ATIK ELEKTRIKLI VE ELEKTRONIK EŞYALARIN (AEEE) KONTROLÜ YÖNETMELIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATIK ELEKTRIKLI VE ELEKTRONIK EŞYALARIN (AEEE) KONTROLÜ YÖNETMELIĞI"

Transkript

1 ATIK ELEKTRIKLI VE ELEKTRONIK EŞYALARIN (AEEE) KONTROLÜ YÖNETMELIĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; elektrikli ve elektronik atıkların üretiminden başlayarak nihai bertarafına kadar; a)elektrikli ve elektronik atıkların oluşumunu ve bertaraf edilecek atık miktarının azaltılması amacıyla uygulanan tekrar kullanım, geri dönüşüm ve diğer geri kazanım yöntemlerinin desteklenmesi, teşvik edilmesi ve aynı zamanda bunların işlenmesi ve bertarafı ile iştigal eden ticarî kuruluşların çevresel veriminin arttırılmasına, b)elektrikli ve elektronik eşyaların tasarımı ve üretimi aşamasında, sökümü ve geri kazanımının, ayrıca tekrar kullanım ve geri dönüşümünün dikkate alınması ve kolaylaştırılmasının teşvik edilmesine, bununla ilgili gerekli programların geliştirilmesine, c)kullanılmış AEEE lerin toplanması ve taşınması için üretici sorumluluğu kapsamında gerekli sistemin oluşturulmasına, ç)aeee lerin tekrar kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımı için teknik ve idari standartların belirlenmesine, d)aeee lerin insan ve çevre sağlığı için risk teşkil edecek şekilde alıcı ortama verilmesinin önlenmesine, e)elektrikli ve elektronik eşyaların çevreyle uyumlu üretiminin ve tasarımının gerçekleştirilmesinin sağlanmasına, f)aeee lerin ithalatı, ihracatı ve transit geçişi için esasların belirlenmesine, yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi için hukuki ve teknik esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2-(1) Bu yönetmelik, Ek 1A da verilen sınıflara dahil olan elektrikli ve elektronik eşyalar için geçerlidir. Ek 1A da tanımlanan sınıflara giren ürünlerin listesi Ek 1B de verilmiştir. (2)Bu yönetmelik, Ek 1A da verilen sınıflara dahil olan ancak başka bir ekipmanın bir bölümünü oluşturacak şekilde monte edilmiş elektrikli ve elektronik eşyalar için geçerli değildir. Hukukî Dayanak MADDE 3-(1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu nda öngörülen amaç ve ilkeler doğrultusunda, 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun un 1 inci ve 2 nci maddeleri ile 9 uncu maddesinin (h), (o), (t) bentlerine, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu yönetmelikte geçen; a)bakanlık: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığını, b)yönetmelik:atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliğini;

2 c)tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği: sayılı ve 11 Temmuz 1993 tarihli Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğini, ç)tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği: sayılı ve 14 Mart 2005 tarihli Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğini, d)katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği: sayılı ve 14 Mart 1991 tarihli Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğini, e)ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına Dair Yönetmeliği: sayılı ve 29 +Temmuz 1999 tarihli Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına Dair Yönetmeliğini, f)elektrikli ve Elektronik Eşya: EK-1A da verilen sınıflara dahil olan ve alternatif akımla 1000 Volt u, doğru akımla da 1500 Volt u geçmeyecek şekildeki kullanımlar maksadıyla tasarlanmış olan, uygun bir biçimde çalışması için elektrikli akımına veya elektromanyetik alana bağımlı olan eşyaları ve bu akım ve alanların üretimi, transferi ve ölçümüne yarayan eşyaları, g)pbb: Polibromürlü bifenili, ğ)pbde: Polibromürlü difenil eteri, h)dağıtıcı veya Satıcı: Elektronik iletişim yoluyla yapılan satışlar da dahil olmak üzere ticarî olarak kullanıcıya elektrikli veya elektronik eşya ulaştıran tüzel veya gerçek kişileri, ı)ikinci El Satıcıları: AEEE ların başkaları tarafından tekrar kullanılması amacıyla satışını yapan tüzel veya gerçek kişileri, i)atık Elektrikli ve Elektronik Eşya veya AEEE: Ek 1A da tanımlanan kategorilerde yer alan ürünlerin kullanım ömrü dolduğu andaki bütün bileşenleri, unsurları ve ihtiva ettiği sarf malzemeleri, j)evsel AEEE: Evlerden gelen ve ticari, kurumsal, sanayi kaynaklı olup özellikler ve miktar açısından evsel nitelikli olan AEEE, k)tarihsel Atık: Bu yönetmelikte belirtilen tarihten evvel piyasaya sürülen ürünlerden kaynaklanan AEEE, l)sahipsiz Atık: Üreticisi veya ithalatçısı artık piyasada bulunmayan veya tespit edilemeyen AEEE, m)tehlikeli Madde veya Karışım: Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği nde tehlikeli olarak tanımlanan madde veya karışımları, n)önleme: AEEE lerin ve bunların ihtiva ettiği malzemelerde EEE yönetmeliğinde verilen maddelerin miktar ve çevreye verdikleri zararların azaltılmasına yönelik alınan tedbirleri, o)toplama: AEEE lerin bir araya getirilmesi, ayıklanması veya özelliklerine göre tasnif edilmesini, ö)tekrar Kullanma: Toplama noktalarına, dağıtıcılara, geri dönüşüm şirketlerine veya üreticilere iade edilen eşyaların kullanımına devam edilmesi dahil olmak üzere AEEE lerin bütün veya kısmen tasarlandıkları amaç için kullanılmasını, p)geri Dönüşüm: Yakarak enerji kazanma hariç atık malzemelerin asıl veya başka bir kullanım amacıyla bir üretim prosesine tabi tutmayı, r)geri Kazanım:Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin Ek 2B kapsamında bulunan işlem ve prosesler, s)bertaraf: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği nin 2A nolu ekinde tanımlanan bütün işlem ve prosesleri, ş)işleme:aeee lerin arındırma, söküm, parçalama, geri kazanım veya bertaraf için hazırlanması ve AEEE lerin geri kazanımı ile bertarafı amaçlı gerçekleştirilen bütün diğer işlemleri,

3 t)finansman Anlaşması: söz konusu ekipmanın aidiyet transferine bakılmaksızın herhangi bir EEE ın kira, ödünç veya taksitli satış anlaşması veya düzenini, u)üretici: 13/6/2003 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamındaki mesafeli sözleşmeler ile yapılan satışlar da dahil olmak üzere, satış yöntemine bağlı olmaksızın: 1)Kendi markasıyla elektrikli ve elektronik eşya imal eden ve satan, 2)Kendi markasıyla başka tedarikçiler tarafından üretilen elektrikli ve elektronik eşyaları satan, 3)Ticari amaçlarla elektrikli ve elektronik eşya ithal veya ihraç eden gerçek ve tüzel kişileri ifade eder. (2) Bu maddenin (h) bendinin 2 inci fıkrasında tanımlanan üretici tarafından piyasaya sürülen ürünler üzerinde aynı bendin 1 inci fıkrasında tanımlanan üreticinin de markasının bulunması durumunda, ürünlerin üreticisi olarak 1 inci fıkrada yer alan kişi veya kuruluşlar sorumludur. (3) Herhangi bir finansman anlaşması dahilinde finans sağlayan kişi veya kuruluşlar, bu maddenin (u) bendinde belirtilen üretici tanımı koşullarını sağlamadıkları sürece üretici olarak değerlendirilmezler. ifade eder. Genel ilkeler MADDE 5-(1) -Atık elektrikli ve elektronik eşyaların yönetimine ilişkin ilkeler şunlardır; a)atıkların içinde bulunan zararlı maddeleri asgarî seviyeye indirmek, insan sağlığını ve çevreyi korumak amacıyla, elektrik ve elektronik ekipman ile ilgili yapılan tasarım ve geliştirme çalışmalarında, ağır metal, PBDE ve PBB lerin kullanılmaması ve aynı işlevi gören daha çevre dostu malzemelerin tercih edilmesi amaçlanmalıdır. Özellikle kadmiyum kullanımını önlemek amacıyla, teknik olarak mümkün olduğu ve emniyet açısından sakıncalı olmadığı takdirde bunun yerine kullanılabilen maddeler tercih edilmeli ve buna yönelik araştırma yapılmalıdır. b)ürünlerin tekrar kullanımı, tamiri ve ömrünün uzatılmasının getirdiği faydalar göz önünde bulundurularak, ürünler için gerekli yedek parçalar piyasada bulundurulmalıdır. c)aeee lerin özelliklerine uygun işlenmesini ve geri dönüşümünü sağlamak ve istenen seviyede çevre ve insan sağlığını koruyabilmek için, bunların ayrı olarak toplanması gereklidir. Tüketiciler ayrı toplamanın başarısı için faal olarak toplama işlemine katılmalı ve AEEE lerini iade etmeleri için teşvik edilmelidir. Bu maksatla, umuma açık toplama noktaları dahil, evsel AEEE lerin herhangi bir ücret talep edilmeden iade edilebileceği uygun toplama yerlerinin tahsis edilmesi öngörülmektedir. çmümkün olduğu mertebede, AEEE lerin ve bunları oluşturan parçaların, bileşenlerin ve sarf malzemelerinin bütün veya kısmen tekrar kullanılması tercih edilmelidir. Tekrar kullanımın tercih edilemeyeceği durumlarda, ayrı toplanan bütün AEEE ler, yüksek oranda geri dönüşüm ve geri kazanım sağlamak amacıyla, geri kazanım tesislerine gönderilecektir. Ayrıca, üreticiler yeni ürünler için geri dönüştürülmüş malzemeleri kullanmaya teşvik edilecektir. d)evsel EEE kullanıcılarına, AEEE lerini ücretsiz olarak iade etme imkânı sağlanacaktır. Bu husus, belediyelerin ve üreticilerin sorumluluklarına dahildir. e)tarihî ve sahipsiz atıkların yönetimiyle ilgili malî sorumluluk, bu maliyetin ortaya çıktığı zamanda piyasada faal olan bütün üreticiler tarafından orantılı olarak ve müşterek bir finansman sistemiyle üstlenilecektir. f)aeee lerin diğer evsel veya başka atıklarla birlikte depolanması, alıcı ortama verilmesi ve bütün olarak yakılması yasaktır.

4 g)aeee lerin yönetiminden kaynaklanan çevresel zararların giderilmesi ile ilgili tazminat ve diğer maliyetler, kirleten öder ilkesine göre AEEE lerin yönetimi için sorumlu olan gerçek veya tüzel kişilere aittir. ğ)her üretici, kendi tercihine göre yükümlülüklerini münferit olarak veya müşterek bir uyum organizasyona katılarak üstlenebilecektir. Müşterek uyum organizasyonları, küçük veya yeni üreticileri, nadir mamüllerin üreticilerini ve ithalatçıları kapsayacak şekilde oluşturulmalıdır. İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar Bakanlığın görev ve yetkileri MADDE 6-(1) Bakanlık; a)aeee yönetiminin çevre ile uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak program ve politikaları geliştirmek ve belirlemek, ayrıca bu Yönetmeliğin uygulanması için..koordinasyonu sağlamakla, b)üreticiler tarafından AEEE yönetimi amacıyla oluşturulan yönetim planlarını onaylamakla, c)üreticiler, belediyeler ve diğer kurum ve kuruluşlarca uygulanan toplama ve geri dönüşüm programlarını değerlendirmek, gerekli olduğu durumlarda bu yönetmeliğin 20inci maddesinde belirlenen toplama ve geri dönüşüm hedeflerine uyulmasını sağlamak için gerekli önlemleri almakla, ç)aeee yönetimi için en yeni sistem ve teknolojilerin kullanılması amacıyla ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamakla, d)madde 9 da tarif edildiği gibi, üreticilerin beyanları esas alınarak bir kayıt ve denetim sistemini oluşturmak ve sadece bu beyanatı veren üreticilere piyasaya EEE sürmelerini sağlamakla, görevli ve yetkilidir. Mülki amirlerin görev ve yetkileri MADDE 7-(1) - Mahallin en büyük mülki amiri; a)atık yönetimi politikaları çerçevesinde ilde gerekli stratejileri geliştirmek ve uygulamakla, b)elektrikli ve elektronik atıkların oluşumundan bertarafına kadar bütün yönetimlerini kapsayan faaliyetlerin kontrolünü ve periyodik denetimini yapmak, ilgili mevzuata aykırılık halinde gerekli yaptırımın uygulanmasını sağlamakla, c)elektrikli ve elektronik üreticileri veya elektrikli ve elektronik üreticilerinin yetkilendireceği kişi veya kuruluşlar tarafından kurulacak geçici depolama alanlarına izin vermekle, bu alanları denetim altında tutmakla ve izin verilen alanları Bakanlığa bildirmekle, ç)il sınırları içinde oluşan, toplanan ve bertaraf edilen elektrikli ve elektronik atıkların miktarı ile ilgili bilgileri ilgili kuruluşlardan ve belediyelerden temin etmek, değerlendirmek ve yıl sonunda rapor halinde Bakanlığa göndermekle, d)elektrikli ve elektronik atık taşıma araçlarına taşıma lisansı vermekle ve faaliyetlerini denetlemekle, gerekli durumlarda lisansı iptal etmekle ve/veya yenilemekle, e)lisans verilen elektrikli elektonik atık geri dönüşüm ve bertaraf tesislerinin faaliyetlerini izlemek, denetlemek, ilgili mevzuata aykırılık halinde gerekli yaptırımın uygulanmasını sağlamakla, görevli ve yetkilidir. Belediyelerin yetki ve sorumlulukları MADDE 8-(1) - Belediyeler, Büyükşehirlerde Büyükşehir Belediyeleri;

5 a)aeee lerin evsel katı atıklarla birlikte depolama sahalarına kabul etmemekle, b)5393 nolu Belediye Kanunu ve 5216 nolu Büyükşehir Belediyeleri Kanunu nda verilen hükümlere uyarak, Belediye mücavir alanları dahilinde inşa edilecek geri dönüşüm tesislerine ruhsat vermekle, c)üreticilerle birlikte ve inşaat, tesis ile işletme maliyetleri üreticilere ait olmak üzere, tüketicilerin AEEE lerini herhangi bir ücret ödemeden teslim edebílecekleri ve üreticiler tarafından toplama noktası olarak kullanılabilecek veya lojistik ya da geri dönüşüm müteahhitlerine işletilebilecek AEEE kabul noktaları ve geri dönüşüm merkezleri için üreticilere ücretsiz olarak yer tahsis etmekle, ç)bu yerleri Büyükşehir belediyelerinde ve Büyükşehir kapsamındaki ilçe belediyelerinde... tarihine, diğer belediyelerde ise... tarihine kadar oluşturmakla, d)bu toplama noktalarının oluşturulmasında, nüfus yoğunluğu kriterlerine uymakla, e)eee üreticileri veya üçüncü taraflarca gerçekleştirilen AEEE toplama faaliyetlerine destek vermek ve bunları koordine etmekle, f)üreticilerin işbirliği ile, tüketici bilinçlendirme kampanyalarını gerçekleştirmek ve özel veya belediyeler tarafından çalıştırılan atık toplama kuruluşları için eğitim programlarını düzenlemekle, g) Depolama sahalarına gelen AEEE ı işleme tesislerine göndermekle, görevli ve yetkilidir. Elektrikli ve elektronik ekipman üreticilerinin yükümlülükleri MADDE 9-(1) Elektrikli ve elektronik ekipman üreticileri; a)elektrikli ve elektronik eşyaların tasarımı ve üretimi sırasında, atık önleme ve ürünlerin uzun ömürlülüğüne öncelik vermek, ürünlerin kolayca parçalarına ayrılabilmesini, EEE lerinin ve EEE yi teşkil eden unsurların ve malzemelerin tercihen tekrar kullanımını, tekrar kullanımın mümkün olmadığı durumlarda geri dönüşümünü ve geri kazanımını kolaylaştırmakla, b)çevre koruma veya emniyet açısından çok önemli avantaj teşkil etmedikleri takdirde, tekrar kullanımını engelleyecek EEE tasarım şekilleri veya üretim proseslerini kullanmamakla, c)piyasaya bir ürün sürmeden evvel, bu ürüne ilişkin bütün AEEE yönetim giderlerinin karşılanacağına dair bir teminat (uyum şemasına katılım belgesi, geri dönüşüm sigortası veya bloke edilen bir banka hesabı) vermekle, ç)evsel AEEE lerin iadesi için düzenlenen sistemin, son sahiplerine, satıcı ve dağıtıcılara hiç bir ek maliyet getirmemesini sağlamakla, nüfus yoğunluğunu dikkate alarak kolay ulaşılabilir konumlarda yeterli sayı ve sıklıkta toplama noktalarını tesis etmekle, d)... tarihinden sonra piyasaya sürülen ve evsel olmayan AEEE lerin toplanmasını ücretsiz olarak gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesini sağlamakla, e)(d) fıkrasının hükümlerini etkilemeksizin, ve bu yönetmelikte verilen hükümlere uymak şartıyla, evsel AEEE leri toplamak için müşterek veya münferit toplama ve/veya iade alma sistemlerini oluşturmak, işletmek veya işletmeyi üçüncü taraflara devretmekle, f)toplanan ve bir bütün olarak tekrar kullanımı mümkün olmayan bütün AEEE lerin 15. maddenin hükümlerine uygun olarak lisanslandırılmış işleme tesislerine nakledilmesini sağlamakla, g)ayrı olarak toplanan AEEE ler için gerçekleştirilen toplama ve nakliye işlemlerini, AEEE lerin bütün olarak veya kısmen tekrar kullanılabilme ve geri dönüştürülme potansiyelini en iyi şekilde değerlendirilmesine yönelik çalışmaları düzenlemekle, ğ)bu yönetmeliğin yürürlüğe girme tarihinden itibaren en fazla [13 hafta] sonra, Bakanlığa yönetmelikteki hükümlere ne şekilde uymayı planladıklarını gösterir yönetim planlarını Bakanlığa bildirmekle,

6 h)yönetim planında asgari olarak aşağıdaki hususların yer almasının teminiyle; 1)Ek 1 A ve 1B deki kategorilere göre piyasaya sürülecek EEE lerin miktarını, 2)AEEE lerin ne şekilde satıcı, tüketici ve yerel yönetimlerden iade alınacağı veya; 3)İade alınan AEEE lerin ne oranda (ağırlık %) tekrar kullanılacağı ve geri gönüştürüleceği, 4)İade alınan AEEE lerin veya bunların bileşenlerinin ne kadarlık bir oranının (ağırlık %) ve ne şekilde bertaraf edileceği, 5)Toplama, işleme ve geri dönüşüm sisteminin, ayrıca bertaraf maliyetinin Madde 21 e uyarak nasıl karşılanacağı, 6)Sahipsiz AEEE lerin toplama veya iade alma, tekrar kullanma, geri dönüşüm, geri kazanım ve uygun bertarafının nasıl sağlanacağı, 7)1-6 şıklarındaki hususların denetimi ve izlenmesi, konuları ile ilgili Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından ilk iki yıl içerisinde tahminî rakamlar vermekle, bundan sonraki yıllarda ise bir evvelki senenin verilerine dayanarak net ve somut şekilde açıklık getirmekle, ı)fıkra (h) de bahsi geçen yazıda, beyan edilenlerin beş seneyi geçmemek üzere ne kadarlık bir süre için geçerli olduğunu bildirmekle, i)fıkra (h) de bahsi geçen yazıyla, ilgili kararı [üç ay içerisinde] verecek olan Bakanlığa onay için başvurmakla, j)... tarihinden itibaren, ancak beyanname kabul edildikten sonra piyasaya EEE sürmekle, k)piyasaya... tarihinden sonraki girişlerde, piyasaya EEE sürmeden evvel kayıt olmakla ve kabulü ile ilgili kararın Bakanlık tarafından 3 ay içerisinde verilmesi üzere beyanname vermekle, l)bakanlığın başvuruyu onaylamak için koyduğu olası şartlara veya kısıtlamalara uymakla, geçerlilik süresinin fıkra (ı) da tarif edilenden daha kısa bir süre için kabul edilmesi durumunda, ona göre değişiklik yapmakla, m)onay süresi bitmeden en az 6 ay evvel, Fıkra (h) ve (ı) da tarif edilen bilgileri yenileyerek tekrar bir başvuru sunmakla, n)bu maddede tarif edilen sorumlulukları Bakanlık tarafından kabul edildiği şekilde üstlenmekle, o)her yıl 1 Temmuz dan evvel, bu maddede tarif edilen yükümlülüklerin ne şekilde üstlenildiğine dair Bakanlığa rapor ve belge sunmakla, ö)fıkra (h) de bahsi geçtiği gibi, münferit veya müşterek rapor sunmakla, müşterek beyan edenler ise, bu yönetmeliğin yürürlüğe geçmesinden itibaren en geç 6 ay içerisinde beyanda bulunmakla, p)... tarihine kadar bu beyanın kabulünü almakla, yükümlüdürler. Fıkra (h), (ı) ve (p) de tarif edilen yükümlülükleri üstlenen ve bir uyum organizasyonuna üye olan üreticiler, bu yükümlülüklerden muaftır. Bu durumda, uyum organizasyonu fıkra (ç), (h),(ı) ve (p) de tarif edilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için sorumlu olacaktır. Elektrikli ve elektronik eşyaların satışını yapan işletmelerin yükümlülükleri MADDE 10-(1) -Elektrikli ve elektronik eşyaların satışını yapan işletmeler; a)yeni bir ürün sattıklarında, eskisiyle markası, modeli, üreticisi ve muhtevasına bakılmaksızın ücretsiz olarak değiş tokuş yapmakla, yeni ürün alıcının adresine teslim edildiği durumlarda, satıcı iade edilen AEEE yi aynı yerden almak ve bunun için hiç bir nakliye ücreti veya başka bir ilâve ücret talep etmemekle,

7 b)tüketiciler tarafından getirilen AEEE lerin markası, modeli, üreticisi ve muhtevasına bakılmaksızın üreticilere veya üreticiler tarafından belirlenen yerlere iade edilmesini sağlamakla, c)satış yerinde, tüketicilerin kolaylıkla görebileceği yerlerde AEEE lerin toplanması, geri dönüşümü ve diğer AEEE toplama noktalarıyla ilgili bilgi bulundurmakla, ç)ek 3 te tarif edildiği şekilde geçici depolama alanlarını tesis ve temin etmek ve AEEE lerini bu alanlarda 90 günden fazla tutmamakla, d)toplanan ve üreticilerine veya üreticiler hesabına faaliyet gösteren üçüncü taraflara iade edilen AEEE lerin kaydını tutmak ve en az 5 sene muhafaza etmekle, ayrıca talep üzerine Bakanlığa bu kayıtlarla ilgili bilgi vermekle, e)ulusal sağlık ve emniyet standartlarına uyarak, ihtiva ettiği kirleticilerden dolayı çalışanlar için risk arz eden AEEE lerin kabulünü red etmekle, yükümlüdürler. AEEE lerin iadesinin son kullanıcı için zorlaştırılmaması ve ücretsiz olması şartıyla, satıcılar üreticilerle birlikte bu maddede tarif edilen sistem yerine alternatif bir iade sistemini oluşturabilecektir. Bu durumda, alternatif sistem uygulamak isteyen satıcılar, Bakanlığa müracaat edecektir. Bu müracaatı, dağıtıcı ve satıcılar üreticilerle birlikte toplu şekilde sunulabilecektir. Bakanlık 3 ay içerisinde taleplere cevap verecektir. Tüketicilerin sorumlulukları MADDE 11-(1) Elektrikli ve elektronik ekipman tüketicileri; a)aeee leri evsel katı atıklarla karıştırmamakla, b)aeee lerini satış yerleri, dağıtım bayileri veya belediyeler tarafından bildirilen toplama noktalarına götürmek veya yeni ürün aldıklarında satış yerinde eskisiyle değiş tokuş yapmakla, yükümlüdürler. AEEE işleme ve geri dönüşüm tesisi yöneticilerinin yükümlülükleri MADDE 12-(1) İşleme ve geri dönüşüm tesislerini işletenler; a)aeee lerin işlenmesi için piyasada bulunan en iyi geri kazanım ve geri dönüşüm teknolojilerini sağlamakla, b)kayıt tutmak, bu kayıtlara üreticiler tarafından ulaşılabilmesini sağlamak, her yıl işlenen AEEE lerin miktarları, kabul edilen AEEE lerin cinsleri ve özellikleri ve tesisten çıkan malzemeler ile ilgili Bakanlığa rapor sunmakla, c)bu raporları her sene 1 Temmuz tarihinden evvel Bakanlığa teslim etmek ve raporların birer nüshasını tesiste en az 5 yıl boyunca tutmakla, ç)bu yönetmeliğin 2 nolu ekinde verilen hükümlere uymak ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği uyarınca tesis için ruhsat almakla, yükümlüdürler. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Taşıma ile İlgili Hükümler Atık elektrikli ve elektronik eşyaların taşınması MADDE 13-(1) AEEE ların uluslararası ticareti, ithalatı, ihracatı ve nakliyatı için, 2872 nolu Çevre Kanunu nun Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği nde verilen hükümler geçerlidir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Geçici Depolama ve İşleme Tesisleri İçin Özel Şartlar

8 AEEE geçici depolama ve işleme tesisleri için özel hükümler MADDE 14-(1) -Atık elektrikli ve elektronik eşyaların geçici ve işleme tesisleri için aşağıdaki şartlara uyulur: a)aeee ların geçici depolanması ve işlenmesi Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği nin hükümlerine ve bu yönetmeliğin 3 nolu ekine uygun olarak gerçekleştirilecektir. b)ozon tabakasına zarar veren maddeleri ve karışımları ihtiva eden ve bu yönetmeliğin 1A nolu ekinde tarif edilen ekipman kapsamına giren atık buzdolapları ve derin dondurucuları ticarî amaçla bulundurmak yasaktır. c)bu maddenin 2 nolu fıkrasında tarif edilen işleme yöntemlerine göre buzdolapları ve derin dondurucular çevreye uygun bir şekilde işleme tabi tutulacaktır. Bakanlık bu konuda özel işleme yöntemleri ile ilgili tebliğ yayımlayacaktır. ç)ayrı toplanan veya iade edilen AEEE lari katı atık yakma tesislerinde imha etmek yasaktır. BEŞİNCİ BÖLÜM İşleme Tesislerine Ön Lisans ve Lisans Verilmesi İşleme tesislerine ön lisans verilmesi MADDE 15-(1) Geri kazanım tesisi kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, kuracakları tesisle ilgili her türlü plan, proje, rapor, teknik veri, açıklamalar ve diğer dokümanlarla birlikte Bakanlığa başvurur. Bu tür tesisler için yapılacak çevresel etki değerlendirmesi çalışmalarında, tesise kabul edilecek atık türleri ve elde edilen ürünler dikkate alınarak, geri kazanım tesisinin teknolojisinin uygunluğu konusunda uzman bir kuruluş ile bir üniversitenin ilgili bölümünden alınacak birer teknik rapor çerçevesinde inceleme ve değerlendirme yapılır. Ön lisans başvurularında Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Belgesi veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Belgesi ile bunlara ilişkin Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporları ve bu Yönetmeliğin..no lu ekinde belirtilen diğer bilgi ve belgelerin bulunması zorunludur. Bu çerçevede Bakanlık projeyi inceler, uygun görmesi halinde projeye ön lisans verir. İşleme tesislerine lisans verilmesi MADDE 16-(1) İşletme tesisi işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler Bakanlıktan lisans almak zorundadırlar. İşletme tesislerine lisans verilmesi aşamasında bu Yönetmeliğin.. no lu ekinde verilen bilgi ve belgeler talep edilir. İşletme tesisi işletmecisi Bakanlığa lisans başvurusu yaptığında, işletme esnasında bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak çalıştığını belgelemek amacıyla Bakanlıkça belirlenecek bir süre için tesise Geçici Çalışma İzni verilir. Tesis bu izin süresince Bakanlığın denetimi altında faaliyet gösterir. Bu izin 1 (bir) yılı geçmeyecek şekilde uygulanır. Tesisin geçici çalışma izni süresince ön lisansta belirtilen işletme şartlarını sağlayamaması durumunda, durum düzeltilinceye kadar tesisin faaliyeti durdurulur. Ön lisans verilen tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığının; Bakanlık koordinasyonunda bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen teknik raporu hazırlayanlar tarafından oluşturulacak komisyonca yerinde tespit edilmesi, işletme planının değerlendirilip uygunluğunun tespit edilmesi ve Geçici Çalışma İzni süresinde tesisin işletme koşullarını sağlayabildiğine karar verilmesi halinde Bakanlıkça tesise işletme lisansı verilir. Bu lisans 3

9 yıl süre ile geçerlidir, gerekli durumlarda şartlı verilebilir. Lisans devredilecek ise Bakanlığa başvurulur ve lisans yenilenir. Lisansın iptali MADDE 17-(1) - Bakanlıkça veya ilgili Valilikçe yapılan denetimlerde tesisin verilen lisansa uygun olarak çalıştırılmadığı, mevzuatta istenen şartların yerine getirilmediği, ilgili ölçümlerin düzenli olarak yapılmadığı veya kaydedilmediğinin tespit edilmesi halinde işletmeciye, tespit edilen aksaklıkların düzeltilmesi için aksaklığın önemine ve kaynağına göre bir ay ile bir yıl arasında süre verilir. Bu süre sonunda yapılan kontrollerde aksaklığın devam ettiği tespit edilirse, tespit edilen aksaklığın niteliğine göre 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca faaliyet geçici olarak durdurulur. Faaliyeti geçici süre ile durdurulan işletmenin süre sonunda yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde lisansı iptal edilir. Lisansı iptal edilen işletme için yeniden lisans alınmak üzere bu Yönetmeliğin 16 nci maddesine göre yeniden Bakanlığa başvurulabilir. Lisans işlemleri tamamlanana kadar tesis çalışamaz. İşleme tesislerinin lisanslandırılması MADDE 18-(1) AEEE işleme tesislerinin lisans müracaatlarında Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Belgesi veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Belgesi ile bunlara ilişkin çevresel etki değerlendirmesi raporu veya proje tanıtım dosyası ve Ek 2 deki işleme yöntemleride dikkate alınarak Ek... de belirtilen bilgi ve belgelerin bulunması zorunludur. Geçici depolama tesisleri için Ek... da belirtilen teknik hükümler dikkate alınacaktır. Bertaraf tesisleri Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, geri kazanım tesisleri ise ilgili olduğu yönetmelik hükümlerine tabidir. Söküm Tesisleri: A. Soğutucu ve dondurucular için geri dönüşüm adımları 1. Soğutkanlar, yağlar ve kompresör a. Bütün akışkanlar sistemden çekilmelidir (emilmelidir), b. Soğutkanlar yağdan ayrıştırılmalıdır. c. Toplanan gaz miktarı sistemden beklenen gazın %90 ına eşit veya fazlası olmalıdır. d. Bütün ayrıştırılan tehlikeli ve/veya kontrollü atıklar, gazların ve tehlikeli atıkların kontrollü olarak geri kazanıldıkları veya imha edildikleri veya imha edilecekleri tesislere sevkedildikleri fatura ve irsaliyeler ile belgelenmelidir. e. Kompresör yağları yasal yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmeli veya lisanslı bertaraf tesislerine gönderilmelidir(normal yakma fırınlarında kullanılabilir). Bütün çıkan bu malzemelerin toplanması ve depolanması için yukarıda belirtilen taşıma ve depolama şartlarına uyulmalıdır. ilgili yönetmeliklerde belirtilen taşıma ve depolama şartlarına uyulmalıdır. 2. a. Ayrıştırılan ve toplanan CFC/HCFC ler çevreye zarar vermeden uygun şartlarda bertaraf edilmeli veya lisanslı bertaraf tesisilerine sevkedildikleri belgelenmelidir b. Zararlı atıklar yasa ve yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir. PÜ geri dönüşümünde CFC/HCFC kalıntısı %0.2 den az olmalıdır.(ab normlarından kontrol edilmelidir) c. Ayrıştırılan malzemelerdeki poliüretan kalıntısı %0.5 in altında olmalıdır. Bu malzeme ve malzemelerin bulunduğu komponentler geri kazanım için nihai tesislere gönderilebilir.

10 d. Kablo gruplarında ve benzer komponentlerde malzeme ayrıştırılmasında yakma kesinlikle kullanılmamalıdır. B.Televizyonlar için geri dönüşüm adımları (EKLENECEK) ALTINCI BÖLÜM AEEE Kota Uygulaması Toplama Hedefleri MADDE 19-(1) a)üreticiler, Çizelge 1 de verilen hedeflere uyarak,... yılına kadar en az 4 kg/(kişi*yıl) AEEE nin ayrı toplanmasını sağlayacaklardır. Çizelge 1 Yıl Toplama hedefi [kg/(kişi*yıl)] 2009 (ihtiyarî) b)bakanlık, teknik ve ekonomik veri ve tecrübelere dayanarak ve üreticilerin önerilerini de dikkate alarak,... tarihine kadar yeni bağlayıcı hedefleri belirleyecektir. Bu hedeflerin belirlenmesinde, evvelki yıllarda evsel kullanıcılara satılan EEE miktarları esas alınabilecektir. Geri dönüşüm ve geri kazanım hedefleri MADDE 20-(1) a)üreticiler,...yılına kadar Çizelge 2 de verilen geri kazanım ve Çizelge 3 te verilen geri dönüşüm hedeflerine ulaşacaktır. Hedefler, ayrı toplanan AEEE miktarlarını esas alınarak, ağırlık % olarak belirlenmiştir. b)bakanlık, teknik ve ekonomik veri ve tecrübelere dayanarak ve üreticilerin önerilerini de dikkate alarak,... tarihine kadar hem Ek 1A da tarif edilen 8 inci atık grubu için bağlayıcı hedefleri belirleyecek, hem de diğer atık grupları için verilen hedefleri gözden geçirip yeniden belirleyecektir. Bu hedeflerin belirlenmesi için, evvelki yıllarda evsel kullanıcılara satılan EEE miktarları esas alınabilecektir. Çizelge 2: Geri kazanım hedefleri (toplanan AEEE üzere ağırlık %) Yıllar Ek 1A da belirlenen atık grupları (Toplanan AEEE üzere hesaplanan ağırlık %) Büyük ev eşyaları (%) Küçük ev aletleri (%) Bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları (%) Tüketici ekipmanları (%) Işıklandırma cihaz ve aletleri (%)

11 Gaz deşarj lambaları Elektrikli ve elektronik aletler (%) Oyuncaklar, eğlence, spor aletleri (%) Tıbbî cihazlar (%) İzleme ve kontrol aletleri (%) Otomatlar (%) Çizelge 3:Geri dönüşüm hedefleri (toplanan AEEE üzere ağırlık %) Ek 1A da belirlenen atık grupları Yıllar Büyük ev eşyaları (%) Küçük ev aletleri (%) Bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları (%) Tüketici ekipmanları (%) Işıklandırma cihaz ve aletleri (%) Gaz deşarj lambaları Elektrikli ve elektronik aletler (%) Oyuncaklar, eğlence, spor aletleri (%) Tıbbî cihazlar (%) İzleme ve kontrol cihaz ve aletleri (%) Otomatlar (%) YEDİNCİ BÖLÜM AEEE Toplama ve Geri Dönüşüm Faaliyetlerinin Finansmanı Evsel AEEE Yönetiminin Finansmanı MADDE 21-(1) a)üreticiler, tarihine kadar toplama noktalarına veya tesislerine teslim edilen veya satıcılara iade edilen evsel AEEE lerin toplanması, nakliyesi, işlenmesi, geri dönüşümü ve geri kazanımı ile çevresel açıdan uygun bertarafının maliyetini üstlenecektir. b). tarihinden sonra piyasaya sürülen ürünler için, her üretici kendi ürünlerinin oluşturduğu AEEE dan kaynaklanan ve bu maddenin birinci fıkrasında tarif edilen yönetim

12 çalışmalarının maliyetini üstlenecektir. Her üretici kendi tercihine göre bu yükümlülüğü tek başına veya müşterek bir uyum organizasyonuna katılarak yerine getirebilecektir. c)her üretici, piyasaya bir ürün sürdüğünde, bütün AEEE yönetim giderlerinin karşılanacağına ve bütün ürünlerin Madde 21 e göre işaretlendireceğine dair bir garanti verecektir. Bu garanti, sözkonusu ürün için bu Maddenin 1inci paragrafında tarif edilen işlemlerin maliyetinin karşılanmasını sağlayacaktır. Bu garanti, bu maddenin birinci fıkrasında tarif edilen işlemlerin finansmanı için bir teminat teşkil edecektir. Garanti olarak, üreticinin AEEE yönetimi ve bunun finansmanına ilişkin uygun bir organizasyona katılması, bir geri dönüşüm sigortası veya bloke edilen bir banka hesabı bir banka teminatı kabul edilebilecektir. ç)paragraf 2 de verilen tarihten evvel piyasaya sürülen ürünlerden kaynaklanan AEEE lerin (tarihî atık) ve sahipsiz AEEE lerin yönetim maliyeti, bu maliyetin ortaya çıktığı zaman piyasada faaliyet gösteren bütün üreticilerin piyasadaki paylarına göre orantılı olarak katıldıkları müşterek bir veya birkaç sistem tarafından karşılanacaktır. d)bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 8 yıllık bir geçiş süresi için (bu süre, Ek 1A da tarif edilen 1 nolu ürün sınıfı için 10 yıl olacaktır), üreticiler tarihî atıkların toplanması, işlenmesi, geri dönüşümü ve çevresel açıdan uygun bertarafından kaynaklanan ilâve maliyeti, ürün fiyatından ayrı olarak gösterebilecektir. Bu imkândan faydalanan üreticiler, gösterilen maliyetin gerçek maliyetten daha yüksek olmamasını sağlayacaktır. e)elektronik iletişim vasıtasıyla elektrikli veya elektronik eşya satan üreticiler, Türkiye de bulunan bir kullanıcıya yapılan satışlar için bu maddede verilen hükümlere uymak zorundadırlar. Evsel olmayan AEEE yönetiminin finansmanı MADDE 22-(1) a).. tarihine kadar, üreticiler, bu tarihten itibaren piyasaya sürülen ürünlerden kaynaklanan evsel olmayan AEEE lerin toplama, nakliye, işleme, geri dönüşüm, geri kazanım ve çevre dostu bertaraf giderlerinin maliyetini münferit veya müşterek olarak üstlenecek bir sistem geliştirmiş olacaktır. b)eşdeğer veya aynı işlevi gören yeni ürünlerle değiştirilen AEEE hariç, Paragraf (a) da verilen tarihten evvel piyasaya sürülen ürünlerden kaynaklanan AEEE lerin (tarihî atık) ve sahipsiz AEEE lerin yönetim maliyeti kullanıcıya aittir. c)üreticiler ve evsel kullanımı hariç, EEE kullanıcıları bu yönetmeliğin hükümlerine dokunmaksızın, başka finansman yöntemlerini uygulayan anlaşmalara varabilecektir. SEKİZİNCİ BÖLÜM Bilgilendirme Kullanıcı bilgileri MADDE 23-(1) a)üreticiler, evsel EEE kullanıcılarına, 1-AEEE lerini karışık evsel atık olarak bertaraf etmeyip ayrı toplamaları gerektiğine, 2-Kullanabilecekleri iade ve toplama sistemlerine, 3-AEEE tekrar kullanımı, geri dönüşümü ve diğer geri kazanım şekillerinde kendi rol ve sorumluluklarına, 4-EEE lerde bulunan tehlikeli maddelerin çevre ve insan sağlığı üzerine olan olası etkilerine, 5-Ek 4 te verilen simgenin anlamına, dair bilgi vermek ve bulundurmakla yükümlüdür.

13 b)bakanlık, üreticilerle birlikte tüketicilerin AEEE toplanmasına katkıda bulunmaları ve tekrar kullanım, işleme ve geri kazanım prosesini kolaylaştırmalarına yönelik önlemler alacaktır. c)karışık evsel atıklarla birlikte bertaraf edilen AEEE miktarını azaltmak ve ayrı toplamayı kolaylaştırmak amacıyla, üreticiler... tarihinden sonra piyasaya sürülen elektrikli ve elektronik ekipmanları Ek 4 te verilen simge ile işaretlendirecektir. d)bazı müstesna durumlarda, meselâ ürünün büyüklüğü veya işlevinden dolayı gerektiğinde, bu simge ambalaj, kullanım kılavuzu veya EEE nin garanti belgesi üzerine basılabilecektir. İşleme ve geri dönüşüm tesislerine verilecek bilgiler MADDE 24-(1) a)aeee lerin tekrar kullanımını ve bakım, geliştirme, toplama ve geri dönüşüm dahil düzgün ve çevre dostu işlenmesini sağlamak için, üreticiler her yeni EEE için piyasaya sürmeden evvel, tekrar kullanma ve işleme bilgilerini oluşturmak ve bulundurmakla yükümlüdürler. Bu bilgilerde tekrar kullanım kuruluşları (ikinci el tüccarları/ tamirciler), işleme ve geri dönüşüm tesislerinin bu yönetmeliğin hükümlerine uymaları için gerekli seviyede değişik EEE bileşenleri ve kullanılan malzemeler ve EEE lerin ihtiva ettikleri tehlikeli madde ve karışımlar açıklanacak ve tanımlanacaktır. Söz konusu bilgi, yazılı el kitabı veya elektronik şekilde tekrar kullanım, işleme ve geri dönüşüm kuruluşlarının kullanımına sunulacaktır. b)üreticiler,...tarihinden itibaren piyasaya sürülen bütün EEE lerin üzerinde üretici firmanın kim olduğunu net, anlaşılabilir şekilde gösteren bir simge bulunduracaktır. Ayrıca, EEE lerin piyasaya sürüldükleri tarihin kesin olarak belirlenmesi için, 1 Temmuz 2008 den sonra her EEE nin üzerinde hangi tarihte piyasaya sürüldüğü net olarak açıklanacaktır. DOKUZUNCU BÖLÜM Bilgilendirme ve Raporlama MADDE 25-(1) a)bakanlık bir üretici kaydını oluşturacak ve piyasaya sürülen elektrikli ve elektronik eşyaların üretim miktarları, cinsleri ve sınıfları, değişik sistemlerle Türkiye de toplanan, tekrar kullanılan, geri dönüşüm ve geri kazanıma tabi tutulan veya ihraç edilen AEEE ler konusunda ağırlık ve adet esaslı bilgi toplayacaktır. b)elektronik iletişim yoluyla EEE satan üreticiler Madde 9 un hükümleri uyarınca bilgi vermek ve Bakanlığı piyasaya sürdükleri elektrikli ve elektronik eşyaların miktarları ve cinsleri ile ilgili bilgilendirmekle yükümlüdür. ONUNCU BÖLÜM Diğer Hükümler

14 Yönetmeliğe aykırılık MADDE 26-(1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık halinde 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili cezai hükümleri uygulanacaktır. Düzenleme yetkisi MADDE 27-(1) - Aksine hüküm bulunmadığı hallerde Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere her türlü düzenlemeyi yapmakla yetkilidir. Geçici Hükümler Yürürlük MADDE 28-(1) Bu Yönetmelik... tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 29-(1) - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür

15 ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYA KATEGORİLERİ EK 1 A 1. Büyük ev eşyaları 2. Küçük ev aletleri 3. Bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları 4. Tüketici ekipmanları 5. Aydınlatma ekipmanları 6. Elektrikli ve elektronik aletler (büyük ve sabit sanayi aletleri hariç olmak üzere) 7. Oyuncaklar, eğlence ve spor aletleri 8. Tıbbî cihazlar 9. İzleme ve kontrol aletleri 10. Otomatlar

16 EK 1 B EK IA DAKİ KATEGORİLERİN AYRINTILI LİSTESİ 1. Büyük ev eşyaları a)büyük soğutucu cihazlar b)buzdolapları c)dondurucular ç)gıdaların soğutulması, korunması ve saklanması için kullanılan diğer büyük cihazlar d)çamaşır makineleri e)çamaşır kurutma makineleri f)bulaşık makineleri g)pişirme cihazları ğ)elektrikli ocaklar h)elektrikli saclar ı)mikrodalga fırınlar i)gıda pişirici ve hazırlayıcı diğer büyük cihazlar j)elektrikli ısıtıcılar k)elektrikli radyatörler l)odaların, yatakların ve oturma gruplarının ısıtılmasında kullanılan diğer büyük cihazlar m)elektrikli vantilatörler/aspiratörler n)iklimlendirme cihazları o)diğer fan, havalandırma ve iklimlendirme ekipmanları ö) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer büyük ev eşyaları 2. Küçük ev aletleri a)elektrikli süpürgeler b)halı yıkama makineleri c)diğer temizleme makineleri ç)örgü, dokuma, dikiş makineleri ve diğer kumaş işleyici makineler d)ütü makineleri, ütüleme ve diğer giysi bakım aletleri e)tost makineleri f)kızartma makineleri g)öğütücüler, kahve makineleri, paketleme cihazları ğ)elektrikli bıçaklar h)saç kesimi, saç kurutucu, diş fırçalama, tıraş, masaj ve diğer vücut bakım aletleri ı)duvar ve kol saatleri ve diğer zaman ölçümü ve göstergesi veya kaydı için kullanılan aygıtlar i)tartılar j) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer küçük ev aletleri 3. Bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları a)merkezi veri işlemesi: 1)Ana bilgisayarlar (Mainframe) 2)Mini bilgisayarlar 3)Yazıcı Birimleri b)kişisel bilgisayar ekipmanları: 1) Kişisel bilgisayarlar (Merkezi işleme birimi, fare, ekran ve klavye dahil) 2) Dizüstü bilgisayarlar (Merkezi işleme birimi, fare, ekran ve klavye dahil olak üzere notebook, laptop vb.) 3) Avuçiçi bilgisayarlar (Notepad vb.) 4)Yazıcılar

17 5)Kopyalama ekipmanı 6)Elektrikli ve elektronik daktilolar 7)Cep ve masa hesap makineleri ve elektronik bilgi toplama, muhafaza etme, işleme, sunma veya iletme için kullanılan diğer ürün ve ekipmanlar 8)Kullanıcı terminalleri ve sistemleri 9)Faks makineleri 10)Teleks 11)Telefonlar 12)Ankesörlü telefonlar 13)Kablosuz telefonlar 14)Cep telefonları 15)Telesekreterler ve telekomünikasyon vasıtasıyla ses, görüntü ve başka bilgilerin iletilmesi için kullanılan diğer ürün ve ekipmanlar 16)Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları 4. Tüketici ekipmanları a)radyo alıcıları b)televizyon alıcıları c)video kameraları ç)video kaydediciler d)hi-fi kaydediciler e)ses yükselteçleri f)müzik enstrümanları g)telekomünikasyon dışında görüntü ve sesin dağıtımını sağlayan sinyaller ve diğer teknolojiler de dahil olmak üzere, görüntü ve ses kaydı veya bunların reprodüksüyonu amacıyla kullanılan diğer ürün ve ekipmanlar ğ)elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer tüketici ekipmanları 5. Aydınlatma ekipmanları a)evsel kullanım hariç floresan ampuller b)düz floresan lambalar c)kompakt floresan lambalar ç)basınçlı sodyum lambalar ve metal halit lambalar dahil olmak üzere, yüksek güçlü deşarj lambaları d)düşük basınçlı sodyum lambalar e)akkor flamanlı ampuller hariç ışık verme veya ışık kontrolü için kullanılan diğer ekipmanlar f)elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer aydınlatma ekipmanları 6. Elektrikli ve elektronik aletler (büyük ve sabit sanayi aletleri hariç olmak üzere) a)matkaplar b)testereler c)dikiş makineleri ç)ahşap, metal veya diğer malzemelerin işlenmesinde kullanılan torna, değirmen, kumlama, zımpara, kesme, parçalama, delme, delik açma, dövme, katlama, eğme ve diğer işleme aletleri d)perçinleme, çivileme, vidalama; perçin, çivi ve vida sökme ve benzer işlemler için kullanılan aletler e)kaynak, lehim makineleri ve benzer makineler f)sıvı veya gaz halindeki maddelerin sprey, dağıtma, sürme veya diğer şekillerde uygulanması için kullanılan ekipmanlar

18 g)çim biçme ve diğer bahçıvanlık işlerinde kullanılan aletler ğ)elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer elektrikli ve elektronik aletler 7. Oyuncaklar, eğlence ve spor ekipmanları a)elektrikli tren ve yarış arabası takımları b)el tipi video oyun konsolları c)video oyunları ç)bisiklet sürme, koşma, kürek çekme vb. sporlar için kullanılan bilgisayarlar d)elektrikli veya elektronik spor aletleri e)jetonlu makineler f) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer oyuncaklar, eğlence ve spor aletleri 8. Tıbbî cihazlar (emplantasyon ürünleri ve hastalık bulaşıcı temaslarda bulunan ürünler hariç) a)radyoterapi ekipmanı b)kardiyoloji ekipmanı c)diyaliz ç)sun î teneffüs tertibatı d)nükleer tıp ekipmanı e)tüp teşhisleri için gerekli laboratuvar ekipmanı f)analiz ekipmanı g)derin dondurucular ğ)üreme testleri h)hastalıkların, yaraların ve sakatlıkların tespit edilmesi, önlenmesi, izlenmesi, iyileştirilmesi, hafifletilmesi için kullanılan diğer cihaz ve aletler ı) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer tıbbi cihazlar 9. İzleme ve kontrol aletleri a)duman dedektörü b)isı ayarlayıcıları c)termostatlar ç)evsel veya laboratuvar ortamında kullanılan ölçme, tartma ve ayarlama cihaz ve aletleri d)endüstriyel tesislerde kullanılan diğer kontrol ve izleme enstrümanları (örneğin kontrol panelleri) e) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki izleme ve kontrol aletleri 10. Otomatlar a)sıcak içecek otomatları b)sıcak veya soğuk şişe veya kutu otomatları c)katı ürünler için otomatlar ç)para otomatları d)otomatik şekilde her çeşit ürün teslim eden bütün aletler e) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer otomatlar

19 EK 2 ATIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİK EŞYA İÇİN ÖNGÖRÜLEN UYGUN İŞLEME YÖNTEMLERİ 1)Ayrı toplanan tüm AEEE lerden en azından aşağıdaki maddeler, karışımlar ve bileşenler uzaklaştırılmalıdır: Poliklorlü bifeniller (PCB) ihtiva eden kondansatörler Şalter veya arka lambaları gibi civa ihtiva eden parçalar Piller Genel olarak bütün cep telefonlarının basılı devir kartları, ayrıca devre kartının yüzölçümü 10 cm 2 den büyük olan diğer eşyaların basılı devre kartları Renkli toner dahil olmak üzere sıvı ve katı toner kartuşları Alev geciktirici madde ihtiva eden plastikler Asbestli atıklar ve asbest ihtiva eden bileşenler Katod ışın boruları Kloroflorokarbonlar (CFC), Hidrokloroflorokarbonlar (HCFC)veya Hidroflorokarbonları (HFC) ve hidrokarbonları (HC) Gaz deşarj lâmbaları Yüzölçümü 100 cm 2 den büyük olan sıvı kristal göstergeler (gerekirse bulundukları kap ile birlikte), gaz deşarj lâmbaları vasıtasıyla ışıklandırılan bütün sıvı kristal göstergeler Haricî elektrik kabloları Erimez seramik lifleri ihtiva eden bileşenler Radyasyon ile ilgili yasa ve yönetmeliklerde verilen emniyet limitlerinin altında kalanlar hariç, radyoaktif maddeleri ihtiva eden bileşenler Yüksekliği ve çapı 25 mm yi geçen veya benzer bir hacme sahip olan ve tehlikeli madde ihtiva eden elektrolit kondansatörler. Bu maddeler, karışımlar ve bileşenler Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği nin hükümlerine uygun şekilde geri kazanılacak, geri dönüştürülecek veya bertaraf edilecektir. 2)Aşağıdaki AEEE parçalar tarif edildiği şekilde işlem görecektir: Katod ışın boruları: Fluoresan tabaka giderilmelidir. Soğutma devreleri ve köpüklerde bulunan ve ozon tabakasına zarar veren veya sera etkisine katkı katsayısı (GWP) 15 ten yüksek olan gazları ihtiva eden eşyalardan bu gazlar uygun şekilde çıkarılmalı ve işlem görmelidir. Ozon tabakasına zarar veren gazlar, Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre işlem görecektir. Gaz deşarj lâmbaları: Civa giderilecektir. 3)Çevresel yararlar ile geri dönüşüm ve geri kazanımın faydaları dikkate alınarak, bu ekin birinci ve ikinci paragrafında öngörülen işlemler eşyanın bütün veya kısmen geri kazanılmasını ve geri dönüştürülmesini engellemeyecek şekilde gerçekleştirilecektir.

20 TEKNİK HÜKÜMLER EK 3 1)AEEE lerin işlem görmeden evvel depolandıkları geçici depolama alanları için minimum koşullar: Zemini geçirimsiz olacak ve taşkın veya sızıntı sularının toplanması için yeterli toplama kanalları bulunacaktır. Gerektiğinde ayrıca dekantör ve yağ giderici altyapı bulundurulacaktır. Hava koşullarına karşı dayanıklı bir çatı altında depolama yapılacaktır. 2)AEEE işleme tesisleri için minimum koşullar: İşlenen atıkların tartılması için terazi, tartı veya kantar Zemini geçirimsiz olacak ve taşkın veya sızıntı sularının toplanması için yeterli toplama kanalları bulunacaktır. Gerektiğinde ayrıca dekantör ve yağ giderici altyapı bulundurulacaktır. Sökülmüş yedek parçaları için uygun bir depo bulunacaktır. Pil, PCB veya PCT ihtiva eden kondensatör ve radyoaktif atık gibi diğer tehlikeli atıklar için uygun konteynerler bulundurulacaktır. Sağlık ve çevre konusundaki yasa ve yönetmeliklere uygun su ve atıksu arıtma ekipmanı bulundurulacaktır.

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; pil ve akümülatörlerin üretiminden başlayarak nihai

Detaylı

İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ

İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ AYBA ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. İZMİR, 1. BASKI AYBA ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; pil ve akümülatörlerin üretiminden başlayarak nihai

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli atıkların, üretiminden nihai

Detaylı

- Ara Depolama ve Arıtma Tesisleri ile İlgili Hükümler. - Bertaraf Tesislerine Lisans Verilmesi ile İlgili Hükümler

- Ara Depolama ve Arıtma Tesisleri ile İlgili Hükümler. - Bertaraf Tesislerine Lisans Verilmesi ile İlgili Hükümler TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 27 Ağustos 1995 tarih ve 22387 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, İlkeler - Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Detaylı

1/44 : KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi : 14.03.1991. Resmi Gazete Sayısı : 20814

1/44 : KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi : 14.03.1991. Resmi Gazete Sayısı : 20814 İlgili Bakanlık Yönetmelik Adı : Çevre ve Orman Bakanlığı : KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı : 20814 14.3.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU İÇERİK 1 SANAYİDE TÜRK ÇEVRE MEVZUATI UYGULAMALARI...6 1.1. Katı Atıkların Yönetimi...6 1.2. Sanayide Ambalaj Atıkları Yönetimi...7 1.2.1. Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri...8

Detaylı

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIġ LASTĠKLERĠN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIġ LASTĠKLERĠN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ 25 Kasım 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26357 Çevre ve Orman Bakanlığından: 1. Değişiklik 30.03.2010 tarih ve 27537 sayı YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIġ LASTĠKLERĠN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1586 25/11/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi ANEL DOĞA ENTEGRE GERİ DÖNÜŞÜM ENDÜSTRİ A.Ş. BAĞDAT CADDESİ UZAY ÇIKMAZI KARTEPE / KOCAELİ KARTEPE / KOCAELİ İlgi:

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı

Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli

Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli Doç. Dr. Yusuf GÜNEŞ İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Çevre ve Orman Hukuku Anabilim Dalı İSTANBUL - 2010 Genel olarak Atık türleri Atıkların yönetimi

Detaylı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; hertürlü atık ve artığın çevreye zarar verecek şekilde,

Detaylı

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden;

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden; KANUN NO: 2872 ÇEVRE KANUNU Kabul Tarihi: 9 Ağustos 1983 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 11 Ağustos 1983 - Sayı: 18132 5.t. Düstur, c.22 - s.499 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ MADDE 1- (Değişik:

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 KATI ATIKLARIN KONTROLU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü atık ve artığın çevreye zarar

Detaylı

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. R. Gazete No. 20814 R.G. Tarihi: 14.3.1991 Devlet Bakanlığından: --------------------- KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü atık

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK 26 Mart 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27533 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi,

Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi, ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası: 2872 Kabul Tarihi: 09/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18132 BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ: Madde 1 -

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ T.C. ÇEVRE BAKANLIĞI KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ - 14.3.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıș; - 03.04.1991 tarih ve 20834 sayılı Resmi Gazete de - 22.02.1992 tarih ve 21150 sayılı

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

İSTANBUL İLİ BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU

İSTANBUL İLİ BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU İSTANBUL İLİ BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU 1 1.GİRİŞ Bu rapor; 27/10/2010 tarih 27742 sayılı resmi Gazete de yayınlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 KATI ATIKLARIN KONTROLU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü atık ve artığın çevreye zarar

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Revizyon 1 : AĞUSTOS 2010 İlk yayınlanma : TEMMUZ 2007 İÇİNDEKİLER Bölüm I. Genel Amaç ve Kapsam 4 Tanımlar 4 İlkeler 6 Yükümlülük 7 Bölüm

Detaylı