TÜBİTAK ARDEB Progra ları (1001, 1002, 1005, 3001, 3501)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜBİTAK ARDEB Progra ları (1001, 1002, 1005, 3001, 3501)"

Transkript

1 TÜBİTAK ARDEB Progra ları (1001, 1002, 1005, 3001, 3501) Ta ıtı e Bilgile dir e Topla tısı

2 ARDEB Progra ları;

3 Bugün; 1001 Bili sel ve Tek olojik Araştır a Projeleri 1002 Hızlı Destek Progra ı 1005 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştır a Destek Progra ı 3001 Başla gıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Progra ı 3501 Ulusal Ge ç Araştır a ı Kariyer Geliştir e Progra ı

4 Da ış a Araştır a ı Proje Yürütücüsü

5 Genel Amaç Yeni bilgilerin üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için sunulan özgün araştırma projelerini desteklemektir Bilimsel ve Teknolojik Araştır a Projeleri

6 1002 Hızlı Destek Progra ı AMAÇ; Üniversitelerde, araştır a hasta eleri de ve araştır a e stitüleri de/istasyo ları da yürütülecek acil, kısa süreli, küçük ütçeli araştır a ve geliştir e projeleri e destek sağla aktır.

7 1005 Ulusal Ye i Fikirler e Ürü ler Araştır a Destek Progra ı Progra ı A a ı; Ülkemizde ihtiyaç duyulan, tek olojik dışa ağı lılığı ızı azalta ak ve/veya ülke izi reka et gü ü ü artıra ak ulusal/uluslararası ye i ir ürü /süreç/yö te / odel geliştir e a a ı a yö elik uygula alı araştır a ve/veya de eysel geliştir e projeleri i desteklenmesidir.

8 3001 Başla gıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Progra ı Ar-Ge projesi hazırla a e yürüt e kültürü ü yaygı laş ası ı sağla ak içi, ARDEB tarafı da destekle e projelerde yürütücü olarak görev al a ış ola, üniversite, kamu kuru /kuruluşu eya özel kuruluşlardaki araştır a ıları su a akları Ar-Ge projelerini desteklemektir. Progra ı A a ı

9 3501 Ulusal Ge ç Araştır a ı Kariyer Geliştir e Progra ı Progra ı A a ı Kariyerleri e ye i aşlaya doktoralı ili i sa ları ı çalış aları ı proje desteği vererek teşvik et ektir.

10 Proje Yürütücüsü 1001 Doktora ve 1002 Doktora ve veya 1005 Doktora ve veya Ü i ersite, ka u, özel kuruluş Lisans mezunu 3001 Doktora ve ve ARDEB tarafı da destekle e projede yürütücü olmayan 3501 Doçent ve Doktorası ı farklı ir ü i ersitede ala + 7 yıl içi de aş uru Doktora Öğre i i e De a Eden

11 Araştır a ı 1001 Da ış a Ü i ersite Perso eli: doktora/tıpta uz a lık/sa atta yeterlilik dere esi Kamu / Özel Sektör: e az dört yıllık ü i ersite lisa s eğiti i 1002 Üniversite Personeli: doktora/sanatta yeterlik/tıpta uz a lık dere esi e sahip eya doktora/sa atta yeterlik/tıpta uz a lık öğre i i e de a ediyor ol aları Kamu / Özel sektör: e az dört yıllık ü i ersite lisa s eğiti i Üniversite Personeli: e az dört yıllık ü i ersite lisa s eğiti i Kamu / Özel Sektör: e az dört yıllık ü i ersite lisa s eğiti i Ü i ersite Perso eli: doktora/tıpta uz a lık/sa atta yeterlilik dere esi Kamu / Özel Sektör: e az dört yıllık ü i ersite lisa s eğiti i Ü i ersite Perso eli: doktora/tıpta uz a lık/sa atta yeterlilik dere esi Kamu / Özel Sektör: e az dört yıllık ü i ersite lisa s eğiti i Ü i ersite Perso eli: doktora/tıpta uz a lık/sa atta yeterlilik dere esi Kamu / Özel Sektör: e az dört yıllık ü i ersite lisa s eğiti i Akademik ü a ı profesör ola kişiler projede araştır a ı olarak yer ala azlar Ü i ersite Perso eli: doktora/tıpta uz a lık/sa atta yeterlilik dere esi Kamu / Özel Sektör: e az dört yıllık ü i ersite lisa s eğiti i

12 Baş uru )a a ı Mart ve Eylül Sürekli 1005 Mart ve Eylül 3001 Sürekli 3501 Mart ve Eylül 7 yılı I. Dönem Elektronik aş uru 06 Ocak 2017 Basılı kopya 20 Ocak 2017

13 Destek Süreleri AY AY AY AY AY

14 Bütçe TL TL TL TL TL

15 Bütçe (1) Makine Teçhizat Sarf Malzemesi Hiz et Alı ı Proje Çıktı e So uçları ı Paylaşı ı e Yayılı ı Giderleri Ta ıtı ziyaretleri içi proje eki i i yol, ko akla a e gü delik giderleri; ta ıtı ateryali, askı, ilt e kırtasiye giderleri; posta giderleri; e sayfası tasarı e arı dır a giderleri; topla tı orga izasyo u, kira, katılı ıları yol, ko akla a e gü delik giderleri Başlık yok-ayrı ir kale olarak ta ı la a ış 1001, 1005, 3501 Maksimum TL 3001 Maksimum TL

16 Bütçe (2) Yurt İçi Saha Çalış ası Giderleri Saha Çalış ası Pla ı Ta losu ile tutarlı Gündelik Yürütü ü/ Araştır a ı 55,00 TL/Gün Bursiyer / Yardı ı Perso el 51,50 TL/Gün Konaklama, gü deliği katı Yurt İçi - Yurt Dışı Seyahat* Saha Dışı da) 1001, 1005, 3001 Maksimum TL 3501 Maksi u. TL. TL si; yurt içi/yurt dışı bilimsel nitelikli organizasyonlara (kongre/ ko fera s/se i er/se pozyu. katılı içi,. TL si ise proje ko usu ile ilgili ol a koşuluyla, yurt dışı araştır a kuru /kuruluş/ erkezleri e arşi /herbaryum. yapıla ak çalış a ziyaretleri içi *1002 Sade e Yurt İçi Seyahat = Maksi u TL

17 Bütçe (3) Yardı ı Perso el Bursiyer Niteliği Lisa s Öğre isi Ü ret Karşılığı Çalış ıyor İse 500.-TL/ay Ü retli Çalışıyor İse Y. Lisa s Öğre isi TL/ay 400.-TL/ay Doktora Öğre isi TL/ay 500.-TL/ay Doktora So rası Araştır a ı TL/ay

18 Bütçe (4) BURSİYER Eğitim alanı / tez konusu = ~proje konusu + ilgili alan/lar + projede yapacağı çalışmalar Tek projede bursiyer Ek sayfa BİDEB; Lisansüstü-doktora sonrası bursiyer ek burs ödemesi (limitler dahilinde) alabilir. Kısmi burs alanlara burs ödemesi yapılamaz Lisans bursiyeri olmak için; Türkiye de kurulu bir yükseköğretim kurumunun lisans programında 3.sınıf ve üzeri öğrencisi olmak, herhangi bir kuruluşta ücret karşılığı çalışmamak ve üniversitenin not sistemi esas olmak üzere hazırlık hariç önceki yılların ağırlıklı genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65 olması veya bölümünde hazırlık sınıfı hariç önceki yıllara ait ağırlıklı genel not ortalamasında ilk %20 lik dilime girilmiş olması gerekmektedir. Bir projede aynı anda en fazla 2 lisans öğrencisi bursiyer olarak yer alabilir. Doktora Sonrası Araştırmacı bursiyeri Doktoralı olup herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmama, Doçent ve üstü akademik unvana sahip olmama, Doktora/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ilgili programın son başvuru tarihi arasında kalan sürenin 7 yıldan fazla olmaması.

19 Makine Teçhizat Sarf Malzeme Hizmet Alı ı Proje Çıktı ve Sonuçlar ı Yurt İçi Saha Yurt İçi + Dışı Seyahat Bursiyer Yardı ı Personel TOPLAM BÜTÇE

20 Yürütücü Araştır a ı Da ış a n PTİ

21 Proje Bütçesi PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ Kurum Hissesi PTİ TÜBİTAK Toplam Ö)LEŞME

22 PTİ - Yürütücü VAR KOŞULLU KOŞULLU VAR TL /ay TL /ay 500 TL /ay TL /ay TL /ay Pate t/tes il/faydalı Model Yeni Proje Önerisi; 1505,SANTEZ,KOSGEB vb.) Konuyla ilgili fuar/sergi Telife konu eser/kitap E va ter/veri ta a ı/ elge Yararla ı ı kuruluşlara sunum Bası da proje çıktıları ı paylaşıl ası yıl içi de 1001/1003/1005/3501/ 7/CO T/İkili İş irliği projesinin desteklenmesi

23 PTİ Program Yürütücü Araştır a ı Da ış a 1001 VAR TL/ay 750 TL /ay KOŞULLU TL/ay 500 TL /ay TL /yıl 3001 KOŞULLU 500 TL/ay 250 TL /ay 500 TL /yıl 3501 VAR TL/ay 1A.Yürütücü/2 Ü.Toplam;Yürütücü.5 TL /yıl TL /yıl

24 Yurt Dışından araştırmacı davet edilebilmektedir. Yurtdışı da ika et ede ya a ı/tc uyruklu araştır a ılar, Bir projede göre ala ak yurtdışı araştır a ı ı sayısı ir kişi ile sı ırlıdır. Desteklenen projelerde, her ziyarette yol dahil 30 gün veya daha uzu sürelerle projede göre al ak şartıyla, Yurt Dışı Araştır a ı Bilgi For u + Özgeç iş For u + Projeye Katılı Mektu u.. * hariç

25

26 Değerle dir e Süreleri AY AY AY AY AY

27 Baş uru e Değerle dir e ( )

28 Değerle dir e; ARDEB ön değerle dir e Araştır a Grubu inceleme Da ış a Değerle dir esi Da ış a görüşleri e pua la aları, projenin GYK topla tısı da, GYK üyelerinin görüşü e sunulur Başka lık Kararı

29 E sık rastla a ; İADE GEREKÇELERİ ORAN Etik Kurul /Yasal İzi / Özel İzi Belgesi i, Gerekli Olduğu Beya Edildiği Halde Baş uruya Ekle e iş Ol ası /Gerekli Olduğu u İlgili Grup Tarafı da Tespit Edil esi / İste ile Kriterlere Uygu Ol a ası % 35 Projenin Bilimsel İçeriği i / Madde İçerikleri i Yetersiz Bulu % 12 ası Proje i Araştır a Projesi Kriterleri e Uygu Ol a ası % 10 Basılı Kopya Olarak Gö deril esi Gereke Belgeleri Ol a ası / Belirtile Tarihte So ra Gel esi / O li e Baş uru u Yapıl a ası %9 Değişiklik Bildiri For u u, Elektro ik Orta da Yer Al a ası / Pa el Raporu da İste ile Değişiklik e Düzelt eleri İçer e esi /Yetersiz Bulu ası %8 *2014-.Dö e Başvuruları, 1005 ve 5 Progra ları

30 Etik Kurul / Yasal İzi / Özel İzi Belgesi Gerekli Olduğu, Beya Edildiği Halde Baş uruya Ekle e iş / Siste e Yükle e iş Ol ası, Gerekli Olduğu u İlgili Grup Tarafı da Tespit Edilmesi, İste ile Kriterlere Uygu Ol a ası. Etik Kurul Belgesi için; A adolu Ü i ersitesi Etik Kurul Bilgi İçi : 4412 Her ayı ilk gü ü alı a aş urular, ay ı ayı so günü içerisinde yapıla topla tıda değerle diril ektedir.

31 Adı da Etik Kurul Baş urusu Açıkla a + For lar EBYS üzeri de A a ili kurul izi elgesi i alı Dalı ka alıyla Deka lığı a/müdürlüğü e etik ası gerektiği i üst yazıyla ildir elidir. Ay ı gü içi de; u ilgileri içere TÜBİTAK aş uru elgeleri, Etik Kurul aş uru for u, taahhüt a e, eri topla a ara ı e gö üllü katılı for u u içere ıslak i zalı gerçek aş uru dosyası e u ilgileri içere CD ile irlikte Deka lığa/müdürlüğe tesli edil elidir. Baş uru, Deka lık/müdürlük tarafı da Rektörlük aka ı a iletil elidir. ir üst yazı ile EBYS üzeri de

32 Değerle dir e Kriterleri

33 Pa el Raporları da Ör ekler; proje i ilgili ili tek oloji ala ı da ev ut eksiği kapat a yö ü de iddi katkıları ola ağı ö görül üştür aşarı duru u da tek olojik ö e i ola sonuçlar elde edilecektir. araştır a ko usu uluslararası araştır alarda da yoğu ilgi çek ektedir. Gü el ir soru a çözü ara aktadır

34 Pa el Raporları da Ör ekler; üreti tek iği olarak özgü tasarı lar oluşturula ilir itelikte ir projedir var ola siste i ye i odelle e yö te leriyle iyileştiril esi hedefle ektedir Ayrı a proje çalış ası so u u çıka ak ürü ler uluslararası saygı dergilerde yayı la a ve ko fera slarda su ul a pota siyeli e sahiptir

35 Pa el Raporları da Ör ekler; Reka et gü ü oluştura ile ek ulusal kay aklı ir özgü ateryal oluşturul ası a yö eliktir Oldukça ö e li ir sağlık pro le i ola... hastalığı ı patofizyolojisinde araştırıla ak ola sorunun çözülmesi alternatif tedavi yaklaşı ları ı gelişi i e i ka sağlaya aktır yö te iyle yapıla ak ola araştır ada literatürde herha gi ir çalış a yer al a akta olup proje özgü ulu uştur

36 Pa el Raporları da Ör ekler; proje ekibi, nitelik olarak uygu olduğu değerle diril iştir mevcut altyapı yeterlidir projedeki akade ik çıktılar ev ut ve bursiyer yetiştiril esi pota siyeli ulu aktadır ö çalış a ı aşarılı so uçlar verdiği görülmektedir

37 Panel Raporundan Örnekler proje ö erisi de kulla ıla ak yö te ler detaylı ir şekilde açıkla a ıştır hedef kitle özellikleri i asıl elirle e eği ile ilgili ir yö te ta ı la a ıştır iş paketleri i yeteri e ayrı tılı veril ediği görül ektedir

38 Pa el Raporları da Ör ekler; proje yürütü üsü ve eki i ko uyla ilgili diğer projeleri de verile projeler, ay ı gözük ektedir. BAP ta farkı açıkla a aktadır. BAP ve proje ö erisi i farkı ı et ir şekilde ortaya ko a ası özgü lüğü düşür ektedir yazı ya lışları ve i la hataları ulu aktadır yö te i, elirle iş a aç ve hedeflere ulaştıra ağı ko usu çelişkilidir

39 Pa el Raporları da Ör ekler; literatürde yer ala.. çalış ası da ahsedil e iştir. Oysa ki u çalış a proje ko usu ile doğruda ilgilidir proje disipli ler arası ir çalış adır. Oysa ki ekipte.. ala ı da uz a ir ekip üyesi ulu a aktadır

40 Baş uru )a a ı Değerle dir e Kabul Süresi Ora ı Program Proje Süre Ay TL Mart-Eylül 4 Ay %19 Var Ay TL Sürekli 3 Ay %39 Yok Ay TL Mart-Eylül 4 Ay % 18 Koşullu Ay TL Sürekli 2 Ay % 34 Koşullu Ay TL Mart-Eylül 4 Ay % 24 Var Bütçe PTİ

41

42 1. Yürütü ü, Araştır a ı, Da ış a ları ARBİS kayıtları ev ut ve gü el ol alıdır

43 1. Yürütücü, Araştır acı, Da ış a ları ARBİS kayıtları gü cel ol alıdır evcut ve

44 Proje aşvuru evrakları ı hazırla ası;

45 2. Proje aşvuru evrakları ı hazırla ası;

46

47 Başvuru For u Ek 1 Kaynaklar Ek 2 Bütçe ve Gerekçesi

48 . Hazırlık Başvuru For u Ek 1 Kaynaklar Ek 2 Bütçe ve Gerekçesi Proforma Faturalar / Teklif Mektubu vb. (Gerekli ise) Etik Kurul Belgesi Gerekli İse Yasal / Özel İzi Belgesi Gerekli İse Destek Mektubu

49 . Hazırlık Varsa Yurtdışı Araştır a ı Varsa Yurtdışı Da ış a Yurtdışı Araştır a ı Bilgi For u Özgeç iş For u Projeye Katılı Mektubu Özgeç iş Varsa Ekipte TR de ika et ede ya a ı uyruklu ol ası durumunda, Türkiye de İka et Ede Ya a ı Uyruklulara PTİ Öde e ile eği e Dair Onay Belgesi (Varsa) Ekipte TÜBİTAK Merkez/Enstitülerinden yürütü ü/araştır a ı/da ış a ulu ası halinde, Başka lık O ay Yazısı

50 . Hazırlık Tekrar Baş uru Proje Ö erisi Değişiklik Bildiri Formu (Varsa) Feragat Formu Bir ö eki aşvuruda elirtile hak sahipleri de değişiklik varsa

51 . Baş uru

52 4.1.Çevrimiçi (Elektro ik Baş uru

53 ..Çe ri içi Elektro ik Baş uru

54 ..Çe ri içi Elektro ik Baş uru

55 ..Basılı E rak Gönderimi ELEKTRONİK BAŞVURU ÇIKTISI

56 Basılı Olarak Gö deril esi Gereke ; Elektro ik Başvuru Çıktısı Hak ahipliği Beya For u Başvuru Çıktısı So Sayfası Islak imzalı ve Varsa / Gerekli İse; asıl belgeler Etik Kurul Belgesi olmalıdır. Yasal/Özel İzi Belgesi Destek Mektubu (mavi kalem) Feragat Formu Yurt Dışı Araştır a ı Katılı Mektu u TR de İka et Ede Ya a ı Uyruklulara PTİ Öde e ile eği e Dair O ay Belgesi TÜBİTAK Merkez/E stitüleri de yürütü ü/araştır a ı/da ış a ulu ası hali de,

57 Ne Sıklıkla Rapor Hazırla a ak?

58 PROJE YAZARKEN; Zaman Yönetimi Proje hazırlığı, yazı ı gerekli izi / elge temini) ve tekrar okumak için gerekli zaman Proje yazı dili Akı ı, a laşılır, dil ilgisi kuralları a uygu «il eye e a latır gi i» Net ifadeler Tutarlı Tekrardan uzak Yeterli ilgi eksik / fazla değil Projenizi destekleyin Resim, grafik ve özet tablolar vb. Bazı de eyler ile araştır a hipotezi test edile ilir e so uçları ile birlikte proje metninde belirtilebilir, Proje ö eri ko usu eya yö te leri üzeri e ö çalış a, akale, te liğ, kurs. de eyi i arsa ekle eli. Belgeler Etik Kurul Belgesi e ihtiyaç ar ı? Yasal / Özel İzi Belgeleri e ihtiyaç ar ı? Destek Mektupları a ihtiyaç ar ı? Alı dı ı? Gerekli ola lar yükle di i? Aslı ekle di i?

59 PROJE YAZARKEN; Proje Özeti Amaç ve Hedefler Kısa yeterli + et ü leler Ölçülebilir + ulaşıla ilir Proje çıktıları ile ilişkile dirile ilir Konu, Kapsam ve Literatür Özeti Kapsam + sı ırlar Ko u u ö e i, duru u, soru /eksiklik/ doldurul ası gereke oşluk. Literatürde; ne var/ne yok, Proje literatüre ne katacak / nereyi dolduracak? Etki faktörü yüksek dergilerden, önemli kitaplardan vb. Literatür özeti ha liste içi i de ol a alı Özgü Değer Bili sel kalite / farklılığı / ye iliği / ha gi eksikliği gideriyor / hangi soruna çözüm getiriyor / bilimsel ve teknolojik alana metodolojik / kavramsal / kurumsal ne getiriyor? Vb. Ö erile ye i fikir, tek oloji, etot eya kura ı literatüre asıl ir katkısı olduğu açıkla alıdır. Proje aşlığı = A laşılır + kapsaya Proje özeti = İ giliz e özet Belirtile ko ularda; et, a laşılır, açıklayı ı, kapsayı ı Maksimum 1 sayfa

60 PROJE YAZARKEN; Yöntem A aç e proje kapsa ı a uygu yö te ler Araştır a ı tasarı ı/yaklaşı ları ile uyu lu olarak i ele ek üzere seçile para etreler, uygula a ak yö te ile kulla ıla ak ateryaller, yapıla ak ölçü ler ya da derle e ek eriler e kurula ak ilişkiler, ayrı tılı içi de a latıl alıdır. Yapıla ak istatistiksel çalış alar ö a alizler e elirle e yö te ler utlaka a latıl alıdır. Varsa ilgili görseller ile ze gi leştiril elidir. Projede uygula a ak yö te e araştır a tek ikleri eri topla a araçları e a aliz yö te leri dahil, ilgili literatüre atıf yapılarak gerekirse ö çalış a yapılarak elirgi e tutarlı ir şekilde ayrı tılı olarak açıkla alı e u yö te e tek ikleri projede ö görüle a aç e hedeflere ulaş aya el erişli olduğu ortaya ko ul alıdır. Projede uygulanacak yöntem(ler)le ilerleme kaydedilememesi durumunda devreye sokulacak alternatif yöntem(ler) Araştır a Ola akları Ö ere kuruluşta ar olup da projede kulla ıla ak ola altyapı/ekip a ola akları Araştır a gru u u altyapısı, ilgi iriki i.. Yaygı Etki Bilimsel/akademik, Ekonomik/ticari/sosyal, Araştır a ı yetiştiril esi e ye i projeler oluşturul ası Projede e gi i çıktı, so uç e etkileri elde edile eği kısa e et ü lelerle

61 PROJE YAZARKEN; Çalış a Tak i i Projede yer ala ak aşlı a iş paketleri e u lar içi ö erile za a la a, İş-Zaman Çizelgesi halinde verilmelidir. Proje i elli aşlı aşa aları e u larda her iri i e za a gerçekleşe eği, u aşa alarda göre ala ak proje perso eli e iş ta ı ları ek sayfa kulla ılarak ayrı tılı olarak yazıl alıdır. Başarı Ölçütleri Ha gi işle leri, e ölçüde gerçekleştiril esi duru u da proje i ta a la ıyla aşarıya ulaş ış sayıla ile eği ölçütlerle belirtilmelidir. Bu ölçütler açık olarak sırala alıdır. Ölçütlerde her iri i ö e dere esi açıkla alıdır. Ölçütleri tü ü ü gerçekleştirile e esi duru u da, aşarı ora ı elirle esi e yardı ı ola ile ek ipuçları eril elidir. Risk Yönetimi B Pla ı Proje i ö erildiği şekilde yürütül esi i ö e li ölçüde aksata ile ek, ö görül e iş geliş elerle karşılaşıl ası duru u da aş urula ak "B Pla ı" utlaka a a hatlarıyla açıkla alıdır.

62 PROJE YAZARKEN; Bütçe ve Gerekçesi Bütçe gerekçe izi oluştururke proje faaliyetleriyle ilişkisi gösterilmelidir. Bütçe izi gerekçesi iyi açıkla alı e elgele diril elidir. (proforma fatura, teknik şart a e, ) TÜBİTAK ta Talep Edile Bütçe Ta losu da al e hiz etleri edelleri KDV dahil olarak yazıl alı Eğer arsa, ö ere e destekleye diğer kuruluş katkıları a latıl alı; ayrı a, kuruluş yetkilileri i destek sözü ere ektupları ekle elidir. Bütçe ta loları Ge el Bütçe ta losu e TÜBİTAK ta Talep Edile Bütçe Ta losu ir irleriyle uyu lu ol alıdır. Kaynakça Projeyi et i i yazarke, aş uru for u da kulla dığı ız/ atıf yaptığı ız kay akçaları listesi i içer eli. Ha kay akça tara ası ol a alıdır.

63

64 Teşekkür Ederiz. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Ka püsü Öğre i Merkezi. Kat Tel: / Web: arinkom.anadolu.edu.tr

TÜBİTAK ARDEB 1002 Hızlı Destek Progra ı. Ta ıtı ve Bilgile dir e Topla tısı

TÜBİTAK ARDEB 1002 Hızlı Destek Progra ı. Ta ıtı ve Bilgile dir e Topla tısı TÜBİTAK ARDEB 1002 Hızlı Destek Progra ı Ta ıtı ve Bilgile dir e Topla tısı ARDEB Progra ları; D S Ç D Ç S D Ç D S Ça ğ r ı l ı Ba ş vuru Al ı nan Programlar Dönemli Ba ş vuru Al ı nan Programlar Sürekli

Detaylı

Başla gıç Ar-Ge Projeleri Destekle e Progra ı

Başla gıç Ar-Ge Projeleri Destekle e Progra ı TÜBİTAK ARDEB : Başla gıç Ar-Ge Projeleri Destekle e Progra ı ARDEB Progra ları; Bugün; :Başla gıç Ar-Ge Projeleri Destekle e Progra ı Elektro ik aş uru Sürekli açık Basılı kopya so tarih Elektronik aş

Detaylı

TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projeleri. Yük. Kimya Müh. Kadir Yılmaz Destek Programları Yönetimi Sorumlusu

TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projeleri. Yük. Kimya Müh. Kadir Yılmaz Destek Programları Yönetimi Sorumlusu TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projeleri Yük. Kimya Müh. Kadir Yılmaz Destek Programları Yönetimi Sorumlusu TÜBİTAK DESTEKLERİ -Sanayiye Yönelik Ar-Ge Destekleri Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

Detaylı

İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi. TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi. TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Programın Amacı Nedir? Yeni bilgiler üretilmesi, Bilimsel yorumların

Detaylı

TÜBİTAK ARDEB Destekleri ve Proje Yazı Eğiti i Doç. Dr. Serdal TEMEL

TÜBİTAK ARDEB Destekleri ve Proje Yazı Eğiti i Doç. Dr. Serdal TEMEL TÜBİTAK ARDEB Destekleri ve Proje Yazı Doç. Dr. Serdal TEMEL Aydı İl Ye ilik Platfor u Kulla ıla ile Fo Kay akları Ulusal Kaynaklar Ulusal Kuruluşlar TÜBİTAK BAKANLIKLAR Kalkı a Baka lığı Aile ve osyal

Detaylı

TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projeleri. Yük. Kim. Müh. Kadir Yılmaz

TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projeleri. Yük. Kim. Müh. Kadir Yılmaz TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projeleri Yük. Kim. Müh. Kadir Yılmaz TÜBİTAK DESTEKLERİ -Sanayiye Yönelik Ar-Ge Destekleri Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) -Bilim İnsanı Destekleri

Detaylı

TÜBİTAK 1001 PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI

TÜBİTAK 1001 PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI TÜBİTAK 1001 PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI Hazırlayan: Proje Destek Ofisi www.pdo.yildiz.edu.tr Son Başvuru Tarihi: 7 Eylül 2012 TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme

Detaylı

Proje Yazma Süreci II Araştırma Olanakları Bütçe İş Planı

Proje Yazma Süreci II Araştırma Olanakları Bütçe İş Planı Proje Yazma Süreci II Araştırma Olanakları Bütçe İş Planı TÜBİTAK ARDEB 1002 3001 PROJE YAZIM EĞİTİMİ TIP FAKÜLTESİ Ankara Üniversitesi Teknokent-GÖLBAŞI 24 Kasım 2017 1 Sunum Hakkında 1- Araştırma Olanakları

Detaylı

TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projeleri. Yük. Kimya Müh. Kadir Yılmaz Destek Programları Yönetimi Sorumlusu

TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projeleri. Yük. Kimya Müh. Kadir Yılmaz Destek Programları Yönetimi Sorumlusu TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projeleri Yük. Kimya Müh. Kadir Yılmaz Destek Programları Yönetimi Sorumlusu TÜBİTAK DESTEKLERİ -Sanayiye Yönelik Ar-Ge Destekleri Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

Detaylı

ARDEB - Araştırma Destek Programları Başkanlığı

ARDEB - Araştırma Destek Programları Başkanlığı ARDEB - Araştırma Destek Programları Başkanlığı ARDEB, üniversitelerden, kamu Ar-Ge enstitülerinden ve özel sektörden önerilen araştırma projelerine destek vermektedir. SBAG SOBAG TOVAG TBAG H 2 0 TÜBİTAK

Detaylı

TÜBİTAK 1001 PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI

TÜBİTAK 1001 PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI TÜBİTAK 1001 PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI Hazırlayan: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Bilimsel Destek Ofisi : http://www.yalova.edu.tr/i.aspx?q=601 Son Başvuru Tarihi: 02 MART 2012

Detaylı

TÜBİTAK ARDEB SOBAG DENEYİM PAYLAŞIMI. Prof. Dr. Tülin GENÇÖZ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 23 Mayıs 2018

TÜBİTAK ARDEB SOBAG DENEYİM PAYLAŞIMI. Prof. Dr. Tülin GENÇÖZ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 23 Mayıs 2018 TÜBİTAK ARDEB SOBAG DENEYİM PAYLAŞIMI Prof. Dr. Tülin GENÇÖZ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 23 Mayıs 2018 SUNUM ÖZETİ DÖNEMSEL BAŞVURU PROGRAMLARI 1001 1005 3501 SÜREKLİ BAŞVURUYA AÇIK PROGRAMLAR 1002 3001

Detaylı

TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini. Bilgilendirme Toplantısı. Doç.Dr. D Bülent MERTOĞLU Doç.Dr. Zehra Semra CAN

TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini. Bilgilendirme Toplantısı. Doç.Dr. D Bülent MERTOĞLU Doç.Dr. Zehra Semra CAN TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini i Destekleme Programı (1001) Bilgilendirme Toplantısı Doç.Dr. D Bülent MERTOĞLU Doç.Dr. Zehra Semra CAN Türkiye Bilim, Teknoloji ve Yenilik Sistemi

Detaylı

Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri

Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri Ar-Ge Harcamalarının GSYİH ya Oranı Hızla Artmaktadır* *TÜİK (Aralık, 2014) 23. BTYK Kararı: 2011/101 Ulusal Yenilik

Detaylı

LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN

LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN Süleyman Demirel Üniversitesi Ulusal ve Uluslararası Araştır a Proje Koordi atörlüğü LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN 2209/A - Araştır a Projeleri Destek Progra ı Bilgilendirme Semineri (2015/2. Dönem) 15 Ekim

Detaylı

1002 Hızlı Destek Programı

1002 Hızlı Destek Programı 1 2 3 1002 Hızlı Destek Programı AMAÇ: Acil, kısa süreli küçük bütçeli Ar-Ge projelerini desteklemek. Kimler Başvurabilir Üniversiteler Kamu/Özel Eğitim Araştırma Hastaneleri Doktora Derecesi Doktora Öğrencisi-

Detaylı

WEBİNAR AVRUPA BİRLİĞİ HORIZON PROJELERİNE NASIL KATILABİLİRİZ? Yaşar Üniversitesi AB Araştırma ve Uygulama Merkezi

WEBİNAR AVRUPA BİRLİĞİ HORIZON PROJELERİNE NASIL KATILABİLİRİZ? Yaşar Üniversitesi AB Araştırma ve Uygulama Merkezi WEBİNAR AVRUPA BİRLİĞİ HORIZON PROJELERİNE NASIL KATILABİLİRİZ? Yaşar Üniversitesi AB Araştırma ve Uygulama Merkezi 8 Mart 2016 WEBİNAR İÇERİĞİ o Horizon 2020 Programı Nedir? o Horizon 2020 Programı hangi

Detaylı

TÜBİTAK 1003 ÖNCELİKLİ ALANLAR AR GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI BİLGİ NOTU

TÜBİTAK 1003 ÖNCELİKLİ ALANLAR AR GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI BİLGİ NOTU TÜBİTAK 1003 ÖNCELİKLİ ALANLAR AR GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI BİLGİ NOTU 1003 Programının Yenilikleri (Özet) Her öncelikli alana özgü Çağrı Programı Çağrı esaslı proje başvuruları İki aşamalı başvuru

Detaylı

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Doç. Dr. M. Necati DEMİR ARDEB Başkan V.

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Doç. Dr. M. Necati DEMİR ARDEB Başkan V. TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Doç. Dr. M. Necati DEMİR ARDEB Başkan V. 7 Haziran 2011, Bilkent Üniversitesi TÜBİTAK ARDEB ARDEB Kamu Ar-Ge Enstitüleri Gruplar ve Mali Denetleme

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi 2013 YILI 2.DÖNEM TÜBİTAK ARDEB PROJE BAŞVURULARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Ağustos 2013 SDÜ Proje Koordinatörlüğü Başvuru Aşamaları Online Başvuru Sisteminden başvuru

Detaylı

Proje Başvurusu Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Proje Başvurusu Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Proje Başvurusu Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMA DESTEK GRUBU Banu GÖKÇAY Bilimsel Programlar Uzmanı 13.03.2014 Başvuru Formunun Hazırlanması TÜBİTAK - Araştırmacı Bilgi

Detaylı

Çift Anadal & Yandal-Bölümlerarası Yatay geçiş

Çift Anadal & Yandal-Bölümlerarası Yatay geçiş Çift Anadal & Yandal-Bölümlerarası Yatay geçiş T.C. AVRA YA ÜNİVER İTE İ ÇİFT ANADAL PROGRAMI BAŞVURU KOŞULLARI ÇİFT ANADAL PROGRAMINA İLİŞKİN GENEL E A LAR. Öğre i iki i a adal diplo a progra ı a, a adal

Detaylı

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Araştırma rma Destek Programları Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Özet Genel Bilgi Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Araştırma Grupları Destek Programları İstatistikler 2 TÜBİTAKTAK

Detaylı

1000 Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik Destek Programı

1000 Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik Destek Programı AKADEMİK DESTEK 1000 Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik Destek Programı 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı 1002 - Hızlı Destek

Detaylı

3501 Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı. Fatih Sinan ESEN Bilimsel Programlar Uzmanı TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı

3501 Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı. Fatih Sinan ESEN Bilimsel Programlar Uzmanı TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı 3501 Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı Fatih Sinan ESEN Bilimsel Programlar Uzmanı TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı Mart 2012 TÜBİTAK ARDEB in Paydaşları Kamu Ar-Ge Enstitüleri

Detaylı

1000 Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik Destek Programı

1000 Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik Destek Programı AKADEMİK DESTEK 1000 Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik Destek Programı 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı 1002 - Hızlı Destek

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ

TED ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ TED ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ 1. Proje Hakkında Genel Bilgi PROJE BAŞLIĞI: Başvuru Formu PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: BAĞLI BULUNDUĞU BİRİM: (Bölüm, Fakülte) DESTEKLEYEN DİĞER KURULUŞLAR: (Kuruluşun

Detaylı

Proje Hazırlarken Dikkat Edilecek Noktalar

Proje Hazırlarken Dikkat Edilecek Noktalar Proje Hazırlarken Dikkat Edilecek Noktalar Değerlendirme Kriterleri* TÜBİTAK Araştırma Hızlı Destek Başlangıç Ar Ge (1001, 1002, 3001) Kariyer (3501) ÖncelikliAlanlar (1003) Ulusal Yeni Fikirler (1005)

Detaylı

Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri

Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri Mahmut ÖZER Bilimsel Programlar Uzmanı TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı Sağlık Bilimleri Araştırma

Detaylı

SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ YASAL MEVZUAT

SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ YASAL MEVZUAT G.M.K. Bulvarı No:128 B. Blok Kat:3 Tandoğan Maltepe/ANKARA Tel : (312) 231 87 33 Faks : (312) 229 48 35 YASAL MEVZUAT STB Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Projelerinin Desteklenme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Detaylı

TÜBİTAK 3001- Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

TÜBİTAK 3001- Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı TÜBİTAK 3001- Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Prof. Dr. Feray KÖÇKAR Proje Koordinasyon Ofisi Birim Sorumlusu Dr. Gülşah ÇELİK GÜL Uzman İçerik 1 2 3 4 5 6 7 Amaç Kimler Başvurabilir? Proje

Detaylı

Ulusal Akademik Proje Destekleri

Ulusal Akademik Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Proje Destekleri Prof. Dr. Vahide Savcı 2/56 İçerik TÜBİTAK vizyon Temel İşlev ve Destekler ARDEB olanakları 3/56 Vizyon Toplumumuzun yaşam

Detaylı

Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB)

Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) BİDEB Organizasyon Yapısı 2 BİDEB 2011 Yılı Destek Bütçesi 2011 Toplam Destek Bütçesi 81,3 Milyon TL 3 BİDEB Burslarının Temel Amacı Başarıya verilen ödül

Detaylı

DOKTORA ÖĞRENCİLERİ VE ARAŞTIRMACILAR İÇİN TÜBİTAK 1002 HIZLI DESTEK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

DOKTORA ÖĞRENCİLERİ VE ARAŞTIRMACILAR İÇİN TÜBİTAK 1002 HIZLI DESTEK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DOKTORA ÖĞRENCİLERİ VE ARAŞTIRMACILAR İÇİN TÜBİTAK 1002 HIZLI DESTEK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Prof. Dr. Kaan Şevki Kavak C.Ü. Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü 1 TÜBİTAK 1002 BİLGİLENDİRME

Detaylı

ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMA İŞBİRLİĞİ PROJESİ (UBAIP) PROJE BAŞVURU FORMU

ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMA İŞBİRLİĞİ PROJESİ (UBAIP) PROJE BAŞVURU FORMU ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMA İŞBİRLİĞİ PROJESİ (UBAIP) PROJE BAŞVURU FORMU Projenin Başlığı Proje Yürütücüsü Birim/Bölüm/ABD ( 1 ) Araştırmacı(lar) Proje Türü Proje Grubu Fen ve Mühendislik Bilimleri

Detaylı

TÜBİTAK. Prof.Dr. Barış ÇALLI. Doç.Dr. Bülent MERTOĞLU

TÜBİTAK. Prof.Dr. Barış ÇALLI. Doç.Dr. Bülent MERTOĞLU TÜBİTAK Bilimsel l Araştırma Projeleri Yazım Çalıştayı Prof.Dr. Barış ÇALLI Doç.Dr. Zehra Semra CAN Doç.Dr. Bülent MERTOĞLU Kamu Projeleri Programı Çağrılar Nasıl

Detaylı

TÜBİTAK ARDEB Projeleri Hazırlama Eğitimi OKAN ÜNİVERSİTESİ. Teknoloji Transfer Ofisi - APROGED

TÜBİTAK ARDEB Projeleri Hazırlama Eğitimi OKAN ÜNİVERSİTESİ. Teknoloji Transfer Ofisi - APROGED TÜBİTAK ARDEB Projeleri Hazırlama Eğitimi 27.07.2017 OKAN ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer Ofisi - APROGED İçindekiler 1 2 3 4 5 6 7 TÜBİTAK ARDEB Genel Tanıtım TÜBİTAK ARDEB Programları Tanıtımı Proje

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ARDEB PROGRAMLARI TANITIM REHBERİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ARDEB PROGRAMLARI TANITIM REHBERİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ARDEB PROGRAMLARI TANITIM REHBERİ TRABZON 2019 TÜBİTAK ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (ARDEB) HAKKINDA...4 Destek

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902) KARİYER PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU FORMU. Etik Kurul İzin Belgesi Var, ekte sunuldu Gerekli değil

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902) KARİYER PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU FORMU. Etik Kurul İzin Belgesi Var, ekte sunuldu Gerekli değil T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902) KARİYER PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU FORMU Proje No: (Proje Yönetimi Ofisi tarafından verilir) Proje Başlığı Proje Alanı Sağlık Bilimleri Fen ve Mühendislik Bilimleri

Detaylı

TÜBİTAKTAK projesi hazırlama süreci 1001 örneği. Proje. Proje çeşitleri. Bu sunuda: Genel proje süreci. Doç.Dr. Ercan Kurar

TÜBİTAKTAK projesi hazırlama süreci 1001 örneği. Proje. Proje çeşitleri. Bu sunuda: Genel proje süreci. Doç.Dr. Ercan Kurar TÜBİTAKTAK projesi hazırlama süreci 1001 örneği Doç.Dr. Ercan Kurar Bu sunuda: İ ğ S.Ü.V.F. Genetik Anabilim Dalı İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (İLTEK) Konya 2013 Proje Belirli bir amacı

Detaylı

BİLİM ve TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLİM ve TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLİM ve TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI İhsan Erdem KAYRAL Uzman erdem.kayral@tubitak.gov.tr 1 Aralık 2014, Erciyes Üniversitesi Kapsam Akademik e-kitap Modern teknolojilerle hazırlanmış, içeriği problem çözüm

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ ARDEB PROGRAMLARI TANITIM REHBERİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ ARDEB PROGRAMLARI TANITIM REHBERİ Karadeniz Teknik Üniversitesi TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ ARDEB PROGRAMLARI TANITIM REHBERİ TRABZON 2018 TÜBİTAK ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (ARDEB) HAKKINDA...4 Destek Programları Nelerdir?...6

Detaylı

Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB)

Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Belgin KAYHAN Bilimsel Programlar Uzmanı 29 Mart 2012, Adnan Menderes Üniversitesi İçerik I. Bölüm BİDEB Hakkında Mevcut Araştırma Burs Programları ve Etkinlik

Detaylı

ARDEB PROGRAMLARI TANITIM REHBERİ ARİNKOM TTO YAYINLARI YAYIN NO : arinkom.anadolu.edu.tr

ARDEB PROGRAMLARI TANITIM REHBERİ ARİNKOM TTO YAYINLARI YAYIN NO : arinkom.anadolu.edu.tr ARDEB PROGRAMLARI TANITIM REHBERİ ARİNKOM TTO YAYINLARI YAYIN NO : 3 2017-1 arinkom.anadolu.edu.tr arinkom@anadolu.edu.tr YAYIN NO: 3 2017-1 Yayın Editörü Rabia TAŞ Yazarlar Banu GÜLTEKİN KOCAMAN Olcay

Detaylı

Konfeksiyon İhra atçılar Birliği atı al a Portalı. Tedarik Profili Kulla ı ı

Konfeksiyon İhra atçılar Birliği atı al a Portalı. Tedarik Profili Kulla ı ı İsta ul Tekstil ve Konfeksiyon İhra atçılar Birliği atı al a Portalı Tedarik Profili Kulla ı ı Dökü a ı İÇİNDEKİLER 1. SATIN ALMA PORTALINA KAYIT OLMA 03 1.1. Tedarikçi Kayıt/Gü elle e 04 1.1.1.Genel Bilgiler

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 1 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ Telefon : (442) 231 6100-02 Faks : (442) 231 6203 e-posta : bap@atauni.edu.tr web Vergi Dairesi : bap.atauni.edu.tr :

Detaylı

iti are E i et Ge el Müdürlüğü ü suru ura devu.eg.gov.tr i ter et adresi de istedikleri trafik tescil birimlerinden randevu alabileceklerdir.

iti are E i et Ge el Müdürlüğü ü suru ura devu.eg.gov.tr i ter et adresi de istedikleri trafik tescil birimlerinden randevu alabileceklerdir. SÜRÜCÜ BELGESİ İŞLEMLERİ Ye i tip sürü ü elgesi al ak, değiştir ek ve e ile ek iste e vata daşlar, / / tarihi de iti are E i et Ge el Müdürlüğü ü suru ura devu.eggov.tr i ter et adresi de istedikleri trafik

Detaylı

TÜBİTAK ARDEB PROJESİ PROJE BAŞVURUSU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

TÜBİTAK ARDEB PROJESİ PROJE BAŞVURUSU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR TÜBİTAK ARDEB PROJESİ PROJE BAŞVURUSU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Başvuru öncesi TÜBİTAK ARBİS kaydının oluşturulması, ARBİS kaydı var ise, bilgilerin güncellenmesi gerekmektedir. Yurtdışından

Detaylı

ARDEB Projeleri Harcama Kalemleri, Proje Bütçe ve Takvimin Kurgulanması

ARDEB Projeleri Harcama Kalemleri, Proje Bütçe ve Takvimin Kurgulanması ARDEB Projeleri Harcama Kalemleri, Proje Bütçe ve Takvimin Kurgulanması HAZIRLAYAN Yrd. Doç. Dr. Serkan GÜLSOY SDÜ Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı TÜBİTAK TAN TALEP EDİLEN BÜTÇE KALEMLERİ

Detaylı

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHLİ

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHLİ BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 23.12.2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketi izi Olağa üstü Ge el Kurul topla tısı, aşağıdaki gü de addeleri

Detaylı

1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROG.

1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROG. 1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROG. 1. DESTEK PROGRAMININ AMACI Bu destek programının amacı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE ÖNERGESİ BAŞVURU FORMU (FORM-1)

GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE ÖNERGESİ BAŞVURU FORMU (FORM-1) Dokümanın Kodu :YÖN.FR.106 Yayın Tarihi : 18.02.2015 Revizyon Tarihi : - Revizyon No : 00 Sayfa 1 / 7 Proje Yöneticisi : EPK tarafından doldurulacaktır. Bölüm : Proje No : 1. GENEL BİLGİLER Bilimsel Araştırma

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi PROJE BAŞVURU FORMU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi PROJE BAŞVURU FORMU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi PROJE BAŞVURU FORMU Projenin Başlığı Proje Yürütücüsü Araştırmacı(lar) Proje Türü 1. ÖZET ve ANAHTAR KELİMELER:

Detaylı

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ NE İSKENDERUN.. başlıklı Yönlendirilmiş Proje nin (YP)* desteklenmesini talep etmekteyim. Bilgilerinize ve gereğini arz ederim... /.. /. Proje Yürütücüsü Adı Soyadı / İmza

Detaylı

Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri

Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri 13 Mart 2014 Perşembe Ar-Ge Harcamalarının GSYİH ya Oranı Hızla Artmaktadır* *TÜİK (Aralık, 2013) 1 23. BTYK Kararı:

Detaylı

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Proje Değerlendirme Kriterleri ve Puanlama

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Proje Değerlendirme Kriterleri ve Puanlama Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Proje Değerlendirme Kriterleri ve Puanlama Puanlama Seviyeleri 5 Çok İyi (A) Proje önerisi ilgili kriteri tüm boyutlarıyla karşılamaktadır. Eksiklik yok

Detaylı

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. BAP02 Hızlı Destek Projesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. BAP02 Hızlı Destek Projesi BAP01 Temel Araştırma Projesi BAP02 Hızlı Destek Projesi Öğretim nın kurum dışı destekli proje sayılarını ve yüksek etki değerli dergilerde makale sayılarını artırmaya yönelik olarak desteklenen araştırma

Detaylı

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG)

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG) Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG) Alperen KARATAŞ 08.06.2018 İbn Haldun Üniversitesi Sunum Planı I. Bölüm SOBAG Tanıtımı Destek Programları Süreçler Soru-Cevap SOBAG Tanıtım - Amacımız

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902B) BAŞLANGIÇ PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU SUNUMU

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902B) BAŞLANGIÇ PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU SUNUMU T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902B) BAŞLANGIÇ PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU SUNUMU 1. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ ÖNERİ ÖZETİ VE ANAHTAR KELİMELER: (Projenin literatürdeki yeri, özgün değeri, amacı, yöntem,

Detaylı

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri 26 Mart 2015 Perşembe Ar-Ge Harcamalarının GSYİH ya Oranı Hızla Artmaktadır* *TÜİK (Aralık, 2014) 23. BTYK Kararı:

Detaylı

Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri

Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri Gökçe BİRBİÇER TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı Eğitim, Tanıtım ve Program Değerlendirme Müdürlüğü

Detaylı

PROJE SÜREÇLERİ YÖNETİM SİSTEMİ

PROJE SÜREÇLERİ YÖNETİM SİSTEMİ PROJE SÜREÇLERİ YÖNETİM SİSTEMİ İçerik 0 Kullanıcı Bilgileri 0 Destek Başvurusu İşlemleri 0 Talep, Rapor ve Yayın İşlemleri 0 Harcama İşlemleri 0 Eski Projelere Yönelik İşlemler Kullanıcı Bilgileri 0 HÜ

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Ta ıtı For u Dersi Adı Öğreti Dili Kimyasallar ve Tehlikeleri Türkçe Dersi Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğiti Öğreti Siste i Örgü Öğreti X Uzakta Öğreti Ders

Detaylı

Misyon-Vizyon TÜBİTAK

Misyon-Vizyon TÜBİTAK Misyon-Vizyon Misyon Türkiye nin ihtiyacı olan alanlarda bilim insanı yetişmesini yarışma, burs ve eğitim programları aracılığı ile yönlendirmek ve teşvik etmek, bilim insanlarına destek vermek, toplumda

Detaylı

Rekabet Kurumu İle İlişkilerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Hakkında Kılavuz

Rekabet Kurumu İle İlişkilerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Hakkında Kılavuz Rekabet Kurumu İle İlişkilerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Hakkında Kılavuz Reka et Kuru u, Sayılı Reka eti Koru ası Hakkı da Ka u "Ka u " ile kendisine verilen görevleri yerine getirirke çeşitli

Detaylı

Proje Hazırlarken Dikkat Edilecek Noktalar Doç. Dr. M. Necati DEMİR ARDEB Başkan V.

Proje Hazırlarken Dikkat Edilecek Noktalar Doç. Dr. M. Necati DEMİR ARDEB Başkan V. Proje Hazırlarken Dikkat Edilecek Noktalar Doç. Dr. M. Necati DEMİR ARDEB Başkan V. Ocak 2012 Giriş "Şans ancak hazırlanmış fikirlere güler." Louis Pasteur 2 Araştırma Projesi Başlangıcı ve sonu belirli

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 1 2201-Ulusal

Detaylı

A a a t ırma m a De D s e t s ek e k Pr P og o r g am a l m ar a ı a k k n a l n ı (ARDEB)

A a a t ırma m a De D s e t s ek e k Pr P og o r g am a l m ar a ı a k k n a l n ı (ARDEB) Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Özet Genel Bilgi Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Araştırma Grupları Destek Programları Đstatistikler 2 TÜBĐTAK Destekleri Sanayiye yönelik

Detaylı

Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri

Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri Doç. Dr. Cengiz ARICI Araştırma Destek Programları Bşk. Yrd. 04 Nisan 2017 Salı TÜBİTAK ın Görevleri* Bilim, teknoloji

Detaylı

Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri

Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri 29 Ocak 2015 Perşembe Türkiye nin Bilimsel Yayın Sayısı Bakımından Dünya Sıralamasındaki Yeri Yükseldi.. Kaynak: ISI

Detaylı

Proje Hazırlarken Dikkat Edilecek Noktalar Doç. Dr. M. Necati DEMİR ARDEB Başkan V.

Proje Hazırlarken Dikkat Edilecek Noktalar Doç. Dr. M. Necati DEMİR ARDEB Başkan V. Proje Hazırlarken Dikkat Edilecek Noktalar Doç. Dr. M. Necati DEMİR ARDEB Başkan V. Kasım 2011 Giriş "Şans ancak hazırlanmış fikirlere güler." Louis Pasteur 2 Araştırma Projesi Başlangıcı ve sonu belirli

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ PROJE VE DESTEKLER

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ PROJE VE DESTEKLER KARABÜK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ PROJE VE DESTEKLER BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 3 PROJE SAYILARI

Detaylı

2018 YILI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME VE YÜRÜTME İLKELERİ

2018 YILI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME VE YÜRÜTME İLKELERİ 2018 YILI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME VE YÜRÜTME İLKELERİ 2018 yılı Bilimsel Araştırma Projelerinin kabulü ve desteklenmesine ilişkin BAP Komisyonu kararlarında dikkate alınacak ilkeler şunlardır:

Detaylı

ULUSLARARASI DESTEK PROGRAMLARI TANITIM TOPLANTISI

ULUSLARARASI DESTEK PROGRAMLARI TANITIM TOPLANTISI ULUSLARARASI DESTEK PROGRAMLARI TANITIM TOPLANTISI GÜNDEM İkili İş Birlikleri COST Horizon 2020 Erasmus+ Başvuru Yolları İKİLİ İŞ BİRLİKLERİ İkili Proje Destekleri Çeşitli ülkelerle hükümetlerarası /kurumlararası

Detaylı

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri 21 Nisan 2016 Perşembe TÜBİTAK ın Görevleri* Bilim, teknoloji ve yenilik politikaları oluşturmak Ar-Ge altyapısı oluşturmak

Detaylı

1003 TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı

1003 TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı 1000 1001 1002 1003 TÜBİTAK 1004 Araştırma Destek Programları Başkanlığı 1005 1007 2500 1037 3501 1071 Sunum İçeriği 1 Temel Stratejiler 2 3 4 Destek Programları İstatistikler Yenilikler 5 Arayüzler 2

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2014 YILI UYGULAMA ESASLARI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2014 YILI UYGULAMA ESASLARI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2014 YILI UYGULAMA ESASLARI A. Genel İlkeler Destek Programlarına Kimler Başvurabilir: Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyeleri,

Detaylı

Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri

Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri 29 Ocak 2015 Perşembe Ar Ge Harcamalarının GSYİH ya Oranı Hızla Artmaktadır* *TÜİK (Aralık, 2014) 23. BTYK Kararı:

Detaylı

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri TÜBİTAK ın Görevleri* Bilim, teknoloji ve yenilik politikaları oluşturmak Ar-Ge altyapısı oluşturmak ve destek sağlamak

Detaylı

a. Proje yürütücüsünün ayrılmayı talep ettiği veya değiştirilmesi gerektiği hallerde projenin durumu ilgili Grup

a. Proje yürütücüsünün ayrılmayı talep ettiği veya değiştirilmesi gerektiği hallerde projenin durumu ilgili Grup ARAŞTIRMA PROJELERİNDE UYGULANACAK İDARİ ve MALİ ESASLAR (*) 1. KAPSAM Bu Esaslar; Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007) hariç, Araştırma Destek Programları Başkanlığı

Detaylı

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri 21 Nisan 2016 Perşembe TÜBİTAK ın Görevleri* Bilim, teknoloji ve yenilik politikaları oluşturmak Ar-Ge altyapısı oluşturmak

Detaylı

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri 19 Kasım 2015 Perşembe TÜBİTAK ın Görevleri* Bilim, teknoloji ve yenilik politikaları oluşturmak Ar Ge altyapısı oluşturmak

Detaylı

Öğrencilere Yönelik Burs ve Destekler

Öğrencilere Yönelik Burs ve Destekler Öğrencilere Yönelik Burs ve Destekler Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Dr. Nuh ERDOĞAN Yurt İçi Burslar Müdür V. 31 Mayıs 2013 Boğaziçi Üniversitesi Sunum Planı I. Bölüm II. Bölüm III.

Detaylı

ENAR PROJE DEĞERLENDİRME FORMU

ENAR PROJE DEĞERLENDİRME FORMU T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENAR PROJE DEĞERLENDİRME FORMU Proje Yürütücüsü Adı Soyadı veya Firma Adı : Proje Konu Başlığı : Proje Kodu : Değerlendirenin

Detaylı

Ulusal Akademik Araştırma Destekleri

Ulusal Akademik Araştırma Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Araştırma Destekleri Dr. Ebru GÖNCÜOĞLU TÜBİTAK Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu Bilimsel Programlar Uzmanı Kayseri,

Detaylı

Bilim Đnsanı Destekleme Daire

Bilim Đnsanı Destekleme Daire Bilim Đnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BĐDEB) BĐDEB Burslarının Temel Amacı Başarıya verilen ödül niteliğindedir. Burslarımız bursiyerlerin yetkinliklerini geliştirmesine yardımcı olmayı hedefler. 2

Detaylı

Ulusal Akademik Ar-Ge Destekleri

Ulusal Akademik Ar-Ge Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Destekleri Banu GÖKÇAY TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu SB Ar-Ge Toplantısı,

Detaylı

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri TÜBİTAK ın Görevleri* Bilim, teknoloji ve yenilik politikaları oluşturmak Ar-Ge altyapısı oluşturmak ve destek sağlamak

Detaylı

TÜBİTAK PROJE: NO:114K504

TÜBİTAK PROJE: NO:114K504 Cumhuriyet Üniversitesi Akademik Kadroları için TUBİTAK Tarafından Desteklenen Ulusal ve Uluslararası Araştırma Projelerinde Farkındalık Yaratma ve Üretme/Kabul Potansiyellerinin Geliştirilmesi TÜBİTAK

Detaylı

. Türki e Tur u ası, 2015 Kurallı Klas a Lise Grubu O u açıkla ası, Kurallar, Pua la dır a ve Masa Kurulumu. Dağ ılık. Son güncelleme: 05.07.

. Türki e Tur u ası, 2015 Kurallı Klas a Lise Grubu O u açıkla ası, Kurallar, Pua la dır a ve Masa Kurulumu. Dağ ılık. Son güncelleme: 05.07. Dü a Ro ot Oli pi atı/wro World Ro ot Ol piad. Türki e Tur u ası, 2015 Kurallı Klas a Lise Grubu O u açıkla ası, Kurallar, Pua la dır a ve Masa Kurulumu Dağ ılık Son güncelleme: 05.07.2015 İçi dekiler

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) ÖNERİ FORMU (Tasarım/Bitirme Projelerine Uygulamak İçin Düzenlenmiş Versiyonu)

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) ÖNERİ FORMU (Tasarım/Bitirme Projelerine Uygulamak İçin Düzenlenmiş Versiyonu) 1. GENEL BİLGİLER 1.1 Projenin adı ve türü Projenin adı: T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) ÖNERİ FORMU (Tasarım/Bitirme Projelerine Uygulamak İçin Düzenlenmiş Versiyonu)

Detaylı

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTMENLER İÇİN O LEARN KULLANIM KILAVUZU. Sı av asıl oluştura iliri?

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTMENLER İÇİN O LEARN KULLANIM KILAVUZU. Sı av asıl oluştura iliri? İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTMENLER İÇİN O LEARN KULLANIM KILAVUZU Sı av asıl oluştura iliri? Siste e yukarıda ulu a li kte erişi sağlaya ilirsi iz. O lear platformu OIS ile entegre çalış aktadır. OIS

Detaylı

1. Araştırmayı Yürüten Kişinin Bilimsel Özgeçmişi 2. Etik Kurul Onay Belgesi 3. Alınacak Kit Veya Hizmet İçin Proforma Faturaları İçeren Dosya

1. Araştırmayı Yürüten Kişinin Bilimsel Özgeçmişi 2. Etik Kurul Onay Belgesi 3. Alınacak Kit Veya Hizmet İçin Proforma Faturaları İçeren Dosya TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEK BURSU BAŞVURU FORMU Ad Soyad Ünvan Doğum Tarihi Çalıştığınız Kurum E-posta Telefon Asistanlığa başlangıç tarihi Eğitim sorumlusu/ad

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ. Online Proje Başvuru Adımları

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ. Online Proje Başvuru Adımları DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ Online Proje Başvuru Adımları 1.Adım: Başvuru Kapak Sayfası 1.Adım: Başvuru Kapak Sayfası Bu adımda projenizin genel bilgilerini giriniz ve ardından Kaydet

Detaylı

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG) 26 Aralık 2014 İstanbul Üniversitesi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG) 26 Aralık 2014 İstanbul Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG) 26 Aralık 2014 İstanbul Üniversitesi Sunum Planı Genel Tanıtım Destek Programlarımız Başvuru Değerlendirme Süreci Proje Başvurusunda Dikkat Edilecek

Detaylı

TÜBĠTAK AraĢtırma Destek Programları BaĢkanlığı (ARDEB) Doç. Dr. M. Necati DEMĠR ARDEB BaĢkan V.

TÜBĠTAK AraĢtırma Destek Programları BaĢkanlığı (ARDEB) Doç. Dr. M. Necati DEMĠR ARDEB BaĢkan V. TÜBĠTAK AraĢtırma Destek Programları BaĢkanlığı (ARDEB) Doç. Dr. M. Necati DEMĠR ARDEB BaĢkan V. 11 Ekim 2011, Koç Üniversitesi TÜBĠTAK ARDEB in PaydaĢları Kamu Ar-Ge Enstitüleri ARDEB Gruplar ve Mali

Detaylı

Ulusal Akademik Ar-Ge Destekleri

Ulusal Akademik Ar-Ge Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Destekleri Banu GÖKÇAY TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu SB Ar-Ge Toplantısı,

Detaylı

Görevi /Pozisyonu... Staj Yapılacak Kurumun; Adı :... Açık Adresi :... Tel.:...Faks:...E-posta:... Sektörü :... Faaliyet Konusu :...

Görevi /Pozisyonu... Staj Yapılacak Kurumun; Adı :... Açık Adresi :... Tel.:...Faks:...E-posta:... Sektörü :... Faaliyet Konusu :... FORM 1. STAJYER KABUL FORMU Avrasya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu... Programı öğrencilerinden...no.lu,... n...-... tarihleri arasında kurumumuzda 30 iş günü stajyer olarak görev almasını

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2016 PROJE DÖNEMİ UYGULAMA ESASLARI ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KLAVUZU

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2016 PROJE DÖNEMİ UYGULAMA ESASLARI ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KLAVUZU T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2016 PROJE DÖNEMİ UYGULAMA ESASLARI ve ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KLAVUZU ARALIK 2015 DESTEKLENECEK PROJE TÜRLERİ ve DESTEK MİKTARLARI

Detaylı