ATIK ELEKTRIKLI VE ELEKTRONIK EŞYALARIN (AEEE) KONTROLÜ YÖNETMELIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATIK ELEKTRIKLI VE ELEKTRONIK EŞYALARIN (AEEE) KONTROLÜ YÖNETMELIĞI"

Transkript

1 ATIK ELEKTRIKLI VE ELEKTRONIK EŞYALARIN (AEEE) KONTROLÜ YÖNETMELIĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; elektrikli ve elektronik atıkların üretiminden başlayarak nihai bertarafına kadar; a)elektrikli ve elektronik atıkların oluşumunu ve bertaraf edilecek atık miktarının azaltılması amacıyla uygulanan tekrar kullanım, geri dönüşüm ve diğer geri kazanım yöntemlerinin desteklenmesi, teşvik edilmesi ve aynı zamanda bunların işlenmesi ve bertarafı ile iştigal eden ticarî kuruluşların çevresel veriminin arttırılmasına, b)elektrikli ve elektronik eşyaların tasarımı ve üretimi aşamasında, sökümü ve geri kazanımının, ayrıca tekrar kullanım ve geri dönüşümünün dikkate alınması ve kolaylaştırılmasının teşvik edilmesine, bununla ilgili gerekli programların geliştirilmesine, c)kullanılmış AEEE lerin toplanması ve taşınması için üretici sorumluluğu kapsamında gerekli sistemin oluşturulmasına, ç)aeee lerin tekrar kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımı için teknik ve idari standartların belirlenmesine, d)aeee lerin insan ve çevre sağlığı için risk teşkil edecek şekilde alıcı ortama verilmesinin önlenmesine, e)elektrikli ve elektronik eşyaların çevreyle uyumlu üretiminin ve tasarımının gerçekleştirilmesinin sağlanmasına, f)aeee lerin ithalatı, ihracatı ve transit geçişi için esasların belirlenmesine, yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi için hukuki ve teknik esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2-(1) Bu yönetmelik, Ek 1A da verilen sınıflara dahil olan elektrikli ve elektronik eşyalar için geçerlidir. Ek 1A da tanımlanan sınıflara giren ürünlerin listesi Ek 1B de verilmiştir. (2)Bu yönetmelik, Ek 1A da verilen sınıflara dahil olan ancak başka bir ekipmanın bir bölümünü oluşturacak şekilde monte edilmiş elektrikli ve elektronik eşyalar için geçerli değildir. Hukukî Dayanak MADDE 3-(1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu nda öngörülen amaç ve ilkeler doğrultusunda, 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun un 1 inci ve 2 nci maddeleri ile 9 uncu maddesinin (h), (o), (t) bentlerine, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu yönetmelikte geçen; a)bakanlık: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığını, b)yönetmelik:atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliğini;

2 c)tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği: sayılı ve 11 Temmuz 1993 tarihli Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğini, ç)tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği: sayılı ve 14 Mart 2005 tarihli Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğini, d)katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği: sayılı ve 14 Mart 1991 tarihli Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğini, e)ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına Dair Yönetmeliği: sayılı ve 29 +Temmuz 1999 tarihli Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına Dair Yönetmeliğini, f)elektrikli ve Elektronik Eşya: EK-1A da verilen sınıflara dahil olan ve alternatif akımla 1000 Volt u, doğru akımla da 1500 Volt u geçmeyecek şekildeki kullanımlar maksadıyla tasarlanmış olan, uygun bir biçimde çalışması için elektrikli akımına veya elektromanyetik alana bağımlı olan eşyaları ve bu akım ve alanların üretimi, transferi ve ölçümüne yarayan eşyaları, g)pbb: Polibromürlü bifenili, ğ)pbde: Polibromürlü difenil eteri, h)dağıtıcı veya Satıcı: Elektronik iletişim yoluyla yapılan satışlar da dahil olmak üzere ticarî olarak kullanıcıya elektrikli veya elektronik eşya ulaştıran tüzel veya gerçek kişileri, ı)ikinci El Satıcıları: AEEE ların başkaları tarafından tekrar kullanılması amacıyla satışını yapan tüzel veya gerçek kişileri, i)atık Elektrikli ve Elektronik Eşya veya AEEE: Ek 1A da tanımlanan kategorilerde yer alan ürünlerin kullanım ömrü dolduğu andaki bütün bileşenleri, unsurları ve ihtiva ettiği sarf malzemeleri, j)evsel AEEE: Evlerden gelen ve ticari, kurumsal, sanayi kaynaklı olup özellikler ve miktar açısından evsel nitelikli olan AEEE, k)tarihsel Atık: Bu yönetmelikte belirtilen tarihten evvel piyasaya sürülen ürünlerden kaynaklanan AEEE, l)sahipsiz Atık: Üreticisi veya ithalatçısı artık piyasada bulunmayan veya tespit edilemeyen AEEE, m)tehlikeli Madde veya Karışım: Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği nde tehlikeli olarak tanımlanan madde veya karışımları, n)önleme: AEEE lerin ve bunların ihtiva ettiği malzemelerde EEE yönetmeliğinde verilen maddelerin miktar ve çevreye verdikleri zararların azaltılmasına yönelik alınan tedbirleri, o)toplama: AEEE lerin bir araya getirilmesi, ayıklanması veya özelliklerine göre tasnif edilmesini, ö)tekrar Kullanma: Toplama noktalarına, dağıtıcılara, geri dönüşüm şirketlerine veya üreticilere iade edilen eşyaların kullanımına devam edilmesi dahil olmak üzere AEEE lerin bütün veya kısmen tasarlandıkları amaç için kullanılmasını, p)geri Dönüşüm: Yakarak enerji kazanma hariç atık malzemelerin asıl veya başka bir kullanım amacıyla bir üretim prosesine tabi tutmayı, r)geri Kazanım:Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin Ek 2B kapsamında bulunan işlem ve prosesler, s)bertaraf: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği nin 2A nolu ekinde tanımlanan bütün işlem ve prosesleri, ş)işleme:aeee lerin arındırma, söküm, parçalama, geri kazanım veya bertaraf için hazırlanması ve AEEE lerin geri kazanımı ile bertarafı amaçlı gerçekleştirilen bütün diğer işlemleri,

3 t)finansman Anlaşması: söz konusu ekipmanın aidiyet transferine bakılmaksızın herhangi bir EEE ın kira, ödünç veya taksitli satış anlaşması veya düzenini, u)üretici: 13/6/2003 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamındaki mesafeli sözleşmeler ile yapılan satışlar da dahil olmak üzere, satış yöntemine bağlı olmaksızın: 1)Kendi markasıyla elektrikli ve elektronik eşya imal eden ve satan, 2)Kendi markasıyla başka tedarikçiler tarafından üretilen elektrikli ve elektronik eşyaları satan, 3)Ticari amaçlarla elektrikli ve elektronik eşya ithal veya ihraç eden gerçek ve tüzel kişileri ifade eder. (2) Bu maddenin (h) bendinin 2 inci fıkrasında tanımlanan üretici tarafından piyasaya sürülen ürünler üzerinde aynı bendin 1 inci fıkrasında tanımlanan üreticinin de markasının bulunması durumunda, ürünlerin üreticisi olarak 1 inci fıkrada yer alan kişi veya kuruluşlar sorumludur. (3) Herhangi bir finansman anlaşması dahilinde finans sağlayan kişi veya kuruluşlar, bu maddenin (u) bendinde belirtilen üretici tanımı koşullarını sağlamadıkları sürece üretici olarak değerlendirilmezler. ifade eder. Genel ilkeler MADDE 5-(1) -Atık elektrikli ve elektronik eşyaların yönetimine ilişkin ilkeler şunlardır; a)atıkların içinde bulunan zararlı maddeleri asgarî seviyeye indirmek, insan sağlığını ve çevreyi korumak amacıyla, elektrik ve elektronik ekipman ile ilgili yapılan tasarım ve geliştirme çalışmalarında, ağır metal, PBDE ve PBB lerin kullanılmaması ve aynı işlevi gören daha çevre dostu malzemelerin tercih edilmesi amaçlanmalıdır. Özellikle kadmiyum kullanımını önlemek amacıyla, teknik olarak mümkün olduğu ve emniyet açısından sakıncalı olmadığı takdirde bunun yerine kullanılabilen maddeler tercih edilmeli ve buna yönelik araştırma yapılmalıdır. b)ürünlerin tekrar kullanımı, tamiri ve ömrünün uzatılmasının getirdiği faydalar göz önünde bulundurularak, ürünler için gerekli yedek parçalar piyasada bulundurulmalıdır. c)aeee lerin özelliklerine uygun işlenmesini ve geri dönüşümünü sağlamak ve istenen seviyede çevre ve insan sağlığını koruyabilmek için, bunların ayrı olarak toplanması gereklidir. Tüketiciler ayrı toplamanın başarısı için faal olarak toplama işlemine katılmalı ve AEEE lerini iade etmeleri için teşvik edilmelidir. Bu maksatla, umuma açık toplama noktaları dahil, evsel AEEE lerin herhangi bir ücret talep edilmeden iade edilebileceği uygun toplama yerlerinin tahsis edilmesi öngörülmektedir. çmümkün olduğu mertebede, AEEE lerin ve bunları oluşturan parçaların, bileşenlerin ve sarf malzemelerinin bütün veya kısmen tekrar kullanılması tercih edilmelidir. Tekrar kullanımın tercih edilemeyeceği durumlarda, ayrı toplanan bütün AEEE ler, yüksek oranda geri dönüşüm ve geri kazanım sağlamak amacıyla, geri kazanım tesislerine gönderilecektir. Ayrıca, üreticiler yeni ürünler için geri dönüştürülmüş malzemeleri kullanmaya teşvik edilecektir. d)evsel EEE kullanıcılarına, AEEE lerini ücretsiz olarak iade etme imkânı sağlanacaktır. Bu husus, belediyelerin ve üreticilerin sorumluluklarına dahildir. e)tarihî ve sahipsiz atıkların yönetimiyle ilgili malî sorumluluk, bu maliyetin ortaya çıktığı zamanda piyasada faal olan bütün üreticiler tarafından orantılı olarak ve müşterek bir finansman sistemiyle üstlenilecektir. f)aeee lerin diğer evsel veya başka atıklarla birlikte depolanması, alıcı ortama verilmesi ve bütün olarak yakılması yasaktır.

4 g)aeee lerin yönetiminden kaynaklanan çevresel zararların giderilmesi ile ilgili tazminat ve diğer maliyetler, kirleten öder ilkesine göre AEEE lerin yönetimi için sorumlu olan gerçek veya tüzel kişilere aittir. ğ)her üretici, kendi tercihine göre yükümlülüklerini münferit olarak veya müşterek bir uyum organizasyona katılarak üstlenebilecektir. Müşterek uyum organizasyonları, küçük veya yeni üreticileri, nadir mamüllerin üreticilerini ve ithalatçıları kapsayacak şekilde oluşturulmalıdır. İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar Bakanlığın görev ve yetkileri MADDE 6-(1) Bakanlık; a)aeee yönetiminin çevre ile uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak program ve politikaları geliştirmek ve belirlemek, ayrıca bu Yönetmeliğin uygulanması için..koordinasyonu sağlamakla, b)üreticiler tarafından AEEE yönetimi amacıyla oluşturulan yönetim planlarını onaylamakla, c)üreticiler, belediyeler ve diğer kurum ve kuruluşlarca uygulanan toplama ve geri dönüşüm programlarını değerlendirmek, gerekli olduğu durumlarda bu yönetmeliğin 20inci maddesinde belirlenen toplama ve geri dönüşüm hedeflerine uyulmasını sağlamak için gerekli önlemleri almakla, ç)aeee yönetimi için en yeni sistem ve teknolojilerin kullanılması amacıyla ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamakla, d)madde 9 da tarif edildiği gibi, üreticilerin beyanları esas alınarak bir kayıt ve denetim sistemini oluşturmak ve sadece bu beyanatı veren üreticilere piyasaya EEE sürmelerini sağlamakla, görevli ve yetkilidir. Mülki amirlerin görev ve yetkileri MADDE 7-(1) - Mahallin en büyük mülki amiri; a)atık yönetimi politikaları çerçevesinde ilde gerekli stratejileri geliştirmek ve uygulamakla, b)elektrikli ve elektronik atıkların oluşumundan bertarafına kadar bütün yönetimlerini kapsayan faaliyetlerin kontrolünü ve periyodik denetimini yapmak, ilgili mevzuata aykırılık halinde gerekli yaptırımın uygulanmasını sağlamakla, c)elektrikli ve elektronik üreticileri veya elektrikli ve elektronik üreticilerinin yetkilendireceği kişi veya kuruluşlar tarafından kurulacak geçici depolama alanlarına izin vermekle, bu alanları denetim altında tutmakla ve izin verilen alanları Bakanlığa bildirmekle, ç)il sınırları içinde oluşan, toplanan ve bertaraf edilen elektrikli ve elektronik atıkların miktarı ile ilgili bilgileri ilgili kuruluşlardan ve belediyelerden temin etmek, değerlendirmek ve yıl sonunda rapor halinde Bakanlığa göndermekle, d)elektrikli ve elektronik atık taşıma araçlarına taşıma lisansı vermekle ve faaliyetlerini denetlemekle, gerekli durumlarda lisansı iptal etmekle ve/veya yenilemekle, e)lisans verilen elektrikli elektonik atık geri dönüşüm ve bertaraf tesislerinin faaliyetlerini izlemek, denetlemek, ilgili mevzuata aykırılık halinde gerekli yaptırımın uygulanmasını sağlamakla, görevli ve yetkilidir. Belediyelerin yetki ve sorumlulukları MADDE 8-(1) - Belediyeler, Büyükşehirlerde Büyükşehir Belediyeleri;

5 a)aeee lerin evsel katı atıklarla birlikte depolama sahalarına kabul etmemekle, b)5393 nolu Belediye Kanunu ve 5216 nolu Büyükşehir Belediyeleri Kanunu nda verilen hükümlere uyarak, Belediye mücavir alanları dahilinde inşa edilecek geri dönüşüm tesislerine ruhsat vermekle, c)üreticilerle birlikte ve inşaat, tesis ile işletme maliyetleri üreticilere ait olmak üzere, tüketicilerin AEEE lerini herhangi bir ücret ödemeden teslim edebílecekleri ve üreticiler tarafından toplama noktası olarak kullanılabilecek veya lojistik ya da geri dönüşüm müteahhitlerine işletilebilecek AEEE kabul noktaları ve geri dönüşüm merkezleri için üreticilere ücretsiz olarak yer tahsis etmekle, ç)bu yerleri Büyükşehir belediyelerinde ve Büyükşehir kapsamındaki ilçe belediyelerinde... tarihine, diğer belediyelerde ise... tarihine kadar oluşturmakla, d)bu toplama noktalarının oluşturulmasında, nüfus yoğunluğu kriterlerine uymakla, e)eee üreticileri veya üçüncü taraflarca gerçekleştirilen AEEE toplama faaliyetlerine destek vermek ve bunları koordine etmekle, f)üreticilerin işbirliği ile, tüketici bilinçlendirme kampanyalarını gerçekleştirmek ve özel veya belediyeler tarafından çalıştırılan atık toplama kuruluşları için eğitim programlarını düzenlemekle, g) Depolama sahalarına gelen AEEE ı işleme tesislerine göndermekle, görevli ve yetkilidir. Elektrikli ve elektronik ekipman üreticilerinin yükümlülükleri MADDE 9-(1) Elektrikli ve elektronik ekipman üreticileri; a)elektrikli ve elektronik eşyaların tasarımı ve üretimi sırasında, atık önleme ve ürünlerin uzun ömürlülüğüne öncelik vermek, ürünlerin kolayca parçalarına ayrılabilmesini, EEE lerinin ve EEE yi teşkil eden unsurların ve malzemelerin tercihen tekrar kullanımını, tekrar kullanımın mümkün olmadığı durumlarda geri dönüşümünü ve geri kazanımını kolaylaştırmakla, b)çevre koruma veya emniyet açısından çok önemli avantaj teşkil etmedikleri takdirde, tekrar kullanımını engelleyecek EEE tasarım şekilleri veya üretim proseslerini kullanmamakla, c)piyasaya bir ürün sürmeden evvel, bu ürüne ilişkin bütün AEEE yönetim giderlerinin karşılanacağına dair bir teminat (uyum şemasına katılım belgesi, geri dönüşüm sigortası veya bloke edilen bir banka hesabı) vermekle, ç)evsel AEEE lerin iadesi için düzenlenen sistemin, son sahiplerine, satıcı ve dağıtıcılara hiç bir ek maliyet getirmemesini sağlamakla, nüfus yoğunluğunu dikkate alarak kolay ulaşılabilir konumlarda yeterli sayı ve sıklıkta toplama noktalarını tesis etmekle, d)... tarihinden sonra piyasaya sürülen ve evsel olmayan AEEE lerin toplanmasını ücretsiz olarak gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesini sağlamakla, e)(d) fıkrasının hükümlerini etkilemeksizin, ve bu yönetmelikte verilen hükümlere uymak şartıyla, evsel AEEE leri toplamak için müşterek veya münferit toplama ve/veya iade alma sistemlerini oluşturmak, işletmek veya işletmeyi üçüncü taraflara devretmekle, f)toplanan ve bir bütün olarak tekrar kullanımı mümkün olmayan bütün AEEE lerin 15. maddenin hükümlerine uygun olarak lisanslandırılmış işleme tesislerine nakledilmesini sağlamakla, g)ayrı olarak toplanan AEEE ler için gerçekleştirilen toplama ve nakliye işlemlerini, AEEE lerin bütün olarak veya kısmen tekrar kullanılabilme ve geri dönüştürülme potansiyelini en iyi şekilde değerlendirilmesine yönelik çalışmaları düzenlemekle, ğ)bu yönetmeliğin yürürlüğe girme tarihinden itibaren en fazla [13 hafta] sonra, Bakanlığa yönetmelikteki hükümlere ne şekilde uymayı planladıklarını gösterir yönetim planlarını Bakanlığa bildirmekle,

6 h)yönetim planında asgari olarak aşağıdaki hususların yer almasının teminiyle; 1)Ek 1 A ve 1B deki kategorilere göre piyasaya sürülecek EEE lerin miktarını, 2)AEEE lerin ne şekilde satıcı, tüketici ve yerel yönetimlerden iade alınacağı veya; 3)İade alınan AEEE lerin ne oranda (ağırlık %) tekrar kullanılacağı ve geri gönüştürüleceği, 4)İade alınan AEEE lerin veya bunların bileşenlerinin ne kadarlık bir oranının (ağırlık %) ve ne şekilde bertaraf edileceği, 5)Toplama, işleme ve geri dönüşüm sisteminin, ayrıca bertaraf maliyetinin Madde 21 e uyarak nasıl karşılanacağı, 6)Sahipsiz AEEE lerin toplama veya iade alma, tekrar kullanma, geri dönüşüm, geri kazanım ve uygun bertarafının nasıl sağlanacağı, 7)1-6 şıklarındaki hususların denetimi ve izlenmesi, konuları ile ilgili Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından ilk iki yıl içerisinde tahminî rakamlar vermekle, bundan sonraki yıllarda ise bir evvelki senenin verilerine dayanarak net ve somut şekilde açıklık getirmekle, ı)fıkra (h) de bahsi geçen yazıda, beyan edilenlerin beş seneyi geçmemek üzere ne kadarlık bir süre için geçerli olduğunu bildirmekle, i)fıkra (h) de bahsi geçen yazıyla, ilgili kararı [üç ay içerisinde] verecek olan Bakanlığa onay için başvurmakla, j)... tarihinden itibaren, ancak beyanname kabul edildikten sonra piyasaya EEE sürmekle, k)piyasaya... tarihinden sonraki girişlerde, piyasaya EEE sürmeden evvel kayıt olmakla ve kabulü ile ilgili kararın Bakanlık tarafından 3 ay içerisinde verilmesi üzere beyanname vermekle, l)bakanlığın başvuruyu onaylamak için koyduğu olası şartlara veya kısıtlamalara uymakla, geçerlilik süresinin fıkra (ı) da tarif edilenden daha kısa bir süre için kabul edilmesi durumunda, ona göre değişiklik yapmakla, m)onay süresi bitmeden en az 6 ay evvel, Fıkra (h) ve (ı) da tarif edilen bilgileri yenileyerek tekrar bir başvuru sunmakla, n)bu maddede tarif edilen sorumlulukları Bakanlık tarafından kabul edildiği şekilde üstlenmekle, o)her yıl 1 Temmuz dan evvel, bu maddede tarif edilen yükümlülüklerin ne şekilde üstlenildiğine dair Bakanlığa rapor ve belge sunmakla, ö)fıkra (h) de bahsi geçtiği gibi, münferit veya müşterek rapor sunmakla, müşterek beyan edenler ise, bu yönetmeliğin yürürlüğe geçmesinden itibaren en geç 6 ay içerisinde beyanda bulunmakla, p)... tarihine kadar bu beyanın kabulünü almakla, yükümlüdürler. Fıkra (h), (ı) ve (p) de tarif edilen yükümlülükleri üstlenen ve bir uyum organizasyonuna üye olan üreticiler, bu yükümlülüklerden muaftır. Bu durumda, uyum organizasyonu fıkra (ç), (h),(ı) ve (p) de tarif edilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için sorumlu olacaktır. Elektrikli ve elektronik eşyaların satışını yapan işletmelerin yükümlülükleri MADDE 10-(1) -Elektrikli ve elektronik eşyaların satışını yapan işletmeler; a)yeni bir ürün sattıklarında, eskisiyle markası, modeli, üreticisi ve muhtevasına bakılmaksızın ücretsiz olarak değiş tokuş yapmakla, yeni ürün alıcının adresine teslim edildiği durumlarda, satıcı iade edilen AEEE yi aynı yerden almak ve bunun için hiç bir nakliye ücreti veya başka bir ilâve ücret talep etmemekle,

7 b)tüketiciler tarafından getirilen AEEE lerin markası, modeli, üreticisi ve muhtevasına bakılmaksızın üreticilere veya üreticiler tarafından belirlenen yerlere iade edilmesini sağlamakla, c)satış yerinde, tüketicilerin kolaylıkla görebileceği yerlerde AEEE lerin toplanması, geri dönüşümü ve diğer AEEE toplama noktalarıyla ilgili bilgi bulundurmakla, ç)ek 3 te tarif edildiği şekilde geçici depolama alanlarını tesis ve temin etmek ve AEEE lerini bu alanlarda 90 günden fazla tutmamakla, d)toplanan ve üreticilerine veya üreticiler hesabına faaliyet gösteren üçüncü taraflara iade edilen AEEE lerin kaydını tutmak ve en az 5 sene muhafaza etmekle, ayrıca talep üzerine Bakanlığa bu kayıtlarla ilgili bilgi vermekle, e)ulusal sağlık ve emniyet standartlarına uyarak, ihtiva ettiği kirleticilerden dolayı çalışanlar için risk arz eden AEEE lerin kabulünü red etmekle, yükümlüdürler. AEEE lerin iadesinin son kullanıcı için zorlaştırılmaması ve ücretsiz olması şartıyla, satıcılar üreticilerle birlikte bu maddede tarif edilen sistem yerine alternatif bir iade sistemini oluşturabilecektir. Bu durumda, alternatif sistem uygulamak isteyen satıcılar, Bakanlığa müracaat edecektir. Bu müracaatı, dağıtıcı ve satıcılar üreticilerle birlikte toplu şekilde sunulabilecektir. Bakanlık 3 ay içerisinde taleplere cevap verecektir. Tüketicilerin sorumlulukları MADDE 11-(1) Elektrikli ve elektronik ekipman tüketicileri; a)aeee leri evsel katı atıklarla karıştırmamakla, b)aeee lerini satış yerleri, dağıtım bayileri veya belediyeler tarafından bildirilen toplama noktalarına götürmek veya yeni ürün aldıklarında satış yerinde eskisiyle değiş tokuş yapmakla, yükümlüdürler. AEEE işleme ve geri dönüşüm tesisi yöneticilerinin yükümlülükleri MADDE 12-(1) İşleme ve geri dönüşüm tesislerini işletenler; a)aeee lerin işlenmesi için piyasada bulunan en iyi geri kazanım ve geri dönüşüm teknolojilerini sağlamakla, b)kayıt tutmak, bu kayıtlara üreticiler tarafından ulaşılabilmesini sağlamak, her yıl işlenen AEEE lerin miktarları, kabul edilen AEEE lerin cinsleri ve özellikleri ve tesisten çıkan malzemeler ile ilgili Bakanlığa rapor sunmakla, c)bu raporları her sene 1 Temmuz tarihinden evvel Bakanlığa teslim etmek ve raporların birer nüshasını tesiste en az 5 yıl boyunca tutmakla, ç)bu yönetmeliğin 2 nolu ekinde verilen hükümlere uymak ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği uyarınca tesis için ruhsat almakla, yükümlüdürler. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Taşıma ile İlgili Hükümler Atık elektrikli ve elektronik eşyaların taşınması MADDE 13-(1) AEEE ların uluslararası ticareti, ithalatı, ihracatı ve nakliyatı için, 2872 nolu Çevre Kanunu nun Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği nde verilen hükümler geçerlidir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Geçici Depolama ve İşleme Tesisleri İçin Özel Şartlar

8 AEEE geçici depolama ve işleme tesisleri için özel hükümler MADDE 14-(1) -Atık elektrikli ve elektronik eşyaların geçici ve işleme tesisleri için aşağıdaki şartlara uyulur: a)aeee ların geçici depolanması ve işlenmesi Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği nin hükümlerine ve bu yönetmeliğin 3 nolu ekine uygun olarak gerçekleştirilecektir. b)ozon tabakasına zarar veren maddeleri ve karışımları ihtiva eden ve bu yönetmeliğin 1A nolu ekinde tarif edilen ekipman kapsamına giren atık buzdolapları ve derin dondurucuları ticarî amaçla bulundurmak yasaktır. c)bu maddenin 2 nolu fıkrasında tarif edilen işleme yöntemlerine göre buzdolapları ve derin dondurucular çevreye uygun bir şekilde işleme tabi tutulacaktır. Bakanlık bu konuda özel işleme yöntemleri ile ilgili tebliğ yayımlayacaktır. ç)ayrı toplanan veya iade edilen AEEE lari katı atık yakma tesislerinde imha etmek yasaktır. BEŞİNCİ BÖLÜM İşleme Tesislerine Ön Lisans ve Lisans Verilmesi İşleme tesislerine ön lisans verilmesi MADDE 15-(1) Geri kazanım tesisi kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, kuracakları tesisle ilgili her türlü plan, proje, rapor, teknik veri, açıklamalar ve diğer dokümanlarla birlikte Bakanlığa başvurur. Bu tür tesisler için yapılacak çevresel etki değerlendirmesi çalışmalarında, tesise kabul edilecek atık türleri ve elde edilen ürünler dikkate alınarak, geri kazanım tesisinin teknolojisinin uygunluğu konusunda uzman bir kuruluş ile bir üniversitenin ilgili bölümünden alınacak birer teknik rapor çerçevesinde inceleme ve değerlendirme yapılır. Ön lisans başvurularında Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Belgesi veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Belgesi ile bunlara ilişkin Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporları ve bu Yönetmeliğin..no lu ekinde belirtilen diğer bilgi ve belgelerin bulunması zorunludur. Bu çerçevede Bakanlık projeyi inceler, uygun görmesi halinde projeye ön lisans verir. İşleme tesislerine lisans verilmesi MADDE 16-(1) İşletme tesisi işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler Bakanlıktan lisans almak zorundadırlar. İşletme tesislerine lisans verilmesi aşamasında bu Yönetmeliğin.. no lu ekinde verilen bilgi ve belgeler talep edilir. İşletme tesisi işletmecisi Bakanlığa lisans başvurusu yaptığında, işletme esnasında bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak çalıştığını belgelemek amacıyla Bakanlıkça belirlenecek bir süre için tesise Geçici Çalışma İzni verilir. Tesis bu izin süresince Bakanlığın denetimi altında faaliyet gösterir. Bu izin 1 (bir) yılı geçmeyecek şekilde uygulanır. Tesisin geçici çalışma izni süresince ön lisansta belirtilen işletme şartlarını sağlayamaması durumunda, durum düzeltilinceye kadar tesisin faaliyeti durdurulur. Ön lisans verilen tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığının; Bakanlık koordinasyonunda bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen teknik raporu hazırlayanlar tarafından oluşturulacak komisyonca yerinde tespit edilmesi, işletme planının değerlendirilip uygunluğunun tespit edilmesi ve Geçici Çalışma İzni süresinde tesisin işletme koşullarını sağlayabildiğine karar verilmesi halinde Bakanlıkça tesise işletme lisansı verilir. Bu lisans 3

9 yıl süre ile geçerlidir, gerekli durumlarda şartlı verilebilir. Lisans devredilecek ise Bakanlığa başvurulur ve lisans yenilenir. Lisansın iptali MADDE 17-(1) - Bakanlıkça veya ilgili Valilikçe yapılan denetimlerde tesisin verilen lisansa uygun olarak çalıştırılmadığı, mevzuatta istenen şartların yerine getirilmediği, ilgili ölçümlerin düzenli olarak yapılmadığı veya kaydedilmediğinin tespit edilmesi halinde işletmeciye, tespit edilen aksaklıkların düzeltilmesi için aksaklığın önemine ve kaynağına göre bir ay ile bir yıl arasında süre verilir. Bu süre sonunda yapılan kontrollerde aksaklığın devam ettiği tespit edilirse, tespit edilen aksaklığın niteliğine göre 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca faaliyet geçici olarak durdurulur. Faaliyeti geçici süre ile durdurulan işletmenin süre sonunda yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde lisansı iptal edilir. Lisansı iptal edilen işletme için yeniden lisans alınmak üzere bu Yönetmeliğin 16 nci maddesine göre yeniden Bakanlığa başvurulabilir. Lisans işlemleri tamamlanana kadar tesis çalışamaz. İşleme tesislerinin lisanslandırılması MADDE 18-(1) AEEE işleme tesislerinin lisans müracaatlarında Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Belgesi veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Belgesi ile bunlara ilişkin çevresel etki değerlendirmesi raporu veya proje tanıtım dosyası ve Ek 2 deki işleme yöntemleride dikkate alınarak Ek... de belirtilen bilgi ve belgelerin bulunması zorunludur. Geçici depolama tesisleri için Ek... da belirtilen teknik hükümler dikkate alınacaktır. Bertaraf tesisleri Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, geri kazanım tesisleri ise ilgili olduğu yönetmelik hükümlerine tabidir. Söküm Tesisleri: A. Soğutucu ve dondurucular için geri dönüşüm adımları 1. Soğutkanlar, yağlar ve kompresör a. Bütün akışkanlar sistemden çekilmelidir (emilmelidir), b. Soğutkanlar yağdan ayrıştırılmalıdır. c. Toplanan gaz miktarı sistemden beklenen gazın %90 ına eşit veya fazlası olmalıdır. d. Bütün ayrıştırılan tehlikeli ve/veya kontrollü atıklar, gazların ve tehlikeli atıkların kontrollü olarak geri kazanıldıkları veya imha edildikleri veya imha edilecekleri tesislere sevkedildikleri fatura ve irsaliyeler ile belgelenmelidir. e. Kompresör yağları yasal yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmeli veya lisanslı bertaraf tesislerine gönderilmelidir(normal yakma fırınlarında kullanılabilir). Bütün çıkan bu malzemelerin toplanması ve depolanması için yukarıda belirtilen taşıma ve depolama şartlarına uyulmalıdır. ilgili yönetmeliklerde belirtilen taşıma ve depolama şartlarına uyulmalıdır. 2. a. Ayrıştırılan ve toplanan CFC/HCFC ler çevreye zarar vermeden uygun şartlarda bertaraf edilmeli veya lisanslı bertaraf tesisilerine sevkedildikleri belgelenmelidir b. Zararlı atıklar yasa ve yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir. PÜ geri dönüşümünde CFC/HCFC kalıntısı %0.2 den az olmalıdır.(ab normlarından kontrol edilmelidir) c. Ayrıştırılan malzemelerdeki poliüretan kalıntısı %0.5 in altında olmalıdır. Bu malzeme ve malzemelerin bulunduğu komponentler geri kazanım için nihai tesislere gönderilebilir.

10 d. Kablo gruplarında ve benzer komponentlerde malzeme ayrıştırılmasında yakma kesinlikle kullanılmamalıdır. B.Televizyonlar için geri dönüşüm adımları (EKLENECEK) ALTINCI BÖLÜM AEEE Kota Uygulaması Toplama Hedefleri MADDE 19-(1) a)üreticiler, Çizelge 1 de verilen hedeflere uyarak,... yılına kadar en az 4 kg/(kişi*yıl) AEEE nin ayrı toplanmasını sağlayacaklardır. Çizelge 1 Yıl Toplama hedefi [kg/(kişi*yıl)] 2009 (ihtiyarî) b)bakanlık, teknik ve ekonomik veri ve tecrübelere dayanarak ve üreticilerin önerilerini de dikkate alarak,... tarihine kadar yeni bağlayıcı hedefleri belirleyecektir. Bu hedeflerin belirlenmesinde, evvelki yıllarda evsel kullanıcılara satılan EEE miktarları esas alınabilecektir. Geri dönüşüm ve geri kazanım hedefleri MADDE 20-(1) a)üreticiler,...yılına kadar Çizelge 2 de verilen geri kazanım ve Çizelge 3 te verilen geri dönüşüm hedeflerine ulaşacaktır. Hedefler, ayrı toplanan AEEE miktarlarını esas alınarak, ağırlık % olarak belirlenmiştir. b)bakanlık, teknik ve ekonomik veri ve tecrübelere dayanarak ve üreticilerin önerilerini de dikkate alarak,... tarihine kadar hem Ek 1A da tarif edilen 8 inci atık grubu için bağlayıcı hedefleri belirleyecek, hem de diğer atık grupları için verilen hedefleri gözden geçirip yeniden belirleyecektir. Bu hedeflerin belirlenmesi için, evvelki yıllarda evsel kullanıcılara satılan EEE miktarları esas alınabilecektir. Çizelge 2: Geri kazanım hedefleri (toplanan AEEE üzere ağırlık %) Yıllar Ek 1A da belirlenen atık grupları (Toplanan AEEE üzere hesaplanan ağırlık %) Büyük ev eşyaları (%) Küçük ev aletleri (%) Bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları (%) Tüketici ekipmanları (%) Işıklandırma cihaz ve aletleri (%)

11 Gaz deşarj lambaları Elektrikli ve elektronik aletler (%) Oyuncaklar, eğlence, spor aletleri (%) Tıbbî cihazlar (%) İzleme ve kontrol aletleri (%) Otomatlar (%) Çizelge 3:Geri dönüşüm hedefleri (toplanan AEEE üzere ağırlık %) Ek 1A da belirlenen atık grupları Yıllar Büyük ev eşyaları (%) Küçük ev aletleri (%) Bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları (%) Tüketici ekipmanları (%) Işıklandırma cihaz ve aletleri (%) Gaz deşarj lambaları Elektrikli ve elektronik aletler (%) Oyuncaklar, eğlence, spor aletleri (%) Tıbbî cihazlar (%) İzleme ve kontrol cihaz ve aletleri (%) Otomatlar (%) YEDİNCİ BÖLÜM AEEE Toplama ve Geri Dönüşüm Faaliyetlerinin Finansmanı Evsel AEEE Yönetiminin Finansmanı MADDE 21-(1) a)üreticiler, tarihine kadar toplama noktalarına veya tesislerine teslim edilen veya satıcılara iade edilen evsel AEEE lerin toplanması, nakliyesi, işlenmesi, geri dönüşümü ve geri kazanımı ile çevresel açıdan uygun bertarafının maliyetini üstlenecektir. b). tarihinden sonra piyasaya sürülen ürünler için, her üretici kendi ürünlerinin oluşturduğu AEEE dan kaynaklanan ve bu maddenin birinci fıkrasında tarif edilen yönetim

12 çalışmalarının maliyetini üstlenecektir. Her üretici kendi tercihine göre bu yükümlülüğü tek başına veya müşterek bir uyum organizasyonuna katılarak yerine getirebilecektir. c)her üretici, piyasaya bir ürün sürdüğünde, bütün AEEE yönetim giderlerinin karşılanacağına ve bütün ürünlerin Madde 21 e göre işaretlendireceğine dair bir garanti verecektir. Bu garanti, sözkonusu ürün için bu Maddenin 1inci paragrafında tarif edilen işlemlerin maliyetinin karşılanmasını sağlayacaktır. Bu garanti, bu maddenin birinci fıkrasında tarif edilen işlemlerin finansmanı için bir teminat teşkil edecektir. Garanti olarak, üreticinin AEEE yönetimi ve bunun finansmanına ilişkin uygun bir organizasyona katılması, bir geri dönüşüm sigortası veya bloke edilen bir banka hesabı bir banka teminatı kabul edilebilecektir. ç)paragraf 2 de verilen tarihten evvel piyasaya sürülen ürünlerden kaynaklanan AEEE lerin (tarihî atık) ve sahipsiz AEEE lerin yönetim maliyeti, bu maliyetin ortaya çıktığı zaman piyasada faaliyet gösteren bütün üreticilerin piyasadaki paylarına göre orantılı olarak katıldıkları müşterek bir veya birkaç sistem tarafından karşılanacaktır. d)bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 8 yıllık bir geçiş süresi için (bu süre, Ek 1A da tarif edilen 1 nolu ürün sınıfı için 10 yıl olacaktır), üreticiler tarihî atıkların toplanması, işlenmesi, geri dönüşümü ve çevresel açıdan uygun bertarafından kaynaklanan ilâve maliyeti, ürün fiyatından ayrı olarak gösterebilecektir. Bu imkândan faydalanan üreticiler, gösterilen maliyetin gerçek maliyetten daha yüksek olmamasını sağlayacaktır. e)elektronik iletişim vasıtasıyla elektrikli veya elektronik eşya satan üreticiler, Türkiye de bulunan bir kullanıcıya yapılan satışlar için bu maddede verilen hükümlere uymak zorundadırlar. Evsel olmayan AEEE yönetiminin finansmanı MADDE 22-(1) a).. tarihine kadar, üreticiler, bu tarihten itibaren piyasaya sürülen ürünlerden kaynaklanan evsel olmayan AEEE lerin toplama, nakliye, işleme, geri dönüşüm, geri kazanım ve çevre dostu bertaraf giderlerinin maliyetini münferit veya müşterek olarak üstlenecek bir sistem geliştirmiş olacaktır. b)eşdeğer veya aynı işlevi gören yeni ürünlerle değiştirilen AEEE hariç, Paragraf (a) da verilen tarihten evvel piyasaya sürülen ürünlerden kaynaklanan AEEE lerin (tarihî atık) ve sahipsiz AEEE lerin yönetim maliyeti kullanıcıya aittir. c)üreticiler ve evsel kullanımı hariç, EEE kullanıcıları bu yönetmeliğin hükümlerine dokunmaksızın, başka finansman yöntemlerini uygulayan anlaşmalara varabilecektir. SEKİZİNCİ BÖLÜM Bilgilendirme Kullanıcı bilgileri MADDE 23-(1) a)üreticiler, evsel EEE kullanıcılarına, 1-AEEE lerini karışık evsel atık olarak bertaraf etmeyip ayrı toplamaları gerektiğine, 2-Kullanabilecekleri iade ve toplama sistemlerine, 3-AEEE tekrar kullanımı, geri dönüşümü ve diğer geri kazanım şekillerinde kendi rol ve sorumluluklarına, 4-EEE lerde bulunan tehlikeli maddelerin çevre ve insan sağlığı üzerine olan olası etkilerine, 5-Ek 4 te verilen simgenin anlamına, dair bilgi vermek ve bulundurmakla yükümlüdür.

13 b)bakanlık, üreticilerle birlikte tüketicilerin AEEE toplanmasına katkıda bulunmaları ve tekrar kullanım, işleme ve geri kazanım prosesini kolaylaştırmalarına yönelik önlemler alacaktır. c)karışık evsel atıklarla birlikte bertaraf edilen AEEE miktarını azaltmak ve ayrı toplamayı kolaylaştırmak amacıyla, üreticiler... tarihinden sonra piyasaya sürülen elektrikli ve elektronik ekipmanları Ek 4 te verilen simge ile işaretlendirecektir. d)bazı müstesna durumlarda, meselâ ürünün büyüklüğü veya işlevinden dolayı gerektiğinde, bu simge ambalaj, kullanım kılavuzu veya EEE nin garanti belgesi üzerine basılabilecektir. İşleme ve geri dönüşüm tesislerine verilecek bilgiler MADDE 24-(1) a)aeee lerin tekrar kullanımını ve bakım, geliştirme, toplama ve geri dönüşüm dahil düzgün ve çevre dostu işlenmesini sağlamak için, üreticiler her yeni EEE için piyasaya sürmeden evvel, tekrar kullanma ve işleme bilgilerini oluşturmak ve bulundurmakla yükümlüdürler. Bu bilgilerde tekrar kullanım kuruluşları (ikinci el tüccarları/ tamirciler), işleme ve geri dönüşüm tesislerinin bu yönetmeliğin hükümlerine uymaları için gerekli seviyede değişik EEE bileşenleri ve kullanılan malzemeler ve EEE lerin ihtiva ettikleri tehlikeli madde ve karışımlar açıklanacak ve tanımlanacaktır. Söz konusu bilgi, yazılı el kitabı veya elektronik şekilde tekrar kullanım, işleme ve geri dönüşüm kuruluşlarının kullanımına sunulacaktır. b)üreticiler,...tarihinden itibaren piyasaya sürülen bütün EEE lerin üzerinde üretici firmanın kim olduğunu net, anlaşılabilir şekilde gösteren bir simge bulunduracaktır. Ayrıca, EEE lerin piyasaya sürüldükleri tarihin kesin olarak belirlenmesi için, 1 Temmuz 2008 den sonra her EEE nin üzerinde hangi tarihte piyasaya sürüldüğü net olarak açıklanacaktır. DOKUZUNCU BÖLÜM Bilgilendirme ve Raporlama MADDE 25-(1) a)bakanlık bir üretici kaydını oluşturacak ve piyasaya sürülen elektrikli ve elektronik eşyaların üretim miktarları, cinsleri ve sınıfları, değişik sistemlerle Türkiye de toplanan, tekrar kullanılan, geri dönüşüm ve geri kazanıma tabi tutulan veya ihraç edilen AEEE ler konusunda ağırlık ve adet esaslı bilgi toplayacaktır. b)elektronik iletişim yoluyla EEE satan üreticiler Madde 9 un hükümleri uyarınca bilgi vermek ve Bakanlığı piyasaya sürdükleri elektrikli ve elektronik eşyaların miktarları ve cinsleri ile ilgili bilgilendirmekle yükümlüdür. ONUNCU BÖLÜM Diğer Hükümler

14 Yönetmeliğe aykırılık MADDE 26-(1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık halinde 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili cezai hükümleri uygulanacaktır. Düzenleme yetkisi MADDE 27-(1) - Aksine hüküm bulunmadığı hallerde Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere her türlü düzenlemeyi yapmakla yetkilidir. Geçici Hükümler Yürürlük MADDE 28-(1) Bu Yönetmelik... tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 29-(1) - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür

15 ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYA KATEGORİLERİ EK 1 A 1. Büyük ev eşyaları 2. Küçük ev aletleri 3. Bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları 4. Tüketici ekipmanları 5. Aydınlatma ekipmanları 6. Elektrikli ve elektronik aletler (büyük ve sabit sanayi aletleri hariç olmak üzere) 7. Oyuncaklar, eğlence ve spor aletleri 8. Tıbbî cihazlar 9. İzleme ve kontrol aletleri 10. Otomatlar

16 EK 1 B EK IA DAKİ KATEGORİLERİN AYRINTILI LİSTESİ 1. Büyük ev eşyaları a)büyük soğutucu cihazlar b)buzdolapları c)dondurucular ç)gıdaların soğutulması, korunması ve saklanması için kullanılan diğer büyük cihazlar d)çamaşır makineleri e)çamaşır kurutma makineleri f)bulaşık makineleri g)pişirme cihazları ğ)elektrikli ocaklar h)elektrikli saclar ı)mikrodalga fırınlar i)gıda pişirici ve hazırlayıcı diğer büyük cihazlar j)elektrikli ısıtıcılar k)elektrikli radyatörler l)odaların, yatakların ve oturma gruplarının ısıtılmasında kullanılan diğer büyük cihazlar m)elektrikli vantilatörler/aspiratörler n)iklimlendirme cihazları o)diğer fan, havalandırma ve iklimlendirme ekipmanları ö) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer büyük ev eşyaları 2. Küçük ev aletleri a)elektrikli süpürgeler b)halı yıkama makineleri c)diğer temizleme makineleri ç)örgü, dokuma, dikiş makineleri ve diğer kumaş işleyici makineler d)ütü makineleri, ütüleme ve diğer giysi bakım aletleri e)tost makineleri f)kızartma makineleri g)öğütücüler, kahve makineleri, paketleme cihazları ğ)elektrikli bıçaklar h)saç kesimi, saç kurutucu, diş fırçalama, tıraş, masaj ve diğer vücut bakım aletleri ı)duvar ve kol saatleri ve diğer zaman ölçümü ve göstergesi veya kaydı için kullanılan aygıtlar i)tartılar j) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer küçük ev aletleri 3. Bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları a)merkezi veri işlemesi: 1)Ana bilgisayarlar (Mainframe) 2)Mini bilgisayarlar 3)Yazıcı Birimleri b)kişisel bilgisayar ekipmanları: 1) Kişisel bilgisayarlar (Merkezi işleme birimi, fare, ekran ve klavye dahil) 2) Dizüstü bilgisayarlar (Merkezi işleme birimi, fare, ekran ve klavye dahil olak üzere notebook, laptop vb.) 3) Avuçiçi bilgisayarlar (Notepad vb.) 4)Yazıcılar

17 5)Kopyalama ekipmanı 6)Elektrikli ve elektronik daktilolar 7)Cep ve masa hesap makineleri ve elektronik bilgi toplama, muhafaza etme, işleme, sunma veya iletme için kullanılan diğer ürün ve ekipmanlar 8)Kullanıcı terminalleri ve sistemleri 9)Faks makineleri 10)Teleks 11)Telefonlar 12)Ankesörlü telefonlar 13)Kablosuz telefonlar 14)Cep telefonları 15)Telesekreterler ve telekomünikasyon vasıtasıyla ses, görüntü ve başka bilgilerin iletilmesi için kullanılan diğer ürün ve ekipmanlar 16)Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları 4. Tüketici ekipmanları a)radyo alıcıları b)televizyon alıcıları c)video kameraları ç)video kaydediciler d)hi-fi kaydediciler e)ses yükselteçleri f)müzik enstrümanları g)telekomünikasyon dışında görüntü ve sesin dağıtımını sağlayan sinyaller ve diğer teknolojiler de dahil olmak üzere, görüntü ve ses kaydı veya bunların reprodüksüyonu amacıyla kullanılan diğer ürün ve ekipmanlar ğ)elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer tüketici ekipmanları 5. Aydınlatma ekipmanları a)evsel kullanım hariç floresan ampuller b)düz floresan lambalar c)kompakt floresan lambalar ç)basınçlı sodyum lambalar ve metal halit lambalar dahil olmak üzere, yüksek güçlü deşarj lambaları d)düşük basınçlı sodyum lambalar e)akkor flamanlı ampuller hariç ışık verme veya ışık kontrolü için kullanılan diğer ekipmanlar f)elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer aydınlatma ekipmanları 6. Elektrikli ve elektronik aletler (büyük ve sabit sanayi aletleri hariç olmak üzere) a)matkaplar b)testereler c)dikiş makineleri ç)ahşap, metal veya diğer malzemelerin işlenmesinde kullanılan torna, değirmen, kumlama, zımpara, kesme, parçalama, delme, delik açma, dövme, katlama, eğme ve diğer işleme aletleri d)perçinleme, çivileme, vidalama; perçin, çivi ve vida sökme ve benzer işlemler için kullanılan aletler e)kaynak, lehim makineleri ve benzer makineler f)sıvı veya gaz halindeki maddelerin sprey, dağıtma, sürme veya diğer şekillerde uygulanması için kullanılan ekipmanlar

18 g)çim biçme ve diğer bahçıvanlık işlerinde kullanılan aletler ğ)elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer elektrikli ve elektronik aletler 7. Oyuncaklar, eğlence ve spor ekipmanları a)elektrikli tren ve yarış arabası takımları b)el tipi video oyun konsolları c)video oyunları ç)bisiklet sürme, koşma, kürek çekme vb. sporlar için kullanılan bilgisayarlar d)elektrikli veya elektronik spor aletleri e)jetonlu makineler f) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer oyuncaklar, eğlence ve spor aletleri 8. Tıbbî cihazlar (emplantasyon ürünleri ve hastalık bulaşıcı temaslarda bulunan ürünler hariç) a)radyoterapi ekipmanı b)kardiyoloji ekipmanı c)diyaliz ç)sun î teneffüs tertibatı d)nükleer tıp ekipmanı e)tüp teşhisleri için gerekli laboratuvar ekipmanı f)analiz ekipmanı g)derin dondurucular ğ)üreme testleri h)hastalıkların, yaraların ve sakatlıkların tespit edilmesi, önlenmesi, izlenmesi, iyileştirilmesi, hafifletilmesi için kullanılan diğer cihaz ve aletler ı) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer tıbbi cihazlar 9. İzleme ve kontrol aletleri a)duman dedektörü b)isı ayarlayıcıları c)termostatlar ç)evsel veya laboratuvar ortamında kullanılan ölçme, tartma ve ayarlama cihaz ve aletleri d)endüstriyel tesislerde kullanılan diğer kontrol ve izleme enstrümanları (örneğin kontrol panelleri) e) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki izleme ve kontrol aletleri 10. Otomatlar a)sıcak içecek otomatları b)sıcak veya soğuk şişe veya kutu otomatları c)katı ürünler için otomatlar ç)para otomatları d)otomatik şekilde her çeşit ürün teslim eden bütün aletler e) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer otomatlar

19 EK 2 ATIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİK EŞYA İÇİN ÖNGÖRÜLEN UYGUN İŞLEME YÖNTEMLERİ 1)Ayrı toplanan tüm AEEE lerden en azından aşağıdaki maddeler, karışımlar ve bileşenler uzaklaştırılmalıdır: Poliklorlü bifeniller (PCB) ihtiva eden kondansatörler Şalter veya arka lambaları gibi civa ihtiva eden parçalar Piller Genel olarak bütün cep telefonlarının basılı devir kartları, ayrıca devre kartının yüzölçümü 10 cm 2 den büyük olan diğer eşyaların basılı devre kartları Renkli toner dahil olmak üzere sıvı ve katı toner kartuşları Alev geciktirici madde ihtiva eden plastikler Asbestli atıklar ve asbest ihtiva eden bileşenler Katod ışın boruları Kloroflorokarbonlar (CFC), Hidrokloroflorokarbonlar (HCFC)veya Hidroflorokarbonları (HFC) ve hidrokarbonları (HC) Gaz deşarj lâmbaları Yüzölçümü 100 cm 2 den büyük olan sıvı kristal göstergeler (gerekirse bulundukları kap ile birlikte), gaz deşarj lâmbaları vasıtasıyla ışıklandırılan bütün sıvı kristal göstergeler Haricî elektrik kabloları Erimez seramik lifleri ihtiva eden bileşenler Radyasyon ile ilgili yasa ve yönetmeliklerde verilen emniyet limitlerinin altında kalanlar hariç, radyoaktif maddeleri ihtiva eden bileşenler Yüksekliği ve çapı 25 mm yi geçen veya benzer bir hacme sahip olan ve tehlikeli madde ihtiva eden elektrolit kondansatörler. Bu maddeler, karışımlar ve bileşenler Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği nin hükümlerine uygun şekilde geri kazanılacak, geri dönüştürülecek veya bertaraf edilecektir. 2)Aşağıdaki AEEE parçalar tarif edildiği şekilde işlem görecektir: Katod ışın boruları: Fluoresan tabaka giderilmelidir. Soğutma devreleri ve köpüklerde bulunan ve ozon tabakasına zarar veren veya sera etkisine katkı katsayısı (GWP) 15 ten yüksek olan gazları ihtiva eden eşyalardan bu gazlar uygun şekilde çıkarılmalı ve işlem görmelidir. Ozon tabakasına zarar veren gazlar, Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre işlem görecektir. Gaz deşarj lâmbaları: Civa giderilecektir. 3)Çevresel yararlar ile geri dönüşüm ve geri kazanımın faydaları dikkate alınarak, bu ekin birinci ve ikinci paragrafında öngörülen işlemler eşyanın bütün veya kısmen geri kazanılmasını ve geri dönüştürülmesini engellemeyecek şekilde gerçekleştirilecektir.

20 TEKNİK HÜKÜMLER EK 3 1)AEEE lerin işlem görmeden evvel depolandıkları geçici depolama alanları için minimum koşullar: Zemini geçirimsiz olacak ve taşkın veya sızıntı sularının toplanması için yeterli toplama kanalları bulunacaktır. Gerektiğinde ayrıca dekantör ve yağ giderici altyapı bulundurulacaktır. Hava koşullarına karşı dayanıklı bir çatı altında depolama yapılacaktır. 2)AEEE işleme tesisleri için minimum koşullar: İşlenen atıkların tartılması için terazi, tartı veya kantar Zemini geçirimsiz olacak ve taşkın veya sızıntı sularının toplanması için yeterli toplama kanalları bulunacaktır. Gerektiğinde ayrıca dekantör ve yağ giderici altyapı bulundurulacaktır. Sökülmüş yedek parçaları için uygun bir depo bulunacaktır. Pil, PCB veya PCT ihtiva eden kondensatör ve radyoaktif atık gibi diğer tehlikeli atıklar için uygun konteynerler bulundurulacaktır. Sağlık ve çevre konusundaki yasa ve yönetmeliklere uygun su ve atıksu arıtma ekipmanı bulundurulacaktır.

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Atık Kod Listesi

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Atık Kod Listesi 1. Büyük ev eşyaları a) Büyük soğutucu cihazlar b) Buzdolapları c) Dondurucular ç)gıdaların soğutulması, korunması ve saklanması için kullanılan diğer büyük cihazlar Tehlikeli tehlikesiz Açıklama 16 02

Detaylı

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Yönetmeliği (AEEE) ile ilgili. hakkında TÜBİSAD üyelerine yönelik Bilgi Notu

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Yönetmeliği (AEEE) ile ilgili. hakkında TÜBİSAD üyelerine yönelik Bilgi Notu : 1/2012 Tarih: 25 Eylül 2012 BİLGİ NOTU Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Yönetmeliği (AEEE) hakkında TÜBİSAD üyelerine yönelik Bilgi Notu KONU / SUBJECT: İLGİ / REFERENCE: KOMİSYON/ COMMISSION: ÇALIŞMA

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanlığından: Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliği

Çevre ve Orman Bakanlığından: Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanlığından: Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliği

Çevre ve Orman Bakanlığından: Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ELEKTRONİK EŞY A ÜRETİCİLERİ VE SORUMLULUKLARI (AEEE Yönetmeliği) NİSAN-2017

ELEKTRONİK EŞY A ÜRETİCİLERİ VE SORUMLULUKLARI (AEEE Yönetmeliği) NİSAN-2017 ELEKTRONİK EŞY A ÜRETİCİLERİ VE SORUMLULUKLARI (AEEE Yönetmeliği) NİSAN-2017 Elektrikli ve Elektronik Atıklar 22.05.2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Atıkların Kontrolü

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/1131 29/01/2016 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi SUPPORTİVE ELEKTRONİK GERİ DÖNÜŞÜM GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ PELİTLİ KÖYÜ AYAZ SK. NO:66 GEBZE / KOCAELİ İlgi:

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/65574 20.10.2016 Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği YUŞA ENTEGRE PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM VE ATIK YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ KOCAELİ GEBZE ŞUBESİ PELİTLİ MAH 4434 SOK. NO:66/B GEBZE/KOCAELİ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/1968 27/12/2016 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EROL KÖKSAL-ASYA KAĞIT HIŞIROĞLU MEVKİİ ŞUBESİ Hışıroğlu Mevkii SS Yeni Sanayi Sitesi D Blok 5-6-7-22 DEVREK / ZONGULDAK İlgi: (a)

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIK ELEKTRĠKLĠ VE ELEKTRONĠK EġYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ

Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIK ELEKTRĠKLĠ VE ELEKTRONĠK EġYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIK ELEKTRĠKLĠ VE ELEKTRONĠK EġYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Ġlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; elektrikli

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/228 13/05/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EVCİLER KİMYA MAD. VE DEĞ. MET. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.- ESENBOĞA ŞUBESİ ESENBOĞA HAVAALANI YOLU 13.KM BALIKHİSAR MAH. Öziş

Detaylı

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN (AEEE) KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA TÜSİAD GÖRÜŞLERİ

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN (AEEE) KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA TÜSİAD GÖRÜŞLERİ ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN (AEEE) KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA TÜSİAD GÖRÜŞLERİ 05 02.2015 Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

Detaylı

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 22.05.2012 tarihli ve 28300 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan

Detaylı

YÖNETMELİK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 Mart 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27537 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 14/3/2005 tarihli ve 25755

Detaylı

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ M. Şükran ARCAN - Çevre Mühendisi 26 Nisan 2012 Antalya AEEE LERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Bakanlığımız tarafından Avrupa Birliği üyelik sürecinde

Detaylı

KARŞILAŞTIRMA CETVELİ

KARŞILAŞTIRMA CETVELİ KARŞILAŞTIRMA CETVELİ ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 22.05.2012 ve Sayısı: 28300 MADDE 2 (4) Standart dışı veya hatalı olarak üretilen ve üreticisi tarafından

Detaylı

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi Pınar ELMAS

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi Pınar ELMAS Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi Pınar ELMAS Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği, 31 Ağustos 2004 tarihli resmi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/737 04/08/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EKODEN GERİ DÖNÜŞÜM YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ATIK LABORATUVAR İNŞ. REK. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Kuzey Akdeniz

Detaylı

I-YETKİLENDİRİLECEK KURULUŞLARDA ARANACAK KURUMSAL VE TEKNİK ÖZELLİKLER İLE BUNA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

I-YETKİLENDİRİLECEK KURULUŞLARDA ARANACAK KURUMSAL VE TEKNİK ÖZELLİKLER İLE BUNA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN YÖNETİMİ KONUSUNDAYETKİLENDİRİLECEK KURULUŞLARDA ARANACAK KURUMSAL VE TEKNİK ÖZELLİKLER İLE YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞLARIN DENETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 2872

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar. 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNM ASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİM İ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM

Detaylı

AMBALAJ ATIKLARININ kontrolü yönetmeliği DR. FÜSUN ZEYBEK

AMBALAJ ATIKLARININ kontrolü yönetmeliği DR. FÜSUN ZEYBEK AMBALAJ ATIKLARININ kontrolü yönetmeliği DR. FÜSUN ZEYBEK Mevzuat KANUN/YÖNETMEL NETMELİK 2872 sayılı Çevre Kanunu 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 5393 sayılı Belediye Kanunu 14.03.1991 Katı Atıklar

Detaylı

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA TÜSİAD GÖRÜŞLERİ

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA TÜSİAD GÖRÜŞLERİ ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA TÜSİAD GÖRÜŞLERİ Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme AEEE Yönetmeliği

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/1276 28/03/2016 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi NİĞSAN GERİ DÖNÜŞÜM METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KARMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2-A NOLU YOL 11. SOKAK NO:7 BOR / NİĞDE

Detaylı

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve Uygulamaları Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 30 Temmuz 2004 tarih 25538 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe giren Ambalaj

Detaylı

ELEKTRĠKLĠ VE ELEKTRONĠK EġYALARDA BAZI ZARARLI MADDELERĠN KULLANIMININ SINIRLANDIRILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

ELEKTRĠKLĠ VE ELEKTRONĠK EġYALARDA BAZI ZARARLI MADDELERĠN KULLANIMININ SINIRLANDIRILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK ELEKTRĠKLĠ VE ELEKTRONĠK EġYALARDA BAZI ZARARLI MADDELERĠN KULLANIMININ SINIRLANDIRILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları Betül DOĞRU Çevre ve Orman Bakanlığı Atık Yönetimi Daire Başkanlığı

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük

Detaylı

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER 2011 ATIK PİLLER Bu sunum; Atık Piller Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamı

Detaylı

ÖZEL ATIKLARIN YÖNETİMİ

ÖZEL ATIKLARIN YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yönetim Dairesi Başkanlığı ÖZEL ATIKLARIN YÖNETİMİ Gökhan ŞENTÜRK 22Ekim 2015 Ankara Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Temel Görev Alanları ve Mevzuat Atıkların; kaynağında

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ VE ELEKTRONĐK EŞYALARDA BAZI ZARARLI MADDELERĐN KULLANIMININ SINIRLANDIRILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK

ELEKTRĐKLĐ VE ELEKTRONĐK EŞYALARDA BAZI ZARARLI MADDELERĐN KULLANIMININ SINIRLANDIRILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK 30 Mayıs 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26891 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELĐK ELEKTRĐKLĐ VE ELEKTRONĐK EŞYALARDA BAZI ZARARLI MADDELERĐN KULLANIMININ SINIRLANDIRILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK BĐRĐNCĐ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/348 13/03/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EKOR KURŞUN METAL PLASTİK SAN VE TİC LTD ŞTİ KÜÇÜK SAN SİT D BÖL 42 CAD 4 ŞEHİTKAMİL ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP İlgi: (a) 12/02/2014

Detaylı

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Nedir Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/39531 04/06/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi BAŞARANLAR DEMİR ÇELİK İNŞ. GERİ DÖNÜŞÜM SAN. VE TİC. A.Ş. MANİSA ŞUBESİ ESKİ MENEMEN CAD. NO: 31 MURADİYE SAN. BÖLGESİ

Detaylı

ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARDA BAZI ZARARLI MADDELERİN KULLANIMININ SINIRLANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARDA BAZI ZARARLI MADDELERİN KULLANIMININ SINIRLANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından : ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARDA BAZI ZARARLI MADDELERİN KULLANIMININ SINIRLANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27214 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı ÇEVRE LİSANSI L ALMA AŞAMASINDA; A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SLERİNCE SUNULMASI GEREKEN BİLGB

Detaylı

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ATIK PİL P L VE AKÜMÜLAT LATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik Yayımlanma tarihi :31.08.2004 Yürürlük tarihi :01.01.2005 Değişiklik tarihi

Detaylı

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci Ayşegül KILINÇ MENEKŞE Zonguldak 2014 06.10.2010 tarih ve 27721 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN ( AEEE ) KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN ( AEEE ) KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ DOĞA Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Tarafından Yetkilendirilmiştir ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN (

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3)

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3) Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3) Amaç MADDE 1? (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18)

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

AEEE DİREKTİFİ DEA TOPLANTISI

AEEE DİREKTİFİ DEA TOPLANTISI TÜBİSAD MEVZUAT KOMİSYONU Çevre Çalışma Grubu AEEE DİREKTİFİ DEA TOPLANTISI 9 Şubat 2011 İstanbul 1 İÇERİK TÜBİSAD Hakkında AEEE Direktifi Bilişim Sektörünü Nasıl Etkiliyor? Türkiye de Durum ve Öngörüler

Detaylı

11 Mart 2015 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BAZI TEHLİKESİZ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİNDE

11 Mart 2015 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BAZI TEHLİKESİZ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİNDE 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BAZI TEHLİKESİZ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 17/6/2011 tarihli

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1757 31/01/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi HALİL KAYIKÇI KOZLUK MAH. 1 NOLU VAD. NO:3 ERENLER / SAKARYA İlgi: (a) 04/01/2013 tarihli ve 25276 sayılı e-başvurunuz.

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atıkların Yönetimi Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atık Nedir Genel tanımı: İnsan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek, tutuşabilen ve enfeksiyon yapıcı gibi özelliklerle, tahriş edici, zararlı,

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliği Madde 16 - Organik su ürünleri yetiştiriciliği projeleri ile ilgili işlemler bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun olarak

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN YÖNETİMİ KONUSUNDA YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞ VE KOORNİNASYON MERKEZİNİN OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelere

Detaylı

Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Recep ŞAHİN Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ekim 2015, Ankara Belediyeler ve Atıklar Belediyelerin sorumlu olduğu

Detaylı

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 ARALIK 2012 TARİHLİ (2. MÜKERRER), 28513 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE

Detaylı

47. Grup Aydınlatma Donanımları Sanayii Meslek Komitesi Genişletilmiş Sektör Toplantısı

47. Grup Aydınlatma Donanımları Sanayii Meslek Komitesi Genişletilmiş Sektör Toplantısı 47. Grup Aydınlatma Donanımları Sanayii Meslek Komitesi Genişletilmiş Sektör Toplantısı 23 HAZİRAN 2011, İSO Odakule Erbil BÜYÜKBAY İSO Çevre Şb Müd.Yrd 1 G Ü N D E M AEEE Direktifi Neden AEEE Direktifi

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/48360 24.11.2014 Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği HALİL KAYIKCI ATIK GERİ KAZANIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KOZLUK MAH. 1 NOLU CAD. NO:3 ERENLER/SAKARYA İlgi: 02.10.2014

Detaylı

www.saydamcevre.com.tr 2 www.saydamcevre.com.tr Hakkımızda Saydam Çevre olarak; 2014 yılında çevre sektöründe farklı mühendislik gruplarından deneyimli çevre, maden ve kimya mühendisleri ile çevre danışmanlık

Detaylı

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrikli

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrikli

Detaylı

4. ATIK TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU ve SERGİSİ

4. ATIK TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU ve SERGİSİ 4. ATIK TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU ve SERGİSİ 15-1616 Kasım 2012 WOW Convention Center İSTANBUL Atık Akümülatörlerin Yönetimi 1 Atık Akümülatörlerin Yönetimi 2 Sunum AKÜDER Çevre Danışmanı Müh. Serpil ÖZKAN

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/745 06/08/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi PLASKO PLASTİK SAN.VE TİC. A.Ş. LÜLEBURGAZ ŞUBESİ TURGUTBEY KÖYÜ YOLU KULİŞ MEVKİİ LÜLEBURGAZ / KIRKLARELİ İlgi: (a) 23/07/2014 tarihli

Detaylı

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ esmi Gazete Tarihi: 22.05.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28300 ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Atık Her atık çöp değildir. Geri dönüşüm kavramı Kağıt Karton

Detaylı

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 24.06.2007 tarihinde yayımlandı 30.07.2004 tarih ve 25538 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak (05.04.

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 24.06.2007 tarihinde yayımlandı 30.07.2004 tarih ve 25538 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak (05.04. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 24.06.2007 tarihinde yayımlandı 30.07.2004 tarih ve 25538 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak (05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete ile değişik) 01.01.2005

Detaylı

06 10 2013 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7557&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=tehlikeli atıkların

06 10 2013 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7557&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=tehlikeli atıkların ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: tehlikeli atıkların

Detaylı

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Doç.Dr. İbrahim Demir İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü idemir@itu.edu.tr,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü GENELGE (2012/ )

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü GENELGE (2012/ ) Sayı : B.09.0.ÇYG.0.10.05-145.04/ Konu : Getirme Merkezi T.C. GENELGE (2012/ ) Evlerden, okullardan vb yerlerden kaynaklanan atık çeşitliliğinin fazla olması, bu atıkların sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesi

Detaylı

İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil

İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil 18 Nisan 2014 İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil durum planları, MGBF ler Çevre görevlisi

Detaylı

YÖNETMELİK ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

YÖNETMELİK ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ & ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI UYGULAMALARI 1 Çevre İzinleri ve Lisansları? 2872

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28350 YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN BİRİNCİ BÖLÜM

Resmî Gazete Sayı : 28350 YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN BİRİNCİ BÖLÜM 11 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28350 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10)

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

17 6 2014 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.16159&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=

17 6 2014 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.16159&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch= ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: Resmi Gazete Tarihi:

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/196 21/01/2015 Konu: Çevre İzin Belgesi OTO TRİM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DENİZLİ KÖYÜ ATATÜRK CAD. NO:172 GEBZE/KOCAELİ GEBZE / KOCAELİ İlgi: (a) 16/01/2014 tarihli

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3)

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3) Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3) Amaç MADDE 1? (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine

Detaylı

ÜRETİCİ SORUMLULUĞU KAVRAM BELGESİ

ÜRETİCİ SORUMLULUĞU KAVRAM BELGESİ ÜRETİCİ SORUMLULUĞU KAVRAM BELGESİ Üretici Sorumluluğu İlkesi bir ürün için üretici sorumluluğunun ürün ömrünün tüketici sonrası aşamasına kadar uzandığı çevre politikası yaklaşımı olarak tanımlanabilir.

Detaylı

2872 Sayılı Çevre Kanunu

2872 Sayılı Çevre Kanunu TÜRK ÇEVRE MEVZUATI 1. YATAY MEVZUAT (4 adet Uluslararası Sözlesme, 6 adet Kanun, 4 adet Yönetmelik, 2 adet Teblig, 3 adet Genelge, 1adet Talimat ve 7 adet Bakanlar Kurulu Kararı) 2. ATIK YÖNETM (2 adet

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI 1) ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: Adı Soyadı : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası : İşletme Sahibi (Yetkili Kişi) : 2) FİRMADA ATIK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KİŞİYE AİT BİLGİLER (İletişim

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/683 18/01/2013 Konu: Çevre İzin Belgesi PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş (Bakır Madeni ve Zenginleştirme Tesisi) Madenköy/Siirt MADENKÖY/ŞİRVAN ŞİRVAN

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1444 09/10/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi NİĞDE PLASTİK ANONİM ŞİRKETİ KARMA O.S.B. ANKARA YOLU ÜZERİ 9 KM BOR / NİĞDE İlgi: (a) 17/09/2012 tarihli ve 22401

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK ELEKTRĐKLĐ VE ELEKTRONĐK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK ELEKTRĐKLĐ VE ELEKTRONĐK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK ELEKTRĐKLĐ VE ELEKTRONĐK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Đlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrikli

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/599 23/06/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi ÖZ ALTINOVA GERİ DÖNÜŞÜM YAŞAR NİĞDELİOĞLU YENİ SANAYİ SİTESİ 13. SOK. NO:34 MERKEZ / KÜTAHYA İlgi: (a) 11/06/2014 tarihli ve 44771

Detaylı

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1595 25/11/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EFE ALÜMİNYUM SAN VE TİC LTD ŞTİ KIRKLARELİ ŞUBESİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 6.CAD NO:8 KIRKLARELİ MERKEZ

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5)

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler İZİN VE LİSANS İŞLEMLERİ Çevre izni Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izindir.

Detaylı

Yönetmelikler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

Yönetmelikler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Yönetmelikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI ASLI SEZER Çevre ve Şehircilik Uzmanı Tarih Sayı Yayımlandığı : 29.04.2009 27214 Yürürlüğe giriş: 01.04.2010 Olumsuz çevresel etkileri

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI VE ISO 27001 BGYS E ETKİSİ

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI VE ISO 27001 BGYS E ETKİSİ GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI VE ISO 27001 BGYS E ETKİSİ *Bu yazı nin taslak değişikliğinin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ne olası etkilerini paylaşmak için hazırlanmıştır.

Detaylı

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 22.05.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28300 ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı