Hematürili Hastaya Yaklaşım. Doç.Dr. Nurcan Cengiz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hematürili Hastaya Yaklaşım. Doç.Dr. Nurcan Cengiz"

Transkript

1 Hematürili Hastaya Yaklaşım Doç.Dr. Nurcan Cengiz

2 Hematüri nedir? A) Santrifüj edilmiş idrarda 5 ve daha fazla lökosit bulunması B) Santrifüj edilmemiş idrarda 5 ve daha fazla lökosit bulunması C) Santrifüj edilmiş idrarda 5 ve daha fazla eritrosit bulunması D) Santrifüj edilmemiş idrarda 5 ve daha fazla eritrosit bulunması

3 İdrarda fazla miktarda eritrosit atılması (her sahada >5 eritrosit) Hematüri Makroskobik Mikroskobik Semptomatik Asemptomatik

4 Eğer idrar normal sarı renkte ve sadece kimyasal testlerle ya da mikroskopik inceleme ile eritrosit izlenebiliyorsa mikro ya da mikroskopik hematüri denir. Gross ya da makroskopik hematüri: yeterli miktarda kan idrar da bulunduğunda rengi kırmızı ya da kahverengidir. Gros hematuri için çok az miktar kan yeterlidir (1000 cc idrarda 1ml kan idrarı kırmızıya boyayabilir.)

5 Persistan hematüri: her idrarın her birinde hematüri tespit ediliyorsa İntermittan ya da recurrent hematüri: arada normal idrar izleniyorsa Ağrı gibi eşlik eden semptom yoksa asemptomatik varsa semptomatik hematüri denir.

6 Okul çağı çocuklarında prevalans %0.5-2 Dipstick ile peroksidaz reaksiyonu kalitatif olarak idrarda hemoglobin ve myoglobin varlığını gösterir. Hb veya myoglobin varlığında dipstickdeki ortotoluidin maddesi maviye boyanır.

7 Yalancı negatif sonuçlar: Formalin Askorbik asid Yalancı pozitif sonuçlar: Menstruasyon Yüksek ph>9.0 Antiseptik ajan (povidon iyot)

8 Taze idrar 3-5 dk, devirde santrifüj edilir. Çökeltiden az bir kısım lama yayılır

9 Eritrositler kırmızı sarımtırak renkte, İzotonik idrarda bikonkav disk ya da oval, Hipertonik idrarda daha küçük, Hipotonik idrarda eritrositler şişmiş yada lizis olmuş olarak görülürler.

10 Eritrosit içermeyen kırmızı idrar HEME+ Hemoglobinüri Hemoliz Myoglobinüri Rabdomyoliz (viral hst, crush injury, hypotension, DIC, uzamış nöbetler)

11 Eritrosit içermeyen kırmızı idrar HEME- İlaçlar (klorokin, rifampin, ibuprofen, metranidazol ) Besinler (gıda renklendiriciler, Metabolitler (homogentisik asid, melanin, methemoglobin, porfirin, üratlar..)

12 Hematürinin seviyesi (üst?, alt? üriner sistem) Şiddeti ve aciliyeti Anatomik anormallikler, sendromlar Aile öyküsü

13 Hangisi glomerüler kaynaklı hematürinin özelliğidir? A) Genellikle kahverengi, kola rengidir B) Eritrositler farklı boyutlarda, genellikle küçük, deformedir C) Eritrositler silendirler oluşturur D) Ciddi proteinüri ile birlikte olabilir E) Hepsi

14

15

16 Hangisi alt ÜS kaynaklı hematürinin özelliğidir? A) Eritrositler üniform, düzgün şekillidir B) İdrar MCV/ kan MCV>1 C) Silendirler oluşturmaz D) Üriner sistem enfeksiyonları, taş, hiperkalsiüri, tümörler etken olabilir E) Hepsi

17

18

19

20 Lökosit silendiri

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Hematuri etyolojisi Renal Parankim Has. Glomeruler Tubulointerstisyel Vasküler has SCA Renal arter trombozu Renal ven trombozu Egzersizle ilişkili hematüri Üriner trakt has. İYE Taş Travma Hidronefroz Kanama bozukluğu has. Hemofili ITP Antikoagülan ilaç Hiperkalsiüri

31 Glomeruler hastalıklar Kalıtsal: Alport sendromu, Ailesel benign hematuri, Edinsel: IgA nefropati, prim glomeruler hastalık, MPGN, MGN, FSGN, Kresent GN, Minimal change. Sistemik hastalık: SLE, HSP, HÜS, GPS, DM, PAN, Wegener granülomatozu Enfeksiyon: APSGN, Bakteriyel endokardit, Şant nefriti, HepB ile ilişkili GN, konjenital sfiliz ile ilişkili GN, malaria, şistozoma, filariazis, toxo ile ilişkili.

32 Tubulointerstisyel hast: Konjenital: PKB, Meduller kistik hast(juvenil nefrokalsinozis) konjenital NS(mikrokistik hastalık), oksaloz, sistinozis, renal displazi, tuberoz skleroz, nefrokalsinozis ile ilşkili RTA. Edinsel: Nefrolitiazis, ağır metal, ilaç toksisitesi (aminoglikozit, siklosporin, sisplatin, D-penisilamin, sulfonamid, NSAİD) radyasyon hasarı, reflü, obstruktif üropati, metabolik hast,

33 Hematürili çocuğun değerlendirilmesi Detaylı öykü Dikkatli FM İdrar analizi

34 Anamnez Hematuri +İdrar kaçırma, ateş, suprapubik ağrı, hassasiyet, yanma...iye +Sırtta kolik tarzı ağrı, kasığa yayılan ağrı...üreterde taş yada pıhtı +İdrar başında dizüri, hematuri... anterior üretrit +İdrar sonunda dizüri, hematuri... mesanede taş, posterior üretrit

35 +Ağrısız gros hematüri (kola, çay rengi idrar)... glomerulonefrit +Ağrısız pembe kırmızı idrar... travma, tm, renal tbc, koagulasyon boz. +ÜSYE takiben 7-14gün sonra gros hematüri...apsgn +ÜSYE ile beraber gros hematüri... IgA nefropatisi +Ateş, purpura, eklem ağrısı, karın ağrısı... HSP, SLE + Kilo kaybı, iştah azalması...tbc, tm, SLE

36 +Kilo alımı... NS, böbrek yetmezliği +Kalpte üfürüm...sbe +Şant ve ateş...şant nefriti +Ailede kronik GN, böbrek yetmezliği ve sağırlık...alport Sendromu +Ailede hematürili veya kanama bozukluğu olan vakalar...pcb, SCA, Ailesel benign hematüri, kanama-pıhtılaşma boz. Respiratuar enfeksiyonlar her türlü gizli GN i alevlendirerek gros hematüriye neden olurlar

37 Sıklıkla normaldir. Fizik muayene HT...Renal parankim hast, böbrek yetmezliği Kornea ve lens anomalileri...alport send Purpura...HSP, SLE, vaskülit Genel ödem...ns ve böbrek yetmezliği Anormal kalp ritmi...emboli Üfürüm...SBE

38 Kostovertebral açı hassasiyeti, sırt ağrısı...iye Böbrek palpabl... Hidronefroz, PKB, Tm, RVT Solukluk...SLE, HÜS, APSGN, KGN, ilgili böbrek yetmezliği ile ilişkili Malign hipertansiyon kendisi hematuri neden olabilir.

39 İdrar analizi Kahverengi, çay rengi idrar,eritrosit silendirleri...gn Lökosit silendirleri...gn yada tubulointers-tisyel hastalık Dismorfik eritrositler, ağır proteinüri (+3,+4) glomeruler hastalığa işaret eder. Glomerul dışı hematuride kan proteinlerine bağlı bir miktar proteinüri (+1,+2) olabilir.

40 Hematuride diğer testler Tam kan sayımı ve ESR Anemi,orak hücre:sca Hemoliz, trombositopeni:hüs SLE İdrar kültürü Hematüri semptomatikse almalı (renal tbc asemptomatik olabilir!!!) BUN, Kreatinin Renal parankim has. Böbrek yetmezliği Elektrolit, Ca, P, ürik asit, T.Pro, albumin kolesterol Renal parankim has. şüphesi olursa

41 Hematuride diğer testler II Boğaz ve deri kültürü APSGN de Kan kültürü SBE,şant nefriti İdrarda pro/kreatinin, C3, C4, ANA, ASO, total hemolitik kompleman streptokok Ak APSGN de Renal biyopsi Glomeruler veya tubuler olay tanısı İdrarda eozinofil TIN, Hipersensitivite nefriti Anti GBM Ak GPS de Aile taraması Alport sendromu,ailesel benign hematüri PPD, sedim yük., kültür negatifliği, tbc teması Renal tbc de

42 Eritrosit var Renal USG Normal Böbrek fonk.,proteinüri Normal Ailesel geçiş Yok Var Sürekli kanama Nükseden kanama Bunların dışında Hematüri Hemostik(+) İdrar mikroskopik inceleme Anormal: -taş -tm -hidronefroz Anormal Renal biyopsi -Glomerulonefrit Biyopsi Ig A Nefropatisi? -Hiperkalsiüri -Koagülasyon defektleri Eritrosit yok -Hemoglobinüri -Miyoglobinüri

43 12 yaşında erkek çocuk Yakınması; Yüzünde, bacaklarında şişlik, kanlı idrar yapma, başağrısı Öyküsü; 2 hafta önce ÜSYE geçiren hastanın 2 gündür şişlikleri ve kanlı idrarı başlıyor, idrar miktarı azalıyor TĠT; Kan ve protein (+).

44 Ağırlık 38 kg Boy KB 121cm 150/90 mm Hg FM: göz kapakları ödemli, pretibial 3+ ödem, solunumu takipneik TĠT: Prt; 100 mg/dl Kan (+++) Nitrit (-) Mik; bol eritrosit, 1-2 lökosit 10 Haziran 2002 Türk Pediatri Kongresi/Dr.Aytül NOYAN

45 10 Haziran 2002 Türk Pediatri Kongresi/Dr.Aytül NOYAN Bu hastada bu aşamada aşağıdakilerden ilk önce hangisi yapılmalıdır? A) Kompleman 3 düzeyi bakılmalıdır. B) BUN ve serum kreatinin düzeyi bakılmalıdır. C) Ġdrarda kantitatif protein düzeyi bakılmalıdır. D) Akciğer grafisi çekilmelidir. E) Böbrek biyopsisi yapılmalıdır.

46 Hb 10 g/dl BK 10000/mm3 Tromb /mm3 ESR 65 mm/st Uprt 37 mg/dl Ucr 62 mg/dl Uprt/Ucr 0.6 BUN 42 mg/dl Scr 1.2 mg/dl PA Akc gr: Akc ödemi Uca/Ucr 0.15 mg/mg C3 12 mg/dl C4 N Batın USG normal sınırlarda bulundu. 10 Haziran 2002 Türk Pediatri Kongresi/Dr.Aytül NOYAN

47 Bu hastada tanınız nedir? A)Üriner sistem taş hastalığı B) SLE nefriti C) Alport sendromu D)Hemolitik üremik sendrom E) APSGN 10 Haziran 2002 Türk Pediatri Kongresi/Dr.Aytül NOYAN

48 10 yaşında erkek çocuk Yakınması; Ġşitme kaybı (ĠK) Öyküsü; ĠK 1 yıl önce KBB doktoru tarafından işitme cihazı veriliyor. TĠT; Kan ve protein (+). Ödem, hematuri, disuri, pollaküri, enüresiz yakınmaları yok. ÜSYE öyküsü yok

49 Soygeçmiş; Anne 44 yaşında SS Baba 45 yaşında SS Akrabalık yok. 15 yaşında erkek kardeş SS 4 yaşında kız kardeş SS Annenin babasına SDBY nedeniyle HD yapılmış. 10 Haziran 2002 Türk Pediatri Kongresi/Dr.Aytül NOYAN

50 Ağırlık 30 kg Boy 113 cm KB 110/70 mm Hg FM bulguları doğal TĠT: Prt; 100 mg/dl Kan (++) Nitrit (-) Mik; 9-10 eritrosit, 1-2 lökosit Ġdrar kültürü; Üremedi 10 Haziran 2002 Türk Pediatri Kongresi/Dr.Aytül NOYAN

51 10 Haziran 2002 Türk Pediatri Kongresi/Dr.Aytül NOYAN Bu hastada bu aşamada aşağıdakilerden ilk önce hangisi yapılmalıdır? A) Ġdrar Ca düzeyi bakılmalıdır. B) Kompleman 3 düzeyi bakılmalıdır. C) BUN ve serum kreatinin düzeyi bakılmalıdır. D) Ġdrarda kantitatif protein düzeyi bakılmalıdır. E) Böbrek biyopsisi yapılmalıdır.

52 Htc %36 Tromb /mm3 MCV 83 flt Uprt 37 mg/dl Uprt/Ucr 0.6 BUN 18 mg/dl Scr 0.5 mg/dl BK 7500/mm3 ESR 25 mm/st UMCV 73 flt Ucr 62 mg/dl Uca/Ucr 0.15 mg/mg C3 120 mg/dl Batın USG normal sınırlarda bulundu. Diğer kan biyokimya değerleri normal sınırlarda 10 Haziran 2002 Türk Pediatri Kongresi/Dr.Aytül NOYAN

53 Bu hastada tanınız nedir? A)Üriner sistem taş hastalığı B) Hiperkalsiüri C) SLE nefriti D)Hemolitik üremik sendrom E)Alport sendromu 10 Haziran 2002 Türk Pediatri Kongresi/Dr.Aytül NOYAN

54 Işık mikroskopide mezengial hücre proliferasyonu ve kapiller duvarlarda kalınlaşma saptandı. İmmunfloresan depolanma negatifti. Elektron mikroskopide glomerular bazal membranda lamelleşme ve reduplikasyon görüldü. TANI: ALPORT SENDROMU

55 Alport sendromu hematüri, ilerleyici böbrek yetmezliği, sensorinöral işitme kaybı ve okuler anomaliler ile karakterize bir ailevi nefrittir. Tip IV kollajen yapımındaki genetik defekt sonucu oluşur Çocukluk çağı KBY lerinin %3 ünü oluşturuyor. Başlama yaşı; Çocukluk çağı familyal - otozomal dominant, resesif ve x-linked varyant 10 Haziran 2002 Türk Pediatri Kongresi/Dr.Aytül NOYAN

56 KLĠNĠK BULGULAR Renal Bulgular 1. Hematuri (persistan veya reküren mikroskopik veya makroskopik) 2. Proteinuri (nefrotik sınıra kadar çıkabilir) Ġşitme ile ilgili bulgular Sensorinöronal işitme kaybı Hastaların %30 unda 10 yaş civarında başlar sensörinöral (high frequency -> speech -> deaf) Oküler Bulgular Hastaların %10-15 nistagmus kornea - keratokonus lens - katarakt, mikrospherofaki, posterior-anterior lentikonus TEDAVĠ Bilinen tedavisi yok Renal replasman tedavisi 10 Haziran 2002 Türk Pediatri Kongresi/Dr.Aytül NOYAN

57 10 Haziran 2002 Türk Pediatri Kongresi/Dr.Aytül NOYAN 5 yaşında kız çocuğu, karın ağrısı yakınması ile başvurdu. Öyküsünden 1 yıldır ara sıra karın ağrısının olduğu ama uzun sürmediği öğrenildi. Karın ağrısı ile birlikte ateş yok, kusma yok, disüri, hematüri, pollaküri veya idrar kaçırma yakınması yok. Soygeçmişinde dayısı ve anneannesi böbrek taşı nedeni ile opere olmuş. Anne sık üriner sistem enfeksiyonu nedeni ile tedavi almış. 10 yaşındaki erkek kardeşinde EN mevcut.

58 Yapılan FM de ağırlık ve boyu 10P de, kan basıncı 100/70 mmhg. Diğer sistem muayene bulguları normal olarak bulundu. Yapılan idrar tetkikinde renk sarı berrak, dansite 1015, prt(-), nitrit(-), lökosit (+), Kan (+++) idi. Mikroskopide eritrosit, 3-4 lökosit ve CaOx kristalleri görüldü.

59 Bu verilerle aşağıdakilerden hangisi en uygundur? A) Bol su ile izler 1 hafta 10 gün sonra idrar tetkikini tekrarlarım. B) Böbrek biyopsisi yaparım. C) Yatarak boş batın grafisi çektiririm. D) USG yaptırırım. E) Ġdrar kültürü isterim. F) 24 saatlik idrarda kalsiyum ve kreatinin bakarım.

60 Ġdrar kültüründe üreme olmadı. Yatarak boş batın grafisi normal. USG de böbrekler normal konum ve boyutta olup parankim kalınlıkları ekojeniteleri ve toplayıcı sistemleri doğal olarak rapor edildi. 24 saatlik idrar miktarı 630 cc Ġdrar kalsiyumu 20 mg/dl Ġdrar kreatinini 60 mg/dl Uca/Ucr 0.33 Uca 7.8 mg/kg/gün (ağırlık 16 kg)

61 Bu hastada tanınız nedir? A) Üriner sistem enfeksiyonu B) Üriner sistem taş hastalığı C) Akut post streptokoksik GN D) Hiperkalsiüri E) Tanı için başka tetkikler isterim. F) Henoch Shonlein purpurası 10 Haziran 2002 Türk Pediatri Kongresi/Dr.Aytül NOYAN

62 HĠPERKALSĠÜRĠ Uca/Ucr>0.86 (0-6ay) Uca/Ucr>0.60 (6-12ay) Uca/Ucr>0.21 (>12 ay) 24 saatlik idrarda Ca atılımı > 4 mg/kg/gün

63 HĠPERKALSĠÜRĠ SINIFLAMASI A) HĠPERKALSEMĠK KALSĠÜRĠ Hiperparatiroidizm Sendromik hiperkalsemi (Williams send.ġdiopatik infantil hiperkalsemi) Malignansiler Diğer Hastalıklar Subkutan yağ nekrozu Granulamatöz hastalıklar Ekstremite kırıkları Vit D tedavisi Hipofosfatazya

64 HĠPERKALSĠÜRĠ SINIFLAMASI B) NORMOKALSEMĠK HĠPERKALSĠÜRĠ 1) Ca atılımını artıran fizyolojik stim. (Na atılımı, asidoz, hipofosfatemi) 2) Ca un renal tubuler reabs. Bozukluğu (Loop diüretikleri, tubulopatiler) 3) Genetik Hiperkalsiüri Düşük Ca diyet-ca yükleme X linked resesif (klor kanalları) Ġdyopatik hiperkalsiüri (OD?) 4) Nedeni bilinmeyenler

65 Hastaya bol sıvı alımı önerildi ve thiazid grubu bir diüretik ile takibe alındı. Ancak 3 yıl hiç takibe gelmeyen hasta 8 yaşında makroskopik hematüri ve karın ağrısı yakınmaları ile getirildi. TĠT; Renk kırmızı, PH 6.0, prt (+++), kan (++++), LEA (+++), nitrit (+) idi. Mikroskopisinde bol eritrosit ve eritrosit kümeleri ile lökosit saptandı.

66 Tanınız nedir? A) APSGN B) Üriner sistem taş hastalığı C) Üriner sistem enfeksiyonu D) Alport sendromu E) Berger hastalığı F) Bu bilgiler ön tanı için yetersizdir 10 Haziran 2002 Türk Pediatri Kongresi/Dr.Aytül NOYAN

67 Tanıyı kesinleştirmek için ilk yapılacak tetkik hangisidir? A) YBB grafisi B) DMSA sintigrafisi C) Batın USG D) Kan biyokimyası E) Batın Tomografisi 10 Haziran 2002 Türk Pediatri Kongresi/Dr.Aytül NOYAN

68 10 Haziran 2002 Türk Pediatri Kongresi/Dr.Aytül NOYAN

69 USG de sol böbrek normal sağ böbrek normal konumda parankimi incelmiş normalden küçüktü ve üst pelviste akustik gölge veren 17 mm lik opasite görüldü. Toplayıcı sistemler ve mesane normal sınırda idi. Ġdrar kültüründe proteus üredi. Kan sayımı ve biyokimya değerleri normal sınırlarda idi.

70 DMSA sintigrafide sağ böbrek üst polde skarı düşündüren lezyon saptandı. DTPA sintigrafide sağ böbrekte fonksiyonel staz vardı.

71 Hastaneye yatırılarak ĠV sıvı tedavisi, analjezik ve antibiyotik verildi. Üroloji ile konsülte edilen hastaya litotripsi uygulandı. Bol sıvı içeren tuzdan kısıtlı diyet ve thiazid ile takibe alındı.

72 10 yaşında erkek çocuk basketbol yaz okulu için yapılan sağlık kontrolunde idrar tetkikinde eritrosit saptanması üzerine gönderildi. Öyküsünden ilk kez idrar tetkiki yaptırdığı disüri, ödem, makroskopik hematüri, pollaküri, enüresiz gibi herhangi bir yakınmasının olmadığı öğrenildi. Travma öyküsü yoktu aile öyküsünde özellik yoktu. FM de kan basıncı 120/80 mmhg, boy ve ağırlığı 25-50P de idi. Fizik muayene bulgularında özellik yoktu.

73 TĠT; dansite 1024, prt eser, kan (+++), mikroskopide 5-10 eritrosit ve nadir granuler silendir görüldü.

74 Öncelikle yapılması gereken tetkik hangisidir? A) Ġdrar kültürü B) Kompleman 3 düzeyi C) Ġdrarda kantitatif protein ve kalsiyum düzeyi D) Antinükleer antikor bakılması E) Böbrek biyopsisi 10 Haziran 2002 Türk Pediatri Kongresi/Dr.Aytül NOYAN

75 Ġdrar kültüründe üreme olmadı. Ġdrar Ca/kreatinin 0.13 BUN, serum kreatinin,tam kan sayımı ve elektrolitler normal sınırlarda idi. 10 Haziran 2002 Türk Pediatri Kongresi/Dr.Aytül NOYAN

76 Bu aşamada ilk tercih edilecek görüntüleme yöntemi hangisi olmalıdır? A) Intravenoz pyelografi B) Ultrasonografi C) Abdominal tomografi D) DTPA sintigrafisi E) Voiding sistouretrografi 10 Haziran 2002 Türk Pediatri Kongresi/Dr.Aytül NOYAN

77 Yapılan USG de her iki böbrek normal konum ve boyutlarda idi. Parankim kalınlıkları ve ekojeniteleri normal idi. Toplayıcı sistemlerde herhangi bir deformasyon ve dilatasyon saptanmadı. Bu bulgularla hasta takibe alındı

78 2 yıllık izlemde tekrarlayan makroskopik hematuri atakları ortaya çıktı. Hematuri atakları hep bir ÜSYE ile birlikte idi. USG, IVP ve VCUG normal bulundu. FM de kan basıncı 120/80 mmhg, boy ve ağırlığı 25-50P de idi. Fizik muayene bulgularında özellik yoktu. 10 Haziran 2002 Türk Pediatri Kongresi/Dr.Aytül NOYAN

79 Hastada öncelikle hangi tanı akla gelmelidir? A) APSGN B) Henoch Schonlein purpurası C) SLE D) IgA nefropatisi (Berger hst) E) Verilen bilgiler ön tanı için yeterli değildir. 10 Haziran 2002 Türk Pediatri Kongresi/Dr.Aytül NOYAN

80 10 Haziran 2002 Türk Pediatri Kongresi/Dr.Aytül NOYAN Yapılan böbrek biyopsisinde mezangial hücrelerde ve matrikste artış saptandı.if mikroskopta mezangiumda yaygın IgA depolanması daha az oranda da C3 ve IgG depolanması saptandı. TANI:IgA Nefropatisi

81 BERGER HASTALIĞI (IgA NEFROPATĠSĠ) Makroskopik veya mikroskopik hematüri ile birlikte mezangial IgA depolanmalarının olduğu klinikopatolojik bir antitedir. Japonya, Avustralya, Güneydoğu Asya ve Güney Avrupa da sık görülüyor. ABD de biyopsilerde %4, Japonya da %45. Benign bir hastalık değil, %25 oranında SDBY gelişiyor. Klinik Tablo >%95 hematüri (Sinfarinjitik) Proteinüri, NS, akut nefrit, HT, KBY veya ABY. E/K=2 Büyük çocuklar ve genç erişkinlerde en çok görülüyor.

82 Çocuklarda SDBY %5-10 olarak bildirilmiş Kötü prognoz kriterleri; Cinsiyet (E) Başlangıç yaşı (ileri) Ġlk tanıda GFR düşüklüğü Nefrotik proteinüri Hipertansiyon Histopatolojik lezyon AYIRICI TANI APSGN HSP Alport(?) ÜSE(?) TEDAVĠ Profilaktik ab(?) Tonsillektomi(?) Aza+Hep-War+Dipridamol (JPIgANSG) Kresentrik GN (PE+CSC) Fish oil(?) ACE inh. 10 Haziran 2002 Türk Pediatri Kongresi/Dr.Aytül NOYAN

83 Hematürili bir çocukta ayrıntılı bir öykü ve FM tanıya yaklaşmada önemli bir basamaktır. Hematürili bir çocukta her zaman aynı tetkiklere gerek yoktur tetkikler hastaya göre değişiklik gösterir. TÜM HASTALARA YAPILMASI GEREKEN TEK TETKĠK TAM ĠDRAR TETKĠKĠ VE MĠK. ĠNCELEMEDĠR. Pediatrik yaşta hematürilerin çoğunluğu pediatrik nefrolog tarafından izlenmesi gereken hastalıklar olup en kısa zamanda takibe alınmalıdırlar. 10 Haziran 2002 Türk Pediatri Kongresi/Dr.Aytül NOYAN

84

85 15 yaşında erkek çocuk, rutin sağlık muayenesinde alkol almaya başladığını ancak biraya allerjisinin olduğunu söyleyerek bir daha kesinlikle kullanmayacağını belirtiyor. Ayrıntı sorulduğunda 3 kez akşamüzeri birkaç şişe bira içtiğini ve her seferinde de sabahları bulantı ve özellikle sağ tarafında karın ağrısı ile uyandığını belirtiyor. Öğleden sonra idrarında kan görmüş ancak 24 saat içinde tüm yakınmaları düzeliyormuş. Ailesine cezalandırılma korkusu ile bu durumdan hiç söz etmemiş.

86 Daha önce benzer şikayetleri hiç olmamış, disüri yok, herhangi bir ilaç kullanımı ve travma öyküsü yok. FM tümüyle normal sınırlarda. Tam kan sayımı normal. Ġdrar tetkikinde dipstickle eser kan pozitifliği dışında özellik yok. Kan biyokimya değerlerinde serum kreatinini 1.3 mg/dl. 10 Haziran 2002 Türk Pediatri Kongresi/Dr.Aytül NOYAN

87 Tanınız nedir? A) Üriner sistem taş hastalığı B) APSGN C) Üreteropelvik darlık D) Alport sendromu E) SLE F) Alkol duyarlılığı sendromu 10 Haziran 2002 Türk Pediatri Kongresi/Dr.Aytül NOYAN

88 YBB grafisi normaldi. Yapılan USG de sağ böbrekte hidronefroz saptandı. Diüretikli DTPA sintigrafisinde sol ureteropelvik bileşkede obstruksiyon saptandı. Hastaya cerrahi girişim uygulandı

89 UPJ DARLIK Genellikle prenatal USG ile yada erken dönemde palpable kitle ile tanı konur. Makroskopik hematüri ve ĠYE görülebilir. Erkeklerde kızlara göre daha sık olup genellikle tek taraflı ve sol böbrektedir. Vakaların %50 sinde başka konjenital anomaliler bulunur. Obst.intrinsik veya ekstrinsik olabilir. Erken yaşta tanı almamış UPJ darlığı olan çocukların tanısı zor olabilir. Diüretikli sintigrafi tanıda yardımcıdır. Pyeloplasti ile renal fonksiyonlarda kısmi düzelme sağlanabilir.

Normal olarak çok az - glukoz - keton cisimleri veya - amino asidler atılır

Normal olarak çok az - glukoz - keton cisimleri veya - amino asidler atılır BÖBREK BREK FONKSİYONLARI Böbrekler günde 0,5-10 litre idrar çıkarabilir Günlük ortalama hacim 1-2 litredir Metabolizma ürünlerini atabilmek için gerekli hacim yaklaşık 0,5 litre/24 saattir Normal olarak

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI T. C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ŞEF: DOÇ.DR.ABDÜLKADİR BOZAYKUT ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm duyulur C) En sık rastlanan semptomu

Detaylı

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS 50. Türk Pediatri Kongresi P-00 Saçlı deride lokalize şişlik ile acil polikliniğine başvuran kız hasta: Olgu sunumu Çisem Aksu Limon, Ayşe Deniz Yücelten, Burak Tekin,

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ 01.02.2012 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ EPİDEMİYOLOJİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ 01.02.2012 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ EPİDEMİYOLOJİ ABY; renal fonksiyonlarda saatler ve günler içinde kötüleşme sonucu ortaya çıkan, toksik madde birikimi ve internal homeostaz bozulmasıdır Klinikte sadece GFR azalmasının indirek azalması gösterilerek

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve büyük

Detaylı

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.

Detaylı

Poster Bildiriler Poster Presentations

Poster Bildiriler Poster Presentations 21 P-001 Tipi: Poster Kategori: Kardiyoloji SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİLİ YENİDOĞAN BİR OLGU Şenol Bozdağ, Şirin Güven, Nesrin Kılıçaslan, Taner Yavuz*, Hasan Tekkuş, Mustafa Özgür Toklucu Ümraniye Eğitim

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yüksek ventrikül hızlı atrial fibrilasyonu olan bir hastada, fizik muayenede nabzın aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir? A) Pulsus bisferiens

Detaylı

ACTH Bağımsız Cushing Sendromu

ACTH Bağımsız Cushing Sendromu Tiroid Lenfoması ACTH Bağımsız Cushing Sendromu Androjen Salgılayan Sürrenal Adenom Von Hippel Lindau Hastalığı Diabetes Inspidus Paratiroid Karsinomu Editör Prof. Dr. Dilek Yavuz ISBN: 978-605-63575-3-4

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Erkan AYDENİZ KEAH Acil Tıp Eylül 2011 1 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik FM Tanı Tedavi 2 TANIM Akut böbrek yetmezliği (ABY) toksik atıkların birikmesi ve

Detaylı

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 1-Dekompanse diyastolik kalp yetmezliği ile baģ- vuran bir hasta için ACC/AHA kılavuzlarına göre sınıf 1 endikasyonu olan ilaç aģağıdakilerden hangisidir? A) Digoksin B) Diüretik

Detaylı

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ ACİL TIP REHBERİ REÇETE REHBERİ LAB. DEĞERLERİ MEZUNİYET SONRASI ve MECBURİ HİZMET HEKİM EL KİTABI Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu 3 Güncel Reçete Rehberi 3 Tüm Branşlarda Reçete Örnekleri 3 Acil Tanı

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ. ALİ KAMAN Aralık 2013

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ. ALİ KAMAN Aralık 2013 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ ALİ KAMAN Aralık 2013 ABY: Önceden normal olan renal fonksiyonların saatler veya günler içinde bozulmasıdır. Buna bağlı olarak toksik madde birikimi ile birlikte klinik ve biyokimyasal

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ. Prof. Dr. Aydın ECE

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ. Prof. Dr. Aydın ECE AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Prof. Dr. Aydın ECE 1 Tanım Glomerüler filtrasyon hızının saatler-haftalar içerisinde azalması sonucunda kanda nitrojen yıkım ürünlerinin birikimi ile karakterize bir sendromdur.

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ Akut böbrek yetersizliği (ABY), böbrek fonksiyonlarının ani bozulması sonucu üre, kreatinin gibi bazı metabolitlerin kanda birikim göstermesidir. Çoğunlukla, idrar atılımında azalma

Detaylı

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr.

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. . Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. Yılören Tanıdır YAZARLAR VE KATKIDA ÇOCUKLARDA ÜROLOJİK BULUNANLAR PROBLEMLER

Detaylı

Laboratuvar Kullanımı

Laboratuvar Kullanımı Birinci Basamakta Laboratuvar Kullanımı *Dr. Kurtuluş ÖNGEL **Dr. Yasemin TÜRKER *Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültes, Aile Hekimliği Anabilim Dalı Isparta *Arş. Gör. Dr., Süleyman

Detaylı

Klinik Araştırma. doi:10.5222/buchd.2011.051. mergin1969@yahoo.com ÖZET

Klinik Araştırma. doi:10.5222/buchd.2011.051. mergin1969@yahoo.com ÖZET İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi ; ():5-5 doi:.5/buchd..5 Klinik Araştırma Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Patoloji Laboratuvarında - yıllarında incelenen böbrek biyopsilerinin klinik ve histopatolojik

Detaylı

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005)

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) Cevaplar ** ile gösterilmiştir. 1. Pelvis sabitken tek taraflı olarak kasıl-dığında gövdeyi karşı tarafa döndüren kas aşağıdakilerden hangisidir? A) m. obliquus externus abdominis**

Detaylı

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ Dr Vuslat Yürüt Çaloğlu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı vuslatyurut@yahoo.com Kanser tedavisinde

Detaylı

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI 2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI Bu testte sırasıyla Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır.

Detaylı

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler güncel gastroenteroloji 18/4 İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler Nurhan DEMİR, Yusuf Ziya ERZİN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2012-TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK CERRAHİSİ 25 KASIM 2012 PAZAR T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık

Detaylı

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ Dr. Bilal AYGÜN UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Macit Ümran

Detaylı

OLGULARLA SIVI ELEKTROLİT BOZUKLUKLARINA YAKLAŞIM. Doç.Dr. Ramazan ÇETİNKAYA Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği-2009

OLGULARLA SIVI ELEKTROLİT BOZUKLUKLARINA YAKLAŞIM. Doç.Dr. Ramazan ÇETİNKAYA Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği-2009 OLGULARLA SIVI ELEKTROLİT BOZUKLUKLARINA YAKLAŞIM Doç.Dr. Ramazan ÇETİNKAYA Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği-2009 SIVI MOLEKÜLLER LLERİ, BULUNDUĞU U KABIN ŞEKLİNİ ALACAK KADAR HAFİF

Detaylı

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ 1 AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ Prof. Dr.Ahmet Dobrucalı, Uz.Dr.Erkan Çağlar Tedavide kaydedilen belirgin ilerlemelere rağmen üst gastrointestinal sistem kanamaları günümüzde

Detaylı