Bayram coflkusu. ZM R DE Seferihisar n Orhanl Köyü, Bay nd r n Alank y Köyü, Menemen in

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bayram coflkusu. ZM R DE Seferihisar n Orhanl Köyü, Bay nd r n Alank y Köyü, Menemen in"

Transkript

1 SAYFA 01 Aziz Kocaoğlu sert konuştu Baflkan, persoeliyle bayramlaflma töreninde içini döktü Baflkan Aziz Kocao lu, belediye personeliyle bayramlaflma töreninde sert ç kt. Belediyede dedikodular n artt n, sa a sola evrak gönderenlerin bulundu unu dile getiren Baflkan, çal flmayan gider mesaj verdi. 6 da Başkanlar mini zirvede kapıştı SIKLAfiAN müfettifl denetimlerini masaya yat rmak üzere yap lan belediye baflkanlar toplant s nda tart flma ç kt. Baflkan Kocao lu ile yaflanan s k nt lar n çözülmedi ini hat rlatan Çi li Belediye Baflkan Metin Solak ile Gizli toplant lar partiyi y prat r diyen Çalkaya aras nda sözlü at flma yafland. 6 da A USTOS 2011 Akay la İzmir üzerine 40 Kr. Gönül Soyo ul sordu, Ak Parti zmir l Baflkan yan tlad REFERANDUMDAN sonra Ak Parti zmir l Baflkanl - koltu una bizzat Baflbakan taraf ndan atanan, partisi aç s ndan baflar l bir seçim dönemi geçiren Ömer Cihat Akay la, yazar m z Gönül Soyo ul konufltu. Sorular dobra dobra cevapland rd BU sohbette Akay, AKP ile siyasete nas l bafllad ndan, siyasete nas l/neden ara verdi inden seçimlere, zmir in flifrelerine ve gelecek yerel seçimde neler olabilece ine kadar pek çok soruya dobra cevaplar verdi. 8-9 da Bayram coflkusu AKP Kaya Termal de CHP ise Kent Arflivi nde biraraya geldi 30 A ustos Zafer ve Ramazan Bayram, siyasi partilerin zmir il merkezlerinde de kutland. AK Parti nin bayramlaflma töreni Kaya Termal Otel de yap ld. L Baflkan Tacettin Bay r' n ev sahipli inde, Kent Arflivi ve Müzesi Bahçesinde gerçeklefltirilen CHP nin kutlama törenine Belediiye Baflkanlar, ilçe baflkanlar, milletvekilleri, ile çok say da partili kat ld. 5 te İZBAN 1 yaşına girdi ZM R Büyükflehir Belediyesi ile TCDD ortakl nda kurulan zmir Banliyö Sistemi 1 yafl na girdi. Bu kapsamda, çi li tesislerinde pasta kasilerek kutlama yap ld. 16 da Meles ve Arap bitti, sıra Manda Deresi ne geldi Ciğerlerimiz yandı! Ramazan Şenliği bayram gibiydi KONAK TA, Güzelyal Park nda ramazan boyunca iftar saatinden sonra gerçeklefltirilen etkinliklerde, vatandafllar e lenceye doydu. 4 te DERELER k fla haz rlayan zmir Büyükflehir Belediyesi, Meles ve Arap derelerinden sonra Manda Deresi nde de temizlik çal flmalar na bafllad. YAKLAfiIK 40 bin ton balç k malzeme ç kararak Meles ve Arap derelerini temizleyen ekipler, çal flmalar en k sa sürede tamamlamay planlad. 5 te ZM R DE Seferihisar n Orhanl Köyü, Bay nd r n Alank y Köyü, Menemen in Emiralem Beldesi ve Bornova n n Ifl kkent semtindeki ormanl k alanda art arda ç kan yang nlar sonucu 411 hektar kül oldu. 12 de Sakin Şehir den bir başarı öyküsü KEND keçi peynirini üretmek için bafllad - küçükbafl hayvan yetifltiricili inde Türkiye nin ufkunu açan Özer Türer, 3 bin keçi ve koyunuyla, ülkenin en büyük küçükbafl çiftli ini Seferihisar da kurdu. 11 de Grev bitti ama öfke dinmedi Greve giden ZFAfi çal flanlar, Baflkan Kocao lu nun mahkeme hamlesi ile yeniden iflbafl yapt. ZM R Büyükflehir Belediyesi ile ZFAfi iflçilerinin aras nda sürdürülen toplu sözleflme görüflmelerinin t kanmas sonucu, iflçilerin örgütlü bulundu u Sosyal- fl Sendikas grev karar alm fl, hafta bafl ndan itibaren çal flmalar durdurulmufltu. Mahkeme karar yla BAfiKAN Kocao lu da 1. fl Mahkemesi ne baflvurmufl, grevi k rmay baflarm flt. ki günlük grevin ard ndan iflçiler yeniden mesaiye bafllad. Siyah k yafetler giyerek karar protesto eden çal flanlar n Kocao lu na duyduklar öfke ise dinmedi. 6 da Başkan Cevat Durak muhtarlarla buluştu 2 Kürüm huzurevinde iftar yaptı Dansın kralları İzmir e geliyor KARfiIYAKA Belediyesi ile Dünya Dans Konseyi nin üç y ld r ortaklafla düzenledi i zmir Uluslar aras Dans Festivali bu y l Eylül tarihleri aras nda gerçekleflecek. 2 de Neler olmuyor ki! Fahrettin Dokak 3 te Buca nas l parlayan y ld z olacak? Gönül Soyo ul 5 te Kocao lu yla iftardan sabaha! Ümit Yald z 6 da ki ilçe, iki flok operasyon GÜZELBAHÇE Belediye Baflkan Mustafa nce, yerel seçimlerin ard ndan göreve getirdi i, Yard mc s Leyla Cengiz i görevden ald. GAZ EM R Belediye Baflkan Halil brahim fienol ise, ani bir kararla yard mc lar n n tamam n görevden ald. 12 de KARABA LAR Belediye Baflkan S tk Kürüm, Ramazan n son haftas nda Dr. Kemal Tar m Dinleme ve Yafll Bak mevi sakinleriyle iftar yeme- inde bulufltu. Baflkan Kürüm, huzurevi sakinlerinin ellerini öptü, foto raflar çektirdi. 7 de Başkan Batur şehit aileleriyle NARLIDERE Belediye Baflkan Abdül Batur bu bayramda da ilk olarak flehit ailelerini ziyaret etti. Dokuz flehit ailesini ziyaret eden Batur, yaln z olmad klar n vurgulad. 13 te

2 SAYFA 02 A ustos Dans n krallar Izmir e geliyor Karfl yaka Belediyesi ile Dünya Dans Konseyi nin geleneksel olarak üç y ld r ortaklafla düzenledi i zmir Uluslar aras Dans Festivali bu y l Eylül tarihleri aras nda gerçekleflecek Karfl yaka Belediyesi 3. zmir Uluslararas Dans Festivali, WDSF 2011 Uluslararas Latin Danslar fiampiyonas na da ev sahipli i yapacak. Karfl yaka Belediye Baflkan Cevat Durak ve Festival Komitesi Baflkan Erol Yarafl, birlikte bir bas n toplant s düzenleyerek, zmir i marka kent yapaca z dedi. Yirmiye yak n farkl ülkeden, s n f nda en iyi derecelere sahip dansç lar n kat laca festival üç gün sürecek. Marka kent olma yolunda ilerleyen zmir i dünyaya tan tmaya amaçlayan festivali, Maviflehir Kapal Spor Salonu nda binlerce, ekranlar bafl nda ise milyonlarca dans sever takip edecek. Tüm etkinliklerin ücretsiz gerçeklefltirilece i festivalin final gününde, dünyaca ünlü dans grubu Kodrianka sahne alarak sanatseverlere doyumsuz bir gece yaflatacak. lk gün kortej ile bafllayacak olan festivalin büyük finali Kral TV ekranlar ndan da naklen yay nlanacak. zmir marka kent olacak Festivalin ev sahipli ini yapacak olan Karfl yaka Belediye Baflkan Cevat Durak, gerçeklefltirdikleri festival ve organizasyonlar ile zmir i bir marka kent haline getirmek istediklerini söyledi. Dans festivalinin kente örnek olmas gerekti ini belirten Durak zmir kalk nacaksa Karfl yaka da üzerine düfleni yapmal. zmir in parlayan y ld z olarak bu anlay fl ile yola ç kt k. Sanat ad na eflsiz güzelliklerle dolu bir festival olmas n arzu ediyorum. En büyük deste i Karfl yaka halk ndan alaca z. Tüm etkinlikleri ücretsiz olarak sunaca z dedi. Festivale büyük ilgi var Festival Komitesi Baflkan Erol Yarafl ise 2009 y l nda yola ç kt m zda zmir i, dans konusunda, dünyan n tan nm fl illeri aras na sokmay hedefledik. K sa sürede bunu baflard k. fiimdiden 15 ülkenin kat l m na ulaflt k. Bu say, festival tarihine kadar 24 e ç kabilir. Gösterilen ilgiden son derece memnunuz. zmir i marka kent yapmak istiyorsak, uluslar aras etkinlikleri ço altmal, dikkatleri kentin üzerine çekmeliyiz. Karfl yaka Belediyesi ile ortak yapt m z bu etkinlik sayesinde bunu k smen baflard k diye konufltu. Can ÖZLÜ Çocuklar bu fuarı çok sevecek Durak tan muhtarlara bayram ziyareti Baflkan Durak, geleneksel hale getirdi i muhtarlara bayram ziyaretini bir kez daha gerçeklefltirdi Bayram ziyaretlerini üç günde gerçeklefltiren Durak;,ilk gün Dedebafl, mbatl, Örnekköy, Zübeyde Han m, Mustafa Kemal, nönü, Cumhuriyet, fiemikler ve Yal Mahalle Muhtarlar n, ikinci gün ise Tersane, Tuna, Alaybey, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Aksoy, Atakent, Maviflehir ve Bostanl Mahalle muhtarlar n ziyaret etti. Baflkan Durak bayramlaflma s - ras nda Kad n Dan flma Merkezlerini de unutmad. Mustafa Kemal, Cumhuriyet, Yal, Alaybey, Bostanl ve Nergiz Kad n Dan flma Merkezlerini de s ras yla gezen Durak ziyaret için gitti i bayram program nda istekleri ve s - k nt lar da dinlerken, mahalle gezileri s ras nda gördü ü eksikliklerin de giderilmesini istedi. Baflkan Durak üçüncü günü de di er muhtarlar ziyaret ederek bayramlar n kutlad. Bayram tatili bafllamadan mümkün oldu u kadar çok kifliyle bir araya gelerek bayramlaflt - n belirten Karfl yaka Belediye Baflkan Cevat Durak Bayram öncesi bir haftay bayramlaflmalara ay rd m. Baz günler mahallelerde dolaflarak vatandafllar m z, baz günler de resmi görevlerde bulunan yöneticilerimizle bayramlaflma imkan bulduk. Muhtarlar m z da dolaflarak bayrama daha moralli girmeleri için görüflmeler yapt m. Bayram n herkese sa l k, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. dedi. DTO-Deniz Ticaret Odas zmir fiubesi nin sponsorlu unda organize edilen 80. EF Çocuk Kulübü Tarih ve Sanat Müzesi yan ndaki çim alanda düzenlenecek. EF süresince devam edecek olan Çocuk Kulübü, saatleri aras nda aç k olacak. 80. EF Çocuk Kulübü nde bu y l fuar n temas na uygun olarak çocuklar; çevre ve do- al yaflam n korunmas - na yönelik haz rlanan belgesellerle hem e lenecek hem de ö renmenin keyfini yaflayacak. Denizci Çocuk fienlikleri ile çeflitli oyunlar, e lenceli aktiviteler, çizgi film gösterimleri, dans gösterileri, tiyatro, skeç, animasyon ve yar flmalar düzenlenecek. Denizcilik ve deniz temizli i konulu foto raf ve resimler sergilenerek, çevre koruma temal çocuk oyunlar, DTO Çevreci Kalemler resim yar flmas, ve çevre gönüllüsü imza duvar planlanan etkinlikler aras nda yer al yor.

3 SAYFA 03 A ustos Baflkan Kocao lu gazi ve flehit aileleriyle bulufltu Neler olmuyor ki! AKP nin genel seçimlerde yüzde 50 ye yak n oy olarak yeniden hükümet olmas Türkiye nin siyasi karar nda uzun süre bir de ifliklik olmayaca n n iflareti olarak alg land. Baflbakan Erdo an n seçimin akabinde yapt balkon konuflmas nda Ortado u, Balkanlar, Orta Avrupa, Eski Sovyet bölgesindeki Türki Cumhuriyetleri ve Afrika yar madas na hitaben yapt teflekkür konuflmas da asl nda Baflbakan n sadece ülke liderli ine de il ayn zamanda dünya Müslümanlar na kapsayacak genifl bir slam kitlesinin liderli ine soyundu unun aç k bir ifadesiydi. Bu konuyu destekleyen en net mesaj ise Davos ta One Minute vakas nda vermiflti. Filistinlilerin sokaklarda Türk bayraklar ve Baflbakan Erdo an posterleri ile sevinç turlar atmas da bunun göstergesiydi. Bayram süresince televizyon, gazete ve radyolarda da bu ifadeyi kapsayan nitelikte reklam filmleri izledik. lk bak flta bayram kutlamas olarak alg lanan reklam filmini mercek alt na ald m zda yine yukar daki ifadeleri destekler nitelikte objelerin yer ald n görüyoruz. Mesela her biri yurdumuzun birer zenginli i olan farkl rk ve dinlerdeki az nl klar n yöresel k yafetleri ile rol ald - n görüyoruz. Bunun yan s ra ayn reklam filminde Türki Cumhuriyetlerdeki soydafllar m z ve Arap as ll aktörlerde kendi kültürlerini an msatan yöresel k - yafetler ile yer alm fllar. Ayr ca yine Afrikal çocuklar nda ellerinde bayram flekerleri ile bu filmde rol almas bu gerçe- in aç k bir ifadesi olarak alg lan yor. Gelelim yan bafl m zdaki komflu ülkelerin durumuna Ortado u karma kar fl k Daha önce hepimizin flahit oldu- u ve tüm detaylar ile izledi imiz filmi yeniden izliyoruz. Ayn bölgede y llar önce Irak ve Afganistan a yap lan müdahale gerekçeleri tüm ç plakl yla burada da gözler önünde. Tabii ki diktatör rejimlerin y k l p yerini halk iradesinin getirilmesi millet iradesini benimsemifl herkesin istedi i bir durum ancak operasyonlar n demokrasi ve insanl k ad na yap l yormufl gibi komik ve ak l d fl gerekçeler ile hareket edilmesi ve as l amac n gizlenmesi vicdanlar yaral yor. M s r da Mübarek, Libya da Kaddafi kaçt. Suriye de Esad direniyor, her gün onlarca vatandafl n kendi güvenlik güçlerine katlettiriyor. Bat l ülkeler yine baflrollerde ve söz konusu ülkelerde dizayn çal flmalar bafllad bile bu çal flmay da kendilerinin bizaat silahland rd sözde Muhalif Güçler ad alt nda yap yorlar. Türkiye geçmifl y llara k yasla d fl siyasette daha aktif bir tav r sergiliyor. Yeniden yap land r lacak olan Libya gibi ülkelerde söz sahibi olmak istiyor. Asl nda Libya da iç savafl en çok Türkiye yi etkilemiflti. Türk Müteahhit firmalar n n bu ülkedeki inflaat yat r mlar n ve istihdamlar nedeniyle bu sürecin uzaktan izlemesi beklenemezdi. Peki demokrasi ve adalet timsali bat l ülkelere sormazlar m? Demokrasi ve halk n refah için neden sadece petrol ve zengin maden yataklar n n bulundu u ülkelerdesiniz?... Neden bugün her gün yüzlerce çocu un açl ktan öldü ü diktatör afliret ve rejimlerin savaflt Somali, Kenya ve bunun gibi fakirlefltirilmifl co rafyada de ilsiniz? Cevab n ben vereyim. Çünkü oralarda rant ad na hiçbir fley kalmad En güzel Bayram dile i zmir Büyükflehir Belediyesi, gazi ve flehit ailelerini iftar yeme inde a rlad. Baflkan Kocao lu, Bayram n ülkemize kardefllik getirmesini, diliyorum dedi zmir Büyükflehir Belediyesi, her Ramazan da oldu u gibi yine flehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Tarihi Havagaz Fabrikas nda zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu ve efli Dr. Türkegül Kocao lu evsahipli inde düzenlenen yeme e zmir Valisi Cahit K raç ve efli Berrin K raç, Ege Ordu Komutan ad na 57. Topçu Tugay Komutan Tu general Erkan Atalay ve efli Leman Atalay, l Jandarma Komutan Kurmay Albay Fikret Kahraman ve belediye bürokratlar kat ld. Geleneksel iftar yeme inde Muharip Gaziler fiehit Dul ve Yetimleri Derne i Baflkan Mehmet Gökmen ile Türkiye Harp Malulü Gaziler fiehit Dul ve Yetimleri Derne i Baflkan Volkan Kaya, Baflkan Aziz Kocao lu na birer teflekkür plaketi sundu. Gökmen, Bizler için zaferlerle dolu kutsal bir ayda bizi bir araya getirdiniz. Onurumuzu yücelttiniz. Gönül penceremizi açt n z. Yaln z olmad - m z hissettirdiniz. fiükranlar m z sunuyoruz diye konufltu. Gökmen, zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu nun efli Dr. Türkegül Kocao lu na da teflekkür ederek çiçek takdim etti. Yemek sonras yapt k sa konuflmada bir arada olman n önemine de- inen Baflkan Aziz Kocao lu, Çocuklar n z, efllerinizi, yak nlar n z, kardefllerinizi bu ülkenin ba ms zl için feda ettiniz. Sizlerin önünde zmirliler ad na ve Türkiye Cumhuriyeti vatandafllar ad na sayg yla e iliyoruz. fiehitlerimizin ruhu flad olsun. Gazilerimize esenlik diliyorum. Ramazan Bayram n n ülkemize kardefllik getirmesini, gençlerimizin ölmemesini, gazi olmamas n diliyorum. Bütün zorluklar aflan Türk milleti, bu yaflad m z süreçteki zorluklar da aflacakt r dedi. Geri sayım başladı 9. kez düzenlenen Tarihe Sayg Yerel Koruma Ödülleri ne baflvurularda son gün 26 A ustos oldu zmir de, geçmifl uygarl klara ait mirasa hak etti i sayg n n gösterilmesi ve tarihi yap lar n korunmas n teflvik amac yla Büyükflehir Belediyesi taraf ndan düzenlenen Tarihe Sayg / Yerel Koruma Ödülleri için baflvurular, 26 A ustos Cuma günü mesai bitiminde sona erdi. Bu sene 9. kez düzenlenen yar flmaya; Tek Yap ve Tarihi Doku Ölçe inde Baflar l Koruma Uygulamalar kategorisi alt nda yer alan Basit Onar m, Esasl Onar m ve Emek dallar ile Tarihi Yap da Yaflam, Arkeolojik Sit Alanlar nda Kültür Varl klar n n Korunmas ve Sergilenmesine Yönelik Mekanlar n Oluflturulmas, Kentsel Sit Alanlar nda ve Koruma Alanlar nda Yeni Uygulama, Tarihi Çevre ve Kültür Varl klar n Koruma Dal nda Katk kategorilerinde baflvuru kabul edildi.

4 SAYFA 4 A ustos Ramazan flenli i bayram gibi! Semtevi iftarları bu yıl yine çok farklıydı Balçova Belediyesi nin 7 y ld r sürdürdü ü Semtevi ftarlar bu y l da paylaflman n ve dostlu un güzel bir örne ini sergiledi Ramazan ay haz rl klar na haftalar öncesinden camileri temizletmekle bafllayan Balçova Belediye Baflkan Mehmet Ali Çalkaya, art k geleneksel hale gelen Semtevi ftarlar ile de vatandafllarla bir araya geldi. Klasik iftar yemeklerinden birçok fark olan Semtevi ftarlar n n en önemli özelli i herkesin evinde yapt yemekle kat l yor olmas. Mahallenin de iflik sokaklar ndan gelen vatandafllar hem birbirileri ile tan fl yor hem de Baflkan Mehmet Ali Çalkaya ya sorunlar n iletiyorlar. Semtevleri arac l yla Anadolu nun paylaflma gelene inin Balçova ya ve bundan sonraki nesillere aktar ld n ifade eden Baflkan Çalkaya Her akflam bir Semtevi nde toplan yoruz. Bu sofrada zengin fakir ayr m yok. Herkes evinden getirdi ini burada bölüflüyor. Amac m z baz fleylerin paylaflarak daha çok olaca n anlatabilmek. Biz bu kültürümüzü ne pahas na olursa olsun yaflataca z. Çünkü dayan flman n ortadan kalkt zamanlarda ekonomik ve toplumsal eflitsizlikler ortaya ç k yor diye konufltu. Ramazan Ay boyunca üç bin aileye erzak yard m yap ld n da belirten Mehmet Ali Çalkaya Biz özellikle gece ve sokaklar çaprazlayarak erzaklar m z da t yoruz. Amac m z vatandafllar m z n bu yard mlar nedeniyle rencide olmas n engellemek dedi. Konak ta, Ramazan ay nda sosyal yard mlar n yan s ra nostaljik e lenceler vatandafl geçmifle götürdü Güzelyal Park nda ramazan boyunca iftar saatinden sonra gerçeklefltirilen etkinliklerde, vatandafllar e lenceye doydu. Ramazan n son haftas Geleneksel Türk Tiyatrosu nun en önemli unsuru olan Meddah gösterilerinde çeflitli hikâyeler anlat ld. Anadolu dan Dans Eden Kuklalar gösterisiyle Deniz Özgökbel, hem çocuklar hem büyükleri e lendirdi. Türk Sanat Müzi i Sanatç s Mehsem Özflimflir in verdi i konser ise izleyenlere unutulmaz saatler yaflatt. Özflimflir in seslendirdi i birbirinden güzel eserlere efllik eden seyirciler unutulmaz bir Ramazan gecesi daha yaflad. Güzelyal Park nda düzenlenen etkinlikte bölgede yaflayan yüzlerce vatandafl gönüllerince bir ramazan gecesi yaflad, doyas ya e lendi. Vatandafllar, geleneksel Ramazan e lencelerini yaflatt için Konak Belediye Baflkan Dr.Hakan Tartan a teflekkür ederek, Baflkan m z sayesinde eski Ramazanlar tekrar yafl yor ve çocuklar m za yaflat yoruz. Kendisine çok teflekkür ederiz dediler. Konakl lar, baflar l sanatç larla buluflturarak nostaljik Ramazanlar yaflatt klar n ifade eden Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan, Ramazan ay boyunca iftardan sonra vatandafllar parklarda düzenledi imiz etkinliklerde bir araya geliyorlar. Konakl hemflerilerimiz aileleriyle, komflular yla bir arada olman n keyfini yafl yorlar. Konserler ve gösterilerle eski Ramazanlar n unutulmaz tad haf zalarda tekrar canlan yor dedi. Karagöz-Hacivat, Gölge Oyunu gösterileri, fas llar ve Türkiye nin büyük kantocusu Nurhan Damc o lu nun kantolar yla renklenen Ramazan geceleri mahalle sakinlerini geçmifle götürürken bir yandan da e lendirdi.

5 SAYFA 5 A ustos Kuyumcular siftah bile yapamadan kapatıyorlar Tüm dünyada adeta uçufla geçen alt n fiyatlar, özellikle dü ün mevsiminin yafland flu günlerde hem müflteriyi hem de esnaf can ndan bezdirdi. Konuyla ilgili konuflan ve dertlerini anlatan zmir Kuyumcular Odas Baflkan Y lmaz Uça, içinde bulunduklar son iki ay n kendileri aç s ndan çok zor geçti ini belirtti. Özellikle son bir y lda ekonomik kriz söylentilerinin ve siyasi geliflmelerin alt n fiyatlar n n artt rd n yarat lan olumsuz havayla sektörün var olma mücadelesi verdi ini ifade eden Uça, Al fl veriflin en yo un olmas gereken günlerde esnaf m z günü siftahs z kapat r hale geldi. Fiyatlar n yükselmesiyle insanlar m z vitrine bakmaktan korkar hale geldi. Ramazan nedeniyle dü ünlerin olmamas da bizi kötü etkiledi diye konufltu. Uça sözlerini flöyle noktalad : Burada bize düflen görev duruflumuzu bozmamak. Adaletin, ifl ahlak - n n, sözünde durman n simgesi olan kuyumcu meslektafllar m n bu özelliklerini korumalar bizim gelecek y llara yönelik en büyük kazanc m z olacak. Birlik olarak, birbirimize kenetlenerek, dik durarak s k nt l günleri aflaca z. Erkan yigüngör Islah çal flmalar tam sürat devam ediyor Son olarak Manda Deresi nden 13 günde, suyun denize ak fl n engelleyen 20 bin tona yak n balç k malzeme ç kar ld Dereleri k fla ve yo un ya fla haz rlayan zmir Büyükflehir Belediyesi, Meles ve Arap derelerinin ard ndan Manda Deresi nde de temizlik çal flmalar na bafllad. Yaklafl k 40 bin ton balç k malzeme ç - kararak Meles ve Arap derelerini temizleyen Büyükflehir ekipleri, Manda Deresi ndeki temizlik çal flmalar n da Ramazan Bayram sona kadar tamamlamay planlad. lk olarak Bayrakl Adliyesi önünden geçen k s mda derenin içine set yaparak temizlik yap lacak bölümdeki suyu pompalarla boflaltan ekipler, ilk etapta derenin denizle bulufltu u bölümü temizledi. Derenin 3. Sanayi Sitesi içinden geçen k sm ile deniz ç k fl ndaki çal flmalar tamamland. K sa sürede temizlik çal flmalar ndan 20 bin tona yak n balç k malzeme ç kar ld. zmir Büyükflehir Belediyesi nin derenin 3 kilometrelik bölümünü kapsayan temizlik çal flmalar halen Manda Deresi nin zmir Adliyesi önündeki k sm nda devam ediyor ve bayram sonuna kadar tamamlanmas hedefleniyor. Gediz Üniversitesi nden anlamlı burs Yüzy l n felaketiyle karfl karfl ya olan Somali ye bir flefkat eli de Gediz Üniversitesi nden uzand. Bu ülkeden 10 ö renci 5 y l boyunca burslu okutulacak Lisans programlar nda 2 ö rencisinden birine burs veren Gediz Üniversitesi, e itim deste inde s n rlar aflt. ç savafl n, açl n ve kurakl n kas p kavurdu u Somali deki gençlere burs verilecek. Somalili 10 ö renci Gediz Üniversitesi nde 5 y l boyunca ücretsiz ö renim görecek. Ayr ca bar nmadan yemek ve ulafl ma tüm ihtiyaçlar karfl lanacak, psikolojik yard mda da bulunulacak. Duyarl üniversite KAVUK Yüzy l n felaketinin yafland bu ülkeye yard m eli uzatan Mütevelli Heyeti Baflkan Abdullah Kavuk, Gediz in toplumsal duyarl l a sahip bir üniversite oldu unun alt n çizdi. Kavuk, flunlar söyledi: Tüm insanl k flu an önemli bir s navdan geçiyor. Bebeklerin ve çocuklar n göz göre göre öldü ü, yetiflkinlerin çaresiz durumda oldu u bu felakete seyirci kalamay z. Gediz Üniversitesi olarak, insanl a sorumlulu umuzun gere- ini yerine getiriyoruz. Bu dram n bir daha tekrarlanmamas ya da en az kay pla atlat lmas, ancak iyi e itimli yöneticiler sayesinde olabilir. Gediz Üniversitesi nden mezun olacak Somalili gençler, ülkelerine döndüklerinde eminim ki iyi görevlere gelecek ve bu felaketten ders ç kar l p beklenen önlemlerin al nmas nda rol oynayacakt r. AK Parti ve CHP de coşkulu bayramlaşma 30 A ustos Zafer Bayram ve Ramazan Bayram, siyasi partilerin zmir il merkezlerinde de genifl kat l mlarla kutland Akay konuflmas nda; Ramazan bayram n n, tüm insanl a ve ülkemiz halk na bar fl, huzur ve mutluluk getirmesini temennisinde bulundu. Akay ayr ca 12 Haziran seçimleri ve Gündo du Mitingindeki baflar ya da de inerek Baflbakan m z n övgüsüne mazhar olan bu baflar l çal flmalardan dolay 30 ilçe teflkilat na teflekkür etti. Konuflmas nda bafllayacak delege seçimleri ve ilçe kongrelerine de de inen Akay flunlar söyledi: zmir Teflkilatlar olarak, bafllayacak delege seçimlerimiz ve ilçe kongrelerimizin hemen ard ndan, tüm yo unlu umuzu yerel seçim çal flmalar na verip, zmir e haketti i hizmetle bir an önce halk m za gereken deste i sunaca z. Bu nedenle, enerjimizi kongrelerdeki k s r çekiflmelerde de il; yerel seçimlerde zmir halk için kullanaca z. Konuflmas na teflkilat mensuplar n n ve zmirlilerin bayram n kutlayarak bafllayan Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m ise zmir e karfl olan sorumluluklar n n bundan sonra artarak devam edece ini, bunun bilincinde olduklar n söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi zmir l Örgütü de, Ramazan Bayram n coflku ve nefleyle kutlad. l Baflkan Tacettin Bay r n ev sahipli inde, Kent Arflivi ve Müzesi Bahçesinde gerçeklefltirilen kutlama törenine Belediye Baflkanlar, ilçe baflkanlar, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, kad n ve gençlik kollar üyeleri ile çok say da partili kat ld. l d fl nda bulunan zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu nun yerine, Baflkanvekili S rr Aydo- an kutlamada yer ald. Bayramlaflma törenine befl yüze yak n CHP li kat ld. Buca nas l parlayan y ld z olacak? Baflkan Aziz Kocao lu ile iftardan sahura devam eden sohbetten notlara, dün söyledi imiz gibi devam ediyoruz Gece uzundu, konuflulanlar günlerce yaz lacak kadar çeflitliydi ve Aziz Baflkan n iddial sözleri nden biri de yaflad m ilçe, Buca üzerineydi. Benim biraz da sitemli Baflkanl a ilk ad m att n z yer Bornova yd, yaflad n z yer de hala oras. O yüzden Bornova n n y ld z n z olmas n anl yorum ama biraz da Buca y görün art k sözlerim üzerine sarf etti i Önümüzdeki 2.5 y ll k dönemin parlayan y ld z Buca olacak aç klamas yani. Öncelikle Buca n n Nato kavfla giriflinden bafllay p hem Menderes, hem Mehmet Akif Caddeleri ni etkileyen, ilçe halk n y llard r can ndan bezdiren trafik sorununun, bu dönemde kesinlikle çözülece ini söyledi Kocao lu. Uçan Yol olarak bilinen, Yeflildere den girip Buca n n iç trafi ine bulaflmadan ilçeye ulafl m mümkün k lacak projenin 2012 y l nda tamamlanmas hedefleniyor. Rahmetli Pirifltina ile Cemil fieboy un baflkanl k döneminden beri gündemde olan flu anki fiirinyer Pazaryeri alan na yap lmas planlanan sosyal tesislerle ilgili proje de geçti imiz günlerde Büyükflehir den duyurulmufltu. Al flverifl merkezlerinin, sosyal tesislerin yer alaca proje sayesinde fiirinyer/buca n n (hani lafta Bat y z, zmir in ilçesiyiz ya!), nihayet Çemiflgezek ten fark olacak. Ayn zamanda bir üniversite ilçesi olan Buca, planland gibi 2013 te biterse; Balçova, Alsancak, Karfl yaka, Bornova, Konak, Gaziemir, Çi li de oturanlar gibi, -21. yüzy lda- sinemas olan ilçeler s n f na kat lacak. (Y llar önce sadece fiirinyer de 3 kapal (U ur/emek/ pek), 4 yazl k sinemaya sahip ilçenin nas l geriledi inin göstergesidir bu sinema meselesi ve de ayr bir yaz konusudur; döneriz.) En son Pirifltina döneminde yenilenen, bir dönem ilçe için cazibe merkezi olan Hasana a Bahçesi de el at lacak yerlerden. Proje aflamas nda oldu unu ve bitifl süresi olarak 2012 nin öngörüldü ünü ö reniyoruz Baflkan dan. Yeri T naztepe olarak belirlenen, ad ndan da anlafl laca üzere yafll lara/gençlere rehabilitasyona yönelik, yoksullara aç k aflevlerinin merkezi olacak, projelendirme aflamas ndaki Sosyal Yaflam Kampusu nun da 2014 seçimlerine yetifltirilmesi planlan yor. Kamulaflt rmada pek çok problemin yafland Kasaplar Meydan n n ak betini de soruyorum Aziz Kocao lu na. S T Kurulu nun baz itirazlar yla de ifltirilmifl plan n, tekrar kurulun onay na sunuldu unu, sürecin devam etti ini, bu arada meydan projesi kapsam ndaki 3 tescilli binan n restorasyonunun yap laca n ve üç binan n da sosyal amaçl olarak halk n kullan m na aç laca n ö reniyorum. Evka 1 e çok amaçl tesis, yeni rekreasyon alanlar, 2012 de bitirilecek Gürçeflme Caddesi düzenleme çal flmalar derken, her geçiflte içimi s zlatan güzergahlardan birini daha soruyorum Aziz Baflkan a. ZBAN fiirinyer stasyonu ndan bafllay p tarihi Buca Gar na kadar devam eden at l tren yolu hatt n. Ve tam da içimden geçti i gibi, oraya yap lmak istenen tramvay için TCDD ile yaz flmalar n sürdü ünü ö reniyorum. Yaz flma nedeni, o raylar n/güzergah n kullan m hakk n n TCDD de olmas. TCDD nin kullan m izni vermesi durumunda, Büyükflehir in ifli çok kolay. Çünkü haz r durumda raylar var ve raylar n çevresi y llard r zaten demir bariyerlerle çevrili durumda. ZBAN dan inip tramvaya binerek befl dakikada Buca ya gitmek hem pek haval olacak, hem de y llard r demir bariyerlere ve ölü raylarda bitmifl boy boy otlara bakmak zorunda kalan çevre ahalisi, efle/dosta Beyo lu havas atacak. Uzun sohbetteki (yaz labilecek) Buca bölümü bu kadar. Umar m, yukar da özetledi im hizmetlerin hepsini yerini getirir Aziz Kocao lu. Zaten getirmezse, Haziran seçimlerinde AKP den fark yiyen CHP nin ilçeyi almak için bu kez 38 de il, 138 y l beklemesi gerekece ini o da biliyor(dur).

6 SAYFA 6 A ustos CHP İzmir müfettiş baskısı na karşı Ümit Yald z Kocao lu yla iftardan sahura! zmir Büyükflehir le iftardayd k dün. Gönül Soyo ul ile birlikte oldukça uzun say labilecek koyu bir sohbetin taraf yd k. Neler konuflmad k ki! Büyük bölümü yaz lmayacak hatta o masada kalacak içerikte derin bir sohbet. lçe belediye baflkanlar yla yaflad sürtüflme, genel merkezle aras ndaki mesafe, önümüzdeki sürece iliflkin her türlü hedef lçe belediye baflkanlar yla aras ndaki mesele ne olacak? Bürokratlar ndan memnun mu? Kente yönelik bundan sonra hangi ad mlar atacak? Siyaseten nerede/nas l duracak? Derin sohbetin önemli bölümü dinlemekle geçti bizim için. Çünkü Baflkan Kocao lu oldukça dolmufl hatta taflm flt. Zaman zaman özel hayat ndan konularla örtüflen örnekler, Erbaa dan Bornova ya hayat yolculu undaki duruflunu anlatmaya dönük çaba Kocao lu nun duruflundan, karakterinden masadaki hiç kimsenin sorunu/kuflkusu yoktu gerçi. Ama o yine de yo urt yiyiflinin alt n s k s k çizmeyi ihmal etmedi. Kente iliflkin birkaç müjdeli haber de verdi; önümüzdeki sürece yönelik proje bombard man ndan detaylar da aktard. nönü Caddesi nin yeni yap lan evladiyelik granit kald r mlar n bile konufltuk. Taraf ma yönelik elefltirilerle bafllayan sohbetin devam nda baflkanlar krizine iliflkin soru geliyordu. F st k gibiyiz dedi Baflkan. Nas l yani Çifte kavrulmufl mu, Antep mi, yer f st m? kabilinden espriyle süren sohbetin bu bölümünü yüzeysel yan tlarla geçifltirmeye çal flsa da sorunun görünen yüzünden çok görünmeyen taraf yla ilgilendi i belliydi. syan n arkas nda kim ya da kimler var? syan n parças olanlar n bireysel talepleri ne? Sohbetin bu bölümlerinden benim ç kard m sonucu, daha sonra kaleme alaca m. Ama fluras kesin ki Kocao lu bu süreci yumuflak geçiflle atlat p, Büyükflehir ve ilçe belediyeler aras ndaki yetki sorunu/karmaflas n ortadan kald rmaya dönük yasal düzenleme girifliminden sonra çözümden yana ad mlar atacak. Ve sohbetin devam eden bölümlerinde onun a z ndan dökülmese de benim anlad m CHP Genel Merkezi yle aras ndaki mesafenin hiç kapanmad yd. En yak n göründü ü/durdu u dönemlerde bile Milletvekili listelerinin teflekkülünden, il örgütüne yönelik tasarruflara kadar genel merkezle düfltü ü pek çok açmaz vard sanki. Son iki y l nda siyasete özellikle de parti içi siyasete a rl k verdi i gerçe ini hat rlat p bundan sonraki tavr n sordu umda ise gayet rahat ve de netti. Taraf olmayaca m dedi. Kendi ilçesi Bornova daki gibi adam/flalgam sürecine girmeyece ini, kongrelerde alenen bir taraf tutmayaca n anlatt ve son iki y lda ald aç k siyasi tavr n alt nda da özel nedenlerin yatt - n savundu. Mesela Bornova kongresinde kendi ilçesinde kendisini siyaseten bo ma plan n bozmufltu. Yeni CHP sürecinde de yaflanmas gereken de iflime destek olma sorumlulu unu yerine getirmiflti. Kurultay da divan baflkan olmay seçmemifl, o günkü flartlarda tercih edilen olmufltu. Particilik yapsa da partizanl k yapm yor, ifl/ihale gibi konularda adalet duygusunu zedelemiyordu. Bu aç dan hala rozetsiz baflkand. Baykal döneminde sahne doluydu. Bize ihtiyaç yoktu. Bu dönem ihtiyaç has l oldu. Sorumlulu umuzu yerine getirdik diyen Kocao lu na seçimden hemen önce bir milletvekiliyle yaflad kavgay hat rlat p sonras nda olanlar sordu umuzda ise; Bergama da otobüse ben binmedim, Susam la yaflad m z fley y llar n birikiminin patlak vermesiydi diye yan t ald k. Ama tüm bu siyasi süreci konuflurken benim aç mdan en dikkat çekici olan, Kocao lu nun partisi için duydu u derin endifleydi. Pek çok partilinin aksine Ne olacak CHP nin hali sorusunu sorarken özelefltiri yapmas ve bu sorunun yan t n ararken bireysel taleplerinden s yr lmaya çal flmas da olumlu bir ad md benim için. zmir in zemini kay yor, AKP kap y aralad. Proje ya muru bafllatt lar. Yerel yönetimler ve CHP kavga ediyor. Kentteki alg zmir de hiçbir fleyin de iflmedi i yönünde Siz ne yap yorsunuz, ne yapacaks n z? türünden endifleli modern tabanl tespitleri dikkatle dinleyen Kocao lu, Güzel fleyler olacak, göreceksiniz diyerek giriyor söze Göreceksiniz 2014 te zmir de CHP yüzde 60 la kazanacak. En riskli ilçelerde bile bu tablo de iflmeyecek diye de devam ediyor. Hatta bir önceki dönemiyle bu dönemi karfl laflt r p manzaran n afla yukar ayn oldu unu vurgulamay da ihmal etmiyor. CHP zmir l Cumhuriyet Halk Partisi zmir l sürpriz toplant da, CHP li belediyelerin son dönemde en çok flikayet ettiklerin bar flt bayram günlerinde, bu de gündeme gelecek. Bay r, küskün- Yönetimi, Ramazan Bayram nda Baflkan Tacettin gösteriflli bir kutlama törenine imza leri müfettifl konusu masaya yat r - meselenin de art k kapanmas n ve Bay r, bayramlaflma töreni vete daha ev sahipli i yapaca n ye çal flmalar na müdahale eden mü- birlikte bayramlaflma törenine kat l m atmaya haz rlan rken, l Baflkan Tacettin Bay r ayn gün sürpriz bir da- ve isimsiz ihbar telefonlar ile beledi- Baflkanlar, toplant n n ard ndan hep lacak. Baflkanlar, imzas z dilekçeler daha fazla tart fl lmamas n isteyecek. öncesi, metropol aç klad. Bay r, bayram n ikinci günü, Pirifltina Kent Arflivi ve Müzesi cak. Toplant da, uzun süredir günde- Konu ile ilgili de erlendirmede fettifller hakk nda ortak kararlar ala- gösterecek. ilçe belediye bahçesinde gerçekleflecek olan bayram toplant s öncesinde, il binas nda baflkanlar ile l Baflkan Tacettin Bal d r. stanbul ya da Ankara daki mümi meflgul eden isyanc ilçe belediye bulunan Bay r Bu olay siyasi amaç- baflkanlar ile müfettifl bask - 21 metropol belediye baflkan n konuk edeceklerini söyledi. Aziz Kocao lu da ilk kez ayn ortamken, zmir e gelenler yatak, yorganla y r ve Büyükflehir Belediye Baflkan fettifller birkaç günde ifllerini bitirir- lar n masaya zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu nun da kat laca özel görüflmede baflkanlar hareketi zuyor dedi. Can ÖZLÜ da bir araya gelmifl olacak. Bir saatlik geliyor. Bu durum motivasyonu bo- yat racak Kocao lu sert konufltu Tek isteğim, adaletin gecikmemesi Başkanlar mini zirvede kapıştı Baflkan Kocao lu ile yaflanan s k nt lar n çözülmedi ini hat rlatan Baflkan Solak ile Gizli toplant lar partiyi y prat r diyen Çalkaya aras nda tart flma yafland Son dönemde ilçe belediyeleri üzerinde art fl gösteren müfettifl denetimlerini masaya yat rmak ve ortak kararlar almak isteyen CHP zmir l Baflkan Tacettin Bay r, bayramlaflma töreni öncesi 21 metropol belediye baflkan ile bir araya geldi. CHP l Binas ndaki toplant ya, zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Koca lu, il d fl nda oldu u gerekçesi ile kat lamad. Baflkan Kocao lu na bayrak açan ilçe belediye baflkanlar ise mini zirvede yerlerini ald. Yaklafl k 1, 5 saat süren görüflmelerde, l Baflkan Bay r, baflkanlara tek tek söz vererek imar ve flehir planlamalar konusunda yaflanan tart flmalar hakk nda görüfl belirtmelerini istedi. Baflkanlar n ortak sorunlar üzerinde ilerleyen konuflmalar, Baflkan Kocao lu ile baz ilçe belediye baflkanlar aras nda yaflanan tart flmalar noktas nda t kand. Çi li Belediye Baflkan Metin Solak, kendisine söz verildi i s rada hem iktidar kanad yla yaflanan s k nt lar dile getirdi hem de zmir Büyükflehir Belediyesi ile yaflanan iletiflim kopuklu- una de inerek, bürokratik sorunlar n afl lamad n hat rlatt. Solak n bu ç k fl, Kocao lu na yak nl ile bilinen baz baflkanlar rahats z etti. Balçova Belediye Baflkan Mehmet Ali Çalkaya söz alarak, yap lan gizli toplant lar ve bas na verilen demeçlerin hem Kocao lu nu hem de CHP yi y pratt n ve bu konuda daha hassas olunmas gerekti ini söyledi. Can ÖZLÜ Büyükflehir Belediyesi ne geçti imiz aylarda düzenlenen polis operasyonu ile ilgili de konuflan Baflkan Kocao lu çok zar ve s k nt l geçen süreci atlatmaya çal flt klar n dile getirdi. Kocao lu, Belediyemize 2 May s ta bir operasyon düzenlendi genel sekreterimiz baflta olmak üzere müdür ve daire baflkan m z n da oldu u yedi arkadafl m z gözalt nda tutuluyor. Neredeyse 120 gün dolacak. Polis tutanaklar ve ifadelerden baflka bir fley bilmiyoruz. Zaten çal flmada gizlilik var. Ben onlar n masumiyetlerine yürekten inan yorum. Elimiz yüre imizde gözümüz yollarda bir an önce özgürlüklerine kavuflmalar n bekliyoruz. Ve adalet gecikmesin istiyoruz ifadelerini kulland. D SK e ba l Sosyal- fl Sendikas ile zmir Büyükflehir Belediyesi nin en büyük orta oldu u zmir Fuarc l k Hizmetleri Kültür ve Sanat flleri Ticaret A.fi ( Z- FAfi) aras nda yap lan ancak anlaflma sa lanamamas üzerine krize dönüflen toplu ifl sözleflmesi görüflmeleri mutlu sonla bitti. Sendika ile zmir Büyükflehir Belediyesi aras ndaki ipleri koparma noktas - na gelen anlaflmazl k, Sosyal fl Genel Baflkan Metin Ebetürk ile Baflkan Kocao lu aras nda yap lan iki günlük zirveler sonras afl ld. Önceki gün kente gelerek Kocao lu nu makam nda ziyaret eden Ebetürk, Büyükflehir kanad yla dün yap lan görüflmelerin ard ndan, iflçilere, y ll k yüzde 29 oran nda zam içeren bayram müjdesi verdi. Üzerinde mutabakata var - lan ZFAfi 1. Dönem Toplu fl Sözleflmesi taraflar aras nda imzaland ve kirize nokta kondu. Böylece 80 y ll k Fuar tarihinde bir ilk yaflanarak, ZFAfi çal flanlar, sendikal olarak, ilk kez toplu ifl sözleflmesinden yararlanmaya bafllad. Yeni ücretler belirlendi mzalanan sözleflme gere i, 1. grup çal flanlar n ald klar taban ücret 738 TL ye, ikinci grup çal - flanlar n taban ücretleri 830 TL ye, flef statüsündeki personelin ald taban ücret de 1300 TL ye yükseltildi. Maafllara ve sosyal haklara, her alt ayda bir enflasyon oran nda zam yap lmas da karara ba land. Y lda bir kez de 30 gün tutar nda ikramiye alacak olan iflçilerin, yol yard mlar n n da 188 TL ye ç kart lmas kararlaflt r ld. zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, belediyedeki personelle bayramlaflma töreninde içini döktü zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, belediye personeli ile bayramlaflt. Genel Sekreter Vekili Raif Canbek baflta olmak üzere, genel sekreter yard mc lar, daire baflkanlar, flirket genel müdürleri ve üst düzey bürokratlara seslenen Kocao lu, sert konufltu. Belediyede dedikodular n artt n, sa a sola evrak gönderenlerin bulundu unu dile getiren Baflkan, çal flmayan gider mesaj verdi. Kocao llu ayr ca kötü niyetli kiflilerin ay klanmas n da istedi. Göreve geldi i günden beri çal flmalar aral ks z sürdürdüklerini dile getiren Kocao lu, 7,5 y lda yasal sorunlar yaflayanlar d fl nda hiç kimseyle yollar n ay rmad klar n vurgulad. Bundan sonra çal flman n, üretmenin, aidiyet duygusunun ve kuruma sahip ç kman n esas olaca n dile getiren Kocao lu, Bu çal flan kim olursa olsun, arkas nda kim olursa olsun ve nereden gelirse gelsin. Herkes için geçerlidir. Yoksa yollar m z ay r - r z. ifadelerini kulland. nsanlar n s k nt l dönemler yaflad n dile getiren Baflkan Kocao lu, Bu süre içinde inanan insanlar yoluna devam Her bir k dem y l için 2,5 TL zam alacak olan ZFAfi çal flanlar, 40 TL de yakacak yard m alacak. Maddi aç dan tatmin olan ZFAfi personelinin yaflam standartlar, sosyal yard mlarla da yükseltilecek. flçiler, iki bayramda 100 er TL bayram yard m, 200 TL y ll k izin yard m, e itime devam eden çocu u bulunanlara, y lda bir kez olmak üzere, ilkö retim için 300 TL, ortaö renim için 450 TL, yüksekö renim için 650 TL ö renim yard m, y lda 1 defa 150 TL tutar nda giyim yard m, 300 TL evlenme yard m, 200 TL do um yard m, çal flan n ifl kazas sonucu ölüm halinde 2000 TL, normal ölüm halinde 500 TL ölüm yard - m, çal flan n 1. Derece yak n n ölümü halinde 150 TL ölüm yard m alacak. Can ÖZLÜ eder. nanmayanlar, direnci az olanlar ise havlu atarlar ifli b rak rlar. Biz, iflimizi b rakm yoruz. nanc m z daha da gelifltirerek, kamç layarak yola devam edece iz dedi. Kötü niyetlileri ay klay n Belediye bürokratlar na seslenen Kocao lu, seçimlere iki buçuk y l kala azimle ve kararl l kla çal flmalar n istedi. Kocao lu, Dedikodu yap lmas n. çerideki kötü niyetli arkadafllar m z hep birlikte ay klamak zorunday z. diye konufltu. Kendisini en çok üzen konulardan birinin yanl fl, eksik ve bilgisizce yap lan dedikodular oldu unu anlatan Kocao lu, evrak transferi ve bilgi gönderme ifllemlerinin do ru olmad n söyledi. Belediye olarak hiçbir zaman flah s ve zümrelerin faydas na ifl yapmad klar n anlatan Kocao lu her zaman genelin yarar n düflündüklerini dile getirdi. Herkesin iflini eflit ve adil bir flekilde en k sa sürede yapman n kendileri için bir görev oldu unu anlatan Kocao lu, Biz bir presle karfl karfl karfl yay z. Yap lan prese karfl mücadele etmek zorunday z diye konufltu. Fatih YAPAR İZFAŞ krizi nde mutlu son Bayram hediyesi ald lar Toplu görüflmelerin krize dönüflmesi ile greve giden ZFAfi iflçileri, Sosyal fl Genel Baflkan Metin Ebetürk ile Baflkan Kocao lu aras nda yap lan görüflmeler sonunda iflçiler için yüzde 29 luk zam karar ç kt Daha önce ne olmufltu? Sosyal- fl Sendikas ile zmir Büyükflehir Belediye flirketi ZFAfi aras nda yap lan toplu ifl sözleflmesi görüflmeleri, anlaflma sa lanamamas üzerine krize dönüfltü. Sendika, zmir Fuar n n aç lmas na k sa süre kala grev karar alarak 22 A ustos ta ifl b rakt. Ayn gün 1. fl Mahkemesi ne baflvuran zmir Baflkan Kocao lu, fuar öncesi kentin imaj n sarsaca gerekçesi ile grevi k rmay baflard. Yap lan görüflmeler sonunda kriz sonland r ld.

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17 SAYFA 01 10 Kr fiubat 2010 Nalbanto lu çekildi BAYKAL n flok zmir müdahalesi sonras beklenen aç klamay yapan CHP l Baflkan R fat Nalbanto lu, 27 fiubat taki kongrede adayl ktan çekildi ini aç klad. 7 de

Detaylı

Baflkanlar n y ldönümü

Baflkanlar n y ldönümü SAYFA 01 Dokuz Eylül den korkutan tablo DEÜ E itim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. brahim Atalay, küresel s nman n etkisiyle Türkiye'de nelerin de iflti ini ve 15-20 y l içinde nelerin yaflanabilece

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

Adam m s n kavgas mahkemelik oldu. SUSAM, tart flman n k v lc m n bas nda da yer ald

Adam m s n kavgas mahkemelik oldu. SUSAM, tart flman n k v lc m n bas nda da yer ald SAYFA 01 Adam m s n kavgas mahkemelik oldu SEÇ MLERDEN iki gün önce kameralar önünde kavga eden Mehmet Ali Susam ile Aziz Kocao lu aras ndaki sorun mahkemeye tafl n yor. Seçimlerin ard ndan bas n mensuplar

Detaylı

İzmir e Konak tan büyük onur Sayfa 8 de DEV YATIRIMLAR

İzmir e Konak tan büyük onur Sayfa 8 de DEV YATIRIMLAR SAYFA 01 Konkart la yaflam n z kolaylaflacak Konak Belediye Baflkan Hakan Tartan bir ilke imza atarak örnek olmaya devam ediyor KONAK Belediyesi, Mondial Assistance ve Real Life Assist flirketleriyle ortak

Detaylı

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu Cumhurbaflkan Erdo an Sultangazi de yap m tamamlanan 32 Eserin toplu aç l fl törenine kat ld Cumhurbaflkan Recep Tayyip Erdo an, Sultangazi de yap m tamamlanan hizmet binalar ve e itim kurumlar n hizmete

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

De erli Gönüldafl m z,

De erli Gönüldafl m z, insani De erli Gönüldafl m z, 27 Aral k günü bafllayan ve 22 gün süren Gazze sald r s ndan bu yana sadece birkaç ay geçti. Karadan, denizden ve havadan bir sald r harekât n n; apachi helikopterlerinin,

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

AK Partili Ceylan projelerini tan tt

AK Partili Ceylan projelerini tan tt 22 MART 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: 13915 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adem Ceylan lansman toplant s düzenledi MAMAK Türközü

Detaylı

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI Say : 26 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 19 Eylül-2 Ekim 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X mha ve inkar sürecek, direnifl de... 30 A ustos

Detaylı

Zeytinburnu 7,2 ile salland!

Zeytinburnu 7,2 ile salland! IRMAK DÖV Z: Kapal çarfl : (0212) 514 55 18 Zeytinburnu : (0212) 558 59 90 Befltelsiz : (0212) 665 01 62 Dikilitafl : (0212) 679 46 32 IRMAK GROUP Since 1974 CHP 19 May s kutlad Resmi törenleri yasaklayan

Detaylı

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ATO Yönetimi, CHP aday n a rlad Mansur Yavafl: Taklit projelerle marka olunmaz HABER 17

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor Türkiye nin lk Ka t Üretim Atölyesi, Ka thane de Yeniden Hayat Buluyor Baflta Ka thanelilerin olmak üzere tüm stanbullar n tarih bilincini kuvvetlendirmeye çal flan Ka thane Belediyesi, Evliya Çelebi nin

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 8 Ekim-Kas m-aral k 2006 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 Tarihî Kentler Birli i ad na imtiyaz sahibi: Yaz iflleri müdürü: Yay

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı