Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden"

Transkript

1 Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden Ortaklığımızın TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına ilişkin izahnamedir. Ortaklığımızın TL nominal değerli tahvillerinin, Sermaye Piyasası Kanunu nun 4 üncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nun 17/12/2012 tarih ve 104/T-1346 sayı kararı ile kayda alınmasına karar verilmiştir. Ancak kayda alınma ortaklığımızın tahvillerinin Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. İşbu izahname ile ihracı yapılacak olan tahvillerine ilişkin ihraçcının yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü Kurul veya herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamış olup, yatırım kararının, ihraçcının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Kurul kaydına alınmış olan TL nominal değerli tahviller, işbu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, 17/12/2013 tarihine kadar farklı özelliklerde ihraç edilecek olup, her ihraca ilişkin koşullar, ihracın özellikleri, ihraç tutarı, satış süresi ve esasları gibi bilgiler ihraçtan önce ilan edilecek olan sirkülerler aracılığıyla kamuya duyurulacaktır. Sirküler izahnamenin ayrılmaz bir parçası olup, tahvillere ilişkin yatırım kararları izahnamenin ve sirkülerlerin bütün olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. İzahnamede satıştan önce meydana gelen değişiklikler satıştan önce toplu halde ticaret siciline tescil edilir. Raf kayıt süresi içerisinde yeni dönem finansal tabloların kamuya açıklanması işbu izahnamede değişiklik gerektirmez. Bu durumda sirkülerler kamuya açıklanan son finansal tabloları da içerir. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, izahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından ihraçcılar sorumludur. Ancak, kendilerinden beklenen özeni göstermeyen aracı kuruluşlara da zararın ihraçcılara tazmin ettirilemeyen kısmı için müracaat edilebilir. denetim kuruluşları ise, denetledikleri finansal tablo ve raporlara ilişkin olarak hazırladıkları raporlardaki yanlış ve yanıltıcı bilgi ve kanaatler nedeniyle doğabilecek zararlardan hukuken sorumludur. İzahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından aşağıda unvanları belirtilen kuruluşlar ile bu kuruluşları temsile yetkili kişiler sorumludur: Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi ve halka arzda lider aracı kurum olarak yer alan Yapı Kredi Yatırım Yatırım Menkul Değerler A.Ş. izahname ve eklerinin tamamından sorumludur. İzahname ekinde ve izahname içerisinde yer alan finansal bilgilerin kaynağı olan 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolar ile bunlara ilişkin denetim raporlarından Başaran Nas Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. sorumludur. Yatırımcılara Uyarı: Bu izahname, düşünülmektedir, planlanmaktadır, hedeflenmektedir, tahmin edilmektedir, beklenmektedir gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece izahnamenin yayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, ortaklığımızın geleceğe yönelik açıklamaların öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir. 1

2 I. BORSA GÖRÜŞÜ: Borsa Yönetim Kurulunun tarihli toplantısında, kamuyu aydınlatma ilkeleri açısından Şirketin tarihli beyanları ve Davutoğlu Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan tarihli hukukçu raporunun halka arz yoluyla ihraç edilecek TL nominal değerli borçlanma araçları için düzenlenecek halka arz izahnamesinde yer verilmesi hususları ile birlikte, A. Şirketin tedavüldeki toplam Türk Lirası cinsi borçlanma aracı tutarının Bakanlar Kurulu nun tarihli Borçlanma Araçlarının İhraç Limitlerine Dair Kararında yer alan ihraç limitlerini aşmamak şartıyla, Halka arz yoluyla ihraç edilecek TL tutarındaki borçlanma araçlarının işlem görme başvurusunun, Borsamız Kotasyon Yönetmeliğinin Borçluluğu Temsil Eden Menkul Kıymetlerin Kotasyonu başlıklı 16. maddesi kapsamında değerlendirilmesi sonucunda, söz konusu maddenin (c) bendi kapsamında İhracın tümünün halka arz yoluyla satışa sunulmuş olması şartının sağlanması ve satış sonuçlarının Borsamıza ulaştırılması kaydıyla Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında (kot içi), Tahsisli olarak nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek TL tutarındaki borçlanma araçlarının işlem görme başvurusunun Kotasyon Yönetmeliği nin 16. maddesinin (c) bendine ifade edilen İhracın tümünün halka arz yoluyla satışa sunulmuş olması şartı sağlanamayacağından, tarih ve 380 sayılı Kota Alınmamış Borçlanma Araçlarının Tahvil ve Bono Piyasası nda İşlem Görmesine İlişkin Esaslar Genelgesi çerçevesinde satış sonuçlarının Borsamıza ulaştırılması şartıyla Pazar kaydına alınarak, Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında (kot dışı) Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) nda yapılacak Borsa Başkanlığı duyurusunu izleyen ikinci iş gününden itibaren işlem görmeye başlayabileceğine, karar verilmiştir. İşbu İMKB Görüşü, Menkul Kıymetler Borsalarında Üyeliğe ve Kotasyona İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan...borsa kotuna alıp almama konusunda yetkili merci, borsaların yönetim kurullarıdır... hükmü gereğince İMKB Yönetim Kurulunun vereceği karara dönük herhangi bir taahhüt ya da bağlayıcılık oluşturmamak şartıyla, sadece SPK nın görüş talebine cevap vermek amacıyla sınırlı olmak üzere mevcut bilgi ve belgeler dikkate alınarak hazırlanmıştır. İşbu İMKB Görüşüne dayanılarak alınacak kararlar sonucu doğabilecek zararlar nedeniyle İMKB nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 2

3 II. BDDK GÖRÜŞÜ: Şirket in tarihli yazısında istinaden BDDK nın tarih ve B.02.1.BDK sayılı ve Ortaklığımızın tarihli yazısına istinaden, BDDK nın tarih ve B.02.1.BDK sayılı yazısında; Bilindiği üzere, Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik te finansman şirketlerinin sermaye piyasasında tahvil ihracı yoluyla borçlanmalarına sınırlama getiren herhangi bir hüküm yer almamaktadır. Bu kapsamda, Şirketiniz tarafından söz konusu tahvil ihracının gerçekleştirilmesinde, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, anılan Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelik hükümleri açısından bir sakınca bulunmamaktadır. görüşüne yer verilmektedir. III. ORTAKLIĞIN BEYANI Koç Fiat Kredi NİN İMKB muhatap tarihli izahname ekinde yer alan beyanı aşağıda yer almaktadır. 3

4 İÇİNDEKİLER 1) ÖZET...6 2) RİSK FAKTÖRLERİ ) İHRAÇCI HAKKINDA BİLGİLER ) SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER ) İHRAÇCININ MEVCUT SERMAYESİ HAKKINDA BİLGİ ) YÖNETiM VE ORGANiZASYON YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER ) GRUP HAKKINDA BİLGİLER ) GARANTÖRE İLİŞKİN BÖLGELER VE GARANTİ HÜKÜMLERİ ) GEÇMİŞ DÖNEM FİNANSAL TABLO VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARI ) KAR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ ) UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER ) İNCELEMEYE AÇIK BELGELER ) İZAHNAMENİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER ) EKLER

5 KISALTMA VE TANIMLAR ABD ABD Doları veya ABD $ A.Ş. AVRO BDDK İİK İMKB veya Borsa KAP Koç Fiat Kredi veya Şirket OSD SGMK SPK veya Kurul T.C. TCMB TL Tofaş TTK TÜFİDER Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri Para Birimi Anonim Şirket Avrupa Birliği Para Birimi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İcra ve İflas Kanunu İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kamuyu Aydınlatma Platformu Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı A.Ş. Otomotiv Sanayicileri Derneği Sabit Getirili Menkul Kıymet Sermaye Piyasası Kurulu Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Türk Lirası Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Türk Ticaret Kanunu Tüketici Finansmanı Şirketleri Derneği 5

6 1) ÖZET Bu bölüm izahnamenin özeti olup, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararları izahnamenin bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. 1.1 İhraçcı Hakkında Genel Bilgiler Ticaret Unvanı : Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı A.Ş. Merkez Adresi : Büyükdere Cad. Tofaş Han No: Zincirlikuyu/Şişli/İSTANBUL Fiili Yönetim Yeri : Büyükdere Cad. Tofaş Han No: Zincirlikuyu / Şişli / İSTANBUL Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili : İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu Memurluğu Ticaret Sicil Numarası : Ticaret Siciline Tescil Tarihi : 06/Mart/2000 Süreli Olarak Kuruldu ise Süresi : Süresiz Tabi Olduğu Yasal Mevzuat : T.C. Kanunları Esas Sözleşmeye Göre Amaç ve Faaliyet Konusu : Şirketin başlıca maksat ve mevzuu, yürürlükte bulunan ilgili tüm mevzuata riayet etmek ve ilgili resmi merciilerden izin almak kaydıyla Ödünç Para Verme İşleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat çerçevesinde, kullanılmış araçlar ve Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. merkezinin doğrudan satışları da dahil olmak üzere, Türkiye de üretilen ve/veya Türkiye ye ithal olunan tüm Tofaş ve Fiat Grup motorlu araçlarının ve bu araçlarla ilgili her türlü mal ve hizmetlerin kredilendirilmesi hizmetidir. Telefon ve Faks Numaraları : İnternet Adresi : Koç Fiat Kredi, Fiat markası başta olmak üzere, Türkiye de satışı yapılan Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Ferrari, Maserati, Iveco ve Jeep markalarının müşterilerinin araç alımlarını ve 2. el araçları kredilendirmektedir. Bu doğrultuda kredi ürünlerini, hizmet verdiği markaların satış noktalarında müşterilerin kullanımına sunmakta, böylece satın alma sürecinin baştan sona mağaza içinde tamamlanmasını sağlamaktadır. Koç Fiat Kredi; Türkiye çapında anlaşmalı markalarına 120 adet toplam satış noktası aracılığıyla sağladığı online hizmetleri ile entegre bir finansal hizmetler grubu niteliğindedir. Geçen yıldan itibaren kredilendirme süreçlerinde büyük ölçüde revizyon yapılmış, otomasyon oranı artırılmış, süreçlerdeki sadeleştirme ile işlem kapasitesi, 2011 yılında bir önceki yıla göre %41 oranında artış göstermiştir. Koç Fiat Kredi, kredi ürünlerinin yanısıra, kredinin tamamlayıcısı olan sigorta ürünlerini de müşterilerinin kullanımına sunmaktadır. Eylül 2012 dönemi itibariyle, her dört müşteriden biri Kredi Koruma Sigortası ürününden faydalanmaktadır. Finansman Şirketleri Hazine Müsteşarlığı nın düzenleme ve denetleme yetkisine tabi iken Resmi Gazete nin tarih ve mükerrer sayısında yayımlanan Bankacılık Kanunu ile bu yetki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na devredilmiştir. Şirket in faaliyet izin belgesi BDDK tarafından tarihinde yenilenmiş olup, tarih ve sayılı 6

7 Resmi Gazete de ilan edilen Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabi bulunmaktadır. Şirket in kredi derecelendirme notu bulunmamaktadır. 1.2 Risk Faktörleri Kredi Riski Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle Şirket e finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Şirket tüketici finansman kredilerinden dolayı kredi riskine maruz kalmaktadır. Şirket işin doğası gereği kredi portföyünde herhangi bir anda çok sayıda gerçek ve tüzel kişilik bulundurmaktadır. Bu sebeple şirket in kredi riskine ilişkin sektörel ya da müşteri bazında bir yoğunlaşması bulunmamaktadır. Şirket kredilerini Türkiye içerisindeki yerleşik gerçek ve tüzel kişiliklere kullandırmaktadır. Dolayısıyla taşınan konjonktürel risk tamamıyla Türkiye riskidir. Şirket kredi riski genel olarak bireysel müşteri portföyü üzerine dağılmıştır. Kredi değerlendirme işlemleri şirketin belirlenmiş ve yayınlanmış olan kredi politikaları doğrultusunda yapılmakta olup, 2007 yılından itibaren kredi derecelendirme yöntemleri kullanılmaktadır yılında jenerik olarak yapılandırılan skorkartlar 2009 yılında Koç Fiat Kredi nin müşteri datası kullanılarak istatistiksel yöntemlerle yeniden düzenlenmiştir. Her sene yapılan gözden geçirme işlemleri ile piyasa şartları ve portföyün değişimi sürekli izlenmekte ve skorkartlar güncel tutulmaktadır. Değişen piyasa koşulları ve müşteri ödeme alışkanlıklarına göre kredi politikalarında güncellemeler yapılmakta, erken uyarı sinyalleri ile gerekli önlemler alınmaktadır. Vadelere göre tüketici finansmanı kredilerinin dökümü aşağıdaki gibidir: Bin ( TL ) Denetimden Geçmemiş 30/09/2012 Denetimden Geçmiş 31/12/2011 Denetimden Geçmiş 31/12/ yıla kadar yıl arası yıl arası yıl ve üzeri TOPLAM Şirket, kredi risk politikası, mevcut kredi portföyünün yapısı ve ekonomik konjonktüre bağlı olarak değer düşüklüğü tespit edilmemiş krediler için genel kredi karşılığı ayırmaktadır. Şirket, 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla 12,3 milyon TL (31 Aralık 2011: 11,5 milyon TL) tutarında genel kredi karşılığı ayırmıştır. Şirket yönetimi, verilen krediler üzerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda tahsili şüpheli görülen alacaklardan doğabilecek zararlar için belli bir karşılık ayırmaktadır. Karşılık tutarı, Şirket in kredi risk politikası, mevcut kredi portföyünün yapısı, müşterilerinin mali yapıları ve ekonomik konjoktüre bağlı olarak belirlenmekte ve Takipteki Krediler olarak sınıflandırılarak, varsa ilgili teminatların gerçeğe uygun değerleri de göz önüne alınarak hesaplanmaktadır. Karşılık hesabındaki değişiklikler dönem kar zararına yansıtılmaktadır. Yasal prosedürler tamamlandığı ve kredinin tahsil edilemeyeceği kesinleştiği takdirde, ilgili tutarlar hesaplardan silinmekte, silinen krediler ile ilgili tahsilâtlar gelir olarak kaydedilmektedir. 7

8 Finansman kredilerinin değerlendirilmesi sonucunda belirlenen toplam finansman kredileri karşılığı, Şirket'in finansman kredileri portföyündeki tahsili şüpheli alacakları kapsayacak şekilde belirlenmektedir. Şirket, ilgili karşılığı BDDK tarafından 20 Temmuz 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ( Karşılıklar Tebliği ) hükümlerine uygun olarak ayırmaktadır. İlgili tebliğe göre tahsili vadesinden itibaren gün arası geciken finansman kredileri teminatları dikkate alındıktan sonra en az %20 si oranında, tahsili vadesinden itibaren gün arası geciken finansman kredilerinin teminatları dikkate alındıktan sonra en az %50 si oranında ve tahsili vadesinden itibaren 1 yıldan fazla gecikmiş olan finansman kredilerinin teminatları dikkate alındıktan sonra %100 oranında özel karşılık ayrılmaktadır. Değer kaybına uğramış finansman kredileri ve özel kredi karşılıkları aşağıdaki gibidir: Bin ( TL ) Denetimden Geçmemiş 30/09/2012 Denetimden Geçmiş 31/12/2011 Denetimden Geçmiş 31/12/ ay ay yıl ve üzeri Brüt Takipteki Alacaklar Bin ( TL ) Denetimden Geçmemiş 30/09/2012 Denetimden Geçmiş 31/12/2011 Denetimden Geçmiş 31/12/2010 Özel Karşılıklar Net Takipteki Alacaklar Brüt Alacaklar Brüt Takipteki Alacaklar / Brüt Alacaklar %1,3 %0,9 %3,2 Değer kaybına uğramış finansman kredilerindeki değişim, Şirket Yönetim Kurulu nun 2011 yılında aldığı karar neticesinde; tasfiye hesaplarında izlenen tüketici finansman kredi stoğundan seçilerek oluşturulmuş ve geçmiş dönemlerde aktiften silinenler hariç, tamamı özel karşılıklandırılmış portföyün satılmasından kaynaklanmaktadır. Piyasa Riski Piyasa Riski, Şirket in sermaye ve kazançları ile Şirket in hedeflerini gerçekleştirme yeteneklerinin, faiz oranlarında, yabancı para kurlarında, enflasyon oranlarında ve piyasadaki fiyatlarda oluşan dalgalanmalardan olumsuz etkilenmesi riskidir. Şirket piyasa riskini, kur riski ve faiz riski başlıkları altında takip etmektedir. Şirket bir finansman şirketi olarak müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılarken kur riski ve faiz riskine maruz kalmaktadır. Kur Riski Döviz cinsinden varlıklar ve yükümlülükler döviz riskini doğurur. Şirket gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden kaynaklanan belli bir miktar döviz pozisyonunu faaliyetleri gereği taşımaktadır. Şirket, döviz varlıklarının ve yükümlülüklerinin dengelenmesi amacıyla vadeli döviz işlemleri gerçekleştirmektedir. Aşağıdaki tablo Şirket in yabancı para pozisyonunu göstermektedir. Tek Düzen Hesap Planı gereğince dövize endeksli varlıklar finansal tablolarda yabancı para değil Türk 8

9 Parası olarak gösterilmektedir. Yabancı para pozisyon hesaplamasında ise dövize endeksli varlıklar yabancı para kalem olarak dikkate alınmaktadır. 30 Eylül 2012, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla yabancı para cinsinden aktif ve pasifler, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Denetimden Geçmemiş 30/09/2012 ABD$ (Bin TL) AVRO (Bin TL) Toplam (Bin TL) Bankalar Tüketici finansman kredileri Toplam aktifler Alınan krediler Toplam pasifler Net yabancı para pozisyonu - (43.587) (43.587) Türev finansal araçlar Denetimden Geçmiş 31/12/2011 ABD$ (Bin TL) AVRO (Bin TL) Toplam (Bin TL) Tüketici finansman kredileri Toplam aktifler Alınan krediler (19.588) (79.236) (98.824) Toplam pasifler (19.588) (79.236) (98.824) Net yabancı para pozisyonu (19.190) (78.892) (98.082) Türev finansal araçlar Denetimden Geçmiş 31/12/2010 ABD$ (Bin TL) AVRO (Bin TL) Toplam (Bin TL) Tüketici finansman kredileri Toplam aktifler Alınan krediler (9.857) (1.256) (11.113) Toplam pasifler (9.857) (1.256) (11.113) Net yabancı para pozisyonu (9.281) (152) (9.433) Türev finansal araçlar Faiz Oranı Riski Faiz riski, faiz oranlarındaki değişimlerin finansal tabloları etkileme olasılığından kaynaklanmaktadır. Şirket, belirli bir dönemde vadesi dolacak veya yeniden fiyatlandırılacak varlık ve yükümlülüklerin zamanlama uyumsuzlukları veya farklılıklarından dolayı faiz riskine maruzdur. Şirket, bu riskini risk yönetimi stratejileri uygulayarak varlık ve yükümlülüklerin faiz değişim tarihlerini eşleştirerek yönetmektedir. Şirket in yabancı para ile sağladığı likidite nedeniyle faiz ve anapara riski taşımakta ve bu riski yönetmek amacıyla forward ve swap işlemleri yapmaktadır. Bu işlemler neticesinde, krediden doğan değişken faizli nakit akım sabit faizli nakit akımla değiştirildiği ve anapara TL cinsinden sabitlendiği için, hem kur hem de faiz riski dengelenmektedir. 30 Eylül 2012, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla faiz oranına duyarlı finansal araçlar aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 9

10 TL Denetimden Geçmemiş 30/09/2012 Denetimden Geçmiş 31/12/2011 Denetimden Geçmiş 31/12/2010 Sabit faizli finansal araçlar: Finansal Varlıklar Finansman kredileri Finansal Yükümlülükler Alınan krediler İhraç edilen menkul değerler Değişken faizli finansal araçlar: Finansal Yükümlülükler Alınan krediler Likidite Riski Likidite riski, Şirket in net finansman ihtiyaçlarını karşılayamaması ihtimalidir. Şirketlerin faaliyetlerine devam edebilmeleri için yükümlülüklerini karşılayabilecek yeterlilikte fona sahip olmaları gerekmektedir. Şirket'in politikası, alınan kredilerin geri ödemeleri, kullandırılan kredilerin tahsil edilmesi ve harcamalar sonucu ortaya çıkan nakit çıkışları ile portföyde bulunan tüketici finansman kredileri sonucu ortaya çıkan nakit girişlerini eşleştirmektir. Müşterilerle yapılan sözleşmelerinin ödeme planları Şirket'in fon ihtiyacına ve özsermaye yapısına göre şekillendirilir. Türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerin sözleşmeleri uyarınca kalan vadelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir. Aşağıdaki vade analizinde açıklanan tutarlar, sözleşmeye dayalı indirgenmemiş (iskonto edilmemiş) nakit akışlarıdır. Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler de aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir. Belirli bir vadesi olmayan yükümlülükler bir yıldan uzun vadeli olarak sınıflandırılmıştır. Denetimden Geçmemiş 30/09/2012 Bin ( TL ) 3 aya 3 ay yıl 5 yıl ve Faizsiz Toplam kadar yıl üzeri Nakit ve nakit benzerleri 1, ,888 10,063 Tüketici finansman kredileri 77, , ,745-8,810 1,210,412 Diğer varlıklar ,617 22,617 Toplam aktifler 78, , ,745-40,315 1,243,092 Alınan krediler 112, , , ,403 İhraç edilen menkul kıymetler 107, ,158 94, ,056 Diğer yabancı kaynaklar , ,217 Toplam pasifler 220, , , ,217 1,141,676 Net Yeniden Fiyatlandırma Pozisyonu -142, , , , ,416 Denetimden Geçmiş 31/12/2011 Bin ( TL ) 3 aya 3 ay yıl 5 yıl ve Faizsiz Toplam kadar yıl üzeri Nakit ve nakit benzerleri Tüketici finansman kredileri Diğer varlıklar Toplam aktifler Alınan krediler İhraç edilen menkul kıymetler Diğer yabancı kaynaklar Toplam pasifler Net Yeniden Fiyatlandırma Pozisyonu

11 Denetimden Geçmiş 31/12/2010 Bin ( TL ) 3 aya 3 ay yıl 5 yıl ve Faizsiz Toplam kadar yıl üzeri Nakit ve nakit benzerleri Tüketici finansman kredileri Diğer varlıklar Toplam aktifler Alınan krediler İhraç edilen menkul kıymetler Diğer yabancı kaynaklar Toplam pasifler Net Yeniden Fiyatlandırma Pozisyonu İhraçcı Riski İhraçcının vade sonundaki ödeme yükümlülüğünü yerine getirememesinden kaynaklanan risktir. Tahvillere ilişkin anapara ve faiz ödemeleri Koç Fiat Kredi tarafından gerçekleştirilecek olup, Şirket in ödeme yükümlülüğünü yerine getirememesi durumunda herhangi bir banka garantisi bulunmamaktadır. İhraca aracılık eden aracı kuruluşların da tahvillere ilişkin yükümlülüklerin ödenmesi konusunda bir sorumlulukları veya yükümlülükleri bulunmamaktadır. İhraççının tahvillerin anapara ve faizlerini ödeyememe riski mevcuttur. Global Kredi Piyasalarından Kaynaklanan Riskler 2012 nin ikinci çeyreğinde Avrupa daki borç krizi, ABD deki mali politikanın seyri ve gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek enflasyon riski nedeniyle küresel ekonomideki belirsizlik ortamı devam etmiştir. ABD Merkez Bankası, Parasal Genişleme olarak adlandırılan ekonomiye destek programını yıl sonuna kadar uzatma kararı alırken, kısa vadeli faizlerin en az 2015 e kadar düşük seviyelerde tutma planına bağlı kalacağını belirtmektedir. Avrupa Merkez Bankası ise ekonomiyi desteklemek doğrultusunda politika faiz oranını %0,75 e, mevduat faiz oranını ise %0 a düşürmüştür. Türkiye 2012 nin ikinci çeyreğinde %2,9 büyüyerek yılın ilk yarısında %3,1 büyüme kaydetmiştir. İkinci çeyrekte net ihracatın büyümeye katkısı belirgin bir şekilde artmaktayken iç talebin büyümeye katkısı ise üst üste ikinci defa negatif seyretmiştir. Hedeflenen iç ve dış talep arasındaki dengelenme belirgin bir şekilde devam etmektedir. Küresel likidite koşullarındaki belirsizlik nedeni ile Merkez Bankası 2012 nin üçüncü çeyreğinde de esnek faiz koridoru politikasını uygulamaya devam etmektedir. Merkez Bankası Eylül ayındaki toplantısında faiz koridorunun üst sınırı olan gecelik borç verme faiz oranını % 11,5 tan % 10 a düşürmüştür. Ayrıca Merkez Bankası, Türk lirası zorunlu karşılıkların Türk lirası veya döviz cinsinden tesis edilmesi ile ilgili rezerv opsiyonu katsayılarında 0,2 puanlık artışa gitmiştir. İç talepteki yavaşlama, TL nin daha istikrarlı bir seyir izlemesi neticesinde enflasyon Ağustos itibari ile düşmeye devam etmiş ve yıllık %7,2 seviyesine gerilemiş, TÜFE ise yıllık %8,9 olarak gerçekleşmiştir. Cari açıkta yaşanan düşüş trendi son aylarda hız kazanmıştır yılında alınan tedbirler, ihracattaki olumlu seyir ve ekonomik yavaşlama neticesinde daralan ithalat sayesinde cari açığın gayrisafi milli hâsılaya oranı Temmuz 2012 itibari ile %7,8 seviyesine inmiştir (Aralık 2011: %10,0). Özellikle enerji-dışı cari açıkta ciddi bir daralma yaşanmıştır. 11

12 Diğer Riskler İtibar Riski Müşteriler, ortaklar, rakipler ve denetim otoriteleri gibi tarafların Şirket hakkındaki olumsuz düşüncelerinden ya da yasal düzenlemelere uygun davranılmaması neticesinde Şirket e duyulan güvenin azalması veya itibarının zedelenmesi sebebiyle ortaya çıkabilecek kayıpları ifade eder. Mevzuat Riski Koç Fiat Kredi Türkiye de yerleşik ve Türkiye kanunları ve mevzuatına tabidir. Şirket in kontrolü dışında gelecekte bu kanun ve mevzuatta yapılacak değişiklikler sektörü etkileyeceğinden Şirket in faaliyetleri ve finansal sonuçları üzerinde doğrudan veya dolaylı etki oluşturabilir. 1.3 İhraçcının Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticileri ile Denetim Kuruluşunu Tanıtıcı Temel Bilgiler Son durum itibari ile Şirket in yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine ait bilgiler aşağıda verilmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri Adı Soyadı Görevi İş Adresi Temsil Ettiği Tüzel Kişilik Cenk Çimen Kamil Başaran Cengiz Eroldu Ahmet Ashaboğlu Luigi Matta Yeşim Pınar Kitapçı Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Nakkaştepe Azizbey cad. No:1 Kuzguncuk İstanbul Büyükdere Cad. No:145 Tofaş Han Zincirlikuyu İstanbul Büyükdere Cad. No:145 Tofaş Han Zincirlikuyu İstanbul Nakkaştepe Azizbey cad. No:1 Kuzguncuk İstanbul Fiat Group Automobiles SpA- Corso G. Agnelli, Torino Italy Büyükdere Cad. No:145 Tofaş Han Zincirlikuyu İstanbul Son 5 Yılda Ortaklık Dışında Üstlendiği Görevler - Koç Holding A.Ş.- Otomotiv Grubu Başkanı - Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. -CEO - Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.-Mali Direktör - Koç Holding A.Ş.-Mali Direktör Görev Süresi / Kalan Görev Süresi 31/01/2012 Genel Kurul Tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 31/01/2012 Genel Kurul Tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 31/01/2012 Genel Kurul Tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 31/01/2012 Genel Kurul Tarihinden itibaren 1 yıl süre ile - Fidis SpA- 31/01/2012 Genel Kurul Tarihinden itibaren 1 yıl süre ile - Genel Müdür 31/01/2012 Genel Kurul Tarihinden itibaren 1 yıl süre ile Sermaye Payı (TL) (%) , , ,

13 Denetçiler Adı Soyadı İş Adresi Son 5 Yılda Ortaklık Dışında Üstlendiği Görevler Doğu Özden Murat Çağlar Büyükdere Cad. No:145 Tofaş Han Zincirlikuyu İstanbul Nakkaştepe Azizbey cad. No:1 Kuzguncuk İstanbul Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.-Muhasebe Müdürü Koç Holding A.Ş.- Denetim Grubu Başkanlığı/Koordinatör Süresi 31/01/2012 Genel Kurul Tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 31/01/2012 Genel Kurul Tarihinden itibaren 1 yıl süre ile Yönetimde söz sahibi olan personele ilişkin bilgiler: Adı Soyadı İş Adresi Son 5 Yılda Ortaklık Dışında Üstlendiği Görevler Sermaye Payı (TL) (%) Yeşim Pınar Kitapçı Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı A.Ş.- Genel Müdür Büyükdere Cad. No:145 Tofaş Han Zincirlikuyu İstanbul - 0, Denetim Kuruluşları Şirket in tam bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle hazırlanan finansal tabloları Başaran Nas Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından bağımsız denetime tabi tutulmuştur. 1.4 İhraca İlişkin Özet Veriler ve Tahmini Halka Arz Takvimi Şirket in ihraç edeceği tahvillere ilişkin özellikler adresli internet sitesinde ve adresinde ilan edilerek yatırımcılarına duyuracaktır. Şirket in TL ye kadar ihraç edeceği tahvillere ilişkin özellikler, ilgili serilere ait sirkülerler aracılığı ile yatırımcılarına duyuracaktır. İhraçcı Şirket SGMK Türü İhraç Miktarı Kotasyon Halka Arz Tarihleri Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı A.Ş. Tahvil TL İMKB Kurul kaydına alınmasını takiben 1 yıl içerisinde dilimler halinde halka arz yöntemi ile satılması planlanmaktadır. 1.5 Seçilmiş Finansal Bilgiler 13

14 Konsolide Bilanço (Bin TL) Denetimden Geçmemiş (30/09/2012) denetimden geçmiş (31/12/2011) denetimden geçmiş (31/12/2010) Aktif Kalemler Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) Bankalar Finansman kredileri Takipteki alacaklar Maddi duran varlıklar (net) Maddi olmayan duran varlıklar (net) Ertelenmiş vergi varlığı Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin Diğer aktifler varlıklar (net) Aktif toplamı Pasif Kalemler Alım satım amaçlı türev finansal yükümlülükler Alınan krediler İhraç edilen menkul kıymetler (net) Muhtelif borçlar Diğer yabancı kaynaklar Ödenecek vergi ve yükümlülükler Borç ve gider karşılıkları Ertelenmiş vergi borcu Özkaynaklar Pasif Toplamı Gelir Tablosu (Bin TL) Denetimden Geçmemiş (30/09/2012) Denetimden Geçmemiş (30/09/2011) Esas faaliyet gelirleri 139,359 85,862 Esas faaliyet giderleri (-) (7,174) (5,946) Diğer faaliyet gelirleri 12,424 10,201 Finansman giderleri (-) (93,715) (54,738) Takipteki alacaklara ilişkin özel karşılıklar (-) (2,800) (5,540) Diğer faaliyet giderleri (-) (18,426) (10,486) Net faaliyet k/z 29,668 19,353 Vergi karşılığı (±) (6,392) (4,369) Net dönem kari/zararı 23,276 14,984 (Bin TL) denetimden geçmiş (31/12/2011) denetimden geçmiş (31/12/2010) Esas faaliyet gelirleri Esas faaliyet giderleri (-) Diğer faaliyet gelirleri Finansman giderleri (-) Takipteki alacaklara ilişkin özel karşılıklar (-) Diğer faaliyet giderleri (-) Net faaliyet k/z Vergi karşılığı (±) Net dönem karı/zararı

15 1.6 Finansal Durum ve Faaliyet Sonuçları Hakkında Bilgiler 2011 yılında otomotiv satışlarında görülen güçlü büyüme sonucunda %72,9 oranında büyüyen kredi portföyü, 2012 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yıla nazaran %12 aşağıda gerçekleşen otomotiv satışlarına rağmen artan kredi talebi, 2011 sonuna göre portföyün %11 büyümesine olanak sağlamıştır. Şirket in aktif büyüklüğü ise 2011 yılında %72,2 oranında artmış, bu artış 2012 yılının üçüncü çeyreğinde de %7,3 oranında devam ederek toplam 1,24 milyar TL ye ulaşmıştır. Şirket, büyüyen kredi portföyünü ağırlıklı olarak kullandığı krediler ve ihraç ettiği menkul kıymetlerle fonlamaya devam etmiş, bu kaynakların toplam büyüklüğü 2012 Eylül sonu itibarıyla 1.217,6 milyon TL ye ulaşmıştır yılında operasyonel karlılığın etkisiyle özkaynaklar 38,9 milyon TL artarak 78,1 milyon TL ye yükselmiştir yılı ilk 9 ayında da artış devam etmiş, özkaynaklar 101,4 milyon TL ye yükselmiştir yılında sermaye artırımına giden Şirket in ödenmiş sermayesi 2010 yıl sonundaki 30,0 milyon TL den 2011 sonunda 45,0 milyon TL ye yükselmiştir yılı Eylül sonu itibariyle ödenmiş sermaye rakamında bir değişim yaşanmamıştır. 1.7 Ortaklık Yapısı Hakkında Bilgiler 1 Eylül 2012 tarihi itibariyle Şirket in ödenmiş sermaye tutarı TL olup, Tofaş sermayede tam kontrol sahibidir. 1 Eylül 2012 tarihi itibariyle hissedarlar ve sermaye yapısı aşağıda belirtilmiştir: Koç Fiat Kredi Sermaye Yapısı ORTAKLAR Son Genel Kurul İtibarıyla Son Durum Sermaye (TL) Hisse Oranı (%) Sermaye (TL) Hisse Oranı (%) Tofaş , , Kamil Başaran 1 0, , Cengiz Eroldu 1 0, , Okan Baş 1 0, , Yeşim Pınar Kitapçı 1 0, , TOPLAM , ,0 Tofaş Sermaye Yapısı ORTAKLAR Son Genel Kurul İtibarıyla Son Durum Sermaye (TL) Hisse Oranı (%) Sermaye (TL) Hisse Oranı (%) Fiat Auto SpA ,87 37, ,87 37,856 Koç Holding A.Ş ,26 37, ,26 37,587 Temel Tic. Ve Yat. A.Ş ,44 0, ,44 0,035 Suna Kıraç ,55 0, ,55 0,058 S. Semahat Arsel ,55 0, ,55 0,058 Mustafa V. Koç ,36 0, ,36 0,039 M. Ömer Koç ,36 0, ,36 0,039 Y. Ali Koç ,36 0, ,36 0,039 Halka Açık Kısım ,26 24, ,26 24,288 TOPLAM , ,0 15

16 1.8 İhraca ve Borsada İşlem Görmeye İlişkin Bilgiler Koç Fiat Kredi nin TL ye kadar ihraç edeceği tahvillere ilişkin özellikleri ilgili serilere ait sirkülerler aracılığı ile yatırımcılarına duyuracaktır. a. İhraçcı şirket : Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı A.Ş. b. SGMK Türü : Tahvil c. İhraç Miktarı : TL d. Kotasyon : İMKB e. Halka Arz Tarihleri : Kurul kaydına alınmasını takiben 1 yıl içinde dilimler halinde halka arz yöntemi ile satılması planlanmaktadır. 1.9 Ek Bilgiler Ödenmiş Sermayesi Ödenmiş Sermaye Tutarı Kayıtlı Sermaye Tavanı TL Kayıtlı sermaye sistemi uygulanmamaktadır Personel Sayısı Personel Sayısı ) RİSK FAKTÖRLERİ İşbu izahname ile ihracı yapılacak olan tahvillere ilişkin ihraçcının yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamış olup, yatırım kararının, ihraçcının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. 2.1 İhraçcının Tahvillere İlişkin Yükümlülüklerini Yerine Getirme Gücünü Etkileyebilecek Riskler Kredi Riski Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle Şirket e finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Şirket tüketici finansman kredilerinden dolayı kredi riskine maruz kalmaktadır. Şirket işin doğası gereği kredi portföyünde herhangi bir anda çok sayıda gerçek ve tüzel kişilik bulundurmaktadır. Bu sebeple şirket in kredi riskine ilişkin sektörel ya da müşteri bazında bir yoğunlaşması bulunmamaktadır. Şirket kredilerini Türkiye içerisindeki yerleşik gerçek ve tüzel kişiliklere kullandırmaktadır. Dolayısıyla taşınan konjonktürel risk tamamıyla Türkiye riskidir. Şirket kredi riski genel olarak bireysel müşteri portföyü üzerine dağılmıştır. Kredi değerlendirme işlemleri şirketin belirlenmiş ve yayınlanmış olan kredi politikaları doğrultusunda yapılmakta olup, 2007 yılından itibaren kredi derecelendirme yöntemleri kullanılmaktadır yılında jenerik olarak yapılandırılan skorkartlar 2009 yılında Koç Fiat Kredi nin müşteri datası kullanılarak istatistiksel yöntemlerle yeniden düzenlenmiştir. Her sene yapılan gözden geçirme işlemleri ile piyasa şartları ve portföyün değişimi sürekli izlenmekte ve 16

17 skorkartlar güncel tutulmaktadır. Değişen piyasa koşulları ve müşteri ödeme alışkanlıklarına göre kredi politikalarında güncellemeler yapılmakta, erken uyarı sinyalleri ile gerekli önlemler alınmaktadır. Kredilerin tamamı taşıt rehni karşılığında kullandırılmakta olup, kredi değerlendirme aşamasında müşterinin risk profiline göre, taşıt rehnine ilave olarak, gerektiğinde kefil veya ipotek gibi ek teminatlarla kredi teminatları güçlendirilmektedir. Krediler belirlenmiş tahsilat politikaları ile sürekli izlenerek şirketin taşıdığı şüpheli kredi riski minimize edilmektedir. Tahsilat politikaları doğrultusunda oluşturulmuş olan izleme akışları sisteme tanımlanmış olup tüm müşteri portföyü sistem üzerinden takip edilmektedir. İş akışları değişen müşteri alışkanları ve piyasa koşullarına göre revize edilebilmektedir. Krediler gecikme gün sayılarına göre İzleme (30 gün), İdari Takip (60 gün), Kanuni Takip (90 gün üzeri) süreçlerinde takip edilmektedir. İzleme ve İdari Takip süreçlerinde kredi yeniden yapılandırması nadiren yaşanmakta olup, müşterinin geri ödeme kabiliyeti gözönüne alınarak yapılmaktadır. Koç Fiat Kredi istikrarlı şekilde büyüyen kredi portföyünün performansını yaşlandırma raporları, tahsilat raporları ve portföy izlemeye yönelik risk raporları ile sürekli izlemektedir. Vadelere göre tüketici finansmanı kredilerinin dökümü aşağıdaki gibidir: Bin ( TL ) Denetimden Geçmemiş (30/09/2012) denetimden geçmiş (31/12/2011) denetimden geçmiş (31/12/2010) 1 yıla kadar yıl arası yıl arası yıl ve üzeri TOPLAM Şirket, kredi risk politikası, mevcut kredi portföyünün yapısı ve ekonomik konjonktüre bağlı olarak değer düşüklüğü tespit edilmemiş krediler için genel kredi karşılığı ayırmaktadır. Şirket, 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla 12,3 milyon TL (31 Aralık 2011: 11,5 milyon TL) tutarında genel kredi karşılığı ayırmıştır. Şirket yönetimi, verilen krediler üzerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda tahsili şüpheli görülen alacaklardan doğabilecek zararlar için belli bir karşılık ayırmaktadır. Karşılık tutarı, Şirket in kredi risk politikası, mevcut kredi portföyünün yapısı, müşterilerinin mali yapıları ve ekonomik konjoktüre bağlı olarak belirlenmekte ve Takipteki Krediler olarak sınıflandırılarak, varsa ilgili teminatların gerçeğe uygun değerleri de göz önüne alınarak hesaplanmaktadır. Karşılık hesabındaki değişiklikler dönem kar zararına yansıtılmaktadır. Yasal prosedürler tamamlandığı ve kredinin tahsil edilemeyeceği kesinleştiği takdirde, ilgili tutarlar hesaplardan silinmekte, silinen krediler ile ilgili tahsilâtlar gelir olarak kaydedilmektedir. Finansman kredilerinin değerlendirilmesi sonucunda belirlenen toplam finansman kredileri karşılığı, Şirket'in finansman kredileri portföyündeki tahsili şüpheli alacakları kapsayacak şekilde belirlenmektedir. Şirket, ilgili karşılığı BDDK tarafından 20 Temmuz 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ( Karşılıklar Tebliği ) hükümlerine uygun olarak ayırmaktadır. İlgili tebliğe göre tahsili vadesinden itibaren 17

18 gün arası geciken finansman kredileri teminatları dikkate alındıktan sonra en az %20 si oranında, tahsili vadesinden itibaren gün arası geciken finansman kredilerinin teminatları dikkate alındıktan sonra en az %50 si oranında ve tahsili vadesinden itibaren 1 yıldan fazla gecikmiş olan finansman kredilerinin teminatları dikkate alındıktan sonra %100 oranında özel karşılık ayrılmaktadır. Değer kaybına uğramış finansman kredileri ve özel kredi karşılıkları aşağıdaki gibidir: Bin ( TL ) denetimden geçmemiş (30/09/2012) denetimden geçmiş (31/12/2011) denetimden geçmiş (31/12/2010) 1-3 ay ay yıl ve üzeri Brüt Takipteki Alacaklar Bin ( TL ) Denetimden Geçmemiş (30/09/2012) denetimden geçmiş (31/12/2011) denetimden geçmiş (31/12/2010) Özel Karşılıklar Net Takipteki Alacaklar Brüt Alacaklar Brüt Takipteki Alacaklar / Brüt Alacaklar %1,29 %0,9 %3,2 Değer kaybına uğramış finansman kredilerindeki değişim, Şirket in etkin risk yönetimi ve takip politikaları uygulaması ve Yönetim Kurulu nun 2011 yılında aldığı karar neticesinde; tasfiye hesaplarında izlenen tüketici finansman kredi stoğundan seçilerek oluşturulmuş ve geçmiş dönemlerde aktiften silinenler hariç, tamamı özel karşılıklandırılmış portföyün satılmasından kaynaklanmaktadır Piyasa Riski Piyasa Riski, Şirket in sermaye ve kazançları ile Şirket in hedeflerini gerçekleştirme yeteneklerinin, faiz oranlarında, yabancı para kurlarında, enflasyon oranlarında ve piyasadaki fiyatlarda oluşan dalgalanmalardan olumsuz etkilenmesi riskidir. Şirket piyasa riskini, kur riski ve faiz riski başlıkları altında takip etmektedir. Şirket bir finansman şirketi olarak müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılarken kur riski ve faiz riskine maruz kalmaktadır Kur Riski Döviz cinsinden varlıklar ve yükümlülükler döviz riskini doğurur. Şirket gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden kaynaklanan belli bir miktar döviz pozisyonunu faaliyetleri gereği taşımaktadır. Şirket, döviz varlıklarının ve yükümlülüklerinin dengelenmesi amacıyla vadeli döviz işlemleri gerçekleştirmektedir. Aşağıdaki tablo Şirket in yabancı para pozisyonunu göstermektedir. Tek Düzen Hesap Planı gereğince dövize endeksli varlıklar finansal tablolarda yabancı para değil Türk Parası olarak gösterilmektedir. Yabancı para pozisyon hesaplamasında ise dövize endeksli varlıklar yabancı para kalem olarak dikkate alınmaktadır. 30 Eylül 2012, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla yabancı para cinsinden aktif ve pasifler, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 18

19 30 Eylül 2012 ABD$ (Bin TL) AVRO (Bin TL) Toplam (Bin TL) Bankalar Tüketici finansman kredileri Toplam aktifler Alınan krediler Toplam pasifler Net yabancı para pozisyonu - (43.587) (43.587) Türev finansal araçlar ABD$ (Bin TL) AVRO (Bin TL) Toplam (Bin TL) Tüketici finansman kredileri Toplam aktifler Alınan krediler (19.588) (79.236) (98.824) Toplam pasifler (19.588) (79.236) (98.824) Net yabancı para pozisyonu (19.190) (78.892) (98.082) Türev finansal araçlar ABD$ (Bin TL) AVRO (Bin TL) Toplam (Bin TL) Tüketici finansman kredileri Toplam aktifler Alınan krediler (9.857) (1.256) (11.113) Toplam pasifler (9.857) (1.256) (11.113) Net yabancı para pozisyonu (9.281) (152) (9.433) Türev finansal araçlar Faiz Oranı Riski Faiz riski, faiz oranlarındaki değişimlerin finansal tabloları etkileme olasılığından kaynaklanmaktadır. Şirket, belirli bir dönemde vadesi dolacak veya yeniden fiyatlandırılacak varlık ve yükümlülüklerin zamanlama uyumsuzlukları veya farklılıklarından dolayı faiz riskine maruzdur. Şirket, bu riskini risk yönetimi stratejileri uygulayarak varlık ve yükümlülüklerin faiz değişim tarihlerini eşleştirerek yönetmektedir. Şirket in yabancı para ile sağladığı likidite nedeniyle faiz ve anapara riski taşımakta ve bu riski yönetmek amacıyla forward ve swap işlemleri yapmaktadır. Bu işlemler neticesinde, krediden doğan değişken faizli nakit akım sabit faizli nakit akımla değiştirildiği ve anapara TL cinsinden sabitlendiği için, hem kur hem de faiz riski dengelenmektedir. 30 Eylül 2012, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla faiz oranına duyarlı finansal araçlar aşağıdaki tabloda sunulmuştur. TL Denetimden Geçmemiş (30/09/2012) denetimden geçmiş (31/12/2011) denetimden geçmiş (31/12/2010) Sabit faizli finansal araçlar: Finansal Varlıklar Finansman kredileri Finansal Yükümlülükler Alınan krediler İhraç edilen menkul değerler Değişken faizli finansal araçlar: Finansal Yükümlülükler Alınan krediler

20 2.1.3 Likidite Riski Likidite riski, Şirket in net finansman ihtiyaçlarını karşılayamaması ihtimalidir. Şirketlerin faaliyetlerine devam edebilmeleri için yükümlülüklerini karşılayabilecek yeterlilikte fona sahip olmaları gerekmektedir. Şirket'in politikası, alınan kredilerin geri ödemeleri, kullandırılan kredilerin tahsil edilmesi ve harcamalar sonucu ortaya çıkan nakit çıkışları ile portföyde bulunan tüketici finansman kredileri sonucu ortaya çıkan nakit girişlerini eşleştirmektir. Müşterilerle yapılan sözleşmelerinin ödeme planları Şirket'in fon ihtiyacına ve özsermaye yapısına göre şekillendirilir. Türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerin sözleşmeleri uyarınca kalan vadelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir. Aşağıdaki vade analizinde açıklanan tutarlar, sözleşmeye dayalı indirgenmemiş (iskonto edilmemiş) nakit akışlarıdır. Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler de aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir. Belirli bir vadesi olmayan yükümlülükler bir yıldan uzun vadeli olarak sınıflandırılmıştır. Denetimden Geçmemiş 30/09/2012 Bin ( TL ) 3 aya 5 yıl ve 3 ay-1 yıl 1-5 yıl kadar üzeri Faizsiz Toplam Nakit ve nakit benzerleri 1, ,888 10,063 Tüketici finansman kredileri 77, , ,745-8,810 1,210,412 Diğer varlıklar ,617 22,617 Toplam aktifler 78, , ,745-40,315 1,243,092 Alınan krediler 112, , , ,403 İhraç edilen menkul kıymetler 107, ,158 94, ,056 Diğer yabancı kaynaklar ,217 Toplam pasifler 220, , , ,217 1,141,676 Net Yeniden Fiyatlandırma Pozisyonu -142, , , , ,416 Denetimden Geçmiş 31/12/2011 Bin ( TL ) 3 aya 3 ay yıl 5 yıl ve Faizsiz Toplam kadar yıl üzeri Nakit ve nakit benzerleri Tüketici finansman kredileri Diğer varlıklar Toplam aktifler Alınan krediler İhraç edilen menkul kıymetler Diğer yabancı kaynaklar Toplam pasifler Net Yeniden Fiyatlandırma Pozisyonu Denetimden Geçmiş 31/12/2010 Bin ( TL ) 3 aya 3 ay yıl 5 yıl ve Faizsiz Toplam kadar yıl üzeri Nakit ve nakit benzerleri Tüketici finansman kredileri Diğer varlıklar Toplam aktifler Alınan krediler İhraç edilen menkul kıymetler Diğer yabancı kaynaklar Toplam pasifler Net Yeniden Fiyatlandırma Pozisyonu

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 100.000.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 100.000.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 100.000.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin, Sermaye Piyasası Kanunu nun 4 üncü maddesi

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.. tarih ve sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına

Detaylı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 01.10.2013 tarih ve 33/1105 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır 1 İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca...

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN İZAHNAME

SERMAYE PİYASASI KURULU VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN İZAHNAME SERMAYE PİYASASI KURULU VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN İZAHNAME 2011 1 VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ NDEN Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.../.../2014 tarih ve... sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 29/08/2014 tarih ve 26/839 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir

İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 10.000.000.000 toplam

Detaylı

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan 200.000.000 toplam TL nominal değerli finansman bonosu ve/veya tahvillerinin halka arz edilecek 50.000.000 TL nominal değerli

Detaylı

ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca../../2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 1.500.000.000 TL tutarındaki

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur İşbu İhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır)

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır) TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır) Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../2015 tarihinde

Detaylı

VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu TASLAK

VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu TASLAK VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca../../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 30.000.000

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Taslak İzahnamesidir

SERMAYE PİYASASI KURULU. Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Taslak İzahnamesidir SERMAYE PİYASASI KURULU Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Taslak İzahnamesidir KURULA YAPILAN KAYDA ALMA BAŞVURUSU İNCELENMEKTE OLUP İZAHNAME KURUL TARAFINDAN HENÜZ ONAYLANMAMIŞTIR.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname Taslak İzahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan kayda alma başvurusunun incelenmekte olduğu, izahnamenin

Detaylı

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin halka arzı, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 2012 Galata Yatırım Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 6.000.000.- den 8.500.000.- ye artırılması

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 150.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) unca /./2015 tarihinde onaylanmıştır.

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) unca /./2015 tarihinde onaylanmıştır. İŞBU İZAHNAME TASLAK NİTELİĞİNDE OLUP HENÜZ KURULCA ONAYLANMAMIŞTIR KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ İzahname Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) unca /./2015 tarihinde onaylanmıştır.

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 31 MART 2006 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 05/06/2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

Şekerbank Türk Anonim Şirketi

Şekerbank Türk Anonim Şirketi Şekerbank Türk Anonim Şirketi 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR

SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR SERMAYE PĠYASASI KURULU BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR MAYIS 2012 1 Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmıģ

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. İZAHNAME 2013 AVİVA SİGORTA A.Ş. 2013

AVİVA SİGORTA A.Ş. İZAHNAME 2013 AVİVA SİGORTA A.Ş. 2013 AVİVA SİGORTA A.Ş. İZAHNAME 2013 Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan kayda alma başvurusunun incelenmekte olduğu, izahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYE PİYASASI KURULU GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ SERMAYE PİYASASI KURULU GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN İZAHNAME EKİM 2011 Güler Yatırım Holding Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın ödenmiş sermayesinin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKET (BİAŞ) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 09 Temmuz 2013 RODRİGO TEKSTİL SANAYİ

Detaylı

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME SERMAYE PİYASASI KURULU HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME MAYIS 2012 HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış

Detaylı