MAKRO FACTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAKRO FACTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ"

Transkript

1 1 MAKRO FACTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ MADDE-1 KURULUŞ Aşağıda ad ve soyadları, adresleri yazılı T.C. uyruklu kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu Anonim Şirketlerin Ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur. ADI SOYADI İKAMETGAHI UYRUĞU T.C. KİMLİK NO MEHMET CENGİZ TONGA Ataşehir, Gardenya 3/6 D.6 T.C Kadıköy, İstanbul AHMET ÜLGÜ GÜN Beykoz Konakları B-62 Villa T.C Beykoz, İstanbul SEDAT AVŞAR Beykoz Konakları Yelkoankuşu T.C Sok. No.273 Beykoz, İstanbul YAŞAR SELİM SEVAL Nisbetiye Mah. Ilgın Sok. Yeni T.C Ulus B-7 Blok No.25/5 Beşiktaş, İstanbul CANPEK GERELİOĞLU Göztepe, 1. Orta Sok. Yücel Apt. No:10/3 Kadıköy, İstanbul T.C MADDE-2 ÜNVAN Şirketin ünvanı MAKRO FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ dir. MADDE-3 MAKSAT VE MEVZUU Şirketin amacı 90 sayılı ödünç para verme işleri hakkındaki kanun hükmünde kararnameye aykırılığa müncer olmamak üzere her türlü ulusal ve uluslararası ticari işlemlerle ilgili tüm factoring hizmetlerini ifa etmek ve her çeşit faturalı alacakları almak satmak temellük veya havale olarak kabul etmek ve veya başkalarına temellük veya havale etmek alacaklarını temlik veya havale eden işletmelerin muhasebe hizmetlerini görmek. İç ve dış ticaret ile ilgili uluslararası factoring teamül ve kurallarına uygun olarak işlemlere tabi tutulmasıdır. Şirket maksat ve mevzuunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur. 1. Dış ticaret ve kambiyo mevzuatına uygun olarak uluslararası factoring işlemlerini yapmak. 2. Şirketin temlik edilmiş veya havale işlemine tabi tutulmuş alacakların tahsilatı için gerekli organizasyonları oluşturmak. 3. Alacaklarını şirkete temlik eden veya havale işlemine tabi tutan firmaların bu konulara ait muhasebe işlemlerini görmek bu amaca yönelik servisleri kurmak. 4. Şirket müşterilerinin yurtiçi ve yurtdışı alıcıları hakkında bilgi almak ve aldığı bilgi ve istihbaratı müşterisine vermek müşterisinin alıcıları hakkında bilgi almak için kurulmuş veya kurulacak istihbarat şirketlerine iştirak etmek. 5. Yurtdışında kurulmuş ve kurulacak olan factoring şirketleri ile muhabirlik ilişkisini kurmak bu şirketlerin yurtiçi ve yurtdışı aracılığını yapmak, mevzuattaki şartları

2 2 gerçekleştirip gerekli izinleri alarak factoring ile ilgili yurtiçi ve uluslararası birlik ve derneklere üye olmak. 6. Şirket maksat ve mevzuunun gerçekleştirilesi için organizasyon ve servislerde çalıştırılacak yurtiçi ve yurtdışında eğitilmesi amacıyla seminerler ve eğitim programları düzenlemek ve danışmanlık hizmetlerinde bulunmak. 7. Şirketin iştigal konusu ile ilgili markalar modeller resimler know-how good will gibi gayri maddi hakları almak ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak. 8. Şirketin maksat ve mevzuuna ilişkin olarak her çeşit sözleşmeleri yapmak bu amaçla resmi makam veya özel kuruluşlar ve mercilerle temasa geçmek gereken anlaşma ve sözleşmeleri yapmak. 9. Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık kapsamında olmamak kaydıyla menkul kıymet edinmek. 10. Amaç ve konusu ile ilgili şirket kurmak veya kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı kuruluşlara işletmelere katılmak, kurucu olmak hisse edinmek şirketlere ortak olmak. 11. İştigal konusu ile ilgili milli ve milletlerarası komisyonculuk acentalık mümessillik gibi aracılık faaliyetlerinde bulunmak ve bunlarla başkalarını görevlendirmek. 12. Şirketin amacını ve iştigal konularını gerçekleştirmek maksadıyla taşınır ve taşınmaz mallar ile gemiler ve haklar iktisap etmek. İktisap edilenler ve şirketin mal varlığı üzerine ipotek rehin ve diğer aynı hakları koymak veya koyduramk veya fek ettirmek, üçüncü kişilerden rehin, ipotek, kefalet ve diğer aynı ve şahsi hakları kabul etmek, mal varlığı üzerinde tasarrufta bulunmak. MADDE-4 MERKEZ VE ŞUBELER: Şirketin merkezi Beşiktaş/İstanbul dadır. Adresi, 3. Levent, Beyaz Karanfil Sok. No:43 Beşiktaş/İSTANBUL dur. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na haber vermek suretiyle yurtiçinde ve yurtdışında şube mağaza irtibat büroları kurabilir. MADDE-5 ŞİRKETİN MÜDDETİ: Şirketin müddeti muayyen bir süre ile sınırlandırılmamıştır. MADDE-6 SERMAYE: Şirketin sermayesi (Onikimilyondokuzyüzbin) TL dır. Bu sermaye her biri 25.- (Yirmibeş) TL itibari kıymetinde adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır. Önceki sermaye teşkil eden (Yedimilyonbeşyüzbin) TL nın tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan (Beşmilyondörtyüzbin)TL sermayenin ,88 TL sı sermaye düzeltmesi olumlu farklarından, ,00 TL sı maddi duran varlık değer artış fonundan, geriye kalan ,12 TL sı dağıltılmamış geçmiş dönem karlarından karşılanacaktır.

3 3 Şirket sermayesinin mevcut hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir. Hissedarın Adı Soyadı HİSSE SENETLERİ NEV İ Arttırım Öncesi (TL) Artırım Sonrası (TL) Toplam Pay Adedi Mehmet Cengiz TONGA A Grubu İmtiyazlı Hisse , , Mehmet Cengiz TONGA B Grubu Hisseler , , Ahmet Mustafa DÖNMEZ B Grubu Hisseler , , Aysun ELİBOL B Grubu Hisseler , , Nilgün GENÇ B Grubu Hisseler , , Kumru KIYAK CAN B Grubu Hisseler , , TOPLAM , , Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Hisse senetlerinin tamami nama yazilidir. Türk Ticaret Kanununa göre şirketin (Onikimilyondokuzyüzbin)TL dan ibaret bulunan mevcut sermayesinin (Onbin)TL lık kısmı (A) grubu hisse olarak adlandırılmış, sermayenin geriye kalan 12, TL lık kısmı ise (B) grubu hisse olarak adlandırılmıştır. (A) grubu hissenin İMTİYAZLI HİSSE olmasına karar verilmiştir. MADDE-7 YÖNETİM KURULU SEÇİMİ-GÖREVLERİ VE ŞİRKETİN İDARESİ: Şirket Genel Kurulu tarafından seçilecek en az 3 (üç) en çok 9 (dokuz) üyeden müteşekkil bir yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Yönetim Kurulu kaç kişiden oluşursa oluşsun yönetim kurulu üyelerinden yarıdan bir fazlasını (A) grubu hissedarlarının (imtiyazlı hisse) gösterecekleri adaylardan oluşur. Tüzel kişi olan pay sahipleri üye olarak seçilemezler, onların yerin etemsilcileri olan gerçek kişiler üye seçilir. Bir tüzel kişiyi temsil eden gerçek kişinin kendisi ile ilgisinin kesildiğini tüzel kişinin yazılı olarak Yönetim Kurulu na bildirmesi halinde bu şahsın üyeliği hemen sona erer. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları ve ücretleri genel kurul tarafından tespit edilir. MADDE-8 ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ Şirketin yönetime ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altında konmuş ve şirketi ilzama yetkili bir kişinin imzasını taşıması gereklidir. İdare meclisi kendi üyeleri arasında bir başkan, bir başkan vekili seçerler. Yönetim ve temsil işleri ile ilgili görev ve yetkiler Türk Ticaret Kanunu nun 319. maddesi uyarınca murahhas üyeye veya pay sahibi olmayan müdüre tamamen veya kısmen bırakılabilir. MADDE-9

4 4 MURAKIPLAR VE GÖREVLERİ Genel kurul hissedarlar arasından veya dışarıdan Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 3 yıl süre ile vazife görecek bir veya birkaç murakıp seçer.bunların sayısı 5 I geçmez ilk murakıp olarak T.C. uyruklu Kızılelma Caddesi No:11/4 Fındıkzade/İstanbul adresinde ikamet eden Birol BAKKAL 1 yıl süreyle murakıp seçilmiştir. Murakıpla Türk Ticaret Kanunu nun maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür. MADDE-10 GENEL KURUL: A- Davet Şekli: Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu nun ve 368. madde hükümleri uygulanır. B- Toplantı Vakti: Olağan genel kurul şirketi hesap yılı devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. C- Rey Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten temin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissesi olan vekiller kendi oylarında başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oy kullanmaya yetkilidir. D- Müzakerelerin Yapılması ve Karar nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu nun 369. maddesindeki hususlar müzakere ederek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. MADDE-11 TOPLANTI YERİ: Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında ve yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. MADDE-12 TOPLANTI KOMİSERİ: Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililer ile birlikte imza etmesi şartır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir. MADDE-13 İLANLAR: Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağrılasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu nun 368. maddesi gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzer en az üç hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ait ve tasfiye ile ilgili ilanlar için Türk Ticaret Kanunu nun 397. ve 438. madde hükümleri uygulanır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. MADDE-14 HESAP DÖNEMİ: Şirketi hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü biter.

5 5 MADDE-15 YILLIK KÂRIN DAĞITIMI: Bütün masrafların ve diğer tenzili mümkün hususların çıkarılmasından sonra elde edilen yıllık net kâr aşağıda öngörüldüğü şekilde dağıtılır. a) Yıllık kârın %5 I kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Genel Kurul, bu akçe ödenmiş sermayenin beşte birine ulaşınca ayrımı durdurur. b) Ödenmiş sermayenin %5 I oranında ilk temettü pay sahiplerine payları oranında dağıtılır. c) Bakiye, Genel Kurul kararı ile pay sahiplerine munzam kâr payı olarak dağıtılır veya Yönetim Kurulu nun tavsiyesi ve Genel Kurul un kararı ile olağanüstü yedek akçe hesabına ayrılır. d) Ayrıca Türk Ticaret Kanunu nun 466. Maddesinin 2. Fıkrasının 3. Bendi uyarınca ikinci yedek akçe ayrılır. Genel Kurul, kâr paylarının miktarını ve dağıtım tarihini tespit eder. MADDE-16 İHTİYAT AKÇESİ: Şirket tarafından ayrılan adi ihtiyat akçesi şirket sermayesinin %20 sine varıncaya kadar ayrılır. Türk Ticaret Kanunu nun 467. maddesi hükümleri saklıdır. Umumi ihtiyat akçesi sermayenin %20 sine baliğ olan herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar ayrılmasına devam olunur. Umumi ihtiyat akçesi esas sermaynin yarısını geçmedikçe özellikle zararın kapatılması, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işleri devam ettirmeye işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirlerin alınmasını şart olunabilir. Kanuni ve ihtiyari yedek akçelerle Türk Ticaret Kanunu ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken paralar safi kârdan ayrılmadıkça kâr dağıtımı yapılamaz. MADDE-17 TAHVİL ÇIKARILMASI PAY SENETLERİNİN VE TAHVİLLERİN KAYDI: Şirket genel kurul kararı ile ve Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerine göre tahvil çıkarabilir. Şu kadarki; çıkarılacak tahviller tutarı ödenmiş sermaye miktarını aşamayacağı gibi daha evvel çıkarılmış olanların bedelleri tahsil edilmeden başka tahvil çıkarılamaz. Şirket pay senetleri ve çıkarılan tahvillerin kaybolması halinde Türk Ticaret Kanunu nun kıymetli evraka ilişkin hükümlerine göre işlem yapılır. MADDE-18 KANUNİ HÜKÜMLER: Bu sözleşmede yer almayan hususlar Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ: 1- Mehmet Cengiz TONGA Yönetim Kurulu Başkanı 2- Ahmet Ülgü GÜN Yönetim Kurulu Başkan Vekili 3- Sedat AVŞAR Yönetim Kurulu Üyesi

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 Aşağıda, ünvanları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu, faktoring mevzuatı ve sair ilgili

Detaylı

AKIN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

AKIN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ AKIN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda adları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından, Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani suretle kurulmalarına

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 28 Mart 2013 Perşembe günü saat 11:00 de Yönetim

Detaylı

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret unvanı adı soyadı ve ikametgâh adresleri ile uyrukları yazılı hükmi ve hakiki

Detaylı

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553.

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553. TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş Aşağıda adı, soyadı, uyrukları ve adresleri belirtilen kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bir anonim şirket kurulmuştur.

Detaylı

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Madde 1 - Kuruluş Aşağıda adları soyadları uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1- Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ VE KURUCULAR MADDE 1 Aşağıda adları, soyadları, unvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular aralarında

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1: Kuruluş Aşağıda ticaret unvanları, ticaret merkezleri, adları, soyadları, (imza tarihinde geçerli) yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular

Detaylı

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1- Aşağıda ad ve soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ AMAÇ VE KONU Madde 3- Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır: 1- Ambalaj atıkları da dahil olmak üzere her türlü atığın biriktirilmesi,

Detaylı

RWE ENERJİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

RWE ENERJİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ RWE ENERJİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ MADDE 1. KURULUŞ: Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir Anonim

Detaylı

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ. (13.03.1972 tarih ve 4496 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ. (13.03.1972 tarih ve 4496 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ (13.03.1972 tarih ve 4496 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.) - (KURULUŞ) Madde 1. Aşağıda imzaları bulunan kurucular arasında,

Detaylı

GSD DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

GSD DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1. Bu ana sözleşmenin ikinci maddesinde ad ve soyadları, tabiyet ve adresleri yazılı kurucular tarafından, Türk Ticaret Kanunu nun ani kuruluşa ilişkin hükümlerine göre bir anonim şirket

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ Madde 1 KURULUŞ 27/06/1990 tarih ve 90/644 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi, Bankalar hakkındaki mevzuat ve Türk Ticaret

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GENEL KURUL GENEL KURUL Madde 9. Genel Kurul Olağan ya da Olağanüstü olmak üzere toplanır. Olağan Genel Kurul yılda

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan

Detaylı

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ Serdar ALÂ Uzman ANKARA ÖNSÖZ Türkiye de işletmelerin tabi olduğu mevzuat ve yükümlülükler oldukça karmaşık ve işletmelere büyük zaman maliyetine neden olan bir

Detaylı

A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE:

A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE: Konya Çimento Sanayii A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE: 1- Aşağıda imzaları bulunan müessisler tarafından bu mukavelename hükümlerine göre idare edilmek üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur. MÜESSİSLER

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 MADDE 5 Kuruluş Şirketin unvanı Amaç ve konu Şirketin merkezi Şirketin süresi

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen

Detaylı

AKA ORGANİZASYON DANIŞMANLIK EĞİTİM TURİZM GIDA SAĞLIK SEYAHAT ACENTALIĞI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SÖZLEŞMESİ

AKA ORGANİZASYON DANIŞMANLIK EĞİTİM TURİZM GIDA SAĞLIK SEYAHAT ACENTALIĞI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SÖZLEŞMESİ AKA ORGANİZASYON DANIŞMANLIK EĞİTİM TURİZM GIDA SAĞLIK SEYAHAT ACENTALIĞI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında

Detaylı

BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ

BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ MADDE 1: Toprak Mahsulleri Ofisi ile bağlı ortaklık ve müesseselerinde çalışan memur, sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar ile Toprak Mahsulleri Ofisini

Detaylı

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ 2011 ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE FAALİYET

Detaylı

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ 1 .YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ UNVAN, MERKEZ, SÜRE,

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca

Detaylı

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ, UNVAN, MERKEZ VE ÇALIŞMA BÖLGESİ, SÜRE, AMAÇ VE FAALİYET

Detaylı