Bayram coflkusu. ZM R DE Seferihisar n Orhanl Köyü, Bay nd r n Alank y Köyü, Menemen in

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bayram coflkusu. ZM R DE Seferihisar n Orhanl Köyü, Bay nd r n Alank y Köyü, Menemen in"

Transkript

1 SAYFA 01 Aziz Kocaoğlu sert konuştu Baflkan, persoeliyle bayramlaflma töreninde içini döktü Baflkan Aziz Kocao lu, belediye personeliyle bayramlaflma töreninde sert ç kt. Belediyede dedikodular n artt n, sa a sola evrak gönderenlerin bulundu unu dile getiren Baflkan, çal flmayan gider mesaj verdi. 6 da Başkanlar mini zirvede kapıştı SIKLAfiAN müfettifl denetimlerini masaya yat rmak üzere yap lan belediye baflkanlar toplant s nda tart flma ç kt. Baflkan Kocao lu ile yaflanan s k nt lar n çözülmedi ini hat rlatan Çi li Belediye Baflkan Metin Solak ile Gizli toplant lar partiyi y prat r diyen Çalkaya aras nda sözlü at flma yafland. 6 da A USTOS 2011 Akay la İzmir üzerine 40 Kr. Gönül Soyo ul sordu, Ak Parti zmir l Baflkan yan tlad REFERANDUMDAN sonra Ak Parti zmir l Baflkanl - koltu una bizzat Baflbakan taraf ndan atanan, partisi aç s ndan baflar l bir seçim dönemi geçiren Ömer Cihat Akay la, yazar m z Gönül Soyo ul konufltu. Sorular dobra dobra cevapland rd BU sohbette Akay, AKP ile siyasete nas l bafllad ndan, siyasete nas l/neden ara verdi inden seçimlere, zmir in flifrelerine ve gelecek yerel seçimde neler olabilece ine kadar pek çok soruya dobra cevaplar verdi. 8-9 da Bayram coflkusu AKP Kaya Termal de CHP ise Kent Arflivi nde biraraya geldi 30 A ustos Zafer ve Ramazan Bayram, siyasi partilerin zmir il merkezlerinde de kutland. AK Parti nin bayramlaflma töreni Kaya Termal Otel de yap ld. L Baflkan Tacettin Bay r' n ev sahipli inde, Kent Arflivi ve Müzesi Bahçesinde gerçeklefltirilen CHP nin kutlama törenine Belediiye Baflkanlar, ilçe baflkanlar, milletvekilleri, ile çok say da partili kat ld. 5 te İZBAN 1 yaşına girdi ZM R Büyükflehir Belediyesi ile TCDD ortakl nda kurulan zmir Banliyö Sistemi 1 yafl na girdi. Bu kapsamda, çi li tesislerinde pasta kasilerek kutlama yap ld. 16 da Meles ve Arap bitti, sıra Manda Deresi ne geldi Ciğerlerimiz yandı! Ramazan Şenliği bayram gibiydi KONAK TA, Güzelyal Park nda ramazan boyunca iftar saatinden sonra gerçeklefltirilen etkinliklerde, vatandafllar e lenceye doydu. 4 te DERELER k fla haz rlayan zmir Büyükflehir Belediyesi, Meles ve Arap derelerinden sonra Manda Deresi nde de temizlik çal flmalar na bafllad. YAKLAfiIK 40 bin ton balç k malzeme ç kararak Meles ve Arap derelerini temizleyen ekipler, çal flmalar en k sa sürede tamamlamay planlad. 5 te ZM R DE Seferihisar n Orhanl Köyü, Bay nd r n Alank y Köyü, Menemen in Emiralem Beldesi ve Bornova n n Ifl kkent semtindeki ormanl k alanda art arda ç kan yang nlar sonucu 411 hektar kül oldu. 12 de Sakin Şehir den bir başarı öyküsü KEND keçi peynirini üretmek için bafllad - küçükbafl hayvan yetifltiricili inde Türkiye nin ufkunu açan Özer Türer, 3 bin keçi ve koyunuyla, ülkenin en büyük küçükbafl çiftli ini Seferihisar da kurdu. 11 de Grev bitti ama öfke dinmedi Greve giden ZFAfi çal flanlar, Baflkan Kocao lu nun mahkeme hamlesi ile yeniden iflbafl yapt. ZM R Büyükflehir Belediyesi ile ZFAfi iflçilerinin aras nda sürdürülen toplu sözleflme görüflmelerinin t kanmas sonucu, iflçilerin örgütlü bulundu u Sosyal- fl Sendikas grev karar alm fl, hafta bafl ndan itibaren çal flmalar durdurulmufltu. Mahkeme karar yla BAfiKAN Kocao lu da 1. fl Mahkemesi ne baflvurmufl, grevi k rmay baflarm flt. ki günlük grevin ard ndan iflçiler yeniden mesaiye bafllad. Siyah k yafetler giyerek karar protesto eden çal flanlar n Kocao lu na duyduklar öfke ise dinmedi. 6 da Başkan Cevat Durak muhtarlarla buluştu 2 Kürüm huzurevinde iftar yaptı Dansın kralları İzmir e geliyor KARfiIYAKA Belediyesi ile Dünya Dans Konseyi nin üç y ld r ortaklafla düzenledi i zmir Uluslar aras Dans Festivali bu y l Eylül tarihleri aras nda gerçekleflecek. 2 de Neler olmuyor ki! Fahrettin Dokak 3 te Buca nas l parlayan y ld z olacak? Gönül Soyo ul 5 te Kocao lu yla iftardan sabaha! Ümit Yald z 6 da ki ilçe, iki flok operasyon GÜZELBAHÇE Belediye Baflkan Mustafa nce, yerel seçimlerin ard ndan göreve getirdi i, Yard mc s Leyla Cengiz i görevden ald. GAZ EM R Belediye Baflkan Halil brahim fienol ise, ani bir kararla yard mc lar n n tamam n görevden ald. 12 de KARABA LAR Belediye Baflkan S tk Kürüm, Ramazan n son haftas nda Dr. Kemal Tar m Dinleme ve Yafll Bak mevi sakinleriyle iftar yeme- inde bulufltu. Baflkan Kürüm, huzurevi sakinlerinin ellerini öptü, foto raflar çektirdi. 7 de Başkan Batur şehit aileleriyle NARLIDERE Belediye Baflkan Abdül Batur bu bayramda da ilk olarak flehit ailelerini ziyaret etti. Dokuz flehit ailesini ziyaret eden Batur, yaln z olmad klar n vurgulad. 13 te

2 SAYFA 02 A ustos Dans n krallar Izmir e geliyor Karfl yaka Belediyesi ile Dünya Dans Konseyi nin geleneksel olarak üç y ld r ortaklafla düzenledi i zmir Uluslar aras Dans Festivali bu y l Eylül tarihleri aras nda gerçekleflecek Karfl yaka Belediyesi 3. zmir Uluslararas Dans Festivali, WDSF 2011 Uluslararas Latin Danslar fiampiyonas na da ev sahipli i yapacak. Karfl yaka Belediye Baflkan Cevat Durak ve Festival Komitesi Baflkan Erol Yarafl, birlikte bir bas n toplant s düzenleyerek, zmir i marka kent yapaca z dedi. Yirmiye yak n farkl ülkeden, s n f nda en iyi derecelere sahip dansç lar n kat laca festival üç gün sürecek. Marka kent olma yolunda ilerleyen zmir i dünyaya tan tmaya amaçlayan festivali, Maviflehir Kapal Spor Salonu nda binlerce, ekranlar bafl nda ise milyonlarca dans sever takip edecek. Tüm etkinliklerin ücretsiz gerçeklefltirilece i festivalin final gününde, dünyaca ünlü dans grubu Kodrianka sahne alarak sanatseverlere doyumsuz bir gece yaflatacak. lk gün kortej ile bafllayacak olan festivalin büyük finali Kral TV ekranlar ndan da naklen yay nlanacak. zmir marka kent olacak Festivalin ev sahipli ini yapacak olan Karfl yaka Belediye Baflkan Cevat Durak, gerçeklefltirdikleri festival ve organizasyonlar ile zmir i bir marka kent haline getirmek istediklerini söyledi. Dans festivalinin kente örnek olmas gerekti ini belirten Durak zmir kalk nacaksa Karfl yaka da üzerine düfleni yapmal. zmir in parlayan y ld z olarak bu anlay fl ile yola ç kt k. Sanat ad na eflsiz güzelliklerle dolu bir festival olmas n arzu ediyorum. En büyük deste i Karfl yaka halk ndan alaca z. Tüm etkinlikleri ücretsiz olarak sunaca z dedi. Festivale büyük ilgi var Festival Komitesi Baflkan Erol Yarafl ise 2009 y l nda yola ç kt m zda zmir i, dans konusunda, dünyan n tan nm fl illeri aras na sokmay hedefledik. K sa sürede bunu baflard k. fiimdiden 15 ülkenin kat l m na ulaflt k. Bu say, festival tarihine kadar 24 e ç kabilir. Gösterilen ilgiden son derece memnunuz. zmir i marka kent yapmak istiyorsak, uluslar aras etkinlikleri ço altmal, dikkatleri kentin üzerine çekmeliyiz. Karfl yaka Belediyesi ile ortak yapt m z bu etkinlik sayesinde bunu k smen baflard k diye konufltu. Can ÖZLÜ Çocuklar bu fuarı çok sevecek Durak tan muhtarlara bayram ziyareti Baflkan Durak, geleneksel hale getirdi i muhtarlara bayram ziyaretini bir kez daha gerçeklefltirdi Bayram ziyaretlerini üç günde gerçeklefltiren Durak;,ilk gün Dedebafl, mbatl, Örnekköy, Zübeyde Han m, Mustafa Kemal, nönü, Cumhuriyet, fiemikler ve Yal Mahalle Muhtarlar n, ikinci gün ise Tersane, Tuna, Alaybey, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Aksoy, Atakent, Maviflehir ve Bostanl Mahalle muhtarlar n ziyaret etti. Baflkan Durak bayramlaflma s - ras nda Kad n Dan flma Merkezlerini de unutmad. Mustafa Kemal, Cumhuriyet, Yal, Alaybey, Bostanl ve Nergiz Kad n Dan flma Merkezlerini de s ras yla gezen Durak ziyaret için gitti i bayram program nda istekleri ve s - k nt lar da dinlerken, mahalle gezileri s ras nda gördü ü eksikliklerin de giderilmesini istedi. Baflkan Durak üçüncü günü de di er muhtarlar ziyaret ederek bayramlar n kutlad. Bayram tatili bafllamadan mümkün oldu u kadar çok kifliyle bir araya gelerek bayramlaflt - n belirten Karfl yaka Belediye Baflkan Cevat Durak Bayram öncesi bir haftay bayramlaflmalara ay rd m. Baz günler mahallelerde dolaflarak vatandafllar m z, baz günler de resmi görevlerde bulunan yöneticilerimizle bayramlaflma imkan bulduk. Muhtarlar m z da dolaflarak bayrama daha moralli girmeleri için görüflmeler yapt m. Bayram n herkese sa l k, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. dedi. DTO-Deniz Ticaret Odas zmir fiubesi nin sponsorlu unda organize edilen 80. EF Çocuk Kulübü Tarih ve Sanat Müzesi yan ndaki çim alanda düzenlenecek. EF süresince devam edecek olan Çocuk Kulübü, saatleri aras nda aç k olacak. 80. EF Çocuk Kulübü nde bu y l fuar n temas na uygun olarak çocuklar; çevre ve do- al yaflam n korunmas - na yönelik haz rlanan belgesellerle hem e lenecek hem de ö renmenin keyfini yaflayacak. Denizci Çocuk fienlikleri ile çeflitli oyunlar, e lenceli aktiviteler, çizgi film gösterimleri, dans gösterileri, tiyatro, skeç, animasyon ve yar flmalar düzenlenecek. Denizcilik ve deniz temizli i konulu foto raf ve resimler sergilenerek, çevre koruma temal çocuk oyunlar, DTO Çevreci Kalemler resim yar flmas, ve çevre gönüllüsü imza duvar planlanan etkinlikler aras nda yer al yor.

3 SAYFA 03 A ustos Baflkan Kocao lu gazi ve flehit aileleriyle bulufltu Neler olmuyor ki! AKP nin genel seçimlerde yüzde 50 ye yak n oy olarak yeniden hükümet olmas Türkiye nin siyasi karar nda uzun süre bir de ifliklik olmayaca n n iflareti olarak alg land. Baflbakan Erdo an n seçimin akabinde yapt balkon konuflmas nda Ortado u, Balkanlar, Orta Avrupa, Eski Sovyet bölgesindeki Türki Cumhuriyetleri ve Afrika yar madas na hitaben yapt teflekkür konuflmas da asl nda Baflbakan n sadece ülke liderli ine de il ayn zamanda dünya Müslümanlar na kapsayacak genifl bir slam kitlesinin liderli ine soyundu unun aç k bir ifadesiydi. Bu konuyu destekleyen en net mesaj ise Davos ta One Minute vakas nda vermiflti. Filistinlilerin sokaklarda Türk bayraklar ve Baflbakan Erdo an posterleri ile sevinç turlar atmas da bunun göstergesiydi. Bayram süresince televizyon, gazete ve radyolarda da bu ifadeyi kapsayan nitelikte reklam filmleri izledik. lk bak flta bayram kutlamas olarak alg lanan reklam filmini mercek alt na ald m zda yine yukar daki ifadeleri destekler nitelikte objelerin yer ald n görüyoruz. Mesela her biri yurdumuzun birer zenginli i olan farkl rk ve dinlerdeki az nl klar n yöresel k yafetleri ile rol ald - n görüyoruz. Bunun yan s ra ayn reklam filminde Türki Cumhuriyetlerdeki soydafllar m z ve Arap as ll aktörlerde kendi kültürlerini an msatan yöresel k - yafetler ile yer alm fllar. Ayr ca yine Afrikal çocuklar nda ellerinde bayram flekerleri ile bu filmde rol almas bu gerçe- in aç k bir ifadesi olarak alg lan yor. Gelelim yan bafl m zdaki komflu ülkelerin durumuna Ortado u karma kar fl k Daha önce hepimizin flahit oldu- u ve tüm detaylar ile izledi imiz filmi yeniden izliyoruz. Ayn bölgede y llar önce Irak ve Afganistan a yap lan müdahale gerekçeleri tüm ç plakl yla burada da gözler önünde. Tabii ki diktatör rejimlerin y k l p yerini halk iradesinin getirilmesi millet iradesini benimsemifl herkesin istedi i bir durum ancak operasyonlar n demokrasi ve insanl k ad na yap l yormufl gibi komik ve ak l d fl gerekçeler ile hareket edilmesi ve as l amac n gizlenmesi vicdanlar yaral yor. M s r da Mübarek, Libya da Kaddafi kaçt. Suriye de Esad direniyor, her gün onlarca vatandafl n kendi güvenlik güçlerine katlettiriyor. Bat l ülkeler yine baflrollerde ve söz konusu ülkelerde dizayn çal flmalar bafllad bile bu çal flmay da kendilerinin bizaat silahland rd sözde Muhalif Güçler ad alt nda yap yorlar. Türkiye geçmifl y llara k yasla d fl siyasette daha aktif bir tav r sergiliyor. Yeniden yap land r lacak olan Libya gibi ülkelerde söz sahibi olmak istiyor. Asl nda Libya da iç savafl en çok Türkiye yi etkilemiflti. Türk Müteahhit firmalar n n bu ülkedeki inflaat yat r mlar n ve istihdamlar nedeniyle bu sürecin uzaktan izlemesi beklenemezdi. Peki demokrasi ve adalet timsali bat l ülkelere sormazlar m? Demokrasi ve halk n refah için neden sadece petrol ve zengin maden yataklar n n bulundu u ülkelerdesiniz?... Neden bugün her gün yüzlerce çocu un açl ktan öldü ü diktatör afliret ve rejimlerin savaflt Somali, Kenya ve bunun gibi fakirlefltirilmifl co rafyada de ilsiniz? Cevab n ben vereyim. Çünkü oralarda rant ad na hiçbir fley kalmad En güzel Bayram dile i zmir Büyükflehir Belediyesi, gazi ve flehit ailelerini iftar yeme inde a rlad. Baflkan Kocao lu, Bayram n ülkemize kardefllik getirmesini, diliyorum dedi zmir Büyükflehir Belediyesi, her Ramazan da oldu u gibi yine flehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Tarihi Havagaz Fabrikas nda zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu ve efli Dr. Türkegül Kocao lu evsahipli inde düzenlenen yeme e zmir Valisi Cahit K raç ve efli Berrin K raç, Ege Ordu Komutan ad na 57. Topçu Tugay Komutan Tu general Erkan Atalay ve efli Leman Atalay, l Jandarma Komutan Kurmay Albay Fikret Kahraman ve belediye bürokratlar kat ld. Geleneksel iftar yeme inde Muharip Gaziler fiehit Dul ve Yetimleri Derne i Baflkan Mehmet Gökmen ile Türkiye Harp Malulü Gaziler fiehit Dul ve Yetimleri Derne i Baflkan Volkan Kaya, Baflkan Aziz Kocao lu na birer teflekkür plaketi sundu. Gökmen, Bizler için zaferlerle dolu kutsal bir ayda bizi bir araya getirdiniz. Onurumuzu yücelttiniz. Gönül penceremizi açt n z. Yaln z olmad - m z hissettirdiniz. fiükranlar m z sunuyoruz diye konufltu. Gökmen, zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu nun efli Dr. Türkegül Kocao lu na da teflekkür ederek çiçek takdim etti. Yemek sonras yapt k sa konuflmada bir arada olman n önemine de- inen Baflkan Aziz Kocao lu, Çocuklar n z, efllerinizi, yak nlar n z, kardefllerinizi bu ülkenin ba ms zl için feda ettiniz. Sizlerin önünde zmirliler ad na ve Türkiye Cumhuriyeti vatandafllar ad na sayg yla e iliyoruz. fiehitlerimizin ruhu flad olsun. Gazilerimize esenlik diliyorum. Ramazan Bayram n n ülkemize kardefllik getirmesini, gençlerimizin ölmemesini, gazi olmamas n diliyorum. Bütün zorluklar aflan Türk milleti, bu yaflad m z süreçteki zorluklar da aflacakt r dedi. Geri sayım başladı 9. kez düzenlenen Tarihe Sayg Yerel Koruma Ödülleri ne baflvurularda son gün 26 A ustos oldu zmir de, geçmifl uygarl klara ait mirasa hak etti i sayg n n gösterilmesi ve tarihi yap lar n korunmas n teflvik amac yla Büyükflehir Belediyesi taraf ndan düzenlenen Tarihe Sayg / Yerel Koruma Ödülleri için baflvurular, 26 A ustos Cuma günü mesai bitiminde sona erdi. Bu sene 9. kez düzenlenen yar flmaya; Tek Yap ve Tarihi Doku Ölçe inde Baflar l Koruma Uygulamalar kategorisi alt nda yer alan Basit Onar m, Esasl Onar m ve Emek dallar ile Tarihi Yap da Yaflam, Arkeolojik Sit Alanlar nda Kültür Varl klar n n Korunmas ve Sergilenmesine Yönelik Mekanlar n Oluflturulmas, Kentsel Sit Alanlar nda ve Koruma Alanlar nda Yeni Uygulama, Tarihi Çevre ve Kültür Varl klar n Koruma Dal nda Katk kategorilerinde baflvuru kabul edildi.

4 SAYFA 4 A ustos Ramazan flenli i bayram gibi! Semtevi iftarları bu yıl yine çok farklıydı Balçova Belediyesi nin 7 y ld r sürdürdü ü Semtevi ftarlar bu y l da paylaflman n ve dostlu un güzel bir örne ini sergiledi Ramazan ay haz rl klar na haftalar öncesinden camileri temizletmekle bafllayan Balçova Belediye Baflkan Mehmet Ali Çalkaya, art k geleneksel hale gelen Semtevi ftarlar ile de vatandafllarla bir araya geldi. Klasik iftar yemeklerinden birçok fark olan Semtevi ftarlar n n en önemli özelli i herkesin evinde yapt yemekle kat l yor olmas. Mahallenin de iflik sokaklar ndan gelen vatandafllar hem birbirileri ile tan fl yor hem de Baflkan Mehmet Ali Çalkaya ya sorunlar n iletiyorlar. Semtevleri arac l yla Anadolu nun paylaflma gelene inin Balçova ya ve bundan sonraki nesillere aktar ld n ifade eden Baflkan Çalkaya Her akflam bir Semtevi nde toplan yoruz. Bu sofrada zengin fakir ayr m yok. Herkes evinden getirdi ini burada bölüflüyor. Amac m z baz fleylerin paylaflarak daha çok olaca n anlatabilmek. Biz bu kültürümüzü ne pahas na olursa olsun yaflataca z. Çünkü dayan flman n ortadan kalkt zamanlarda ekonomik ve toplumsal eflitsizlikler ortaya ç k yor diye konufltu. Ramazan Ay boyunca üç bin aileye erzak yard m yap ld n da belirten Mehmet Ali Çalkaya Biz özellikle gece ve sokaklar çaprazlayarak erzaklar m z da t yoruz. Amac m z vatandafllar m z n bu yard mlar nedeniyle rencide olmas n engellemek dedi. Konak ta, Ramazan ay nda sosyal yard mlar n yan s ra nostaljik e lenceler vatandafl geçmifle götürdü Güzelyal Park nda ramazan boyunca iftar saatinden sonra gerçeklefltirilen etkinliklerde, vatandafllar e lenceye doydu. Ramazan n son haftas Geleneksel Türk Tiyatrosu nun en önemli unsuru olan Meddah gösterilerinde çeflitli hikâyeler anlat ld. Anadolu dan Dans Eden Kuklalar gösterisiyle Deniz Özgökbel, hem çocuklar hem büyükleri e lendirdi. Türk Sanat Müzi i Sanatç s Mehsem Özflimflir in verdi i konser ise izleyenlere unutulmaz saatler yaflatt. Özflimflir in seslendirdi i birbirinden güzel eserlere efllik eden seyirciler unutulmaz bir Ramazan gecesi daha yaflad. Güzelyal Park nda düzenlenen etkinlikte bölgede yaflayan yüzlerce vatandafl gönüllerince bir ramazan gecesi yaflad, doyas ya e lendi. Vatandafllar, geleneksel Ramazan e lencelerini yaflatt için Konak Belediye Baflkan Dr.Hakan Tartan a teflekkür ederek, Baflkan m z sayesinde eski Ramazanlar tekrar yafl yor ve çocuklar m za yaflat yoruz. Kendisine çok teflekkür ederiz dediler. Konakl lar, baflar l sanatç larla buluflturarak nostaljik Ramazanlar yaflatt klar n ifade eden Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan, Ramazan ay boyunca iftardan sonra vatandafllar parklarda düzenledi imiz etkinliklerde bir araya geliyorlar. Konakl hemflerilerimiz aileleriyle, komflular yla bir arada olman n keyfini yafl yorlar. Konserler ve gösterilerle eski Ramazanlar n unutulmaz tad haf zalarda tekrar canlan yor dedi. Karagöz-Hacivat, Gölge Oyunu gösterileri, fas llar ve Türkiye nin büyük kantocusu Nurhan Damc o lu nun kantolar yla renklenen Ramazan geceleri mahalle sakinlerini geçmifle götürürken bir yandan da e lendirdi.

5 SAYFA 5 A ustos Kuyumcular siftah bile yapamadan kapatıyorlar Tüm dünyada adeta uçufla geçen alt n fiyatlar, özellikle dü ün mevsiminin yafland flu günlerde hem müflteriyi hem de esnaf can ndan bezdirdi. Konuyla ilgili konuflan ve dertlerini anlatan zmir Kuyumcular Odas Baflkan Y lmaz Uça, içinde bulunduklar son iki ay n kendileri aç s ndan çok zor geçti ini belirtti. Özellikle son bir y lda ekonomik kriz söylentilerinin ve siyasi geliflmelerin alt n fiyatlar n n artt rd n yarat lan olumsuz havayla sektörün var olma mücadelesi verdi ini ifade eden Uça, Al fl veriflin en yo un olmas gereken günlerde esnaf m z günü siftahs z kapat r hale geldi. Fiyatlar n yükselmesiyle insanlar m z vitrine bakmaktan korkar hale geldi. Ramazan nedeniyle dü ünlerin olmamas da bizi kötü etkiledi diye konufltu. Uça sözlerini flöyle noktalad : Burada bize düflen görev duruflumuzu bozmamak. Adaletin, ifl ahlak - n n, sözünde durman n simgesi olan kuyumcu meslektafllar m n bu özelliklerini korumalar bizim gelecek y llara yönelik en büyük kazanc m z olacak. Birlik olarak, birbirimize kenetlenerek, dik durarak s k nt l günleri aflaca z. Erkan yigüngör Islah çal flmalar tam sürat devam ediyor Son olarak Manda Deresi nden 13 günde, suyun denize ak fl n engelleyen 20 bin tona yak n balç k malzeme ç kar ld Dereleri k fla ve yo un ya fla haz rlayan zmir Büyükflehir Belediyesi, Meles ve Arap derelerinin ard ndan Manda Deresi nde de temizlik çal flmalar na bafllad. Yaklafl k 40 bin ton balç k malzeme ç - kararak Meles ve Arap derelerini temizleyen Büyükflehir ekipleri, Manda Deresi ndeki temizlik çal flmalar n da Ramazan Bayram sona kadar tamamlamay planlad. lk olarak Bayrakl Adliyesi önünden geçen k s mda derenin içine set yaparak temizlik yap lacak bölümdeki suyu pompalarla boflaltan ekipler, ilk etapta derenin denizle bulufltu u bölümü temizledi. Derenin 3. Sanayi Sitesi içinden geçen k sm ile deniz ç k fl ndaki çal flmalar tamamland. K sa sürede temizlik çal flmalar ndan 20 bin tona yak n balç k malzeme ç kar ld. zmir Büyükflehir Belediyesi nin derenin 3 kilometrelik bölümünü kapsayan temizlik çal flmalar halen Manda Deresi nin zmir Adliyesi önündeki k sm nda devam ediyor ve bayram sonuna kadar tamamlanmas hedefleniyor. Gediz Üniversitesi nden anlamlı burs Yüzy l n felaketiyle karfl karfl ya olan Somali ye bir flefkat eli de Gediz Üniversitesi nden uzand. Bu ülkeden 10 ö renci 5 y l boyunca burslu okutulacak Lisans programlar nda 2 ö rencisinden birine burs veren Gediz Üniversitesi, e itim deste inde s n rlar aflt. ç savafl n, açl n ve kurakl n kas p kavurdu u Somali deki gençlere burs verilecek. Somalili 10 ö renci Gediz Üniversitesi nde 5 y l boyunca ücretsiz ö renim görecek. Ayr ca bar nmadan yemek ve ulafl ma tüm ihtiyaçlar karfl lanacak, psikolojik yard mda da bulunulacak. Duyarl üniversite KAVUK Yüzy l n felaketinin yafland bu ülkeye yard m eli uzatan Mütevelli Heyeti Baflkan Abdullah Kavuk, Gediz in toplumsal duyarl l a sahip bir üniversite oldu unun alt n çizdi. Kavuk, flunlar söyledi: Tüm insanl k flu an önemli bir s navdan geçiyor. Bebeklerin ve çocuklar n göz göre göre öldü ü, yetiflkinlerin çaresiz durumda oldu u bu felakete seyirci kalamay z. Gediz Üniversitesi olarak, insanl a sorumlulu umuzun gere- ini yerine getiriyoruz. Bu dram n bir daha tekrarlanmamas ya da en az kay pla atlat lmas, ancak iyi e itimli yöneticiler sayesinde olabilir. Gediz Üniversitesi nden mezun olacak Somalili gençler, ülkelerine döndüklerinde eminim ki iyi görevlere gelecek ve bu felaketten ders ç kar l p beklenen önlemlerin al nmas nda rol oynayacakt r. AK Parti ve CHP de coşkulu bayramlaşma 30 A ustos Zafer Bayram ve Ramazan Bayram, siyasi partilerin zmir il merkezlerinde de genifl kat l mlarla kutland Akay konuflmas nda; Ramazan bayram n n, tüm insanl a ve ülkemiz halk na bar fl, huzur ve mutluluk getirmesini temennisinde bulundu. Akay ayr ca 12 Haziran seçimleri ve Gündo du Mitingindeki baflar ya da de inerek Baflbakan m z n övgüsüne mazhar olan bu baflar l çal flmalardan dolay 30 ilçe teflkilat na teflekkür etti. Konuflmas nda bafllayacak delege seçimleri ve ilçe kongrelerine de de inen Akay flunlar söyledi: zmir Teflkilatlar olarak, bafllayacak delege seçimlerimiz ve ilçe kongrelerimizin hemen ard ndan, tüm yo unlu umuzu yerel seçim çal flmalar na verip, zmir e haketti i hizmetle bir an önce halk m za gereken deste i sunaca z. Bu nedenle, enerjimizi kongrelerdeki k s r çekiflmelerde de il; yerel seçimlerde zmir halk için kullanaca z. Konuflmas na teflkilat mensuplar n n ve zmirlilerin bayram n kutlayarak bafllayan Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m ise zmir e karfl olan sorumluluklar n n bundan sonra artarak devam edece ini, bunun bilincinde olduklar n söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi zmir l Örgütü de, Ramazan Bayram n coflku ve nefleyle kutlad. l Baflkan Tacettin Bay r n ev sahipli inde, Kent Arflivi ve Müzesi Bahçesinde gerçeklefltirilen kutlama törenine Belediye Baflkanlar, ilçe baflkanlar, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, kad n ve gençlik kollar üyeleri ile çok say da partili kat ld. l d fl nda bulunan zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu nun yerine, Baflkanvekili S rr Aydo- an kutlamada yer ald. Bayramlaflma törenine befl yüze yak n CHP li kat ld. Buca nas l parlayan y ld z olacak? Baflkan Aziz Kocao lu ile iftardan sahura devam eden sohbetten notlara, dün söyledi imiz gibi devam ediyoruz Gece uzundu, konuflulanlar günlerce yaz lacak kadar çeflitliydi ve Aziz Baflkan n iddial sözleri nden biri de yaflad m ilçe, Buca üzerineydi. Benim biraz da sitemli Baflkanl a ilk ad m att n z yer Bornova yd, yaflad n z yer de hala oras. O yüzden Bornova n n y ld z n z olmas n anl yorum ama biraz da Buca y görün art k sözlerim üzerine sarf etti i Önümüzdeki 2.5 y ll k dönemin parlayan y ld z Buca olacak aç klamas yani. Öncelikle Buca n n Nato kavfla giriflinden bafllay p hem Menderes, hem Mehmet Akif Caddeleri ni etkileyen, ilçe halk n y llard r can ndan bezdiren trafik sorununun, bu dönemde kesinlikle çözülece ini söyledi Kocao lu. Uçan Yol olarak bilinen, Yeflildere den girip Buca n n iç trafi ine bulaflmadan ilçeye ulafl m mümkün k lacak projenin 2012 y l nda tamamlanmas hedefleniyor. Rahmetli Pirifltina ile Cemil fieboy un baflkanl k döneminden beri gündemde olan flu anki fiirinyer Pazaryeri alan na yap lmas planlanan sosyal tesislerle ilgili proje de geçti imiz günlerde Büyükflehir den duyurulmufltu. Al flverifl merkezlerinin, sosyal tesislerin yer alaca proje sayesinde fiirinyer/buca n n (hani lafta Bat y z, zmir in ilçesiyiz ya!), nihayet Çemiflgezek ten fark olacak. Ayn zamanda bir üniversite ilçesi olan Buca, planland gibi 2013 te biterse; Balçova, Alsancak, Karfl yaka, Bornova, Konak, Gaziemir, Çi li de oturanlar gibi, -21. yüzy lda- sinemas olan ilçeler s n f na kat lacak. (Y llar önce sadece fiirinyer de 3 kapal (U ur/emek/ pek), 4 yazl k sinemaya sahip ilçenin nas l geriledi inin göstergesidir bu sinema meselesi ve de ayr bir yaz konusudur; döneriz.) En son Pirifltina döneminde yenilenen, bir dönem ilçe için cazibe merkezi olan Hasana a Bahçesi de el at lacak yerlerden. Proje aflamas nda oldu unu ve bitifl süresi olarak 2012 nin öngörüldü ünü ö reniyoruz Baflkan dan. Yeri T naztepe olarak belirlenen, ad ndan da anlafl laca üzere yafll lara/gençlere rehabilitasyona yönelik, yoksullara aç k aflevlerinin merkezi olacak, projelendirme aflamas ndaki Sosyal Yaflam Kampusu nun da 2014 seçimlerine yetifltirilmesi planlan yor. Kamulaflt rmada pek çok problemin yafland Kasaplar Meydan n n ak betini de soruyorum Aziz Kocao lu na. S T Kurulu nun baz itirazlar yla de ifltirilmifl plan n, tekrar kurulun onay na sunuldu unu, sürecin devam etti ini, bu arada meydan projesi kapsam ndaki 3 tescilli binan n restorasyonunun yap laca n ve üç binan n da sosyal amaçl olarak halk n kullan m na aç laca n ö reniyorum. Evka 1 e çok amaçl tesis, yeni rekreasyon alanlar, 2012 de bitirilecek Gürçeflme Caddesi düzenleme çal flmalar derken, her geçiflte içimi s zlatan güzergahlardan birini daha soruyorum Aziz Baflkan a. ZBAN fiirinyer stasyonu ndan bafllay p tarihi Buca Gar na kadar devam eden at l tren yolu hatt n. Ve tam da içimden geçti i gibi, oraya yap lmak istenen tramvay için TCDD ile yaz flmalar n sürdü ünü ö reniyorum. Yaz flma nedeni, o raylar n/güzergah n kullan m hakk n n TCDD de olmas. TCDD nin kullan m izni vermesi durumunda, Büyükflehir in ifli çok kolay. Çünkü haz r durumda raylar var ve raylar n çevresi y llard r zaten demir bariyerlerle çevrili durumda. ZBAN dan inip tramvaya binerek befl dakikada Buca ya gitmek hem pek haval olacak, hem de y llard r demir bariyerlere ve ölü raylarda bitmifl boy boy otlara bakmak zorunda kalan çevre ahalisi, efle/dosta Beyo lu havas atacak. Uzun sohbetteki (yaz labilecek) Buca bölümü bu kadar. Umar m, yukar da özetledi im hizmetlerin hepsini yerini getirir Aziz Kocao lu. Zaten getirmezse, Haziran seçimlerinde AKP den fark yiyen CHP nin ilçeyi almak için bu kez 38 de il, 138 y l beklemesi gerekece ini o da biliyor(dur).

6 SAYFA 6 A ustos CHP İzmir müfettiş baskısı na karşı Ümit Yald z Kocao lu yla iftardan sahura! zmir Büyükflehir le iftardayd k dün. Gönül Soyo ul ile birlikte oldukça uzun say labilecek koyu bir sohbetin taraf yd k. Neler konuflmad k ki! Büyük bölümü yaz lmayacak hatta o masada kalacak içerikte derin bir sohbet. lçe belediye baflkanlar yla yaflad sürtüflme, genel merkezle aras ndaki mesafe, önümüzdeki sürece iliflkin her türlü hedef lçe belediye baflkanlar yla aras ndaki mesele ne olacak? Bürokratlar ndan memnun mu? Kente yönelik bundan sonra hangi ad mlar atacak? Siyaseten nerede/nas l duracak? Derin sohbetin önemli bölümü dinlemekle geçti bizim için. Çünkü Baflkan Kocao lu oldukça dolmufl hatta taflm flt. Zaman zaman özel hayat ndan konularla örtüflen örnekler, Erbaa dan Bornova ya hayat yolculu undaki duruflunu anlatmaya dönük çaba Kocao lu nun duruflundan, karakterinden masadaki hiç kimsenin sorunu/kuflkusu yoktu gerçi. Ama o yine de yo urt yiyiflinin alt n s k s k çizmeyi ihmal etmedi. Kente iliflkin birkaç müjdeli haber de verdi; önümüzdeki sürece yönelik proje bombard man ndan detaylar da aktard. nönü Caddesi nin yeni yap lan evladiyelik granit kald r mlar n bile konufltuk. Taraf ma yönelik elefltirilerle bafllayan sohbetin devam nda baflkanlar krizine iliflkin soru geliyordu. F st k gibiyiz dedi Baflkan. Nas l yani Çifte kavrulmufl mu, Antep mi, yer f st m? kabilinden espriyle süren sohbetin bu bölümünü yüzeysel yan tlarla geçifltirmeye çal flsa da sorunun görünen yüzünden çok görünmeyen taraf yla ilgilendi i belliydi. syan n arkas nda kim ya da kimler var? syan n parças olanlar n bireysel talepleri ne? Sohbetin bu bölümlerinden benim ç kard m sonucu, daha sonra kaleme alaca m. Ama fluras kesin ki Kocao lu bu süreci yumuflak geçiflle atlat p, Büyükflehir ve ilçe belediyeler aras ndaki yetki sorunu/karmaflas n ortadan kald rmaya dönük yasal düzenleme girifliminden sonra çözümden yana ad mlar atacak. Ve sohbetin devam eden bölümlerinde onun a z ndan dökülmese de benim anlad m CHP Genel Merkezi yle aras ndaki mesafenin hiç kapanmad yd. En yak n göründü ü/durdu u dönemlerde bile Milletvekili listelerinin teflekkülünden, il örgütüne yönelik tasarruflara kadar genel merkezle düfltü ü pek çok açmaz vard sanki. Son iki y l nda siyasete özellikle de parti içi siyasete a rl k verdi i gerçe ini hat rlat p bundan sonraki tavr n sordu umda ise gayet rahat ve de netti. Taraf olmayaca m dedi. Kendi ilçesi Bornova daki gibi adam/flalgam sürecine girmeyece ini, kongrelerde alenen bir taraf tutmayaca n anlatt ve son iki y lda ald aç k siyasi tavr n alt nda da özel nedenlerin yatt - n savundu. Mesela Bornova kongresinde kendi ilçesinde kendisini siyaseten bo ma plan n bozmufltu. Yeni CHP sürecinde de yaflanmas gereken de iflime destek olma sorumlulu unu yerine getirmiflti. Kurultay da divan baflkan olmay seçmemifl, o günkü flartlarda tercih edilen olmufltu. Particilik yapsa da partizanl k yapm yor, ifl/ihale gibi konularda adalet duygusunu zedelemiyordu. Bu aç dan hala rozetsiz baflkand. Baykal döneminde sahne doluydu. Bize ihtiyaç yoktu. Bu dönem ihtiyaç has l oldu. Sorumlulu umuzu yerine getirdik diyen Kocao lu na seçimden hemen önce bir milletvekiliyle yaflad kavgay hat rlat p sonras nda olanlar sordu umuzda ise; Bergama da otobüse ben binmedim, Susam la yaflad m z fley y llar n birikiminin patlak vermesiydi diye yan t ald k. Ama tüm bu siyasi süreci konuflurken benim aç mdan en dikkat çekici olan, Kocao lu nun partisi için duydu u derin endifleydi. Pek çok partilinin aksine Ne olacak CHP nin hali sorusunu sorarken özelefltiri yapmas ve bu sorunun yan t n ararken bireysel taleplerinden s yr lmaya çal flmas da olumlu bir ad md benim için. zmir in zemini kay yor, AKP kap y aralad. Proje ya muru bafllatt lar. Yerel yönetimler ve CHP kavga ediyor. Kentteki alg zmir de hiçbir fleyin de iflmedi i yönünde Siz ne yap yorsunuz, ne yapacaks n z? türünden endifleli modern tabanl tespitleri dikkatle dinleyen Kocao lu, Güzel fleyler olacak, göreceksiniz diyerek giriyor söze Göreceksiniz 2014 te zmir de CHP yüzde 60 la kazanacak. En riskli ilçelerde bile bu tablo de iflmeyecek diye de devam ediyor. Hatta bir önceki dönemiyle bu dönemi karfl laflt r p manzaran n afla yukar ayn oldu unu vurgulamay da ihmal etmiyor. CHP zmir l Cumhuriyet Halk Partisi zmir l sürpriz toplant da, CHP li belediyelerin son dönemde en çok flikayet ettiklerin bar flt bayram günlerinde, bu de gündeme gelecek. Bay r, küskün- Yönetimi, Ramazan Bayram nda Baflkan Tacettin gösteriflli bir kutlama törenine imza leri müfettifl konusu masaya yat r - meselenin de art k kapanmas n ve Bay r, bayramlaflma töreni vete daha ev sahipli i yapaca n ye çal flmalar na müdahale eden mü- birlikte bayramlaflma törenine kat l m atmaya haz rlan rken, l Baflkan Tacettin Bay r ayn gün sürpriz bir da- ve isimsiz ihbar telefonlar ile beledi- Baflkanlar, toplant n n ard ndan hep lacak. Baflkanlar, imzas z dilekçeler daha fazla tart fl lmamas n isteyecek. öncesi, metropol aç klad. Bay r, bayram n ikinci günü, Pirifltina Kent Arflivi ve Müzesi cak. Toplant da, uzun süredir günde- Konu ile ilgili de erlendirmede fettifller hakk nda ortak kararlar ala- gösterecek. ilçe belediye bahçesinde gerçekleflecek olan bayram toplant s öncesinde, il binas nda baflkanlar ile l Baflkan Tacettin Bal d r. stanbul ya da Ankara daki mümi meflgul eden isyanc ilçe belediye bulunan Bay r Bu olay siyasi amaç- baflkanlar ile müfettifl bask - 21 metropol belediye baflkan n konuk edeceklerini söyledi. Aziz Kocao lu da ilk kez ayn ortamken, zmir e gelenler yatak, yorganla y r ve Büyükflehir Belediye Baflkan fettifller birkaç günde ifllerini bitirir- lar n masaya zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu nun da kat laca özel görüflmede baflkanlar hareketi zuyor dedi. Can ÖZLÜ da bir araya gelmifl olacak. Bir saatlik geliyor. Bu durum motivasyonu bo- yat racak Kocao lu sert konufltu Tek isteğim, adaletin gecikmemesi Başkanlar mini zirvede kapıştı Baflkan Kocao lu ile yaflanan s k nt lar n çözülmedi ini hat rlatan Baflkan Solak ile Gizli toplant lar partiyi y prat r diyen Çalkaya aras nda tart flma yafland Son dönemde ilçe belediyeleri üzerinde art fl gösteren müfettifl denetimlerini masaya yat rmak ve ortak kararlar almak isteyen CHP zmir l Baflkan Tacettin Bay r, bayramlaflma töreni öncesi 21 metropol belediye baflkan ile bir araya geldi. CHP l Binas ndaki toplant ya, zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Koca lu, il d fl nda oldu u gerekçesi ile kat lamad. Baflkan Kocao lu na bayrak açan ilçe belediye baflkanlar ise mini zirvede yerlerini ald. Yaklafl k 1, 5 saat süren görüflmelerde, l Baflkan Bay r, baflkanlara tek tek söz vererek imar ve flehir planlamalar konusunda yaflanan tart flmalar hakk nda görüfl belirtmelerini istedi. Baflkanlar n ortak sorunlar üzerinde ilerleyen konuflmalar, Baflkan Kocao lu ile baz ilçe belediye baflkanlar aras nda yaflanan tart flmalar noktas nda t kand. Çi li Belediye Baflkan Metin Solak, kendisine söz verildi i s rada hem iktidar kanad yla yaflanan s k nt lar dile getirdi hem de zmir Büyükflehir Belediyesi ile yaflanan iletiflim kopuklu- una de inerek, bürokratik sorunlar n afl lamad n hat rlatt. Solak n bu ç k fl, Kocao lu na yak nl ile bilinen baz baflkanlar rahats z etti. Balçova Belediye Baflkan Mehmet Ali Çalkaya söz alarak, yap lan gizli toplant lar ve bas na verilen demeçlerin hem Kocao lu nu hem de CHP yi y pratt n ve bu konuda daha hassas olunmas gerekti ini söyledi. Can ÖZLÜ Büyükflehir Belediyesi ne geçti imiz aylarda düzenlenen polis operasyonu ile ilgili de konuflan Baflkan Kocao lu çok zar ve s k nt l geçen süreci atlatmaya çal flt klar n dile getirdi. Kocao lu, Belediyemize 2 May s ta bir operasyon düzenlendi genel sekreterimiz baflta olmak üzere müdür ve daire baflkan m z n da oldu u yedi arkadafl m z gözalt nda tutuluyor. Neredeyse 120 gün dolacak. Polis tutanaklar ve ifadelerden baflka bir fley bilmiyoruz. Zaten çal flmada gizlilik var. Ben onlar n masumiyetlerine yürekten inan yorum. Elimiz yüre imizde gözümüz yollarda bir an önce özgürlüklerine kavuflmalar n bekliyoruz. Ve adalet gecikmesin istiyoruz ifadelerini kulland. D SK e ba l Sosyal- fl Sendikas ile zmir Büyükflehir Belediyesi nin en büyük orta oldu u zmir Fuarc l k Hizmetleri Kültür ve Sanat flleri Ticaret A.fi ( Z- FAfi) aras nda yap lan ancak anlaflma sa lanamamas üzerine krize dönüflen toplu ifl sözleflmesi görüflmeleri mutlu sonla bitti. Sendika ile zmir Büyükflehir Belediyesi aras ndaki ipleri koparma noktas - na gelen anlaflmazl k, Sosyal fl Genel Baflkan Metin Ebetürk ile Baflkan Kocao lu aras nda yap lan iki günlük zirveler sonras afl ld. Önceki gün kente gelerek Kocao lu nu makam nda ziyaret eden Ebetürk, Büyükflehir kanad yla dün yap lan görüflmelerin ard ndan, iflçilere, y ll k yüzde 29 oran nda zam içeren bayram müjdesi verdi. Üzerinde mutabakata var - lan ZFAfi 1. Dönem Toplu fl Sözleflmesi taraflar aras nda imzaland ve kirize nokta kondu. Böylece 80 y ll k Fuar tarihinde bir ilk yaflanarak, ZFAfi çal flanlar, sendikal olarak, ilk kez toplu ifl sözleflmesinden yararlanmaya bafllad. Yeni ücretler belirlendi mzalanan sözleflme gere i, 1. grup çal flanlar n ald klar taban ücret 738 TL ye, ikinci grup çal - flanlar n taban ücretleri 830 TL ye, flef statüsündeki personelin ald taban ücret de 1300 TL ye yükseltildi. Maafllara ve sosyal haklara, her alt ayda bir enflasyon oran nda zam yap lmas da karara ba land. Y lda bir kez de 30 gün tutar nda ikramiye alacak olan iflçilerin, yol yard mlar n n da 188 TL ye ç kart lmas kararlaflt r ld. zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, belediyedeki personelle bayramlaflma töreninde içini döktü zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, belediye personeli ile bayramlaflt. Genel Sekreter Vekili Raif Canbek baflta olmak üzere, genel sekreter yard mc lar, daire baflkanlar, flirket genel müdürleri ve üst düzey bürokratlara seslenen Kocao lu, sert konufltu. Belediyede dedikodular n artt n, sa a sola evrak gönderenlerin bulundu unu dile getiren Baflkan, çal flmayan gider mesaj verdi. Kocao llu ayr ca kötü niyetli kiflilerin ay klanmas n da istedi. Göreve geldi i günden beri çal flmalar aral ks z sürdürdüklerini dile getiren Kocao lu, 7,5 y lda yasal sorunlar yaflayanlar d fl nda hiç kimseyle yollar n ay rmad klar n vurgulad. Bundan sonra çal flman n, üretmenin, aidiyet duygusunun ve kuruma sahip ç kman n esas olaca n dile getiren Kocao lu, Bu çal flan kim olursa olsun, arkas nda kim olursa olsun ve nereden gelirse gelsin. Herkes için geçerlidir. Yoksa yollar m z ay r - r z. ifadelerini kulland. nsanlar n s k nt l dönemler yaflad n dile getiren Baflkan Kocao lu, Bu süre içinde inanan insanlar yoluna devam Her bir k dem y l için 2,5 TL zam alacak olan ZFAfi çal flanlar, 40 TL de yakacak yard m alacak. Maddi aç dan tatmin olan ZFAfi personelinin yaflam standartlar, sosyal yard mlarla da yükseltilecek. flçiler, iki bayramda 100 er TL bayram yard m, 200 TL y ll k izin yard m, e itime devam eden çocu u bulunanlara, y lda bir kez olmak üzere, ilkö retim için 300 TL, ortaö renim için 450 TL, yüksekö renim için 650 TL ö renim yard m, y lda 1 defa 150 TL tutar nda giyim yard m, 300 TL evlenme yard m, 200 TL do um yard m, çal flan n ifl kazas sonucu ölüm halinde 2000 TL, normal ölüm halinde 500 TL ölüm yard - m, çal flan n 1. Derece yak n n ölümü halinde 150 TL ölüm yard m alacak. Can ÖZLÜ eder. nanmayanlar, direnci az olanlar ise havlu atarlar ifli b rak rlar. Biz, iflimizi b rakm yoruz. nanc m z daha da gelifltirerek, kamç layarak yola devam edece iz dedi. Kötü niyetlileri ay klay n Belediye bürokratlar na seslenen Kocao lu, seçimlere iki buçuk y l kala azimle ve kararl l kla çal flmalar n istedi. Kocao lu, Dedikodu yap lmas n. çerideki kötü niyetli arkadafllar m z hep birlikte ay klamak zorunday z. diye konufltu. Kendisini en çok üzen konulardan birinin yanl fl, eksik ve bilgisizce yap lan dedikodular oldu unu anlatan Kocao lu, evrak transferi ve bilgi gönderme ifllemlerinin do ru olmad n söyledi. Belediye olarak hiçbir zaman flah s ve zümrelerin faydas na ifl yapmad klar n anlatan Kocao lu her zaman genelin yarar n düflündüklerini dile getirdi. Herkesin iflini eflit ve adil bir flekilde en k sa sürede yapman n kendileri için bir görev oldu unu anlatan Kocao lu, Biz bir presle karfl karfl karfl yay z. Yap lan prese karfl mücadele etmek zorunday z diye konufltu. Fatih YAPAR İZFAŞ krizi nde mutlu son Bayram hediyesi ald lar Toplu görüflmelerin krize dönüflmesi ile greve giden ZFAfi iflçileri, Sosyal fl Genel Baflkan Metin Ebetürk ile Baflkan Kocao lu aras nda yap lan görüflmeler sonunda iflçiler için yüzde 29 luk zam karar ç kt Daha önce ne olmufltu? Sosyal- fl Sendikas ile zmir Büyükflehir Belediye flirketi ZFAfi aras nda yap lan toplu ifl sözleflmesi görüflmeleri, anlaflma sa lanamamas üzerine krize dönüfltü. Sendika, zmir Fuar n n aç lmas na k sa süre kala grev karar alarak 22 A ustos ta ifl b rakt. Ayn gün 1. fl Mahkemesi ne baflvuran zmir Baflkan Kocao lu, fuar öncesi kentin imaj n sarsaca gerekçesi ile grevi k rmay baflard. Yap lan görüflmeler sonunda kriz sonland r ld.

7 SAYFA 7 A ustos Kürüm huzurevinde Çi lililer, Ramazan da gönüllerince e lendi yafll larla iftar yapt Karaba lar Belediye Baflkan S tk Kürüm, Dr. Kemal Tar m Dinleme ve Yafll Bak mevi sakinleriyle iftar yeme inde bulufltu Huzurevinin bahçesinde verilen yeme e konuk olan Baflkan Kürüm, daha önce de belediyenin imkanlar yla Do al Yaflam Park na geziye götürülen huzurevinin 63 sakiniyle bol bol sohbet etti, dertlerini dinledi, çeflitli hediyeler verdi. Dr. Kemal Tar m Dinlenme Evi Mütevelli Heyet Baflkan Vecahat Arslan da Baflkan Kürüm e, iftar yeme inde kendilerini yaln z b rakmad için teflekkür etti, Baflkan m z, bizi hiçbir zaman yaln z b rakm yor ve her sorunumuzla yak ndan ilgileniyor. Bu nedenle kendisine sonsuz teflekkür ediyoruz dedi. Baflkan Kürüm ise Buraya gelmek, sizlerle sohbet etmek beni de çok mutlu ediyor. Sizler, bizim annemiz, babam zs n z. Sizin deste inizle, bizler bu görevlere geldik. Burada yaln z de ilsiniz. Biz her zaman, her ihtiyac n zda yan n zday z. Ramazan ay nedeniyle, bu güzel iftar sofras nda bir arada olmak benim için de büyük mutluluk dedi. Baflkan Kürüm, daha sonra huzurevi sakinlerinin ellerini öptü, foto raflar çektirdi. İzmir in en modern tesisleri olacak Unutulmaz fasıl gecesi büyüledi Ramazan ay nedeniyle her akflam düzenlenen farkl etkinlikler sayesinde Çi li de bu y l ramazan ay renkli geçti. Hacivat Karagöz, meddah, afl klar at fl yor, tahta bacak, atefl yutan adam, illüzyon gösterileri, fas l dinletisi ile coflkulu geçen etkinliklere Çi li halk da yo- un ilgi gösterdi. Son yap lan etkinlikte ise sahne alan Ege Üniversitesi Konservatuar Bölümü fas l ekibi, seslendirdi i Türk sanat müzi i eserleriyle coflkulu bir gece yaflatt. Baflkan Metin Solak n ev sahipli i yapt geceye meclis üyeleri ile muhtarlar da kat ld. Gecede yap - lan havai fiflek gösterileri de büyük bir heyecan yaflatt. Gecede Sakatlar Derne i zmir fiube Baflkan Erdem Çerçio lu katk lar ndan dolay Baflkan Metin Solak a teflekkür plaketi verirken, çocuklar da yapt klar resmi Baflkan Solak a hediye ettiler. Nostalji gecesine kat lan halka ücretsiz dondurma ve macun flekeri da t l rken, gece birbirinden de erli hediyelerin da t ld çekilifl ile sona erdi. Çi li stasyonalt mahallesinde hizmet veren mevcut belediye flantiye binas n n yetersiz kalmas nedeniyle, U ur Mumcu Mahallesi nde içinde idari binalar n yan s ra yemekhanesi, soyunma odalar, toplant salonu, dufllar bulunan yeni flantiye tesisi planland. 16 bin 500 metrekarelik alanda yap lacak tesisinin çevresinde mahalleye hizmet verecek bir pazaryeri kurulacak. Spor tesisi bulunmayan mahalle ayr ca yeni spor tesislerine kavuflacak. Bölgede ayr ca yeflil alan ve park da yap larak halk n hizmetine sunulacak. Bir y l içinde hizmete haz r gelecek flantiye binas nda fen, temizlik ve park ve bahçeler müdürlüklerinin birimleri bulunacak. fiantiye alan nda araç bak m üniteleri, konteyner, bank gibi malzemelerin üretim atölyeleri de olacak. Ayr ca tüm iflçilerin ihtiyaçlar n n karfl lanabilece i bir bina yap lacak ve binada yemekhane, fitness salonu, dufllar, soyunma odalar, çay oca, toplant salonu, doktor, berber ve sendika odalar bulunacak. Aç k havada ise kamelyalar ve tüm hizmet araçlar için park alan olacak.

8 8 9 A ustos 2011 Röportaj Izmir Büyükflehir i bize vermeye haz r Referandumdan sonra Ömür Kabak tan boflalan Ak Parti zmir l Baflkanl koltu una Baflbakan Tayyip Erdo an taraf ndan atanan, partisi aç s ndan baflar l bir seçim dönemi geçiren Ömer Cihat Akay la, yazar m z Gönül Soyo ul konufltu Röportaj: Gönül SOYO UL Akay ın hayatında güvendiği iki şey ne? Kendinize ne kadar güveniyorsunuz Gönül Han m, hayatta iki fleyime çok güvendim. Bir teflkilatç l k özelli ime, bir de esnafl k, pazarlama özelli ime. Esnafl m Bit Pazar ndan geliyor, teflkilatç l m gençli imden beri görev alm fl oldu- um gerek siyasi parti, gerek sivil toplum örgütlerinde yapm fl oldu um çal flmalardan Benim için mesela çok güzeldi staj demeyeyim de ustal k çal flmas yd MÜS AD taki dönemim. MÜS AD n 92 y l nda zmir de, zmir gibi bir yerde kurulmas ve MÜS AD zmir de hiç baflar l olamaz denmesine ra men, genel merkezden sonra Türkiye nin en baflar l ikinci flubesine, o zamanki say yla 210 üyeye ulaflmas, bu benim zmir de teflkilatç l k aç s ndan yapm fl oldu um bir zirveydi, kendimi bu aç dan teflkilatç l k noktas nda yeterli gördüm. Pazarlama noktas nda da Çok tabanda olan bir flirketi al p da üç senede Türkiye nin en büyük firmas haline pazarlama noktas nda getirmem, bu da benim pazarlama alan ndaki baflar md r. ki özelli ime oldum olas güvenirim. AK Parti nin zmir deki seçim sonuçlar bu iki özelli inize dayanarak m al nd yani? Pazarlamac özelli i fludur, insanlarla birebir diyalog kurma özelli i verir insana, s cak temast r. nsanlar n elini tutmak, hatta elini tutarken ikinci elinizi de elinin üzerine koymak veya s rt n s vazlamak, ne bileyim bazen yana na dokunmak, insanlarda çok fazla etki b rak yor. Bu pazarlamac l ktan gelen yan m. Teflkilatç l k noktas nda da geçmifl y llardaki alm fl oldu um tecrübelerle ne yapmam gerekti ini, insanlara görev verirken nelere dikkat etmem gerekti ini, verdi im görevleri takip ederken ne yapmam, nas l takip etmem gerekti- ini biliyordum. Teflkilatç l kta önemli olan, do ru zamanda, do ru yerde, do ru insanlar görevlendirebilmektir zaten. Bir de teflkilatç l kta ben fluna dikkat ettim, bir insan bir görevde daima tutmayacaks n z, o insan n yerine birini yetifltireceksiniz. Ben mesela kendim için de bunu düflünürüm. Mesela yönetici s - n f ndaki arkadafllar m z n en büyük dezavantaj, kendilerinin yerine insan yetifltirememesidir. Yani ben olmazsam olmaz zihniyeti var ya, onu y kmak laz m asl nda. Onun için ben flu anda Ak Parti içinde birkaç arkadafl m, il baflkanl yapabilecek flekilde haz rl yorum. Genelde insanlar tam tersini yaparlar, hele politikada. Zay f, yönetebilece i insanlarla çal flmay tercih ederler. Böylece, kendilerinin hep flahane/biricik olarak hat rlanaca n düflünürler yaz k ki Beraber çal flt n z insanlardan ikinci veya üçüncü insanlar çok güçlü veya çok mükemmel olmazlarsa, siz o zaman tek bafl na kal rs n z. Siz varsan z Teşkilatçılıkta ben şuna dikkat ettim, bir insanı bir görevde daima tutmayacaksınız o teflkilat olur, siz olmad n z zaman o teflkilat tamamen y k l r. Bu da teflkilatlara verebilece iniz en büyük haks zl kt r. Böyle bir fley yapmaya hakk m z yok. Gerçek liderler kendileriyle beraber çal flacak insanlar da oluflturmak zorundad rlar. Ben flu intibaya hiçbir zaman kap lmad m. Ben bugün gelmezsem veya bu görevi bugün yapmazsam benim yerime kimin yapaca n hiçbir zaman düflünmemiflimdir. Mutlaka birisi gelir ve o görevi sizin yerinize doldurur; ama do ru insan o göreve getirebilmek önemlidir. Güçlü yard mc lar n alt n z oyabilece i, koltuktan kayd raca kayg s n /kuflkusunu pek çok yönetici gibi, siz niye duymuyorsunuz? Ben hiç öyle bir fley düflünmedim hayat m boyunca. Yani MÜS AD ta da flube baflkanl yapt m dönemde de düflünmedim. Hep yan n zda fikir olarak, ilim olarak, zaman olarak veya madden güçlü insanlarla beraber olursan z, yönetiminiz güçlü olur. Bir teflkilatta tek bafl n za bir fley yap yorsan z, o teflkilat gitmez zaten. Ben mesela il yönetimini olufltururken yaklafl k 400 kifliyle teke tek görüfltüm. cv lerini okudum, bir elemeye tabii tuttum önce. Sonra birebir oturdum insanlarla, elektrik alabilir miyim alamaz m y m diye bakt m. Elini tutuyorsun, o s cakl hissedebiliyorsun veya o s cakl k al yor senden. Benim 4 tane kriterim vard. Birincisi akli, yani bana ak l üretecek; ikincisi nakli, üretti i bu fikri nakledebilecek; üçüncüsü vakti, teflkilata zaman ay racak. Dördüncü flart m da maddi durumu güçlü olacak. Bu dört kriteri arkadafllar mda arad m. Bunlar n dördünü bir arada bulunduran yönetim kurulu üyelerini oluflturmaya çal flt m. Mükemmel yönetimi buldunuz mu peki? Teflkilat n dört befl sene d flar s nda kald m için, alm fl oldu um arkadafllarla ilgili intibalar m zamanla pekiflti. Yani flu anda daha mükemmel bir yönetim yapabilirdim. O günkü konjonktürde, benden evvel görev yapan arkadafllar n da yeniden yönetimde görev almas n Genel Merkezim benden istemiflti; ben en son listemi onaylat p Ankara dan gelirken bakt m, bu listeden 20 arkadaflla e er bu seçimi geçirebilirsem, çok baflar l olurum dedim. Ve Nitekim, o 20 arkadaflla seçimi götürdüm. Yani 30 arkadafl m n yönetimde sadece isimleri vard. Al nmazlar m flimdi böyle dedi iniz için? Do rusu bu ama. Hande Han m bizim SKM mizde (Seçim Koordinasyon Merkezi) görevliydi, görev verdi i 20 arkadafl n yan na bir 21 inciyi bulamazd. Ve görev verdi iniz insanlar da görevini yap yordu. O geri kalan insanlar görev veriyorsunuz, gitmiyor görev yerine. Teflkilatç l k bir bütündür, herkes beraber belki daha baflar l olacakt k, daha güzel sonuç alacakt k. Nargile bahane, sohbet şahane nciralt nda bir çay bahçesi. T kl m t kl m dolu. K zl erkekli gençler, aileler, çocuklar. Kimi çay kahve içiyor, kimi çekirdek çitliyor, meyve yiyor, kimi de bizim gibi meyve aromal nargilelerini fokurdat yor. Bir iki kez denemiflli im vard ama?bir nargile=yüz sigara? diyen uzmanlar yüzünden tiryakili i reddettim. Ömer Bey de tiryaki de il, arada s rada tüttürmek hofluma gidiyor, hele elmal s n diyor. Gerçi sorular m yüzünden pek rahat tüttürdü ü söylenemez ama en az ndan maksat yerine geldi. Nargile bahane, sohbet flahane oldu AKP zmir l Baflkan Ömer Cihat Akay la konufluyordum telefonda. Röportaj için aram fl, bulamam flt m. Sonra o dönmüfltü. Karfl l kl nezaket sözcüklerinden, biraz karfl l kl tak lmadan sonra sadede geldim. Sizinle röportaj yapmak istiyorum dedim. Hay hay dedi, hemen yapal m. Ama flimdi siz oruçsunuzdur ve benim geçmiflte eski baflkan n zla oruçluyken yapt m röportajdan kötü bir hat ram var. fiimdi bir de sizle kap flmayal m! dedim. Yok yok, merak etmeyin dedi, arkas ndan Haydi sizi nargile içmeye götüreyim iftardan sonra. nciralt nda çok güzel bir bahçe var, hem nargile içeriz hem sohbet ederiz, ne dersiniz? diye sordu. Saniyeler içinde Akay dan önceki il baflkanlar gözümün önünden h zla geçti, z nk diye durdum. Yine de o flaflk nl kla ne olur ne olmaz vazgeçiverir ata yla, ikiletmeden tamam dedim. Ayn akflam nciralt nda çay bahçesinde oturduk; nargile, çay, kahve eflli inde uzun uzun konufltuk. Ak Parti nin zmir de yükseliflinden hiç de mutlu olmayan biri olarak öncelikle flunu itiraf etmeliyim ki; Ömer Cihat Akay, AKP için, büyük flans. Zira o, bildi iniz zmirli. S cak, esprili, keyifli ve harbi. Enerjisini, heyecan n an nda karfl s ndaki geçiren, en önemlisi de dinleyen biri. Karfl l kl nargile fokurdatt k, eni konu siyaset/ zmir/akp/seçim kaynatt k. Dört saat nas l geçti, saat gece 2 yi nas l bulduk, anlamad k. Bu röportajda, belki bammm diye vuracak bir söz yok. Ama herkese dokunacak, çok incelikli, pek çok mesaj var. zmir le ilgili, 30 ay sonra yap lacak yerel seçimlerle ilgili, pek çok detay var. En önemlisi de okumas n bilirlerse, CHP lileri yak ndan ilgilendiren, iyi analiz edilmesi gereken önemli aç klamalar var. Kimse yo urdum ekfli demez ama Bence, bu söyleflide alt çizilecek, ders al nacak çok cümle var. GÖNÜL SOYO UL: Uzun bir süre aktif siyasete ara verdiniz, do ru mu? ÖMER C HAT AKAY: 4 sene ara verdim te Ak Parti Konak lçe yönetiminden ayr ld m. Sonras nda? Kenarda bekledim Gücenmedim küsmedim kimseye ama ortam, benim o günlerde Ak Parti de görev yapmamam gerekti i noktas ndayd. htiyaç oldu unda göreve haz r olabilece imi kendime hissettirmek için, biraz da kendime Türkiye?yi tan ma aç s ndan zaman ay rd m. Bu befl y ll k süreçte de Türkiye?yi gezme f rsat buldum. Ama yine siyaseti yak ndan takip ettim, amatörce. Böyle profesyonel olarak gerekti i yerlerde, zamanlarda ise oldum da Büyükflehir Belediye Baflkan aday aday olan bir arkadafl - m za Mustafa Alt nok a yaklafl k 3 ay dan flmanl k yapm flt m. Olmay nca, biz yine köflemize çekildik. Bu arada tabii zmir?de gerek 2009 seçimlerinden sonra oluflan siyasi konjonktürde Ak Parti?nin yerel yönetimlerdeki baflar s z seçim sonuçlar, akabinde atanan il baflkan ile ilgili geçmiflte edindi im baz bilgiler, dost çevresinden ald m intibalarla; yönetimin çok baflar l olamayaca fleklinde bir kanaat vard bende. çimden dedim ki?bu görev eninde sonunda bize gelecek.? Bu duyguyu size hissettiren, bu kadar net olarak bu görev eninde sonunda bize gelecek dedirten neydi? Yani bir öncesi mutlaka vard r, durup dururken böyle fleyler söylemez insanlar 2001 in 8 Eylül günü, çok iyi hat rl yorum, Ankara?dan gelen o zaman kuruculardan Say n Eyüp Fatsa, Ramazan Toprak, Tamer Yi it, zmir?de il baflkan aray fl nda benimle de görüflmüfllerdi, o gün bana il baflkanl teklif edildi i zaman kendimi madden ve manen bu ifle haz r hissetmedi imi söylemifltim. Ama?iyi bir il baflkan yla bu göreve baflkan yard mc s olarak devam edebilirim?i o gün gelen arkadafllara ifade etmifltim. O gün bana çok enteresan bir fley söylemiflti gelen arkadafllar, hem Abdullah Bey, hem Tayyip Bey, hem Bülent Bey in benim zmir?de bu ifli yapabilece imi, il baflkan olursam, baflar l olabilece imi ifade etmifllerdi. Ama insan bir göreve kendini haz r hissederse talip olabilir. O gün ben kendimi haz r hissetmemifltim. Yani, haydi ben bu göreve atlayay m diye bir düflüncem yoktu. lginç Niye acaba? Kendinizi yoklam fls n zd r mutlaka o teklifi al nca. ç dünyan z ne dedi size? Siyaseten kendimi yetersiz görmedim o günler için. Ömer Cihat Akay la İZMİR üzerine... Bu s cak sohbette; Ak Parti zmir l Baflkan Ömer Cihat Akay Ak Parti yle siyasete nas l bafllad ndan, siyasete nas l/neden ara verdi- inden seçimlere, teflkilata, zmir in flifrelerine, 200 bin kiflilik k r lma noktas zmir mitingine ve gelecek yerel seçimde neler olabilece ine kadar pek çok soruya dobra cevaplar verdi. Ak Parti nin l Baflkan ol teklifini ne zaman ald, niçin reddetti? Konak lçe yönetimindeyken, yönetimden niçin uzaklaflt r ld? Hayat nda güvendi i iki fley ne? Siyasette çal flaca insanlarda arad dört kriter neler? Ticarette biliyorsunuz Türkiye 2001 de bir kriz yaflam flt. O krizde ticareten bir zarara u ram flt m, s k nt çekmifltim. O s k nt n n üzerine siyaseten bir fley yapabilece ime, kendi kendime inanmam flt m. Ticaretteki s k nt lar n z, siyasete de yans yabilir. Sonuçta yeni kurulan bir parti, o parti sizinle birlikte bafllayacak; s k nt lar n z belki siyasetinize yans r, daha ilk baflka böyle olumsuz bir ortam oluflursa zmir de, Ak Parti için çok verimli olamayaca kanaati vard, o yüzden talip olmad m. Siyaset yapacak insanlar n madden kafas n n rahat olmas m gerekiyor? Kesinlikle do ru söylüyorsunuz. Maddi anlamda kendini s k nt da hissedebilen insan, siyasetini mi düflünecek, akflam evine götürece i ekme in paras n m diye bir düflünce vard r. Ha, buradan paras olmayan siyaset yapmaz diye bir anlam ç kmaz ama genelde kanaat budur; madden kendisini rahat hissedebilen bir insan politikada da rahat olur Sonuçta bu fedakarl k isteyen bir ifltir, sabah 9 da gidiyorsunuz 12 lere kadar sürüyor çal flmalar. Allaha flükür, benim arkamda flu anda çok güzel bir ekip var, ben flu anda çekini, ödemelerini düflünen bir ifl sahibi olsam nas l bu kadar uzun mesai verebilirdim? Ben seçimden sonra ilk defa bugün fabrikaya gittim, arkadafllara flöyle bir göründüm. Devaml telefonlafl yoruz, arkadafllar ihtiyaç oldu u zaman baz fleyleri soruyorlar, dan fl yorlar. Seçimde çal flmayanlar nas l belirlendi, nas l bir ceza kesilecek? zmir deki seçim sonuçlar aras nda en çok hangi ilçeden al nan oya yan yor? Yerel seçimlerde Ak Parti nin zmir hedefi ne? CHP de ilçe belediyeler ile Büyükflehir aras ndaki gerilimi nas l yorumluyor? Yerel seçimlerde adaylar, hangi kriterlere göre belirlenecek? Büyükflehir Belediye Baflkanl na aday olmay düflünüyor mu? Yaptığım iş fedakarlık gerektiriyor.. Allaha şükür, arkamda çok güzel bir ekip var... Sa olsun ekibim de bana her konuda destek oldu, bu noktaya geldik. Siz Konak lçe yönetiminden niye ayr lm flt n z? Küsmedim dediniz ayr l rken; küsmeyi gerektirecek bir durum mu vard? O günkü flartlarda, yerel yönetimler nedeniyle listelerde boflalmalar olmufltu. Ben de yedek listeden gelmifltim oraya. O gün meclis üyesi olan arkadafllar - m zla ilgili yönetimlerde baz ileri geri laflar söylenmeye baflland. Bu da ben ve benim gibi birkaç arkadafl m za dokundu. Yani dün beraber oturdu unuz bir insan n arkas ndan böyle fleylerin söylenmesi çok uygun de il. Bu arkadafllar m z n kulaklar na gider, iflte biz olmasayd k onlar oraya gitmezlerdi, biz olmasayd k, onlar flu ifli almazlard gibi laflar Bu bizi s k nt ya soktu, üzdü. Mücadele vermeye gayret ettik, ondan sonra dedik ki, biz bir müddet yönetime gitmeyelim ama mazeret dilekçesi gönderelim. Arkadafllar flu s k nt l ortam geçelim. Mazeret dilekçesi göndermifl olmam za ra men, üç toplant sonras nda arkadafllar bizi müstafi addettiler. Yönetimden ç kartt lar, halbuki böyle bir haklar yoktu. Bizim gönderdi imiz dilekçeyi iflleme sokmayarak mazeretsiz olarak, üç toplant ya üst üste gelmemifl olarak ifllem yapm fllar, yönetimden düflürdüler. Biz de geri çekildik arkadafllarla. Fevzi Bayram, Akif Yener akl ma gelen ilk isimler. Fevzi Bayram daha sonra Konak lçeye baflkan oldu, hat rlars n z. Bize o zaman yap lan uygulama haks zd. Sa l k olsun. Ama her zaman fluna inand m, e er do ruysan z, çizginizi hiç bozmazsan z, insanlarla bu manada ileri geri kendinizi y pratacak sürece veya polemi e girmezseniz, o görev eninde sonunda sizi gelir bulur diye düflündüm. Ve ben bunu 9 sene sonra yakalad m. fiu s ralar kongrelere haz rlan yorsunuz. l kongresi ne zaman tam olarak? fiu an takvim belli de il ama flu an gençlik kollar n n kongreleri bitmek üzere. Yan lm yorsam, ramazandan sonra kad n kollar m z nki bafllayacak. Belde ve ilçelerden sonra 2012 in Nisan, May s aylar gibi de il kongresine gideriz. Bir 10 ay gibi süremiz var. Aday olacaks n z. Bu kez il yönetiminin tamam - n n çal flmas n istiyorsunuzdur san r m. Çünkü önümüzde bir yerel seçim var. 20 kiflinin çal flmas yetmez herhalde bu defa Kesinlikle do ru söylüyorsunuz. fiu anda yapaca - m z yönetimi özellikle geçmiflten ald m z bu dersle, teflkilatlar n bize vermifl oldu u raporlarla, seçim zaman çal flan, gayret eden arkadafllar m zla zaman zaman ilçelerden takviye ederek il yönetimini oluflturabilirsiniz. Kad n kollar ndan, gençlik kollar ndan takviye edece iniz insanlar olur. Yak n çevrenizden veya yönetimde hiç düflünmedi iniz ama siz yönetimi oluflturduktan sonra tan d n z çok mükemmel insanlar vard r, onlar düflünebilirsiniz yönetimde. Bunlardan milletvekili aday aday olan insanlar vard r. Aday olan insanlar n yak ndan tahlilini yapm fls n zd r, onlar düflünürsünüz yönetime. Yani bu sefer elimizdeki insan kayna ilk seferinden daha fazla. Bu aç dan daha flansl olurum diye düflünüyorum. Size rakip ç kan olur mu? Ne öngörüyorsunuz? Olabilir, gayet normal. Demokrasiye inan yorsak, gayet normal seçilme hakk olan herkesin il baflkanl na adayl n normal karfl lar m. Genel seçim sonuçlar na bakarak, kendinizi daha m flansl buluyorsunuz peki? Bak n, siyasette çok erken konuflmak do ru de il, siyaset çok uzun soluklu bir ifl. Bugünkü flartlar, bu konjonktür böyle devam ederse, yani sonuçta genel merkezinizin, Ankara n n sizin yapm fl oldu unuz çal flmalardan memnuniyeti esast r. Teflkilatlar n z n sizlerden olan memnuniyeti esast r, sonuçta teflkilatlar m ve genel merkezim bu iflte bana devam dedi i zaman,ben devam n yapar m tabii ama flu anki düflüncem, il baflkanl na inflallah seçilerek il baflkan olarak devam etmek. Adaylar hangi kriterlere göre belirlenecek? Yerel seçimlerde adaylar belirlerken ne olacak kriterleriniz? Adaylar ortaya ç kt ktan sonra teflkilat n görüflü al n r. Biz buna temayül yoklamas diyoruz. Milletvekili adaylar n belirlerken yapt k biliyorsunuz. Evet de temayül yoklamalar - na da uymuyorsunuz. Niye? Milletvekilli i seçimlerinde uymad n z. Birinci s ralar ne oldu? Daha önce de benzeri olmufltu. Do rusu sizin partinizin temayül yoklamalar na güvenmiyorum d - flar dan bakan biri olarak. kinci s rada olan, beflinci s rada olan koyduk ama. Temayülde birinci s rada ç kan birde olacak diye bir fley yok. Biz daha az sab kal y z en az ndan CHP den, di er partilerden. Demokrasiye inanıyorsak, seçilme hakkı olan herkesin il başkanlığını nor- mal karşılarım Kötünün iyisi olmak iyi bir fley de il ama. Keflke bütün partilerde gerçek bir ön seçim yap labilse, partilerin adaylar n partiye emek verenler belirleyebilse. Bizim aday belirlemede o ilçenin nabz n çok iyi tutmam z laz m. Yani Karaba lar belediyesine bir aday tespit edeceksiniz, teflkilatla beraber Karaba lar da yaflayan insanlar n da fikrini almam z laz m. Yani genifl çapl tabanda bir temayül yoklamas yapmam z laz m. Belki 5 bin kifliyle, belki 10 bin kifliyle. Karaba lar da kaç tane mahalle var? 77 mahallesi var. Gideceksiniz oran n muhtar na soracaks n z. Oradaki insanlar n kanaat önderlerine soracaks n z, oradaki hemfleri derneklerine soracaks n z. Bunlar n tabandan tespitini yapacaks n z. Tepeden inme aday getirdi iniz zaman, biz bunun Devam egedesonsoz.com da... geçmiflte çok zarar n gördük; Bayrakl da gördük, Karaba lar da gördük, Konak ta gördük. Teflkilat n oy vermedi sana. Yani teflkilat kendinden olabilecek, sahiplenebilece i insanlara çok rahatl kla oy veriyor. Biz bunu bak n milletvekilli i seçimlerinde gördük. Temayül yoklamas na birebir uyulmad ama teflkilat a rl kl oldu u için, insanlar temayülü çok fazla kaale almad lar. Yani il baflkanlar n koymasayd n z, kad n kollar, gençlik kollar baflkanlar n koymasayd n z Ankara dan iki tane daha aday koysayd - n z, insanlar kucaklayamazd sizi. Belki bu baflar y alamazd k biz. Bak n lknur Denizli, teflkilat n içinden olan bir isim de ildi ama bütün teflkilat sahip ç kt Denizli ye. Niye? zmirli birisiydi ve sivil toplumlarda zmir de söz sahibi birisiydi. SAYFA 8-9 SAYFA 8-9

9 SAYFA 10 A ustos Bornova da k yafet bayram Bornova Belediyesi Naldöken Kültür Merkezi ndeki Giysi Bankas vatandafllara bayram öncesinde ücretsiz giysi da tt. Ramazan a özel uygulama Bornova Belediyesi Giysi Bankas nda Ramazan Bayram na özel bir haz rl k da yap ld. Özellikle çocuklar için yeni giysi ve ayakkab lar ba flç vatandafllardan ve firmalardan temin edilerek raflara konuldu. Bornova Belediye Baflkan Prof. Dr. Kamil Okyay S nd r, Giysi Bankas n n bir ayda 4 bin 500 kifliye yeni giysiler da tmas n n kendisi için onur kayna oldu unu belirterek, Özellikle çocuklar n bayram coflkusunu yeni elbise ve ayakkab lar yla yaflamas bizim için tarif edilemez bir mutluluktur. Bizim kültürümüzde var olan dayan flma kültürüne belediye olarak arac l k ediyoruz. dedi. Ramazan Bayram öncesi Bornova da yaflayan dar gelirliler belediyenin Giysi Bankas ndan kendilerinin ve çocuklar n n ihtiyaçlar n karfl lad Bornova Belediyesi nin, dar gelirli vatandafllara destek olmak için açt giysi bankas ilk ay nda 7 bin parça giysi ve ayyakkab y ücretsiz da tarak 4 bin 500 kiflinin yüzünü güldürdü. Yenisinden hiçbir fark olmayan ikinci el giysilerin yan s ra hay rseverlerin ba fllar yla kullan lmam fl giysilerin de bulundu u Giysi Bankas ikinci ay na girerken, dar gelirli Bornoval lara bu kez de bayram sevincini yaflatt. Dar gelirli vatandafllar bu bayramda çocuklar n n yüzlerini güldürebilmek için Naldöken Kültür Merkezi ndeki Giysi Bankas na ak n etti. Bayram öncesinde yüzlerce giysi ihtiyaç sahiplerine ulaflt. Bornova Belediyesi nin Naldöken Kültür Merkezi nde bir ay önce açt Giysi Bankas dar gelirli yurttafllara hizmet veriyor. Bir ayl k sürede 675 aile giysi yard m ndan yararlan rken, baflka ilçelerden gelen talepler de karfl land. T pk lüks giyim ma- azalar gibi her gün raflar düzenlenen ve hafta içi her gün kap lar n açan Giysi Bankas ndan günde ortalama 35 aile ihtiyaçlar n karfl l yor. Engellilere özel hizmet Bornova Belediyesi Giysi Bankas ailelere giyim ihtiyaçlar n n yan s ra yatak, yorgan, battaniye ve hal gibi pek çok eflyay da temin ederken, engellilere sundu u ulafl m hizmetiyle de dikkat çekiyor. Giysi Bankas na gelmek istedi ini telefonla bildiren engelliler, evinden al n p ihtiyaçlar karfl land ktan sonar yine evine b rak l yor. Ayr - ca ma azadan ald klar ev eflyalar n tafl makta zorlananlar için de araçlar tahsis ediliyor. En çok çocuk elbiselerinin talep gördü ü Giysi Bankas nda ço unlukla kullan lmam fl elbiseler bulunmas na ra men, y pranmam fl, temiz, ütülü giyim ürünleri de vatandafllar n be enisine sunuluyor. Bir ayda 100 e yak n vatandafl, y pranmam fl, temiz giyim ürünlerini Giysi Bankas na ba- fllad. Ba fl yapmak isteyen yurttafllar Naldöken Kültür Merkezi ne baflvuruda bulunabiliyor. Baflvurunun ard ndan istenirse Bornova Belediyesi araçlar yla giysiler evden de al nabiliyor. Bornova Belediye Baflkan Kamil Okyay S nd r her ba flç ya özel teflekkür belgesi gönderiyor. Kapaklar engelliler için toplandı Bayrakl Belediyesi, Ramazan ay boyunca 3 iftar çad r ve 15 semt merkezinde vatandafllar n toplad klar pet flifle kapaklar n engelli vatandafllar için yürütülen Tane tane kapaklar toplayal m engelleri aflal m kampanyas için bir araya getirdi. 25 çuval dolusu kapak, Ege Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Dekan Yard mc s Prof. Dr. Nurselen Toygar öncülü ünde ç gibi büyüyen kampanya sayesinde 10 tane tekerlekli sandalyeye dönüfltü. Duyarl Bayrakl halk n n toplad klar kapaklarla al nan 10 tekerlekli sandalye için Osmangazi Hizmet Binas nda teslim töreni düzenlendi. Bayrakl Belediye Baflkan Hasan Karaba, engelli vatandafllara tekerlekli sandalyeleri eliyle teslim etti. Sosyal projelerin içindeyiz Projenin bu kadar büyümesinin muhteflem bir fley oldu unu söyleyen Bayrakl Belediye Baflkan Hasan Karaba, Geri dönüflüm olarak önemli bir katk. Ama bunun yan nda sosyal amaçla kullan lmas ayr ca önemli. Belediye olanaklar yla engelli vatandafllar m za mümkün oldu unca katk koymaya devam ediyoruz. Bu projeye destek veren Bayrakl Halk na vesile olarak katk koymam z mutluluk verici. Baflka di er sosyal amaçl kampanyalara do ru ilerlemeye devam ediyoruz diye konufltu. Ramazan ve 30 A ustos Zafer Bayramlar, ülkemize sa l k, bar fl ve mutluluk getirmesi dile iyle, tüm dostlar m za kutlu olsun... Yönetim Kurulu Ad na Baflkan Reflat Gençtürk 30 bin kişiye sıcak yemek zmir in Konak ilçesi Duatepe Mahallesi nde birlik beraberlik duygusu içerisinde yard mlaflma gelene inin gelifltirilmesi amac yla gerçeklefltirilen yard m yeme inin son gününde mahalle sakinleri bayramlaflmak için bir araya geldi. Ege-Koop Genel Baflkan Hüseyin Aslan n onur konu u olarak kat ld toplant da 2000 y l ndan bu yana Ramazan ay nda binlerce kifliye iftar yeme i verildi ini ifade eden Duatepe Mahalle Muhtar Muharrem Koç Bizlere maddi manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen, mahallemizin ve bölge insan m z n her zaman her konuda destekçisi olan gönüllerimizin Baflkan Hüseyin Aslan a sonsuz teflekkürlerimi sunar m. Her ramazan yard mseverlerin katk lar yla kurulan aflevinde da t lan yemekler fakirin umudu oluyor dedi. Yard m amaçl düzenlenen anlaml organizasyonlara her zaman destek vereceklerini belirten Ege-Koop Genel Baflkan Hüseyin Aslan, mahalle sakinlerinin kentsel dönüflüm ile ilgili taleplerinin de- erlendirilece ini belirterek, Bu yard mlaflma ile her gün bin kifliye yemek verildi. 30 bin kifli bir ay boyunca s cam yemek yedi. dedi. Ramazan ve 30 A ustos Zafer Bayramlar n n Türkiye için umut, bereket, sa l k ve mutluluk getirmesini dilerim... Sayg lar mla... Bornova Esnaf ve Sanatkarlar Odas ad na baflkan Mustafa Akkaya

10 SAYFA 11 A ustos Röportaj Güne sabah te bafllayan ve günde 5 saat uykunun kendisine yetti ini anlatan Türer, yürüttü ü çal flmalarla zmir de y llard r ihmal edilen küçükbafl yetifltiricili ine dikkat çekmeyi baflarm fl,güne sabah te bafllayan ve günde 5 saat uykunun kendisine yetti ini anlatan Türer, yürüttü ü çal flmalarla zmir de y llard r ihmal edilen küçükbafl yetifltiricili ine dikkat çekmeyi baflarm fl... Seferihisar ı seviyorum Seferihisar n önemi nedir? Seferihisar seviyorum. Buray sevmeseydim, zmir de bu ifle uygun arazilerim oldu u halde yat r m Seferihisar a yapmazd m. Zor bir araziye yat r m yapt k. Altyap s çok güçtü. Baflka yerde ifl yapmak için çok teklif geldi, gitmeyi hiç düflünmedim ben Seferihisar da yaflayaca m yat r mlar m burada yapmaya devam edece im, kendimi rahat hissetti im bir yerdeyim. Buras baharat tesislerimizle, keçi çiftli imizle, meyve bahçelerimizle tamamen bir döngü. Mesela keçilerimizden üretti imiz gübreyi meyve bahçelerimizde kullan yoruz. Buradaki aletlerimizi ihtiyac olan birimlerde kullanabiliyoruz. Personelimizi ihtiyaç olan alana kayd r yoruz. Sakin fiehir den baflar öyküsü Seferihisarl yat r mc Özer Türer küçükbafl hayvanc l kta gelece i gördü, ard ndan yurtd fl ndaki modeli uygulad ve k sa sürede ürkiye nin en büyük keçi çiftli ini kurdu... Röportaj: Erkan yigüngör Hobi olarak bafllad ve kendi keçi peynirini üretmek için bafllad küçükbafl hayvan yetifltiricili- inde Türkiye nin ufkunu açan Türer A.fi. nin sahibi Özer Türer, 3 bin keçi ve koyunuyla, ülkenin en büyük küçükbafl çiftli- ini Seferihisar da kurdu. Güne sabah te bafllayan ve günde 5 saat uykunun kendisine yetti ini anlatan Türer, yürüttü- ü çal flmalarla zmir de y llard r ihmal edilen küçükbafl yetifltiricili ine dikkat çekmeyi baflarm fl, yetifltiricili e de sayg n bir kimlik kazand rm flt r y l nda Seferihisar S ac k ta do an Özer Türer bugün Türkiye de modern saanen keçi yetifltiricili i yapmak isteyen kiflilerin ilk baflvurdu u adresi, koyun ve keçi kelimelerinin yan yana geldi inde ilk akla gelen isimlerden biridir. Türer, meslek yaflant s n, hayvanc l - n s rlar n Hürege okuyucular için paylaflt. Meslek hayat na nas l at ld n z? Ben 11 yafl ndayken S ac kta Burç restoran adl bir restoran ald babam. Askere gidene kadar orda çal flt m. Tar m ve hayvanc l k da hayat m n hep bir yerinde vard. Askerden dönüflte baharat ifline bafllad k y - l nda abimle Türer Tar m Ltd. fiti yi kurduk. 16 y l birlikte çal flt k. Türer Ltd. Sti. geçmifl y llarda ülkemizin ikinci 500 büyük firma liste s ralamas na dahil olmufl, Ticaret ve Sanayi Odalar ile, hracatç Birliklerinden çeflitli ödüllere lay k görülmüfltür y l nda bütün iflletmelerimi büyük özlem duydu- um memleketim Seferihisar a toplamak ve Seferihisar da istihdam yaratmak amac yla Türer Tar m dan ayr larak ziraat mühendisi eflim Deniz Türer ile birlikte Türer A.fi. yi kurduk. Koyun-keçi çiftli i fikri nas l do du? Biz yapılan bir işi meslek olarak görmüyoruz. Meslek haline getirirseniz başarılı olamazsınız 2001 y l nda Seferihisar da arazi ald m. Bir dikili a aç yoktu arazide. fiu an 900 dönüm sulu tar m yap yorum. Bir ev yapt k burada haftasonu kalal m diye. çimden kendi keçi peynirimizi, yo urdumuzu yapmak geçiyordu. Birkaç koyun, keçi ald m. Bu arada yurtd fl seyahatlerimiz oluyordu. Avrupa da meflhur saanen keçilerinin sütünün bol oldu u söyleniyordu. Yurtd fl nda araflt rd m. Gördüm ki bir keçiden neredeyse y lda 1 ton süt elde ediliyor. Bizim hayvanlar m z y lda litre zor veriyor. Biz burada 5 ay sa- yoruz hayvan, bir müddet sonra sütünü kesiyor. Fakat Avrupa da, Amerika da profesyonel çiftliklerde 2-3 y l boyunca bir hayvandan sa m yap yorlar. Bunda bir ifl var dedik ve araflt rmaya bafllad k. Gördük ki Türkiye çok gerilerde kalm fl, buna bir el atmak laz m dedik. Yani hobiyle bafllad - m z bu ifli sanayiye döndürdük. Bu arada 2008 y l nda 150 üyesi bulunan zmir li Dam zl k Koyun ve Keçi Yetifltiricileri Birli i ne aday oldum, yönetim kurulu baflkan oldum. 3 y ld r birlikle ilgili çal flmalar yap yorum. Bunlar iç içe girince küçükbaflla ilgili daha çok ifl oldu unu gördüm. Avrupa da ulafl lmas gereken en son yere ulaflm fllar. Sütünün miktar yla, sütünün içindeki bileflenlerle son noktaya ulaflm fllar. Bu elde ettikleri sütten iyi para kazand klar n gördüm. Bizde neden bu kadar çok para kazan lm yor diye düflündüm. Biz yap - lan bir ifli meslek olarak görmüyoruz. Konuyu meslek haline getirmezseniz baflar l olamazs n z. 6 y ld r burada slah çal flmalar yap yoruz. Malt s ve k l keçilerini, Ege Üniversitesi nden ald - m z saanen keçileri k rarak belli bir yere geldik. En sonunda Kanada dan suni tohumlamayla elde etmifl oldu- umuz tekeleri kulland k. 2-3 y l sonra da Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Avusturalya dan 50 keçi getirdi. Bu keçilerin erkeklerini Ege Üniversitesi ile yapt m z protokol çerçevesinde bu hayvanlar çiftli imize katt k. Tamamen tüm sürüyü o keçilerle slah n baflarm fl durumday z. Yani tüm hayvanlar m z onlardan birer defa do um yapt. Çiftlikteki verim nedir? Avrupa da 1000 ton hatta özel çiftliklerde 1200 litreye kadar bir keçiden süt elde edebiliyorsunuz. Bizim çiftli imizdeki tüm sürü ortalamas 650 litre. Ama ufak bir seleksiyonla bu verimi 150 litre daha rahatl kla artt rabiliriz y l nda seleksiyona girece- imizi düflünüyorum bin hayvan m z var. Türkiye nin saanen keçi projesinde geç kald n düflünüyorum. Bu hayvan ülkemizde çok rahat yetifltirebiliriz. Ekonomik olarak ine e oranla üç kat daha fazla getirisi var. Tek bir flart var slak edilmifl genetik yap s düzgün hayvan olmal d r. Bunu kafam za yazmam z laz m. Devam egedesonsoz.com da Bu hayvanlar n diflileri art k sütünü kesmiyor. Yani bizim çiftli imizde keçiler kendileri sütünü ne kesiyor ne azalt yor. Biz gebe b rakt raca m z zaman sütünü iki ay önceden kontrollü olarak sütünü azalt yoruz. Eskiden böyle de ildi. Kazlar, çiftliğin güvenlik görevlileri! Çiftlikteki kazlar n bir önemi var m? Olmaz m? Çiftli imizde organik sebze-meyve üretme flans m z çok yüksek. Mandalin, zeytin, nar, kay s var. 4 bin a aç çam f st var. Üretimin altyap s için de bahçeye ot ilac atmak istemiyorum. Kazlar da çok iyi bir ot tüketicisi. Hem de onlar n gübresinden faydalanabilece iz. Onlar için kuluçka makinesi ald k. Kazlardan da beklentim çok fazla. Hem de güvenlik anlam nda da bize yard m ediyorlar. Yabanc bir hayvan ya da bir insan girdi inde bak yorsunuz bir hareketlilik oluyor. Orada ters giden bir fley oldu unu anl yorsunuz.

11 SAYFA 12 A ustos Ci erlerimiz cay r cay r yand zmir de Seferihisar n Orhanl Köyü, Bay nd r n Alank y Köyü, Menemen in Emiralem Beldesi ve Bornova n n Ifl kkent semtindeki ormanl k alanda art arda ç kan yang nlar sonucu 411 hektar kül oldu Vali Kıraç: Yangınları tesadüfe bağlamak zor zmir de geçen sal üç farkl yerde ç kan orman yang nlar nda sabotaj ihtimalinin araflt r ld n söyleyen zmir Valisi M. Cahit K raç, Elimizde henüz maddi bir bulgu yok ama bir günde üç yang n n ç kmas n tesadüfe ba lamakta zorlan yoruz dedi. Yang nlar n artmas üzerine kamu kurum ve kurulufllar na genelge yay nlad - n ifade eden Vali K raç, Valilik genelgesinde jandarma birliklerine, orman bölge müdürlü üne, Ege de kritik 15 gün Ege Bölgesi ndeki yang nlarla mücadele eden dört orman bölge müdürü gelecek 15 günlük sürecin orman yang nlar aç s ndan en kritik dönem oldu una dikkat çekti. Uzmanlar, hava s cakl klar n n en yüksek, nem oran n n en düflük ve rüzgar n n en kuvvetli oldu u bu dönemde en küçük bir duman n bile 177 Yang n hbar hatt na bildirilmesini istedi. Ege Bölgesi nde kaymakaml klara orman yang nlar n n bafllamadan alm fl olduklar tedbirleri bir kez daha gözden geçirmelerini, halk seviyesinde bilinçlendirme çal flmalar n artt rmalar - n, gözetleme kulelerine a rl k verilmesini, yang n emarelerinin iyi takip edilmesini, ormanl k alanlarda orman teflkilat n n yang nla görevli elemanlar n n hem de güvenlik elemanlar n n gözetleme ifline a rl k vermelerini istedim. Bugünler hassas dönem dedi. afl r s caklar ve nem oran n n yüzde 20 nin alt na düflmesi orman yang nlar n n daha s k ç kmas na neden olurken saatteki h z 50 kilometreyi bulan rüzgar yang nlar n h zla yay lmas na neden oldu. Önemsiz gibi görülen bir ihbar n bile büyük bir orman yang n n önleyece ini vurgulayan ormanc - lar vatandafllar n kendilerine yard mc olmalar n istedi.k Foça da 10 gün önce terör örgütü üyelerinin orman yang n ç karmas ve flüphelilerin tutuklanmas n n ard ndan, Seferihisar, Bay nd r ve Menemen deki yang nlar n da l k alanda ve birbirine çok yak n saatlerde bafllam fl olmas sabotaj flüphesini art rd. zmir Valisi Cahit K - raç, Yang nlar n ayn anda ç kmas normal de il. Arkadafllar her yönüyle araflt r yor dedi. Orman Genel Müdür Yard mc s Nurettin Do an, Yerleflim yerinden ve tarlalardan uzakta genç bir orman n z varsa, burada kas t vard r dedi. zmir Orman Bölge Müdürü brahim Ayd n ise zmir de y lda 2 bine yak n yang n ç kar. Bu y l bin 200 yang n ç kt, bunlar n 113 ü orman yang n. Bunu 109 hektarla kapatt k. Ancak bu orman yang n çok kötü bir yerdeydi. Seferihisar da bir gün de 200 hektarl k alan zarar gördü. Yang n 20 bin hektar tehdit etti, biz çal flmalar m zla daha fazla yay lmas n önledik dedi. Seferihisar, Menemen, Ifl kkent ve Bay nd r lçeleri nde ayn anda bafllayan yang nlarda sabotaj flüphesi olma ihtimaline karfl, zmir Terörle Mücadele fiubesi ve jandarmadan özel ekip kuruldu. Toplam 30 kiflilik özel ekip, yang n sonras bölgeye giderek, köylülerle görüflüp terör örgütü flüphesini araflt rd. Ekipler, 10 gün önce yang n ç kard - gerekçesiyle tutuklanan terör örgütü üyesi 3 kiflinin, zmir de görüfltü ü kiflileri ve ba lant lar n araflt rmaya bafllad. Manisa, stanbul, Çanakkale ve zmir de art arda yaflanan orman yang nlar n n gerisinde terör örgütü PKK n n önemli ismi Dr. Bahoz kod adl Fehman Hüseyin ç kt. Dr. Bahoz un büyük zarar gördükleri s n r ötesi operasyonlar durdurmak amac yla böyle bir yola baflvurmak istedi i kendi ifadesinden anlafl l rken, terör örgütünün yan kolu TAK da yay nlad bildiriyle, sivillere ve turistlere sald raca n duyurdu. Gaziemir Belediyesi nde şok operasyon! Baflkan fienol, ani bir kararla yard mc lar n n tamam n görevden ald Kan de iflikli i flartt, dinamizm için yapt m dedi... zmir de hareketli günler yaflayan CHP li belediyelerde kadro operasyonlar sürüyor. lk olarak Karfl yaka da müdürler düzeyinde gerçeklefltirilen operasyonlar zmir Büyükflehir de 50 ye yak n bürokrat koltu undan etti. Son olarak geçen hafta Bornova da gerçeklefltirilen ve tart flmalara neden olan operasyonlar Gaziemir e de s çrad. Baflkan Halil brahim fienol, yard mc lar n n tamam n n görevine son verdi. Kimler gitti Baflkan fienol un bizzat yapt operasyonda Konak Belediyesi eski Zab ta Müdürü iken Gaziemir Belediyesi ne Baflkan Yard mc s olan Mustafa Duman gitti. Duman belediyede göçmenlerin yo unlukta yaflad Sarn ç tan sorumlu olarak görev yap yordu. Ayn zamanda harita teknikeri olan Duman, Sarn ç ta 2B arazileri, imar ve yap laflma gibi sorunlar n çözümünde 2 gün sonra gönül aldı! Geçti imiz günlerde gerçeklefltirilen kadro operasyonu ile 5 belediye baflkan yard mc s - n görevden alan Gaziemir Belediye Baflkan Halil brahim fienol, kadro revizyonunu sürdürdü. Baflkan fienol, baflkan yard mc l görevinden ald Mithat Kale ve Mustafa Duman ile müdür olarak yola devam etme karar ald. Önceki dönemde Sarn ç tan, Zab ta ve nsan Kaynaklar Müdürlü ü nden sorumlu baflkan yard mc l görevini yürüten Mustafa Duman Fen flleri Müdür vekilli ine atand. Kadrosu mar Müdürlü ü nde bulunan ve bu birimden sorumlu Baflkan Yard mc l görevini yürütürken Baflkan fienol un gazab - na u rayan Mithat Kale nin ise mar Müdürü olarak görevine devam edece i aç kland. Tenzil-i rütbe ile yeniden görevlendirilen baflkanlar üzerinden kimseyi gözden ç kartmad m mesaj veren Gaziemir Belediye Baflkan Halil brahim fienol, görevden ald di er üç belediye baflkan yard mc s na ise yeni kadroda görev vermedi. Arif Esen in fienol yan s ra, siyasi baflkan yard mc lar Savafl Kapucu ve Mehmet Maraba da herhangi bir birimde görevlendirilmedi. Kapucu ve Maraba n n yerine, meclis üyeleri Önder Keskin ve Refik Zenginobuz un isimlerinin ön plana ç kt öne sürülürken, Gaziemir Belediyesi ndeki revizyonun bayram sonras da müdürler düzeyinde devam edece i belirtildi. Büyükflehir de artç flok zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu nun, bürokrat kadrsunda yapt de ifliklikler tazeli ini korurken, saray dan bir artç flok haberi daha geldi. Park Bahçeler Daire Baflkanl, Tar msal Yap lar fiube Müdürü Hülya fiahin görevden al narak düz memur yap ld. fiahin den boflalan müdürlük koltu una ayn birimde dan flman olarak görev yapan Sabri Akbaytürk atand. Hülya fiahin in, Park Bahçeler Daire Baflkan Ziya Çavdar ile bir süredir anlaflamad ve bu nedenle görevden al nm fl olabilece i öne sürüldü. Can ÖZLÜ Şenol: Operasyonlar sürecek aktif rol oynam flt. Belediyede Baflkan Yard mc s Duman ile birlikte Kültür, Sa l k ve Destek Hizmetleri Müdürlükleri nden sorumlu Baflkan yard mc l - görevini yürüten Arif Esen in de görevine son verildi. ki baflkan yard mc s ile birlikte Baflkan fienol, Konak Belediyesi nde birlikte çal flt daha önce Gaziemir de görev verdi i di- er Belediye Baflkan Yard mc s Mithat Kale yi de görevden ald. Belediyede mar Müdürlü ü görevine bakan Kale, ayn zamanda bu alandan sorumlu baflkan yard mc l görevinde bulunuyordu. Siyasiler de pay n ald Baflkan fienol un operasyonundan kadrolu baflkan yard mc lar n n d fl nda iki siyasi baflkan yard mc s da nasibini ald. Belediyenin kasas durumunda olan ve mali ifllerin tamam ile ilgilenen Siyasi Baflkan Yard mc s Savafl Kapucu da gönderildi. Kapucu, fienol un ilk baflkanl k döneminde gelen alacakl lar s raya koymufl mali yap da büyük bir düzen sa lam flt. Kapucu ile birlikte di er bir Siyasi Baflkan Yard mc s Mehmet Maraba gönderildi. Emekli asker olan Maraba n n sorumlulu unda belediyenin fen iflleri ve altyap hizmetleri bulunuyordu. Ayn zamanda belediye meclis üyesi olan iki siyasi baflkan yard mc s bundan sonra sadece meclis çal flmalar nda karar verici durumda olacak. Operasyon sürecek Listesi oldukça kabar k olan fienol un müdürlüklerde de de iflim yapaca, baz müdürlerin birimlerini de ifltirip baz lar n da k zak görevlere çekece i dile getirildi. Baflkan yard mc lar n görevden alan fienol un müdür operasyonunu önümüzdeki günlerde yapmas bekleniyor. Fatih YAPAR MUSTAFA NCE Güzelbahçe de OPERASYON DEPREMİ Baflkan nce, yerel seçimlerin ard ndan göreve getirdi i, Baflkan Yard mc s Leyla Cengiz i ani kararla görevden ald Yaz dönemi ile birlikte Büyükflehir, Karfl yaka, Bornova ve Gaziemir Belediyelerinde yaflanan kadro operasyonlar yar m adaya da s çrad. Güzelbahçe Belediye Baflkan Mustafa nce, yerel seçimlerin ard ndan sa kolu yapt meclis üyesi ve Siyasi Baflkan Yard mc s Leyla Cengiz i ani bir kararla görevden ald. Cengiz in yetkilerinin, lçe Baflkan Ednan Arslan n ricas üzerine, sekiz ay önce Avkıran: Pişmanım AVKIRAN atama ile baflkan yard mc - l görevine getirilen Mustafa Günay a devredilece i ö renildi. Belediyedeki birçok bürokratik çal flmada sorumluluk alan ve Baflkan nce nin ard ndan, belediyenin en yetkili ismi olarak ön plana ç kan Cengiz in yetkilerinin elinden al nmas belediye içindeki siyasi tart flmalar n da fitilini ateflledi. Sarmafl k Operasyonu nda tutuklanan Belediye içinde yaflanan so uk savaflta eski Belediye Baflkan Ertan Avk ran da sürece dahil oldu. Belediyenin yönetim kadrosunda hatalar yap ld n öne süren Avk ran, Güzelbahçeli vatandafllar n da durumdan flikayetçi olduklar n söyledi. CHP lçe Baflkan Ednan Arslan n da atama ve görevden alma ifllemlerinde etkin rol ald n öne süren Avk ran belediye ifllerinden siyaset ayr lmal dedi. Belediye Baflkan Mustafa nce nin, ilçenin akil adamlar - na dan flmadan faaliyet yürüttü ünü belirten Avk ran Bizler deneyimli insanlar z. Baflkan Mustafa nce, bu deneyim ve tecrübeden yaralanmak istemiyor. Cezaevindeyken Baflkan nce yi ben önerdim. Aday yap ld ve belediye baflkan seçildi. Önerdim ama önerdi ime de piflman oldum ifadelerini kulland. fiair Eflref Bulvar Emlak Kredi Konutlar B Blok No: 102 Kat: 2 D: 6 Alsancak / zmir Telefon: 0 (232) Faks: 0 (232) SMYRNA Bas n-yay n Gazetecilik Ajans Hizmetleri Ltd. fiti. ad na mtiyaz Sahibi FAHRETT N DOKAK Sorumlu Yaz iflleri Müdürü ÜM T YALDIZ KURULUfi: YIL: 4 SAYI: 53 eski belediye baflkan Ertan Avk ran n, serbest kald ktan sonra meclis üyeli ine geri dönmesi ile meclis ve bürokrasi kanad nda ayr flan cepheler, Cengiz in görevden al nmas ile daha da belirginleflti. Cengiz in gerek encümende, gerekse belediye bürokrasisinde al nan baz kararlara karfl geldi- i, bu nedenle de baflkan nce nin tepkisini çekti i iddia edildi. Can ÖZLÜ Müdürü UFUK AKÇA Görsel Yönetmen ÜM T MUTLU Muhabirler: Can Özlü - Fatih Yapar BASKI: Star Medya Yay nc l k A.fi. Gaziemir Tren st. Karfl. Eski Betontafl Tesisleri içi Gaziemir- ZM R TEL: 0 (232) BASKI TAR H : 30 A ustos 2011 Bu gazete Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir. Yay n Türü: Yerel Süreli Yay n

12 SAYFA 13 A ustos Abdül Batur, flehit ailelerini unutmad Narl dere Belediye Baflkan Abdül Batur her bayram yapt gibi bu bayramda da ilk olarak flehit ailelerini ziyaret etti. Narl dere de oturan 9 flehit ailesini evlerinde ziyaret eden Baflkan Batur, yaln z olmad klar n vurgulad 30 A ustos Zafer Bayram ve Ramazan Bayram n n bir arada olmas nedeniyle çifte bayram ziyaretinde bulunan Narl dere Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Narl dere Belediye Baflkan Abdül Batur, lçe Emniyet Müdürü Hakan Tülü Belediye meclis üyesi ve Temat Baflkan Ali R za Çakmak, flehit ailelerini ziyarette hayli duygulu anlar yaflad. Huzurevine ziyaret Bayram n birinci günü ise Narl dere Dinlenme ve Bak m Tesislerinde ikamet eden, huzurevi sakinlerini ziyaret eden Baflkan Batur, yafll lar n ellerini öptü, onlara karanfil sundu ve bayram dileklerini iletti. 30 A ustos Zafer Bayram ve Ramazan Bayram n bir arada kutland n iflaret eden Batur Her bayram oldu u gibi bu bayram da sizlerin yan nda olmak bizlere mutluluk veriyor. Sizlerin hakk n z asla ödeyemeyiz dedi.

13 SAYFA 14 A ustos Fuar da tema çevre zmir Enternasyonal Fuar, 80. y l nda, kap lar n Çevre ve Çevre Teknolojileri temas yla 8-18 Eylül 2011 tarihleri aras nda açacak Evsel at ktan, endüstriyel at a kadar, her alanda at k yönetimi, geri dönüflüm sistem ve ekipmanlar ile çevre teknolojilerindeki geliflmeleri yans tacak olan fuar, geri kazan m stratejileri ve politikalar n n tart fl laca, sürdürülebilir bir yaflam ve çevre için yaflad m z flehirleri en az düzeyde kirletmenin yollar n arayacak olan 80. EF Çevre Zirvesi ne de ev sahipli i yapacak. 80. EF Çevre Zirvesi Eylül 2011 tarihlerinde Kültürpark smet nönü Sanat Merkezi nde düzenlenecek. Fuar kat l mc lar ve ziyaretçileri düzenlenecek panellere kat lma ve konular hakk nda bilimsel olarak bilgilenme f rsat n da, zmir Enternasyonal Fuar nda bulacak. Üretici sorunlar ZFAfi 80. EF Çevre Zirvesi kapsam nda; zmir Büyükflehir Belediyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisli i Bölümü, ÇEVMER, TÜB TAK - MAM,, Çevre ve fiehircilik Bakanl l Müdürlü ü, Orman ve Su Bakanl l Müdürlü ü, ÇEVKO, Z-SU, TMMOB, Ege Orman Vakf, ZTO, Tema Vakf, Do a Derne i ve ZKA ile birlikte zirve program n akademik düzeyde olufltururken ayn zamanda son gün gerçeklefltirilecek sosyal programlarla çevrenin vazgeçilmez bir parças olan üreticilerin de sorunlar - na yer vermeyi hedefliyor.

14 SAYFA 15

15 SAYFA 16 A USTOS IZBAN YAfiINDA! Türkiye de yerel yönetim ve merkezi yönetim iflbirli inin en güzel örneklerinden olan zmir Banliyö Sistemi 1 yafl na girdi 30 A ustos 2010 tarihinde Alia a-menderes aras nda iflletmeye bafllayan zmir Banliyö Sistemi ( ZBAN), 1. yafl n kutlad. ZBAN n Çi li deki tesislerinde pasta kesilerek yap lan kutlama töreninde konuflan ZBAN Genel Müdürü Selçuk Sert, Büyükflehir Belediyesi ve TCDD aras ndaki iflbirli inin Türkiye ye örnek oldu unu söyledi. Selçuk Sert, zmir Banliyö Sistemi, Türkiye de ortak ak l, uzlafl ve hoflgörünün sembolü oldu. Merkezi yönetim ve yerel yönetim aras nda yap lan protokolle devreye al nan sistemin Türkiye de ilk kez hoflgörü kenti zmir de uygulanmas bizim övünç kayna m zd r dedi. Selçuk Sert ayr ca, hatt n Torbal ya kadar uzat lmas için Büyükflehir Belediyesi ile TCDD aras nda protokol imzaland n ve somut çal flmalar n bafllat ld n söyledi. Sert, hatt n Bergama Selçuk ilçelerine uzat lmas için ise fizibilite çal flmalar n n sürdürüldü ü bilgisini verdi. Badem e suni mağara Marmaris in Karacasö üt köyündeki Deniz Canl lar Rehabilitasyon Merkezi nde bir aç k deniz havuzunda tutulan Fok Badem i su alt ma aralar na yönlendirmek amac yla 4 metre çap nda suni ma ara yap ld bildirildi. Sualt Araflt rmalar Derne i (SAD) Yönetim Kurulu Baflkan Cem Orkun K raç, 40 metre çap ndaki büyük havuzun içine yeni bir platform koyuldu una de indi ve devam etti: Burada amac m z Badem i insanlardan uzak tutmak ve do aya adaptasyonuna yard mc olmak, olabilecek en iyi koflullar sa lamak. Araç filosu artacak Araç filosunu artt rmak için çal flmalar n sürdü ü bilgisini veren ZBAN Genel Müdür Yard mc s Sönmez Alev ise artan talebi karfl lamak için TCDD den 10 set arac n kiraland n söyledi. Mevcut 33 olan say n n kiral klarla birlikte 43 e ulaflt n belirten Sönmez Alev, Devam eden ihale çal flmalar m z neticelenince 40 set daha araç alarak araç filosunu 73 e ç karmay hedefliyoruz dedi. Alia a Menderes banliyö hatt n n aktarmal ulafl m aç s ndan önemine de inen Sönmez Alev, bu kapsamda Halkap nar baflta olmak üzere aktarma merkezlerinin önemine de indi. Aktar lan yolcu say s n n fazla olmas nedeniyle Halkap nar Aktarma Merkezi nde bazen s k fl kl klar yafland na de inen Alev, Halkap nar rahatlatmak için Hilal stasyonu na yeni bir aktarma merkezi kuraca z. Bu da aktarma süresini dakika kadar k saltacak ve Halkap nar daki yükü azaltacak. dedi. Sörfün kraliçesi Vietnam yolcusu Rüzgar sörfünü Türkiye ye tan tan ve sevdiren eski manken Ça la Kubat, bir yandan Çeflme Alaçat da açt Ça la Kubat Windsurf Academy ile yeni flampiyonlar yetifltiriyor, bir yandan da Dünya fiampiyonas na haz rlan yor. Ça la Kubat, bu y l aral k ay nda 45 günlük bir kamp için de Vietnam a gidece ini söyledi.! Ça la Kubat, geçen haziran ay nda Alaçat da açt Ça la Kubat Windsurf Academy ile yeni flampiyonlar yetifltiriyor. Dünya ve Türkiye fiampiyonas nda bu y l A ao lu ve Pegasus un sponsorlu unda yar flan Kubat, 7 den 70 e herkese befl e itmeniyle ders verirken, oldukça mutlu oldu u gözleniyor.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz.

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz. ĐŞKURLULARIN BĐLGĐLERĐ, ŞĐFRELERĐ HERKESE AÇIK ( BEDAVA SMS GÖNDERME SĐTESĐ YAZI SONUNDADIR ) Merhaba, bu bilgilendirici yazıda sizlere ĐŞKURa kayıtlı olanların şifrelerine, kişisel bilgilerine başkalarının

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor.

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Etkili letiflim Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Resim ve bafll n iki görevi vard r: Okuyucuyu durdurmak ve mesaj n gerisini okutmak. Reklam n z n amac ürünü satmak de il vermek

Detaylı

DOSTLUK KÖPRÜLERİ KURULUYOR

DOSTLUK KÖPRÜLERİ KURULUYOR DOSTLUK KÖPRÜLERİ KURULUYOR KİMSE YOK MU DERNEĞİ 7 KITADA, 100E YAKIN ÜLKEDE 81 İLDE 300 BİN AİLENİN YÜZÜ GÜLECEK KURBANDA YENİ DOSTLUK KÖPRÜLERİ KURULACAK Kimse Yok Mu Derneği bu yıl Türkiye de 81 ilde,

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU

ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU nsanl çinizdeki Güçle Kucaklay n Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter: 1980 TC Dernek: 41.03.036 Çarflamba/Wednesday,

Detaylı

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti SPoD LGBTİ ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle Şubat 2013 ten itibaren düzenlenen Trans Terapi Toplantıları nın on beşincisi

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında.

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında. Cazkolik.com "Jazz"lı Gündem Jazzlı Gündem Türkiye idealist, heyecanlı ve pırıl pırıl insanlardan oluşan bir ekibin hazırladığı yeni bir caz festivali kazandı. Burak Sülünbaz Cazkolik için izledi ve yazdı.

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı