bir baðlanma yapýlmasý gerekiyorsa, o zaman tesisatta her kutup için bir ayraç olmasý lazýmdýr. Ayraç olarak en az 3mm açýklýðý olan bir þalter kullanýnýz. 29

30 DSM 400 Kumanda Modülü ile Çalýþtýrma Davlumbazý diðer ünitelerle kombine edebilmek için aksesuar olarak Miele DSM 400 kumanda modülünü satýn alabilirsiniz. Bu modül sayesinde þunlar yapýlabilir: Montaj Serbest Baðlantý Davlumbaz Açma/Kapama tuþu ile bir baþka cihazýn kumandasý için kullanýlýr. Her durumda yetkili bir baca ustasýna danýþýnýz. Lamba Þalterine Baðlantý Kumanda modülü sayesinde davlumbaz lambasýný evdeki tesisata baðlanan bir þalter ile açýp kapatabilirsiniz. Kumanda modülü baca söküldükten sonra fan birimine monte edilir. Ünitelerin kumanda modülüne yapýlan elektrik baðlantýsý uzman ve yetkili bir personel tarafýndan uygulanmalýdýr. 30

31 Müþteri Hizmetleri Kendinizin gideremediði arýzalar için lütfen, Miele bayiini veya Miele merkez servisini arayýnýz. Merkez servis telefon numarasý kullanma kýlavuzunun arka sayfasýnda yazýlýdýr. Müþteri hizmetlerine cihazýnýzýn tip ve seri numarasýný belirtiniz. Her iki bilgiyi de yað filtresi çýkarýldýktan sonra göreceðiniz tip etiketinde bulacaksýnýz. Garanti Süresi ve Garanti Þartlarý Cihazýn garanti süresi 2 yýldýr. Daha fazla bilgi için cihazla birlikte verilen garanti þartlarýna bakýnýz. 31

32 Teknik Bilgiler Toplam Baðlantý Deðeri W - Fan Motoru...200W - Ocak Lambasý...1x50W Þebeke akýmý.... AC 230 V Frekans... 50Hz Sigorta...10A Elektrik kablosunun uzunluðu...1,5 m Aðýrlýk DA 5960 W....22,5 kg DA 5990 W....25,5 kg DA 5990 EXT...22,5 kg Havalandýrma sistemi için sonradan alýnabilen aksesuar: Deðiþtirme parçasý: DUW 20 Koku filtresi: Miele Aktif Kömür Filtre DKF 11-1 *... EXT serisi davlumbazlarýn baðlantý deðeri ve hava tahliye gücü dýþarý takýlan fan gücüne baðlýdýr. EXT serisi cihazlar: dýþarýdaki fana baðlantý kablosunun uzunluðu...1,9metredir. Fan Gücü sayýlý Avrupa normuna göre hava tahliye gücü Hava tahliye sistemi 150 mm: Kademe I m 3 /h Kademe II...260m 3 /h Kademe III m 3 /h Yoðun Kademe...530m 3 /h Hava tahliye sistemi 125 mm: Kademe I m 3 /h Kademe II...230m 3 /h Kademe III m 3 /h Yoðun Kademe...500m 3 /h Koku filtreli havalandýrma gücü: Kademe I m 3 /h Kademe II...200m 3 /h Kademe III m 3 /h Yoðun Kademe...350m 3 /h 32

33 33

34 34

35 35

36 Deðiþiklik haklarý saklýdýr. / 3511 M.-Nr / 00

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 876

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU GARANTÝ BELGESÝ Bu garanti belgesinin kullanýmýna; 4077 sayýlý kanun ile bu kanuna dayanýlarak düzenlenen TRKGM-95/116-117 sayýlý tebliði uyarýnca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketici ve Rekabetin

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu PerfectFresh-Bölmeli, Buz Küpü Hazýrlama Ünitesi, ve NoFrost-Sistemi KFN 14827 SDE ed/cs (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanma Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14943 SD KFN 14943 SD ed/cs KFN 14842 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207

tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve makineyi meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU LÜTFEN KILAVUZU OKUYUNUZ... Kahraman Ýthalat, Ýhraca t, Taahhüt ve Ticaret Lt d. Þ ti. Kazým Karabekir Caddes i No :95/36 Ýskitle r - ANKARA

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 9552 id (-1) K 9752 id (-1) tr-tr Soðutucuyu kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka kullanma kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizin

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli Buzdolabý K 1801 Vi, K 1811 Vi K 1901 Vi, K 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý PerfectFresh-Bölmeli ve Dynacool Sistemli Soðutucu K 9457 id (-1) K 9557 id (-1) K 9757 id (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

TMMOB MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI UYARIYOR! SOBA - ÞOFBEN - BACA KAZALARINA KARÞI GEREKLÝ BÝLGÝ ve ÖNLEMLER Bilgisizlik ve ihmal yüzünden ülkemizde her yýl yüzlerce insanýmýz sobalar, þofbenler ve kombilerden

Detaylı

1- Cam Ocak Kapaðý 2- Ocak Tablasý 3- Kontrol Paneli 4- Fýrýn Kapak Kulbu 5- Fýrýn Çekmecesi 6- Ayarlý Ayak 7- Fýrýn Kapaðý

1- Cam Ocak Kapaðý 2- Ocak Tablasý 3- Kontrol Paneli 4- Fýrýn Kapak Kulbu 5- Fýrýn Çekmecesi 6- Ayarlý Ayak 7- Fýrýn Kapaðý GOURMET 9040 FIRIN Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8860 WP Edition 111

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8860 WP Edition 111 Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8860 WP Edition 111 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Istanbul Merkez Orta Mah. Topkapi-Maltepe Cad. Silkar Plaza No.: 6 Kat : 3 Bayrampasa. / ISTANBUL Tel : 0 212 484 48 00 Faks : 0 212 481 40 08

Istanbul Merkez Orta Mah. Topkapi-Maltepe Cad. Silkar Plaza No.: 6 Kat : 3 Bayrampasa. / ISTANBUL Tel : 0 212 484 48 00 Faks : 0 212 481 40 08 334. Istanbul Merkez Orta Mah. Topkapi-Maltepe Cad. Silkar Plaza No.: 6 Kat : 3 Bayrampasa. / ISTANBUL Tel : 0 22 484 48 00 Faks : 0 22 48 40 08 ) Ýç baca 4 2) Sac baca 3) Kumanda paneli 4) Cam 5) Kenardan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG ARNU48GTMC2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

MONTAJ TALÝMATI, KULLANIM VE BAKIM TAVSÝYELERÝ OCAKLAR E/60.2 4G AI E/60.2 4G AI AL E/60.2 4P E/60.2 3G 1P AI E/60.2 3G 1P AI AL ES/60.

MONTAJ TALÝMATI, KULLANIM VE BAKIM TAVSÝYELERÝ OCAKLAR E/60.2 4G AI E/60.2 4G AI AL E/60.2 4P E/60.2 3G 1P AI E/60.2 3G 1P AI AL ES/60. MONTAJ TALÝMATI, KULLANIM VE BAKIM TAVSÝYELERÝ OCAKLAR E/60.2 4G AI E/60.2 4G AI AL E/60.2 4P E/60.2 3G 1P AI E/60.2 3G 1P AI AL ES/60.2 4G AI ES/60.2 4G AI AL ES/60.2 3G 1P AI AL ES/60.2 3G 1P AI ES/60.2

Detaylı

Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6640X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624674

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6640X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624674 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanma Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Batarya Paketi >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kazan Logano GE434 Logano plus GB434 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN

WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RC472200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3565547

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RC472200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3565547 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu 9207483 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-106W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu 9239254 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-36W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Doðalgazlý / LPG li Kombi Serena. Kullaným Kýlavuzu

Doðalgazlý / LPG li Kombi Serena. Kullaným Kýlavuzu Doðalgazlý / LG li Kombi Serena Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 06 07 07 08 09 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 26 26 30 31 32 32 Giriþ Garanti ve Servis Güvenlik Kurallarý Cihaz Tanýmý Uyarýlar

Detaylı

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu Sirkülasyon Pompasý Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 080306 Kitap Baský Tarihi: 080306 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 06 07 07 08 09 10 10 11 11 11 11 12 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16

Detaylı

Kameralý Aydýnlatma Sistemi

Kameralý Aydýnlatma Sistemi Us e r M an ual Smartguard M otion Li ght wit h Video Ca mera Kameralý Aydýnlatma Sistemi AEC-939AD Paket Ýçeriði Kameralý Aydýnlatma Sistemi Kullanma kýlavuzu 1 Adet alyan anahtar 1 Adet 300w halojen

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Downdraft-Tezgah Aspiratörü

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Downdraft-Tezgah Aspiratörü Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Downdraft-Tezgah Aspiratörü Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş

Detaylı

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070706 Kitap Baský Tarihi: 070706 Revizyon No: 4 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel Özellikler

Detaylı

Hotpoint Ariston PH 941MSTB GH (IX)/HA PH 941MSTV (IX)/HA. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston PH 941MSTB GH (IX)/HA PH 941MSTV (IX)/HA. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston PH 941MSTB GH (IX)/HA PH 941MSTV (IX)/HA Fırın Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz.

Detaylı

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 Šekil 1 Tip 39-2 1. Yapïsï ve çalïšma prensibi Basïnç düšürücü tek oturtmalï bir vana gövdesi, klape mili ve klape, dengeleme körüÿü ve diyaframlï bir tahrik ünitesinden

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský Madalyon I Kullaným Kýlavuzu 9362378 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RX-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ ELEKTRÝKLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ ELEKTRÝKLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ LKTRÝKLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212)

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 www.koltukfircasi.com Lütfen önce bu kýlavuzu okuyunuz! Deðerli müþterimiz, bu kýlavuzun tamamýný, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanýzý ve bir baþvuru

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

V Tipi Kademe Deðiþtiricisi

V Tipi Kademe Deðiþtiricisi www.reinhausen.com V Tipi Kademe Deðiþtiricisi Kullanma Kýlavuzu BA 081/05 Ýçerik Ýçindekiler 1 Genel 1.1 Güvenlik bilgileri... 5 1.2 Amacýna uygun kullaným... 5 2 Yapýsý/Modelleri... 6 3 Gönderim... 6

Detaylı

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Detaylı

ALL-5 AC - Basýnç þalterli tip ALL-5 AC - By-Pass tipi ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

ALL-5 AC - Basýnç þalterli tip ALL-5 AC - By-Pass tipi ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 ALL-5 AC - Basýnç þalterli tip ALL-5 AC - By-Pass tipi ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA SU-2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA SU-2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

1 C B F E F A H 2 min 650 mm 3 205 335 G 90 600 / 900

1 C B F E F A H 2 min 650 mm 3 205 335 G 90 600 / 900 1 C B F H A E F 2 min 650 mm 3 205 90 G 335 600 / 900 4 a 5 M o 150 K b C B 6 7 1 L 0 2 1L 3 2L 3L 8 250 270 max 1050 150 min 580 349 95 600 / 900 420 KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU Sayın müşterimiz, bizim

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYĠ ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ASB 460 ASB 860 ĠÇĠNDEKĠLER 2 I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYĠ ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ASB 470 ASB 870 2 ĠÇĠNDEKĠLER I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

3. DONANIM. Yarý otomatik ve otomatik kaynaktaki temel elemanlar Þekil-2 ve Þekil-16'da gösterilmiþtir.. Þekil-16. Otomatik Kaynak Makinasý

3. DONANIM. Yarý otomatik ve otomatik kaynaktaki temel elemanlar Þekil-2 ve Þekil-16'da gösterilmiþtir.. Þekil-16. Otomatik Kaynak Makinasý 3. DONANIM Daha öncede belirtildiði gibi gazaltý kaynak yöntemi yarý otomatik veya otomatik olarak kullanýlabilir. Her iki halde de yöntemin temel elemanlarý aþaðýdaki gibidir : a) Kaynak torcu (hava veya

Detaylı

ÇAMAŞIR MAKİNESİ / BULAŞIK MAKİNESİ KURUTMA MAKİNESİ BUZDOLABI

ÇAMAŞIR MAKİNESİ / BULAŞIK MAKİNESİ KURUTMA MAKİNESİ BUZDOLABI Su giriş bağlantıları Tahliye bağlantısı Gerektiği durumlarda uzun su giriş hortumu / uzun tahliye hortumu (İlk 30 gün içerisinde) ÇAMAŞIR MAKİNESİ / BULAŞIK MAKİNESİ Musluk temini ve montajı Temiz su

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 2010 / 2011 / 2012 / 2013 KM 2030 / 2032 / 2033 KM 2050 / 2051 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Temizlik ve Bakým Cozumleri

Temizlik ve Bakým Cozumleri Temizlik ve Bakým Cozumleri KÜF TEMÝZLEYÝCÝ HÝJYENÝK EV KULLANIMI anýnda etki beyazlatýr aktif klor etkisi KÜF TEMÝZLEYÝCÝ Güçlü ve kalýcý bir þekilde her çeþit küfün giderilmesinde kullanýlýr. Kalýcý

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu 9253980 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-64W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

STORMY DC 4100. Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

STORMY DC 4100. Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU STORMY DC 4100 Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș STORMY DC 4100 Yatık Toz Torbalı Elektrikli

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC - DC Standart ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu 9203663 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-96W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktif kararýnýn esas þartlarý

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Tabak-Isıtma Çekmecesi

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Tabak-Isıtma Çekmecesi Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Tabak-Isıtma Çekmecesi Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz.

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

Kullaným Talimatlarý FIRIN. Ýçindekiler. Montaj, 2-3 Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý. Cihazýn tanýtýmý, 4 Genel görünüm Kontrol paneli

Kullaným Talimatlarý FIRIN. Ýçindekiler. Montaj, 2-3 Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý. Cihazýn tanýtýmý, 4 Genel görünüm Kontrol paneli Kullaným Talimatlarý FIRIN Türkçe, FZ 96 C. FZ 96 C. IX FZ 96 C. FZ 96 C. IX Ýçindekiler Montaj, Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý Cihazýn tanýtýmý, Genel görünüm Kontrol paneli Baþlangýç

Detaylı

Tanıtım Ve Kullanım Kılavuzu. HVE 93 X Davlumbaz

Tanıtım Ve Kullanım Kılavuzu. HVE 93 X Davlumbaz Tanıtım Ve Kullanım Kılavuzu HVE 93 X Davlumbaz maks. 90 cm Şek. 1 Şek. 2 Şek. 3 Şek. 4 Şek. 5 Şek. 6 Şek. 7 Şek. 9A Şek. 8 Şek. 9B Şek. 10 Şek. 11 TÜRKÇE TR GENEL Aşağıdaki montaj güvenliği ve bakımla

Detaylı

Kullaným Talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler

Kullaným Talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler Kullaným Talimatlarý OCAKLI FIRIN Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum, 2-5 Makinenin Yerleþtirilmesi ve Seviye Ayarý Elektrik Baðlantýsý Gaz Baðlantýsý Farklý Gaz Çeþitlerine Uyum Saðlanmasý Bek ve Boru Aðzý

Detaylı

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85 Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 AQXL 85 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalaj malzemesinin kaldýrýlmasý ve makinenin seviye ayarýnýn yapýlmasý Elektrik ve su baðlantýlarý Teknik bilgiler Çamaþýr

Detaylı

DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HCT 60 1/X HCT 90 1/X

DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HCT 60 1/X HCT 90 1/X DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HCT 60 1/X HCT 90 1/X 1 2 3 4 5-1 - 6 7 8 9 10-2 - 11 12 14 13 15-3 - 16 17 A B C D E 18 19 20 04307553/1N - KB170s.n. - 4 - KURULUM VE KULLANIM TALIMATLARI TANIMLAMA

Detaylı