CEVAP KÂIDI LE LGL AÇIKLAMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CEVAP KÂIDI LE LGL AÇIKLAMA"

Transkript

1 T.C. MLLÎ ETM AKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire a"kanl FEN LSELER, SOSYAL LMLER LSELER, SPOR LSELER, ANADOLU LSELER ÖRETMENLERNN SEÇME SINAVI 5 MAYIS 007 Saat:10.00 Adayn Ad ve Soyad : Aday Numaras (T.C. Kimlik No) : DKKAT: 1.Test kitapçklarn kontrol ederek, bask hatas olan kitapç!n de!i"tirilmesi için salon sorumlularna ba"vurunuz..test kitapç!ndaki açklamalar okuyunuz. 3.Snavda hesap makinesi, cep telefonu ve ça!r cihaz kullanlmas yasaktr. u cihazlar sna ba"lamadan önce salon ba"kanna teslim ediniz. CEVAP KÂIDI LE LGL AÇIKLAMA 1. Cevap kâ!d üzerine yazaca!nz yaz ve yapaca!nz i"aretlemelerde kur"un kalemden ba"ka hiçbir kalem kullanmaynz.. Size verilen cevap kâdnda yazl olan bilgilerin size ait olup olmadn kontrol ediniz ve kitapçk türünü mutlaka i"aretleyiniz. 3. Cevaplarnz cevap kâ!dna a"a!daki örnekte oldu!u gibi yuvarla!, d"na ta"rmadan i"aretleyiniz. Yanl" karalamalarnz düzeltirken yuvarla!n içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLAMA: A C D TEST KTAPÇII LE LGL AÇIKLAMA 1. Test kitapç!nda 100 soru bulunmaktadr. Test için verilen cevaplama süresi 110 dakikadr. 1 den 15 e kadar olan sorular Türkçe, 16 dan 30 a kadar olan sorular Atatürk lkeleri ve nklap Tarihi 31 den 55 e kadar olan sorular Öretmenlik Meslek ilgisi, 56 den 100 e kadar olan sorular Özel Alan (ran") ilgisi sorulardr. Ortak sorular (1 den 55 a kadar) tüm adaylar cevaplandracaktr. (Sayfa 3-8) ÖZEL ALAN (RANH) ADI: SAYFA NUMARASI: EDEN ETM 9-11 YOLOJ 1-15 CORAFYA 16-0 DN KÜLTÜRÜ ve AHLAK LGS 0-4 FELSEFE GRUU 4-8 NGLZCE 8-33 HL MESLEK DERSLER KMYA 38-4 FZK MATEMATK MÜZK ALMANCA ÖRETMENLK MESLEK LGS DERSLER REHER ÖRETMEN RESM ' / RESM TARH 78-8 TÜRK DL ve EDE. / DL ve ANLATIM / TÜRK EDE FRANSIZCA Her sorunun dört seçene!i vardr. Dört seçenekten sadece bir tanesi do!ru cevaptr. 3. Size ayr bir karalama kâ!d verilmeyecektir. Test kitapç!nzn içindeki bo" alanlar karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 4. Cevaplarnz puanlanrken her do!ru cevaba puan verilecek, yanl" cevaplarnz dikkate alnmayacaktr. Arka kapa!a geçiniz AHLAYINIZ DENLMEDEN TEST KTAPÇIINI AÇMAYINIZ. KTAPÇIK TÜRÜ

2 ORTAK SORULAR ORTAK SORULAR 1 DEN 55 E KADAR OLAN SORULAR ÜTÜN ADAYLAR TARAFINDAN CEVAPLANDIRILACAKTIR. --

3 ORTAK SORULAR 1. abas1n1 çok sever, sayg1 duyard1. u cümledeki anlat1m bozuklucu nas1l giderilir? A) Sever sözcücünden sonra ve sözcücü getirilerek ) Sayg1 sözcücünden önce büyük sözcücü getirilerek C) Sayg1 sözcücünden önce ona sözcücü getirilerek D) Çok ve sayg1 sözcüklerinden önce hem sözcücü getirilerek. AKaC1dakilerin hangisinden alt1 çizili sözcük ç1kar1l1rsa, cümlenin anlam1nda decikme olmaz? A) Okuldan gelince önlücünü üstünden ç1kar1p dolaba ast1. ) Ali ye bu ikin çok zor olmayacac1n1 söylemiklerdi. C) S1n1ftaki baz1 öcrencilerin temizlice önem vermedicini gördü. D) u yaz, ikleri nedeniyle henüz tatile ç1kamad1lar. 3. Dönmek sözcücü akac1daki cümlelerin hangisinde yönelmek anlam1yla kullan1lm1kt1r? A) Ortal1k savak alan1na döndü. ) Çiftçiler akkam olunca ayn1 yoldan köye döndü. C) Oyuncu, birden seyircilere döndü. D) Mart1lar, denizin üzerinde dakikalarca döndü. 4. DeCil sözcücü akac1daki cümlelerden hangisinin anlam1n1 olumlu yönde deciktirmiktir? A) Önerilen ücreti henüz kabul etmik decilim. ) Olaylar1n nas1l sonuçlanacac1n1 tahmin etmiyor decilim. C) 'iiri sizin kadar güzel okuducumu söylemik decilim. D) Söylediklerinizi uzun uzun dükünmük decilim. 5. Çok çok akac1daki cümlelerin hangisinde dicerlerinden farkl1 bir anlamda kullan1lm1kt1r? A) Yanlar1na yiyeceklerden çok çok alm1klard1. ) YolculuCumuz çok çok iki gün sürer. C) YemeCi çok çok, ekmeci az az yiyorlard1. D) K1na gecesinde çerezi çok çok dac1tm1kt Öfkenin ateki önce sahibini yakar, sonra k1v1lc1m1 dükmana ya var1r ya varmaz. sözünde öfke ile ilgili olarak akac1dakilerden hangisi vurgulanmaktad1r? A) DüKmana küçük zararlar verececi ) azen de dükmana zarar vermeden kaybolacac1 C) YaratacaC1 zarardan korunmak gerektici D) As1l zarar1 sahibine verdici 7. H1rs, bir geminin yelkenini KiKiren yele benzer, çocu gemiyi bat1r1r, az1 da gemiyi olducu yerde tutar. Voltaire u özdeyikte akac1dakilerden hangisi vurgulanmaktad1r? A) Ölçü ) Azim C) Cesaret D) Çaba YaCmur yacd1ktan sonra etrafa toprak kokusu yay1l1r.. Ke geldicine göre buralarda bir yerde olmal1d1r. 3. u çocuk, ileride iyi bir müzisyen olacak. 4. u kadar gürültüde çal1kabilmek ne mümkün? Yukar1daki cümlelerin hangilerinde sezgi ya da tahmin söz konusudur? A) 1 - ) - 3 C) 3-4 D) s1rt1ma. sevinç 3. gibidir 4. yar1m kalan 5. b1çak 6. saplanan 7. bir Yukar1daki kelime ve kelime gruplar1yla anlaml1 bir cümle olukturulducunda s1ralama nas1l olur? A) ) C) D) AKaC1daki cümlelerden hangisinin anlam1nda kesinlik yoktur? A) GeniK kavisler çizerek uçmaya baklad1. ) Yuvas1n1n üstünden birkaç kere geçti. C) irkaç1n1 çözmeyi deneyececim gene de. D) akkan Ku s1ralarda aç1klama yap1yordur.

4 ORTAK SORULAR 11. Sanatç1 ayn1 zamanda bir arakt1r1c1, bir öcretmen, bir politikac1 olamaz m1? Olur tabi. Ama bu çal1kmalar sanat decil; incelemedir, politikad1r, öcretmenliktir, gazeteciliktir. unlar1 birbirinden ay1rmak gerekir. Sanatç1n1n mücadelesini kendi silah1 ile yapt1c1n1 gözden uzak tutmamak gerekir. Paragraftan akac1daki yarg1lar1n hangisi ç1kar1lamaz? A) Sanatç1, zaman ve emecini kendi alan1nda kullanmal1d1r. ) Her ik kendi yap1s1 ve kokullar1 içinde decerlendirilmelidir. C) Sanatç1, gücünü meydana getirdici eserleriyle gösterir. D) Sanatç1 yetenekli olducu her alanda bakar1l1 olabilir. 1. Montaigne, önyarg1lar1 olsa bile, bunlar1 körün decneci hâline getirmeyen, onlar1 taklakt1rmayan, ender yazarlardan biridir. Denemeler ine baklarken okuyucusuna, kitab1n1n farkl1 olacac1 sözünü vermiktir. Denemeler in her bask1s1nda eserini genikletirken hem gözden geçirir hem de okuducu yeni kaynaklara dayanarak önyarg1lar1n1 elemeye tabi tutar ve yeni denemeler ilave etmekten çekinmez. Paragrafa göre Montaigne için akac1dakilerden hangisi söylenemez? A) KemikleKmiK düküncelerinin olmad1c1 ) Kendini sürekli geliktirdici C) Özgün bir yazar olducu D) Deneme türünün öncüsü olducu 13. Hayat1 yakamaya decer hâle getirmek için gündelik yakam1 ikle doldurmak gerekir. ECer bir kere bok oturmaya al1k1rsan1z, art1k kötü düküncelerden kurtulamaz, huzursuz olursunuz. Kendinizi bir ike vermeniz, ruhunuzu bir heyecana kapt1rman1z, sizi oyalayacak ve hayata gülen gözlerle bakman1z1 saclayacakt1r. Paragrafta vurgulanan dükünce akac1dakilerden hangisidir? A) UCraKlar, insan1 zararl1 düküncelerden uzaklakt1rarak mutlu eder. ) Kendini bir ike kapt1ran, bakka bir Key dükünemez. C) nsan1n kendisine bir ik bulmas1 pek de kolay decildir. D) nsan bir amac1 olducu sürece hayata bacl1 kal1r. 14. ir çaban1n, bir mücadelenin ve yüreklilicin bulunmad1c1 yerde, gerçek insan1n da bütün boyutlar1yla beliremeyececine inan1yorum. nsan ancak olacanüstü bir durumla burun buruna gelirse, gerçek kimlicini ve kendi gerçek boyutlar1n1 görebiliyor. T1pk1 madenlerin saf m1, kat1k1k m1 olducunun, denek tak1na sürtülerek anlak1lmas1 gibi bir Key bu. Paragraf1n ana fikri akac1daki atasözlerinden hangisiyle ifade edilebilir? A) Zora daclar dayanmaz. ) Alt1n atekte insan mihnette belli olur. C) Cefay1 çekmeyen safan1n kadrini bilmez. D) Demircinin can1 demirden berk gerek. 15. Dedikodu yapan kikilerin zevkine ortak olmay1n. Nerede insanlar1n aleyhinde bir konukmaya tan1k olursan1z, oray1 hemen terk edin; duyduklar1n1z1 da hemen unutun. nsanlar1n erdemleri hakk1nda duyduklar1n1z1 ise hat1rda tutun ve bakkalar1na anlat1n. Paragrafta akac1dakilerin hangisinden söz edilmemiktir? A) akkalar1n1 çekiktirmemek gerekticinden ) nsanlar1n iyi özelliklerinin dile getirilmesinden C) EleKtiri yapmamak gerekticinden D) Yanl1K davran1klara ortak olmamak gerekticinden 16. Millî birlik ve beraberlik duygusunu güçlendiren ve KurtuluK SavaK1 n1n kazan1lmas1nda temel etken olan ilke, akac1dakilerden hangisidir? A) Halkç1l1k ) Milliyetçilik C) Devletçilik D) Laiklik 17. Yasalar önünde ekitlici öngörür. Sosyal yakamda her türlü ayr1cal1c1 reddeder. Dayand1C1 esaslardan biri de demokrasidir. az1 özellikleri verilen ilke, akac1dakilerden hangisidir? A) Milliyetçilik ) Devletçilik C) Halkç1l1k D) Cumhuriyetçilik 18. Mustafa Kemal in kamuoyunda Anafartalar Kahraman1 olarak tan1nmas1n1 saclayan savak, akac1dakilerden hangisidir? A) Çanakkale SavaK1 ) Trablusgarp SavaK1 C) alkan SavaK1 D) KurtuluK SavaK1-4-

5 ORTAK SORULAR 19. alkan Antant1 na akac1daki devletlerden hangisi kat1lmam1kt1r? A) Yunanistan ) Romanya C) Türkiye D) ulgaristan 0. AKaC1dakilerden hangisi Atatürk ün, Sanats1z kalan bir milletin hayat damarlar1ndan biri kopmuk demektir. sözü docrultusunda aç1lan ecitim kurumlar1ndan biridir? A) Millî Musiki ve Temsil Akademisi ) Dil ve Tarih - CoCrafya Fakültesi C) Darülfünun D) Yüksek Ziraat Enstitüsü 1. AKaC1dakilerden hangisi, Medeni Kanun un kabulü ile kad1nlara tan1nan sosyal haklardan biri decildir? A) Resmî nikâh hakk1 ) Seçme - seçilme hakk1 C) Mirasta ekitlik D) Meslek sahibi olma hakk1. AKaC1dakilerden hangisi cumhuriyetin ilan1ndan önce gerçeklekmiktir? A) HalifeliCin kald1r1lmas1 ) Tekke ve zaviyelerin kapat1lmas1 C) Saltanat1n kald1r1lmas1 D) Kabotaj Kanunu nun kabul edilmesi 3. lk cumhuriyet hükûmetinin bakbakan1, akac1- dakilerden hangisidir? A) Celal ayar ) Fethi Okyar C) Mustafa Kemal D) smet nönü 4. Sakarya Meydan Muharebesi s1ras1nda Genelkurmay akkanl1c1 görevinde bulunan Türk komutan1, akac1dakilerden hangisidir? A) Fevzi PaKa ) smet PaKa C) Mustafa Kemal PaKa D) Kâz1m Karabekir PaKa 5. Mehmet Akif Ersoy, stiklal MarK1 n1 akac1dakilerden hangisine ithaf etmiktir? A) Türk milletine ) ÖCretmenlere C) Türk ordusuna D) Türk gençlicine 6. Mustafa Kemal in, 3 May1s 190 de kurulan TMM Hükûmeti ndeki görevi, akac1dakilerden hangisidir? A) CumhurbaKkan1 ) Genelkurmay akkan1 C) Millî Savunma akan1 D) Meclis akkan1 7. Mustafa Kemal PaKa, dünya savak tarihine geçen; Hatt1 müdafaa yoktur; sath1 müdafaa vard1r. O sat1h bütün vatand1r. Vatan1n her kar1k toprac1, vatandak1n kan1yla 1slanmad1kça terk olunamaz. Keklindeki emrini, akac1daki savaklardan hangisinde vermiktir? A) Sakarya Meydan Muharebesi ) üyük Taarruz C) akkumandan Meydan Muharebesi D) Çanakkale SavaK1 8. AKaC1dakilerden hangisinde millî cemiyetler birlektirilerek tek çat1 alt1nda toplanm1kt1r? A) Amasya Genelgesi nde ) Sivas Kongresi nde C) Erzurum Kongresi nde D) Misak1millî de 9. AKaC1dakilerden hangisi KurtuluK SavaK1 nda millî bac1ms1zl1k hareketine kark1 mücadele etmiktir? A) Kuvay1milliye ) Heyet-i Temsiliye C) Kuva-y1 nzibatiye D) Müdafaa-i Hukuk Grubu 30. Yeni Türk Devleti nin 0 Ocak 191 de kabul edilen ilk anayasas1, akac1dakilerden hangisidir? A) Mecelle ) Kanunuesasi C) TeKkilat-1 Esasiye Kanunu D) Tekâlif-i Milliye Emirleri 31. Leonarda da Vinci konukmaya baklamadan önce resim çizmeye baklam1k ve daha sonra dünyan1n en ünlü resimlerinden Mona Lisa y1 çizmiktir. u örnek olaya göre akac1dakilerden hangisi docuktan getirilmik, daha sonra ya- Kant1lar1n ve ecitimin sonucunda ortaya ç1kan bireysel farkl1l1kt1r? -5- A) ÖCrenme stilleri ) Zekâ C) Yetenek D) lgi

6 ORTAK SORULAR 3. Ders anlat1rken öcrencilerinin tümünün ayn1 bilgi seviyesine, zekâ kapasitesine ve yetenece sahip olducunu dükünerek ders anlatan bir öcretmen akac1daki gelikim özelliklerinden hangisini ihmal etmektedir? A) GeliKim akamalar hâlinde ilerler. ) GeliKim bir bütündür. C) GeliKim genelden özele ilerler. D) GeliKimde bireysel farkl1l1klar vard1r. 33. ve 34. sorular1 akac1daki tabloya göre cevaplay1n1z. Grup I. Dönem Ortalama St. Sapma Grup II. Dönem Ortalama St. Sapma ilge nin notu I. Dönem II. Dönem Matematik Türkçe Fen ilgisi Tarih CoCrafya Gruba göre konumu decerlendirildicinde; ilge nin II. dönemde en bakar1l1 olducu ders hangisidir? A) Türkçe ) Fen ilgisi C) Tarih D) CoCrafya 34. Gruba göre konumu decerlendirildicinde; ilge nin bakar1 durumu ile ilgili olarak akac1dakilerden hangisi docru decildir? A) Tüm derslerin ortalamas1nda her iki dönemde ekit düzeyde bakar1l1d1r. ) Fen ilgisi dersinde bakar1s1 II. Dönemde daha yüksektir. C) Tüm derslerin ortalamas1nda II. Dönemde daha bakar1l1d1r. D) Tarih Dersinde I. Dönemde daha bakar1l1d1r. 35. Madde kökü olumsuz soru kipinde test maddelerinin haz1rlanmas1ndaki amaç nedir? A) Daha çok olgusal bilgileri ölçmek ) ÖCrencilerin ayr1nt1lara ne ölçüde dikkat etticini ölçmek C) elli bir yönüyle dicerlerinden ayr1lan bir ögeyi ay1rt edebilmeyi ölçmek D) Daha çok ezbere dayal1 olmayan, analiz, sentez ve öteleme düzeyinde bilgileri ölçmek 36. Yaz1l1 yoklamalarda tercihli (seçimlik) sorular1n kullan1lmas1 ile ilgili olarak akac1daki ifadelerden hangisi docru decildir? A) Soru say1s1 artacac1ndan sorular1n ölçülmek istenen evreni temsil gücü artar. ) Tercihli sorular öcrenciye psikolojik olarak rahatl1k saclar. C) Derste tercihli konular1n bulunducu durumlarda bile tercihli soru sormaktan kaç1- n1lmal1d1r. D) Tercihli sorular sorulmas1 yaz1l1 yoklama puanlar1n1n güvenirlicini dükürür. 37. Test türünün seçiminde en belirleyici etken akac1dakilerden hangisidir? A) Kullan1labilecek süre ) Puanlama kolayl1c1 C) Testin maliyeti D) Ölçülecek özelliklerin nitelici 38. Soru cevap yönteminde sorular1n etkin olmas1 için sorular nas1l olmal1d1r? A) ir sonraki soruya ipucu saclamal1d1r. ) K1sa ve anlak1l1r olmas1 laz1md1r. C) Ayr1nt1y1 kapsamal1d1r. D) Cevab1 ima etmelidir. 39. Zaman aç1s1ndan en ekonomik yöntem hangisidir? A) Soru- cevap ) Problem çözme C) Anlat1m D) Gözlem gezisi 40. Grup tart1kmas1 yönteminde iki önemli husus nedir? -6- A) Aç1k bir amaç ve ön haz1rl1kt1r. ) ÖCretmenin haz1rl1c1 ve ön incelemesidir. C) as1l1 materyalleri haz1rlama ve U Keklinde oturma düzenidir. D) Yeterli zaman ve görsel ikitsel araç saclanmas1d1r.

7 ORTAK SORULAR 41. Gösteri yönteminde dikkat edilecek en önemli husus nedir? A) ÖCretim sorumlulucunun tamamen öcretmende olmas1n1 saclamakt1r. ) ütün öcrencilerin rahatl1kla görmesini saclamakt1r. C) Göster ve anlat ilkesini uygulamakt1r. D) Gösteri s1ras1nda öcrencinin not tutmak zorunda b1rak1lmamas1d1r. 4. ir öcretmen, iyi bir ders plan1 haz1rlayabilmek için neleri göz önünde bulundurmal1d1r? A) ÖCrenci, fiziki ortam, konu ) Konu, kokullar, fiziki ortam C) ÖCrenci, konu, kokullar D) ÖCrenci, fiziki ortam, kokullar 43. AKaC1dakilerden hangisi öcrenme-öcretme ortam1n1n olukturulmas1na yard1mc1 olabilecek önerilerden biri olarak kabul edilemez? A) ÖCrencilerin merak1n1 diri tutmak ) ÖCrencileri girikken olmaya yüreklendirmek C) ÖCrencilere kendi bak1k aç1lar1n1 olukturmaya izin vermek D) ÖCrencilere nas1l dükünmeleri gerekticini aç1kça vurgulamak 44. S1n1fta etkili bir yönetim için öcretmenin sahip olmas1 gereken en öncelikli özellik akac1dakilerden hangisidir? A) Ailelerle sacl1kl1 iletikim kurmak ) ireysel farkl1l1klar1 dikkate almak C) MeslektaKlar1yla iyi geçinmek D) Yaz1l1 kurallar1 her zaman uygulamak 45. ÖCrencilerinin, bac1ms1zl1c1n1 cesaretlendiren bir öcretmen, onlar1n hangi tür ihtiyac1n1 kark1lamaktad1r? A) Kendini gerçeklektirme ) Güvenlik-korunma C) Kendine sayg1 D) Fiziksel 46. Demokratik bir lider olarak öcretmen akac1dakilerden hangisini yapmaktan çekinir? 47. irçok defa ik bakvurusunda bulunan ve hepsinden geri çevrilen Ahmet, yakad1c1 bu olumsuz deneyimlerden sonra bir daha ik bakvurusu yapmamaya yemin etmiktir. Ahmet in durumu için akac1dakilerden hangisi söylenebilir? A) Zincirleme ) Kendini docrulayan kehanet C) ÖCrenilmiK çaresizlik D) Sistematik duyars1zlakt1rma 48. Yap1lan bir arakt1rmaya göre, okullarda güvenlik amac1 ile kullan1lan kameralar1n aç1k bir yere konmas1 kameran1n gizlenmesinden daha cayd1r1c1 olducu ortaya ç1km1kt1r. Gerek okul içinde gerek okulun çevresinde meydana gelen suçlarda azalma görülmüktür. Kolhberg e göre dükünüldücünde kameran1n görünür bir yerde olmas1ndan dolay1 suç iklemeyi dükünen kikilerin bu davran1klar1ndan vazgeçmeleri ahlak gelikiminin hangi evresiyle ilgilidir? A) KiKiler aras1 uyum evresi ) Ceza itaat evresi C) Kanun düzen evresi D) Araçsal ilikki evresi 49. AKaC1dakilerden hangisi, ecitim kurumlar1n1n toplumsal iklevlerinden biri decildir? A) Kültürü geliktirmek ) Topluma lider yetiktirmek C) Toplumsal kültürü aktarmak D) nsanlara ik temin etmek 50. Milli ECitim Temel Kanunu na göre öcretmenlik formasyonunu olukturan temel öceler akac1- dakilerden hangisinde birlikte verilmiktir? A) Genel kültür, alan bilgisi, öcretmenlik meslek bilgisi ) Genel kültür, alan bilgisi, ecitim felsefesi C) Genel kültür, öcretmenlik meslek bilgisi, özel yetenek D) Genel kültür, öcretmenlik meslek bilgisi, yabanc1 dil A) ÖCrencilerin görükünü al1r. ) Yap1lacak ikler konusunda öcrencilerle uzlak1r. C) Çal1Kma düzenlerini seçme hakk1 tan1r. D) Görevleri öcrencilere kendisi dac1t1r. -7-

8 ORTAK SORULAR 51. ECitim, kas1tl1 olarak, istendik öcrenmeleri olukturma sürecidir. stendik öcrenmelerin gerçeklekmesi ise, ecitim durumlar1n1n bireyin gelikim ve öcrenme özelliklerine göre düzenlenmesi ve uygulanmas1 ile mümkündür. Yukar1da verilen bilgilere göre, ecitim sürecinde akac1daki bilim alanlar1ndan hangisinin bulgular1ndan yararlan1lmaktad1r? A) iyoloji ) Sosyoloji C) Psikoloji D) Felsefe 5. Pragmatist felsefeyi temel alan iki ecitim ak1m1, akac1daki seçeneklerden hangisinde docru olarak verilmiktir? A) Politeknik ECitim - Yeniden Kurmac1l1k ) lerlemecilik - Esasicilik C) Daimicilik - Politeknik ECitim D) lerlemecilik - Yeniden Kurmac1l1k 54. AKaC1dakilerden hangisi, Türk Milli ECitiminin temel ilkelerinden biri decildir? A) Genellik ) ECitim hakk1 C) Merkezden yönetim D) Yöneltme 55. ÖCretmen ve öcretmenlik mesleciyle ilgili olarak, akac1dakilerden hangisi yanl1kt1r? A) ÖCretmen, kendi alan1ndaki bilgiyi aktaran kikidir. ) ÖCretmenlik, bir uzmanl1k meslecidir. C) ÖCretmen, devletin ecitim politikas1n1 uygulamaya koyan kikidir. D) ÖCretmen, öcrencinin biliksel ve duyuksal gelikimine katk1da bulunan kikidir. 53. Planlamaya ilikkin olarak, akac1da verilen bilgilerden hangisi yanl1kt1r? A) Planlama, ekonomik sorunlar1n çözümüne katk1 saclar. ) Planlama, k1t kaynaklar1n etkin kullan1m1n1 saclar. C) nsan kaynac1n1n geliktirilmesinde planlama zorunludur. D) Planlama, ekonomik kalk1nma için yeterlidir. ORTAK SORULAR TT. ÖZEL ALAN (RAN') LGS SORULARINI CEVAPLAYALRSNZ. -8-

9 FEN LSELER, SOSYAL LMLER LSELER, SPOR LSELER, EDEN ETM 56. AKaC1dakilerden hangisi filesiz oynanan bir raket oyunudur? A) Tenis ) adminton C) SkuaK D) Masa tenisi 57. AKaC1daki spor dallar1ndan hangisi dicerlerinden farkl1d1r? A) Çim hokeyi ) Masa tenisi C) adminton D) Tenis 58. AKaC1dakilerden hangisi bir dacc1l1k malzemesi decildir? A) Karabina ) Sikke C) Takoz D) Iskota ipi 59. Harita ve pusula eklicinde yar1kmal1 olarak yap1lan spor dal1 akac1dakilerden hangisidir? A) Treking ) Orientiring C) owling D) Rafting 60. ir basketbol müsabakas1nda hücum eden tak1m taraf1ndan say1ya dönük kullan1lan topun çemberden dönmesi hâlinde, ayn1 tak1m oyuncusu taraf1ndan havada kontrol alt1na al1nmas1 akac1dakilerden hangisi ile ifade edilir? A) Zone ) Fast reak C) Savunma Rebound D) Hücum Rebound 61. Futbolda FIFA kurallar1na göre resmi bir maç süresi içinde bir tak1m en fazla kaç oyuncu deciktirebilir? A) 1 ) C) 3 D) 4 6. asketbol oyun süresi içerisinde bir oyuncunun kaç faul hakk1 vard1r? A) 6 ) 5 C) 4 D) ayanlarda atletizm müsabakalar1nda akac1dakilerden hangisi bulunmaz? A) Çekiç ) Üç ad1m atlama C) 3000 m engelli D) 100 m engelli 64. Maraton kokusunda hangi temel motorik özellik daha çok önem tak1maktad1r? A) Kuvvette devaml1l1k ) Kuvvet C) Esneklik D) Dayan1kl1l1k 65. Kolesterol, hormon, zehirli safra maddeleri, yac ve penisilin gibi baz1 ilaçlar1 kendine baclayarak tak1ma iklemi yapan kan proteini hangisidir? A) Trombosit ) Albümin C) Lipo protein D) Amino asit 66. Kemik ilicinde olukan hücresel ve hümoral bac1k1kl1l1k sisteminden sorumlu kan hücrelerine ne denir? A) Lokosit ) Trombosit C) Eritrosit D) Alyuvarlar 67. Pericardin inflamasyonu sonucu olukan s1v1 art1k1na ne denir? A) urcitis ) Ödem C) Pericarditis D) Hiperhidrasyon 68. Organlar1n beslenme bozuklucu kaslarda ise hareketsizlik sonucu görülen erime ve zay1flamaya ne denir? A) Artrophy ) Hypertdrophy C) Sarkomer D) Tonus 69. Ara maddelerini elastik liflerin olukturducu k1k1rdak doku akac1dakilerden hangisidir? A) Lifli k1k1rdak ) Elastik k1k1rdak C) Hyalin (Keffaf) k1k1rdak D) Fibroz k1k1rdak 70. Kemik sacl1c1 için kan içerisindeki Ca+ kemik mineral içericinin kullan1lmas1n1 saclayan hormon hangisidir? A) Parathyroid - Calcitonin ) Adrenalin - Epinefrin C) Asetilkolin - D vitamini D) Ostrojen - Testosteron -9-

10 FEN LSELER, SOSYAL LMLER LSELER, SPOR LSELER, 71. öbreklerin toplay1c1 kanallar1n1 olukturan epitel doku hücrelerinin yap1sal Kekli nedir? A) Silindirik Epitel Doku Hücresi ) Kübik Epitel Doku Hücresi C) Yass1 Epitel Doku Hücresi D) DeCiKken Epitel Doku Hücresi 7. Ana eksen ve düzlemlere paralel olarak uzanan eksen ve düzlemlere ne ad verilir? A) Kardinal eks-düzlem ) Sekonder eks-düzlem C) iaksial eklem D) Transvers eksen 73. arfiks aletinde, kollar1n birbiri üzerinden çapraz olarak geçmesi ve düz tutuklu devirlerden ters tutuklu devirlere geçikte kullan1lan tutuk Kekli akac1dakilerden hangisidir? A) Düz tutuk ) Kar1K1k tutuk C) Kartal tutuk D) Çapraz tutuk 74. Serisinde duruk hareketi bulunmayan erkek yar1kma aleti akac1dakilerden hangisidir? A) Paralel aleti ) arfiks aleti C) Halka aleti D) Yer aleti 75. Olimpik olarak bayan ve erkek yar1kma aletlerinin say1s1 akac1dakilerden hangisidir? A) 4-4 ) 4-5 C) 4-6 D) Mekik çal1kmas1 öncelikle hangi kas grubuna yönelik bir çal1kma Keklidir? A) Kol kaslar1na ) S1rt kaslar1na C) Kar1n kaslar1na D) oyun kaslar1na 77. Alan kullan1m1nda akac1daki dizilik seçeneklerinden hangisi mevcudu 40 kikilik bir s1n1f için uygun decildir? A) GeniK kolda dizilik ) Dairede dizilik C) Derin kolda dizilik D) DaC1n1k dizilik 78. irerli genik kol s1ralanmas1nda, bireyler aras1ndaki bokluca ne ad verilir? A) Mesafe ) Aral1k C) S1ra geniklici D) S1ra derinlici 79. AKaC1dakilerden hangisi, sacl1kl1 ve uzun ömürlü olman1n kontrol edilemeyen faktörlerindendir? A) Kal1t1m ) Fiziksel çevre C) SaCl1k bak1m servisleri D) Düzenli yakam al1kkanl1klar1 80. Ülkemizde sacl1kl1 yakam için sporun yap1lma sebepleri aras1nda akac1dakilerden hangisi ilk s1ray1 al1r? A) Solunum sistemi rahats1zl1klar1 ) DolaK1m sistemi problemleri C) Ktahs1zl1k D) 'ikmanl1k 81. ir sporcu ne kadar yetenekli olursa olsun akac1dakilerden hangisine ihtiyac1 vard1r? A) yi bir zihinsel antrenmana ) yi bir dikkat ve alg1ya C) yi bir taktice D) yi bir antrenöre 8. AKaC1dakilerden hangisi antrenör ve sporcu ikbirlicinin bakar1l1 olmas1 için önemli faktörlerdendir? A) Antrenörün kikilici - Antrenörün çal1kma yöntemleri ) Sporcunun alan bilgisi - Antrenörün alan bilgisi C) Antrenörün decikebilirlici - Sporcunun docru hedefleri D) Antrenör ve sporcunun spor bilimlerini takip etmesi - Hakem ve psikologlar1n bilgilerini takip etme 83. AKaC1dakilerden hangisi s1cak ve günek çarpmas1n1n belirtisi decildir? A) Terleme görülür ) Kusma görülür C) Görme bozuklucu D) stemsiz hareketler 84. Vücudun tabii deliklerinden veya sonradan olukan yaralardan kan1n vücut d1k1na ç1kmas1, hangi kanamay1 ifade eder? A) Arter kanamas1 ) Ven kanamas1 C) ç kanama D) D1K kanama -10-

11 FEN LSELER, SOSYAL LMLER LSELER, SPOR LSELER, 85. Genellikle üst solunum yolu enfeksiyonlar1 s1ras1nda, virüslerin elmac1k kemikleri ve aln1n alt1ndaki bokluklara yerlekmesi ve iltihapland1rmas1 sonucu meydana gelen hastal1k akac1dakilerden hangisidir? A) Diyabet ) Tetanos C) Sinüzit D) Varis 86. AKaC1dakilerden hangisi hem insanda hem de hayvanda görülen hastal1klardan decildir? A) Hepatit ) Kuduz C) Veba D) 'arbon 87. AKaC1dakilerden hangisi kramplar1n tedavisinde uygulanmaz? A) Germe ) SoCuk kompres C) S1cak kompres D) Masaj 88. AKaC1dakilerden hangisi pes planus ile ayn1 anlam1 ifade eder? A) el çukurlucu ) Kamburluk C) Taban çökmesi D) Düz tabanl1k 89. AKaC1daki kelimelerden hangisi yüzeysel kanama ile ayn1 anlam1 ifade eder? A) Hematom ) Hematroz C) Hidrartroz D) Ekimoz 90. Uygulamada birbirine bacl1, birbirini takip eden haz1rl1k (Is1nma) bölümü, ana bölüm ve bitirik bölümü akac1dakilerden hangisi ile docrudan ilikkilidir? A) Y1ll1k antrenman plan1 Periyodlama ) Günlük bir antrenman plan1 C) Haftal1k antrenman plan1 D) Çerçeve plan 94. Kas kas1lmas1 için ilk enerji kaynac1 akac1dakilerden hangisidir? A) ATP ) Karbonhidrat C) Glikoz D) YaC 95. Asit-az dengesi ile ilgili olarak akac1dakilerden hangisi yanl1kt1r? A) ph deceri 0-14 aras1ndad1r ve kan1n (arter) ph 1 7,4 tür. ) ph hidrojen iyonlar1n1n konsantrasyonudur. C) ph dükerse asidosiz olukur. D) ph dükerse alkolosiz olukur. 96. AKaC1dakilerden hangisi ATP-PC sisteminin özelliklerinden decildir? A) Laktik asit olukur. ) Enerji üretimi s1n1rl1d1r. C) 1-10 sn lik aktivitelerde kullan1l1r. D) ATP resentezi için sadece PC kullan1l1r. 97. AKaC1dakilerden hangisi h1zl1 toparlanma safhas1 ile ilgili decildir? A) Alaktasit O borcu olarak adland1r1l1r. ) O tüketimi h1zla düker. C) Laktik asit uzaklakt1r1l1r. D) -3 dakika sürer. 98. AKaC1dakilerden hangisi Tip II (FT) kaslar için söylenemez? A) Çabuk yorulurlar. ) Oksidatif yetenekleri yüksektir. C) Anaerobik özellici yüksektir. D) Yüksek glikolitik enzim aktivitesine sahiptirler. 99. AKaC1dakilerden hangisi kas hipertrofisi için söylenebilir? 91. Yükseklik antrenmanlar1n1n süresi en az kaç hafta olmal1d1r? A) ) 3 C) 4 D) 5 9. Yükseklik antrenmanlar1 için uygun olan yükseklik kaç metre olmal1d1r? A) 1500 ) 1800 C) 400 D) ir insan1n zorlayabilececi kalp at1m say1s1n1n (KAS) en üst s1n1r1 kaçt1r? A) 10 at1m/dk ) 140 at1m/dk C) 150 at1m/dk D) 180 at1m/dk -11- A) Lif say1s1 artar. ) Mitokondri say1s1 azal1r. C) Miyofibrillerin say1s1 decikmez. D) Sürat ve kuvvet antrenmanlar1 sonucu daha çok FT liflerinde görülür AKaC1dakilerden hangisi kalbin uyar1 ve ileti sistemi ile ilgilidir? A) Atrioventriküler dücüm ) Sinoatrial dücüm C) Purkinje sistemi D) His demeti TEST TT. CEVAPLARINIZI KONTROL EDNZ.

12 FEN LSELER, SOSYAL LMLER LSELER, SPOR LSELER, 56. Yaprakta, YOLOJ I- Palizat parankimas1 hücreleri II- Sünger parankimas1 hücreleri III- Floem hücreleri IV- Stoma hücreleri gibi yap1lardan hangileri 1K1k enerjisini, kimyasal bac enerjisine çevirebilen organellere sahiptir? A) I - II ) I - III C) I - II - IV D) II - III - IV 57. Hücreleri aras1nda hücresel bir ara madde içeren doku akac1dakilerden hangisidir? A) ac doku ) Epitel doku C) Sinir doku D) Kas doku 58. Mitoz bölünme ile ayn1 kal1t1m materyaline sahip iki hücrenin olukmas1n1n temelini tekkil eden en önemli neden akac1dakilerden hangisidir? A) ir çekirdekten iki çekirdek olukmas1 ) Her kromozomun iki kromatitli hâle gelmesi C) Kromatitlerin birbirinden ayr1lmas1 D) DNA moleküllerinin kendilerini eklemesi 59. AKaC1daki olaylardan hangisi hücre döngüsünün sadece S evresinde gerçeklekir? A) RNA sentezi ) DNA dublikasyonu C) Çekirdek bölünmesi D) Protein sentezi 60. AKaC1daki bitkilerin hangisinde mayoz bölünme ile ekey gametleri meydana gelir? A) Kara yosunu ) Papatya C) ECrelti D) Alg 61. AKaC1da verilenlerden hangisi sosyal topluluk olukturmaz? A) Kar1nca ) Ar1 C) Termit D) Karasinek 6. AKaC1da verilen canl1lardan hangisi çekirdekler, belirli bir ac1z ve anüs gibi organize olmuk yap1lar1yla dicerlerinden daha gelikmiktir? A) Paramecium ) Euglena C) Mastigophora D) Amip 63. AKaC1da verilen organizmalardan hangisi uyku hastal1c1 yapar? A) Glossina ) Leischmania C) Trypanasoma D) Entamoeba 64. AKaC1daki familyalardan hangisi monokotiledon alt s1n1f1na aittir? A) Fagaceae ) etulaceae C) Liliaceae D) Rosaceae 65. I- Algler II- Sporlu bitkiler III- Tohumlu bitkiler Yukar1da verilen canl1 gruplar1ndan hangilerinin tüm üyeleri iletim demeti bulundurmazlar? A) Yaln1z I ) Yaln1z II C) I - III D) II - III 66. AKaC1da verilen bakteri gruplar1ndan hangisi sahip olducu özel enzimlerinden dolay C gibi yüksek s1cakl1k decerlerinde denatüre olmadan yakayabilir? A) Psikrofil bakteriler ) Termofil bakteriler C) Mezofil bakteriler D) Termostatik bakteriler 67. akterilerin genetik yap1s1yla ilgili olarak akac1da verilen ifadelerden hangisi yanl1kt1r? A) Tek bir atadan bölünerek olukan kolonideki bireyler ayn1 genotiptedir. ) Genetik materyalleri tek bir kromozom içinde bulunur. C) DNA lar1nda genlerin aras1na giren diziler (intronlar) bulunur. D) Tüm canl1lar gibi ayn1 genetik kodu kullan1rlar. -1-

13 FEN LSELER, SOSYAL LMLER LSELER, SPOR LSELER, 68. Ksilem Floem 73. Fotosentezin karanl1k devresinde akac1dakilerden hangisi gerçeklekmez? 'ekli verilen iletim demeti tipi akac1dakilerden hangisidir? A) Hadrosentrik demet ) ikollateral demet C) Kollateral demet D) Radyal demet 69. AKaC1dakilerden hangisi bakka tipi meyvedir? A) Kay1s1 ) ViKne C) Erik D) Üzüm 70. AKaC1dakilerden hangisi monoik (bir evcikli) bitkinin tan1m1d1r? A) ir çiçekte erkek ve diki organlar1n birlikte bulunmas1d1r. ) ir çiçekte erkek veya diki organlardan yaln1zca bir tanesinin bulunmas1d1r. C) ir bitkide ayn1 birey üzerinde hem erkek hem de diki çiçeklerin bulunmas1d1r. D) ir bitkide ayn1 birey üzerinde hermafrodit çiçeklerle beraber tek ekeyli çiçeklerin bulunmas1d1r. 71. itkilerde akac1dakilerden hangisi bir tropizma hareketi decildir? A) Tek yönden gelen 1K1k kaynac1na yönelen ayçiçeci bitkisindeki hareket ) Lale tomurcucunun C tan daha s1cak bir odada aç1lma hareketi C) Kökün toprakta neme docru hareketi D) Fasulye fidan1n1n s1r1ca sar1lma hareketi 7. Oksijenli solunumda ATP üretilirken hidrojen atomlar1 ve elektronlar1, elektron tak1ma sisteminde (ETS) hangi yolu izler? A) NAD FAD CoQ Sitokromlar ) FAD NAD Sitokromlar CoQ C) Sitokromlar CoQ NAD FAD D) CoQ NAD Sitokromlar FAD A) ATP kullan1lmas1 ) O aç1ca ç1kmas1 C) Karbonhidrat üretilmesi D) NADPH kullan1lmas1 74. itkilerin herhangi bir mekanik etki ile yaralanmas1 sonucu, yara bölgesinden s1v1 Kekilde su kaybetmesine ne ad verilir? A) Eksudasyon ) Sekresyon C) Gutasyon D) Transpirasyon 75. AKaC1da kapal1 tohumlu bitkilerde üreme s1ras1nda olukan baz1 yap1lar ve kromozom say1lar1na ilikkin yap1lan eklektirmelerden hangisi yanl1kt1r? A) Endosperm 3n ) Megaspor n C) Generatif çekirdek n D) Polar çekirdek n 76. nsanda akac1dakilerden hangisi embriyonun endoderm tabakas1ndan meydana gelmez? A) KaraciCer ) Pankreas C) drar kesesi D) öbrekler 77. Spermatogenez olay1nda, I. mayoz bölünme evresi sonucunda akac1dakilerden hangisi olukur? A) Spermatogonium ) Primer spermatosit C) Sekonder spermatosit D) Spermatit 78. AKaC1dakilerin hangisinde verilenlerin tamam1 kuklarda, embriyo gelikimiyle olukan koruyucu örtülerdir? A) Vitellüs kesesi - Allontoyis zar1 ) Koriyon zar1 - Amniyon zar1 C) Vitellüs kesesi - Allontoyis zar1 - Kalker yap1l1 kabuk D) Koriyon zar1 - Amniyon zar1 - Kalker yap1l1 kabuk -13-

14 FEN LSELER, SOSYAL LMLER LSELER, SPOR LSELER, 79. AKaC1da verilen vücut yap1lar1n1n hangisinde azotlu metabolik at1klar1n oran1 dicerlerinden daha azd1r? A) Aort ) KaraciCer atardamar1 C) öbrek atardamar1 D) öbrek toplardamar1 80. Pankreas ve özellikleriyle ilgili olarak akac1da verilen ifadelerden hangisi yanl1kt1r? A) Acini bölümü enzimlerin sentezlenmesi ve sal1nmas1ndan sorumludur. ) Langerhans adac1klar1ndan insülin ve glukagon salg1lan1r. C) Pankreas salg1s1 mideden gelen asit özellikli kimusu nötralize eder. D) Pankreastan salg1lanan sekretin hormonu, ince bac1rsaklardan lipaz ve peptidaz salg1lanmas1n1 uyar1r. 81. Kalbin sistol ve diyastol hareketlerinde akac1- dakilerden hangisi görev yapmaz? A) Perikard ) S.A dücüm C) A.V dücüm D) Miyokard 8. Sinir hücrelerinde impuls iletimi ile ilgili olarak akac1da verilenlerden hangisi docru decildir? A) ir uyaran1n impuls olukturabilmesi için nöron polarize durumda olmal1d1r. ) mpuls iletimi s1ras1nda ATP tüketim h1z1 artar. C) mpuls iletimi miyelinsiz nöronlarda miyelinli nöronlara oranla daha h1zl1d1r. D) ir nörondan dicerine impuls iletimi s1ras1nda nörotransmitter maddeler kullan1l1r. 83. ir kurbacaya çok zay1f elektrik uyar1m1 yap1ld1c1nda sadece uyar1m1n uyguland1c1 taraftaki bacac1n kas1ld1c1 gözleniyor. Kuvvetli bir elektrik ak1m1 kark1s1nda ise kark1 taraftaki bacac1n da kas1lmaya baklad1c1 gözleniyor. u durumla ilgili; I- Zay1f elektrik ak1m1 verildicinde sadece elektrik ak1m1n1n uyguland1c1 taraftaki motorik sinirler uyar1lm1kt1r. II- Duyu sinirleri omurilik içerisinde sadece kendi taraf1ndaki sinirlerle decil, kark1 taraftaki motorik sinirlerle de sinaps yapabilir. III- Uyar1n1n Kiddetine göre daha fazla tepki organ1 harekete geçebilir. aç1klamalar1ndan hangileri yap1labilir? A) Yaln1z II ) I - II C) I - III D) I - II - III 84. skelet kaslar1n1n kas1lmas1 s1ras1nda meydana gelen, I- Sinaptik bokluca asetilkolin salg1lanmas1, II- Sarkomerin boyunun k1salmas1, III- Sarkoplazmik retikulumdan Ca ++ iyonlar1n1n sal1nmas1 olaylar1n1n gerçeklekme s1ras1 nas1l olmal1d1r? A) I - II - III ) I - III - II C) III - I - II D) III - II - I 85. ir populasyondaki bask1n fenotipli bireylerin frekans1, Hardy-Weinberg ekitlicine göre hangi formülle hesaplanabilir? A) 1 - q ) p + pq C) q + pq D) 1 - p 86. Kan plazmas1nda yaln1z anti - A antikoru bulunduran Alyuvar hücre zar1nda yaln1z antijeni bulunduran bir kiki hangi kan gruplar1na kan verebilir? A) - A ) 0 - A C) A - A D) - A 87. AKaC1da genotipleri verilen zigotlardan hangisinin yakamas1 beklenmez? A) 44 + X ) 44 + XXX C) 44 + Y D) 44 + XYY 88. I- Hemofili II- al1k pulluluk III- Yap1K1k parmakl1l1k Yukar1dakilerden hangileri holandrik genlerin etkisiyle ortaya ç1kar? A) Yaln1z I ) Yaln1z III C) I - II D) II - III 89. AKaC1daki olaylar1n hangisinde zardaki tak1y1c1 proteinler; glikoz, aminoasit gibi moleküllerin çok yocun olduklar1 doku s1v1s1ndan, az yocun olduklar1 sitoplazmaya al1nmas1nda aktif rol oynar? A) KolaylaKt1r1lm1K difüzyon ) Aktif tak1ma C) Endositoz D) Osmoz -14-

15 FEN LSELER, SOSYAL LMLER LSELER, SPOR LSELER, mol glikoz ile baklayan oksijenli solunumda oksidatif fosforilasyon ile kaç ATP üretilir? A) 6 ) 10 C) 30 D) Hücrede kamç1 veya kirpiklerin taban k1sm1nda yer al1p bunlar1n hareketini saclayan organel hangisidir? A) Desmozom ) Mikrozom C) Ribozom D) Kinetozom 9. AKaC1dakilerden hangisi kloroplast ve mitokondride görülen ortak özelliklerden biri decildir? A) Protein sentezleyebilme ) Monosakkarit üretebilme C) Fosforilasyon yapabilme D) Kendine özgü yönetici moleküllere sahip olma 93. AKaC1daki ekosistemlerden hangisi birim alan bak1na en dükük birincil üretime sahiptir? A) Tropikal yacmur ormanlar1 ) Tuzlu sazl1klar C) Okyanusun aç1k bölgesi D) Mercan resifleri 94. ir göl ekosisteminde akac1daki canl1 gruplar1ndan hangisinin ilk önce ortadan kalkmas1, ekosistemin uzun zaman bac1ms1z olarak varl1- C1n1 sürdüremeyip, zamanla ortadan kalkmas1na sebep olur? A) Algler ) Küçük omurgas1zlar C) Zooplanktonlar D) al1klar 95. AKaC1dakilerden hangisi populasyona örnektir? A) ir ormanda yakayan tüm hayvanlar ) ir adadaki tüm bitkiler C) ir denizdeki canl1lar D) ir kovandaki ar1lar 96. AKaC1dakilerden hangisi Gloger Kural1n1 aç1klar? A) Canl1larda renk olukumunda çevre ve kal1tsal faktörler etkilidir. ) Ortam s1cakl1c1 hayvanlar1n vücut büyüklücünü tayin eder. C) S1cak kanl1 hayvanlar1n socuk iklimlerde yakayan akrabalar1na göre baz1 k1s1mlar1 küçüktür. D) Populasyonlar1n dac1l1k1nda birey say1s1, besin ve docal afetler etkilidir. 97. AKaC1da bir DNA parças1 verilmiktir. u parça üzerinden sentezlenecek mrna n1n üçüncü kodonu akac1dakilerden hangisidir? ACG CCG TGC TAG A) TAC ) ACG C) CGG D) UGC 98. ir hücrede belirli bir proteinin sentezinden sorumlu mrna molekülü var ise, bu proteinin tekrar sentezlenebilmesi için; I- Replikasyon II- Transkripsiyon III- Translasyon olaylar1ndan hangilerinin gerçeklekmesi zorunlu decildir? A) Yaln1z I ) Yaln1z III C) I - II D) II - III 99. Yap1s1nda normal (N 14 ) azotlu DNA içeren bir bakteri, ac1r azotlu nitrat (N 15 O 3 ) bulunduran besiyerinde üç kez bölünüyor. unun sonucunda olukan bakterilerin DNA tipleri ve oranlar1 hangisinde verilmiktir? A) % 5 N 14 N 15 ; % 75 N 15 N 15 ) % 1,5 N 14 N 15 ; % 87,5 N 15 N 15 C) % 1,5 N 14 N 14 ; % 87,5 N 15 N 15 D) % 5 N 14 N 14 ; % 75 N 15 N Kal1t1m materyalinin yap1sal s1ras1 hangisinde verilmiktir? A) Gen DNA Üçlü Kifre Nükleotit ) Nükleotit Üçlü Kifre Gen DNA C) DNA Üçlü Kifre Nükleotit Gen D) Üçlü Kifre DNA Gen Nükleotit -15- TEST TT. CEVAPLARINIZI KONTROL EDNZ.

16 FEN LSELER, SOSYAL LMLER LSELER, SPOR LSELER, CORAFYA 56. AKaC1dakilerden hangisi heyelan set göllerinden biridir? A) Mogan Gölü ) Hazar Gölü C) Zinav Gölü D) KöyceCiz Gölü 57. EskiKehir il merkezinin kuzeydocusunda yer al1p Yukar1 Sakarya ile at1 Karadeniz bölümleri aras1ndaki ortak s1n1r1n bir k1sm1n1 da olukturan daclar1n ad1 nedir? A) Küre DaClar1 ) KöroClu DaClar1 C) Ilgaz DaClar1 D) Sündiken DaClar1 58. Ülkemiz tar1m1nda önemli yere sahip ovalar ve bu ovalar1n olukumuna katk1da bulunan akarsular hangi seçenekte yanl1k eklektirilmiktir? Ova Akarsu A) Silifke ovas1 Göksu ) Selçuk ovas1 Gediz C) alat ovas1 üyük menderes D) Karasu ovas1 Sakarya 61. Salihli yak1nlar1nda yer al1p Lidya krall1c1n1n bakkentlicini de yapm1k, Artemis Tap1naC1 ile ünlü turistik decere sahip tarihi yerlekme akac1dakilerden hangisidir? 6. Kuzey A) Priene ) Efes C) Milet D) Sardes (sard) Sakarya Ovas1 KöroClu daclar1 Yukar1da kuzey-güney yönünde sadelektirerek çizilen profil, Türkiye haritas1nda verilen hatlardan hangisine aittir? K Sündiken daclar1 M Sultan daclar1 ECirdir gölü KARADENZ P S Antalya Körfezi Güney 59. AKaC1daki ilçelerden hangisi Trakya Yar1madas1 nda yer al1r? A) Lapseki ) Eceabat C) Çan D) Ayvac1k L N AKDENZ R T km 60. A) K- L ) M - N C) P - R D) S - T Mar. öl. Ankara I Karadeniz ölgesi Sivas 63. AKaC1dakilerden hangisi, KuKadas1 Körfezi aç1klar1nda yer alan ve Türkiye ye dicerlerinden daha yak1n olan adad1r? Ege öl. Tuz gölü Konya II III IV Akdeniz ölgesi DoCu And. öl. A) Sisam Adas1 ) Sak1z Adas1 C) stanköy Adas1 D) Rodos Adas1 64. AKaC1dakilerden hangisi F1rat Nehri üzerinde kurulan barajlardan biridir? Yukar1daki haritada numaraland1r1larak verilen il merkezleri hangi seçenekte docru s1ralanm1kt1r? A) Devegeçidi araj1 ) Menzelet araj1 C) irecik araj1 D) Il1su araj1 I II III IV A) K1rKehir Aksaray NevKehir Kayseri ) K1rKehir NevKehir Kayseri Aksaray C) NevKehir Aksaray K1rKehir Kayseri D) Aksaray K1rKehir Kayseri NevKehir -16-

17 FEN LSELER, SOSYAL LMLER LSELER, SPOR LSELER, 65. Türkiye nin cocrafi konum özellikleriyle ilgili akac1da verilenlerden hangisi yanl1kt1r? A) Kuzey-güney yönünde kuk uçuku mesafeler yaklak1k km ler aras1nda decikir. ) DoCu-bat1 docrultusunda kuk uçuku en uzak mesafe yaklak1k 1570 km kadard1r. C) Yüzölçümünün %9 u Avrupa, %91 i Asya K1t a s1nda yer al1r. D) Kara s1n1rlar1n1n toplam uzunlucu 753 km dir. 66. Türkiye 000 y1l1 toplam nüfusunun genik aral1kl1 yak dilimlerine göre oransal dac1l1m1 yaklak1k olarak akac1dakilerden hangisindeki gibidir? YaK 0-14 YaK YaK 65 + YaK Di lim leri % % % A) ) C) D) Son yap1lan (000 y1l1) nüfus say1m1na göre akac1daki illerden hangisinde fizyolojik nüfus yocunlucu daha yüksektir? 68. A) Antalya ) Edirne C) EskiKehir D) Kocaeli YaC1K mm O ' M N M H T A E E K A YaC1K S1cakl1k Yukar1da verilen yac1k ve s1cakl1k grafici Türkiye deki hangi merkeze ait olabilir? S1cakl1k C Türkiye de k1k mevsiminin daha sert geçmesinde etkili olan bas1nç merkezleri akac1dakilerden hangileridir? A) Sibirya Y - zlanda A ) Sibirya Y - Azor Y C) asra A - zlanda A D) Azor Y - asra A 70. Ülkemizde iklim çekitlilici ve bitki örtüsü zenginlici, akac1daki ekonomik faaliyetlerden hangisinin gelikmesini daha fazla etkilemiktir? A) Ar1c1l1C1n ) pek böcekçilicinin C) esi hayvanc1l1c1n1n D) Kümes hayvanc1l1c1n1n 71. Türkiye tar1m sektörünün gelikimiyle ilgili olarak akac1dakilerden hangisi docrudur? A) Tar1m sektörünün GSMH içindeki pay1 sürekli artm1kt1r. ) Tar1m sektöründe çal1kanlar1n say1s1 cumhuriyetin ilan1ndan günümüze azalm1kt1r. C) 000 y1l1 nüfus say1m1na göre çal1kan nüfusun yaklak1k %50 si tar1m sektöründedir. D) Türkiye de entansif tar1m metodunun yayg1nlakmas1yla verim artm1kt1r. 7. AKaC1daki illerden hangileri aras1nda demiryolu baclant1s1 bulunur? A) Kastamonu - art1n ) MuCla - Antalya C) ayburt - GümüKhane D) Gaziantep - KahramanmaraK 73. AKaC1dakilerden hangisi 193 de toplanan I. zmir ktisat Kongresi nde Türk Sanayisini geliktirmek için al1nan kararlardan biri decildir? A) I. ek Y1ll1k Sanayi plan1n1 haz1rlamak ) Sanayi yat1r1m1 amaçl1 ithal makine, araç ve gereçleri gümrük vergisinden muaf tutmak C) Sanayiye yönelik yat1r1mlara kredi saclamak amac1yla bir sanayi bankas1 kurmak D) Ülkede üretilen hammaddeleri ve sanayi mallar1n1 demiryolu ve denizyolunda ucuza tak1mak A) Erzurum ) Malatya C) Konya D) stanbul -17-

18 FEN LSELER, SOSYAL LMLER LSELER, SPOR LSELER, 74. AKaC1daki illerden hangilerinde ferrokrom fabrikalar1 bulunur? A) Artvin - Trabzon ) MuCla - Diyarbak1r C) Ayd1n - Erzincan D) Elaz1C - Antalya y1l1 itibariyle, tar1m bitkileri ve en fazla yetiktirildici iller akac1da verilmiktir. una göre eklektirmelerden hangisi yanl1kt1r? Tar1m itkisi YetiKtirilen il A) M1s1r Samsun ) 'ekerpancar1 Konya C) Pamuk 'anl1urfa D) Tütün Manisa 76. AKaC1daki illerden hangisinde Keker fabrikas1 bulunmaz? A) Kars ) Hatay C) Yozgat D) Kayseri 77. Türkiye de linyit ve takkömürü yataklar1n1n bulunmas1 ülkemizin hangi özellicinin bir sonucudur? A) K1r1k hatlar1n1n yayg1n olmas1n1n ) Ortalama yükseltisinin fazla olmas1n1n C) Volkanizman1n etkili olmas1n1n D) Farkl1 jeolojik zamanlara ait arazilerin bulunmas1n1n 78. Türkiye nin güneydocusunda bulunan Arabistan kalkan1n1n, kuzeye hareket ederek DoCu Anadolu arazisini s1k1kt1rmas1yla olukan Kuzey Anadolu Fay KuKaC1 hangi jeolojik zamanda olukmuktur? A) lkel zaman ) I. Jeolojik zaman C) II. Jeolojik zaman D) III. Jeolojik zaman 79. Astronomi ve cocrafya bilgilerinin yocunluk kazand1c1 Cihannuma (Cihan1n Aynas1) adl1 eseri ortaya koyan, ayn1 zamanda bölgesel cocrafyac1 kabul edilen yeniçac cocrafyac1s1 kimdir? A) Kâtip Çelebi ) Piri Reis C) bni atuta D) Evliya Çelebi 80. AKaC1daki eklektirmelerden hangisi docrudur? Nüfus Art1K H1z1n1n Aritmetik Nüfus YoCunluCunun En fazla olducu K1ta En az olducu k1ta A) Asya Afrika ) Güney Amerika Kuzey Amerika C) Afrika Güney Amerika D) Afrika Okyanusya 81. DoCum oranlar1 dükük, yakl1 nüfus oranlar1n1n yüksek olducu ülkelere ait olan nüfus piramidi akac1dakilerden hangisi olabilir? A) ) (%) C) D) (%) 8. AKaC1da verilen yerlerden hangisinde deprem riski dicerlerinden daha fazlad1r? A) DoCu Karadeniz k1y1lar1 ) Konya çevresi C) Kars-Ardahan platosu D) Mardin EKiCi (%) 83. AKaC1da sembolleri verilen hava kütlelerinden hangisi s1cak ve kuru karakterlidir? A) cp ) ct C) mt D) me (%) -18-

19 FEN LSELER, SOSYAL LMLER LSELER, SPOR LSELER, Eylül tarihinde 33 docu boylam1ndaki Ankara da saat 1.00 iken, 165 bat1 boylam1 üzerinde bulunan bir yerde tarih ve yerel saat nedir? A) Eylül 13:1 ) 0 Eylül 10:48 C) Eylül 10:48 D) 0 Eylül : AKaC1dakilerden hangisi atmosferin troposfer katman1 için söylenemez? A) Su buhar1n1n tamam1 bu katmanda bulunur. ) Her türlü hava olaylar1 bu katmanda gerçeklekir. C) Kal1nl1C1 Ekvator dan kutuplara gidildikçe artar. D) Atmosfer olukturan gazlar1n en fazla olducu katmand1r. 86. Dünyan1n en s1cak ve kurak yerlerinin dönenceler çevresinde yer alan kara içleri olmas1n1n nedeni akac1dakilerden hangisidir? A) Okyanus ak1nt1lar1 ) Karalar1n yeryüzüne düzensiz dac1lmas1 C) Sürekli alçal1c1 hava hareketleri D) YerKekillerinin sade olmas1 87. AKaC1dakilerden hangisi içinde bulunducumuz jeolojik zaman1n (Antropozoik) devirlerinden biridir? 88. A) Holosen ) Eosen C) Kretase D) Kambriyen Rusya Federasyonu Hazar denizi ran Aral Gölü II III I Afganistan Yukar1daki haritada numaraland1r1larak gösterilen ülkeler hangi seçenekte docru s1ralanm1kt1r? IV Pakistan Çin 89. Rusya Federasyonu s1n1rlar1 içinde yer al1p Avrupa ile Asya k1ta s1n1rlar1n1n bir bölümünü olukturan s1radaclar akac1dakilerden hangisidir? A) Karpat DaClar1 ) Altay DaClar1 C) Elburz DaClar1 D) Ural DaClar1 90. asra Körfezi ni Umman Denizine baclayan bocaz akac1dakilerden hangisidir? A) abülmendep ocaz1 ) Sunda ocaz1 C) Hürmüz ocaz1 D) Malakka ocaz1 91. Farkl1 iklimlerin görüldücü yerler, bitki türleri aç1s1ndan daha zengindir. una göre akac1daki ülkelerin hangisinde bu zenginlik daha fazlad1r? A) ngiltere ) Fransa C) elçika D) sveç 9. AKaC1dakilerden hangisi eski Yugoslavya n1n dac1lmas1yla kurulan ülkelerden biri decildir? A) H1rvatistan ) Slovakya C) Makedonya D) osna-hersek 93. Yap1lar1nda su k1tl1c1na kark1 adepte olucu özellikler gösteren ve kurak yerlerde yayg1n olan bitkilere ne ad verilir? A) Kserofit ) Higrofit C) Mezofit D) Halofit 94. Akarsu taraçalar1n1n olukumunda akac1dakilerden hangisinin etkisi yoktur? A) K1talar1n yükselmesinin ) Akarsu ak1m miktar1n1n azalmas1n1n C) Akarsu havzas1na düken yac1k1n artmas1n1n D) Deniz seviyesinin alçalmas1n1n 95. Denizlerde tuzluluk oranlar1n1n dac1l1k1n1 gösteren çizgilere ne ad verilir? A) zotak ) zohalin C) zobat D) zonep I II III IV A) Kazakistan Özbekistan Türkmenistan K1rg1zistan ) Türkmenistan K1rg1zistan Kazakistan Özbekistan C) Kazakistan Türkmenistan Özbekistan K1rg1zistan D) Kazakistan Özbekistan K1rg1zistan Türkmenistan -19-

20 FEN LSELER, SOSYAL LMLER LSELER, SPOR LSELER, 96. Dünya da en fazla bucday üreten ülke akac1- dakilerden hangisidir? A) Ukrayna ) Kanada C) AD D) Çin 97. Tundra ikliminin görüldücü yerlerde y1l1n büyük k1sm1nda donmuk halde bulunan ve tar1m yapman1n mümkün olmad1c1 toprak kat1na ne ad verilir? A) Podsol ) Rendzina C) Tijale (permafrost) D) Regosol 98. AKaC1dakilerden hangisi üyük Okyanus un kenar denizlerinden decildir? A) ering Denizi ) affin Denizi C) Filipinler Denizi D) Mercan Denizi 99. Özellikle kurak ve yar1 kurak bölgelerde rüzgâr1n kayalar1 ak1nd1r1p oymas1na ne denir? A) Korrazyon ) Abrazyon C) Deflasyon D) Akümülasyon 100. Dünya üzerinde insanlar taraf1ndan hiç yerlekilmemik alanlar akac1daki terimlerden hangisiyle ifade edilir? A) Sedanter ) Anökümen C) Ökümen D) Transhümans TEST TT. CEVAPLARINIZI KONTROL EDNZ. DN KÜLTÜRÜ ve AHLAK LGS 56. Hangi surenin bak1nda besmele yoktur? A) Neml ) Tevbe C) TeCabün D) Dehr 57. AKaC1daki bilim adamlar1ndan hangisinin Kur an 1n noktalanmas1 ve harekelenmesinde katk1s1 olmam1kt1r? A) Nas1r b. As1m ) Ebu l-esved ed-düeli C) Yahya b. Yamer D) Ali b. Hamza el-kisâî 58. AKaC1dakilerden hangisi Kur an da anlat1lmaz? A) Hz. Adem ve Havva n1n cennete konulmas1 ) Yasak meyveyi ilk Hz. Havva n1n yemesi C) Hz. Adem ve Havva n1n günahlar1n1 fark edip tövbe etmeleri D) Allah 1n Hz. Adem ve Havva ya tövbe kelimelerini öcretmesi 59. AKaC1daki kelimelerden hangisi hem Allah 1n bir ismi, hem de Kur an 1n ve Kur an da bir sûrenin ad1 olarak kullan1lmaktad1r? A) Mü min ) âfir C) Nûr D) TeCâbûn 60. Esmâü l-hüsnâ dan hangi ikisi, adaletle hükmeden, adalet sahibi anlam1n1 tak1maktad1r? A) el-adl, er-rekid ) el-adl, el-muksit C) el-hakim, er-rekid D) el-err,el-vâlî 61. Tefsir alan1nda tasavvufi boyut ve özellikleri ön plana ç1karan eserlere ne denir? A) Konulu tefsir ) Edebî tefsir C) Karî tefsir D) çtimaî tefsir 6. Kur an1n anlak1lmas1 dinamik, yani decikip geliken, duracan olmayan, aktif bir olgudur. u yarg1dan hareketle akac1daki sonuçlardan hangisine varabiliriz? A) lmî ve fikri gelikmeler Kur an 1n daha iyi anlak1lmas1na katk1da bulunur. ) Kur an 1n anlak1lmas1nda onun inik sürecini bilmek önemlidir. C) Kur an 1 anlamak bilgimizi art1r1r. D) Kur an da baz1 ayetler dicer ayetlerden bac1ms1z olarak anlak1lamaz. -0-

21 FEN LSELER, SOSYAL LMLER LSELER, SPOR LSELER, 63. Âyete l-kürsî hangi surede yer almaktad1r? A) akara ) Âl-i mran C) Tevbe D) Mü minûn 64. Hz. Peygamber zaman1nda yakam1k bir Kahsiyet olan Mut im b. Adiy hakk1nda akac1daki bilgilerden hangisi yanl1kt1r? A) Müslümanlara uygulanan boykotun kald1r1lmas1 için harekete geçenler aras1nda yer alm1kt1r. ) Taif dönükünde Hz. Muhammed i (s.a.v.) Mekke ye girerken himayesine alm1kt1r. C) Peygamberimiz, Mut im b. Adiy edir esirlerini benden istemik olsayd1, hepsini ona bac1klard1m. demiktir. D) Mut im b. Adiy oykot un kald1r1ld1c1 y1l ölmüktür. 65. slam 1n din hürriyeti anlay1k1n1 ortaya koyan ve hicretin 9. y1l1nda imzalanan antlakma akac1daki heyetlerden hangisi ile yap1lm1kt1r? A) Necran Heyeti ) Taif heyeti C) eni Temim heyeti D) eni Kurayza heyeti 66. Medine d1k1na ç1kart1lan ilk Yahudi kabilesi hangisidir? A) KaynukaoCullar1 ) NadiroCullar1 C) Kurayza ocullar1 D) Hayber Yahudileri 67. AKaC1dakilerden hangisi Mute savak1nda Müslüman ordusuna komutanl1k ederken Kehit olan sahabilerden decildir? A) Zeyd b. Harise ) Abdullah b. Revaha C) Cafer b. Ebi Talip D) Mus ab b. Umeyr 68. Andolsun ki o acac1n alt1nda sana biat ederlerken Allah, o müminlerden raz1 olmuktur. (Fetih, 18) Yukar1daki ayette hangi olaydan bahsedilmektedir? A) R1dvan iat1 ) edir savak1 öncesinde yap1lan biat C) II. Akabe biat1 D) Mekke nin fethinden sonra Müslüman olanlardan al1nan biat 69. Peygamberimiz Hudeybiye AntlaKmas1n1n yap1ld1c1 y1l, yaklak1k kaç sahabiyle birlikte umre için yola ç1km1kt1r? A) 70 ) 300 C) 1500 D) AKaC1dakilerden hangisi eni Mustalik Gazvesi esnas1nda ve akabinde yakanan olaylardan decildir? A) fk hadisesi ) Ensar ve Muhacir aras1nda bir gerginlik yakanmas1 C) Münaf1kun Suresinin nazil olmas1 D) Münaf1klar1n yarg1lan1p cezaland1r1lmas1 71. Peygamberimiz KureyK in Ebu Süfyan yönetiminde Suriye ye gönderdici kervan1 ele geçirmek için edir e docru yola ç1karken Medine de yerine hangi sahabî yi b1rakm1kt1r? A) Osman b.affan ) Abdullah b. Ümmi Mektum C) Abdurrahman b. Avf D) Sa d b. Ebî Vakkas 7. Siz vadiye yak1n ve onlar da en uzak yamaçta idiler; kervan1n süvarileri sizden daha akac1da idi. SavaK için bulukmak üzere sözlekmeye kalksayd1n1z, vaktini belirlemekte anlakmazl1ca dükerdiniz (Enfâl, 4) Yukar1daki ayet hangi olayla ilgilidir? A) edir SavaK1 ) Hudeybiye Musalahas1 C) Uhud SavaK1 D) eni mustalik gazvesi 73. Peygamberimiz Medine de Mescid-i Nebi yi inka edince, Müslümanlar1n namaza nas1l çacr1lacac1 sorusu gündeme geldi. Hangi sahabî Müslümanlar1 namaza davet etmek için ezan okunducunu rüyas1nda görmük ve bunu bir çözüm olarak Hz. Peygamber e anlatm1kt1r? A) Usame b. Zeyd ) Abdullah b. Zeyd C) ilal-i HabeKî D) Sa d b. Ebî Vakkas 74. AKaC1dakilerden hangisi Kutüb-i Sitte ad1 verilen hadis kitaplar1ndand1r? A) Abdurrezzak 1n el-musannef i ).Nevevî nin Riyâzü s-salihin i C) Tirmizî nin es-sünen i D) bn Hanbel in el-müsned i -1-

22 FEN LSELER, SOSYAL LMLER LSELER, SPOR LSELER, 75. AKaC1dakilerden hangisi Allah a izafe edilerek Hz. Peygamber den rivayet edilen hadislere verilen isimlerden decildir? A) Kutsî hadis ) Rabbanî hadis C) lahî hadis D) Nebevî hadis 76. Tabiûndan olan bir ravinin hadisi ald1c1 sahabîyi atlay1p docrudan Hz. Peygamber den rivayet ettici hadislere ne ad verilir? A) Mürsel hadis ) Mevkuf hadis C) Muakat1 hadis D) Mevzû hadis 77. Sahabeden rivayet edilen, isnad1 Peygamber e ulakmay1p sahabede duran, bir bakka deyikle sahabeye ait söz ve davran1klar1 dile getiren hadisler için akac1daki terimlerden hangisi kullan1l1r? A) Mevsûl hadis ) Merfû hadis C) Mevzû hadis D) Mevkûf hadis 78. AKaC1daki terimlerden hangisi dicerlerine göre kapsam1 aç1s1ndan daha geniktir? A) es-sünnetü l-kavliyye ) es-sünnetü l- Fi liyye C) es-sünnetü n-nebeviyye D) es-sünnetü t-takririyye 79. Ravileri taraf1ndan birbiriyle çelikik olarak rivayet edilen hadislere ne denir? A) Münker hadis ) Muzdarip hadis C) Garip hadis D) Müdrec hadis 80. Âleme müdahale etmeyen, Peygamber ve kitap göndermeyen Tanr1 anlay1k1 akac1dakilerden hangi kavramla ifade edilir? A) Teizm ) Pan-enteizm C) Agnostisizm D) Deizm 81. Peygamberimizden sonra görülen ilk itikadî ihtilaflar ve f1rkalar1n ortaya ç1k1k nedenleri aras1nda akac1dakilerden hangisi say1lamaz? 8. Dinde inan1lmas1 gerekenlere topluca (özet biçimde) inanmaya ne denir? A) Tafsilî iman ) cmalî iman C) Taklîdi iman D) Tahkikî iman Evrende sürekli decikim vard1r. - DeCiKim halindeki varl1klar kendilicinden var olamaz, sonradan varolmuk olmalar1 gerekir. - Sonradan varolan varl1klar1, yokluktan varl1ca ç1karacak bir varl1k olmal1d1r. - O halde evreni sonradan vareden bir zorunlu ve kadim varl1k vard1r. u varl1k Allah t1r. urada ortaya konan delile kelamc1lar ne ad verir? A) mkan delili ) Kozmolojik delil C) htirâ delili D) Hudûs delili 84. AKaC1dakilerden hangisi Sehiv secdesini gerektirmez? A) Vitr namaz1nda Kunût u unutmak. ) OturuKta (Ka de) tahiyyat 1 okumay1 unutmak. C) kindi namaz1nda ilk oturukta Tahiyât tan sonra Salli ve ârik dualar1n1 okumak. D) lk oturuku unutup ayaca kalkmak. 85. AKaC1dakilerden hangisinde Umre de bulunmay1p hacda bulunan mensekler (ibadetler) verilmiktir? A) Vakfe, Keytan taklama, kurban kesme ) Sa y, trak olmak C) hram ve tavaf D) Sa y, trak olmak, kurban kesmek 86. AKaC1dakilerden hangisi yaklak1k olarak hicretin 9. y1l1nda farz olmuktur? A) Zekat ) Hac C) Ramazan orucu D) Cuma namaz1 87. Mü minin tarih bilincini canland1ran ve onun Allah ile diyolocunda simgesel anlat1m1n çokça görüldücü ibadet hangisidir? A) Müslümanlar aras1ndaki siyasi ihtilaf ve tart1kmalar ) Müslümanlar1n farkl1 din ve mezheplerle kark1lakmalar1 C) Fikir ve din alan1nda siyasî otoriteden gelen bask1lar D) ç savaklarda Müslümanlar1n birbirini öldürmesi -- A) Hac ) tikaf C) Sadaka D) Oruç 88. AKaC1dakilerden hangisi teklîfî hükümler aras1nda yer almaz? A) Vacip ) Mübah C) Haram D) Mümkün

23 FEN LSELER, SOSYAL LMLER LSELER, SPOR LSELER, 89. AKaC1dakilerden hangisi F1k1h Usûlü alan1nda müstakil bir kitap yazm1k olan alimlerdendir? 94. H1ristiyanl1kta Peygamber inanc1 konusunda akac1da verilen bilgilerden hangisi yanl1kt1r? A) Ebu Hanife ) mam Malik C) mam 'afiî D) Ebu Yusûf 90. AKaC1dakilerden hangisi F1khî bir kavram olarak ruhsat 1 anlatmaz? A) Zarûret ve mekakket gibi sebeplerle bacl1 olarak iklerlik kazan1r. ) ir meseledeki as1l hükümdür. C) As1l hükmü belirli sebeplere göre ask1ya al1r. D) slam da güç yetmeyen bir hüküm bulunmad1c1n1 gösterir Kitab-1 Mukaddes in kurallar1na s1k1 s1k1ya uyma - Öldükten sonra yaln1z gerçeci kabul edenlerin dirilececine inanma - sa n1n ikinci gelikini çabuklakt1rmak için çal1kma - Türkiye nin parçalanmas1 için çal1kma u özelliklerin tümü hangi H1ristiyan misyoner gruba aittir? A) Mesih nanl1lar ) Adventistler C) aptistler D) Katolikler 9. - Latince d1k1ndaki dillerle ibadete izin verilmesi - Hristiyanl1k d1k1ndaki din mensuplar1n1n kurtulukunun gündeme gelmesi - Dini Özgürlük Deklerasyonu ile insanlar1n dinini özgürce seçme hakk1n1n tan1nmas1 u gelikmeler akac1dakilerden hangisinin sonucudur? A) II. Vatikan Konsülü ) Reform hareketi C) Rönesans D) XI. Yüzy1lda Katolik-Ortodoks bölünmesi Avesta - Veda lar - Tipitaka u kutsal kitaplar1n ait olducu dinler hangi seçenekte s1ras1yla verilmiktir? A) Sihizm-Hinduizm-udizm ) Taoizm-Hinduizm-Sihizm C) ZerduKtilik-Hinduizm-udizm D) udizm-hinduizm-sihizm -3- A) nanç esaslar1 aras1nda (Hristiyan Âmentüsünde) Peygamberlere iman yoktur. ) Yahudi peygamberlerini kabul ederler. C) sa n1n son peygamber olducuna inan1rlar. D) Hz. Muhammed in peygamberlicini kabul etmezler Kiliselerde resim ve heykel bulundurmamak - Papan1n yan1lmazl1k ve otoritesini kabul etmemek - Azizlere ve Hz. Meryem e önem vermemek u özellikler hangi Hristiyan mezhebine aittir? A) Katoliklik ) Protestanl1k C) Ortodoksluk D) Monofizitlik 96. AKaC1daki dinlerden hangisinde Peygamber inanc1 görülmez? A) Yahudilik ) Hristiyanl1k C) ZerdüKtîlik D) udizm 97. AKaC1dakilerden hangisinde s1ralanan dinlerin hepsi de Hint Dinleri Kategorisine girer? A) Hinduizm, Konfüçyanizm, Caynizm, Sihizm ) Hinduizm-udizm-Caynizm-Sihizm C) Konfüçyanizm-Sintoizm-Hinduizm-Caynizm D) Hinduizm-udizm-'intoizm-Sihizm 98. Dinin temel fikri kutsal d1r. lkel toplumlarda toplumun birlicini temsil eden kutsal bir nesne vard1r. ir klan1n fertleri, o klan1n kutsal kabul ettici nesneye tap1n1rken, asl1nda klana tap1nmaktad1r. u görük hakk1nda akac1daki tan1mlamalar1n hangisi docrudur? A) Max Müller in dinin kaynac1n1 Naturizm ile aç1klayan görüküdür. ) Psikolog Feuerbach 1n Yans1tma Din Teorisi dir. C) Sosyolog E. Durkheim in dinin kaynac1n1 Totemizm ile aç1klayan görüküdür. D) J.G. Frazer in dinin kaynac1n1 büyü ile aç1klayan görüküdür. 99. AKaC1daki aylardan hangisinde iki kandil gecesi vard1r? A) Recep ) 'aban C) Ramazan D) Muharrem

24 FEN LSELER, SOSYAL LMLER LSELER, SPOR LSELER, Kur an da geçen kavramlar1n semantik analizleri üzerinde yocunlakan çal1kmalar1 vard1r. - Kur an da Allah ve nsan, slam DüKüncesinde man kavram1 ve Kur an da Dinî ve Ahlakî Kavramlar, onun Türkçe ye çevrilen eserlerindendir. Yukar1da özellikleri verilen ilim adam1 kimdir? A) Roger Garaudy ) W.Montgomery Watt C) Muhammed Gazalî D) Toshihiko zutsu 60. AKaC1dakilerden hangisi bilginin kaynac1 ile ilgili sorulardan decildir? A) ilginin elde edilmesinde sezginin rolü var m1d1r? ) ilginin olukmas1nda d1ktan etkenler var m1d1r? C) Akl1n ilkeleri tecrübeden mi yoksa docuktan m1 gelmektedir? D) Varl1C1n docru bilgisine ulak1labilir mi? 61. AKaC1dakilerden hangisi decerler felsefesinin temel kavramlar1ndan bir tanesi decildir? A) iyi ) güzel C) docru D) çirkin TEST TT. CEVAPLARINIZI KONTROL EDNZ. FELSEFE GRUU 56. AKaC1dakilerden hangisi felsefenin konular1 aras1nda yer almaz? A) nsan1n dünyada varoluk nedeni ) DoCa olaylar1n1n, neden-sonuç ilikkilerinin genel yasalar1 C) Evrenin varolukunun temelinde yatan gerçeklik D) nsan davran1klar1n1n etici 57. AKaC1dakilerden hangisi ahlak felsefesinin temel kavramlar1ndan birisi decildir? A) Özgürlük ) Adalet C) yi D) Vicdan 58. AKaC1dakilerden hangisi bilim felsefesinin sorular1ndan decildir? A) ilimin s1n1rlar1 nedir? ) ilimin güvenirlici var m1d1r? C) ilimin deceri nedir? D) nsan akl1 her Keyi bilir mi? 59. AKaC1dakilerden hangisi bilim ve felsefenin ortak özelliklerindendir? A) EleKtirel ve sorgulay1c1 olmas1 ) Neden - sonuç ilikkilerini aç1klama C) Olmas1 gerekeni söyleme D) Varl1C1 bütünüyle inceleme T.Kuhn'a göre yeni bir paradigma ortaya ç1kt1c1nda eski paradigma çöker. ilim bu yeni paradigma çevresinde yeniden kurulur. Paradigmalar1n bu yer deciktirmesi iklemi Kuhn'a göre nas1l adland1r1lmal1d1r? A) ilimsel decikme ) ilimsel devrim C) Tümdengelim D) Tümevar1m 63. Tanr1n1n varl1c1 üzerine ne docrudan vard1r, ne de docrudan yoktur diyen ve Tanr1n1n var olup olmad1c1n1n bilinemez olducunu savunan görüke ne ad verilir? A) Deizm ) Teizm C) Agnostisizm D) Panteizm 64. Anselmus un anlamak için inan1yorum sözü ile Aquinolu Thomas 1n inanay1m diye biliyorum ve kavr1yorum sözünün temele al1nd1c1 felsefi dönem akac1dakilerden hangisidir? A) H1ristiyan SkolâstiCi ) Patristik Felsefe C) Roma Felsefesi D) Rönesans Felsefesi 65. Aristoteles in etkisinde kalan slam filozoflar1na ve onlar1n görüklerini benimseyenlere MeKKaiyun ad1 verilir. una göre hangisi MeKKai felsefesinin temsilcilerinden decildir? A) Farabi ) Gazali C) bn-i RüKd D) bn-i Sina 66. Tasavvufun varl1k görükü akac1dakilerden hangisidir? A) Vahdet-i mevcut ) Teizim C) Vahdet-i vücut D) Agnostisizm

25 FEN LSELER, SOSYAL LMLER LSELER, SPOR LSELER, 67. ilgi kikiden kikiye decikirse, toplumu hangi decerler üzerine kuracac1z? sözleriyle Sokrates in de elektiride bulunducu dükünür akac1- dakilerden hangisidir? A) Timon ) Zenon C) Protogoras D) Thales 68. Felsefe herkes için, her zaman docru say1lan bilgiler üretme iddias1nda decildir. una göre felsefi bilginin hangi özellici dile getirilmektedir? A) Görecelilik ) Evrensellik C) EleKtirellik D) Sistematiklik 69. AKaC1dakilerden hangisi bir davran1k1n anormal olmas1n1n ölçütüdür? A) ireyin, ortaya koyducu davran1klar1n toplumun beklentilerine cevap vermesi ) ireyin, gerçeklekmesi mümkün olmayan Keyler için 1srar etmesi C) ireyin, problemlerini bir bütün olarak kabul etmesi D) ireyin, kendi kendisine bac1ms1z kararlar vermesi 70. AKaC1daki çat1kma durumlar1ndan hangisi kaç1nma- kaç1nma çat1kmas1na örnek olukturur? A) 'ikmanlamak istemeyen birinin sevdici bir yemeci istemesi ) ir çocucun ne okumak ne de çal1kmak istememesi C) Araba kullanmay1 seven birinin kaza yapmaktan korkmas1 D) AyaC1 k1r1lan futbolcunun maçta oynamak istemesi 71. AKaC1dakilerden hangisi, savunma mekanizmalar1ndan yans1tma ya bir örnektir? A) SevmediCi bir iki yapmak zorunda olan kikinin yapacac1 iki unutmas1 ) S1navda bakar1l1 olamayan bir öcrencinin sorular1n öcretilmeyen yerden ç1kt1c1n1 söylemesi C) MeslektaKlar1n1n bakar1s1n1 k1skanan birinin herkesin kendisini k1skand1c1n1 savunmas1 D) Derslerinden bakar1l1 olamayan bir öcrencinin okul tiyatrosunda bakar1l1 olmas1 7. AKaC1dakilerden hangisinin zekâ için söylenmesi yanl1k olur? A) Zekâ testlerinde yüzde yüzlük bir güvenilirlilik saclan1r. ) Zekâ üzerinde kal1t1m1n etkisi, çevre etkisinden daha fazlad1r. C) Zekâda yaka bacl1 olan decikmeler fazla decildir. D) Zekâ bölümü 70 in alt1nda olan kikilerde zekâ gerilici vard1r. 73. AKaC1daki davran1klar1n hangisinde dükünmenin pay1 en azd1r? A) AK1r1 korku nedeniyle uçaca binememe ) Yeni dantel örnecini ç1kartma C) ir arkadak1n1n docum günü için hediye seçme D) Gelecek hakk1nda tahminlerde bulunma 74. AKaC1dakilerden hangisi unutman1n nedenleri aras1nda yer almaz? A) ilinçalt1na atma ) Ket vurma C) Problemleri çözememe D) ÖCrenilenlerin kullan1lmamas1 75. Futbol oynayan bir oyuncu, oyun esnas1nda kendisine gelen seslerin birçocunu alg1lamazken, kendisinden top isteyen arkadak1n1n sesini hemen alg1lar. u durum akac1dakilerden hangisine örnektir? A) Alg1 yan1lmas1 ) Alg1da decikmezlik C) Alg1da organizasyon D) Alg1da seçicilik 76. Göreve yeni baklayan dik doktorlar1n1n, ilk dik çekiminde heyecandan titreyip ter içinde kald1klar1 görülmüktür. u doktorlar belli denemelerden sonra yapt1klar1 müdahalelerde hiç heyecanlanmam1klard1r. u durum akac1dakilerden hangisine örnektir? A) Duyars1zlaKma ) Al1Kma C) Yetersiz uyar1lma D) Dengelenme -5-

26 FEN LSELER, SOSYAL LMLER LSELER, SPOR LSELER, 77. AKaC1dakilerden hangisi illüzyon ve hallüsinasyonun ortak özellicidir? A) Alg1 yan1lmas1 olmalar1 ) Anormal bireylerde görülmeleri C) Herkeste görülebilmeleri D) Uyar1c1 olmadan görülmemeleri 78. çilen alkol miktar1 ile el titremesi aras1nda ilikki olup olmad1c1n1 arakt1ran bir psikolog, hangi psikolojik arakt1rma teknicini tercih eder? A) ç Gözlem ) Korelasyon C) Vak a ncelemesi D) Anket 79. ir ikletmede, bir psikolocun eleman seçiminde çal1kmas1 psikolojinin hangi uygulama alan1 ile ilgilidir? A) Adalet Psikolojisi ) Klinik Psikoloji C) Psikometrik Psikoloji D) Endüstriyel Psikoloji 80. Ziya Gökalp in medeniyet, hars ayr1m1 docrultusunda akac1daki ifadelerden hangisi yanl1kt1r? A) Medeniyet uluslar aras1 olducu halde hars millidir. ) Medeniyet bir milletten bakka bir millete geçebilir fakat hars geçemez. C) ir millet medeniyetini kendisi deciktirir fakat hars1n1 deciktiremez. D) Hars medeniyeti kapsay1c1 niteliktedir. 81. Üniversite, sendika, siyasi parti gibi kurumlardaki ilikkiler, ikincil ilikkiler dir. una göre akac1dakilerden hangisi ikincil ilikkilerin özellici decildir? A) Resmî gruplarda yer almas1 ) likkilerin duygusal temelli olmas1 C) Yaz1l1 kurallar1n belirleyicilici D) likkilerin ç1kara dayal1 olmas1 8. ireyin toplum içindeki konumuna Sosyal statü denir. una göre akac1dakilerden hangisinde bir sosyal statü ifade edilmemiktir? A) Üniversitede öcretim eleman1 olmak ) Evde anne olmak C) Sendikada yönetici olmak D) Tiyatroda izleyici olmak 83. AKaC1dakilerden hangisi toplumsal olay decil, toplumsal olgu örnecidir? A) Frans1z htilali ) KurtuluK SavaK1 C) GecekondulaKma D) Ali ile AyKe nin evlenmesi 84. AKaC1dakilerden hangisi toplumsal gelikmenin unsurlar1ndan decildir? A) Ekonomik büyüme ) Orta tabaka geniklemesi C) Toplumsal bütünlekme D) H1zl1 toplumsal decikme 85. AKaC1dakilerden hangisi Max Weber in bilim kuram1n1n temelini olukturan davran1klar s1n1flamas1nda yer alan Amaçla ilgili ak1lc1 davran1k a örnek decildir? A) Vatan savunmas1nda Kehit olmak ) ir Kirketi kâra geçirmek için gerekli tedbirleri almak C) ir öcrencinin ÖCrenci Seçme S1nav1na yönelik çal1kmalar yapmas1 D) ir futbol tak1m1n1n maç öncesi gerekli haz1rl1klar1 yapmas1 86. Durkheim, din olgusunun ilkel biçimlerini analiz ettikten sonra kendi kuram1n1 ortaya koymuktur. Durkheim in din sosyolojisi çerçevesinde akac1daki ifadelerden hangisi yanl1kt1r? A) Dinin kaynac1 ve objesi toplumun kendisidir. ) Din anlay1klar1 toplumun karakterlerinin sembolleridir. C) Dinin fonksiyonu toplumsal dayan1kmay1 yaratmak ve devam ettirmektir. D) Toplumlar din olmadan da varl1klar1n1 sürdürebilir. -6-

27 FEN LSELER, SOSYAL LMLER LSELER, SPOR LSELER, 87. Robert K. Merton a göre bireylerin toplumsal normlara ilikkin davran1klar1 decikik biçimler alabilir. AKaC1dakilerden hangisi bu davran1k türlerinden decildir? A) Uyma ) Yenilik yapma C) içimcilik D) Sorgulama 88. ireylerin davran1klar1ndan bac1ms1z olarak nesnel ve docal docrultuda ve uzun dönemler boyunca kendilicinden ilerleyen toplumsal gelikme sürecidir. Yukar1da tan1mlanan toplumsal decikme süreci akac1daki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? A) lerleme ) üyüme C) Evrim D) ModernleKme 89. Piyasada dolakan para miktar1n1n mal ve hizmet arz1na göre azalmas1, paran1n sat1n alma gücünün yükselmesidir. u durum akac1daki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? A) Enflasyon ) Deflasyon C) Revalüasyon D) Devalüasyon 90. elli bir toplumdan ya da alt kültürlerinden gelen birey ve gruplar1n belirli bir etkilekim sürecinde kendi kültürlerinde bulunmayan yepyeni bir kültürel sentezi olukturmalar1 sosyallekme süreçlerinden birisidir. Yukar1da verilen tan1m baclam1nda kültürün kazan1lmas1 ile ilgili süreç akac1dakilerden hangisidir? A) Kültürleme ) Kültürlenme C) Zorla kültürleme D) Kültür Emperyalizmi 91. Kemal Tahir in Eserlerinde Toplumsal DeCiKme olgusunu inceleyen bir arakt1rmac1 öncelikle eserlerde toplumsal decikmeye ilikkin unsurlar1 tespit eder. Elde ettici bulgular1 eserlerin ait olducu dönemlerin toplumsal özelliklerini de dikkate alarak analiz eder, yorumlar ve ortaya ç1kan sonuçlar1 decerlendirir. urada kullan1lan bilgi toplama teknici akac1dakilerden hangisidir? A) Monografi ) Edebi sorgulama C) çerik çözümleme D) Örnek olay incelemesi 9. AKaC1daki iddialardan hangisi docru decildir? A) Eksik tümevar1m ile elde edilen sonuç kesin bilgi olukturmaz. ) Varsay1m docrulucu irdelenmeden kabul edilen iddiad1r. C) Tam tümevar1m ile elde edilen sonuç mutlaka kesin bilgi vermeyebilir. D) Tam tümevar1m biçimsel olarak zorunlu sonuç vermez. 93. AKaC1dakilerden hangisinde bek tümel bir arada verilmiktir? A) Tür - cins - ekitlik - ayr1kl1k - ilinti ) Cins - tür - ayr1m - özgülük - ilinti C) Cins - ayr1m - özgülük - nelik - ayr1kl1k D) Tür - nelik - cins - ayr1kl1k - ilinti 94. AKaC1daki önerme veya önerme kümelerinden hangisinin tutarl1 olmad1c1 söylenebilir? A) FaGb, x(fxgx) ) xfxxfx C) x(fxgx), x(fxgx) D) x(fxgx), (xfxxgx) 95. AKaC1daki ç1kar1mlar1n hangisi geçerlidir? A) Ahmet çok hareket ederse zay1flar, Ahmet zay1flamam1kt1r. Öyleyse Ahmet çok hareket etmemiktir. ) GözlemlediCim bütün kedilerin burunlar1 pembeydi. Öyleyse bütün kedilerin burnu pembedir. C) Hayvanlar da insanlar gibi hareket edebiliyorlar. Öyleyse onlar da Kehir kurabilirler. D) Gökyüzünde siyah bulutlar var. O hâlde yacmur yacacak. 96. AKaC1daki tas1m/k1yaslardan hangisi geçerlidir? A) Hiçbir palyaço hüzünlü decildir, baz1 paylaçolar komiktir. O halde baz1 komikler hüzünlüdür. ) az1 insanlar cesurdur, baz1 cesurlar dürüsttür. O halde baz1 insanlar dürüsttür. C) ütün akbabalar y1rt1c1d1r, baz1 akbabalar keskin gözlüdür. O halde baz1 keskin gözlüler y1rt1c1d1r. D) az1 hayvanlar kuktur, baz1 hayvanlar bal1kt1r. O halde hiçbir bal1k kuk decildir. -7-

28 FEN LSELER, SOSYAL LMLER LSELER, SPOR LSELER, 97. ECer bütün görükler ve izlenimler docru ise, bütün yarg1lar1n ayn1 zamanda hem docru, hem de yanl1k olmas1 gerekir. Zira çok say1da insan birbirine kark1t görüklere sahiptir ve bu insanlardan her biri kendi görüklerini paylakmayan insanlar1n yan1lg1 içinde olduklar1na inan1r. unun sonucunda, o halde, zorunlu olarak bir ayn1 Keyin hem olmas1, hem de olmamas1 gerekir. Öte yandan, ecer durum böyleyse bütün görüklerin docru olmalar1 gerekir. Çünkü docru ve yanl1k dükünenler, kark1t görüklere sahiptirler. ECer Keylerin kendileri, sözünü etticimiz görükün varsayd1c1 gibiyseler, insanlar1n tümünün docru dükünmeleri gerekir. (Aristoteles) Yukar1daki paragrafa göre Aristoteles hangi ilkenin inkar edilemeyececini savunmaktad1r? A) ÖzdeKlik ilkesi ) KarK1tlar1n birlici ilkesi C) Yeter sebep ilkesi D) ÇeliKmezlik ilkesi 98. AKaC1daki önermelerden hangisi üç decerli mant1kta tam geçerli olan bir önermedir? A) p p ) (p p) C) pp D) p p 99. AKaC1dakilerden hangisi x [(Fx Gx) Hx)] önermesinin günlük dilde bir yorumlamas1 olur? A) az1 insanlar sacl1kl1ysa mutludur. ) ütün sacl1kl1 insanlar mutludur. C) az1 insanlar sacl1kl1yken mutludur. D) ütün insanlar hem sacl1kl1 hem mutludur ir önermenin yanl1klay1c1 yorumlamas1 yoksa o önerme için akac1daki ifadelerden hangisi docrudur? A) Totolojidir ) Olumsald1r C) ÇeliKmedir D) Geçersizdir NGLZCE sorularda, bok b1rak1lan yerlere uygun düken sözcük ya da ifadeyi ikaretleyiniz. 56. The laboratory equipment included pint and quart measures and a beaker that could hold a gallon a liquid,..? A) doesn t it ) could it C) couldn t they D) didn t it 57. After he. the control panel in the airplane, he wondered if he ever pilot such a complex machine. A) has seen/might ) had seen/could C) saw/would be D) sees/can be 58. Humans, animals and the environment all suffered.. the terrible results of a major oil spill.. the coast of Scotland. A) from/off ) of/of C) with/at D) from/at 59. In some cultures expressing sympathy to someone who is suffering is one of important ways to show that you care about that person. A) more ) many C) the most D) the more 60. Troops frequently burn down crops to punish villagers.. they suspect of supporting the other side. A) which ) whom C) whose D) who 61. Liver transplantation is.. for many chronic liver diseases and for fulminant hepatic failure. A) inferred from ) suffered from C) carried out D) dwelt on TEST TT. CEVAPLARINIZI KONTROL EDNZ. 6. Most people do not realize the difficulties an architect. when designing a great modern structure. A) facilitates ) defaults C) inhales D) encounters -8-

29 FEN LSELER, SOSYAL LMLER LSELER, SPOR LSELER, 63. There were four journalists on the panel that had been organized... the political candidates. A) to interview ) being interviewed C) to have interviewed D) to be interviewed 64. When the presidential campaign. nine months ago, few people his name in the country. A) started / have known ) started / had known C) starts / will be known D) had started / have known 65. When there is potential for misunderstanding, we can also communication by showing that we understand and value the thoughts and feelings of the other person. A) diminish ) curtail C) enhance D) vanish high initial gains, the home video-game industry has declined in recent years. A) Despite ) Instead of C) Although D) However 67. People... high-status families make more money than... from low-status families. A) from / those ) from / that C) of / this D) of / these 68. World opinion no longer... the testing of nuclear bombs in the atmosphere, chiefly due to the potential dangers of radioactive fall-out which can cause cancer and other diseases in people. A) catches up with ) charges with C) interferes with D) puts up with 69. They do not have... sewage treatment plants, so much of their raw sewage is piped directly into the river. A) irrelevant ) reluctant C) adequate D) deliberate 70. Sometimes the power.. the family or the tribe is based the land that it owns. A) over/under ) at/in C) on/with D) of/on 71. The government in the country to find ways of reducing inflation in recent years. A) has been trying ) is trying C) will be trying D) was trying 7. The manager is unable to. the others to make some radical changes in the firm. A) disagree ) admit C) deny D) persuade 73. She was.. that she did well at the interview and got the job. A) selfish ) confident C) dangerous D) various 74. Large numbers of immigrants in the cities and crowded together in ethnic neighbourhoods. A) settled ) revealed C) protected D) exhibited sorularda, verilen cümleyi uygun Kekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz. 75. The grower in the orchard has to become exceptionally knowledgeable. A) for scientists to unlock more of the physiological secrets of apple trees ) in order to pass the university examinations conducted in their district C) if he is to raise cattle that can find customers despite the fierce competition D) in order not to get left behind in the competitive economic climate 76. Colonel White is dispatched to Nagonia, where he quickly establishes.. A) where is the mole in the embassy ) that there is no mole in the embassy C) because of the presence of a mole in the embassy D) as if there were a mole in the embassy -9-

30 FEN LSELER, SOSYAL LMLER LSELER, SPOR LSELER, 77. The three-year-old Socialist government, whose Cabinet Ministers average age is only 44, credits itself above all.. A) with which many non-profit organisations work ) defending human rights and democracy in the region C) with reinforcing democracy and pushing modernization D) to improve democratic values and to protect national rights sorularda, akac1daki parçada numaraland1r1lm1k yerlere uygun düken sözcük ya da ifadeyi bulunuz The two great points of difference between a democracy and a republic are: first, the delegation of the government, in the latter, to a small number of citizens (78).. by the rest; secondly, the greater number of citizens, and greater sphere of country, (79).., the latter may be extended. The effect of the first difference is, on the one hand, to refine and enlarge the public views, (80).. passing them through the medium of a chosen body of citizens, whose wisdom may be best (81).. the true interest of their country, and whose patriotism and love of justice will be least likely to sacrifice it to (8)... or partial considerations. A) prevented ) forbidden C) supplied D) elected A) in whom ) of whose C) over which D) that A) through ) into C) with D) by A) alleged ) discerned C) inferred D) claimed A) temporary ) ridiculous C) preceding D) muscular sorularda, cümleler s1ras1yla okunducunda anlam bütünlücünü bozan cümleyi bulunuz. 83. I- It is estimated that the average American spends four to six hours a day watching television. II- The number of television hours is increasing in other countries as well, as economic hard times make it more difficult for more people to go out and persue other forms of recreation and entertainment. III- A society benefits from having citizens who are well-informed about what is happening around them. IV- This means that television is now the source from which you draw most of your information, receive entertainment, and form your impressions of the world, events, and people. A) I ) II C) III D) IV 84. I- Concorde is an extremely comfortable planeto travel in since it flies 16 kilometres up, which is way above any thunderstorm or disturbance in the atmosphere. II- Yet the plane has always had many opponents. III- Protests have frequently been made about pollution of the atmosphere by the smoke from its exhaust systems. IV- Concorde can fly at about twice the speed of sound at a height of 16 kilometres above the earth, and cuts normal journey times by half. A) I ) II C) III D) IV sorularda, verilen cümleye anlamca en yak1n olan cümleyi bulunuz. 85. You leave behind you many tendencies to explode others for your own immediate satisfaction as you grow out of childhood. A) Children are more considerate of others and can not stop thinking of their own personal satisfaction. ) As children grow up, they become less selfish. C) Families grow and change through time and become more helpful. D) You tend to use others as you grow older and more mature. -30-

31 FEN LSELER, SOSYAL LMLER LSELER, SPOR LSELER, 86. A good number of both boys and girls are not particularly popular in high school come into their own later on. A) Many girls and boys with fewer friends in high school find and keep friends as they go along. ) As their friendship circles increase, they find themselves more and more at home with other people. C) A considerable number of boys and girls seek popularity as an end in itself. D) As lots of boys and girls analyze what makes a person popular, they realize that they can not buy friendship. 87. If the others had taken sensible precautions like we did, this tragedy needn't have happened. A) If they had not behaved so foolishly, they would not have involved us, either, in this tragedy. ) The tragedy is that this could have been avoided if only they had all controlled their emotions. C) This tragic outcome could have been avoided, but, unlike us, the rest of them behaved rashly. D) If only they would follow our example and behave in a reasonable manner, all this suffering could be avoided. 88. They had better leave right away as the traffic will be heavy at this hour. A) They mustn't leave it too late as the roads are likely to be busy for the next hour. ) Let's wait an hour so as to avoid some of the heavy traffic. C) If they set off now, they will avoid most of the heavy traffic. D) The roads are busy at this time of day, so they ought to set off at once. 89. As days get shorter, people tend to leave work earlier for many of them are psychologically affected by the dark and thus start feeling tired. A) As a result of the psychological effects of shorter days, and the dark many people feel tired and quit work earlier. ) While the sun sets earlier, humans stop working sooner on the grounds that the dark affects them negatively and makes them tired. C) Since days get shorter people stop working before the dark and feel psychologically tired. D) ecause days become shorter, people retire at an earlier age and quite a few of them suffer from the dark and fatigue sorular1 akac1daki parçaya göre cevaplay1n1z. Artificial Intelligence is a branch of Science, which deals with helping machines find solutions to complex problems in a more human-like fashion. This generally involves borrowing characteristics from human intelligence, and applying them as algorithms in a computer friendly way. A more or less flexible or efficient approach can be taken depending on the requirements established, which influences how artificial the intelligent behaviour appears. AI is generally associated with Computer Science, but it has many important links with other fields such as Maths, Psychology, Cognition, iology and Philosophy, among many others. Our ability to combine knowledge from all these fields will ultimately benefit our progress in the quest of creating an intelligent artificial being. Computers are fundamentally well suited to performing mechanical computations, using fixed programmed rules. This allows artificial machines to perform simple monotonous tasks efficiently and reliably, which humans are ill-suited to. For more complex problems, things get more difficult... Unlike humans, computers have trouble understanding specific situations, and adapting to new situations. Artificial Intelligence aims to improve machine behaviour in tackling such complex tasks. 90. It is clear from the passage that machines cannot A) find solutions to simple problems ) help people find practical solutions C) comprehend human interest in fashion D) deal with difficult problems the way humans do

32 FEN LSELER, SOSYAL LMLER LSELER, SPOR LSELER, 91. AIl is understood to be short for... A) approach influences ) artificial intelligence C) associated intelligence D) ability inferred 9. It can be inferred from the passage that creating an intelligent artificial being is. A) totally impossible ) not what people want C) not far from being possible D) not a big progress 93. The reason why computers can deal with easy and routine problems better than humans is.. A) the fixed programmed rules that they have ) understanding and adapting to new situations C) the ill-suited traditions of human beings D) ability they have tackling such complex task sorular1 akac1daki parçaya göre cevaplay1n1z. Many people who've heard of Pompeii don't realize there were actually two cities that were destroyed by the eruption of Mt. Vesuvius: Pompeii and Herculaneum. oth were completely covered by volcanic ash when Vesuvius belched volcanic ash and hot mud on Aug. 4th in the year 79 AD. oth cities were forgotten until they were found again in the 1700s. Over time the cities became completely buried. Excavation has been underway for several hundred years. At Pompeii, there are still many, many areas yet to be uncovered. Pompeii was a city of 0,000 residents. In many ways it was very progressive: Pompeii had indoor running water, a thriving marketplace, an amphitheater for entertainment and a structured government. The homes of the wealthiest citizens reveal beautiful works of art, particularly frescoes (pictures painted on the walls using a specific technique) and a reverence for the local gods and goddesses. Pompeii also contained public baths, cobblestone streets, sidewalks and many private shops where its residents could purchase almost anything they wanted. Since Pompeii was a port city, located on the blue waters of the ay of Naples, the people who lived there could take advantage of the many ships that made port in Pompeii. They brought goods from many other, exotic locations, to trade and sell in Pompeii and other Roman cities. The people themselves were typical of the Roman empire at that time. There were several classes in Roman society, starting with the very wealthy and ending with slaves. The slaves were usually people who had been captured and enslaved following a war. They served the wealthier Romans and were the lowest class of people in Roman society. The people of Pompeii wore togas, but like all Romans, only in formal public places, as they were considered sacred garments. 94. The passage makes it clear that Pompeii A) was not the only city that was affected by the eruption ) and Herculaneum were in fact two names for the same city C) was already forgotten when Herculaneum was built D) was buried right under the city of Herculaneum

33 FEN LSELER, SOSYAL LMLER LSELER, SPOR LSELER, 95. It can be inferred from the passage that the inhabitants of Pompeii. A) had been interested in astrology and medicine ) dealt with trade after the year 79 AD C) started to travel by way of sea after 1700 D) lived in wealth and comfort before the explosion 96. There in the second paragraph refers to. A) ay of Naples ) Pompeii C) a port D) blue waters 97. Togas are understood to be. A) garments worn by slaves ) weapons used in wars C) formal, sacred dresses D) formal public places sorular1 akac1daki parçaya göre cevaplay1n1z. Painting is the application of some coloured pigment to a surface and has developed into an expressive art form. The most common types of paints used today are oil paints and water colours. Most oil painting is done on a prepared canvas or wooden board. Oil paints take several days to dry, which allows the artist to work and rework on the canvas or other surface in the meantime. Water colour painting requires a totally different technique. As the name implies, water is the fluid mixed with the pigments, while paper is the only surface suitable for the paints. ecause the water dries quickly into the paper, the work itself has to be done quickly, and it is difficult to correct mistakes. Gouache paints are also water-soluble, but stronger in colour and tone than true water colours. 99. As is stated in the passage, one feature of oil paint is that.... A) it takes a long time to dry, during which time it can be damaged ) artists must use it on specially prepared surfaces, not on paper C) it is generally much easier to clean up than water colours are D) images produced with it can be changed if the paint hasn't dried yet 100. It can be inferred from the passage that gouache paints.... A) are much more expensive than water colours ) are not considered to be true water colours C) produce longer lasting paintings than water colours D) are used by more artists than water colours are TEST TT. CEVAPLARINIZI KONTROL EDNZ. 98. The main focus of the passage is... A) a history of painting as a type of expressive art form ) an explanation of why the best artists prefer to use oil paint C) a brief list of some types of paint and a description of their features D) an argument for the superiority of water colours in art -33-

34 FEN LSELER, SOSYAL LMLER LSELER, SPOR LSELER, HL MESLEK DERSLER 56. zafiyet Teorisinin kurucusu olup, evreni anlamam1z1 Allah 1n onu bir düzen içinde yaratmas1na borçlu olducumuzu söyleyen bilim adam1 kimdir? A) Albert Einstein ) Max Planck C) Emile outroux D) Ebu l-vefa el-üzcâni Çal1Kmalar1 Siyer, slam da Devlet daresi, slam Anayasa Hukuku alanlar1nda yocunlakm1kt1r. - Peygamberimizin hayat1yla ilgili belgelerin gün yüzüne ç1kmas1nda rol oynad1. - Fransa, M1s1r, Pakistan ve Türkiye gibi birçok ülkenin üniversitelerinde dersler verdi. Yukar1da özellikleri verilen çac1m1z slam alimi kimdir? A) Fazlur Rahman ) Muhammed Hamidullah C) Muhammed kbal D) Ebul-Ala el-mevdudî 58. HoKgörü kavram1 hakk1nda akac1dakilerden hangisi ileri sürülemez? A) Ahlaki bir kavramd1r. ) HoKgörülen inanca kark1 ald1rmazl1c1 gerektirir. C) Farkl1 dinlerin bir arada yakamas1na olanak verir. D) Peygamberimizin insanlara yaklak1m1nda görülen bir özelliktir. 59. Ülkemizde yocun misyoner faaliyetinde bulunan Mesih nanl1lar1n daha çok hangi görükünün, din ve ahlak alan1nda bocalama içindeki gençlere cazip geldici tespit edilebilir? A) Dinde tek otoritenin Kitab-1 Mukaddes olducu ) Vaftiz ve evharistiya ayinlerinin olukumunun ilahî olducu C) Ruhun ölümsüz olup, insanlar1n yeni bir bedenle dirilececi D) sa Mesih e iman1n, günahkârlar1n kurtuluku için yeterli olducu 60. Hangi seçenekte verilen her iki din de bakka dinlerin kar1k1m1ndan olukturulmuk yeni din ve dini hareketlerdendir? A) Yehova 'ahitleri, ahaîlik ) Caynizm, Moonculuk C) Konfüçyanizm, Taoizm D) 'intoizm, udizm 61. Yahudilerin tarih boyunca dinî ve millî kimliklerini muhafaza etmelerini saclayan, ancak bakka milletlere ekit gözle bakamamalar1na yol açan inanç nedir? A) Kutsal toprak inanc1 ) SeçilmiKlik inanc1 C) Mesihçilik D) On Emir 6. Yahudilerle Kutsal Mabet hakk1nda akac1da verilen bilgilerden hangisi yanl1kt1r? A) Kutsal Mabet ten geriye AClama Duvar1 kalm1kt1r. ) Kutsal Mabet in yerine Hz. Ömer zaman1nda Mescid-i Aksa inka edilmiktir. C) Süleyman Mabed i de denilmektedir. D) Günümüz srail Devleti, Kutsal Mabed i yeniden inka etmiktir. 63. Hristiyanl1k içinde docan, ancak Teslis i reddedip tek tanr1 inanc1n1 benimseyen mezhepler hangi seçenekte yer alm1kt1r? A) Aryanizm ve Üniteryenizm ) Monofizit Kiliseler C) Adventizm D) Anglikanizm ve abtizm 64. Yandaki Kekil hangi dinin sembolüdür? A) 'intoizmin ) Sihizmin C) udizmin D) Hinduizmin 65. AKaC1dakilerden hangisi, Dinler Tarihi nin Tefsir lmi ne katk1lar1ndan biri decildir? A) Kutsal kitaplarla ilgili ayetlerin anlak1lmas1 ) Tefsir kitaplar1ndaki israiliyyat1n iyi decerlendirilmesi C) GeçmiK milletler ve peygamberlerin hayat1na ilikkin rivayetlerin tahkik edilmesi D) akka dinlerden Müslüman halka geçen hurafelerin tespiti -34-

CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı FEN LİSELERİ, SOSYAL İLİMLER LİSELERİ, SPOR LİSELERİ, ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMENLERİNİN

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 1) Zigottan başlayıp yeni bir bireyin meydana gelmesiyle sonlanan olayların hepsine birden gelişme denir. Embriyonun gelişimi sırasında, I. Morula II. Gastrula III. Blastula

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ CEVAP 1: (TOPLAM 9 PUAN) 1.1: Eğer terleme ve su emilimi arasındaki ilişkide ortam sıcaklığının etkisini öğrenmek istiyorsa; deneyi aynı sayıda yaprağa sahip aynı tür

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi 1. Termometre Çimlenen bezelye tohumlar Termos Çimlenen bezelye tohumları oksijenli solunum yaptığına göre yukarıdaki düzenekle ilgili, I. Termostaki oksijen miktarı azalır. II. Termometredeki sıcaklık

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 1) Bakterilerin gerçekleştirdiği, I. Kimyasal enerji sayesinde besin sentezleme II. Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürme III. Kimyasal bağ enerjisini ATP enerjisine

Detaylı

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk A) Göçler Göçler ikiye ayrýlýr. a. Ýç göçler: Bir ülke içinde bir bölgeden bir baþka bölgeye ya da bir kentten bir baþka kente yapýlan göçtür. Kýsaca ayný ülke içinde yapýlan göçlerdir. Ýç göçler ülkenin

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2 1) Aşağıdaki grafikte, ph derecesi ile X, Y ve Z enzimlerin tepkime hızı arasındaki ilişki gösterilmiştir. 2) Aşağıdaki şemada kloroplast ile mitokondri arasındaki madde alış

Detaylı

T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Ba"kanl

T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl T.C. MLLÎ ETM BKNLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve çköretim Kurumlar Daire Ba"kanl KTPÇIK TÜRÜ FEN LSELER, SOSYL BLMLER LSELER, SPOR LSELER, NDOLU LSELER ÖRETMENLERNN SEÇME SINVI

Detaylı

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar?

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? 1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? A) 06.12 B) 04.28 C) 05.32 D) 05.07 E) 07.02 2) 60* bat? meridyeninde bulunan bir noktada yerel saat 11.12 iken yerel saati

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21 1) Aşağıda bazı dönüşüm tepkimeleri gösterilmiştir. a 2) Enzimlerin çalışma hızına etki eden faktörlerle ilgili; RH RH ADP + Pi ATP I II b Buna göre a ve b yönlerindeki değişimlerle

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 1) İnsanda döllenme sırasında, I. Spermdeki çekirdek, sentrozomun yumurtaya geçmesi II. Spermdeki akrozomun patlayarak zona pellusidayı eritmesi III. Yumurtadaki salgı maddelerinin

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI 11. Sınıf 1) Oksijenli solunumda, oksijen molekülleri, I. Oksidatif fosforilasyon II. Glikoliz II. Krebs Evrelerinden hangilerinde kullanılır? A) Yalnız I B) Yalnız II C)

Detaylı

BİYOLOJİ VE BİLİMSEL YÖNTEM... 1 Bilim ve Bilimsel Yöntem... 2

BİYOLOJİ VE BİLİMSEL YÖNTEM... 1 Bilim ve Bilimsel Yöntem... 2 İÇİNDEKİLER Sayfa BİYOLOJİ VE BİLİMSEL YÖNTEM... 1 Bilim ve Bilimsel Yöntem... 2 CANLILARIN OLUŞUMU... 5 CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ... 9 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI... 11 SİSTEMATİK... 13 BİTKİ VE HAYVANLARIN

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 1) Canlılarda özelliklerin genlerle kontrol edildiği ve her genin en az bir özellikten sorumlu olduğu bilindiğine göre, I. Diploid canlılarda her özellik için iki gen bulunması

Detaylı

EHO2-SS.16DES / EH01-SS.15DES

EHO2-SS.16DES / EH01-SS.15DES 41 Üniversite Hazırlık Programı - Türkçe TÜRKÇE 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 5 5 4 4 3 4 02 Cümlede Anlam (Kavramlar) 4 4 4 4 4 4 03 Cümle Yorumu 6 6 4 4 4 4 04 Anlatım Türleri 2 2 2 2 2 2 05 Paragrafta

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 12. Sınıf 1 GENDEN PROTEİNE

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 12. Sınıf 1 GENDEN PROTEİNE YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 12. Sınıf 1 GENDEN PROTEİNE Protein sentezini tüm canlılar gerçekleştirir. Bir mrna molekülünde en fazla 64 çeşit kodon bulunur. DOĞRU YANLIŞ SORULARI Canlıların heterotrof beslenenleri

Detaylı

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı,

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, MİTOZ Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten meydana gelmiştir. Hücreler büyüme ve gelişme sonucunda belli bir olgunluğa

Detaylı

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1 HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1 Hücrenin bölünmeye başlamasından itibaren onu takip eden diğer hücre bölünmesine kadar geçen zaman aralığına hücre döngüsü denir. Hücreler belli

Detaylı

ISPARTA HALIKENT ANADOLULİSESİ ÖĞRETİM YILI 9 A-B-C-D-E SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI RAKAMLA YAZIYLA PUAN

ISPARTA HALIKENT ANADOLULİSESİ ÖĞRETİM YILI 9 A-B-C-D-E SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI RAKAMLA YAZIYLA PUAN 1. Doğal sınıflandırmada aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmamıştır? A) Genetik (soy) benzerliği B) Anatomik benzerlik C) Dünyadaki dağılımları D) Akrabalık derecesi E) Embriyonik benzerlik

Detaylı

2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. Aşağıdaki tabloda I, II, III, IV olarak numaralandırılan bakteri, mantar, bitki ve hayvan hücrelerinin bazı yapısal özellikleriyle ilgili bilgiler verilmiştir.

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 1) Memeli bir hayvanın vücudunda gerçekleşen biyokimyasal tepkimelerden bazıları aşağıdaki gibidir. I Glikojen Glikoz ATP III Buna göre I, II ve III ile gösterilen metabolik

Detaylı

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU 13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU Laktik Asit Fermantasyonu Glikozdan oksijen yokluğunda laktik asit üretilmesine LAKTİK ASİT FERMANTASYONU denir. Bütün canlılarda sitoplazmada gerçekleşir.

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 46. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-6 PROTİSTA ALEMİ

ADIM ADIM YGS-LYS 46. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-6 PROTİSTA ALEMİ ADIM ADIM YGS-LYS 46. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-6 PROTİSTA ALEMİ PROTİSTA ALEMİ Koloni, tek ve çok hücreli ökaryot canlıların bir arada bulunduğu karışık bir gruptur. Protista alemindeki canlılar

Detaylı

2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. Bir hücrede oksijenli solunum, protein sentezi, fotosentez olaylarının tümünün gerçekleşebilmesi için, bu hücrede; I. ribozom, II. kloroplast, III. mitokondri,

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5 Miktar 1) I.Hemoglobinin yapısındaki karbon atomu sayısını tespit etmek II. Solunumda kullanılacak gazların hangi molekülle taşınacağını tespit etmek III. Kanın ph ını tespit

Detaylı

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI ALANLAR ve ÖNCELİKLER AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI 1- Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı na dair araştırmaları 1. Kur an tarihi 2. Kıraat

Detaylı

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1 Sunum ve Sistematik SUNUM Sayın Eğitimciler, Sevgili Öğrenciler, ilindiği gibi gerek YGS, gerekse LYS de programlar, sistem ve soru formatları sürekli değişmektedir. Öğrenciler her yıl sürpriz olabilecek

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 17. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Etkilemek sözcüðü; 1. ve 3. cümlede bir kimsenin davranýþýný, düþüncesini, duygularýný deðiþtirmek anlamýnda kullanýlmýþtýr.

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 10. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 10. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI 10. Sınıf 1) Hücre döngüsünün interfaz evresini yeni tamamlamış bir hücre ile bu hücrenin döngü sonunda oluşturduğu yeni hücrelerde; I. DNA miktarı II. Gen Sayısı III. Gen

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Bu cümlede geçen kalburüstü sözcüðü; seçkin, sivrilmiþ, baþarl anlamnda kullanlmþtr. Rehberlik etmek, yeni bir akm yaratmak ya da çaðlara seslenmek anlamlar yoktur. B seçeneðinde

Detaylı

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS COĞRAFYA Ödev Kitapçığı 1 (TM-TS) Doðal Unsurlar - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Adý

Detaylı

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir CANLILIK HÜCREYLE BAŞLAR 1- Canlıların Ortak Özellikleri : Çevremizdeki varlıklar canlı ve cansız varlıklar olarak iki grupta toplanırlar. Cansız varlıklar katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerden oluşur.

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1 CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1.Hücresel yapıdan oluşur 2.Beslenir 3.Solunum yapar 4.Boşaltım yapar 5.Canlılar hareket eder 6.Çevresel uyarılara tepki gösterir 7.Büyür ve gelişir (Organizasyon) 8.Üreme

Detaylı

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir?

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? 1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? a. Ova b. Vadi c. Plato d. Delta 2- Coğrafi bölgelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Coğrafi özellikleri

Detaylı

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi.

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. C) Tek hücre proteini üretimi. D) Melez bitkilerle bitki türünün

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 1. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. 1., 3. ve 4. cümlelerde piþmek sözcüðü duyu organlarýmýzdan biriyle algýlanabilmektedir. Ancak 2. cümlede geçen bir iþte

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK

ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK 3) Çekirdek Ökaryot yapılı hücrelerde genetik maddeyi taşıyan hücre kısmıdır. Prokaryot hücreli canlılarda bulunmaz. GÖREVLERİ: 1) Genetik maddeyi taşıdığından

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ BİYOLOJİ

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ BİYOLOJİ YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ BİYOLOJİ SORU 1: A türüne ait bir bitki (Yaprakları koparılmış) B türüne ait bir bitki (Yapraklı) cam fanus cam fanus su su Ortam sıcaklığı 10 C Ortam sıcaklığı 25 C Bir araştırmacı,

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2013. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 6. SINIF AÇIKLAMALAR. Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır.

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2013. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 6. SINIF AÇIKLAMALAR. Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır. GROUP A M S O Fezalar Eğitim Kurumları Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı (23 ŞUBAT 2013, CUMARTESİ) 2 0 1 3 6. SINIF AÇIKLAMALAR Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır. Matematik bölümünün

Detaylı

2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. BÖLÜM 1. I. Adaptasyon II. Mutasyon III. Kalıtsal varyasyon Bir populasyondaki bireyler, yukarıdakilerden hangilerini "doğal seçilim ile kazanır? D) I veii E)

Detaylı

1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10

1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10 İçindekiler 1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10 1. BÖLÜM: BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI ve BİYOLOJİ... 12 A. BİLİMSEL ÇALIŞMA YÖNTEMİ... 12 1. Bilim İnsanı ve Bilim... 12 B. BİLİMSEL YÖNTEMİN AŞAMALARI...

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 1) Canlılar soylarının devam ettirebilmek için üreyerek yeni bireyler meydana getirir. Bu üreme olaylarıyla ilgili olarak; I. Bakterinin ikiye bölünerek kendine benzer yeni

Detaylı

HÜCRE. Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi

HÜCRE. Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi HÜCRE Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi Hücre Canlıların en küçük yapı taşıdır Bütün canlılar hücrelerden oluşur Canlılar tek hücreli ya da çok hücreli olabilir Bitki ve hayvan hücresi = çok

Detaylı

LYS 2 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI BÝYOLOJÝ DENEME SINAVI. 2. Otsu bitkilerde, ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK

LYS 2 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI BÝYOLOJÝ DENEME SINAVI. 2. Otsu bitkilerde, ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK LS 2 ÜNÝVERSÝTE HAIRLIK Ö-DE-BÝR AINLARI BÝOLOJÝ DENEME SINAVI A Soru sayýsý: 0 anýtlama süresi: 5 dakika Bu testle ilgili yanýtlarýnýzý optik formdaki Biyoloji bölümüne iþaretleyiniz. Doðru yanýtlarýnýzýn

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ FEN LİSELERİ, SOSYL BİLİMLER LİSELERİ, SPOR LİSELERİ, NDOLU LİSELERİ

Detaylı

OKSİJENLİ SOLUNUM

OKSİJENLİ SOLUNUM 1 ----------------------- OKSİJENLİ SOLUNUM ----------------------- **Oksijenli solunum (aerobik): Besinlerin, oksijen yardımıyla parçalanarak, ATP sentezlenmesine oksijenli solunum denir. Enzim C 6 H

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19 1) X Ağız Mide İnce bağırsak Şekildeki grafikte insanın sindirim kanalındaki X maddesinin değişimi gösterilmiştir. Buna göre X maddesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Glikojen

Detaylı

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Çiçeğin Yapısı Tohumlu bitkilerin eşeyli üreme organı çiçektir. Açık tohumlu bitkilerin çiçeklerine kozalak adı verilir. Erkek kozalaklarda

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMI 23 BİTKİLERDE BESLENME BİTKİLERDE TAŞIMA

12. SINIF KONU ANLATIMI 23 BİTKİLERDE BESLENME BİTKİLERDE TAŞIMA 12. SINIF KONU ANLATIMI 23 BİTKİLERDE BESLENME BİTKİLERDE TAŞIMA BİTKİLERDE BESLENME Bitkiler inorganik ve organik maddelere ihtiyaç duyarlar. İnorganik maddeleri hazır almalarına rağmen organik maddeleri

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2016-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI *** LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE BAKINIZ KOŞULLARINI OKUYUNUZ. KODU PROGRAM ADI KONTENJAN

Detaylı

30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur?

30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur? 30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur? A) Tohum B) Meyve C) Polen D) Embriyo E) Yumurta 39. Çiçekli bitkilerin üremesinde

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #16

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #16 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #16 1) Topraktaki azotlu bileşik miktarını, I. Denitrifikasyon bakteri sayısındaki artış II. Saprofit bakterilerce gerçekleşen çürüme III. Şimşek ve yıldırım olaylarındaki artış

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI *** LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE BAKINIZ KOŞULLARINI OKUYUNUZ. PROGRAM PROGRAM ADI SÜRE

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

2018 YGS Konuları. Türkçe Konuları

2018 YGS Konuları. Türkçe Konuları 2018 YGS Konuları Türkçe Konuları 1. Sözcük Anlamı 2. Söz Yorumu 3. Deyim ve Atasözü 4. Cümle Anlamı 5. Cümle Yorumu 6. Paragrafta Anlatım Teknikleri 7. Paragrafta Konu-Ana Düşünce 8. Paragrafta Yapı 9.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS SİYER II İLH 114 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

МАКЕДОНСКО БИОЛОШКО ДРУШТВО MAKEDONYA CUMHURİYETİ BİYOLOGLAR BİRLİĞİ BİYOLOJİ 4.CUMHURİYET YARIŞМАSI LİSE (II) İKİNCİ SINIF

МАКЕДОНСКО БИОЛОШКО ДРУШТВО MAKEDONYA CUMHURİYETİ BİYOLOGLAR BİRLİĞİ BİYOLOJİ 4.CUMHURİYET YARIŞМАSI LİSE (II) İKİNCİ SINIF 20.05.2017 МАКЕДОНСКО БИОЛОШКО ДРУШТВО MAKEDONYA CUMHURİYETİ BİYOLOGLAR BİRLİĞİ BİYOLOJİ 4.CUMHURİYET YARIŞМАSI LİSE (II) İKİNCİ SINIF 1. Verilen ifadelerden doğru olanların önündeki D harfini, yanlış

Detaylı

Aşağıda mitoz bölünme safhaları karışık olarak verilmiştir.

Aşağıda mitoz bölünme safhaları karışık olarak verilmiştir. 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖRNEK 8.SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI Adı Soyadı : No: Sınıf: Resimdeki türlerin bazı hücrelerindeki kromozom sayılarını yazınız. (4x2p) Aşağıda mitoz bölünme

Detaylı

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI MATEMATİK. TURAN GÜNEŞ BUL. NO: 23 ÇANKAYA - ANKARA

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI MATEMATİK. TURAN GÜNEŞ BUL. NO: 23 ÇANKAYA - ANKARA MATEMATİK DERSİN ADI : MATEMATİK--9.SINIF 1 Mantık 12 1 2 Kümelerde Temel Kavramlar 10 2 2 3 Kümelerde İşlemler 6 1 1 1 4 Kartezyen Çarpım 4 2 1 1 5 Bağıntı 3 1 6 Fonksiyonlar 6 2 1 1 7 İşlem 3 1 1 1 8

Detaylı

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular İÇİNDEKİLER Takdim. 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... Dinin Çeşitleri... İslâm Dininin Bazı Özellikleri... I. BÖLÜM 11 11 11 II. BÖLÜM İman İmanın Tanımı... İmanın Şartları... Allah'a İman... Allah

Detaylı

2014-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI

2014-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI 2014-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI PROGRAM KODU LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ. PROGRAM ADI KONTENJAN ABANT

Detaylı

1-A. Adı Soyadı. Okulu. Sınıfı LYS-2 BİYOLOJİ TESTİ. Bu Testte; Toplam 30 adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 45 dakikadır.

1-A. Adı Soyadı. Okulu. Sınıfı LYS-2 BİYOLOJİ TESTİ. Bu Testte; Toplam 30 adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 45 dakikadır. 1-A Adı Soyadı Okulu Sınıfı LS-2 BİOLOJİ ESİ Bu estte; oplam 30 adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 45 dakikadır. 1. Bacaktaki kanı şekilde gösterildiği gibi taşıyan damarla ilgili olarak; I. oplardamardır.

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #20

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #20 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #20 1) Canlı birey sayısı 2) Kalbin Odacık Sayısı Ortama uyum Solunum şekli Döllenme ve Gelişme X Y B A Zaman Aynı ekosistemdeki sayısal değişimleri şekildeki grafikte gösterilen

Detaylı

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1)

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1) Dershanede doðru þýkkýnýz SOSYAL BÝLÝMLER1 TESTÝ (Sos1) Bu testte sýrasýyla, Tarih (113) Coðrafya (1423) Felsefe (2430) ile ilgili 30 soru vardýr. 1. Tarih öncesinde yaþayan insanlar, araç gereç yapýmýnda

Detaylı

TEOG1 DENEME SINAVI 1 ( DNA, Mitoz, Mayoz Kapsamlı)

TEOG1 DENEME SINAVI 1 ( DNA, Mitoz, Mayoz Kapsamlı) TEOG1 DENEME SINAVI 1 ( DNA, Mitoz, Mayoz Kapsamlı) 4. 1.Şekilde hayvan hücresinin mitoz bölünmede bir evresi gösterilmiştir. Bu evreden sonra aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? A) Kalıtım maddesinin

Detaylı

LYS ANAHTAR SORULAR #4. Nükleik Asitler ve Protein Sentezi

LYS ANAHTAR SORULAR #4. Nükleik Asitler ve Protein Sentezi LYS ANAHTAR SORULAR #4 Nükleik Asitler ve Protein Sentezi 1) İncelenen bir nükleotidin DNA ya mı yoksa RNA ya mı ait olduğu; I. Bağ çeşidi II. Pürin bazı çeşidi III. Pirimidin bazı çeşidi IV. Şeker çeşidi

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ TEOG DENEME SINAVI SORULARI 4.

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ TEOG DENEME SINAVI SORULARI 4. 1. FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ TEOG DENEME SINAVI SORULARI 4. Çiftçi çok hızlı büyüyen ve bol ürün aldığı bir bitki türünü yukarıdaki gibi yetiştiriyor. Buna göre çiftçinin bunu yapmasındaki amacı aşağıdakilerden

Detaylı

*Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir.

*Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir. Fen ve Teknoloji 1. Ünite Özeti Hücre Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme. *Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir. *Hücrenin temel kısımları: hücre zarı, sitoplâzma ve

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 20. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. Tutmak sözcüðü,. cümleye denetimi ve yetkisi altýna almak, 2. cümleye gereðini yapmak, yerine getirmek, 3. cümleye bir

Detaylı

4. BÖLÜM EGZERSİZ VE TOPARLANMA

4. BÖLÜM EGZERSİZ VE TOPARLANMA 4. BÖLÜM EGZERSİZ VE TOPARLANMA EGZERSİZ SONRASI TOPARLANMA Toparlanma, organizmanın egzersiz sonrasında istirahat seviyesine dönmesi olarak tanımlanabilir ve toparlanma süreci 4 ana başlık altında incelenir;

Detaylı

Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop: Robert Hooke görmüş ve bu odacıklara hücre demiştir.

Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop:  Robert Hooke görmüş ve bu odacıklara hücre demiştir. Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop: Gözümüzle göremediğimiz çok küçük birimleri (canlıları, nesneleri vs ) incelememize yarayan alete mikroskop denir. Mikroskobu ilk olarak bir kumaş satıcısı

Detaylı

2007 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2007 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2007 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. BÖLÜM 1. Aşağıdaki tabloda bazı canlı türlerinin kromozom sayıları verilmiştir. Bu tablodaki bilgilere göre, I. İki canlı türünün kromozom sayılarına bakılarak

Detaylı

Mayoz ve Eşeyli Üreme Biyoloji Ders Notları

Mayoz ve Eşeyli Üreme Biyoloji Ders Notları A. Mayoz Bölünme Mayoz ve Eşeyli Üreme Biyoloji Ders Notları Eşeyli üremenin temelidir. Eşey ana hücrelerinden (2n), eşey hücrelerini (n) oluşturan özelleşmiş bölünme şeklidir. Mayoz I ve II olarak birbirini

Detaylı

LYS BiYOLOJi DENEME SINAVI #6

LYS BiYOLOJi DENEME SINAVI #6 LYS BiYOLOJi DENEME SINAVI #6 1) Aşağıda verilen grafikler hangi organellerde gerçekleşen kimyasal olaylar sonucu ortaya çıkar? Protein Pirüvik asit CO2 2) Protein sentezi sırasında gerçekleşen olaylarla

Detaylı

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ SOSYAL BÝLGÝLER - DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ 1 [ 9 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Anadolu uygarlýklarýndan Ýyonyalýlar denizcilik ve deniz ticaretiyle uðraþmýþlardýr.

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2

ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2 ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2 BAKTERİLERDE EŞEYSİZ ÜREME İKİYE BÖLÜNME Bakteri bölüneceği zaman DNA dan bir kopya çıkartılır. Böylece bakteri içinde iki tane

Detaylı

BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!!

BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!! DERS : BİYOLOJİ KONU: HÜCRE BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!! Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimidir.( Virüsler hariç) Şekil: Bir hayvan

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

ayxmaz/biyoloji 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki ana DNAdan yeni DNA molekülleri hangi sonulca üretilir A B C D

ayxmaz/biyoloji 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki ana DNAdan yeni DNA molekülleri hangi sonulca üretilir A B C D 1. DNA replikasyonu.. için gereklidir A) sadece mitoz B) sadece mayoz C) mitoz ve mayoz D) sadece gamet oluşumu E) sadece protein sentezi 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki

Detaylı

TEOG1 DENEME SINAVI 2 ( DNA, Mitoz,Mayoz Kapsamlı)

TEOG1 DENEME SINAVI 2 ( DNA, Mitoz,Mayoz Kapsamlı) 1. TEOG1 DENEME SINAVI 2 ( DNA, Mitoz,Mayoz Kapsamlı) Yukarıdaki şekil için aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? A) Hücre 2 kere mitoz bölünme geçirmiştir. B) Oluşan yavru hücreler ana hücrenin

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 2 ATP-2

11. SINIF KONU ANLATIMI 2 ATP-2 11. SINIF KONU ANLATIMI 2 ATP-2 Fotosentez ve kemosentez reaksiyonları hem endergonik hem ekzergonik reaksiyonlardır. ATP molekülü ile hücrenin endergonik ve ekzergonik reaksiyonları arasında enerji transferini

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz.

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz. 17. 18. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti sadece iki şeye güvenir. Biri millet kararı, diğeri en elim ve güç şartlar içinde dünyanın takdirlerine hakkıyla layık olan ordumuzun kahramanlığı; bu iki şeye güvenir.

Detaylı

ADI SOYADI SINIFI - NO TENZİLE ERDOĞAN ANADOLU LİSESİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI 10. SINIFLAR SEÇMELİ BİYOLOJİ DERSİ I. DÖNEM II. YAZILI SINAVI PUAN GRUP B RAKAMLA YAZIYLA 1- Aşağıda verilen mayoz bölünme

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #2

YGS ANAHTAR SORULAR #2 YGS ANAHTAR SORULAR #2 1) Bir hayvan hücresinde laktoz yapımı ile ilgili olarak, sitoplazmadaki madde miktarının değişimlerini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Glikoz B) Su miktarı 2)

Detaylı

Doğadaki Enerji Akışı

Doğadaki Enerji Akışı Doğadaki Enerji Akışı Güneş enerjisi Kimyasal enerjisi ATP Fotosentez olayı ile enerjisi Hareket enerjisi Isı enerjisi ATP Enerjinin Temel Molekülü ATP + H 2 O ADP + H 2 O ADP + Pi + 7300 kalori AMP +

Detaylı

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir.

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Mart 30, 2013 Yerel Saat Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Yerel saat doğuda ileri, badda geridir.

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS YÖNETİCİ MOLEKÜLLER

BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS YÖNETİCİ MOLEKÜLLER www.benimdershanem.esy.es Bilgi paylaştıkça çoğalır. BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS YÖNETİCİ MOLEKÜLLER NÜKLEİK ASİTLER Nükleik asitler, bütün canlı hücrelerde ve virüslerde bulunan, nükleotid birimlerden

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 1) 48 saat karanlıkta bekletilen bir saksı bitkisinden bu sürenin sonunda bir yaprak kopartılmış (1. yaprak) ve bitki aydınlık ortamda 12 saat bekletilmiştir. Bu sürenin sonunda

Detaylı

barajı geçen üniversiteye yerleşiyor (mf)

barajı geçen üniversiteye yerleşiyor (mf) barajı geçen üniversiteye yerleşiyor (mf) www.dogrutercihler.com Üniversite Bölüm Puan T. 1 KAFKAS Ünv. (KARS) Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 209,5382 230,9985 256000 259000 2 EGE Ünv. (İZMİR) Fizik MF-2

Detaylı

EGZERSİZ FİZYOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR

EGZERSİZ FİZYOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR EGZERSİZ FİZYOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR FİZYOLOJİ İNSAN VÜCUDUNU OLUŞTURAN SİSTEMLER NASIL ÇALIŞIYOR? ANATOMİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ BİYOFİZİK BİYOKİMYA EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ EGZERSİZ ESNASINDA SİSTEMLER NASIL

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı