Tablo :Dünya Kent Ekonomileri 2005 Büyüklükleri ve 2020 Projeksiyonları 43

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tablo. 1.14. :Dünya Kent Ekonomileri 2005 Büyüklükleri ve 2020 Projeksiyonları 43"

Transkript

1 TABLOLARIN LĐSTESĐ Tablo 1.1. : 1976 da Belirlenen Metropoliten Alan Sınırı Đçindeki Yerleşmeler Tablo :Ankara B.şehir Bel. Sın., Đlçe-Đlk Kademe Bel. ve Mücavir Alanın, Alan ve Nüfus Dağılımı-Mart Tablo :Ankara Büyükşehir Belediye ve Mücavir Alanına Ait Özet Genel Toplam-Mart Tablo 1.4. :Bazı Kentlerdeki Sektörel Dağılımın Tarihsel Gelişimi 35 Tablo :2000 Yılı Đtibariyle Ankara'nın Bazı Đllerle Kıyaslandığı Seçilmiş Göstergeler 36 Tablo :Hanehalkı Đşgücü Anketi'ne Göre Đstihdam Edilenlerin Sektörel Dağılımı, Tablo :Hanehalkı Đşgücü Anketine Göre Đşgücü Durumu, Tablo :Đmalat Sanayi Đşyeri Sayısı, Đstihdam, Ödemeler, Tablo :Seçilmiş Bazı Đllerde, Kişi Başına Düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Tablo a. :Toplam Hanehalkı Nüfusu, Hanehalkı Sayısı ve Ortalama Hanehalkı Büyüklüğü, Tablo b. :Toplam Hanehalkı Nüfusu, Hanehalkı Sayısı ve Ortalama Hanehalkı Büyüklüğü, Tablo :Ankara Đli Gelişmişlik Performansı 40 Tablo :Gelişmişlik Endeksine Göre Kademeli Đl Grupları 41 Tablo :Gelişmişlik Endeksine Göre Kademeli Đlçe Grupları 41 Tablo :Dünya Kent Ekonomileri 2005 Büyüklükleri ve 2020 Projeksiyonları 43 Tablo 3.1. :Ankara Üst Ölçekli Planlarına Đlişkin Özet Bilgiler 70 Tablo 3.2. :Ana Çanak Sınırlarındaki Đlçelere Đlişkin Özet Bilgiler 82 Tablo 4.1. :Ankara ve Çevresinin Genelleştirilmiş Stratigrafik Dikme Kesiti (Kasapoğlu, 2000) 111 Tablo 4.2. :Ankara Metropoliten Alanı Đçin Eğim Aralıkları 117 Tablo 4.3. :Kırıkkale, Beypazarı, Çubuk Ovaları Su Durumu 120 Tablo 4.4. :Önemli Su Kaynakları 121 Tablo 4.5. :Yeraltı Su Havzaları-Rezervleri 121 Tablo 4.6. :Ankara Đli ve Đlçeleri Đçin Deprem Bölgeleri 128 Tablo 4.7. :Tarımsal Arazi Varlığı: Ülke ve Bölgeler 139 Tablo 4.8 :Tarımsal Arazi Varlığı: Alt Bölgeler (Đç Anadolu) 140 Tablo 4.9. :Ankara Đli Genel Arazi Dağılımı (2004)-Özet 141 Tablo :Ankara Đli Genel Arazi Dağılımı (2004) 142 Tablo :Merkezlere Göre En Yüksek ve En Düşük Sıcaklıklar 148 Tablo :Merkezlere Göre Ortalama Yağış Miktarları 148 Tablo :Merkezlere Göre Ortalama Yağış Miktarları 149 Tablo :Đstasyonlara Göre 30 Yıllık Ortalama Rüzgar Değerleri 149 Tablo :Đstasyonlara Göre Ortalama Rüzgar Değerleri 150 Tablo :Ankara Doğa ve Kent Koşullarına Uyumlu Bitkiler 152 Tablo :Ankara da Yaşayan Hayvan Türleri 157 Tablo :Kirletici Sınır Değerleri 159 Tablo :Đstasyonlardan Elde Edilen Partikül Madde Konsantrasyonları 160 Tablo :Đstasyonlardan Elde Edilen Kükürtdioksit Konsantrasyonları 160 Tablo :Ankara Hava Kirliliği Kükürtdioksit Konsantrasyon Değişimi ( ) 161 Tablo :Isınma Amaçlı Đthal Kömür Özellikleri ve Sınırları 163 Tablo :Sanayi Amaçlı Kullanılacak Đthal Kömürlerde Aranacak Özellikler 163 Tablo :Sanayi Amaçlı Kullanılacak Yerli Kömür Özellikleri 164 Tablo :Kömür Briketlerinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 164 Tablo :Isınma Amaçlı Yerli Kömürlerde Aranacak Özellikler 164 Tablo :Đçme Suyu Baraj Göllerine Ait Çıkış Suyu Kalite Değerleri 167 Tablo 4.28 :Ankara Đli Çöpü Đçindeki Evsel ve Đşyeri Atık Oranları 168 Tablo :Ankara Đlinde Dönemi Đlçelere Göre Günlük Tahmini Çöp Miktarları 169 Tablo :Ankara Đlinin Dönemi Yıllık Tahmini Çöp Miktarı 169 Tablo :Ankara Đlinin Çöpünün Mevsimsel Değişimi 170 Tablo : Ankara Đlinin Katı Atıklarında Geri Kazanılan Madde Yüzdeleri 170 Tablo :Seçenek Depolama Sahalarının Başlıca Avantaj ve Dezavantajları 171 Tablo :Gürültü ile Mücadele Birimi Çalışmaları 171 Tablo :Ankara Đli Ortalama Rüzgar Hızları Tablo :Ankara Đline Ait Güneş Enerjisi ve Güneşlenme Süresi Değerleri 174 Tablo :Ankara Đlinde Bulunan Jeotermal Kaynaklar 175 Tablo 5.1. :Nüfus Büyüklüğü Değişimleri ( ) 180 Tablo 5.2. :Seçilmiş Bazı Đllerde Nüfus Artış Hızları, Tablo 5.3. :Seçilmiş Bazı Đllerde Kır-Kent Nüfusları 182 Tablo 5.4. :Türkiye ve Ankara Kenti Nüfusunun Gelişimi 183 Tablo 5.5. :Ankara-Türkiye Toplam ve Kentsel Gelişim Endeksi 184 Tablo 5.6. :Türkiye ve Ankara Kentinin Yıllık Nüfus Artış Hızları 185 Tablo 5.7. :Yıllık Nüfus Artış Hızları (Binde) 186 Tablo 5.8. :Sayısal Nüfus Artışında Ankara nın Payı 187 Tablo 5.9. :Bölgeler Đtibariyle Göç Oranları 187 Tablo :Ankara Đlinin Diğer Đllerden ve Yurtdışından Aldığı Verdiği Göç 191 Tablo :Ankara Kenti Nüfusu Gelişiminin Đlçelere Göre Dağılımı 193 Tablo :Đlçelere Göre Yıllık Nüfus Artış Hızları (Binde) 194 i

2 Tablo :Đlçelere Göre Nüfus Yoğunlukları (Kişi / Km2) 196 Tablo :Ankara Nüfusunun Yaş ve Cinsiyet Dağılımı 197 Tablo :3 Büyük Đlde, Doğurganlık, Bebek ve Çocuk Ölüm Hızları, Tablo :Toplam Hanehalkı Nüfusu ve Büyüklüğünün Đlçelere Göre Dağılımı, (2000) 203 Tablo :Türkiye de Yaş Bağımlılık Oranının Gelişimi 204 Tablo :Đlçelere Göre Yaş Bağımlılık Oranları 205 Tablo : Ankara Đlinde Okur Yazarlık Oranı 207 Tablo :3 Büyük Đlde 2005 Yılı Đtibariyle Eğitim Göstergeleri 209 Tablo :Đlçelere Göre Eğitim Göstergeleri 210 Tablo :Ulusal Gelirlerin Bazı Ülkelerde Paylaşım Oranları-Gini Endeksleri (2000) 212 Tablo :Ulusal Gelirlerin Bazı Ülkelerde Paylaşım Oranları-Gini Endeksleri (2000) 212 Tablo :Hane ve Fert Bazında Kırsal ve Kentsel Yoksulluk Oranları 213 Tablo :Ankara Đli 2023 Yılı Nüfus Projeksiyonu Özet Tablosu 216 Tablo :Ankara Büyükşehir Belediye Sınırı 2023 Yılı Nüfus Projeksiyonu Özet Tablosu 216 Tablo :Yıllar Đtibari Đle Đktisaden Faal Nüfus 218 Tablo :Yıllar Đtibari Đle Đktisaden Faal Olmayan Nüfus 219 Tablo :Yıllara Göre Çalışan Nüfusun Çalışabilir Yaştaki Nüfusa Oranı 220 Tablo :Yıllara Göre Ankara Đstanbul ve Türkiye de Reel Aktivite Oranları 220 Tablo :3 Büyük Đlde 2005 Yılı Đstihdam Değerleri 222 Tablo :Türkiye Yıllara Göre Sektörel Dağılım 223 Tablo :Đşgücünün Sektörel Dağılımı ( ) 223 Tablo :Ankara Đli Yıllara Göre Sektörel Dağılım 224 Tablo :Büyükşehir Belediyesi Kapsamındaki Đlçelerde 2000 Yılı Sektörel Dağılımı 225 Tablo :2000 Yılı Đtibariyle Ankara Đli Đşgücünün Đlçelere Göre Dağılımı 228 Tablo :Đstihdamın Metropoliten Kentte Dağılımı 228 Tablo :Ankara da Yıllara ve GSYĐH nın Alt Sektörler Bazında Gelişimi 229 Tablo :Đlçeler Đtibariyle Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 230 Tablo :Ankara ve Sanayileşmiş Kentlerdeki 1990 Yılı Yoğunlaşma Oranları Sıralaması 231 Tablo :Ankara da Đmalat Sanayi Alt Sektörlerinin Yoğunlaşma Oranları Sıralaması ( ) 232 Tablo :Ankara da Hizmetler Alt Sektörlerinin Yoğunlaşma Oranları Sıralaması ( ) 232 Tablo :Ankara Đli 2023 Đşgücü-Đstihdam-Nüfus Projeksiyonu (Trend Altı-Yavaş Gelişim) 233 Tablo : Ankara Đli 2023 Đşgücü-Đstihdam-Nüfus Projeksiyonu (Trend Gelişimi) 234 Tablo :Ankara Đli 2023 Đşgücü-Đstihdam-Nüfus Projeksiyonu (Trend Üstü-Hızlı Gelişim) 235 Tablo 6.1. :Ankara, Đç Anadolu Bölgesi ve Türkiye de Gsyih da Tarım Sektörünün Payı 239 Tablo 6.2. :Tarım Sektörünün Yılları GSYĐH 239 Tablo 6.3. :Ankara Đli Yıllar Đtibariyle Tarım Sektörüne Göre Đstihdam Eden Nüfus 240 Tablo 6.4. :Agro Ekolojik Alt Bölgelerin Dağılımı 240 Tablo 6.5. :Türkiye, Ankara ve Alt Bölgelerinde Arazilerin Niteliklerine Göre Dağılımı (Ha) 240 Tablo 6.6. :Alt Bölgelerin Arazi Kullanım Dağılımı 241 Tablo :Ankara Đli Tarımsal Arazi Sınıfları 242 Tablo :Đlçelere Göre Ankara Đli Tarımsal Arazi Miktarları 242 Tablo 6.9. :Ankara Đlinde Đlçeler Üzerinden Tespit Edilen Đşletme Ve Hayvan Sayıları 244 Tablo :Ankara da Bitkisel Üretim Verimi, Tablo :Ankara da Bitkisel Üretim Miktarları, Tablo :Ankara da Hayvansal Üretim Miktarları, Tablo :Ankara da Canlı Hayvan Sayısı, Tablo :Ankara Đli Yıllara Göre Đmalat Sanayinde Çalışan Nüfusun Sektörel Dağılımı 259 Tablo :Ankara Đlinde Sanayi Sektörünün Yoğunlaşma Oranlarına Göre Sıralanması 260 Tablo :Ankara da Đmalat Sanayi Alt Kollarının Yıllar Đtibariyle Yoğunlaşma Oranları 261 Tablo :Faaliyet Kollarına Göre Sanayi Sektörü Yoğunlaşmasının Đlçelere Göre Dağılımı Tablo :Đlçelere Göre Binaların Kullanım Amacı Tablo :2005 Yılında Türkiye nin 500 Büyük Firması Đçinde Yer Alan ASO üyeleri 266 Tablo :ASO ya Kayıtlı Kuruluşların, Meslek Gruplarına Göre Dağılımı Nisan Tablo :Đlk 485 Özel Kuruluş Đçindeki ASO Üyesi 29 Özel Kuruluşun Faaliyet Sonuçları (Milyon TL) 268 Tablo :Ülkemizdeki Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Tablo :Ankara Đli Yıllara Göre Sektörel Dağılım 289 Tablo :Ankara Đlinde Hizmetler Sektörünün Yoğunlaşma Oranlarına Göre Sıralanması 290 Tablo :Ankara da Hizmetler Sektörü Alt Kollarının Yıllar Đtibariyle Yoğunlaşma Oranları 290 Tablo :Faaliyet Kollarına Göre Hizmetler Sektörü Yoğunlaşmasının Đlçelere Göre Dağılımı Tablo :Çalışanların Yaptıkları Đşe Göre Hizmetler Sekt. Yoğunlaşmasının Đlçelere Göre Dağılımı Tablo :Đlçelere Göre Binaların Kullanım Amacı Tablo 6.29 :Banka Mevduatın Đllere ve Bölgelere Göre Dağılımı (2004) 297 Tablo 6.30 :Tasarruf Mevduatın Yıllara Göre Dağılımı 297 Tablo 6.31 :Banka Kredilerin Sektörel Dağılımı (2004) 297 Tablo :Đl Bazında Banka Ve Şube Başına Mevduat ve Kredi Dağılımı 298 Tablo :Kişi Başına Mevduat ve Kredi, Banka ve Şube Başına Nüfus 298 Tablo :Đl Bazında Seçilmiş Göstergeler 298 Tablo :2004 Yılı Sektörlere Göre Đthalat-Đhracat Durumu 299 Tablo :Yılara Göre Türkiye ve Ankara Đli'nin Đthalat ve Đhracat Durumu 299 ii

3 Tablo :Ankara Đlinin Đthalat Yaptığı Maddeler 299 Tablo :Ankara Đlinin Đhracat Yaptığı Maddeler 300 Tablo :Ankara Đli Gümrüklerinde Yapılan Đhracat Miktarı 300 Tablo :Ankara Đli Gümrüklerinde Yapılan Đthalat Miktarı 300 Tablo :Hizmetler Sektörü Tasnifi ve Dağılımı Sentez Tablosu 303 Tablo :Planlama Bölgeleri Bazında 1 Kişilik Hane Ortalaması 305 Tablo 7.1. :Seçilmiş Bazı Đllerde Konut Mülkiyeti Tablo 7.2. :Seçilmiş Bazı Đllerde Konutun Konfor Durumu Tablo 7.3. :Seçilmiş Bazı Đllerde Bazı Konut Göstergeleri Tablo 7.4. :Ankara Đlinde Kurulu Bulunan Yapı Kooperatiflerin Yıllara Göre Sayısal Dağılımı 321 Tablo 7.5. :Belediyeler Bazında Binaların Đşlevleri Tablo 7.6. :2005 Arazi Kullanımında Konut Alanları 323 Tablo 7.7. :Metropoliten Kent Bütünü Konut Alanlarında Yaşayan Nüfusun Dağılımı Tablo 7.8. :Đlçeler Bazında Gross Yoğunluk Değerleri 324 Tablo 7.9. :Ankara da Kamu Kurumlarında Çalışanlar Tablo :Askeri Alanların Planlama Bölgelerine Göre Dağılımı 335 Tablo :Ankara Büyükşehir Belediye Sınırı Đçindeki Askeri Alanlar 335 Tablo :Türkiye de Yıllara Göre Okuryazarlık Oranları 336 Tablo :Türkiye de Yıllara Göre Okullaşma Oranları 337 Tablo 7.14 :3 Büyük Kentte Öğretmen Başına Öğrenci Sayıları Tablo :3 Büyük Kentte Karşılaştırmalı Eğitim Đstatistikleri Tablo :Ankara Đlinde Đlçeler Bazında Nüfusun Eğitim Yapısı Tablo :Ankara Đlinde Đlçeler Bazında Đlk ve Ortaöğrenim Đstatistikleri ( Öğretim Yılı) 341 Tablo :Özel Đlk ve Orta Öğretim Kurum Đstatistikleri ( ) 342 Tablo :Özel Đlk ve Orta Öğretim Kurumlarının Đlçelere Göre Dağılımı ( ) 342 Tablo 7.20 :Ankara Öğretim Yılı Okul, Öğretmen, Derslik ve Öğrenci Sayıları 343 Tablo :Ankara da Kurulu Bulunan Üniversitelerin Öğrenci Sayıları ( ) 344 Tablo :Türkiye de Kurulu Bulunan Devlet Üniversitelerin Öğrenci Sayıları ( ) 345 Tablo :Türkiye de Kurulu Bulunan Vakıf Üniversitelerin Öğrenci Sayıları ( ) 346 Tablo :Ankara da Özel Dersane ve Kursların Đlçelere ve Türlerine Göre Dağılımı ( ) 348 Tablo :Bölgelere Göre Sağlık Personeli Tablo :Bölgelere Göre Yataklı Tedavi Kurumları, Yatak Sayısı Tablo :3 Büyük Kentte Sağlık Personeli Sayısı Tablo :3 Büyük Kentte Hastane Yatak Sayıları Tablo :3 Büyük Kentte Yüz Bin Kişi Başına Sağlık Personeli Tablo :Ankara da Sağlık Bakanlığı na Kayıtlı Devlet Hastanelerinin Hasta, Yatak, Personel Durumları Tablo :Ankara da Sağlık Bakanlığı na Kayıtlı Diğer Hastanelerin Hasta, Yatak, Personel Durumları Tablo :3 Büyük Kentte Sağlık Göstergelerinin Yılara Göre Değişimi 353 Tablo :Ankara daki 1. Kademe Sağlık Kuruluşlarının Đlçelere Dağılımı Tablo :3 Büyük Kentte Sağlık Ocaklarının Sayıları Tablo :Ankara da Polikliniklerin Đlçelere Göre Dağılımı ( ) 355 Tablo :Ankara da Eczanelerin Đlçelere Göre Dağılımı (2005) 355 Tablo :Ankara da Camilerin Đlçelere Göre Dağılımı (2005) 357 Tablo :3 Büyük Kentte Sinema Salonları ve Đzleyici Đstatistikleri (2003) 358 Tablo :3 Büyük Kentte Tiyatro Salonları ve Đzleyici Đstatistikleri (2003) 359 Tablo :Ankara daki Özel Tiyatrolar (2006) 359 Tablo :3 Büyük Kentte Müzeler ve Ziyaretçi Đstatistikleri (2003) 360 Tablo :Ankara daki Kültür Bakanlığı Müzeleri (2006) 360 Tablo :Ankara daki Askeri Müzeler (2006) 361 Tablo :Ankara daki Özel Müzeler (2006) 361 Tablo :3 Büyük Kentte Kütüphane Đstatistikleri (2003) 362 Tablo :Ankara daki Kütüphaneler (2005) 362 Tablo : Yıllar Đtibarı ile Kişi Başına Düşen Aktif Yeşil Alan Miktarı M2/Kişi 374 Tablo : Bazı Önemli Büyük Parklar 376 Tablo :Yarı Özel Açık-Yeşil Alanlar Olarak Kamuya Ait Önemli Açıklıklar 377 Tablo :Su Geçişleri Yaklaşma Mesafeleri 393 Tablo : Ankara Büyükşehir Belediyesi Kapsamındaki Đlçelerdeki Sit Alanlarından Bazıları 411 Tablo :Ankara daki Kültür Bakanlığı Müzelerinin Ziyaretçi Sayıları, Tablo :Ankara daki Müzelerin Ziyaretçi Sayıları 422 Tablo :Sınır Girişi Yapılan Kentlerin Sıralaması Tablo :Ülkeye Yapılan Sınır Girişlerinin Đllere Göre Dağılımı Tablo :Ülkedeki Konaklama Tesisleri ve Yatak Kapasitelerinin Bölgelere Dağılımı Tablo :Ankara da Konaklama Tesisleri ve Kapasitesi Tablo :Ankara da Đşletme Belgeli Konaklama Tesisleri ve Kapasitesinin Değişimi ( ) 432 Tablo :Seçilmiş Bazı Kentlerde Konaklama Tesislerine Geliş Sayısı Tablo :Ankara ve Türkiye de Konaklama Tesislerine Geliş, Geceleme Sayısı, Kalış Süresi Tablo :Ankara daki 5 Yıldızlı Oteller Tablo :Ankara daki Konaklama Tesislerinin Đlçelere Göre Dağılımı Tablo :Ankara daki Yıldızlı Oteller iii

4 Tablo 8.1 :Havalimanlarındaki Uçak Trafiği ( ) 440 Tablo 8.2. :Havalimanlarındaki Yolcu Trafiği ( ) 441 Tablo 8.3 :Havalimanlarındaki Yük Trafiği ( ) 443 Tablo 8.4. :Ülkelere ve Ulaştırma sistemlerine Göre Yolcu Taşımacılığı Tablo 8.5. :Ülkelere ve Ulaştırma Sistemlerine Göre Yük Taşımacılığı Tablo 8.6 :Bölgelere Göre Yolcu ve Yük Miktarı 449 Tablo 8.7 :Tren Cinslerine Göre Yolcu Sayısı 450 Tablo 8.8 :Tren Cinslerine Göre Yıllık Yolcu Sayısı 450 Tablo 8.9 :3 Büyük Kentteki Motorlu Kara Taşıt Sayıları Tablo :3 Büyük Kentteki Trafik Kazası Đstatistikleri Tablo :Günlük Yolculukların Ulaşım Türlerine Dağılımı Tablo :EGO Otobüsleri Araç ve Servis Bilgileri Tablo :Bazı Đllerdeki Kayıtlı Minibüs ve Ticari Minibüs Sayıları Tablo :Dolmuşlara Đlişkin Hat Bazında Bilgiler (1993) 468 Tablo : Banliyö Hatlarında Yıllara Göre Yolcu Sayısı 470 Tablo : Banliyö Treni Yıllık Yolcu Dağılımı ( ) 471 Tablo :Ankaray 2004 Yılı Gerçekleşen Yolcu-Sefer Sayıları 472 Tablo :Ankaray 2006 Yılı Gerçekleşen Yolcu-Sefer Sayıları 472 Tablo :Ankara Metrosu Yolculuk ve Hizmet Sunum Özellikleri 473 Tablo :Ankara Metrosu Yıllar Đtibariyle Yolcu Sayıları 474 Tablo :Ankara Metrosu Aylar Đtibariyle Yolcu Sayıları (2006) 474 Tablo :Ankara Metrosu Aylar Đtibariyle Sefer Sayıları 475 Tablo :Kente Su Sağlayan Barajların Kapasiteleri 483 Tablo :Büyük Ankara Đçme ve Kullanma Suyu Projesi Genel Karakteristik Özellikleri 486 Tablo :Ankara Đçme ve Kullanma Suyu Sistemi Özeti 486 Tablo : Toplam Abone Sayılarının Đlçelere Göre Dağılımı (1996) 486 Tablo :Toplam Abone Sayılarının Türlerine ve Đlçelere Göre Dağılımı (2006) 487 Tablo :Toplam Abone Sayılarının Türlerine Göre Dağılımı (2006) 487 Tablo :Büyük Ankara Kanalizasyon Projesi 491 Tablo 8.30 :Ankara Kanalizasyon Sistemi Özeti 491 Tablo :Ankara 1990 yılı Toplam Günlük Çöp Miktarının Mevsimsel Dağılım (Kg/Gün) 492 Tablo :Çöpün Đçindeki Evsel ve Đşyeri Atıklarının Oranı 492 Tablo :Ankara Çöpü Bileşenlerinin Mevsimsel Değişimi 493 Tablo :Doğalgaz Yaygınlaştırma Projesinin Genel Karakteristik Özellikleri 495 Tablo :Doğalgaz Đstatistik bilgileri (2005) 496 Tablo :Yıllara Göre Doğalgaz Abonelik Sayısı 496 Tablo :EGO Genel Müdürlüğü 2005 Yılı Doğalgaz Hizmetleri Özeti 497 Tablo :EGO Genel Müdürlüğü Yılları Arası Abonelik Đşlemleri-Gaz Tüketimi 497 Tablo :Bazı Đllerde Elektrik Enerjisi Tüketimi Tablo :Bazı Đllerde Kişi Başına Elektrik Enerjisi Tüketimi Tablo :BEDAŞ tarafından dağıtılan Elektrik Aboneliklerinin Đllere Göre Dağılımı (kişi) Tablo :Mevcut Trafo Merkezleri 500 Tablo :Orta ve Uzun Dönem Ankara Master Planında Yer Alan Yeni Trafo Merkezleri 500 Tablo :AŞTĐ Yıllar Đtibariyle Giren-Çıkan Otobüs Sayısı 503 Tablo :Bölgesel GSM Abone Sayıları Tablo 9.1. :Merkez Planlama Bölgesinde Đşgücü Durumu 518 Tablo 9.2 :Merkez Planlama Bölgesinde Ekonomik Yapı ve Đstihdam 520 Tablo 9.3. :Merkez Planlama Bölgesi Nüfus Yoğunlukları 521 Tablo 9.4. :Merkez Planlama Bölgesi Hanehalkı Yapısı ve Büyüklüğü 521 Tablo 9.5. :Yıllar Đtibariyle Merkez de Nüfus Değişimi 522 Tablo 9.6. :Merkez Planlama Bölgesi Binalarının Kullanım Amacı Tablo 9.7. :Merkez Planlama Bölgesi Binalarının Kimin Tarafından Yapıldığı Tablo 9.8. :Merkez Planlama Bölgesi Nüfus, Konut ve Onaylı Plan Analizi 530 Tablo 9.9. :Batı Planlama Bölgesinde Đşgücü Durumu 540 Tablo :Batı Planlama Bölgesinde Ekonomik Yapı ve Đstihdam 541 Tablo :Batı Planlama Bölgesi Nüfus Yoğunlukları 542 Tablo :Batı Planlama Bölgesi Hanehalkı Yapısı ve Büyüklüğü 543 Tablo :Batı Planlama Bölgesi Binalarının Kullanım Amacı Tablo :Batı Planlama Bölgesi Binalarının Kimin Tarafından Yapıldığı Tablo :Batı Planlama Bölgesi Nüfus, Konut ve Onaylı Plan Analizi 546 Tablo :Güneybatı Planlama Bölgesinde Đşgücü Durumu 572 Tablo :Güneybatı Planlama Bölgesinde Ekonomik Yapı ve Đstihdam 573 Tablo :Güneybatı Planlama Bölgesi Hanehalkı Yapısı ve Büyüklüğü 574 Tablo :Güneybatı Planlama Bölgesi Nüfus Yoğunlukları 574 Tablo :Güneybatı Planlama Bölgesi Binalarının Kullanım Amacı Tablo :Güneybatı Planlama Bölgesi Binalarının Kimin Tarafından Yapıldığı Tablo :Güneybatı Planlama Bölgesi Nüfus, Konut ve Onaylı Plan Analizi 576 Tablo :Güney Planlama Bölgesinde Đşgücü Durumu 591 Tablo :Güney Planlama Bölgesinde Ekonomik Yapı ve Đstihdam 592 iv

5 Tablo :Güney Planlama Bölgesi Hanehalkı Yapısı ve Büyüklüğü 593 Tablo :Güney Planlama Bölgesi Nüfus Yoğunlukları 594 Tablo :Güney Planlama Bölgesi Binalarının Kullanım Amacı Tablo :Güney Planlama Bölgesi Binalarının Kimin Tarafından Yapıldığı Tablo :Güney Planlama Bölgesi Nüfus, Konut ve Onaylı Plan Analizi 596 Tablo :Doğu Planlama Bölgesinde Đşgücü Durumu 625 Tablo :Doğu Planlama Bölgesinde Ekonomik Yapı ve Đstihdam 626 Tablo :Doğu Planlama Bölgesi Hanehalkı Yapısı ve Büyüklüğü 627 Tablo :Doğu Planlama Bölgesi Nüfus Yoğunlukları 628 Tablo :Doğu Planlama Bölgesi Binalarının Kullanım Amacı Tablo :Doğu Planlama Bölgesi Binalarının Kimin Tarafından Yapıldığı Tablo :Doğu Planlama Bölgesi Nüfus, Konut ve Onaylı Plan Analizi 631 Tablo :Kuzey Planlama Bölgesinde Đşgücü Durumu 655 Tablo :Kuzey Planlama Bölgesinde Ekonomik Yapı ve Đstihdam 656 Tablo :Kuzey Planlama Bölgesi Hanehalkı Yapısı ve Büyüklüğü 658 Tablo :Kuzey Planlama Bölgesi Nüfus Yoğunlukları 659 Tablo :Kuzey Planlama Bölgesi Binalarının Kullanım Amacı Tablo :Kuzey Planlama Bölgesi Binalarının Kimin Tarafından Yapıldığı Tablo :Kuzey Planlama Bölgesi Nüfus, Konut ve Onaylı Plan Analizi 662 Tablo :Kentsel Yerleşik Alanlardaki Nüfus Atamaları ve 2023 Öngörülerinin Bölgelere Göre Dağılımı 694 Tablo :Planlama Bölgelerinde Bazı Seçilmiş Sosyo-Ekonomik Göstergeler Tablo :Planlama Bölgelerinde Đstihdamın Alt Kollarına Dağılımı Tablo :Planlama Bölgelerinde Onaylı Plan Nüfusları ve 2023 Öngörüsü 698 Tablo 9.47 :Onaylı Planlara Đlişkin Müdahalelerin Bölgelere Göre Dağılımı 698 Tablo :Nüfus-Đşgücü Projeksiyonları, Onaylı Plan Nüfus Atamaları ve 2023 Nüfus Öngörüsü 698 Tablo :Planlama Bölgesi ve Yerleşimler Đçin 2000 Yılı Mevcut Nüfusları, Onaylı Plan Nüfusları ve 2023 Nüfus Öngörüleri 703 v

6 ŞEKĐLLERĐN LĐSTESĐ Şekil 3.1. :Ankara Jeomorfoloji Haritasında Topoğrafik ve Ana Çanak 80 Şekil 3.2. :Jeomorfolojik Çanak (Ana Çanak) Sınırı 83 Şekil 4.1. :Esme Sayısı ve Hızına Göre Rüzgar Değerleri 150 Şekil 4.2 :Rüzgar Gülü 151 Şekil 4.3. :Ankara Hava Kirliliği Ocak Ayları Konsantrasyon Değişimi ( ) 161 Şekil 4.4. :Ankara Hava Kirliliği Kükürtdioksit-Asılı Partikül Madde Konsantrasyon Değişimi Ocak Şekil 4.5. :Ankara Ocak Ayları PM10 Konsantrasyon Değişimi ( ) 162 Şekil 4.6. :Ankara Ocak Ayları SO2 Konsantrasyon Değişimi ( ) 162 Şekil 4.7. :Ankara da Toplam Çöpün Đçindeki Evsel ve Đşyeri Atıklarının Đlçelere Göre Dağılımı 168 Şekil 4.8. :Ankara Çöpü Bileşenlerinin Yıllık Ortalaması 169 Şekil 5.1. : Türkiye ve Ankara Nüfus Artış Hızları 179 Şekil 5.2. :Đller ve Türkiye Ortalaması Đtibariyle Nüfus Artış Hızları 180 Şekil 5.3. :Türkiye, Đç Anadolu Bölgesi ve Đlleri Nüfus Artış Hızları, Şekil 5.4. :Türkiye, Đç Anadolu Bölgesi ve Đlleri Kır-Kent Oranları, Şekil 5.5. :Ankara Đli Nüfus Gelişimi Şekil 5.6. :Türkiye ve Ankara Kenti Nüfusunun Gelişimi 184 Şekil 5.7. :Ankara-Türkiye Toplam ve Kentsel Gelişim Endeksi 185 Şekil 5.8. :Yıllık Nüfus Artış Hızları 186 Şekil 5.9. :Đç Anadolu Bölgesi Đllerinde Göç (2000) 188 Şekil :Ankara da Göç ( ) 188 Şekil :Ankara Đlinin Aldığı Göç (1990) 189 Şekil :Ankara Đlinin Verdiği Göç (1990) 189 Şekil :Ankara Đli Đçinde Yaşanan Göçler (1990) 190 Şekil :Ankara Đli Nüfusun Doğum Yerine Göre Tasnifi (2000) 190 Şekil :Ankara Đli Doğum Yerine Göre Nüfus ( ) 192 Şekil :Ankara Đli ve Đlçeleri Bazında Nüfus Artış Hızları (2000) 193 Şekil :Đl, Büyükşehir Belediyesi, Metropoliten Kent ve Đlçelerin Nüfus Gelişimi 194 Şekil :Ankara Đli ve Đlçeleri Bazında Kır-Kent Oranları (2000) 195 Şekil :Ankara Đli ve Đlçeleri Bazında Kır-Kent Oranları (2000) 196 Şekil :Ankara Đli Nüfus Piramidi, Şekil :Ankara Đli Nüfus Piramidi, Şekil 5.22 :Ankara da Cinsiyet Oranının Değişimi ( ) 199 Şekil :Türkiye-Ankara Doğurganlık Hızı Değişimi ( ) 199 Şekil :Türkiye Đlleri Doğurganlık Hızı, Şekil :Türkiye Đlleri Bebek Ölüm Oranları, Şekil :Ankara Çocuk-Kadın Oranı Değişimi ( ) 201 Şekil :Türkiye-Ankara Bebek Ölüm Hızı Değişimi ( ) 201 Şekil :Ankara Medyan Yaş Değişimi ( ) 202 Şekil :Türkiye de Đller Đtibariyle Hane Halkı Büyüklükleri (2000) 202 Şekil :Ankara da Đlçeler Đtibariyle Hane Halkı Büyüklükleri (2000) 204 Şekil :Türkiye ve Ankara da Yaş Bağımlılık Oranı ( ) 204 Şekil :Türkiye, Đç Anadolu ve Ankara da Özürlü Oranları (2000) 205 Şekil :Ankara da Özürlü Nüfusun Özürlülük Türüne Göre Dağılımı (2000) 206 Şekil :Üniversite Bitiren Nüfusun 22 Yaş Üzeri Nüfusa Oranı (2000) 206 Şekil :Okur Yazar Nüfusun Gelişimi ( ) 207 Şekil :Okur Yazar Kadın Nüfusun Toplam Kadın Nüfusa Oranı (2000) 207 Şekil :En Az Đlköğretim Mezunu Olan Kadın Nüfusun Gelişimi ( ) 208 Şekil :Eğitim Durumuna Göre Kadın Nüfusun Gelişimi ( ) 209 Şekil :Eğitim Durumuna Göre Erkek Nüfusun Gelişimi ( ) 209 Şekil :Türkiye de Đller Đtibariyle On Bin Kişiye Düşen Hekim Sayısı (2000) 211 Şekil :Türkiye de Đller Đtibariyle On Bin Kişiye Düşen Yatak Sayısı (2000) 211 Şekil :Türkiye de Gelire Göre Tüketim Harcamaları Karşılaştırması ( ) 213 Şekil :Ankara da Toplam Gelirin %20 lik Gruplara Göre Dağılımı ( ) 214 Şekil :Ankara da Gelire Göre Sıralı %2 li Grupların Tüketim Harcamaları (2004) 214 Şekil :Ankara Đli 2023 Nüfus Projeksiyonları 215 Şekil :Ankara Büyükşehir Belediyesi 2023 Nüfus Projeksiyonları 215 Şekil :Yıllara Göre Türkiye, Ankara ve Đstanbul'da Reel Aktivite Oranları 220 Şekil :Ankara'da Đşgücünün Temel Sektörlere Dağılımı ( ) 224 Şekil :Ankara Đli Yıllara Göre Sektörel Dağılım 225 Şekil 5.50.a :Büyükşehir Belediyesi Kapsamındaki Đlçelerde 1990 Yılı Sektörel Dağılımı 226 Şekil 5.50.b :Büyükşehir Belediyesi Kapsamındaki Đlçelerde 2000 Yılı Sektörel Dağılımı 226 Şekil :Tarım Sektörü Đstihdamının Đlçelere Göre Dağılımı (2000) 227 Şekil :Sanayi Sektörü Đstihdamının Đlçelere Göre Dağılımı (2000) 227 Şekil :Hizmetler Sektörü Đstihdamının Đlçelere Göre Dağılımı (2000) 227 Şekil :Ankara da Yıllara ve Sektörlere Göre GSYĐH 229 vi

7 Şekil 6.1. :Ankara, Đç Anadolu Bölgesi ve Türkiye de GSYĐH da Tarım Sektörünün Payı 239 Şekil 6.2. :Ankara Alt Bölgelerinde Arazilerin Niteliklerine Göre Dağılımı 241 Şekil 6.3. :DSĐ Tarafından Đşletilen Ve Projelendirilen Sulama Alanları 256 Şekil 6.4. :2005 Yılı Sanayi Odaları Karşılaştırması 268 Şekil 6.5. :Ar-Ge sektörü Çalışanlarının Yıllara ve Sektörlere Göre Gelişimi 275 Şekil 6.6. :Teknoparklardaki Toplam Firma Sayısı Dağılımı Şekil 6.7. :Teknoparklardaki Firmaların Sektörel Dağılımı Şekil 6.8. :Teknoparklardaki Ar&Ge Personeli Dağılımı Şekil 6.9. :Teknoparklardaki Toplam Đhracat Şekil :Merkez Planlama Bölgesi Mahallelere Göre Nüfus Dağılımı (kişi) 304 Şekil :Merkez Planlama Bölgesi Kullanımlarının Alan Dağılımı (ha.) 304 Şekil :Merkez Planlama Bölgesi Konut Alanları Alan Dağılımı (ha.) 305 Şekil 7.1. : Đdari-Kentsel Sit Alanı Sınırı 397 Şekil 7.2. :Ankara Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Sınırı 399 Şekil 7.3. :Kıbrıs Vadisi Doğal Sit Sınırı ve Sit Önerisi 406 Şekil 7.4. :Ziir Vadisi Doğal ve Arkeolojik Sit Sınırı ve Sit Önerisi 407 Şekil 8.1. :Hızlı Tren Hatları 447 Şekil 8.2. :Ankara-Đstanbul Hızlı Tren Hattı 447 Şekil 8.3. :Ankara-Đstanbul Hızlı Tren Projesi Seyahat Süreleri 447 Şekil 8.4. :Ankara-Konya Hızlı Tren Hattı 448 Şekil 8.5. :Ulusal Demiryolu Ağı Şekil 8.6. :Türkiye Otoyol Ağı 451 Şekil 8.7. :Türkiye Karayolu Ağı 452 Şekil 8.8. :Türkiye Karayolu Ağı Trafik Hacim Haritası 453 Şekil 8.9. :Karayolları 4. Bölge Md. Karayolu Ağı 454 Şekil 8.10 :Ankara-Đstanbul Otoyolu Trafik Hacim Haritası 454 Şekil :Günlük Motorlu Araçlı Yolculukların Ulaşım Türlerine Dağılımı Şekil :Gelir Gruplarına Göre Özel Otomobil Sahipliliği Şekil :Banliyö Treni Duraklara Göre Yolcu Sayıları 471 Şekil :EGO Gn. Md.lüğünce Mevcut ve Öngörülmüş Raylı Sistem Hatları 473 Şekil :Ankara Metrosu Güzergah Haritası 474 Şekil :Toplam Abone Sayılarının Kategorilere Göre Dağılımı ve Yıllık Su Tüketim Miktarı 487 Şekil :Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi 491 Şekil :Kişi Başına Üretilen Çöp Miktarı 492 Şekil :Kategorilere Göre Tüketilen Elektrik Miktarı Dağılımı (1998) 501 Şekil :Kategorilere Göre Tüketilen Elektrik Miktarı Dağılımı (2005) 501 Şekil : Aylara Göre Giren-Transit Otobüs Sayıları 503 Şekil :GSM Aboneliklerinin Bölgesel Dağılımı Şekil 9.1. :Merkez Planlama Bölgesi, Çekirdek ve Yakın Çevresi Sınırları 516 Şekil 9.2. :Merkez Planlama Bölgesi, Çekirdek ve Yakın Çevresi Arazi Kullanımı 517 Şekil 9.3. :Merkez Planlama Bölgesi Arazi Kullanımı Alan Dağılımı Şekil 9.4. :Merkez Planlama Bölgesi Konut Alanları Dağılımı Şekil 9.5. :Merkez Planlama Bölgesi Nüfus Analizi Özeti 534 Şekil 9.6. :Batı Planlama Bölgesi Sınırları 536 Şekil 9.7. :Batı Planlama Bölgesi Arazi Kullanımı 537 Şekil 9.8. :Batı Planlama Bölgesi Nüfus Analizi Özeti 568 Şekil 9.9. :Güneybatı Planlama Bölgesi Sınırları 570 Şekil :Güneybatı Planlama Bölgesi Arazi Kullanımı 571 Şekil :Güneybatı Planlama Bölgesi Nüfus Analizi Özeti 586 Şekil :Güney Planlama Bölgesi Sınırları 588 Şekil :Güney Planlama Bölgesi Arazi Kullanımı 589 Şekil :Güney Planlama Bölgesi Nüfus Analizi Özeti 620 Şekil :Doğu Planlama Bölgesi Sınırları 622 Şekil :Doğu Planlama Bölgesi Arazi Kullanımı 623 Şekil :Doğu Planlama Bölgesi Nüfus Analizi Özeti 651 Şekil :Kuzey Planlama Bölgesi Sınırları 653 Şekil :Kuzey Planlama Bölgesi Arazi Kullanımı 654 Şekil :Kuzey Planlama Bölgesi Nüfus Analizi Özeti 690 Şekil :Planlama Bölgeleri 2000 Yılı Nüfusları 692 Şekil :5216 Sayılı Kanun Öncesi Onaylanan Plan Nüfuslarının Bölgelere Dağılımı 696 Şekil :2023 Plan Nüfusu Öngörüsünün Planlama Bölgelerine Dağılımı 697 Şekil :Planlama Bölgelerine Göre Onaylı Plan Nüfusları ve 2023 Öngörüsü 697 Şekil :Nüfus-Đşgücü Projeksiyonları, Onaylı Plan Nüfus Atamaları ve 2023 Nüfus Öngörüsü 799 Şekil :Planlama Bölgeleri Nüfus Özet Tablosu-Karşılaştırması 700 vii

8 HARĐTALARIN LĐSTESĐ Harita 1.1. :Ankara Metropoliten Alan Sınırı 28 Harita 1.2. :Ankara Büyükşehir Belediye ve Mücavir Alan Sınırı 32 Harita 2.1. :Lörcher Planı 54 Harita 2.2. :Jansen Planı 55 Harita 2.3. :Yücel-Uybadin Planı 56 Harita 2.4. :Ankara 1990 Nazım Planı 57 Harita 2.5. :2015 Yapısal Plan Şeması 58 Harita 2.6. :Ankara 2025 Nazım Đmar Planı 59 Harita 2.7. :Ankara 1990 Nazım Planı Kısmi Revizyonu 60 Harita 2.8. :Güneybatı Ankara Metropoliten Đmar Planı 61 Harita 3.1. :Ankara Kenti Yerleşik Alan Sınırlarının Gelişimi ( ) 74 Harita 3.2. :Üst Ölçek Planların Makroform Sınırları 75 Harita 3.3. :Ankara 1970 Arazi Kullanımı 76 Harita 3.4. :Ankara 1997 Arazi Kullanımı 77 Harita 3.5. :Ankara Metropoliten Alan Arazi Kullanımı (2005) 78 Harita 3.6. :Ankara Kentsel Yerleşik Doku ve Çevresi Arazi Kullanımı (2005) 79 Harita 3.7. :Ankara Büyükşehir Belediye Sınırı Kapsamında Onaylı 1/ ve 1/ Ölçekli Planlar 88 Harita 4.1. :Jeolojik Yapı 109 Harita 4.2. :Jeomorfolojik Yapı 118 Harita 4.3. :Hidrejeolojik Durum 123 Harita 4.4. : Yılları Arasında Ankara Đlinde Meydana Gelen Depremler 128 Harita 4.5. :Türkiye Diri Fay Haritası 129 Harita 4.6. :Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası ve Ankara 129 Harita 4.7. :Toprak Kabiliyeti 145 Harita 4.8. :Arazi Yapısı 146 Harita 4.9. :Öncelikle Korunacak Tarım Alanları 147 Harita 6.1. :Ankara Metropoliten Alanında Çalışma Alanlarının Mekansal Dağılımı 287 Harita 6.2. :2023 Başkent Ankara Nazım Đmar Planında Çalışma Alanlarının Mekansal Dağılımı 288 Harita 6.3. :Ankara Metropoliten Alanında Kamusal Yönetici Hizmetlerin Mekansal Dağılımı 312 Harita 6.4. :Ankara Metropoliten Alan Çekirdeğinde Kamusal Yönetici Hizmetlerin Mekansal Dağılımı 313 Harita 6.5. :Ankara Metropoliten Alan Çekirdeğinde Kamusal Olmayan Hizmetlerin Mekansal Dağılımı 314 Harita 7.1. :Ankara Metropoliten Kent Bütününde Konut Alanlarının Dağılımı 327 Harita 7.2. :2023 Başkent Ankara Nazım Đmar Planında Konut Alanlarına Yönelik Öngörüler 330 Harita 7.3. :Ankara Metropoliten Alan Çekirdeğinde Mevcut Yeşil Alanlar 394 Harita 7.4. :2023 Açık-Yeşil Alan Sistemi Öngörüsü 395 Harita 7.5. :Atatürk Orman Çiftliği Nazım Đmar Planı/Koruma Amaçlı Nazım Đmar Planı (1/10.000) 404 Harita 8.1. :Ankara Metropoliten Alanda Mevcut Ulaşım Yapısı 481 Harita 8.2. :Ankara Metropoliten Alan 2023 Ulaşım Şeması 483 Harita 8.3. :Ankara Metropoliten Alan Havza Sınırları 489 Harita 8.4. :Ankara Metropoliten Alanda Teknik Altyapı 512 Harita 9.1. :Planlama Bölgeleri ve Bölgecikler 514 Harita 9.2. :Merkez Planlama Bölgesi Müdahale Biçimleri, Plan Kararları 537 Harita 9.3. :Batı Planlama Bölgesi Müdahale Biçimleri, Plan Kararları 571 Harita 9.4. :Güneybatı Planlama Bölgesi Müdahale Biçimleri, Plan Kararları 589 Harita 9.5. :Güney Planlama Bölgesi Müdahale Biçimleri, Plan Kararları 623 Harita 9.6. :Doğu Planlama Bölgesi Müdahale Biçimleri, Plan Kararları 654 Harita 9.7. :Akyurt Belediyesi Đmar Planı Đrdelemesi-Müdahale Biçimleri 667 Harita 9.8. :Çubuk Belediyesi Đmar Planı Đrdelemesi-Müdahale Biçimleri 671 Harita 9.9. :Kuzey Planlama Bölgesi Müdahale Biçimleri, Plan Kararları 691 Harita :5216 Sayılı Yasa Uyarınca Ankara Büyükşehir Belediyesine Yeni Katılan Đlçe ve Đlk Kademe Belediyelerinin Onaylı Plan Nüfusları 701 Harita :5216 Sayılı Yasa Uyarınca Ankara Büyükşehir Belediyesine Yeni Katılan Đlçe ve Đlk Kademe Belediyelerinin 2023 Plan Nüfusu Öngörüleri 702 Harita :2023 Başkent Ankara Gelişme Şeması 704 Harita :2023 Başkent Ankara Nazım Đmar Planı 705 Harita :2023 Başkent Ankara Nazım Đmar Planı Stratejiler Şeması 707 EKLER Ek 1. :Planlama Bölgeleri ve Bölgecik Tablosu 715 viii

9 2023 BAŞKENT ANKARA NAZIM ĐMAR PLANI ÇALIŞMA EKĐBĐ : Adı Mesleği Unvanı 1. ERCĐYES, Ö. Faruk Şehir Plancısı Đmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı 2. ŞENGÜNLÜ, Yaşar Mimar Daire Sorumlusu 3. DOĞANAY, H. Đbrahim Şehir Plancısı Đmar Planlama Şb. Md. 4. DEVECĐ, Senem Şehir Plancısı 5. TAŞKIN, Ahmet Şehir Plancısı 6. NĐZAMOĞLU, M. A. Serdar Şehir Plancısı 7. ÇABALAR BAYRAK, Nilüfer Y.Şehir Plancısı 8. GÖRAL, Ertan Y.Şehir Plancısı 9. TEKER SAÇKAN Timsal Şehir Plancısı 10. MERAL ERDEN, Dilek Y.Şehir Plancısı 11. GÖKÇE, Buğra Y.Şehir Plancısı 12. KAZANÇ, Abdullah Şehir Plancısı 13. ALPDOĞAN, Gülin Şehir Plancısı 14. ÇERĐ, Enis Şehir Plancısı 15. ÖZDEMĐR, Zübeyde Şehir Plancısı 16. BAYRAK, Ercan Jeoloji Mühendisi 17. ÇAVUŞLAR, Feza Y.Peyzaj Mimarı 18. ERDOĞAN, Mustafa Jeoloji Mühendisi 19. GÖKÇELĐK, Selma Jeoloji Mühendisi 20. SOYLU, Hesna Jeoloji Mühendisi 21. SOYPAK, Rıza Y.Jeoloji Mühendisi 22. ŞAHĐN, Fakir Petrol Mühendisi 23. ŞAHĐN, Osman Yücel Jeoloji Mühendisi 24. AKPINAR, Ayhan Memur 25. CEYLAN, Gümüş Bilgisayar Đşletmeni 26. KUL, Fuat Memur ix

İlçe Sayısı

İlçe Sayısı Sayfa1/7 İDARİ İlçe Sayısı 19 --- --- --- --- --- --- 19 19 19 19 19 19 20 20 20 2015 970 20 5 Yüzölçüm (km 2 ) (göl dahil) --- --- 14 473 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 14 272 14 272 14 583 14 583

Detaylı

Şehir nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı (%) 2011 Sıra. Toplam yaş bağımlılık oranı (%) 2011 Sıra. yoğunluğu 2011 Sıra. Köy sayısı 2011 Sıra

Şehir nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı (%) 2011 Sıra. Toplam yaş bağımlılık oranı (%) 2011 Sıra. yoğunluğu 2011 Sıra. Köy sayısı 2011 Sıra Genel Bilgiler Nüfus Şehir nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı (%) Sıra Nüfus yoğunluğu Sıra Toplam yaş bağımlılık oranı (%) Sıra Yıllık nüfus artış hızı ( ) Sıra Cinsiyet oranı (%) erkek/kadın Sıra

Detaylı

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi 3.ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 NİSAN 2013 Haliç Kongre Merkezi, İSTANBUL Cemal KAYNAK Teknik Uzman -Y.Şehir Plancısı İller Bankası A.Ş. Mekansal

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Manisa İli 13.810 km² yüz ölçümüne sahip olup, 2015 itibarıyla

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2015 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011

GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011 GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011 KONUT SEKTÖRÜ İÇİN DEMOGRAFİK ÖNGÖRÜLER YILLAR NÜFUS ARTIŞ HIZI % TOPLAM

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

2007-2011. www.bebka.org.tr

2007-2011. www.bebka.org.tr 2007-2011 Göstergelerle Göstergelerle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bö Kalkınma Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi 2007-2011 RAKAMLARLA TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK Önsöz Göstergelerle

Detaylı

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2012 YÜKLENİCİ: DOĞUKAN & BHA İŞ ORTAKLIĞI 1 "Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA 2. HAFTA 1 ÇEVRE DÜZENİ PLANI : Çevre Düzeni Planları, Bölge Planlarına uygun olarak, yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırlarını kapsayan planlardır. Bu planlar

Detaylı

Önsöz... iii İçindekiler v Tablolar Listesi vii Şekiller Listesi... ix Grafikler Listesi. ix

Önsöz... iii İçindekiler v Tablolar Listesi vii Şekiller Listesi... ix Grafikler Listesi. ix İÇİNDEKİLER Önsöz... iii İçindekiler v Tablolar Listesi vii Şekiller Listesi... ix Grafikler Listesi. ix I.GİRİŞ 1 II. SORUN.7 III. NİÇİN KENT ENSTİTÜLERİ PROJESİ.. 10 IV. TÜRKİYE NİN EĞİTİM HARİTASI.12

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ 1329 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK 2017 MANİSA 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak)

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak) MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMEN EVİ ÖNÜ VE ÇEVRESİ FARKLI SEVİYELİ KAVŞAK DÜZENLEMESİNE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMENEVİ

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2016 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ 1203 ADA 13 PARSEL ve 1204 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri Ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri Ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi EK - ETÜDÜ VE TOPLU TAŞIM FĐZĐBĐLĐTE ETÜDÜ TEKNĐK ŞARTNAME Tablo-1: Mevcut Bilgilerin Toplanması Çalışmalarının Kapsamı Kent ile Đlgili Genel Bilgiler (coğrafi, tarihi, ekonomik yapı ve turizme yönelik

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ

BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ İçindekiler SİSTEM DİNAMİKLERİ ALTERNATİF DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ... 2 Aile Yapısı... 2 Çocuk ve Gençlerle ilgili Faaliyetler... 2 Eğitim Kültür...

Detaylı

Kalkınma Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi

Kalkınma Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi Göstergelerle Göstergelerle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bö Kalkınma Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi 2007-2011 RAKAMLARLA TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK Önsöz Göstergelerle Göstergelerle

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, SAVAŞTEPE İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 297 ADA, 70-71-72-73-74-75-81-82-83-84 PARSELLERE AİT 1/5000

Detaylı

Durmuş Ali ŞAHİN TÜİK Adana Bölge Müdürü 15/05/2017

Durmuş Ali ŞAHİN TÜİK Adana Bölge Müdürü 15/05/2017 Durmuş Ali ŞAHİN TÜİK Adana Bölge Müdürü 15/05/2017 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI TR83 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI TR83 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI TR83 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 2012 İÇİNDEKİLER 4 TABLO LİSTESİ...IX ŞEKİL LİSTESİ...XIV 1.YÖNETİCİ ÖZETİ...1 2. SOSYAL YAPI... 23 2.1 GİRİŞ...23 2.2 NÜFUS...23 2.2.1

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ KOCAELİ NİN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 KOCAELİ GENEL BİLGİLER Nüfus; Kocaeli: 1.780.055 Türkiye:78.741.053 Nüfus Yoğunluğu

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ NEVŞEHIR GENEL BİLGİLER Nüfus Nevşehir: 285.460 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Nevşehir: %95 Türkiye: %93

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

DOĞU VE GÜNEYDOĞU EKONOMİ VE KALKINMA ZİRVESİ, CİZRE BULUŞMASI ÇÖZÜM SÜRECİNİN EKONOMİK ETKİLERİ SENARYOLARI

DOĞU VE GÜNEYDOĞU EKONOMİ VE KALKINMA ZİRVESİ, CİZRE BULUŞMASI ÇÖZÜM SÜRECİNİN EKONOMİK ETKİLERİ SENARYOLARI DOĞU VE GÜNEYDOĞU EKONOMİ VE KALKINMA ZİRVESİ, CİZRE BULUŞMASI ÇÖZÜM SÜRECİNİN EKONOMİK ETKİLERİ SENARYOLARI 25 Haziran 2013 Baz Senaryo Çalışması için İncelenen İller Çözüm sürecinin ekonomik etkileri

Detaylı

COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI

COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI KURULUġ KANUNU ve AMACI Kentleşme Muasır medeniyetlerin üstüne çıkma yerel yönetimlerin desteklenmesi Cumhuriyetin 10. yılında

Detaylı

Telefon Faks BEBKA Ekim 2016 Hazırlayan: M. Buğra KANMAZ Katkıda Bulunan: Jülide ALAN

Telefon Faks BEBKA Ekim 2016 Hazırlayan: M. Buğra KANMAZ Katkıda Bulunan: Jülide ALAN www.bebka.org.tr BEBKA Ekim 216 Özel ve tüzel kişiler tarafından çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve satılamaz. Kaynak gösterilerek kullanılabilir. Hazırlayan: M. Buğra KANMAZ Katkıda Bulunan: Jülide ALAN Altınova

Detaylı

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ m ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İ t Tarih: 02.05.2016 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI

SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI VE ÖNCELİKLİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL, 2012 VE ÖNCELİKLİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE AYDIN-DENİZLİ-MUĞLA

İSTATİSTİKLERLE AYDIN-DENİZLİ-MUĞLA İSTATİSTİKLERLE AYDINDENİZLİMUĞLA SUNUŞ Küreselleşme ile ortaya çıkan yeni yönetim modelleri ile birlikte de de bu alanda bir değişim yaşanmaya başlamıştır Bu kapsamda; yerel kaynakların yerinde ve etkin

Detaylı

KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS

KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS YEREL-BÖLGESEL POLITIKALARIN PLANLANMASINDA SÖZ HAKKIMIZ KANAL İSTANBUL PROJESI KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS Türkiye nüfusunun yaklaşık beşte biri, yani 14 milyon 160 bin 467 kişi, İstanbul

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ HATAY ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 HATAY GENEL BİLGİLER Nüfus Hatay: 1.503.066 Türkiye:76.667.864 KOBİ Sayısı Hatay

Detaylı

Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri

Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü Sunum İçeriği Nüfus Demografik Yapı Eğitim Kültür Sağlık İşgücü Sanayi Dış Ticaret Tarım Motorlu Taşıtlar Enerji Çevre Nüfus

Detaylı

1-Planlama Alanının Tanımı Alanın Fiziki Yapısı Alanın Uydu Görüntüsü 3. 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3

1-Planlama Alanının Tanımı Alanın Fiziki Yapısı Alanın Uydu Görüntüsü 3. 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3 Đçerik 1 1-Planlama Alanının Tanımı 2 1-1 Alanın Coğrafi Konumu 2 1-2 Alanın Fiziki Yapısı 3 1-3 Alanın Uydu Görüntüsü 3 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3 2-1-Üst Ölçekli Plan Durumu 3 2-2-Mevcut

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESĐ MEVCUT DURUM ANALĐZĐ

TR21 TRAKYA BÖLGESĐ MEVCUT DURUM ANALĐZĐ TR21 TRAKYA BÖLGESĐ MEVCUT DURUM ANALĐZĐ TRAKYA 10 Haziran 2013 İÇİNDEKİLER ĐÇĐNDEKĐLER... 2 TABLOLAR LĐSTESĐ... 10 ŞEKĐLLER LĐSTESĐ... 19 KISALTMALAR... 23 A. MEVCUT DURUM ANALĐZĐ... 26 1. TR21 TRAKYA

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 06/06/2014

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 06/06/2014 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 06/06/2014 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK YETKİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 648 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Madde-13/A. (c) Milli parklar, tabiat parkları,

Detaylı

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ŞUBAT 2016 A) PLANLAMA ALANI KONUMU Planlama alanı; Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Üçkuyu Mahallesinde;

Detaylı

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak)

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak) MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMEN EVİ ÖNÜ VE ÇEVRESİ FARKLI SEVİYELİ KAVŞAK DÜZENLEMESİNE YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMENEVİ

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE ANKARA

İSTATİSTİKLERLE ANKARA İSTATİSTİKLERLE ANKARA ÖNSÖZ Kalkınma Ajansları, bölgesel kalkınmanın geliştirilmesi, katılımcılığın ve bölgedeki toplumsal kapasitenin artırılması amacı ile kurulan, yerel dinamikleri harekete geçirip

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ DIYARBAKıR ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 DIYARBAKıR GENEL BİLGİLER Nüfus Diyarbakır: 1.607.437 Türkiye:76.667.864 KOBİ

Detaylı

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ SELMA KISA PLANLAMA MANİSA İLİ, AKHİSAR İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ 2304 ADA 1 PARSEL VE 2305 ADA 1 PARSELİN DOĞUSUNDAKİ 30 METRELİK YOLA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA

Detaylı

Milli Gelir. Nüfus. Dış Ticaret. Eğitim. Yapı İzin. Sağlık. Doğum. Konut Satış. Ulaştırma. Ölüm. Enerji. Evlenme ve Boşanma. Çevre. İşgücü.

Milli Gelir. Nüfus. Dış Ticaret. Eğitim. Yapı İzin. Sağlık. Doğum. Konut Satış. Ulaştırma. Ölüm. Enerji. Evlenme ve Boşanma. Çevre. İşgücü. Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma Enerji Çevre Tarım Hayvancılık

Detaylı

11. -9, KENTLEŞME HIZLANIRKEN EĞITIMLI, GENÇ NÜFUS GÖÇ EDIYOR ORTA KARADENIZ DE KIRSAL KALKINMANIN ROLÜ VE TARIM TOPRAKLARININ KORUNMASI

11. -9, KENTLEŞME HIZLANIRKEN EĞITIMLI, GENÇ NÜFUS GÖÇ EDIYOR ORTA KARADENIZ DE KIRSAL KALKINMANIN ROLÜ VE TARIM TOPRAKLARININ KORUNMASI ORTA KARADENIZ DE KIRSAL KALKINMANIN ROLÜ VE TARIM TOPRAKLARININ KORUNMASI TR83 BÖLGESİ Samsun un da içinde yer aldığı TR83 bölgesi, toplam yüzölçümü 37.523 kilometrekare ile Türkiye nin yaklaşık yüzde

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE ANKARA 2015

İSTATİSTİKLERLE ANKARA 2015 2015 İSTATİSTİKLERLE ANKARA 2015 1 2 İSTATİSTİKLERLE ANKARA 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL GÖSTERGELER...6 ANKARA DA YAŞAMAK...10 NÜFUS VE DEMOGRAFİ...12 GÖÇ...44 SOSYAL HİZMETLER...56 SİVİL TOPLUM...60 SAĞLIK...66

Detaylı

T.C. Dicle Kalkınma Ajansı RAKAMLARLA MARDİN

T.C. Dicle Kalkınma Ajansı RAKAMLARLA MARDİN T.C. Dicle Kalkınma Ajansı RAKAMLARLA MARDİN 20 Rakamlarla T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi 20 RAKAMLARLA MARDİN İçindekiler İçindekiler TABLO LİSTESİ... 4 ŞEKIL LİSTESI... 5 HARİTA LİSTESİ...

Detaylı

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT GÖLMARMARA (MANİSA) GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Veri Analizi. PROJE Güz yarıyılı

Sosyo-Ekonomik Veri Analizi. PROJE Güz yarıyılı Sosyo-Ekonomik Veri Analizi PROJE 3 2006-2007 Güz yarıyılı Doğal Çevre Yapılaşmış Çevre Sosyo-ekonomik Çevre Analiz Yöntemleri Sentez Hedefler Öncelikler Senaryolar BİR BÖLGENİN TANINMASI İÇİN DOĞAL YAPI

Detaylı

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir.

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir. PLANLAMA ALANININ KONUMU ve TANITIMI Çalışma alanı, Manisa İli Akhisar İlçesi Akhisar Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Manisa İli Akhisar ın doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, batısında

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

T.C EDİRNE VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü SAYILARLA EDİRNE

T.C EDİRNE VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü SAYILARLA EDİRNE T.C EDİRNE VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü SAYILARLA EDİRNE ARALIK 2012 ÖZET GÖSTERGELER Gösterge Dönem Birim Genel Göstergeler DPT Araştırmalarına Göre Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sırası

Detaylı

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS, 2017 İÇİNDEKİLER AMAÇ... 2 KAPSAM... 2 YÖNTEM... 2 1.

Detaylı

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ TR41 Bölgesi 2008 2010 10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ 10.1. Atık İstatistikleri 10.1.1. Belediye- Atık Hizmeti Verilen Nüfus ve Atık Miktarı 2008,2010 Toplam nüfus Belediye Anket uygulanan Anket uygulanan Atık

Detaylı

HAZİRAN AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016 HAZİRAN AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016

HAZİRAN AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016 HAZİRAN AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016 HAZİRAN AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016 TÜRKİYE DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 2015 (BİN DOLAR) TÜRKİYE İTHALAT ($) İHRACAT($) D.T AÇIĞI ($) OCAK 16.645.661 12.302.384-4.343.276 ŞUBAT 16.940.906 12.232.355-4.708.551

Detaylı

Bayraklı İlçe Raporu

Bayraklı İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 37 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 309.137 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 8.350 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler

Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler Güncelleme: Ocak 2013, ANKARA I. Sosyo Demografik Göstergeler 1.1. Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 1.2. Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı

Detaylı

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Gürültü Haritalama

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Gürültü Haritalama ÇEVRE YÖNETĠMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Gürültü Haritalama MART 2011 ANTALYA GÜRÜLTÜ HARĠTALAMASI NEDĠR? Stratejik Gürültü haritalaması, bir bölgede

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ YALOVA NIN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 YALOVA GENEL BİLGİLER Nüfus (2016); Yalova: 241.665 Türkiye:79.814.871 Nüfus Yoğunluğu

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Mekânsal Gelişme ve Erişilebilirlik İhtisas Komisyonu Çalışmaları

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Mekânsal Gelişme ve Erişilebilirlik İhtisas Komisyonu Çalışmaları 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Mekânsal Gelişme ve Erişilebilirlik İhtisas Komisyonu Çalışmaları 27.05.2013 Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi, Bursa Mekânsal Gelişme ve Erişilebilirlik Çok merkezli

Detaylı

BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1 BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Mersin ili 321 km sahil şeridi ile Türkiye'nin önemli bir sahil kentleri arasında

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ, ADA 329, PARSEL 7 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Temmuz 2016 Balıkesir İli, Edremit

Detaylı

TR62 ADANA-MERSİN BÖLGESİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ-2

TR62 ADANA-MERSİN BÖLGESİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ-2 TR62 ADANA-MERSİN Sİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ-2 BÜLTEN NO 2 TR62 ADANA-MERSİN Sİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER Çukurova Kalkınma Ajansı sorumluluk alanı olan TR62 Düzey 2 Bölgesi

Detaylı

ULAŞIM. MANİSA www.zafer.org.tr

ULAŞIM. MANİSA www.zafer.org.tr ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 15 ve Harita

Detaylı

BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ,SAKARYA MAHALLESİ 126 PAFTA,889 ADA,13 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ,SAKARYA MAHALLESİ 126 PAFTA,889 ADA,13 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ,SAKARYA MAHALLESİ 126 PAFTA,889 ADA,13 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Temmuz,2016 1 1-KONUM: Ayvalık

Detaylı

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU KAPAKLI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU KAPAKLI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU KAPAKLI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 2017 İÇİNDEKİLER AMAÇ... 2 KAPSAM... 2 YÖNTEM... 2 1. PLANLAMA ALANINA

Detaylı

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 0 GİRİŞ Konya Ovası Projesi (KOP), İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) Düzey 2'ye göre TR52 ve TR71 bölgelerinde yer alan Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerini kapsamakta olup; sahip

Detaylı

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu çalışma da 2000-2010 yıllarındaki yıllık, aylık, saatlik veriler kullanılarak kirleticilerin mevsimsel değişimi incelenmiş, sıcaklık, rüzgar hızı, nisbi

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ AFYONKARAHİSAR IN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 AFYONKARAHİSAR GENEL BİLGİLER Nüfus; Afyonkarahisar: 709.015 Türkiye:78.741.053

Detaylı

Kalkınma Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi 2007-2013

Kalkınma Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi 2007-2013 Kalkınma Göstergeleriyle Bölgesi 2007-2013 Önsöz Bölgesel kalkınma çalışmalarının başlangıç noktası olan bölgeyi istatistiki göstergelerle rakamsal olarak ortaya koymak adına yılında Bölgesel Kalkınma

Detaylı

GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ,SAKARYA MAHALLESİ 98 PAFTA,1705 ADA,1 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ,SAKARYA MAHALLESİ 98 PAFTA,1705 ADA,1 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ,SAKARYA MAHALLESİ 98 PAFTA,1705 ADA,1 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aralık,2016 1 1-KONUM: Ayvalık

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, BİGADİÇ İLÇESİ, ÇAVUŞ MAHALLESİ 28 ADA, 14-16-20-22-24-26 PARSELLERE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXP0?()16 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-3 U 2 > ~ GU02/2015 Konu: Manavgat 215 ada 1 parsel, 216 ada 1

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR STRATEJİK PLANI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR STRATEJİK PLANI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ Y E S İ 2015 2019 STRATEJİK PLANI Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2015-2019 Stratejik Pl an ı 3.4.10 Stratejik Alan 10 : Kırsal Hizmetler A1 Entegre Kırsal Kalkınma H1.

Detaylı

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ SELMA KISA PLANLAMA MANİSA İLİ, KIRKAĞAÇ İLÇESİ, YENİMAHALLE 340 ADA 4 VE 10 PARSELLER, 535 ADA 2, 5, 6 VE 7 PARSELLERDE 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

Detaylı

Muradiye (Rize) Belediyesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Plan Açıklama Raporu

Muradiye (Rize) Belediyesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Plan Açıklama Raporu A.PLANLAMA ALANININ TANIMI Rize İli, Muradiye imar planında Belediye nin talebi üzerine imar planı değişiklik teklifi hazırlanmıştır. Planlama alanı 1/5000 ölçekli nazım imar planında G45-a-01-c ve G45-a-06-b

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ MERKEZ İLÇESİ YENİ MAHALLESİ 579 ADA 1 PARSEL VE ÇEVRESİNDE RESMİ KURUM ALANI(MÜZE) VE KÜLTÜREL TESİS ALANI(Kültür Evi) AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan:

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 8 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı www.gislab.ktu.edu.tr/kadro/ecolak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Geographical

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER

NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER EK-1ç NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER SINIR SEMBOL TARAMA ALAN RENK KODU (RGB) SINIRLAR İDARİ SINIRLAR KÖY SINIRI PLANLAMA SINIRLARI MEVCUT PLANDAKI DURUMU KORUNACAK ALAN SINIRI K YENİDEN DÜZENLENECEK ALAN

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

MANİSA İLİ KIRKAĞAÇ İLÇESİ ŞAİREŞREF MAHALLESİ ADA NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

MANİSA İLİ KIRKAĞAÇ İLÇESİ ŞAİREŞREF MAHALLESİ ADA NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1-) PLANLAMA ALANININ TANIMI a.) COĞRAFİ KONUM, NÜFUS ve İDARİ YAPI Kırkağaç, Manisa nın kuzey batısında, İzmir-Bandırma demiryolu üzerindedir. Manisa ya uzaklığı 79 km. dir. Denizden yüksekliği 100 m

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI MANİSA İLİ DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELE İLŞİKİN MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

NİSAN AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017

NİSAN AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017 AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017 HAZIRLAYAN: HÜSEYİN ABİ TÜRKİYE DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 2016 (BİN DOLAR) TÜRKİYE İHRACAT ($) İTHALAT ($) D. T. AÇIĞI ($) MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM

Detaylı

Harita 12 - Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası

Harita 12 - Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası AFET YÖNETİMİ Kütahya ve çevresi illeri yoğun deprem kuşağında olan illerdir. Bu çevrede tarih boyunca büyük depremler görülmüştür. Kütahya ve çevre iller doğal afet riski taşıyan jeolojik ve topografik

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ, ADA 310, PARSEL 2 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS 2016 Balıkesir İli,

Detaylı

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Alanın Tanımı: Planlama Alanı Bursa, Nilüfer İlçesi nin güneyinde yer alan İnegazi Köyü, h21c13a4 pafta 101 ada 22,23,25 ve 26 numaralı parsellerde yer alan

Detaylı