. ". ALI EL-KARI'NIN HAYATI, SELEF AKİDESİNE DÖNÜŞ ÇABASI VE ESERLERİ. * Araş. Gör.; U Ü. İlahiyat Fakültesi, Kelam Anabilim Dalı. ÖZET.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ". ". ALI EL-KARI'NIN HAYATI, SELEF AKİDESİNE DÖNÜŞ ÇABASI VE ESERLERİ. * Araş. Gör.; U Ü. İlahiyat Fakültesi, Kelam Anabilim Dalı. ÖZET."

Transkript

1 T.C. ULUDAG ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESi Sayı :5, Cilt: ". ALI EL-KARI'NIN HAYATI, SELEF AKİDESİNE DÖNÜŞ ÇABASI VE ESERLERİ Cağfer KARADAf ÖZET Ali el-karl Herat 'ta doğdu. Şah İsmail'in şiileştirme politikasından kaçarak Mekke'yeyerleşti ve orada 1014/1605 yılında vefat etti. Kelamcılart ve Muhyiddin İbnü 'l-arabl gibi sujileri şiddetle eleştirdi. Selef yoluna dönülmesini savundu. Fıkıhta olduğu gibi akaid konusunda da Ebu Hanife 'nin görüşlerini benimsedi. Günümüze ulaşan yüzkırk civarındaki eserinden yirmi kadarı akaidle ilgilidir. ~.J!>..J ~k.u.j!>~ F 0-" ~.)la :ts... ı)) 4-.Lı p,.ia J,;;1~ ts.).ill ~..l!j 4-L.uı 4, ~y ~W.1~,:) ~ ı.y'li.ll ~ 0 LS J :i._;~l UJ.) 4_jl) ~ ~ı~ "'tt'p ~ ~_,...JI 0-> c.r.yji ty.i J ~~ i"::ı.j... n) if..ıı.' ) t LAS. ı;~ı. j 4.iıh wl -,.. ı<~.ı ı ~ LÜuJI ii.l.ıic...,.._...jijj "-<-ı ı.. ~~" ~ u- ~. ~ J ~ ~.._,-- ç r---' l)-<"..r--.ii~l ele ı.) LJJ~J ı4,ı.):i.u ~\:ls 0Y'-!)J JJt.. LyJ) J..-JJ t.j_).ll ı.) * Araş. Gör.; U Ü. İlahiyat Fakültesi, Kelam Anabilim Dalı. 287

2 Asm Kısa nir Bakış: Ali el-kad'nin yaşadığı hicrl onuncu (milad! onaltıncı) asırda İslam batısında Osmanlı Devletinin sınırlan Orta Avrupa'ya kadar uzanmıştı. Ridaniye zaferiyle Memluklular yıkılmış (922/15 Suriye, filistin, Mısır ve Hicaz Osmanlı sınırlarına dahil edilmişti. Çaldıran savaşıyla (920/1514) Safeviiere sarsıcı bir darbe indirilıniş, Bağdat Osmanlı topraklanna katılarak doğu tehlike olmaktan çıkarılmıştı (935/1529). İranda Safeviler, Maveraunnehir'de Şeyhaniler (Özbekler), Afganistan ve Hindistan topraklarında ise Baburlular bulunmaktaydı. Şah İsınail ile Safeviler aşırı derecede şiileştirıne politikası gütmeye başlamışlardı 1 Ali el--karl'nin doğduğu ve ilk tahsilini aldığı yer olan Herat bugün kendi adıyla anılan bölgenin merkezidir. Yakut el-hamevinin bahsettiği bu tarihi şehir, o sıralarda sünni Özbeklcrle şii Safeviler arasmda sürekli el değiştirdiğinden nüfusu bir hayli azalmıştı. Ali el-karl'nin büyük bir kısmını geçirdiği ve vefat ettiği yer olan ise o tarihte Osmanlı sınırları dahilindeydf. I.liAYATI Ali el-kal!' nin tam adı, Nureddin Ebu'I-Hasan Ali b. Sultan Muharnmed el--kari el- Herevi'dir. Molla Ali el-karl diye meşhur olmuştur. Ancak kendi risalelerindc ismi "Ali b. Sultan Muhammed" olarak geçer. Mckke' de ik<:unet ettiği için kendisine "el-mekkl" de denmiştir. Kur'an ilimlerinde derin bir alim ve kıraat ilmiyle meşgul olması sebebiyle "el-karl", ilmi mevkii yüksek olması hasebiyle de "Molla" diye anılmış olması muhtemeldir 3 Ali e! Karl'nin doğum tarihi hakkında terceme-i hal kitapları bir tarih vermemektedir. Ancak kendisi Şah İ~mail'in Herat'ı zaptetmesiyle şiileştirme gütlüğünden bahseder ve oraların artık bir bi d' at yurdu olduğundan şikayet eder. Ilerat'ın Şah ismail tarafından zaptı 916/15\0'da gerçekleştiğine Ali el-kan' nin doğumu bu tarihten önce olmalıdır. Çünkü bizzat kendisinin İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Ankara, 1988, ll, ; Yılnmz Öztuna, Osmanlı imparatorluğu (Türk ansiklopedisinden ayrı baskı), Ankara, 1977, s ; Tahsin Yazıcı, Safeviler Maddesi, İslam Ansiklopedisi, istanbul, 1978; Bostwarteh, islam Devletleri Tarihi, Tre. E. Merçil, M. İpşirli, 1980, s ; W. Berthold, Şeyhaniler Maddesi, İslam Ansiklopedisi, istanbul, Yakut ei.. Hamevl, Mu'ccmu'l-buldaıı, Beyıut, 1399/1973, V, ; Zeki Yelidi Togan, llerat maddesi, islam Ansiklopedisi, istanbul, Muhibb!, Hulasatu'!.. eser, Beyrut, ts. Daru Sadır, (1284 Mısır baskısından ofset), lll, 185; Bağdad!, Hediyyetu'l-arifın, Tahran, , ı, 157; Katip \;e! ebi, Keşfu'z-zunün, istanbul, 1940, ll, 1050; Bağdadl, İdahu'l-meknfırı, İstanbul, 1945, I, 21; Kettan!, er-risaletü'l ınüstatrafe, istanbul, 1986, s. 153; Şcmseddin Sami, Kamüsu'l-a'laın, İstanbul, 1311, IV,

3 işgal esnasında tanık olduğu bazı olayları anlatmasından o tarihte hayatta olduğu, aynı zamanda bu olayları da kavrayacak bir çağda bulunduğu anlaşılmaktadır. İşte sözkonusu şiileştirme politikası sebebiyle olsa gerek Ali el-karl Herat'tan ayrılıp Mekke'ye yerleşmiştir. Ancak bu seyahatin ne tarihi ne de güzergahı bilinmemektedir. Muhtemelen bu seyahat, Herat'ın Safevilerce işgal tarihi olan 916/1510 ila, Mekke'deki ilk hocası Ebu'I-Hasan ei-bekri'nin ölüm tarihi olan 952/1545 tarihleri arasında gerçekleşmiştir 4 Tahsili ve hocalarına gelince, Ali el-karl'nin babasının Kur'an ve kıraat hususunda bilgili olduğunu Müstakimzade kaydetmektedir 5 Bu da ilk tahsilini babasından aldığını gösterir. Ayrıca kıraat ilmini Herat'ta Muiniddin Hafız' dan öğrendiğini kendisi söylemektedir 6 Ali el-kar!' nin Mekke' de ders aldığı hocaları ise şunlardır: Ebu'I-Hasan ei-bekr! (952/1545), İbn Hacer el-heytemi (974/1567), Ali Muttaki ei-hind! ( ), Mir Kelan (973/1565), Atiyye b. Ali es-sülemi (983/1576), Abdullah es-sind! (984/1576), Kutbuddln Muhammed en-nehravani (990/l 082), Muhammed b. Muhammed ei-bekri (993/1585), Sinaneeldin el-amasi (1000/1591). Hattatlığı: Ali el-karl hattatlığı ile de meşhurdur. Özellikle sülüs ve nesih yazılarmda mahirdi. Hattı Şeyh Hamdullah (926/1520)'dan aldığı sanılmakla birlikte, nerede ve nasıl aldığı meçhuldür. Bu mallaretini geçim temin vasıtası olarak kullanmış herhangi resmi bir görev almamıştır. Kaynaklar geçimini her yıl yazdığı bir Mushafın karşılığında elde ettiği gelirle sağladığını bildirmektedir7. Vefatı: Ali el-kar! Mekke-i Mükerreme'de 1014/1605'de Şevval ayında vefat etmiştir. Tarikatta şeyhi olan Abdullah es-sindl'nin kabrinin yanına defnolunmuştur. Ölüm haberini duyan Mısır ulaması Ezher Camii'nde gıyabmda cenaze namazını kılmışlardır 8 n. ilmi şansiyeti Ali el-karl, bütün İslami ilimlerle iştigal etmiş ve her sahada birden fazla eser vermek suretiyle o ilimiere olan vukufunu ispatlamıştır. Ölümünü duyan 4 Ali el-karı, Şemmu'l-avarıd t1 zemmi r-revi\fıd, AA Çığman özel kütüphanesi, vr. 178a-189a; Zeki Ve!idi Togan, Herat maddesi, İslam Aıısiklopedisi, VI, 440; Muhibbl, a.g.e., lll, 185; ŞevkaııJ, el-bedru't-ti\li', Beyrut, ts. Daru'l-Marife,!, 109; Leknevl, ei-fevilidü'l-behiyye, Beyrut, ts. Daru'l-marife, s. 8. Müstakimzade, Tuhfe-i Hattatln, istanbul, 1928, s Ali el-karl, Şemmu'l-avilrıd, vr. l78a. 7 Müstakimzade, a.g.e., s. 324; Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, istanbul, 1974, ll, Muhibb!, a.g.e., lll, 186; Ö.N. Bilmen, a.g.e., ll, 682, YusufElvan Serkis, Mu'cemu'l-matbuil ti'l-arabiyye ve'l-muarraba, ts. Il,

4 Mısır ulemasmın onun için gaib namazı kılmaları, daha hayatta iken İslam aleminde tanınan bir şahsiyet olduğunu gösterir 9 Nitekim terecme-i hal kitapları şöhretinin yaygınlığından, yazdığı kitapların güzelliğinden ve öneminden bahseder 10 Yüzden fazla eserinin günümüze kadar ulaşmış olması bu tesbiti doğrulayarı bir delil kabul edilebilir. Şevkani (t.2.70/1834), Ali el-karl'yi överek içtihad yapabilecek seviyede bir alim olduğunu söylemekte 11, Leknev! (1304/1886) ise, onu müceddid kabul etmektedir 12 "Kimin söylediğine değil, ne söylediğine bakmalı" 13 düsturunu benimse yen Ali el-karl, yapılan yanlışlıklara kimden olursa olsun, mezhebine ve meşrebine bakmaksızın itiraz etmekten geri durmamış, zamanmda adeta bi d' atlarakarşı İslam' ın savunuculuğunu üstlenmiştir. Yazdığı Kur' an nüshalarmı satarak geçimini temin ettiğinden kimseye karşı da minnet altında kalmamıştır14. Yukarda geçtiği gibi İslami ilimierin her dalında eserveren Ali el-karl'nin özellikle Hadis, Fıkıh ve Akaid ilim dallarında verdiği eserler şöhret kazanmış, bu alanlarda kendisi daha çok tanınır olmuştur. Burada onun akaid yönünden ve sahada verdiği eserlerden bahsedilecektir. Ul, SKLEF' AKİDESİNE DÖNÜŞ ÇABASI Tevhid ilmini ilimierin en şerefiisi kabul eden 15 Ali el-kari, akaidi şöyle tarif etmiştir: "Akaid (usulu'd-d\'n) inanılması gereken şeylerden bahseden ilim dir" 16 Şerhu 'l-fıkhı '[-ekber başta olmak üzere yazdığı bütün akaid kitaplarında Ebu Hanife (150/767)' nin görüşlerine sadakatla bağlanan Ali el-kar], onun selef çizgisini korumayı ve o çizgiye dönmeyi hedef edinmiştir. Selefin yolunu eslem, halefin yolunu ise alıkarn yol kabul etmekle birlikte zamanında son haddine varmış olan akılcılığı, buna bağlı olarak bir halef yolu olan kelamcılığı eleştirmiş, bu eleştirilerini de seleften kelamı zernıneden sözler nakletmek 9 Muhibbl, a.g.e., lll, O A.g.e. lll, ı 86; Leknevl, a.g.e., s ı Şevld\nl, a.g.e. l, Leknevf, a.g.e., s Ali el-karl. Risale fı vahdeti'l-vücfıd, istanbul, 1294, s Müstakimzade, a.g.e., s Ali el-kar!, Şerhu'l-Fıkhi'l-ekber, 1404/1984, Beyrut, s A.g.e., s

5 suretiyle kuvvetlendirmiştir 17 "Kim dinimizde olmayan bir şey ihdas ederse o reddedilmiştir" 17 a hadisini de delil getiren Ali el-karl, Şerhu '1-Fzkhı 'l-ekber'de kclamın kötü görülmesinin sebepleri arasında, kelamcıların İslam'ın asıllarından yüz çevirip boş şeylerle uğraşmalarını, insanları şaşkınlığa ve şüpheye sürüklemelerini, rnücerret akılla hüküm vermeye kalkışmalarını, ayet ve hadisleri bırakarak filozofların sözlerine dalmalarını saymıştır 18 Ona göre dinde şiddet ve taassup göstermek yasaklanmıştır ve de zararlıdır. Bu sebepledir ki, Şia'dan en çok zulüm görenlerden biri olmasına rağmen, onların tekfir olunama yacaklarını ve öldürülmelerine cevaz verilemeyeceğini ifade etmiş, Şia'yı İslam fırkalarından saymıştır 19 Kelamcıları eleştirmesinin yanısıra sufiyeden aşırı gidenleri, özellikle Muhyiddin İbnü'I-Arabl (638/1240)'yi şiddetle eleştirmiş, daha da ötesi küfre girmekle suçlamıştır. Ona göre doğru yol, Kitap, Sünnet ve icmaa dayanan yoldur 20. Filozoflardan eserlerinde pek bahsetmeyen Ali el-kar'i'nin onlar hakkındaki tutumu, kelamcılara yönelttiği eleştiriler gözönüne alınırsa pek iyi olmayacağı kolaylıkla anlaşılır. O, Ebu Hanife'nin görüşlerine son derece bağlı kalmış, ondan gelen veya geldiği varsayılan her fikri savunmuş ve adeta onu rehber edinmiştir. Örneğin, Hz. Peygamber'in anne ve babasını el-fzkhz '!-ekber' deki metne dayanarak kafir kabul etmiştir. Ancak bu görüşü tepki görmüştür 21 Kemal Paşazade'nin ( ) "Bu konu akaid konusu değildir" sözüne karşı, Ebu Hanife'nin akaidin konusu saydığı bir ınesele nasıl akaid konusu olmaz diye itiraz ederek Ebu Hanife'ye olan bağlılığını ortaya koymuştur 22 Sonuç olarak, Ali ei-kari, yukarda sayılan sebeplerio de etkisiyle akaid konusunda kelamcıların yolunu terk edip, selef yoluna dönmüştür denilebilir. Ancak onun selefiliği kendine özgüdür. Bu, selefilikte Ebu Hanife çizgisi diye adlandınlabilir. İbn Teymiyye ( ) ile öğrencisi İbn Kayyım el-cevziyye (751/1350)'ye olan övgüleri göz önüne alınırsa, bütün selefi ekollere sıcak baktığı da söylenebilir 23. ı7 A.g.e., s. 5-1 ı; Ali el-karl, Davu'l-meilli, İst. 1985, s. 33. ı 7a el-aclun!, Keşfu'l-hafli, Beyrut, ı 985/1405, Il, Ali el-karl, Şerlıu'I-Fıkhi'l-ekber, s ı 9 Ali el-karl, Şemmu'l-aviirıd, vr. 176a- 179a. 20 A.g.e., vr. ı?sb; Ali el-karl, Fernı'l-avn, İst. ı294, s. ı Muhibbl, a.g.e. lll, ıs6. 22 Ali el-karl, Edilletu mu'takad Eb! Hanife fl ebeveyi'r-rasul, AA Çığman özel kütüphanesi, vr. 4ıa. 23 Ali el-karl, Mirkatu'l-mellitih, Beyrut, ts. I,

6 lv, ffi."' ux"' - ~ "' '"u. A r"- '"'-r'<.a.p 'J Akaide dair yazdığı eserleri, telifleri ve şerhleri diye iki kategoriye mümkündür. Şerhleri teliflerine göre daha meşhurdur. şımlardnr: 1- Risale fi Vahdeti'l-vucUd: Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin ''Fususu '/.. hikem" adlı eserine reddiyedir. Yirmi kadar görüşünden dolayı lbnü'i-arabi'yi tckfir eder. Risale "Mecmuaturesailfl vahdeti'z.-vucud"mecmuası içinde 1294'te İstanbul'da neşredilmiştir. Ayrıca birçok yazması da mevcuttur. 2- Keşfu'l-hıdr fi haji'l.. Hızır: Hızır'ın öldüğünü iddia edenlere karşı şu anda yaşadığını savunmak maksadıyla kaleme alınmıştır. Nüshaları: Fatih nr. Esad Ef. nr. 1446, Arif Jiikmet nr. 82/ el-kavhı.'s-sedid fi l:mlfi'i Vaid: Allah'ın valdinden dönüp--dönmemesi hakkmdadır. Nüshaları: Esad Ef. nr. 3524, Damat İbrahim Paşa nr. 294, Raşid Ef. nr. 690/ el-meşrabu'j.. :verdi fi mezhebi'l-mehdi: Mehdi geldiğinde Ebu tabi olacaktır diyenlere karşı kaleme alınmıştır. Risalenin birçok nüshası olup, 1278 h. tarihinde İstanbul'da basılmıştır. 5- Risale fi beyani Eşrati's-Saa: Kıyamet alametleri hakkında bir risaleclir. Nüshaları: Raşid ef. nr. 690/19, Arif Hikmet nr. 85/ d-mı.ıjmddimetü's-siuime fi havfi'l-b!hime: "Kim beni görürse Cennet'e girer" gibi sözler sarft)den bazı sufi!ere reddiye olarak yazılmıştır. Nüshaları: Arif llikmet nr. 82/15, Ahmet A. Çığman özel ktp. 7- Edinetti muı'tekadi Ebi Hanife fi ebeveyi.'r-rasfil: Risale, Ebu Hanife 'nin Hz. Peygamberin anne ve babasının mü'min olmadıklarma dair görüşünü desteklemek ve karşıt görüşleri reddetmek maksadıyla telif edilmiştir. 1 Mekke'de basılmış olan eserin birçok kütüphaneele yazması da bulunmaktadır. 8- ez -Zahiratii'l-kesira fi racai mağfirati'l-keb'ira: Hacc-ı mebrurun büyük günahlara kcffaret olup olmamasma dairdir. Nüshaları: Süleymaniye nr. Arif Hikmet nr. 82/21. ')- RisaleHi'tcerid fi irabi kelimeti't-tevhid: Adından da anlaşılacağı kelime-i tevhidin irabı hakkındadır. Nüshaları: Fatih nr. 5327/3, Hacı Beşir Ağa nr. 651/19, Hacı Mahmut Ef. nr. 536/6. Hl- eı-f_:cvibetü'l-muharra:ra fi beydii.ti'l-habiseti'l-münekkera: Bilad-ı Rum (Anadolu)' da hıristiyanların dini onları taklit ederek

7 yumurta alışverişinde bulunan müslümanlar hakkındadır. Nüshaları: Esad Ef. m. 3525, Fatih nr. 5310/7, Bağdatlı Vehbi Ef. nr. 2100/ Risale fi eşeddi'l-behi ale'l-enbiya: Risalede en şiddetli belanın peygamberlere, daha sonra kemal derecesine göre diğer müttaki alim ve mü' miniere verildiği hadisler le anlatılır. Nüshaları: Süleymaniye nr. 1040/12, Bağdatlı Vehbi Ef. nr. 2101/19, Arif Hikmet nr. 82/ el-kehimu'i-beydavi fi'l-hadisi'l-mezkur fi rafi'l-azab an eh.ii'l Km 'an: Kaza ve kader hakkında bir risaledir. Nüshaları: Süleymaniye nr. 1040/16, J?ağdatlı Vehbi Ef. nr. 2101/ Şemmu'l-avarıd fi zemmi'r-revafid: Rafiziler (Şia)in o günkü durumunu ve onlar hakkında verilecek hükmü ortaya koymak amacıyla kaleme alınmıştır. Şianin tekfır edilerneyeceği fikrini savunur. Nüshaları: Damat İbrahim Paşa nr. 298, Raşid Ef. nr. 690/35, Reisül-küttab nr. 1146/46, Esad Ef. nr. 1690, Arif Hikmet nr. 82/ SüHHetü'r-risiHe fi zemmi'r-revafıd: Şemmu'l--avarıd fı zenımi' r Revafıd adlı bir önceki risalenin muhtasarıdır. Nüshaları: Damat İbrahim nr. 298, Arif Hikmet nr. 17/ Feriiidü'l-kaHHd ala ahadisi ait olan Şerhu'I-Akaid'deki hadislerin tahricidir. Nüshaları: Fatih nr. Esad Ef. nr. 5325/5, Lala İsmail nr. 696/13. Şerhleri ise şunlan:hr: 1- Şerhu'i-Fıkhı'I-Ekber: Ebu Hanife'nin "ef.-fzkhu '!-ekber" adlı risalesinin en önemli şerhlerindendir. Tam ismi "Minahu 'r-ravzı '1-ezher li şerhi 'l Fıkhz 'l-ekber"dir. Şerhin akabinde "Tetmimu'l-makasıd ve tekmilu'l-akaid" adlı Şerh u' 1-Fıkhı '!-ekber' e yapılan tetimme gelmektedir. Bedru' r-raşid' in ( ) "Risaletü elfazi'l-küfr" adlı risalesinin şerhi de kitabın sonuna eklenmiştir. Bu üç kitap bir arada birkaç kez baskısı yapılmıştır. Yunus Vehbi Yavuz tarafından Türkçe'ye de terceme edilmiştir (Fıkh-z Ekber Aliyyul-Karz /)erhi, İst. 1979). 2- Davül-mdm ahi Bed'il-emiHi: Ferganalı Ali b. Osman (575/1179)nin tertip ettiği Bed'u 'l-ema/i adlı manzum akidenin şerhidir. baskısı yapılan Dav'u'l-meali'nin 1318'de istanbul'da basılmış "Tulifetu'l-eali" adlı haşiyesi bulunmaktadır. 3- Fer:ru'l-avn min mudda'i imam Firavn: Celaleddin Muhammed ed Devvanl (908/1502)nin Risale fi imanı Firavn adlı eserine Ali el-kari tarafından yapılan şerh ve reddiyedir. Eserde Firavn'un iman ettiğini savunan M. İbn u' 1-293

8 Arab'i ve onun savunucusu ed-devvani, şiddetle eleştirilir. 1294'te İstanbul'da Mecmuatu resait fi vahdeti 'l-vucud adlı mecmuanın içinde basılmıştır. 4- Şerlm'l-Esmai'I-Hiisıııa: Esma-i Hüsna'nın şerhine dair kısa bir risaledir. Nüshaları: Mihrişah Sultan nr. 220/1, Hamidiye nr. 388/1. B- ALİ EL-KARİ'NİN AKAİD İLMİ DIŞINDAKi ESERLERİ Tefsir ve Kur'an İlimleri: 1- Envarı.ı'l-Kur'an ve esraru'l-furkihı. Nüshaları: Nuruosmaniye, nr. 326, ei-cemaleyn ale'l-celiheyn. Nüshaları. Hamidiye nr. 158, Laleli, 324, Fatih nr. 489, Haraççı nr Haşiye ala Tefsiri'I-Beydavi. Nüshaları: Bağdatlı Vehbi Ef. nr. 104, Fatih nr cl-mes'ele fi'l-besmele. Nüshaları: Hacı Mahmut nr , Lala İsmail nr. 696/16, Damat İbrahim nr. 297/3 L 5- Şerhu'ş-Şatibiyye. 1302/1885'te İstanbul'da basılmıştır. 6- el-feydu's-semavi fl tahrici kıraatı'l-beydavi. Nüshaları: Yusuf Ağa nr. 708, Nuruosmaniye nr el-miı:ıelm'l-fikriyye bi şerhi'l-mukaddimeti'l-cezeriyye. Mısır'da 1302/1885'te ve Mekke'de 1303/1886'da basılmıştır. 8- ei-hibetü 's-seı:ıiyyeti'l-aliyye ala ebyati'ş-şatibiyyeti'r-raiyye. Nüshaları: İbrahim Ef. nr. 45, Laleli nr er-risiue fl auimeti'l.. vakf fi'l-kur'an. Nüshaları: Laleli nr. 56/ el-mertebetü'ş-şuhudiyye fi menzileti'l-vucudiyye. Nüshalan: Fatih, nr. 5336, Hacı Beşir Ağa nr. 651/25, Lala İsmail nr Hadis İlmi: 1- Şerinı şer hi Nuhbeti'I-Fiker veya Şerhu't-Tnvdih ala Nuhbeti'l Fiker. 1328/1910'da İstanbul'da basılmıştır. 2- el-esra:ru'l-merfuııı fi'l-abbari'l-mevdua. Mevzuatu'l-Kübra adıyla 1228/1872'de İstanbul'da ve 1406/1986'da Beyrut'ta basılmıştır. 3- el-masnu' fi ma'ırifeti'l-mevdu'. Lahor'da 1310/1893'te ve Beyrut'ta 1379/1959' da olmak üzere iki kere basılmıştır. 4- Mirkatu'l-mefatih şerh u Mişk!Ui'l-mesabih. 1309/1891 'de Karıire' de basılmıştır. 294

9 5- Şerlm'l-Muvatta'.l_<eisülküttab nr. 210, Fatih nr. 1000, Süleymaniye nr. 289, Haraççı nr Şerhu'l-Müsnedi'I-İmam Ebi Hanife. 1405/1985'te Beyrut'ta basılmıştır. 7- Şerhu'ş-Şifa. 1264/1848'de İstanbul'da 1275/1859'da Kahire'de ve 1290/1873'te İstanbul'da tekrar basılmıştır. 8- Cem 'u'l-vesiiil fi şerhi'ş-şemiiil. 1290/1873 'te İstanbul' da basılmıştır. 9- ei-hırzu's-semin li'i-hısm'l-hasin. Mekke'de 1304/1887'de tab edilmiştir. 10- Ta'Hku'I-Kari ala sülasiyyati'i-buharl. Müellif hattı olan nüshası Şehid Ali Paşa nr. 2/184'tedir. 11- Şerhu'l-Erbaini'n-Neveviyye. 1308/19JO'da Mısır'da basıldı. 12- Erbafine hadisen min cevami'i'i-kelim. Nüshaları: Reisülküttab nr. 1146/53, Esad Ef. nr. 3525/ ei-ehjidisii'l-kudsiyyetü'l-erbainiyye. 1324/1906' da istanbul' da basılmıştır. 14- Erbaune hadisen fi fadihh'i-kur'an. Durak Pusmaz tarafından yapılan tercemesi aslı ile birlikte "Kuran-ı Kerim'in Fazileti Hakkında Kırk Hadis" adıyla yayınlanmıştır. 15- Erbafin hadis ti'n-nikah. Nüshaları. Hamidiye nr. 388/21, Damat İbrahim Paşa nr. 297/ ei-bi:rra fi hubbi'l-hirra. Nüshaları: Fatih nr. 5336/2, H. Hüsnü Paşa nr. 25/ İ'rabu'I-Karl ala evveli babi'-buhari. Nüshaları: Arif Hikmet nr. 85/ Tatl:ı.inı't-taviyye bi tahsini'n-niyye. Nüshaları: Hafız Ahmet Paşa nr. 332/12, Mahmudiyye nr. 2626/20, Arif Hikmet nr. 85/ Risale fi hadisi'l-berae fi Sahihi'l-Buha:rt Fıkıh İlmi: 1- Tavdihu'l-mebaıni ve tenkihu'l-mea'ni. Nüshaları: Laleli nr. 736/1. 2- ei-istida fi'l-istiska. Nüshaları: Fatih nr. 5327, Hamidiye nr. 1439/22, Damad İbrahim Paşa nr. 298/ el-i'tina bi'l-gma fi'l-fena. Hacı Beşir Ağa nr. 651/24, Mihrişah nr. 220/21, Giresun nr. 103/ ei-burhanu'l-celiyyu'l-a'li ala men sümmiye min gayri'l-müsemma bil-veli. Nüshaları: Damat İbrahim Paşa nr. 298/

10 5- Tahkiku'l-ihtisiHı fi tetkiki'l-iı:ıtisab. Nüshaları: Damat İbrahim Paşa nr. 298, Arif Hikmet nr. 17/ Tezyiı:ıii'l-ibare fi tahsini'l-işih:e. Resailu İbn Abidin içerisinde neşredilmiştir. 7- et-tedhiı:ı li'l-tezyin ala vechi't-tebyin. Nüshalan: Yahya Ef. nr. 444/15, Esad Ef. nr. 3525/ Teşyiu. fu.kahih'l-hanefiyye li teşnii siifehai'ş-şafiiyye. Nüshaları: Esad Ef. nr. 1690/32, Aşir Ef. nr. 409/1. 9 Hi1şiye ala F'ethil-kadir. Bağdad! "Hediyyetü'l-arifın"de bu eseri zikreder. c. I, s Zeylu Teşyii fukah!h'l-hanefiyye. Nüshaları: Mektebetü'l-camiatü 1- İslamiyye nr. 1950/22. H- Risale fi beyani ifradi's-sauh ani's-selam hel yel{ralm em Hi? Nüshaları: Hacı Mahmut nr. 6026/2, Reisülküttap nr. 1145/ Şifau's-siHik fi irsali MaJik. Nüshalan: Yahya Ef. nr. 444/13, Arif Hikmet nr. 85/ Sılatu'l-ceyiiiz fi salati'l-ceniiiz. Nüshaları: H. Hüsnü nr. 251/3, Hacı Mahmut nr. 536/9, Arif Hikmet nr. 85/ Akdu'n-nikah ahi lisani'l-vekil. Nüshaları: H. Hüsnü nr. 251/44, Mahmudiyye nr. 2668/ Gayetü't-tahkik fi nihayeti't-tetkik: Fatih nr. 1661/l. 16 ~~et bu 'l-esma fi şcrhi's-sema. Nüshala:rı: Bağdatlı Vehbi nr. 21 O ı /28, Hamidiye nr. 1439/31. Fatih nr. 5332/22, 5336/ Fethu babi'l-inaye fi şerhi. Kitabi'n-nikaye. Abdulfettah Ebu Öudde'nin tahkikiyle 1387'de Haleb'de basılmıştır. 18- el-fusihu'l-mühimme fi husuli'l-mqtimme. Nüshaları: Hamidiye nr. 1439/16, Halet Ef. nr Esad Ef. nr el-fadlu'l-muavvel fi's-saffı'l-evvel. Nüshaları: H. Hüsnü nr. 251/33. Esad Ef. nr. 1690/ Lisarı.u'l-intida fi'l-iktida. Nüshaları: Fatih nr. 5327/23, Hamidiye, nr. 1439/ Ma'rifetü'n-niissak fi ma'rifeti's-sivak: Nüshaları: Lala İsmail nr , Fatih nr. 5332/19, Süleymaniye nr. 1040/ el-lstma' fi'j-idtıba'. Nüshaları: Lala İsmail nr. 103/6, Fatih nr , 5332/9, 5336/ Envaru'l-lmcec fi esrari'l-hicec. Ahmed Hacı el-kurdl tarafından yapılan tahkikli neşri 1408/1988'de Beyrut'ta yapılmıştır. 24- Bidayetü's-salik fi nihayeti'l-mesalik. Bulak, 1278/ el-hazzu'l-evfer fi'l-hacd'l-ekber. Bulak, 1278/

11 26- RislHe fi beyaı:ıi't-temettuı' fi eşhuri'l-hacc li'l-muk'im bi Mekke. Nüshaları: Esad Ef. nr Bağdatlı Vehbi nr. 2102/5. 27-es-Serıi'a fi tahklki'l-buka'i'l-meni'a. Nüshaları: Esad Ef. nr. 3525, Arif Hikmet nr. 82/8, Mahmudiye nr ei-afaf an vad'i'l-ved fi't-tavılf. Nüshaları: Fatih nr. 2826/6, , Hacı Beşir Aga nr. 651/ Lübbü liibabi'l-menasik ve lmbbu lmbabi'l-mesalik. Nüshaları: Fatih, nr. 3393/2, Lala İsmail nr. 103/1, Yusuf Ağa nr ei-mesleki'l-mutakassad fi'l-ıncnseld'l-mutavassıt Mısır, 1319/1901; Bulak, 1288/ eb-vukfifbi't-tahkik ala mevkafı's-sıddik. Nüshaları: Lala İsmail nr. 696, Arif Hikmet nr Feydu'l-faid fi şerl:ıi Ravdi'r-rı'Hd fi mesaili'l-feraiz. Nüshaları: Hacı Mahmud nr. 1174, Arif Hikmet nr. 18/ ed-durretu'l-mudiyye fi ziyareti'l-mustafaviyye. Bulak, 1278/ ei-makalatii'l-azbe fi'l-mes'eleti'l-iıname. Nüshaları: Esaf Ef. nr. 3525/1 O, Fatih nr. 5332/13, Giresun nr Risale fi cevazi iftirasi'l-har'ir. Nüsha. Süleymaniye nr. l 038/ RisiHc fi'l-has ala ta'dili'l-crkan fi's-sahh. Nüsha: Esad Ef. nr. 1690/ Risale fi Eşhuri'I-Hunım. Nüsha: Bağdatlı Vehbi nr. 2102/ Risale fi hakk'l-hhye. Nüsha: M. Hatif Ef. nr. 453/ Hudfı.ru'ş-şuhfid fi'n-nikah. Nüsha: Süleymaniye nr. 1038/l. 40- RisiHe fi beyihıi tavafi'i-beyt velev ba'de'i-hedm. Nüshaları: Esad Ef. nr. 3525/ İh:ramu'l-afaki. Nüshalan: Damad İbrahim nr. 297/ Risale fi fadaili'i-kabe ve menzili'l-hacc. Nüshaları: Esad Ef. nr , Hüsrev Paşa nr Risale fi fadihli Meketi'I-Mükerraınc. Nüshaları: Hüsrev Paşa nr. 749/ el-beyan fi'l-hayr iza dalıale Mekke min haccı'l-ğayr. Bulak, 1287/ Tuhfetu'l-hatip fi mevi'zati'l-habib. Nüshaları: Süleymaniye nr. 1068, Arif Hikmet nr. 17/4. Tasavvuf İlmi: 1- Şerhu hizbi'l-bahr li'i-ustii.z Ebi'I-Hasım en-bekri. Nüshaları: H. Hüsnü nr. 604, Arif Hikmet nr. 134/2. 297

12 2- el-hizbu'l a'zam ve'l-virdu'l-efbam. İstanbul, 1262/1846; Bulak, 1300/1883; Mekke 1307/ ez-zübde fi şerhi Kasideti'i-Burde. Nüshaları: Damad İbrahim nr. 297, Lala İsmail nr el-mülemma' fi şerhi'n-na'tı'l-murassa'. Nüshaları: Yusuf Ağa nr. 598, Arif Hikmet nr. 17/ Fethu ebvabi'd-din fi şerhi Adabi'l-müridin. Nüshaları: Nuruosmaniye nr Biı:H!yetiPs-siHik fi nihayeti'l-mesihik. Nüshaları: Esad Ef. nr. 982/3, Hacı Mahmud nr , Lala İsmail nr. 103/4. 7- Teb''idü'l-ulema an takribi'l-iimera, Nüshaları: Esad Ef. nr. 1690/27, Fatih nr. 5332/ RisiHı.~ f'i silsileti't-taifeti'n-nakşibendiyye. Nüshaları: Reisülküttap nr. 1146/6. 9- Şe.rhu Ayni'I-ilim ve zeyni'l-hilm. İstanbul, 1292/1875; Kahire, 1252/ at-tihbiyye fi şerhi't-tihyye. Nüsha: H. Hüsnü nr Tahsimı't-taviyye fi talısirı.i'n-ııiyye. Nüshaları: Damad İbrahim nr. 298, Esad Ef. nr. 3525, Arif Hikmet nr. 82/ Şerhu Risaleti'l-Kuşeyriyye. Nüsha: Yusuf Ağa nr en-nis-betü'l-mürettebefi'l-ma'rife ve'l-mehabbe. Nüshaları: Fatih nr. 5336/30, Halat Ef. 822/20, Mihrişah nr. 220/ Birgivl'nin et-tarikatu'l-muhammediyye adlı eserine manzum bir takriz. Dliğümlü Baba nr. 150/ Ris!He fi'l-mev'ize. Nüshaları: Hacı Mahmut nr. 1954, Yazma Bağışlar nr Siyer ve Teracim-i Ahval: 1- RisaJe fi beyanı evladı'n-nebi (s.a.). Nüshaları: H. Hüsnü nr. 251/28, Mahmudiyye nr. 2668/ d-mevridü'r-ravi fi mevlidi'n-nebev'i. Nüshaları: Serez nr. 3853/9, Laleli nr el-esraru'l-ceııiyye fi esmai'l-hanefiyye. Nüshaları: Şehid Ali nr. 1841/1, Esad Ef. nr. 3524/ el-istinasu'n-nas bi fadaili İbn Abbas. Nüshalan: Reisül-küttab nr. 1146/7, Damat ihrahim nr el-ma'denü'l-adeni fi fadam Uveys el-karımi. İstanbul, 1308/ Menakibu' 1-İmami'l-A'zam ve ashabihi. Haydarabad, 1332/1914, (el Cevahiru'l-mudiyye'nin sonunda). 298

13 7- Niizhetü'l-hiltın'l-fatır fi tercemeti Seyyid Abdulkadir. İstanbul, 1307/1889. Arab Dili ve Edebiyati: 1- en--namus fi telhisi'l-kamfis. Nüshaları: Nuruosmaniye nr. 4787, Süleymaniye nr. 1 O 18/2. 2- Haşiye ahi Şer hi Risaleti'l-vad'. 3- el-fethu'r-rabbihıi fi şerhi tasrifi'z-zencani. İstanbul, 1289/ Risale fi beyani ziyadeti'l-elifve'l-hazffi'i-cem' ve'l-ferd. Nüshaları: Laleli: nr. 250/2. 5- Risale fi beyani'i-fark beyne "safed" ve "asfed" ve ma nahvihima. Nüsha: Arif Hikmet nr. 85/9. 6- ei-mulemma' şerhi'n-na'tı'l-murassa'. Nüshaları: Lala İsmail nr. 696/13, Aşir Ef. nr. 426/ Şerhu Kasideti Baned Suad. Nüshaları: Esad Ef. nr. 2721/1. 8- er-risihetii'ş-şaiyyefi Şerhi't-Taiyye. Nüshaları: Hamidiye nr. 1439/2, H. Hüsnü nr. 604/2. 9- Risale fi'l-isti'are. Nüsha: Süleymaniye nr. 910/1. Muhtelif: 1- el-edeb fi Raceb. Nüshaları: Lala İsmail nr. 696/18, Bağdatlı Vehbi nr. 2101/ el-ebna fi enne'l-asa min süneni'l-enbiya. Nüshaları: Bağdatlı Vehbi nr , Fatih nr. 5327/ Fethu'r-Rahman bi fadılili Şa'ban. Bulak, 1307/ Leyletü'l-Kadir min Şehri Ramadan. Nüsha: Süleymaniye nr. 1040/8. 5- Behctü'l-insan fi muhcti I-hayvan (Dem iri'nin Hayatu'!-hayvan adlı eserinin muhtasarı) Nüsha: Esad Ef. nr

İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR

İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 26.05.2014 Adres : İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İcadiye-Bağlarbaşı Caddesi, No: 40 34662 Üsküdar/İstanbul Telefon E-posta : : 2164740860-1226 Doğum

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ.

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ. EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ www.almuwahhid.com 1 Müellif: Şeyhu'l-İslam İbni Teymiyye (661/728) Eser: Mecmua el-feteva, cilt 4 بسم هللا الرحمن الرحيم Selefin, kendilerinden sonra gelenlerden daha alim, daha

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI 13.00-14.15 Sarf ve Nahiv 13.00-14.15 İmla İnşa ve Okuma 1-A-B-C SINIFLARI (NORMAL VE

Detaylı

1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Selçuk Üniversitesi Y. Lisans İlahiyat (Hadis) Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 00700400 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU İLH322 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Z/S K/ Z/S K/ EK-1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI Hazırlık 1. Yarıyıl İİH001 Arapça Dilbilgisi

Detaylı

İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM DERS ADI ÖĞRETİM ELEMANI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM GRUP FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT HADİS TENKİDİ PROF.

İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM DERS ADI ÖĞRETİM ELEMANI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM GRUP FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT HADİS TENKİDİ PROF. İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT 3 1 1 HADİS TENKİDİ PROF. DR. ADİL YAVUZ İLAHİYAT 3 1 1 KUR'AN TARİHİ (KIRAAT) YRD. DOÇ. DR. ALİ ÇİFTCİ İLAHİYAT 3 1 1 DİNLER TARİHİNDE

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : KELAM TARİHİ Ders No : 0070040093 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19 Önsöz Kur an tefsirleri üzerine yapılan araştırmalar bir hayli zenginleşmesine karşın, yüzlerce örneğiyle sekiz-dokuz asırlık bir gelenek olan tefsir hâşiyeciliği, çok az incelenmiştir. Tefsir hâşiye literatürü;

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 19 / 2009, s tanıtım-değerlendirme

sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 19 / 2009, s tanıtım-değerlendirme sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 19 / 2009, s. 251-255 tanıtım-değerlendirme KELÂM TARİHİNİN PROBLEMLERİ Muhit MERT, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2008, 160 s. Necmettin KUZU Kitap adından

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı :Muammer BAYRAKTUTAR 2. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. Görevi : Öğretim Üyesi/Dekan Yrd. 4. Görev Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. İletişim : muammerbayraktutar@hotmail.com

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

DEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İLAHİYAT BÖLÜMÜ I. SINIF I. & II. ÖĞRETİM BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ

DEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İLAHİYAT BÖLÜMÜ I. SINIF I. & II. ÖĞRETİM BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ I. SINIF Tarih Saat Ders Kodu Ders Adı 15.06.2015 14:00-15:00 İLA1012 Mantık 15.06.2015 18:00-19:00 İLA1014 Türk İslam Sanatları Tarihi 16.06.2015 14:00-15:00 İLA1108 Tefsir I 16.06.2015 18:00-19:00 İLA1016

Detaylı

14. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI

14. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI (1) En Nisa Sûresi: 11. (2) El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 4, Sh: 186. Ayrıca El Mavsili-El İhtiyar fi Ta'lili'l Muhtar-İst: 1980 Çağrı Yay. C: 5, Sh: 84. (3) El Mavsili-A.g.e. C:

Detaylı

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı)

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı) TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV (Panel Tanıtımı) Mehmet DEMİRTAŞ * Bir şehri kendisi yapan, ona şehir bilinci katan unsurların başında o şehrin tarihî ve kültürel

Detaylı

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU 02 04 Kasım 2012, Antalya P r o g r a m 1. Gün (2 Kasım 2012 Cuma): Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, Kampüs

Detaylı

İLİM HALKALARI PROJESİ

İLİM HALKALARI PROJESİ Takdim İşgal devleti İsrail in 2004 yılında, Gazze ve Batı Şeria sınırları ile 1948 topraklarını ayırmak için bir duvar inşa etmiştir. Bu duvarların inşa edilme sebebi İsrail in işgal topraklarında yapacak

Detaylı

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma Question İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma (s.a)'nın mushafı hakkındaki sözleri idi. Allah-u Teâlâ tarafından Hz. Fatıma Zehra (s.a)'ya ilham edilen

Detaylı

Osmanlı Döneminde Hisabu s-sittinî

Osmanlı Döneminde Hisabu s-sittinî Osmanlı Döneminde Hisabu s-sittinî Bu hisab sisteminde rakamlar yerine Arap harfleri kullanıldığı için hisabü'lcümmel, altmış tabanlı konumlu sayı sitemi kullanıldığı için hisabü's-sittini, derece ve dakika

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/03.04.1968 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA

Detaylı

DERGİ YAYIN İLKELERİ

DERGİ YAYIN İLKELERİ 471 DERGİ YAYIN İLKELERİ 1. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yılda iki sayı (Haziran-Aralık) yayımlanan hakemli bir dergidir. 2. Derginin yayın dili Türkçe'dir, ancak Türkçe özet verilerek

Detaylı

HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI Tarih : 18.09.2015

HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI Tarih : 18.09.2015 Sınıfın Adı : -A İLH Sınıf Öğretmeni HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI Tarih :.0.0.0.0 0.0.0.0.0.0.0 0.0.0 AKAE AKAE HDU SYN HDU SYN OSM TUS OSM TUS ADB ADB TOPLAM DERS SAYISI : 0 ARAP DILI BELAGATI ALADİN

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM FELSEFE TARİHİ I Ders No : 0070040158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS SİYER II İLH 114 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Memlüklerin Son Asrında Hadis -Kahire 1392-1517- Halit Özkan

Memlüklerin Son Asrında Hadis -Kahire 1392-1517- Halit Özkan Cilt/Volume: I Sayı/Number: 1 Yıl/Year 2015 Meridyen Derneği hadisvesiyer.info Memlüklerin Son Asrında Hadis -Kahire 1392-1517- Halit Özkan İstanbul: Klasik Yayınları 2014 (İkinci Basım), 240 sayfa. İslâm

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURÂN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR ILH333 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI 1. SINIF 1. YARIYIL İLH101 KURAN OKUMA VE TECVİD I 4 0 4 4 İLH103 ARAP DİLİ VE BELAGATI I 4 0 4 4 İLH105 AKAİD ESASLARI 2 0 2 2

Detaylı

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? حكم تكر لعمر م يكو بينهما ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİNAL SINAVI TAKVİMİ TARİH SAAT DERSİN ADI SALON ÖĞRETİM ÜYESİ Mukayeseli Adab ve Erkanı Prof. Dr. Tahir YAREN Kıraat Farklılıklarının Manaya Etkisi Aşere,Takrib,Tayyibe

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Tevafuk birbirine denk gelmek, birbiriyle uygun vaziyet almak demektir. Tevafuklu Kur anda tam 2806 Allah lafzı pek az müstesnalar

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI. lllll. güz donemi. ISLAM HUKUK USULU I -ders planları-

CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI. lllll. güz donemi. ISLAM HUKUK USULU I -ders planları- CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI lllll ISLAM HUKUK USULU I -ders planları- güz donemi 2015 m-hayta@hotmail.com ders planı ve yönteme dair merhaba arkadaslar, Öncelikle, yeni eğitim ve öğretim döneminiz

Detaylı

Tufan Buzpmar H ÍL A FE T

Tufan Buzpmar H ÍL A FE T Tufan Buzpmar H ÍL A FE T VE SALTANAT a l f a : 2987 I ALFA İNCELEME-ARAŞTIRMA 88 H İLAFET VE SALTANAT II. Abdiilhamid Döneminde Halifelik ve Araplar Ş. TUFAN BUZPINAR 1961 yılında Kadirli ye bağlı Esenli

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM KUTLAY

ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM KUTLAY ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM KUTLAY 1. Adı Soyadı : Halil İbrahim KUTLAY. Doğum Tarihi : 0 / 10/ 197 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr.. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek

Detaylı

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı

Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543

Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543 Ankara 2008 Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543 İmtiyaz Sahibi Aseray ltd. Şti. adına Aytekin Çelebi Editör Editör Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Şimşek Dr. Vahit Göktaş Yayın

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH 202 4 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 J ISSN 2146-7846 J Yayınlayan Kurum / Publishing Institution: Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Bozok University Revelation Faculty Dil/Language: Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca,

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri 1. Yarıyıl Dersleri TIB5171 SEMİNER (DERSTE) Zorunlu 0 2.00 0 5.00 TIB5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1.00 0 1.00 TIB5101 İSLAM BİLİMLERİNİN TEŞEKKÜLÜ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

Acaba hali hazırda elimizdeki Kur an Peygamber (s.a.a) e nazil edildiği suretteki Kur an mıdır?

Acaba hali hazırda elimizdeki Kur an Peygamber (s.a.a) e nazil edildiği suretteki Kur an mıdır? Question Acaba hali hazırda elimizdeki Kur an Peygamber (s.a.a) e nazil edildiği suretteki Kur an mıdır? Kur an-ı Kerim'in tahrif edilmediğinin delilleri nedir? Answer: Kur an-ı Kerim in tahrif edildiğini

Detaylı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı 1 AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı Karye-i Şeyhler ( 175) 1 1 1 Eş-şeyh Mehmed Arif ibn-i El-Hac Şeyh İbrahim Uzun boylu, Kır sakallı 60 2 Oğlu Şeyh İsmail

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH 102 2 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

DİN dersleri almak, din kültürü edinmek isteyen temiz niyetli bir gence:

DİN dersleri almak, din kültürü edinmek isteyen temiz niyetli bir gence: DİN dersleri almak, din kültürü edinmek isteyen temiz niyetli bir gence: Madde madde yazacağım aşağıdaki bilgileri ve uyarıları iyice okumanızı istirham ederim. 1. Sizin, bir Ehl-i Sünnet Müslümanı olarak,

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIM İLKELERİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIM İLKELERİ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIM İLKELERİ 1., ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlamak suretiyle ilahiyat ve sosyal bilimler alanına katkı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İslam Tarihi Kaynakları I Ders No : 80020030 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 0 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi Niçin Teravih Namazı denilmiştir? Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namaz. "Teravih" kelimesi Arapça, "Terviha"nın çoğuludur ve "oturmak, istirahat etmek'" anlamına gelmektedir. Teravih namazı

Detaylı

DİYOBENDİYE FIRKASI طاي فة دليو ندية

DİYOBENDİYE FIRKASI طاي فة دليو ندية DİYOBENDİYE FIRKASI طاي فة دليو ندية ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ مد صالح املنجد Terceme: IslamQa koordinasyon: Sitesi Islamhouse رمجة: موقع الا سلام سو ال وجواب تنسيق:

Detaylı

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI S.NO TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN TARİH ADI SOYADI UNVANI YERİ VAKTİ KONUSU Tepebaşı Camii 1 05.06.2016 29 Şaban Nalbant Camii Rahman Camii Ramazan'a

Detaylı

03-05 Ekim / October 2013. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October 2013. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 485 Â Â âm -i Sâ âm tarihinde yetlerdendir, - - â. Bu sebeple ve imâm Ebu, Mâlik, ve benzeri birçok âlime Sâ - kelâm âm eserlerinde mevc - kelâ

Detaylı

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin İslâm Araştırmaları Dergisi, Sayı 22, 2009, 155-181 VEFEYÂT Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin Doç. Dr. M. Süreyya Şahin i 24 Ocak 2008 tarihinde Hakk ın rahmetine tevdi ile ebedî yolculuğuna uğurladık. Akademik

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI Tarih : 13.02.2015

HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI Tarih : 13.02.2015 Sınıfın Adı : A Ö Sınıf Öğretmeni HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI Tarih :.0.0.00.0.0.0.0 TD. TD.00 AIT.0 AIT.0 YD.00 YD.00.0.0.0 0.0. KUR ADB KUR ADB TEF IBE TEF IBE DPS DPS KUR HDU HDU SYN SYN OSM OSM TOPLAM

Detaylı

Lütfi ŞAHİN /

Lütfi ŞAHİN / Lütfi ŞAHİN / www.lutfisahininsitesi.com Gel, gel, ne olursan ol yine gel, İster kâfir, ister Mecusi, ister puta tapan ol yine gel, Bizim dergâhımız, ümitsizlik dergâhı değildir, Yüz kere tövbeni bozmuş

Detaylı

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : 00004003 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

MUHAMMED BAKIR EL-MECLİSÎ NİN VE BAZI ŞİÎ ÂLİMLERİN HZ. AİŞE HAKKINDAKİ BAZI SÖZLERİ

MUHAMMED BAKIR EL-MECLİSÎ NİN VE BAZI ŞİÎ ÂLİMLERİN HZ. AİŞE HAKKINDAKİ BAZI SÖZLERİ MUHAMMED BAKIR EL-MECLİSÎ NİN VE BAZI ŞİÎ ÂLİMLERİN HZ. AİŞE HAKKINDAKİ BAZI SÖZLERİ BU KISA VESİKALAR BUNDAN BİR KAÇ GÜN ÖNCE, ŞİA NIN RASULULLAH IN ASHABINI ÖZELİKLE EBU BEKR VE ÖMERİ, SONRA OSMAN I

Detaylı

Sadrettin Gümüş, Seyyid Şerîf Cürcânî ve Arap Dilindeki Yeri, İstanbul: Fatih Yayınevi Matbaası, 1984, 211 s. Murat Dinler*

Sadrettin Gümüş, Seyyid Şerîf Cürcânî ve Arap Dilindeki Yeri, İstanbul: Fatih Yayınevi Matbaası, 1984, 211 s. Murat Dinler* FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences Sayı/Number 5 Yıl/Year 2015 Bahar/Spring 2015 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Detaylı

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV)

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) 1 KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ A- ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kadir Demirci Doğum Tarihi: 1968 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİNLER ARASI İLİŞKİLER Ders No : 0070040203 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

Grand Cevahir Hotel Darülaceze Cad. No: 9 Okmeydanı / İstanbul

Grand Cevahir Hotel Darülaceze Cad. No: 9 Okmeydanı / İstanbul Grand Cevahir Hotel Darülaceze Cad. No: 9 Okmeydanı / İstanbul Açılış Oturumu ve Protokol Konuşmaları 11 Mart 2011 Cuma 09.00 10.30 16.00 Kur an-ı Kerîm e Göre Neslin Üremesi Dr. Mücâhid Ebu l-mecd 16.20

Detaylı

Tarih Saat Sınav Salonları Öğretim Üyesi DKAB1İ 12:00

Tarih Saat Sınav Salonları Öğretim Üyesi DKAB1İ 12:00 Sınıf Ders Adı Tarih Saat Sınav Salonları Öğretim Üyesi DKAB1İ 16:00 B1-3/5 A Uzun DKAB1 B2-7 Temel Dini Bilgiler Hülya Çetin DKAB 2 Bilgisayar I 15:00 DKAB2 B2-7 Güncel Dini Konular 10 Ocak Salı 10:00

Detaylı

Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları

Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace, Nesai, Edebu l-mufred, Muvatta, İbn Carud, Taberani (Mucemu s-sagir) İçindekiler 1- Sünenu İbn

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres. Doçentlik Kelam Bilim Dalı YÖK, Üniversiteler Arası Kurul 2009

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres. Doçentlik Kelam Bilim Dalı YÖK, Üniversiteler Arası Kurul 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres : Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Telefon Mail : 0 378 223 53 60 : hkurt@bartin.edu.tr 2. Unvanı : Doçent Doktor 3. Öğrenim Durumu

Detaylı

SAHABE2 İSLÂM MEDENİYETİNİN KURUCU NESLİ PROGRAM - DAVETİYE NİSAN SAHABE VE RİVAYET İLİMLERİ- TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI

SAHABE2 İSLÂM MEDENİYETİNİN KURUCU NESLİ PROGRAM - DAVETİYE NİSAN SAHABE VE RİVAYET İLİMLERİ- TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI İLAHİYAT FAKÜLTESİ İSLÂM MEDENİYETİNİN KURUCU NESLİ SAHABE2 - SAHABE VE RİVAYET İLİMLERİ- TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI PROGRAM - DAVETİYE 25-26 NİSAN 2015 C U M A R T E S İ - P A Z A R SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM,

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MANTIK Ders No : 0070040047 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 ADI : SOYADI:. SINIF : NU.:.. TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 KAHTA FEN LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM I. YAZILI. 1. SORU 2. SORU 3. SORU 4. SORU 5. SORU 6. SORU 7. SORU 8. SORU

Detaylı

HAZ.II.Ö/İLK- A. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi D-107 II/3. DERS 17:00 18:00. Yrd.Doç.Dr. Ümit HOROZCU CÜMLE BİLGİSİ-II

HAZ.II.Ö/İLK- A. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi D-107 II/3. DERS 17:00 18:00. Yrd.Doç.Dr. Ümit HOROZCU CÜMLE BİLGİSİ-II İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi D-107 HAZ.II.Ö/İLK- A ARAP DİLİ FONETİĞİ-II CÜMLE BİLGİSİ-II KELİME BİLGİSİ-II ARAP DİLİ FONETİĞİ-II YAZILI ANLATIM-II OKUMA ANLAMA-II CÜMLE BİLGİSİ-II OKUMA

Detaylı

SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI I. ÖĞRETİM HAZ-A (102) KUR'AN ARAPÇASI - KUR'AN ARAPÇASI - FİRAS FİRAS FİRAS FİRAS HAZ-B (103) FİRAS

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER Ġlahiyat Fakültesi Bölüm/Anabilim İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER Dalı/Program Kodu Dersin Adı T U K S Öğretim Üyesi Gurup 105 Kuran Okuma Tecvid

Detaylı

RESTORASYON ÇALIŞMALARI

RESTORASYON ÇALIŞMALARI VAKIFLAR İSTANBUL I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI RESTORASYON ÇALIŞMALARI (01.01.2011 Tarihi İtibari ile) restorasy n 175 restorasy n 175 RESTORASYONU TAMAMLANAN ESERLER (2004-2010) S.NO İLİ İLÇESİ TAŞINMAZ

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

Prof. Dr. Bünyamin ERUL

Prof. Dr. Bünyamin ERUL Prof. Dr. Bünyamin ERUL Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Öğretim Üyesi 1965 yılında Bolu da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Bolu da tamamladı. 1987 yılında A. Ü. İlahiyat Fakültesi nden

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır.

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Bilindiği gibi bugün Müslümanların çoğu Hazret-i İsa nın (A.S.) hâla yaşamakta olduğuna ve gökte bulunduğuna

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

İLAHİYAT LİSANS PROGRAMI (YENİ, VE SONRASI)

İLAHİYAT LİSANS PROGRAMI (YENİ, VE SONRASI) İLAHİYAT LİSANS PROGRAMI (YENİ, 15.08.2013 VE SONRASI) İLAHİYAT LİSANS DERSLERİ I. Yarıyıl 1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 4. SINIF II. III. IV. V. VI. VII. Yarıyıl Yarıyıl Yarıyıl Yarıyıl Yarıyıl Yarıyıl Kur'an

Detaylı