. ". ALI EL-KARI'NIN HAYATI, SELEF AKİDESİNE DÖNÜŞ ÇABASI VE ESERLERİ. * Araş. Gör.; U Ü. İlahiyat Fakültesi, Kelam Anabilim Dalı. ÖZET.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ". ". ALI EL-KARI'NIN HAYATI, SELEF AKİDESİNE DÖNÜŞ ÇABASI VE ESERLERİ. * Araş. Gör.; U Ü. İlahiyat Fakültesi, Kelam Anabilim Dalı. ÖZET."

Transkript

1 T.C. ULUDAG ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESi Sayı :5, Cilt: ". ALI EL-KARI'NIN HAYATI, SELEF AKİDESİNE DÖNÜŞ ÇABASI VE ESERLERİ Cağfer KARADAf ÖZET Ali el-karl Herat 'ta doğdu. Şah İsmail'in şiileştirme politikasından kaçarak Mekke'yeyerleşti ve orada 1014/1605 yılında vefat etti. Kelamcılart ve Muhyiddin İbnü 'l-arabl gibi sujileri şiddetle eleştirdi. Selef yoluna dönülmesini savundu. Fıkıhta olduğu gibi akaid konusunda da Ebu Hanife 'nin görüşlerini benimsedi. Günümüze ulaşan yüzkırk civarındaki eserinden yirmi kadarı akaidle ilgilidir. ~.J!>..J ~k.u.j!>~ F 0-" ~.)la :ts... ı)) 4-.Lı p,.ia J,;;1~ ts.).ill ~..l!j 4-L.uı 4, ~y ~W.1~,:) ~ ı.y'li.ll ~ 0 LS J :i._;~l UJ.) 4_jl) ~ ~ı~ "'tt'p ~ ~_,...JI 0-> c.r.yji ty.i J ~~ i"::ı.j... n) if..ıı.' ) t LAS. ı;~ı. j 4.iıh wl -,.. ı<~.ı ı ~ LÜuJI ii.l.ıic...,.._...jijj "-<-ı ı.. ~~" ~ u- ~. ~ J ~ ~.._,-- ç r---' l)-<"..r--.ii~l ele ı.) LJJ~J ı4,ı.):i.u ~\:ls 0Y'-!)J JJt.. LyJ) J..-JJ t.j_).ll ı.) * Araş. Gör.; U Ü. İlahiyat Fakültesi, Kelam Anabilim Dalı. 287

2 Asm Kısa nir Bakış: Ali el-kad'nin yaşadığı hicrl onuncu (milad! onaltıncı) asırda İslam batısında Osmanlı Devletinin sınırlan Orta Avrupa'ya kadar uzanmıştı. Ridaniye zaferiyle Memluklular yıkılmış (922/15 Suriye, filistin, Mısır ve Hicaz Osmanlı sınırlarına dahil edilmişti. Çaldıran savaşıyla (920/1514) Safeviiere sarsıcı bir darbe indirilıniş, Bağdat Osmanlı topraklanna katılarak doğu tehlike olmaktan çıkarılmıştı (935/1529). İranda Safeviler, Maveraunnehir'de Şeyhaniler (Özbekler), Afganistan ve Hindistan topraklarında ise Baburlular bulunmaktaydı. Şah İsınail ile Safeviler aşırı derecede şiileştirıne politikası gütmeye başlamışlardı 1 Ali el--karl'nin doğduğu ve ilk tahsilini aldığı yer olan Herat bugün kendi adıyla anılan bölgenin merkezidir. Yakut el-hamevinin bahsettiği bu tarihi şehir, o sıralarda sünni Özbeklcrle şii Safeviler arasmda sürekli el değiştirdiğinden nüfusu bir hayli azalmıştı. Ali el-karl'nin büyük bir kısmını geçirdiği ve vefat ettiği yer olan ise o tarihte Osmanlı sınırları dahilindeydf. I.liAYATI Ali el-kal!' nin tam adı, Nureddin Ebu'I-Hasan Ali b. Sultan Muharnmed el--kari el- Herevi'dir. Molla Ali el-karl diye meşhur olmuştur. Ancak kendi risalelerindc ismi "Ali b. Sultan Muhammed" olarak geçer. Mckke' de ik<:unet ettiği için kendisine "el-mekkl" de denmiştir. Kur'an ilimlerinde derin bir alim ve kıraat ilmiyle meşgul olması sebebiyle "el-karl", ilmi mevkii yüksek olması hasebiyle de "Molla" diye anılmış olması muhtemeldir 3 Ali e! Karl'nin doğum tarihi hakkında terceme-i hal kitapları bir tarih vermemektedir. Ancak kendisi Şah İ~mail'in Herat'ı zaptetmesiyle şiileştirme gütlüğünden bahseder ve oraların artık bir bi d' at yurdu olduğundan şikayet eder. Ilerat'ın Şah ismail tarafından zaptı 916/15\0'da gerçekleştiğine Ali el-kan' nin doğumu bu tarihten önce olmalıdır. Çünkü bizzat kendisinin İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Ankara, 1988, ll, ; Yılnmz Öztuna, Osmanlı imparatorluğu (Türk ansiklopedisinden ayrı baskı), Ankara, 1977, s ; Tahsin Yazıcı, Safeviler Maddesi, İslam Ansiklopedisi, istanbul, 1978; Bostwarteh, islam Devletleri Tarihi, Tre. E. Merçil, M. İpşirli, 1980, s ; W. Berthold, Şeyhaniler Maddesi, İslam Ansiklopedisi, istanbul, Yakut ei.. Hamevl, Mu'ccmu'l-buldaıı, Beyıut, 1399/1973, V, ; Zeki Yelidi Togan, llerat maddesi, islam Ansiklopedisi, istanbul, Muhibb!, Hulasatu'!.. eser, Beyrut, ts. Daru Sadır, (1284 Mısır baskısından ofset), lll, 185; Bağdad!, Hediyyetu'l-arifın, Tahran, , ı, 157; Katip \;e! ebi, Keşfu'z-zunün, istanbul, 1940, ll, 1050; Bağdadl, İdahu'l-meknfırı, İstanbul, 1945, I, 21; Kettan!, er-risaletü'l ınüstatrafe, istanbul, 1986, s. 153; Şcmseddin Sami, Kamüsu'l-a'laın, İstanbul, 1311, IV,

3 işgal esnasında tanık olduğu bazı olayları anlatmasından o tarihte hayatta olduğu, aynı zamanda bu olayları da kavrayacak bir çağda bulunduğu anlaşılmaktadır. İşte sözkonusu şiileştirme politikası sebebiyle olsa gerek Ali el-karl Herat'tan ayrılıp Mekke'ye yerleşmiştir. Ancak bu seyahatin ne tarihi ne de güzergahı bilinmemektedir. Muhtemelen bu seyahat, Herat'ın Safevilerce işgal tarihi olan 916/1510 ila, Mekke'deki ilk hocası Ebu'I-Hasan ei-bekri'nin ölüm tarihi olan 952/1545 tarihleri arasında gerçekleşmiştir 4 Tahsili ve hocalarına gelince, Ali el-karl'nin babasının Kur'an ve kıraat hususunda bilgili olduğunu Müstakimzade kaydetmektedir 5 Bu da ilk tahsilini babasından aldığını gösterir. Ayrıca kıraat ilmini Herat'ta Muiniddin Hafız' dan öğrendiğini kendisi söylemektedir 6 Ali el-kar!' nin Mekke' de ders aldığı hocaları ise şunlardır: Ebu'I-Hasan ei-bekr! (952/1545), İbn Hacer el-heytemi (974/1567), Ali Muttaki ei-hind! ( ), Mir Kelan (973/1565), Atiyye b. Ali es-sülemi (983/1576), Abdullah es-sind! (984/1576), Kutbuddln Muhammed en-nehravani (990/l 082), Muhammed b. Muhammed ei-bekri (993/1585), Sinaneeldin el-amasi (1000/1591). Hattatlığı: Ali el-karl hattatlığı ile de meşhurdur. Özellikle sülüs ve nesih yazılarmda mahirdi. Hattı Şeyh Hamdullah (926/1520)'dan aldığı sanılmakla birlikte, nerede ve nasıl aldığı meçhuldür. Bu mallaretini geçim temin vasıtası olarak kullanmış herhangi resmi bir görev almamıştır. Kaynaklar geçimini her yıl yazdığı bir Mushafın karşılığında elde ettiği gelirle sağladığını bildirmektedir7. Vefatı: Ali el-kar! Mekke-i Mükerreme'de 1014/1605'de Şevval ayında vefat etmiştir. Tarikatta şeyhi olan Abdullah es-sindl'nin kabrinin yanına defnolunmuştur. Ölüm haberini duyan Mısır ulaması Ezher Camii'nde gıyabmda cenaze namazını kılmışlardır 8 n. ilmi şansiyeti Ali el-karl, bütün İslami ilimlerle iştigal etmiş ve her sahada birden fazla eser vermek suretiyle o ilimiere olan vukufunu ispatlamıştır. Ölümünü duyan 4 Ali el-karı, Şemmu'l-avarıd t1 zemmi r-revi\fıd, AA Çığman özel kütüphanesi, vr. 178a-189a; Zeki Ve!idi Togan, Herat maddesi, İslam Aıısiklopedisi, VI, 440; Muhibbl, a.g.e., lll, 185; ŞevkaııJ, el-bedru't-ti\li', Beyrut, ts. Daru'l-Marife,!, 109; Leknevl, ei-fevilidü'l-behiyye, Beyrut, ts. Daru'l-marife, s. 8. Müstakimzade, Tuhfe-i Hattatln, istanbul, 1928, s Ali el-karl, Şemmu'l-avilrıd, vr. l78a. 7 Müstakimzade, a.g.e., s. 324; Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, istanbul, 1974, ll, Muhibb!, a.g.e., lll, 186; Ö.N. Bilmen, a.g.e., ll, 682, YusufElvan Serkis, Mu'cemu'l-matbuil ti'l-arabiyye ve'l-muarraba, ts. Il,

4 Mısır ulemasmın onun için gaib namazı kılmaları, daha hayatta iken İslam aleminde tanınan bir şahsiyet olduğunu gösterir 9 Nitekim terecme-i hal kitapları şöhretinin yaygınlığından, yazdığı kitapların güzelliğinden ve öneminden bahseder 10 Yüzden fazla eserinin günümüze kadar ulaşmış olması bu tesbiti doğrulayarı bir delil kabul edilebilir. Şevkani (t.2.70/1834), Ali el-karl'yi överek içtihad yapabilecek seviyede bir alim olduğunu söylemekte 11, Leknev! (1304/1886) ise, onu müceddid kabul etmektedir 12 "Kimin söylediğine değil, ne söylediğine bakmalı" 13 düsturunu benimse yen Ali el-karl, yapılan yanlışlıklara kimden olursa olsun, mezhebine ve meşrebine bakmaksızın itiraz etmekten geri durmamış, zamanmda adeta bi d' atlarakarşı İslam' ın savunuculuğunu üstlenmiştir. Yazdığı Kur' an nüshalarmı satarak geçimini temin ettiğinden kimseye karşı da minnet altında kalmamıştır14. Yukarda geçtiği gibi İslami ilimierin her dalında eserveren Ali el-karl'nin özellikle Hadis, Fıkıh ve Akaid ilim dallarında verdiği eserler şöhret kazanmış, bu alanlarda kendisi daha çok tanınır olmuştur. Burada onun akaid yönünden ve sahada verdiği eserlerden bahsedilecektir. Ul, SKLEF' AKİDESİNE DÖNÜŞ ÇABASI Tevhid ilmini ilimierin en şerefiisi kabul eden 15 Ali el-kari, akaidi şöyle tarif etmiştir: "Akaid (usulu'd-d\'n) inanılması gereken şeylerden bahseden ilim dir" 16 Şerhu 'l-fıkhı '[-ekber başta olmak üzere yazdığı bütün akaid kitaplarında Ebu Hanife (150/767)' nin görüşlerine sadakatla bağlanan Ali el-kar], onun selef çizgisini korumayı ve o çizgiye dönmeyi hedef edinmiştir. Selefin yolunu eslem, halefin yolunu ise alıkarn yol kabul etmekle birlikte zamanında son haddine varmış olan akılcılığı, buna bağlı olarak bir halef yolu olan kelamcılığı eleştirmiş, bu eleştirilerini de seleften kelamı zernıneden sözler nakletmek 9 Muhibbl, a.g.e., lll, O A.g.e. lll, ı 86; Leknevl, a.g.e., s ı Şevld\nl, a.g.e. l, Leknevf, a.g.e., s Ali el-karl. Risale fı vahdeti'l-vücfıd, istanbul, 1294, s Müstakimzade, a.g.e., s Ali el-kar!, Şerhu'l-Fıkhi'l-ekber, 1404/1984, Beyrut, s A.g.e., s

5 suretiyle kuvvetlendirmiştir 17 "Kim dinimizde olmayan bir şey ihdas ederse o reddedilmiştir" 17 a hadisini de delil getiren Ali el-karl, Şerhu '1-Fzkhı 'l-ekber'de kclamın kötü görülmesinin sebepleri arasında, kelamcıların İslam'ın asıllarından yüz çevirip boş şeylerle uğraşmalarını, insanları şaşkınlığa ve şüpheye sürüklemelerini, rnücerret akılla hüküm vermeye kalkışmalarını, ayet ve hadisleri bırakarak filozofların sözlerine dalmalarını saymıştır 18 Ona göre dinde şiddet ve taassup göstermek yasaklanmıştır ve de zararlıdır. Bu sebepledir ki, Şia'dan en çok zulüm görenlerden biri olmasına rağmen, onların tekfir olunama yacaklarını ve öldürülmelerine cevaz verilemeyeceğini ifade etmiş, Şia'yı İslam fırkalarından saymıştır 19 Kelamcıları eleştirmesinin yanısıra sufiyeden aşırı gidenleri, özellikle Muhyiddin İbnü'I-Arabl (638/1240)'yi şiddetle eleştirmiş, daha da ötesi küfre girmekle suçlamıştır. Ona göre doğru yol, Kitap, Sünnet ve icmaa dayanan yoldur 20. Filozoflardan eserlerinde pek bahsetmeyen Ali el-kar'i'nin onlar hakkındaki tutumu, kelamcılara yönelttiği eleştiriler gözönüne alınırsa pek iyi olmayacağı kolaylıkla anlaşılır. O, Ebu Hanife'nin görüşlerine son derece bağlı kalmış, ondan gelen veya geldiği varsayılan her fikri savunmuş ve adeta onu rehber edinmiştir. Örneğin, Hz. Peygamber'in anne ve babasını el-fzkhz '!-ekber' deki metne dayanarak kafir kabul etmiştir. Ancak bu görüşü tepki görmüştür 21 Kemal Paşazade'nin ( ) "Bu konu akaid konusu değildir" sözüne karşı, Ebu Hanife'nin akaidin konusu saydığı bir ınesele nasıl akaid konusu olmaz diye itiraz ederek Ebu Hanife'ye olan bağlılığını ortaya koymuştur 22 Sonuç olarak, Ali ei-kari, yukarda sayılan sebeplerio de etkisiyle akaid konusunda kelamcıların yolunu terk edip, selef yoluna dönmüştür denilebilir. Ancak onun selefiliği kendine özgüdür. Bu, selefilikte Ebu Hanife çizgisi diye adlandınlabilir. İbn Teymiyye ( ) ile öğrencisi İbn Kayyım el-cevziyye (751/1350)'ye olan övgüleri göz önüne alınırsa, bütün selefi ekollere sıcak baktığı da söylenebilir 23. ı7 A.g.e., s. 5-1 ı; Ali el-karl, Davu'l-meilli, İst. 1985, s. 33. ı 7a el-aclun!, Keşfu'l-hafli, Beyrut, ı 985/1405, Il, Ali el-karl, Şerlıu'I-Fıkhi'l-ekber, s ı 9 Ali el-karl, Şemmu'l-aviirıd, vr. 176a- 179a. 20 A.g.e., vr. ı?sb; Ali el-karl, Fernı'l-avn, İst. ı294, s. ı Muhibbl, a.g.e. lll, ıs6. 22 Ali el-karl, Edilletu mu'takad Eb! Hanife fl ebeveyi'r-rasul, AA Çığman özel kütüphanesi, vr. 4ıa. 23 Ali el-karl, Mirkatu'l-mellitih, Beyrut, ts. I,

6 lv, ffi."' ux"' - ~ "' '"u. A r"- '"'-r'<.a.p 'J Akaide dair yazdığı eserleri, telifleri ve şerhleri diye iki kategoriye mümkündür. Şerhleri teliflerine göre daha meşhurdur. şımlardnr: 1- Risale fi Vahdeti'l-vucUd: Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin ''Fususu '/.. hikem" adlı eserine reddiyedir. Yirmi kadar görüşünden dolayı lbnü'i-arabi'yi tckfir eder. Risale "Mecmuaturesailfl vahdeti'z.-vucud"mecmuası içinde 1294'te İstanbul'da neşredilmiştir. Ayrıca birçok yazması da mevcuttur. 2- Keşfu'l-hıdr fi haji'l.. Hızır: Hızır'ın öldüğünü iddia edenlere karşı şu anda yaşadığını savunmak maksadıyla kaleme alınmıştır. Nüshaları: Fatih nr. Esad Ef. nr. 1446, Arif Jiikmet nr. 82/ el-kavhı.'s-sedid fi l:mlfi'i Vaid: Allah'ın valdinden dönüp--dönmemesi hakkmdadır. Nüshaları: Esad Ef. nr. 3524, Damat İbrahim Paşa nr. 294, Raşid Ef. nr. 690/ el-meşrabu'j.. :verdi fi mezhebi'l-mehdi: Mehdi geldiğinde Ebu tabi olacaktır diyenlere karşı kaleme alınmıştır. Risalenin birçok nüshası olup, 1278 h. tarihinde İstanbul'da basılmıştır. 5- Risale fi beyani Eşrati's-Saa: Kıyamet alametleri hakkında bir risaleclir. Nüshaları: Raşid ef. nr. 690/19, Arif Hikmet nr. 85/ d-mı.ıjmddimetü's-siuime fi havfi'l-b!hime: "Kim beni görürse Cennet'e girer" gibi sözler sarft)den bazı sufi!ere reddiye olarak yazılmıştır. Nüshaları: Arif llikmet nr. 82/15, Ahmet A. Çığman özel ktp. 7- Edinetti muı'tekadi Ebi Hanife fi ebeveyi.'r-rasfil: Risale, Ebu Hanife 'nin Hz. Peygamberin anne ve babasının mü'min olmadıklarma dair görüşünü desteklemek ve karşıt görüşleri reddetmek maksadıyla telif edilmiştir. 1 Mekke'de basılmış olan eserin birçok kütüphaneele yazması da bulunmaktadır. 8- ez -Zahiratii'l-kesira fi racai mağfirati'l-keb'ira: Hacc-ı mebrurun büyük günahlara kcffaret olup olmamasma dairdir. Nüshaları: Süleymaniye nr. Arif Hikmet nr. 82/21. ')- RisaleHi'tcerid fi irabi kelimeti't-tevhid: Adından da anlaşılacağı kelime-i tevhidin irabı hakkındadır. Nüshaları: Fatih nr. 5327/3, Hacı Beşir Ağa nr. 651/19, Hacı Mahmut Ef. nr. 536/6. Hl- eı-f_:cvibetü'l-muharra:ra fi beydii.ti'l-habiseti'l-münekkera: Bilad-ı Rum (Anadolu)' da hıristiyanların dini onları taklit ederek

7 yumurta alışverişinde bulunan müslümanlar hakkındadır. Nüshaları: Esad Ef. m. 3525, Fatih nr. 5310/7, Bağdatlı Vehbi Ef. nr. 2100/ Risale fi eşeddi'l-behi ale'l-enbiya: Risalede en şiddetli belanın peygamberlere, daha sonra kemal derecesine göre diğer müttaki alim ve mü' miniere verildiği hadisler le anlatılır. Nüshaları: Süleymaniye nr. 1040/12, Bağdatlı Vehbi Ef. nr. 2101/19, Arif Hikmet nr. 82/ el-kehimu'i-beydavi fi'l-hadisi'l-mezkur fi rafi'l-azab an eh.ii'l Km 'an: Kaza ve kader hakkında bir risaledir. Nüshaları: Süleymaniye nr. 1040/16, J?ağdatlı Vehbi Ef. nr. 2101/ Şemmu'l-avarıd fi zemmi'r-revafid: Rafiziler (Şia)in o günkü durumunu ve onlar hakkında verilecek hükmü ortaya koymak amacıyla kaleme alınmıştır. Şianin tekfır edilerneyeceği fikrini savunur. Nüshaları: Damat İbrahim Paşa nr. 298, Raşid Ef. nr. 690/35, Reisül-küttab nr. 1146/46, Esad Ef. nr. 1690, Arif Hikmet nr. 82/ SüHHetü'r-risiHe fi zemmi'r-revafıd: Şemmu'l--avarıd fı zenımi' r Revafıd adlı bir önceki risalenin muhtasarıdır. Nüshaları: Damat İbrahim nr. 298, Arif Hikmet nr. 17/ Feriiidü'l-kaHHd ala ahadisi ait olan Şerhu'I-Akaid'deki hadislerin tahricidir. Nüshaları: Fatih nr. Esad Ef. nr. 5325/5, Lala İsmail nr. 696/13. Şerhleri ise şunlan:hr: 1- Şerhu'i-Fıkhı'I-Ekber: Ebu Hanife'nin "ef.-fzkhu '!-ekber" adlı risalesinin en önemli şerhlerindendir. Tam ismi "Minahu 'r-ravzı '1-ezher li şerhi 'l Fıkhz 'l-ekber"dir. Şerhin akabinde "Tetmimu'l-makasıd ve tekmilu'l-akaid" adlı Şerh u' 1-Fıkhı '!-ekber' e yapılan tetimme gelmektedir. Bedru' r-raşid' in ( ) "Risaletü elfazi'l-küfr" adlı risalesinin şerhi de kitabın sonuna eklenmiştir. Bu üç kitap bir arada birkaç kez baskısı yapılmıştır. Yunus Vehbi Yavuz tarafından Türkçe'ye de terceme edilmiştir (Fıkh-z Ekber Aliyyul-Karz /)erhi, İst. 1979). 2- Davül-mdm ahi Bed'il-emiHi: Ferganalı Ali b. Osman (575/1179)nin tertip ettiği Bed'u 'l-ema/i adlı manzum akidenin şerhidir. baskısı yapılan Dav'u'l-meali'nin 1318'de istanbul'da basılmış "Tulifetu'l-eali" adlı haşiyesi bulunmaktadır. 3- Fer:ru'l-avn min mudda'i imam Firavn: Celaleddin Muhammed ed Devvanl (908/1502)nin Risale fi imanı Firavn adlı eserine Ali el-kari tarafından yapılan şerh ve reddiyedir. Eserde Firavn'un iman ettiğini savunan M. İbn u' 1-293

8 Arab'i ve onun savunucusu ed-devvani, şiddetle eleştirilir. 1294'te İstanbul'da Mecmuatu resait fi vahdeti 'l-vucud adlı mecmuanın içinde basılmıştır. 4- Şerlm'l-Esmai'I-Hiisıııa: Esma-i Hüsna'nın şerhine dair kısa bir risaledir. Nüshaları: Mihrişah Sultan nr. 220/1, Hamidiye nr. 388/1. B- ALİ EL-KARİ'NİN AKAİD İLMİ DIŞINDAKi ESERLERİ Tefsir ve Kur'an İlimleri: 1- Envarı.ı'l-Kur'an ve esraru'l-furkihı. Nüshaları: Nuruosmaniye, nr. 326, ei-cemaleyn ale'l-celiheyn. Nüshaları. Hamidiye nr. 158, Laleli, 324, Fatih nr. 489, Haraççı nr Haşiye ala Tefsiri'I-Beydavi. Nüshaları: Bağdatlı Vehbi Ef. nr. 104, Fatih nr cl-mes'ele fi'l-besmele. Nüshaları: Hacı Mahmut nr , Lala İsmail nr. 696/16, Damat İbrahim nr. 297/3 L 5- Şerhu'ş-Şatibiyye. 1302/1885'te İstanbul'da basılmıştır. 6- el-feydu's-semavi fl tahrici kıraatı'l-beydavi. Nüshaları: Yusuf Ağa nr. 708, Nuruosmaniye nr el-miı:ıelm'l-fikriyye bi şerhi'l-mukaddimeti'l-cezeriyye. Mısır'da 1302/1885'te ve Mekke'de 1303/1886'da basılmıştır. 8- ei-hibetü 's-seı:ıiyyeti'l-aliyye ala ebyati'ş-şatibiyyeti'r-raiyye. Nüshaları: İbrahim Ef. nr. 45, Laleli nr er-risiue fl auimeti'l.. vakf fi'l-kur'an. Nüshaları: Laleli nr. 56/ el-mertebetü'ş-şuhudiyye fi menzileti'l-vucudiyye. Nüshalan: Fatih, nr. 5336, Hacı Beşir Ağa nr. 651/25, Lala İsmail nr Hadis İlmi: 1- Şerinı şer hi Nuhbeti'I-Fiker veya Şerhu't-Tnvdih ala Nuhbeti'l Fiker. 1328/1910'da İstanbul'da basılmıştır. 2- el-esra:ru'l-merfuııı fi'l-abbari'l-mevdua. Mevzuatu'l-Kübra adıyla 1228/1872'de İstanbul'da ve 1406/1986'da Beyrut'ta basılmıştır. 3- el-masnu' fi ma'ırifeti'l-mevdu'. Lahor'da 1310/1893'te ve Beyrut'ta 1379/1959' da olmak üzere iki kere basılmıştır. 4- Mirkatu'l-mefatih şerh u Mişk!Ui'l-mesabih. 1309/1891 'de Karıire' de basılmıştır. 294

9 5- Şerlm'l-Muvatta'.l_<eisülküttab nr. 210, Fatih nr. 1000, Süleymaniye nr. 289, Haraççı nr Şerhu'l-Müsnedi'I-İmam Ebi Hanife. 1405/1985'te Beyrut'ta basılmıştır. 7- Şerhu'ş-Şifa. 1264/1848'de İstanbul'da 1275/1859'da Kahire'de ve 1290/1873'te İstanbul'da tekrar basılmıştır. 8- Cem 'u'l-vesiiil fi şerhi'ş-şemiiil. 1290/1873 'te İstanbul' da basılmıştır. 9- ei-hırzu's-semin li'i-hısm'l-hasin. Mekke'de 1304/1887'de tab edilmiştir. 10- Ta'Hku'I-Kari ala sülasiyyati'i-buharl. Müellif hattı olan nüshası Şehid Ali Paşa nr. 2/184'tedir. 11- Şerhu'l-Erbaini'n-Neveviyye. 1308/19JO'da Mısır'da basıldı. 12- Erbafine hadisen min cevami'i'i-kelim. Nüshaları: Reisülküttab nr. 1146/53, Esad Ef. nr. 3525/ ei-ehjidisii'l-kudsiyyetü'l-erbainiyye. 1324/1906' da istanbul' da basılmıştır. 14- Erbaune hadisen fi fadihh'i-kur'an. Durak Pusmaz tarafından yapılan tercemesi aslı ile birlikte "Kuran-ı Kerim'in Fazileti Hakkında Kırk Hadis" adıyla yayınlanmıştır. 15- Erbafin hadis ti'n-nikah. Nüshaları. Hamidiye nr. 388/21, Damat İbrahim Paşa nr. 297/ ei-bi:rra fi hubbi'l-hirra. Nüshaları: Fatih nr. 5336/2, H. Hüsnü Paşa nr. 25/ İ'rabu'I-Karl ala evveli babi'-buhari. Nüshaları: Arif Hikmet nr. 85/ Tatl:ı.inı't-taviyye bi tahsini'n-niyye. Nüshaları: Hafız Ahmet Paşa nr. 332/12, Mahmudiyye nr. 2626/20, Arif Hikmet nr. 85/ Risale fi hadisi'l-berae fi Sahihi'l-Buha:rt Fıkıh İlmi: 1- Tavdihu'l-mebaıni ve tenkihu'l-mea'ni. Nüshaları: Laleli nr. 736/1. 2- ei-istida fi'l-istiska. Nüshaları: Fatih nr. 5327, Hamidiye nr. 1439/22, Damad İbrahim Paşa nr. 298/ el-i'tina bi'l-gma fi'l-fena. Hacı Beşir Ağa nr. 651/24, Mihrişah nr. 220/21, Giresun nr. 103/ ei-burhanu'l-celiyyu'l-a'li ala men sümmiye min gayri'l-müsemma bil-veli. Nüshaları: Damat İbrahim Paşa nr. 298/

10 5- Tahkiku'l-ihtisiHı fi tetkiki'l-iı:ıtisab. Nüshaları: Damat İbrahim Paşa nr. 298, Arif Hikmet nr. 17/ Tezyiı:ıii'l-ibare fi tahsini'l-işih:e. Resailu İbn Abidin içerisinde neşredilmiştir. 7- et-tedhiı:ı li'l-tezyin ala vechi't-tebyin. Nüshalan: Yahya Ef. nr. 444/15, Esad Ef. nr. 3525/ Teşyiu. fu.kahih'l-hanefiyye li teşnii siifehai'ş-şafiiyye. Nüshaları: Esad Ef. nr. 1690/32, Aşir Ef. nr. 409/1. 9 Hi1şiye ala F'ethil-kadir. Bağdad! "Hediyyetü'l-arifın"de bu eseri zikreder. c. I, s Zeylu Teşyii fukah!h'l-hanefiyye. Nüshaları: Mektebetü'l-camiatü 1- İslamiyye nr. 1950/22. H- Risale fi beyani ifradi's-sauh ani's-selam hel yel{ralm em Hi? Nüshaları: Hacı Mahmut nr. 6026/2, Reisülküttap nr. 1145/ Şifau's-siHik fi irsali MaJik. Nüshalan: Yahya Ef. nr. 444/13, Arif Hikmet nr. 85/ Sılatu'l-ceyiiiz fi salati'l-ceniiiz. Nüshaları: H. Hüsnü nr. 251/3, Hacı Mahmut nr. 536/9, Arif Hikmet nr. 85/ Akdu'n-nikah ahi lisani'l-vekil. Nüshaları: H. Hüsnü nr. 251/44, Mahmudiyye nr. 2668/ Gayetü't-tahkik fi nihayeti't-tetkik: Fatih nr. 1661/l. 16 ~~et bu 'l-esma fi şcrhi's-sema. Nüshala:rı: Bağdatlı Vehbi nr. 21 O ı /28, Hamidiye nr. 1439/31. Fatih nr. 5332/22, 5336/ Fethu babi'l-inaye fi şerhi. Kitabi'n-nikaye. Abdulfettah Ebu Öudde'nin tahkikiyle 1387'de Haleb'de basılmıştır. 18- el-fusihu'l-mühimme fi husuli'l-mqtimme. Nüshaları: Hamidiye nr. 1439/16, Halet Ef. nr Esad Ef. nr el-fadlu'l-muavvel fi's-saffı'l-evvel. Nüshaları: H. Hüsnü nr. 251/33. Esad Ef. nr. 1690/ Lisarı.u'l-intida fi'l-iktida. Nüshaları: Fatih nr. 5327/23, Hamidiye, nr. 1439/ Ma'rifetü'n-niissak fi ma'rifeti's-sivak: Nüshaları: Lala İsmail nr , Fatih nr. 5332/19, Süleymaniye nr. 1040/ el-lstma' fi'j-idtıba'. Nüshaları: Lala İsmail nr. 103/6, Fatih nr , 5332/9, 5336/ Envaru'l-lmcec fi esrari'l-hicec. Ahmed Hacı el-kurdl tarafından yapılan tahkikli neşri 1408/1988'de Beyrut'ta yapılmıştır. 24- Bidayetü's-salik fi nihayeti'l-mesalik. Bulak, 1278/ el-hazzu'l-evfer fi'l-hacd'l-ekber. Bulak, 1278/

11 26- RislHe fi beyaı:ıi't-temettuı' fi eşhuri'l-hacc li'l-muk'im bi Mekke. Nüshaları: Esad Ef. nr Bağdatlı Vehbi nr. 2102/5. 27-es-Serıi'a fi tahklki'l-buka'i'l-meni'a. Nüshaları: Esad Ef. nr. 3525, Arif Hikmet nr. 82/8, Mahmudiye nr ei-afaf an vad'i'l-ved fi't-tavılf. Nüshaları: Fatih nr. 2826/6, , Hacı Beşir Aga nr. 651/ Lübbü liibabi'l-menasik ve lmbbu lmbabi'l-mesalik. Nüshaları: Fatih, nr. 3393/2, Lala İsmail nr. 103/1, Yusuf Ağa nr ei-mesleki'l-mutakassad fi'l-ıncnseld'l-mutavassıt Mısır, 1319/1901; Bulak, 1288/ eb-vukfifbi't-tahkik ala mevkafı's-sıddik. Nüshaları: Lala İsmail nr. 696, Arif Hikmet nr Feydu'l-faid fi şerl:ıi Ravdi'r-rı'Hd fi mesaili'l-feraiz. Nüshaları: Hacı Mahmud nr. 1174, Arif Hikmet nr. 18/ ed-durretu'l-mudiyye fi ziyareti'l-mustafaviyye. Bulak, 1278/ ei-makalatii'l-azbe fi'l-mes'eleti'l-iıname. Nüshaları: Esaf Ef. nr. 3525/1 O, Fatih nr. 5332/13, Giresun nr Risale fi cevazi iftirasi'l-har'ir. Nüsha. Süleymaniye nr. l 038/ RisiHc fi'l-has ala ta'dili'l-crkan fi's-sahh. Nüsha: Esad Ef. nr. 1690/ Risale fi Eşhuri'I-Hunım. Nüsha: Bağdatlı Vehbi nr. 2102/ Risale fi hakk'l-hhye. Nüsha: M. Hatif Ef. nr. 453/ Hudfı.ru'ş-şuhfid fi'n-nikah. Nüsha: Süleymaniye nr. 1038/l. 40- RisiHe fi beyihıi tavafi'i-beyt velev ba'de'i-hedm. Nüshaları: Esad Ef. nr. 3525/ İh:ramu'l-afaki. Nüshalan: Damad İbrahim nr. 297/ Risale fi fadaili'i-kabe ve menzili'l-hacc. Nüshaları: Esad Ef. nr , Hüsrev Paşa nr Risale fi fadihli Meketi'I-Mükerraınc. Nüshaları: Hüsrev Paşa nr. 749/ el-beyan fi'l-hayr iza dalıale Mekke min haccı'l-ğayr. Bulak, 1287/ Tuhfetu'l-hatip fi mevi'zati'l-habib. Nüshaları: Süleymaniye nr. 1068, Arif Hikmet nr. 17/4. Tasavvuf İlmi: 1- Şerhu hizbi'l-bahr li'i-ustii.z Ebi'I-Hasım en-bekri. Nüshaları: H. Hüsnü nr. 604, Arif Hikmet nr. 134/2. 297

12 2- el-hizbu'l a'zam ve'l-virdu'l-efbam. İstanbul, 1262/1846; Bulak, 1300/1883; Mekke 1307/ ez-zübde fi şerhi Kasideti'i-Burde. Nüshaları: Damad İbrahim nr. 297, Lala İsmail nr el-mülemma' fi şerhi'n-na'tı'l-murassa'. Nüshaları: Yusuf Ağa nr. 598, Arif Hikmet nr. 17/ Fethu ebvabi'd-din fi şerhi Adabi'l-müridin. Nüshaları: Nuruosmaniye nr Biı:H!yetiPs-siHik fi nihayeti'l-mesihik. Nüshaları: Esad Ef. nr. 982/3, Hacı Mahmud nr , Lala İsmail nr. 103/4. 7- Teb''idü'l-ulema an takribi'l-iimera, Nüshaları: Esad Ef. nr. 1690/27, Fatih nr. 5332/ RisiHı.~ f'i silsileti't-taifeti'n-nakşibendiyye. Nüshaları: Reisülküttap nr. 1146/6. 9- Şe.rhu Ayni'I-ilim ve zeyni'l-hilm. İstanbul, 1292/1875; Kahire, 1252/ at-tihbiyye fi şerhi't-tihyye. Nüsha: H. Hüsnü nr Tahsimı't-taviyye fi talısirı.i'n-ııiyye. Nüshaları: Damad İbrahim nr. 298, Esad Ef. nr. 3525, Arif Hikmet nr. 82/ Şerhu Risaleti'l-Kuşeyriyye. Nüsha: Yusuf Ağa nr en-nis-betü'l-mürettebefi'l-ma'rife ve'l-mehabbe. Nüshaları: Fatih nr. 5336/30, Halat Ef. 822/20, Mihrişah nr. 220/ Birgivl'nin et-tarikatu'l-muhammediyye adlı eserine manzum bir takriz. Dliğümlü Baba nr. 150/ Ris!He fi'l-mev'ize. Nüshaları: Hacı Mahmut nr. 1954, Yazma Bağışlar nr Siyer ve Teracim-i Ahval: 1- RisaJe fi beyanı evladı'n-nebi (s.a.). Nüshaları: H. Hüsnü nr. 251/28, Mahmudiyye nr. 2668/ d-mevridü'r-ravi fi mevlidi'n-nebev'i. Nüshaları: Serez nr. 3853/9, Laleli nr el-esraru'l-ceııiyye fi esmai'l-hanefiyye. Nüshaları: Şehid Ali nr. 1841/1, Esad Ef. nr. 3524/ el-istinasu'n-nas bi fadaili İbn Abbas. Nüshalan: Reisül-küttab nr. 1146/7, Damat ihrahim nr el-ma'denü'l-adeni fi fadam Uveys el-karımi. İstanbul, 1308/ Menakibu' 1-İmami'l-A'zam ve ashabihi. Haydarabad, 1332/1914, (el Cevahiru'l-mudiyye'nin sonunda). 298

13 7- Niizhetü'l-hiltın'l-fatır fi tercemeti Seyyid Abdulkadir. İstanbul, 1307/1889. Arab Dili ve Edebiyati: 1- en--namus fi telhisi'l-kamfis. Nüshaları: Nuruosmaniye nr. 4787, Süleymaniye nr. 1 O 18/2. 2- Haşiye ahi Şer hi Risaleti'l-vad'. 3- el-fethu'r-rabbihıi fi şerhi tasrifi'z-zencani. İstanbul, 1289/ Risale fi beyani ziyadeti'l-elifve'l-hazffi'i-cem' ve'l-ferd. Nüshaları: Laleli: nr. 250/2. 5- Risale fi beyani'i-fark beyne "safed" ve "asfed" ve ma nahvihima. Nüsha: Arif Hikmet nr. 85/9. 6- ei-mulemma' şerhi'n-na'tı'l-murassa'. Nüshaları: Lala İsmail nr. 696/13, Aşir Ef. nr. 426/ Şerhu Kasideti Baned Suad. Nüshaları: Esad Ef. nr. 2721/1. 8- er-risihetii'ş-şaiyyefi Şerhi't-Taiyye. Nüshaları: Hamidiye nr. 1439/2, H. Hüsnü nr. 604/2. 9- Risale fi'l-isti'are. Nüsha: Süleymaniye nr. 910/1. Muhtelif: 1- el-edeb fi Raceb. Nüshaları: Lala İsmail nr. 696/18, Bağdatlı Vehbi nr. 2101/ el-ebna fi enne'l-asa min süneni'l-enbiya. Nüshaları: Bağdatlı Vehbi nr , Fatih nr. 5327/ Fethu'r-Rahman bi fadılili Şa'ban. Bulak, 1307/ Leyletü'l-Kadir min Şehri Ramadan. Nüsha: Süleymaniye nr. 1040/8. 5- Behctü'l-insan fi muhcti I-hayvan (Dem iri'nin Hayatu'!-hayvan adlı eserinin muhtasarı) Nüsha: Esad Ef. nr

EL-AKÎDETÜ'L-VASITIYYE VE ŞERHİ

EL-AKÎDETÜ'L-VASITIYYE VE ŞERHİ EL-AKÎDETÜ'L-VASITIYYE VE ŞERHİ Müellif Şeyhu'l-İslâm İbn-i Teymiyye Şerh Muhammed Halil Herrâs Çeviren M. Beşir Eryarsoy GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL:

Detaylı

MÂVERDÎ VE "el-hâvi'l-kebîr" ADLI ESERİ

MÂVERDÎ VE el-hâvi'l-kebîr ADLI ESERİ MÂVERDÎ VE "el-hâvi'l-kebîr" ADLI ESERİ Sabri ERTURHAN * I- MAVERDÎ'NİN HAYATI A-İsmi, Lakap ve Künyesi: Müellifin tam adı Ali b. Muhammed b. Habîb Ebû'l-Hasen el-basrî el-mâverdî'dir. 1 Lakabı ise kaynaklarda

Detaylı

Ebu Hanîfe nin Kur ân Anlayışı

Ebu Hanîfe nin Kur ân Anlayışı Ebu Hanîfe nin Kur ân Anlayışı Faruk BEŞER Usûl, I, 1 (2004), 7-34 Abu Hanifa s Understanding of the Qur an There is no doubt that the Qur an is the unique source of Islam. However, there arised a number

Detaylı

M. ALİ AYNİ NİN BAKÜ KONFERANSI

M. ALİ AYNİ NİN BAKÜ KONFERANSI M. ALİ AYNİ NİN BAKÜ KONFERANSI Mehmet RIHTIM Qafqaz Üniversitesi Bakü / Azerbaycan mrihtim@yahoo.com ÖZET Seyyid Yahya Baküvi, 15. asırda Azerbaycan da yaşamış bir sufidir. Halvetiyye tarikatının ikinci

Detaylı

İrşâdü s-sârî ye Göre Kastallânî nin Kelâmî Görüşleri* Theological Views of al-qastallânî According to his Irshâd al-sârî

İrşâdü s-sârî ye Göre Kastallânî nin Kelâmî Görüşleri* Theological Views of al-qastallânî According to his Irshâd al-sârî Özet * M. Sait UZUNDAĞ* Memlükler dönemi, oldukça parlak kültürel ve ilmi bir harekete sahne olmuş, Îslâmi ilimler ve İslam kültür tarihi için emsalsiz bir miras bırakmışlardır. Bu dönemde yetişen âlimler

Detaylı

MU'TEZİLE FIKIH USÛLÜ ve

MU'TEZİLE FIKIH USÛLÜ ve bilimname IV, 2004/1, 81-105 MU'TEZİLE FIKIH USÛLÜ ve el-basrî'nin "el-mu'temed" ADLI ESERİ * Muhammed Hamidullah Çeviren: Ömer Aslan Dr. Cumhutiyet Ü. İlahiyat F. oaslan@cumhuriyet.edu.tr GİRİŞ İslam

Detaylı

Müteşâbih Hadîslerin Yorumu Bağlamında İbnü l-müneyyir in (ö. 683/1284) Tefsîru müşkilâti ehâdîs bi şekli zâhirihâ Adlı Eseri

Müteşâbih Hadîslerin Yorumu Bağlamında İbnü l-müneyyir in (ö. 683/1284) Tefsîru müşkilâti ehâdîs bi şekli zâhirihâ Adlı Eseri Müteşâbih Hadîslerin Yorumu Bağlamında İbnü l-müneyyir in (ö. 683/1284) Tefsîru müşkilâti ehâdîs bi şekli zâhirihâ Adlı Eseri Osman BODUR * Öz:. İslâmî ilimlerin hemen hepsinde oldukça önemli bir yer tutan

Detaylı

Uluvv ve İstivâ İle İlgili Haberler Muhtasar el-uluvv li l-aliyyi l-azîm

Uluvv ve İstivâ İle İlgili Haberler Muhtasar el-uluvv li l-aliyyi l-azîm Uluvv ve İstivâ İle İlgili Haberler Muhtasar el-uluvv li l-aliyyi l-azîm Burhan Yayıncılık Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. Burhan Yay nc l k Turizm Burhan San. ve İlmi Tic. Araştırmalar Ltd. fiti. Merkezi

Detaylı

CAHIZ VE "EL-MUlITAR Fİ'R-REDD ALA'N-NASARA" İSİMLİ RİsALESİ

CAHIZ VE EL-MUlITAR Fİ'R-REDD ALA'N-NASARA İSİMLİ RİsALESİ CAHIZ VE "EL-MUlITAR Fİ'R-REDD ALA'N-NASARA" İSİMLİ RİsALESİ Ar. Gör. Mustafa ERDEM Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar bütün peygamberlerin getirdikleri inanç sisteminin esasını tehvid akidesi teşkil etmiştir.

Detaylı

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER 164 Usûl İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER Yazarı bilgi felsefesine ve İslam da bilgiye dair eserleriyle tanıyoruz. Hatta o bu konuda

Detaylı

ALEVİLİK VE YENİ ANAYASA (ANAYASAL PERSPEKTİF)

ALEVİLİK VE YENİ ANAYASA (ANAYASAL PERSPEKTİF) ALEVİLİK VE YENİ ANAYASA (ANAYASAL PERSPEKTİF) Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOGLU ÖZET Günümüzde sadece Türkiye de değil, dünyanın belirli ülkelerinde de kendisini hissettiren önemli sorun alanlarından birisi

Detaylı

KUR AN DA ÜMMÎ KAVRAMININ SEMANTİK ANALİZİ VE BU BAĞLAMDA HZ.PEYGAMBER İN ÜMMÎLİĞİ MESELESİ

KUR AN DA ÜMMÎ KAVRAMININ SEMANTİK ANALİZİ VE BU BAĞLAMDA HZ.PEYGAMBER İN ÜMMÎLİĞİ MESELESİ KUR AN DA ÜMMÎ KAVRAMININ SEMANTİK ANALİZİ VE BU BAĞLAMDA HZ.PEYGAMBER İN ÜMMÎLİĞİ MESELESİ Mehmet SOYSALDI * Songül ŞİMŞEK ** ÖZET Bu araştırmada, önce ümmî kelimesinin anlamsal çerçevesi üzerinde durulup,

Detaylı

Günümüzde Hz. Peygamber in (sav) Doğru Anlaşılması Üzerine Düşünceler

Günümüzde Hz. Peygamber in (sav) Doğru Anlaşılması Üzerine Düşünceler T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 19, Sayı: 2, 2010 s. 59-72 Günümüzde Hz. Peygamber in (sav) Doğru Anlaşılması Üzerine Düşünceler Adem APAK Doç. Dr., UÜ. İlahiyat Fakültesi ademapak@uludag.edu.tr

Detaylı

AZERBAYCAN TASAVVUF TARİHİNDE İLK SUFİLER (VIII-XI. ASIRLAR)

AZERBAYCAN TASAVVUF TARİHİNDE İLK SUFİLER (VIII-XI. ASIRLAR) AZERBAYCAN TASAVVUF TARİHİNDE İLK SUFİLER (VIII-XI. ASIRLAR) Mehmet RIHTIM Doç. Dr., Qafqaz Üniversitesi, Kafkasya Araştırmaları Enstitüsü Bakü / AZERBAYCAN mrihtim@yahoo.com ÖZET Azerbaycan arazisi sufiliğin

Detaylı

FIKHÎ HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILIP YORUMLANMASI HUSUSUNDA BAZI ESASLAR

FIKHÎ HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILIP YORUMLANMASI HUSUSUNDA BAZI ESASLAR 1 FIKHÎ HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILIP YORUMLANMASI HUSUSUNDA BAZI ESASLAR Y. Doç. Dr. Abdullah KAHRAMAN * I. GİRİŞ İnsanı yaratıp yeryüzünde yaşamasına imkân veren Yüce Allah, onu bu âlemde başıboş bırakmamıştır

Detaylı

ON BEŞİNCİ YÜZYILDA OSMANLILARDA BİLİMSEL FAALİYELERİN KISA BİR DEĞERLENDİRİLMESİ

ON BEŞİNCİ YÜZYILDA OSMANLILARDA BİLİMSEL FAALİYELERİN KISA BİR DEĞERLENDİRİLMESİ ON BEŞİNCİ YÜZYILDA OSMANLILARDA BİLİMSEL FAALİYELERİN KISA BİR DEĞERLENDİRİLMESİ Prof. Dr. Esin KAHYA Ankara Üniversitesi DTC F. Öğretim Üyesi Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren bilimsel faaliyete,

Detaylı

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî ye Göre Ebu l-hasan-i Harakanî

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî ye Göre Ebu l-hasan-i Harakanî Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî ye Göre Ebu l-hasan-i Harakanî Hasan ÇİFTÇİ Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi hciftci62@hotmail.com Giriş Özet [Hasan Çiftçi, Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî ye

Detaylı

mümkündür. Kur'an isminin hemzesiz olduğunu söyleyenler içinde yer alan imam

mümkündür. Kur'an isminin hemzesiz olduğunu söyleyenler içinde yer alan imam mekte, ancak ortakların kendi belirledikleri paylaştıncının gerçekleştirdiği kur'anın bağlayıcı olup olmadığ ı konusunda farklı görüşler bulunmaktadır (kur'a çekme biçimleri hakkında bk. Tehanevt, ll,

Detaylı

MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Cilt 12, Sayı 2, 2012 ss. 121-152 MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ali KARATAŞ * Özet Makale Mehmet Said Şimşek in yazdığı

Detaylı

Ortaya Çıkışından Günümüze Kelam İlıninde "Konu" Problemi

Ortaya Çıkışından Günümüze Kelam İlıninde Konu Problemi M. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 28 (2005), 5-35 Ortaya Çıkışından Günümüze Kelam İlıninde "Konu" Problemi Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ* Özet Bu makalede kelam ilminin Kur'an ve Sünnet gibi referans kaynaklarından

Detaylı

Bir Tarihçi Olarak Niğdeli Kadı Ahmed. Qadhi Ahmad of Nighda as a Historian

Bir Tarihçi Olarak Niğdeli Kadı Ahmed. Qadhi Ahmad of Nighda as a Historian Bir Tarihçi Olarak Niğdeli Kadı Ahmed Qadhi Ahmad of Nighda as a Historian Yrd. Doç. Dr. Ali ERTUĞRUL Düzce Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, E-posta: aliertugrul@duzce.edu.tr Abstract

Detaylı

EL MİLEL VE'N NİHll. (Mukaddimeler) TAKDİM

EL MİLEL VE'N NİHll. (Mukaddimeler) TAKDİM EL MİLEL VE'N NİHll (Mukaddimeler) Yazarı Muhammed b.abdulkerim eş-şehristani Tercüme: Doç. Dr. Abdurrahman KÜÇÜK Ar. Gör. Mustafa. ERDEM Arapça Okutmam Adem AKIN TAKDİM, EI"Müel ve'n-nihal, xı-xıı. yüzyıl

Detaylı

. (. EL-iŞRAF ALA MEZAHİBİ EHLi'L ilm ADLI EsERi. IBNÜ'L-MÜNZiR'iN HAYATI HiLAF ILMiNE KATKILARI VE. Dr. Abdurrahman CANDAN*

. (. EL-iŞRAF ALA MEZAHİBİ EHLi'L ilm ADLI EsERi. IBNÜ'L-MÜNZiR'iN HAYATI HiLAF ILMiNE KATKILARI VE. Dr. Abdurrahman CANDAN* islam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.9, 2007, s.177-192. (. IBNÜ'L-MÜNZiR'iN HAYATI HiLAF ILMiNE KATKILARI VE EL-iŞRAF ALA MEZAHİBİ EHLi'L ilm ADLI EsERi Dr. Abdurrahman CANDAN* Ib n ai-mundhir's life,

Detaylı

KUR AN DA SEMA KAVRAMI. The Concept of Sema in the Qur'an. Abstract

KUR AN DA SEMA KAVRAMI. The Concept of Sema in the Qur'an. Abstract KUR AN DA SEMA KAVRAMI The Concept of Sema in the Qur'an Halil ÇİÇEK Abstract The Qur'an to invite tawhid (uniqueness), deduce from orderl'ness of the universe and a lot of objects present 'n the universe

Detaylı

Batı da Hadis Çalışmalarının Tarihi Seyri * Üzerine

Batı da Hadis Çalışmalarının Tarihi Seyri * Üzerine Batı da Hadis Çalışmalarının Tarihi Seyri * Üzerine Ömer Faruk AKPINAR ** Öz: Yaklaşık bir buçuk asırdan beri Batıda, genelde İslam, özelde hadis ilmi ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bu

Detaylı

Hıristiyanlığa Reddiye

Hıristiyanlığa Reddiye ABDULLAH TERCÜMAN (ANSELMO TURMEDA) Hıristiyanlığa Reddiye Aslen Anselmo Turmeda adında bir İspanyol papazı iken, bilahare İslamiyeti kabul eden muhtedi Abdullah Tercüman'ın, Hıristiyanlığı, çürüten «Tuhfetü'l-Erib

Detaylı

İslâm Hukukunun Diğer Hukuklarla İlişkisi Doç.Dr. Abdullah DEMİR Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi abdullahdemir70@hotmail.com

İslâm Hukukunun Diğer Hukuklarla İlişkisi Doç.Dr. Abdullah DEMİR Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi abdullahdemir70@hotmail.com Selahaddin Journal of Economics and Social Research Selahaddin Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi ISSN: 2148-1407 İslâm Hukukunun Diğer Hukuklarla İlişkisi Doç.Dr. Abdullah DEMİR Zirve Üniversitesi

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE SAHÂBÎLERLE İLGİLİ TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE SAHÂBÎLERLE İLGİLİ TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 18 Sayı: 59 (Bahar 2014) 457 İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE SAHÂBÎLERLE İLGİLİ TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Mahmut YAZICI (*) Öz İslam ın iki temel

Detaylı

ilahiyat FAKÜLTESi.. DERGISI

ilahiyat FAKÜLTESi.. DERGISI MARMARA ÜNiVERSiTESi ilahiyat FAKÜLTESi.. DERGISI SAYI: 7-8-9-10 1989-1990-1991-1992 istanbul-1995 ARAP ALEMiNDE FASIH DiL-AMMi DiL MÜCADELESi Doç; Dr. Bedreddin ÇETİNER Dil, Allah Teala'nın insanlara

Detaylı

KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR

KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman ALTUNTAŞ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / Gümüşhane Telefon: 0 456 233 74 25 pbx Faks: 0 456 233 74 27 Yayın Numarası:

Detaylı