İSTATİSTİKLERLE KADIN Women in Statistics 2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTATİSTİKLERLE KADIN Women in Statistics 2010"

Transkript

1 İSTATİSTİKLERLE KADIN Women in Statistics 2010 TÜİK ISSN

2 TÜİK

3 3518 II MTB: Adet-Copies ISBN

4 Foreword Önsöz ÖNSÖZ FOREWORD Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizin ekonomik, sosyal, demografik ve kültürel yapısı ile ilgili sayım ve araştırmalardan elde ettiği bilgileri, kamuoyunun kullanımına sunmaktadır. Turkish Statistical Institute presents the information obtained from censuses and researches of economic, social, demographic, cultural structure of our country to the public opinion. Yayınlarımız, tutarlılık, zamanlılık, şeffaflık, kurumsal kimlik ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde hazırlanmaktadır. Our publications are prepared considering the principles of consistency, timing, clarity, corporate design and confidentiality. Bu yayında, nüfus ve nitelikleri, doğurganlık, demografi, eğitim, çalışma hayatı, yaşam memnuniyeti, yoksulluk ve aile içi şiddet gibi ana konu başlıkları altında, kadına ilişkin istatistiki bilgilere yer verilmektedir. Yayın, bölgesel ve ulusal düzeyde Kurumumuzun yayımlamış olduğu istatistiklerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş; özellikle kadın istatistiklerine yönelik bilgiye ihtiyaç duyan kullanıcılara kolaylık sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. This publication contains statistical information about women on main topics like population and population characteristics, fertility, demography, education, labor, life satisfaction, poverty and domestic violence against women. The publication is prepared by combining related official statistics published on our Institute s databases in different times in order to benefit the users especially needing information on women statistics. Yayının, karar alıcılar, araştırmacılar ve tüm kullanıcılara faydalı olmasını dilerim. We wish this publication will be beneficial for decision makers, researchers and all users. A. Ömer TOPRAK Ba kan V. A. Ömer TOPRAK Acting President Başkan V. Acting President III

5 Contents İçindekiler Ç NDEK LER CONTENTS Sayfa Page Önsöz III Foreword çindekiler V Contents Simge ve K saltmalar XV Symbols and Abbreviations Aç klama XVII Explanation 1. Nüfus ve Nitelikleri 1 1. Population and Characteristics Grafik 1.1 Cinsiyete göre şehir-köy nüfus oran, Türkiye, 2010 Graph Ratio of city and village population by sex, Turkey, Yaş piramidi, Türkiye, Age pyramide, Turkey, Kad n nüfus yaş bağ ml l k oran, Türkiye, Okuma yazma bilmeyen oran, Türkiye - 6+yaş, Female population age dependency ratios, Turkey, Illiteracy ratio, Turkey - 6+ age, Tablo 1.1 Cinsiyet ve yerleşim yerine göre nüfus, Türkiye, Yaş grubuna göre nüfus ve cinsiyet oran, Türkiye, Cinsiyete göre nüfus ve cinsiyet oran, iller, Geniş yaş grubuna göre kad n nüfus, iller, Kad n nüfus yaş bağ ml l k oran, iller, Okur-yazarl k, Türkiye, yaş okuma yazma bilmeyen oran, iller, 2009 Table Population by sex and location, Turkey, Population by age group and sex ratio, Turkey, Population by sex and sex ratio, provinces, Female population by broad age groups, provinces, Female population age dependency ratios, provinces, Literacy, Turkey, age illiteracy ratio, provinces, 2009 V

6 İçindekiler Contents yaş okuma yazma bilmeyen oran, iller, Nüfusun bitirilen eğitim durumuna göre dağ l m ve cinsiyet oran, Türkiye, İller ve bitirilen eğitim düzeyine göre kad n nüfusunun dağ l m, Ülke içi göç eden nüfusun yaş grubu ve cinsiyete göre dağ l m, Türkiye, Ülke içi göç eden nüfusun eğitim durumu ve cinsiyete göre dağ l m, Türkiye, Sayfa Page age illiteracy ratio, provinces, Distribution of population by level of education completed, Turkey, Distribution of female population by level of education completed, Immigrating population by age group and sex, Turkey, Immigrating population by level of school completed and sex, Turkey, Do urganl k Göstergeleri Fertility Indicators Grafik 2.1 Genel doğurganl k h z, Türkiye, Yaşa özel doğurganl k h z, Türkiye, 2009 Tablo 2.1 Doğurganl k göstergeleri, Türkiye, İBBS 1. düzeye göre doğurganl k göstergeleri, Yaşa özel doğurganl k h z, Türkiye, İBBS 1. düzeye göre yaşa özel doğurganl k h zlar, Doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye, Yaşa ve yerleşim yerine göre sağl k personelinin gözetiminde gerçekleşen doğumlar, Türkiye, 1998, 2003, 2008 Graph General fertility rate, Turkey, Age spesific fertility rate, Turkey, 2009 Table Fertility indicators, Turkey, Fertility indicators by SR Level 1, Age specific fertility rate, Turkey, Age specific fertility rates by SR Level 1, Life expectancy at birth, Turkey, Births attended by medical staff by age groups and locality, Turkey, 1998, 2003, 2008 VI

7 Contents İçindekiler Sayfa Page 3. Demografi Demography Grafik 3.1 Cinsiyete göre ortalama ilk evlenme yaş, Türkiye, Tablo 3.1 Ortalama ilk evlenme yaş, Türkiye, Ortalama evlenme ve ilk evlenme yaş, iller Evlenen kad nlar n yaş grubuna göre dağ l m, Türkiye, Karş l kl yaş grubuna göre evlenenler, Türkiye, Evlilik süresine göre boşanma oran, Türkiye, Yaş grubu ve nedene göre boşanmalar,türkiye, Yaş grubu, cinsiyet ve medeni duruma göre ölümler, Türkiye, Seçilmiş 50 nedene göre kad n ölümleri, Türkiye, Yaş grubu ve nedene göre kad n intiharlar, Türkiye, Şekline göre kad n intiharlar, Türkiye, Graph Mean age at first marriage by sex, Turkey, Table Mean age at first marriage, Turkey, Mean age at marriage and first marriage, provinces Married women by age groups, Turkey, Spouses by respective age group, Turkey, Ratio of divorces by duration of marriage, Turkey, Divorces by age group and cause, Turkey, Deaths by age group, sex and marital status, Turkey, Female deaths by 50 selected causes, Türkiye, Female suicides by age group and cause, Turkey, Female suicides by method, Turkey, E itim Education Grafik 4.1 Kad n net okullaşma oran, Türkiye, İlköğretim ve ortaöğretimde mezunlar n cinsiyet oran, Türkiye, Graph Female net schooling ratio, Turkey, Sex ratio of graduates in primary and secondary education, Turkey, VII

8 İçindekiler Contents Tablo 4.1 Öğretim y l ve eğitim (8 y ll k zorunlu eğitim) seviyesine göre okullaşma oran, Türkiye, İlköğretim ve ortaöğretimde mezun olan öğrenci say s ve cinsiyet oran, Türkiye, Eğitim seviyesine göre öğretmen say lar ve cinsiyet oran, Türkiye, Öğretim alanlar na göre lisans düzeyinde öğrenci say s ve cinsiyet oran, Türkiye, (Üniversiteler ve diğer eğitim kurumlar ) 4.5 Akademik ünvanlar na göre yükseköğretimde görevli öğretim üyeleri ve cinsiyet oran, Türkiye, Sayfa Page 5. Çal ma Hayat Work Life Grafik 5.1 İşgücüne kat lma oran, Türkiye, İstihdam oran, Türkiye, Table Schooling ratio by educational year and level of education (8 year compulsory education), Turkey, Number of primary and secondary education graduates and sex ratio, Turkey, Number of teacher and sex ratio by level of education, Turkey, Number of undergraduate students by field of study, Turkey, (Universities and other educational institutions) Teaching staff by academic title and sex ratio, Turkey, Graph Labor force participation rate, Turkey, Employment rate, Turkey, İşsizlik oran, Türkiye, Unemployment rate, Turkey, İBBS 2'ye göre işsizlik oran, Unemployment rate by SR Level 2, İBBS 2'ye göre işgücüne kat lma oran, Medeni duruma göre istihdam oran, Labor force participation rate by SR Level 2, Employment rate by marital status, 2010 VIII

9 Contents İçindekiler Sayfa Page Tablo 5.1 Hanehalk nüfusunun işgücü durumu, Türkiye, İşsizlik oran ve cinsiyet oran, Türkiye, İBBS 2. düzeye göre işgücü durumu, Yaş grubuna göre işgücü durumu, Türkiye, Medeni duruma göre istihdam oran, Türkiye, Meslek grubuna göre istihdam edilenler ve cinsiyet oran, Türkiye, İktisadi faaliyet koluna göre istihdam edilenler, Türkiye, İşgücüne dahil olmama nedenleri ve cinsiyet oran, Türkiye, İşteki duruma göre tar m ve tar m d ş nda istihdam edilenler ve cinsiyet oran, Türkiye, Gazete ve dergilerde çal şan personelin cinsiyete göre dağ l m, Türkiye, Table Labour status of household population, Turkey, Unemployment rate and sex ratio, Turkey, Labor force status by SR Level 2, Employment status by age groups, Turkey, Employment rate by marital status, Turkey, Employment by occupational group and sex ratio, Turkey, Employment by branch of economic activity, Turkey, Reasons of not being in labour force & sex ratio, Turkey, Agricultural and non-agricultural employment by status and sex ratio, Turkey, Distribution of staff working for newspapers and magazines by sex, Turkey, Teknoloji Kullan m Technology Usage Tablo 6.1 Yerleşim yerine göre bilgisayar ve internet kullan m oran, Yaş grubuna göre bilgisayar ve internet kullan m oran, Table Proportion of computer and internet use by locality, Proportion of computer and internet use by age groups, IX

10 İçindekiler Contents Sayfa Page 7. Genel ve Yerel Yönetim Central and Local Government Grafik 7.1 Kad n milletvekili oran, 1999, 2002, Yerel yönetimlerde kad n oran, 1999, 2004, 2009 Tablo 7.1 Seçim y llar na göre kad n milletvekili say s ve oran, 1999, 2002, Cinsiyete göre bakan say s, Yerel yönetimlerde kad n ve erkek oran, 1999, 2004, 2009 Graph Ratio of female representatives, 1999, 2002, Ratio of females in local governments, 1999, 2004, 2009 Table Number and ratio of female representatives by election years, 1999, 2002, Number of ministers by sex, Proportion of women & man in local governments, 1999, 2004, Ya am Memnuniyeti Life Satisfaction Grafik 8.1 Kad nlar n genel mutluluk düzeyi, Kad nlar n mutluluk kaynağ olan değerler, Kad nlar n mutluluk kaynağ olan kişiler, 2010 Graph Female general level of happiness, Female source of happiness, Female source of happiness, Kad nlar n iş memnuniyeti, Female satisfaction from work, Kad nlar n hanehalk gelirinden memnuniyeti, Kad nlar n işyeri ilişkilerinden memnuniyeti, Kad nlar n sağl k durumundan memnuniyeti, Kad nlar n evlilikten memnuniyeti, Female satisfaction from household income, Female satisfaction from workplace relations, Female satisfaction from own health, Female satisfaction from marriage, 2010 X

11 Contents İçindekiler Tablo 8.1 Genel mutluluk düzeyi, Bireylerin mutluluk kaynağ olan değerler, Bireylerin mutluluk kaynağ olan kişiler, Sayfa Page Table General level of happiness, Source of happiness, Source of happiness, İş memnuniyeti, Satisfaction from work, Hanehalk gelirinden memnuniyet, İşyeri ilişkilerinden memnuniyet, Genel sağl k durumundan memnuniyet düzeyi, Evlilikten duyulan memnuniyet, Yoksulluk Poverty Satisfaction from household income, Satisfaction from workplace relations, Satisfaction from own health, Satisfaction from marriage, Tablo 9.1 Hanehalk fertlerinin cinsiyet ve eğitim durumuna göre yoksulluk oran, Türkiye, Table Poverty rate according to gender and educational status of the household members, Turkey, Aile çi iddet Domestic Violence Tablo 10.1 Yerleşim yerine göre eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den fiziksel şiddet yaşam ş kad nlar n oran, 2008 Table Percentage of women who experienced physical violence from their intimate partners, by locality, 2008 XI

12 İçindekiler Contents Sayfa Page 10.2 Yaş grubu, eğitim, çal şma durumu ve refah düzeyine göre eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den fiziksel şiddet yaşam ş kad nlar n oran, Yerleşim yerine göre eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den gebelikleri s ras nda fiziksel şiddet yaşam ş kad nlar n oran, Yaş grubu, eğitim, çal şma durumu ve refah düzeyine göre eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den gebelikleri s ras nda fiziksel şiddet yaşam ş kad nlar n oran, Yerleşim yerine göre eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den farkl biçimlerde kontrol edici davran şlara maruz kald ğ n belirten kad nlar n yüzde dağ l m, Yerleşim yerine göre eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den yaşad ğ fiziksel veya cinsel şiddet sonucu yaralanm ş kad nlar n, yaralanma oran, Yerleşim yerine göre eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den yaşam n herhangi bir döneminde maruz kald ğ fiziksel veya cinsel şiddet sonucu yaralanan kad nlar n oran, Yaş grubu, eğitim, çal şma durumu ve refah düzeyine göre eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den fiziksel veya cinsel şiddet sonucu yaralanan kad nlar n oran, Yerleşim yerine göre eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den fiziksel şiddet yaşam ş kad nlar n fiziksel olarak karş l k vermelerinin şiddete etkisi, Percentage of women who experienced physical violence from their intimate partners by age group, education, work status and prosperity, Ratio of women who experienced physical violence from their intimate partners during at least one pregnancy by locality, Ratio of women experienced physical violence from their intimate partners during pregnancy by age group, education, work status and prosperity, Percentage of women who stated that they are subjected to different forms of controlling behavior by husband or partner(s) by locality, Ratio of injured women as a result of physical or sexual violence by frequency of injuries by locality, Percentage of ever injured women as a result of lifetime physical or sexual violence from husbands/partners by locality, Percentage of injured women as a result of physical or sexual violence from husbands/partners, by age group, education, work status and prosperity, Effect of women's fighting back to protect herself against physical violence experienced by locality, 2008 XII

13 Contents İçindekiler Yaş grubu, eğitim, çal şma durumu ve refah düzeyine göre eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den fiziksel şiddet yaşam ş kad nlar n fiziksel olarak karş l k vermelerinin şiddete etkisi, 2008 Sayfa Page Effect of women's fighting back to protect herself against physical violence experienced by age group, education, work status and prosperity, Yerleşim yerine göre eş d ş ndakilerden fiziksel ve cinsel şiddet gören kad nlar n oran, Yaş grubu, eğitim, çal şma durumu ve refah düzeyine göre eş d ş ndakilerden fiziksel ve cinsel şiddet gören kad nlar n oran, Yerleşim yerine göre eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den cinsel şiddet yaşam ş kad nlar n oran, Yaş grubu, eğitim, çal şma durumu ve refah düzeyine göre eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den cinsel şiddet yaşam ş kad nlar n oran, Yerleşim yerine göre eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den yaşam n n herhangi bir döneminde yaşad ğ fiziksel şiddet davran şlar n n oran, Percentage of women who experienced physical or sexual violence from non-partners by locality, Percentage of women who experienced physical or sexual violence from non- partners by age group, education, work status and prosperity, Percentage of women who experienced sexual violence from their intimate partners by locality, Percentage of women who experienced sexual violence from their intimate partners by age group, education, work status and prosperity, Ratio of physical violance behavior by her husband or partner(s) by locality, 2008 XIII

14 İçindekiler Contents Yaş grubu, eğitim, çal şma durumu ve refah düzeyine göre eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den yaşam n n herhangi bir döneminde yaşad ğ fiziksel şiddet davran şlar oran, Yerleşim yerine göre eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den farkl duygusal şiddet/istismar içeren davran şlar yaşam n n herhangi bir döneminde yaşam ş kad nlar n oran, Yaş grubu, eğitim, çal şma durumu ve refah düzeyine göre eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den farkl duygusal şiddet/istismar içeren davran şlar yaşam ş kad nlar n oran, Yerleşim yerine göre eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den farkl ekonomik şiddet/istismar içeren davran şlar yaşam n n herhangi bir döneminde yaşam ş kad nlar n oran, Yaş grubu, eğitim, çal şma durumu ve refah düzeyine göre eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den farkl ekonomik şiddet/istismar içeren davran şlar yaşam ş kad nlar n oran, 2008 Sayfa Page Ratio of physical violance behavior by her husband or partner(s) by age group, education, work status and prosperity, Ratio of women who experienced different acts of emotional abuse by locality, Ratio of women who experienced different acts of emotional abuse by age group, education, work status and prosperity, Ratio of women who experienced different acts of economical abuse from intimate partners by locality, Ratio of women who experienced different acts of economical abuse from intimate partners by age group, education, work status and prosperity, 2008 Ek 107 Appendix "İlgili bilgilere ulaşmak için " formu 107 The form of "To reach the related informations.." XIV

15 Symbols and Abbreviations Simge ve Kısaltmalar Simge ve K saltmalar Symbols and Abbreviations Bilgi yoktur - Denotes magnitude nil Kullan lan birimin yar s ndan azd r 0 Magnitude less than half of unit employed 2003'ten (dahil) y l na kadar 2004'te başlayan ve 2005'te biten ürün y l, mali y l, öğrenim dönemi, sezon y l vb. İstatistiki Bölge Birimleri S n flamas to 2005 inclusive 2004/'05 Crop year, financial year, school year etc.beginning in 2004 ending in 2005 BBS SR Statistical Regions of Europe Türkiye İstatistik Kurumu TÜ K TurkStat Turkish Statistical Institute Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi ADNKS ABPRS Address Based Population Registration System Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki S n flamas Hastal klar ve Sağl kla İlgili Sorunlar n Uluslararas İstatistiksel S n flamas Uluslararas Standart Meslek S n flamas NACE ICD 8 ISCO 88 Classification of Economic Activitivities in the European Community International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems International Standard Classification of Occupations XV

16 Explanation Açıklama AÇIKLAMA EXPLANATION 1. Giri 1. Introduction Kullanıcı talepleri dikkate alınarak seçilen belirli değişken ve göstergelerden oluşan bu yayın kullanıcıların Kadın İstatistiklerine ilişkin verilere daha kolay ulaşabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca grafiklerle verinin daha kolay anlaşılabilmesi amaçlanmıştır. This publication consists of variables and indicators selected in consideration with user demand with the purpose of convenience in reaching women statistics. In the other hand graphics are used for a better understanding of the data. 2. Kapsam 2. Coverage Yayın, mevcut en son yıl verilerini içermekte, Türkiye, İBBS 1. Düzey (12 Bölge) İBBS 2. düzey (26 Bölge), İBBS 3. düzey (81 il) göstergelerini kapsamaktadır. The publication includes the latest available data and covers Turkey, SR 1 (12 regions), SR 2 (26 regions) and SR 3 Level (81 provinces). 3. Yöntem 3. Method Yayında sunulan verilerin önemli bir kısmı Türkiye İstatistik Kurumu nun çalışmaları ya da ilgili kurumlarla yapılan işbirliği ile elde edilmiştir. Bir bölümü ise ilgili kurumların yayınlarından olduğu gibi alınmıştır. A major part of the data is obtained by the studies of TurkStat or by the cooperation with related institutions. A part is taken from the publications of institutions as it is. 4. Sınıflamalar 4. Classifications Bölgesel istatistiklerin toplanması, geliştirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması, bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemine uygun, karşılaştırılabilir istatistikî veri tabanı oluşturulması amacıyla ülke çapında İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması tanımlanmıştır. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasında iller 3. düzey olarak tanımlanmış; ekonomik, sosyal ve coğrafi yönden benzerlik gösteren komşu iller ise bölgesel kalkınma planları ve nüfus büyüklükleri de dikkate alınarak 1. düzey ve 2. düzey olarak gruplandırılmak suretiyle hiyerarşik İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması yapılmıştır. Buna göre 3. Düzeyde il düzeyinde 81 adet İstatistikî Bölge Birimi yer almaktadır. Her il bir İstatistikî Bölge Birimini tanımlamaktadır. 3. düzeydeki komşu illerin gruplandırılması sonucu 2. düzey tanımlanmış olup, 26 adettir. 2. Düzey Bölge Birimlerinin gruplandırılması sonucu 1. Düzey tanımlanmış olup, 12 adettir. The SR nomenclature was established to reduce development differences among territorial regions and serves as a reference for the collection, development and harmonization of European Union (EU) regional statistics and for socioeconomic analyses of the regions. The SR classification consists of three levels. At the first level, 81 cities have been defined at 3rd level in accordance with administrative structure. At SR 2 level, 26 territorial units have been determined according to the sizes of population by regarding economic, social, cultural, geographical and other factors. At the same time, by using the same criteria, these territorial units have been aggregated into 12 SR 1 territorial units. XVII

17 Açıklama Explanation 5. Tan m ve Kavramlar 5.1 Nüfus ve Nitelikleri 5. Definitions and Concepts 5.1 Population and Characteristics ehir nüfusu: İl ve ilçe merkezleri belediye s n rlar içindeki nüfustur. Köy nüfusu: Bucak ve köylerdeki nüfustur. Ya : Kişinin bitirmiş (tamamlam ş) olduğu yaşt r. Cinsiyet oran : Her 100 kad n için erkek say s d r. Toplam ya ba ml l k oran : yaş grubundaki her 100 kişi için 0-14 ve 65 ve daha yukar yaş gruplar ndaki kişi say s d r. Genç ba ml l k oran : yaş grubundaki her 100 kişi için 0-14 yaş gruplar ndaki kişi say s d r. Ya l ba ml l k oran : yaş grubundaki her 100 kişi için 65 ve daha yukar yaş gruplar ndaki kişi say s d r. Ülke içi göç: Son bir y lda il baz nda adresi değişen nüfus göç eden nüfus kapsam nda değerlendirilmiştir. Net göç: Belirli bir alan n ald ğ göç ile verdiği göç aras ndaki farkt r. Net göç h z : Nüfusta her bin kişi için net göç say s d r. City population: Population of municipal areas of the province and district centers. Village population: Population of subdistricts and villages. Age: Age completed by the person. Sex ratio: The number of males per 100 females. Age dependency ratio: The number of persons at 0 14 and 65 and over age groups per 100 person at age group. Youth dependency ratio: The number of persons at 0 14 age group per 100 person at age group. Elderly dependency ratio: The number of persons at 65 and over age group per 100 person at age group. Immigration: The population whose provincial address has changed in the last year is considered as immigration. Net immigration: The difference between in-migration and out-migration for a specific area. Net migration: It is the number of net migration per thousand population. 5.2 Do urganl k Göstergeleri Kaba do um h z : Belli bir y l içinde her 1000 nüfus baş na düşen doğum say s d r. 5.2 Fertility Indicators Crude birth rate: The number of births per 1000 population in a given year. XVIII

18 Explanation Açıklama Genel do urganl k h z : Belli bir y l içinde yaş grubunda her 1000 kad n baş na düşen doğum say s d r. Toplam do urganl k h z : Bir kad n n, doğurgan olduğu dönem boyunca (15-49 yaşlar aras nda) yaşayacağ ve belirli yaşa özel doğurganl k h z n takip edeceği varsay m alt nda doğurabileceği ortalama canl doğan çocuk say s d r. Annenin ortalama ya : Belli bir y l içinde doğum yapan annelerin yaşlar n n ortalamas d r. Ya a özel do urganl k h z : Belli bir yaş grubunda kad n baş na düşen ortalama canl doğan çocuk say s d r. General fertility rate: The number of births per 1000 females in age group in a given year. Total fertility rate: The average number of live births that a woman would have under the assumption that she survived to the end of her reproductive life (15 to 49 years of age) and bore according to a given age specific fertility rate. Mean age of mother: Mean age of mothers giving births in a given year. Age specific fertility rate: The average number of live births per certain age group of a woman. 5.3 Demografi Evlenme: Türk Medeni Kanunu na göre evlenmeye ehil erkek ve kad n n, yetkili kanuni merci önünde yapm ş olduklar çift tarafl bir akittir. Bo anma: Erkek ile kad n n, yeni bir evlenme yapacak şekilde hukuki bir kararla evliliklerini tamamen sona erdirmeleridir. ntihar: Psikolojik olarak rahats z olan kişinin istemli olarak yaşam na son vermesi olup kendisine yönelik bir sald rganl k halidir. Ölüm: Canl doğum olay gerçekleştikten sonraki herhangi bir zamanda, yaşamsal fonksiyonlar n tamamen yitirilmesidir. 5.3 Demography Marriage: In accordance with the Turkish Civil Code, is a contract made between a man and woman to live together, sanctioned by a legal authority. Divorce: A final legal dissolution of a marriage, that is, the separation of husband and wife by a judicial decree which confers on the parties the right to civil remarriage. Suicide: Suicide seen in a person having psychological problems, is a situation of aggression which is ended by killing himself voluntarily. Death: Death is the permanent disappearance of all evidence of life at any time after live birth has taken place. 5.4 E itim Net okulla ma oran : İlgili öğrenim türündeki teorik yaş grubunda bulunan öğrencilerin, ait olduğu öğrenim türündeki 5.4 Education Net schooling ratio: It is obtained by dividing the number of students of a theoretical age group enrolled in a specific XIX

19 Açıklama Explanation teorik yaş grubunda bulunan toplam nüfusa bölünmesi ile elde edilir. Brüt okulla ma oran : Herhangi bir eğitim seviyesindeki toplam okula gidenlerin, teorik nüfus içindeki toplam nüfusa bölünmesi ile elde edilir. Okulöncesi e itim: İsteğe bağl olarak zorunlu ilköğretim çağ na gelmemiş 3 5 yaş grubundaki çocuklar n eğitimini kapsar. lkö retim: 1997/ 98 öğretim y l ndan önce ilkokullarda 5 y ll k zorunlu eğitim uygulanmakta, 6 10 yaş grubundaki çocuklar kapsamaktad r tarihinde ç kan 4306 say l yasa ile 1997/ 98 öğretim y l ndan itibaren 8 y ll k kesintisiz zorunlu ilköğretime geçilmiştir. Bu okullar bitirenlere ilköğretim diplomas verilmektedir. İlköğretim 6-13 yaş grubundaki çocuklar n eğitimini kapsamaktad r. Ortaö retim: İlköğretime dayal, en az üç y ll k genel, mesleki ve teknik öğretim kurumlar n n tümünü kapsar. 5.5 Çal ma Hayat gücü: İstihdam edilenler ile işsizlerin oluşturduğu tüm nüfusu kapsar. stihdam edilenler: İşbaş nda olanlar ve işbaş nda olmayanlar grubuna dahil olan kurumsal olmayan çal şma çağ ndaki tüm nüfus istihdam edilen nüfustur. siz: Referans dönemi içinde istihdamda olmayan (kar karş l ğ, yevmiyeli, ücretli level of education by the population in that age group. Gross schooling ratio: It is obtained by dividing the number of students enrolled in a specific level of education by the population in that level s theoretical age group. Pre-primary education: Pre primary education involves the education of children in the age group of 3 5 who have not reached the age of compulsory primary education, on an optional basis. Primary education: Prior to 1997/`98 education year, in primary schools 5 year compulsory education was present covering 6 10 year old children. With the Public Act no.4306 published on , from 1997/ 98 education year on 8 year continuous compulsory education is applicable. Primary education is free at state schools. Primary education diplomas are awarded to the graduating students. Primary education involves the education and training of children in the age group of 6 to 13. Secondary education: Includes all education institutions of general or vocational and technical character of at least three years following primary education. 5.5 Work Life Labor force: Comprises all employed and unemployed persons. Persons employed: Comprises all the persons 15 years of age and over who are included in the persons at work and not at work. Unemployed: Non institutional working age population who are not employed (for XX

20 Explanation Açıklama yada ücretsiz olarak hiç bir işte çal şmam ş ve böyle bir iş ile bağlant s olmayan) kişilerden iş aramak için son üç ay içinde iş arama kanallar ndan en az birini kullanm ş ve 15 gün içinde işbaş yapabilecek durumda olan kurumsal olmayan çal şma çağ ndaki fertler işsiz nüfusa dahildirler. gücüne dahil olmayan nüfus: İşsiz veya istihdamda olmayan kurumsal olmayan çal şma çağ ndaki nüfustur. Bu grup da kendi aras nda gruplara ayr l r. İş aramay p, işbaş yapmaya haz r olanlar: Ankette iki ayr grupta ölçülmektedir. 1) İş bulma ümidi olmayanlar: Bölgede iş bulunmad ğ na veya bölgede kendisine uygun iş olmad ğ na inand ğ ya da nereden iş arayacağ n bilmediği için iş aramay p, ancak iş baş yapmaya haz r olduğunu belirten kişilerdir. 2) Diğer: Mevsimlik çal şma, ev kad n olma, öğrencilik, irad sahibi olma, emeklilik ve çal şamaz halde olma gibi nedenlerle iş aramay p ancak işbaş yapmaya haz r olduğunu belirten kişilerdir. Mevsimlik çal anlar: Mevsimlik çal şmas nedeniyle iş aramayan ve iş baş yapmaya haz r olmayan kişilerdir. Ev i leriyle me gul: Kendi evinde ev işleriyle meşgul olmas nedeniyle iş aramayan ve iş baş yapmaya haz r olmayan kişilerdir. E itim/ö retime devam ediyor: Bir öğrenim kurumuna veya kursa devam etmesi nedeniyle iş aramayan ve iş baş yapmaya haz r olmayan kişilerdir. Emekli: Bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli olduğu için iş aramayan ve iş baş yapmaya haz r olmayan kişilerdir. profit, as casual employee, paid or unpaid and not having any job attachment with either of these forms) and has utilized at least one of the channels for seeking job and are available to start job within 2 weeks are covered. Persons not in the labour force: Includes persons who are neither unemployed nor employed and 15 years of age and over. The persons not in labour force consist of the following sub-groups. Not seeking a job but available to start a job: These are the persons who are not seeking a job for different reasons but are available for work within two weeks. 1. Discouraged workers: These are the persons who are available to start a job but are not seeking a job because of not knowing where to search, or who believe no job is available for him/her in the region.2. Other: These are the persons who are not seeking a job for reasons such as being seasonal workers, busy with household chores, students, property income earners, retired, or disabled, but available to start a job. Seasonal workers: Persons not seeking a job or who are not available for work because of being seasonal workers. Household chores: Persons not seeking a job or who are not available for work because of doing household chores. In education or training: Persons not seeking a job or who are not available for work because of attending regular school or training. Retired persons: Persons not seeking a job or who are not available for work because of being retired. XXI

21 Açıklama Explanation Çal amaz halde: Bedensel özür, hastal k veya yaşl l k nedeniyle iş aramayan ve iş baş yapmaya haz r olmayan kişilerdir. gücüne kat lma oran : İşgücünün kurumsal olmayan çal şma çağ ndaki nüfus içindeki oran d r. sizlik oran : İşgücündeki her 100 kişi içinde işsiz olanlar n n say s d r. Bir başka deyişle, işsiz hanehalk nüfusunun işgücüne oran d r. Disabled, old or ill: Persons not seeking a job or who are not available for work because of being disabled, ill or elderly. Labour force participation rate: Indicates the ratio of the labour force to the population 15 years of age and over. Unemployment rate: Is the ratio of unemployed persons to the labour force. 5.6 Ya am Memnuniyeti Hanehalk : Aralar nda akrabal k bağ bulunsun ya da bulunmas n ayn konutta veya ayn konutun bir bölümünde yaşayan, ayn kaptan yemek yiyen, kazanç ve masraflar n ay rmayan, hanehalk hizmet ve yönetimine kat lan bir veya birden fazla kişiden oluşan topluluktur. Birey: Toplumu oluşturan ve toplumla anlam kazansa da bağ ms z, kendi baş na bir varl ğ ve kimliği olan insand r. Araşt rmada hanehalk üyesi olup 18 ve daha yukar yaştaki kişiler birey olarak kabul edilmiştir. Mutluluk: Ac, keder ve zd rab n yokluğu ve bunlar n yerine sevinç, neşe ve tatmin duygular n n varl ğ yla karakterize edilen durum; hayattan genel olarak memnun olma halidir. Memnuniyet: İhtiyaçlar n ve isteklerin karş lanmas ndan doğan tatmin duygusudur. Hanehalk geliri: Gelir getiren her bir hanehalk ferdinin çal şt klar işlerden kazand klar gelir, sermaye ve mülk (ücret, 5.6 Life Satisfaction Household: The household is a group consisting of one or several persons, irrespective of the existence of a family tie among them, who live in the same house or a part thereof, eating from the same kitchen, pooling their incomes and expenditures, and participating in the household services and management. Individual: Person from which the society constitutes up and who is meaningful within the society, though has a separate personality and identity. Happiness: The situation characterized by the lack of pain, sorrow and persecution and by presence of joy, cheerfulness and satisfaction; that is being satisfied in generally with life. Satisfaction: The feeling arising from meeting the needs and desires. Net utilized household income: It is the total income obtained by all the members of the family through salaries, wages, daily XXII

22 Explanation Açıklama kâr, faiz, kira) geliri ile emekli maaş, dulyetim ayl klar ve yaşl lara yap lan ödemeler, karş l ks z burs vb. transfer gelirlerinin toplam d r. wages, business, and activity earnings from agriculture, real estate, besides pensions, widow, orphan aids, and income from interests, stocks and bonds, and alimony. 5.7 Yoksulluk Yoksulluk: İnsanlar n temel ihtiyaçlar n karş layamama durumudur. Yoksulluğu dar ve geniş anlamda olmak üzere iki türlü tan mlamak mümkündür. Dar anlamda yoksulluk, açl ktan ölme ve bar nacak yeri olmama durumu iken, geniş anlamda yoksulluk, g da, giyim ve bar nma gibi olanaklar yaşamlar n devam ettirmeye yettiği halde toplumun genel düzeyinin gerisinde kalmay ifade eder. 5.7 Poverty Poverty: The situation in which people can not meet their basic needs. It is possible to define poverty in two ways, narrow and broad meanings. While the poverty in a narrow meaning is the state of hunger and not having a shelter, the poverty in a broad meaning is the state in which although the food, clothing and housing opportunities are enough to live, the living standards are quite below the level of the general society. 5.8 Aile çi iddet E : Resmi veya dini nikah na bak lmaks z n, cevaplay c n n eş olarak beyan ettiği kişidir. Birlikte ya anan ki i: Cevaplay c n n birlikte yaşad ğ kişi olarak beyan ettiği kişidir. E i veya birlikte oldu u ki i(ler) taraf ndan kad na yönelik fiziksel iddet: Bir kad n n tokat atma ya da bir şey f rlatma; itme, tartaklama ya da saç çekme; yumrukla ya da bir cisimle vurma; tekmeleme, sürükleme ya da dövme; boğaz n s kma ya da bir yerini yakma; b çak, silah gibi aletlerle tehdit etme ya da bunlar kullanma gibi şiddet içeren davran şlardan en az birini yaşam ş olmas fiziksel şiddete maruz kald ğ anlam na gelmektedir. E i veya birlikte oldu u ki i(ler) taraf ndan kad na yönelik cinsel iddet: Bir kad n n zorla cinsel ilişkiye girme; kad nlar n istemediği halde korkudan 5.8 Domestic Violence Spouse: Whether tied with official or religious marriage, the person whom the respondent reported as spouse. Partner: The person whom the respondent reported as partner. Physical violence against women by husband or partner(s): A woman is exposed to physical violence if her husband or partner(s) slapped her or threw something at her that could hurt her, pushed or shoved her or pulled her hair, hit her with his fist or something else that could hurt her, kicked her, dragged her or beat her up, choked or burnt her on purpose, threatened to use or actually used a gun, knife or other weapon against her. Sexual violence against women by husband or partner(s): A woman is exposed to sexual violence if her husband or partner(s) physically forced her to have XXIII

23 Açıklama Explanation cinsel ilişkiye girmesi ve cinsel olarak aşağ lay c ya da küçük düşürücü eylemlere zorlanma gibi şiddet içeren davran şlardan en az birini yaşam ş olmas cinsel şiddete maruz kald ğ anlam na gelmektedir. E i veya birlikte oldu u ki i(ler) taraf ndan kad na yönelik duygusal iddet/istismar: Bir kad n n, hakaret ya da küfür; başkalar n n yan nda aşağ lama ya da küçük düşürme; korkutma ya da tehdit; kad na ya da çevresindekilere zarar vermekle tehdit gibi duygusal şiddet/istismar içeren davran şlardan en az birini yaşam ş olmas duygusal şiddete/istismara maruz kald ğ anlam na gelmektedir. E i veya birlikte oldu u ki i(ler) taraf ndan kad na yönelik ekonomik iddet/istismar: Bir kad n n, çal şmas na engel olma ya da işten ayr lmas na neden olma; ev harcamalar için para vermeme; kad n n gelirinin elinden al nmas gibi ekonomik şiddet/istismar içeren davran şlardan en az birini yaşam ş olmas ekonomik şiddete/istismara maruz kald ğ anlam na gelmektedir. E i veya birlikte oldu u /ki i(ler) d ndakiler taraf ndan kad na yönelik fiziksel iddet: 15 yaş ndan sonra eş veya birlikte olunan kişi d ş ndakiler taraf ndan fiziksel olarak kötü bir davran şa maruz kalma olarak tan mlanm şt r. E i veya birlikte oldu u ki i(ler) d ndakiler taraf ndan kad na yönelik cinsel iddet: 15 yaş ndan sonra eş veya birlikte olunan kişi d ş ndakiler taraf ndan istemediği halde cinsel ilişkiye zorlanma veya cinsel olarak aşağ lay c ya da küçük düşürücü bulduğu bir şeyi yapmaya zorlama olarak tan mlanm şt r. sexual intercourse when she did not want to, had sexual intercourse when she did not want to because she was afraid of what he might do, forced her to do something sexual that she found degrading or humiliating. Emotional violence/abuse against women by husband or partner(s): A woman is exposed to emotional violence/abuse if her husband or partner(s) insulted her or cursed her, belittled or humiliated her in front of other people, scared or threatened her, threatened to hurt her or someone she cared about. Economic violence/abuse against women by husband or partner(s): He prevented her from working or caused her to quit her job, he was not giving money for household expenses, he deprived her of her income. Physical violence against women by non-partner: She was beaten or physically mistreated in any way by anyone other than husband or partner, since the age of 15 years. Sexual violence against women by non-partners: She was forced to have sex when she did not want to or to perform a sexual act which she found humiliating or degrading, by anyone (other than husband or partner) since the age of 15 years. XXIV

24 Population and Characteristics Nüfus ve Nitelikleri 1.1 Cinsiyet ve yerle im yerine göre nüfus, Türkiye, Population by sex and location, Turkey, Toplam Total l/ilçe merkezi Province / district centers Yıl Year Toplam Total Kadın Female Erkek Male Toplam Total Kadın Female Erkek Male Belde ve köyler Towns / villages ehir nüfus oranı % Ratio of city population % Toplam Total Kadın Female Erkek Male Toplam Total Kadın Female Erkek Male ,5 70,5 70, ,0 74,9 75, ,5 75,4 75, ,3 76,1 76,4 Kaynak: Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi (ADNKS) Source: Adress based population registration system 1.1 Cinsiyete göre ehir-köy nüfus oranı, Türkiye, Ratio of city and village population by sex, Turkey, 2010 (%) 1 1

25 Nüfus ve Nitelikleri Population and Characteristics 1.2 Ya grubuna göre nüfus ve cinsiyet oranı, Türkiye, Population by age group and sex ratio, Turkey, 2010 Ya grubu Age groups Kadın Female Erkek Male Cinsiyet oranı Sex ratio Toplam-Total Kaynak: Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi (ADNKS) Source: Adress based population registration system 2 2

26 Population and Characteristics Nüfus ve Nitelikleri

27 Nüfus ve Nitelikleri Population and Characteristics 1.3 Cinsiyete göre nüfus ve cinsiyet oranı, iller Population by sex and sex ratio, provinces Toplam Total Kadın Female Erkek Male Cinsiyet oranı Sex ratio (%) Türkiye ,0 Adana ,2 Adıyaman ,6 Afyonkarahisar ,8 Ağrı ,3 Amasya ,9 Ankara ,4 Antalya ,6 Artvin ,9 Aydın ,2 Balıkesir ,9 Bilecik ,8 Bingöl ,8 Bitlis ,8 Bolu ,6 Burdur ,6 Bursa ,6 Çanakkale ,0 Çankırı ,4 Çorum ,8 Denizli ,2 Diyarbakır ,8 Edirne ,1 Elazığ ,3 Erzincan ,1 Erzurum ,0 Eskişehir ,9 Gaziantep ,2 Giresun ,3 Gümüşhane ,7 Hakkari ,5 Hatay ,4 Isparta ,8 Mersin ,9 İstanbul ,8 İzmir ,1 Kars ,4 Kastamonu ,1 Kayseri ,4 Kırklareli ,8 Kırşehir ,4 4

28 Population and Characteristics Nüfus ve Nitelikleri 1.3 Cinsiyete göre nüfus ve cinsiyet oranı, iller (devam) 1.3 Population by sex and sex ratio, provinces (continued) Toplam Total Kadın Female Erkek Male Cinsiyet oranı Sex ratio (%) Kocaeli ,1 Konya ,9 Kütahya ,3 Malatya ,3 Manisa ,3 Kahramanmaraş ,4 Mardin ,3 Muğla ,6 Muş ,7 Nevşehir ,1 Niğde ,3 Ordu ,3 Rize ,7 Sakarya ,0 Samsun ,0 Siirt ,6 Sinop ,6 Sivas ,6 Tekirdağ ,9 Tokat ,8 Trabzon ,5 Tunceli ,8 Şanlıurfa ,9 Uşak ,9 Van ,2 Yozgat ,8 Zonguldak ,5 Aksaray ,1 Bayburt ,7 Karaman ,5 Kırıkkale ,2 Batman ,3 Şırnak ,9 Bartın ,0 Ardahan ,0 Iğdır ,0 Yalova ,6 Karabük ,0 Kilis ,7 Osmaniye ,6 Düzce ,8 5

29 Nüfus ve Nitelikleri Population and Characteristics 1.4 Geni ya grubuna göre kadın nüfus, iller Female population by broad age groups, provinces Türkiye Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Amasya Ankara Antalya Artvin Aydın Balıkesir Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Isparta Mersin İstanbul İzmir Kars Kastamonu Kayseri Kırklareli Kırşehir

30 Population and Characteristics Nüfus ve Nitelikleri 1.4 Geni ya grubuna göre kadın nüfus, iller (devam) 1.2 Female population by broad age groups, provinces (continued) Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Kahramanmaraş Mardin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Şanlıurfa Uşak Van Yozgat Zonguldak Aksaray Bayburt Karaman Kırıkkale Batman Şırnak Bartın Ardahan Iğdır Yalova Karabük Kilis Osmaniye Düzce

31 Nüfus ve Nitelikleri Population and Characteristics 1.5 Kadın nüfus ya ba ımlılık oranı, iller Female population age dependency ratio, provinces (%) Toplam ya ba ımlılık oranı Total age dependency ratio Ya lı ba ımlılık oranı Old age dependency ratio 65+ Genç ba ımlılık oranı Young age dependency ratio 0-14 Türkiye 49,7 12,2 37,5 Adana 49,0 9,7 39,2 Adıyaman 60,3 10,5 49,8 Afyonkarahisar 51,9 15,5 36,3 Ağrı 82,3 7,5 74,8 Amasya 50,8 19,4 31,3 Ankara 41,5 10,9 30,6 Antalya 43,6 10,1 33,5 Artvin 52,5 23,1 29,4 Aydın 46,8 17,0 29,8 Balıkesir 45,7 19,2 26,6 Bilecik 48,1 18,2 29,9 Bingöl 58,1 9,5 48,7 Bitlis 76,6 8,1 68,5 Bolu 47,7 19,5 28,3 Burdur 50,9 21,9 29,0 Bursa 43,6 12,0 31,6 Çanakkale 44,7 20,4 24,4 Çankırı 55,1 23,8 31,3 Çorum 53,0 19,3 33,8 Denizli 46,6 14,9 31,7 Diyarbakır 69,0 7,8 61,2 Edirne 42,0 18,4 23,6 Elazığ 49,3 12,6 36,7 Erzincan 52,9 18,4 34,5 Erzurum 59,8 12,2 47,6 Eskişehir 40,4 14,9 25,5 Gaziantep 65,7 8,6 57,1 Giresun 54,7 23,8 30,8 Gümüşhane 57,2 21,0 36,2 Hakkari 74,7 5,8 68,8 Hatay 55,0 9,6 45,4 Isparta 46,6 17,0 29,6 Mersin 47,3 11,0 36,4 İstanbul 42,3 9,2 33,1 İzmir 41,0 13,7 27,2 Kars 64,7 12,2 52,5 Kastamonu 54,5 25,9 28,6 Kayseri 51,8 11,7 40,1 Kırklareli 43,4 18,6 24,8 Kırşehir 48,6 16,3 32,3 8

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2014 tarihinde 2014 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 04.04.2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Şubat Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Şubat ayı

Detaylı

Nüfus ve Göç Population and Migration

Nüfus ve Göç Population and Migration 1 Nüfus ve Göç Population and Migration Nü f u s v e Gö ç Po p u l a t i o n a n d Mi g r a t i o n 1.1 Nüfus, yıllık nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu, 2007-2017 Population, annual growth rate of population

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2011, sfa 157-202 ek: eğitim izleme göstergeleri Eğitim İzleme Raporu nun eki olarak üçüncü kez kamuoyuna sunduğumuz Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 Yason Burnu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute SEÇİLMİŞ

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 C T U I 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute IÇINDEKILER Önsöz Simge ve Kısaltmalar Açıklama 1.Sosyoekonomik

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ. Görme Engelliler Sın.öğr.

2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ. Görme Engelliler Sın.öğr. 2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ Din Kült. ve Ahl.Bil. Fen Bilgisi Giyim/Hazır Giyim/Moda Tas Görme Engelliler Sın.öğr. İlköğretim Öğr. İş Eğit.(İş

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

10İşgücü Labour Force

10İşgücü Labour Force 10 10.1 Kurumsal olmayan nüfusun cinsiyete göre işgücü durumu, 2017 Labour force status of non-institutional population by sex, 2017 Toplam Erkek Kadın Total Male Female 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus

Detaylı

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü COK ACELE VE GÜNLÜDÜR Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri...KAYMAKAMLIĞINA (İlçe Milli Eğitim

Detaylı

Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Reel Sektör Verileri Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Kapsam... 3 III- Veri Kaynağı... 3 IV- Veri Derleme Yöntemi... 3

Detaylı

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES 17 TÜRKİYE TOPLAMI T 492828 1841546 289579 38293 6383 90333 24891 16433 2815 4121 15892 2408 78804 10864 5298 13555 49087 11534 3204 1625 3850 2855 TOTAL FOR TURKEY K 202734 762487 126623 16538 2530 37671

Detaylı

Temel Göstergeler TÜİK, Seçilmiş Göstergelerle Kastamonu, 2013

Temel Göstergeler TÜİK, Seçilmiş Göstergelerle Kastamonu, 2013 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 1.4 İBBS 3. Düzey (81 il) nüfus ve göç göstergeleri, 2013 Nüfus 2013 İl ve ilçe merkez nüfusunun toplam nüfus içindeki oran 2013 Nüfus yoğunluğu 2013 Y ll k

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE YOZGAT 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE YOZGAT 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE YOZGAT 2013 Yozgat-SarıkayaKaplıcaları-Tarihi Roma Hamamı TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE YOZGAT 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE VAN 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE VAN 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE VAN 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE VAN 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE 2013 VAN İstatistiki veri ve bilgi

Detaylı

Örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphaneleri, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre kütüphane ve materyal sayısı

Örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphaneleri, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre kütüphane ve materyal sayısı Materyal türü-types of material Afiş, atlas, Kütüphane harita, mikrofilm, sayısı Video disket vb. Number Süreli kaset Posters, atlases, İBBS - 3. Düzey of public Kitap yayın CD DVD VCD Video maps, microfilms,

Detaylı

ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ NÜFUS SAYIMI Address Based Population Registration System Population Census 2009

ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ NÜFUS SAYIMI Address Based Population Registration System Population Census 2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute ISSN 0259-5036 TÜİK ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ NÜFUS SAYIMI Address Based Population Registration System Population Census 2009 2 0 0 9 0

Detaylı

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI TARIM İlçe Adı Toplam Alan(dekar) TARIM ALANLARININ DAĞILIMI 2014 Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Şubat/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Şubat/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

İstihdam oranı (%) Employment rate (%) İşsizlik oranı (%) Unemployment rate (%)

İstihdam oranı (%) Employment rate (%) İşsizlik oranı (%) Unemployment rate (%) lerde yaşam endeksi gösterge değerleri, 2015 dex for provinces, 2015 Konut Housing Çalışma hayatı Work life Gelir ve servet Income and wealt Fert başına düşen oda sayısı Number of rooms per person Konutun

Detaylı

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Nisan / 2016

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Nisan / 2016 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu I İÇİNDEKİLER 1. LPG ÜRETİMİ...1 2. YURT DIŞI LPG TİCARETİ...1-2 2.1. İthalat...1 2.2. İhracat...2 3. YURT İÇİ LPG TİCARETİ...3-16 3.1. Ürün

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Science and Technology

Bilim ve Teknoloji Science and Technology 19 Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji 19.1 Hanelerde bilişim teknolojileri bulunma ve İnternete bağlılık oranı,2017 Proportion of information and communication technology devices in households and its

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET İSTATİSTİKLERİ Gender Statistics 2013 ISSN 1307-2056

TOPLUMSAL CİNSİYET İSTATİSTİKLERİ Gender Statistics 2013 ISSN 1307-2056 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TOPLUMSAL CİNSİYET İSTATİSTİKLERİ Gender Statistics 2013 ISSN 1307-2056 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TOPLUMSAL CİNSİYET İSTATİSTİKLERİ

Detaylı

Risk Merkezi Aylık Bülteni

Risk Merkezi Aylık Bülteni Risk Merkezi Aylık Bülteni Ocak 2016 Sayı: 5 Mart 2016 İçindekiler Sayfa No Açıklamalar 2 I. Krediler/Tasfiye Olunacak Alacaklar Bankalar, Finansman Şirketleri, Faktoring Şirketleri ve Finansal Kiralama

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2014 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2015 tarihinde 2014 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle;

Detaylı

12. Cumhurbaşkanı Erdoğan

12. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağustos 10, 2014-10:48:00 Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez halk tarafından yapılan seçimde, geçici sonuçlara göre, Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. YSK, cumhurbaşkanı seçiminin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

EVLENME VE BOŞANMA İSTATİSTİKLERİ Marriage and Divorce Statistics 2011

EVLENME VE BOŞANMA İSTATİSTİKLERİ Marriage and Divorce Statistics 2011 TÜİK EVLENME VE BOŞANMA İSTATİSTİKLERİ Marriage and Divorce Statistics 2011 NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ General Directorate of Civil Registration and Nationality TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇALIŞAN KADINLAR: SORUNLARI, BEKLENTİLERİ VE SENDİKALARA KARŞI TUTUMLARI

TÜRKİYE DE ÇALIŞAN KADINLAR: SORUNLARI, BEKLENTİLERİ VE SENDİKALARA KARŞI TUTUMLARI TÜRKİYE DE ÇALIŞAN KADINLAR: SORUNLARI, BEKLENTİLERİ VE SENDİKALARA KARŞI TUTUMLARI Anket Kasım 2014-Ocak 2015 tarihleri arasında 26 ilde, kadınların çalıştığı işkolları dikkate alınarak 10 işkolunda,

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI TRC1 BÖLGESİ FİNANSAL GÖRÜNÜM RAPORU

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI TRC1 BÖLGESİ FİNANSAL GÖRÜNÜM RAPORU İPEKYOLU KALKINMA AJANSI TRC1 BÖLGESİ FİNANSAL GÖRÜNÜM RAPORU ARAŞTIRMA SERİSİ - 18 Gaziantep 2015 TRC1 BÖLGESİ FİNANSAL GÖRÜNÜM RAPORU İpekyolu Kalkınma Ajansı Araştırma Serisi - 18 Gaziantep 2015 TRC1

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 80,65671 80,65671 110010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK MEMURU (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 79,69237

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu ANKARA İSTANBUL KOCAELİ

BÖLGE GRUP SIRALAMASI AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu ANKARA İSTANBUL KOCAELİ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANKARA İSTANBUL KOCAELİ MERSİN MUĞLA * DENİZLİ ESKİŞEHİR YALOVA * KAYSERİ TEKİRDAĞ ÇANAKKALE * EDİRNE ANTALYA MANİSA KIRKLARELİ * ISPARTA * DÜZCE UŞAK * KÜTAHYA BURDUR * BİLECİK

Detaylı

KADIN Women in Statistics 2011

KADIN Women in Statistics 2011 ISTATISTIKLERLE KADIN Women in Statistics 2011 M iı I I I ı I a TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistlcal Instltute Contents İçindekiler Önsöz IH Forevvord İçindekiler V Contents Açıklama XIII Explanation

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler:

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler: Pazar, 24 Mays 2009 17:49 - NOTLAR: 1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağl olarak yaplan düzenlemelere göre

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

Başkanlık Değerlendiricileri Tarafından Değerlendirilecek Kamu Hastaneleri Listesi

Başkanlık Değerlendiricileri Tarafından Değerlendirilecek Kamu Hastaneleri Listesi Başkanlık Değerlendiricileri Tarafından Değerlendirilecek Kamu Hastaneleri Listesi TRAFİK KODU İLİ HASTANE ADI 01 ADANA Adana Devlet Hastanesi 01 ADANA Adana Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 01 ADANA

Detaylı

Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Sayılarının İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı (1) ( 2017 )

Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Sayılarının İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı (1) ( 2017 ) Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Sayılarının İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı (1) İller ve Bölgeler (2) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam İstanbul 18.257

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

AİLE YAPISI ARAŞTIRMASI 2006

AİLE YAPISI ARAŞTIRMASI 2006 TÜİK AİLE YAPISI ARAŞTIRMASI 2006 ISSN 1307-2056 T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜistical Institute T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU II TÜİK ÖNSÖZ Doç. Dr. Ayşen GÜRCAN

Detaylı

EKPSS-2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı 190920003 ADANA-ASKİ ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VEZNEDAR (ADANA / SEYHAN - Merkez) 15 0 91,30113 96,40000 190920001 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. KADIN Women in Statistics 2012 ISSN

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. KADIN Women in Statistics 2012 ISSN İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU KADIN Women in Statistics 2012 ISSN 1307-2056 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İSTATİSTİKLERLE KADIN Women in Statistics 2012 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Ocak Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Ocak ayı Tüketici

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2014 tarihinde 2014 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

YER. DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000

YER. DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000 PROJE SAHİBİ KURULUŞ : TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJENĠN ADI 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000 Trakya Arama Projesi Güneydoğu Anadolu Arama Projesi Diğer Bölgeler Arama

Detaylı

YG-21 UGP 1.OLAĞAN GENEL KURULU ÖN HAZIRLIK TOPLANTISI RAPORU 9-12 Nisan 2005 Ankara Başkent Öğretmen Evi

YG-21 UGP 1.OLAĞAN GENEL KURULU ÖN HAZIRLIK TOPLANTISI RAPORU 9-12 Nisan 2005 Ankara Başkent Öğretmen Evi YG-21 UGP 1.OLAĞAN GENEL KURULU ÖN HAZIRLIK TOPLANTISI RAPORU 9-12 Nisan 2005 Ankara Başkent Öğretmen Evi İÇERİK * Ön Hazırlık Toplantısı Katılımcı Listesi A - İLLERİN DURUMU B - DELEGELERİN İLLERE GÖRE

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Temmuz Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU Öğretmenler; Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, yeni nesli sizler yetiştireceksiniz.

Detaylı

ISBN: 978-975-590-482-5 T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No : 932 Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Yayın No : SB-SAG-2014/04

ISBN: 978-975-590-482-5 T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No : 932 Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Yayın No : SB-SAG-2014/04 Telif hakkı sahibi: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014 Tüm hakları Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğüne aittir. Kaynak

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KARABÜK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Yıllara Göre Akademik Personel,İdari Personel ve Öğrenci Sayıları Öğrenci Sayıları Akademik Personel 9.877..79.78 İdari Personel.7..79.. 9 9 9 977 7.99 8.78

Detaylı

Eğitim ve Kültür Education and Culture

Eğitim ve Kültür Education and Culture 6 6.1 Okuryazarlık ve cinsiyete göre nüfus, 2015-2017 Population by literacy and sex, 2015-2017 [15 ve daha yukarı yaştaki nüfus-population 15 years of age and over] 2015 2016 2017 Sayı-Number Toplam-Total

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. KADIN Women in Statistics 2012 ISSN 1307-2056

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. KADIN Women in Statistics 2012 ISSN 1307-2056 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU KADIN Women in Statistics 2012 ISSN 1307-2056 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İSTATİSTİKLERLE KADIN Women in Statistics 2012 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL 1 Kasım 2013 17:15 2 Kasım 2013 17:14 3 Kasım 2013 17:13 4 Kasım 2013 17:12 5 Kasım 2013 17:11 6 Kasım 2013 17:10 7 Kasım 2013 17:08 8 Kasım 2013 17:07 9 Kasım

Detaylı

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60.

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60. 122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ Sıra No İli Erişim İlişkili Erişim Maden Grubu Alanı Ruhsat Safhası İhale Tarihi Saati Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TABLO-1. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2016/1)

TABLO-1. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2016/1) TABLO-1. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBECEĞİ VE POZİSYONLAR (KPSS 2016/1) ADI 110010001 38617 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 110010003 38659 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 110010005

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EKİM 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/11/2014 tarihinde 2014 yılı Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/01/2015 tarihinde 2014 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı