TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede anılan taraflar, bir tarafta TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra İstekli olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde düzenlenmiştir. I- İhalenin konusu ve teklif vermeye ilişkin hususlar Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü b) Adresi: Çamlıca Mah Sok. No: 16 (06200) Yenimahalle / ANKARA c) Telefon numarası: ç) Faks numarası: d) Elektronik posta adresi: e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Yılmaz BAYRAMOĞLU Sözleşmeler Şefi f) Taşıtların görülebileceği adresler: Ankara Genel Müdürlükteki taşıtlar için: TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü Çamlıca Mah Sok. No: Macunköy - Yenimahalle / ANKARA Tel: (8 Hat) Dahili/277 Faks: İrtibat kurulacak kişi: Yılmaz BAYRAMOĞLU Diyarbakır İşletme Müdürlüğümüzdeki taşıtlar için: TEMSAN Diyarbakır İşletme Müdürlüğü Dökmetaş Mah. Elazığ Bulvarı No: Yenişehir/DİYARBAKIR Tel : (8 hat) Dahili /115 Faks : İrtibat kurulacak kişi: Remzi DENİZHAN 1.2 İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler: 2.1. İhale konusu hizmetin; a) Adı: Yapılacak ihalenin konusu; Fiili durumları ek listede verilen aşağıda yazılı bulunan taşıtların satış işidir. b) Miktarı ve türü: Aşağıda plaka no su, cinsi, markası ve modeli yazılı olan toplam 6(altı) adet Ankara Genel Müdürlükteki Taşıtlar Diyarbakır İşletme Müdürlüğündeki Taşıtlar İrtibat: TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü Çamlıca Mah Sok. No: Macunköy- Yenimahalle / ANKARA Tel: Dâhili /277 Faks: İrtibat: TEMSAN Diyarbakır İşletme Müdürlüğü Dökmetaş Mah. Elazığ Bulvarı No: Yenişehir/DİYARBAKIR Tel: (8 hat) Dâhili / 115 Faks: İrtibat kurulacak kişi: Remzi DENİZHAN İrtibat kurulacak kişi: Yılmaz BAYRAMOĞLU Plaka Cinsi Markası Modeli Plaka Cinsi Markası Modeli 06 RB 162 Binek Doğan1,6 IE LHP 87 Binek Doğan SL KHN 68 Binek Doğan SLX YE 219 Kamyon Ford D LHP 89 Binek Doğan SL DF 369 Pikap Dodge

2 c) Taşıtların bulunduğu yer: Taşıtlar 1.1 madde (f) bendinde belirtilen adreslerdedir. Hangi taşıtın nerede olduğu 2.1. (b) de belirtilmiştir. 2.2.İhale konusu işin kapsamı Taşıtların teslimine ilişkin tüm nakliye bedelleri ve sorumluluk istekliye ait olacaktır. Taşıtların teslimi yukarıda 1.1 madde (f) bendinde belirtilen adreslerde yapılacak olup, teslimden sonra doğabilecek tüm zarar-ziyan ve sorumluklar istekliye ait olacaktır. Yükleme, taşıma istekliye ait olacaktır. Yükleme ve taşımada doğabilecek tüm zarar -ziyan istekliye ait olacaktır. Yükleme ve taşıma esnasında herhangi bir kazaya sebebiyet verilmemesi için gerekli tüm önlem ve emniyet tedbirleri istekli tarafından alınacaktır. Teklif sahibi satışa konu taşıtları mevcut hukuki ve fiili durumu hasar, trafik ve sicil bilgileri motorlu taşıtlar vergisi vesair her türlü vergi ayıp, eksik vesair durumlar ile görmüş beğenmiş, ilgili kamu kurum ve kuruluşlardan her türlü araştırmayı yaparak taşıtları mevcut ve yasal durumuyla kabul etmiş sayılır. Teklif sahibi taşıtlardaki ayıp, eksiklik ve sair nedenlere dayalı her türlü talep, itiraz vb. haklardan peşinen feragat etmekte olup, bu hususlar ile ilgili idareden talepte bulunamaz. Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati: İhale usulü: TEMSAN (Ceza ve yasaklamamalarla ilgili hususlar hariç) 2886, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla, bunları tadil eden Kanunlara tabi olmayıp, İhale TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü Satış Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca önce Kapalı Teklif usulü, sonrasında açık artırma yoluyla yapılacak olup, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. Tekliflerin sunulacağı adres: TEMSAN-Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü Çamlıca Mah sok. No:16 Yenimahalle/ANKARA adresindeki Genel Evrak Servisi İhalenin yapılacağı adres: TEMSAN-Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü Çamlıca Mah sok. No:16 Yenimahalle/ANKARA İhale tarihi: 10 Aralık 2014 İhale saati: İhale komisyonunun toplantı yeri: TEMSAN-Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü Zemin Kat toplantı odası Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi, temini ve bedeli İhaleye ilişkin şartname bedeli 50,00 TL (elli) olup, şartname ve ekleri İdarenin belirtilen adresindeki Ankara merkez hizmet binası Pazarlama Dairesi Başkanlığında veya linkinden görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların şartname ve eklerini satın almaları zorunludur. Satış şartnamesi bedeli Bankadan havale edilecek ise dekonta taşıt ihalesine ait şartname bedeli açıklaması yaptırılarak TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğüne ait Halkbank Ostim Ticari Şubesi IBAN NO: TR hesabına yatırılıp dekont karşılığı, İdarenin veznesine yatırılması halinde ise tahsilat makbuzu karşılığı şartname Pazarlama Dairesi Başkanlığından alınacaktır. Şartname bedelinin ödendiğine dair bahsedilen belgenin ibraz edilmesi kaydıyla istenmesi halinde Satış Şartnamesi istekli tarafından bildirilecek a-mail adresine veya faks numarasına idare tarafından gönderilecektir. Şartname bedeli alındı makbuzu/dekontu olmayan istekliler ihaleye katılamaz. Madde 5- İhale dokümanının kapsamı İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır. 1. Satış Şartnamesi, 2. Satılacak taşıt listesi, 3. Birim fiyat cetveli, Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları 6.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla, Elektronik posta yoluyla, faks yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. 2

3 6.2. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün İdare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, İdarenin resmi elektronik posta adresi kullanılarak yapılır. II- İhaleye katılmaya ilişkin hususlar Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler Kapalı Teklif sureti ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin; Kapalı teklif mektubu Madde 20 de belirtildiği şekilde geçici teminat, Satış Şartnamesi alındı belgesi Nüfus cüzdanı sureti Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi. Tüzel kişiler için 2014 yılı içerisinde alınmış Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi, ihaleye Şahıs olarak katılacak olanların ise yine 2014 yılı içerisinde alınmış bağlı bulunduğu resmi yerden (Nüfuz Müdürlüğünden, Muhtarlıktan vb.) alınması kaydıyla ikametgâh adreslerini gösterir bir belge (ikametgâh adresinin farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi), Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter onaylı İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri, noter onaylı vekâletname, Teklifler son teklif verme tarihinden itibaren en az 30 (otuz) gün opsiyonlu olacaktır. İstekliler, iş bu şartnamenin altına şartnameyi okudum ve satışı yapılacak taşıtı hali hazır durumu ile mahallinde gördüm, beğendim ve şartnamenin bütün hükümlerini aynen kabul ettim şerhini yazıp imzalayacaklar ve şartnameyi tekliflerine ekleyeceklerdir. Satış peşin olarak yapılacak olup kredili teklifler kabul edilmeyecektir. Madde 8 Tekliflerin dili: Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar 1- Kurum'da görev yapanlar ve bunlarla Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 245'inci maddesinde yazılı derecelerde yakınlığı bulunanlar, geçici veya sürekli olarak Kamu ihalelerine katılması yasaklanmış olanlar bu ihaleye katılamazlar. Kurum ile ihtilafa düşmüş olan, ihtilafları halloluncaya kadar ve daha önce herhangi bir nedenle sözleşme akdine gelmeyen veya sözleşmesi Kurum tarafından feshedilen gerçek ve/veya tüzel kişiler bu ihaleye katılamaz. Buna rağmen ihaleye teklif veren isteklinin teklifi kabul edilmez. 2- Bu şartnamenin 10 ncu maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar. 3- Bu yasaklara rağmen ihaleye katılanların tespiti halinde, alınan geçici teminatın tamamı gelir kaydedilir, gelir kaydedilen geçici teminat ile ilgili olarak hiçbir hak iddia edilemez. Gerekiyorsa ilgililer hakkında İhale Kanunlarının ilgili maddeleri uyarınca kovuşturma açılır. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatın tamamı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. 3

4 Madde 10 - Yasak fiil veya davranışlar Kapalı teklif usulü ile ihale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında; 10.1.Hile, desise, vaat, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla artırmaya ve ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek İhale esnasında isteklileri tereddütte düşürecek veya rağbeti kıracak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıya ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak, Sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken İdareye zarar verecek işler yapmak veya işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, taşıt veya usuller kullanmak, yasak olup, her ne kadar ihale bu kanunlara göre yapılmasa da yasaklara uymayanlar ve cezalar hakkında 2886, 4734 ve 4735 sayılı İhale Kanunlarının ilgili maddeleri hükümleri uygulanır. Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı idareden isteyemez. Taşıtların görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir. Madde 12- İhalede uygulanacak kapalı teklif usulünde tekliflerin hazırlanması, verilmesi açılması ve Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerine ilişkin esaslar Teklif mektupları bu şartname ekindeki İdarece hazırlanmış örneğe uygun olarak düzenlenip, istekli tarafından imzalanacak, üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme olmayacaktır Tekliflerin hazırlanması: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Birim fiyat teklif cetveli bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yani TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına Taşıt Satış İhalesine ait Teklif Mektubudur ibaresi yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır Tekliflerin verilmesi : Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz Dış zarfların açılması : Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır. Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iş zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar İç zarfların açılması ve son tekliflerin alınması: Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacak olanların haricindekiler ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır Kapalı teklif usulü ile ve sonrasında yapılacak açık artırma ihalesine ilişkin usul: Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden verilen en yüksek teklif fiyatları üzerinden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle artırmaya geçilir. 4

5 Her pey artırımı 100 (Yüztürklirası) TL veya katları şeklinde uygulanacaktır. İsteklilerce, muhammen bedelin altında verilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Ancak ihalenin açık artırmaya dönüştürülmesinde belirlenen en yüksek teklif üzerinde yeni bir öneride bulunulması halinde istekli açık artırmaya devam edebilecektir. Aynı teklifin birden fazla İstekli tarafından önerilmesi ve İsteklilerin önerilen teklif üzerinde fiyat teklif etmemeleri durumunda ihalenin sonucu kura yoluyla belirlenecektir. Açık artırma işlemi Satış Şartnamesi esasları çerçevesinde Açık Artırma Tutanağı ile tespit edilecektir. Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca bir tutanakla tespit edilir. Açık artırma sonucunda ihale üzerinde kalan istekli son teklif tutarı ile muhammen bedel arasındaki farkın %3 teminat farkı tutarını aynı gün İdareye peşin olarak öder. Madde 13- Satışı yapılacak olan taşıtların görülmesi, bunları görmek için şartlar ve ihale esnasında uyulacak kurallar 13.1.Satışı yapılacak olan taşıtların görülmesi İhaleye sunulan taşıtlar Cumartesi-Pazar günleri hariç, diğer günlerde arasında yukarıda 1.1 madde (f) bendinde belirtilen adreslerde ilgili personel ile irtibat kurulmak suretiyle görülebilir İhalenin yapılacağı yere girebilme şartları İhale esnasında uyulacak kurallar Kapalı teklif suretiyle yapılacak taşıt ihalesine katılacakların, ihale yerine her istekliden bir kişi ihale salonuna alınacaktır. Kapalı teklif usulüyle ihalede aşağıdaki kurallara uyulur; 1. Kapalı teklif usulüyle ihale, İhale Komisyonu Başkanı tarafından açılarak, ihaleye ilişkin gerekli açıklamalar yapılıp, işlemlerin tamamlandığı ve ihale düzeninin sağlandığı anlaşıldıktan sonra ihaleye başlanır. 2. İhale, İhale Komisyonu Başkanı ve/veya görevlendirilen İhale Komisyon üyesi tarafından yürütülür. 3. İhale esnasında, istekliler zarf içinde verdikleri teklif ettikleri bedele bağlıdırlar. Artırmaya katılmaları halinde ise arttırmada teklif ettikleri bedelden dönemezler, bu durumda o mal için yatırılan geçici teminat irad kaydedilir. 5- İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Satış komisyonunun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. 6- Verilen teklifler sonucunda taşıt en yüksek bedeli veren İstekliye satılır. Son teklifler alındıktan ve ihale komisyonu karar verdikten sonra fiyat artışı teklifleri kabul edilmez. 7- İhale, komisyon kararının onay merci tarafından onayını müteakip istekliye duyurulması ile tamamlanır. 8- İhale esnasında yasaklara uymadıkları belirlenenler ihale yerinden uzaklaştırılırlar. Bu suretle ihale yerinden uzaklaştırılanlar aynı ihalede diğer arttırmalara iştirak edemezler. Madde 14 - İhale dokümanına ilişkin açıklama veya değişiklik yapılması Açıklama yapılması İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden beş gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az üç gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı satın alanlara ihale dokümanının bir parçası olarak verilir. 5

6 Değişiklik yapılması İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir Zeyilname, ihale tarihinden beş gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan İstekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler. Madde 15- İhale sonucunun karara bağlanması ve onaylanmasını müteakip yapılacak işlemler İhale sonucunun karara bağlanması : İhale Komisyonları tarafından alınan ihale kararları onay merci tarafından karar tarihinden itibaren en geç (15) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. Onay merci tarafından karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır İhalenin onaylanmasını müteakip yapılacak işlemler: İhale kararının onaylanıp istekliye bildirilmesini müteakip İstekli, 17'nci maddede belirtilen hallerin dışında ihalenin iptalini veya yapılırsa sözleşmenin feshini isteyemeyeceği gibi İstekli onaylanan ihale kararının ardından ihale için ödemesi gereken her çeşit vergi, resim, harç vesair giderleri İdare veznesine ödemek zorundadır. (İhale vergisi % 0,569+Sipariş Vergisi % 0,948= Toplam Binde 15,17) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve teminat gelir kaydedilir. Madde 16- Satışa sunulan taşıtların Ödeme, Satış ve Devir işlemleri Taşıtlar hâlihazır durumu ile ihaleye sunulmakta olup, isteklinin taşıtı yerinde bizzat görerek ihaleye katıldığı kabul edildiğinden; taşıtların evvelce mevcut kusurlarından dolayı idarece hiç bir sorumluluk kabul olunmaz ve istekli tarafından hiç bir şekilde itiraz edilemez. Yapılan itirazlar idarece reddedilir. Madde 16,1. Ödeme İşlemleri İhalesi yapılan taşıtlar bulunduğu yerde ve hâlihazır durumu ile teslim edilir. Teslim tesellüm, yükleme ve boşaltma giderleri ile bu konularda doğacak diğer giderler ile vergi, resim ve harçlar istekliye aittir İhalenin onaylanması ve akabinde İdarenin çağrısı üzerine, İsteklilerce teklif edilen peşin bedelin tamamı KDV tutarıyla birlikte en geç 7(yedi) iş günü içerisinde idarenin bildireceği hesap numarasına yatırılacaktır. İhale bedeli zamanında yatırılmaz ise o isteklinin geçici teminat irat kaydedilecek, istekli bu durumda herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaktır. İhale bedelinin yatırıldığı günü izleyen en geç 5 (beş) gün içinde de istekli tarafından taşıtların bulunduğu yerden teslim alınıp götürülmesi zorunludur. İhale bedeli yatırılmadan malzemelerin teslimi kesinlikle olmayacaktır İdare, satılacak taşıtlarla ilgili olarak ortaya çıkacak, ihbar, şikâyet veya resen belirlenen haller nedeniyle yaptırılacak inceleme veya soruşturma sonuna kadar malın teslimini durdurabilir. Madde Satış İşlemleri Kesinleşen ihale kararı 5(beş) iş günü içerisinde İhale üzerinde kalan kalan İsteklilerin Satış Şartnamesin de bildirdiği adreslerine, alınacak taşıtlarla ilgili ödemenin yapılarak, sonrasında devir işlemlerini tamamlamak üzere iadeli taahhütlü mektupla ya da elden tebligat yapılacaktır İstekli tebligatı aldığı tarihten itibaren 7 iş günü içinde taşıt satış bedelini nakden ve peşin olarak İdarenin belirtilen banka hesabına, %1 KDV tutarıyla birlikte yatırarak devir işlemlerini gerçekleştirmek için İdareye başvuracaktır. İsteklinin, tebliğ tarihinden veya tebligat bila tebliğ iade 6

7 olunmuşsa, tebligatın yapılmadığına ilişkin zarf üzerindeki meşruhat tarihinden itibaren 7 işgünü içinde İdareye başvuruda bulunmayan ve/veya devir işlemini gerçekleştirmeyen İsteklinin hakkı iptal edilecek ve yatırdığı %3 oranındaki teminatı irat kaydedilecektir İdarenin yetkili organlarınca yukarıda belirtilen süre içinde ihalenin onaylanmaması halinde, İsteklilerin yatırmış olduğu teminatı serbest bırakılacak ve müracaatlarında faizsiz olarak iade edilecektir İsteklinin teklif mektubunda veya Satış Şartnamesinde vermiş olduğu açık adresine yapılan tebligatların, adres değişikliği, adrese geç ulaşma ve postadaki gecikmeler nedeniyle İstekliye geç ulaşmasından İdare sorumlu değildir İstekli ihale sonrası, ayıplık, eksiklik, arıza, İdare'ce tespiti mümkün olmayan muhtelif noksanlıklar ve benzeri nedenlerle ilgili her türlü talep, itiraz, vb. haklarından peşinen feragat etmiş olduğunu kabul eder İhale üzerinde kalan İsteklinin %3 teminatını yakarak ihale konusu aracı herhangi bir nedenden dolayı satın almaktan vazgeçmesi halinde, İdare ikinci ve buda olmazsa üçüncü en yüksek teklifi veren alıcıya teklifte bulunabilir veya ihaleyi iptal edebilir. Bu konuda yetki tamamen İdaredir. Madde Devir İşlemleri Devir işlemleri ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar ile buna benzer her türlü yükümlülük ve noter masrafları istekliye ait olacaktır Devir işlemleri için isteklinin İdareye asaleten veya vekâleten başvurması gerekecektir Devir işlemleri taşıt bedeli ödendikten sonra en geç 10(on) gün içinde gerçekleştirilecektir. Madde 17 - İhale saatinden önce veya sonrasında ihalenin iptal edilmesi İhalenin İdarece İhale saatinden önce iptali İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. İsteklice İhalenin iptali İş bu şartnamede belirtilen süre içerisinde İsteklinin taşıt bedelini yatırmadan önce yazılı olarak İdareye başvurması ve İdarece kabul edilmesi halinde ihale iptal edilebilir. İhalenin iptal edilmesi durumunda, idarece yapılan masraflarla; malın teslim alındığı tarihe kadar olan süredeki, yükleme, boşaltma, taşıma, hamallık, tartı ücreti ile diğer hizmetler karşılığı alacaklar ve giderler istekliden ayrıca tahsil olunur ve geçici teminatlar gelir yazılır. Süresi içinde müracaatta bulunmayanların daha sonra yapacakları talepler idarece reddedilir ve ilgililer hiç bir hak iddiasında bulunamazlar İstekli malın bedelini yatırdığı tarihi takip eden günden itibaren, şartnamede gösterilen süre içinde İdarenin kendisine malı teslim etmemesi halinde sürenin bitim tarihini takip eden 15 gün içinde 10 gün müddetli noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir. İhalenin bu madde uyarınca iptali, yapılırsa geçici teminat ve ihale bedeli istekliye iade edilir. Bu hususta istekli ihaleye girmek ve geçici teminat vermek için yaptığı masraflarla ilgili İdareden hiçbir hak talep edemez. Madde 18- Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi İstekliler teklif fiyatlarını Türk Lirası olarak verecek olup, ödemelerde de bu para birimi kullanılacaktır. 7

8 Madde 19 - Teklif fiyata dahil olan giderler Mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil olacaktır. Madde 20- Geçici teminat İhaleye katılacaklardan, taşıt başına muhammen bedelinin ek listede belirtildiği şekilde % 3 ü oranında geçici teminat alınır. Birden fazla taşıt için teklif verilmesi durumunda her taşıt için plaka yazılarak ayrı teminat verilmesi zorunludur. Geçici teminatın nakit olarak verilmesi halinde ihale saati öncesine kadar TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğüne ait Halkbank Ostim Ticari Şubesi IBAN NO: TR hesabına teklif verilen aracın plaka no su yazdırılıp taşıt alımına ait geçici teminat bedeli açıklaması yaptırılarak yatırılacaktır. Geçici teminat olarak mektup verilmesi halinde ise sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilerek teklif zarfının içerisine konulacaktır. Mektupta yazılı olan tarih 10 Şubat 2015 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde 21 - Teminat olarak kabul edilecek değerler: Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır: a) Tedavüldeki Türk Parası. b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları. c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. Madde 22 - Geçici teminatın teslim yeri Teminat mektupları kapalı zarf içinde gönderildi ise, ihale evraklarıyla birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur. Teminat mektupları dışındaki teminatlar Bu şartnamenin 20. Maddesinde belirtildiği şekilde TEMSAN Genel Müdürlüğü nezdindeki Halkbank Ostim Ticari Şubesi IBAN NO: TR IBAN numarasına yatırılacaktır. Madde 23 - Geçici teminatın iadesi İhale Komisyonunun kararma göre ilk üç sırayı alan istekliler hariç diğerlerine ait geçici teminatlar ihaleden sonra iade edilecektir. Bir, iki ve üçüncü sırayı alan isteklilere ait geçici teminatlar ise taşıtların devir teslim işlemleri tamamlandıktan sonra iade edilecektir. Madde 24- Vergi, resim, harç ve diğer mali yükümlülükler 1- Kapalı teklif usulü ile sözleşme ve taahhüdün tümünün yapılmasına ait bütün vergi, resim, harçlar ve benzeri mali yükümlülüklerle yapılırsa sözleşme giderleri istekliye aittir. 2- Malla ilgili Katma Değer Vergisi dahil, her çeşit vergi, resim, harç ve mali yükümlülükler istekliye aittir. Madde 25- Şartnamede hüküm bulunmayan haller Bu şartname ve eklerinde, hüküm bulunmayan hallerde, 2886, 4734 ve 4735 sayılı İhale Kanunlarının hükümleri uygulanır. Madde 26- İhtilafların çözüm yeri Bu şartname uyarınca yapılacak ihalelerden doğabilecek ihtilaflar, ihaleyi yapan İdarenin bulunduğu Ankara mahkemelerinde ve icra dairelerinde çözümlenir. Madde 27- Süre uzatımı İsteklinin şartnamenin / sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede, ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı ceza nedeniyle taahhüdünü yapamayacak duruma girmesi halinde 14. ncü maddede belirtilen süre içinde belge ile müracaat edilmek koşuluyla kendisi veya 8

9 vekiline süre uzatımı verilebilir. İsteklinin ölümü halinde varislerin malın teslim süresi içinde mahkemeye eksiksiz müracaat etmeleri koşuluyla, veraset ilamının veriliş tarihini takip eden günden başlamak üzere şartnamedeki teslim alma süresi kadar süre verilebilir. Madde 28- Diğer hususlar İhaleye katılanlar bu şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar. İstekli şartnamedeki tüm hükümlere uymak zorundadır. Çalıştırılacak işçiler tarafından, yanlış kullanma, tedbirsizlik, ihmal, bilgisizlik, kasten veya kendisiyle ilgili olmayan bir şeyle uğraşma gibi nedenlerle, bir makinaya, tezgâha, iş parçasına, kendisine ve İşletmede çalışan diğer işçilere ve yöneticilere vereceği zararlardan istekli sorumludur. Verilen zararların kabul edilebilir sınırların üstünde olması durumunda zarar istekli tarafından karşılanır. Taşıtların devri ve teslimi ihale bedeli ödendikten sonra yapılacak olup, sözleşme yapılmayacak kesin teminat alınmayacaktır. Bu şartname sözleşme yerine geçmektedir. Sözleşme yerine geçen 28 (yirmisekiz)maddeden oluşan işbu şartnameyi okudum ve satışı yapılacak taşıtları hali hazır durumu ile mahallinde gördüm, beğendim ve şartnamenin bütün hükümlerini aynen kabul ettim. Ayrıca aşağıda yazılı bulunan açık adres, Faks veya E-posta olmak üzere bunlardan herhangi birine yapılacak tebligatları tebligat adresi olarak peşinen kabul ettim. İhaleye İştirak eden: Şahıs / Firma Ad Soyad / Unvan Açık Adresi Telefon Faks Banka Hesap No İmza 9

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU NUN 51/G.MAD. GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİNDE BULUNAN 1 NOLU MARKETİN İŞLETMECİLİĞİ İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yazılı ve Sözlü Çeviri HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR.

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kısa Mesaj (SMS) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TÜRKİSTAN MERKEZ KÜTÜPHANESİ BARKOD VE GÜVENLİK SİSTEMİ SATIN ALMA İŞİ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK)

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) Personel taşımacılığı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 2013 model ve üstü, en az 4 kapılı, klimalı ve dizel

Detaylı

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

YAZLIK AYAKKABI, ERKEK

YAZLIK AYAKKABI, ERKEK Açık ihale usulü ile ihale edilen YAZLIK AYAKKABI, ERKEK mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: TÜVASAŞ

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: İZMİR

Detaylı

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI İÇİNDEKİLER 1- İdari Şartname 2- Teknik Şartname 3- Sözleşme Tasarısı 4- Standart Formlar YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İDARİ ŞARTNAME

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı : Başkent Organize

Detaylı

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 170 İşçi ile 01/08/2014-31/12/2015 tarihleri arası Genel Temizlik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I-

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN BÖLGESEL YENİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI HAZIRLANMASI İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

İzmir İş Şehri. İhale Şehri. İzmir Kurum. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) İşin Adı/Konusu/Cinsi

İzmir İş Şehri. İhale Şehri. İzmir Kurum. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) İşin Adı/Konusu/Cinsi İhale Şehri İzmir İş Şehri İzmir Kurum İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) İşin Adı/Konusu/Cinsi Uygulama Projesi Hazırlanması Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 28.03.2013 15:00 İhale

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Kurşunsuz A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para Birim Fiyat birimi (Para birimi

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ EK :5 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMI İHALELERİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı: TOPRAK MAHSULLERİ

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen Kalorifer Kömürü 10-20 mm fındık kömürü mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

Açık ihale usulü ile ihale edilen Kalorifer Kömürü 10-20 mm fındık kömürü mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN Açık ihale usulü ile ihale edilen Kalorifer Kömürü 10-20 mm fındık kömürü mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72 BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

Page 1 of 19. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eski Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 19. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eski Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 19 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Eski Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Kanalizasyon-Yağmursuyu İnşaatı Yaptırılacaktır İhale Tarihi 14.02.2011 10:00 İhale Metni KANALİZASYON-YAĞMURSUYU

Detaylı

I- ĐHALENĐN KONUSU VE TEKLĐF VERMEYE ĐLĐŞKĐN HUSUSLAR

I- ĐHALENĐN KONUSU VE TEKLĐF VERMEYE ĐLĐŞKĐN HUSUSLAR AÇIK ĐHALE USULÜ ĐLE ĐHALE EDĐLEN TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ ĐÇĐN 2 YIL SÜRELĐ PERSONEL TAŞIMA HĐZMETĐ ALIMI HĐZMETĐ ALIMINDA UYGULANACAK ĐDARĐ ŞARTNAME I- ĐHALENĐN KONUSU VE TEKLĐF VERMEYE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BANKA HESAP NO VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73 110,- TL

SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BANKA HESAP NO VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73 110,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Açık ihale usulü ile ihale edilen Microsoft Kurumsal Lisans Alımı mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a)

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen Gıda Maddesi mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Açık ihale usulü ile ihale edilen Gıda Maddesi mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye Açık ihale usulü ile ihale edilen Gıda Maddesi mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: İl Sağlık Müdürlüğü

Detaylı

1- Motorin Euro Dizel. 2- Fuel Oil 5

1- Motorin Euro Dizel. 2- Fuel Oil 5 Açık ihale usulü ile ihale edilen Akaryakıt Ürünleri Motorin Euro Dizel, Fuel Oil 5 mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı