TEZGÂH SATIŞ ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEZGÂH SATIŞ ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 TEZGÂH SATIŞ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede anılan taraflar, bir tarafta TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra İstekli olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde düzenlenmiştir. MADDE 1 - İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. İdarenin; a) Adı: TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü b) Adresi: Çamlıca Mah Sok. No: 16 (06200) Yenimahalle / ANKARA c) Telefon numarası: ç) Faks numarası: d) Elektronik posta adresi: e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Yılmaz BAYRAMOĞLU Sözleşmeler Şefi İrtibat: (8 Hat) Dahili: 277 f) Tezgâhların görülebileceği adres: TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü Çamlıca Mah Sok. No: 16 (06200) Yenimahalle / ANKARA Tel: (8 Hat) Faks: Tezgâhları görmek için irtibat kurulacak kişi: Cevdet DEMİRCİ Tel: (8 Hat) Dahili: İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. MADDE 2 - İHALE KONUSU : Şartname eki listelerde miktarı, cinsi, markası ve tipi yazılı bulunan ihtiyaç fazlası muhtelif tezgâhların muhammen bedel veya bunun üzerinde satılması işidir. MADDE 3- İHALEYE KONUSU İŞE AİT BİLGİLER: İhale usulü: TEMSAN (Ceza ve yasaklamamalarla ilgili hususlar hariç) 2886, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla, bunları tadil eden Kanunlara tabi olmayıp, İhale TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü Satış Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Açık Teklif usulü ile yapılacak olup, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. Tekliflerin sunulacağı adres: TEMSAN-Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü Çamlıca Mah sok. No:16 Yenimahalle/ANKARA adresindeki Genel Evrak Servisi İhalenin yapılacağı adres: TEMSAN-Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü Çamlıca Mah sok. No:16 Yenimahalle/ANKARA İhale tarihi: 21 Mayıs 2015 İhale saati: Son teklif verme tarih ve saati: 21 Mayıs 2015 Perşembe günü, saat; İhale komisyonunun toplantı yeri: TEMSAN-Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü Zemin Kat toplantı odası İhale Dokümanının Görülmesi, Temini ve Bedeli: İhaleye ilişkin şartname bedeli 200,00 TL (ikiyüz) olup, şartname ve ekleri İdarenin belirtilen adresindeki Ankara merkez hizmet binası Pazarlama Dairesi Başkanlığında veya linkinden görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların şartname ve eklerini satın almaları zorunludur. Satış şartnamesi bedeli bankaya yatırılacak olup, dekonta tezgâh ihalesine ait şartname bedeli açıklaması yaptırılacaktır. Şartname bedeli yatırılacak olan Banka Hesap No: TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğüne ait Halkbank Anadolu Bulvarı Ticari Şubesi IBAN NO: TR Satış Şartnamesi bedelinin yukarıda verilen banka hesabına yatırıldığına dair dekont ihale zarfının içine konulacaktır. 1

2 Şartname bedelinin ödendiğine dair bahsedilen belgenin ibraz edilmesi kaydıyla istenmesi halinde ihale dokümanları istekli tarafından bildirilecek a-mail adresine veya faks numarasına idare tarafından gönderilecektir. Şartname bedeli alındı dekontu olmayan istekliler ihaleye katılamaz. İhale dokümanları aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır. 1. Satış Şartnamesi, 2. Satılacak tezgâhların listesi, (Freze, Matkap, Preshane ve Torna bölümünde bulunan tezgâhlar için 3. Satılacak tezgâhların listesi, (Isıl İşlem bölümünde bulunan tezgâhlar için) 4. Tezgâhların muhammen bedelleri ile en az verilmesi gereken geçici teminat tutarları ve açık artırma pey artırım tutarları listesi 5. Birden fazla tezgâh için teklif verilmesi durumunda verilecek teminatların detaylandırıldığı Satış Komisyon Başkanlığına verilecek yazı 6. Satılacak tezgâhların resimleri, MADDE 4- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER Açık Teklif sureti ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin; Geçici teminat, Satış Şartnamesi alındı belgesi Nüfus cüzdanı fotokopisi Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi. Tüzel kişiler için 2015 yılı içerisinde alınmış Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi, İhaleye Şahıs olarak katılacak olanların ise yine 2015 yılı içerisinde alınmış bağlı bulunduğu resmi yerden (Nüfuz Müdürlüğünden, Muhtarlıktan vb.) alınması kaydıyla ikametgâh adreslerini gösterir bir belge (ikametgâh adresinin farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi), Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter onaylı İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri, noter onaylı vekâletname, Teklifler son teklif verme tarihinden itibaren en az 30 (otuz) gün opsiyonlu olacaktır. MADDE 5- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar: 1- İhaleyi yapan idarenin; a) İta amirleri, b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar, c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları, d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç) 2- Kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile bu şartnamede belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar. 3- Bu yasaklara rağmen ihaleye katılanların tespiti halinde, alınan geçici teminatın tamamı gelir kaydedilir, gelir kaydedilen geçici teminat ile ilgili olarak hiçbir hak iddia edilemez. Gerekiyorsa ilgililer hakkında İhale Kanunlarının ilgili maddeleri uyarınca kovuşturma açılır. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatın tamamı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. MADDE 6- GEÇİCİ TEMİNAT 6.1. İhaleye katılacaklardan, tezgâh başına muhammen bedelinin altında kalmamak koşuluyla ek listede belirtildiği şekilde % 5 i oranında geçici teminat alınır. Birden fazla tezgâh için teklif verilecek olması durumunda teminatlar ayrı ayrı verilebileceği gibi her tezgâh için açıklama yazılarak teklif edilecek tezgâhların toplam tutarı üzerinden nakit teminat veya banka teminat mektubu verilebilir. Böyle bir durumda istekli toplam olarak verdiği teminatın hangi tezgâh için ne tutarda teminat yatırdığını yukarıda belirtildiği üzere mektuba / dekonta olabildiğince açıklamasını yazdıracaktır. İstekli ayrıca ihale dokümanları içerisinde yer alan geçici teminata ilişkin detaylı listeyi doldurup imzalamak suretiyle teminatla birlikte ihale dosyasına koyacaktır. Geçici teminatın nakit olarak verilmesi halinde teminat TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğüne ait Halkbank Anadolu Bulvarı Ticari Şubesi IBAN NO: TR hesabına gerekli açıklama yaptırılıp yatırılacaktır. 2

3 Geçici teminat olarak mektup verilmesi halinde ise sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilerek teklif zarfının içerisine konulacaktır. Mektupta yazılı olan tarih tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır. 6.2 Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır a) Tedavüldeki Türk Parası. b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları. c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. MADDE 7- GEÇİCİ TEMİNATIN GEÇERLİLİĞİ Yatırılan geçici teminat, adlarına belge düzenlenen kimseler için hüküm ifade eder. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. MADDE 8- GEÇİCİ TEMİNATIN İADESİ Tezgâh satın alamayanların geçici teminatları, ihaleyi kazanan isteklilerce tezgâhların bedeli ödendikten sonra en geç 5(beş) gün içinde iade edilecektir. Bu arada hiçbir istekliye geçici teminatlar iade edilmeyecektir. İhaleyi kazanan isteklilerin geçici teminatları ise tezgâhların teslim alınmasını müteakip iade edilecektir. İhale açılışında ihaleye katılamayacağı tespit edilen isteklilerin geçici teminatları ihaleden sonra derhal iade edilir. MADDE 9- TEZGAHLARIN GÖRÜLMESİ İhaleye sunulan tezgahlar Cumartesi-Pazar günleri hariç, diğer günlerde arasında yukarıda 1.1 madde (f) bendinde belirtilen adreste ilgili personel ile (Cevdet DEMİRCİ Tel: (8 Hat) Dahili: 318) irtibat kurulmak suretiyle görülebilir. MADDE 10- İHALENİN YAPILDIĞI YERE GİREBİLME ŞARTLARI İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için kimliklerini belirleyen fotoğraflı geçerli bir belgeyi ibraz etmeleri ve bu şartnamenin 4'üncü maddesinde belirtilen belgelerinin tam olması gerekmektedir. İdare ihale yerine giriş usul ve esasları ile alınan belgelerin geri verme biçimini belirlemeye yetkilidir. İhale yerine, ihaleye katılacaklardan durumu bu maddede belirtilen hallere uygun olanlar dışında kimse alınmaz. MADDE 11- İHALE ESNASINDA UYULACAK KURALLAR 1. İhale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır. Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. 2. İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde, bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır. Diğer istekliler sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır. 3. İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra, komisyon başkanı, posta ile yapılmış teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma kâğıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait 3

4 artırma kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar. 4. Teklifler yapıldığı sırada son istekli kalıncaya kadar artırmaya devam edilecektir. Ancak işin uzayacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak vermeleri her aşamada istenebilir. Bu idarenin yetkisindedir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler. 5. İhale esnasında, açık arttırmada fiyat artıranlar kendinden fazla fiyat artıran çıkmadığı sürece teklif ettikleri bedelle bağlıdırlar. Her bir tezgâh için fiyat artırım tutarı ekli listede gösterilmiş olup istekliler arttırmada teklif ettikleri bedelden dönemezler, bu durumda o tezgâh için yatırılan geçici teminat irat kaydedilir. 6. İhale esnasında bu şartnamenin 17'inci maddesinde belirtilen yasaklara uymadıkları belirlenenler, derhal ihale yerinden uzaklaştırılırlar. Bu suretle ihale yerinden uzaklaştırılanlar aynı ihalede diğer arttırmalara iştirak edemezler. 7. Verilen teklifler sonucunda tezgâh / tezgâhlar en yüksek bedeli verene satılır. Son teklifler alındıktan ve ihale komisyonu karar verdikten sonra fiyat artışı teklifleri kabul edilmez. MADDE 12- İHALE SONUCUNUN KARARA BAĞLANMASI İhale Komisyonları tarafından alınan ihale kararları onay merci tarafından karar tarihinden itibaren en geç (10) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. Onay merci tarafından karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. Onay merci tarafından onaylanan veya iptal edilen ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç (5) işgünü içinde, istekli veya vekiline bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır. İhalenin iptal edilmesi halinde istekliler hiç bir hak iddia edemezler. MADDE 13- İHALENİN ONAYLANMASINI MÜTEAKİP YAPILACAK İŞLEMLER İhale kararının onaylanıp bildirilmesini müteakip İstekli, 16. ncı maddede belirtilen hallerin dışında ihalenin veya siparişin iptalini isteyemez İstekli onaylanan ihale kararının ardından ihale için ödemesi gereken her çeşit vergi, resim, harç vesair giderleri İdare veznesine ödemek zorundadır. (İhale vergisi % 0,569+Sipariş Vergisi % 0,948= Toplam Binde 15,17) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve teminat gelir kaydedilir. MADDE 14- SATIŞA SUNULAN TEZGÂH / TEZGÂHLARIN TESLİMİNE İLİŞKİN ŞARTLAR Tezgâhlar hâlihazır durumu ile ihaleye sunulmakta olup, isteklinin tezgâhları yerinde bizzat görerek ihaleye katıldığı kabul edildiğinden; tezgâhın / tezgâhların evvelce mevcut kusurlarından dolayı idarece hiç bir sorumluluk kabul olunmaz ve şartname ile eki listelerde belirtilen hususlara istekli tarafından hiç bir şekilde ihtiraz edilemez. Yapılan itirazlar idarece reddedilir. Tezgâhların tesliminde aşağıdaki şartlara uyulur. 1. İhalesi yapılan tezgâh bulunduğu yerde ve hâlihazır durumu ile teslim edilir. Teslim tesellüm, yükleme ve boşaltma giderleri ile bu konularda doğacak diğer giderler ile vergi, resim ve harçlar istekliye aittir. 2. İhalesi yapılan tezgâh bedelinin yatırıldığı günü izleyen 5 gün içinde İstekli tarafından tezgâhların bulunduğu yerden teslim alınıp götürülmesi zorunludur. 3. Bedeli ödenip süresi içinde teslim alınmayan tezgâhlar istekli hesabına İdare tarafından satılacaktır. Satış bedeli; İdare alacaklarını (varsa ilk satıştan doğan) ve masrafları (ikinci satıştan doğan) karşılamazsa farkı teminattan mahsup edilecektir. Varsa ikinci satıştan doğan fazlalık ile teminat istekli hesabına emanete alınarak ilk müracaatında usulüne göre ödenecektir. 4. İdare satılacak tezgâhla ilgili olarak ortaya çıkacak, ihbar, şikâyet veya resen belirlenen haller nedeniyle yaptırılacak inceleme veya soruşturma sonuna kadar tezgâhın teslimini durdurabilir. MADDE 15- TEZGÂHIN / TEZGAHLARINİHALE DIŞI BIRAKILMASI Bu şartname eki listelerde gösterilmek suretiyle ihaleye sunulan tezgâhlardan İdarece gerek görülenler, en geç ihale saatine kadar ihale dışı bırakılabilir. Bu suretle ihale dışı bırakılan tezgâh / tezgâhlar İhale Komisyonu Başkanı'nca ihale yerinde satışlara başlanılmadan önce duyurulur. 4

5 MADDE 16- İHALE SAATİNDEN ÖNCE VEYA SONRASINDA İHALENİN İPTAL EDİLMESİ İhalenin İdarece İhale saatinden önce iptali İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. İsteklinin taahhüdünü şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya süresinde yapmaması üzerine ihale iptal edilebilir. Şartnamenin uygulanması sırasında isteklinin yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın teminatlar gelir kaydedilir ve sipariş iptal edilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. İstekli tarafından ihalenin iptali İstekli tarafından kazanılan ihale sonucunda satın alacağı tezgâh / tezgahlara ait bildirim yapılıp, ihale bedeli ödendikten sonra istekli ihalenin veya siparişin iptalini talep edemez. Ancak kazanılan ihale neticesinde bildirimi aldıktan sonra, tezgahın / tezgahların ödemesi yapılmadan bu arada durumun yazılı olarak İdareye bildirilmesi ve İdarece kabul edilmesi halinde ihale iptal edilebilir. İhalenin iptal edilmesi durumunda, idarece yapılan masraflar ve giderler istekliden ayrıca tahsil olunur ve teminatlar gelir yazılır. Süresi içinde müracaatta bulunmayanların daha sonra yapacakları talepler idarece reddedilir ve ilgililer hiç bir hak iddiasında bulunamazlar. İstekli tezgâhın bedelini yatırdığı tarihi takip eden günden itibaren, 5(beş) gün içinde İdarenin kendisine tezgâhları teslim etmemesi halinde sürenin bitim tarihini takip eden 15 gün içinde 10 gün müddetli noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir. İhalenin bu madde uyarınca iptali, siparişin iptali veya İdare tarafından tezgâhların teslim edilmemesi hallerinde ödenen geçici teminat ve ihale bedeli iade edilir. Tezgâhların idarece teslim edilememesi halinde, istekli ihaleye girmek ve geçici teminat vermek için yaptığı masraflarla ilgili hiçbir hak talep edemeyeceği gibi tazminat veya faiz talebinde bulunmayacağını ihaleye katılmakla kabul etmiş sayılır. MADDE 17- YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR İLE BUNLARA UYMAMANIN CEZASI İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında; 1. Hile, desise, vaat, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla açık artırmaya ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. 2. İhale esnasında isteklileri tereddütte düşürecek veya rağbeti kıracak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıya ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak, 3. Sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken İdareye zarar verecek işler yapmak veya işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak. yasak olup, bu yasaklara uymayanlar hakkında ilgili Kanunların maddeleri uygulanır. MADDE 18- VERGİ, RESİM, HARÇ VE DİĞER MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1- Açık teklif usulü ile sözleşme yerine geçen iş bu şartname ve taahhüdün tümünün yapılmasına ait bütün vergi, resim, harçlar ve benzeri mali yükümlülüklerle şartname ve sipariş giderleri istekliye aittir. 2- Tezgâhlarla ilgili her çeşit vergi, resim, harç ve mali yükümlülükler istekliye aittir. MADDE 19- ŞARTNAMEDE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER Bu şartname ve eklerinde, hüküm bulunmayan hallerde ilgili İhale Kanunların ( sayılı kanunlar, borçlar kanunu genel hükümleri) hükümleri uygulanır. 5

6 MADDE 20- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ Bu şartname uyarınca yapılacak ihalelerden doğabilecek ihtilaflar, ihaleyi yapan İdarenin bulunduğu yer mahkemelerinde ve icra dairelerinde çözümlenir. MADDE 21- SÜRE UZATIMI İsteklinin siparişin yerine getirilmesine engel olacak derecede, ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı ceza nedeniyle taahhüdünü yapamayacak duruma girmesi halinde müracaat etmesi kaydıyla kendisi veya vekiline makul bir süre uzatımı verilebilir. İsteklinin ölümü halinde varislerin Tezgâhların teslim süresi içinde mahkemeye eksiksiz müracaat etmeleri koşuluyla, veraset ilamının veriliş tarihini takip eden günden başlamak üzere şartnamedeki teslim alma süresi kadar süre verilebilir. MADDE 22- DİĞER HUSUSLAR İhaleye katılanlar bu şartname ve eklerindeki hükümleri aynen kabul etmiş sayılırlar. Şartname eki listeler şartname kapsamında olup, istekli bu şartname ve eklerindeki tüm hükümlere uymak zorundadır. Satış peşin olarak yapılacak olup kredili teklifler kabul edilmeyecektir. İstekli şartnamedeki tüm hükümlere uymak zorundadır. Çalıştırılacak işçiler tarafından, yanlış kullanma, tedbirsizlik, ihmal, bilgisizlik, kasten veya kendisiyle ilgili olmayan bir şeyle uğraşma gibi nedenlerle, bir makinaya, tezgâha, iş parçasına, kendisine ve İşletmede çalışan diğer işçilere ve yöneticilere vereceği zararlardan istekli sorumludur. Verilen zararların kabul edilebilir sınırların üstünde olması durumunda zarar istekli tarafından karşılanır. Tezgâhların teslimi ihale bedeli ödendikten sonra yapılacak olup, sözleşme yapılmayacak kesin teminat alınmayacaktır. Bu şartname sözleşme yerine geçmektedir. EK: İş bu Şartname ekleri 2 sayfa satılacak tezgâh listesi, 1 sayfa tezgâhların muhammen bedelleri ile en az verilmesi gereken geçici teminat tutarları ve açık artırma pey artırım tutarlarından oluşan liste ile Satılacak tezgâhların resimlerinden bütün olarak oluşmaktadır. Sözleşme yerine geçen 22 (yirmiiki)maddeden oluşan işbu şartnameyi okudum ve satışı yapılacak tezgâhları hali hazır durumu ile mahallinde gördüm, beğendim ve şartnamenin bütün hükümlerini aynen kabul ettim. Ayrıca aşağıda yazılı bulunan açık adres, Faks veya E-posta olmak üzere bunlardan herhangi birine yapılacak tebligatları tebligat adresi olarak peşinen kabul ettim. İhaleye İştirak eden: Gerçek Kişi / Tüzel Kişi Açık Adresi Telefon Faks Varsa E-posta adresi Banka Hesap No / Iban No İmza 6

TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede anılan taraflar, bir tarafta TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra İstekli

Detaylı

TAŞINMAZ MAL ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ-NEVİ VE MİKTARI MADDE 1- Reşat Oyal Kültürparkı içerisinde bulunan gölün doğu yakasındaki yaklaşık 500 m² lik kısmın eğlence ekipmanları

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul BOTAŞ İKMAL YÖNETMELİĞİ PAZARLIK USULÜ TEKLİF ALMA YÖNTEMİ İLE 4 ADET BOT MAL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

c) Tekliflerin sunulacağı adres : TRT Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 Oran- Çankaya/ ANKARA

c) Tekliflerin sunulacağı adres : TRT Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 Oran- Çankaya/ ANKARA TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN ARAÇLARIN SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ Madde 1- İhalenin Konusu TRT Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına ait olup, ekonomik ömrünü tamamlayan 3 adet Hyundai

Detaylı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM YAPIM İŞLERİ, MAL ALIMLARI, HİZMET ALIMLARI VE DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI KAPSAM Madde 1-AYDIN Su ve Kanalizasyon İdaresi

Detaylı

TRT REKLÂM ORTAMLARI SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ.

TRT REKLÂM ORTAMLARI SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ. TRT REKLÂM ORTAMLARI SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ. Madde 1- İhalenin Konusu TRT nin Televizyon ve Radyo, yayınlarına ait reklâm zamanlarının, sözleşmede belirtilen koşullarla, 3 (Üç ) yıl süreyle satılması

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TABİAT VARLIKLARI VE DOĞAL SİT ALANLARI İLE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE BULUNAN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU

Detaylı

İhale Bilgileri ELEKTRİK MAKİNALARI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ DOSYA NUMARASI 85.02/152105. İHALE TARİHİ VE SAATİ 03.07.2015 Saat : 15.

İhale Bilgileri ELEKTRİK MAKİNALARI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ DOSYA NUMARASI 85.02/152105. İHALE TARİHİ VE SAATİ 03.07.2015 Saat : 15. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya YAĞLIK AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya YAĞLIK AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya YAĞLIK AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ VE MİKTARI Madde 1- a) İhalenin Konusu

Detaylı

TSK EĞİTİM VAKFI'NA AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TSK EĞİTİM VAKFI'NA AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TSK EĞİTİM VAKFI'NA AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Bursa İli Nilüfer İlçesi Görükle Beldesi Dumlupınar Mahallesi 561 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan, Mülkiyeti

Detaylı

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU NUN 51/G.MAD. GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİNDE BULUNAN 1 NOLU MARKETİN İŞLETMECİLİĞİ İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: Ankara

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA 1 Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi Teklif Verilmesine İlişkin Şartname 2 İhale

Detaylı

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72 BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI MAL VE HİZMET SATIM VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI MAL VE HİZMET SATIM VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI MAL VE HİZMET SATIM VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; mal ve/veya hizmet satımı, devredilmesi,

Detaylı

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR.

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kısa Mesaj (SMS) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TÜRKİSTAN MERKEZ KÜTÜPHANESİ BARKOD VE GÜVENLİK SİSTEMİ SATIN ALMA İŞİ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU

Detaylı

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yazılı ve Sözlü Çeviri HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 6 Şubat 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29279 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

Page 1 of 14. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 14. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 14 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Anadolu Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi Uçak Gövde, Yolcu Mali Mesuliyet, Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet

Detaylı

HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME

HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME BİRİNCİ BÖLÜM İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ KAFETERYA YER VE TAVAN KAPLAMASI YAPILMASI İŞİ İHALE DOSYASI İÇİNDEKİLER 1 NUMARALI KLASÖR 1. İhale Şartnamesi, 2. Standart Formlar 3. Sözleşme Tasarısı, 4.

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin

Detaylı