Houston da İz Bırakma: Kadınlar ve Gülen Hareketi Hakkındaki Sorulara Cevaplar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Houston da İz Bırakma: Kadınlar ve Gülen Hareketi Hakkındaki Sorulara Cevaplar"

Transkript

1 Houston da İz Bırakma: Kadınlar ve Gülen Hareketi Hakkındaki Sorulara Cevaplar Anna J. Stephenson Feministler, M. Fettullah Gülen ve Gülen Hareketinin ve bu hareketin ilham kaynağı olduğu bireylerin, kadınların ailedeki statüsünün ve kadınlara kamusal görevlerde yetki verme ve sosyal ve dinî dünya görüşleri geliştirmede erkeklerle eşit rollere sahip olma imkânı sağlayarak kamusal yaşamda kadınların kamusal yaşamdaki yerinin güçlendirilmesini teşvik edip etmediklerini sorguluyorlar. Aynı zamanda Gülen Hareketinin meslekî liderlik rollerine sınır koyup koymadıklarını ve onları statükonun cinsiyete dair kanaatlerine meydan okumaktan caydırıp caydırmadıklarını sormaktadırlar (Göle 2003; Turam 2000; White 2002) Bu kaygı Türk devletinin geçen yüzyıl boyunca yukarıdan aşağıya modernizasyonunun ve aynı zamanda Müslüman aydınların Türk-İslam aktivizmini uygulama çabalarının geniş bir şekilde incelenmesi çalışmasının bir parçasıdır. Çağdaş toplumda İslamcılık kadınların statüsünü, kendi kaderlerini belirleme haklarını ve ataerkil cinsiyet normlarıyla karakterize edilen bir toplumda eşit fırsat imkânlarını iyileştirdi (Arat 1996; Arat 1997; Kağıtçıbaşı 1986; Kandiyoti 1998). Kadınların aile yaşamı, gönüllülük ve düşük maaşlı meslekler yoluyla topluma yaptığı katkı küçümsenemez. Ancak feministler kamusal görevlerde fırsat eşitliğine odaklanmaktadır ve bunun kadınların hem toplumda hem de aile yaşamında statü kazanması ve bu statüyü korumak için gerekli olduğunu savunmaktadır (Kağıtçıbaşı 1986). Ayrıca Gülen Hareketi çağdaş küresel İslâmî deneyimi tanımlamada gittikçe daha önemli hale geldiğinden (Voll 2003: 238), kadınlara ekonomik güvenlik, meslekî başarı ve bir İslâmî dünya görüşü geliştirmede fikir liderliği alanlarında yeteneklerini kullanmaları için bütün düzeylerde fırsat eşitliği verme konusunda öncülük etme yükümlülüğü vardır. Feministler Gülen Hareketini hem bir bütün olarak analiz etmekte, hem de Türkiye deki bireysel kadın yaşamları ve hareketin gelişmekte olan ülkelerdeki hayırsever kuruluşları açısından değerlendirmektedir. Bu feministler, (toplumu siyasal yollarla değil

2 sosyal yollarla etkilemeyi amaçlayan) orta ve üst sınıf ılımlı Türk İslamcıların statü ve rollerinin, Türk toplumunda gelişen kadınların özgürlükleri ve sınırlamalarını yansıttığını ve İslamcılığın modernizasyon çabalarını yönlendirdiğini düşünüyorlar (Turam 2000; White 2002; Yavuz 2003b). Turam (2000) iki temel eleştiride bulunmaktadır. Birincisi; Sayın Gülen in fikirleri kadınları hukukî alandaki reformlara uygun olarak evleri dışında profesyonel yada gönüllü mesleklere sahip olmaya teşvik etmektedir. Ancak Gülen in cinsiyet rolleri konusundaki görüşleri aynı zamanda geniş Türk kültüründe, kadınların profesyonel anlamda ve liderlik bağlamında erkeklerle eşitliği konusunda mevcut bulunan sınırlamalara çarpabilir. İkincisi; Gülen in İslam anlayışından etkilenen kadınlar, bu sınırlayıcı cinsiyet normlarına yaygın bir bağlılık göstermektedir. Bu makale, bu iki eleştiriye ilişkin tartışmalara, benim Teksas ın Houston kentinde yaşayan ve Sayın Gülen in fikirlerinden ilham alan Türk kadınlarının yaşam öykülerine ve bu öykülerin yorumlanmasına ilişkin olarak 2004 yılında yaptığım nitel araştırmamın sonuçları yoluyla katkıda bulunmaktadır (Stephenson 2005). Yaşam öykülerinin yorumlanması kadınların kendi günlük yaşamlarında ve başlıca yaşamsal kararlarda sergiledikleri bakış açılarına ilişkin örnekleri gün ışığına çıkarmaktadır (Abu-Lughod 1993; Allport 1965; Coles 2001; Vandsemb 1995). Yaşam öykülerini, kültürler, normlar ve dünya görüşlerini kendi yararına hareket eden bireyler tarafından günlük pratiklerde tecrübe edilme ve yaşanma bakış açısından gören bir pratik teori çerçevesinde yorumlamaktadır (Bourdieu 1977; de Certeau 1984; Ong 1999). Bireylerin kültürü aşağıdan yukarıya doğru etkiledikleri bilinci halen sorgulanmaktadır; tıpkı bireylerin kendi yaşam şanslarını attırmaya yönelik kendi fiilî güçleri gibi (Lamphere vd. 1997; Ong 1999; Ortner 1996). Sayın Gülen in en etkileyici fikirlerinden birisi; bireylerin kendi günlük yaşamları yoluyla Türk kimliği, dini ve sosyal sorunlara çareler konusundaki sosyal söylemlere katkıda bulunduğu görüşüdür. Bireyler disiplinli ve ahlâklı yaşamlara modellik edebilir, malî ve entelektüel bakımdan başarılı olabilir, ülke çapında ve dünya çapındaki kalkınma projelerini destekleyebilir ve ulusal ve uluslar arası liderliğin bir parçası olabilecek ahlâklı ve eğitimli bir kuşak yetiştirebilir (Gülen 2004b; Ünal ve Williams 2000; Yavuz 2003). Hareketin medya ve çokulusluluğa vurgusu da (Ong 1999; Schiller, Basch ve Blanc 1994), dünya görüşlerinin ve muhtemel yaşam tercihlerinin küresel olarak paylaşımını teşvik etmektedir (Yavuz ve Esposito 2003). Houston da yaşayan Gülen Hareketi mensuplarının yaşam öykülerinin gösterdiği gibi, Harekette yer alan kadınlar bu günlük yaşamları yoluyla

3 sosyal değişim yaratma gayriresmi sürecini, toplumda kendilerine bir yer açma ve sınırlayıcı cinsiyet normlarını etkileme yolu olarak görmektedir. Resmî olarak sınırlamalara karşı direnmeyen kadınlar, bunu sözlü ve yaşam tercihleri yoluyla gayrıresmi olarak yapabilir (Abu-Lughod 1998; Lamphere vd. 1997; Ortner 1996). Gülen den ilham alan Türk kadınlarının önündeki sosyal bakımdan kabul edilebilir yaşam imkanları bağlamında, aşağıdaki tercih ve kaygı örnekleri, onların Gülen Hareketi ve Türk kültürü içindeki cinsiyet normları hakkındaki görüşlerine dair neler söyleyebilir? Resmî dinî yorumda ve hareketin kamusal faaliyetlerinde liderlik rollerini üstlenmek, onlar için ne kadar önemli? Bu kadınlar sınırlamaları hangi yollarla müzakere ediyor, meşrulaştırıyor, sorguluyor ve hatta bu sınırlamalara direniyor? Bireysel yaşamlara yönelik bu nitel araştırma, Hareketin içinde yer alan kadınlara dair her şeyi açıklamasa da, bu kadınların cinsiyet normları hakkındaki bazı düşünce ve müzakere yollarını ortaya koymaktadır. Türk Toplumu ve Gülen Hareketinde Cinsiyet Normları Kadınların bu feminist eleştiriler konusundaki tercihleri, yorumları ve cevaplarını yorumlayabilmek için, mutlaka Türk tarihi bağlamında Gülen Hareketinin diğer bütün yönleriyle birlikte gelişen cinsiyet ve kadınlar için muhtemel yaşamlar konusundaki temel fikirleri öğrenmemiz gerekmektedir (Turam 2000; Yavuz ve Esposito 2003). Kadınların eşit haklarını ve kamusal görevlerde görünürlüğünü teşvik etmek, hem Türk Devletine hem de Gülen Hareketine, kendilerinin Avrupa kaynaklı tanımıyla modern olduklarını gösterme fırsatı verdi (Bozdoğan ve Kasaba 1997; Turam 2000; White 2002). Türkiye nin 1926 yılında Medeni Kanunu kabulü ve devamında gelen inkılaplar, kadınların mahkeme önünde eşitliği, seçme ve seçilme hakkı, miras hakkı, eğitim, çalışma ve aile yaşamı haklarını vurguladı (Arat 1998). Yeni kurulan cumhuriyetin lideri olan M.K. Atatürk Kadınlar hür olacak, eğitim görecek ve hak ettiği şekilde erkeklerle aynı mevkide olacaktır (Turam 2000: 258) demiştir. Özellikle yukarı doğru hareketli sınıflardaki kadınlar için, cumhuriyetçi inkılaplar serbest bir ortam oluşturdu ve kadınlar meslek sahipleri, yazarlar ve aktivistler olarak kamusal yaşama girmelerine imkan verdi (Arat 1998:8). Gülen in kadınlara ilişkin vizyonu İslam a dayalıdır ve Atatürk ün vizyonuyla benzerliklere sahiptir (Turam 2000). Gülen in İslamcı kadınların eğitimi, çalışması ve dünya seyahatleri yapmasını desteklemesi, bu kadınların en iyi eğitimi alması ve kamusal görevlerde yükselmesi imkânını artırmaktadır. Ancak kadınların eğitimi ve meslekî alanlarda varolması, onların yeteneklerini kişisel gelişim ve ekonomik güvenlikleri yönünde ve aynı zamanda bir İslâmî dünya görüşü

4 geliştirmede kullanmaları için sağlanan gerçek bir fırsat eşitliğinin sonucu değil, yalnızca eşitliğin gereğidir. Gülen Hareketi ve Türk toplumunda var olan, kadının asıl görevinin annelik olduğuna ilişkin kanaatler, kadınlar açısından profesyonel çalışma hayatına girme yada lider olma bakımından ikileme düşmelerine neden olmaktadır. Örneğin; Atatürk aynı zamanda şu sözleri de söylemiştir: Türk kadınının vazifesi, Türk'ü zihniyetiyle, bazusiyle, azmiyle koruma ve müdafaaya gücü yeter nesiller yetiştirmektir. Milletin kaynağı, sosyal hayatın esası olan kadın, ancak faziletli olursa vazifesini yapabilir (Arat 1998:1). Kur ân tefsiri ve Hadîslere dayanarak Gülen ayrıca Allah ın kadınlara gelecek güçlü Türk neslini yetiştirecek şefkatli, eğitimli anneler olma görevini verdiğini vurgulamaktadır: Kadınlar çocukları eğitir ve yetiştirir; evde düzen, huzur ve uyumu sağlar. İnsanlık okulunun ilk öğretmenleridir. Bazılarının kadınlar için toplumda bir yer aradığı dönemde, kadınları bir kez daha Allah ın onlara bahşettiği eşsiz makamları konusunda uyarmak istiyoruz (Ünal ve Williams 2000: 136). Öbür yandan erkeklerin mizaç itibariyle liderliğe daha yatkın olduğu değerlendirilmektedir. Türkiye de ve hareketin içinde bir erkek için ideal hâlâ profesyonel olarak çalışan kazanç sağlayıcı ve otorite, zekâ ve daha az duygusal kişilik sergileyen bir dünya görüşü sahibi olmaktır. Gülen Hareketinden ilhamını alan bir çok kadın, kendilerinin ülkelerine ve Allah a annelik, gönüllüler ve öğretmenler olarak düşük ücretli yada ücretsiz rollerde daha iyi hizmet edeceklerine inanıyorlar (Turam 2000). Böyle olmakla birlikte alt sınıfa mensup İslamcı evlerde daha yaygın olan tabi olan konumu yerine yukarı doğru hareketli sosyal sınıflarda kadınlara tanınan statü düzeyinden yararlanıyorlar (White 2002). Yine de istatistikler kadınların gerçek ve sürdürülebilir bir statüye sahip olabilmeleri için profesyonel işe sahip olmalarının zaruri olduğunu göstermektedir (Kağıtçıbaşı 1986). Dünyanın her yerinde kadınların hem temel bakım sağlayıcılar hem de profesyoneller olarak kendilerinden bekleneni verebilmeye çalışırken yaşadıkları sorunlar, onları bir süperkadın sendromu na itebilir. Türkiye de Gülen Hareketinde yer alan bir kadının bana açıkladığı gibi: Yaşamdaki başarınız ne olursa olsun, toplum yine de sizi evinizde sevgili eş ve şefkatli anne olarak görme tavrına sahiptir. Eğitiminizi tamamlarsınız ve ne çok erken ne de çok geç kalmadan evlenirsiniz. Evinizin dışında çalışırsınız, ancak

5 eşinizden önce evde olmak, evi temizlemek ve güzel yemekler yapmak zorundasınız. İşte süper kadın bu! Dünyanın her yerinde yürütülen modern uluslar inşa etme projeleri genellikle, eğitim, peçeden kurtarma ve siyasal katılım yoluyla kadınların kamusal yaşama daha fazla katılımını ve aynı zamanda evde kadının muazzam sorumluluklara sahip olmasını öngörmektedir (Abu Lughod 1998:8). Profesyonel olarak çalışmayı seçen kadınlar kamusal alanda güce sahip olmadıklarında da eşitsizlik doğmaktadır. Kadınlar. Hareketin medya, ticaret ve eğitim işletmelerinde çalışmalarına karşın, genellikle yüksek makamları eşit şekilde paylaşmıyorlar: resmî dinî yorumlar yapılmasında rol almıyorlar ve sıklıkla erkeğin yetkisi altında çalışıyorlar (Turam 2000) 1 Gülen Hareketinde yer alan kadınlar ve erkekler genellikle safiyeti korumak için bir ayrılık düzeyini korurlar; bu da kadınların erkeklerin liderlik faaliyetlerinden uzak kalmasına neden olabilir (Turam 2000). Ayrılma aynı zamanda kadınlar için örtünme (başörtüsü ve mütevazı bir giysi giyme) seçeneğinden kaynaklanmaktadır. Lâikler ve İslamcıların tesettürlü kadınların kamusal alanlarda yer edinmesine karşı gösterdikleri şiddetli direniş, toplumda profesyonel yada güçlü makamlar elde etmektense örtünmeyi tercih eden kadınları daha da sınırlamaktadır. Örtünmeyi seçen kadınlar, gayriresmi metodlarla bu sınırlamaya bir ölçüde direnmeyi başardılar (Göle 2003). Sonuç olarak; Gülen Hareketine mensup olanlar dahil olmak üzere, Türkiye de orta ve yüksek sınıfa mensup bir çok kadın, en üst düzeyde eğitim alabiliyor. Bir çoğu mesleklerini icra ediyor. Ancak cinsiyet kanaatleri ve normlarındaki muğlaklıklar, Türk devleti ve Gülen Hareketinin hâlâ kadınların eşitliği ve özgürleştirilmesi için özel kanallar yaratma yerine kadınların eşitliği ve özgürlüğünü, kamusal alanda görünürlüğü ile eşit görüyorlar (Turam 2000:275). Turam ın araştırmasına göre; Harekette yer alan kadınların büyük çoğunluğu, kendilerinin tabi olan unsur olma rollerini sorgulama ve buna meydan okuma yerine, bu rolü içselleştirmekte ve desteklemektedir (Turam 2000:289). 1 Gülen Hareketinde yer alan bir çok erkek de, hayır işlerinde düşük ücretli mesleklerde, hayır amaçlı ve öğretmen olarak çalışıyorlar ve Hareketin dünya görüşüne yüksek düzeyde katkıda bulunma imkanına sahip değiller. Hareketin içindeki erkeklerle kadınların statüsü arasındaki ilişkiyi anlamak için ileri araştırma yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

6 Houston daki Kadınlar Cinsiyet Normlarını Sorguluyor ve Meşrulaştırıyor Bu araştırmanın yapıldığı tarihte, cinsiyet ayrımı, erkeklerin liderlik ve evi geçindiren kişi olma rolleri ve kadınların bakıcılık temel rolü hakkındaki benzer inançlar, Houston daki Gülen Hareketi mensupları arasında benzer sonuçlar doğurdu. Erkekler cemaatin eğitim girişimlerinin, kültür vakfının ve dinler arası diyalog enstitüsünün liderleri olarak kabul ediliyordu. Kadınlar ise öğrenci, anne, gönüllü, öğretmen yada Hareketin ortak faaliyetleri dışındaki mesleklerde aktifti. Harekette yer alan kadınların profesyonel hedefler ve liderlik fırsatlarına getirilen sınırlamayı desteklediği eleştirisine karşılık olarak; Houston daki Gülen cemaati mensuplarının yaşam öyküleri, bazı cinsiyet kanaatlerinin sınırlayıcı potansiyeline gayriresmi olarak direnirken, diğer bazı kanaatleri ise meşrulaştırmanın örneklerini veriyordu. Buradaki kadınların sınırlamalara ilişkin bilinci temelde, kişisel deneyim, medya, üniversiteye gitme ve toplumda örnek aldıkları kişilerin yaşamları gibi hareket dışındaki kaynaklardan besleniyordu. Bu sınırları müzakere etme yolları ise hem Hareketin içinden hem de dışından besleniyordu. Aşağıdaki örneklerde; eğitim, evlilik ve kariyer gibi kimlik belirleyici kararların verildiği gençlik dönemine ilişkin öyküleri vurguluyorum. Aşağıdaki öyküleri muğlaklığı giderme ve kısaltma amacıyla gözden geçirdim. Nitel metodolojinin önemli bir unsuru olarak, bu metinler mülakatları verenler tarafından kendi gerçeklerini yansıtıp yansıtmadığı konusunda gözden geçirildi. Mülakat verenlerden birisi iki yıldır Houston da yaşıyordu. Türkiye deki evinde geleneksel cinsiyet kanaatlerine sahipti; ancak zamanla kadınlara yönelik orta sınıf toplumunda gelişen bazı liberal fikirleri kabul etmişti. Örneğin; ailesinde üniversiteye giden ilk kadın oydu; bu durum diğer mülakat verenlerin büyük çoğunluğu için de geçerliydi. Üniversiteye gitmek istedim, çünkü hür olmak istiyordum; küçük kasabamdan çıkmak, kendi paramı kazanmak istiyordum. Hiçbir zaman hedefim zengin olmak yada ne istersem almak olmadı. Benim isteğim gelecekte ebeveynime bağımlı olmamak ve endişelenmemekti. Geçim açısından eşime de bağımlı olmak istemiyordum. Çünkü bazen evlilik yürümediğinde, kadınların boşanmakta serbest olmadıklarını gördüm. İçinde kadınların malî bakımdan ebeveynine yada eşine bağımlı olduğu cinsiyet normlarından kaynaklanan sorunları biliyordu. Onun eğitim görmek için motivasyon kaynağı sosyal hareketlilik, maddî güvenlik ve bağımsızlıktı. Gülen in öğretilerinden etkilendikten sonra yaşamda arkamızda iz bırakmamız gerektiğinin, iyi bir şeyler yapması gerektiğinin

7 bilincine vardı. Yalnızca kendisi için yaşamak, zengin olmak, bir üniversite ve yüksek lisans diplomasına sahip olmak yetmiyordu. Yeteneklerini kullanarak başkalarına yardım etmek onun için cazip gelmişti. Ancak kendini gerçekleştirme ve bağımsızlık hedeflerinden vazgeçmedi. Bütün bu motifleri Türkiye dışına giderek ve Hareketin içinde çalışarak karşıladı. Daha sonra bu hedeflerini gerçekleştirmeye Doğu Avrupa da Gülen den ilham alan bir okulda öğretmenlikten, Houston da bir üniversitede öğrenciliğe geçerek devam etti. Dört yıl geçtikten sonra lisede öğretmenlik yapmak monoton hale geldi ve yer değiştirmek istedim. Yüksek lisans yapmak istiyordum ve eşim beni teşvik ediyordu. Amerika ya başvurmaya karar verdik. Çünkü bu ülke yüksek lisans ve lisans eğitimi için en iyi yerdi. Eşim biz evlenmeden önce Amerika yı görmüş ve çok sevmişti. Ayrıca benim için şimdi Türkiye de yaşamak mantıklı değildi. (Zira) orada başörtüsüyle çalışmak bir sorundu. 2 Amerika ya göç etmesinin ilk nedenini lise öğretmenliğinin kendisini tatmin etmemesi olarak belirtiyordu. İkincisi; kaliteli bir eğitim alma seçeneğine sahipti ve bu fırsatı kullandı. Üçüncüsü; bir üniversite öğretim üyesi haline gelebilirdi; bir başka deyişle entelektüel bakımdan daha fazla meydan okunabileceği bir sonraki kariyer düzeyine yükselebilirdi (ve sonuç itibariyle daha yüksek bir ekonomik gelir düzeyine kavuşabilir ve bir akademisyen olarak fikir dünyasına katkıda bulunabilirdi). Önceden kurulmuş ilişkiler ve destekleyici bir eş, onun kariyer yoluna devam etmek için Houston a taşınmayı tercih etmesini kolaylaştırdı. Houston da Cemaat içi çalışmalarıyla çok meşgul olan eşiyle birlikte, evin sorumluluğu onun sırtındaydı. Bilinçli olarak bu ikilemden kaçınmak için, her iki ebeveyn kariyerlerini yaparken, ev işleri ve çocuk bakımı sorumluluğunu paylaşacak açık fikirli bir eş seçme yoluna gitmişti. Ancak yaşam her zaman önceden kestirilemez. Houston da, Türkiye de yada daha önce çalıştığı okulda olduğu kadar kaliteli bir çocuk bakımı yada ev işleri yardımcısı bulamadı. Çocuğuna bakması için bir dostundan yardım aldı; ancak bu sürekli bir düzenleme değildi ve devamlı kaygı yaratıyordu. Çocuk bakımı onun doktoraya devam edip etmeme kararını vermesinde önemli bir faktördü. Kreşlere baktım; ancak benim malî imkânlarıma uyanları beğenmedim. Evde kalıp annelik yapmak istemiyordum; ancak para kazanmak için çocuğumu düşük standartlara sahip bir kreşe yerleştirmeye değmezdi. Çocuğum okula gidene kadar 2 Türkiye de öğretmenlerin kamu yada özel okullarda çalışırken başlarını örtmelerine izin verilmemektedir.

8 evde kalabilir, sonra eğitimime devam edebilirdim. Ancak yeniden eğitime başlamak zor gelebilirdi. Yine de doktora eğitimine devam ederek entelektüel ilgi alanlarını tatmin etmek üzere mümkün olan en iyi çocuk bakım imkânını seçme yoluna gitti. Üniversitede çalışırken, profesyonel çalışmada ardında iz bırakmanın bir başka yolunu keşfetti. Şimdi üniversitede ders veriyorum. Bir Müslüman kadın olarak başımı örtmeyi seçmiş olmamın, modern olmadığım yada bir profesyonel olarak yetenekli olmadığım anlamına gelmeyeceğini gösterebilirim. Örneğin; öğrencilerim bu öğrenim döneminin başında benim hakkımda ne düşüneceklerini bilmiyorlardı; çünkü daha önce başörtüsü giyen bir öğretmenleri olmamıştı. Bazıları benim öğretmenliğini o kadar çok takdir eder hale geldiler ki; onların Müslümanlar hakkındaki olumsuz kanaatlerini değiştirdiğime inanıyorum. Gittikçe yaptığımın gerçekten önemli olduğuna daha fazla inanıyorum. Bu dünyada ardımda iz bırakıyorum ve zamanla bu adımların daha da büyümesini diliyorum. Özet olarak; bu mülakat veren kendi geleceğini belirlemenin ve kariyer hedeflerinin, yalnızca başörtülü Müslüman kadınlarla ilgili klişelerin değil, aynı zamanda erkeklerin lider ve geçim sağlayıcı, kadınların ise anne olduğu klişelerinin oluşturduğu sınırların bilincindedir. Kariyeri ve bağımsızlığının sınırlarını, ev sorumlulukları ve profesyonel beklentilerini paylaşan açık fikirli bir eş seçerek, Amerika da eğitim görerek ve çalışarak, küçük bir aileye ve mütevazı bir eve sahip olarak ve çocuk bakımı hizmetlerinden yararlanarak zorlamaktadır. Ayrıca Sayın Gülen in fikirlerini kendi hedefleri ve kimliğinin destekleyecek şekilde yorumlamaktadır. Ona göre; kadınların evde anne yada hizmette gönüllü olarak yaşama odaklanması yerine, Sayın Gülen kadınların eğitim alması, çalışması ve toplumda güce katılması gerektiğini söylemektedir. Bu mülakat veren, kamusal alanda Müslümanların yararına örnek olmak ve toplumda olumlu bir değişim yaratmak, aynı zamanda da modern, entelektüel ve bağımsız bir kadın olarak kimliğini oluşturmak için duyduğu arzuyla bu sınırlara karşı direnmekte ve sınırları zorlamaktadır. İkinci mülakat veren yaklaşık on yıldır Houston da yaşıyordu. Annesinin onu kariyer yapması için etkilediği ve bunu modern bir kadın olmanın önemli bir unsuru olarak gördüğü lâik bir evde yetişmişti. Annem çok girişken ve güçlü bir kişilikti ve ev dışında çalışmaktan hoşlanıyordu. Hırsımı anneme çekmiş. Çok modern bir kızdım. Çalışmak

9 istiyordum ve bir çok şey yapmayı planlıyordum. İşletme fakültesine devam etmek benim için yeterli değildi. Türkiye de pek yaygın olmayan şekilde kendime staj ayarladım. Kendi eğitim alanımda bir çok şeyi diğer meslektaşlarımdan daha iyi yapıyordum; çünkü rekabetçi olmak için çalışıyordum. Yüksek lisansımı Avrupa da yada Amerika da yapmayı planlıyordum. Türkiye de eğitim ücretini ebeveyn öder. Benimkiler ödeyemedi; bu yüzden bursa başvurdum ve çalıştım. Amerika da eğitim yapmak bir hedefti; ancak onu Houston a getiren beklenmedik bir tıbbî tedavi ihtiyacı idi. O zor dönem esnasında, yaşamına anlam kazandırmak için dinle ilgilenmeye başladı. O sırada Houston üniversitesinde mütedeyyin bir Müslüman Türk le karşılaştı ve evlendi. Eşi ekonomik başarı elde etme yolundaydı ve eşinin yüksek lisans yapma ve işletmede kariyer yapma hedeflerini destekliyordu. O dönemde kamusal kimliğinde örtünme yoluyla önemli bir değişim yapmayı seçti. Bu durumun kariyer sınırları getireceğini biliyordu; ancak toplumun örtülü kadınlara ilişkin olumsuz kanısının zamanla değişeceğine inanıyordu. Houston da finans alanında yüksek lisans yaptı ve ailesiyle birilkte Türkiye ye döndü. Bu deneyimleri yoluyla süper kadın sendromunun bedelini ödemeye başladı: Amerika daki zamanımın sınırlı olduğunu düşünüyordum; bu yüzden yüksek lisans eğitimimi yüksek riskli hamileliğe rağmen bitirmek için zorladım. Yüksek lisansımızı tamamlayıp Türkiye ye döndükten sonra, kocam askerlik hizmetini yaparken evin her türlü işini ben üstlendim. Gerçekten de çalışmak isityordum; ancak artık başörtüsü taktığım için kendi alanım olan turizm alanında çalışamadım. Bu alandaki hiç kimse başörtüsü takan birisini çalıştırmak istemiyordu. Ayrıca çocuklara bakacak birisini bulmak güçtü. Bir başka aile üyesinin hastalığı onu, arzuladığı kariyerinde ilerleyebileceği Houston a geri getirdi. Çocuğumun bakımına yardımcı olmaya çok fazla enerji harcamama rağmen, çalışmamaktan dolayı çok rahatsızdım. Sanıyorum yaşamımdan çok şey bekliyordum. Bir psikolog ne pahasına olursa olsun çalışmaya devam etmem gerektiğini düşündüm. Ancak bir süre sonra, bütün bunları yapmaya çalışmak beni mutlu etmedi. Şimdi ise; performans göstermek için çok fazla enerjim yok. Eskiden sorardım: Neden İslam kadınların dışarıda çalışmasını çok fazla

10 önermiyor? Şimdi ise şunu soruyorum: Bütün bu yıllar boyunca ne yapıyordum? Gülen in fikirlerinden etkilendikten sonra, topluma yararlı olma konusunda kararlı hale gelmişti. Ancak onun kimliği ve yaşam beklentileri hâlâ, sosyal söylemlerin prestij ve modernite ile ilişkilendirdiği profesyonel bir kariyer yapmaya yönelik idi. Profesyonel hedeflerine yüksek oranda ilgili bir anne ve cemaat gönüllüsü olma eklendiğinde, kendisine yönelik beklentiler aşırı ezici hale gelmeye başladı. Gelecekte kızının bu sorunu yaşayacağından kaygılıydı. Ancak ev dışında deneyim elde etmenin öz saygısını ve gelecekteki fırsatları geliştirmek için önemli olduğunu hissediyordu. Kızımın bir çok şeyi yaşamasını istiyorum. Onun kendisine inanmasını ve kendisini güçlü hissetmesini istiyorum. Onu spora, bilgisayar kampına, basketbol kampına ve sanat okuluna götürmek istiyorum. Ancak evlendikten sonra, (evdeki sorumlulukları nedeniyle) sürekli olarak dışarıda olmak için çok fazla fırsatı olmayabilir. yine de dışarıda olmak isteyecek, çünkü buna alışmış olacak. Farklı şartlar olduğunu bilmek zorunda. Dengenin nerede olduğunu bildiğimden emin değilim. Bu mülakat veren sonuçtaki sorunu biliyordu; ancak Gülen Hareketinin cinsiyet kanaatlerinde bir kusur bulmuyordu. Öbür yandan erkeklerin evdeki sorumluluklara geçim kaynağı sağlama dışında bir dahlinin olmamasının sorun oluşturduğunun bilincindeydi. Çocuklarının yetiştirilmesi için fazla sorumluluk kabul ediyordu; ancak yine de bu ev bakımı rolüne eşinin katılımını artırmak için her gün gayret gösteriyor. (Eşim) çocuklarla çok fazla vakit geçirmeyi sevmiyor; çünkü babası da öyle yaparmış. Ancak ben çocuklarının ona ihtiyacı olduğunu söyleyebiliyorum. Çocuklar babalarını sorduklarında yada onun hakkında konuştuklarında, bunları her gün ona söylüyordum. Onu her gün beş dakikalığına bile olsa işyerinde ziyaret ederdik. Bir gün ziyaret edemediğimizde Neredeydiniz? Sizi özledim. Böylece çocuklara daha fazla yakınlaşmaya başladı ve şimdi eskisinden daha mutlu. Kendinizi çocuklarınıza yakın hissettiğinizde, daima o güzel duyguyu korumak istersiniz. Aile yaşamına erkeğin bakım katkısının psikolojik bakımdan güçlü bir nesil yetiştirmek ve gelecek nesil için yeni bir aile ilişkileri modeli sağlamak bakımından önemli olduğunu hissediyordu.

11 Gülen Hareketinden ilham alan bütün kadınlar en iyi çalışmanın gönüllü, düşük ücretli yada düşük profilli işler olduğunu hissetmiyor. Ancak ağır yaşam şartları onları kariyer hayallerini gerçekleştirmekten ve entelektüel, çalışan kadın kimliği kazanmaktan alıkoyabilir. Öyküleri yukarıda anlatılan iki mülakat veren birkaç kadının süper kadın sendromunu sonuç veren cinsiyet hakkındaki fikirleri sorguladığını işittiğim bir resmî tartışmaya katılmıştı. Katılımcılar annelik rolüne büyük değer vermekte, ancak kendilerinin kariyer hedefleri peşinde koşma yeteneklerinin ve babaların çocukları yetiştirmedeki rollerinin öneminin varyasyonlarını tartışmaktaydı. Kariyer düşünen kadınlar bu ikilemle az sayıda çocuk sahibi olma, öğretmenlik gibi esnek saatli işler bulma yada kariyer ve gönüllü çalışmalar yaparken evliliği geciktirme yoluyla başa çıkıyorlardı. Bir çoğu bilinçli olarak; her ikisi de kariyer hedeflerini gerçekleştirirken, ev işlerine ve çocuk bakımında yardım etmeye istekli bir erkekle evlenmeyi seçmişlerdi. Tıpkı Türkiye deki diğer kadınlar gibi, onlar da cinsiyet rollerinin gittikçe kadınlar ve erkeklerin kariyer ve aile yaşamında birlikte çalışmasını içerecek şekle dönüştüğünü görüyorlardı. Bir kısmı ise çocukları küçük iken evde kalıyor, onlar büyüdüğünde iş hayatına tekrar dönüyordu. Tartışma; kadınlar topluma ne katkı yapabilir? sorusu etrafında gelişiyordu. İlk yorum kadının topluma ana katkısı iyi bir anne olmak ve iyi bir nesil yetiştirmektir. Bu katkı toplumun bütün unsurlarını etkileyen bir zincirleme reaksiyona neden olmaktadır oldu. Çalışan bir kadın bu yoruma; Bir kişinin kadın yada erkek olması önemli değildir. Bir kimsenin toplumu etkilemek ve insanlara yardım etmek için yapabileceği en önemli şey; iyi bir insan olmaktır yorumuyla karşı çıkıyordu. Diğerleri ise bir kariyer inşa etme ve evdeki tüm görevleri tek başına üstlenme problemini gündeme getirdiler. Bir kadın bu hususta şöyle diyordu: Eğer Hazreti Peygamberin devrinde yaşasaydım, hem kariyer yapmakla uğraşıp, hem de evin bütün yükünü üstlenmezdim. Zira Peygamberimiz evin sorumluluklarını paylaşır ve asla hizmet talep etmezdi. Herkes karşısındakinin mutluluğundan sorumludur. Bir başkası ise din yerine kültür problemine atıfta bulunuyordu: İslam da kadınlarla erkeklerin (evde) eşit iş yapmasında bir sorun yoktur. Eşitsizliği doğuran Türk kültürüdür. Bir başka kadın ise kocasının şunları söylediğini naklediyordu: yuvayı dişi kuş yapar. Kadın ise Hayır yuvanın yapılması yükünü paylaşmalısın diyordu. Çocuklarına bakması konusunda kocasını başarıyla ikna etmişti. Hepsi de kadınların yalnızca klişe dominant

12 kocadan kurtulmak istedikleri için değil, aynı zamanda kültürde idealleştirilen erkek erkektir (istikrarlı, duygusal olmayan, etrafındakilerden daha zeki, çok çalışan ve malî açıdan başarılı olan erkek) fikrinin cazibesine kapıldıkları için sorunu kendilerinin yarattığında birleştiler. Bu kadınlar toplum ve dinî metinlerin kadınların profesyonel yaşamdaki rollerini ve aynı zamanda erkeklerin de çocuk yetiştirme rollerini desteklediğini düşünüyorlardı. Ancak ayrıca ev dışında çalışmalarına gerekçe bulmaları gerektiğinde birleşiyorlardı. Tıp, akademi ve teknoloji gibi alanlarda çalışan kadınlar, kendi yeteneklerini kullanma, kişisel hayallerini gerçekleştirme ve topluma katkıda bulunma arzusunun onları motive ettiğini belirtiyorlardı. Yalnızca para kazanma yada farklı bir İslâmî dünya görüşü geliştirmeye katkıda bulunma ümidiyle motive olduklarını söylemiyorlardı. Bu yolla kadınlar sınırlamaları müzakere ederken cinsiyet kanaatlerini meşrulaştırıyorlardı. Erkeğin evin baş geçim sağlayıcısı ve doğal lideri olma konumuna meydan okumaksızın, profesyonel olarak yüksek ücretli veya prestijli işlerde çalışıyorlar. Ayrıca temelde maddî kazanç için çalışmamak ve beyaz yakalı mesleklerde çalışmak, kendilerini maddiyatçı uğraşılardan yada sert ortamlardan uzak tutan dindar kadın vizyonuna aykırı düşmüyordu. Sonuçlar ve Süregelen Sorular Houston daki Gülen Hareketinin mensupları arasındaki cinsiyet kanaatleri ve normları, profesyonel ve liderlik rollerinde kadınlara eşit fırsat tanınmasına yönelik genel kültürel ve dinî dengesizlikle uyumlu. Mülakat yaptığım kadınların öyküleri ve yorumları bazı sınırlayıcı normları haklı kılan ve Cemaatin ortak çabalarında yada bir İslâmî dünya görüşü geliştirilmesinde liderlik talep etmeyen kadınlara örnek oluşturuyor. Ancak bu kadınların yorumları ve öyküleri ayrıca bazı sınırlayıcı statükonun cinsiyet kanaatlerine alternatifleri kabul ettiklerini, tartıştıklarını, müzakere ettiklerini ve bunları keşfettiklerini göstermektedir. Bunu da değişim için yapılan resmî çağrılar yada metodolojik analiz yoluyla değil, seçici ve gayrıresmi bir şekilde yapmaktadırlar. Bu kadınlar sınırlayıcı cinsiyet kanaatlerinin İslam dan kaynaklanmadığını, aslında sorunun yanlış dinî yorumlardan yada Türk kültür normlarından doğduğunu düşünüyorlar. Aslında bu Gülen Hareketinin diğer sorunlara da verdiği ortak cevaptır. Gülen in eserlerini, Kur ân ve Hadîsleri; kadınların yeteneklerini profesyonel mesleklerde ve liderlikte kullanmasını, evin sorumluluklarını

13 erkeklerle paylaşmalarını ve erkeklerin çocuk bakımı potansiyelini destekleyici tarzda yorumluyorlardı. Kadınlar cinsiyet kanaatlerine bağlı sınırların bilincinde olduklarını gösterdiler; ancak bunları aşmaları gerekip gerekmediği yada nasıl aşacakları konusunda sıklıkla birbirleriyle çelişiyor. Gülen Hareketinde genel olarak savunulduğu üzere, bu kadınlar gayrıresmi özel faaliyetleri toplumda değişimi gerçekleştirmenin önemli bir aracı olarak görmektedirler. Bu yaklaşım; kişisel ve profesyonel yaşam tercihlerindeki cinsiyet klişelerini müzakere ederken, bilinçli yada bilinçsiz olarak uygulanıyordu. Bunu yapmaya kendini geliştirme, Hareketin misyonunu modern bir toplumda İslam ın yaşanabileceğini gösterme misyonu ve bazı hallerde cinsiyet normlarının değiştiğini görme arzusu nedeniyle motive oluyorlardı. Süregelen araştırma, kadınların sınırlara gayrıresmi direnişinin etkilerini izleyebilir. Entelektüel ve ruhsal olarak liderlik donanımına sahip, aynı zamanda aile bakıcılığı ve hayır işlerine gönüllü olarak katılmanın topluma yararlı olmanın önemli araçları olarak gören kadınlar, dünyanın her yerinde kadınların arzuladığı yeteneklerin maksimize edilmesinin dengelenmesini sonuç verebilir. Erkeklerin yaşam öykülerinin yorumları da Hareketi etkileyen cinsiyet sorunlarına ilişkin derin ipuçları verebilir. Amerika Birleşik Devletlerindeki Gülen Hareketi içinde yapılacak ileri araştırmalar, cinsiyete ilişkin kanaatlerin, cinsiyet normlarına ilişkin Amerikan söylemlerinden, Amerikalılarla evlenmekten, başörtülü kadınlar için daha saygın kariyer seçenekleri sağlanmasından ve İslâmî uygulamaların Türk kimliğinin bir parçası olarak pekiştirilebileceği çok kültürlü ortamdan etkilenip etkilenmediğini gösterecektir. Houston daki Gülen Hareketinin artan sayıdaki mensupları, Hareketin paylaştığımız dünyaya hoşgörü ve anlayış getirmeye yönelik ilham verici insanî çabalarının bir parçasıdır. Ancak Hareket, modern toplumda bir Müslüman cemaatin küresel örneği haline gelmesi nedeniyle, kadınlara meslekî, sosyal ve dinî liderlik alanında eşit fırsat sağlaması konusunda izlenmeye devam edilecektir. Bu karmaşık sorunun ilerici olduğu varsayılan toplumlarda tamamen çözülmemiş olmasına karşın, feministler ve sosyal bilimciler Hareketi yalnızca temsilî sayıda kadınların liderlikte ve profesyonel yaşamda bulunmasıyla değil, aynı zamanda kadınların bütün düzeylerde eşit statü ve katkıya sahip olmasını doğal ve aşikar bir olay haline getiren cinsiyet normları ve yaklaşımlarıyla da değerlendirecektir. Araştırmama katkıda bulunanlar, Hareketin henüz genç olduğuna ve cinsiyete yönelik yaklaşımların daha yeni yeni ortaya çıktığına inanıyorlar. Bu yüzden kadınların halen artan eğitim ve meslekî

14 beklentileri, onlara Hareket içinde ve geniş toplum içinde tutarlı liderlik rolleri kazanmanın yolunu açacaktır. Ancak araştırmaların kadınların değişim konusunda resmen ısrar etmeye başladıklarını görmeleri beklenmektedir.

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

Okul fobisi nasıl gelişir?

Okul fobisi nasıl gelişir? Eğer bir kelimenin sonuna "fobi" eklenmişse, hemen bir şeylerden korkulduğunu düşünürüz. Ancak okul fobisi gelişen çocukların okula gitmek istememelerinin tek nedeni okuldan korkmaları değil. Çocuğa bu

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program...

Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program... Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program... DeGiSen DUnyada GeliSmek Her Cocuk Fark yaratabilir Empati, Yaratıcılık, Liderlik, Ekip CalıSması Ashoka

Detaylı

Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları. Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması

Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları. Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması Araştırmanın Künyesi Kullanılan yöntem(ler) Kalitatif Kantitatif Diğer (açıklayınız)

Detaylı

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ Değerli Velimiz; Meslek seçiminin öneminin anlatıldığı ve siz değerli velilerimize yönelik önerileri

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

22 İL. Hane Ziyaretleri 2015 Raporu

22 İL. Hane Ziyaretleri 2015 Raporu 22 İL Hane Ziyaretleri 2015 Raporu 2015 yılı içerisinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan 22 ilde 22864 kadın evlerinde ziyaret edilerek onlara aileleri, evlilikleri ve çocuklarıyla ilgili

Detaylı

Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler

Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler 9 Kasım 2010 Nobody s Unpredictable Çalışmanın Amacı 2010 Ipsos Türkiye de boşanma, ayrılık, ya da vefat nedeniyle ebeveynlerden birinin yokluğunun psikolojik ekonomik

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

hamilelik ayrılma Aile arabuluculuk evlilik boşanma yasal birlikte yaşam eş çocukların karşılanması doğum

hamilelik ayrılma Aile arabuluculuk evlilik boşanma yasal birlikte yaşam eş çocukların karşılanması doğum evlilik ayrılma arabuluculuk yasal birlikte yaşam eş çocukların karşılanması hamilelik doğum boşanma Aile Biz birlikte yaşıyoruz ama evlenmek istemiyoruz. Bu mümkün müdür? Evet. Belçika da, birçok çift

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu politikanın amacı, Doğan Grubu olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirtmek ve sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların Grubumuz için

Detaylı

sağlıklı çocuklar, mutlu aileler FOR WOMEN OF STYLE & SUBSTANCE medya kit wwww.parentsturkiye.com

sağlıklı çocuklar, mutlu aileler FOR WOMEN OF STYLE & SUBSTANCE medya kit wwww.parentsturkiye.com FOR WOMEN OF STYLE & SUBSTANCE medya kit wwww.parentsturkiye.com STYLE & SUBSTANCE misyonumuz Sevgi dolu, güvenli bir aile ortamı her çocuğun hakkıdır. Parents, ebeveynlerin karşılaşabileceği her sorunu

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ 445 TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ Aydeniz ALİSBAH TUSKAN* 1 İnsanların bir biçimde sınıflanarak genel kategoriler oturtulması sonucunda ortaya çıkan kalıplar ya da bir

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

ALBERT EİNSTEİN HAYATI

ALBERT EİNSTEİN HAYATI ALBERT EİNSTEİN HAYATI Albert Einstein!"#$ Albert Einstein 14 Mart 1879 da Almanya nın Ulm kasabasında dünyaya geldi. Babası Hermann Einstein ve amcası Jakob bir elektrik şirketi kurdular. Annesi Pauline

Detaylı

İNSAN KAYNAĞI İLE FARK YARATMAK. Selen KOCABAŞ PERYÖN Başkanı. Eylül 2010

İNSAN KAYNAĞI İLE FARK YARATMAK. Selen KOCABAŞ PERYÖN Başkanı. Eylül 2010 İNSAN KAYNAĞI İLE FARK YARATMAK Selen KOCABAŞ PERYÖN Başkanı Eylül 2010 Gündem Gündem Soru? Yeni dünya Yeni ekonomi Yeni jenerasyon Ekonomik Krizlerin Türkiye deki Sonuçları 1991 1994 1998 2001 2009 En

Detaylı

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ 1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK Geleneksel eğitim anlayışı bireyi tüm yönleri ile gelişimini sağlama konusunda sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Tüm bu anlayış ve

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ

AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ... GENÇLERIMIZIN YANINDA 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri Yurt Dışı Gençler Seçim Beyannamesi ... IÇINDEKILER MUSTAFA YENEROĞLU SUNUS 04 --------------------------------- YURT DIŞINDAKİ

Detaylı

BAŞARILI ANNE-BABA OLMAK

BAŞARILI ANNE-BABA OLMAK BAŞARILI ANNE-BABA OLMAK ÇÇ Çocuklarınıza Nasıl Davranmalısınız? S. Mitra Çeviri: N. Şekercioğlu Copyright Bilim Teknik Yayınevi Orijinal adı: The Art of Successful Parenting, S. Mitra, 2003 Bu eserin

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SULUCA ORTAOKULU 6/B SINIFI 2. DÖNEM VELİ TOPLANTI TUTANAĞI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SULUCA ORTAOKULU 6/B SINIFI 2. DÖNEM VELİ TOPLANTI TUTANAĞI 2015 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SULUCA ORTAOKULU 6/B SINIFI 2. DÖNEM VELİ TOPLANTI TUTANAĞI TARİH: 18.02.2016 Perşembe Saat: 12.00 YER: 6-B Sınıfı VELİ TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ Yoklama Velilerin görevleri,

Detaylı

GELİ Şİ M PLANİ 2014-17

GELİ Şİ M PLANİ 2014-17 GELİ Şİ M PLANİ 2014-17 Bu doküman, İstanbul Enka Okulları nın beşinci gelişim planını içermektedir. Bu plan, Ağustos 2014-2017 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Okulumuzun odaklandığı IB İlke ve Uygulamalarına

Detaylı

Patronun hizmetini yapıyor Çalışan kadından bahsediyorum. Ben kocama muhtaç değilim diye evvela ailesini dağıtıyor.

Patronun hizmetini yapıyor Çalışan kadından bahsediyorum. Ben kocama muhtaç değilim diye evvela ailesini dağıtıyor. Babalarını Yola Getiren Kızlar! Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 28 Aralık 2014 Yakın geçmişte Cübbeli Ahmet Hoca hakkında bir yazı yazdım. Özellikle dindar geçinen

Detaylı

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz AJANDA HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz EĞİTİMLERİMİZ Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz BİZ KİMİZ? Eğitim Sektöründe 11 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip olarak yola

Detaylı

Çalışanlarınızı farklı şekilde motive etmeyi ve işyerinde coşkuyu, motivasyonu ve bağlılığı nasıl ÇALIŞANLARINIZ MOTİVE OLUYORLAR MI?

Çalışanlarınızı farklı şekilde motive etmeyi ve işyerinde coşkuyu, motivasyonu ve bağlılığı nasıl ÇALIŞANLARINIZ MOTİVE OLUYORLAR MI? Dale Carnegie Akademi nin Liderlik Klavuzu: ÇALIŞANLARINIZ MOTİVE OLUYORLAR MI? Çalışanlarınızı farklı şekilde motive etmeyi ve işyerinde coşkuyu, motivasyonu ve bağlılığı nasıl artıracağınızı öğrenin.

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER Prof.Dr. Ufuk TANERİ, IOM, HE 2003-03-14 Eğitim-Öğrenim Doğuş anı ndan başlayıp Ömür Boyu süren bir Süreç, yüzyılımız ve gelecek nesiller beklentilerinin

Detaylı

Jamie Foxx J

Jamie Foxx J Jamie Foxx J - - - - - - - - - - - - - 62 Corinne Foxx 63 Biz müzik ve sinemayı bir araya getiren bir aileyiz. Babam hem eğitimli bir müzisyen hem de bir oyuncu. Gerçekten çok şanslıyım! Corinne Foxx Jamie

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONDA TEMEL KAVRAMLAR

İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONDA TEMEL KAVRAMLAR İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONDA TEMEL KAVRAMLAR Dr. M. Savaş Turhan, Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü İşletme 2 Belli bir ortamda, dış çevresinden aldığı girdileri belirli bilgi, teknoloji ve süreçleri

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

KADIN DOSTU AKDENİZ PROJESİ

KADIN DOSTU AKDENİZ PROJESİ KADIN DOSTU AKDENİZ PROJESİ CİNSİYET TEMELLİ AYRIMCILIK VE TOPLUMDA KADININ YERİ ONLİNE KİTAPÇIĞI Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Gençlik Topluluğu 2015-2016 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kadın Dostu Akdeniz

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım..

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Sizlerle tekrar bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ederek, hoş geldiniz diyor; şahsım ve

Detaylı

Irmak Neden Farklıdır? >> 20. Eğitim Yılımızı Tamamlarken...

Irmak Neden Farklıdır? >> 20. Eğitim Yılımızı Tamamlarken... > 20. Eğitim Yılımızı Tamamlarken... «IRMAK NEDEN FARKLIDIR?» 20. Eğitim Yılımızı Tamamlarken Değerli Irmak Ailesi; 20. Eğitim yılımızı tamamlarken kurumumuzun geldiği farklı

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

OKULA BAŞLARKEN OKULA BAŞLAMA SÜRECİ

OKULA BAŞLARKEN OKULA BAŞLAMA SÜRECİ OKULA BAŞLARKEN Okul, aileden sonra çocuğun içinde bulunduğu ilk temel sosyalleşme kurumudur. Okul dönemi, çocuk için ailesinden ilk ayrılış dönemidir; çünkü çocuk, okula başladığında evden farklı bir

Detaylı

Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir?

Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir? Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir? Eğitimci yazar Dr. Özgür Bolat, 26 Mayıs 2017 Cuma günü okulumuz konferans salonunda Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir? konulu seminer verdi. Seminere;

Detaylı

HAYALLERİNİ SÖNDÜRME ( ANNE- BABA İZNİYLE MUTLU EVLİLİKLERE)

HAYALLERİNİ SÖNDÜRME ( ANNE- BABA İZNİYLE MUTLU EVLİLİKLERE) TC ARDAHAN VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HAYALLERİNİ SÖNDÜRME ( ANNE- BABA İZNİYLE MUTLU EVLİLİKLERE) Proje Sahibi: Proje Yürütücüsü: Projenin Uygulama Dönemi :İl Milli

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

2. En başarılı olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri? 3. En başarısız olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri?...

2. En başarılı olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri? 3. En başarısız olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri?... ANKET-1 (LİSE) Türk İşaret Dilinde izlemek için tıklayınız. Ad Soyad:. Okul -Sınıfı:. 1. Okul başarınızı nasıl yorumluyorsunuz? Kötü Orta İyi Çok iyi 2. En başarılı olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri?

Detaylı

Bizi Zorlayan Çocuklarımızla İletişim. Prof. Dr. Ayşegül Ataman Lefke Avrupa Üni. TÜZYEKSAV Mütevelli Heyet İkinci Başkanı

Bizi Zorlayan Çocuklarımızla İletişim. Prof. Dr. Ayşegül Ataman Lefke Avrupa Üni. TÜZYEKSAV Mütevelli Heyet İkinci Başkanı Bizi Zorlayan Çocuklarımızla İletişim Prof. Dr. Ayşegül Ataman Lefke Avrupa Üni. TÜZYEKSAV Mütevelli Heyet İkinci Başkanı Ana babaları zorlayan özellikler Soruları ile sizi çıldırtıyor mu? Sizin unutmak

Detaylı

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi 2005-2008 Gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var... Birleşmiş Milletler Bin Yıl Hedefleri: Tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz,

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖĞRETMEN YARDIMCISI/ÇOCUK BAKICISI

ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖĞRETMEN YARDIMCISI/ÇOCUK BAKICISI ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖĞRETMEN YARDIMCISI/ÇOCUK BAKICISI TANIM Okul öncesi eğitim kurumlarında (anaokullarında, çocuk yuvalarında ve kreşlerde) çocukların günlük bakımlarını yapan ve eğitimlerinde eğiticiye

Detaylı

İş yerinde anne ve babalık: Dünya da hukuk ve uygulamadaki yansımaları 1

İş yerinde anne ve babalık: Dünya da hukuk ve uygulamadaki yansımaları 1 1 İş yerinde anne ve babalık: Dünya da hukuk ve uygulamadaki yansımaları 1 Bu çalışma,işyerinde annelik ve babalık konusunda ulusal hukuk ve uygulamayı 185 ülkede değerlendirirken işyeri, çocuk bakımı

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

www.astromedya.com Örnek Tarot Okuması

www.astromedya.com Örnek Tarot Okuması Örnek Tarot Okuması Bir tarot okuması, bilinçaltına atılmış bir oltadır. Bizler yani tarot okuyucuları, sizin zihninize, bilinçaltınıza olta atarak, sebeplerini ve sonuçlarını zaten sizin biliyor olduğunuz

Detaylı

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Doç. Dr. Cevat ELMA İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı E-posta: cevat.elma@omu.edu.tr Öğretmen liderliğini etkileyen faktörler: Bilgi kaynaklarının

Detaylı

Engelli olmanıza rağmen, zengin ve canlı bir yaşam yaşamak istermisiniz?

Engelli olmanıza rağmen, zengin ve canlı bir yaşam yaşamak istermisiniz? Shamsen yardımı ile hayatın tadını çıkarıp varoluş ve canlı bir yaşam alabilirsiniz Telefon 0241-102 88 www.shamsen-assistans.se Engelli olmanıza rağmen, zengin ve canlı bir yaşam yaşamak istermisiniz?

Detaylı

Kadınlar kimsenin namusu değildir

Kadınlar kimsenin namusu değildir Kadınlar kimsenin namusu değildir Son dönemlerde medyada namus cinayetlerine sıkça rastlanmaya başlandı. Kadınlarımız vahşice öldürüldü. Bu tür insan hakları ihlallerinin yapıldığı olaylar karşısında sessiz

Detaylı

Psikolog Psikoterapist Aile Danışmanı Sibel CESUR AKYUNAK

Psikolog Psikoterapist Aile Danışmanı Sibel CESUR AKYUNAK Psikolog Psikoterapist Aile Danışmanı Sibel CESUR AKYUNAK Evlilikte uyum ve Dayanışma Evilik, iki kişinin farklı değerler, farklı kültürlerle ve iki ayrı aile öyküsüyle bir araya geldikleri ve kendilerini

Detaylı

Dershane Algısı Araştırması Mayıs 2012

Dershane Algısı Araştırması Mayıs 2012 Dershane Algısı Araştırması Mayıs 2012 KÜNYE Proje Adı Araştırma Sahibi Araştırma Evreni Adayların Dershane Algısı Araştırması İKSara A.Ş. Toplumsal Gündem Araştırmaları Nisan 2012 Türkiye de üniversiteye

Detaylı

Hakkımızda GHA 2007 / 2

Hakkımızda GHA 2007 / 2 Tanıtım Hakkımızda Kurucumuz, yaşam ile ilgili araştırma, deneyim, gözlem ve eğitim ile hayatın bilinçle uygulanması gereken bir süreç olduğunu belirledi ve bu bilincin insanlığa verilmesini hedefledi.

Detaylı

2013/14 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI

2013/14 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI 2013/14 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI Başvuru rehberinin 5. Maddesi doğrultusunda 28 Nisan 2014 e kadar gelen AÇIKLAMA TALEPLERİ No. Soru Cevap 27 Bir öğrenci şu anda yurt

Detaylı

Etik İlkeler ve Kurallar

Etik İlkeler ve Kurallar Ek. 2 PERSONEL YÖNETİMİ DERNEĞİ PERYÖN Etik İlkeler ve Kurallar 1 Amaç Personel Yönetimi Derneği (PERYÖN), Türkiye de İnsan Kaynakları Yönetiminin en üst düzey ve standartlarda gerçekleştirilmesini amaçlayan

Detaylı

Bölge Uzmanı Nihai Form

Bölge Uzmanı Nihai Form Bölge Uzmanı Nihai Form KİŞİSEL BİLGİLER Ad: Cihat Soyad: Aydın TC Kimlik No: 10895195514 Uyruk: Türk Cinsiyet: Erkek Doğum Yeri: Hınıs Doğum Tarihi: 12/09/1996 Telefon: 05078390238 Eposta Adresi: cihat_ayd25@hotmail.de

Detaylı

tiftung Mercator Mercator Vakfı

tiftung Mercator Mercator Vakfı tiftung Mercator Mercator Vakfı Mercator Vakfı nın Çalışmaları Üzerine Amaçlarımıza ulaşmak için 2008/09 yıllarında Mercator 2013 - fikirlere ilham vermek, hedeflere ulaşmak başlığı altında geliştirmiş

Detaylı

22 İL Hane Ziyaretleri-2015 Sonuçları. Katılan kişi sayısı: 22864

22 İL Hane Ziyaretleri-2015 Sonuçları. Katılan kişi sayısı: 22864 22 İL Hane Ziyaretleri-2015 Sonuçları Katılan kişi sayısı: 22864 Görüşmenin yapıldığı dil Sayı % Türkçe 19562 85,6 Kürtçe 3252 14,2 Zazaca 15 0,1 Arapça 35 0,2 Rusça 0 0,0 Farsça 0 0,0 Diğer 0 0,0 Toplam

Detaylı

TÜSİAD Gençlik Platformu

TÜSİAD Gençlik Platformu TÜSİAD Gençlik TÜSİAD Gençlik TÜSİAD Gençlik TÜSİAD Gençlik üniversite gençliği ile iş dünyasını sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefi etrafında bir araya getiren ve Türkiye nin geleceğini şekillendiren

Detaylı

ERKEKLER ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri

ERKEKLER ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri ERKEKLER ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri 21 Ekim 2005 A company of ( Kadınlar dan hatırlatma) Pazarlama yönetimini geliştirmek için ilerleyebileceğimiz alanlar Hedef

Detaylı

DÜNYA MÜSLÜMAN KADINLAR ZİRVESİ VE FUARI (BİLGE 2017)

DÜNYA MÜSLÜMAN KADINLAR ZİRVESİ VE FUARI (BİLGE 2017) - TEBLİĞ ÇAĞRISI - DÜNYA MÜSLÜMAN KADINLAR ZİRVESİ VE FUARI (BİLGE 2017) Bir Kadın - Bir Dünya Güç ve Adalet İnşası İçin Politikalar ( 23-26 Kasım 2017, İstanbul - Türkiye ) İslam inancına göre kadın ve

Detaylı

AİLE ve EVLİLİK EĞİTİM PROGRAMI PROJE DOSYASI

AİLE ve EVLİLİK EĞİTİM PROGRAMI PROJE DOSYASI AİLE ve EVLİLİK EĞİTİM PROGRAMI PROJE DOSYASI Hayat Boyu Aile Danışma Merkezi; Toplumun çekirdeği olan ailenin doğru temeller üzerine inşası konusunda danışmanlık hizmeti vermek, ailenin önemiyle ilgili

Detaylı

Avrupa da Yerelleşen İslam

Avrupa da Yerelleşen İslam Avrupa da Yerelleşen İslam Doç. Dr. Ahmet Yükleyen Uluslararası İlişkiler Bölümü Ticari Bilimler Fakültesi İstanbul Ticaret Üniversitesi İçerik Medeniyetler Sorunsalı: İslam ve Avrupa uyumsuz mu? Özcü

Detaylı

Yazılı Ödeviniz Hakkında Kendinize Sormanız Gereken Bazı Sorular

Yazılı Ödeviniz Hakkında Kendinize Sormanız Gereken Bazı Sorular 24.00/24.02 Güz Dönemi, 2005 Yazılı Ödeviniz Hakkında Kendinize Sormanız Gereken Bazı Sorular Bir Ödevi yazmaya başlamadan önce, hazırladığınız taslağınızı, bir de şu soruları aklınızda tutarak gözden

Detaylı

Kadın girişimciliğini geliştirmek yoluyla ekonomik ve sosyal yaşamda kadının konumunu güçlendirmek vizyonuyla kurulduk.

Kadın girişimciliğini geliştirmek yoluyla ekonomik ve sosyal yaşamda kadının konumunu güçlendirmek vizyonuyla kurulduk. KAGIDER 2020 KAGİDER KİMDİR? Kadın girişimciliğini geliştirmek yoluyla ekonomik ve sosyal yaşamda kadının konumunu güçlendirmek vizyonuyla kurulduk. Kadının üreterek ve varlığını özgürce ortaya koyarak

Detaylı

KADINLAR ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri

KADINLAR ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri KADINLAR ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri 14 Haziran 2005, Salı A company of Pazarlama yönetimini geliştirmek için ilerleyebileceğimiz alanlar Hedef kitleyi geleneksel

Detaylı

Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller

Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller Y jenerasyonunun internet bağımlılığı İK yöneticilerini endişelendiriyor. Duygusal ve sosyal becerilere sahip genç profesyonel bulmak zorlaştı. İnsan

Detaylı

Diğer: Diğer:... Diğer:...

Diğer: Diğer:... Diğer:... Anket Üniversite Bu anket formu, işitme engellilerin üniversite eğitimlerini desteklemeyi amaçlayan bir proje çerçevesinde sizlerin sorunlarını değerlendirmek için hazırlanmıştır. Ad Soyad: Devam ettiğiniz

Detaylı

Kadınlar ikinci bir şansı hak ediyor!

Kadınlar ikinci bir şansı hak ediyor! Kadınlar ikinci bir şansı hak ediyor! Hem kadınlar kazansın, hem ülkemiz. Çünkü Biz Büyük Bir Aileyiz. www.aile.gov.tr www.gonulelcileri.gov.tr Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin yapılan pek çok hukuksal

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ FARKLILIKLARA SAYGI

DEĞERLER EĞİTİMİ FARKLILIKLARA SAYGI VELİ BÜLTENİ DEĞERLER EĞİTİMİ FARKLILIKLARA SAYGI Günümüzde ulaşım ve iletişim teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, Dünya giderek çeşitli kültürlerin, ırk ve etnik kökenden insanların, farklı diller konuşarak

Detaylı

Ben ve EÜ İstatistik Bölümünün tüm öğretim elemanları öğrencilik yaşamınızda sizlerle daima iki tür ilişki içinde olduk. Bunlardan biri ders

Ben ve EÜ İstatistik Bölümünün tüm öğretim elemanları öğrencilik yaşamınızda sizlerle daima iki tür ilişki içinde olduk. Bunlardan biri ders Bir veda-iki kitap Değerli meslektaşlarım Artık eğitim ve öğretim görevlerimi gençlere devretmenin zamanı olduğuna inanarak yıllarca severek yaptığım öğretim üyeliği görevimden Temmuz,2013 den itibaren

Detaylı

Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları,

Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları, Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları, Ankara Forumunun beşinci toplantısını yaptığımız için çok mutluyum. Toplantıya ev sahipliği

Detaylı

Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyeti NİHAİ RAPOR FORMU

Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyeti NİHAİ RAPOR FORMU Ek V.8 Erasmus Programı Erasmus+ Programı Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyeti NİHAİ RAPOR FORMU Yurtdışındaki staj dönemini tamamlayarak kendi yükseköğretim kurumuna dönen öğrenciden alınan sözel

Detaylı

Araştırma Notu 14/163

Araştırma Notu 14/163 g Araştırma Notu 14/163 7 Mart 2014 REİSİ KADIN OLAN HER DÖRT HANEDEN BİRİ YOKSUL Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat eşitliği

Detaylı

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu TATİLDE ÇOCUKLA BİRLİKTE OLMAK

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu TATİLDE ÇOCUKLA BİRLİKTE OLMAK PDR BÜLTENİ Bülten Tarihi: Ocak 2017 Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu TATİLDE ÇOCUKLA BİRLİKTE OLMAK Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu Psikolojik

Detaylı

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERDE PERSONEL SEÇİMİ

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERDE PERSONEL SEÇİMİ ÇOKULUSLU ŞİRKETLERDE PERSONEL SEÇİMİ VE YERLEŞTİRMELER Uluslar arası Personel Seçimi ve İşe Yerleştirmeler Personel planlarına göre ihtiyaç duyulan personelin nitelik ve miktarı önceden saptanmaktadır.

Detaylı

TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI

TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI MESLEK; Bir kimsenin hayatını kazanmak için yaptığı, Diğer insanlara yararlı bir hizmet ya da ürün sağlamaya yönelik olan, Kuralları toplumca belirlenmiş, Belli eğitimle kazanılan

Detaylı

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 BRİFİNG DOSYASI 1 2 3 A. TARİHİ GELİŞİM Okulumuzun inşaatına 1994 yılında başlanmış 1997 yılında tamamlanarak,1997-1998 Eğitim Öğretim yılında hizmete

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ VERİ BANKASI ÖRNEĞİ www.calismapsikolojisi.net Yrd. Doç. Dr. Burcu KÜMBÜL GÜLER Kocaeli Üniversitesi Gündem İnsan Kaynakları ve Çalışma

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GİRİŞİMCİLİK BÖLÜMÜ

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GİRİŞİMCİLİK BÖLÜMÜ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ NEDEN GİRİŞİMCİLİK? Girişimcilik geleceğin mesleği olacak Gelişmekte olan ekonomilerde mevcut işletmelerde çalışmak kadar kendi işini kurmak da önemli olmaya başlıyor

Detaylı

UNICEF Kaynaklarından Çocuk Hakları Sözleşmesi nin Kısaltılarak Alınan ve Çocukların Diliyle İfade Edilen Özeti sizlerle paylaşıyoruz.

UNICEF Kaynaklarından Çocuk Hakları Sözleşmesi nin Kısaltılarak Alınan ve Çocukların Diliyle İfade Edilen Özeti sizlerle paylaşıyoruz. UNICEF Kaynaklarından Çocuk Hakları Sözleşmesi nin Kısaltılarak Alınan ve Çocukların Diliyle İfade Edilen Özeti sizlerle paylaşıyoruz. Madde 1: Ben çocuğum. On sekiz yaşına kadar bir çocuk olarak vazgeçilmez

Detaylı

FK IX OFFER BENLİK İMAJ ENVANTERİ

FK IX OFFER BENLİK İMAJ ENVANTERİ FK IX OFFER BENLİK İMAJ ENVANTERİ 1- Beni çok iyi tanımlıyor 2- Beni iyi tanımlıyor 3- Beni az çok iyi tanımlıyor 4- Beni pek tanımlamıyor 5- Beni zaman zaman hiç tanımlamıyor 6- Beni hiç tanımlamıyor

Detaylı

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz İstanbul YDK: 1 Mayıs itibariyle başlamış olan Eme(K)adın kampanyamız kapsamında güvencesiz, görünmeyen ve yok sayılan kadın emeği üzerine araştırmalar yapmaya devam ediyoruz. Bu kez bu konuda sendikal

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

SORU : CEVAP: SORU: CEVAP:

SORU : CEVAP: SORU: CEVAP: SORU : Yediemin deposu açmak için karar aldım. Lakin bu işin içinde olan birilerinden bu hususta fikir almak isterim. Bana bu konuda vereceğiniz değerli bilgiler için şimdiden teşekkür ederim. Öncelikle

Detaylı

SULTANGAZİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ

SULTANGAZİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ SULTANGAZİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ A. AMACIMIZ Öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE DEKİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ VE STK LARIN DURUMUNU TARTIŞTI!

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE DEKİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ VE STK LARIN DURUMUNU TARTIŞTI! İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE DEKİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ VE STK LARIN DURUMUNU TARTIŞTI! Türkiye nin gündemine damgasına vuran önemli toplumsal ve politik konularının tartışıldığı

Detaylı

Bu yaklaşımlar anne babaların kafasını oldukça meşgul eden şu soruyu akla getiriyor:

Bu yaklaşımlar anne babaların kafasını oldukça meşgul eden şu soruyu akla getiriyor: Uzm. Psikolog Nuray ÖZBEN AVŞAR Anne - baba - çocuk ilişkisinin son yıllarda hızlı bir değişim içerisine girmiş olduğu gözleniyor. Hızla gelişen dünya ile hayata bakış açıları her geçen gün gelişiyor ve

Detaylı

SOSYAL HİZMET UZMANI (SOSYAL ÇALIŞMACI)

SOSYAL HİZMET UZMANI (SOSYAL ÇALIŞMACI) TANIM Ekonomik, sosyal ve kültürel yönden sıkıntı içinde bulunan kişi, grup ve topluluklara sorunlarını tanıyıp çözümlemelerinde sahip oldukları olanakları kullanma ve çevredeki olanakları araştırma ve

Detaylı

KİŞİLİK GELİŞİMİ. Carl Rogers & Abraham Maslow

KİŞİLİK GELİŞİMİ. Carl Rogers & Abraham Maslow KİŞİLİK GELİŞİMİ Carl Rogers & Abraham Maslow 1 CARL R. ROGERS(1902 1987) 2 CARL ROGERS IN YAŞAMI Illinois de 8 Ocak 1902 de katı dini görüşleri olan çiftçi bir ailenin ortanca çocuğu olarak dünyaya geldi.

Detaylı

R E H B E R L Đ K B Ü L T E N Đ - 3

R E H B E R L Đ K B Ü L T E N Đ - 3 1886 ÖZEL GETRONAGAN ERMENĐ LĐSESĐ R E H B E R L Đ K B Ü L T E N Đ - 3 2010 2011 Kız olursa Sarin, erkek olursa Masis Erkek olursa doktor, kız olursa öğretmen KENDĐNĐ TANIMA VE MESLEK SEÇĐMĐ Sevgili veliler,

Detaylı

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86 içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 Tarihsel Bakış Açısı 3 Erken Tarih 3 Yirminci ve Yirmi Birinci Yüzyıllar 3 Ergenliğe İlişkin Kalıpyargılar 6 Ergenliğe Pozitif Bir Bakış Açısı 7 Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum GBPUSD EURUSD Piyasalar Öne Çıkanlar USDTRY ALTIN BRENT PETROL Geride kalan günde İngiltere cephesinden gelen Brexit anket sonuçları paritedeki hareketliliği

Detaylı

ÇİFT PSİKOTERAPİSİNDE KADINLAR 16 19 Haziran 2010 Anadolu Psikiyatri Günleri Uz.Dr. Nuşin Sarımurat Baydemir İlişki Psikoterapileri Enstitüsü İstanbul Çift ilişkilerinde, özellikle evliliklerde, cinsiyet

Detaylı