. ". ALI EL-KARI'NIN HAYATI, SELEF AKİDESİNE DÖNÜŞ ÇABASI VE ESERLERİ. * Araş. Gör.; U Ü. İlahiyat Fakültesi, Kelam Anabilim Dalı. ÖZET.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ". ". ALI EL-KARI'NIN HAYATI, SELEF AKİDESİNE DÖNÜŞ ÇABASI VE ESERLERİ. * Araş. Gör.; U Ü. İlahiyat Fakültesi, Kelam Anabilim Dalı. ÖZET."

Transkript

1 T.C. ULUDAG ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESi Sayı :5, Cilt: ". ALI EL-KARI'NIN HAYATI, SELEF AKİDESİNE DÖNÜŞ ÇABASI VE ESERLERİ Cağfer KARADAf ÖZET Ali el-karl Herat 'ta doğdu. Şah İsmail'in şiileştirme politikasından kaçarak Mekke'yeyerleşti ve orada 1014/1605 yılında vefat etti. Kelamcılart ve Muhyiddin İbnü 'l-arabl gibi sujileri şiddetle eleştirdi. Selef yoluna dönülmesini savundu. Fıkıhta olduğu gibi akaid konusunda da Ebu Hanife 'nin görüşlerini benimsedi. Günümüze ulaşan yüzkırk civarındaki eserinden yirmi kadarı akaidle ilgilidir. ~.J!>..J ~k.u.j!>~ F 0-" ~.)la :ts... ı)) 4-.Lı p,.ia J,;;1~ ts.).ill ~..l!j 4-L.uı 4, ~y ~W.1~,:) ~ ı.y'li.ll ~ 0 LS J :i._;~l UJ.) 4_jl) ~ ~ı~ "'tt'p ~ ~_,...JI 0-> c.r.yji ty.i J ~~ i"::ı.j... n) if..ıı.' ) t LAS. ı;~ı. j 4.iıh wl -,.. ı<~.ı ı ~ LÜuJI ii.l.ıic...,.._...jijj "-<-ı ı.. ~~" ~ u- ~. ~ J ~ ~.._,-- ç r---' l)-<"..r--.ii~l ele ı.) LJJ~J ı4,ı.):i.u ~\:ls 0Y'-!)J JJt.. LyJ) J..-JJ t.j_).ll ı.) * Araş. Gör.; U Ü. İlahiyat Fakültesi, Kelam Anabilim Dalı. 287

2 Asm Kısa nir Bakış: Ali el-kad'nin yaşadığı hicrl onuncu (milad! onaltıncı) asırda İslam batısında Osmanlı Devletinin sınırlan Orta Avrupa'ya kadar uzanmıştı. Ridaniye zaferiyle Memluklular yıkılmış (922/15 Suriye, filistin, Mısır ve Hicaz Osmanlı sınırlarına dahil edilmişti. Çaldıran savaşıyla (920/1514) Safeviiere sarsıcı bir darbe indirilıniş, Bağdat Osmanlı topraklanna katılarak doğu tehlike olmaktan çıkarılmıştı (935/1529). İranda Safeviler, Maveraunnehir'de Şeyhaniler (Özbekler), Afganistan ve Hindistan topraklarında ise Baburlular bulunmaktaydı. Şah İsınail ile Safeviler aşırı derecede şiileştirıne politikası gütmeye başlamışlardı 1 Ali el--karl'nin doğduğu ve ilk tahsilini aldığı yer olan Herat bugün kendi adıyla anılan bölgenin merkezidir. Yakut el-hamevinin bahsettiği bu tarihi şehir, o sıralarda sünni Özbeklcrle şii Safeviler arasmda sürekli el değiştirdiğinden nüfusu bir hayli azalmıştı. Ali el-karl'nin büyük bir kısmını geçirdiği ve vefat ettiği yer olan ise o tarihte Osmanlı sınırları dahilindeydf. I.liAYATI Ali el-kal!' nin tam adı, Nureddin Ebu'I-Hasan Ali b. Sultan Muharnmed el--kari el- Herevi'dir. Molla Ali el-karl diye meşhur olmuştur. Ancak kendi risalelerindc ismi "Ali b. Sultan Muhammed" olarak geçer. Mckke' de ik<:unet ettiği için kendisine "el-mekkl" de denmiştir. Kur'an ilimlerinde derin bir alim ve kıraat ilmiyle meşgul olması sebebiyle "el-karl", ilmi mevkii yüksek olması hasebiyle de "Molla" diye anılmış olması muhtemeldir 3 Ali e! Karl'nin doğum tarihi hakkında terceme-i hal kitapları bir tarih vermemektedir. Ancak kendisi Şah İ~mail'in Herat'ı zaptetmesiyle şiileştirme gütlüğünden bahseder ve oraların artık bir bi d' at yurdu olduğundan şikayet eder. Ilerat'ın Şah ismail tarafından zaptı 916/15\0'da gerçekleştiğine Ali el-kan' nin doğumu bu tarihten önce olmalıdır. Çünkü bizzat kendisinin İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Ankara, 1988, ll, ; Yılnmz Öztuna, Osmanlı imparatorluğu (Türk ansiklopedisinden ayrı baskı), Ankara, 1977, s ; Tahsin Yazıcı, Safeviler Maddesi, İslam Ansiklopedisi, istanbul, 1978; Bostwarteh, islam Devletleri Tarihi, Tre. E. Merçil, M. İpşirli, 1980, s ; W. Berthold, Şeyhaniler Maddesi, İslam Ansiklopedisi, istanbul, Yakut ei.. Hamevl, Mu'ccmu'l-buldaıı, Beyıut, 1399/1973, V, ; Zeki Yelidi Togan, llerat maddesi, islam Ansiklopedisi, istanbul, Muhibb!, Hulasatu'!.. eser, Beyrut, ts. Daru Sadır, (1284 Mısır baskısından ofset), lll, 185; Bağdad!, Hediyyetu'l-arifın, Tahran, , ı, 157; Katip \;e! ebi, Keşfu'z-zunün, istanbul, 1940, ll, 1050; Bağdadl, İdahu'l-meknfırı, İstanbul, 1945, I, 21; Kettan!, er-risaletü'l ınüstatrafe, istanbul, 1986, s. 153; Şcmseddin Sami, Kamüsu'l-a'laın, İstanbul, 1311, IV,

3 işgal esnasında tanık olduğu bazı olayları anlatmasından o tarihte hayatta olduğu, aynı zamanda bu olayları da kavrayacak bir çağda bulunduğu anlaşılmaktadır. İşte sözkonusu şiileştirme politikası sebebiyle olsa gerek Ali el-karl Herat'tan ayrılıp Mekke'ye yerleşmiştir. Ancak bu seyahatin ne tarihi ne de güzergahı bilinmemektedir. Muhtemelen bu seyahat, Herat'ın Safevilerce işgal tarihi olan 916/1510 ila, Mekke'deki ilk hocası Ebu'I-Hasan ei-bekri'nin ölüm tarihi olan 952/1545 tarihleri arasında gerçekleşmiştir 4 Tahsili ve hocalarına gelince, Ali el-karl'nin babasının Kur'an ve kıraat hususunda bilgili olduğunu Müstakimzade kaydetmektedir 5 Bu da ilk tahsilini babasından aldığını gösterir. Ayrıca kıraat ilmini Herat'ta Muiniddin Hafız' dan öğrendiğini kendisi söylemektedir 6 Ali el-kar!' nin Mekke' de ders aldığı hocaları ise şunlardır: Ebu'I-Hasan ei-bekr! (952/1545), İbn Hacer el-heytemi (974/1567), Ali Muttaki ei-hind! ( ), Mir Kelan (973/1565), Atiyye b. Ali es-sülemi (983/1576), Abdullah es-sind! (984/1576), Kutbuddln Muhammed en-nehravani (990/l 082), Muhammed b. Muhammed ei-bekri (993/1585), Sinaneeldin el-amasi (1000/1591). Hattatlığı: Ali el-karl hattatlığı ile de meşhurdur. Özellikle sülüs ve nesih yazılarmda mahirdi. Hattı Şeyh Hamdullah (926/1520)'dan aldığı sanılmakla birlikte, nerede ve nasıl aldığı meçhuldür. Bu mallaretini geçim temin vasıtası olarak kullanmış herhangi resmi bir görev almamıştır. Kaynaklar geçimini her yıl yazdığı bir Mushafın karşılığında elde ettiği gelirle sağladığını bildirmektedir7. Vefatı: Ali el-kar! Mekke-i Mükerreme'de 1014/1605'de Şevval ayında vefat etmiştir. Tarikatta şeyhi olan Abdullah es-sindl'nin kabrinin yanına defnolunmuştur. Ölüm haberini duyan Mısır ulaması Ezher Camii'nde gıyabmda cenaze namazını kılmışlardır 8 n. ilmi şansiyeti Ali el-karl, bütün İslami ilimlerle iştigal etmiş ve her sahada birden fazla eser vermek suretiyle o ilimiere olan vukufunu ispatlamıştır. Ölümünü duyan 4 Ali el-karı, Şemmu'l-avarıd t1 zemmi r-revi\fıd, AA Çığman özel kütüphanesi, vr. 178a-189a; Zeki Ve!idi Togan, Herat maddesi, İslam Aıısiklopedisi, VI, 440; Muhibbl, a.g.e., lll, 185; ŞevkaııJ, el-bedru't-ti\li', Beyrut, ts. Daru'l-Marife,!, 109; Leknevl, ei-fevilidü'l-behiyye, Beyrut, ts. Daru'l-marife, s. 8. Müstakimzade, Tuhfe-i Hattatln, istanbul, 1928, s Ali el-karl, Şemmu'l-avilrıd, vr. l78a. 7 Müstakimzade, a.g.e., s. 324; Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, istanbul, 1974, ll, Muhibb!, a.g.e., lll, 186; Ö.N. Bilmen, a.g.e., ll, 682, YusufElvan Serkis, Mu'cemu'l-matbuil ti'l-arabiyye ve'l-muarraba, ts. Il,

4 Mısır ulemasmın onun için gaib namazı kılmaları, daha hayatta iken İslam aleminde tanınan bir şahsiyet olduğunu gösterir 9 Nitekim terecme-i hal kitapları şöhretinin yaygınlığından, yazdığı kitapların güzelliğinden ve öneminden bahseder 10 Yüzden fazla eserinin günümüze kadar ulaşmış olması bu tesbiti doğrulayarı bir delil kabul edilebilir. Şevkani (t.2.70/1834), Ali el-karl'yi överek içtihad yapabilecek seviyede bir alim olduğunu söylemekte 11, Leknev! (1304/1886) ise, onu müceddid kabul etmektedir 12 "Kimin söylediğine değil, ne söylediğine bakmalı" 13 düsturunu benimse yen Ali el-karl, yapılan yanlışlıklara kimden olursa olsun, mezhebine ve meşrebine bakmaksızın itiraz etmekten geri durmamış, zamanmda adeta bi d' atlarakarşı İslam' ın savunuculuğunu üstlenmiştir. Yazdığı Kur' an nüshalarmı satarak geçimini temin ettiğinden kimseye karşı da minnet altında kalmamıştır14. Yukarda geçtiği gibi İslami ilimierin her dalında eserveren Ali el-karl'nin özellikle Hadis, Fıkıh ve Akaid ilim dallarında verdiği eserler şöhret kazanmış, bu alanlarda kendisi daha çok tanınır olmuştur. Burada onun akaid yönünden ve sahada verdiği eserlerden bahsedilecektir. Ul, SKLEF' AKİDESİNE DÖNÜŞ ÇABASI Tevhid ilmini ilimierin en şerefiisi kabul eden 15 Ali el-kari, akaidi şöyle tarif etmiştir: "Akaid (usulu'd-d\'n) inanılması gereken şeylerden bahseden ilim dir" 16 Şerhu 'l-fıkhı '[-ekber başta olmak üzere yazdığı bütün akaid kitaplarında Ebu Hanife (150/767)' nin görüşlerine sadakatla bağlanan Ali el-kar], onun selef çizgisini korumayı ve o çizgiye dönmeyi hedef edinmiştir. Selefin yolunu eslem, halefin yolunu ise alıkarn yol kabul etmekle birlikte zamanında son haddine varmış olan akılcılığı, buna bağlı olarak bir halef yolu olan kelamcılığı eleştirmiş, bu eleştirilerini de seleften kelamı zernıneden sözler nakletmek 9 Muhibbl, a.g.e., lll, O A.g.e. lll, ı 86; Leknevl, a.g.e., s ı Şevld\nl, a.g.e. l, Leknevf, a.g.e., s Ali el-karl. Risale fı vahdeti'l-vücfıd, istanbul, 1294, s Müstakimzade, a.g.e., s Ali el-kar!, Şerhu'l-Fıkhi'l-ekber, 1404/1984, Beyrut, s A.g.e., s

5 suretiyle kuvvetlendirmiştir 17 "Kim dinimizde olmayan bir şey ihdas ederse o reddedilmiştir" 17 a hadisini de delil getiren Ali el-karl, Şerhu '1-Fzkhı 'l-ekber'de kclamın kötü görülmesinin sebepleri arasında, kelamcıların İslam'ın asıllarından yüz çevirip boş şeylerle uğraşmalarını, insanları şaşkınlığa ve şüpheye sürüklemelerini, rnücerret akılla hüküm vermeye kalkışmalarını, ayet ve hadisleri bırakarak filozofların sözlerine dalmalarını saymıştır 18 Ona göre dinde şiddet ve taassup göstermek yasaklanmıştır ve de zararlıdır. Bu sebepledir ki, Şia'dan en çok zulüm görenlerden biri olmasına rağmen, onların tekfir olunama yacaklarını ve öldürülmelerine cevaz verilemeyeceğini ifade etmiş, Şia'yı İslam fırkalarından saymıştır 19 Kelamcıları eleştirmesinin yanısıra sufiyeden aşırı gidenleri, özellikle Muhyiddin İbnü'I-Arabl (638/1240)'yi şiddetle eleştirmiş, daha da ötesi küfre girmekle suçlamıştır. Ona göre doğru yol, Kitap, Sünnet ve icmaa dayanan yoldur 20. Filozoflardan eserlerinde pek bahsetmeyen Ali el-kar'i'nin onlar hakkındaki tutumu, kelamcılara yönelttiği eleştiriler gözönüne alınırsa pek iyi olmayacağı kolaylıkla anlaşılır. O, Ebu Hanife'nin görüşlerine son derece bağlı kalmış, ondan gelen veya geldiği varsayılan her fikri savunmuş ve adeta onu rehber edinmiştir. Örneğin, Hz. Peygamber'in anne ve babasını el-fzkhz '!-ekber' deki metne dayanarak kafir kabul etmiştir. Ancak bu görüşü tepki görmüştür 21 Kemal Paşazade'nin ( ) "Bu konu akaid konusu değildir" sözüne karşı, Ebu Hanife'nin akaidin konusu saydığı bir ınesele nasıl akaid konusu olmaz diye itiraz ederek Ebu Hanife'ye olan bağlılığını ortaya koymuştur 22 Sonuç olarak, Ali ei-kari, yukarda sayılan sebeplerio de etkisiyle akaid konusunda kelamcıların yolunu terk edip, selef yoluna dönmüştür denilebilir. Ancak onun selefiliği kendine özgüdür. Bu, selefilikte Ebu Hanife çizgisi diye adlandınlabilir. İbn Teymiyye ( ) ile öğrencisi İbn Kayyım el-cevziyye (751/1350)'ye olan övgüleri göz önüne alınırsa, bütün selefi ekollere sıcak baktığı da söylenebilir 23. ı7 A.g.e., s. 5-1 ı; Ali el-karl, Davu'l-meilli, İst. 1985, s. 33. ı 7a el-aclun!, Keşfu'l-hafli, Beyrut, ı 985/1405, Il, Ali el-karl, Şerlıu'I-Fıkhi'l-ekber, s ı 9 Ali el-karl, Şemmu'l-aviirıd, vr. 176a- 179a. 20 A.g.e., vr. ı?sb; Ali el-karl, Fernı'l-avn, İst. ı294, s. ı Muhibbl, a.g.e. lll, ıs6. 22 Ali el-karl, Edilletu mu'takad Eb! Hanife fl ebeveyi'r-rasul, AA Çığman özel kütüphanesi, vr. 4ıa. 23 Ali el-karl, Mirkatu'l-mellitih, Beyrut, ts. I,

6 lv, ffi."' ux"' - ~ "' '"u. A r"- '"'-r'<.a.p 'J Akaide dair yazdığı eserleri, telifleri ve şerhleri diye iki kategoriye mümkündür. Şerhleri teliflerine göre daha meşhurdur. şımlardnr: 1- Risale fi Vahdeti'l-vucUd: Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin ''Fususu '/.. hikem" adlı eserine reddiyedir. Yirmi kadar görüşünden dolayı lbnü'i-arabi'yi tckfir eder. Risale "Mecmuaturesailfl vahdeti'z.-vucud"mecmuası içinde 1294'te İstanbul'da neşredilmiştir. Ayrıca birçok yazması da mevcuttur. 2- Keşfu'l-hıdr fi haji'l.. Hızır: Hızır'ın öldüğünü iddia edenlere karşı şu anda yaşadığını savunmak maksadıyla kaleme alınmıştır. Nüshaları: Fatih nr. Esad Ef. nr. 1446, Arif Jiikmet nr. 82/ el-kavhı.'s-sedid fi l:mlfi'i Vaid: Allah'ın valdinden dönüp--dönmemesi hakkmdadır. Nüshaları: Esad Ef. nr. 3524, Damat İbrahim Paşa nr. 294, Raşid Ef. nr. 690/ el-meşrabu'j.. :verdi fi mezhebi'l-mehdi: Mehdi geldiğinde Ebu tabi olacaktır diyenlere karşı kaleme alınmıştır. Risalenin birçok nüshası olup, 1278 h. tarihinde İstanbul'da basılmıştır. 5- Risale fi beyani Eşrati's-Saa: Kıyamet alametleri hakkında bir risaleclir. Nüshaları: Raşid ef. nr. 690/19, Arif Hikmet nr. 85/ d-mı.ıjmddimetü's-siuime fi havfi'l-b!hime: "Kim beni görürse Cennet'e girer" gibi sözler sarft)den bazı sufi!ere reddiye olarak yazılmıştır. Nüshaları: Arif llikmet nr. 82/15, Ahmet A. Çığman özel ktp. 7- Edinetti muı'tekadi Ebi Hanife fi ebeveyi.'r-rasfil: Risale, Ebu Hanife 'nin Hz. Peygamberin anne ve babasının mü'min olmadıklarma dair görüşünü desteklemek ve karşıt görüşleri reddetmek maksadıyla telif edilmiştir. 1 Mekke'de basılmış olan eserin birçok kütüphaneele yazması da bulunmaktadır. 8- ez -Zahiratii'l-kesira fi racai mağfirati'l-keb'ira: Hacc-ı mebrurun büyük günahlara kcffaret olup olmamasma dairdir. Nüshaları: Süleymaniye nr. Arif Hikmet nr. 82/21. ')- RisaleHi'tcerid fi irabi kelimeti't-tevhid: Adından da anlaşılacağı kelime-i tevhidin irabı hakkındadır. Nüshaları: Fatih nr. 5327/3, Hacı Beşir Ağa nr. 651/19, Hacı Mahmut Ef. nr. 536/6. Hl- eı-f_:cvibetü'l-muharra:ra fi beydii.ti'l-habiseti'l-münekkera: Bilad-ı Rum (Anadolu)' da hıristiyanların dini onları taklit ederek

7 yumurta alışverişinde bulunan müslümanlar hakkındadır. Nüshaları: Esad Ef. m. 3525, Fatih nr. 5310/7, Bağdatlı Vehbi Ef. nr. 2100/ Risale fi eşeddi'l-behi ale'l-enbiya: Risalede en şiddetli belanın peygamberlere, daha sonra kemal derecesine göre diğer müttaki alim ve mü' miniere verildiği hadisler le anlatılır. Nüshaları: Süleymaniye nr. 1040/12, Bağdatlı Vehbi Ef. nr. 2101/19, Arif Hikmet nr. 82/ el-kehimu'i-beydavi fi'l-hadisi'l-mezkur fi rafi'l-azab an eh.ii'l Km 'an: Kaza ve kader hakkında bir risaledir. Nüshaları: Süleymaniye nr. 1040/16, J?ağdatlı Vehbi Ef. nr. 2101/ Şemmu'l-avarıd fi zemmi'r-revafid: Rafiziler (Şia)in o günkü durumunu ve onlar hakkında verilecek hükmü ortaya koymak amacıyla kaleme alınmıştır. Şianin tekfır edilerneyeceği fikrini savunur. Nüshaları: Damat İbrahim Paşa nr. 298, Raşid Ef. nr. 690/35, Reisül-küttab nr. 1146/46, Esad Ef. nr. 1690, Arif Hikmet nr. 82/ SüHHetü'r-risiHe fi zemmi'r-revafıd: Şemmu'l--avarıd fı zenımi' r Revafıd adlı bir önceki risalenin muhtasarıdır. Nüshaları: Damat İbrahim nr. 298, Arif Hikmet nr. 17/ Feriiidü'l-kaHHd ala ahadisi ait olan Şerhu'I-Akaid'deki hadislerin tahricidir. Nüshaları: Fatih nr. Esad Ef. nr. 5325/5, Lala İsmail nr. 696/13. Şerhleri ise şunlan:hr: 1- Şerhu'i-Fıkhı'I-Ekber: Ebu Hanife'nin "ef.-fzkhu '!-ekber" adlı risalesinin en önemli şerhlerindendir. Tam ismi "Minahu 'r-ravzı '1-ezher li şerhi 'l Fıkhz 'l-ekber"dir. Şerhin akabinde "Tetmimu'l-makasıd ve tekmilu'l-akaid" adlı Şerh u' 1-Fıkhı '!-ekber' e yapılan tetimme gelmektedir. Bedru' r-raşid' in ( ) "Risaletü elfazi'l-küfr" adlı risalesinin şerhi de kitabın sonuna eklenmiştir. Bu üç kitap bir arada birkaç kez baskısı yapılmıştır. Yunus Vehbi Yavuz tarafından Türkçe'ye de terceme edilmiştir (Fıkh-z Ekber Aliyyul-Karz /)erhi, İst. 1979). 2- Davül-mdm ahi Bed'il-emiHi: Ferganalı Ali b. Osman (575/1179)nin tertip ettiği Bed'u 'l-ema/i adlı manzum akidenin şerhidir. baskısı yapılan Dav'u'l-meali'nin 1318'de istanbul'da basılmış "Tulifetu'l-eali" adlı haşiyesi bulunmaktadır. 3- Fer:ru'l-avn min mudda'i imam Firavn: Celaleddin Muhammed ed Devvanl (908/1502)nin Risale fi imanı Firavn adlı eserine Ali el-kari tarafından yapılan şerh ve reddiyedir. Eserde Firavn'un iman ettiğini savunan M. İbn u' 1-293

8 Arab'i ve onun savunucusu ed-devvani, şiddetle eleştirilir. 1294'te İstanbul'da Mecmuatu resait fi vahdeti 'l-vucud adlı mecmuanın içinde basılmıştır. 4- Şerlm'l-Esmai'I-Hiisıııa: Esma-i Hüsna'nın şerhine dair kısa bir risaledir. Nüshaları: Mihrişah Sultan nr. 220/1, Hamidiye nr. 388/1. B- ALİ EL-KARİ'NİN AKAİD İLMİ DIŞINDAKi ESERLERİ Tefsir ve Kur'an İlimleri: 1- Envarı.ı'l-Kur'an ve esraru'l-furkihı. Nüshaları: Nuruosmaniye, nr. 326, ei-cemaleyn ale'l-celiheyn. Nüshaları. Hamidiye nr. 158, Laleli, 324, Fatih nr. 489, Haraççı nr Haşiye ala Tefsiri'I-Beydavi. Nüshaları: Bağdatlı Vehbi Ef. nr. 104, Fatih nr cl-mes'ele fi'l-besmele. Nüshaları: Hacı Mahmut nr , Lala İsmail nr. 696/16, Damat İbrahim nr. 297/3 L 5- Şerhu'ş-Şatibiyye. 1302/1885'te İstanbul'da basılmıştır. 6- el-feydu's-semavi fl tahrici kıraatı'l-beydavi. Nüshaları: Yusuf Ağa nr. 708, Nuruosmaniye nr el-miı:ıelm'l-fikriyye bi şerhi'l-mukaddimeti'l-cezeriyye. Mısır'da 1302/1885'te ve Mekke'de 1303/1886'da basılmıştır. 8- ei-hibetü 's-seı:ıiyyeti'l-aliyye ala ebyati'ş-şatibiyyeti'r-raiyye. Nüshaları: İbrahim Ef. nr. 45, Laleli nr er-risiue fl auimeti'l.. vakf fi'l-kur'an. Nüshaları: Laleli nr. 56/ el-mertebetü'ş-şuhudiyye fi menzileti'l-vucudiyye. Nüshalan: Fatih, nr. 5336, Hacı Beşir Ağa nr. 651/25, Lala İsmail nr Hadis İlmi: 1- Şerinı şer hi Nuhbeti'I-Fiker veya Şerhu't-Tnvdih ala Nuhbeti'l Fiker. 1328/1910'da İstanbul'da basılmıştır. 2- el-esra:ru'l-merfuııı fi'l-abbari'l-mevdua. Mevzuatu'l-Kübra adıyla 1228/1872'de İstanbul'da ve 1406/1986'da Beyrut'ta basılmıştır. 3- el-masnu' fi ma'ırifeti'l-mevdu'. Lahor'da 1310/1893'te ve Beyrut'ta 1379/1959' da olmak üzere iki kere basılmıştır. 4- Mirkatu'l-mefatih şerh u Mişk!Ui'l-mesabih. 1309/1891 'de Karıire' de basılmıştır. 294

9 5- Şerlm'l-Muvatta'.l_<eisülküttab nr. 210, Fatih nr. 1000, Süleymaniye nr. 289, Haraççı nr Şerhu'l-Müsnedi'I-İmam Ebi Hanife. 1405/1985'te Beyrut'ta basılmıştır. 7- Şerhu'ş-Şifa. 1264/1848'de İstanbul'da 1275/1859'da Kahire'de ve 1290/1873'te İstanbul'da tekrar basılmıştır. 8- Cem 'u'l-vesiiil fi şerhi'ş-şemiiil. 1290/1873 'te İstanbul' da basılmıştır. 9- ei-hırzu's-semin li'i-hısm'l-hasin. Mekke'de 1304/1887'de tab edilmiştir. 10- Ta'Hku'I-Kari ala sülasiyyati'i-buharl. Müellif hattı olan nüshası Şehid Ali Paşa nr. 2/184'tedir. 11- Şerhu'l-Erbaini'n-Neveviyye. 1308/19JO'da Mısır'da basıldı. 12- Erbafine hadisen min cevami'i'i-kelim. Nüshaları: Reisülküttab nr. 1146/53, Esad Ef. nr. 3525/ ei-ehjidisii'l-kudsiyyetü'l-erbainiyye. 1324/1906' da istanbul' da basılmıştır. 14- Erbaune hadisen fi fadihh'i-kur'an. Durak Pusmaz tarafından yapılan tercemesi aslı ile birlikte "Kuran-ı Kerim'in Fazileti Hakkında Kırk Hadis" adıyla yayınlanmıştır. 15- Erbafin hadis ti'n-nikah. Nüshaları. Hamidiye nr. 388/21, Damat İbrahim Paşa nr. 297/ ei-bi:rra fi hubbi'l-hirra. Nüshaları: Fatih nr. 5336/2, H. Hüsnü Paşa nr. 25/ İ'rabu'I-Karl ala evveli babi'-buhari. Nüshaları: Arif Hikmet nr. 85/ Tatl:ı.inı't-taviyye bi tahsini'n-niyye. Nüshaları: Hafız Ahmet Paşa nr. 332/12, Mahmudiyye nr. 2626/20, Arif Hikmet nr. 85/ Risale fi hadisi'l-berae fi Sahihi'l-Buha:rt Fıkıh İlmi: 1- Tavdihu'l-mebaıni ve tenkihu'l-mea'ni. Nüshaları: Laleli nr. 736/1. 2- ei-istida fi'l-istiska. Nüshaları: Fatih nr. 5327, Hamidiye nr. 1439/22, Damad İbrahim Paşa nr. 298/ el-i'tina bi'l-gma fi'l-fena. Hacı Beşir Ağa nr. 651/24, Mihrişah nr. 220/21, Giresun nr. 103/ ei-burhanu'l-celiyyu'l-a'li ala men sümmiye min gayri'l-müsemma bil-veli. Nüshaları: Damat İbrahim Paşa nr. 298/

10 5- Tahkiku'l-ihtisiHı fi tetkiki'l-iı:ıtisab. Nüshaları: Damat İbrahim Paşa nr. 298, Arif Hikmet nr. 17/ Tezyiı:ıii'l-ibare fi tahsini'l-işih:e. Resailu İbn Abidin içerisinde neşredilmiştir. 7- et-tedhiı:ı li'l-tezyin ala vechi't-tebyin. Nüshalan: Yahya Ef. nr. 444/15, Esad Ef. nr. 3525/ Teşyiu. fu.kahih'l-hanefiyye li teşnii siifehai'ş-şafiiyye. Nüshaları: Esad Ef. nr. 1690/32, Aşir Ef. nr. 409/1. 9 Hi1şiye ala F'ethil-kadir. Bağdad! "Hediyyetü'l-arifın"de bu eseri zikreder. c. I, s Zeylu Teşyii fukah!h'l-hanefiyye. Nüshaları: Mektebetü'l-camiatü 1- İslamiyye nr. 1950/22. H- Risale fi beyani ifradi's-sauh ani's-selam hel yel{ralm em Hi? Nüshaları: Hacı Mahmut nr. 6026/2, Reisülküttap nr. 1145/ Şifau's-siHik fi irsali MaJik. Nüshalan: Yahya Ef. nr. 444/13, Arif Hikmet nr. 85/ Sılatu'l-ceyiiiz fi salati'l-ceniiiz. Nüshaları: H. Hüsnü nr. 251/3, Hacı Mahmut nr. 536/9, Arif Hikmet nr. 85/ Akdu'n-nikah ahi lisani'l-vekil. Nüshaları: H. Hüsnü nr. 251/44, Mahmudiyye nr. 2668/ Gayetü't-tahkik fi nihayeti't-tetkik: Fatih nr. 1661/l. 16 ~~et bu 'l-esma fi şcrhi's-sema. Nüshala:rı: Bağdatlı Vehbi nr. 21 O ı /28, Hamidiye nr. 1439/31. Fatih nr. 5332/22, 5336/ Fethu babi'l-inaye fi şerhi. Kitabi'n-nikaye. Abdulfettah Ebu Öudde'nin tahkikiyle 1387'de Haleb'de basılmıştır. 18- el-fusihu'l-mühimme fi husuli'l-mqtimme. Nüshaları: Hamidiye nr. 1439/16, Halet Ef. nr Esad Ef. nr el-fadlu'l-muavvel fi's-saffı'l-evvel. Nüshaları: H. Hüsnü nr. 251/33. Esad Ef. nr. 1690/ Lisarı.u'l-intida fi'l-iktida. Nüshaları: Fatih nr. 5327/23, Hamidiye, nr. 1439/ Ma'rifetü'n-niissak fi ma'rifeti's-sivak: Nüshaları: Lala İsmail nr , Fatih nr. 5332/19, Süleymaniye nr. 1040/ el-lstma' fi'j-idtıba'. Nüshaları: Lala İsmail nr. 103/6, Fatih nr , 5332/9, 5336/ Envaru'l-lmcec fi esrari'l-hicec. Ahmed Hacı el-kurdl tarafından yapılan tahkikli neşri 1408/1988'de Beyrut'ta yapılmıştır. 24- Bidayetü's-salik fi nihayeti'l-mesalik. Bulak, 1278/ el-hazzu'l-evfer fi'l-hacd'l-ekber. Bulak, 1278/

11 26- RislHe fi beyaı:ıi't-temettuı' fi eşhuri'l-hacc li'l-muk'im bi Mekke. Nüshaları: Esad Ef. nr Bağdatlı Vehbi nr. 2102/5. 27-es-Serıi'a fi tahklki'l-buka'i'l-meni'a. Nüshaları: Esad Ef. nr. 3525, Arif Hikmet nr. 82/8, Mahmudiye nr ei-afaf an vad'i'l-ved fi't-tavılf. Nüshaları: Fatih nr. 2826/6, , Hacı Beşir Aga nr. 651/ Lübbü liibabi'l-menasik ve lmbbu lmbabi'l-mesalik. Nüshaları: Fatih, nr. 3393/2, Lala İsmail nr. 103/1, Yusuf Ağa nr ei-mesleki'l-mutakassad fi'l-ıncnseld'l-mutavassıt Mısır, 1319/1901; Bulak, 1288/ eb-vukfifbi't-tahkik ala mevkafı's-sıddik. Nüshaları: Lala İsmail nr. 696, Arif Hikmet nr Feydu'l-faid fi şerl:ıi Ravdi'r-rı'Hd fi mesaili'l-feraiz. Nüshaları: Hacı Mahmud nr. 1174, Arif Hikmet nr. 18/ ed-durretu'l-mudiyye fi ziyareti'l-mustafaviyye. Bulak, 1278/ ei-makalatii'l-azbe fi'l-mes'eleti'l-iıname. Nüshaları: Esaf Ef. nr. 3525/1 O, Fatih nr. 5332/13, Giresun nr Risale fi cevazi iftirasi'l-har'ir. Nüsha. Süleymaniye nr. l 038/ RisiHc fi'l-has ala ta'dili'l-crkan fi's-sahh. Nüsha: Esad Ef. nr. 1690/ Risale fi Eşhuri'I-Hunım. Nüsha: Bağdatlı Vehbi nr. 2102/ Risale fi hakk'l-hhye. Nüsha: M. Hatif Ef. nr. 453/ Hudfı.ru'ş-şuhfid fi'n-nikah. Nüsha: Süleymaniye nr. 1038/l. 40- RisiHe fi beyihıi tavafi'i-beyt velev ba'de'i-hedm. Nüshaları: Esad Ef. nr. 3525/ İh:ramu'l-afaki. Nüshalan: Damad İbrahim nr. 297/ Risale fi fadaili'i-kabe ve menzili'l-hacc. Nüshaları: Esad Ef. nr , Hüsrev Paşa nr Risale fi fadihli Meketi'I-Mükerraınc. Nüshaları: Hüsrev Paşa nr. 749/ el-beyan fi'l-hayr iza dalıale Mekke min haccı'l-ğayr. Bulak, 1287/ Tuhfetu'l-hatip fi mevi'zati'l-habib. Nüshaları: Süleymaniye nr. 1068, Arif Hikmet nr. 17/4. Tasavvuf İlmi: 1- Şerhu hizbi'l-bahr li'i-ustii.z Ebi'I-Hasım en-bekri. Nüshaları: H. Hüsnü nr. 604, Arif Hikmet nr. 134/2. 297

12 2- el-hizbu'l a'zam ve'l-virdu'l-efbam. İstanbul, 1262/1846; Bulak, 1300/1883; Mekke 1307/ ez-zübde fi şerhi Kasideti'i-Burde. Nüshaları: Damad İbrahim nr. 297, Lala İsmail nr el-mülemma' fi şerhi'n-na'tı'l-murassa'. Nüshaları: Yusuf Ağa nr. 598, Arif Hikmet nr. 17/ Fethu ebvabi'd-din fi şerhi Adabi'l-müridin. Nüshaları: Nuruosmaniye nr Biı:H!yetiPs-siHik fi nihayeti'l-mesihik. Nüshaları: Esad Ef. nr. 982/3, Hacı Mahmud nr , Lala İsmail nr. 103/4. 7- Teb''idü'l-ulema an takribi'l-iimera, Nüshaları: Esad Ef. nr. 1690/27, Fatih nr. 5332/ RisiHı.~ f'i silsileti't-taifeti'n-nakşibendiyye. Nüshaları: Reisülküttap nr. 1146/6. 9- Şe.rhu Ayni'I-ilim ve zeyni'l-hilm. İstanbul, 1292/1875; Kahire, 1252/ at-tihbiyye fi şerhi't-tihyye. Nüsha: H. Hüsnü nr Tahsimı't-taviyye fi talısirı.i'n-ııiyye. Nüshaları: Damad İbrahim nr. 298, Esad Ef. nr. 3525, Arif Hikmet nr. 82/ Şerhu Risaleti'l-Kuşeyriyye. Nüsha: Yusuf Ağa nr en-nis-betü'l-mürettebefi'l-ma'rife ve'l-mehabbe. Nüshaları: Fatih nr. 5336/30, Halat Ef. 822/20, Mihrişah nr. 220/ Birgivl'nin et-tarikatu'l-muhammediyye adlı eserine manzum bir takriz. Dliğümlü Baba nr. 150/ Ris!He fi'l-mev'ize. Nüshaları: Hacı Mahmut nr. 1954, Yazma Bağışlar nr Siyer ve Teracim-i Ahval: 1- RisaJe fi beyanı evladı'n-nebi (s.a.). Nüshaları: H. Hüsnü nr. 251/28, Mahmudiyye nr. 2668/ d-mevridü'r-ravi fi mevlidi'n-nebev'i. Nüshaları: Serez nr. 3853/9, Laleli nr el-esraru'l-ceııiyye fi esmai'l-hanefiyye. Nüshaları: Şehid Ali nr. 1841/1, Esad Ef. nr. 3524/ el-istinasu'n-nas bi fadaili İbn Abbas. Nüshalan: Reisül-küttab nr. 1146/7, Damat ihrahim nr el-ma'denü'l-adeni fi fadam Uveys el-karımi. İstanbul, 1308/ Menakibu' 1-İmami'l-A'zam ve ashabihi. Haydarabad, 1332/1914, (el Cevahiru'l-mudiyye'nin sonunda). 298

13 7- Niizhetü'l-hiltın'l-fatır fi tercemeti Seyyid Abdulkadir. İstanbul, 1307/1889. Arab Dili ve Edebiyati: 1- en--namus fi telhisi'l-kamfis. Nüshaları: Nuruosmaniye nr. 4787, Süleymaniye nr. 1 O 18/2. 2- Haşiye ahi Şer hi Risaleti'l-vad'. 3- el-fethu'r-rabbihıi fi şerhi tasrifi'z-zencani. İstanbul, 1289/ Risale fi beyani ziyadeti'l-elifve'l-hazffi'i-cem' ve'l-ferd. Nüshaları: Laleli: nr. 250/2. 5- Risale fi beyani'i-fark beyne "safed" ve "asfed" ve ma nahvihima. Nüsha: Arif Hikmet nr. 85/9. 6- ei-mulemma' şerhi'n-na'tı'l-murassa'. Nüshaları: Lala İsmail nr. 696/13, Aşir Ef. nr. 426/ Şerhu Kasideti Baned Suad. Nüshaları: Esad Ef. nr. 2721/1. 8- er-risihetii'ş-şaiyyefi Şerhi't-Taiyye. Nüshaları: Hamidiye nr. 1439/2, H. Hüsnü nr. 604/2. 9- Risale fi'l-isti'are. Nüsha: Süleymaniye nr. 910/1. Muhtelif: 1- el-edeb fi Raceb. Nüshaları: Lala İsmail nr. 696/18, Bağdatlı Vehbi nr. 2101/ el-ebna fi enne'l-asa min süneni'l-enbiya. Nüshaları: Bağdatlı Vehbi nr , Fatih nr. 5327/ Fethu'r-Rahman bi fadılili Şa'ban. Bulak, 1307/ Leyletü'l-Kadir min Şehri Ramadan. Nüsha: Süleymaniye nr. 1040/8. 5- Behctü'l-insan fi muhcti I-hayvan (Dem iri'nin Hayatu'!-hayvan adlı eserinin muhtasarı) Nüsha: Esad Ef. nr

İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR

İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 26.05.2014 Adres : İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İcadiye-Bağlarbaşı Caddesi, No: 40 34662 Üsküdar/İstanbul Telefon E-posta : : 2164740860-1226 Doğum

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Selçuk Üniversitesi Y. Lisans İlahiyat (Hadis) Selçuk Üniversitesi

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI 13.00-14.15 Sarf ve Nahiv 13.00-14.15 İmla İnşa ve Okuma 1-A-B-C SINIFLARI (NORMAL VE

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı :Muammer BAYRAKTUTAR 2. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. Görevi : Öğretim Üyesi/Dekan Yrd. 4. Görev Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. İletişim : muammerbayraktutar@hotmail.com

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Memlüklerin Son Asrında Hadis -Kahire 1392-1517- Halit Özkan

Memlüklerin Son Asrında Hadis -Kahire 1392-1517- Halit Özkan Cilt/Volume: I Sayı/Number: 1 Yıl/Year 2015 Meridyen Derneği hadisvesiyer.info Memlüklerin Son Asrında Hadis -Kahire 1392-1517- Halit Özkan İstanbul: Klasik Yayınları 2014 (İkinci Basım), 240 sayfa. İslâm

Detaylı

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU 02 04 Kasım 2012, Antalya P r o g r a m 1. Gün (2 Kasım 2012 Cuma): Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, Kampüs

Detaylı

Osmanlı Döneminde Hisabu s-sittinî

Osmanlı Döneminde Hisabu s-sittinî Osmanlı Döneminde Hisabu s-sittinî Bu hisab sisteminde rakamlar yerine Arap harfleri kullanıldığı için hisabü'lcümmel, altmış tabanlı konumlu sayı sitemi kullanıldığı için hisabü's-sittini, derece ve dakika

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/03.04.1968 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA

Detaylı

İLİM HALKALARI PROJESİ

İLİM HALKALARI PROJESİ Takdim İşgal devleti İsrail in 2004 yılında, Gazze ve Batı Şeria sınırları ile 1948 topraklarını ayırmak için bir duvar inşa etmiştir. Bu duvarların inşa edilme sebebi İsrail in işgal topraklarında yapacak

Detaylı

Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543

Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543 Ankara 2008 Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543 İmtiyaz Sahibi Aseray ltd. Şti. adına Aytekin Çelebi Editör Editör Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Şimşek Dr. Vahit Göktaş Yayın

Detaylı

HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI Tarih : 18.09.2015

HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI Tarih : 18.09.2015 Sınıfın Adı : -A İLH Sınıf Öğretmeni HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI Tarih :.0.0.0.0 0.0.0.0.0.0.0 0.0.0 AKAE AKAE HDU SYN HDU SYN OSM TUS OSM TUS ADB ADB TOPLAM DERS SAYISI : 0 ARAP DILI BELAGATI ALADİN

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİNAL SINAVI TAKVİMİ TARİH SAAT DERSİN ADI SALON ÖĞRETİM ÜYESİ Mukayeseli Adab ve Erkanı Prof. Dr. Tahir YAREN Kıraat Farklılıklarının Manaya Etkisi Aşere,Takrib,Tayyibe

Detaylı

DERGİ YAYIN İLKELERİ

DERGİ YAYIN İLKELERİ 471 DERGİ YAYIN İLKELERİ 1. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yılda iki sayı (Haziran-Aralık) yayımlanan hakemli bir dergidir. 2. Derginin yayın dili Türkçe'dir, ancak Türkçe özet verilerek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM KUTLAY

ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM KUTLAY ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM KUTLAY 1. Adı Soyadı : Halil İbrahim KUTLAY. Doğum Tarihi : 0 / 10/ 197 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr.. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

HADİS ARAŞTIRMA METODU

HADİS ARAŞTIRMA METODU 1 1. Hadisi Konusuna Göre Arama HADİS ARAŞTIRMA METODU Aradığımız hadisin hangi konuya ait olduğunu bildiğimizde konularına göre tertip edilmiş hadis kitaplarında rahatlıkla bulabiliriz. Ancak aradığımız

Detaylı

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 J ISSN 2146-7846 J Yayınlayan Kurum / Publishing Institution: Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Bozok University Revelation Faculty Dil/Language: Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca,

Detaylı

Sadrettin Gümüş, Seyyid Şerîf Cürcânî ve Arap Dilindeki Yeri, İstanbul: Fatih Yayınevi Matbaası, 1984, 211 s. Murat Dinler*

Sadrettin Gümüş, Seyyid Şerîf Cürcânî ve Arap Dilindeki Yeri, İstanbul: Fatih Yayınevi Matbaası, 1984, 211 s. Murat Dinler* FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences Sayı/Number 5 Yıl/Year 2015 Bahar/Spring 2015 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? حكم تكر لعمر م يكو بينهما ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza

Detaylı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı 1 AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı Karye-i Şeyhler ( 175) 1 1 1 Eş-şeyh Mehmed Arif ibn-i El-Hac Şeyh İbrahim Uzun boylu, Kır sakallı 60 2 Oğlu Şeyh İsmail

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

03-05 Ekim / October 2013. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October 2013. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 485 Â Â âm -i Sâ âm tarihinde yetlerdendir, - - â. Bu sebeple ve imâm Ebu, Mâlik, ve benzeri birçok âlime Sâ - kelâm âm eserlerinde mevc - kelâ

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI S.NO TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN TARİH ADI SOYADI UNVANI YERİ VAKTİ KONUSU Tepebaşı Camii 1 05.06.2016 29 Şaban Nalbant Camii Rahman Camii Ramazan'a

Detaylı

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV)

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) 1 KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ A- ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kadir Demirci Doğum Tarihi: 1968 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim

Detaylı

HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI Tarih : 13.02.2015

HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI Tarih : 13.02.2015 Sınıfın Adı : A Ö Sınıf Öğretmeni HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI Tarih :.0.0.00.0.0.0.0 TD. TD.00 AIT.0 AIT.0 YD.00 YD.00.0.0.0 0.0. KUR ADB KUR ADB TEF IBE TEF IBE DPS DPS KUR HDU HDU SYN SYN OSM OSM TOPLAM

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin İslâm Araştırmaları Dergisi, Sayı 22, 2009, 155-181 VEFEYÂT Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin Doç. Dr. M. Süreyya Şahin i 24 Ocak 2008 tarihinde Hakk ın rahmetine tevdi ile ebedî yolculuğuna uğurladık. Akademik

Detaylı

Grand Cevahir Hotel Darülaceze Cad. No: 9 Okmeydanı / İstanbul

Grand Cevahir Hotel Darülaceze Cad. No: 9 Okmeydanı / İstanbul Grand Cevahir Hotel Darülaceze Cad. No: 9 Okmeydanı / İstanbul Açılış Oturumu ve Protokol Konuşmaları 11 Mart 2011 Cuma 09.00 10.30 16.00 Kur an-ı Kerîm e Göre Neslin Üremesi Dr. Mücâhid Ebu l-mecd 16.20

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır.

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Bilindiği gibi bugün Müslümanların çoğu Hazret-i İsa nın (A.S.) hâla yaşamakta olduğuna ve gökte bulunduğuna

Detaylı

Prof. Dr. Bünyamin ERUL

Prof. Dr. Bünyamin ERUL Prof. Dr. Bünyamin ERUL Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Öğretim Üyesi 1965 yılında Bolu da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Bolu da tamamladı. 1987 yılında A. Ü. İlahiyat Fakültesi nden

Detaylı

RESTORASYON ÇALIŞMALARI

RESTORASYON ÇALIŞMALARI VAKIFLAR İSTANBUL I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI RESTORASYON ÇALIŞMALARI (01.01.2011 Tarihi İtibari ile) restorasy n 175 restorasy n 175 RESTORASYONU TAMAMLANAN ESERLER (2004-2010) S.NO İLİ İLÇESİ TAŞINMAZ

Detaylı

SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI I. ÖĞRETİM HAZ-A (102) KUR'AN ARAPÇASI - KUR'AN ARAPÇASI - FİRAS FİRAS FİRAS FİRAS HAZ-B (103) FİRAS

Detaylı

İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu

İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu Arap ve Türk Edebiyatında Dinî Edebiyatın Müşterekleri Prof. Dr. Mehmet Akkuş 1 Hiç şüphe yok ki İslâm, Türk milletinin hayatında büyük ve köklü değişiklikler meydana getirmiştir.

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

HAZ.II.Ö/İLK- A. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi D-107 II/3. DERS 17:00 18:00. Yrd.Doç.Dr. Ümit HOROZCU CÜMLE BİLGİSİ-II

HAZ.II.Ö/İLK- A. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi D-107 II/3. DERS 17:00 18:00. Yrd.Doç.Dr. Ümit HOROZCU CÜMLE BİLGİSİ-II İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi D-107 HAZ.II.Ö/İLK- A ARAP DİLİ FONETİĞİ-II CÜMLE BİLGİSİ-II KELİME BİLGİSİ-II ARAP DİLİ FONETİĞİ-II YAZILI ANLATIM-II OKUMA ANLAMA-II CÜMLE BİLGİSİ-II OKUMA

Detaylı

D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DKAB BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ DERS MÜFREDATI (17.09.2013)

D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DKAB BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ DERS MÜFREDATI (17.09.2013) 1_2013 Güz Dönemi Dersleri (DKAB) D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DKAB BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ DERS MÜFREDATI (17.09.2013) DKAB 1. SINIF (ZORUNLU) I. YARIYIL(GÜZ) D.Kodu O.Kod Branşı Dersin

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi I UAD 8001 Uzmanlık Alan Dersi-II TİB 5660 Hadiste Sened ve Metin Tenkidi TİB 5190 Mukayeseli Hadis

Detaylı

(1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA

(1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA (1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA Birinci Ehlibeyt (a.s) Kültür ve Sanat Festivaline Davet Kısa Filmler ve İngilizce Kitap Yazımı bölümlerinde Büyük Peygamber (s.a.a) konulu ve büyük hediyeli

Detaylı

EK-4 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı 2. Doğum Tarihi 3. Unvanı 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl 5. Akademik Unvanlar:

EK-4 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı 2. Doğum Tarihi 3. Unvanı 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl 5. Akademik Unvanlar: EK-4 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı : Mehmet Halil ÇİÇEK 2. Doğum Tarihi : 01.07.1961 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk 1986 Yüksek Lisans İlahiyat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ Adı Soyadı: Hacı YILMAZ Doğum Yeri ve Yılı: Yozgat/Yerköy - 1968 Akademik Unvanı: Yard. Doç. Dr. Görevi: Öğretim Üyesi Çalıştığı Birim: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,

Detaylı

TÜM SİTEDEKİ KONU BAŞLIKLARI VE MAKALELER

TÜM SİTEDEKİ KONU BAŞLIKLARI VE MAKALELER TÜM SİTEDEKİ KONU BAŞLIKLARI VE MAKALELER - Allah'a İman ( 22 Öğeler ) - Allah'a Verilen Dilekçe ( 1 Makale ) - Oruç ve Ramazan ( 7 Öğeler ) - Sorular ve Cevaplar ( 1 Makale ) - Hz.Muhammed ( 13 Öğeler

Detaylı

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1 e-makâlât Mezhep Araştırmaları, VII/1 (Bahar 2014), ss. 261-265. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR Ali Rabbânî Gülpâyigânî, Önsöz Yayıncılık, İstanbul 2014 456 sayfa, Adem Sezgin

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1 ULUSAL HAKEMLİ DERGİ CİLT: XV, SAYI: 1 2013/1 DİYARBAKIR / 2013 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ D Ü İ F D ISSN: 1303-5231

Detaylı

Kâşif Hamdi OKUR, Ismanlılarda Fıkıh Usûlü Çalaışmaları: Hâdimî Örneği, İstanbul: Mizah Yayınevi, 2010, 125-127.

Kâşif Hamdi OKUR, Ismanlılarda Fıkıh Usûlü Çalaışmaları: Hâdimî Örneği, İstanbul: Mizah Yayınevi, 2010, 125-127. Kâşif Hamdi OKUR, Ismanlılarda Fıkıh Usûlü Çalaışmaları: Hâdimî Örneği, İstanbul: Mizah Yayınevi, 2010, 125-127. Elif Büşra DİLBAZ E-mail: ikkizzler_89@hotmail.com Nasslar ile hükümler arasındaki ilişkinin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 13 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 13 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 13 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI

SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI Sayfa 2 Kuşadası Kurşunlu Han-Kervansaray Kuşadası Güvencin ada Kalesi Sayfa 3 01-03 Nisan 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Kuşadası ve Civarında Tasavvufî Hayat

Detaylı

İLETİŞİM BİLGİLERİ EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER

İLETİŞİM BİLGİLERİ EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER İLETİŞİM BİLGİLERİ Doç. Dr. Hasan KURT Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi e-posta: hkurt@bartin.edu.tr; hakurt71@hotmail.com Telefon: 0 378 223 54 74; 05053945281 EĞİTİM BİLGİLERİ

Detaylı

REÎSÜLKURRA ABDULLAH EYYÛBÎ HAYATI ve ESERLERİ

REÎSÜLKURRA ABDULLAH EYYÛBÎ HAYATI ve ESERLERİ REÎSÜLKURRA ABDULLAH EYYÛBÎ HAYATI ve ESERLERİ Yonis İNANÇ Öz Bu çalışmada Birgivî nin (929-981/1523-1573) nahve dair İzhârü l-esrâr adlı eserinin meşhur şârihlerinden Reîsülkurra Abdullah Eyyûbî yi (1176-1252/1763-1836)

Detaylı

KURULLAR İLETİŞİM. SEKRETERYA: Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre GÖRDÜK Yrd. Doç. Dr. Recep ÖNAL Yrd. Doç. Dr. Mustafa KOÇ

KURULLAR İLETİŞİM. SEKRETERYA: Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre GÖRDÜK Yrd. Doç. Dr. Recep ÖNAL Yrd. Doç. Dr. Mustafa KOÇ 1 İLETİŞİM http://www.balikesir.edu.tr/bau/fakulte/ilahiyat_fakultesi hasanbasricantaysempozyumu@gmail.com Tel.: 0266 249 61 79 Fax: 0266 239 87 46 KURULLAR BİLİM ve DANIŞMA KURULU: Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ

Detaylı

Şeyhülislamlar kaynakçası

Şeyhülislamlar kaynakçası Şeyhülislamlar kaynakçası Sayıoğulları, R. S. (1991). Türk Ta'lik Yazı Ekolünün Doğuşunda Şeyhülislam Veliyüddin Efendi. (). "Osmanlı Devleti'nin Değerli Şeyhülislamlarından Kara Çelebizade Abdülaziz Efendi".

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ 1. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki kez yayımlanır. 2. KTÜİF Dergisi

Detaylı

İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR /

İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR / İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR / Çıra Yayınları, İstanbul, 2006/240 sayfa Tanıtan: Muzaffer BARLAK 1 İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Yüce Allah, ilahi hitabının birçok yerinde

Detaylı

KUR AN TİLÂVETİNDE MÜKEMMELLİK/ HİLYETÜ T-TİLÂVE Fİ TECVÎDİ L-KUR ANİ L-KERÎM

KUR AN TİLÂVETİNDE MÜKEMMELLİK/ HİLYETÜ T-TİLÂVE Fİ TECVÎDİ L-KUR ANİ L-KERÎM KUR AN TİLÂVETİNDE MÜKEMMELLİK/ HİLYETÜ T-TİLÂVE Fİ TECVÎDİ L-KUR ANİ L-KERÎM (Rihâb Muhammed Müfid Şakakî, çev. F. Yasemin Mısırlı, Guraba Yayıncılık, 2012, 326 s.) Yaşar AKASLAN * Günümüz kırâat otoriteleri

Detaylı

HER BİR GURUPTAN SADECE 1 DERS SEÇME HAKKINIZ BULUNMAKTADIR UNUTMAYALIM!!! İLH 3. SINIF 1.Ö. Ders Adı Ders Kodu Snf Öğretim Üyesi Program GRUP

HER BİR GURUPTAN SADECE 1 DERS SEÇME HAKKINIZ BULUNMAKTADIR UNUTMAYALIM!!! İLH 3. SINIF 1.Ö. Ders Adı Ders Kodu Snf Öğretim Üyesi Program GRUP HER BİR GURUPTAN SADECE 1 DERS SEÇME HAKKINIZ BULUNMAKTADIR UNUTMAYALIM!!! İLH 3. SINIF 1.Ö. GRUP GÜNÜMÜZ TEFSİR PROBLEMLERİ (SEÇMELİ) 0070040133 3 Prof.Dr. MEHMET SAİT ŞİMŞEK İLAHİYAT (HAZ.) 1 HZ. MUHAMMED'E

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

MATÜRİDİ DE ŞER Î HÜKÜM AKIL İLİŞKİSİ *

MATÜRİDİ DE ŞER Î HÜKÜM AKIL İLİŞKİSİ * MATÜRİDİ DE ŞER Î HÜKÜM AKIL İLİŞKİSİ * Prof. Dr. H. Yunus APAYDIN Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yunusapaydin@hotmail.com İslam düşüncesini oluşturan ilimler arasında özellikle kelam, fıkıh usulü,

Detaylı

Âmil Çelebioğlu nun Bibliyografyası *

Âmil Çelebioğlu nun Bibliyografyası * Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 10, İstanbul 2013, 13-24. Âmil Çelebioğlu nun Bibliyografyası * NİHAT ÖZTOPRAK ** KİTAPLAR 1. Fuzûlî ve Cevherler (Yayınlanmamış Mezuniyet Tezi), İstanbul 1960, Türkiyat

Detaylı

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845)

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) C. Yunus Özkurt Osmanlı döneminde ilk genel nüfus sayımı, II. Mahmud döneminde 1831 (Hicri: 1246) yılında alınan bir karar ile uygulanmaya başlamıştır (bundan

Detaylı

Necmi ATİK. necmiatik@hotmail.com. Çaybaşı Mah. Ali Çetinkaya Cad. Doğu Apt. No:62/5 Muratpaşa ANTALYA 0 535 622 31 55

Necmi ATİK. necmiatik@hotmail.com. Çaybaşı Mah. Ali Çetinkaya Cad. Doğu Apt. No:62/5 Muratpaşa ANTALYA 0 535 622 31 55 Necmi ATİK necmiatik@hotmail.com Çaybaşı Mah. Ali Çetinkaya Cad. Doğu Apt. No:62/5 Muratpaşa ANTALYA 0 535 622 31 55 Kişisel Bilgiler Uyruğu T.C. Doğum Yeri ve Yılı Almanya, 10/05/1967 Askerlik Durumu

Detaylı

Mezhepler, bir dinin mensupları için alt kimlik ifadeleridir. Mezhepler beşeri nitelikli oluşumlardır; din ile özdeştirilemezler.

Mezhepler, bir dinin mensupları için alt kimlik ifadeleridir. Mezhepler beşeri nitelikli oluşumlardır; din ile özdeştirilemezler. İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİNDE MEZHEPLER Prof. Dr. Mehmet Saffet Sarıkaya RAĞBET YAYINLARI TANITIM: Mezhep, insanların yaşadıkları sosyal çevrede sinin ana kaynaklarını anlama ve uygulamada ortaya çıkan farklılıkların

Detaylı

YENİ BİR İSLAM MEDENİYETİ TASAVVURU İÇİN FELSEFEYİ ANADOLU DA YENİDEN YURTLANDIRMAK PROJESİ

YENİ BİR İSLAM MEDENİYETİ TASAVVURU İÇİN FELSEFEYİ ANADOLU DA YENİDEN YURTLANDIRMAK PROJESİ YENİ BİR İSLAM MEDENİYETİ TASAVVURU İÇİN FELSEFEYİ ANADOLU DA YENİDEN YURTLANDIRMAK PROJESİ Mevlüt UYANIK Prof.Dr. Hitit üniversitesi 1 YENİ BİR İSLAM MEDENİYETİ TASAVVURU İÇİN FELSEFEYİ ANADOLU DA YENİDEN

Detaylı

Nihat Uzun, Hicrî II. Asırda Siyaset-Tefsir İlişkisi, Pınar Yay., İstanbul, 2011, 302 s.

Nihat Uzun, Hicrî II. Asırda Siyaset-Tefsir İlişkisi, Pınar Yay., İstanbul, 2011, 302 s. T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 20, Sayı: 2, 2011 s. 209-213 Kitap Tanıtımı Nihat Uzun, Hicrî II. Asırda Siyaset-Tefsir İlişkisi, Pınar Yay., İstanbul, 2011, 302 s. Hanifi ŞAHİN

Detaylı

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine)

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) Hipokratik-Galenik Tıp ekolunun devamı Cerrahi teknikler bilinmesine rağmen, yüksek enfeksiyon riski nedeniyle zorunlu haller dışında pek uygulanmıyor Tam olarak hangi

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Selçuk Üniversitesi Akademik Birim : İlahiyat Fakültesi İl : Konya Mezuniyet Yılı : 99 YÜKSEK LİSANS DOKTORA Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Anabilim Dalı : Tasavvuf Doğum Yeri

Detaylı

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık Öğr. Gör. Mehmet Selim AYDAY H-B {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-E {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-A {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima)

Detaylı

Giresun/Bulancak Sarayburnu Camii

Giresun/Bulancak Sarayburnu Camii GİRESUN 2014 İslami İlimler Fakültesi; 08 Eylül 2012 tarih ve 28405 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu nun 25 Temmuz 2012 tarih ve 2012/3527 Sayılı Kararı ile Giresun Üniversitesi

Detaylı

2. BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir.

2. BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. BEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIM İLKELERİ 1. BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak ilahiyat ve sosyal bilimler alanında

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

Lisans: Araşan İlahiyat Fakültesi / Oş Devlet Üniversitesi (Kırgızistan, Bişkek) 2006.

Lisans: Araşan İlahiyat Fakültesi / Oş Devlet Üniversitesi (Kırgızistan, Bişkek) 2006. Kişisel Bilgiler Ünvanı : Adı Soyadı : Yrd. Doç. Dr. Elvin YUSUBOV Görevi : Birimi : Bölüm : Bilim Dalı : İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Eğitimi İletişim Bilgileri Adres : E-mail

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı