üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr."

Transkript

1 2 üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Dilek Önkal fuarc l k MBA Mezunu Alper Arslan al flverifl merkezleri Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bölümü Mezunu Dilek Kurt Dergi Bilkent Say : 15 ISSN Haziran 2011 Bilkent Üniversitesi Ad na Sahibi Prof. Dr. Kürflat Aydo an Sorumlu Yaz flleri Müdürü ve Editör Prof. Dr. Orhan Aytür 28 e-ticaret ktisat Bölümü Mezunu Atahan Bingöl 32 bilkent'ten sonra 36 mezunlardan haberler 42 s n f haberleri 44 bilkent senfoni'den haberler Yay n Yönetmenleri Levent Baflara Burak Tokcan Kapak Prof. Dr. Orhan Aytür Bilkent Üniversitesi Rektörlük Bilkent, Ankara Telefon : (312) Faks : (312) E-posta : nternet : bilkent.edu.tr Tasar m ve Bask A4 Ofset Matbaac l k San. ve Tic. Ltd. fiti. Oto Sanayi Sitesi, Yeflilce Mah. Donanma Sok. No: Ka thane / stanbul Telefon : (212) pbx Faks : (212) E-posta : nternet : a4ofset.com Bilkent Üniversitesi Yay n Birimi taraf ndan haz rlanan Dergi Bilkent y lda iki kez yay mlan r. Üniversitenin mezun kimlik kart sahiplerine ücretsiz gönderilir.

2 Hocabey An ld Üniversitemizin kurucusu Prof. hsan Do ramac ( ), ölümünün birinci y ldönümünde etkinliklerle an ld. Do ramac zade Ali Pafla Camii ndeki mevlit sonras nda Bilkent Konser Salonu nda bir anma töreni gerçeklefltirildi. Tarih Bölümü eski ö retim üyelerinden Prof. Dr. John J. Grabowski nin Geçmiflten Gelece e hsan Do ramac adl filmiyle bafllayan tören, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Baflkan Prof. Dr. Tayfun Özçelik, Uluslararas Çocuk Merkezi Baflkan Prof. Dr. Münevver Bertan, ktisat Bölümü 2. s n f ö rencisi Eda Emil in konuflmalar yla devam etti ve Bilkent Senfoni Orkestras n n konseriyle son buldu. Hocabey in 96. do um günü olan 3 Nisan 2011 tarihinde ise Bilkent Otel ve Konferans Merkezi nde Genifl Perspektifli E itim: Nas l ve Niçin? bafll kl bir konferans düzenlendi. Bilkent ve Anadolu Üniversitesi senfoni orkestralar n n konserleriyle süren konferansta Müzik Haz rl k Okulu ö rencileri Berfin Aksu (keman) ve Yener Gökbudak (piyano) da performanslar n sergiledi. Rektörümüz Twitter da Metin Heper den De erli Bir Eser Rektör Prof. Dr. Abdullah Atalar, sosyal paylafl m a Twitter da akademik ve toplumsal hayatla ilgili görüfllerini paylafl yor. Dr. Atalar n görüfllerini takip eden kullan c lar n say s i afl yor. Akademik fller Rektör Yard mc s ve Türk Politikas ve Tarih Merkezi Direktörü Prof. Dr. Metin Heper in (Siyaset Bilimi Bölümü) Türkiye nin Siyasal Hayat bafll kl yeni kitab Do an Kitap taraf ndan yay mland. Dr. Heper, döneminde ngilizce yay mlad makalelerin ve kitap bölümlerinin çevirilerinden oluflan yap t nda Osmanl dan bugüne devlet anlay fl na, Atatürk ün politikalar ndan kamu bürokrasisine, ordudan siyaset gündemine uzanan genifl bir çerçevede ülkemiz siyasetini tarihsel, kuramsal ve karfl laflt rmal aç lardan de erlendiriyor. Kaleme ald kitaplar aras nda The State Tradition in Turkey, smet nönü: The Making of a Turkish Statesman, Historical Dictionary of Turkey, The State and Kurds in Turkey: The Question of Assimilation gibi de erli eserler bulunan Dr. Heper, TÜB TAK Bilim Kurulu üyesi ve Türkiye Bilimler Akademisi kurucu ve fleref üyesidir. 2

3 Phyllis L. Erdo an dan Kütüphanemiz Üzerine Orhan Aytür Türkiye ye fiampiyonluk Getirdi Bilkent Üniversitesi Baflkan Yard mc s Dr. Phyllis L. Erdo an, 1985 ten 2005 in sonuna kadar kurucu müdürlü ünü üstlendi i Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi hakk nda bir kitap kaleme ald : Bir Kütüphanenin Hikâyesi. Kütüphanemizin ilk 20 y l n kurulufl aflamalar ndan koleksiyonuna, idari yap lanmas ve çal flanlar ndan mimarisine uzanan bir çerçevede yans tan Dr. Erdo an n bu de erli eseri, Bilkent ile ilgili yaz lm fl ilk kitap olma özelli ini tafl yor. Nesim Erkip e Yeni Görev Tasar mda Genç Yaklafl mlar Ö renci flleri Rektör Yard mc s Prof. Dr. Orhan Aytür, Dünya Sualt Konfederasyonu (CMAS) taraf ndan düzenlenen 13. CMAS Dünya Sualt Foto raf fiampiyonas 'nda 1 alt n ve 2 bronz madalya ile Dünya fiampiyonu oldu May s tarihleri aras nda Bodrum da gerçekleflen flampiyonaya 23 ülkeden 41 foto rafç kat ld. Dr. Aytür ve dal fl efli As m Dumlu, Modelli Genifl Aç Foto raf kategorisinde dünya birincisi, Bal k Foto raf ve Konulu Makro kategorilerinde ise dünya üçüncüsü oldu. Befl kategoride toplad 101 puanla genel s ralamada birinci olan alan Aytür, Dünyan n En yi Sualt Foto rafç s unvan n kazand. Sualt foto rafç l na 2000 y l nda bafllayan Dr. Aytür, 2006'daki Türkiye flampiyonlu undan bu yana Türkiye Sualt Foto raf Milli Tak m 'nda ülkemizi temsil ediyor. Dr. Aytür ün çekti i foto raflara adresinden ulafl labilir. Endüstri Mühendisli i Bölümü ö retim üyelerinden Prof. Dr. Nesim Erkip, Provost Yard mc s olarak atand ten bu yana Bilkent Üniversitesi nde çal flan Dr. Erkip, yeni görevine 1 fiubat ta bafllad. Dr. Erkip ten önce bu görevi 13 y l Prof. Dr. Güliz Ger yürütmüfltü. Dr. Ger, Bilkent in e itime bafllad 1986 y l ndan beri flletme Fakültesi nin akademik kadrosunda yer al yor. 3 Grafik Tasar m Bölümü 3. s n f ö rencilerinden Meltem fiahin, zmir Kültür, Sanat ve E itim Vakf taraf ndan düzenlenen 18. zmir Avrupa Caz Festivali 9. Afifl Tasar m Yar flmas nda birinci oldu. Bölümün 15 ö rencisinin çal flmalar ise festival sergisi için seçildi.

4 Edebiyat m z n Bin Y l nsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekan Prof. Talat S. Halman n son kitab A Millennium of Turkish Literature: A Concise History raflardaki yerini ald (Syracuse University Press). Türk edebiyat n Orta Asya dan Selçuklulara, Osmanl mparatorlu u ndan Cumhuriyet dönemi ve günümüze uzanan bir çerçevede de erlendiren Prof. Halman, editörlü ünü Dr. Jayne Warner n yapt eserini 1850 den bugüne kaleme al nm fl Türk edebiyat içerikli ngilizce yap tlara ve edebiyat m z n gelece ine de indi i sonsözlerle bitiriyor. Yirminci Y l Kutlamas Kentsel Tasar m ve Peyzaj Mimarisi Bölümü, e itime bafllay fl n n 20. y l n ö rencilerin ödüllü çal flmalar ndan oluflan bir sergi ile kutlad. 27 May s tarihli etkinlik, ö rencileri, mezunlar, akademik ve idari kadroyu bir araya getiren bir kokteyl ile sona erdi. ABGS den Ö rencilerimize Ödül Mütercim- Tercümanl k Bölümü 4. s n f ö rencileri, bu y l ilk kez düzenlenen T.C. Baflbakanl k Avrupa Birli i Genel Sekreterli i (ABGS) Genç Çevirmenler Yar flmas ndan ödüllerle döndüler. An l Dursun Frans zca- Türkçe çeviri birincisi olurken, Nihal Zemheri ise ngilizce-türkçe çeviride ikinci s ray ald. Dursun ve Zemheri, dereceye giren di er ö rencilerle beraber Avrupa Birli i nin Belçika daki çeviri merkezlerini ziyaret ve bir gazetede staj ile ödüllendirildiler. Zemheri ve yine ayn bölümden Sevcan Hac lar, ABGS nin stanbul ofisinde girdikleri mülakat sonucunda Varflova daki College of Europe un Avrupa Disiplinleraras Çal flmalar program nda yüksek lisans yapmaya hak kazand lar. JTL 7. Say s na Ulaflt Ö rencilerimiz Sporun Zirvesinde Bilkent Üniversitesi Beden E itimi ve Spor Merkezi nce düzenlenen geleneksel Angora Kupas Üniversiteleraras Spor fienli i nin dokuzuncusuna okul tak mlar m z damga vurdu. Anadolu, Ankara, At l m, Baflkent, Bilkent, Gazi, Hacettepe, Orta Do u Teknik ve Özye in üniversitelerinin kat ld etkinlikte bedminton, frizbi, futbol, masa tenisi ve squash dallar nda birincilik kupas n üniversitemizin erkek ve bayan tak mlar kald rd. Voleybolda ise k z tak m m z ikinci, erkek tak m m z birinci s raya yerleflti. ngilizce yay mlanan ilk ve tek bilimsel Türk edebiyat dergisi Journal of Turkish Literature n (JTL) 7. say s ç kt. Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyat Merkezi nce y lda bir kez haz rlanan derginin bu say s, Nobel ödüllü yazar m z Orhan Pamuk hakk ndaki ilk ngilizce özel dergi say s d r. Yan Overfield Shaw, Michael McGaha, clal Vanwesenbeeck, Nishevita Murthy, Sudha Shastri, Hülya Ya c o lu, Esim Erdim, Hande Gürses ve Erda Göknar gibi edebiyatç lar n kaleme ald incelemeleri içeren JTL, Pamuk un yap tlar n ngilizceye çeviren Maureen Freely ve Güneli Gün ün yaz lar na da sayfa aç yor. Norman Stone dan Türkiye De erlendirmeleri Uluslararas liflkiler ve Tarih bölümleri ö retim üyesi Prof. Norman Stone un Turkey: A Short History bafll kl kitab okurla bulufltu. Prof. Stone, Thames & Hudson etiketli eserinde Türklerin Anadolu ya geliflinden Osmanl mparatorlu u na, Cumhuriyet in ilan ndan yak n geçmifle ve Avrupa Birli i ile iliflkilerimize uzanan tarihsel süreçleri de erlendiriyor. Üniversitemizin Rusya Çal flmalar Merkezi nin direktörlü ünü de yürüten Prof. Stone, kitab n Türkçe çevirisinin yak n gelecekte Remzi Kitabevi nce yay mlanaca n belirtiyor. 48 Ö rencimiz Fransa da Dil Okulu na Gidecek Bilkent Üniversitesi, Mütercim-Tercümanl k Bölümü nden 31, Bankac l k ve Finans Bölümü nden 3, Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü nden 2 ve Frans zca Haz rl k Program ndan 12 olmak üzere toplam 48 ö rencisini bu yaz Fransa n n Vichy kentindeki CAVILAM Dil Okulu na gönderiyor. Üniversitenin DELF B1+ denkli inde düzenledi i Frans zca s nav nda baflar göstererek seçilen bu ö renciler, CAVILAM daki 4 haftal k e itim dönemi sonunda Fransa hükümetinin DELF B1 ve B2 dil s navlar na da girebilecek. Bu uygulamay önümüzdeki y llarda da sürdürmeyi hedefleyen Bilkent Üniversitesi, Frans z aileler taraf ndan konuk edilecek olan ö rencilerin okul, yol ve konaklama masraflar n n tamam n karfl l yor. 4

5 Tarihi Ayd nlatan Kalem: Halil nalc k Ö retimde Üstün Baflar Ödülleri Dünyan n önde gelen Osmanl tarihi uzman olarak an lan, Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü nün kurucusu ve TÜBA fleref üyesi Prof. Dr. Halil nalc k, çal flmalar yla insanl a katk sa layan bilim insanlar na verilen Kral Faysal Ödülü nü slam dünyas araflt rmalar alan nda kazand. Cambridge University Press etiketli An Economic and Social History of the Ottoman Empire eseriyle ödüle de ere görülen Dr. nalc k, Has-Ba çede 'Ayfl u Tarab - Nedimler, fiairler, Mutribler bafll kl son kitab n ise fl Bankas Kültür Yay nlar ndan ç kard. Dr. nalc k, bu yap t nda Osmanl saray n n ziyafet ve e lence kültürüne fl k tutarak sosyal tarihimizin az bilinen geleneklerini gün yüzüne tafl yor. flletme Fakültesi Akreditasyon Yeniledi flletme Fakültesi, 2006 da The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AASCB International) kuruluflundan ald akreditasyonu AACSB International ekibi taraf ndan tekrar incelemeden geçerek yeniledi. fl idaresi ve iflletme e itimi veren yüksekö retim kurumlar n de erlendiren ABD merkezli AACSB International n akreditasyon belgesine dünyada iflletme fakültelerinin %5 i, Türkiye de ise sadece Bilkent Üniversitesi flletme Fakültesi sahiptir. Levent Onural Lars Vinx Prof. Dr. Levent Onural (Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Bölümü), Yrd. Doç. Dr. Örsan Örge ( flletme Fakültesi), Yrd. Doç. Dr. Lars Vinx (Felsefe Bölümü) ve Dr. Baflak nce (Siyaset Bilimi Bölümü), akademik y l Ö retimde Üstün Baflar Ödülleri nin sahipleri oldular. Bu ödülü önceki senelerde kazanm fl olan ö retim elemanlar n n listesine adresinden ulafl labilir. Yedinci Sanata Katk 5 Örsan Örge Baflak nce Bu y l 10. yafl n kutlayan!f Uluslararas Ba ms z Filmler Festivali ne Bilkent Üniversitesi de ev sahipli i yapt fiubat tarihlerinde stanbul, 2-6 Mart aras nda Ankara da gerçeklefltirilen festival kapsam nda Güzel Sanatlar, Tasar m ve Mimarl k Fakültesi nde toplam 17 k sa film gösterildi. Ö renci Konseyi nin T.C. Kültür ve Turizm Bakanl n n destekleriyle düzenledi i ve sinema dünyas ndan ünlü isimleri a rlad Sinesfest 11 ise Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi nde gerçeklefltirilen törenle sona erdi. Festivalin onur ödülleri Ayten Gökçer, Halit Akçatepe ve Müjdat Gezen e verildi. Ö rencilerin taraf ndan yap lan oylaman n sonuçlar na göre Yavuz Turgul un yönetti i Av Mevsimi En yi Film, Av Mevsimi ndeki performans yla Cem Y lmaz En yi Erkek Oyuncu, Eyvah Eyvah serisindeki rolleriyle Demet Akba En yi Kad n Oyuncu ve alt nc filmi Kosmos ile Reha Erdem En yi Yönetmen ödüllerinin sahipleri oldular. Tiyatro Bölümü mezunlar m z Tamer Karada l (1992) ve Sezin Akbaflo ullar (2003) ise Bilkent Özel Ödülü ne de er görüldüler.

6 Evliya Çelebi Üzerine Bir Etkinlik ve Bir Kitap Levent Gürel in Baflar s Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyat Merkezi, dünya kültür miras n n en önemli eserlerinden Seyahatname nin yazar Evliya Çelebi yi do umunun 400. y l nda bir etkinlikle and. Türk Edebiyat Bölümü ö retim üyeleri Prof. Dr. Semih Tezcan ile Yrd. Doç. Dr. Nuran Tezcan n konuflmalar ve 17. yüzy l bestecilerinin eserlerinden oluflan repertuvar yla T.C. Kültür ve Turizm Bakanl Ankara Devlet Klasik Türk Müzi i Korosu konserini içeren programa 500 ü aflk n izleyici konuk oldu. Programda kat l mc lara Evliya Çelebi nin gözünden Ankara y aktaran Dr. Nuran Tezcan, Prof. Dr. Robert Dankoff (Chicago Üniversitesi) ile haz rlad Evliya Çelebi nin Nil Haritas adl kitab n okurla buluflturdu. YKY etiketiyle yay mlanan bu eser, Vatikan Kütüphanesi ndeki 17. yüzy l Nil haritas n n Evliya Çelebi nin Nil yolculu una (10. cilt) dayand n ve Osmanl mparatorlu u taraf ndan Kahire de onun gözetimi alt nda çizildi ini ortaya koyuyor. Elektrik ve Elektronik Mühendisli i ö retim üyesi ve Biliflimsel Elektromanyetik Araflt rma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Levent Gürel, The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) bünyesindeki Antennas and Propagation Society taraf ndan Distinguished Lecturer seçildi. Dr. Gürel, döneminde farkl ülkelerden araflt rmac lara elektromanyetikte paralel iflleme, dev matris denklemlerinin çözümleri, döngülü ve paralel çözücüler konular ndaki deneyimlerini aktaracak. Sergilerden... Kiflisel Geliflim Günleri ve Kariyer Fuar Kariyer Merkezi, 7-26 fiubat tarihleri aras nda Kiflisel Geliflim Günleri ni düzenledi. Giriflimcilik, yarat c l k, mülakat teknikleri, özgeçmifl yaz m ve mezuniyet sonras yaflam gibi konular içeren seminerler ve atölye çal flmalar ö renci ve mezunlara kariyer yollar nda destek sa lad. Kiflisel Geliflim Günleri ni, tan t m yapmak ve eleman iste inde bulunmak amac yla üniversitemize baflvuran firmalar n kat ld geleneksel Kariyer Fuar izledi. Bu y l on üçüncüsü gerçekleflen fuara aralar nda Hewlett-Packard, stanbul Menkul K ymetler Borsas, Roketsan, T.C. Devlet Planlama Teflkilat Müsteflarl ve Türk Telekom un bulundu u 40 a yak n kurum ve kurulufl kat ld. Güzel Sanatlar, Tasar m ve Mimarl k Fakültesi Sergi Salonu, 24 Mart - 8 Nisan tarihleri aras nda Sera Uzel in, Kütüphane Sanat Galerisi ise Cuma Ocakl (14 Mart - 6 Nisan) ve Basri Erdem in (7 Nisan - 4 May s) resim sergilerine ev sahipli i yapt. 6

7 TÜBA-GEB P Ödülü Hande Yaman Paternotte lker Aytürk Özgeçmifl Veri Taban Güncellendi Kariyer Merkezi, Bilkent Üniversitesi ö renci ve mezunlar n n özgeçmifllerini internet üzerinden iflverenlerin eriflimine sundu u veri taban n güncelleyerek kullan c dostu bir proje oluflturdu. Bilgisayar Merkezi iflbirli inde gerçekleflen projede ö renci ve mezunlar özgeçmifllerini veri taban na kendileri yükleyebiliyor, üye flirketlerin yay nlad ifl ve staj ilanlar na sistem üzerinden baflvurabiliyor. Veri taban na kaydolmak isteyen Bilkentliler ve firmalar, ilgili yönlendirmelere adresinden ulaflabilir. Genç Oyuncular Sahnedeydi Coflkun Kocabafl Mustafa Özgür Güler Doç. Dr. Hande Yaman Paternotte (Endüstri Mühendisli i Bölümü), Yrd. Doç. Dr. lker Aytürk (Siyaset Bilimi Bölümü), Yrd. Doç. Dr. Coflkun Kocabafl (Fizik Bölümü) ve UNAM - Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü araflt rmac lar ndan Dr. Mustafa Özgür Güler, Türkiye Bilimler Akademisi nin (TÜBA) Üstün Baflar l Genç Bilim nsanlar n Ödüllendirme Program nca (GEB P) verilen ödüle de er görüldü. Küçük Gezginlerden Notlar 40 y l boyunca gezdi i dünya topraklar n Seyahatname adl eseriyle sonsuzlaflt ran Evliya Çelebi ( ), hsan Do ramac Vakf Özel Bilkent lkö retim Okulu ö rencileri taraf ndan bir kitap ile an ld. 72 ö rencinin kaleme ald gezi yaz lar Murat Özsoy (Bilgisayar Programc l Bölümü ö retim görevlisi), Ahu Ünsal (Türkçe ö retmeni) ve Necati Ekmekçio lu (okul aile birli i baflkan ) editörlü ünde Torun Çelebiler Seyahatnamesi bafll yla kitaplaflt r ld. Küçük gezginlerin seyahatnamesi, nsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekan Prof. Talat S. Halman n sunufluyla Türkiye den Çin e, talya dan Porto Riko ya uzanan bir haritaya aç l yor. Hocabey in an s na arma an edilen ve geliri UNICEF e b rak lan eser, sadece ilkö retim ö rencilerinin ürünlerinden olufltu u için Türkiye de bir ilk olma özelli ini tafl yor. 7 Tiyatro Bölümü, sezonu Avusturalyal yazar Andrew Bovell n kaleme ald Ya mur Durdu unda adl oyunla kapatt. Bölümün genç oyuncular, Victorian Premier's Literary, Queensland Premier's Literary, Lucille Lortel ve Drama Desk ödüllerini kazanm fl bu de erli yap t Türkiye de ilk kez Bilkent Tiyatro Salonu nda sergiledi. Bahar yar y l nda sahneye konan di er eserler ise Anton Çehov un Ana Yolda, Ay, Evlenme Teklifi ve Matei Visniec in Savafl Alan Gibi Bir Kad n bafll kl oyunlar ile Karl Georg Büchner in erdem temal sahne resitaliydi.

8 Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri Bilkent Üniversitesi, mühendislik ve fen bilimlerinden sanat, tasar m, mimarl k ve sosyal bilimlere uzanan doktora programlar yla Türkiye nin ve dünyan n önde gelen üniversitelerinde görev yapan ö retim üyeleri yetifltiriyor. Bilkent Üniversitesi nde Doktora Programlar 33 lisans, 6 ön lisans ve 47 lisansüstü program yla e itim veren Bilkent Üniversitesi, 25 y lda i aflk n mezun yetifltirmifltir. Yaklafl k %15 ini lisansüstü mezunlar n oluflturdu u bu toplam n 481 i doktora mezunlar d r. Bilkent Üniversitesi, ilk doktora mezunlar n 1991 de vermifltir. Üniversitenin doktora programlar nda halen 450 ö renci çal flmalar n sürdürmektedir. Bu ö renciler, aralar nda Türkiye nin yan s ra ABD, Almanya, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Portekiz ve Slovenya n n bulundu u 15 ülkeden gelmifltir. En iyi e itimin araflt rmalar ve bulufllar yapan bir akademik kadro taraf ndan verilebilece ine inanan Bilkent, bu noktadan hareket ederek farkl bilim ve sanat dallar ndaki güçlü doktora programlar nda gelece in akademisyenlerini yetifltirmektedir. Doktora ö rencilerinin mezuniyet flartlar ndan biri, Akademik fller Rektör Yard mc l n n belirledi i uluslararas hakemli dergilerde en az bir makale yay mlam fl olmak veya yay mlanma onay alm fl olmakt r. Söz konusu flart, üniversitenin bilimsel araflt rmalara verdi i de erin en önemli göstergelerindendir. Doktora mezunlar n n %60 tan ço u Türkiye veya yurtd fl ndaki üniversitelerin akademik kadrolar nda yer almaktad r. Bu mezunlardan yaklafl k 100 ü yurtd fl nda görev yaparken, 200 kadar ise ülkemizde 40 aflk n üniversitede çal flmaktad r. Akademik bir görevde olmay p doktora sonras araflt rmalar n üniversitelerde sürdüren mezunlar n say s ise 60 n üzerindedir. Bilkent Üniversitesi doktora mezunlar n n ö retim üyesi olarak görev yapt yüksekö retim kurumlar na ABD den Columbia, Northwestern, Ohio State, Kanada dan Calgary, McGill, ngiltere den Southampton, skoçya dan Strathclyde, Avustralya dan New South Wales ve Türkiye den Bo aziçi, Hacettepe, stanbul Teknik, Koç, Orta Do u Teknik, Sabanc üniversiteleri örnek gösterilebilir. Doktora Mezunlar m zdan Örnekler Prof. Dr. Reda Alhajj (Bilgisayar Mühendisli i, 1993) Çal flt kurum: Calgary Üniversitesi (Kanada) Bilgisayar Mühendisli i Bölümü Araflt rma alanlar : Veri taban sistemleri, veri madencili i, biyoinformatik, sosyal a lar Lisansüstü çal flmalar m, kendisinden çok fley ö rendi im Prof. Dr. Erol Arkun un dan flmanl nda tamamlaman n gururunu yaflad m. Bilkent Üniversitesi, bana üst düzey araflt rmalar yapabilmem için her türlü olana, motivasyonu ve deste i sa lad ; uluslararas seviyede rekabet etmeyi ö retti. Calgary Üniversitesi ne ö retim üyesi olarak geçti imde, Bilkent te tan k oldu um akademik ortam n Kuzey Amerika daki en iyi üniversitelerden fark olmad n aç kça gördüm. Alan mdaki baflar mda Bilkent in verdi i güçlü altyap n n pay büyüktür. 8

9 Prof. Dr. Gözde Bozda Akar (Elektrik ve Elektronik Mühendisli i, 1994) Çal flt kurum: Orta Do u Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Bölümü Araflt rma alanlar : Görüntü ve video iflleme, ço ulortam iletimi Bilkent Üniversitesi ndeki doktoram s ras nda, aktif olarak araflt rma yapan akademisyenlerle çal flma flans m oldu. Uluslararas projelerde yer alarak daha kariyerimin bafl nda farkl ülkelerden araflt rmac larla iflbirli i yapt m; hem teknik hem yönetsel anlamda proje süreçlerini ö rendim. Doktora yapt m dönemde bilgisayarlar bu kadar geliflmifl ve yayg n de ildi; ancak üniversitenin bize sa lad teknolojik imkanlar çoktu. Üzerinde çal flt m z konuda her türlü donan ma eriflebiliyorduk; hatta donan m seçiminde de rol al yordum. Tüm bu sayd klar m, doktora sonras att m ad mlarda çok etkili oldu. Bilkent te kazand m araflt rma nosyonu tüm kariyerim boyunca etkisini gösterdi ve göstermeye devam ediyor. Prof. Dr. Faruk Polat (Bilgisayar Mühendisli i, 1994) Çal flt kurum: Orta Do u Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli i Bölümü Araflt rma alanlar : Yapay zeka, çoklu etmen sistemleri Doktora e itimim, araflt rma yapma ve araflt rma sonuçlar n n bilim dünyas na sunumu konusunda tecrübe kazanmam sa lad. Prof. Dr. smail Sa lam ( ktisat, 1997) Çal flt Kurum:TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ktisat Bölümü dari görevleri: ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi dekan Araflt rma alanlar : ktisat teorisi, oyun teorisi Prof. Dr. Semih Koray n dan flmanl nda mekanizma tasar m alan nda yazd m doktora tezi sayesinde ekonomi biliminin iktisadi problemleri mevcut ekonomik yap ve araçlar ile çözmenin yan s ra bireylerin ihtiyaç ve davran fl biçimlerini dikkate alan yeni ekonomik kurum ve araçlar n tasar m gibi öncelikli bir gayeye sahip oldu unu fark ettim. Bu fark ndal k, sonraki akademik araflt rmalar m da flekillendirdi. Çok genifl bir yelpazede ald m uluslararas düzeydeki derslerin say s, ortalamada, yurtd fl doktora programlar nda al nan derslerinkinden daha çoktu. Bu zenginlik, iktisad n birçok alan nda araflt rma yapabilmeme ve ö rencilerime farkl dersler sunabilmeme imkan tan d. Doç. Dr. Özgür Esat Müstecapl o lu (Fizik, 1999) Çal flt kurum: Koç Üniversitesi Fizik Bölümü dari görevleri: Fizik ve optoelektronik yüksek lisans ve doktora programlar koordinatörü Araflt rma alanlar : Kuvantum optik, atomik, moleküler ve optiksel fizik, yo un madde fizi i, kuvantum haberleflme ve biliflim, fotonik, kuvantum plazmonik, istatistiksel fizik Doktora program m z, dünyada efline az rastlan r bir derinlik ve içerikle haz rlanm flt. Bölümdeki çok de erli yerli ve yabanc ö retim üyeleri rehberli inde, genifl bir perspektifte çal flmaya imkan veren, üst düzey bir programdan geçtik. Bilim felsefesinden kuvantum opti e, genel görelilik kuram ndan modern fizik deneylerine kadar genifl bir çerçevede e itim ald k. Bu e itimi kendi ülkemizde alabilmenin flans ve sorumlulu u ile hocalar m z n bize afl lad misyonu ve ruhu tafl yoruz. Bilkent Fizik doktoras, kariyerimde her zaman gurur duyup güvenle ilerlememe olanak sa layan bir basamakt r. Doç. Dr. Ümit V. Çatalyürek (Bilgisayar Mühendisli i, 2000) Çal flt kurum: Ohio State Üniversitesi (ABD) Biyomedikal Enformatik Bölümü Elektrik ve Bilgisayar Mühendisli i Bölümü Araflt rma alanlar : Yüksek baflar ml hesaplama, kombinasyonal teknikler ve bu konular n bilimsel ve biyomedikal problemlere uygulanmas Doktora süresince ald m dersler bana genifl bir bilgi yelpazesi sunarak problemlere farkl aç lardan bakmay, araflt rma çal flmalar m ise seçilmifl bir konuda derinlemesine bilgi ve deneyim sahibi olmak ad na bilimsel merak, kararl l k ve azmin önemini ö retti. Bilkent bütün bunlar için gerekli olan kaynaklar sa laman n yan s ra bana keyifli bir çal flma ortam n n üretkenli i ne kadar art rabilece ini de gösterdi. 9

10 Doç. Dr. Oya Demirbilek ( ç Mimarl k ve Çevre Tasar m, 2000) Çal flt kurum: New South Wales Üniversitesi (Avustralya) Endüstri Ürünleri Tasar m Bölümü Araflt rma alanlar : Stüdyo e itimi, evrensel tasar m ve duygulara hitap eden tasar m Doktora sürecimde tez yöneticim Prof. Dr. Halime Demirkan ile yazd m ve bugüne kadar 35 at f alan makalem Applied Ergonomics dergisinde yay mlanm fl, New South Wales e transfer olmama da büyük katk sa lam flt. Doç. Dr. fiebnem Timur Ö üt (Grafik Tasar m, 2001) Çal flt kurum: stanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasar m Bölümü dari görevleri: Bölüm baflkan yard mc s, Erasmus bölüm koordinatörü Araflt rma alanlar : Ürün tasar m, grafik tasar m, maddi kültür, kültürel temsil, nesneler, gelenek, modernite, kimlik, söylem, anlambilim, göstergebilim, görsel kültür, görsel iletiflim, kültürel birer olgu olarak nesneler, etnografya, kültür çal flmalar Bilkent Üniversitesi akademik yaflama ad m att m z yerdir. De erli hocalar m zdan akademik etik, bilimsel çal flma ve en önemlisi elefltirel düflünceyi ö rendik. Zengin kütüphanesinde çal flmak bir keyifti. Farkl disiplinlerden gelen dönem arkadafllar m z sayesinde birbirimizden de çok fley ö rendik. Bugün ö rencilere aktard m z akademik çal flma gelene inin temellerini bize Bilkent sa lam flt r. Doç. Dr. Gökçe Altay Törüner (Moleküler Biyoloji ve Genetik, 2001) Çal flt Kurum:University of Medicine and Dentistry of New Jersey (ABD) Pediatri Bölümü dari Görevleri: Moleküler ve Sitogenetik laboratuvarlar direktör yard mc s Araflt rma alanlar : nsan geneti i, genlerdeki kopya de iflikliklerinin hastal klarla iliflkisi Doktoray bitirirken, genetik konusunda yapaca m akademik çal flmalar için gerekli bilimsel ve teknik bilgi donan m yla mezun oldu umun fark ndayd m. fiimdi on y l ileriden bakt mda görüyorum ki elefltirel düflünme ve bilimsel sorular n nas l sorulaca becerileri, laboratuvar disiplini, sözlü ve yaz l sunum teknikleri, meslektafllar mla profesyonel iliflkilerimde ve bilimsel iflbirliklerinde nelere dikkat etmem gerekti i gibi akademik hayat n olmazsa olmazlar n da ö renmiflim. Yrd. Doç. Dr. Neslihan fienocak (Tarih, 2002) Çal flt Kurum:Columbia Üniversitesi (ABD) Tarih Bölümü Araflt rma alanlar : Bat Avrupa da Orta Ça din ve kilise tarihi, Orta Ça n entelektüel ve sosyal tarihi Bir doktora çal flmas n n tamamlanabilmesi için bu alanda uzman olan ö retim üyelerine ve genifl bir kütüphaneye ihtiyaç vard r. Her iki alanda da Bilkent dünya standartlar n n çok üstünde. Uluslararas seviyede tarih çal flmalar yapman n, insan n zihinsel yeteneklerini nas l körükleyebilece ini ve ne derece keyifli olabilece ini hocalar mdan ö rendim. Doç. Dr. Müge K nac o lu (Uluslararas liflkiler, 2003) Çal flt kurum: Hacettepe Üniversitesi Uluslararas liflkiler Bölümü Araflt rma alanlar : Güvenlik çal flmalar, Türk d fl politikas, uluslararas iliflkilerde kuvvet kullan m, uluslararas hukuk siyaseti ve uluslararas iliflkilerde meflruiyet Uluslararas iliflkilerde baflar l bir akademik kariyer sürdürmek, bir yandan uluslararas politikada yer alan konularda ve disiplindeki teorik yaklafl m ve yöntem tart flmalar nda derin bir bilgi birikimi, bir yandan da elefltirel ve çözümleyici düflünebilme yetene i gerektiriyor. Bilkent ten ald m doktora derecesi bana bu özellikleri kazand rd ; sadece ufkumu açmakla kalmad, yurtiçi ve yurtd fl nda görev ald m bütün akademik ortamlardaki baflar mda önde gelen etken oldu. 10

11 Doç. Dr. Gürcan Koçan (Siyaset Bilimi, 2003) Çal flt kurum: stanbul Teknik Üniversitesi nsan ve Toplum Bilimleri Bölümü dari görevleri: Bölüm baflkan yard mc s ve siyaset çal flmalar yüksek lisans program koordinatörü Araflt rma alanlar : Siyasal felsefe ve siyasal kuram Bilkent Üniversitesi; ö retim altyap s, yöntemi ve içeri iyle bir disipline ba l olarak çal flman n engellerini aflmam, disiplinleraras bir üst bak fl gelifltirmemi, böylece genel olarak siyaset olgusunu daha iyi gören, yani siyaset sorunsal ndaki ayk r l klar kavratan analitik ve elefltirel düflüncemin geliflmesini sa lad. Doç. Dr. Tolga Bektafl (Endüstri Mühendisli i, 2005) Çal flt kurum: Southampton Üniversitesi ( ngiltere) flletme Bölümü dari görevleri: Business Analytics and Management Sciences yüksek lisans program direktörlü ü Araflt rma alanlar : Matematiksel modelleme ve optimizasyon tekniklerinin ulafl m ve yük tafl ma a lar tasar m ile araç rotalama problemleri üzerinde uygulanmas Bilkent te yazd m doktora tezimin 2006 da INFORMS Telecommunications onur ödülüne de er görülmesi, doktora sonras nda akademik kariyerimin ivme kazanmas na zemin haz rlad. Bilkent te edindi im bilgi ve tecrübe ile yurtd fl ndaki üniversitelerde çal flma ve yürütülen projelere katk da bulunma olana na sahip oldum. Bilkent in isminin akademik çevrelerce iyi tan nmas, doktora sonras ifl baflvurular mda önde gelen adaylardan biri olmam sa lad. Doktora boyunca kazand m birikimi flimdi e itim-ö retim faaliyetlerimde kendi ö rencilerime yans t yorum. Yrd. Doç. Dr. Deniz Has rc ( ç Mimarl k ve Çevre Tasar m, 2005) Çal flt kurum: zmir Ekonomi Üniversitesi ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Bölümü dari Görevleri: Bölüm baflkan Araflt rma alanlar : Çocuk mekanlar n n tasar m, kat l mc tasar m, çocuk ve gençlerle tasar m, tasar m e itimi Doktoram dönemin bölüm baflkan Prof. Dr. Halime Demirkan ile tamamlam flt m. Kendisinin bana ve çal flmalar ma katk s büyüktür. fiimdi kendi lisansüstü ö rencilerimle konuflurken s kl kla onun sözlerini hat rlar m, detaylardaki dikkatimin çoklukla kendisinden geldi ini bilirim. Bilkent, zengin akademik ortam yla çok iyi bir altyap sa lam flt r bana. Sanat ve tasar m bilgimi, sorgulamaya ve tart flmaya olan ilgimi ve sevgimi; ald m e itime, her gün geniflleyen kütüphanemize ve hep dan flabilece imiz hocalar m za borçlu oldu umu düflünüyorum. Y llar içinde kapsaml bir bilgi birikimine dönüflen bu deneyimlerin etkisini sektörde çal flt m dönemde yaflad m; araflt rmalar mda ve bölüm baflkanl mda yaflamaya devam ediyorum. Yrd. Doç. Dr. Yakup Eser Ar soy ( flletme, 2007) Çal flt kurum: Lancaster Üniversitesi ( ngiltere) Muhasebe ve Finans Bölümü Araflt rma alanlar : Hisse senedi fiyatlama modelleri, hisse senedi ve opsiyon piyasalar aras ndaki etkileflim Üç y l Fransa da geçen ve bir y ld r ngiltere de süren akademik hayat m boyunca yapt m karfl laflt rmalar sonucunda, mezun oldu um doktora program n n dünya çap nda oldu unu rahatl kla söyleyebilirim. Güçlü bilimsel kaynak ve veri taban altyap s, farkl disiplinlerle etkileflim imkan ve düzenli yap lan seminerler, program n art lar ndan sadece birkaç yd. Yrd. Doç. Dr. lkay fiendeniz Yüncü ( flletme, 2007) Çal flt kurum: IESEG School of Management (Fransa) Finans Bölümü Araflt rma alanlar : Finansal geliflme ve ekonomik büyüme iliflkisi, bankac l k Yurtd fl nda çal flan bir akademisyen olarak Bilkent in e itim düzeyinin dünya çap nda kabul gördü ünü gözlemliyorum. Doktora program n n içeri i ve baflar l ö retim kadrosunun yan s ra mezun olmak için bilimsel yay n yapma koflulumuz, baflvurular m s ras nda bir ad m önde olmam sa lad. Bilkent Kütüphanesi de araflt rma kalitemizi yükselten kaynaklara sahipti. Doktoram s ras nda kazand m bilgi ve deneyimin akademik hayat m boyunca en büyük destekçim olaca n düflünüyorum. 11

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar Dergi Bilkent Say : 8 ISSN 1305-5178 Aral k 2007 içindekiler 2 8 12 16 20 26 30 üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar insan

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji içindekiler 2 8 14 18 22 30 üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji Biliflsel Psikoloji grafik tasar m InterAd Yar flmas

Detaylı

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bölümü nden 1995 te diploma alan Kürflad Uygunlar, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi.

Detaylı

Engin ve Demet Özkan, 1999 da Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nü bitirdiler. Bilim yaflamlar n ABD de sürdürüyorlar.

Engin ve Demet Özkan, 1999 da Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nü bitirdiler. Bilim yaflamlar n ABD de sürdürüyorlar. Engin ve Demet Özkan, 1999 da Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nü bitirdiler. Bilim yaflamlar n ABD de sürdürüyorlar. Demet ve Engin Özkan, Bilkent ten mezun olduktan sonra Texas Üniversitesi Southwestern

Detaylı

bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci

bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci medyaya y llard r emek veren bir isim. Grafik Tasar m Bölümü nü 1991 de bitirdi. fl yaflant s na 1993 te Hürriyet gazetesinin

Detaylı

bilkent ten sonra... Altu Toksöz Garanti Leasing in üst düzey yöneticilerinden Altu Toksöz, Bankac l k ve Finans Bölümü 1995 mezunu.

bilkent ten sonra... Altu Toksöz Garanti Leasing in üst düzey yöneticilerinden Altu Toksöz, Bankac l k ve Finans Bölümü 1995 mezunu. bilkent ten sonra... Garanti Leasing in üst düzey yöneticilerinden Altu Toksöz, Bankac l k ve Finans Bölümü 1995 mezunu. Altu Toksöz, profesyonel ifl yaflant s na 1997 de Garanti Bankas n n hazine departman

Detaylı

bilkent ten sonra... Ö renme h z m n hiç düflmedi i bir kariyer hayal ediyorum. Ifl lay Bardak

bilkent ten sonra... Ö renme h z m n hiç düflmedi i bir kariyer hayal ediyorum. Ifl lay Bardak bilkent ten sonra... Ö renme h z m n hiç düflmedi i bir kariyer hayal ediyorum. Bankac l k ve Finans Bölümü ndeki e itimini 2002 de tamamlayan Ifl lay Bardak, Peppers & Rogers da dan flman. Ifl lay Bardak,

Detaylı

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y Ç NDEK LER TÜ MEZUNLARLA LET fi M OF S E-BÜLTEN - 3 N SAN - MAYIS - HAZ RAN - TEMMUZ 2011 Ç NDEK LER Rektör den... 3 Mezunumuzdan Röportaj: Index Grup CEO su Erol Bilecik... 5 TÜ den Haberler... 7 TÜ Mezunlar

Detaylı

mezunlardan haberler Beyaz Saray dan Mezunlar m za Bilim Madalyas dergi@bilkent.edu.tr Parlak Bir Biliflim Kariyeri ngiltere de Sanat

mezunlardan haberler Beyaz Saray dan Mezunlar m za Bilim Madalyas dergi@bilkent.edu.tr Parlak Bir Biliflim Kariyeri ngiltere de Sanat mezunlardan haberler Beyaz Saray dan Mezunlar m za Bilim Madalyas dergi@bilkent.edu.tr UCLA Elektrik Mühendisli i Bölümü ö retim üyesi Doç. Dr. Aydo an Özcan (Elektrik ve Elektronik Mühendisli i 2000)

Detaylı

bilkent senfoni'den haberler

bilkent senfoni'den haberler bilkent senfoni'den haberler Klaus Weise BSO nun Yeni Müzik Direktörü Dünyaca ünlü Alman flef Klaus Weise, n n (BSO) yeni müzik direktörü oldu. Uluslararas kariyerine opera alan nda bafllayan Klaus Weise,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD

SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD Selma KURT Bas n ve Halkla lifl. S. Rektörümüz Say n Prof. Dr. Mustafa GÜREL 5 Nisan 2005 günü saat 12.30 da Ege TV Vizyon Program nda Adnan

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

dolmabahçe saray ve tarih

dolmabahçe saray ve tarih dolmabahçe saray ve tarih Dolmabahçe Saray 1-2 saatte gezilecek bir yer de ildir. Birkaç kez gelmek gerekir. Doç. Dr. Bülent Ar (Tarih 1996 yüksek lisans, 2004 doktora), Dolmabahçe Saray 'n n müdürü ve

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

DARÜfifiAFAKA CEM YET YÖNET M KURULU. 2007 ÇALIfiMA RAPORU 2008 BÜTÇE TEKL F

DARÜfifiAFAKA CEM YET YÖNET M KURULU. 2007 ÇALIfiMA RAPORU 2008 BÜTÇE TEKL F 2 DARÜfifiAFAKA CEM YET YÖNET M KURULU 2007 ÇALIfiMA RAPORU 2008 BÜTÇE TEKL F 2 I Ç NDEK LER SUNUfi............................................................ 7 YÖNET M KURULU ÜYELER.........................................

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt. Casaform çok be enildi Alt n Baret Antalya n n Röportaj: Nasuh Mahruki

Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt. Casaform çok be enildi Alt n Baret Antalya n n Röportaj: Nasuh Mahruki Olmuksa International Paper - Sabanc Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.fi nin üç ayda bir yay mlanan kurumsal yay n d r. Y l:3 Say :9 Aral k 2009 Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt Olmuksa Gönüllüleri

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

sanat haberleri konserler ve Mezzaluna Restaurant ile talyan Kültür Merkezi nin ortak düzenledi i talyan Gecesi oldu.

sanat haberleri konserler ve Mezzaluna Restaurant ile talyan Kültür Merkezi nin ortak düzenledi i talyan Gecesi oldu. sanat haberleri Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi içinde yer alan sanat galerisi, sanat dan flman Attila Güllü nün yönetiminde sanatseverlerin hizmetine aç ld. lk sergisini Bilkentli sanatç lara ay ran

Detaylı

21 Aral k 2001 Cuma günü 450 üst düzey yöneticimizin kat l m yla gerçeklefltirilen

21 Aral k 2001 Cuma günü 450 üst düzey yöneticimizin kat l m yla gerçeklefltirilen ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 2002 de Daha Güçlü Bir Koç Toplulu u K Politikalar na Yön Verme Projesi nde Uygulama Bafllad letiflim...14 E-Arfliv Projesi Sektörel Vizyon...20 TNT Lojistik ve

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU. GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN

TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU. GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN Faaliyet Raporu TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN HAZIRLAYANLAR Nurten ERDEM Mine S. KARAKURT BASKI Genel Sekreterlik

Detaylı