Hematürili Hastaya Yaklaşım. Doç.Dr. Nurcan Cengiz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hematürili Hastaya Yaklaşım. Doç.Dr. Nurcan Cengiz"

Transkript

1 Hematürili Hastaya Yaklaşım Doç.Dr. Nurcan Cengiz

2 Hematüri nedir? A) Santrifüj edilmiş idrarda 5 ve daha fazla lökosit bulunması B) Santrifüj edilmemiş idrarda 5 ve daha fazla lökosit bulunması C) Santrifüj edilmiş idrarda 5 ve daha fazla eritrosit bulunması D) Santrifüj edilmemiş idrarda 5 ve daha fazla eritrosit bulunması

3 İdrarda fazla miktarda eritrosit atılması (her sahada >5 eritrosit) Hematüri Makroskobik Mikroskobik Semptomatik Asemptomatik

4 Eğer idrar normal sarı renkte ve sadece kimyasal testlerle ya da mikroskopik inceleme ile eritrosit izlenebiliyorsa mikro ya da mikroskopik hematüri denir. Gross ya da makroskopik hematüri: yeterli miktarda kan idrar da bulunduğunda rengi kırmızı ya da kahverengidir. Gros hematuri için çok az miktar kan yeterlidir (1000 cc idrarda 1ml kan idrarı kırmızıya boyayabilir.)

5 Persistan hematüri: her idrarın her birinde hematüri tespit ediliyorsa İntermittan ya da recurrent hematüri: arada normal idrar izleniyorsa Ağrı gibi eşlik eden semptom yoksa asemptomatik varsa semptomatik hematüri denir.

6 Okul çağı çocuklarında prevalans %0.5-2 Dipstick ile peroksidaz reaksiyonu kalitatif olarak idrarda hemoglobin ve myoglobin varlığını gösterir. Hb veya myoglobin varlığında dipstickdeki ortotoluidin maddesi maviye boyanır.

7 Yalancı negatif sonuçlar: Formalin Askorbik asid Yalancı pozitif sonuçlar: Menstruasyon Yüksek ph>9.0 Antiseptik ajan (povidon iyot)

8 Taze idrar 3-5 dk, devirde santrifüj edilir. Çökeltiden az bir kısım lama yayılır

9 Eritrositler kırmızı sarımtırak renkte, İzotonik idrarda bikonkav disk ya da oval, Hipertonik idrarda daha küçük, Hipotonik idrarda eritrositler şişmiş yada lizis olmuş olarak görülürler.

10 Eritrosit içermeyen kırmızı idrar HEME+ Hemoglobinüri Hemoliz Myoglobinüri Rabdomyoliz (viral hst, crush injury, hypotension, DIC, uzamış nöbetler)

11 Eritrosit içermeyen kırmızı idrar HEME- İlaçlar (klorokin, rifampin, ibuprofen, metranidazol ) Besinler (gıda renklendiriciler, Metabolitler (homogentisik asid, melanin, methemoglobin, porfirin, üratlar..)

12 Hematürinin seviyesi (üst?, alt? üriner sistem) Şiddeti ve aciliyeti Anatomik anormallikler, sendromlar Aile öyküsü

13 Hangisi glomerüler kaynaklı hematürinin özelliğidir? A) Genellikle kahverengi, kola rengidir B) Eritrositler farklı boyutlarda, genellikle küçük, deformedir C) Eritrositler silendirler oluşturur D) Ciddi proteinüri ile birlikte olabilir E) Hepsi

14

15

16 Hangisi alt ÜS kaynaklı hematürinin özelliğidir? A) Eritrositler üniform, düzgün şekillidir B) İdrar MCV/ kan MCV>1 C) Silendirler oluşturmaz D) Üriner sistem enfeksiyonları, taş, hiperkalsiüri, tümörler etken olabilir E) Hepsi

17

18

19

20 Lökosit silendiri

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Hematuri etyolojisi Renal Parankim Has. Glomeruler Tubulointerstisyel Vasküler has SCA Renal arter trombozu Renal ven trombozu Egzersizle ilişkili hematüri Üriner trakt has. İYE Taş Travma Hidronefroz Kanama bozukluğu has. Hemofili ITP Antikoagülan ilaç Hiperkalsiüri

31 Glomeruler hastalıklar Kalıtsal: Alport sendromu, Ailesel benign hematuri, Edinsel: IgA nefropati, prim glomeruler hastalık, MPGN, MGN, FSGN, Kresent GN, Minimal change. Sistemik hastalık: SLE, HSP, HÜS, GPS, DM, PAN, Wegener granülomatozu Enfeksiyon: APSGN, Bakteriyel endokardit, Şant nefriti, HepB ile ilişkili GN, konjenital sfiliz ile ilişkili GN, malaria, şistozoma, filariazis, toxo ile ilişkili.

32 Tubulointerstisyel hast: Konjenital: PKB, Meduller kistik hast(juvenil nefrokalsinozis) konjenital NS(mikrokistik hastalık), oksaloz, sistinozis, renal displazi, tuberoz skleroz, nefrokalsinozis ile ilşkili RTA. Edinsel: Nefrolitiazis, ağır metal, ilaç toksisitesi (aminoglikozit, siklosporin, sisplatin, D-penisilamin, sulfonamid, NSAİD) radyasyon hasarı, reflü, obstruktif üropati, metabolik hast,

33 Hematürili çocuğun değerlendirilmesi Detaylı öykü Dikkatli FM İdrar analizi

34 Anamnez Hematuri +İdrar kaçırma, ateş, suprapubik ağrı, hassasiyet, yanma...iye +Sırtta kolik tarzı ağrı, kasığa yayılan ağrı...üreterde taş yada pıhtı +İdrar başında dizüri, hematuri... anterior üretrit +İdrar sonunda dizüri, hematuri... mesanede taş, posterior üretrit

35 +Ağrısız gros hematüri (kola, çay rengi idrar)... glomerulonefrit +Ağrısız pembe kırmızı idrar... travma, tm, renal tbc, koagulasyon boz. +ÜSYE takiben 7-14gün sonra gros hematüri...apsgn +ÜSYE ile beraber gros hematüri... IgA nefropatisi +Ateş, purpura, eklem ağrısı, karın ağrısı... HSP, SLE + Kilo kaybı, iştah azalması...tbc, tm, SLE

36 +Kilo alımı... NS, böbrek yetmezliği +Kalpte üfürüm...sbe +Şant ve ateş...şant nefriti +Ailede kronik GN, böbrek yetmezliği ve sağırlık...alport Sendromu +Ailede hematürili veya kanama bozukluğu olan vakalar...pcb, SCA, Ailesel benign hematüri, kanama-pıhtılaşma boz. Respiratuar enfeksiyonlar her türlü gizli GN i alevlendirerek gros hematüriye neden olurlar

37 Sıklıkla normaldir. Fizik muayene HT...Renal parankim hast, böbrek yetmezliği Kornea ve lens anomalileri...alport send Purpura...HSP, SLE, vaskülit Genel ödem...ns ve böbrek yetmezliği Anormal kalp ritmi...emboli Üfürüm...SBE

38 Kostovertebral açı hassasiyeti, sırt ağrısı...iye Böbrek palpabl... Hidronefroz, PKB, Tm, RVT Solukluk...SLE, HÜS, APSGN, KGN, ilgili böbrek yetmezliği ile ilişkili Malign hipertansiyon kendisi hematuri neden olabilir.

39 İdrar analizi Kahverengi, çay rengi idrar,eritrosit silendirleri...gn Lökosit silendirleri...gn yada tubulointers-tisyel hastalık Dismorfik eritrositler, ağır proteinüri (+3,+4) glomeruler hastalığa işaret eder. Glomerul dışı hematuride kan proteinlerine bağlı bir miktar proteinüri (+1,+2) olabilir.

40 Hematuride diğer testler Tam kan sayımı ve ESR Anemi,orak hücre:sca Hemoliz, trombositopeni:hüs SLE İdrar kültürü Hematüri semptomatikse almalı (renal tbc asemptomatik olabilir!!!) BUN, Kreatinin Renal parankim has. Böbrek yetmezliği Elektrolit, Ca, P, ürik asit, T.Pro, albumin kolesterol Renal parankim has. şüphesi olursa

41 Hematuride diğer testler II Boğaz ve deri kültürü APSGN de Kan kültürü SBE,şant nefriti İdrarda pro/kreatinin, C3, C4, ANA, ASO, total hemolitik kompleman streptokok Ak APSGN de Renal biyopsi Glomeruler veya tubuler olay tanısı İdrarda eozinofil TIN, Hipersensitivite nefriti Anti GBM Ak GPS de Aile taraması Alport sendromu,ailesel benign hematüri PPD, sedim yük., kültür negatifliği, tbc teması Renal tbc de

42 Eritrosit var Renal USG Normal Böbrek fonk.,proteinüri Normal Ailesel geçiş Yok Var Sürekli kanama Nükseden kanama Bunların dışında Hematüri Hemostik(+) İdrar mikroskopik inceleme Anormal: -taş -tm -hidronefroz Anormal Renal biyopsi -Glomerulonefrit Biyopsi Ig A Nefropatisi? -Hiperkalsiüri -Koagülasyon defektleri Eritrosit yok -Hemoglobinüri -Miyoglobinüri

43 12 yaşında erkek çocuk Yakınması; Yüzünde, bacaklarında şişlik, kanlı idrar yapma, başağrısı Öyküsü; 2 hafta önce ÜSYE geçiren hastanın 2 gündür şişlikleri ve kanlı idrarı başlıyor, idrar miktarı azalıyor TĠT; Kan ve protein (+).

44 Ağırlık 38 kg Boy KB 121cm 150/90 mm Hg FM: göz kapakları ödemli, pretibial 3+ ödem, solunumu takipneik TĠT: Prt; 100 mg/dl Kan (+++) Nitrit (-) Mik; bol eritrosit, 1-2 lökosit 10 Haziran 2002 Türk Pediatri Kongresi/Dr.Aytül NOYAN

45 10 Haziran 2002 Türk Pediatri Kongresi/Dr.Aytül NOYAN Bu hastada bu aşamada aşağıdakilerden ilk önce hangisi yapılmalıdır? A) Kompleman 3 düzeyi bakılmalıdır. B) BUN ve serum kreatinin düzeyi bakılmalıdır. C) Ġdrarda kantitatif protein düzeyi bakılmalıdır. D) Akciğer grafisi çekilmelidir. E) Böbrek biyopsisi yapılmalıdır.

46 Hb 10 g/dl BK 10000/mm3 Tromb /mm3 ESR 65 mm/st Uprt 37 mg/dl Ucr 62 mg/dl Uprt/Ucr 0.6 BUN 42 mg/dl Scr 1.2 mg/dl PA Akc gr: Akc ödemi Uca/Ucr 0.15 mg/mg C3 12 mg/dl C4 N Batın USG normal sınırlarda bulundu. 10 Haziran 2002 Türk Pediatri Kongresi/Dr.Aytül NOYAN

47 Bu hastada tanınız nedir? A)Üriner sistem taş hastalığı B) SLE nefriti C) Alport sendromu D)Hemolitik üremik sendrom E) APSGN 10 Haziran 2002 Türk Pediatri Kongresi/Dr.Aytül NOYAN

48 10 yaşında erkek çocuk Yakınması; Ġşitme kaybı (ĠK) Öyküsü; ĠK 1 yıl önce KBB doktoru tarafından işitme cihazı veriliyor. TĠT; Kan ve protein (+). Ödem, hematuri, disuri, pollaküri, enüresiz yakınmaları yok. ÜSYE öyküsü yok

49 Soygeçmiş; Anne 44 yaşında SS Baba 45 yaşında SS Akrabalık yok. 15 yaşında erkek kardeş SS 4 yaşında kız kardeş SS Annenin babasına SDBY nedeniyle HD yapılmış. 10 Haziran 2002 Türk Pediatri Kongresi/Dr.Aytül NOYAN

50 Ağırlık 30 kg Boy 113 cm KB 110/70 mm Hg FM bulguları doğal TĠT: Prt; 100 mg/dl Kan (++) Nitrit (-) Mik; 9-10 eritrosit, 1-2 lökosit Ġdrar kültürü; Üremedi 10 Haziran 2002 Türk Pediatri Kongresi/Dr.Aytül NOYAN

51 10 Haziran 2002 Türk Pediatri Kongresi/Dr.Aytül NOYAN Bu hastada bu aşamada aşağıdakilerden ilk önce hangisi yapılmalıdır? A) Ġdrar Ca düzeyi bakılmalıdır. B) Kompleman 3 düzeyi bakılmalıdır. C) BUN ve serum kreatinin düzeyi bakılmalıdır. D) Ġdrarda kantitatif protein düzeyi bakılmalıdır. E) Böbrek biyopsisi yapılmalıdır.

52 Htc %36 Tromb /mm3 MCV 83 flt Uprt 37 mg/dl Uprt/Ucr 0.6 BUN 18 mg/dl Scr 0.5 mg/dl BK 7500/mm3 ESR 25 mm/st UMCV 73 flt Ucr 62 mg/dl Uca/Ucr 0.15 mg/mg C3 120 mg/dl Batın USG normal sınırlarda bulundu. Diğer kan biyokimya değerleri normal sınırlarda 10 Haziran 2002 Türk Pediatri Kongresi/Dr.Aytül NOYAN

53 Bu hastada tanınız nedir? A)Üriner sistem taş hastalığı B) Hiperkalsiüri C) SLE nefriti D)Hemolitik üremik sendrom E)Alport sendromu 10 Haziran 2002 Türk Pediatri Kongresi/Dr.Aytül NOYAN

54 Işık mikroskopide mezengial hücre proliferasyonu ve kapiller duvarlarda kalınlaşma saptandı. İmmunfloresan depolanma negatifti. Elektron mikroskopide glomerular bazal membranda lamelleşme ve reduplikasyon görüldü. TANI: ALPORT SENDROMU

55 Alport sendromu hematüri, ilerleyici böbrek yetmezliği, sensorinöral işitme kaybı ve okuler anomaliler ile karakterize bir ailevi nefrittir. Tip IV kollajen yapımındaki genetik defekt sonucu oluşur Çocukluk çağı KBY lerinin %3 ünü oluşturuyor. Başlama yaşı; Çocukluk çağı familyal - otozomal dominant, resesif ve x-linked varyant 10 Haziran 2002 Türk Pediatri Kongresi/Dr.Aytül NOYAN

56 KLĠNĠK BULGULAR Renal Bulgular 1. Hematuri (persistan veya reküren mikroskopik veya makroskopik) 2. Proteinuri (nefrotik sınıra kadar çıkabilir) Ġşitme ile ilgili bulgular Sensorinöronal işitme kaybı Hastaların %30 unda 10 yaş civarında başlar sensörinöral (high frequency -> speech -> deaf) Oküler Bulgular Hastaların %10-15 nistagmus kornea - keratokonus lens - katarakt, mikrospherofaki, posterior-anterior lentikonus TEDAVĠ Bilinen tedavisi yok Renal replasman tedavisi 10 Haziran 2002 Türk Pediatri Kongresi/Dr.Aytül NOYAN

57 10 Haziran 2002 Türk Pediatri Kongresi/Dr.Aytül NOYAN 5 yaşında kız çocuğu, karın ağrısı yakınması ile başvurdu. Öyküsünden 1 yıldır ara sıra karın ağrısının olduğu ama uzun sürmediği öğrenildi. Karın ağrısı ile birlikte ateş yok, kusma yok, disüri, hematüri, pollaküri veya idrar kaçırma yakınması yok. Soygeçmişinde dayısı ve anneannesi böbrek taşı nedeni ile opere olmuş. Anne sık üriner sistem enfeksiyonu nedeni ile tedavi almış. 10 yaşındaki erkek kardeşinde EN mevcut.

58 Yapılan FM de ağırlık ve boyu 10P de, kan basıncı 100/70 mmhg. Diğer sistem muayene bulguları normal olarak bulundu. Yapılan idrar tetkikinde renk sarı berrak, dansite 1015, prt(-), nitrit(-), lökosit (+), Kan (+++) idi. Mikroskopide eritrosit, 3-4 lökosit ve CaOx kristalleri görüldü.

59 Bu verilerle aşağıdakilerden hangisi en uygundur? A) Bol su ile izler 1 hafta 10 gün sonra idrar tetkikini tekrarlarım. B) Böbrek biyopsisi yaparım. C) Yatarak boş batın grafisi çektiririm. D) USG yaptırırım. E) Ġdrar kültürü isterim. F) 24 saatlik idrarda kalsiyum ve kreatinin bakarım.

60 Ġdrar kültüründe üreme olmadı. Yatarak boş batın grafisi normal. USG de böbrekler normal konum ve boyutta olup parankim kalınlıkları ekojeniteleri ve toplayıcı sistemleri doğal olarak rapor edildi. 24 saatlik idrar miktarı 630 cc Ġdrar kalsiyumu 20 mg/dl Ġdrar kreatinini 60 mg/dl Uca/Ucr 0.33 Uca 7.8 mg/kg/gün (ağırlık 16 kg)

61 Bu hastada tanınız nedir? A) Üriner sistem enfeksiyonu B) Üriner sistem taş hastalığı C) Akut post streptokoksik GN D) Hiperkalsiüri E) Tanı için başka tetkikler isterim. F) Henoch Shonlein purpurası 10 Haziran 2002 Türk Pediatri Kongresi/Dr.Aytül NOYAN

62 HĠPERKALSĠÜRĠ Uca/Ucr>0.86 (0-6ay) Uca/Ucr>0.60 (6-12ay) Uca/Ucr>0.21 (>12 ay) 24 saatlik idrarda Ca atılımı > 4 mg/kg/gün

63 HĠPERKALSĠÜRĠ SINIFLAMASI A) HĠPERKALSEMĠK KALSĠÜRĠ Hiperparatiroidizm Sendromik hiperkalsemi (Williams send.ġdiopatik infantil hiperkalsemi) Malignansiler Diğer Hastalıklar Subkutan yağ nekrozu Granulamatöz hastalıklar Ekstremite kırıkları Vit D tedavisi Hipofosfatazya

64 HĠPERKALSĠÜRĠ SINIFLAMASI B) NORMOKALSEMĠK HĠPERKALSĠÜRĠ 1) Ca atılımını artıran fizyolojik stim. (Na atılımı, asidoz, hipofosfatemi) 2) Ca un renal tubuler reabs. Bozukluğu (Loop diüretikleri, tubulopatiler) 3) Genetik Hiperkalsiüri Düşük Ca diyet-ca yükleme X linked resesif (klor kanalları) Ġdyopatik hiperkalsiüri (OD?) 4) Nedeni bilinmeyenler

65 Hastaya bol sıvı alımı önerildi ve thiazid grubu bir diüretik ile takibe alındı. Ancak 3 yıl hiç takibe gelmeyen hasta 8 yaşında makroskopik hematüri ve karın ağrısı yakınmaları ile getirildi. TĠT; Renk kırmızı, PH 6.0, prt (+++), kan (++++), LEA (+++), nitrit (+) idi. Mikroskopisinde bol eritrosit ve eritrosit kümeleri ile lökosit saptandı.

66 Tanınız nedir? A) APSGN B) Üriner sistem taş hastalığı C) Üriner sistem enfeksiyonu D) Alport sendromu E) Berger hastalığı F) Bu bilgiler ön tanı için yetersizdir 10 Haziran 2002 Türk Pediatri Kongresi/Dr.Aytül NOYAN

67 Tanıyı kesinleştirmek için ilk yapılacak tetkik hangisidir? A) YBB grafisi B) DMSA sintigrafisi C) Batın USG D) Kan biyokimyası E) Batın Tomografisi 10 Haziran 2002 Türk Pediatri Kongresi/Dr.Aytül NOYAN

68 10 Haziran 2002 Türk Pediatri Kongresi/Dr.Aytül NOYAN

69 USG de sol böbrek normal sağ böbrek normal konumda parankimi incelmiş normalden küçüktü ve üst pelviste akustik gölge veren 17 mm lik opasite görüldü. Toplayıcı sistemler ve mesane normal sınırda idi. Ġdrar kültüründe proteus üredi. Kan sayımı ve biyokimya değerleri normal sınırlarda idi.

70 DMSA sintigrafide sağ böbrek üst polde skarı düşündüren lezyon saptandı. DTPA sintigrafide sağ böbrekte fonksiyonel staz vardı.

71 Hastaneye yatırılarak ĠV sıvı tedavisi, analjezik ve antibiyotik verildi. Üroloji ile konsülte edilen hastaya litotripsi uygulandı. Bol sıvı içeren tuzdan kısıtlı diyet ve thiazid ile takibe alındı.

72 10 yaşında erkek çocuk basketbol yaz okulu için yapılan sağlık kontrolunde idrar tetkikinde eritrosit saptanması üzerine gönderildi. Öyküsünden ilk kez idrar tetkiki yaptırdığı disüri, ödem, makroskopik hematüri, pollaküri, enüresiz gibi herhangi bir yakınmasının olmadığı öğrenildi. Travma öyküsü yoktu aile öyküsünde özellik yoktu. FM de kan basıncı 120/80 mmhg, boy ve ağırlığı 25-50P de idi. Fizik muayene bulgularında özellik yoktu.

73 TĠT; dansite 1024, prt eser, kan (+++), mikroskopide 5-10 eritrosit ve nadir granuler silendir görüldü.

74 Öncelikle yapılması gereken tetkik hangisidir? A) Ġdrar kültürü B) Kompleman 3 düzeyi C) Ġdrarda kantitatif protein ve kalsiyum düzeyi D) Antinükleer antikor bakılması E) Böbrek biyopsisi 10 Haziran 2002 Türk Pediatri Kongresi/Dr.Aytül NOYAN

75 Ġdrar kültüründe üreme olmadı. Ġdrar Ca/kreatinin 0.13 BUN, serum kreatinin,tam kan sayımı ve elektrolitler normal sınırlarda idi. 10 Haziran 2002 Türk Pediatri Kongresi/Dr.Aytül NOYAN

76 Bu aşamada ilk tercih edilecek görüntüleme yöntemi hangisi olmalıdır? A) Intravenoz pyelografi B) Ultrasonografi C) Abdominal tomografi D) DTPA sintigrafisi E) Voiding sistouretrografi 10 Haziran 2002 Türk Pediatri Kongresi/Dr.Aytül NOYAN

77 Yapılan USG de her iki böbrek normal konum ve boyutlarda idi. Parankim kalınlıkları ve ekojeniteleri normal idi. Toplayıcı sistemlerde herhangi bir deformasyon ve dilatasyon saptanmadı. Bu bulgularla hasta takibe alındı

78 2 yıllık izlemde tekrarlayan makroskopik hematuri atakları ortaya çıktı. Hematuri atakları hep bir ÜSYE ile birlikte idi. USG, IVP ve VCUG normal bulundu. FM de kan basıncı 120/80 mmhg, boy ve ağırlığı 25-50P de idi. Fizik muayene bulgularında özellik yoktu. 10 Haziran 2002 Türk Pediatri Kongresi/Dr.Aytül NOYAN

79 Hastada öncelikle hangi tanı akla gelmelidir? A) APSGN B) Henoch Schonlein purpurası C) SLE D) IgA nefropatisi (Berger hst) E) Verilen bilgiler ön tanı için yeterli değildir. 10 Haziran 2002 Türk Pediatri Kongresi/Dr.Aytül NOYAN

80 10 Haziran 2002 Türk Pediatri Kongresi/Dr.Aytül NOYAN Yapılan böbrek biyopsisinde mezangial hücrelerde ve matrikste artış saptandı.if mikroskopta mezangiumda yaygın IgA depolanması daha az oranda da C3 ve IgG depolanması saptandı. TANI:IgA Nefropatisi

81 BERGER HASTALIĞI (IgA NEFROPATĠSĠ) Makroskopik veya mikroskopik hematüri ile birlikte mezangial IgA depolanmalarının olduğu klinikopatolojik bir antitedir. Japonya, Avustralya, Güneydoğu Asya ve Güney Avrupa da sık görülüyor. ABD de biyopsilerde %4, Japonya da %45. Benign bir hastalık değil, %25 oranında SDBY gelişiyor. Klinik Tablo >%95 hematüri (Sinfarinjitik) Proteinüri, NS, akut nefrit, HT, KBY veya ABY. E/K=2 Büyük çocuklar ve genç erişkinlerde en çok görülüyor.

82 Çocuklarda SDBY %5-10 olarak bildirilmiş Kötü prognoz kriterleri; Cinsiyet (E) Başlangıç yaşı (ileri) Ġlk tanıda GFR düşüklüğü Nefrotik proteinüri Hipertansiyon Histopatolojik lezyon AYIRICI TANI APSGN HSP Alport(?) ÜSE(?) TEDAVĠ Profilaktik ab(?) Tonsillektomi(?) Aza+Hep-War+Dipridamol (JPIgANSG) Kresentrik GN (PE+CSC) Fish oil(?) ACE inh. 10 Haziran 2002 Türk Pediatri Kongresi/Dr.Aytül NOYAN

83 Hematürili bir çocukta ayrıntılı bir öykü ve FM tanıya yaklaşmada önemli bir basamaktır. Hematürili bir çocukta her zaman aynı tetkiklere gerek yoktur tetkikler hastaya göre değişiklik gösterir. TÜM HASTALARA YAPILMASI GEREKEN TEK TETKĠK TAM ĠDRAR TETKĠKĠ VE MĠK. ĠNCELEMEDĠR. Pediatrik yaşta hematürilerin çoğunluğu pediatrik nefrolog tarafından izlenmesi gereken hastalıklar olup en kısa zamanda takibe alınmalıdırlar. 10 Haziran 2002 Türk Pediatri Kongresi/Dr.Aytül NOYAN

84

85 15 yaşında erkek çocuk, rutin sağlık muayenesinde alkol almaya başladığını ancak biraya allerjisinin olduğunu söyleyerek bir daha kesinlikle kullanmayacağını belirtiyor. Ayrıntı sorulduğunda 3 kez akşamüzeri birkaç şişe bira içtiğini ve her seferinde de sabahları bulantı ve özellikle sağ tarafında karın ağrısı ile uyandığını belirtiyor. Öğleden sonra idrarında kan görmüş ancak 24 saat içinde tüm yakınmaları düzeliyormuş. Ailesine cezalandırılma korkusu ile bu durumdan hiç söz etmemiş.

86 Daha önce benzer şikayetleri hiç olmamış, disüri yok, herhangi bir ilaç kullanımı ve travma öyküsü yok. FM tümüyle normal sınırlarda. Tam kan sayımı normal. Ġdrar tetkikinde dipstickle eser kan pozitifliği dışında özellik yok. Kan biyokimya değerlerinde serum kreatinini 1.3 mg/dl. 10 Haziran 2002 Türk Pediatri Kongresi/Dr.Aytül NOYAN

87 Tanınız nedir? A) Üriner sistem taş hastalığı B) APSGN C) Üreteropelvik darlık D) Alport sendromu E) SLE F) Alkol duyarlılığı sendromu 10 Haziran 2002 Türk Pediatri Kongresi/Dr.Aytül NOYAN

88 YBB grafisi normaldi. Yapılan USG de sağ böbrekte hidronefroz saptandı. Diüretikli DTPA sintigrafisinde sol ureteropelvik bileşkede obstruksiyon saptandı. Hastaya cerrahi girişim uygulandı

89 UPJ DARLIK Genellikle prenatal USG ile yada erken dönemde palpable kitle ile tanı konur. Makroskopik hematüri ve ĠYE görülebilir. Erkeklerde kızlara göre daha sık olup genellikle tek taraflı ve sol böbrektedir. Vakaların %50 sinde başka konjenital anomaliler bulunur. Obst.intrinsik veya ekstrinsik olabilir. Erken yaşta tanı almamış UPJ darlığı olan çocukların tanısı zor olabilir. Diüretikli sintigrafi tanıda yardımcıdır. Pyeloplasti ile renal fonksiyonlarda kısmi düzelme sağlanabilir.

HEMATÜRİLİ HASTAYA YAKLAŞIM İNT. DR. AHMET KURTULUŞ AİBÜ TIP FAKÜLTESİ

HEMATÜRİLİ HASTAYA YAKLAŞIM İNT. DR. AHMET KURTULUŞ AİBÜ TIP FAKÜLTESİ HEMATÜRİLİ HASTAYA YAKLAŞIM İNT. DR. AHMET KURTULUŞ AİBÜ TIP FAKÜLTESİ TANIMLAR Hematüri: İdrarda kan olması durumudur. Makroskobik hematüri: Gözle, kırmızı-kahve renkli idrar görülmesi (Total, başlangıç,

Detaylı

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROMLAR Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROM NEDİR? Akut böbrek yetmezliği bulguları ile gelen bir hastada gross hematüri, varsa tanı nefritik sendromdur. Proteinürü

Detaylı

Hematüri; İdrar İncelemesinden Böbrek Biyopsisine

Hematüri; İdrar İncelemesinden Böbrek Biyopsisine Hematüri; İdrar İncelemesinden Böbrek Biyopsisine Mithat Büyükçelik Gaziantep Üniversitesi Çocuk Nefrolojisi BD 8.Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi 29 Ekim 1Kasım Antalya Konuşma Planı İdrar incelemesinin

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü VAKA SUNUMU Dr. Neslihan Çiçek Deniz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü N.E.K. 5.5 YAŞ, KIZ 1. Başvuru: Haziran 2011 (2 yaş 4 aylık) Şikayet: idrar renginde koyulaşma Hikaye: 3-4

Detaylı

HEMATÜRĠ. Dr.Melih SUNAY. Ankara Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi 1.Üroloji Kliniği

HEMATÜRĠ. Dr.Melih SUNAY. Ankara Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi 1.Üroloji Kliniği HEMATÜRĠ Dr.Melih SUNAY Ankara Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi 1.Üroloji Kliniği SUNUM PLANI SUNUM PLANI Hematüri Tanımı Makroskopik Hematüri Mikroskopik Hematüri Hematürinin Tanınması Hematüri Etiyolojisi

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Servisi Olgu Sunumu. 30 Mart 2016 Çarşamba

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Servisi Olgu Sunumu. 30 Mart 2016 Çarşamba Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 30 Mart 2016 Çarşamba Ar. Gör. Dr. Orkun Dinç Kıd. Ar. Gör. Dr. Mukaddes Kılıç Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

HEMATÜRiLİ HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ. Yard.Doç.Dr MEHMET NURİ BODAKÇİ

HEMATÜRiLİ HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ. Yard.Doç.Dr MEHMET NURİ BODAKÇİ HEMATÜRiLİ HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ Yard.Doç.Dr MEHMET NURİ BODAKÇİ HEMATÜRİ İdrarda her büyük büyütme alanında üçten fazla ya da 1 mm 3 idrarda 1000 den fazla eritrosit bulunması Üriner sistem ve üriner

Detaylı

Hematüriye yaklaşımş. Dr. Kenan Keven Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji B.D.

Hematüriye yaklaşımş. Dr. Kenan Keven Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji B.D. Hematüriye yaklaşımş D K K Dr. Kenan Keven Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji B.D. Hematüri İdrarda anormal miktarlarda eritrosit varlığı olarak tanımlanır. Makroskopik Hematüri Çıplak gözle kırmızı

Detaylı

Proteinüri. Prof. Dr. Aydın ECE Dicle Ü Tıp Fak Çocuk Sağ ve Hast AD 11/6/2013 AECE 1

Proteinüri. Prof. Dr. Aydın ECE Dicle Ü Tıp Fak Çocuk Sağ ve Hast AD 11/6/2013 AECE 1 Proteinüri Prof. Dr. Aydın ECE Dicle Ü Tıp Fak Çocuk Sağ ve Hast AD AECE 1 Proteinüri Genellikle geçici ve selimdir Kalıcı proteinüri sistemik bir hastalık belirtisi olabilir Kronik böbrek hastalığı erken

Detaylı

Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler

Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler Hikaye: aşağıdaki özellikler sorulmalıdır. Diyet ve sıvı alımı ( et, süt, sodyum, potasyum, askorbik asit ) İlaç alımı :

Detaylı

Birinci Basamakta Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi Proteinüri; Kimde, Nasıl Bakılmalı, Nasıl Değerlendirilmeli?

Birinci Basamakta Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi Proteinüri; Kimde, Nasıl Bakılmalı, Nasıl Değerlendirilmeli? Birinci Basamakta Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi Proteinüri; Kimde, Nasıl Bakılmalı, Nasıl Değerlendirilmeli? Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gerçek bir pozitiflik söz konusu mudur?

Detaylı

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri Adı Soyadı*... Hastanızın ad, ikinci ad (varsa) ve soyadının baş harflerini giriniz

Detaylı

HEMATÜRİ. Giriş. Tanımlar

HEMATÜRİ. Giriş. Tanımlar HEMATÜRİ Giriş İdrarda kan görülmesine hematüri denir. Sağlıklı bir çocuğun idrarında kan görülmesi büyük bir korkuyla karşılanır. İdrarda kan genellikle rutin taramalar sırasında bulunur. Bu durum hastayı

Detaylı

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit NEFRİT Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Genel Bilgiler Böbreğin temel fonksiyonlarından birisi idrar üretmektir. Her 2 böbrekte idrar üretimine yol açan yaklaşık 2 milyon küçük ünite (nefron) vardır. Bir nefron

Detaylı

DOĞUMSAL BÖBREK ANOMALİLERİ İNT. DR. SİNEM İLHAN

DOĞUMSAL BÖBREK ANOMALİLERİ İNT. DR. SİNEM İLHAN DOĞUMSAL BÖBREK ANOMALİLERİ İNT. DR. SİNEM İLHAN ÜRİNER SİSTEM EMBRİYOLOJİSİ 5. haftada metanefrik divertikül oluşur metanefrik blastem ile birleşir Nefrogenezis başlar. 6-9. hafta: lobule böbrek anteriordan

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 30 Kasım 2016 Çarşamba İnt. Dr. Elif Ece Gülberk KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI

Detaylı

HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM

HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM KOMPLEMAN SİSTEM GENLERİNDE MUTASYON VARLIĞI GENOTİP FENOTİP İLİŞKİSİ VE TEDAVİ Ş. Hacıkara, A. Berdeli, S. Mir HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM (HÜS) Hemolitik anemi (mikroanjiopatik

Detaylı

ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI (TANI&GÖRÜNTÜLEME) DOÇ.DR. DENİZ DEMİRCİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI

ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI (TANI&GÖRÜNTÜLEME) DOÇ.DR. DENİZ DEMİRCİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI (TANI&GÖRÜNTÜLEME) DOÇ.DR. DENİZ DEMİRCİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI Uriner enfeksiyon Üriner kanal boyunca (böbrek, üreter, mesane ve

Detaylı

HEMATÜRİ-APSGN E YAKLAŞIM. Dr.Melike Mehveş Kaplan

HEMATÜRİ-APSGN E YAKLAŞIM. Dr.Melike Mehveş Kaplan HEMATÜRİ-APSGN E YAKLAŞIM Dr.Melike Mehveş Kaplan HEMATÜRİ Hematüri idrarda kan bulunmasıdır. Makroskopik (Gros) hematüri çıplak gözle görülebilen durum iken mikroskopik hematüri ise dipstikle veya idrar

Detaylı

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Sevcan A. Bakkaloğlu, Yeşim Özdemir, İpek Işık Gönül, Figen Doğu, Fatih Özaltın, Sevgi Mir OLGU 9 yaş erkek İshal,

Detaylı

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM NEDİR? Nefrotik sendrom ; proteinüri (günde 3.5gr/gün/1.73 m2), hipoalbüminemi (

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik böbrek hastalığı-tanım Glomerül filtrasyon hızında (GFH=GFR) azalma olsun veya olmasın, böbrekte

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) VAKA SUNUMU ÖZGE ÖZEROĞLU

FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) VAKA SUNUMU ÖZGE ÖZEROĞLU FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) VAKA SUNUMU ÖZGE ÖZEROĞLU NEFROTİK SENDROM VE FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) Nefrotik sendrom yoğun proteinüri sonucu gelişen hipoalbüminemi ve yaygın ödem

Detaylı

ÜRĠNER SĠSTEMĠN OBSTRUKTĠF LEZYONLARININ POSTNATAL ĠZLEMĠ. Dr.Aytül Noyan

ÜRĠNER SĠSTEMĠN OBSTRUKTĠF LEZYONLARININ POSTNATAL ĠZLEMĠ. Dr.Aytül Noyan ÜRĠNER SĠSTEMĠN OBSTRUKTĠF LEZYONLARININ POSTNATAL ĠZLEMĠ Dr.Aytül Noyan Pediatrik ürolojik problemlerin saptanmasında prenatal USG nin önemli etkisi bulunmaktadır. Bunun sonucu olarak özel tedavi yaklaşımları

Detaylı

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 1. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 49 yaşında kadın hasta, ev hanımı Yakınması: Öksürük, balgam Hikayesi: Yaklaşık 2 aydır şikayetleri olan hasta akciğer grafisinde lezyon görülmesi üzerine merkezimize

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten DÖNEM III DERS KURULU 4 TIP TIP 312- HEMATOLOJİ VE BOŞALTIM SİSTEMİ

Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten DÖNEM III DERS KURULU 4 TIP TIP 312- HEMATOLOJİ VE BOŞALTIM SİSTEMİ Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 216 217 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 4 TIP TIP 312- HEMATOLOJİ VE BOŞALTIM SİSTEMİ

Detaylı

Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk. Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk. Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut Böbrek Yetmezliği -Tanım Glomerüler filtrasyon hızının saatler-günler

Detaylı

KLİNİKOPATOLOJİK TOPLANTI. Prof. Dr. Alaattin Yıldız Doç. Dr. Halil Yazıcı Doç. Dr. Yasemin Özlük

KLİNİKOPATOLOJİK TOPLANTI. Prof. Dr. Alaattin Yıldız Doç. Dr. Halil Yazıcı Doç. Dr. Yasemin Özlük KLİNİKOPATOLOJİK TOPLANTI Prof. Dr. Alaattin Yıldız Doç. Dr. Halil Yazıcı Doç. Dr. Yasemin Özlük Olgu - 1 OLGU-1 F.K, 29 yaşında kadın hasta İstanbul doğumlu Şikayeti: Bulantı, kusma, ateş, halsizlik ve

Detaylı

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Kronik Pankreatit Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Tanım Pankreasın endokrin ve ekzokrin yapılarının hasarı, fibröz doku gelişimi ile karakterize inflamatuvar bir olay Olay histolojik

Detaylı

ÜRİNER İNFEKSİYONLAR. Prof.Dr Sema Akman Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji ve Romatoloji Ünitesi

ÜRİNER İNFEKSİYONLAR. Prof.Dr Sema Akman Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji ve Romatoloji Ünitesi ÜRİNER İNFEKSİYONLAR Prof.Dr Sema Akman Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji ve Romatoloji Ünitesi Terminoloji Semptomatik üriner enfeksiyon Asemptomatik bakteriüri Akut pyelonefrit Sistit

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Böbrek Yetmezliği; ABY; Acute Renal Failure; ARF; Böbrek fonksiyonlarının aniden durmasıdır. Böbrekler vücudumuzdaki atık maddeleri kandan süzerek atan ve sıvı dengesini sağlayan

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

Tıbbın Temelinde İç Hastalıkları; Olgularla (Tıbbın) Hasta Yönetimi

Tıbbın Temelinde İç Hastalıkları; Olgularla (Tıbbın) Hasta Yönetimi Tıbbın Temelinde İç Hastalıkları; Olgularla (Tıbbın) Hasta Yönetimi Dr. Emine Binnetoğlu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD/ Genel Dahiliye B.D Sunum planı Olgu 1 Olgu

Detaylı

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk 62 y., kadın, emekli bankacı İzmir de oturuyor. Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk Öykü: 12 yıldır hipertansif. İlaçlarını düzenli aldığını ve diyete

Detaylı

DOĞUMSAL BÖBREK VE ÜRİNER SİSTEM ANOMALİLERİNDE PRENATAL RİSK FAKTÖRLERİ

DOĞUMSAL BÖBREK VE ÜRİNER SİSTEM ANOMALİLERİNDE PRENATAL RİSK FAKTÖRLERİ DOĞUMSAL BÖBREK VE ÜRİNER SİSTEM ANOMALİLERİNDE PRENATAL RİSK FAKTÖRLERİ Alper Soylu, Hatice Eroğlu, Seçil Arslansoyu Çamlar, Mehmet Türkmen, Salih Kavukçu Dokuz Eylül Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

Böbreğin Kalıtsal Hastalıkları. Prof. Dr. Aydın ECE Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi

Böbreğin Kalıtsal Hastalıkları. Prof. Dr. Aydın ECE Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Böbreğin Kalıtsal Hastalıkları Prof. Dr. Aydın ECE Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Juvenil nefronofitizis/meduller kistik hastalık (JN/MKH) Histopatolojik olarak: kronik sklerozan tubulointerstisyel nefropati

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Patoloji 22 8 30 Dahiliye 14 8 26 Jinekoloji 18 8 26 Üroloji 12 8 20 Mikrobiyoloji

Detaylı

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar?

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar? BÖBREK HASTALIKLARI Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Böbrekler ne işe yarar? Böbreğin en önemli işlevi kanı süzmek, idrar oluşturmak ve vücudun çöplerini (artık ürünleri) temizlemektir. Böbrekte oluşan idrar, idrar

Detaylı

ÇOCUKLARDA ĠDRAR YOLU ENFEKSĠYONLARI. Dr.Aytül NOYAN Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı

ÇOCUKLARDA ĠDRAR YOLU ENFEKSĠYONLARI. Dr.Aytül NOYAN Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı ÇOCUKLARDA ĠDRAR YOLU ENFEKSĠYONLARI Dr.Aytül NOYAN Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı AMAÇ ĠYE yi tanımak, erken ve doğru tedavi yaklaşımında bulunmak Riskli çocukları belirleyerek

Detaylı

Çocuk Ürolojisinde Tanı Yöntemleri. Doç Dr Haluk EMİR Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı

Çocuk Ürolojisinde Tanı Yöntemleri. Doç Dr Haluk EMİR Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Çocuk Ürolojisinde Tanı Yöntemleri Doç Dr Haluk EMİR Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Ürinerogenital Sistem Böbrekler Üreterler Mesane Mesane boynu ve Üretra Penis Testis Epididim

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

İnterstisyel Nefritler ve Tubulointerstisyel Nefrit (TİN) Prof. Dr. Aydın ECE Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

İnterstisyel Nefritler ve Tubulointerstisyel Nefrit (TİN) Prof. Dr. Aydın ECE Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD İnterstisyel Nefritler ve Tubulointerstisyel Nefrit (TİN) Prof. Dr. Aydın ECE Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD 06.11.2013 A Ece 2 TIN- İnterstisyel nefrit İnterstisyel

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Nefroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 22 Kasım 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Nefroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 22 Kasım 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 22 Kasım 2016 Salı Ar. Gör. Dr. Uğur Topçu ÇOCUK NEFROLOJİ OLGU SUNUMU 22.11.2016 2 yaş 7

Detaylı

FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI. Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara

FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI. Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara H. K., 5 yaşında, Kız çocuğu Şikayet: Karında şişlik Özgeçmiş: 8 aylıkken karında

Detaylı

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemotoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi 2 Amaç Klinik bulguların özellikleri Kalıtsal

Detaylı

ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ

ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ İdrar oluşturmak... Üriner sistemin ana görevi vücutta oluşan metabolik artıkları idrar yoluyla vücuttan uzaklaştırmak ve sıvı elektrolit dengesini korumaktır. Üriner

Detaylı

AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGU SUNUMU. Dr.Onur URAL Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGU SUNUMU. Dr.Onur URAL Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGU SUNUMU Dr.Onur URAL Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 18 yaşında, kadın hasta Yaklaşık on gündür olan, - üşüme, titreme ile

Detaylı

Komplike İdrar Yolu Enfeksiyonları

Komplike İdrar Yolu Enfeksiyonları Komplike İdrar Yolu Enfeksiyonları Dr.Kenan HIZEL Gazi Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. İçerik 1. Kompike İYE 2. Piyelonefrit 3. Kateterli hastada İYE 4. Asemptomatik bakteriüri

Detaylı

NADİR Mİ, YOKSA?! Doç. Dr.Hülya KAŞIKÇIOĞLU. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi HAZİRAN 2010

NADİR Mİ, YOKSA?! Doç. Dr.Hülya KAŞIKÇIOĞLU. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi HAZİRAN 2010 NADİR Mİ, YOKSA?! Doç. Dr.Hülya KAŞIKÇIOĞLU Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 11-12 HAZİRAN 2010 1.Olgu 55 yaşında erkek hasta Akut inferior miyokard infarktüsü nedeniyle

Detaylı

PROTEİNÜRİLİ HASTAYA YAKLAŞIM. Dr. Hasan KAYABAŞI VI. İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması 18/11/2016

PROTEİNÜRİLİ HASTAYA YAKLAŞIM. Dr. Hasan KAYABAŞI VI. İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması 18/11/2016 PROTEİNÜRİLİ HASTAYA YAKLAŞIM Dr. Hasan KAYABAŞI VI. İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması 18/11/2016 PROTEİNÜRİ ÖNEMLİDİR!!! PROTEİNÜRİ ÖNEMLİDİR!!! Böbrek hastalıklarına eşlik eden en önemli bulgulardandır

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

Vaka Takdimleri. Prof.Dr. Kemal SARICA. Yeditepe Üniveristesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Vaka Takdimleri. Prof.Dr. Kemal SARICA. Yeditepe Üniveristesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Vaka Takdimleri Prof.Dr. Kemal SARICA Yeditepe Üniveristesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 1. VAKA ANAMNEZ 52 yaşında erkek hasta Ağrısız, gross hematüri ve 6 aylık süreçte 10 kg kilo kaybı Anlamlı

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. NefrolojiBilim Dalı Olgu Sunumu 18 Ekim 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. NefrolojiBilim Dalı Olgu Sunumu 18 Ekim 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı NefrolojiBilim Dalı Olgu Sunumu 18 Ekim 2016 Salı Ar. Gör. Dr. Aslı Keskin Prof. Dr. Kenan Bek Çocuk Nefroloji Bilim Dalı

Detaylı

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler MEME KANSERİ Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler KANSER NEDİR? Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak kötü klinik

Detaylı

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI)

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) Dr.Gülbin Bingöl Karakoç Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi K.İnci 1: Bebek K, 2 günlük kız hasta Meme emememe, morarma yakınması

Detaylı

KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI

KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI Hasta Adı - Soyadı: Cinsiyet: K E Hasta ID No: Doğum Tarihi: Baba Adı: Kimlik No: Sayın Hastamız, Bu form, size uygulanması planlanan erken tanı ve tarama programının

Detaylı

UÜ-SK ÇOCUK NEFROLOJİ BİLİM DALI HİZMET KAPSAMI 2. ÇOCUK NEFROLOJİ HASTALIKLARI BİLİM DALI KABUL KRİTERLERİ

UÜ-SK ÇOCUK NEFROLOJİ BİLİM DALI HİZMET KAPSAMI 2. ÇOCUK NEFROLOJİ HASTALIKLARI BİLİM DALI KABUL KRİTERLERİ Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1. HİZMET KAPSAMI: Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, 18 yaşın altında ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve

Detaylı

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanısında Güncelleme Dr. Alper Sönmez GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim

Detaylı

Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli. Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli. Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Hemodiyaliz Normal Diyaliz İşlemi Kronik böbrek yetmezliği

Detaylı

Üriner enfeksiyon ve Vezikoüreteral reflü

Üriner enfeksiyon ve Vezikoüreteral reflü Üriner enfeksiyon ve Vezikoüreteral reflü Doç Dr Haluk Emir Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Üriner enfeksiyon Üriner sistemde; mikroorganizma invazyonu ve sayısının artması, Çoğunlukla

Detaylı

Dr Gülsüm Özkan. Nefroloji Bölümü

Dr Gülsüm Özkan. Nefroloji Bölümü Nefritik sendromlu vaka örnekleri Dr Gülsüm Özkan Hatay Antakya Devlet Hastanesi Nefroloji Bölümü Olgu 1 22 yașında bayan Birkaç haftadır dönem dönem İdrar renginde koyulașma Bașağrısı ș ğ șikayeti y ile

Detaylı

Sistinozis ve Herediter Multiple Ekzositoz Birlikteliği

Sistinozis ve Herediter Multiple Ekzositoz Birlikteliği Sistinozis ve Herediter Multiple Ekzositoz Birlikteliği Aysun Karabay Bayazıt, Bahriye Atmış, Deniz Kör, Neslihan Önenli Mungan, Ali Anarat Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nefroloji ve Çocuk

Detaylı

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI Gülseren PEHLİVAN, Nur CANPOLAT, Şennur ERKUT, Ayşe KESER, Salim ÇALIŞKAN, Lale SEVER İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 OLGULAR EŞLİĞİNDE GÜNDEMDEKİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Olgu E.A 57 yaşında,

Detaylı

Olgu sunumu. Doç. Dr. Erkan Çakır. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

Olgu sunumu. Doç. Dr. Erkan Çakır. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Olgu sunumu Doç. Dr. Erkan Çakır Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Şikayet ve hikayesi E.K 13 yaş kız hasta Özel bir tekstil atölyesinde

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI

İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI Tanı ve Görüntülemede Kılavuzlar ve Sorunlar Dr Elif Bahat Özdoğan SUNUM PLANI Değişimin gerekliliği ve Kılavuzlar Kılavuzlara göre tanıda yenilikler Kılavuzlara göre görüntülemede

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

24 Ekim 2014/Antalya 1

24 Ekim 2014/Antalya 1 Kronik Böbrek Hastalığının Kontrolü ve Yönetimi Doç. Dr. Öznur USTA YEŞİLBALKAN Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği o.u.yesilbalkan@ege.edu.tr 24 Ekim 2014/Antalya 1 SUNUM

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI Prof. Dr. Aydan Kansu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı 7 y, ~ 1 yıldır karın ağrısı Göbek çevresinde Haftada

Detaylı

ASEMPTOMATİK İDRAR ANOMALİLERİNE YAKLAŞIM DR. ÜLKEM YAKUPOĞLU ANTALYA 16/5/2009

ASEMPTOMATİK İDRAR ANOMALİLERİNE YAKLAŞIM DR. ÜLKEM YAKUPOĞLU ANTALYA 16/5/2009 ASEMPTOMATİK İDRAR ANOMALİLERİNE YAKLAŞIM DR. ÜLKEM YAKUPOĞLU ANTALYA 16/5/2009 Asemptomatik İdrar Anomalilerine Yaklaşım Kişide üriner sistem hastalığını düşündüren herhangi bir klinik belirti olmaksızın

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

Renal Patoloji Olgu Sunumları

Renal Patoloji Olgu Sunumları Renal Patoloji Olgu Sunumları Dr. A. Ayşim Özağarı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Bölümü 26. Ulusal Patoloji Kongresi 4 Kasım 2016, Antalya 52y K Safra kesesi operasyonu

Detaylı

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader OLGU 1 İkinci çocuğuna hamile 35 yaşında kadın gebeliğinin 6. haftasında beş yaşındaki kız çocuğunun rubella infeksiyonu geçirdiğini öğreniyor. Küçük

Detaylı

STEROİDE DİRENÇLİ NEFROTİK SENDROM OLGULARINDA SİKLOSPORİN TEDAVİSİ: 12 AYLIK TAKİP

STEROİDE DİRENÇLİ NEFROTİK SENDROM OLGULARINDA SİKLOSPORİN TEDAVİSİ: 12 AYLIK TAKİP STEROİDE DİRENÇLİ NEFROTİK SENDROM OLGULARINDA SİKLOSPORİN TEDAVİSİ: 12 AYLIK TAKİP Dr. Murat Şakacı Ankara Eğitim E ve Araştırma rma Hastanesi Nefroloji Kliniği GİRİŞİŞ Steroide dirençli nefrotik sendrom

Detaylı

OTOZOMAL DOMİNANT POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI HALİLİBRAHİM ÖZTÜRK DÖNEM-6 2013-2014

OTOZOMAL DOMİNANT POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI HALİLİBRAHİM ÖZTÜRK DÖNEM-6 2013-2014 OTOZOMAL DOMİNANT POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI HALİLİBRAHİM ÖZTÜRK DÖNEM-6 2013-2014 VAKA-1 43 yaşında erkek hasta, sol böğür ağrısı ve kan basıncı yüksekliği nedeniyle başvurdu. Medikal öyküsünden 3

Detaylı

4. S I N I F - 2. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik)

4. S I N I F - 2. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik) Ü R O G E N İ T A L S İ S T E M H A S T A L I K L A R I - D O Ğ U M B İ L G İ S İ ( 0 2 Ş U B A T 2 0 1 5 1 0 N İ S A N 2 0 1 5 ) Dekan : Prof. Dr. Enr İHTİYAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof.

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ Sami Uzun 1, Serhat Karadag 1, Meltem Gursu 1, Metin Yegen 2, İdris Kurtulus 3, Zeki Aydin 4, Ahmet

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Hikmet TEKÇE Dr. Nazım ERKURT

Yrd.Doç.Dr.Hikmet TEKÇE Dr. Nazım ERKURT Yrd.Doç.Dr.Hikmet TEKÇE Dr. Nazım ERKURT Plazma hücre diskrazileri anormal plazma hücrelerinin klonal çoğalma gösterdiği hastalıklar grubudur. İmmünglobulinlerin tümünün veya parçalarının (ağır veya hafif

Detaylı

Babalar Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir

Babalar Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir Babalar Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir Anneler ve Babalar Günlerinde Sevdikleriniz İçin Özel Programlarımız Babalarımıza Özel... 40 Yaş Üstü Erkek Sağlık Taraması

Detaylı

Dr.Ceyhun Bozkurt Dr.Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH Çocuk Onkoloji Bölümü 20.04.2013

Dr.Ceyhun Bozkurt Dr.Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH Çocuk Onkoloji Bölümü 20.04.2013 Dr.Ceyhun Bozkurt Dr.Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH Çocuk Onkoloji Bölümü 20.04.2013 S.T. 15 Yaş Kız Hasta Başvuru tarihi: 12.08.2010 Yakınması: Mide bulantısı Kusma İshal Kolunda

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 27.04.2015-26.06.2015

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 27.04.2015-26.06.2015 SDÜ TIP FAKÜLTESİ 204-205 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 27.04.205-26.06.205 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Ali AYATA Prof. Dr. Mustafa AKÇAM

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ 206-207 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 24.04.207-2.06.207 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Hasan ÇETİN Doç. Dr. M. Özgür PİRGON

Detaylı

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ II. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ II. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ II Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 1 Tübüler fonksiyon testleri Konsantrasyon testleri Sıvı kısıtlama testi Vazopressin konsantrasyon testi Osmolalite ölçümü

Detaylı

Anneler Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir

Anneler Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir Anneler Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir Anneler ve Babalar Günlerinde Sevdikleriniz İçin Özel Programlarımız Annelerimize Özel... Osteoporoz Kontrol Paneli (220 TL)

Detaylı

SOLİT ORGAN TRANSPLANTASYONU ve BK VİRUS ENFEKSİYONLARI Doç. Dr. Derya Mutlu Güçlü immunsupresifler Akut, Kronik rejeksiyon Graft yaşam süresi? Eskiden bilinen veya yeni tanımlanan enfeksiyon etkenleri:

Detaylı

Vakalar ile glomerulonefrit. Prof. Dr. Siren Sezer Başkent Üniversitesi Nefroloji BD

Vakalar ile glomerulonefrit. Prof. Dr. Siren Sezer Başkent Üniversitesi Nefroloji BD Vakalar ile glomerulonefrit Prof. Dr. Siren Sezer Başkent Üniversitesi Nefroloji BD 28 yaşında kadın 8 haftalık hamile Çocukluğunda mikroskopik hematürisi var Yeni tanı hipertansiyon nedeniyle yaptırdığı

Detaylı

OLGU SUNUMU. DOÇ. DR. VUSLAT KEÇİK BOŞNAK Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.

OLGU SUNUMU. DOÇ. DR. VUSLAT KEÇİK BOŞNAK Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. OLGU SUNUMU DOÇ. DR. VUSLAT KEÇİK BOŞNAK Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. GAZİANTEP MO; 44 yaşında sağlık çalışanı erkek hasta Şikayeti: Gün içerisinde

Detaylı

Hemşire Sevgi YATARKALKMAZ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Allerji ve İmmünoloji BD

Hemşire Sevgi YATARKALKMAZ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Allerji ve İmmünoloji BD Hemşire Sevgi YATARKALKMAZ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Allerji ve İmmünoloji BD 55y, erkek Retinal ven trombozu nedeniyle düzenli Coraspin ve depresyon nedeniyle Cipralex kullanmakta Daha

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIF DERS PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIF DERS PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIF DERS PROGRAMI TARİHLER 05/09/2011 24/10/2011 01/11/2011 14/11/2011 02/01/2012 09/01/2012 16/01/2012 30/01/2012 19/03/2012

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP 3 PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 17.02.2014-18.04.2014

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP 3 PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 17.02.2014-18.04.2014 SDÜ TIP FAKÜLTESİ 20-204 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 7.02.204-8.04.204 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Ali AYATA Prof. Dr. Mustafa AKÇAM Prof.

Detaylı

KAWASAKİ HASTALIĞI-7 VAKANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

KAWASAKİ HASTALIĞI-7 VAKANIN DEĞERLENDİRİLMESİ KAWASAKİ HASTALIĞI-7 VAKANIN DEĞERLENDİRİLMESİ Canan Hasbal Akkuş, Tolga Erkum, Mehmet Bedir Akyol, Zilha Şentürk, Burcu Bursal, Zeynep Kıhtır, Sami Hatipoğlu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma

Detaylı

İçerik AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI. Testler. Öykü ve fizik muayene. Öykü

İçerik AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI. Testler. Öykü ve fizik muayene. Öykü 1 2 AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI İçerik Karın ağrısı olan hastanın akut apandisit olup olmadığını değerlendirmede kullandığımız testlerin değerliliği kullanımları tartışılacaktır

Detaylı

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi HİPERKALSEMİ Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi Tanım: Hiperkalsemi serum kalsiyum düzeyinin normalden (9-11 mg/dl) yüksek olduğunda meydana gelen

Detaylı