ĐÇĐNDEKĐLER CONTENTS YTÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ. Undergraduate Program Education Plan and Courses

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĐÇĐNDEKĐLER CONTENTS YTÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ. Undergraduate Program Education Plan and Courses"

Transkript

1

2 Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yildiz Technical University Faculty of Architecture Department of Architecture Lisans Programı Öğretim Planı ve Ders Đçerikleri Undergraduate Program Education Plan and Courses Yayına Hazırlayanlar Publishing Team F. Rengin Ünver, Çiğdem Polatoğlu, S. Müjdem Vural, F. Pınar Arabacıoğlu, Handan Aksoy Çalışma Grubu Work Team Dilek Ekşi Akbulut, F. Pınar Arabacıoğlu, Ayşen Ciravoğlu, Hande Düzgün, Alev Erkmen Özhekim, Tuğçe Şimşekalp Ercan, Uzay Yergün Kapak Tasarım Cover Design F. Pınar Arabacıoğlu Logo Tasarım Logo Design Togan Tong Baskı Printed Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi Matbaası-Đstanbul Tel: ISBN Birinci Basım 1 adet First Edition 1 in number Bütün hakları saklıdır. All rights reserved Bu eserin bir kısmı veya tamamı, YTÜ Rektörlüğü nün izni olmadan, hiçbir şekilde çoğaltılamaz, kopya edilemez. The republication or reproduction af all or part of the contents without the permission of the YTU Rectorate is strictly prohibited. 29, Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Merkez Kampusu Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yıldız Beşiktaş - ĐSTANBUL Tel: Faks:

3 YTÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ ĐÇĐNDEKĐLER Lisans Programı Öğretim Planı ve Ders Đçerikleri TARĐHÇE... ii ÖNSÖZ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekai Görgülü... iii SUNUŞ Mimarlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. F. Rengin Ünver...iv MĐMARLIK FAKÜLTESĐ YÖNETĐM KADROSU... 1 MĐMARLIK BÖLÜMÜ YÖNETĐM KADROSU... 2 MĐMARLIK BÖLÜMÜ VĐZYONU... 3 MĐMARLIK BÖLÜMÜ MĐSYONU... 3 ANABĐLĐM VE BĐLĐM DALLARI... 4 BĐNA BĐLGĐSĐ ANABĐLĐM DALI ÖĞRETĐM KADROSU... 5 YAPI BĐLGĐSĐ ANABĐLĐM DALI ÖĞRETĐM KADROSU... 9 MĐMARLIK TARĐHĐ ANABĐLĐM DALI ÖĞRETĐM KADROSU...13 RESTORASYON ANABĐLĐM DALI ÖĞRETĐM KADROSU...14 ÖĞRETĐM PLANI...16 BÖLÜM SEÇĐMLĐK DERSLER LĐSTESĐ...17 DERS ĐÇERĐKLERĐ ZORUNLU DERSLER...2 DERS ĐÇERĐKLERĐ SEÇĐMLĐK DERSLER...63 CONTENTS Undergraduate Program Education Plan and Courses HISTORY FOREWORD Prof. Dr. Zekai Görgülü Dean of the Faculty of Architecture INTRODUCTION Prof. Dr. F. Rengin Ünver Head of the Department of Architecture ADMINISTRATION OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE ADMINISTRATION OF THE DEPARTMENT OF ARCHITECTURE VISION OF THE DEPARTMENT OF ARCHITECTURE MISSION OF THE DEPARTMENT OF ARCHITECTURE RESEARCH AREA AND UNITS...15 BUILDING RESEARCH ACADEMIC STAFF BUILDING SCIENCE ACADEMIC STAFF HISTORY OF ARCHITECTURE ACADEMIC STAFF RESTORATION ACADEMIC STAFF...16 EDUCATION PLAN DEPARTMENT ELECTIVE COURSE LIST COURSE CONTENTS COMPULSORY COURSES COURSE CONTENTS ELECTIVE COURSES...28 i

4 YTÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ TARĐHÇE 1911 yılında Kondüktör Mekteb-i Âlisi adı ile kurulan üniversitemiz, 1937 yılında Yıldız Sarayı mekânlarında eğitim vermeye başladığında Đstanbul Teknik Okulu (ĐTO) adını almıştır öğretim yılında, inşaat şubesi yeniden yapılandırıldığında Mimarlık Kol u kurulmuş ve dört yıllık mimarlık lisans öğretimi başlatılmıştır. Đlk yılın deneyimleri sonunda, öğretim yılında, inşaat şubesinden bağımsız, Mimar yetiştirmek üzere Mimarlık Şubesi'nin kurulmasına karar verilmiştir. Uzmanlaşmanın önemsenmesi ile öğretim yılında, Yüksek Mimar unvanının verildiği bir yıllık ihtisas (yüksek lisans) programı açılarak ikili öğretim sistemine geçilmiştir. Đstanbul Teknik Okulu, 1969 yılında Đstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (ĐDMMA) adını aldığında, Mimarlık Şubesi üniversiter bir yapı kazanarak Mimarlık Fakültesi'ne dönüşmüş ve yüksek lisans öğretimi iki yıla çıkartılmıştır. ĐDMM Akademisi, 1982'de Yıldız Üniversitesi, 1992'de Yıldız Teknik Üniversitesi adını alarak kurumsal gelişimini sürdürmüştür yılında Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan Şehircilik bilim alanı Bölüm e dönüştürülerek, Fakülte, Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri olarak yeniden örgütlenmiştir. Mimarlık Bölümü ilk mezun verdiği 1945 yılından bu yana 7 den fazla mimar ile ülkemize mesleki açıdan katkıda bulunmuştur. Mimarlık Bölümümüzde, dört Ana Bilim Dalı na bağlı (Bina Bilgisi, Yapı Bilgisi, Mimarlık Tarihi, Restorasyon) onbir Bilim Dalı nda görevli 111 kişilik öğretim kadrosu ile lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitimi verilmektedir Eğitim ve Öğretim yılında, Bölümümüzde 892 Lisans, 453 yüksek lisans ve 113 doktora öğrencisi öğrenim görmektedir. Dört yıllık (sekiz yarıyıllık) Lisans programımız, Eğitimde Kaliteyi Sürekli Đyileştirme Projesi (EKSĐP) çerçevesinde uluslararası eğitim kuruluşlarının standartları da dikkate alınarak, 23 yılında USĐS (Undergraduate Student Information System) adı altında yeniden düzenlenmiştir. USĐS Lisans programında, öğrenciye toplam 225 saate yayılan 18 YTU/24 AKTS kredisi sağlayacak biçimde 55 zorunlu ve 8 seçmeli ders sunulmaktadır. YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü ne bağlı olarak yürütülen dokuz lisansüstü programında (Mimari Tasarım, Yapı, Yapı Fiziği Tezli, Yapı Fiziği Tezsiz, Röleve-Restorasyon, Mimarlık Tarihi ve Kuramı, Bina Araştırma ve Planlama, Bilgisayar Ortamında Mimarlık, Konut Üretimi ve Yapım Yönetimi,), iki yıllık yüksek lisans (dört yarıyıl; 24 YTU/12 AKTS kredisi) ve dört yıllık doktora (sekiz yarıyıl;21 YTU/24 AKTS kredisi) öğretimleri yer almaktadır. Kurulduğundan bu yana dünya üniversiteleriile ortak çalışmalarda bulunan bölümümüz, 26 yılı sonunda biten SOCRATES ve yılları arasında sürecek Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP; Lifelong Learning Program) içinde yer alan ERASMUS ile Avrupa Birliği (AB) yüksek öğretim alanındaki işbirliğini sürdürmektedir. 25 yılından bu yana bölümümüzün 84 öğrencisi ERASMUS öğrenci değişimi programına katılmıştır. Uluslararası eğitim standartlarının izlenmesi ve uygulanması konusunda birçok çalışmalar yapan Mimarlık Bölümümüz, Avrupa Mimarlık Eğitimi Birliği (EAAE, European Association for Architectural Education) ve Uluslararası Bina ve Yapım Arastırma ve Yenilikler Konseyi (CIB, International Council for Research and Innovation in Building and Construction) kurumlarına üyedir. YTÜ Mimarlık Bölümü, öğretim yılında YÖK tarafından uluslararası katılımla yürütülen Öğretimde Nitelik Değerlendirilmesi- Akreditasyon Çalışması nda çok başarılı bulunmuştur. Bölümümüz, öğrencilere, vizyonu ve misyonu doğrultusunda oluşturulan öğretim planının yanı sıra düzenlenen seminer, sempozyum, kongre, sergi, yarışma vb. etkinliklerle, hem mesleki hem de sosyal ve kültürel açıdan kendilerini yetiştirme ve geliştirmeye yönelik çeşitli olanaklar da sağlamaktadır. ii

5 YTÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ ÖNSÖZ Bilindiği üzere AB direktifleri bağlamında Mimarlık, toplum için en gerekli üç meslekten biri olarak seçilmiş meslek statüsündedir. Bu anlamda da, eğitimin süresinden kredilendirmeye, imza yetkisinden diğer bilim alanları ile ilişkilere ve lisans-lisansüstü bağlantısına geçişlere kadar bir dizi konu Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları Đletişim Grubu MOBBĐG, TMMOB Mimarlar Odası, Mimarlık Fakültesi Dekanları Konseyi MĐDEKON gibi mesleki örgütlerdeki toplantılarda ve meslek pratiğine yönelik ortamlarda tartışılmaktadır. Üniversitelerarası Kurul, YÖK ve AB Genel Sekreterliği nde de yasal taban oluşturmak için devam eden bu süreç günümüzde bir bekleme döneminde olmasına karşın Nisan 27 tarihinde bir taslak halinde Çalışma Bakanlığı na AB Genel Sekreterliği tarafından sunulmuştur. Günümüzde Bayındırlık ve Đskận Bakanlığı nda değerlendirilen bu taslak, geneli itibariyle; Đki aşamalı eğitimi en az 5 yıl olarak ele alan (4 yılı mutlak lisans olmak üzere), AKTS kredilendirme sistemine dayalı, Profesyonel yaşama geçmenin önemli koşullarından biri olarak tezsiz yüksek lisans programlarına atıf yapan, daha da ötesi zorunlu gören, Bir yıl süre ile mesleki deneyimi ve ardından mesleki yeterliliğe ilişkin bir onayı öngören, Sonrasında unvan ve yetki kullanımını mümkün kılan bir içeriktedir. Dolayısıyla bu konuda ne kadar hazır olduğumuz, nasıl hazırlanacağımız ve bugüne kadar bu süreçte etkin olmaya çalışırken gelinen noktada buna önce kendimiz, sonra meslek alanı, bölüm ve fakülte olarak nasıl önderlik edeceğimiz ve öncü olacağımız önem kazanmaktadır. Đşte bu anlamda yol haritamızı belirlemek ve hedefe odaklanmak için dertleşme boyutunda kalmayıp, kararları da alarak hızla bunları hayata geçirme adına çalışmalıyız. Temel amacımız bu olmalıdır. Mimarlık mesleğinin yeniden yapılanma süreci içinde görülmüştür ki; bilim alanlarındaki ilişkiler, kurulan yeni bölümler ve bu doğrultudaki öğrenci istemi ile arayışı Fakülte ve tüm bölümler ölçeğinde konuyu sürekli değerlendirmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu anlamda da gerek öğretim/eğitim programlarının yenilenip güncellenmesi, gerek ulusal ve gerekse ikinci kez uluslararası akreditasyon hazırlıklarını sonlandırma aşamasına gelen Mimarlık Bölümümüzün çalışmalarını çok önemsiyorum. Yeni yapılanma adına bir örnek belki de bir model oluşturacak olan söz konusu çalışmaların bir süreç tasarımı olduğu, dolayısıyla hızla değişip /dönüşen iç ve dış dinamiklerden besleneceği tabiî ki unutulmamalıdır. Mimarlık Bölümümüzü kutluyor, Bölüm Başkanı Prof. Dr. F. Rengin ÜNVER e, Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Çiğdem POLATOĞLU ve Yrd. Doç. Dr. S. Müjdem VURAL ile Arş. Gör. Dr. F. Pınar ARABACIOĞLU ve Bölüm sekreterimiz Handan AKSOY a şahsım ve Fakültemiz adına içten teşekkürlerimi sunuyorum. Elinize ve aklınıza sağlık. Sevgi ve saygıyla, Prof. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı iii

6 YTÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ SUNUŞ Değerli Öğretim Elemanları, Sevgili Öğrenciler, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü nde sürdürülen Lisans eğitimine yönelik USĐS * Programı nın Eğitim Öğretim yılında basılan Lisans Programı Öğretim Planı ve Ders Đçerikleri kitabı, Eğitim Öğretim yılı için güncellenerek, tekrar sizlerin kullanımına sunulmuştur. Uzun ve dikkatli bir hazırlık süreci gerektiren bu kitabın devamlılığı bölümümüz için büyük önem taşımaktadır. Bölümümüz sürekli gelişmekte, her geçen gün yeni konu alanları ve yeni öğretim elemanları ile zenginleşmektedir. Bu bağlamda, Türkçe ve Đngilizce olarak iki dilde hazırlanan Kitabımız, sürdürülen USĐS öğretim planını ve bu öğretim planını oluşturan zorunlu ve bölüm seçimlik derslerinin ayrıntılarını içermektedir Eğitim Öğretim yılı, Lisans Programı Öğretim Planı ve Ders Đçerikleri kitabı için katkıda bulunan ve emeği geçen tüm öğretim elemanlarımıza, YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü adına teşekkür ederim. Prof. Dr. F. Rengin Ünver Mimarlık Bölümü Başkanı Đstanbul, 29 * USIS: Undergraduate Student Information System) iv

7 YTÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ YÖNETĐM DEKAN: Prof. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ Tel: Faks: E-posta: DEKAN YARDIMCISI: Prof. Dr. Betül ŞENGEZER Tel: Faks: E-posta: DEKAN YARDIMCISI: Doç. Dr. Ömür BARKUL Tel: Faks: E-posta: FAKÜLTE SEKRETERĐ Nezaket YILDIZ Tel: Faks: E-posta: 1

8 YTÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ YÖNETĐM BÖLÜM BAŞKANI: Prof. Dr. F. Rengin ÜNVER Tel: Faks: E-posta: BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI: Doç. Dr. Çiğdem POLATOĞLU Tel: Faks: E-posta: BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI Yrd. Doç. Dr. S. Müjdem VURAL Tel: Faks: E-posta: BÖLÜM ERASMUS KOORDĐNATÖRÜ: BÖLÜM ERASMUS KOORDĐNATÖR YARDIMCILARI: Yrd. Doç. Dr. S. Müjdem VURAL Tel: Faks: E-posta: Arş. Gör. Dr. F. Pınar ARABACIOĞLU Tel: Faks: E-posta: Arş. Gör. Dr. Banu ÇELEBĐOĞLU Tel: Faks: E-posta: Arş. Gör. Senem KAYMAZ KOCA Tel: Faks: E-posta: 2

9 YTÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ VĐZYON: Toplumda mimarlık bilincini geliştiren, yaşam kalitesinin artmasına yardımcı olan, ulusal ve uluslararası mimarlık alanında önder, örnek ve akademik hareketlilik açısından da yeğlenen bir kurum olmaktır. MĐSYON: Eğitimde ulusal ve uluslararası ölçütlere eşdeğer, kuram ve uygulama alanında yetkin; estetik, teknik, ekolojik, ekonomik, kültürel, tarihsel, toplumsal, çevresel ve benzeri gereksinimleri karşılayabilecek ortamlar oluşturmak için; ilgili etkenleri göz önüne alan, yaratıcı, araştırıcı, yenilikçi düşünce sistemine sahip, kuram, tasarım, uygulama bilgi ve becerisini kazanmış, disiplinlerarası işbirliği kurabilen, çağın dinamiklerine uyabilen, etik değerler taşıyan entelektüel mimar ve uzman mimarlar yetişmesini sağlamak; ve, Mimarlık temel alanlarında bilgi üreten, araştıran, kuram ve uygulama ilişkisini kurabilen, ulusal ve uluslararası platformlarda önder, örnek ve söz sahibi, etik değerler taşıyan akademisyenler yetiştirmektir. 3

10 YTÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ ANA BĐLĐM ve BĐLĐM DALLARI ANA BĐLĐM DALI BAŞKAN BĐLĐM DALI BAŞKAN Bina Bilgisi Prof. Dr. Ayfer AYTUĞ Tel: Faks: E-posta: Çevre Düzenleme Doç. Dr. Seda TÖNÜK Tel: Faks: E-posta: Mimari Tasarım Sorunları Prof. Dr. Đlhan ALTAN Tel: Faks: E-posta: Tasarım Kuram ve Yöntemleri Prof. Dr. Bülent TARIM Tel: Faks: Bilgisayar Ortamında Tasarım Doç. Dr. Meral ERDOĞAN Tel: Faks: E-posta: Yapı Bilgisi Prof. Dr. Ayşe BALANLI Tel: Faks: E-posta: Yapı Elemanları ve Malzemeleri Prof. Dr. Ayşe BALANLI Tel: Faks: E-posta: Yapı Üretimi Prof. Hakkı ÖNEL Tel: Faks: E-posta: Taşıyıcı Sistemler Prof. Dr. Görün ARUN Tel: Faks: E-posta: Yapı Fiziği Prof. Müjgan ŞEREFHANOĞLU SÖZEN Tel: Faks: E-posta: Mimarlık Tarihi Restorasyon Prof. Dr. Uğur TANYELĐ Tel: Faks: E-posta: Doç. Dr. Ş. Can BĐNAN Tel: Faks: E-posta: Mimarlık ve Sanat Tarihi Tarihi Çevre Değerlendirme Yenileme Koruma Doç. Dr. Bülent TANJU Tel: Faks: Doç. Dr. M. Cengiz CAN Tel: Faks: E-posta: Yrd. Doç. Dr. Ö. Faruk TUNCER Tel: Faks: E-posta: 4

11 YTÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ BĐNA BĐLGĐSĐ ANA BĐLĐM DALI ÇEVRE DÜZENLEME BĐLĐM DALI ÖĞRETĐM KADROSU Doç. Dr. Seda TÖNÜK (Bilim Dalı Başkanı) Tel: Faks: E-posta: Arş. Gör. A. Pınar BĐKET Tel: Faks: E-posta: Doç. Dr. Ömür BARKUL Tel: Faks: E-posta: Arş. Gör. Ezgi TUNCER GÜRKAŞ Tel: Faks: E-posta: Doç. Dr. Feride ÖNAL Tel: Faks: E-posta: Arş. Gör. M. Pınar SĐPAHĐ Tel: Faks: E-posta: Yrd. Doç. Dr. Yasemen SAY ÖZER Tel: Faks: E-posta: Yrd. Doç. Dr. Tan K. GÜRER Tel: Faks: E-posta: Yrd. Doç. Dr. M. Ebru ERDÖNMEZ Tel: Faks: E-posta: yildiz.edu.tr Öğr. Gör. Ayhan BÖYÜR Tel: Faks: E-posta: Arş. Gör. Dr. F. Pınar ARABACIOĞLU Tel: Faks: E-posta: 5

12 YTÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ BĐNA BĐLGĐSĐ ANA BĐLĐM DALI MĐMARĐ TASARIM SORUNLARI BĐLĐM DALI ÖĞRETĐM KADROSU Prof. Dr. Đlhan ALTAN (Bilim Dalı Başkanı) Tel: Faks: E-posta: Öğr. Gör. Dr. Erol LOMLU Tel: Faks: E-posta: Prof. Ali DÜZGÜN Tel: Faks: E-posta: Arş. Gör. Çiğdem CANBAY TÜRKYILMAZ Tel: Faks: E-posta: Prof. Dr. Ayfer AYTUĞ (Bina Bilgisi Anabilim Dalı Başkanı) Tel: Faks: E-posta: Arş. Gör. N. Ayşe ÖZBĐL Tel: Faks: Eposta: Doç. Dr. Çiğdem POLATOĞLU Tel: Faks: E-posta: Arş. Gör. Selin YILDIZ Tel: Faks: Doç. Dr. N. Ferah AKINCI Tel: Faks: E-posta: Arş. Gör. Hande DÜZGÜN Tel: Faks: Eposta: Yrd. Doç. Dr. Đbrahim B. DAĞGÜLÜ Tel: Faks: E-posta: Arş. Gör. Özlem ŞENYĐĞĐT Tel: Faks: E-posta: Yrd. Doç. Dr. Münevver DAĞGÜLÜ Tel: Faks: E-posta: Yrd. Doç. Dr. M. Tolga AKBULUT Tel: Faks: E-posta: Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNGUR ERGENOĞLU Tel: Faks: E-posta: 6

13 YTÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ BĐNA BĐLGĐSĐ ANA BĐLĐM DALI TASARIM KURAM VE YÖNTEMLERĐ BĐLĐM DALI ÖĞRETĐM KADROSU Prof. Dr. Bülent TARIM (Bilim Dalı Başkanı) Tel: Faks: E-posta: Öğr. Gör. Dr. Onur KENBER Tel: Faks: E-posta: Prof. Dr. Harun BATIRBAYGĐL Tel: Faks: E-posta: Arş. Gör. Dr. Kunter MANĐSA Tel: Faks: E-posta: Prof. Dr. Ülkü ALTINOLUK Tel: Faks: E-posta: Arş. Gör. Emine KÖSEOĞLU Tel: Faks: E-posta: Doç. Dr. Tülin GÖRGÜLÜ Tel: Faks: E-posta: Arş. Gör. Senem KAYMAZ KOCA Tel: Faks: E-posta: Doç. Dr. Deniz ERĐNSEL ÖNDER Tel: Faks: E-posta: Arş. Gör. Öze ULUENGĐN Tel: Faks: E-posta: Yrd. Doç. Dr. Funda ÖZTÜRK KERESTECĐOĞLU Tel: Faks: E-posta: Yrd. Doç. Dr. Ayşen CĐRAVOĞLU Tel: Faks: E-posta: Yrd. Doç. Dr. Selim ÖKEM Tel: Faks: E-posta: 7

14 YTÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ BĐNA BĐLGĐSĐ ANA BĐLĐM DALI BĐLGĐSAYAR ORTAMINDA TASARIM BĐLĐM DALI ÖĞRETĐM KADROSU Doç. Dr. Meral ERDOĞAN (Bilim Dalı Başkanı) Tel: Faks: E-posta: Arş. Gör. Đ. Serkan UYSAL Tel: Faks: E-posta: Doç. Dr. Murat SOYGENĐŞ Tel: Faks: E-posta: Arş. Gör. Serkan PALABIYIK Tel: Faks: E-posta: Doç. Dr. M. Birgül ÇOLAKOĞLU Tel: Faks: E-posta: Yrd. Doç. Dr. Şebnem YALINAY ÇĐNĐCĐ Tel: Faks: E-posta: Yrd. Doç. Dr. Togan TONG Tel: Faks: E-posta: Arş. Gör. Dr. Fulya ÖZSEL AKĐPEK Tel: Faks: E-posta: Arş. Gör. Tuğrul YAZAR Tel: Faks: E-posta: Arş. Gör. Canan AKOĞLU Tel: Faks: E-posta: 8

15 YTÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ YAPI BĐLGĐSĐ ANA BĐLĐM DALI YAPI ELEMANLARI VE MALZEMELERĐ BĐLĐM DALI ÖĞRETĐM KADROSU Prof. Dr. Ayşe BALANLI (Bilim Dalı Başkanı; Yapı Bilgisi Ana Bilim Dalı Başkanı) Yrd. Doç. Dr. Erkan AVLAR Tel: Faks: E-posta: Tel: Faks: E-posta: Arş. Gör. Ezgi KORKMAZ Arş. Gör. Polat DARÇIN Tel: Faks: E-posta: Tel: Faks: E-posta: Yrd. Doç. Dr. Zafer AKDEMĐR Tel: Faks: E-posta: Yrd. Doç. Dr. S. Müjdem VURAL Tel: Faks: E-posta: Yrd. Doç. Dr. Sevgül LĐMONCU Tel: Faks: E-posta: Yrd. Doç. Dr. Gökçe TUNA TAYGUN Tel: Faks: E-posta: Yrd. Doç. Dr. Dilek EKŞĐ AKBULUT Tel: Faks: E-posta: Uzman Dr. Olcay ÇETĐNER Tel: Faks: E-posta: Arş. Gör. Ürün BĐÇER ÖZKUN Tel: Faks: E-posta: 9

16 YTÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ YAPI BĐLGĐSĐ ANA BĐLĐM DALI YAPI ÜRETĐMĐ BĐLĐM DALI ÖĞRETĐM KADROSU Prof. Hakkı ÖNEL (Bilim Dalı Başkanı) Tel: Faks: E-posta: Yrd. Doç. Dr. Almula KÖKSAL Tel: Faks: E-posta: Yrd. Doç. Dr. Güven ŞENER Tel: Faks: E-posta: Yrd. Doç. Dr. Candan ÇINAR ÇITAK Tel: Faks: E-posta: Arş. Gör. Füsun ÇĐZMECĐ Tel: Faks: E-posta: Arş. Gör. Serhat BAŞDOĞAN Tel: Faks: E-posta: Arş. Gör. Tuğçe ŞĐMŞEKALP ERCAN Tel: Faks:

17 YTÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ YAPI BĐLGĐSĐ ANA BĐLĐM DALI TAŞIYICI SĐSTEMLER BĐLĐM DALI ÖĞRETĐM KADROSU Prof. Dr. Görün ARUN (Bilim Dalı Başkan) Tel: Faks: E-posta: Yrd. Doç. Dr. Z.Canan GÜRHAN GĐRGĐN Tel: Faks: E-posta: Yrd. Doç. Dr. Deniz GÜNEY Tel: Faks: E-posta: Arş. Gör. S. Emre PUSAT Tel: Faks: E-posta: Arş. Gör. A. Osman KURUŞCU Tel: Faks: E-posta: Arş. Gör. Meltem VATAN KAPTAN Tel: Faks: E-posta: 11

18 YTÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ YAPI BĐLGĐSĐ ANA BĐLĐM DALI YAPI FĐZĐĞĐ BĐLĐM DALI ÖĞRETĐM KADROSU Prof. Müjgan ŞEREFHANOĞLU SÖZEN (Bilim Dalı Başkanı) Tel: Faks: E-posta: Arş. Gör. Şensin AYDIN YAĞMUR Tel: Faks: E-posta: Prof. Dr. F. Zerhan YÜKSEL CAN Tel: Faks: E-posta: Arş. Gör. Esra KÜÇÜKKILIÇ ÖZCAN Tel: Faks: E-posta: Prof. Dr. F. Rengin ÜNVER Tel: Faks: E-posta: Arş. Gör. Aslı ÖZÇEVĐK Tel: Faks: E-posta: Prof. Dr. Gülay ZORER GEDĐK Tel: Faks: E-posta: Prof. Dr. Leyla DOKUZER ÖZTÜRK Tel: Faks: E-posta: Doç. Dr. Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ Tel: Faks: E-posta: Yrd. Doç. Dr. Ayşe ERDEM AKNESĐL Tel: Faks: E-posta: hotmail.com Arş. Gör. Dr. Esra SAKINÇ ÖNER Tel: Faks: E-posta: Arş. Gör. M. Nuri ĐLGÜREL Tel: Faks: E-posta: 12

19 YTÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ MĐMARLIK TARĐHĐ ANA BĐLĐM DALI MĐMARLIK VE SANAT TARĐHĐ BĐLĐM DALI ÖĞRETĐM KADROSU Prof. Dr. Uğur TANYELĐ (Mimarlık Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı) Doç. Dr. Nuran KARA PLEHVARIAN Doç. Dr. Nur URFALIOĞLU Doç. Dr. Berrin ALPER Doç. Dr. Gül AKDENĐZ Doç. Dr. Bülent TANJU(Bilim Dalı Başkanı) Yrd. Doç. Dr. E. Nüket TUNCER Tel: Faks: E-posta: Tel: Faks: E-posta: Tel: Faks: E-posta: Tel: Faks: E-posta: Tel: Faks: E-posta: Tel: Faks: E-posta: Tel: Faks: E-posta: Arş. Gör. Dr. Alev ERKMEN ÖZHEKĐM Arş. Gör. Tayfun GÜRKAŞ Arş. Gör. Yekta ÖZGÜVEN Arş Gör. Arzu ĐL VAROL Arş. Gör. Aysun AYDIN Arş. Gör. H. Tahsin SELÇUK Arş. Gör. H. Gökçen AKGÜN Tel: Faks: E-posta: Tel: Faks: E-posta: Tel: Faks: E-posta: Tel: Faks: E-posta: Tel: Faks: E-posta: Tel: Faks: Eposta: Tel: Faks: E-posta: Yrd. Doç. Dr. Zafer SAĞDIÇ Tel: Faks: E-posta: Yrd. Doç. Dr. M. Lütfi YAZICIOĞLU Tel: Faks: E-posta: 13

20 YTÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ RESTORASYON ANA BĐLĐM DALI TARĐHĐ ÇEVRE DEĞERLENDĐRME BĐLĐM DALI ÖĞRETĐM KADROSU Doç. Dr. M. Cengiz CAN (Bilim Dalı Başkanı) Tel: Faks: Doç. Dr. Nadide SEÇKĐN Tel: Faks: E-posta: Yrd. Doç. Dr. Uzay YERGÜN Tel: Faks: E-posta: Arş. Gör. Dr. Banu ÇELEBĐOĞLU Tel: Faks: E-posta: Arş. Gör. H. Senem DOYDUK Tel: Faks: E-posta: 14

21 YTÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ RESTORASYON ANA BĐLĐM DALI YENĐLEME KORUMA BĐLĐM DALI ÖĞRETĐM KADROSU Doç. Dr. Ş. Can BĐNAN (Restorasyon Ana Bilim Dalı Başkanı) Tel: Faks: E-posta: Yrd. Doç. Dr. Ö. Faruk TUNCER (Bilim Dalı Başkanı) Tel: Faks: E-posta: Yrd. Doç. Dr. Ayten ERDEM Tel: Faks: E-posta: Yrd. Doç. Dr. Z. Gül ÜNAL Tel: Faks: E-posta: Yrd. Doç. Dr. Aynur ÇĐFTÇĐ Tel: Faks: E-posta: Arş. Gör. Elif ÇELEBĐ Tel: Faks: E-posta: 15

22 YTÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ ÖĞRETĐM PLANI (23 YILI VE SONRASI) 1. YIL / 1. YARIYIL 1. YIL / 2. YARIYIL KODU DERSĐN ADI ECTS T U K KODU DERSĐN ADI ECTS T U K MĐMARĐ TASARIMA GĐRĐŞ MĐMARĐ TASARIM BĐNA BĐLGĐSĐ SANAT ve MĐM. TAR. GĐRĐŞ MĐMARĐ ANLATIM TEKNĐK BĐNA BĐLGĐSĐ TEMEL TASAR YAPI MALZEMESĐ TASARI GEOMETRĐ STATĐK-MUKAVEMET MATEMATĐK YAPI ELEMANLARI ĐLERĐ ĐNGĐLĐZCE ĐLERĐ ĐNGĐLĐZCE TÜRKÇE TÜRKÇE YIL / 3. YARIYIL 2. YIL / 4. YARIYIL KODU DERSĐN ADI ECTS T U K KODU DERSĐN ADI ECTS T U K MĐMARĐ TASARIM MĐMARĐ TASARIM MĐMARLIK TARĐHĐ MĐMARLIK TARĐHĐ BĐNA BĐLGĐSĐ BĐNA BĐLGĐSĐ YAPI STATĐĞĐ UYGULAMA PROJESĐ YAPI ELEMANLARI TAŞIYICI SĐSTEM TASAR CAAD-SUNUM MESLEKĐ ĐNGĐLĐZCE ĐNG. OKUMA ve KONUŞMA TEMEL BĐLGĐS. BĐLĐM.(JSH) SEÇĐMLĐK DERS YIL / 5. YARIYIL 3. YIL / 6. YARIYIL KODU DERSĐN ADI ECTS T U K KODU DERSĐN ADI ECTS T U K MĐMARĐ TASARIM MĐMARĐ TASARIM MĐMARLIK TARĐHĐ MĐMARLIK TARĐHĐ YAPI FĐZĐĞĐ YAPI ÇÖZÜMLEMESĐ TAŞIYICI SĐSTEM TASAR TESĐSAT BĐLGĐSĐ MESLEKĐ ĐNGĐLĐZCE YAPI FĐZĐĞĐ ŞEHĐR PLAN. ve ĐMAR HUK KENTSEL TASARIM 3 1 SEÇĐMLĐK DERS ĐŞ HAYATI ĐÇĐN ĐNGĐLĐZCE 2 SEÇĐMLĐK DERS 2 SEÇĐMLĐK DERS 2 SEÇĐMLĐK DERS 2 TEMEL KÜLTÜR YIL / 7. YARIYIL 4. YIL / 8. YARIYIL KODU DERSĐN ADI ECTS T U K KODU DERSĐN ADI ECTS T U K MĐMARĐ TASARIM MĐMARĐ TASARIM 7(BĐTĐRME PRJ.) KORUMA RESTORASYON MĐMARLIK DÜŞÜNCESĐ TAR UYGULAMA PROJESĐ YAPI YÖNETĐMĐ ve EKONO YAPI ÜRETĐMĐ ATATÜRK ĐLK. ve ĐNK. TAR ATATÜRK ĐLK. ve ĐNK. TAR.1 2 SEÇĐMLĐK DERS 2 SEÇĐMLĐK DERS 2 SEÇĐMLĐK DERS 2 * SERBEST SEÇĐMLĐK ÜNĐVERSĐTE SEÇ. DERS TOPLAM DERS SAATĐ TOPLAM KREDĐ TOPLAM ECTS

23 YTÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ BÖLÜM SEÇĐMLĐK DERSLERĐ (23 YILI VE SONRASI) A GRUBU - ANLATIM / ÇĐZĐM / UYGULAMA (en az bir tanesi seçilecek) DERSĐN KODU DERSĐN ADI DERSĐN KOORDĐNATÖRÜ D U K YARIYIL ÖN KOŞUL 7121 Maket Yrd. Doç. Dr. Đbrahim B. DAĞGÜLÜ 2 2 Güz / Bahar 7128 Modlaj Prof. Dr. Ayfer AYTUĞ 2 2 Güz / Bahar 7123 Mimari Đfade Teknikleri Prof. Ali DÜZGÜN 2 2 Güz / Bahar 7124 Suluboya Tekniği Öğr. Gör. Zeynep SARIOĞLU 2 2 Güz / Bahar 7125 Serbest Resim Prof. Ali DÜZGÜN 2 2 Güz / Bahar 7126 Gölge Perspektif Prof. Ali DÜZGÜN 2 2 Güz / Bahar Eskiz Teknikleri Doç. Dr. Murat SOYGENĐŞ 2 2 Güz / Bahar B GRUBU - YAPI / ÜRETĐM (en az iki tanesi seçilecek) DERSĐN KODU 7121 DERSĐN ADI Konut Yapılarının Dönüşümünde Yapısal Sorunlar DERSĐN KOORDĐNATÖRÜ D U K YARIYIL Yrd. Doç. Dr. Zafer AKDEMĐR 2 2 Güz / Bahar ÖN KOŞUL Yapılarda Yangın Korunumu Prof. Güner YAVUZ 2 2 Güz / Bahar Su ve Nem Sorunları Yrd. Doç. Dr. Erkan AVLAR 2 2 Güz / Bahar Yapı-Sağlık Đlişkisi Prof. Dr. Ayşe BALANLI 2 2 Güz / Bahar Ahşabın Yapılarda Kullanımı Yrd. Doç. Dr. Erkan AVLAR 2 2 Güz / Bahar Mimaride Toprak Ürünleri Yrd. Doç. Dr. Sevgül LĐMONCU 2 2 Güz / Bahar Yapılarda Cephe Sistemleri Yrd. Doç. Dr. Gökçe TUNA TAYGUN 2 2 Güz / Bahar Ahşap Bina Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Funda ÖZTÜRK KERESTECĐOĞLU 2 2 Güz / Bahar 7122 Önyapım Teknikleri Prof. Hakkı ÖNEL 2 2 Güz / Bahar Yapım Teknolojisi Yrd. Doç. Dr. Candan ÇINAR ÇITAK 2 2 Güz / Bahar Yapım ve Organizasyon Yrd. Doç. Dr. Almula KÖKSAL 2 2 Güz / Bahar Standartlaşma ve Modüler Koordinasyon Proje Yapım ve Yönetimi Bina Maliyeti Yönetimi Şantiye Yönetimi ve Organizasyonu Çelik Yapı Tasarımı Prof. Hakkı ÖNEL Yrd. Doç. Dr. Güven ŞENER Yrd. Doç. Dr. Güven ŞENER Yrd. Doç. Dr. Almula KÖKSAL Prof. Hakkı ÖNEL Yrd. Doç. Dr. Almula KÖKSAL Prof. Hakkı ÖNEL Yrd. Doç. Dr. Güven ŞENER Prof. Dr. Görün ARUN Yrd. Doç. Dr. Z. Canan GÜRHAN GĐRGĐN 2 2 Güz / Bahar 2 2 Güz / Bahar 2 2 Güz / Bahar 2 2 Güz / Bahar 2 2 Güz / Bahar Çok Katlı Yapılarda Taşıyıcı Sistem Seçimi Öğr. Gör. Dr. Ali R. PARSA 2 2 Güz / Bahar Çağdaş Strüktür Sistemleri Yrd. Doç. Dr. S. Müjdem VURAL 2 2 Güz / Bahar 7123 Büyük Açıklıklı Mekan Kavramı Prof. Dr. Görün ARUN 2 2 Güz / Bahar Betonarme Yrd. Doç. Dr. Z. Canan GÜRHAN GĐRGĐN 2 2 Güz / Bahar Tasarımda Deprem Faktörü Prof. Dr. Görün ARUN 2 2 Güz / Bahar Hasarlı Yapılarda Đyileştirme Öğr. Gör. Dr. Ali R. PARSA 2 2 Güz / Bahar Mimarlıkta Güncel Beton Uygulamaları Öğr. Gör. Gökben EKĐNCĐ 2 2 Güz / Bahar Mekanın Üretim ve Tüketim Süreci Yrd. Doç. Dr. Candan ÇINAR ÇITAK 2 2 Güz / Bahar Mimarlıkta Đleri Beton Teknolojileri Yrd. Doç. Dr. Z.Canan GÜRHAN GĐRGĐN 2 2 Güz / Bahar Yapılarda Gazbeton Uygulamaları Makine Yüksek Müh. Nuri ERTOKAT 2 2 Güz / Bahar

24 YTÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ C GRUBU - ÇEVRE / KÜLTÜR / TASARIM (en az iki tanesi seçilecek) DERSĐN KODU DERSĐN ADI DERSĐN KOORDĐNATÖRÜ D U K YARIYIL ÖN KOŞUL 7124 Yapı Tarihi Yrd. Doç. Dr. M. LütfĐ YAZICIOĞLU 2 2 Güz / Bahar Türk Sanatı Doç. Dr. Nur URFALIOĞLU 2 2 Güz / Bahar Son Çağ Mimarisi Doç. Dr. Nuran KARA PĐLEHVARĐAN 2 2 Güz / Bahar Sonrası Dünya Mimarlığı Prof. Dr. Uğur TANYELĐ 2 2 Güz / Bahar Mimar Sinan ve Dönemi Doç. Dr. Berrin ALPER 2 2 Güz / Bahar Mimarlık Mesleğinin Tarihi Doç. Dr. Bülent TANJU 2 2 Güz / Bahar Mimarlıkta Oran Yrd. Doç. Dr. E. Nükhet TUNCER 2 2 Güz / Bahar Tasarım ve Sanatta Modernlik Sorunsalları Doç. Dr. Bülent TANJU 2 2 Güz / Bahar Mimari Tasarım Uygulama Đlkeleri Öğr. Gör. Ayhan BÖYÜR 2 2 Güz / Bahar 7125 Tasarımda Toplumsal Çevre Etkileri Doç. Dr. Ömür BARKUL 2 2 Güz / Bahar Mimarlıkta Ekoloji Doç. Dr. Seda TÖNÜK 2 2 Güz / Bahar Konut Tasarımında Ekoloji Doç. Dr. Seda TÖNÜK 2 2 Güz / Bahar Mimari Çevre ve Psikoloji Doç. Dr. Feride ÖNAL 2 2 Güz / Bahar Mimarlıkta Peyzaj Tasarımı Yrd. Doç. Dr. Münevver DAĞGÜLÜ 2 2 Güz / Bahar Mimarlıkta Mekan Kavramı Prof. Dr. Đlhan ALTAN 2 2 Güz / Bahar Mevcut Çevrelerde Yeni Yapı Tasarımında Mimari Yaklaşımlar Doç. Dr. Çiğdem POLATOĞLU 2 2 Güz / Bahar Tasarımda Özürlü Etmeni Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNGUR ERGENOĞLU 2 2 Güz / Bahar Konut ve Kültürel Süreklilik Doç. Dr. N. Ferah AKINCI 2 2 Güz / Bahar Đç Mekan Donatımı Prof. Dr. Ülkü ALTINOLUK Yrd. Doç. Dr. Selim ÖKEM 2 2 Güz / Bahar 7126 Bina Programlama Doç. Dr. Tülin GÖRGÜLÜ 2 2 Güz / Bahar Geleneksel Mimari Tasarım Đlişkisi Yrd. Doç. Dr. Funda ÖZTÜRK KERESTECĐOĞLU 2 2 Güz / Bahar Çağdaş Đslam Mimarisinde Mekansal ve Morfolojik Analiz Doç. Dr. Deniz ERĐNSEL ÖNDER 2 2 Güz / Bahar Mimarlıkta Alternatif Enerji Kullanımları Öğr. Gör. Dr. Onur KENBER 2 2 Güz / Bahar Tasarım-Çevre Sorunları Đlişkisi Öğr. Gör. Dr. Onur KENBER 2 2 Güz / Bahar Endüstriyel Arkeoloji Prof. Dr. Ülkü ALTINOLUK Yrd. Doç. Dr. Ayşen CĐRAVOĞLU 2 2 Güz / Bahar Yrd. Doç. Dr. Selim ÖKEM Mimarlık ve Kıyı Mekanı Yrd. Doç. Dr. Funda ÖZTÜRK KERESTECĐOĞLU 2 2 Güz / Bahar Mimarlıkta Tipolojik Çözümleme Doç. Dr. Murat SOYGENĐŞ 2 2 Güz / Bahar 7127 Bilgisayar Destekli Tasarım Yrd. Doç. Dr. Togan TONG 2 2 Güz / Bahar Mimarlıkta Animasyon Yrd. Doç. Dr. Togan TONG 2 2 Güz / Bahar Biçim Gramerleri Doç. Dr. M. Birgül ÇOLAKOĞLU 2 2 Güz / Bahar Koruma ve Turizm Doç. Dr. Ş. Can BĐNAN 2 2 Güz / Bahar Batılılaşma Dönemi Đstanbul Yrd. Doç. Dr. Uzay YERGÜN 2 2 Güz / Bahar Türk Evi ve Koruması Yrd. Doç. Dr. Ayten ERDEM 2 2 Güz / Bahar Đstanbul'da 19.YY. Mimarları / Yapıları Doç. Dr. M. Cengiz CAN 2 2 Güz / Bahar Mimari Fotoğraf Yrd. Doç. Dr. Ö. Faruk TUNCER 2 2 Güz / Bahar Tarihsel Mekanların Görsel Üretimi Doç. Dr. Gül AKDENĐZ 2 2 Güz / Bahar

25 YTÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ D GRUBU - YAPI FĐZĐĞĐ (en az bir tanesi seçilecek) DERSĐN KODU DERSĐN ADI DERSĐN KOORDĐNATÖRÜ D U K YARIYIL 7128 Edilgen Isıtma Sistemleri Prof. Dr. Gülay ZORER GEDĐK 2 2 Güz / Bahar Fiziksel Çevre Denetimi Prof. Dr. F. Rengin ÜNVER Doç. Dr. Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ 2 2 Güz / Bahar Güneş Düzenleme Prof. Müjgan ŞEREFHANOĞLU SÖZEN 2 2 Güz / Bahar Isı - Nem Prof. Dr. Gülay ZORER GEDĐK 2 2 Güz / Bahar Yapı Akustiği Prof. Dr. F. Zerhan YÜKSEL CAN Doç. Dr. Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ 2 2 Güz / Bahar Hacim Akustiği Prof. Dr. F. Zerhan YÜKSEL CAN Doç. Dr. Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ 2 2 Güz / Bahar Gün Işığı Prof. Dr. Leyla DOKUZER ÖZTÜRK 2 2 Güz / Bahar Aydınlatma Prof. Müjgan ŞEREFHANOĞLU SÖZEN 2 2 Güz / Bahar Mekanda Renk Prof. Dr. F. Rengin ÜNVER 2 2 Güz / Bahar Đklimle Dengeli Tasarım Prof. Dr. Gülay ZORER GEDĐK 2 2 Güz / Bahar Aydınlatma Aygıtı Tasarım Đlkeleri Prof. Dr. Leyla DOKUZER ÖZTÜRK 2 2 Güz / Bahar ÖN KOŞUL 19

26 YTÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ ZORUNLU DERSLER 2

27 YTÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ Dersin Adı MĐMARĐ TASARIMA GĐRĐŞ Dersin Dili Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersin Amacı Dersin Đçeriği Kaynaklar Başarı Değerlendirme Sistemi Normal KREDĐ Ders 2 Kodu Yarıyılı YTÜ ECTS Uygulama 4 Laboratuvar (Saat/Hafta) Türkçe Mesleki Zorunlu Doç. Dr. Meral Erdoğan Mimari Tasarıma Giriş dersi, mimarlık eğitiminin ilk yarıyılında, tasarım düşüncesi ve mekan kavramı ile ilişkileri ve tasarımın temel ilkelerini iki boyutlu, üç boyutlu ve giderek n boyutlu araştırma, yapılı çevreden öğrenme, deneyim ve tartışma yollarıyla ele alan stüdyo yapısındadır. Stüdyonun bilişsel düzeyi hem mimarlığın Yer, Zaman ve Mekan kavramlarına gönderme yapan hem de Görsel Okur-Yazarlık la benzeşim kuran Görmek, Düşünmek ve Organize etmek üst kavramları ile 3 modülde ele alınmaktadır: Görmek Yer - Okuma: gözlem/ deneyim/ görsel algı/ gözel-beyin koordinasyonu/ görsel not alma-kayıt/ farkındalık geliştirme/ anlama Düşünmek Zaman - Yazma: görsel analiz/ var olan ilişkileri ve düşünceyi açığa çıkarma/ soyutlama/ görsel düşünme/ görsel hesaplama/ açıklama Organize etmek Mekan - Tasarım: görsel yaratıcılık/ yeni ilişkiler arama ve tanımlama/ organize etme/ sistem kurma. Arnheim, Rudolf, Görsel Düşünme, Çev. Rahmi Öğdül, Đstanbul: Metis Yayınları, 27. Berger, John, Görme Biçimleri, Çev. Yurdanur Salman, Đstanbul: Yankı Yayınları, 1978 (Đlk basım). Denel, Bilgi, A Method for Basic Design, Ankara, ODTÜ: Mimarlık Fakültesi Basım Đşliği, Wilson, John, Thinking with Concepts, New York: Cambridge University Press, 1963 (Đlk basım). Adedi Etki Oranı % Ara Sınavlar 2 3 Ödevler n 5 Final Sınavı

28 YTÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ Dersin Adı Kodu Normal Yarıyılı BĐNA BĐLGĐSĐ KREDĐ Ders 1 YTÜ ECTS Uygulama 2 Laboratuvar (Saat/Hafta) Dersin Dili Dersin Türü Dersin Yürütücüsü Dersin Amacı Türkçe Mesleki Zorunlu Doç. Dr. Çiğdem Polatoğlu, Doç. Dr. N. Ferah Akıncı, Yrd. Doç. Dr. M. Tolga Akbulut Mimarlık kavramları ve mimari planlama süreci ile kuramsal alt yapı oluşturarak bireyin gereksinmeleri ve çevre ile ilişkilerini ortaya koyarak, insan hayatının içinde geçtiği ana mekanlardan konut üzerinde çalışmak. Dersin Đçeriği Mimarlık Kavramları, Đnsan boyutları, Kullanıcı gereksinimleri, Đnsan-Çevre Đlişkileri, Mimari Planlama Süreci (Programlama-Tasarım-Uygulama-Kullanım), Konut, Konut Kültürü, Konut ve eylemler, Konut yakın çevresi, Konut tipleri. Kaynaklar Kıran, A., Polatoğlu, Ç., Bina Bilgisine Giriş, YTÜ, 29. Rasmussen, Yaşanan Mimari, YEM Yayınevi, Kuban, D., Mimarlık Kavramları, YEM Yayınevi, Özer, B., Kültür-Sanat, Mimarlık, YEM Yayınevi, Đzgi, U., Mimarlıkta Süreç: Kavramlar-Đlişkiler, YEM Yayınevi, Güvenç, B., Đnsan ve Kültür, Remzi Kitabevi, Ödev ve Projeler Diğer Uygulamalar Başarı Değerlendirme Sistemi 2 araştırma ödevi Sınıf uygulamaları Adedi Etki Oranı % Ara Sınavlar 2 1 Ödevler 2 1 Projeler 6 3 Dönem Ödevi 1 1 Final Sınavı

29 YTÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ Dersin Adı MĐMARĐ ANLATIM TEKNĐKLERĐ Dersin Dili Dersin Türü Dersin Yürütücüsü Dersin Amacı Dersin Đçeriği Kaynaklar Ödev ve Projeler Diğer Uygulamalar Başarı Değerlendirme Sistemi Normal KREDĐ Ders 2 Kodu Yarıyılı YTÜ ECTS Uygulama 4 Laboratuvar (Saat/Hafta) Türkçe Mesleki Zorunlu Prof. Dr. Đlhan Altan; Doç. Dr. N. Ferah Akıncı, Yrd. Doç. Dr. Đbrahim B. Dağgülü, Yrd. Doç. Dr. Münevver Dağgülü, Yrd. Doç. Dr. M. Tolga Akbulut, Yrd. Doç. Dr. Aslı Sungur Ergenoğlu, Öğr. Gör. Dr. Erol Lomlu Mimari sunum teknikleri ve 3 boyutlu tasarım etkinlikleri ile farklı ölçeklerde tasarım problemleri çözmek. Mimari gereçlerin tanıtımı ve kullanım ilkeleri, Çizim teknikleri, Đzdüşüm kavramı, Ölçek, Avan proje tekniği, Düşey sirkülasyon elemanları, Vaziyet planları ve kesitler, Aksonometrik Perspektif, Farklı ölçeklerde çizim teknikleri uygulamaları. Ching F. D. R.,, Design Drawing, John Wiley & Sons, Şahinler, O. - Kızıl, F., Mimarlıkta Teknik Resim, ĐDGSA, Ching, F. D. R., Çizimlerle Bina Yapım Rehberi, Đstanbul, YEM, adet ev ödevi 2 adet sınıf uygulaması Adedi Etki Oranı % Ara Sınavlar 2 1 Ödevler 25 2 Dönem Ödevi 1 1 Diğer Final Sınavı

30 YTÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ Dersin Adı Kodu Normal Yarıyılı TEMEL TASAR KREDĐ Ders 1 YTÜ ECTS Uygulama 2 Laboratuvar (Saat/Hafta) Dersin Dili Dersin Türü Dersin Yürütücüsü Dersin Amacı Dersin Đçeriği Kaynaklar Ödev ve Projeler Başarı Değerlendirme Sistemi Türkçe Mesleki Zorunlu Doç. Dr. Çiğdem Polatoğlu; Yrd. Doç. Dr. Münevver Dağgülü, Yrd. Doç. Dr. Aziz Kıran Mimari tasarımla ilgili temel öğe ve ilkelerin aktarılması ve uygulamalar yoluyla öğrencilerin tasarım yeteneklerinin geliştirilmesi. Temel Tasar öğelerinin tanıtımı: Nokta, çizgi, yön, düzlem, hacim, biçim, şekil, mekan, ölçü, oran, aralık, doku, renk, hareket, ışık, gölge. Görsel algılamada belirliliği sağlayan ilkeler, Şekil-Zemin ilişkileri, Şekil-Zemin anlatımları. Temel Tasar ilkelerinin tanıtımı: Bakışım, egemenlik, ritim ve tekrar, uygunluk, zıtlık, koram, denge, birlik. Güngör, Đ. Hulusi, Temel Tasar, Çeltüt Matbaacılık, Đst., Maitland, The Art of Colour and Design, McGraw-Hill, NY, Bilgi Denel, Temel Tasarım ve Yaratıcılık, ODTÜ, 1981 Ching, F. D. R., Mimarlıkta Biçim, Mekan, Düzen, Đstanbul, YEM, boyutlu sınıf uygulamaları ve ev ödevleri. Adedi Etki Oranı % Ara Sınavlar Ödevler 1 4 Final Sınavı

31 YTÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ Dersin Adı TASARI GEOMETRĐ Dersin Dili Dersin Türü Dersin Yürütücüsü Dersin Amacı Dersin Đçeriği Kaynaklar Ödev ve Projeler Başarı Değerlendirme Sistemi Normal KREDĐ Ders 1 Kodu Yarıyılı YTÜ ECTS Uygulama 2 Laboratuvar (Saat/Hafta) Türkçe Mesleki Zorunlu Prof. Ali Düzgün, Yrd. Doç. Dr. Đbrahim B. Dağgülü, Yrd. Doç. Dr. M. Tolga Akbulut Đki ve üç boyutlu geometrik elemanlar yardımı ile mimari tasarım olgusuna temel hazırlanması. Đzdüşüm kavramı, nokta, doğru, düzlem ve değişik konumlu cisim izdüşümleri, ilişkileri ve problemleri. Aksonometrik perspektif. Tasarı Geometri, Prof. Ali Düzgün, Birsen Yayınevi, Ist., 23. Géometrie Descriptive, Cours de premiere année, Ecole d Architecture de Nancy. Géometrie Descriptive, Gaspard Monge, Editions Jacques Gabay. Vingt leçons [de] géométrie descriptive appliquée au desin, André Ricordeau, Casteilla. Epures de géométrie descriptive. Concours d'entrée à l'ecole Normale Supérieure, Boris Asancheyev, Hermann, Editeurs des Sciences et des Arts. Descriptive Geometry, Earle F. Watts, BiblioBazaar. Dönem içi mimari tasarım çalışmaları üzerinde tasarı geometri problemlerinin çözümü ve aksonometrik perspektif Adedi Etki Oranı % Ara Sınavlar 2 4 Ödevler 2 1 Dönem Ödevi 1 1 Final Sınavı

32 YTÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ Dersin Adı MĐMARĐ TASARIM 1 Dersin Dili Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersin Amacı Dersin Đçeriği Kaynaklar Ön Koşul Dersleri Başarı Değerlendirme Sistemi Normal KREDĐ Ders 4 Kodu Yarıyılı YTÜ ECTS Uygulama 4 Laboratuvar (Saat/Hafta) Türkçe Mesleki Zorunlu Doç. Dr. Meral Erdoğan Mimari Tasarım 1 dersi, Veri Organizasyonu, Düşünsel Organizasyon ve Mekansal Organizasyon konularında biliş ve farkındalık sağlayarak Mimari Tasarıma Giriş sürecinde yaşanan ilk tasarım deneyiminden tasarım araştırma, geliştirme ve gerçekleştirme düzeylerine geçişi hedeflemektedir. Yerle etkileşimli barınma işlevli bir yapının, yer-yapı-mekan ilişkileri, esnek program ve malzeme+strüktür+performans kriterleri doğrultusunda tasarım sürecinin deneyimlenmesidir. Tasarım süreci 3 modülde ve modülleri kuran ve açan soru ve ilgili kavramlarla ele alınmaktadır: Tasarımcı nasıl görür? - Veri Organizasyonu - Yer-yapımekan okuma Tasarımcı nasıl düşünür? - Düşünsel Organizasyon - Problem çözme yerine problem tanımlama Tasarımcı nasıl kurar? - Mekansal Organizasyon - Tasarım araştırma Arrayo, Salvador Perez, Atena, Rossano, Kebel, Igor, Emerging Technologies and Housing Prototypes, Rotterdam: Berlage Institute. Norberg-Schulz, Christian, Genius Loci: Towards Phenomenology of Architecture, Rizzoli, 198. Rattenbury, Kester, This is Not Architecture: Media Constructions, London: Routledge, 22 (Đlk basım). Wilson, John, Thinking with Concepts, New York: Cambridge University Press, 1963 (Đlk basım) Mimari Tasarıma Giriş Adedi Etki Oranı % Ara Sınavlar 2 3 Projeler Final Sınavı

33 YTÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ Dersin Adı SANAT VE MĐMARLIK TARĐHĐNE GĐRĐŞ Dersin Dili Dersin Türü Dersin Yürütücüsü Dersin Amacı Dersin Đçeriği Kaynaklar Başarı Değerlendirme Sistemi Kodu Normal Yarıyılı 7111 Türkçe Mesleki zorunlu Doç. Dr. Bülent Tanju KREDĐ Ders 2 YTÜ ECTS Uygulama Laboratuvar (Saat/Hafta) Mimarlık bilgisinin tarihsel ve toplumsal bir pratik olarak kavranması. Mimarlık bilgi alanının sınırları, tarihselliği ve kavramsal sorunlarına giriş. Collins, Peter, Changing Ideals in Modern Architecture, Faber&Faber, London, Norberg-Schulz, Christian, Intentions in Architecture, MIT, Cambridge, Banham, Reyner, Theory and Design in the First Machine Age, London, 1997 (196). Adedi Etki Oranı % Ara Sınavlar 2 6 Final Sınavı

34 YTÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ Dersin Adı Kodu Normal Yarıyılı BĐNA BĐLGĐSĐ KREDĐ Ders 1 YTÜ ECTS Uygulama 2 Laboratuvar (Saat/Hafta) Dersin Dili Dersin Türü Dersin Yürütücüsü Dersin Amacı Dersin Đçeriği Kaynaklar Ödev ve Projeler Başarı Değerlendirme Sistemi Türkçe Mesleki zorunlu Doç. Dr. Tülin Görgülü; Prof. Dr. Bülent Tarım, Doç Dr. Deniz Erinsel Önder, Yrd. Doç. Dr. Funda Öztürk Kerestecioğlu, Yrd. Doç. Dr. Ayşen Ciravoğlu, Yrd. Doç. Dr. Selim Ökem Temel eylemlerin (yatma, yeme, çalışma, rekreasyon, sağlık) farklı bina tiplerinde mekansal özellikler halinde irdelenmesi, tasarım kriterlerinin verilmesidir. Farklı bina tiplerinin işlevsel çözümlerinin irdelenmesi, tasarım süreçlerinin verilmesidir. Lawson, F., Hotels and Resorts, Butterworth-Heinemann, Miles, O. E., Planning in Architecture, Mc.Grawhill. Linde H., Hochschulplannung, Beitrage zur Struktur and Bauplanning, V.1-4, Dusseldorf, Canter D., Psychology for Architects, Applied Science Publishers, London, Altman I, The Environment and Social Behaviour Privacy, Personal Space, Territory and Crowdin, Monterey Calf. Boks, Le Blanc, S., 2th Century American Architecture: 2 Key Buildings, Whitney, Library of Design, New York, Pevsner, N., History of Building Types, Princeton University Pres, Her konu ile ilgili atölye çalışması ve ödev Adedi Etki Oranı % Kısa Sınavlar 6 3 Ödevler 6 3 Final Sınavı

35 YTÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ Dersin Adı Kodu Normal Yarıyılı YAPI MALZEMESĐ 7114 KREDĐ Ders 1 YTÜ ECTS Uygulama 2 Laboratuvar (Saat/Hafta) Dersin Dili Dersin Türü Dersin Yürütücüsü Dersin Amacı Türkçe Mesleki zorunlu Yrd. Doç. Dr. Erkan Avlar, Yrd. Doç. Dr. Dilek Ekşi Akbulut, Yrd. Doç. Dr. Zafer Akdemir Mimarlık eğitimi programı kapsamında, yapıda kullanılan asal malzemeler ve günümüz teknolojilerine paralel olarak artan ve gelişen yapı ürünlerinin, tasarıma ve uygulamaya yönelik özeliklerinin aktarılması ile bu ürünlerin tanınması ve kullanım alanlarına göre seçiminin yapılabilmesidir. Dersin Đçeriği Yapı malzemesi gereksinimi, tanımı, gelişimi ve özeliklerinin aktarılması ve bu doğrultuda; ahşap, doğal taşlar ve agrega, pişmiş toprak, metaller, cam, bağlayıcılar, (kireç-alçı-çimento), karışımlar (harçlarbeton), boyalar, plastikler, kağıt kaplamalar ve halıların tanımlanması. Kaynaklar Ödev ve Projeler Diğer Uygulamalar Başarı Değerlendirme Sistemi Saraylı, M. A., Yapı Malzemeleri Bilimi, Tanımlar ve Özelikler; Çözülmüş Örneklerle, I. Kısım, Đstanbul, Kutulmuş, Eriç, M., Yapı Fiziği ve Malzeme, Đstanbul, Literatür, Onaran, K., Malzeme Bilimi, Đstanbul, Bilim Teknik Yayınevi, Toydemir, N., Gürdal, E., Tanaçan, L., Yapı Elemanları Tasarımında Malzeme, Đstanbul, Literatür, 2. Balanlı, A., Yapıda Ürün Seçimi, Đstanbul, YÜMFED Yayını, No: 4, Ödev teslimi ve sunumu Teknik geziler ve seminerler Adedi Etki Oranı % Ara Sınavlar 2 4 Dönem Ödevi 1 1 Diğer 2 1 Final Sınavı

36 YTÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ Dersin Adı Kodu Normal Yarıyılı STATĐK- MUKAVEMET KREDĐ Ders 2 YTÜ ECTS Uygulama 2 Laboratuvar (Saat/Hafta) Dersin Dili Dersin Türü Dersin Yürütücüsü Dersin Amacı Dersin Đçeriği Kaynaklar Ön Koşul Konuları Başarı Değerlendirme Sistemi Türkçe Mesleki Zorunlu Yrd. Doç. Dr. Z. Canan Gürhan Girgin, Yrd. Doç. Dr. Zafer Kütüğ Đzostatik sistemlerin iç kuvvetlerinin belirlenmesi ve elemanların boyutlandırılması konusunda bilgilendirmek. Tanım, kuvvet prensipleri, yükler, serbest cisim kavramı, yapı elemanlarında mesnet şartları, mesnet reaksiyonları, izostatik sistemlerde iç kuvvetlerin hesabı ve kesit tesiri diyagramlarının çizilmesi; enkesitin ağırlık merkezi, atalet momenti, atalet yarıçapı ve mukavemet momenti kavramlarının tanımlanması; elastik stabilite; normal kuvvet, kesme kuvveti, eğilme ve burulma momentinden meydana gelen gerilmeler ve yapı elemanlarının boyutlandırılması. Ders Notları. Mehmet Omurtag, Statik, Beta Yayınevi, Đstanbul, 23. Mehmet Omurtag, Mukavemet, Beta Yayınevi, Đstanbul, 23. Trigonometrik bağıntılar ve integral alma konuları bilinmeli. Adedi Etki Oranı % Ara Sınavlar 2 5 Ödevler 6 1 Final Sınavı 1 4 3

37 YTÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ Dersin Adı YAPI ELEMANLARI 1 Dersin Dili Dersin Türü Dersin Yürütücüsü Dersin Amacı Dersin Đçeriği Normal KREDĐ Ders 4 Kodu Yarıyılı YTÜ ECTS Uygulama 2 Laboratuvar (Saat/Hafta) Türkçe Mesleki zorunlu Yrd. Doç. Dr. S. Müjdem Vural, Yrd. Doç. Dr. Sevgül Limoncu, Yrd. Doç. Dr. Gökçe Tuna Taygun Bir yapının zemininden başlayarak temel, duvar, döşeme, merdiven vb. yapı elemanlarının ele alınması ile kaba yapımdan ince yapım aşamasına kadar yer alan bileşenlerinin kurgulanması ve sorunların çözümü. Yapısal tanımlar, kavramlar, yapı sınıflandırılması, yapı yükleri ve zemine iletiliş ilkeleri, zemin türleri, inceleme yöntemleri, kazılar, yığma ve iskelet yapı temel sistemleri, duvar ve duvar boşlukları, kemerler, tonozlar, kubbeler, döşemeler, merdivenler. Kaynaklar A&C Detail, Stair, 25. Allen, E., Joseph, I., Fundamentals of Building Construction-Materials and Methods, John Wiley&Sons Inc., 24. Avlar, E., Yapılarda Su ve Nem Korunumu, Đstanbul, YTU Basın Yayın Merkezi, 2. Balanlı, A., Duvarlar, Ders notu, Ching, F.D.K., Adams, C,., Çizimlerle Bina Yapım Rehberi, John Wiley&Sons Inc., 21. Çelebi, R., (199), Yapı Elemanları 1-2, Ebru Tanıtım Matbaa. Pietro, S. S. and P. Gallo, Stairs Scale, Milano, Edizioni L Archivolto, 22. TS 5, Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları, Ankara, 2. Türkçü, Ç., Yapım, TMMOB Đzmir Şubesi Yayınları, Yücesoy, L., Temeller, Duvarlar, Döşemeler, YEM Yayın, Đstanbul, 21. Diğer Uygulamalar Verilen dersle ilgili uygulamalar Başarı Değerlendirme Sistemi Adedi Etki Oranı % Ara Sınavlar 2 4 Dönem Ödevi 1 5 Diğer Final Sınavı

FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANABİLİMDALI 2015-2016- GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI

FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANABİLİMDALI 2015-2016- GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANABİLİMDALI 2015-2016- GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI NO SAAT BİLİMSEL HAZIRLIK SINIFI YÜKSEKLİSANS PROGRAMI P A 3 10.00-10.50 MIM5112 GÜRÜLTÜ DENETİMİ 1 (SEÇ.) (N.Y.

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK - İÇ MİMARLIK BÖLÜMLERİ FİNAL PROGRAMI GÜZ 1.

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK - İÇ MİMARLIK BÖLÜMLERİ FİNAL PROGRAMI GÜZ 1. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK - İÇ MİMARLIK BÖLÜMLERİ FİNAL PROGRAMI 2014-2015 GÜZ 1.Dönem Dersleri Kodu Dersin Adı T U AKTS Z/S Dil Öğretim Üyesi Gün Saat

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK - İÇ MİMARLIK BÖLÜMLERİ FİNAL PROGRAMI BAHAR 1.

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK - İÇ MİMARLIK BÖLÜMLERİ FİNAL PROGRAMI BAHAR 1. Kodu Dersin Adı T U AKTS Z/S Dil Öğretim Üyesi Gün Saat Yer Bölüm içi MIM101 Temel Tasarım 4 4 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK - İÇ MİMARLIK BÖLÜMLERİ FİNAL

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS Yapı Bilgisi ve Malzeme 581054000001217 3 0 0 3 6

Öğretim planındaki AKTS Yapı Bilgisi ve Malzeme 581054000001217 3 0 0 3 6 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Yapı Bilgisi ve Malzeme 581054000001217 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Önerilen Dersler : Grafik İletişim

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ HAFTALIK DERS PROGRAMI 2014-2015 BAHAR 1.Dönem Dersleri

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ HAFTALIK DERS PROGRAMI 2014-2015 BAHAR 1.Dönem Dersleri Kodu Dersin Adı T U AKTS Z/S Dil Öğretim Üyesi Gün Saat Yer Bölüm içi Prof. Dr. Mualla Yıldız Temel Tasarım G1 Yrd. Doç. Dr. Pelin Sarıoğlu Erdoğdu Yrd. Doc. Dr. Nazende Yılmaz C106 MIM101 4 4 9 Az Tr

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Tasarımda İnsan-Mekan İlişkisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

MİM IS 101 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I NORMAL MİM 211 MİMARİ TASARIM II * MİM 111 ÖZEL ÖZEL

MİM IS 101 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I NORMAL MİM 211 MİMARİ TASARIM II * MİM 111 ÖZEL ÖZEL T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2018 2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I.SINIF BÖLÜM YARIYIL ANABİLİM DALI DERS SIRASI M İ M O O O (0) GENEL (1) BİNA BİLGİSİ (2)

Detaylı

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜNDE ÇAP YAPACAK TÜM BÖLÜMLERİN ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇAP DERS PLANI

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜNDE ÇAP YAPACAK TÜM BÖLÜMLERİN ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇAP DERS PLANI TÜM BÖLÜMLER İÇİN ORTAK DERS PLANI İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜNDE ÇAP YAPACAK TÜM BÖLÜMLERİN ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇAP DERS PLANI (MİMARLIK, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, İLETİŞİM TASARIMI, İLETİŞİM SANATLARI,

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK - İÇ MİMARLIK BÖLÜMLERİ HAFTALIK VİZE PROGRAMI 2014-2015 BAHAR 1.Dönem Dersleri

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK - İÇ MİMARLIK BÖLÜMLERİ HAFTALIK VİZE PROGRAMI 2014-2015 BAHAR 1.Dönem Dersleri MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ Kodu Dersin Adı T U AKTS Z/S Dil Öğretim Üyesi Gün Saat Yer Bölüm içi MIM101 Temel Tasarım 4 4 9 Az MIM103 Mimari Anlatım Dili G1 Mimari Anlatım Dili G2 FATİH SULTAN MEHMET

Detaylı

Temel Tasarım I (ICM 101) Ders Detayları

Temel Tasarım I (ICM 101) Ders Detayları Temel Tasarım I (ICM 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel Tasarım I ICM 101 Güz 4 6 0 7 12 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

Kodu Dersin Adı T U AKTS Z/S Dil Öğretim Üyesi Gün Saat Yer Bölüm içi Az 3 AZ. İngilizce I G Öğr. Gör.

Kodu Dersin Adı T U AKTS Z/S Dil Öğretim Üyesi Gün Saat Yer Bölüm içi Az 3 AZ. İngilizce I G Öğr. Gör. Kodu Dersin Adı T U AKTS Z/S Dil Öğretim Üyesi Gün Saat Yer Bölüm içi MIM103 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK - İÇ MİMARLIK BÖLÜMLERİ BÜTÜNLEME PROGRAMI 2014-2015

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI 1.YARIYIL GÜZ DÖNEMİ MİM 1501 TEMEL TASARIM (*)(+) 4 4 6 10 MİM 1601 YAPIM BİLGİSİNE GİRİŞ I (+) 2 2 3 5 MİM 1503

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE)

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) 1 DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) Ders Bilgileri Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori (Saat/Hafta) (Saat/hafta) Laboratuar Yerel Kredi AKTS Çağdaş Yapı GTM Güz 2 0 0 2 2 Malzemeleri 066 Önkoşul(lar)-var ise

Detaylı

Mimari Tasarım III (MMR 301) Ders Detayları

Mimari Tasarım III (MMR 301) Ders Detayları Mimari Tasarım III (MMR 301) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Tasarım III MMR 301 Güz 4 8 0 8 10 Ön Koşul Ders(ler)i MMR 202 Mimari

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI [04 Haziran 2018]

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI [04 Haziran 2018] ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI [ Haziran 1] 1. YIL. YIL. YIL 1.YARIYIL.YARIYIL MIM 11 MIM 1 MIM 1 MAT 17 YDI 11 Temel Tasar Mimari Anlatım Teknikleri I Mimarlık

Detaylı

Yapım Bilgisi I (MMR 253) Ders Detayları

Yapım Bilgisi I (MMR 253) Ders Detayları Yapım Bilgisi I (MMR 253) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yapım Bilgisi I MMR 253 Güz 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI TOPLAM ( Eski Kod) Dersini Başarmış Olmak

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI TOPLAM ( Eski Kod) Dersini Başarmış Olmak 1. YARIYIL T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ 20182019 EĞİTİMÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI 3501151 Stüdyo I (A+B+C) [G1, G2] 4+2+0 5 _ 8 3501152 Mimari Anlatım Teknikleri (A+B+C) 2+2+0 3 4 3501153 Temel

Detaylı

İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI

İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI ANABİLİM / ANASANAT DALI BAŞKANI: Doç. Dr. İpek FİTOZ İÇ MİMARLIK SANATTA YETERLİK PROGRAMI Program Sorumlusu: Yrd.Doç. Cem DOĞAN Tel: 0 212 252 16 00 / 269 Üniversitemiz

Detaylı

Teknik Çizim I (ICM 111) Ders Detayları

Teknik Çizim I (ICM 111) Ders Detayları Teknik Çizim I (ICM 111) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Teknik Çizim I ICM 111 Güz 2 2 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Ön Koşul Dersleri Mimari Projeye Giriş ve Anlatım Teknikleri 1

Ön Koşul Dersleri Mimari Projeye Giriş ve Anlatım Teknikleri 1 Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MİMARİ PROJEYE GİRİŞ II & İLERİ ANLATIM TEKNİKLERİ Ders No : 0010120009 Teorik : 4 Pratik : 8 Kredi : 8 ECTS : 11 Ders Bilgileri

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı İLGİSİ Öğretim Dili GRAFİK TASARIM ve GÖRSEL İLETİŞİM Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK - İÇ MİMARLIK BÖLÜMLERİ 2015-2016 BAHAR BÜTÜNLEME PROGRAMI 1.Dönem Dersleri Müfredatı Kodu Dersin Adı T U AKTS Z/S Dil Öğretim

Detaylı

Maket Yapımı (ICM 494) Ders Detayları

Maket Yapımı (ICM 494) Ders Detayları Maket Yapımı (ICM 494) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Maket Yapımı ICM 494 Seçmeli 1 2 0 2 4 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Bölüm/Program Dersi DERS TANIM BİLGİLERİ Dersin Adı Şehir Mimarlık ve Mekan Dersin Kodu Teori Uygulama Laboratuvar AKTS Kredisi

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANABİLİMDALI GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANABİLİMDALI GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMRLIK NBİLİMDLI 2016-2017 GÜZ YRIYILI HFTLIK DERS PROGRMI NO ST BİLİMSEL HZIRLIK SINIFI YÜKSEKLİSNS PROGRMI P 3 10.00-10.50 MIM6105 (Zorunlu) Z 4 11.00-11.50 Tasarımın Mantıksal

Detaylı

Teknik Çizim II (ICM 112) Ders Detayları

Teknik Çizim II (ICM 112) Ders Detayları Teknik Çizim II (ICM 112) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Teknik Çizim II ICM 112 Bahar 2 2 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i ICM 111 Teknik Çizim

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ 015016 EĞİTİMÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 3501151 Stüdyo-I (A+B+C) [G1, G] 4+4+0 6 _ 8 350115 Mimari Anlatım Teknikleri (A+B+C) ++0 3 4 3501153 Temel Tasar

Detaylı

1.SINIF 1. YARIYIL 2. YARIYIL

1.SINIF 1. YARIYIL 2. YARIYIL 1. SINIFLAR İÇİN 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANI 1.SINIF 1. YARIYIL 2. YARIYIL MİM 101 MİMARİ PR.I * 4 6 11 MİM 201 MİMARİ PROJE II * 4 6 11 MİM 102 TEMEL TASARIM EĞİTİMİ * 2 2 5 MİM 206 YAPIM

Detaylı

İç Mimariye Giriş (ICM 121) Ders Detayları

İç Mimariye Giriş (ICM 121) Ders Detayları İç Mimariye Giriş (ICM 121) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İç Mimariye Giriş ICM 121 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

1. SINIF BAHAR DÖNEMİ

1. SINIF BAHAR DÖNEMİ 1. SINIF BAHAR DÖNEMİ Zorunlu Dersler ve Ders Programı DERSİN KODU DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI T* U* AKTS ICM116 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I* COMPUTER AIDED DESIGN I 2 0 3 ICM118 KONUTLARDA MEKAN

Detaylı

Sahne Tasarımı (ICM 354) Ders Detayları

Sahne Tasarımı (ICM 354) Ders Detayları Sahne Tasarımı (ICM 354) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sahne Tasarımı ICM 354 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Serbest El Çizim (İÇM 114) Ders Detayları

Serbest El Çizim (İÇM 114) Ders Detayları Serbest El Çizim (İÇM 114) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Serbest El Çizim İÇM 114 Bahar 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Görsel Algı II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ KONU: Ç.Ü. Dış İlişkiler Birim Binası YER: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ / ADANA 1. Konu Hakkında Genel

Detaylı

MİMARLIK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Anabilim Dalı Zorunlu Dersleri

MİMARLIK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Anabilim Dalı Zorunlu Dersleri MİMARLIK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Yüksek Lisans Hazırlık Semineri - 0 Yüksek Lisans Tez Semineri - 0 Y.L. Uzmanlık Alan Dersi 0 KOD NO MIM 5001 MIM 500 MIM 5005 DERSİN ADI Mimari Teknolojiye

Detaylı

Mimari Tasarım VI (MMR 402) Ders Detayları

Mimari Tasarım VI (MMR 402) Ders Detayları Mimari Tasarım VI (MMR 402) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Tasarım VI MMR 402 Bahar 4 6 0 7 18 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YAPI BİLGİSİNE GİRİŞ Ders No : 0010120012 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü - Seçiniz - Öğretim

Detaylı

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör.

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör. MESLEK RESMİ DERSİ Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri Hazırlayan Öğr. Gör. Cahit GÜRER 26.02.2009-Afyonkarahisar YAPI Canlıların beslenmek ve barınmak

Detaylı

ENES YAŞA, HATİCE DERYA ARSLAN, YAVUZ ARAT,

ENES YAŞA, HATİCE DERYA ARSLAN, YAVUZ ARAT, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TEMEL TASARIM VE PLASTİK SANATLAR Ders No : 0010120002 Teorik : 4 Pratik : 4 Kredi : 6 ECTS : 7 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

INAR MODÜLLERİ ( )

INAR MODÜLLERİ ( ) INAR MODÜLLERİ (2017-18) 1. Yıl Çiğdem Çetinkaya Eda Paykoç 1. Integral Stüdyolar Gülnur Ballice Çiğdem Çetinkaya Diğer Stüdyolar Gülnur Ballice Sunum / Bilişimsel Teknolojiler Christopher Zeynep Tuna

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Bölüm/Program Dersi DERS TANIM BİLGİLERİ Dersin Adı Mimari ve Psikoloji Dersin Kodu Teori Uygulama Laboratuvar AKTS Kredisi

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI / T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

MİMARLIK - İÇ MİMARLIK BÖLÜMLERİ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜZ

MİMARLIK - İÇ MİMARLIK BÖLÜMLERİ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜZ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK - İÇ MİMARLIK BÖLÜMLERİ HAFTALIK DERS PROGRAMI 2017-2018 GÜZ 1.Dönem Dersleri Müfredatı Kodu Dersin Adı T U AKTS Z/S Dil Öğretim Üyesi Gün Saat Yer Bölüm içi Bölüm

Detaylı

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROFİLİ (SYLLABUS) Ders adı Kod Yarıyıl Ders Yükü Kredi ECTS MİMARLIĞA GİRİŞ ARCH 101T 1 (3+0+0) 3 5 Ön koşul dersler - Eğitim Dili

Detaylı

İç Mekan Tasarımı II (İÇM 202) Ders Detayları

İç Mekan Tasarımı II (İÇM 202) Ders Detayları İç Mekan Tasarımı II (İÇM 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İç Mekan Tasarımı II İÇM 202 Bahar 4 6 0 7 11 Ön Koşul Ders(ler)i İç Mekan

Detaylı

Mekân Analizi (GTM 060) Ders Detayları

Mekân Analizi (GTM 060) Ders Detayları Mekân Analizi (GTM 060) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mekân Analizi GTM 060 Seçmeli 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Islak Mekan Tasarımı (ICM 304) Ders Detayları

Islak Mekan Tasarımı (ICM 304) Ders Detayları Islak Mekan Tasarımı (ICM 304) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Islak Mekan Tasarımı ICM 304 Bahar 2 2 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Mimari Kalıtı Koruma (MMR 482) Ders Detayları

Mimari Kalıtı Koruma (MMR 482) Ders Detayları Mimari Kalıtı Koruma (MMR 482) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Kalıtı Koruma MMR 482 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

T.C İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ 1.SINIF DÖNEM DERS İZLENCESİ. 1 / Güz. Lisans.

T.C İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ 1.SINIF DÖNEM DERS İZLENCESİ. 1 / Güz. Lisans. T.C İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ 1.SINIF 1.-2. DÖNEM DERS İZLENCESİ Kodu: MİM101 Adı: MİMARİ TASARIM (PROJE I) 2 Teorik, 4 Uygulama AKTS: 6 Sınıf/Yarıyıl

Detaylı

FAKÜLTE KURULU KARARLARI

FAKÜLTE KURULU KARARLARI T.C GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĐ ENSTĐTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ DEKANLIĞI Toplantı Tarihi : 22.02.2012 Toplantı Sayısı : 2012/04 Oturum Sayısı : 01 FAKÜLTE KURULU KARARLARI Prof.Dr.Tülay ESĐN (Başkan)

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ

EGE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ EGE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ Ders Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Desen I Zorunlu 4 Ön Koşullar Dersin Seviyesi

Detaylı

Moda ve Tekstil Tasarımında Temel Tasarım II (MTT102) Ders Detayları

Moda ve Tekstil Tasarımında Temel Tasarım II (MTT102) Ders Detayları Moda ve Tekstil Tasarımında Temel Tasarım II (MTT102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Moda ve Tekstil Tasarımında Temel Tasarım II MTT102

Detaylı

Mobilya Tarihi (GTM 054) Ders Detayları

Mobilya Tarihi (GTM 054) Ders Detayları Mobilya Tarihi (GTM 054) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mobilya Tarihi GTM 054 Seçmeli 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

AKADEMİK YILI MÜFREDATI. 1. Dönem (Güz) 25 saat 2.Dönem (Bahar) 25 saat. Kodu Ders KREDİ AKTS Kodu Ders KREDİ AKTS

AKADEMİK YILI MÜFREDATI. 1. Dönem (Güz) 25 saat 2.Dönem (Bahar) 25 saat. Kodu Ders KREDİ AKTS Kodu Ders KREDİ AKTS MİMARLIK 2018 2019 AKADEMİK YILI MÜFREDATI 1. Dönem (Güz) 2 saat 2.Dönem (Bahar) 2 saat ARCH 11 Mimarlıkta Temel Tasarım I 2-6- ARCH 1120 Mimarlıkta Temel Tasarım II (ön koşulu ARCH 11) 2-6- ARCH 1113

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YIL. YIL. YIL.YIL ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1.YARIYIL.YARIYIL MIM 11 MIM 1 MIM 1 MAT 17 YDI 11 Temel Tasar Mimari Anlatım Teknikleri I Mimarlık Kavramları

Detaylı

Mimarlık ve Sanat Tarihi III (ICM 321) Ders Detayları

Mimarlık ve Sanat Tarihi III (ICM 321) Ders Detayları Mimarlık ve Sanat Tarihi III (ICM 321) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimarlık ve Sanat Tarihi III ICM 321 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI EĞİTİM PLANI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI EĞİTİM PLANI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 2018 2019 AKADEMİK YILI EĞİTİM PLANI 1. Yarıyıl (Güz) 25 saat 2. Yarıyıl (Bahar) 25 saat Kodu Ders Adı KREDİ INAR 1110 INAR 1111

Detaylı

DURUM ANALİZİ ( ) ve STRATEJİK HEDEFLER ( )

DURUM ANALİZİ ( ) ve STRATEJİK HEDEFLER ( ) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ DURUM ANALİZİ (2011-2016) ve STRATEJİK HEDEFLER (2017-2020) 23 ARALIK 2016 Hazırlayanlar: Prof. Dr. Cengiz CAN Doç. Dr. M. Tolga AKBULUT Doç. Dr. Yiğit EVREN

Detaylı

Modelaj-Maket (GTM 024) Ders Detayları

Modelaj-Maket (GTM 024) Ders Detayları Modelaj-Maket (GTM 024) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Modelaj-Maket GTM 024 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Uygulama Projesi (MMR 403) Ders Detayları

Uygulama Projesi (MMR 403) Ders Detayları Uygulama Projesi (MMR 403) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uygulama Projesi MMR 403 Güz 2 4 0 4 8 Ön Koşul Ders(ler)i MMR 204 Yapı Bilgisi

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Bölüm/Program Dersi DERS TANIM BİLGİLERİ Dersin Adı Enerji Etkin Yapı Tasarımı Dersin Kodu Teori Uygulama Laboratuvar AKTS Kredisi

Detaylı

A ALANI (RITM) İÇ MİMARLIKTA RESTORASYON MÜDAHALE DÖNÜŞÜM MODİFİKASYON Alanı

A ALANI (RITM) İÇ MİMARLIKTA RESTORASYON MÜDAHALE DÖNÜŞÜM MODİFİKASYON Alanı Anabilim Dalı Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Zeynep TUNA ULTAV Program Kordinatorü: Yrd.Doç.Dr. Çiğdem ÇETINKAYA Araştırma Görevlisi: Araş.Gör. Selin KARAGÖZLER ALANLAR A ALANI (RITM) İÇ MİMARLIKTA RESTORASYON MÜDAHALE

Detaylı

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ LİSANS MÜFREDATINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER ve YENİ PROGRAM

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ LİSANS MÜFREDATINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER ve YENİ PROGRAM 1. GEREKÇE ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ LİSANS MÜFREDATINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER ve Rektörlüğümüzce Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri çerçevesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, lisans/yüksek

Detaylı

Bölümde gerçekleştirilen etkinlikler

Bölümde gerçekleştirilen etkinlikler Bölümün tanıtımı Mimarlık Bölümü nün misyonu; yaratıcı, teknolojik ve bilimsel gelişmelere hakim, doğal, sosyal ve kültürel çevreye duyarlı, değişime açık, disiplinler arası etkileşime ve ekip çalışmasına

Detaylı

MİM310 Rölöve-Restorasyon Stüdyosu

MİM310 Rölöve-Restorasyon Stüdyosu MİM310 Rölöve-Restorasyon Stüdyosu (Teorik + Uygulama) Kredi : (2+2)3 - AKTS : 3 Ders Koordinatörü : Yrd.Doç.Dr. Tülay Karadayı Ön Şartlı Dersler : yok Ders Dili : tr Dersi Verenler: - Dersin Yardımcıları:

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Bölüm/Program Dersi DERS TANIM BİLGİLERİ Dersin Adı Yapılarda Gürültü Kontrolü Dersin Kodu Teori Uygulama Laboratuvar AKTS Kredisi

Detaylı

Türk Sanat Tarihi (ICM 376) Ders Detayları

Türk Sanat Tarihi (ICM 376) Ders Detayları Türk Sanat Tarihi (ICM 376) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Sanat Tarihi ICM 376 Seçmeli 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ 20162017 EĞİTİMÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 3501151 Stüdyo-I (A+B+C) [G1, G2] 4+4+0 6 _ 8 3501152 Mimari Anlatım Teknikleri (A+B+C) 2+2+0 3 4 3501153 Temel

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Temel Tasarım Ders No : 0907009 : 5 Pratik : Kredi : 5.5 ECTS : 7 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik T

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 2016 2017 AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI 1.Dönem (Güz) 25 saat 2.Dönem (Bahar) 26 saat INAR 110 İç Mimarlıkta Temel İç Mimarlıkta

Detaylı

Aydınlatma (ICM 331) Ders Detayları

Aydınlatma (ICM 331) Ders Detayları Aydınlatma (ICM 331) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Aydınlatma ICM 331 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Işık-Renk Teorisi (GTM 059) Ders Detayları

Işık-Renk Teorisi (GTM 059) Ders Detayları Işık-Renk Teorisi (GTM 059) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Işık-Renk Teorisi GTM 059 Seçmeli 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 Boğaziçi Üniversitesi Haziran, 2008 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2008 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi

Detaylı

Temel Tasarım I (EÜT 101) Ders Detayları

Temel Tasarım I (EÜT 101) Ders Detayları Temel Tasarım I (EÜT 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel Tasarım I EÜT 101 Güz 4 6 0 7 12 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MİMARLIK KAVRAMLARI Ders No : 0010120005 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2016-2017 GÜZ YARIYILI İÇM 401 402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: ADANA KENT OTELİ YER: SOSYAL TESİSLER BİNASI / ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ / ADANA

Detaylı

AKADEMİK YILI MÜFREDATI

AKADEMİK YILI MÜFREDATI 2018 2019 AKADEMİK YILI MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz) 25 saat 2. Yarıyıl (Bahar) 25 saat Kodu Ders Adı KREDİ AKTS Kodu Ders Adı KREDİ AKTS İç Mimarlıkta Temel İç Mimarlıkta Temel Tasarım II INAR 1110 2-6-5

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T+U / T+A KREDİ / CREDITS Z / C Introduction touniversity Life TOPLAM / TOTAL YARIYIL / SEMESTER 2

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T+U / T+A KREDİ / CREDITS Z / C Introduction touniversity Life TOPLAM / TOTAL YARIYIL / SEMESTER 2 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI / T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

İklimsel Konfor ve Tesisat (İÇM 252) Ders Detayları

İklimsel Konfor ve Tesisat (İÇM 252) Ders Detayları İklimsel Konfor ve Tesisat (İÇM 252) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İklimsel Konfor ve Tesisat İÇM 252 Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri I MMR 103 Güz 2 2 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU e-posta subyo@aku.edu.tr

Detaylı

Mimarlıkta Temel Tasarım II (MMR 102) Ders Detayları

Mimarlıkta Temel Tasarım II (MMR 102) Ders Detayları Mimarlıkta Temel Tasarım II (MMR 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimarlıkta Temel Tasarım II MMR 102 Bahar 4 8 0 8 10 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Yapım Yönetimi (İÇM 421) Ders Detayları

Yapım Yönetimi (İÇM 421) Ders Detayları Yapım Yönetimi (İÇM 421) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yapım Yönetimi İÇM 421 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Bölüm/Program Dersi DERS TANIM BİLGİLERİ Dersin Adı Akustik Dersin Kodu Teori Uygulama Laboratuvar AKTS Kredisi MİM 463 2 0

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) (Saat/Hafta) (Saat/hafta) Kredi Endüstri Ürünleri Tasarımı I

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) (Saat/Hafta) (Saat/hafta) Kredi Endüstri Ürünleri Tasarımı I 1 DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) Ders Bilgileri Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori Uygulama Laboratuar Yerel AKTS (Saat/Hafta) (Saat/hafta) Kredi Endüstri Ürünleri Tasarımı I EUT201 Güz 4 6-7 12 Önkoşul(lar)-

Detaylı

A ALANI (RITM) İÇ MİMARLIKTA RESTORASYON MÜDAHALE DÖNÜŞÜM MODİFİKASYON Alanı

A ALANI (RITM) İÇ MİMARLIKTA RESTORASYON MÜDAHALE DÖNÜŞÜM MODİFİKASYON Alanı Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Zeynep TUNA ULTAV Program Kordinatorü: Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ÇETINKAYA Araştırma Görevlisi: Araş. Gör. Selin KARAGÖZLER ALANLAR A (RITM) İÇ MİMARLIKTA RESTORASYON MÜDAHALE

Detaylı

6. Tarih /Kuram. 5. Mobilya Tasarımı. Modül Koordinatörü: Modül Koordinatörü: Tevfik Balcıoğlu. Zeynep Tuna Ultav.

6. Tarih /Kuram. 5. Mobilya Tasarımı. Modül Koordinatörü: Modül Koordinatörü: Tevfik Balcıoğlu. Zeynep Tuna Ultav. 1. INAR MODÜLLERİ 1. Integral Stüdyolar Yıl (Güz) Eda Paykoç Gülnur Ballice Çiğdem Çetinkaya Diğer Stüdyolar Gülnur Ballice Sunum / Bilişimsel Teknolojiler Christopher Zeynep Tuna Ultav Yapı / Malzeme

Detaylı

XXVII. MOBBİG SONUÇ BİLDİRGESİ 6 7 KASIM 2008

XXVII. MOBBİG SONUÇ BİLDİRGESİ 6 7 KASIM 2008 XXVII. MOBBİG SONUÇ BİLDİRGESİ 6 7 KASIM 2008 XXVII. MOBBİG, 6 7 KASIM 2008 tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü nün ev sahipliğinde düzenlenmiştir. XXVII. MOBBİG

Detaylı

Modelaj ve Maket (SGT 222) Ders Detayları

Modelaj ve Maket (SGT 222) Ders Detayları Modelaj ve Maket (SGT 222) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Modelaj ve Maket SGT 222 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tasarım Psikolojisi GRT 312 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Aydınlık yarınlara insaat.bartin.edu.tr İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kuruluş Tarihi: 2010 Öğretim Eleman Sayısı: 14 Mezun Sayısı(2014-2017):

Detaylı

: 1554 kişi ( tarihleri arasında) Taban ve Tavan Puanları : Taban Puan 175,556 Tavan Puan 283,916 ( ) :---

: 1554 kişi ( tarihleri arasında) Taban ve Tavan Puanları : Taban Puan 175,556 Tavan Puan 283,916 ( ) :--- İnşaat Teknolojisi Programı Kuruluş Yılı : 1976 Eğitime Başlama Yılı : 1976 Mezun Sayımız : 1554 kişi (2006-2017 tarihleri arasında) Yer : Burdur Eğitim Süresi : 2 Yıl Puan Türü : YGS-1 Kontenjan : 130

Detaylı

Başkent Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Müzecilik TEZLİ/TEZSİZ Yüksek Lisans Programı

Başkent Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Müzecilik TEZLİ/TEZSİZ Yüksek Lisans Programı Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzecilik TEZLİ/TEZSİZ Yüksek Lisans Programı Program Hakkında Genel Bilgi 2013 öğretim yılında kurulan Müzecilik Yüksek Lisans Programı yüksek lisans derecesi

Detaylı

Portfolyo Tasarımı (İÇM 412) Ders Detayları

Portfolyo Tasarımı (İÇM 412) Ders Detayları Portfolyo Tasarımı (İÇM 412) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Portfolyo Tasarımı İÇM 412 Bahar 1 2 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: SANAT OKULU YER: Ç.Ü. DIŞ İLİŞKİLER BİNASI 1. Konu Hakkında Genel Aç ıklama Çukurova

Detaylı

KOD DERSİN ADI Z/S T U AKTS AKTS* İÇT111 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımına Giriş I Z İÇT113 Temel Tasarım Eğitimi I Z

KOD DERSİN ADI Z/S T U AKTS AKTS* İÇT111 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımına Giriş I Z İÇT113 Temel Tasarım Eğitimi I Z NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI ZORUNLU VE SEÇMELİ DERS LİSTESİ 1. Yarıyıl İÇT111 İç Mimarlık

Detaylı

Endüstri Ürünleri Tasarımı IV (EÜT 302) Ders Detayları

Endüstri Ürünleri Tasarımı IV (EÜT 302) Ders Detayları Endüstri Ürünleri Tasarımı IV (EÜT 302) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Endüstri Ürünleri Tasarımı IV EÜT 302 Bahar 4 6 0 7 15 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Endüstri Ürünleri Tasarımı II (EÜT 202) Ders Detayları

Endüstri Ürünleri Tasarımı II (EÜT 202) Ders Detayları Endüstri Ürünleri Tasarımı II (EÜT 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Endüstri Ürünleri Tasarımı II EÜT 202 Bahar 4 6 0 7 13 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

1. SINIF BAHAR DÖNEMİ

1. SINIF BAHAR DÖNEMİ MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 2017-2018 LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMI 1. SINIF BAHAR DÖNEMİ Zorunlu Dersler DERSİN KODU DERSİN ÖN KOŞULU DERSİN ADI

Detaylı