Ar ivcilik E itimi: Hacettepe Üniversitesi Deneyiminin Ardından

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ar ivcilik E itimi: Hacettepe Üniversitesi Deneyiminin Ardından"

Transkript

1 Ar ivcilik E itimi: Hacettepe Üniversitesi Deneyiminin Ardından Archival Education: The Experience of Hacettepe University * Gülbün Baydur ve Özgür Külcü Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Beytepe, Ankara. {gulbun, Öz: Bu çalı mada ar ivcilik e itimini etkileyen çevresel ve içsel ko ulların Hacettepe Üniversitesi Ar ivcilik Anabilim Dalı örne inde gözden geçirilmesi amaçlanmı tır. Ar ivcilik e itimi ve Türkiye üniversitelerinde ar ivcilik akademik programları genel çerçevede ele alınarak Hacettepe Üniversitesi Ar ivcilik Anabilim Dalının kurulu ve geli im süreci ( ) belgelenmi tir. Teknolojik geli melerin ar ivcilik e itiminde yarattı ı de i imlere de inilmi ve ar ivcilik e itiminin gelece iyle ilgili öngörülerde bulunulmu tur. Anahtar sözcükler: Ar ivcilik e itimi, Türkiye de ar ivcilik e itimi, Hacettepe Üniversitesi Ar ivcilik Anabilim Dalı Abstract: Using the Division of Archival Studies of the Department of Library Science at Hacettepe University in Ankara, Turkey, as a case study, this paper aims to review the environmental and internal conditions that affect the archival education. First, the archival education and the curricula in Turkish universities are reviewed in general. Then, the foundation and development of the Hacettepe University Division of Archival Studies between 1994 and 2002 is documented. Changes that occurred due to technological developments are mentioned and some predictions are offered with regard to the future of archival education. Keywords: Archival education, archival education in Turkey, Hacettepe University Division of Archival Studies Giri Matbaanın icadıyla birlikte üretilen belge miktarının artması, yazılı kültüre geçi i hızlandırırken, tebaadan birey olgusuna geçi ve kurumsalla ma toplumsal ya amı yeniden ekillendirmi tir. Bu de i imler, belgeleri devlet hayatının devamlılı ı için sahip oldu u i levselli in ötesine ta ımı tır (O Toole, 1990, s ). 20. yüzyılın ortalarına kadar etkisini yo un olarak sürdüren sanayi toplumunun yarattı ı toplumsal ili kiler; belge ve ar iv hizmetlerini yeniden ekillendirmi tir (Bradsher, 1988, s ). Modern kurumların ortaya çıkı ı ve beraberinde kurumsal ili kilerin yeniden tanımlanmı olması, ar ivcili in tüm yönleriyle ba ımsız bir disiplin olarak geli imini sa lamakla kalmamı, belge yönetimi gibi yeni bir uzmanlık alanının do masına da yol açmı tır. Di er yandan yeni teknolojilerle birlikte toplumsal ya amda gözlenen de i imler, üretilen ve kullanılan belgeleri ve belgelere yönelik i lemleri de büyük ölçüde etkilemi tir. Teknolojik devrim toplumsal ya amda, matbaanın yaptı ı de i im ölçüsünde etkili olmu, bilgiye dayalı kültürün temel oldu u yeni bir ça yaratmı tır. Tüm bu geli melerle ar ivcilik, sadece tarihi nitelikteki belgelere yönelik bir çalı ma disiplini ve ara tırma alanı olarak de il, kurumsal etkinlik ve verimlili i artırmaya yardımcı bir yönetim alt unsuru olarak da tanımlanmaya ba lamı tır. Kurumların idari ve yasal i levlerinin bir parçası olarak üretilen ve güncelli ini koruyan belgeler, belge yönetimi kapsamında tanımlanmaktadır. Belge yönetimi kavramı, ABD Ulusal Ar ivi nin kuruldu u 1934 yılında, ar ivcilik çalı malarının etkinle tirilebilmesinin ancak, belgelerin güncel dönemde denetimleri ile sa lanabilece i, anlayı ıyla ortaya atılmı tır (Penn, Pennix, ve Coulson, 1994, s. 9). Belge yönetimi ABD de 1946 da Hoover Komisyonu raporları (The Hoover Commission Special Subject Guide, 2001), ngiltere de 1954 te Grigg (Committee on Departmental Records Report, 1954) ve 1981 de Wilson Raporları (The Wilson Report: Modern Public Records, 1981) ile giderek kapsamını geni letip, ar ivcilik alanından ba ımsız bir disiplin haline gelmi tir. Günümüzde belge yönetimi, kurumsal ili kilerin bir parçası olarak üretilen ya da sa lanan her türlü dokümanter kayna ın, geçirdi i her evrede denetimi ve bu denetimin sa lanması için gerekli i lem ve uygulamaları ele alan bir disiplin olarak tanımlanmaktadır (Cook, 1986, s. 52; 1993, s. 32; Hare, 1997, s. 3). S. Kurbano lu, Y. Tonta ve U. Al (Yay. haz.), De i en Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, Ekim 2007, Ankara. Bildiriler. Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2007.

2 Arþivcilik Eðitimi: Hacettepe Üniversitesi Deneyiminin Ardýndan 25 Günümüzde E itimden Beklentiler Genel olarak e itim; bireye istenilen davranı ları kazandırma ve toplumsal ya ama uyumunu güçlendirmeye dönük çalı malar yürütme biçiminde tanımlanmaktadır. Bireyin yeti mesini ve geli imini sa lamaya yönelen e itim etkinliklerinin belirli sistem ve beklentiler çerçevesinde ele alınması gerekmektedir (Adem, 1981, s. 7). Modern e itimin kurucularından William McGlothlin (1960, s. 29) 1960 larda profesyonel e itimin amacını genel olarak ikiye ayırmı tır. Birincisi ilgili alanda bireylerin gerekli profesyonel ve entellektüel düzeyi yakalamalarına olanak sa lamak, ikincisi ise toplumun bu profesyonellikten yararlanmasının yolunu açmaktır. Bu iki ba lık altında toplanan amaçlar be alt gruba ayrılmaktadır. Bunlar; toplumun gereksinim duydu u düzeyde bilgi ve yetene e sahip olan, uygulamaları ve geli tirilen kuramları hitap edilen toplumun özelliklerine uygun olarak tanımlayabilen, geli tirilen uygulama modellerini ve kuramları hayata geçirebilecek düzeyde ki isel yeteneklere sahip olan, kar ıla ılacak sorunları çözebilecek nitelikte yaratıcı özellikler ta ıyan ve toplumla kolay ileti im kurabilecek bireyleri yeti tirmek olarak tanımlanmaktadır (Steig, 1992, s ). Günümüzde e itimin amaçlarında büyük bir de i iklik oldu u söylenemez. Ancak, bilim ve teknoloji alanındaki yenilikler, bilimsel bilginin dola ımı, yaratıcı potansiyeli yüksek bireylere duyulan gereksinimin artması sonucu, özellikle yüksekö retim kurumlarında e itimden beklentiler artmakta, bu durum e itim sistemlerini etkilemektedir (Ere, 2005, s. 1). Ülkemizde özellikle yüksekö retim düzeyinde e itim sistemlerinden beklentilerin tanımlanması ve e itim planlaması oldukça önemli bir konu olagelmi tir. Nitekim Yüksekö retim Kanununun 4. maddesinde (Yüksekö retim, 1981, s. 2) ülkemizde yüksekö retim sisteminin amacı u ekilde belirlenmi tir: Ülkenin bilim politikasına, toplumun yüksek düzeyde ve çe itli kademelerdeki insan gücü gereksinimine göre ö rencileri ilgi ve yetenekleri do rultusunda yeti tirmek, bilimsel alanlarda ara tırmalar yapmak, ara tırma-inceleme sonuçlarını gösteren ve bilim tekni in ilerlemesini sa layan her türlü yayını yapmak, hükümet tarafından istenecek inceleme ve ara tırmaları sonuçlandırarak dü üncelerini bildirmek, Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici, kamuoyunu aydınlatıcı bilimsel verileri söz ve yazı ile halka yaymak ve yaygın e itim hizmetinde bulunmak. Yukarıda Türk Yüksekö retim Sistemine yönelik sıralanan unsurlar ça da örneklerle örtü mektedir. Burada e itim politikalarımızın gelece ini etkileme potansiyeli açısından önemli olan Avrupa Birli i nin yüksekö retim sisteminden beklentilerini ortaya koymak yararlı olacaktır yılında Bolonya Deklarasyonu çerçevesinde AB Rektörler Komitesi Avrupa da yüksek ö retimin amaçları arasında; i gücü pazarının gereksinimlerinin kar ılanmasını, ki isel geli im olanaklarının yaratılmasını, demokrat yurtta bilincinin a ılanmasını, geni ve ilerici bilgi alt yapısının olu turulmasını ve süreklili inin sa lanmasını da saymaktadır (The Bologna Declaration, 1999). Bir ülkenin refah ve mutlulu u, büyük ölçüde nitelikli e itimle sa lanabilir. Bunun için toplumun e itim seviyesinin yüksek tutulması önemli görülmektedir (Steig, 1992, s. 38). Günümüzde e itim programlarının her düzeyinde içerik tanımlamalarının mümkün oldu unca sık aralıklarla yapılması, geçmi ten çok daha önemli ve hatta zorunlu görülmektedir. Nitekim bilgi profesyonelli i genel kapsamında tanımlanabilecek kütüphanecilik, ar ivcilik, dokümantasyon ve enformasyon alanlarında e itim faaliyetleri de söz konusu geli melerden fazlasıyla etkilenmekte ve e itim programlarının sık aralıklarla gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bilgi profesyonelli i kapsamında e itimden beklentilere yönelik olarak Steig (1992, s ) a a ıdaki temel noktalara dikkat çekmektedir: Bilgi profesyonelli inin gerektirdi i düzeyde donanımlı bireyler yeti tirmek; Yeti tirilen ki ilerin bu alanlardaki geli meleri takip edebilecek düzeye gelmelerini sa lamak; lgili alanlarda yeni hizmetler geli tirebilecek ya da kar ıla ılan sorunlara çözüm üretebilecek entellektüel birikimi olu turmak. Ar ivcilik Alanında E itim Faaliyetleri Ar ivcilik alanında örgün e itimin ba langıcı Fransa'da 1821 yılında kurulan ar ivcilik okulu École des Chartes a dayandırılmaktadır. Ardından aynı tarihte Almanya'da kurulan Bavyera Ar iv Okulu da, yeni kurulan monar ik devletin çe itli kademelerinde ar iv hizmetlerini geçekle tirecek ar ivistler yeti tirmek amacıyla olu turulmu tur. Benzer bir geli me de talya da gözlenmi ve 1860 tarihinde Birle ik talya'nın ilk ar iv okulu kurulmu tur. ngiltere'de ar ivcilik e itiminin üniversite düzeyinde yürütülmeye ba lanması II. Dünya sava ı sonrasına dayandırılmaktadır. Öte yandan ABD de ba ımsız e itim programları geli tirilebilmesi ancak 1950 lerin sonlarında mümkün olmu tur (Bradsher, 1988, s. 336; O Toole, 1990). Avrupa da ar ivcilik alanındaki e itim çalı maları, II. Dünya Sava ına kadar tarihin bir alt dalı olarak algılanmı, e itim programları tarihe yardımcı bir bilim dalı olarak geli tirilmi tir (Ataman, 1989, s. 36). II. Dünya Sava ı döneminde özellikle sava ın içindeki birimler, etkili haberle meye dolayısıyla bilgi ve belgelere ihtiyaç duymu lardır. Stratejik belgelerin idaresine duyulan gereksinimlerin bir uzantısı olarak sava sonrasında belge ve ar iv hizmetleri ayrı bir önemle ele alınmaya ba lanmı ve ilgili alanlarda e itim programları yeniden tanımlanmı tır. Yönetim sistemlerindeki geli meler ve toplam kalite yakla ımı gibi uygulamalar, kurumlar için

3 26 Baydur ve Külcü bilginin ve kurumsal bilginin ta ındı ı bir araç olarak belgelerin önemini giderek artırmı tır (Özveren, 1997, s. 4). Böylece kurumsal bilgi yalnız hizmet ya da ürüne yönelik verileri içeren bir çıktı olarak de il, kurumlarda karar verme sürecinde kullanılan stratejik bir kaynak olarak de erlendirilmeye ba lanmı tır. Bu durum belge yönetimi ve ar ivcilik alanının hızla geli mesine katkı sa lamı, ilgili alanlarda e itim veren kurumların nicel olarak artı ına ve nitel olarak de i imine yol açmı tır. II. Dünya Sava ını izleyen yıllarda belge ve ar iv alanında yürütülen çalı malarda ngiltere ön plana çıkmı tır. Birle ik Krallık ta ar ivcilik e itiminde Ar ivistler Derne i nin (Society of Archivists) önemli rolü olmu tur (Cook, 1993, s. 27). Ar ivcilik e itimi ile ilgili uluslararası uygulamalar yakından incelendi inde iki farklı e ilimin; geleneksel ve modern e itim yakla ımlarının e itim programlarının içeri inde etkili oldu u gözlenmektedir. Avrupa da ar ivcilik e itiminde geleneksel yakla ımlar a ırlı ını sürdürse de özellikle 1980 li yıllarla birlikte yeni kavramlar ders programlarına girmeye ba lamı tır (Cox, Yakel ve Wallace, 2001, s. 166). ngiltere de elektronik belge ve ar iv yönetimi, programlama, standartla ma ve yönetim bilimleri çerçevesinde müfredatlarını belirleyen okulların sayısı azımsanmayacak düzeydedir (Peters, 2005, s ). ngiltere dı ındaki Avrupa ülkelerinde de ar ivcilik e itiminde benzer geli meler izlenmi tir. Almanya, talya, Hollanda gibi ülkelerde geleneksel yakla ımlarla geli tirilen programlar son yıllarda belge yönetimi ve bilgibilimin kapsadı ı di er alanlara yönelik olarak yenilenmi tir (Ellis ve Greening, 2002). ABD ve Kanada da ar ivcilik e itimi ulusal ar iv dernekleri tarafından denetlenmekte ve programlar yenilenmektedir. ABD de programlar tarih, bilgi teknolojisi, yönetim bilimleri gibi farklı disiplinler altında yürütülmekle birlikte a ırlık son yıllarda kütüphanecilik ve bilgibilime kaymı tır. Programlar daha çok piyasa ko ullarıyla ekillenmektedir (Ellis ve Greening, 2002, s. 204). Öte yandan Kuzey Amerika daki ar ivcilik e itiminin tarih ve kütüphanecilik alanları altında geli imini inceleyen bir çalı mada, ABD de ar ivcilik e itiminin 1940 yılında tarihin alt alanında ba ladı ı, 1970 lerle birlikte kütüphanecilik okulları bünyesinde de ar ivcilik e itim programları geli tirildi i belirtilmektedir (Cox, Yakel ve Wallace, 2001) lı yıllara kadar kütüphanecilik ve tarih alanlarında be er okul ar ivcilik e itimi verirken, 2000 li yıllarda bu sayı de i mi tir yılının verilerine göre ABD de ar ivcilik e itimi 25 kütüphanecilik ve bilgibilim okulu ve 10 tarih bölümü bünyesinde yürütülmektedir (Cox, Yakel ve Wallace, 2001, s. 166). Ar ivcilik e itiminde Ar ivistler Derne i nin (Australian Society of Archivists) söz sahibi oldu u Avustralya da, e itim etkinlikleri daha çok belge yönetimi ve elektronik uygulamalara yönelmi tir (Ellis ve Greening, 2002, s ). Ar ivcilik e itiminde çevresel nedenlerle giderek programlar yeniden ele alınmaya ve disiplinler arası bütünle ik programlar a ırlık kazanmaya ba lamı tır. Dünyada genel olarak 20. yüzyılın son çeyre inden itibaren ar ivcilik e itiminde yüksek lisans düzeyinde e itim programlarının artı gösterdi i saptanmı tır (Yusof ve Chell, 1998, s ). Belge ve ar iv yönetimi alanlarında akademik düzeydeki e itimin kısa tarihine göz gezdirildi inde ar ivcilik e itiminde ciddi de i imlerin ya andı ı görülmektedir. Bu çerçevede u saptamalar yapılabilir: Ba langıçta ar iv ve belge merkezleri e itim gereksinimlerini kendi içlerinde kar ılamaya yönelmi tir; lk ar ivcilik okulu olarak kabul edilen École des Chartes daha çok paleografya ve diplomatik gibi tarihe yakın alanlarda e itim vermi tir; 19. yüzyılın son çeyre i ve hatta 20. yüzyılın ortalarına kadar ar ivcilik okulları ar ivcilik teknikleri ve belge koruma konularına a ırlık vermi lerdir; 20. yüzyılın ortalarına kadar ar ivcilik e itimi kütüphanecilik alanında bir uzmanlık alanı olarak algılanmı ve ar ivcilikle el yazmaları arasında yakınlık kurulmu tur; 20. yüzyılın ortalarından itibaren kurumsal yönetim alanındaki geli meler ve bürokratik yakla ımlar ders içeriklerini de etkilemeye ba lamı tır; 1970 li yıllarda bilgi teknolojisindeki geli melerin de etkisiyle bütünle ik sistem yakla ımı ortaya çıkmı tır; 1980 li yıllarda belge yönetimi ve ar iv alanlarında uzmanla maya gidilmi, geli tirilen ulusal ve uluslararası standartlar her iki alanın profesyonelli inin benimsenmesine büyük katkı sa lamı tır; 1990 lı yıllarda yaygınla an toplam kalite ve süreç yönetimi yakla ımları, belgelerin süreklili i ve ya am döngüsü kavramları ile yönetim bilgi sistemleri kayna tırılarak, uzmanlık alanlarına yeni unsurlar katmı tır; 21. yüzyılda a ırlı ını artıran küreselle me olgusu belge ve ar iv uzmanlı ını uluslararası bir yapıya ta ımı tır (Ellis, 2002, s ; Spratt, 2004, s. 4; Stephens, 2001, s. 66). Günümüzde ar ivcilik ve belge yönetimi alanlarında uzmanlık; belgelerin üretimi, saklama programları çerçevesinde yönetimi ve korunmasına dönük sistemlerin tasarımı ve devamlılı ının sa lanmasıyla ilgili bilgi ve beceri gerektirmektedir. Nitekim, belge yönetimi ve ar ivcilik e itiminde yakın geçmi te hızlı de i im olmu tur. Alanda yönetim bilimleri, hukuk, uluslararası ili kiler ile özellikle teknolojik uygulamalardaki de i imin yansımalarını görmek mümkündür (Cox, 2000, s. 19) dönemini kapsayan bir çalı mada i ilanlarındaki talep farklıla ması ara tırılmı, çarpıcı de i imleri ortaya koyan sonuçlara ula ılmı tır (Cox, 2000). Ba langıçta ilanlarda tarih uzmanlı ı öncelikli ko ul iken, zamanla belge yönetiminde teknolojik olanakları

4 Arþivcilik Eðitimi: Hacettepe Üniversitesi Deneyiminin Ardýndan 27 kullanabilme, yönetim bilimleri ve politik bilimlerde kariyer yapma, kütüphanecilik ve bilgibilimine hâkimiyet ön plana çıkmı tır. Dahası, belge ve ar iv uzmanları kendilerini Kuzey Amerika da sistem tasarımcısı, politika yürütücüsü, eri im uzmanı v.b. gibi adlarla da tanımlamaktadırlar (Cox, 2000, s. 26). Türkiye de Ar ivcilik E itimi Ülkemizde ar ivcilik e itimine yönelik ara tırmalar yetersizdir. Osmanlı Devlet Ar ivi (Hazine-i Evrak), 1846 yılında Divan-ı Hümayun (Bakanlar Kurulu), Bab-ı Asafi (Ba bakanlık) ve Bab-ı Defteri (Maliye Bakanlı ı) belgelerinin biraraya getirilmesiyle olu turulmu tur (Binark, 1980, s ). Pe inden Hazine-i Evrak da görevlendirilecek personelin e itimi sorunu gündeme gelmi tir. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti nin kurulu unu izleyen yıllara kadar ar ivcilik e itiminde ba ka bir geli me olmamı tır. Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte halkın sava sonrası temel gereksinimlerini kar ılamak ve idari te kilatı bütünüyle yeniden yapılandırmak için çaba gösterilmi tir. Bu dönemde ar ivcili e yönelik ilk geli meler yılları arasında ülkemizde kalan Dr. Lajos Fekete tarafından geçekle tirilmi tir. Dr. Fekete Ba bakanlık ve Topkapı Sarayı ar ivlerinin düzenlenmesi çalı maları sırasında provenans prensibini yerle tirmi ve geli tirilen yeni uygulamaları yürütecek personelin e itimine yönelik kurslar düzenlemi tir. Bu önemlidir, ancak bu kurslar, ilgili kurumlarla sınırlı kalmı ve yaygın e itim çalı malarına dönü ememi tir (Binark, 1980, s. 168). Ülkemizde akademik programlarda ar ivcilik e itimi kütüphanecilik programları altında gerçekle tirilmi tir. lk düzenli kütüphanecilik e itimi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesinde (DTCF) Adnan Ötüken in öncülü ünde düzenlenen kurslarla ba lamı tır. Üniversite ve yüksekokul mezunları için düzenlenen kütüphanecilik kursunda Nazari ve Ameli Ar iv Bilgisi (Kuramsal ve Uygulamalı Ar iv Bilgisi) adı altında bir ar ivcilik dersi yer almı tır. Bu ders Almanya da ar iv ihtisası gören Fazıl Nihal tarafından verilmi tir. Bundan sonraki dönemlerde çe itli kamu kurulu larında ar iv hizmetlerini yürüten personele dönük hizmet içi kurslar, yurt içi ve yurt dı ı yeti tirme programları düzenlenmi tir (Binark, 1980, s. 168). Türkiye de örgün e itim çalı malarına geçi üniversite düzeyinde kütüphanecilik e itimi ile birlikte olmu tur ö retim yılında DTCF, te stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, te de Hacettepe Üniversitesi (H.Ü.) bünyesinde kütüphanecilik bölümleri lisans düzeyinde ö renci kabul etmeye ba lamı tır. Her üç bölümün programlarında da ar ivcilik dersleri yer almı tır (Atılgan, 1995, s. 265; Çakın, 1997, s. 8; Özdemirci ve cimsoy, 1999). Ülkemizde ba ımsız olarak ar ivcilik e itim programları 1987 yılında kurulan ve ö retim yılında lisans düzeyinde ö renci almaya ba layan stanbul ve Marmara Üniversiteleri Ar ivcilik Bölümleri ile gerçekle tirilmi tir (Atılgan, 1995, s ). Daha sonra kütüphanecilik bölümleri de kendi bünyelerinde ar ivcilik anabilim dalı açmaya ba lamı tır yılı sonunda kurulan DTCF Kütüphanecilik Bölümü Ar ivcilik Anabilim Dalı akademik yılında e itim-ö retime ba lamı, ancak ö retim yılından itibaren bu anabilim dalına ö renci alımı durdurulmu tur (Özdemirci ve cimsoy, 1999) yılında kurulan H.Ü. Ar ivcilik Anabilim Dalı ö retim yılında ö renci almaya ba lamı tır. Son olarak, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü Ar ivcilik Anabilim Dalı 1995 yılında kurulmu (Yüksekö retim Kurulu Ba kanlı ı, 1995), ancak e itim-ö retime ba layamamı tır. Ankara, Hacettepe ve stanbul Üniversitelerinin Kütüphanecilik Bölümlerinin adları e itim-ö retim yılından itibaren Bilgi ve Belge Yönetimi olarak de i tirilmi tir (Yüksekö retim Kurulu Ba kanlı ı, 2002). Hacettepe Üniversitesinde Ar ivcilik E itimi Hacettepe Üniversitesinde ar ivcilik e itiminin ba langıcını 1972 yılında Prof. Dr. lhan Kum un öncülü ünde kurulan Kütüphanecilik ve Dokümantasyon Enstitüsünün Bilim Uzmanlı ı programına götürmek mümkündür e itim-ö retim döneminde lisans düzeyinde ö renci kabul etmeye ba layan bölümün seçmeli dersleri arasında Ar ivcilik de yer almı tır. Bölüm lisans programında , , akademik dönemlerinde çe itli düzeyde de i iklikler yapılmakla birlikte (Çakın, 2000, s. 6) ilk köklü de i iklik, yukarıda da de inildi i gibi, 1991 yılında Kütüphanecilik, Ar ivcilik, Dokümantasyon ve Enformasyon Anabilim Dallarının kurulmasıyla gerçekle mi tir. H.Ü. Kütüphanecilik Bölümünde kurulan üç anabilim dalında lisans düzeyinde e itim-ö retim yıllarını kapsayan dönemde gerçekle tirilmi tir. Aynı dönemde anabilim dallarına yönelik yüksek lisans ve doktora programları da H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanecilik Anabilim Dalı altında yürütülmü tür. Hacettepe Üniversitesi Senatosunun tarihli kararıyla e itim yılından itibaren üç anabilim dalının programları Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü adı altında ortak bir programla yeniden yapılandırılmı tır (Hacettepe Üniversitesi, 2000) yılından ba layarak Bölüme ö renci alınmaya ba lanmı tır (Yüksekö retim Kurulu Ba kanlı ı, 2002). H.Ü. Ar ivcilik Anabilim Dalının program geli tirme çalı maları Anabilim Dalı Ba kanlı ını da yürüten bir ö retim üyesinin ki isel çabaları, ar ivcilik e itimi almı olan Bölüm Ba kanının zaman zaman yaptı ı katkılarla yürütülmü tür. Hemen hemen tamamı kütüphanecilik e itimi almı olan akademik personel bu sürede, kütüphanecilik ve dokümantasyon/enformasyon anabilim dallarının programlarını geli tirme çabalarını sürdürmü lerdir. H.Ü. Ar ivcilik Anabilim Dalı lisans

5 28 Baydur ve Külcü programı ö renim süresi, ilk yılı ngilizce hazırlık e itimi olmak üzere toplam be yıl olarak tasarlanmı ve derslerin %30 u ngilizce verilmi tir. Anabilim Dalında iki ö retim üyesi ve bir ara tırma görevlisi olmak üzere toplam üç akademik personel görevlendirilmi tir (Ar ivcilik Anabilim Dalı ders programı için bkz. Ek 1). Ar ivcilik Anabilim Dalı programı geli tirilirken içsel ve dı sal ko ullar belirlenmeye çalı ılmı tır. zlenen yol ba lıklar halinde öyle sıralanabilir: Öncelikle piyasa ko ulları ara tırılmı tır. Devlet Ar ivleri Genel Müdürlü ü, Osmanlı ve Cumhuriyet Ar ivleri Daire Ba kanlıklarının personel kaynakları ve gelece e yönelik istihdam olanakları incelenmi tir. Osmanlı Ar ivi nin ö rencilerimiz için yaratabilece i istihdam olanaklarının çok yetersiz oldu u anla ılmı tır. Cumhuriyet Ar ivi, günümüz ar ivcili i için e itimin sınırlarını belirlemekte Anabilim Dalı için ipuçları olu turmu tur. O yıllarda Devlet Ar ivleri Genel Müdürü olan smet Binark, çalı ma ko ullarını yakından tanıyan bir ar ivist olarak görü leriyle yararlı olmu tur. Hangi alanlarda e itimli ar ivciye gereksinim duyuldu u ara tırılmı tır. Kamu ve özel sektörde hissedilmeye ba lanan belge yöneticisi kadro ihtiyaçlarının, ö rencilere e itimleri sonunda i olanakları sa layaca ı ortaya çıkmı tır. Bu çevresel ko ullar e itim programlarının ekillenmesinde dikkate alınmı tır. Ar ivcilik literatürü ara tırılmı, bu alandaki geli meler izlenmeye çalı ılmı tır lı yıllar kütüphane bütçelerinin sınırlı oldu u dönemlere rastlamaktadır. Yayıncı katalogları taranarak H.Ü. kütüphanelerinde temel ve güncel yayınları içeren bir ar ivcilik koleksiyonu olu turulmu tur. Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi de bütçe olanakları ölçüsünde kitap sipari lerini kar ılamı tır lı yıllarda teknolojinin getirdi i de i im ve bilgi yönetiminin büyük ölçüde bilgi teknolojilerine dayanan geli imi, belge yönetimi e itimini ve dolayısıyla ders programlarını etkilemi tir. Ar ivcilik Anabilim Dalının ders programları bilgi teknolojisini kapsayacak biçimde geli tirilmi tir. Program geli tirilirken dünyada ar ivcilik e itimi veren bölümlerin programları elde edilmi ve incelenmi tir. stanbul, Marmara ve Ankara üniversitelerinin ders programları da gözden geçirilmi tir. Ar ivcili in restorasyon, müzecilik, tarih, yönetim bilimleri, ileti im v.b. gibi çok de i ik alanları da kapsayan disiplinler arası bir alan olması nedeniyle Ankara daki ilgili bölümlerin programları ve kadroları da incelenmi, bu bölümlerin Ar ivcilik Anabilim Dalındaki akademik kadroya destek verebilme olanakları ara tırılmı tır. Üniversitelerin tabi oldu u yasa ve yönetmelikler ile akademik kadro ve ö renci sayıları bölüm ve anabilim dallarının örgütlenmesini etkilemektedir. H.Ü. Ar ivcilik Anabilim Dalının akademik programları büyük ölçüde çevresel ve bir ölçüde de içsel ko ullar dikkate alınıp de erlendirilerek geli tirilmi tir. Ar ivcilik alanının disiplinler arası yapısı göz önünde bulundurularak ders programına Türkiye nin dari Yapısı, Osmanlı Kurumları ve Osmanlıca dersleri eklenmi tir. Bu dersler Kamu Yönetimi ve Tarih bölümleriyle ortak sürdürülmü tür. Öte yandan, DTCF ö retim üyesi Dr. Fahrettin Özdemirci Ar iv Yönetimi dersini vermi tir. Zaman zaman Ankara Üniversitesinden gelen bir kâ ıt restorasyonu uzmanından da yararlanılmı tır. H.Ü. Kütüphanecilik Bölümünün dört yıllık lisans programının ilk iki yılında di er anabilim dallarıyla birlikte yürütülen ortak dersler ar ivcilik mezunlarına kütüphane, ar iv ve dokümantasyon birimlerinde çalı ma olana ı da yaratmı tır. Anabilim dallarının mezun vermeye ba ladı ı e itim-ö retim döneminden ba layarak toplam 432 ö renci mezun olmu tur. Bu ö rencilerin 132 si (%30,5) Ar ivcilik Anabilim Dalı mezunudur. Ar ivcilik Anabilim Dalına kaydolan ö rencilerin yakla ık %62 si mezun olmu tur. Bu oran di er iki anabilim dalının mezuniyet oranlarıyla benzerlik göstermektedir (Dokümantasyon ve Enformasyon ABD: %72; Kütüphanecilik ABD: %62). Ar ivcilik Anabilim Dalına kayıt yaptıran ö rencilerin ba arısızlık oranının (%38) yüksek oldu u dü ünülebilir. Bunun sebepleri ortaya konulmu de ildir; ancak, kaydını sildiren ö rencilerin bir kısmının üniversiteye giri sınavlarını tekrarlayarak, daha fazla tercih ettikleri bölümlere geçtikleri bilinmektedir. Anabilim dallarına kayıt yaptıran ve mezun olan ö renci sayıları Tablo 1 de verilmektedir. Tablo 1. Anabilim dallarına ili kin ö renci sayıları Ö retim yılı Kaydolan Mezun olan A D K A D K Not: A: Ar ivcilik; D: Dokümantasyon ve Enformasyon; K: Kütüphanecilik ö retim yılında anabilim dallarına ö renci alınmamasına kar ın, Dokümantasyon ve Enformasyon Anabilim Dalına yatay ve dikey geçi lerle toplam dört ö renci kayıt yaptırmı tır. Veriler 5 Ocak 2007 tarihinde H.Ü. Ö renci leri Dairesi Ba kanlı ından sa lanmı tır.

6 Arþivcilik Eðitimi: Hacettepe Üniversitesi Deneyiminin Ardýndan 29 Görüldü ü gibi adı geçen akademik program sürekli olamamı ; e itim, yılları arasında bir anabilim dalı olarak sürdürülebilmi tir. Gerek programın olu umu gerekse sonlandırılması büyük ölçüde çevresel ve içsel ko ullardan etkilenmi tir. Nitekim, e-devlete geçi ve kurumsal ar ivlerin öne çıkmı olması e itim programlarını büyük ölçüde yönlendirmi tir. Anabilim dallarının kadrola ma sorunu, dı arıdan sa lanabilecek uzmanların sınırlı sayıda olması v.b. gibi içsel sorunlar da ar ivcilik programının süreklili ini engellemi tir. Ancak disiplinler arası özellik ta ıyan bu alan, Bölüm programlarının içerisinde yeniden yapılandırılmı tır. Nitekim, anabilim dallarının kapatılmasına kar ın, halen H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün lisans programında Belge Yönetimi (zorunlu), Ar iv Yönetimi (seçmeli) ve Osmanlıca (seçmeli) dersleri verilmektedir. Ö renciler danı manları aracılı ıyla belge ve ar iv yönetimi alanlarında uzmanla mak üzere yönlendirilmektedirler. Ar ivcilik E itiminde De i imler ve Gelece e Yönelik Öngörüler Günümüzde belge ve ar iv yönetimi alanlarında çalı mak isteyenlerin bilgibilimin gerektirdi i niteliklere sahip olmadan uzmanlık gerektiren çalı malar yürütmeleri mümkün görülmemektedir. Di er yandan kurumsal bilgi sistemleri, yönetim bilimlerinden hukuka, bilgisayarenformasyon bilimlerinden kütüphanecili e kadar bir dizi uzmanlık alanıyla etkile im halindedir. Belge ve ar iv sistemlerinin tasarımı ve i letilmesi kurumsal yönetimin bir i levi olarak kabul edilmektedir. Bu ko ullar ilgili alanda e itim programlarını da derinden etkilemektedir. 21. yüzyılın ilk yedi yılını tamamlamak üzere oldu umuz u günlerde pek çok disiplinde görüldü ü gibi kütüphanecilik, ar ivcilik, dokümantasyon ve enformasyon alanlarındaki ortak çalı malara daha da yo un biçimde yönelim oldu u gözlenmektedir. Her üç disiplinde de, özünde kayna ı ne olursa olsun, kayıtlı bilginin üretimi ya da sa lanmasından düzenlenmesine, etkin biçimde kullanımından gerekli ko ullarda korunmasına kadar çalı ma alanları bir dizi i levle tanımlanmaktadır. Bireysel bilginin toplumsalla ması ve dolayısıyla bilginin toplumsal ortamlarda etkin kullanımına dönük yöntem ve uygulamalar geli tiren, farklı kaynakların etkilerini gözlemleyip, çe itli düzeylerde ya anan ko ul ve sorunlara yeni yakla ımlar sunan bilgi tabanlı disiplinlerin çalı ma alanları, geçmi ten çok daha yo un biçimde iç içe tanımlanmaktadır. Teknolojik geli melerin ortaya koydu u bütünle ik programlar artık bilgi sistemlerinin tek bir yapı içerisinde yönetimine olanak tanımaktadır. Bu ko ullar, akademik düzeyde alanlar arası iç içe çalı ma ortamları yaratmakta ve uygulama alanlarında, özellikle kurumsal bilgi söz konusu oldu unda, bir bütünün parçaları olarak algılanmaktadır. Var olan kurumsal sistemlerin etkinli i ve süreklili ini sa lamada belge ve ar iv yönetimi ile kurumsal bilgi sistemlerinin önemi gün geçtikçe artmaktadır (Bryce, 2007, s ). Belge ve ar iv çalı maları kapsamında dü ünüldü ünde, 21. yüzyılda, bilgisayar ve bilgi teknolojisinin akıl almaz boyutlarda geli mesi, süreç yönetimine dayalı yeni yapılar ve kurumsal i leyi i etkileyen küresel ko ullar bu alanlardaki e itim politikalarını da derinden etkilemektedir. Günümüzde e-devlet ve buna ba lı elektronik belge uygulamaları, geli tirilen uluslararası belge yönetimi standartları, belge saklama emalarının olu turulması, dosyalama ya da koruma uygulamalarına yönelik standartla ma gereksinimi, bilgi edinme hakkına ili kin yakla ımlar, yeni ko ullarda belgelerin kanıt niteli i ya da özgünlü üne yönelik sorunlar ile kültürel mirasın ya atılması ve kayıt altına alındı ı tüm ortamlarda eri imine dönük giri imler, do rudan belge ve ar iv alanının çalı ma kapsamında ele alınmak durumundadır (Swartz, 2007, s. 20). Elektronik ortam belge yönetimi ve ar ivcilik çalı malarının yönünü de i tirmektedir. Gerçekte basılı belgelere dayalı hizmet geli tiren ar ivler ilke olarak belgelerin içeri ine de il; daha çok formuna ve belgelerin korunmasına yönelik politikalar geli tirmi tir. Ancak yakın yıllarda, belgelerin büyük bir yüzdesinin elektronik ortama ta ınmaya ya da bu ortamda üretilmeye ba landı ı bilinmektedir (Sprehe, 2005, s. 24). Bu geli melerle belgelerin içeriklerine çok yönlü eri im olanaklarının sa lanmı olması önemlidir (MacKenzie, 1999, s. 29). Elektronik ortamda sayıları hızla artan belgelere eri imin önemi giderek artmaktadır. Günümüzde özellikle ABD, Avustralya, Kanada, ngiltere ulusal ar ivlerinin, uluslararası meslek derneklerinin ve e itim kurumlarının çalı maları sonucunda elektronik belge yönetiminde gerekli standart, kriter, model, teknik rapor v.b. gibi alt yapı gereksinimleri olu turulup geli tirilmektedir. Belge yönetimi ve ar ivcilik alanında e itim veren programların bu çerçevede hızla ele alınıp geli tirilmesi gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Kurumsal organik ili kilerin sonucu olarak üretilen bu tür belgelere eri im, bu belgelerin denetlenmesi ve korunması bireysel bilgi edinme konusuyla da yakından ilgilidir (ARMA International, 2007; Brumm ve Carlisle, 2005, s. 31; Encoded, 2007; Department of Defense, 2007; Cain, 2002, s. 14; InterPARES, 2007). Belge ve ar iv alanlarının yeniden tanımlanmasına dönük çalı malar devam etmektedir. Uluslararası dernekler, e itim kurumları, bilimsel süreli yayınlar ve daha da önemlisi bilim dili, bu de i imi yansıtan örneklerle doludur. Kültürel mirasın korunması ve bu mirası olu turan kaynaklara eri im sa lanması, günümüzde en az geçmi te oldu u kadar önemlidir. Günümüzde belge yönetimi uygulamaları kurumsal bilgi kavramı çerçevesinde ele alınmaktadır. Kurumsal ileti imi sa layan, geçmi e dönük özgün bilgi içeren ve uygulamalara kanıt olu turan belge i lemlerinin kim tarafından, hangi ko ullarda, nasıl yürütülmesi gerekti ini

7 30 Baydur ve Külcü belirlemek önemli görülmektedir. Sıralanabilecek daha pek çok i lemin gerçekle tirilmesinde ba lıca sorumluluk ulusal ar ivler yanında meslek dernekleri ile e itim kurumlarına dü mektedir. E itim kurumlarının ulusal ve uluslararası gereksinimleri ve geli meleri göz önünde tutarak programlarını sürekli gözden geçirmeleri gerekmektedir. Belge yöneticileri ve ar ivistlerin e itiminde, gereksinimler kadar gelece e yönelik öngörüler de dikkate alınmalıdır (Cox, 2000, s. 19; Ellis, 2002; Kesner, 1993; Nesmith, 1996; Yüksekö retim Kurulu Ba kanlı ı, 2002). Sonuç H.Ü. Ar ivcilik Anabilim Dalının e itim-ö retim programı kısa süreli olmu tur. Ülke ko ullarında olu turulup geli tirilen ar ivcilik programlarının uzun süreli olmaması farklı nedenlere dayandırılabilir. Alanda uzman kadrolar yeti tirilmeden ve uygulama ortamları yaratılmadan e itime ba lanmı olması belli ba lı bir sorun olarak kar ımıza çıkmaktadır. Bu sorun, H.Ü. Ar ivcilik Anabilim Dalında ilgili alanlardan ça rılan akademisyenlerle çözümlenebilmi tir. Di er yandan alanın disiplinler arası karakteristi i de bu tür ba lantılar gerektirmi tir. Mesle i etkileyen ko ulların hızla de i ime u ramı olması da programları etkileyen belli ba lı unsurlardan biri olmu tur. Nitekim, akademik programların Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü adı altında ortak bir programda toplanması da bundandır. Yeni programda Anabilim Dalının dersleri bölüm dersleriyle bütünle ik biçimde yürütülmektedir. Ar ivcilik Anabilim Dalındaki e itim sürdürülememi olmakla birlikte; Avrupa Birli i nin belirtti i (The Bologna Declaration, 1999) yüksek ö retimde gereksinim duyulan nitelikli i gücü hazırlama çabalarının sürdürülmü olması ve kurulu a amasında ciddi ara tırmaların yapılması örnek bir uygulama olarak kabul edilmelidir. Ar ivcilik ve belge yönetimi e itimi günümüzde e-devlet projeleri ile birlikte gelecek için umut yaratmakta ve ilgi çekmektedir. Nitekim H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi lisans programında da bu alanda zorunlu ve seçmeli dersler yer almaktadır. De i en ko ullara paralel olarak belge yönetimi ile ilgili konulara yer verilerek programlar daha da zenginle tirilebilir. Bu tür programları olu turup geli tirmek öncelikle akademik kadroların yeti tirilmesini gerektirmektedir. Bu birikim, hem yurt dı ında hem de üniversitelerimizde e itilecek gençlerle yaratılabilir. Kaynakça Adem, M. (1981). E itim planlaması: kavramlar, yöntemler ve teknikler. Ankara: Ankara Üniversitesi. ARMA International. (2007). Standard development process: Setting standards and guidelines for profession. 15 Mayıs 2007 tarihinde adresinden eri ildi. Ataman, B.K. (1989). Ar ivcilik e itimi üzerine. Türk Kütüphanecili i, 3, Atılgan, D. (1995). Education for librarianship in Turkey. Türk Kütüphanecili i, 9, Binark,. (1980). Ar ivcilik e itimi, çe itli ülkelerde ar ivcilik e itimi üzerine yapılmı çalı malar ve ülkemizdeki durum. Türk Kütüphaneciler Derne i Bülteni, 29, The Bologna Declaration on the European space for higher education: an explanation. (1999). 3 Temmuz 2007 tarihinde adresinden eri ildi. Bradsher, J.G. (1988). An introduction to archives. J.G. Bradsher (Ed.), Managing archives and archival institutions içinde (s. 1-17). Chicago: The University of Chicago Press. Brumm, E.K. ve Carlisle, D.K. (2005). Standards: Building blocks for a strong RIM program. The Information Management Journal, 39(6), Bryce, T. (2007). What is information resource management: an overview of a concept for getting your IT house in order. Edocmagazine, (May/June), Cain, P. (2002). Model Requirement for the Management of Electronic Records (MoReq): A critical evaluation. Records Management Journal, 12, Committee on Departmental Records Report. (1954). Grigg Report. London: Her Majesty's Stationery Office. Cook, M. (1986). The management of information from archives. London: Aldershot. Cook, M. (1993). Information management and archival data. London: Library Association. Cox, R.J. (2000). Employing records professionals in the information age: An analysis of entry-level archives advertisements, , in the United States. The Information Management Journal, 34(1) Cox, R.J., Yakel, E. ve Wallace, D. (2001). Archival education in North American library and information science schools. Library Quarterly, 72, Çakın,. (1997). 25. yılında Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü. B. Yılmaz (Ed.), Kütüphanecilik Bölümü 25. Yıl a Arma an içinde (7-31). Ankara: Öncü. Çakın,. (2000). Bilgi profesyonellerinin e itiminde yeniden yapılanma: Hacettepe Üniversitesi örne i. Türk Kütüphanecili i, 14, Department of Defense. (2007, April 25). Electronic Records Management Software Applications Design Criteria Standard. (DoD STD). 3 Temmuz 2007 tarihinde adresinden eri ildi. Ellis, M. ve Greening, A. (2002). Archival training in 2002: Between rock and hard place. Journal of the Society of Archivists, 23, Encoded Archival Finding Aids. Development of a standardized tool on the international level. A UNESCO/ICA project. (2007). 9 Temmuz 2007 tarihinde shtml adresinden eri ildi. Ere, F. (2005). E itimin sosyal faydaları: Türkiye-AB kar ıla tırması. Millî E itim, 33(167). 8 ubat 2007 tarihinde adresinden eri ildi.

8 Arþivcilik Eðitimi: Hacettepe Üniversitesi Deneyiminin Ardýndan 31 Hacettepe Üniversitesi. (2000). Bölüm adı de i ikli i Senato kararı, Oturum Sayısı: 11, Karar Sayısı: , Hare, C.E. ve McLeod, J. (1997). Developing a record management programme. London: Aslib. The Hoover Commission Special Subject Guide: Archival materials at the Library. (2001). 15 Mayıs 2007 tarihinde adresinden eri ildi. InterPARES 2 Project: International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems. (2007). 15 Mayıs 2007 tarihinde adresinden eri ildi. Kesner, R.M. (1993). Teaching archivists about information technology concept: A need assesment. American Archivist, MacKenzie, G. (1999). A new world ahead: International challenges for information management. The Information Management Journal, 33(2), McGlothlin, W.J. (1960). Patterns of professional education. New York: G.P. Putnam. Nesmith, T. (1996). Professional education in the most expansive sense: What will the archivist need to know in the twenty-first century. Archivaria, 42(Fall), O Toole, J.M. (1990). Understanding archives and manuscripts. Chicago: Society of American Archivists. Özdemirci, F. ve cimsoy, O. (1999). Ülkemizde ar iv e itimö retiminin yapılandırılması ve beklentiler. Bilginin Serüveni: Dünü, Bugünü, Yarını: Türk Kütüphaneciler Derne i nin Kurulu unun 50. Yılı Uluslararası Sempozyumu, 17 Kasım 1999, Millî Kütüphane, Ankara da sunulan çalı tay. Özveren, M. (1997). Toplam kalite yönetimi: Temel kavramlar ve uygulamalar. stanbul: Alfa. Penn, I.A., Pennix, G. ve Coulson, J. (1994). Records management handbook. Hampshire: Gower. Peters, V. (2005). Developing archival context standards for functions in the higher education sector. Journal of the Society of the Archivists, 26, Spratt, R. (2004). Records management: the next ten years. RDIMS (Records, Documents and Image Management Systems). Canadian Federal Government Shared System Initiative. 17 Mart 2006 tarihinde Management-The NextTenYears.doc adresinden eri ildi. Sprehe, J.T. (2005). Integrating records management into information resources management in US government agencies. Government Information Quarterly, 17, Steig, M.F. (1992). Chance and challenge in library and information science education. Chicago: ALA. Stephens, D.O. (2001). Megatrends in international records management. Information Management Journal 35(4): Swartz, N. (2007). 11 best practices for the effective RM. The Information Management Journal, 41(March/April), 20. [The] Wilson Report: Modern public records. Selection and access. (1981). London: Her Majesty's Stationery Office. Yusof, Z.M. ve Chell, R.W. (1998). Records management education and training world wide: A general overview of the current situation. Records Management Journal, 8, Yüksekö retim Kanunu. (1981, 6 Kasım). T.C. Resmî Gazete, Sayı: 17506, s Yüksekö retim Kurulu Ba kanlı ı. (1995). Bölümler anabilim dalları, anasanat dalları programlarının açılması. YÖK, 2669, Yüksekö retim Kurulu Ba kanlı ı. (2002). Bölüm adı de i ikli i kararı. YÖK, 2174, Ek 1. Hacettepe Üniversitesi Ar ivcilik Anabilim Dalının kurulu tarihindeki lisans programı 1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl Güz Sömestresi Güz Sömestresi Güz Sömestresi Güz Sömestresi Bilgi Belge Bilimlerine Giri I Ara tırma Yöntemleri I Ar ivcili e Giri *Osmanlıca III leti im ve Toplum I Bilginin Organizasyonu I Belge Yönetimi I Ar iv Yönetimi I Bilgi Kaynakları I Bilgi Eri im Kaynakları I *Türkiye nin dari Yapısı I *Osmanlı Kurumları I Bilgisayara Giri Programlama II *Osmanlıca I Ar iv Türleri Kullanıcı Grup ve Özellikleri I *Genel statistik I Enformasyon Teknolojisi Yönetim *Okuma Becerileri I *Atatürk lkeleri ve nkılâp Tarihi I Sistem Analizi Veri Tabanları *Türk Dili I Mesleki ngilizce III Staj II *Yazma Becerileri I Bahar Sömestresi Bahar Sömestresi Bahar Sömestresi Bahar Sömestresi Bilgi Belge Bilimlerine Giri II Ara tırma Yöntemleri II Belge Yönetimi II *Osmanlıca IV leti im ve Toplum II Bilginin Organizasyonu II *Türkiye nin dari Yapısı II *Ar iv Yönetimi II Bilgi Kaynakları II Bilgi Eri im Kaynakları II Ofis Otomasyonu *Osmanlı Kurumları II Programlama I Programlama III *Osmanlıca II Eri im Kaynakları Kullanıcı Grup ve Özellikleri II *Genel statistik II Veri Tabanı Yönetim Seminer Sistemleri *Okuma Becerileri II *Atatürk lkeleri ve nkılâp Tarihi II Staj I *Türk Dili II Mesleki ngilizce IV *Sözlü leti im Becerileri * Bölüm dı ından alınan dersleri göstermektedir.

Arşivcilik Eğitimi: Hacettepe Üniversitesi Deneyiminin Ardından Archival Education: The Experience of Hacettepe University

Arşivcilik Eğitimi: Hacettepe Üniversitesi Deneyiminin Ardından Archival Education: The Experience of Hacettepe University Arşivcilik Eğitimi: Hacettepe Üniversitesi Deneyiminin Ardından Archival Education: The Experience of Hacettepe University Prof.Dr. Gülbün Baydur H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü gulbun@hacettepe.edu.tr

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Okuyucu Mektupları / Reader Letters

Okuyucu Mektupları / Reader Letters Türk Kütüphanecili i 22, 1 (2008), 129-134 Okuyucu Mektupları / Reader Letters Türk Kütüphaneciler Derne i (TKD) Halkla li kiler Grubu (H G): Bir Sürekli Çalı ma Grubunun Kurulu Öyküsü Burcu (Bulut) Keten

Detaylı

Tematik Ağ Projesi AEHESIS

Tematik Ağ Projesi AEHESIS Tematik Ağ Projesi AEHESIS Aligning a European Higher Education Structure In Sport Science Spor Bilimleri Eğitimini Avrupa Yükseköğretiminde Uyumlaştırma 3. Yıl Proje Raporu - Özet - 2006 PROJE HAKKINDA

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

3. NSAN KAYNAKLARI ve E T M MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m :

3. NSAN KAYNAKLARI ve E T M MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : 3. NSAN KAYNAKLARI ve E T M MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Personel ve E itim Müdürlü ü, 22/04/2006 tarih ve 26147 say l resmi gazetede yay mlanarak yürürlü e giren 29/11/2005 tarih ve 2006/9809 say l Belediye

Detaylı

BEKLENTİLER. 29 Mart 2001. Başkent Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. E. Semra ARDA

BEKLENTİLER. 29 Mart 2001. Başkent Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. E. Semra ARDA KÜTÜPHANECİLİK Ü İ İ EĞİTİMİNDEN İ İ BEKLENTİLER Başkent Üniversitesi it i Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı E. Semra ARDA Dokümentasyon Dairesi Başkanlığı 1 KÜTÜPHANECİLERİN YENİ KİMLİK ARAYIŞLARI

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM BAHAR DÖNEMİ PROGRAMI

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM BAHAR DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ SINIF / II.YARIYIL in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? 3 YDİ 0 YDF 0 YDA 0 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Temel Yabancı Dil (Fransızca) Temel Yabancı

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

SAYI TAY'IN 2003 YILI BÜTÇE TASARISI. Mehmet DAMAR Sayı tay Ba kanı

SAYI TAY'IN 2003 YILI BÜTÇE TASARISI. Mehmet DAMAR Sayı tay Ba kanı SAYI TAY'IN 2003 YILI BÜTÇE TASARISI SUNU U Mehmet DAMAR Sayı tay Ba kanı Mart 2003 Sayın Ba kan, Plan ve Bütçe Komisyonunun De erli Üyeleri, De erli Bürokratlarımız ve Basınımızın de erli mensupları,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM EKOSİSTEMİMİZDEKİ YAKIN ZAMANDAKİ GELİŞMELER. Prof. Dr. Hasan Mandal YÖK Yürütme Kurulu Üyesi

YÜKSEKÖĞRETİM EKOSİSTEMİMİZDEKİ YAKIN ZAMANDAKİ GELİŞMELER. Prof. Dr. Hasan Mandal YÖK Yürütme Kurulu Üyesi YÜKSEKÖĞRETİM EKOSİSTEMİMİZDEKİ YAKIN ZAMANDAKİ GELİŞMELER Prof. Dr. Hasan Mandal YÖK Yürütme Kurulu Üyesi YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ EĞİLİMLER Rekabet odaklı kamu kaynakları Uluslararasılaşma Eğitim-öğretim

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ LE LMES PROJES (Bu proje, T.C. Sa k Bakanl Türkiye Üreme Sa Program kapsam nda Avrupa Birli i taraf ndan finanse edilmi tir. Bu yay n içeri

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Kütüphanecilik ve Bilgi Yönetimi Literatüründe Kullanıcı

Kütüphanecilik ve Bilgi Yönetimi Literatüründe Kullanıcı Kütüphanecilik ve Bilgi Yönetimi Literatüründe Kullanıcı Users in Literature of Librarianship and Information Management Nazan Özenç Uçak Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 06800 Beytepe,

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E itim Programının De erlendirilmesi *

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E itim Programının De erlendirilmesi * Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E itim Programının De erlendirilmesi * Evaluation of the Curriculum of the Department of Information Management of Hacettepe University 1 Zehra Yanar

Detaylı

Kurumsalla ma nedir? FUTBOLDA KURUMSAL YÖNET M VE DENET M. yıllardan sonra dahil olmu popüler bir terimdir. kavram, verebilirlik ve sorumluluk.

Kurumsalla ma nedir? FUTBOLDA KURUMSAL YÖNET M VE DENET M. yıllardan sonra dahil olmu popüler bir terimdir. kavram, verebilirlik ve sorumluluk. FUTBOLDA KURUMSAL YÖNET M VE DENET M XV.TÜRK YE Ç DENET M KONGRES, 17 Ekim 2011 stanbul Kurumsalla ma nedir?! Türk sporunun içine, özellikle 2000 li yıllardan sonra dahil olmu popüler bir terimdir.! Literatürde

Detaylı

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.SINIF/. YARIYIL 2 3 YDİ0 YDF0 YDA0 ATA0 Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language) (English) Temel Yabancı Dil (Fransızca) (Basic Foreign Language) (French)

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri Mühendisliği Uygulamaları (IE 430) Ders Detayları

İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri Mühendisliği Uygulamaları (IE 430) Ders Detayları İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri Mühendisliği Uygulamaları (IE 430) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri

Detaylı

E T M Ö RET M YILINDA MU LA SA LIK YÜKSEKOKULUNDA OKUYAN Ö RENC LER N N HASTA HAKLARI KONUSUNDA B LG DÜZEYLER N N BEL RLENMES

E T M Ö RET M YILINDA MU LA SA LIK YÜKSEKOKULUNDA OKUYAN Ö RENC LER N N HASTA HAKLARI KONUSUNDA B LG DÜZEYLER N N BEL RLENMES Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com Tarih: 11.10.2004 2002-2003 E T M Ö RET M YILINDA MU LA SA LIK YÜKSEKOKULUNDA OKUYAN Ö RENC LER N N HASTA HAKLARI KONUSUNDA B

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Lüleburgaz

Detaylı

SGB Ç KONTROL S STEM ALTYAPISININ OLU TURULMASI KAPSAMINDA SÜREÇLER ÇALI MASI STRATEJ GEL T RME BA KANLI I

SGB Ç KONTROL S STEM ALTYAPISININ OLU TURULMASI KAPSAMINDA SÜREÇLER ÇALI MASI STRATEJ GEL T RME BA KANLI I SGB Ç KONTROL S STEM ALTYAPISININ OLU TURULMASI KAPSAMINDA SÜREÇLER ÇALI MASI STRATEJ GEL T RME BA KANLI I 1 SÜREÇ NED R? Bir girdiyle ba layan (insan gücü,makine,malzeme,teknol oji) ve bu girdiye katma

Detaylı

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ SINIF / I.YARIYIL in ön koşulu var mı? in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? YDİ 0 YDF 0 YDA 0 Temel Yabancı

Detaylı

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016 MÜDEK Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitim Programı, 01 Mayıs 2014-30 Eylül 2016 tarihleri arası geçerli olmak üzere MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.

Detaylı

DERS PROFİLİ. Rus Dış Politikası POLS 439 Güz 7 3+0+0 3 6. Mehmet Turan Çağlar

DERS PROFİLİ. Rus Dış Politikası POLS 439 Güz 7 3+0+0 3 6. Mehmet Turan Çağlar DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Rus Dış Politikası POLS 439 Güz 7 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu. Çankırı/Merkez. hdede@karatekin.edu.tr

Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu. Çankırı/Merkez. hdede@karatekin.edu.tr AVRUPA TOPLULUĞU ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER İsim ve Soyad Hasan DEDE Doğum Tarihi ve Yeri 15.04.1959 Yapraklı Adres İl/İlçe Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çankırı/Merkez Telefon

Detaylı

Kütüphanecilik E itiminde De i en Ufuklar: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümünün lk On Be Yılı *

Kütüphanecilik E itiminde De i en Ufuklar: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümünün lk On Be Yılı * Kütüphanecilik E itiminde De i en Ufuklar: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümünün lk On Be Yılı * Changing Horizons in Library Science Education: The First Fifteen Years of Hacettepe University

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Oryantasyon Rehberi 2015 Mart 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu kitapçığın amacı, bölümümüz öğrencilerinin eğitimleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

GIDA MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER

GIDA MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER TANIM Gıda mühendisi gıda hammaddelerinin besin değerini kaybetmeden standartlara uygun olarak verimli bir şekilde işlenmesini, korunmasını ve depolanmasını planlayan, uygulamasını yürüten ve yeni sistemleri

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı, Proje Yönetimi

Detaylı

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK DANIġMAN: Faik GÖKALP SOSYOLOJĠ ALANI ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ ARASI ARAġTIRMA PROJE YARIġMASI BURSA TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE

Detaylı

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com K 8 Fen Koleji'nde, anas n f ndan 8. S n fa kadar bütünlük ve devaml l k arz eden bir e itim program uygulan r. Bu programla tüm s n f düzeylerinde ö rencilere temel

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) Mayıs 2013

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) Mayıs 2013 GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) Mayıs 2013 Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve üniversite-sanayi

Detaylı

ARTVİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Projeler ve Komisyonlar İçin Gönüllü Personel Müracaat ve Bilgi Formu

ARTVİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Projeler ve Komisyonlar İçin Gönüllü Personel Müracaat ve Bilgi Formu Formun doldurulmasına yönelik açıklama: Ayrılan alana yazı karakterini değiştirmeden istediğiniz kadar yazabilirsiniz. Tablolarda satır yeterli değilse satır ekleyebilirsiniz. 3-Forma son 2 yıl içinde

Detaylı

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Meslek Lisesi Koçları Programı Okul & Şirket Buluşması, 23 Şubat 2016, 09:00 16:30 Koç Holding, Nakkaştepe

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere çocuk eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çocuk gelişimi ile ilgili hangi

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

Hukuk İngilizcesi-II (LAW 252) Ders Detayları

Hukuk İngilizcesi-II (LAW 252) Ders Detayları Hukuk İngilizcesi-II (LAW 252) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Hukuk İngilizcesi-II LAW 252 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI PERFORMANS BÜTÇE PROGRAMI TASARISI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI PERFORMANS BÜTÇE PROGRAMI TASARISI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI PERFORMANS BÜTÇE PROGRAMI TASARISI SUNUŞ Selçuk üniversitesi, 22 Fakülte, 6 Enstitü, 5 Yüksekokul, 22 Meslek Yüksek okulu, 1 Devlet Konservatuarı, 36 Araştırma ve Uygulama

Detaylı

İTÜ İŞ VE İNSAN KAYNAKLARI MERKEZİ. www.iikm.itu.edu.tr. (Kariyer Ofisi)

İTÜ İŞ VE İNSAN KAYNAKLARI MERKEZİ. www.iikm.itu.edu.tr. (Kariyer Ofisi) İTÜ İŞ VE İNSAN KAYNAKLARI MERKEZİ www.iikm.itu.edu.tr (Kariyer Ofisi) HAKKIMIZDA 1997-1998 yılları arasında İşletme Fakültesi nde Kariyer Ofisi adı altında kurulmuştur. 2005 yılında Rektörlük Makamı na

Detaylı

I k AYBAY. Bilgisayar Mühendisli i Bölümü Do u Akdeniz Üniversitesi Gazimagosa KKTC. e-posta : isik.aybay@emu.edu.tr. Özet.

I k AYBAY. Bilgisayar Mühendisli i Bölümü Do u Akdeniz Üniversitesi Gazimagosa KKTC. e-posta : isik.aybay@emu.edu.tr. Özet. Do u Akdeniz Üniversitesi Yaz l m Mühendisli i Program ve Bilgisayar Mühendisli i/yaz l m Mühendisli i Çift Anadal Program I k AYBAY Bilgisayar Mühendisli i Bölümü Do u Akdeniz Üniversitesi Gazimagosa

Detaylı

1.Proje nedir? Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r.

1.Proje nedir? Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r. Proje Döngüsü 1 1.Proje nedir? 1 Tan m Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r. Projenin s n rl bir süre içerisinde ve s n rl para

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini), 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri

Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri Kütüphaneler kullanıcılarının gereksinimlerini anlamak ve bu gereksinimleri karşılamada etkin bir rol üstlenebilmek amacıyla pazarlama stratejilerinden

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

LEONARDO DA VİNCİ 2008 TEKLİF DÖNEMİ PARTNERSHIP (ORTAKLIK) PROJESİ

LEONARDO DA VİNCİ 2008 TEKLİF DÖNEMİ PARTNERSHIP (ORTAKLIK) PROJESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (Türkiye Ulusal Ajansı) ANTALYA TEKNİK ve ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ LEONARDO DA VİNCİ 2008 TEKLİF DÖNEMİ PARTNERSHIP

Detaylı

Orta meslek eğitimi belgesi yüksek eğitim kurumlarına dahil olma hakkı verir ve ileri eğitim aşamasında yüksek eğitim almak için gerekçe esastır.

Orta meslek eğitimi belgesi yüksek eğitim kurumlarına dahil olma hakkı verir ve ileri eğitim aşamasında yüksek eğitim almak için gerekçe esastır. Eğitim sistemi Azerbaycan Cumhuriyetinde genel ortaokul eğitimi üç aşamadan - ilkokul, genel orta ve tam orta eğitimden ibarettir ve genel orta okul eğitimi altı yaştan başlar. Genel ortaokul eğitimi belli

Detaylı

Göstergebilim (GRT 311) Ders Detayları

Göstergebilim (GRT 311) Ders Detayları Göstergebilim (GRT 311) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Göstergebilim GRT 311 Güz 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Bilgisayar Oyunları İçin Karakter Vesahne Tasarımı (SGT 446) Ders Detayları

Bilgisayar Oyunları İçin Karakter Vesahne Tasarımı (SGT 446) Ders Detayları Bilgisayar Oyunları İçin Karakter Vesahne Tasarımı (SGT 446) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayar Oyunları İçin Karakter Vesahne Tasarımı

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU DENİZCİLİK İŞLETMELERİ VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU DENİZCİLİK İŞLETMELERİ VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK İŞLETMELERİ VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bülent Ecevit Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Denizcilik

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM.

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Gazi Üniversitesi Bilgi İşlem

Detaylı

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ TANIM İletişim sistemlerinin ve her türlü elektronik aletin tasarımı, üretim teknolojisi, çalışma ilkeleri, yapımı ve işletilmesi ile ilgili alanlarda çalışan kişidir. A- GÖREVLER Elektronik ve haberleşme

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme 4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme Bilgi sistemleri ile ilgili olarak kurum içinde kullan lan her türlü bilgisayar donan m ve çevre birimlerinin bak m, onar m

Detaylı

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, muhasebe ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Muhasebe ile ilgili hangi bilgi,

Detaylı

VERGİ DENETMENİ TANIM

VERGİ DENETMENİ TANIM TANIM Vergi vermekle yükümlü şahıs ve tüzel kişilerin (vergi mükelleflerinin) vergilerini yasalara uygun olarak verip vermediklerini denetleyen kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Vergi

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ TANIM Tarımsal üretimde toprak, su, bitki, gıda, yem ve gübre analizlerini laboratuar şartlarında yapan, ilgili mühendislerce belirlenen bitki koruma tekniklerini yöntemine uygun olarak yapan kişidir.

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU e-posta subyo@aku.edu.tr

Detaylı

Uluslararası Pazarlama (LOJ 214) Ders Detayları

Uluslararası Pazarlama (LOJ 214) Ders Detayları Uluslararası Pazarlama (LOJ 214) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uluslararası Pazarlama LOJ 214 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ Elektrik Mühendisleri Odası(EMO) Bilgi ve Belge Merkezi, sahip olduğu elektrik mühendisliği ve Oda ilgili her türlü bilgi, belge ve kaynakla kapsamlı bir araştırma

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Tasarım Psikolojisi SEÇ356 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI ANKARA 2011 GENEL

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ Afyonkarahisar 2012 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

ITEA 3 Açılı Etkinli i

ITEA 3 Açılı Etkinli i ITEA 3 Açılı Etkinli i Göksel ÇABUK EUREKA Ulusal Koordinasyon Ofisi 22 Mayıs 2014, Ankara EUREKA Nedir? 2 1985 ten bu yana: - 4000 den fazla Ar-Ge projesi - 29 Milyar Avro nun üzerinde Ar-Ge hacmi Her

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

Ulusal ve Küresel Perspektifte KAMU YÖNETİMİ. Teori ve Pratik. Prof. Dr. Bekir PARLAK Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F., Kamu Yönetimi Bölümü

Ulusal ve Küresel Perspektifte KAMU YÖNETİMİ. Teori ve Pratik. Prof. Dr. Bekir PARLAK Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F., Kamu Yönetimi Bölümü Ulusal ve Küresel Perspektifte KAMU YÖNETİMİ Teori ve Pratik Prof. Dr. Bekir PARLAK Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F., Kamu Yönetimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Zahid SOBACI Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F., Kamu Yönetimi

Detaylı

TÜS AD CISCO EXPO 2008 ETK NL

TÜS AD CISCO EXPO 2008 ETK NL TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN CISCO EXPO 2008 ETK NL AÇILI KONU MASI 29 Nisan 2008 Kanyon Alı veri Merkezi, stanbul Saygıde er konuklar, de

Detaylı

Bilgisayar Destel~li Dil Bilimi ve

Bilgisayar Destel~li Dil Bilimi ve Bilgisayar Destel~li Dil Bilimi ve Türl~ Cumhuriyetleri Saıni DÖNMEZ Günümüzde bili im teknolojilerinin kullanılmadığı alan hiç kalmadı desek yanlı olmayacaktır. Ülkemiz sanayi devrimini geli mi Batı ülkelerinin

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı