Tablo :Dünya Kent Ekonomileri 2005 Büyüklükleri ve 2020 Projeksiyonları 43

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tablo. 1.14. :Dünya Kent Ekonomileri 2005 Büyüklükleri ve 2020 Projeksiyonları 43"

Transkript

1 TABLOLARIN LĐSTESĐ Tablo 1.1. : 1976 da Belirlenen Metropoliten Alan Sınırı Đçindeki Yerleşmeler Tablo :Ankara B.şehir Bel. Sın., Đlçe-Đlk Kademe Bel. ve Mücavir Alanın, Alan ve Nüfus Dağılımı-Mart Tablo :Ankara Büyükşehir Belediye ve Mücavir Alanına Ait Özet Genel Toplam-Mart Tablo 1.4. :Bazı Kentlerdeki Sektörel Dağılımın Tarihsel Gelişimi 35 Tablo :2000 Yılı Đtibariyle Ankara'nın Bazı Đllerle Kıyaslandığı Seçilmiş Göstergeler 36 Tablo :Hanehalkı Đşgücü Anketi'ne Göre Đstihdam Edilenlerin Sektörel Dağılımı, Tablo :Hanehalkı Đşgücü Anketine Göre Đşgücü Durumu, Tablo :Đmalat Sanayi Đşyeri Sayısı, Đstihdam, Ödemeler, Tablo :Seçilmiş Bazı Đllerde, Kişi Başına Düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Tablo a. :Toplam Hanehalkı Nüfusu, Hanehalkı Sayısı ve Ortalama Hanehalkı Büyüklüğü, Tablo b. :Toplam Hanehalkı Nüfusu, Hanehalkı Sayısı ve Ortalama Hanehalkı Büyüklüğü, Tablo :Ankara Đli Gelişmişlik Performansı 40 Tablo :Gelişmişlik Endeksine Göre Kademeli Đl Grupları 41 Tablo :Gelişmişlik Endeksine Göre Kademeli Đlçe Grupları 41 Tablo :Dünya Kent Ekonomileri 2005 Büyüklükleri ve 2020 Projeksiyonları 43 Tablo 3.1. :Ankara Üst Ölçekli Planlarına Đlişkin Özet Bilgiler 70 Tablo 3.2. :Ana Çanak Sınırlarındaki Đlçelere Đlişkin Özet Bilgiler 82 Tablo 4.1. :Ankara ve Çevresinin Genelleştirilmiş Stratigrafik Dikme Kesiti (Kasapoğlu, 2000) 111 Tablo 4.2. :Ankara Metropoliten Alanı Đçin Eğim Aralıkları 117 Tablo 4.3. :Kırıkkale, Beypazarı, Çubuk Ovaları Su Durumu 120 Tablo 4.4. :Önemli Su Kaynakları 121 Tablo 4.5. :Yeraltı Su Havzaları-Rezervleri 121 Tablo 4.6. :Ankara Đli ve Đlçeleri Đçin Deprem Bölgeleri 128 Tablo 4.7. :Tarımsal Arazi Varlığı: Ülke ve Bölgeler 139 Tablo 4.8 :Tarımsal Arazi Varlığı: Alt Bölgeler (Đç Anadolu) 140 Tablo 4.9. :Ankara Đli Genel Arazi Dağılımı (2004)-Özet 141 Tablo :Ankara Đli Genel Arazi Dağılımı (2004) 142 Tablo :Merkezlere Göre En Yüksek ve En Düşük Sıcaklıklar 148 Tablo :Merkezlere Göre Ortalama Yağış Miktarları 148 Tablo :Merkezlere Göre Ortalama Yağış Miktarları 149 Tablo :Đstasyonlara Göre 30 Yıllık Ortalama Rüzgar Değerleri 149 Tablo :Đstasyonlara Göre Ortalama Rüzgar Değerleri 150 Tablo :Ankara Doğa ve Kent Koşullarına Uyumlu Bitkiler 152 Tablo :Ankara da Yaşayan Hayvan Türleri 157 Tablo :Kirletici Sınır Değerleri 159 Tablo :Đstasyonlardan Elde Edilen Partikül Madde Konsantrasyonları 160 Tablo :Đstasyonlardan Elde Edilen Kükürtdioksit Konsantrasyonları 160 Tablo :Ankara Hava Kirliliği Kükürtdioksit Konsantrasyon Değişimi ( ) 161 Tablo :Isınma Amaçlı Đthal Kömür Özellikleri ve Sınırları 163 Tablo :Sanayi Amaçlı Kullanılacak Đthal Kömürlerde Aranacak Özellikler 163 Tablo :Sanayi Amaçlı Kullanılacak Yerli Kömür Özellikleri 164 Tablo :Kömür Briketlerinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 164 Tablo :Isınma Amaçlı Yerli Kömürlerde Aranacak Özellikler 164 Tablo :Đçme Suyu Baraj Göllerine Ait Çıkış Suyu Kalite Değerleri 167 Tablo 4.28 :Ankara Đli Çöpü Đçindeki Evsel ve Đşyeri Atık Oranları 168 Tablo :Ankara Đlinde Dönemi Đlçelere Göre Günlük Tahmini Çöp Miktarları 169 Tablo :Ankara Đlinin Dönemi Yıllık Tahmini Çöp Miktarı 169 Tablo :Ankara Đlinin Çöpünün Mevsimsel Değişimi 170 Tablo : Ankara Đlinin Katı Atıklarında Geri Kazanılan Madde Yüzdeleri 170 Tablo :Seçenek Depolama Sahalarının Başlıca Avantaj ve Dezavantajları 171 Tablo :Gürültü ile Mücadele Birimi Çalışmaları 171 Tablo :Ankara Đli Ortalama Rüzgar Hızları Tablo :Ankara Đline Ait Güneş Enerjisi ve Güneşlenme Süresi Değerleri 174 Tablo :Ankara Đlinde Bulunan Jeotermal Kaynaklar 175 Tablo 5.1. :Nüfus Büyüklüğü Değişimleri ( ) 180 Tablo 5.2. :Seçilmiş Bazı Đllerde Nüfus Artış Hızları, Tablo 5.3. :Seçilmiş Bazı Đllerde Kır-Kent Nüfusları 182 Tablo 5.4. :Türkiye ve Ankara Kenti Nüfusunun Gelişimi 183 Tablo 5.5. :Ankara-Türkiye Toplam ve Kentsel Gelişim Endeksi 184 Tablo 5.6. :Türkiye ve Ankara Kentinin Yıllık Nüfus Artış Hızları 185 Tablo 5.7. :Yıllık Nüfus Artış Hızları (Binde) 186 Tablo 5.8. :Sayısal Nüfus Artışında Ankara nın Payı 187 Tablo 5.9. :Bölgeler Đtibariyle Göç Oranları 187 Tablo :Ankara Đlinin Diğer Đllerden ve Yurtdışından Aldığı Verdiği Göç 191 Tablo :Ankara Kenti Nüfusu Gelişiminin Đlçelere Göre Dağılımı 193 Tablo :Đlçelere Göre Yıllık Nüfus Artış Hızları (Binde) 194 i

2 Tablo :Đlçelere Göre Nüfus Yoğunlukları (Kişi / Km2) 196 Tablo :Ankara Nüfusunun Yaş ve Cinsiyet Dağılımı 197 Tablo :3 Büyük Đlde, Doğurganlık, Bebek ve Çocuk Ölüm Hızları, Tablo :Toplam Hanehalkı Nüfusu ve Büyüklüğünün Đlçelere Göre Dağılımı, (2000) 203 Tablo :Türkiye de Yaş Bağımlılık Oranının Gelişimi 204 Tablo :Đlçelere Göre Yaş Bağımlılık Oranları 205 Tablo : Ankara Đlinde Okur Yazarlık Oranı 207 Tablo :3 Büyük Đlde 2005 Yılı Đtibariyle Eğitim Göstergeleri 209 Tablo :Đlçelere Göre Eğitim Göstergeleri 210 Tablo :Ulusal Gelirlerin Bazı Ülkelerde Paylaşım Oranları-Gini Endeksleri (2000) 212 Tablo :Ulusal Gelirlerin Bazı Ülkelerde Paylaşım Oranları-Gini Endeksleri (2000) 212 Tablo :Hane ve Fert Bazında Kırsal ve Kentsel Yoksulluk Oranları 213 Tablo :Ankara Đli 2023 Yılı Nüfus Projeksiyonu Özet Tablosu 216 Tablo :Ankara Büyükşehir Belediye Sınırı 2023 Yılı Nüfus Projeksiyonu Özet Tablosu 216 Tablo :Yıllar Đtibari Đle Đktisaden Faal Nüfus 218 Tablo :Yıllar Đtibari Đle Đktisaden Faal Olmayan Nüfus 219 Tablo :Yıllara Göre Çalışan Nüfusun Çalışabilir Yaştaki Nüfusa Oranı 220 Tablo :Yıllara Göre Ankara Đstanbul ve Türkiye de Reel Aktivite Oranları 220 Tablo :3 Büyük Đlde 2005 Yılı Đstihdam Değerleri 222 Tablo :Türkiye Yıllara Göre Sektörel Dağılım 223 Tablo :Đşgücünün Sektörel Dağılımı ( ) 223 Tablo :Ankara Đli Yıllara Göre Sektörel Dağılım 224 Tablo :Büyükşehir Belediyesi Kapsamındaki Đlçelerde 2000 Yılı Sektörel Dağılımı 225 Tablo :2000 Yılı Đtibariyle Ankara Đli Đşgücünün Đlçelere Göre Dağılımı 228 Tablo :Đstihdamın Metropoliten Kentte Dağılımı 228 Tablo :Ankara da Yıllara ve GSYĐH nın Alt Sektörler Bazında Gelişimi 229 Tablo :Đlçeler Đtibariyle Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 230 Tablo :Ankara ve Sanayileşmiş Kentlerdeki 1990 Yılı Yoğunlaşma Oranları Sıralaması 231 Tablo :Ankara da Đmalat Sanayi Alt Sektörlerinin Yoğunlaşma Oranları Sıralaması ( ) 232 Tablo :Ankara da Hizmetler Alt Sektörlerinin Yoğunlaşma Oranları Sıralaması ( ) 232 Tablo :Ankara Đli 2023 Đşgücü-Đstihdam-Nüfus Projeksiyonu (Trend Altı-Yavaş Gelişim) 233 Tablo : Ankara Đli 2023 Đşgücü-Đstihdam-Nüfus Projeksiyonu (Trend Gelişimi) 234 Tablo :Ankara Đli 2023 Đşgücü-Đstihdam-Nüfus Projeksiyonu (Trend Üstü-Hızlı Gelişim) 235 Tablo 6.1. :Ankara, Đç Anadolu Bölgesi ve Türkiye de Gsyih da Tarım Sektörünün Payı 239 Tablo 6.2. :Tarım Sektörünün Yılları GSYĐH 239 Tablo 6.3. :Ankara Đli Yıllar Đtibariyle Tarım Sektörüne Göre Đstihdam Eden Nüfus 240 Tablo 6.4. :Agro Ekolojik Alt Bölgelerin Dağılımı 240 Tablo 6.5. :Türkiye, Ankara ve Alt Bölgelerinde Arazilerin Niteliklerine Göre Dağılımı (Ha) 240 Tablo 6.6. :Alt Bölgelerin Arazi Kullanım Dağılımı 241 Tablo :Ankara Đli Tarımsal Arazi Sınıfları 242 Tablo :Đlçelere Göre Ankara Đli Tarımsal Arazi Miktarları 242 Tablo 6.9. :Ankara Đlinde Đlçeler Üzerinden Tespit Edilen Đşletme Ve Hayvan Sayıları 244 Tablo :Ankara da Bitkisel Üretim Verimi, Tablo :Ankara da Bitkisel Üretim Miktarları, Tablo :Ankara da Hayvansal Üretim Miktarları, Tablo :Ankara da Canlı Hayvan Sayısı, Tablo :Ankara Đli Yıllara Göre Đmalat Sanayinde Çalışan Nüfusun Sektörel Dağılımı 259 Tablo :Ankara Đlinde Sanayi Sektörünün Yoğunlaşma Oranlarına Göre Sıralanması 260 Tablo :Ankara da Đmalat Sanayi Alt Kollarının Yıllar Đtibariyle Yoğunlaşma Oranları 261 Tablo :Faaliyet Kollarına Göre Sanayi Sektörü Yoğunlaşmasının Đlçelere Göre Dağılımı Tablo :Đlçelere Göre Binaların Kullanım Amacı Tablo :2005 Yılında Türkiye nin 500 Büyük Firması Đçinde Yer Alan ASO üyeleri 266 Tablo :ASO ya Kayıtlı Kuruluşların, Meslek Gruplarına Göre Dağılımı Nisan Tablo :Đlk 485 Özel Kuruluş Đçindeki ASO Üyesi 29 Özel Kuruluşun Faaliyet Sonuçları (Milyon TL) 268 Tablo :Ülkemizdeki Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Tablo :Ankara Đli Yıllara Göre Sektörel Dağılım 289 Tablo :Ankara Đlinde Hizmetler Sektörünün Yoğunlaşma Oranlarına Göre Sıralanması 290 Tablo :Ankara da Hizmetler Sektörü Alt Kollarının Yıllar Đtibariyle Yoğunlaşma Oranları 290 Tablo :Faaliyet Kollarına Göre Hizmetler Sektörü Yoğunlaşmasının Đlçelere Göre Dağılımı Tablo :Çalışanların Yaptıkları Đşe Göre Hizmetler Sekt. Yoğunlaşmasının Đlçelere Göre Dağılımı Tablo :Đlçelere Göre Binaların Kullanım Amacı Tablo 6.29 :Banka Mevduatın Đllere ve Bölgelere Göre Dağılımı (2004) 297 Tablo 6.30 :Tasarruf Mevduatın Yıllara Göre Dağılımı 297 Tablo 6.31 :Banka Kredilerin Sektörel Dağılımı (2004) 297 Tablo :Đl Bazında Banka Ve Şube Başına Mevduat ve Kredi Dağılımı 298 Tablo :Kişi Başına Mevduat ve Kredi, Banka ve Şube Başına Nüfus 298 Tablo :Đl Bazında Seçilmiş Göstergeler 298 Tablo :2004 Yılı Sektörlere Göre Đthalat-Đhracat Durumu 299 Tablo :Yılara Göre Türkiye ve Ankara Đli'nin Đthalat ve Đhracat Durumu 299 ii

3 Tablo :Ankara Đlinin Đthalat Yaptığı Maddeler 299 Tablo :Ankara Đlinin Đhracat Yaptığı Maddeler 300 Tablo :Ankara Đli Gümrüklerinde Yapılan Đhracat Miktarı 300 Tablo :Ankara Đli Gümrüklerinde Yapılan Đthalat Miktarı 300 Tablo :Hizmetler Sektörü Tasnifi ve Dağılımı Sentez Tablosu 303 Tablo :Planlama Bölgeleri Bazında 1 Kişilik Hane Ortalaması 305 Tablo 7.1. :Seçilmiş Bazı Đllerde Konut Mülkiyeti Tablo 7.2. :Seçilmiş Bazı Đllerde Konutun Konfor Durumu Tablo 7.3. :Seçilmiş Bazı Đllerde Bazı Konut Göstergeleri Tablo 7.4. :Ankara Đlinde Kurulu Bulunan Yapı Kooperatiflerin Yıllara Göre Sayısal Dağılımı 321 Tablo 7.5. :Belediyeler Bazında Binaların Đşlevleri Tablo 7.6. :2005 Arazi Kullanımında Konut Alanları 323 Tablo 7.7. :Metropoliten Kent Bütünü Konut Alanlarında Yaşayan Nüfusun Dağılımı Tablo 7.8. :Đlçeler Bazında Gross Yoğunluk Değerleri 324 Tablo 7.9. :Ankara da Kamu Kurumlarında Çalışanlar Tablo :Askeri Alanların Planlama Bölgelerine Göre Dağılımı 335 Tablo :Ankara Büyükşehir Belediye Sınırı Đçindeki Askeri Alanlar 335 Tablo :Türkiye de Yıllara Göre Okuryazarlık Oranları 336 Tablo :Türkiye de Yıllara Göre Okullaşma Oranları 337 Tablo 7.14 :3 Büyük Kentte Öğretmen Başına Öğrenci Sayıları Tablo :3 Büyük Kentte Karşılaştırmalı Eğitim Đstatistikleri Tablo :Ankara Đlinde Đlçeler Bazında Nüfusun Eğitim Yapısı Tablo :Ankara Đlinde Đlçeler Bazında Đlk ve Ortaöğrenim Đstatistikleri ( Öğretim Yılı) 341 Tablo :Özel Đlk ve Orta Öğretim Kurum Đstatistikleri ( ) 342 Tablo :Özel Đlk ve Orta Öğretim Kurumlarının Đlçelere Göre Dağılımı ( ) 342 Tablo 7.20 :Ankara Öğretim Yılı Okul, Öğretmen, Derslik ve Öğrenci Sayıları 343 Tablo :Ankara da Kurulu Bulunan Üniversitelerin Öğrenci Sayıları ( ) 344 Tablo :Türkiye de Kurulu Bulunan Devlet Üniversitelerin Öğrenci Sayıları ( ) 345 Tablo :Türkiye de Kurulu Bulunan Vakıf Üniversitelerin Öğrenci Sayıları ( ) 346 Tablo :Ankara da Özel Dersane ve Kursların Đlçelere ve Türlerine Göre Dağılımı ( ) 348 Tablo :Bölgelere Göre Sağlık Personeli Tablo :Bölgelere Göre Yataklı Tedavi Kurumları, Yatak Sayısı Tablo :3 Büyük Kentte Sağlık Personeli Sayısı Tablo :3 Büyük Kentte Hastane Yatak Sayıları Tablo :3 Büyük Kentte Yüz Bin Kişi Başına Sağlık Personeli Tablo :Ankara da Sağlık Bakanlığı na Kayıtlı Devlet Hastanelerinin Hasta, Yatak, Personel Durumları Tablo :Ankara da Sağlık Bakanlığı na Kayıtlı Diğer Hastanelerin Hasta, Yatak, Personel Durumları Tablo :3 Büyük Kentte Sağlık Göstergelerinin Yılara Göre Değişimi 353 Tablo :Ankara daki 1. Kademe Sağlık Kuruluşlarının Đlçelere Dağılımı Tablo :3 Büyük Kentte Sağlık Ocaklarının Sayıları Tablo :Ankara da Polikliniklerin Đlçelere Göre Dağılımı ( ) 355 Tablo :Ankara da Eczanelerin Đlçelere Göre Dağılımı (2005) 355 Tablo :Ankara da Camilerin Đlçelere Göre Dağılımı (2005) 357 Tablo :3 Büyük Kentte Sinema Salonları ve Đzleyici Đstatistikleri (2003) 358 Tablo :3 Büyük Kentte Tiyatro Salonları ve Đzleyici Đstatistikleri (2003) 359 Tablo :Ankara daki Özel Tiyatrolar (2006) 359 Tablo :3 Büyük Kentte Müzeler ve Ziyaretçi Đstatistikleri (2003) 360 Tablo :Ankara daki Kültür Bakanlığı Müzeleri (2006) 360 Tablo :Ankara daki Askeri Müzeler (2006) 361 Tablo :Ankara daki Özel Müzeler (2006) 361 Tablo :3 Büyük Kentte Kütüphane Đstatistikleri (2003) 362 Tablo :Ankara daki Kütüphaneler (2005) 362 Tablo : Yıllar Đtibarı ile Kişi Başına Düşen Aktif Yeşil Alan Miktarı M2/Kişi 374 Tablo : Bazı Önemli Büyük Parklar 376 Tablo :Yarı Özel Açık-Yeşil Alanlar Olarak Kamuya Ait Önemli Açıklıklar 377 Tablo :Su Geçişleri Yaklaşma Mesafeleri 393 Tablo : Ankara Büyükşehir Belediyesi Kapsamındaki Đlçelerdeki Sit Alanlarından Bazıları 411 Tablo :Ankara daki Kültür Bakanlığı Müzelerinin Ziyaretçi Sayıları, Tablo :Ankara daki Müzelerin Ziyaretçi Sayıları 422 Tablo :Sınır Girişi Yapılan Kentlerin Sıralaması Tablo :Ülkeye Yapılan Sınır Girişlerinin Đllere Göre Dağılımı Tablo :Ülkedeki Konaklama Tesisleri ve Yatak Kapasitelerinin Bölgelere Dağılımı Tablo :Ankara da Konaklama Tesisleri ve Kapasitesi Tablo :Ankara da Đşletme Belgeli Konaklama Tesisleri ve Kapasitesinin Değişimi ( ) 432 Tablo :Seçilmiş Bazı Kentlerde Konaklama Tesislerine Geliş Sayısı Tablo :Ankara ve Türkiye de Konaklama Tesislerine Geliş, Geceleme Sayısı, Kalış Süresi Tablo :Ankara daki 5 Yıldızlı Oteller Tablo :Ankara daki Konaklama Tesislerinin Đlçelere Göre Dağılımı Tablo :Ankara daki Yıldızlı Oteller iii

4 Tablo 8.1 :Havalimanlarındaki Uçak Trafiği ( ) 440 Tablo 8.2. :Havalimanlarındaki Yolcu Trafiği ( ) 441 Tablo 8.3 :Havalimanlarındaki Yük Trafiği ( ) 443 Tablo 8.4. :Ülkelere ve Ulaştırma sistemlerine Göre Yolcu Taşımacılığı Tablo 8.5. :Ülkelere ve Ulaştırma Sistemlerine Göre Yük Taşımacılığı Tablo 8.6 :Bölgelere Göre Yolcu ve Yük Miktarı 449 Tablo 8.7 :Tren Cinslerine Göre Yolcu Sayısı 450 Tablo 8.8 :Tren Cinslerine Göre Yıllık Yolcu Sayısı 450 Tablo 8.9 :3 Büyük Kentteki Motorlu Kara Taşıt Sayıları Tablo :3 Büyük Kentteki Trafik Kazası Đstatistikleri Tablo :Günlük Yolculukların Ulaşım Türlerine Dağılımı Tablo :EGO Otobüsleri Araç ve Servis Bilgileri Tablo :Bazı Đllerdeki Kayıtlı Minibüs ve Ticari Minibüs Sayıları Tablo :Dolmuşlara Đlişkin Hat Bazında Bilgiler (1993) 468 Tablo : Banliyö Hatlarında Yıllara Göre Yolcu Sayısı 470 Tablo : Banliyö Treni Yıllık Yolcu Dağılımı ( ) 471 Tablo :Ankaray 2004 Yılı Gerçekleşen Yolcu-Sefer Sayıları 472 Tablo :Ankaray 2006 Yılı Gerçekleşen Yolcu-Sefer Sayıları 472 Tablo :Ankara Metrosu Yolculuk ve Hizmet Sunum Özellikleri 473 Tablo :Ankara Metrosu Yıllar Đtibariyle Yolcu Sayıları 474 Tablo :Ankara Metrosu Aylar Đtibariyle Yolcu Sayıları (2006) 474 Tablo :Ankara Metrosu Aylar Đtibariyle Sefer Sayıları 475 Tablo :Kente Su Sağlayan Barajların Kapasiteleri 483 Tablo :Büyük Ankara Đçme ve Kullanma Suyu Projesi Genel Karakteristik Özellikleri 486 Tablo :Ankara Đçme ve Kullanma Suyu Sistemi Özeti 486 Tablo : Toplam Abone Sayılarının Đlçelere Göre Dağılımı (1996) 486 Tablo :Toplam Abone Sayılarının Türlerine ve Đlçelere Göre Dağılımı (2006) 487 Tablo :Toplam Abone Sayılarının Türlerine Göre Dağılımı (2006) 487 Tablo :Büyük Ankara Kanalizasyon Projesi 491 Tablo 8.30 :Ankara Kanalizasyon Sistemi Özeti 491 Tablo :Ankara 1990 yılı Toplam Günlük Çöp Miktarının Mevsimsel Dağılım (Kg/Gün) 492 Tablo :Çöpün Đçindeki Evsel ve Đşyeri Atıklarının Oranı 492 Tablo :Ankara Çöpü Bileşenlerinin Mevsimsel Değişimi 493 Tablo :Doğalgaz Yaygınlaştırma Projesinin Genel Karakteristik Özellikleri 495 Tablo :Doğalgaz Đstatistik bilgileri (2005) 496 Tablo :Yıllara Göre Doğalgaz Abonelik Sayısı 496 Tablo :EGO Genel Müdürlüğü 2005 Yılı Doğalgaz Hizmetleri Özeti 497 Tablo :EGO Genel Müdürlüğü Yılları Arası Abonelik Đşlemleri-Gaz Tüketimi 497 Tablo :Bazı Đllerde Elektrik Enerjisi Tüketimi Tablo :Bazı Đllerde Kişi Başına Elektrik Enerjisi Tüketimi Tablo :BEDAŞ tarafından dağıtılan Elektrik Aboneliklerinin Đllere Göre Dağılımı (kişi) Tablo :Mevcut Trafo Merkezleri 500 Tablo :Orta ve Uzun Dönem Ankara Master Planında Yer Alan Yeni Trafo Merkezleri 500 Tablo :AŞTĐ Yıllar Đtibariyle Giren-Çıkan Otobüs Sayısı 503 Tablo :Bölgesel GSM Abone Sayıları Tablo 9.1. :Merkez Planlama Bölgesinde Đşgücü Durumu 518 Tablo 9.2 :Merkez Planlama Bölgesinde Ekonomik Yapı ve Đstihdam 520 Tablo 9.3. :Merkez Planlama Bölgesi Nüfus Yoğunlukları 521 Tablo 9.4. :Merkez Planlama Bölgesi Hanehalkı Yapısı ve Büyüklüğü 521 Tablo 9.5. :Yıllar Đtibariyle Merkez de Nüfus Değişimi 522 Tablo 9.6. :Merkez Planlama Bölgesi Binalarının Kullanım Amacı Tablo 9.7. :Merkez Planlama Bölgesi Binalarının Kimin Tarafından Yapıldığı Tablo 9.8. :Merkez Planlama Bölgesi Nüfus, Konut ve Onaylı Plan Analizi 530 Tablo 9.9. :Batı Planlama Bölgesinde Đşgücü Durumu 540 Tablo :Batı Planlama Bölgesinde Ekonomik Yapı ve Đstihdam 541 Tablo :Batı Planlama Bölgesi Nüfus Yoğunlukları 542 Tablo :Batı Planlama Bölgesi Hanehalkı Yapısı ve Büyüklüğü 543 Tablo :Batı Planlama Bölgesi Binalarının Kullanım Amacı Tablo :Batı Planlama Bölgesi Binalarının Kimin Tarafından Yapıldığı Tablo :Batı Planlama Bölgesi Nüfus, Konut ve Onaylı Plan Analizi 546 Tablo :Güneybatı Planlama Bölgesinde Đşgücü Durumu 572 Tablo :Güneybatı Planlama Bölgesinde Ekonomik Yapı ve Đstihdam 573 Tablo :Güneybatı Planlama Bölgesi Hanehalkı Yapısı ve Büyüklüğü 574 Tablo :Güneybatı Planlama Bölgesi Nüfus Yoğunlukları 574 Tablo :Güneybatı Planlama Bölgesi Binalarının Kullanım Amacı Tablo :Güneybatı Planlama Bölgesi Binalarının Kimin Tarafından Yapıldığı Tablo :Güneybatı Planlama Bölgesi Nüfus, Konut ve Onaylı Plan Analizi 576 Tablo :Güney Planlama Bölgesinde Đşgücü Durumu 591 Tablo :Güney Planlama Bölgesinde Ekonomik Yapı ve Đstihdam 592 iv

5 Tablo :Güney Planlama Bölgesi Hanehalkı Yapısı ve Büyüklüğü 593 Tablo :Güney Planlama Bölgesi Nüfus Yoğunlukları 594 Tablo :Güney Planlama Bölgesi Binalarının Kullanım Amacı Tablo :Güney Planlama Bölgesi Binalarının Kimin Tarafından Yapıldığı Tablo :Güney Planlama Bölgesi Nüfus, Konut ve Onaylı Plan Analizi 596 Tablo :Doğu Planlama Bölgesinde Đşgücü Durumu 625 Tablo :Doğu Planlama Bölgesinde Ekonomik Yapı ve Đstihdam 626 Tablo :Doğu Planlama Bölgesi Hanehalkı Yapısı ve Büyüklüğü 627 Tablo :Doğu Planlama Bölgesi Nüfus Yoğunlukları 628 Tablo :Doğu Planlama Bölgesi Binalarının Kullanım Amacı Tablo :Doğu Planlama Bölgesi Binalarının Kimin Tarafından Yapıldığı Tablo :Doğu Planlama Bölgesi Nüfus, Konut ve Onaylı Plan Analizi 631 Tablo :Kuzey Planlama Bölgesinde Đşgücü Durumu 655 Tablo :Kuzey Planlama Bölgesinde Ekonomik Yapı ve Đstihdam 656 Tablo :Kuzey Planlama Bölgesi Hanehalkı Yapısı ve Büyüklüğü 658 Tablo :Kuzey Planlama Bölgesi Nüfus Yoğunlukları 659 Tablo :Kuzey Planlama Bölgesi Binalarının Kullanım Amacı Tablo :Kuzey Planlama Bölgesi Binalarının Kimin Tarafından Yapıldığı Tablo :Kuzey Planlama Bölgesi Nüfus, Konut ve Onaylı Plan Analizi 662 Tablo :Kentsel Yerleşik Alanlardaki Nüfus Atamaları ve 2023 Öngörülerinin Bölgelere Göre Dağılımı 694 Tablo :Planlama Bölgelerinde Bazı Seçilmiş Sosyo-Ekonomik Göstergeler Tablo :Planlama Bölgelerinde Đstihdamın Alt Kollarına Dağılımı Tablo :Planlama Bölgelerinde Onaylı Plan Nüfusları ve 2023 Öngörüsü 698 Tablo 9.47 :Onaylı Planlara Đlişkin Müdahalelerin Bölgelere Göre Dağılımı 698 Tablo :Nüfus-Đşgücü Projeksiyonları, Onaylı Plan Nüfus Atamaları ve 2023 Nüfus Öngörüsü 698 Tablo :Planlama Bölgesi ve Yerleşimler Đçin 2000 Yılı Mevcut Nüfusları, Onaylı Plan Nüfusları ve 2023 Nüfus Öngörüleri 703 v

6 ŞEKĐLLERĐN LĐSTESĐ Şekil 3.1. :Ankara Jeomorfoloji Haritasında Topoğrafik ve Ana Çanak 80 Şekil 3.2. :Jeomorfolojik Çanak (Ana Çanak) Sınırı 83 Şekil 4.1. :Esme Sayısı ve Hızına Göre Rüzgar Değerleri 150 Şekil 4.2 :Rüzgar Gülü 151 Şekil 4.3. :Ankara Hava Kirliliği Ocak Ayları Konsantrasyon Değişimi ( ) 161 Şekil 4.4. :Ankara Hava Kirliliği Kükürtdioksit-Asılı Partikül Madde Konsantrasyon Değişimi Ocak Şekil 4.5. :Ankara Ocak Ayları PM10 Konsantrasyon Değişimi ( ) 162 Şekil 4.6. :Ankara Ocak Ayları SO2 Konsantrasyon Değişimi ( ) 162 Şekil 4.7. :Ankara da Toplam Çöpün Đçindeki Evsel ve Đşyeri Atıklarının Đlçelere Göre Dağılımı 168 Şekil 4.8. :Ankara Çöpü Bileşenlerinin Yıllık Ortalaması 169 Şekil 5.1. : Türkiye ve Ankara Nüfus Artış Hızları 179 Şekil 5.2. :Đller ve Türkiye Ortalaması Đtibariyle Nüfus Artış Hızları 180 Şekil 5.3. :Türkiye, Đç Anadolu Bölgesi ve Đlleri Nüfus Artış Hızları, Şekil 5.4. :Türkiye, Đç Anadolu Bölgesi ve Đlleri Kır-Kent Oranları, Şekil 5.5. :Ankara Đli Nüfus Gelişimi Şekil 5.6. :Türkiye ve Ankara Kenti Nüfusunun Gelişimi 184 Şekil 5.7. :Ankara-Türkiye Toplam ve Kentsel Gelişim Endeksi 185 Şekil 5.8. :Yıllık Nüfus Artış Hızları 186 Şekil 5.9. :Đç Anadolu Bölgesi Đllerinde Göç (2000) 188 Şekil :Ankara da Göç ( ) 188 Şekil :Ankara Đlinin Aldığı Göç (1990) 189 Şekil :Ankara Đlinin Verdiği Göç (1990) 189 Şekil :Ankara Đli Đçinde Yaşanan Göçler (1990) 190 Şekil :Ankara Đli Nüfusun Doğum Yerine Göre Tasnifi (2000) 190 Şekil :Ankara Đli Doğum Yerine Göre Nüfus ( ) 192 Şekil :Ankara Đli ve Đlçeleri Bazında Nüfus Artış Hızları (2000) 193 Şekil :Đl, Büyükşehir Belediyesi, Metropoliten Kent ve Đlçelerin Nüfus Gelişimi 194 Şekil :Ankara Đli ve Đlçeleri Bazında Kır-Kent Oranları (2000) 195 Şekil :Ankara Đli ve Đlçeleri Bazında Kır-Kent Oranları (2000) 196 Şekil :Ankara Đli Nüfus Piramidi, Şekil :Ankara Đli Nüfus Piramidi, Şekil 5.22 :Ankara da Cinsiyet Oranının Değişimi ( ) 199 Şekil :Türkiye-Ankara Doğurganlık Hızı Değişimi ( ) 199 Şekil :Türkiye Đlleri Doğurganlık Hızı, Şekil :Türkiye Đlleri Bebek Ölüm Oranları, Şekil :Ankara Çocuk-Kadın Oranı Değişimi ( ) 201 Şekil :Türkiye-Ankara Bebek Ölüm Hızı Değişimi ( ) 201 Şekil :Ankara Medyan Yaş Değişimi ( ) 202 Şekil :Türkiye de Đller Đtibariyle Hane Halkı Büyüklükleri (2000) 202 Şekil :Ankara da Đlçeler Đtibariyle Hane Halkı Büyüklükleri (2000) 204 Şekil :Türkiye ve Ankara da Yaş Bağımlılık Oranı ( ) 204 Şekil :Türkiye, Đç Anadolu ve Ankara da Özürlü Oranları (2000) 205 Şekil :Ankara da Özürlü Nüfusun Özürlülük Türüne Göre Dağılımı (2000) 206 Şekil :Üniversite Bitiren Nüfusun 22 Yaş Üzeri Nüfusa Oranı (2000) 206 Şekil :Okur Yazar Nüfusun Gelişimi ( ) 207 Şekil :Okur Yazar Kadın Nüfusun Toplam Kadın Nüfusa Oranı (2000) 207 Şekil :En Az Đlköğretim Mezunu Olan Kadın Nüfusun Gelişimi ( ) 208 Şekil :Eğitim Durumuna Göre Kadın Nüfusun Gelişimi ( ) 209 Şekil :Eğitim Durumuna Göre Erkek Nüfusun Gelişimi ( ) 209 Şekil :Türkiye de Đller Đtibariyle On Bin Kişiye Düşen Hekim Sayısı (2000) 211 Şekil :Türkiye de Đller Đtibariyle On Bin Kişiye Düşen Yatak Sayısı (2000) 211 Şekil :Türkiye de Gelire Göre Tüketim Harcamaları Karşılaştırması ( ) 213 Şekil :Ankara da Toplam Gelirin %20 lik Gruplara Göre Dağılımı ( ) 214 Şekil :Ankara da Gelire Göre Sıralı %2 li Grupların Tüketim Harcamaları (2004) 214 Şekil :Ankara Đli 2023 Nüfus Projeksiyonları 215 Şekil :Ankara Büyükşehir Belediyesi 2023 Nüfus Projeksiyonları 215 Şekil :Yıllara Göre Türkiye, Ankara ve Đstanbul'da Reel Aktivite Oranları 220 Şekil :Ankara'da Đşgücünün Temel Sektörlere Dağılımı ( ) 224 Şekil :Ankara Đli Yıllara Göre Sektörel Dağılım 225 Şekil 5.50.a :Büyükşehir Belediyesi Kapsamındaki Đlçelerde 1990 Yılı Sektörel Dağılımı 226 Şekil 5.50.b :Büyükşehir Belediyesi Kapsamındaki Đlçelerde 2000 Yılı Sektörel Dağılımı 226 Şekil :Tarım Sektörü Đstihdamının Đlçelere Göre Dağılımı (2000) 227 Şekil :Sanayi Sektörü Đstihdamının Đlçelere Göre Dağılımı (2000) 227 Şekil :Hizmetler Sektörü Đstihdamının Đlçelere Göre Dağılımı (2000) 227 Şekil :Ankara da Yıllara ve Sektörlere Göre GSYĐH 229 vi

7 Şekil 6.1. :Ankara, Đç Anadolu Bölgesi ve Türkiye de GSYĐH da Tarım Sektörünün Payı 239 Şekil 6.2. :Ankara Alt Bölgelerinde Arazilerin Niteliklerine Göre Dağılımı 241 Şekil 6.3. :DSĐ Tarafından Đşletilen Ve Projelendirilen Sulama Alanları 256 Şekil 6.4. :2005 Yılı Sanayi Odaları Karşılaştırması 268 Şekil 6.5. :Ar-Ge sektörü Çalışanlarının Yıllara ve Sektörlere Göre Gelişimi 275 Şekil 6.6. :Teknoparklardaki Toplam Firma Sayısı Dağılımı Şekil 6.7. :Teknoparklardaki Firmaların Sektörel Dağılımı Şekil 6.8. :Teknoparklardaki Ar&Ge Personeli Dağılımı Şekil 6.9. :Teknoparklardaki Toplam Đhracat Şekil :Merkez Planlama Bölgesi Mahallelere Göre Nüfus Dağılımı (kişi) 304 Şekil :Merkez Planlama Bölgesi Kullanımlarının Alan Dağılımı (ha.) 304 Şekil :Merkez Planlama Bölgesi Konut Alanları Alan Dağılımı (ha.) 305 Şekil 7.1. : Đdari-Kentsel Sit Alanı Sınırı 397 Şekil 7.2. :Ankara Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Sınırı 399 Şekil 7.3. :Kıbrıs Vadisi Doğal Sit Sınırı ve Sit Önerisi 406 Şekil 7.4. :Ziir Vadisi Doğal ve Arkeolojik Sit Sınırı ve Sit Önerisi 407 Şekil 8.1. :Hızlı Tren Hatları 447 Şekil 8.2. :Ankara-Đstanbul Hızlı Tren Hattı 447 Şekil 8.3. :Ankara-Đstanbul Hızlı Tren Projesi Seyahat Süreleri 447 Şekil 8.4. :Ankara-Konya Hızlı Tren Hattı 448 Şekil 8.5. :Ulusal Demiryolu Ağı Şekil 8.6. :Türkiye Otoyol Ağı 451 Şekil 8.7. :Türkiye Karayolu Ağı 452 Şekil 8.8. :Türkiye Karayolu Ağı Trafik Hacim Haritası 453 Şekil 8.9. :Karayolları 4. Bölge Md. Karayolu Ağı 454 Şekil 8.10 :Ankara-Đstanbul Otoyolu Trafik Hacim Haritası 454 Şekil :Günlük Motorlu Araçlı Yolculukların Ulaşım Türlerine Dağılımı Şekil :Gelir Gruplarına Göre Özel Otomobil Sahipliliği Şekil :Banliyö Treni Duraklara Göre Yolcu Sayıları 471 Şekil :EGO Gn. Md.lüğünce Mevcut ve Öngörülmüş Raylı Sistem Hatları 473 Şekil :Ankara Metrosu Güzergah Haritası 474 Şekil :Toplam Abone Sayılarının Kategorilere Göre Dağılımı ve Yıllık Su Tüketim Miktarı 487 Şekil :Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi 491 Şekil :Kişi Başına Üretilen Çöp Miktarı 492 Şekil :Kategorilere Göre Tüketilen Elektrik Miktarı Dağılımı (1998) 501 Şekil :Kategorilere Göre Tüketilen Elektrik Miktarı Dağılımı (2005) 501 Şekil : Aylara Göre Giren-Transit Otobüs Sayıları 503 Şekil :GSM Aboneliklerinin Bölgesel Dağılımı Şekil 9.1. :Merkez Planlama Bölgesi, Çekirdek ve Yakın Çevresi Sınırları 516 Şekil 9.2. :Merkez Planlama Bölgesi, Çekirdek ve Yakın Çevresi Arazi Kullanımı 517 Şekil 9.3. :Merkez Planlama Bölgesi Arazi Kullanımı Alan Dağılımı Şekil 9.4. :Merkez Planlama Bölgesi Konut Alanları Dağılımı Şekil 9.5. :Merkez Planlama Bölgesi Nüfus Analizi Özeti 534 Şekil 9.6. :Batı Planlama Bölgesi Sınırları 536 Şekil 9.7. :Batı Planlama Bölgesi Arazi Kullanımı 537 Şekil 9.8. :Batı Planlama Bölgesi Nüfus Analizi Özeti 568 Şekil 9.9. :Güneybatı Planlama Bölgesi Sınırları 570 Şekil :Güneybatı Planlama Bölgesi Arazi Kullanımı 571 Şekil :Güneybatı Planlama Bölgesi Nüfus Analizi Özeti 586 Şekil :Güney Planlama Bölgesi Sınırları 588 Şekil :Güney Planlama Bölgesi Arazi Kullanımı 589 Şekil :Güney Planlama Bölgesi Nüfus Analizi Özeti 620 Şekil :Doğu Planlama Bölgesi Sınırları 622 Şekil :Doğu Planlama Bölgesi Arazi Kullanımı 623 Şekil :Doğu Planlama Bölgesi Nüfus Analizi Özeti 651 Şekil :Kuzey Planlama Bölgesi Sınırları 653 Şekil :Kuzey Planlama Bölgesi Arazi Kullanımı 654 Şekil :Kuzey Planlama Bölgesi Nüfus Analizi Özeti 690 Şekil :Planlama Bölgeleri 2000 Yılı Nüfusları 692 Şekil :5216 Sayılı Kanun Öncesi Onaylanan Plan Nüfuslarının Bölgelere Dağılımı 696 Şekil :2023 Plan Nüfusu Öngörüsünün Planlama Bölgelerine Dağılımı 697 Şekil :Planlama Bölgelerine Göre Onaylı Plan Nüfusları ve 2023 Öngörüsü 697 Şekil :Nüfus-Đşgücü Projeksiyonları, Onaylı Plan Nüfus Atamaları ve 2023 Nüfus Öngörüsü 799 Şekil :Planlama Bölgeleri Nüfus Özet Tablosu-Karşılaştırması 700 vii

8 HARĐTALARIN LĐSTESĐ Harita 1.1. :Ankara Metropoliten Alan Sınırı 28 Harita 1.2. :Ankara Büyükşehir Belediye ve Mücavir Alan Sınırı 32 Harita 2.1. :Lörcher Planı 54 Harita 2.2. :Jansen Planı 55 Harita 2.3. :Yücel-Uybadin Planı 56 Harita 2.4. :Ankara 1990 Nazım Planı 57 Harita 2.5. :2015 Yapısal Plan Şeması 58 Harita 2.6. :Ankara 2025 Nazım Đmar Planı 59 Harita 2.7. :Ankara 1990 Nazım Planı Kısmi Revizyonu 60 Harita 2.8. :Güneybatı Ankara Metropoliten Đmar Planı 61 Harita 3.1. :Ankara Kenti Yerleşik Alan Sınırlarının Gelişimi ( ) 74 Harita 3.2. :Üst Ölçek Planların Makroform Sınırları 75 Harita 3.3. :Ankara 1970 Arazi Kullanımı 76 Harita 3.4. :Ankara 1997 Arazi Kullanımı 77 Harita 3.5. :Ankara Metropoliten Alan Arazi Kullanımı (2005) 78 Harita 3.6. :Ankara Kentsel Yerleşik Doku ve Çevresi Arazi Kullanımı (2005) 79 Harita 3.7. :Ankara Büyükşehir Belediye Sınırı Kapsamında Onaylı 1/ ve 1/ Ölçekli Planlar 88 Harita 4.1. :Jeolojik Yapı 109 Harita 4.2. :Jeomorfolojik Yapı 118 Harita 4.3. :Hidrejeolojik Durum 123 Harita 4.4. : Yılları Arasında Ankara Đlinde Meydana Gelen Depremler 128 Harita 4.5. :Türkiye Diri Fay Haritası 129 Harita 4.6. :Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası ve Ankara 129 Harita 4.7. :Toprak Kabiliyeti 145 Harita 4.8. :Arazi Yapısı 146 Harita 4.9. :Öncelikle Korunacak Tarım Alanları 147 Harita 6.1. :Ankara Metropoliten Alanında Çalışma Alanlarının Mekansal Dağılımı 287 Harita 6.2. :2023 Başkent Ankara Nazım Đmar Planında Çalışma Alanlarının Mekansal Dağılımı 288 Harita 6.3. :Ankara Metropoliten Alanında Kamusal Yönetici Hizmetlerin Mekansal Dağılımı 312 Harita 6.4. :Ankara Metropoliten Alan Çekirdeğinde Kamusal Yönetici Hizmetlerin Mekansal Dağılımı 313 Harita 6.5. :Ankara Metropoliten Alan Çekirdeğinde Kamusal Olmayan Hizmetlerin Mekansal Dağılımı 314 Harita 7.1. :Ankara Metropoliten Kent Bütününde Konut Alanlarının Dağılımı 327 Harita 7.2. :2023 Başkent Ankara Nazım Đmar Planında Konut Alanlarına Yönelik Öngörüler 330 Harita 7.3. :Ankara Metropoliten Alan Çekirdeğinde Mevcut Yeşil Alanlar 394 Harita 7.4. :2023 Açık-Yeşil Alan Sistemi Öngörüsü 395 Harita 7.5. :Atatürk Orman Çiftliği Nazım Đmar Planı/Koruma Amaçlı Nazım Đmar Planı (1/10.000) 404 Harita 8.1. :Ankara Metropoliten Alanda Mevcut Ulaşım Yapısı 481 Harita 8.2. :Ankara Metropoliten Alan 2023 Ulaşım Şeması 483 Harita 8.3. :Ankara Metropoliten Alan Havza Sınırları 489 Harita 8.4. :Ankara Metropoliten Alanda Teknik Altyapı 512 Harita 9.1. :Planlama Bölgeleri ve Bölgecikler 514 Harita 9.2. :Merkez Planlama Bölgesi Müdahale Biçimleri, Plan Kararları 537 Harita 9.3. :Batı Planlama Bölgesi Müdahale Biçimleri, Plan Kararları 571 Harita 9.4. :Güneybatı Planlama Bölgesi Müdahale Biçimleri, Plan Kararları 589 Harita 9.5. :Güney Planlama Bölgesi Müdahale Biçimleri, Plan Kararları 623 Harita 9.6. :Doğu Planlama Bölgesi Müdahale Biçimleri, Plan Kararları 654 Harita 9.7. :Akyurt Belediyesi Đmar Planı Đrdelemesi-Müdahale Biçimleri 667 Harita 9.8. :Çubuk Belediyesi Đmar Planı Đrdelemesi-Müdahale Biçimleri 671 Harita 9.9. :Kuzey Planlama Bölgesi Müdahale Biçimleri, Plan Kararları 691 Harita :5216 Sayılı Yasa Uyarınca Ankara Büyükşehir Belediyesine Yeni Katılan Đlçe ve Đlk Kademe Belediyelerinin Onaylı Plan Nüfusları 701 Harita :5216 Sayılı Yasa Uyarınca Ankara Büyükşehir Belediyesine Yeni Katılan Đlçe ve Đlk Kademe Belediyelerinin 2023 Plan Nüfusu Öngörüleri 702 Harita :2023 Başkent Ankara Gelişme Şeması 704 Harita :2023 Başkent Ankara Nazım Đmar Planı 705 Harita :2023 Başkent Ankara Nazım Đmar Planı Stratejiler Şeması 707 EKLER Ek 1. :Planlama Bölgeleri ve Bölgecik Tablosu 715 viii

9 2023 BAŞKENT ANKARA NAZIM ĐMAR PLANI ÇALIŞMA EKĐBĐ : Adı Mesleği Unvanı 1. ERCĐYES, Ö. Faruk Şehir Plancısı Đmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı 2. ŞENGÜNLÜ, Yaşar Mimar Daire Sorumlusu 3. DOĞANAY, H. Đbrahim Şehir Plancısı Đmar Planlama Şb. Md. 4. DEVECĐ, Senem Şehir Plancısı 5. TAŞKIN, Ahmet Şehir Plancısı 6. NĐZAMOĞLU, M. A. Serdar Şehir Plancısı 7. ÇABALAR BAYRAK, Nilüfer Y.Şehir Plancısı 8. GÖRAL, Ertan Y.Şehir Plancısı 9. TEKER SAÇKAN Timsal Şehir Plancısı 10. MERAL ERDEN, Dilek Y.Şehir Plancısı 11. GÖKÇE, Buğra Y.Şehir Plancısı 12. KAZANÇ, Abdullah Şehir Plancısı 13. ALPDOĞAN, Gülin Şehir Plancısı 14. ÇERĐ, Enis Şehir Plancısı 15. ÖZDEMĐR, Zübeyde Şehir Plancısı 16. BAYRAK, Ercan Jeoloji Mühendisi 17. ÇAVUŞLAR, Feza Y.Peyzaj Mimarı 18. ERDOĞAN, Mustafa Jeoloji Mühendisi 19. GÖKÇELĐK, Selma Jeoloji Mühendisi 20. SOYLU, Hesna Jeoloji Mühendisi 21. SOYPAK, Rıza Y.Jeoloji Mühendisi 22. ŞAHĐN, Fakir Petrol Mühendisi 23. ŞAHĐN, Osman Yücel Jeoloji Mühendisi 24. AKPINAR, Ayhan Memur 25. CEYLAN, Gümüş Bilgisayar Đşletmeni 26. KUL, Fuat Memur ix

TRC2 BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI

TRC2 BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI 1. TASLAK TRC2 BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI MEVCUT DURUM RAPORU TEMMUZ 2013 T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI TRC2 BÖLGESİ (DİYARBAKIR- ŞANLIURFA) 2014-2023 BÖLGE PLANI MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. TASLAK TEMMUZ

Detaylı

2023 BAŞKENT ANKARA N A Z I M Đ M A R P L A N I

2023 BAŞKENT ANKARA N A Z I M Đ M A R P L A N I 2023 BAŞKENT ANKARA N A Z I M Đ M A R P L A N I P L A N A Ç I K L A M A R A P O R U ( E T Ü D L E R & M Ü D A H A L E B Đ Ç Đ M L E R Đ ) Đ Ç Đ N D E K Đ L E R A. G Đ R Đ Ş - A Ç I K L A M A L A R................................

Detaylı

İZMİR MEVCUT DURUM ANALİZİ 2013

İZMİR MEVCUT DURUM ANALİZİ 2013 İZMİR MEVCUT DURUM ANALİZİ İZMİR MEVCUT DURUM ANALİZİ Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/ Birlik Plaza K: 5 Gümrük İZMİR T: () 489 8 8 F: () 489 85 5 www.izka.org.tr info@izka.org.tr Mevcut Durum Analizi İZMİR

Detaylı

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi EnerjiSA Enerji Üretim A.Ş. Sabancı Center Kule 2, Kat 5 34330 4. Levent/ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi ÇEVRESEL ETKĐ DEĞERLENDĐRME

Detaylı

TR72 BÖLGESİ 2014-2023 MEVCUT DURUM ANALİZİ

TR72 BÖLGESİ 2014-2023 MEVCUT DURUM ANALİZİ TR72 BÖLGESİ 2014-2023 MEVCUT DURUM ANALİZİ İÇERİK ŞEKİLLER DİZİNİ...6 TABLOLAR DİZİNİ...12 1. REKABET EDEBİLİRLİK...17 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER... 17 GİRİŞİMCİLİK...

Detaylı

SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ

SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ Burhan HEKİMOĞLU Dr. Ali KORKMAZ Ziraat Mühendisi Strateji Geliştirme Birimi Samsun / Kasım 2012 1 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz 3 1. Giriş 4 2-Samsun İlinin Genel Durumu

Detaylı

AYDIN 2023 AYDIN İL STRATEJİK PLANI

AYDIN 2023 AYDIN İL STRATEJİK PLANI AYDIN 2023 AYDIN İL STRATEJİK PLANI 1 SUNUŞ Türkiye, 50 yılı aşkın bir süredir, ekonomi ve kalkınma politikalarını belli dönemlere ait planlar ile uygulamaktadır. Bu planlı dönem, kamusal alanda yeniden

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI EKİM 2010 SUNUŞ Ekonomik ve sosyal değişimler bakımından yeryüzü, belki de en hızlı ve baş döndürücü

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 YILI MAKROEKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 YILI MAKROEKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 YILI MAKROEKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER Şubat 2008 İÇİNDEKİLER Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 1. Büyüme Hızı ve GSMH nın Bileşimi 1-4 2. Kaynakların Kullanımı

Detaylı

Çorlu Fuar Alanı ve Kongre Merkezi Fizibilite Raporu

Çorlu Fuar Alanı ve Kongre Merkezi Fizibilite Raporu Çorlu Fuar Alanı ve Kongre Merkezi Fizibilite Raporu Çorlu Fuar Alanı ve Kongre Merkezi Fizibilite Raporu HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Rasim YILMAZ Prof. Dr. Ahmet KUBAŞ Öğr. Gör. Fuat YILMAZ Uzm. Cansu AKSOY

Detaylı

TRC3 2014-2023 BÖLGESEL GELİŞME PLANI

TRC3 2014-2023 BÖLGESEL GELİŞME PLANI TRC3 Mardin-Batman-Şırnak-Siirt 2014-2023 BÖLGESEL GELİŞME PLANI DİCLE KALKINMA AJANSI 2013 DEĞİŞİM HEP BİRLİKTE MÜMKÜN I TRC3 Mardin-Batman-Şırnak-Siirt 2014-2023 BÖLGESEL GELİŞME PLANI Beşeri ve doğal

Detaylı

NİĞDE YATIRIM REHBERİ. Niğde Yatırım Destek Ofisi

NİĞDE YATIRIM REHBERİ. Niğde Yatırım Destek Ofisi NİĞDE YATIRIM REHBERİ NİĞDE YATIRIM REHBERİ Önsöz G ünümüzde, geri kalmış bölgelerimizin yerel kaynak ve potansiyellerinin harekete geçirilerek istihdam düzeylerinin arttırılması, işsizliğin azaltılması

Detaylı

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t )

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) TOSYALI ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

BALIKESİR ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100 000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI ARAŞTIRMA RAPORU

BALIKESİR ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100 000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI ARAŞTIRMA RAPORU T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100 000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI ARAŞTIRMA RAPORU CİLT V 2012 & DOĞUKAN İMAR & BHA PLANLAMA İŞ ORTAKLIĞI

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÜNÜ 1/50.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÜNÜ 1/50.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NAZIM PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÜNÜ 1/50.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLANLAMA RAPORU ÇALIŞMA GRUBU M.Aysun ÖZTÜRK Nazım Planlama Daire

Detaylı

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ ŞERİFALİ MAHALLESİ, EDEP SOKAK, NO: 58, YUKARI DUDULLU-ÜMRANİYE/İSTANBUL Tel: 0216 540 94 90 Faks: 0216 365 32 11 P R O J E A D I MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL

Detaylı

Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı

Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı 30.12.2014 Hazırlayanlar Tamer Değirmenci, Endüstri Mühendisi, Genel Sekreter Jülide Alan, Şehir ve Bölge Plancısı, Birim Başkanı Emine Arslan Pauli, İstatistikçi, Uzman İnan Ayrıbaş, İşletme, Uzman Adem

Detaylı

Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı

Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı 0 Çankaya Belediyesi Sağlıklı Kentler Proje Ofisi Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı Füsun ARACAGÖK Kimya Mühendisi Tülin ABAY

Detaylı

KASTAMONU MERKEZ İLÇE ANALİZİ

KASTAMONU MERKEZ İLÇE ANALİZİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI KASTAMONU MERKEZ İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYAN Dr. Turgay YILDIZ Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Uzmanı KASTAMONU, 2013 i Yönetici Özeti 2014 2023 Bölge

Detaylı

Koordinasyon: Mustafa ŞİMŞEK Müdür Yardımcısı DR. FARUK CENGİZ TEKİNDAĞ MÜDÜR

Koordinasyon: Mustafa ŞİMŞEK Müdür Yardımcısı DR. FARUK CENGİZ TEKİNDAĞ MÜDÜR Hazırlayanlar: Filiz Keskin Kıdemli Uzman M. Oğuzhan ÖNEN Kıdemli Uzman Koordinasyon: Mustafa ŞİMŞEK Müdür Yardımcısı DR. FARUK CENGİZ TEKİNDAĞ MÜDÜR Bu Rapor T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı nın desteklediği

Detaylı

K VE SOSYAL DURUM PROF

K VE SOSYAL DURUM PROF TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. K A R S STRATEJİK GELİŞME RAPORU EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Haziran 2008 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KARS STRATEJİK GELİŞME RAPORU Hazırlayanlar Orkun

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

Balıkesir İli Yatırım Alanları Vizyon Raporu. Değerlendirme ve Öngörüler

Balıkesir İli Yatırım Alanları Vizyon Raporu. Değerlendirme ve Öngörüler Balıkesir İli Yatırım Alanları Vizyon Raporu Değerlendirme ve Öngörüler Marmara MARMARA DENİZİ Erdek Bandırma Gönen ÇANAKKALE Manyas BURSA YAYINLAYAN Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç 14 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29030 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KAYSERİ REKABET ENDEKSİ 2013-2014

KAYSERİ REKABET ENDEKSİ 2013-2014 KAYSERİ REKABET ENDEKSİ 2013-2014 Hazırlayanlar Doç.Dr. Murat ŞEKER Yrd.Doç.Dr. Arif SALDANLI Ar.Gör. Hakan BEKTAŞ ISBN: 978-605-86616-5-3 Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2014 yılı Doğrudan Faaliyet Destek

Detaylı

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TRAKYA 07 Haziran 2013 1 2 - TR 21 Trakya Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı Taslağı İÇİNDEKİLER TABLOLAR 11 ŞEKİLLER 14 KISALTMALAR 15 SUNUŞ 17 TR21 TRAKYA

Detaylı

ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU

ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU EGEMER ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU HATAY ĠLĠ, ERZĠN ĠLÇESĠ, AġAĞI BURNAZ MEVKĠ ARMADA EĞĠTĠM VE BELGELENDĠRME DANIġMANLIK

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- Bu yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 2- Bu yönetmelik,

Detaylı