KURTULUŞ SAVAŞI MUHAREBELER DÖNEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURTULUŞ SAVAŞI MUHAREBELER DÖNEMİ"

Transkript

1 Tarih Soru Dağılımı 2001 KMS TOPLAM (Cepheler- Antlaşmalar) KURTULUŞ SAVAŞI MUHAREBELER DÖNEMİ Kurtuluş Savaşının Stratejisi: Kongreler yolu ile halkı örgütleyip birleştirmek, (TBMM nin açılması büyük oranda tamamlandı.) Güneydeki Kuvay-ı Milliye aktif hale getirilerek Ermeni ve Fransızlar yıpratılacak, Ordu taarruz gücüne ulaşıncaya kadar savunmada kalınacak,. Yunanlılar atılıncaya kadar Trakya nın kendi imkânlarıyla mücadele etmesini sağlamak. Kurtuluş savaşı hukuki dayanağını Wilson Prensiplerinden almaktadır. Milli egemenlik ve milli bağımsızlık mücadelesi bir arada yürütülmüştür. Türk milletinin I. Dünya Savaşının sonuçlarına bir tepkisidir. İtilaf devletleri Sevr Antlaşmasını TBMM ye kabul ettirmek, TBMM ise Misak-ı Milli kararlarını gerçekleştirmek için mücadele etmiştir. Kurtuluş savaşının ilk adımları Milli Cemiyetler atmış, TBMM tamamlamıştır. Kurtuluş Savaşında işe doğu cephesinden başlanmıştır. İtalyanlar ve İngilizler ile savaş yapılmamıştır. En fazla siyasi mücadelemiz İngilizlerle olmuştur. Mecliste ilk bunalım ordu, ikinci bunalım ise, hükümet meselesinden dolayı çıkmıştır. I.TBMM milli mücadeleyi hızlandırmak amacıyla, Kuvayı-ı milliyeyi kaldırmış yerine düzenli ordu kurmuştur. Asker kaçaklarını cezalandırmak için Firariler Kanunu nu çıkarmış ve İstiklal Mahkemeleri ni kurmuştur Kurtuluş savaşında, Cepheler Doğu Güney Batı A) Doğu Cephesi Ermeni saldırılarını arttırması üzerine TBMM hükümeti 24 Ermeniler XV. Kolordu Gümrü Ant. Fransa Ermeniler Halk savaştı Ankara Ant ile kapandı Yunanlılar Milis kuvvetler / Düzenli ordu Mudanya ve Lozan ile kapandı Eylül 1920 de Ermenilere karşı K. Karabekir komutasındaki ordunun saldırıya geçmesi emrini verdi. Ordunun Gümrü ye girmesi ile Ermeniler ateşkes teklifinde bulunmuşlardır. Görüşmeler sonucunda Gümrü Antlaşması imzalanmıştır. TBMM döneminde ilk askeri cephe Kazım Karabekir Paşa nın komutasında düzenli bir askeri birliğin olması nedeniyle doğuda kurulmuştur. GÜMRÜ ANTLAŞMASI (3 Aralık 1920) Doğu sınırı Aras Nehri-Çıldır gölü hattına kadar uzanacak. Kars, Sarıkamış, Kağızman ve Iğdır Türk devletine verilecektir. Ermenistan hükümeti, TBMM tarafından tanınmayan Sevr i tanımayacaktır. Ermenistan Türkiye ye düşmanca bir hareketle bulunmayacaktır. Tehcir edilen ve Türklere karşı silah kullanmamış Ermeniler 6 (altı) ay içinde Türkiye ye dönebilecektir. Önemi: TBMM nin ilk askeri ve siyasi başarısıdır. Ermenistan, TBMM yi tanıyan ilk doğu devletidir Mondros la çizilen sınırlar ilk defa aşıldı. Sovyetlerden alınacak yardımların Anadolu ya gelmesini sağlayacak yolun açılması Ermeni yönetimi 5 Aralık 1920 de Sovyetlerin eline geçti. Rus işgalinden dolayı Gümrü Antlaşması yürürlüğe girmedi. 1

2 Aşağıdakilerden hangisi Gümrü Antlaşması yla sağlanan kazanımlardan biri değildir? A) Gürcistan la olan anlaşmazlıkların ortadan kaldırılmasına zemin hazırlaması B) Doğu Cephesi ndeki silah ve teçhizatın bir kısmının batıya taşınmasına ortam hazırlaması C) Halk arasında orduya ve Meclise duyulan güvenin artması D) Sovyetlerden alınacak yardımların Anadolu ya gelmesini sağlayacak yolun açılması E) Afganistan la dostluk anlaşması yapılması (2011 ) Cevap: E Aşağıdakilerden hangisi, Gümrü Antlaşması nın özelliklerinden biri değildir? A) Batıda Yunanlılara karşı, cephede rahatlık sağlaması B) Birinci İnönü Zaferi nden sonra imzalanması C) Ermenilerin Sevr i tanımadıklarını belirtmesi D) TBMM nin uluslararası varlığını ilk kez kanıtlaması E) Bir Türk devletinin Türklüğünü vurgulayan ilk antlaşma olması (1999 DMS) Cevap: B I. Kars, Sarıkamış, Kağızman, Kulp ve Iğdır ın yeniden Türk topraklarına katılması II. Batum un Gürcistan a bırakılması III. Kafkas petrollerinin işletilmesi yukarıdakilerden hangileri, Gümrü Antlaşması nın kapsamındadır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III (2001 KMS) Cevap: A Gürcistan ile Antlaşma: 23 Şubat 1921 de Gürcistan ile Batum Ant. imzalandı ve Artvin, Ardahan, Batum Türk Devletine bırakıldı. Ermenistan ve Gürcistan la yapılan antlaşmaların kesinleşmesi Moskova Antlaşmasıyla sağlandı. B) Güney Cephesi Fransa ve Ermenilere karşı halk kendi imkanları ile mücadele etmiştir. İtalyanlar, Ege bölgesinin Yunanlılara verilmesinden dolayı Kuvay-ı Milliye destek vermiştir. İtalyanlara karşı herhangi bir direniş olmamış ve cephe açılmamıştır. Urfa ve Maraş TBMM açılmadan önce kurtulmuştur. Batı Cephesinde kazanılan Sakarya Savaşı sonucunda Fransa ile imzalanan Ankara antlaşması ile kapanmıştır. (20 Ekim 1921) Hatay misak-ı millinin dışında kaldığından güney sınırının kesin olarak çizilmesi 1939 da Hatay ın anavatana katılması ile olmuştur. 2 C) Batı Cephesi Yunanistan ve Rumlarla mücadele edilen cephe Yunanlıların İzmir i işgali açılmıştır. İlk dönemlerde Kuvay-ı milliye mücadele ederken daha sonra düzenli ordu mücadele etmiştir. Bu cephedeki askeri başarılar diğer cephelerde siyasi başarılara etki etmiştir. Milli mücadelenin en şiddetli savaşları bu cephede meydana gelmiştir. I. İnönü muharebesi ile başlayan askeri süreç Mudanya Mütarekesinin imzalanması ile sona ermiştir. I.İnönü Muharebesi (6-10 Ocak 1921) I. TBMM nin kurduğu düzenli ordunun yaptığı ve kazandığı ilk savaştır. TBMM ye olan güven artmış ve askere alma işlemleri kolaylaşmıştır. İsmet Paşa genelliğe terfi etti. Savaşın sonuçlarını kodlarsak I.İnönü düzenli ordu için MİLAD oldu denilebilir. Moskova Antlaşması (16 Mart 10921) İstiklal Marşı (12 Mart 1921) Londra Konferansı (23Şubat 12 Mart 1921) Anayasanın ilanı (20 Ocak 1921) Dostluk Antlaşması (1 Mart 1921) Teşkilat-ı Esasiye (1921 Anayasası) (20 Ocak 1921) I. İnönü Savaşının kazanılması, TBMM ye olan güveni attırmış, bu da anayasanın ilanında kolaylaştırıcı etki meydana getirmiştir. Savaş/ihtilal anayasası olduğundan maddeleri kısadır. Maddeleri: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türk tarihinde ilk kez Ulusal egemenlik anlayışını benimsemiştir. Yasama, yürütme gücü TBMM ye aittir. Çabuk kararlar alabilmek için Güçler Birliği ilkesi kabul edilmiştir. Türkiye Devleti TBMM ce yönetilmektedir ve hükümeti TBMM Hükümeti adını alır. TBMM nin başkanı, hükümetinde başkanıdır. Yeni Türk Devletinin kuruluşunun hukuki ve siyasal bir belgesi olmuştur. Meclis hükümeti modeli anayasal bir zorunluluk olmuştur. Ulusal birliği zedelememek için devletin rejimi belirtilmemiştir. Şer i Hükümlerin yerine getirilmesi TBMM ye aittir Laik bir anayasa değildir. Kanun-i Esasi nin Teşkilat-ı Esasiye ile çelişmeyen hükümleri geçerlidir. Temel hak ve hürriyetler Kanuni Esasi ile karşılanmıştır. Saltanat yanlılarının tepkisinin çekilmemesi amaçlanmıştır. Milletvekilleri seçimi iki yılda bir yapılır. Eski meclisin görevi yenisi toplanıncaya kadar sürer.

3 Önemi: TBMM nin varlığını hukuki açıdan belgelemiştir. TBMM anayasa ile padişah ve halifenin yetkilerini üstlenmiştir Anayasasında en önemli değişiklikler 29 Ekim 1923 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu tarihte cumhuriyet ilan edilerek devletin yönetim şekli belirlenmiş, Meclis Hükümeti sistemi yerine de kabine sistemine geçilmiştir tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu nda ilk değişiklikle aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir? A) Saltanatın kaldırılması B) Cumhuriyetin ilanı C) İstiklal Marşı nın kabulü D) Halifeliğin kaldırılması E) Lozan Antlaşması nın onaylanması (2012/ Lisans) Cevap: B Londra Konferansı (23 Şubat-12 Mart 1921) İtilaf devletleri, Yunan kuvvetlerinin yeniden toparlanması için zaman kazanmak ve Sevr Barışının koşullarını biraz hafifleterek Türk halkına kabul ettirmek amacıyla konferansı düzenlemişlerdir. İtilaf devletleri, konferansta ikilik çıkarmak amacıyla İstanbul Hükümetini ve TBMM yi birlikte konferansa davet ettiler Anlaşma Devletleri Londra da toplanacak konferansa İstanbul Hükümetini doğrudan, TBMM Hükümetini ise İstanbul Hükümeti aracılığıyla davet etmiş; Sadrazam Tevfik Paşa da durumu Ankara ya bildirip delegelerin saptanmasını istemiştir. Yalnız bu bilgiye dayanarak Anlaşma Devletlerinin, I. TBMM Hükümetinin dolaylı olarak konferansa davet edilmesi, II. Osmanlı Devleti nin hukuki varlığının korunması, III. Türk tarafının yalnız TBMM Hükümeti tarafından temsil edilmesi konularından hangilerine karşı oldukları söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III ( ) Cevap: C Londra Konferansı aşağıdakilerin hangisinden sonra toplanmıştır? (2004 ) A) Büyük Taarruz B) 2.İnönü Savaşı C) Sakarya Savaşı D) 1.İnönü Savaşı E) Başkomutanlık Savaşı CEVAP:D TBMM konferanstan bir sonuç alınamayacağını bildiği halde konferansa katılmıştır. Nedenleri: 3 Misak-ı Milliyi dış dünyaya duyurmak ve TBMM yi meşru hale getirmek Türkler barışa yanaşmayan şeklindeki propagandaları önlemek Türk milletinin hakiki temsilcisi olduğunu göstermek İşgallerin haksız olduğunu duyurmak ve zaman kazanmak İtilaf Devletleri, TBMM nin varlığını resmen tanımışlardır. (İlk kez) Anadolu da Yunan saldırısı yeniden başladı. Bu durum II. İnönü Savaşına neden oldu. I. TBMM nin hukuki varlığının Anlaşma Devletlerince tanınması II. Ermeni sorununun çözülmesi III. Misak-ı Millî kararlarının başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya kamuoyuna anlatılması 1921 yılında TBMM, yukarıdakilerden hangileri için Londra Konferansı na katılmayı yararlı görmüştür? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III (2008/ Önlisans) Cevap: C Anlaşma Devletleri nin Sevr Antlaşması nın bazı maddelerinde değişiklik yapmak amacıyla Londra Konferansı nı tertip etmelerinde, I. Birinci İnönü Savaşı II. Çerkez Ethem Ayaklanması nın bastırılması III. Fransa ile yapılan Ankara Antlaşması gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III (2000 DMS) Cevap: A Kurtuluş Savaşı kapsamında yer alan aşağıdaki savaşların hangisinden sonra, Anlaşma Devletleri Sevr Antlaşması nda yapılan değişiklikleri Londra da görüşme gereğini duymuştur? A) Sakarya Savaşı B) Ermenilerle savaş C) I. İnönü Savaşı D) II. İnönü Savaşı E) Eskişehir - Kütahya Savaşları ( ) Cevap: C TÜRK-AFGAN Dostluk Antlaşması (1 Mart 1921) Afganistan ve TBMM arasında imzalan bu antlaşma ile taraflar karşılıklı meşruluk tanımayı ve yardımlaşmayı kabul ettiler. Afganistan, Ankara ya bir elçi göndermiş. Böylece Ankara ya ilk elçi gönderen devlet Afganistan olmuştur. TBMM yi ve Misak-ı Milliyi tanıyan ilk Müslüman devlet Afganistan dır. İstiklal Marşı nın Kabulü (12 Mart 1921) Ulusal bağımsızlık duygusunun güçlendirilmesi amacıyla kabul edilen şiirdir. Kurtuluş Savaşı nın anlamını ve bağımsızlık isteğini dile getirecek bir marşın yazılması için yarışmayı aşağıdakilerden hangisi açmıştır? A) Millî Savunma Bakanlığı

4 B) Genelkurmay Başkanlığı C) Millî Eğitim Bakanlığı D) İçişleri Bakanlığı E) Dışişleri Bakanlığı (2011 ) Cevap: C D) Düşmanları aynı olan iki ülke arasında siyasi ve askerî güç birliği sağlamak E) Mecliste birlikte hareket edilmesini sağlayarak gruplaşmaları önlemek (2009 ) Cevap: D Moskova Antlaşması (16 Mart 1921) TBMM ile siyasi ilişki kuran ilk devlet 3 Haziran 1920 de Sovyet Rusya olmuştur. Ancak Sovyet Rusya nın TBMM nin geleceği konusunda bazı endişeleri vardı. TBMM nin; Doğu da Ermenileri yenilgiye uğratması, I. İnönü Savaşı nı kazanması, Batılı devletler tarafından Londra Konferansı na çağırılması gibi başarıları Sovyet Rusya daki endişeyi ortadan kaldırmıştır; Aşağıdakilerin hangisinde, Birinci İnönü Savaşı nın kazanılmasının etkisi vardır? A) Gümrü Antlaşması B) Moskova Antlaşması C) Bükreş Antlaşması D) Atina Antlaşması E) İstanbul Antlaşması (2008/ Önlisans) Cevap: B Aşağıdakilerden hangisinin, TBMM Hükûmeti ile Sovyet Rusya arasında Moskova Antlaşması nın imzalanmasında etkili olduğu savunulabilir? A) İkinci İnönü Savaşı B) Kütahya-Eskişehir Savaşı C) Birinci İnönü Savaşı D) Sakarya Meydan Savaşı E) Büyük Taarruz (2012- Orta öğretim) Cevap: C İmzalanma Nedenleri: TBMM nin doğu cephesini tam anlamıyla kapatıp buradaki kuvvetlerini batıya kaydırma çalışması Sovyet Rusya nın Anadolu daki milli hareketi kendi düzenine dönüştürme çabaları Rusya nın sınırlarını güvence altına almak için Anadolu da dost ve bağımsız bir devletin varlığını desteklemesi İtilaf devletlerinin Sovyet Rusya daki yeni rejimi yıkmak istemeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi, 11 Mayıs 1920 tarihinde Bekir Sami Bey in başkanlığında bir heyeti, Moskova ya Sovyetler Birliği yle bağlantı kurmak ve dostluk antlaşması ortamı hazırlamak amacıyla göndermiştir. TBMM nin, Sovyetler Birliği yle antlaşma yapma gereği duymasındaki amacın aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir? A) Londra Konferansı nın yapılmasını geciktirmek B) Sovyetler Birliği ndeki yeni rejimin ülkede yayılmasını önlemek C) Kafkasya Cumhuriyetlerinin kurulmasını engellemek 4 Aşağıdakilerden hangisi, Kurtuluş Savaşı nda Sovyet Rusya nın TBMM yi desteklemesinin nedenlerinden biridir? ( 2003) A) Anlaşma Devletleri arasında,türkiye nin tanınması konusunda görüş ayrılıklarının olması B) Mustafa Kemal in Çanakkale Savaşlarının kazanılmasında etkili olması C) Türkiye de Sovyet rejimini destekleyenlerin olması D) İtalya nın Anadolu da işgal ettiği yerlerden çekilmesi E) Sovyet Rusya nın yeni rejimini güçlendirmek ve korumak istemesi CEVAP:E Anlaşma Maddeleri: İki taraftan birinin tanımadığı devletlerarası bir senedi diğer taraf da tanımayacaktır. İtilaf devletlerine karşı TBMM ve Rusya güç birliği yapmıştır. Sovyet Rusya, Misak-ı Milliyi tanıyan ilk Batı/Avrupa devletidir. Sovyet Rusya, Sevr i geçersiz saydı. Moskova Antlaşması nda yer alan İki taraftan birinin tanımadığı uluslararası hiçbir antlaşmayı, diğeri de tanımayacaktır. maddesiyle aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin kastedildiği savunulabilir? A) Ankara B) Sevr C) Kars D) Gümrü E) Brest-Litowsk (2010 Lisans) Cevap: B Taraflar birbirlerinin ç işlerine karışmayacaktır. Bağımsız devlet anlayışının güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Moskova Antlaşması nın 8. maddesiyle TBMM Hükümeti ve Sovyet Rusya birbirlerine karşı ülkelerinde örgütler kurulmasını önlemeye karar vermiştir. Bu kararla, I. birbirlerinin iç işlerine karışmama, II. rejimlerini karşılıklı güvence altına alma, III. aynı uluslararası ittifaklarda yer alma, durumlarından hangilerinin amaçlandığı savunulabilir?

5 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III (2008/ Ortaöğretim) Cevap: C Sovyet Rusya kapitülasyonların kaldırıldığı kabul edecektir. Rusya kapitülasyonları kaldıran ilk devlet oldu. Kurtuluş Savaşı nın devam ettiği dönemde TBMM siyasi antlaşmalar yaparak Türk halkının ekonomik ve siyasal çıkarlarını diğer devletlere kabul ettirmeye çalışmıştır. Bu dönemde TBMM aşağıdaki devletlerden hangisine ilk olarak Kapitülasyonların kaldırılmasını kabul ettirmiştir? A) Sovyet Rusya ya B) Fransa ya C) İtalya ya D) Almanya ya E) İngiltere ye (2003 ) Cevap: A Sovyetler, TBMM, Gürcistan ve Ermenistan arasında imzalanmış anlaşmalara göre saptanmış sınırı Batum un Gürcistan a iade edilmek koşuluyla tanıyacaktır. Batum un Rusya ya, Kars ve çevresinin Türk Devletine ait olduğu kabul edildi. Olağanüstü şartlardan dolayı Gürcistan a bırakılan Batum Misak-ı Millinin ilk tavizidir. Önemi: İlk defa büyük bir devlet TBMM yi tanımıştır. TBMM ile Sovyet Rusya arasında imzalanan ilk anlaşmadır. Sovyet Rusya, Türkiye ye 1920 yılında her türlü silah ve malzeme yardımında bulunmuş, bu yardım 1921 yılında büyük oranda artarak devam etmiştir. Sovyet Rusya nın yardımının artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir? A) TBMM nin açılmasının B) Kuvayımilliye birliklerinin oluşturulmasının C) TBMM ordusunun askerî başarılarının D) Ulusal cemiyetlerin birleştirilmesinin E) Misakımillî nin kabul edilmesinin (2012 -Lisans) Cevap:C II. İnönü Savaşı (23-31 Mart 1921) İtalyanlar, Anadolu da işgal ettikleri yerleri boşaltmaya başladılar. (5 Temmuz 1921) (Sakarya Savaşı ndan sonra tamamen boşaltmışlardır) Fransa, Ankara ya barış elçisi gönderdi. İnönü Savaşlarının Kurtuluş Savaşındaki başlıca rolü, düşmanı oyalamak ve böylece zaman kazanmak olmuştur. Kurtuluş Savaşı nda İtalya nın, Anadolu da işgal ettiği yerlerden çekilmeye başlamasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir? A) TBMM Hükümetinin askerî ve siyasi alanda başarılı sonuçlar alması B) Mudanya Anlaşması nın imzalanması C) Türk ordusunun Sakarya nın doğusuna çekilmesi D) Saltanatın kaldırılması E) Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkarılması ( )Cevap: A Eskişehir-Kütahya Savaşları (10-24 Temmuz 1921) TBMM ve düzenli ordunun ilk ve tek yenilgisidir. Yunan ileri harekâtı sonucunda Afyon, Kütahya ve Eskişehir Yunanlıların eline geçti. Mustafa Kemal Türk ordusunun fazla kayıp vermesini önlemek amacıyla Türk ordusunu Sakarya Irmağının doğusuna çekmiştir. (5 Temmuz 1921) Türk Ordusu nun, Sakarya Nehri nin doğusuna çekilmesi, aşağıdakilerin hangisinde olmuştur? A) I. İnönü Savaşı B) II. İnönü Savaşı C) Sakarya Savaşı D) Çerkez Ethem Ayaklanması E) Kütahya - Eskişehir Savaşları (2001 KMS) Cevap: E TBMM ile barış imzalamak isteyen Fransa, bu yenilgiden sonra çekimser davranmaya başlamıştır. İtalya Anadolu yu boşaltmada yavaş davranmaya başlamıştır. Yunan ordularının Ankara ya yaklaşması yurtta karamsarlığa, TBMM de tartışmalara yol açmıştır. Başkentin Kayseri ye taşınmasıgündeme gelmiştir. Ordunun başına Mustafa Kemal in geçmesi gündeme geldi Mustafa Kemal e üç ay süreyle hızlı kararlar almasını sağlamak amacıyla Başkomutanlık Yetkisi verilmiştir. (5 Ağustos 1921) Böylece; 8-9 Temmuz gecesi askerlik görevinden istifa eden Mustafa Kemal Paşa, tekrar askerlik görevine dönmüştür. TBMM ye ait yasama ve yürütme yetkileri Mustafa Kemal Paşa ya geçmiştir.(güçler birliği). İstiklal Mahkemelerinin Mustafa Kemal e bağlanmasıyla yargı yetkisine de sahip oldu. 8-9 Temmuz 1919 gecesi askerlik görevinden istifa eden Mustafa Kemal Paşa, aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra millî iradenin isteğiyle yeniden askerî görev üstlenmiştir? A) Birinci İnönü B) İkinci İnönü C) Kütahya Eskişehir D) Sakarya E) Büyük Taarruz (2012- Lisans) Cevap: C Kurtuluş Savaşı nda Mustafa Kemal e başkomutanlık yetkisini aşağıdakilerden hangisi vermiştir? A) Bakanlar Kurulu B) TBMM C) Milli Güvenlik Kurulu D) Felah-ı Vatan Grubu 5

6 E) Halk Meclisi ( ) Cevap: B Kurtuluş Savaşı nda Mustafa Kemal in başkomutanlık görevini üstlenmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?(2003) A) TBMM ye karşı ayaklanmalar çıkması B) Ordunun Sakarya nın doğusuna çekilmesi C) İsmet İnönü nün Batı Cephesi Komutanı olması D) Sovyet Rusya nın,bağlaşık devletlerle BrestLitowsk Antlaşması nı imzalayarak 1.Dünya Savaşı ndan çekilmesi E) Mustafa Kemal in Bakanlar Kurulu nun doğal başkanı olması CEVAP:B Aşağıdakilerden hangisi, Kurtuluş Savaşı nda Türk ordusunun Sakarya nın doğusuna çekilmesinin sonuçlarından biri değildir? A) Mustafa Kemal in başkomutanlık görevini üstlenmesi B) TBMM yetkiyi geçici bir süre için Mustafa Kemal e vermesi C) Tekalif-i Milliye Buyrukları nın çıkarılması D) Batı cephesinin güney ve batı olarak ikiye ayrılması E) TBMM de Mustafa Kemal e karşı tepkilerin artması ( ) Cevap: D Mustafa KemalBaşkomutan yetkisi ile ilk olarak ordunun gereksinimlerini karşılayabilmek amacıyla Tekalif-i Milliye emirlerini yayımlamıştır. (7-8 Ağustos 1921) Tekâlif-i Millîye Emirleri nin çıkarılmasına aşağıdaki savaşların hangisinin sonucunda gerek görülmüştür? A) Başkomutanlık Savaşı B) Sakarya Savaşı C) Birinci İnönü Savaşı D) İkinci İnönü Savaşı E) Eskişehir ve Kütahya Savaşları (2008/ Önlisans) Cevap: E Tekalif-i Milliye (Milli Yükümlülükler)(7-8 Ağustos 1921) Ordunun ihtiyaçlarının halk tarafından karşılanmasıyla ilan edilen yükümlülüklerdir. Silahlı mücadeleye halkında çekilmesiyle seferberliktir. Büyük Taarruz Savaşı na lojistik destek sağlamıştır. Maddeleri: Ülkedeki her evden bir takım çamaşır, bir çift çorap ve çarık milli vergi komisyonuna verilecektir. Her türlü yiyecek maddesinin %40 ına sonradan ödenmesi şartıyla el konulacaktır. Tüccarın ve halkın elinde bulunan her türlü giyim eşyasının %40 ına sonradan verilmek şartıyla el konulacaktır. Ülkedeki her türlü makinalı araç ve gerecin %40 ına el konulacaktır. Tekâlif-i Milliye Emirleri nde her aileden birer kat çamaşır ile herkesin elindeki gıda maddeleri ile binek ve yük hayvanlarının belli bir kısmının hükûmete verilmesinin öngörülmesi ile, I. ordunun Sakarya Savaşı öncesinde gerekli acilihtiyaçlarını temin etmek, II. Millî Mücadele ye karşı olanları tespit etmek, III. bu mal ve malzemenin düşman eline geçmesiniönlemek düşüncelerinden hangileri amaçlanmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III ( Ortaöğretim) Cevap: A Sakarya Savaşı (23 Ağustos-12 Eylül 1921) Sonuçları: İtalya Anadolu yu tamamen boşaltmıştır. TBMM ve düzenli ordunun son savunma savaşıdır. Türk ordusunun 1683 yılından itibaren devam eden geri çekilişi sona erdi. Mustafa Kemal in Hatt-ı müdafaa yoktur, Sath-ı müdafaa (alan, yüzey savunması) vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanı ile ıslanmadıkça terk olunamaz. Sözü savaşın planı hakkında bilgi vermektedir. Mustafa Kemal in başkomutan olarak kazandığı ilk savaştır. Mustafa Kemal e Gazilik ve Mareşallik unvanlarım verilmiştir.(19 Eylül 1921) Mustafa Kemal e mareşallik unvanının verilmesi, Fransa yla Ankara Antlaşması nın yapılması Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonuçları arasındadır? A) Başkomutanlık Savaşı B) Sakarya Savaşı C) Birinci İnönü Savaşı D) İkinci İnönü Savaşı E) Eskişehir ve Kütahya Savaşları (2008/ Ortaöğretim) Cevap: B Aşağıdakilerden hangisi,tbmm Hükümeti nin Fransa yla yaptığı Ankara Antlaşması nın bir özelliğidir?(2004 ) A) Anlaşma Devletleri arasındaki görüş ayrılığını ortaya koyması B) Türkiye adının geçtiği ilk antlaşma olması C) Geçerliliğini günümüze kadar koruması D) TBMM nin yaptığı ilk antlaşma olması E) Hatay ın Türk topraklarına katılmasını sağlaması CEVAP:A 6

7 Sakarya Savaşı ndan sonra Fransa nın TBMM ile Ankara Antlaşmasını yapması,aşağıdakilerden hangisini gösterir? (2004 ) A) Fransa nın TBMM ile ilişkiler kurmak istediğini B) TBMM nin uluslararasında ilk kez tanındığını C) Fransa ile TBMM arasındaki dostluğun uzun süreceğini D) İngiltere nin Yunanistan ı desteklediğini E) İtalya nın işgal ettiği Anadolu topraklarından çekildiğini CEVAP:A Mustafa Kemal, Hattı müdafaa yoktur; sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunmaz. emriyle aşağıdaki savaşlardan hangisinin kaderini belirlemiştir? A) I. İnönü B) Sakarya C) II. İnönü D) Eskişehir ve Kütahya E) Başkomutanlık (2010 Lisans) Cevap: B Sovyet Rusya ile Kafkas Cumhuriyetleri (Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan) adına Kars Antlaşması imzalandı.(13 Ekim 1921) Doğu cephesi tamamen kapandı Doğu sınırları çizildi. Nahcivan, Azerbaycan a bağlı özerk bir bölge kabul edilmiştir. Kurtuluş Savaşı nda Gürcistan, Ermenistan Hükümetleriyle Kars Antlaşması yapılmıştır. Bu antlaşmanın yapılmasında aşağıdakilerin hangisinin etkili olduğu savunulabilir? A) Anlaşma Devletlerinin 22 Mart 1922 de barış için yeni koşullar önermesi B) Rodos ve On İki Ada nın İtalya ya bırakılması C) Mudanya Anlaşması nın imzalanması D) Musul un Irak a bırakılması E) Sakarya Savaşı nın kazanılması (2008/ Lisans) Cevap: E Kurtuluş Savaşı nda Gürcistan ve Ermenistan hükümetleriyle yapılan Kars Antlaşması aşağıdakilerin hangisinde etkili olmuştur? A) Sakarya Savaşı nın kazanılması B) Kafkas sınırının kesinleşmesi C) Tekâlif-i Milliye Emirleri nin (Ulusal Yükümlülükler) çıkarılması D) TBMM nin üç ay için yetkilerini Mustafa Kemal e devretmesi E) Ermenistan la Gümrü Antlaşması nın yapılması (2007/) Cevap: B 7 13 Ekim 1921 tarihinde yapılan Kars Antlaşması nda hangisinin etkisi yoktur? A) Gümrü Antlaşması B) Yunanlılara karşı kazanılan Sakarya Savaşı C) Başkomutanlık Meydan Savaşı D) Moskova Antlaşması E) Kafkas Cumhuriyetlerinin Rusya ya bağlı olması (2006 ) Cevap: C Fransa ile Ankara Antlaşması imzalandı.( 20 Ekim 1921) Güney cephesi kapandı. Hatay ve İskenderun da özerk yönetim kurulması kabul edildi. Fransa Suriye den çekilirse Hatay halkı kendi geleceğini belirlemek üzere halk oylamasına gidebilecek Caber Kalesi Türk toprağı sayılacak ve Türk askeri tarafından korunacaktır Hatay, Batum dan sonra misak-ı millinin ikinci tavizidir. Fransa, TBMM yi tanıyan ilk itilaf devletidir da Hatay ın anavatana katılması ile güney sınırı kesin olarak çizilmiştir. Kurtuluş Savaşı nda, I. Güney Cephesi nin kapanması II. Anlaşma Devletleri arasında görüş ayrılığı çıkması III. Londra Konferansı nın toplanması gelişmelerinden hangileri Ankara Antlaşması nın sonuçları arasındadır? A)Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I, II E) I, II, III ( ) Cevap: D Kurtuluş Savaşı nda, - Birinci İnönü Zaferi nden sonra Anlaşma Devletlerinin Londra da konferans düzenlemesi ve TBMM yi davet etmesi, - Sakarya Zaferi nden sonra Fransa nın TBMM yle Ankara Antlaşması nı yapması, gelişmeleriyle aşağıdakilerden hangisine ulaşıldığı savunulabilir? A) Anlaşma Devletlerinin TBMM yi Sakarya Savaşı ndan sonra tanıdığına B) İngiltere nin savaşın sonuna kadar Yunanlıları desteklediğine C) Halkların dış politikada etkili olduğuna D) Uluslararası antlaşmaları uygulamak zorunluluğu olduğuna E) Askerî başarıların Anlaşma Devletlerini TBMM yle antlaşma yapmaya zorladığına (2009 ) Cevap: E 2 Ocak 1922 de Ukrayna Cumhuriyeti (Sovyet Rusya ya bağımlı) ile TBMM Hükümeti arasında bir Dostluk Antlaşması imzalanarak, Sovyet Rusya nın, TBMM ye yapacağı destek ve yardımlara kesinlik kazandırılmıştır. İtilaf devletleri Yunan ordularının güçlenmesi amacıyla TBMM ye barış teklifinde bulunmuşsa da TBMM bağımsızlığı hedeflediği için kabul etmemiştir. Batı Cephesinde Yunanistan la yapılan aşağıdaki savaşlardan hangilerinin sonunda, Anlaşma Devletleri Yunan ordusunu güçlendirmek amacıyla TBMM yle ilişki kurarak Sevr Antlaşması nın koşullarını değiştirmek istemiştir? A) Birinci İnönü İkinci İnönü

8 B) Birinci İnönü Sakarya C) Sakarya Büyük Taarruz D) İkinci İnönü Kütahya-Eskişehir E) Kütahya-Eskişehir Büyük Taarruz (2008/ Lisans) Cevap: B Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, TBMM Hükümeti nin tanınması konusunda Anlaşma Devletleri arasında görüş ayrılığı olduğunu gösterdiği savunulamaz? A) Gürcistan ile antlaşma yapılması B) Fransa ile Ankara Antlaşması nın yapılması C) İnönü Savaşı ndan sonra İtalya nın Anadolu daki askerî gücünü çekmesi D) TBMM Hükümetinin İtalya nın aracılığı ile Londra Konferansı na katılması E) İngiltere nin, Yunanistan ı Kurtuluş Savaşı süresince desteklemesi (2008/ Ortaöğretim) Cevap: A Aşağıdakilerden hangisi, Millî Mücadele de Türk ordusunun kazandığı askerî başarılardan sonra yapılan antlaşmalardan biri değildir? A) Ankara B) Moskova C) Brest-Litowsk D) Gümrü E) Kars (2012- Ön lisans) Cevap: C Büyük Taarruz (26 Ağustos-18 Eylül 1922) Başkomutanlık süresi uzatıldı. (20 Temmuz 1922) Ancak meclis yetkileri verilmedi. Rusya dan yardım sağlandı, Fransa ve İtalya nın bıraktığı silahlar toplandı. Mustafa Kemal in Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz dir, ileri! ordunun hedefini ortaya koymuştur. Milli mücadele nin silahlı safhası sona erdi. Anadolu da İtalyan ve Fransız işgalinden sonra Yunan işgali de sona erdi. Türk ordusu Çanakkale ve İzmir civarında İngiliz kuvvetleri ile karşı karşıya geldi. Mudanya Mütarekesi (11 Ekim 1922) TBMM nin Yunanlıları Büyük Taarruzla yenilgiye uğratması ve savaşı resmen sona erdirmek istemesi Fransa ve İtalya nın savaşı sona erdirmesi için İngiltere ye baskı yapması. 3 Ekimde İngiltere, İtalya, Fransa ve TBMM temsilcileri Mudanya Ateşkes görüşmelerine başladılar. Yunanlılar görüşmeyi bir gemiden takip ettiler. Görüşmelere TBMM adına İsmet Bey temsil etti. Ateşkese Göre, Türk-Yunan kuvvetleri arasındaki savaş sona erecektir. Yunan kuvvetleri Meriç nehrine kadar olan Doğu Trakya yı 15 gün içinde boşaltacaklardır. Doğu Trakya TBMM nin jandarma kuvvetlerine bırakılacaktır. Ancak bu kuvvetler 8000 i geçmeyecektir. 8 İstanbul, boğazlar ve çevresinin yönetimi TBMM hükümetine bırakılacaktır İstanbul, Boğazlar ve çevresinin TBMM Hükümetine bırakılması ile Osmanlı Devleti hukuken sona erdi. ÖNEMİ Türk kurtuluş savaşı sona erdi. Yeniden silahlı çatışmaya girilmeden diplomatik başarılarla Doğu Trakya, İstanbul ve boğazlar kurtarıldı. İngilizler Türk başarısını kabul ettiler. Kurtuluş savaşının diplomatik safhası başladı. Türk tarafına Lozan Barış Konferansı için teklifte bulunuldu. Yeni Türk Devleti I. Dünya Savaşında yenilmiş devlet yerine eşit devlet durumuna geldi. Mondros Ateşkes Anlaşması nın geçersiz kılınması, Doğu Trakya topraklarının savaşsız alınması, Kurtuluş Savaşı nın askerî bölümünün sona ermesi gelişmeleri aşağıdakilerden hangisinin kazanımları arasındadır? A) Gümrü Antlaşması B) Kars Antlaşması C) Mudanya Anlaşması D) Moskova Antlaşması E) Ankara Antlaşması (2010 Lisans) Cevap: C Mudanya görüşmelerinde, Fransa temsilcisi Trakya nın TBMM Hükümeti ne teslim edilmesini kabul ettiği halde,ingiliz temsilcisi buna şiddetle karşı çıkmış;italya temsilcisiyse bu konuda hükümetinden emir alması gerektiğini bildirmiştir.aşağıdakilerden hangisi, bu durumdan çıkarılabilecek bir sonuç değildir? (2004 ) A) Fransa ile İngiltere arasında görüş ayrılığı vardır B) Mudanya görüşmelerinde Trakya nın geleceği üzerinde önemle durulmuştur C) İngiltere,Yunanistan ı desteklemiştir D) İtalya temsilcisinin yetkisi sınırlıdır E) İtalyan hükümeti Mudanya görüşmelerini yönlendirmektedir CEVAP:E I. Doğu Trakya, II. İstanbul, III. Boğazlar, IV. Batı Trakya, Mudanya Görüşmelerinde yukarıdakilerden hangileriyle ilgili olarak bir karar alınmamıştır? A) Yalnız I B) Yalnız III C) Yalnız IV D) I ve II E) I, II ve III (2001/KMS) Cevap: C

9 Aşağıdakilerden hangisi, Mudanya Mütarekesi nin koşullarından biri değildir? A) Doğu Trakya nın boşaltılması B) Türk - Yunan çarpışmasının durması C) Anlaşma Devletleri nin barışa kadar bulundukları yerde kalması D) Batı Trakya nın Yunanistan a bırakılması E) İstanbul ve çevresinin yönetiminin TBMM Hükümeti ne bırakılması (2000 DMS) Cevap: D Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922) İstanbul hükümeti Lozan a gitmek için hazırlık yapmaya başlaması ve İtilaf devletlerinin TBMM nin Lozan da çıkarmak istedikleri ikiliği önlemek. ÖNEMİ Milli egemenlik ilkesi gerçekleşti. Aşağıdakilerden hangisinin, Yeni Türk Devleti nde millî egemenliğin güçlendirildiğine bir kanıt olduğusavunulabilir? A) Şer iye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması B) Medeni Kanun un kabul edilmesi C) Saltanatın kaldırılması D) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması E) Takrir-i Sükûn Kanunu nun çıkarılması (2012- Ortaöğretim) Cevap: C Lozan da çıkarılmak istenen ikilik sona erdi Osmanlı Devletinin/İstanbul hükümetinin siyasi ve hukuki varlığı kesin olarak sona erdi. Devlet başkanı ve rejim şekli sorunu ortaya çıktı. TBMM nin Saltanatı kaldırması, aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilemez? A) Millî egemenliğin güçlendirildiğine B) Demokrasiye geçiş için adım atıldığına C) Kişisel egemenliğin sona erdiğine D) Tüm yetkilerin TBMM de toplandığına E) Devlet rejiminin adının konulduğuna (2012- Lisans) Cevap: E Laikliğin ilk aşaması gerçekleşti. İslamiyet te ortaya çıkan siyasi ve dinî güçlerin bir elde toplanması geleneğine aşağıdakilerden hangisiyle son verilmiştir? A) 1876 Anayasası nın yürürlükten kaldırılması B) Tekke ve türbelerin kapatılması C) Saltanatın kaldırılması D) Hukuk birliğinin sağlanması E) Medreselerin kapatılması (2008/ Ortaöğretim) Cevap: C 9 Son Osmanlı padişahı VI. Mehmet (Vahdettin) 17 Kasım 1922 de İngiltere ye sığınarak ülkeyi terk etti. İlk defa halife tayin ile belirlendi Abdülmecid Efendi (18 Kasım 1922) TBMM nin açılışından sonra ikinci büyük inkılâp gerçekleşti. Cumhuriyetyönetimine geçiş süreci hızlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Saltanatın kaldırılmasının nedenlerinden biri olamaz? A) Saltanat sisteminin ulusal egemenlik anlayışına ters olması B) İstanbul Hükümeti nin de Lozan Görüşmeleri ne davet edilmesi C) Cumhuriyet ilan edilerek, yeni rejimin belirlenmiş olması D) Padişahın, Kurtuluş Savaşı sırasında ulusal direnişe karşı olması E) Bir ülkede iki idarenin bulunmasının ulusal çıkarlara ters olması (2007/) Cevap: C Anlaşma Devletleri nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetiyle birlikte İstanbul Hükümeti ni de Lozan Konferansı na davet etmesi aşağıdakilerden hangisini çabuklaştırmıştır?(2006) A) Halifeliğin kaldırılmasını B) Saltanatın kaldırılmasını C) Ankara nın başkent yapılmasını D) Milletvekillerinin görev süresinin uzatılmasını E) 1876 Anayasası nın yürürlükten kaldırılmasını CEVAP:B Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Katılan Devletler ve Amaçları: Konferansa, TBMM nin karşısında İtilaf devletleri, sadece boğazlar rejimini ilgilendiren konularda ise Sovyet Rusya ve Bulgaristan TBMM ye destek amacıyla katılmışlardır. Konferansta İtilaf devletleri Sevr i değişik şekilde kabul ettirmeyi amaçlamıştır. TBMM, Misak-ı Milli içerisinde bağımsız bir Türk devletinin kurulacağını göstermek ve ulusal egemenliğimizi sınırlayıcı koşulları ortadan kaldırmak amacıyla katılmıştır. Lozan a Mudanya yı imzalayan İsmet Bey başkanlığındaki heyet katılmıştır. I. Mudanya Ateşkes Anlaşması yla ilgili görüşmelerdeki başarısı II. Eskişehir-Kütahya Savaşları III. Genelkurmay Başkanı olduğu sırada yaptığı başarılı hizmetleri İsmet İnönü nün Lozan Konferansı na gönderilen heyete başkan olarak seçilmesinde yukarıdakilerden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

10 (2011 ) Cevap: D Mustafa Kemal Paşa Lozan a gönderilen heyetten (İsmet İnönü, Rıza Nur (Sinop), Hasan Saka (Trb.) Kapitülasyonlar Doğu Anadolu da Ermeni yurdu Ordu ve Musul konularında taviz verilmemesini istemiştir. 20 Kasım 1922 de başlayan görüşmelerde Türkiye nin isteklerine direnmeleri nedeniyle 4 Şubat 1923 te kesilmiştir. Görüşmelere ara verildiği dönemde, iç politikada bağımsız, milli bir ekonomi sisteminin benimsendiği İzmir İktisat Kongresi düzenlenmiş ve Misak-ı iktisadi kararları alınmıştır. (18 Şubat 1923). Lozan Görüşmeleri ikinci kez 23 Nisan 1923 te tekrar başlamış ve 24 Temmuz 1923 e kadar sürmüştür. Lozan da Görüşülen Konular ve Alınan Kararlar SINIRLAR Sovyet Sınırı: Lozan da gündeme gelmemiştir. Zira daha önce imzalanan Gümrü, Moskova ve Kars antlaşmalarıyla belirlenmiştir. Suriye Sınırı: Ankara antlaşması ile belirlenen sınır kabul edildi. (Caber Kalesi Türklerde kaldı.) Aşağıdakilerden hangisi, daha önceden üzerinde uzlaşma sağlandığından dolayı, Lozan Konferansı nda tartışmalara konu olmamıştır? A) Boğazların yönetimine ilişkin düzenleme B) Suriye sınırı C) Osmanlı devlet borçları D) Kapitülasyonlar E) Musul (2010 Önlisans) Cevap: B Batı (Yunan) Sınırı: Meriç ırmağına kadar Doğu Trakya Türkiye de Batı Trakya Yunanistan a bırakıldı Lozan da sadece Batı sınırımız bugünkü şekliyle çizilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması nın kapsamındadır? A) Batı sınırının çizilmesi B) Musul un Irak a bırakılması C) Hatay Cumhuriyeti nin kurulması D) Türkiye - Ermenistan sınırının belirlenmesi E) Batı Trakya nın Yunanistan a bırakılması (2006/ Ortaöğretim) Cevap: A Türkiye nin, I. Irak, II. Yunanistan, III. Suriye devletlerinden hangileriyle sınırı, Lozan Antlaşması nda belirlenmiştir? 10 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III (2010 Ortaöğretim) Cevap: B Irak Sınırı: Musul-Kerkük meselesinden dolayı çizilemedi. Ancak bu sınır sorunun çözümü için İngiltere ile TBMM arasında yapılacak görüşmeler sonucunda belirlenecektir. Şeyh Said isyanından dolayı 1926 Ankara antlaşması ile İngiltere ye bırakıldı Türkiye, Musul un Misak-ı Millî sınırları içinde olduğuna aşağıdakilerden hangisini gerekçe olarak göstermiştir? A) Türklerden başka ulusların da yaşamasını B) Sykes-Picot Anlaşması na göre Fransızlara verilmiş olmasını C) Mondros Mütarekesi nin imzalandığı tarihte Osmanlı sınırları içinde olmasını D) Petrol bakımından zengin olmasını E) İngiltere nin mandası olmasını (2009 ) Cevap: C Aşağıdakilerden hangisinin geleceği, Lozan Antlaşması yla belirlenmemiştir? A) İmroz B) Musul C) Oniki Ada D) Karaağaç E) Bozcaada (2006/ Ön lisans) Cevap: B ADALAR Türkiye,Bozcaada ve İmroz (Gökçeada) u alacak.(çanakkale Boğazının güvenliği için) - İmroz ve Bozcaada nın Türkiye de kalması - Karaağaç ın tazminat karşılığı Türkiye ye bırakılması Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin kapsamındadır? A) Lozan Antlaşması B) Atina Antlaşması C) Ouchy Antlaşması D) Montrö Anlaşması E) Ankara Antlaşması (2008/ Ortaöğretim) Cevap: A Yunanistan, Ege Adalarınıalacak. Ancak Yunanistan Türkiye ye yakın adaları silahlandırmayacaktır. İtalya yarodos ve On iki Ada ya bırakıldı. BOĞAZLAR Boğazların idaresi, milletler cemiyeti tarafından denetlenen başkanlığını bir Türk ün yaptığı komisyona bırakıldı. Boğazlardaki egemenlik hakları zedelenmiştir Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile komisyon kaldırılarak boğazların egemenlik hakları Türkiye ye bırakıldı. KAPİTÜLASYONLAR Hiç taviz verilmeden tamamen kaldırılmıştır. ERMENİSTAN SORUNU

11 Sevr le kurulmasına karar verilen Ermeni Devletinden vazgeçilmiş ve bölgenin Türk toprağı olduğu kabul edildi. DIŞ BORÇLAR Fransa ile aramızda problem olmuştur. Duyun-u Umumiye kaldırıldı. Osmanlı Devletinden ayrılan devletlere Osmanlı borçları paylaştırılacaktır. AZINLIKLAR Bütün azınlıklar Türk vatandaşı olarak kabul edildi ve hiçbir ayrıcalıkların bulunmadığı benimsenmiştir. Lozan Antlaşması nın 40. maddesine göre, Türkiye deki Müslüman olmayan azınlıkların hukuken ve fiilen Türk tebaası gibi işlem görmeleri kabul edilmiştir. Bu maddenin aşağıdakilerden hangisini engellemek amacını taşıdığı savunabilir? A) Azınlıkların kendi dillerini öğrenmesini B) Azınlıkların başka ülke tabiiyetine geçmesini C) Toplumda ayrılıkçı gruplar oluşmasını D) İbadet yerlerinin sayıca arttırılmasını E) Yaşamın geleneklere göre düzenlenmesini (2003/) Cevap: C NÜFUS MÜBADELESİ İstanbul hariç Anadolu daki Rumların Yunanistan a dönmesi, Batı Trakya da (Selanik ve Gümülcine) yaşayanlar Türkler hariç Türklerin Anadolu ya dönmesine karar verilmiştir. I. Batı Anadolu da yaşayan Rumlar, II. Gümülcine ve Selanik te yaşayan Türkler, III. İmroz, Bozcaada ve İstanbul da yaşayan Rumlar, IV. Teselya ve Makedonya da yaşayan Türkler, Yukarıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması nda nüfus değişimi dışında tutulmuştur? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve III E) II, III ve IV (2004/) Cevap: B YABANCI OKULLAR Türk kanunlarına, tüzük ve yönetmeliğe bağlı olacaktır. Türk hükümeti bu okulların öğrenimini düzenleyecektir. SAVAŞ TAZMİNATI Yunanistan tazminat olarak Karaağaç ı Türkiye ye bıraktı. I. Dünya Savaşı için talep edilen tazminat kabul edilmemiştir. I. Yunanistan ın savaş tazminatı yerine Karaağaç ı Türkiye ye vermesi, II. Kars ve dolaylarının yeniden Türk topraklarına katılması, III. Boğazlar Komisyonu nun kaldırılması, Yukarıdakilerden hangileri Lozan Antlaşması nın sonuçları arasındadır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III (2003/) Cevap: A Türkiye deki Rumlar ve Yunanistan daki Türklerin mübadele (değiş tokuş) edilmesi; ancak Batı Trakya Türkleri ile İstanbul Rumlarının bu mübadele dışında tutulması, aşağıdakilerden hangisinin kararları arasındadır? A) Lozan Antlaşması B) Atina Antlaşması C) Bükreş Antlaşması D) İstanbul Antlaşması E) Belgrat Antlaşması (2000 DMS) Cevap: A PATRİKHANE Yabancı kiliselerle ilişki kurmamak şartı ile Türkiye de kalması kabul edildi. Türkiye kaldırmak istemekle, içişlerine karışılması önlemek istemiştir. I. Azınlıkların Türk vatandaşı sayılması, II. Rodos ve Oniki Ada nın İtalya ya bırakılması, III. Boğazlar Komisyonunun kaldırılması, Yukarıdakilerden hangileri Lozan Antlaşması nın sonuçları arasındadır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III (2008/ Ön lisans) Cevap: D Lozan ın Bıraktığı Pürüzler İngiltere ile Musul sorunu (TBMM nin aleyhine) Denetim ve savunma hakkımız tanınmayan boğazlar sorunu (TBMM nin lehine) Hatay sorunu (TBMM nin lehine) I. Savaş tazminatları II. Suriye sınırı III. Boğazlar konularından hangileriyle ilgili sorunlar, Lozan Antlaşması ndan sonra yeniden gündeme gelmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III ( ) Cevap: E Fransa ya ödenen borçlardan doğan anlaşmazlık Azınlıkların takasından çıkan sorun Batı Trakya ve Ege adalarının geri alınmaması Kıbrıs gündeme gelmedi. İngiltere nin egemenliğinde devam etti. LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASININ ÖNEMİ İtilaf devletleri Misak-ı Milliyi ve Türk milletinin bağımsızlığını kabul ettiler. Günümüze kadar devam eden tek uluslararası antlaşmadır. I. Dünya savaşından sonra imzalanan en son antlaşmadır. Türkiye için I. Dünya savaşı sona erdi. 11

12 Sömürge ülkelerine bağımsızlık mücadelelerinde yol gösterici bir rol oynamıştır. TBMM, düşündüğü düzenleme ve devrimler için gerekli barış ortamına kavuşmuştur. Lozan 24 Temmuz 1923 te, I. TBMM tarafından imzanmış23 Ağustos 1923 te II.TBMM tarafından onaylandı. İtilaf devletlerine karşı TBMM tek başına mücadele etmiş ve başarmıştır. Atatürk, Bu anlaşma, Türk ulusuna karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı sanılmış, büyük bir suikastın yıkılışını bildirir bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasal zafer yapıtıdır. sözünü aşağıdakilerden hangisi için kullanmıştır? A) Mudanya Ateşkes Anlaşması B) Moskova Antlaşması C) Ankara Antlaşması D) Lozan Antlaşması E) Montrö Boğazlar Sözleşmesi (2011 ) Cevap: D I. Tüm azınlıkların Türk vatandaşı olarak kabul edilmesi II. Devlet borçlarının,osmanlı Devleti nden ayrılan devletlerle Türkiye arasında paylaşılması III. Batı Trakya nın Yunanistan a verilmesi Yukarıdakilerden hangileri,lozan Antlaşması nın hükümleri arasında yer alır?(2004) A) Yalnız 1 B) Yalnız 2 C) 1 ve 2 D) 2 ve 3 E) 1,2 ve 3 CEVAP:D 12

Lozan Barış Antlaşması

Lozan Barış Antlaşması Lozan Barış Antlaşması Anlaşmanın Nedenleri Anlaşmanın Nedenleri Görüşme için İzmir de yapılmak istenmiş fakat uluslararası antlaşmalar gereğince tarafsız bir ülkede yapılma kararı alınmıştır. Lozan görüşme

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ KURTULUŞ SAVAŞI DOĞU VE GÜNEY CEPHESİ DOĞU CEPHESİ Ermeniler XIX. Yy`a kadar Osmanlı topraklarında huzur içinde yaşadılar, devletin çeşitli kademelerinde

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni

KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni Düzenli Ordunun Kurulması Nedenleri: Kuva-yı Milliye nin ișgalleri durduramaması Kuva-yı Milliye nin zararlı faaliyetleri Düzenli ordulara

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA 1 Kütahya- Eskişehir Savaşı nda ordumuz Sakarya Nehri nin doğusuna çekilmişti. 2 TEKÂLİF-İ MİLLİYE NİN SAKARYA SAVAŞI NA ETKİSİ Tekâlif-i Milliye kararları daha uygulamaya yeni başlandığı için Sakarya

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Mondros Mütarekesi ve Mütareke Sonrası Genel Durum İşgaller ve Kurtuluş Savaşı Hazırlık Evresi T.B.M.M. nin Açılması Düzenli Ordu Hazırlıkları,

Detaylı

ÜNİTE 13 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ MİLLİ MÜCADELE DE BATI CEPHESİ I İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 13 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ MİLLİ MÜCADELE DE BATI CEPHESİ I İÇİNDEKİLER HEDEFLER MİLLİ MÜCADELE DE BATI CEPHESİ I İÇİNDEKİLER Batı Cephesi I. İnönü Savaşı Londra Konferansı Moskova Antlaşması Türk-Afgan Dostluk Antlaşması II. İnönü Savaşı Kütahya-Eskişehir Savaşları BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir?

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir? 1. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer devletlerle ekonomik ilişkilerinde kolaylık ve uyum sağlamak için yapılan çalışmalardan A) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması B) Tekke ve zaviyelerin

Detaylı

L 1 S E ... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE ATATURKÇULUK KEMAL KARA ÖNDE YAYINCILIK

L 1 S E ... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE ATATURKÇULUK KEMAL KARA ÖNDE YAYINCILIK L 1 S E..... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE...... ATATURKÇULUK KEMAL KARA Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 31.05.2006 tarih ve 233 sayılı karan ile 2006-2007 öğretim

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 Atatürk ün çocukluk dönemini yaşadığı Selanik in taşıdığı özelliklerden bazıları şunlardır: ANABİLİM 500 SORU-1 KİTAPÇIĞI TEST-2 SORU-16 I. Farklı milletler bir arada yaşamıştır. II.

Detaylı

Sorgulayınız:Kurtuluş Savaşı'na Doğudan başlanması bir rastlantı olabilir mi? Niçin ilk açılan cephe doğu cephesi olmuştur?

Sorgulayınız:Kurtuluş Savaşı'na Doğudan başlanması bir rastlantı olabilir mi? Niçin ilk açılan cephe doğu cephesi olmuştur? Kurtuluş Savaşında Cepheler 1.DOĞU CEPHESİ : 1878 Berlin Antlaşması nda Rusya nın Ermeniler in koruyuculuğunu üstlenmesiyle Ermeni sorunu ortaya çıkmıştır. Özellikle Rusya nın, ayrıca İngiltere ve Fransa

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9

2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9 2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9 1. Mudanya Mütarekesi, Yunanlıların aslında Osmanlı Devleti nin paylaşımı projesinde bir alet olduğunu, arkalarındaki gücü İngiltere başta olmak üzere İtilâf devletlerinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur.

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur. 3. Selçuklularda, I. hükümdarın Tanrı adına insanları yönetmekle görevli olması, KPSS 2009 GK-(3) ülkenin, hanedan üyelerinin ortak malı sayılması, din işlerinin halifeye, dünya işlerinin sultana ait olması

Detaylı

2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya)

2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya) İNKILAP TARİHİ ÇALIŞMA KAĞIDI 1- M. Kemal in ilk görev yeri neresidir? ( Şam) 2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya) 3- M.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı

Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı Yetkisi (görevi): 9.Ordu müfettişi Görevi ; 1-Görev sahasında kalan bölgede Türklerle Rumlar arasındaki çatışmaları sona erdirmek. 2- Türklerin elindeki silahları toplamak

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR İÇİNDEKİLER Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR I. 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ... 21 Sanayileşen Avrupa Karşısında

Detaylı

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 Orijinal Metin Özdamarlar 2013-2014 Merkezi Yazılıya Hazırlık Deneme Sınavı-8 Öğrencinin Adı ve Soyadı: Sınıfı ve Numarası: 8/ - 1. SEVR LOZAN Boğazlar Kapitülasyonlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı...

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp... 1 2-Türk İnkılâbının Özellikleri... 2 3-Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... 2 B-İNKILÂPLA ALAKALI DİĞER KAVRAMLAR 1-İhtilâl... 4 2-Darbe...

Detaylı

SAYFA BELGELER NUMARASI

SAYFA BELGELER NUMARASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... SAYFA BELGELER NUMARASI 1. 27 Ekim 1922 tarihinde İsmet Paşa nın Dışişleri Bakanlığına ve Fevzi Paşa nın Batı Cephesi Komutanlığına atanması... 1 2. İstanbul daki mevcut

Detaylı

SALTANAT LOZAN ANT.notebook. March 13, 2014 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) HANGİ KONULARDAN TAVİZ YOK?

SALTANAT LOZAN ANT.notebook. March 13, 2014 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) HANGİ KONULARDAN TAVİZ YOK? LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) 1. TBMM saltanatı kaldırarak İtlaf Devletlernn kllk çıkartma oyunları bozuldu. 2. Konferansın İzmr'de toplanması teklf reddedld. Neden İzmr :...... 3. Konferansa

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

BÖLÜM 3.1. Doğu ve Güney Cephesi KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER 1. DOĞU CEPHESİ 2. GÜNEY CEPHESİ 3. ÜNİTE: KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER

BÖLÜM 3.1. Doğu ve Güney Cephesi KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER 1. DOĞU CEPHESİ 2. GÜNEY CEPHESİ 3. ÜNİTE: KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER 3. ÜNİTE: KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER BÖLÜM 3.1. KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER Türk Kurtuluş Savaşı başlıca üç cephede gerçekleşti. Bunlar kapanma sırasına göre Doğu, Güney ve Batı Cepheleridir. 1. DOĞU

Detaylı

3. ÜNİTE YA İSTİKLAL YA ÖLÜM #isakozan

3. ÜNİTE YA İSTİKLAL YA ÖLÜM #isakozan 3. ÜNİTE YA İSTİKLAL YA ÖLÜM #isakozan KURTULUŞ SAVAŞINDA CEPHELER Doğu Cephesi: Ermenilere karşı açılmıştır. TBMM bu cephede Ermenilere karşı, Osmanlı dan kalma düzenli ordu ile (Kazım Karabekir e bağlı

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ II. DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ II. DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta ANKARA DA ULUSAL MECLİSİN AÇILMASI A-) Mustafa Kemal in Ankara ya Gelişi ve Ankara nın Merkez Olması B-) Meclis in Açılışı ve İlk Meclisin Aldığı Kararlar C-) İstanbul ve Ankara

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ders No : 0310290045 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

Detaylı

KPSS 2007 GK (1) DENEME 17 / 1. SORU 1. İslamiyetten önce Türklerin, I. tarımda sulama kanalları yapma, II. halı kilim dokumacılığı yapma, III. silah,

KPSS 2007 GK (1) DENEME 17 / 1. SORU 1. İslamiyetten önce Türklerin, I. tarımda sulama kanalları yapma, II. halı kilim dokumacılığı yapma, III. silah, KPSS 2007 GK (1) DENEME 3 / 1. SORU 1. İslamiyetten önce Türklerin, I. tarımda sulama kanalları yapma, II. halı kilim dokumacılığı yapma, III. silah, at koşum takımları, süs eşyası imal etme uğraşlarından

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI 1. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması b) Uşi Antlaşması c) Bükreş Antlaşması d) İstanbul Antlaşması 4. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'nda

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ ATATÜRKÇÜLÜK MİLLİ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM TEK FASİKÜL 3.ÜNİTE

T.C. İNKILAP TARİHİ ATATÜRKÇÜLÜK MİLLİ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM TEK FASİKÜL 3.ÜNİTE T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 3.ÜNİTE MİLLİ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM TEK FASİKÜL KURTULUŞ SAVAŞINDA CEPHELER Kurtuluş Savaşı, üç cephede gerçekleşmiştir; 1. Doğu Cephesi: Ermenilere karşı

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Bir Kahraman Doğuyor

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ders No : 005002004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 2. Aile geçmişini öğrenen bir kimsede aşağıdaki duygulardan

Detaylı

LGS İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı

LGS İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı LGS İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı LGS(Liselere Geçiş Sistemi) deneme sınavı arayan birçok öğrenci için güzel bir hizmet Şanlıurfa MEM tarafından veriliyor. LGS deneme sınavı ile 2 Haziran

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI...OKULU T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI...OKULU T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI...OKULU T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI SÜRE SÜRE: 8 DERS İ 1. ÜNİTE ÜNİTE ADI: Bir Kahraman Doğuyor EYLÜL 1.(17-23) UYANAN

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

11. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR A. İN HAYATI. Mustafa Kemal in çocukluk dönemini ve içinde bulunduğu toplumun

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

Milli varlığa yararlı ve zararlı cemiyetler

Milli varlığa yararlı ve zararlı cemiyetler On5yirmi5.com Milli varlığa yararlı ve zararlı cemiyetler Milli varlığa yararlı ve zararlı cemiyetler nelerdir? Yayın Tarihi : 12 Kasım 2012 Pazartesi (oluşturma : 12/22/2018) Cemiyetler-Zararlı ve Yararlı

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve

Detaylı

TEST 1. Yıl Sonu Tekrar. 6. Avrupa ülkeleri arasındaki çıkar çatışmaları, kendi aralarında bloklaşmalara neden oldu.

TEST 1. Yıl Sonu Tekrar. 6. Avrupa ülkeleri arasındaki çıkar çatışmaları, kendi aralarında bloklaşmalara neden oldu. TEST 1 Yıl Sonu Tekrar 1. Bir devletin başka milletleri, toplulukları, siyasi ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılmak istemesine genel olarak ne ad verilir? A) Sömürgecilik B) İnkılâpçılık C) Sanayi

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI. A) Aşağıda yer alan LGS ye yönelik yayımlanan örnek MEB soruları yer almaktadır. Bu soruları yanıtla.

ÇALIŞMA SORULARI. A) Aşağıda yer alan LGS ye yönelik yayımlanan örnek MEB soruları yer almaktadır. Bu soruları yanıtla. Adı - Soyadı: Sınıf: 8/ Ders: T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇALIŞMA SORULARI Sevgili Öğrencimiz, A) Aşağıda yer alan LGS ye yönelik yayımlanan örnek MEB soruları yer almaktadır. Bu soruları yanıtla.

Detaylı

II. İNÖNÜ MUHAREBESİ (23 MART 1 NİSAN 1921) Nedenleri: Londra Konferansı ndan bir sonuç alınamaması, Sevr i TBMM ye zorla kabul ettirmek, İngiltere

II. İNÖNÜ MUHAREBESİ (23 MART 1 NİSAN 1921) Nedenleri: Londra Konferansı ndan bir sonuç alınamaması, Sevr i TBMM ye zorla kabul ettirmek, İngiltere II. İNÖNÜ MUHAREBESİ (23 MART 1 NİSAN 1921) Nedenleri: Londra Konferansı ndan bir sonuç alınamaması, Sevr i TBMM ye zorla kabul ettirmek, İngiltere nin Yunanlıları kışkırtması, Yunanistan ın dostlarına

Detaylı

Kazım Karabekir komutasındaki Osmanlı nın dağıtılmamış son ordusu olan 15. Kolurdu birlikleri ile mücadele edildi.

Kazım Karabekir komutasındaki Osmanlı nın dağıtılmamış son ordusu olan 15. Kolurdu birlikleri ile mücadele edildi. ers 12 oğu Cephesi, Gümrü Antlaşması, Güney Cephesi KURTULUŞ SAVAŞ VE CEPHELER Notlar I. ünya savaşı sonunda imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı evleti fiilen sona ermiştir. İtilaf evletleri

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

ÜNİTE BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ MİLLİ MÜCADELE DE BATI CEPHESİ II İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ MİLLİ MÜCADELE DE BATI CEPHESİ II İÇİNDEKİLER HEDEFLER MİLLİ MÜCADELE DE BATI CEPHESİ II İÇİNDEKİLER Batı Cephesi Başkomutanlık Kanunu Tekalif-i Milliye Kanunu Sakarya Savaşı Kars Antlaşması Ankara Antlaşması Büyük Taarruz Mudanya Ateşkes Antlaşması BAYBURT

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Sonuna Kadar

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Sonuna Kadar 1- Manastır İdadisi yatılı bir okuldu. Askerî idadilerin kuruluş amacı harp okullarına öğrenci yetiştirmekti. Bu nedenle zor bir eğitim programları vardı. Mustafa Kemal, diğer idadilere göre daha üstün

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI ŞU AN UYGULANAN MÜFREDAT 1.ÜNİTE BİR KAHRAMAN DOĞUYOR (6 Kazanım) 1. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu

Detaylı

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant.

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Tekâlif-i Milliye Ordu gereksinimi için, Sakarya Savaşı ndan önce *1921-TBMM

Detaylı

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir.

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. DENEME 15 1. Kutluk Devleti nde, Bilge Kağan ın Budist tapınağı yaptırma fikrine karşı devlet adamları karşı

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞINDA CEPHELER

KURTULUŞ SAVAŞINDA CEPHELER KURTULUŞ SAVAŞINDA CEPHELER DOĞU CEPHESİ DOĞU CEPHESİ 9 haziran 1920 de Ermenilerle savaş başladı. Doğu Anadolu da seferberlik ilan edildi. 15. Kolordu komutanı Kazım Karabekir doğu cephesi komutanlığına

Detaylı

T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük

T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük 2015-2016 T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Arif ÖZBEYLİ Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Açılması Meclis-i Mebusan ın dağıtılması üzerine, Parlamento nun Mustafa Kemal

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

1. KONU: KURTULUŞ SAVAŞI

1. KONU: KURTULUŞ SAVAŞI 1. KONU: KURTULUŞ SAVAŞI A- DOĞU CEPHESİ Ermeni Meselesi Ermeniler XIX. yy ortalarına kadar Osmanlı hakimiyetinde barış içinde yaşamışlar, devlete olan bağlılıklarından dolayı kendilerine "millet-i sadıka"

Detaylı

Komutanı olduğum 15. Kolordunun terhisini kabul etmiyorum ve Ermenilere karşı mücadele başlatıyorum.

Komutanı olduğum 15. Kolordunun terhisini kabul etmiyorum ve Ermenilere karşı mücadele başlatıyorum. 3.ÜNİTE BİLFEN YAYINCILIK ÖRNEK Komutanı olduğum 15. Kolordunun terhisini kabul etmiyorum ve Ermenilere karşı mücadele başlatıyorum. Kazım Karabekir in bu tutumu, onun aşağıdakilerden hangisinde alınan

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 2. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 17 MAYIS 2015 Saat:

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

BİRİNCİ MEŞRUTİYET'İN İLANI (1876)

BİRİNCİ MEŞRUTİYET'İN İLANI (1876) BİRİNCİ MEŞRUTİYET'İN İLANI (1876) I. Meşrutiyete Ortam Hazırlayan Gelişmeler İç Etken Dış Etken Genç Osmanlıların faaliyetleri İstanbul (Tersane) Konferansı BİRİNCİ MEŞRUTİYET'İN İLANI (1876) Osmanlı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Ders No : 069030020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

İstiklal Mahkemeleri kuruldu.(18 Eylül 1920) Düzenli ordunun kurulmasına hız verildi.

İstiklal Mahkemeleri kuruldu.(18 Eylül 1920) Düzenli ordunun kurulmasına hız verildi. Türk adıyla açılan ilk kurultaydır. Ulusal egemenliğe dayalı yeni bir devlet kurulmuştur. 115 Milletvekili katılımıyla M. Kemal meclis başkanlığına seçildi. Meclis Hükümeti kurulmuştur.(2 Mayıs 1920) TBMM

Detaylı

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum

Detaylı

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR TA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK İLKE VE İNKİLAP TARİHİ 2 ZAFER FOTOKOPİ SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLER. 0.332 353 78 75 Rampalı Çarşı 1 Kat No: 135 Meram/KONYA Sipariş ve Bilgi

Detaylı

BURSA ÇEKİRGE ROTARY KULÜBÜ

BURSA ÇEKİRGE ROTARY KULÜBÜ Toplantı Yeri : POYDUM DAVET Kuruluş Tarihi : 28.02.2003 Toplantı Gün /Saati : Salı 19.30 Chartered : 10.02.2003 Kulüp No : 64494 Sevgili Dostlarım, BAŞKAN IN MEKTUBU Sevgili Rotary ailem; Rotary insanlığa

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

2018-Inkilap Tarihi ve - Deneme Sınavı 7

2018-Inkilap Tarihi ve - Deneme Sınavı 7 2018-Inkilap Tarihi ve - Deneme Sınavı 7 1. Çay da toplanılmıştı. Fevzi Çakmak saldırı planını açıklamıştır. İsmet Paşa saldırıya karşıdır. Yakup Şevki Paşa, milletin varını yoğunu zar gibi atmanın tarihçe

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 05002000 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ. Youtube Kanalı: tariheglencesi

KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ.  Youtube Kanalı: tariheglencesi KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ www.tariheglencesi.com Youtube Kanalı: tariheglencesi 20.08.2017 T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Arif ÖZBEYLİ Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Açılması Meclis-i Mebusan

Detaylı

SELAMİ REİSOĞLU TARİH KONU TEKRARI

SELAMİ REİSOĞLU TARİH KONU TEKRARI SELAMİ REİSOĞLU TARİH KONU TEKRARI 15.07.2018 TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Savaşın tarafları: Osmanlı x İtalya = 15 Ekim 1912 UŞİ ANTLAŞMASI Nedenleri Libya daki fosfat ve petrol yataklarına İtalya nın

Detaylı

BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI

BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI 2015-2016 BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI 4- TBMM hükümetinin ilk askeri ve siyasi başarısı A) Londra Konferansı B) Moskova antlaşması 1-) Arkadaşlar kongremizde yurt genelindeki

Detaylı

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi.

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. ATATÜRK KRONOLOJİSİ 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899: Mart 13: İstanbul Harp

Detaylı

ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-ELEKTRIK-ELEKTRONIK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİLERİ. Adı Kodu Dili Türü Yarıyıl

ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-ELEKTRIK-ELEKTRONIK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİLERİ. Adı Kodu Dili Türü Yarıyıl ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-ELEKTRIK-ELEKTRONIK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Ön Koşul leri DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Yarıyıl Sorumluları

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2016 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 2. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 28 NİSAN 2016 Saat: 10.10

Detaylı

Ülkenin yerel yönetim birimlerine ayrılmasındaki temel sebep aşağıdakilerden hangisidir? A)Yurdun geneline daha iyi hizmet ulaştırmak

Ülkenin yerel yönetim birimlerine ayrılmasındaki temel sebep aşağıdakilerden hangisidir? A)Yurdun geneline daha iyi hizmet ulaştırmak 1)Yeni Türk Devletinin kurulmasıyla 1921 ve 1924 anayasalarında devletin yeniden yapılandırılması ile ilgili kararlara göre ülke; iller, ilçeler, bucaklar ve köyler olarak yönetim birimlerine ayrılmıştır.

Detaylı

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN SONU ve MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN SONU ve MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 2. ÜNİTE BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN SONU ve MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI Mondros Ateşkes Anlaşması nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı

Detaylı

Necati YALÇIN Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~

Necati YALÇIN Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~ Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~ www.necatiyalcin.com ÜNİTE BİR KAHRAMAN DOĞUYOR KONU Cepheden Cepheye Mustafa Kemal KAZANIM Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

1881: Selanik te doğdu.

1881: Selanik te doğdu. 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899 Mart 13: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına

Detaylı

Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir.

Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir. 4/A 2.ÜNİTE SOSYAL BİLGİLER cevap anahta önemli bir sporumuzdur. Geleneksel ülkemizde yapılan en önemli güreş şenliğidir. öğeler geldi. Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

MUSTAFA İPEK HALİLİYE SÜLEYMANİYE İMAM HATİP ORTAOKULU

MUSTAFA İPEK HALİLİYE SÜLEYMANİYE İMAM HATİP ORTAOKULU 1. Buna göre İstanbul hükümetinin tutumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) İşgallere karşı çıkılmıştır. B) Teslimiyetçi bir politika izlenmiştir. C) Bağımsızlığımızdan taviz verilmemiştir.

Detaylı