. Türki e Tur u ası, 2015 Kurallı Klas a Lise Grubu O u açıkla ası, Kurallar, Pua la dır a ve Masa Kurulumu. Dağ ılık. Son güncelleme:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ". Türki e Tur u ası, 2015 Kurallı Klas a Lise Grubu O u açıkla ası, Kurallar, Pua la dır a ve Masa Kurulumu. Dağ ılık. Son güncelleme: 05.07."

Transkript

1 Dü a Ro ot Oli pi atı/wro World Ro ot Ol piad. Türki e Tur u ası, 2015 Kurallı Klas a Lise Grubu O u açıkla ası, Kurallar, Pua la dır a ve Masa Kurulumu Dağ ılık Son güncelleme:

2 İçi dekiler O u Açıkla ası... 3 Kurallar... 4 Pua la dır a... 9 O u asası ı o utlu görü ü ü - Dağlar ol ada O u asası ı o utlu görü ü ü Dağlarla irlikte Masa Özellikleri I Masa Özellikleri II Dağ Taslağı Üstte Görü ü Masa Özellikleri III Göre Parçaları ı Özellikleri I Göre Parçaları ı Özellikleri II Renk Özellikleri... 19

3 Oyun Açıklaması Bu sene lise grubu kurallı klas a o u u u adı Dağ ılık. Bu se e i te ası, Ro ot Kaşifleri, öğre ileri farklı orta ları araştıra e keşfede ro otlar ap a a teş ik edi or. Ge ellikle kaşifler bilinmeyen bölgelerdeki araştır aları ı azı ipuçları a gü e erek aparlar. Diğer za a larda ise aradıkları es e i ul ak içi dola ıp dura ilirler. Kaşifler u keşif gezileri de dikkatli ol ak duru u dadırlar. Bulu dukları orta o lar içi iddi riskler arı dırı or ola ilir. Lise grubu oyunu sizden masadaki erzakları topla a e u ları dağları üstü deki erleri e götüre ir ro ot ap a ızı gerektiri or. Masada ortam e topla a ağı ız her ir erzağı eri ile ilgili ipuçları ulu aktadır. Erzakları, götürmeniz gereken yere e kadar aklaştırırsa ız o kadar çok pua alırsı ız. A ak dikkatli olu, ro otu uz dağa çıkarke ka ıp düş esi.

4 Kurallar 1. Bütü katılı ılar i şa za a ı ö esi kontrol za a ı da onlar içi elirle iş tur u a ala ı da otur uş ol alıdırlar. Kontrol za a ı da so ra sade e katılı ı öğre iler tur u a ala ı a gire ilir. 2. Bu oyun için turnuva süre i şu şekildedir: a. Ele e turları e i i pua değerle dir e e alı ır b. Çeyrek final (1 tur) c. Yarı fi al tur d. Final (1 tur) 3. Bu oyun için i şa za a ı dakikadır e. ele e turu da ö e er alır. 4. Daha sonraki turlar için akı za a ı aşağıdaki gi idir: a. 2. eleme turu, 45 dakika b. 3. eleme turu, 30 dakika c. Çeyrek final, 15 dakika d. Yarı fi al, dakika e. Final, 10 dakika 5. Ro ot dakikada o u u ta a la alıdır. )a a hake i aşlat a işareti ile aşlar. Ro ot aşlat a ala ı a erleştiril iş ol alıdır. Katılı ıları hazır ol ası ile irlikte hake progra ı seçil esi içi işaret erir (progra çalıştırıl az sade e seçilir. Katılı ılar seçtikleri progra ı aşlat ada ö e hake i aşlat a işareti i ekle ek zoru dadır. 6. Ro otu aşla ada ö eki o utları e fazla ol alıdır. Ro ot harekete aşladıkta so ra, o utları la ilgili herha gi ir kısıtla a ulu a aktadır.

5 7. Ro ot ze i se i esi de aşla alıdır. Ro otu herha gi ir parçası dağlara a da dağları zemin kıs ı daki re kli ala lara dokunamaz. 8. Her ir dağ iki ö de irisi kulla ılarak erleştirile ilir. Her tur aşla gı ı da her ir dağı ö ü rastgele seçile ektir. 4 renkli LEGO kübün (Kır ızı, Yeşil, Ma i e arı her iri dağları zemin kıs ı da er ala si ah çizgileri kesişi oktası da ola ak şekilde rastgele erleştirilecektir. Bir LEGO küp hiç bir zaman aç aşı da a ı re kteki dağda yer alamaz. Her ir dağı ö ü e küpleri ko umu, ilgili turda tüm takı lar içi a ı ola ak şekilde ir kere elirle ir.

6 9. Her ir dağı ö ü e re kli LEGO küplerin konumu, 8 tane renkli karonun art arda asa ı ortası a erleştiril esi ile şifrele e ektir. Bu sırala a anahtar alan olarak adla dırılır. 10. Re kli dağlar saat ö ü de sıra la Kır ızı sağ üst, Ma i sağ alt, Yeşil sol alt e arı sol üst şekli de er alır. Dağları normal ö ü tepe kısı ları ı asa ı köşesi e de k geldiği halidir. A ahtar ala daki ilk re kli karo Kır ızı, Mavi, Yeşil ve arı dağları ö ü ü sırası la gösterir Y, Y, Y, Y.Karo u re gi a ı re kteki dağı normal ö ü e karşılık gelir. Dağlar her za a iki ö de irisi e göre erleştiril elidir: normal ö dağı tepe kıs ı asa ı köşesi de e alter atif ö dağı tepe kıs ı itişikteki dağı a ı da ola ak şekilde dere e dö dürül üş.

7 11. Kır ızı, Ma i, Yeşil e arı LEGO küpleri i ko u u ise anahtar alanda te e kadarki karolar ile gösterilir. Yani: 5. karodaki renk ile 1. dörtlükteki dağı (Kır ızı dağ zemin kıs ı da er ala kü ü re gi 6. karodaki renk ile 2. dörtlükteki dağı Mavi dağ ze i kıs ı da er ala kü ü re gi 7. karodaki renk ile 3. dörtlükteki dağı Yeşil dağ ze i kıs ı da er ala kü ü re gi 8. karodaki renk ile 4. dörtlükteki dağı arı dağ ze i kıs ı da er ala kü ü re gi a ıdır. 12. Robotun görevi her re kli LEGO kü ü ü a ı re kteki dağı ü kü ola e üksek kıs ı a erleştir ektir. E üksek pua LEGO kü ü dağı tepesi i erkezi de er ala oşluğa erleştiril esi ile alı ır. 13. Eğer göre ile ilgili herha gi ir elirsizlik ar ise, so kararı hake erir. Hake ler kararları ı o duru da görüle ile e kötü sonuca göre belirler. 14. Takı ı ir turdaki de e esi aşağıdaki koşullarda so la ır: a. Herhangi ir takı ü esi ro ot aşladıkta so ra ro ota doku duğu da b. O u za a ı dakika ittiği de c. Ro ot o u asası da ta a e çıktığı da d. Kurallara u ul adığı da 15. Kural Değişikliği ÖNEMLİ : Türki e de apıla ak Dağ ılık o u u da dağlar kulla ıl a a aktır. Mat üzeri deki re kli ölgeleri dağ olduğu arsa ıla aktır. Dağları ö ü e LEGO küpleri erleri i elirte a ahtar ala i e a ı şekilde kulla ıla aktır. Dağları ö ü e gore LEGO küpü erleştirile eği lik Ala a karar erile ektir. Pua la dır a ölü ü de u duru a göre gü elle iştir. 16. ÖNEMLİ : Türki e de Katar a git e e hak kaza a ak takı ları Katar da kulla ıla ak at e dağ üzeri de çalış aları gereke ektir. He o ut farkı da he de Türki e de dağ kulla ıl a ası da dola ı. Bu se eple u takı lara Doha da kulla ıla ak setleri de eterli sa ıda gö deril esi içi Bili Kahra a ları Der eği olarak gerekli çalış aları apı oruz. Tur u a za a ı da gerekli açıkla a pa laşıla aktır.

8 17. ÖNEMLİ : WRO da ir te a seti ka ra ı ol a ası a rağ e, BKD olarak her eki i a ı at üzeri de çalış ası içi at ları astırıp te a seti iş gi i sizlere gö deri i i apa ağız. Ta ii ki sizler de ze i i astıra ilirsi iz. Dikkat edil esi gereken nokta sizlerle ilk pa laşıla at o utları hatalı idi... tarihi iti ari le e ide ölçekle diril iş at e sa fa ıza ükle iştir. A ak u pdf dos ası ı o utları da hale ir kaç ü üktür. ± e ± ol ası gerekirke dir. Eğer ze i i takı olarak siz astıra aksa ız lütfe asa ızı o utu u ölçerek ir kaç küçült e i u ut a ı. 18. ÖNEMLİ : BKD olarak at ası ı içi görüş eleri iz de a edi or. Te uz so u a kadar fiyat ve gönderim konusunda gerekli ilgileri etleştire eğiz : Dağ ılık o u u deta ları ile ilgili pua la dır a, ze i s tü soruları ızı adresine mail ata ilir e a aşhake e sora ilirsi iz. - iş gü ü içersi de geri dö üş apıla aktır.

9 Puanlandırma 1. Pua lar kurallara göre o u so la dığı da hesapla ır. 2. Kendisi ile a ı re kteki dağı ze i kıs ı da er ala her ir LEGO kü ü = pua 3. Ke disi ile a ı re kteki dağı eği li kıs ı da er ala her ir LEGO kü ü (ze i ile dağı üst kıs ı dışı da kala ölge) = 25 puan 4. Ke disi ile a ı re kteki dağı e üst kıs ı da er ala her ir LEGO kü ü küp delikte değil = pua 5. Ke disi ile a ı re kteki dağı e üst kıs ı daki delikte (40x40mm lik alan) yer alan her bir LEGO kübü = 100 puan 6. E üksek pua = re kli LEGO kü ü de ke di re gi deki dağı e üst kıs ı daki delikte 7. A ı pua ı ala takı larda sırala a e i i za a a göre apılır. NOT: Aşağıdaki resi de dağı ze i e üst kısı ları gösteril iştir. Dağı ö ü e gore ze i e üst kısı değişe ektir.

10

11 Oyun masasının 3 boyutlu görünümü - Dağlar olmadan

12 Oyun masasının 3 boyutlu görünümü Dağlarla birlikte

13 Masa Özellikleri I * Rakamlar milimetre birimindedir.

14 Masa ze i i kalı ir kağıda astırılır kart izit asi i da kulla ıla kağıt ola ilir. Masa ı erkezi de er ala a ahtar ala daki tüm 32mm x 32mm lik kare alanlar bu katmanda kesilmelidir ki renkli karolar u ala lara erleşe ilsi.

15 Masa Özellikleri II Dağ Taslağı Üstten Görünüm Dağı her bir katmanı ı üksekliği dir. Dağı tepesi dir. Dağı tepesi deki delik dir. Kat a lar arası daki e uzak esafe., erkezde er ala e kısa esafe ise aklaşık dir.

16 Masa Özellikleri III 1. Masa ı dışta dışa ke arları da dahil o utu dir. * 2. Tü du arlar kalı lığı da, üksekliği dedir. * Bariyerler asa ze i i de iti are ükseklik sağla a ak şekilde masa duvarları a ağla ır. Bari er apı ı da plastik, karton veya bo alı/ o asız tahta kulla ıla ilir. 3. Masa ze i i kalı ir kağıda astırılır, ve anahtar alandaki 32mm x 32mm lik kare alanlar kesilir. 4. Kulla dığı ız alze e ile a ı kalı lıktaki 32mm x 32mm lik karolar düz ir re k ola ak şekilde tek taraflı astırılır. 5. Görev parçaları Kural da ahsedile karolar e Kural de ahsedile LEGO parçaları da apıla LEGO küplerdir. 6. Anahtar alan olarak bilinen 8 kare ala a o u aşla gı ı da renkli karolar erleştiril elidir. 7. LEGO parçaları da apıla LEGO küpleri dağları ze i i deki si ah çizgileri kesişi oktası a erleştiril elidir. * FLL asa o utları elirtile ölçüleri ile u uş u or olsa da kulla ıla ilir.

17 Görev Parçalarının Özellikleri I

18 Görev Parçalarının Özellikleri II

19 Renk Özellikleri Re k Adı LEGO Renk Nu arası Pantone CMYK RGB C M Y K R G B RGB Ör eği Parlak Kır ızı Parlak Mavi Parlak arı Parlak Yeşil Kır ızı sı Kahverengi C C C C C Maersk Mavisi QC #MSK Daha doğru > Daha az doğru

EDAK EC)A KOOPE ATİFİ KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ -2016

EDAK EC)A KOOPE ATİFİ KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ -2016 EDAK EC)A KOOPE ATİFİ KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ -2016 EDAK İLETİŞİM BİLGİLERİ EDAK SS İZMİR ECZACILAR ÜRETİM TEMİN VE DAĞITIM KOOPERATİFİ KARACAOĞLAN MAH. 6173 SOK NO:4 IŞIKKENT-İZMİR

Detaylı

LİXİL 5. ULUSLAR ARASI ÜNİVERSİTELER MİMARLIK YARIŞMASI

LİXİL 5. ULUSLAR ARASI ÜNİVERSİTELER MİMARLIK YARIŞMASI LİXİL 5. ULUSLAR ARASI ÜNİVERSİTELER MİMARLIK YARIŞMASI İ.T.Ü. MİMARLIK FAKÜLTESİ EKİBİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK YARIŞMA. Yarış a ı ko usu ve kapsa ı : LIXIL Corporation Research Institute ve Shinkenchiku-sha

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

İOBD ' i iki farklı ersiyo da uygula ası ardır. Birisi İOS içi diğeri A droid içi dir.

İOBD ' i iki farklı ersiyo da uygula ası ardır. Birisi İOS içi diğeri A droid içi dir. Bu ürü ü kulla dığı ız içi teşekkür ederiz. Lütfe ürü ü kulla ada ö e u kla uzu dikkatli e okuyun. Bu el klavuzu,nitro BİLİŞİM Şirketi i İOBD ürü ü asıl kulla ıla ağı ı a lat aktadır. Ürünü kullanmadan

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

BALİ SİNGAPUR HAVA YOLLARI TARİFELİ SEFERLERİ İLE 5 GECE KONAKLAMALI BALİ

BALİ SİNGAPUR HAVA YOLLARI TARİFELİ SEFERLERİ İLE 5 GECE KONAKLAMALI BALİ BALİ SİNGAPUR HAVA YOLLARI TARİFELİ SEFERLERİ İLE 5 GECE KONAKLAMALI BALİ HAREKET TARIHLERI 17-24 MAYIS 2015 / 07-14 HAZIRAN 2015/ 26 TEMMUZ-02 AGUSTOS 2015.Gün: İstanbul Singapur Siz değerli isafirleri

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler

Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adolesan Sağlığı Sempozyum Dizisi No: 43 Mart 2005; s. 91-95 Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler Doç. Dr. Kül

Detaylı

Usulüne Uygun İbadet,

Usulüne Uygun İbadet, 1 DİYANET ORGANİZASYONUNDA ORTAK HEDEF!.. n Usulüne Uygun İbadet, n n n n n İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Sağlıklı İntikal ve İkamet, Zaman ve Mali Duruma Göre Tercih, Tecrübeye Dayalı Kaliteli Hizmet.

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 01.02.2013 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen ve 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanacak olan programa göre hazırlanmıştır.

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi DERLEME Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi a a Prof.Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları AD,

Detaylı

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Merve AKÇAY, a Prof.Dr. Şaziye SARI b a Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı

SU DALGALARINDA GİRİŞİM

SU DALGALARINDA GİRİŞİM SU DALGALARINDA GİRİŞİM Yukarıda iki kaynağın oluşturduğu dairesel su dalgalarının meydana getirdiği girişim deseni gösterilmiştir Burada kesikli çizgiler dalga çukurlarını, düz çizgiler dalga tepelerini

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili ARAŞTIRMA VE İNCELEME Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili a a Sosyoloji Bölümü, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Bitlis Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 17.09.2012

Detaylı

OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ

OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ KAZANIMLAR Örnek uzay Olasılık kavramı Bir olayın olasılığının hesaplanması Teorik olasılık kavramı Deneysel olasılık kavramı Öznel olasılık kavramı Bağımsız olay Bağımlı olay

Detaylı

OLASILIK OLASILIK ÇÖZÜM: Örnek Uzay: A= {1, 2, 3, 4, 5, 6}, s(e)= 6 İstenilen Olay: A = { }, s(a) = 0 Zarın 8 gelme olasılığı:

OLASILIK OLASILIK ÇÖZÜM: Örnek Uzay: A= {1, 2, 3, 4, 5, 6}, s(e)= 6 İstenilen Olay: A = { }, s(a) = 0 Zarın 8 gelme olasılığı: OLASILIK OLASILIK OLASILIK Değişik renkteki topların bulunduğu bir kutudan rastgele alınan bir topun hangi renkte olduğu, bir para atıldığında yazı veya tura gelmesi... v.b gibi sonucu kesin olarak bilinmeyen

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)...

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)... ÜNİTE PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK Bölüm PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM VE OLASILIK! = (...... ) PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 1 / 6

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 1 / 6 1 / 6 Ders Ta ıtı For u Dersi Adı Öğreti Dili KENTSEL TASARIM BİLGİSİ Türkçe Dersi Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğiti Öğreti Siste i Örgü Öğreti X) Uzakta Öğreti

Detaylı

İSTATİSTİK İSTATİSTİK. Şimdi de aynı verileri sütun grafiği ile gösterelim. TANIM

İSTATİSTİK İSTATİSTİK. Şimdi de aynı verileri sütun grafiği ile gösterelim. TANIM İSTATİSTİK Şimdi de aynı verileri sütun grafiği ile gösterelim. TANIM Araştırma yapılarak verilerin toplanması, toplanan verilerin analiz edilmesi ile ilgili yöntem ve teknikleri inceleyen bilim dalına

Detaylı

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1 SAYISAL MANTIK ŞEKİL YETENEĞİ TEST. + = = 4. I. a c a + b + c Yukarıdaki eşitliklerden,, sembolleri belli bir sayının yerine kullanılmıştır. b + nin değeri kaçtır? II. c b b c + m c A) B) C) D) 4 E) 5

Detaylı