IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor PERSPEKTIVE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor PERSPEKTIVE"

Transkript

1 YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 145 OCAK / JANUAR 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor

2 Bayramınız Mübarek olsun! Âlem-i slam n teflrifi ile müflerref oldu umuz Kurban Bayram n tebrik eder, Yüce Allah tan tüm insanl k için hay rlara vesile olmas n niyaz ederiz. slam Toplumu Millî Görüfl

3 IGMG Perspektive IGMG AYLIK YAYIN ORGANI ED TÖR OCAK / JANUAR 2007 Y l/jg.: 13, Say /Nr.: 145 ADRES ANSCHRIFT IGMG Perspektive Boschstr , D Kerpen Tel.: 02237/ Fax: 02237/ YAYINCI HERAUSGEBER Islamische Gemeinschaft Millî Görüfl IGMG e.v. Amtsgericht Bonn, VR 6621 Vertreten durch den Vorstand: Osman Döring, Vorsitzender Oguz Ücüncü, Generalsekretär Ali Bozkurt, stellv. Vorsitzender GENEL YAYIN YÖNETMEN CHEFREDAKTEUR O uz Üçüncü (V.i.S.d.P) D ZG -LAYOUT Fatih Gür BASKI DRUCK Yavuzsöhne-Duisburg Yay nlanan makale ve fikir yaz lar n n sorumluluklar yazarlar na aittir. Die in der Zeitschrift veröffentlichten Meinungen binden die Autoren, nicht die IGMG. LAN SERV S ANZEIGENSERVICE Tel.: 02237/ Fax: 02237/ ABONE SERV S ABONNEMENT Islamische Gemeinschaft Millî Görüfl Lastschriftabteilung Boschstr , D Kerpen Tel.: 02237/ Fax: 02237/ Y ll k abone ücreti: 59,-EURO Jahresabonnement: 59,-EURO IGMG Genel Merkez Üyelerine Ücretsizdir Für Vereinsmitglieder der IGMG kostenlos Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten HESAP NO BANKVERBINDUNG SEB-AG Köln. Kontonr.: BLZ Bayram n z Mübarek olsun! Kurban Bayram, slam dünyas n n ikinci büyük bayram. 4 gün süren bu bayramda, maddî durumu yerinde olanlar, Bayram namaz sonras nda, Allah ad na flükür için Kurban keserler. Teflkilat olarak yaklafl k 20 y ld r, bu Kurban Bayram n f rsat bilerek, ümmet ile buluflmak, tan flmak, dertleflmek ve kardefllik yükümlülü ümüzü yerine getirmek için Kurban Kampanyas düzenliyoruz. Allah a flükürler olsun ki, camiam z öncülü ünde gerçeklefltirilen bu güzel hizmet, her geçen y l daha büyük bir ra bet görüyor. Ayette de ifade edildi i gibi, Kesilen kurbanlar n ne eti, ne kanlar Allah a ulaflmaz. Ama Allah a ulaflan, Müslümanlar n bu Kurban keserken kendi öz nefislerinde dirilttikleri takvalar d r. Demek ki, Kurban dan maksat, bir havyan n kan n ak t p, etlerinin da t lmas de ildir. Sadece Allah r zas için yap lan bu ibadette, takva, iflin özüdür; iflin gayesi de Allah r zas d r. Bu arada, hacc da hat rlamak zorunday z. Zira Kurban, hac görevlerinin büyük oranda yerine getirilmesi sonras nda kesilebiliyor. Dolay s yla, hac ve kurban birbirini tamaml yor. Bizler, hac görevlerimizi yerine getirmek üzere, slam dünyas n n kalbi olan, hem de bir araya gelerek, ümmetin tek bir parça oldu unu ispat etti i Beytullah ziyaret edip, Arafat a ç kt k, fleytan tafllad k ve kurbanlar m z kestik. Kendi nefsimiz için tevbe ve isti far etti imiz gibi, ümmet için rahmet diledik, ümmetin birli i ve dirili i için dua ettik. Burada karfl laflt m z ve dünyan n dört bir yan ndan gelen her Müslüman n da duas n talep ettik. Yüce Rabbimizden, tüm hac lar n hacc n, kurban n, di er ibadetlerini ve dualar n kabul buyurmas n niyaz ediyoruz. Bu vesile ile, slam dünyas n n bayram n tebrik ederken, gelecek say m zda buluflmak üzere Allah a emanet olun. O uz ÜÇÜNCÜ

4 BU SAYIDA... yorum Haydi operaya 5 6 gündem teşkiat 9 gündem Papa n n Türkiye ziyareti tart flmal geçti 6 teşkilat IGMG Genel Baflkan Yavuz Çelik Karahan n bayram mesaj : Tüm insanl a hay r ve bar fl diliyoruz 8 rflad görevlileri özlük haklar müzakere edildi 9 IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor 10 IGMG 6500 kifli ile hac yolunda 11 Genel Merkez de yo un çal flma temposu 12 Viyana da muhteflem Maide-i Kur an 16 Papa n n Türkiye ziyareti tart flmal geçti 10 teşkilat rflad görevlileri özlük haklar müzakere edildi teşkilat 12 irşad Hac üzerine düflünceler Büyük ibadet hac 22 Hz. Osman b. Affân (r.a.) 25 islam coğrafyası Fas (Ma rib) 28 IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor 18 irşad Genel Merkez de yo un çal flma temposu islam coğrafyası 28 toplum Gençli e bir perspektif sunamay nca 31 Hac üzerine düflünceler Fas (Ma rib) kültür Tilman Nagel ve Avrupa daki Müslümanlar 32 Sözü Dilde Hayali Gözde kültür kommentar 38 kultur Tilman Nagel und Muslime in Europa 36 kommentar Auf in die Oper! 38 Sözü Dilde Hayali Gözde Auf in die Oper!

5 yorum Haydi operaya! O uz ÜÇÜNCÜ Derin bir nefes al p rahatlayabiliriz. deomeneo adl opera sahnelendi, lâkin bir mucize gerçekleflti ve hiçbirfley olmad!! Ülkemizin kültür ve sanat merkezi olmas hasebiyle kültür alan nda çok önemli olaylar yaflamaya al flm fl bir flehir Berlin. Ancak güvenlik gerekçesiyle Opera Müdürü Kirsten Harms taraf ndan programdan ç kart lan Mozart operas n n (yeniden) sahnelenmesi dünya medyas n n gösterdi i ilgi ve yüksek düzeyde güvenlik tedbirleri nedeniyle daha farkl bir durum ortaya ç kt. Varolan polis say s ve mekâna yerlefltirilen metal dedektörler operadan ziyade ola an üstü hal durumunu hat rlat yordu. Al fl lm fl yüzler oradayd : Tan nm fl siyasiler, diplomatlar, entellektüeller, sanatç lar, opera sevdal lar, Alman operas na abone müdavimler ve Almanya slam Konferans na kat lanlardan baz lar. Sonuncular daha çok Ekim ay nda Almanya Türk Toplumu Baflkan Kenan Polat n slam konferans nda yapt cüretkar ç k fl nedeniyle ordayd. Kendisi tart flmal operay hep beraber izleme teklifi ile tüm kat l mc lar flafl rtm flt. çiflleri Bakan Schäuble de bu düflünceyi sevinçle karfl lam fl ve bas n toplant s nda, tertip etti i konferans n elle tutulur ilk neticesini aç klam flt : Hep beraber operaya gidiyoruz! Herkes mi? Hay r, tabiî ki de il. Operaya beraberce gidilece i aç klamas n n hemen ard ndan slam Konseyi ve Müslümanlar Merkez Konseyi gibi slami kurulufllar n temsilcileri operaya gitmeyeceklerini aç klam fllard. Kelimenin gerçek anlam yla zevksiz ve çirkin bir operan n sahnelenmesinin durdurulmas olay ndan ki bu anlamda slam ba lam ndaki tüm tart flmalar için tipik olan bir durum, Hristiyan Bat de- erlerinin savunulmas için etkileyici bir protesto gösterisine ve di er yandan burada yaflayan Müslümanlar n entegre olma arzular ve kabiliyetleri için bir mihenk tafl oluflturulmas noktas na geldik. Bu ba lamda flu anlama gelen tart flmalara flahit oluyoruz: Operaya giderlerse, entegre olmufllard r, operaya gitmemeyi tercih ederlerse bu toplumun temel de erlerini tart flmaya aç yorlar demektir ve entegre olmalar na imkan yoktur!!! Alman toplumunun sadece az bir k sm n n operaya gitti ini bir kenara b rakal m, opera ziyareti konusunda, sözümona ayd nlanm fl ve özgürleflmifl ruhun manifestosu niteli inde yap lan tart flmalarda gözard edilen noktalar vard, zira slam konferans kat l mc lar n n istisnas z tümü, sanat ve düflünce özgürlü ünden yana olduklar n ve operan n gerekçesi net olmayan güvenlik endifleleri sebebiyle durdurulmas n elefltirmifllerdi. Daha fazlas n kimse talep edemez! Bu toplumun bir parças olmak için, Müslüman olarak ac çekme yetene imizin ne kadar geliflmifl oldu unu kamuoyuna ispat etmemiz gerekmez. Hay r asl nda tam tersine, bir operan n sahnelenmesini, tiyatro oyununu veya sinema filmini boykot etmek sanat ve kültürün meflru elefltirisidir ve herfleyi baya laflt ran zaman n ruhu hilaf - na, tam da özgürlük ba lam ndaki eflitli in aç k ifadesidir. Lüzumsuz gerekçelerle H ristiyan Bat ile Müslümanlar aras nda kültür çat flmas n n varl n tasdik etmek konusunda büyük baflar lar sergilememiz üzüntü verici. Bu sene buna, asl nda dünyan n 250. do- um gününü sakin bir flekilde kutlamak istedi i Wolfgang Amadeus Mozart n da kar flt r laca n herhalde kimse önceden tahmin edemezdi. Mozart n kendisi, Müslüman düflman alg s n n yerini, büyük fiark kültür dünyas alg s na b - rakt bir geçifl döneminde yaflad. Eserlerinin ço u Do u kültürüne olan hayranl na ve sempatisine flahitlik eder. O nun dönemi için tipik olan, lakin bizim dönemimiz için maalesef art k olamayan bir sempati ve teveccüh IGMG PERSPEKTIVE 5

6 gündem Papa n n Türkiye ziyareti tart flmal geçti Pap, Sultan Ahmet te Hatipo lu ve Ça rıcı ile Papa 16. Benedikt in Türkiye ziyareti aradan zaman geçse bile uzun süre tart fl laca a benziyor. Ziyaretin taraftarlar oldu u kadar muhalifleri de oldu. Saadet Partisi nin öncülük etti i bir mitingle, Papa n n, Peygamberimiz ve slam ile ilgili sözleri üzerine slam dünyas ndan özür dilemesi istendi ve özür dilemeden Türkiye ye ziyaret yapmamas için gösterilerde bulunuldu. Ziyaretin as l sahibi olan Cumhurbaflkanl n n çok pasif kald ziyarette en aktif görevi Diyanet flleri Baflkanl yapt. Diyanet flleri Baflkan Prof. Dr. Ali Bardako lu ile stanbul Müftüsü Prof. Dr. Mustafa Ça r - c ve Sultan Ahmet Camii mam Hatibi Emrullah Hatipo lu nun nazik ev sahipli i tüm dünyada takdir toplad. Diyanet flleri Baflkan Prof. Dr. Ali Bardako lu ziyaret öncesinde, misafiri Müslümanlara yak fl r flekilde karfl layacaklar n bildirmiflti. Bardako lu, her ne kadar görüflmelerde ve Papa n n konuflmalar nda gündeme gelmese de Papa n n Regensburg Üniversitesi nde slam ile ilgili yapt konuflmaya do rudan cevab da verdi. Bardako lu, Biz Müslümanlar, fliddet ve terörün her türlüsünü, kime karfl ve kim taraf ndan ifllenirse ifllensin, k n yoruz ve onu bir insanl k suçu olarak görüyoruz. Bizler, masum bir insan n kan n dökmeyi bütün insanlar öldürme gibi a r bir suç ve günah sayan bir dine mensubuz, dedi i konuflmas na flöyle devam etti: Ne var ki, son dönemlerde slam dininin tarihi ve kaynaklar yla fliddeti içerip teflvik etti i, slam n yeryüzüne k l çla yay ld, Müslümanlar n potansiyel fliddet uygulay c lar oldu u anlay fl - n ifade eden slamophobia n n giderek t rmand n hep birlikte müflahede ediyoruz. Bilimsel ve tarihsel hiçbir araflt rma ve veriye dayanmayan, adalet ve insaf ölçüleriyle de ba daflmayan bu itham ve iddialardan, ad n bar fltan alan slam n her mensubunun son derece müteessir ve müflteki oldu unu ilan etmek isterim. Ayr ca bu kabil iddia ve giriflimlerin, dinleri istismar ederek din ad na yanl fl ifller yapanlara en büyük destek anlam na geldi i de unutulmamal d r. Bardako lu ön yarg lar n, önemli ölçüde tarihsel korku ve kayg lardan beslendi ini de belirtti ve özellikle dinî liderlerin ve dinî kurumlar n bu korku ve kayg lara dayal ön yarg lar n esiri olmamas ve sa duyulu davranmas n n, evrensel bar fl ve huzurun tesisinde esas oldu unu söyledi. slam n Allah inanc ve akla verdi- i de ere de de inen Bardako lu bu konuda da flunlar söyledi: Bizim mensup oldu umuz din, kendisinden önceki ilâhî dinlerin hakikatlerini kabul eder; peygamberler aras nda ayr m yapmay reddeder. slâm n temel esaslar ve iç kategorileri, teorik ve pratik alanda akl en temel k stas olarak belirlemifltir. slam'da Allah inanc, her bir bireyin do rudan Allah'a muhatap olmas ve dindarl n dinin aç k bilgisi fl nda özgür iradesiyle infla edebilmesi, özgürlü ün ve rasyonel düflüncenin de temelini oluflturur. Böyle oldu u için de bizler, do ru bilgiyi ve iyi niyeti esas alarak, müsamaha ve karfl l kl sayg içinde herkesle iletiflim yollar n aç k tutmak isteriz. çinde yaflad m z dünyada ilahi hakikatler ve insani amaçlar yolunda mesafe alabilmede bunun son derece önemli oldu- una inan yoruz. Baflbakan Recep Tayyip Erdo- an n Papa ile görüflmesinin son anda belli olmas n n yan s ra, çeflitli protesto gösterileriyle gergin bafllayan Papa n n ziyareti daha sonra sakin geçti. Papa, Ankara daki resmî görüflmelerinden sonra, ziyaretinin as l amac olan Havarilerin yolunu izlemeye yönelik Efes teki Meryem Ana y ziyaret ederek ayin yapt. Ayin de Türkçe dua eden ve Türk bayraklar da sallayan Papa yapt duada "Sevgili kardefllerim, bu ziyare- 6 IGMG PERSPEKTIVE

7 gündem Kıbleye yönelerek ellerini (sol el üste gelecek flekilde) ba ladı timle, Türkiye'de bulunan küçük bir az nl k olan ve her gün zorluk ve meydan okumalarla karfl karfl ya gelen H - ristiyan cemaatine, sadece benim de il, evrensel kilisenin sevgisini ve ruhsal yak nl n hissettirmek istiyorum" diyerek, ziyaretinin hem dinî hem de siyasî oldu unu vurguluma ihtiyac hissetti. Papa, Türkiye'de bulunan Hristiyan cemaatine de seslenerek, " sa'n n küçük sürüsü, bu kutsal topraklardaki mevcudiyetiniz için size teflekkür ederim" dedi. Papa 16. Benedikt in Türkiye ziyaretinde tart fl lan konulardan birisi de Papa n n Hristiyan birli ini sa layarak Haçl ruhunu yeniden diriltmek isteyip istemedi i konusu idi. Üstelik Papa, Fener Rum Patri i için, Türkiye de alerjik etki yapan ekümenik s fat n vurgulayarak kullanmay tercih etmifl, Hristiyan kiliselerinin ayr kurumlar halinde yaflamas n skandal olarak de erlendirmifl, Ermeni Ortodoks Kilisesi Patri i 2. Mesrub u da ziyaret ederek, Hristiyan birli i için hem ortak ayine kat lm fl hem de, ortak bir bildiri yay nlam flt. Hâlbuki bir dinî lider olarak Papa n n kiliselerin birli i üzerinde durmas çok normaldir. Bununla birlikte, kiliselerin birli inin önemine vurgu yap l rken, bu birli e hangi kilisenin öncülük yapaca üzerinde durulmaya bile gerek görülmedi. Bu durum, statükonun korunaca anlam na gelmekle birlikte, Ortodoks kiliseleri ile yak nlaflma sinyalleri asl nda, siyasal aç dan Türkiye deki H ristiyan az nl - n durumlar n n yeniden dünya kamuoyunda gündeme getirilmeleri anlam na geliyordu. Fener Rum Patrikhanesi de, ekümeniklik veya kiliselerin birli i konular ndan ziyade, Türkiye deki kilise vak flar ve mallar ile dinî e itime getirilen k s tlaman n da içinde oldu u pek çok problemi dünyaya duyurmay amaçl yordu. Patrikhanenin içinde yer ald Aya Yorgi (ya da Ayios Yeoryios) kilisesinde Patrik Bartelemeos u ekümenik olarak flereflendiren 16. Benedikt, bu s fatland rmas ile ayr ca, Rus ve Slav ortodoks kiliselerine de mesaj gönderiyordu. Zira Papa n n Patrikhane ziyareti esnas nda Hristiyan birli ine dikkat çekti i ve "Roma ve stanbul kiliselerinin tam birli ini oluflturmak için, Allah' n lütuf dolu yard - m yla birlik yolunda ilerlemek ve ortak angajman m z yenilemek için buraya geldim, demesi, bu birli i saylayabilecek mi acaba? Ya da Engelleri aflmak ve bu amaçtaki pastoral iflbirli- ine yarar sa layabilecek tüm yollar, Ortodoks kardefllerimizle beraber aramak için Katolik Kilisesi'nin bütün gayreti göstermeye haz r oldu una sizi temin ederim. H ristiyanlar aras ndaki bölünmeler, dünya için bir skandal Meryem Ana da ayinde olup, ncil'i müjdelemek için bir engeldir" fleklindeki konuflmas Haçl birli ini sa lamaya yetecek mi? Öte yandan Papa n n Ayasofya da dua etmemesi ve stanbul Müftüsü Prof. Dr. Mustafa Ça r c ile Sultan Ahmet Camii nde k bleye dönerek k yama durmas ve ziyaretimin zirvesi Sultan Ahmet Camii oldu demesi de büyük yank buldu. Gerek slam dünyas ndaki, gerekse Hristiyan dünyadaki medya organlar, bunun, Papa n n slam dünyas ile yak nlaflmaya verdi i önem olarak de erlendirdiler. IGMG PERSPEKTIVE 7

8 teşkilat IGMG Genel Baflkan Yavuz Çelik Karahan n bayram mesaj Tüm insanl a hayır ve barıfl diliyoruz slam âleminin Ramazan Bayram ndan sonra ikinci büyük bayram olan Kurban Bayram na ulaflman n bahtiyarl na erdiren Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve sena olsun. Bu vesile ile tüm mensuplar m z baflta olmak üzere, Avrupa da yaflayan Müslümanlar n, cümle slam Âlemi nin Kurban Bayramlar n tebrik ediyor, Yüce Rabbimizden insanl k için hay r, bar fl ve huzur diliyorum. Yüce dinimiz slam, biz Müslümanlardan, bayramlar, manevî havan n teneffüs edildi i, ahlakî ve insanî de erlerin yafland, sevincin paylafl ld, kardeflliklerin, dostluklar n, yard mlaflma ve dayan flman n gelifltirildi i, birlik ve beraberliklerin kuvvetlendirildi i günler olarak de erlendirmemizi istemektedir. Bundan dolay, Yüce Allah n rahmet ve flefkatinin sa anak sa anak indi i günler olan bayramlar vesilesiyle, Müslümanlar aras nda slamî fluur, yard mlaflma ve dayan flma kuvvet bulur. Bilindi i gibi bireyselleflme ve insanlar n birbirlerine ve kendilerine yabanc laflmalar ça m z n en yayg n sosyal hastal klar ndand r. Ruhuna uygun yafland ve canl tutuldu u takdirde bayramlar, sosyal problemlerin yol açt sorunlar n önüne geçer, toplumda gittikçe sars lan insanî iliflkiler yeniden canlan r, darg nl k, düflmanl k ve ayr l klar ortadan kalkar. flte bu faydal yönleri ile bayramlar, toplum bünyesinde aç lan yaralar n sar lmas için hayat veren bir nefestir. Bunun için bayramlarda mutlaka akrabalar, komflular ve büyükler ziyaret edilmeli, fakirlerin, yetimlerin ve kimsesizlerin çaresizliklerine yard mc olunmal ve ac lar dindirilmeli, çocuklar sevindirilmelidir. Hac ibadetini yerine getiren Müslümanlar n sevinçlerine di er beldelerdeki Müslümanlar da, Kurban Bayram günlerinde kurban kesmek suretiyle ortak olurlar. Kurban, brahim aleyhisselam dan bu yana, Allah'a yak nlaflmak maksad yla, flartlar na uygun olan küçük veya büyük bafl hayvanlardan kesilerek yap lan, fedakârl k niflanesi bir ibadettir. Kurban, fedakârl k al flkanl kazand r r, insanda var olan ihtiraslar firenler ve kifliyi bencillik ve cimrilikten ar nd r r. Kurban; bir hayvan n kesilmesinden ve onun etinden istifade etmekten öte anlamlar olan bir ibadettir. Biz Müslümanlar, kurban kesmek suretiyle, Allah a kul olmaya devam edece imize dair kararl l m z belirtmenin yan nda, bizlere ihsan etti i say s z nimetlerine karfl Yüce Rabbimize flükrümüzü ifade etmifl oluyoruz. fiükrümüzün kabule flayan olmas için ibadetlerimizi samimiyet ve ihlâsla yapmak mecburiyetindeyiz. Yüce Rabbimiz, Kur an- Kerim de flöyle buyuruyor; Onlar n (kurbanlar n) ne etleri ne de kanlar Allah a ulafl r; fakat O na sadece sizin (içten sevginiz ve samimiyetinizin ifadesi olan) takvan z ulafl r (Hac: 37). Dünyan n her taraf ndaki Müslümanlar n büyük bir sevinç ve mutlulukla idrak ettikleri bu bayram n daha anlaml hale gelmesi, mutluluklar n, dostluk ve sevginin toplumun bütün kesimleriyle ortak bir flekilde paylaflabilmesine ba l d r. Bayram m z n gerçek bayram olabilmesi için do al afetlerin açt yaralar sar lmal, insanl n ortak kederleri paylafl lmal, Filistin ve Irak baflta olmak üzere dünyan n tüm kriz bölgelerindeki kan durdurulmal d r. Gelir da l m ndaki adaletsizliklerden dolay açl ktan her dakika ölen insanlar n açl klar dindirilmelidir. Dinî hiçbir gereklilik olmad halde din ad na yap lan; tamamen örften ve gelenekten kaynaklanan vahfliliklerin önüne geçilmelidir. Akraba ve komflular baflta olmak üzere, toplumun di er kesimleri aras nda huzursuzluk vesileleri ortadan kald - r lmad r. Kulluk ahdimizi tazelemeli ve toplumun her bir bireyinin insan hakk olan mal, can baflta olmak üzere temel hak ve hürriyetlere el uzat lmayaca na, haram, yalan ve zulmün her çeflidinden uzak kal naca na dair yeniden samimi bir söz verilmelidir. Yetime, fakire, mazlum ve ma dura, k r k gönüllere yaln z ve sahipsiz olmad klar hissettirilmelidir. Böylece toplumun her kesiminde huzur ve mutluluk derinden hissedilir. Bu iflaret etti imiz hedeflerin gerçekleflmesi maksad na hizmet etmesi ve Kurban bayram m z n ruhuna uygun düflmesi itibar ile, slam Toplumu Milli Görüfl Teflkilat m z bu y l da vekalet yolu ile kendine emanet edilen Kurbanlar fakir, mazlum ve ma dur Müslümanlara ulaflt rman n büyük gayreti içerisindedir. Allah a sonsuz flükürler olsun ki, teflkilat m z, bu sene de onbinlerce kardeflimizin sevgi ve flefkat dolu selamlar ile birlikte kurbanlar n vekâleten ald ; altm fl küsur ülke ve bölgede, ihtiyaç sahibi din kardefllerimize Avrupa daki kardefllerinin kurban etlerini ulaflt rmak için gerekli tüm çal flmalar yapt. Unutmayal m ki, mazlum, ma dur ve muhtaç durumdaki kardefllerimizin böyle bir vesile ile hat rlanm fl olmas - n n çok büyük de eri vard r. Sonuç olararak, Kurban Bayram bize yarat l fl m z n hikmetlerini kavratmas itibar ile çok güzel bir bayram. Bu mübarek bayram n tüm Müslümanlara hay r bereket ve mutluluk getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyor, tüm mensuplar m za ve yaflad m z çevrenin tüm insanlar - n n mutluluk ve huzuruna vesile olmas n diliyorum. 8 IGMG PERSPEKTIVE

9 teşkilat Toplant ya, Genel Baflkan Yavuz Çelik Karahan da kat ld rflad görevlileri özlük haklar müzakere edildi slam Toplumu Millî Görüfl rflad Baflkanl, irflad hizmetlerini yürüten görevlilerin özlük haklar baflta olmak üzere, ilmî ve kültürel birikimlerinin gelifltirilmesi için çal flmalar n sürdürüyor. Bunun için iki gün süren bir komisyon çal flmas yap ld. Komisyon, Avrupa 3. E itim fiûras nda al nan kararlar do rultusunda, mevcut durumu de- erlendirdi ve nelerin yap lmas gerekti ini müzakere etti. rflad Baflkan Ahmet Özden baflkanl nda toplanan komisyon toplant s na IGMG Genel Baflkan Yavuz Çelik Karahan da kat ld. Karahan, irflad görev ve hizmetinin teflkilat m z n temel tafl oldu unu, bu yüzden de teflkilat n gelece inin irflad hizmetlerine dayand n söyledi. Karahan, gelecekte yeni nesil Müslümanlar n bu hizmeti ele alaca na iflaret etti i konuflmas nda, irflad görevlilerinin özlük haklar - n n da zaman n flartlar na göre güvence alt na al nmas gerekti ini vurgulad. Karahan, bununla birlikte, irflad görevlilerinin ilmî ve kültürel donan m n n da zaman n flartlar - na göre olmas gerekti ine dikkat çekti. rflad Komisyonu toplant s nda, halen görev yapmakta olan imam ve e itimcilerin, daha etkin bir flekilde hizmet içi e itime tabi tutulmas n kararlaflt r l rken, bu e itimin ilmî ve kültürel birikimin gelifltirilmesinin yan s ra teflkilat bilincine de yönelik olmas istendi. Bu amaçla, çeflitli üniversitelerle iflbirli inin gelifltirilmesi ve mevcut irflad görevlilerinin ilmî bikirim ve donan mlar ile tecrübelerinin birbirlerine aktar m n temin edecek mekanizmalar n kurulmas kararlaflt r ld. Nesiller aras kültür ve anlay fl farkl l klar n n da dikkate al nmas istenerek, bunun için yeni nesil gençlerin irflad görevlilerini üstlenmek üzere teflvik edilmesi üzerinde görüfl al fl veriflinde bulunuldu. IGMG rflad Komisyonu toplant s nda, halen Avrupa da yaflamakta olan ve irflad hizmetleri alan d - fl nda çal flan hoca ve e itimcilerin de, do rudan bu hizmete katk yapmalar n temin edecek tedbirlerin al nmas üzerinde de duruldu. IGMG PERSPEKTIVE 9

10 teşkilat Arakan Mültci Kamp IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor slam Toplumu Millî Görüfl ün bu y l düzenledi i Kurban Kampanyas n n birinci bölümü tamamland. kinci bölüm olan, kesim ve da t m ifllemleri için ise görevliler ilgili ülke ve bölgelere hareket ettiler. Kampanya da kesim ve da t m görevlisi olarak Avrupa dan yaklafl k 150 kifli tayin edildi. Dergimiz, Kurban Bayram öncesinde yay na haz rland için, Kurban Kampanyas ile ilgili genifl bilgiyi gelecek say m zda verece iz. IGMG Sosyal Hizmetler Baflkanl n n yürüttü ü Kurban Kampanyas nda, Genel Merkez, bölgeler ve cemiyetlerde yaklafl k 700 kifli görev ald. Kurban Kampanyas dolay s yla kesim ve da t m yap lacak olan kurbanlar n say s ülke ve bölgenin durumuna göre de iflkenlik arzediyor. Öncelik tabiî afetlerden, çat flma veya savafllardan etkilenen bölgelere veriliyor. Örne in, önceki y llarda, Bosna-Hersek, Çeçenistan, Tsunami den etkilenen, Endonezya-Açe ile Sri Lanka gibi ülke ve bölgelere öncelik verilirken geçen sene deprem dolay s yla ma dur duruma düflen Keflmir ve Pakistan a a rl k verildi. Bu sene de srail sald r lar sebebiyle harab olan Lübnan a öncelik verilecek. Kurban Kampanyas ndan toplanan kurbanlar n önemli bir bölümü, ekonomik dengesizlik, yoksulluk ve zorunlu göçler sebebiyle Türkiye de kesiliyor. Kurban Kampanyas ile bu sene flu ülke ve bölgelerde Kurban kesim ve da t m gerçeklefltirilecek: Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Belgrad, Bengaldefl, Benin, Bosna-Hersek,Bulgaristan, Burkina Faso, Burma/Arakan, Cezayir, Çad, Çeçenistan, Do u Türkistan, Endonezya, Eritre, Etiyopya, Ogaden, Filistin, Güney Afrika, Gambiya, Gana, Gürcistan, Irak, ran, ngufletya, Irakl Türkmenler/ ran, Irakl Türkmenler/Suriye, Kamerun, Kazakistan, Kenya, Tanzanya, Uganda, Ruanda, Keflmir, K rg zistan, Kosova, Kuzey Irak, Lübnan, Makedonya, Malezya, Mali, M s r, Mo olistan, Mozambik, Nahcivan, Nijer, Nijerya, Pakistan, Sancak / Karada, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sri Lanka, Sudan, Suriye, Kongo, Tacikistan, Togo, Tunus, Türkiye, Türkmenistan, Ukrayna, Ürdün, Yemen, Surinam, Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti. 10 IGMG PERSPEKTIVE

11 teşkilat Beytullah IGMG 6500 kifli ile hac yolunda slam Toplumu Millî Görüfl Hac organizasyonu ile bu sene Avrupa ülkelerinden yaklafl k 6500 Müslüman mukaddes beldelere giderek hac oluyor. IGMG Hac, Umre ve Seyahat Organizasyonu ndan konu ile ilgili olarak yap lan aç klamaya göre, mukaddes bölgelere Avustralya da dâhil olmak üzere toplan 48 kafile halinde hareket edildi. Kafilelerin büyük ço unlu u Almanya dan gerçekleflti. Toplam 21 kafile ile hareket eden Almanya bölgelerini dört kafile ile Fransa izledi. Avusturya, Belçika ve Hollanda ise ikifler kafile ile hareket ettiler. lk kafilesi 1 Aral k ta hareket eden IGMG Hac Organizasyonunun son kafileleri ise 24 Aral k ta Fransa n n Paris ve Avustralya n n Melbourn kentinden hareket etti. Kafilelerin ilk dönenleri ise 3 Ocak 2007 tarihinde Frankfurt ile Strazburg/Paris kafileleri olacak. En son dönecek olan kafileler ise, Avustralya ve Frankfurt kafileleri olacak. Frankfurt tan çok say da kafile hareket etti i için, her kafilenin gidifl ve dönüfl tarihleri farkl l k arzediyor. IGMG Hac Organizesi bu sene yaklafl k 330 görevli ile hizmet veriyor. Allah n misafirleri olarak isimlendirilen hac lar, Mekke deki 9 otelle, Medine deki 6 otelde konaklayacaklar. Bu seneki hac fiyatlar na, yemek ücretleri de dâhil edildi i için konaklamalarda yemekler, organize taraf ndan verilecek. Hac lara verilecek olan sa l k hizmetleri için de bir sa l k ekibi kuran IGMG, bu amaçla tam donan ml iki adet ambulans hizmete sundu. Sa l k ekibinde 7 uzman doktor, eczac ve hasta bak c lar ile di er görevliler olmak üzere toplam 32 sa l k görevlisi yer al yor. Arafat, Müzdelife ve Mina daki hizmetler için de çal flmalar tamamland. Arefe gününden bir gün öncesine kadar hac adaylar - n n Arafat a ç kar laca bildiriliyor. Arafat tan Müzdelife ye geçifl ise Arefe günü akflam günefl bat - m ndan sonra gerçeklefltirilecek. fieytan tafllaman n ard ndan, Kurban kesmek durumunda olan hac lar için Kurban organizesi de tamamlanm fl bulunuyor. IGMG PERSPEKTIVE 11

12 teşkilat Bölge Baflkanlar Genel Merkez de yo un çal flma temposu slam Toplumu Millî Görüfl Genel Merkezi Kas m ay n yo un bir çal flma temposu ile geçirdi. Bölge Baflkanlar toplant s ile Bölge Gençlik Baflkanlar bafllayan çal flmalar, Bölge Gençlik Baflkanlar, Üniversiteliler Baflkanlar, Genel Sekreterlik bünyesinde faaliyetlerini yürüten Tan tma Baflkanlar ile D fliliflkiler ve Bas n Yay n Baflkanlar toplant lar ile birlikte, Bölge Kurban Sorumlular, Bölge Hac Sorumlular ve Hac Görevlileri toplant lar ile devam etti. Bölge Baflkanlar toplant s nda büyük bir heyecanla geçirilen Ramazan ay programlar de erlendirildi ve Genel Merkez birimleri bu süre içerisinde yapt klar hizmetleri anlatt. Hac organizasyonu ve Kurban Kampanyas ile ilgili geliflmelerin de müzakere edildi i Bölge Baflkanlar toplant s nda, teflkilat bünyesinde meydana gelen geliflmeler de görüflüldü. IGMG Genel Baflkan Yavuz 12 IGMG PERSPEKTIVE

13 teşkilat Tan tma, D fliliflkiler ve Bas n Yay n baflkanlar Çelik Karahan toplant da yapt konuflmada, teflkilat olarak Avrupa da yaflayan Müslümanlara karfl oldu u kadar ümmetin geri kalan na karfl da sorumluluk ve yüyüklülüklerimizin bulundu u bilincinden hareketle, çal flmalarda disiplin ve uyumlulu a dikkat edilmesini istedi. Genel Sekreterli e ba l birimlerinlerin yapt toplant ise bir e itim uygulamas fleklinde devam etti. Tan tma Baflkanlar ile birlikte, D fliliflkiler ve Bas n Yay n baflkanlar n n kat ld toplant larda prati- e yönelik uygulamalar da yap ld. D fliliflkiler Baflkanlar toplant - s nda Almanya slam Konseyi Baflkan Ali K z lkaya, kurumlararas diyalog çal flmalar ve karfl lafl lan meseleler üzerine tecrübelerini anlat rken, Hamburg fiura Baflkan Mustafa Yoldafl da dinleraras diyalog sürecindeki geliflmeleri anlatt. Abdulgani Engin Karahan ise Bas n Yay n Kurulufllar ile iliflkileri anlatt. Tan tma ve Bas n Yay n baflkanlar toplant s nda lhan Bilgü Üniversiteliler haber yazma usülleri ile foto raf çekimi üzerine bilgilendirmelerde bulundu ve pratik uygulamalar yap ld. Tuncay Y lmaz da video çekiminde dikkat edilecek hususlar ve fl k ile kamera kullan m hakk nda bilgi verdi. rflad Baflkan Yard mc s Hulusi Ünye nin Dört Raflid Halife nin hususiyetleri üzerine bir seminer verdi i ortak toplant n n de erlendirmesini Genel Sekreter O uz Üçüncü yapt. Bölge Gençlik Baflkanlar toplant s, Gençlik Teflkilat Baflkan Mesut Gülbahar n Baflkanl nda devam etti ve Avusturya-1 Gençlik Baflkan Yasin Tecer in verdi i Gençli in misyonu ve vizyonu konulu bir seminer çerçevesinde, gençlikten beklenenler ve gençlerin beklentileri üzerine müzakerelerle devam etti. Genel Merkez de, Üniversiteliler baflkanlar n n da bir araya gelerek çeflitli konular görüfltükleri toplant n n yan s ra, bölge Kurban sorumlular ile Hac görevlileri toplant s da yap ld. IGMG PERSPEKTIVE 13

14 teşkilat Bölge Kad n Kolllar Baflkanlar Öte yandan, Bölge Kad n Kollar Baflkanlar toplant s da Genel Merkez de yap ld. Toplant ya Bölge Kad n Kollar Gençlik Baflkanlar ile Çocuk Kulübü Baflkanlar da kat ld lar. ki gün süren toplant larda bölgelerdeki çal flmalar de erlendirildi. IGMG Kad n Kollar toplant s, kat lan tüm birimlerin bir arada çal flmalar n bafllatt oturumda Kur an- Kerim okunmas ile aç ld. Kad n Kollar Baflkan Zehra Dizman n yapt selamlama konuflmas ndan sonra ise Güney Hollanda Bölge Kad n Kollar Gençlik Bölge Çocuk Kulübü Baflkanlar Baflkan Gülsenem Erdo an Kur an Ifl nda nsan bafll alt nda bir seminer verdi. Süleyman Y lmaz n, Genel Merkez in yapt sosyal hizmetler ve bu arada yürütülmekte olan Kurban Kampanyas ile ilgili bilgiler vermesinden sonra ise, E itim Baflkanl ad na, Cemile fien Ana S n f Projesi ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Süleyman Y lmaz, ümmet kardeflli inin en iyi bir göstergesi olan Kurban Kampanyas ile, bu kardefllik bilincinin daha da kuvvetlendi ini söyledi. Cemile fien ise, e itim baflkanl - n n yürüttü ü Ana S n f projesini anlat rken, bu projenin bir anaokulu projesi olmad n, ancak bu yafltaki çocuklar m z n e itimi ile ilgili bir proje oldu unu aç klad. Kad n Kollar E itim Baflkan Tünay Ermifl de bölgelerin e itim hizmetleri ile ilgili raporlar n de- erlendirdi. Ermifl, gelecek e itim döneminde hatibelik kurslar nda ilave dersler olarak, Bilgi- letiflim ve Yönetim Dersleri de verilece ini söyledi. Ermifl, bu derslerle ilgili ön aç klamalarda bulundu. Mart ay ndaki Dünya Kad nlar Günü ile ilgili yap lacak olan çal flmalar hakk nda ise Kad n Kollar D fl liflkiler Baflkan Gülüzar Keskin çeflitli aç klamalarda ve önerilerde bulundu. Bu gün dolay s yla çeflitli bölgelerde, panel ve di er çal flmalar n yap lmas planlan yor. Toplant da, Leverkusen de yap lan Kur an Yar flmas ve Maide-i Kur an Program da de erlendirildi. Çocuk Kulübü Baflkan Meryem fiükün ise, Çocuk Kulübü nün çal flmalar n anlatarak, Bölge Çocuk Kulübü Baflkanlar ile istiflareler yapt. Daha sonra ise, IGMG Genel Sekreteri O uz Üçüncü teflkilat n 14 IGMG PERSPEKTIVE

15 teşkilat Fransa da okul açma projesi istiflare edildi yapt hizmet ve görevleri anlatarak, çal flmalar n bir bütün olarak yap lmas n n, çal flmalar n muvaffakiyetini artt raca n söyledi ve Kad n Kollar n n da bu hizmetlerde önemli pay n n oldu unu vurgulad. Bu arada, IGMG E itim Baflkanl, Avrupa n n de iflik yerlerinde bulunan ve slamî e itim vermekte olan e itim kurumlar n Belçika n n Hensies kasabas nda faaliyet gösteren bn-i Sina slami limler Enstitüsü nde biraraya getirdi. E itim Kurumlar Toplant s na bn-i Sina slami limler Enstitüsü, Bergkamen K z Koleji, Berlin slami limler Enstitüsü, Avusturya slami ilimler Enstitüsü, Herne E itim Merkezi, Rotterdam skender Pafla Erkek Yurdu idarecileri ve kurum müdürleri kat ld. IGMG E itim Baflkanl Avrupa 3. E itim fiuras komisyonlar ndan birisi olan ve periyodik zamanlarda yap lan E itim Kurumlar toplant s na E itim Baflkan Yard mc s Ramazan Bafll k baflkanl k etti. Bafll k toplant y flöyle de erlendirdi: Gençlerimiz kendi kimlik ve kiflilikleri ile birlikte bulunduklar ülkelerde yaflamak ve toplum için faydal olabilmek için yeterince bilgi sahibi olma flans n her yerde bulam yorlar. Ailelerin de tek bafl na çocuklar n bu konuda yetifltirme ve gelifltirme imkânlar yok. Bu nedenle bu kurumlar Müslümanlar için oldukça önemli. Biz önemine binaen bu kurumlar m z n daha profesyonel çal flmalar n, kurumlar aras e itim ve iflbirli ini sa lamak için bu tür toplant lar düzenliyor, kazan lan tecrübelerin birbirlerine aktar lmas n temin ediyoruz. Toplant ya ifltirak eden e itim kurumlar müdürleri ve e itimcileri, toplant n n yap ld bn-i Sina slami limler Enstitüsü ö rencilerini de s n flar nda ziyaret ederek talebeler ile tan flt lar. IGMG E itim Baflkanl, Müslüman k zlar n baflörtüleri ile kamu okullar nda e itim görememesi üzerine, bu ülkede özel okul aç l p aç lamayaca ile ilgili müzakerelerde bulunmak üzere bir toplant E itim kurumlar toplant s yapt. Ülkede hizmet veren Strasbourg, Paris, Lyon ve Alpes bölge baflkanlar ile e itim baflkanlar n n yan s ra, IGMG Genel Baflkan Yard mc s ve E itim Baflkan Mehmet Gedik ile E itim Baflkan Yard mc s Ramazan Bafll k da kat ld lar. Yap lan toplant da, Fransa e itim sistemi, malî fizibilite ve özel okul açma flartlar gözden geçirildi. Fransa da ç kar lan yasa ile Müslüman bayan ö renciler bafllar n açmaya zorland lar. Bu yasa nedeniyle 4500 Müslüman ö renci e itim alan nda ma duriyet yafl - yor. IGMG PERSPEKTIVE 15

16 teşkilat Genç Kariler... Viyana da muhteflem bir Maide-i Kur an Viyana slam Federasyonu öncülü ünde gerçeklefltirilen Maide-i Kur an program büyük ilgi gördü. Viyana daki slamî ve kültürel kurulufllar n da katk s ile gerçeklefltirilen Maide-i Kur an program na, dünyan n çeflitli ülkelerinden genç kariler ifltirak etti. Avusturya da yap lan son seçimlerde baflar göstererek Baflbakan aday olarak ortaya ç kan Dr. Alfred Gusenbauer ile birlikte çeflitli ülkelerin büyükelçilerinin de kat ld programda Dr. Gusenbauer ve IGMG Genel Sekreteri O uz Üçüncü de birer konuflma yapt lar. Avusturya Baflbakan aday Dr. Alfred Gusenbauer, Avusturya da yaflayan Müslümanlar, toplumsal çal flmalar sebebiyle de tebrik etti. Dr. Alfred Gusenbauer O uz Üçüncü 16 IGMG PERSPEKTIVE

17 teşkilat Programa her yafltan Müslüman ilgi gösterdi ve Viyana slam Federasyonu nun Peygamber efendimizin nsanlar n hay rl s, insanlara faydal olan d r hadis-i flerifini büyük bir pano yaparak, ülkenin büyük flehirlerine ast rmas n da toplumsal sorumluluk aç s ndan önemli buldu unu söyledi. Programda, ayr ca, Avusturya slam Cemaati Baflkan Prof. Anas Schakfeh, Viyana slam Federasyonu ve IGMG Avusturya 1 Bölge Baflkan Muhammed Turhan, Viyana Eyalet Milletvekili Omar Al-Rawi de birer konuflma yapt lar. Maide-i Kur an Program na, Mekke imamlar ndan olup çok say - da haf z yetifltiren ve bu arada Dünya Kur an Kurslar Federasyonu Baflkanl n da yürüten mam fieyh Abdullah Basfar da kat ld. Viyana Stadthalle de yap lan ve binlerce Müslüman n huflu ile izledi i Maide-i Kur an program na okuyucu olarak kat lanlar flu isimlerden olufluyordu: Gruppe Itrin - ran, Muhammed Zahid - Malezya, Yasir Zarkavi - M s r, Abul Gaffar Muhammed - M s r, mam fieyh Abdullah Basfar - Suudî Arabistan, Hadi Bisron - ran, Muhammed Eddeeb - M s r, Enes Çiçek - Almanya, Abdul Aziz Eddeeb - M s r, Sumeyye Eddeeb - M s r. Viyana daki Maide-i Kur an program slamî ve kültürel kurulufllar n ortak bir çal flmas olarak gerçeklefltirildi. Program n gerçekleflmesi için, Avusturya Diyanet flleri Türk slam Birli i, AT B, Viyana Türk Federasyonu, slam Birli i, Liga Kultur, Nizam- Âlem Federasyonu, Atam, Musak, Solmit, Bündnis Mosaik, Nur Cemaati, Islamische Kulturzentrum, Avusturya Müslüman Geçlik Teflkilat, JUWA, Filistin Yard m Kuruluflu ve Müslüman Ö renciler Birli i ile birlikte Viyana ve Avusturya da faaliyet gösteren yaklafl k 70 kurulufl çaba sarfetti. Muhammet Turhan Dr. Anas Schakfeh IGMG PERSPEKTIVE 17

18 irşad Kabe Hac üzerine düflünceler... lhan B LGÜ Yorulup s k nt ya düfltü üm ve içinden ancak, Allah en iyisini bilir dedikten sonra iman ve kabul ederek ç kabildi im fleylerden birisi, ibadetlerin sebeblerini/hikmetlerini anlama gayretidir. Bu yüzdendir ki, hacc yorumlayabilir miyiz sorusunu önce kendime soruyorum. Ama hacca gitsin gitmesin herkesten de hacc ile ilgili yorum ve hissiyat n ö renmek istiyorum. Bu yüzden, bu yaz, hacc yorumlamadan öte, hac ile ilgili kendi hissiyat m n ortaya dökülmesinin bir gayretidir sadece. Hac ile ilgili olarak anlama gayretimin bafl n, bir Müslüman n ömründe yaln zca bir kez yerine getirmekle görevini tamamlam fl kabul edilmesine ra men, bu ibadetin slam dininin temel direklerinden birini oluflturma hikmetini aramak çekiyor. Ömür boyunca bir kez, ama temel bir direk. Resuller Resulünün (s.a.v.) Kabul olunmufl bir hac yapan kimse, anas ndan do du u andaki gibi günahs z bir flekilde döner mealindeki müjdesini de düflündükçe, yeryüzüne gelip geçmifl Müslümanlar say s nca bu ibadette hikmetler arama mücadelesi de süregidecektir. Bakara Sûresi nin Hani, Ev i (Kâ be yi) insanlar için bir toplanma ve güvenlik yeri k lm flt k. mealindeki (Bakara Sûresi, 125.) ayetinde 18 IGMG PERSPEKTIVE

19 irşad Müzdelife Kabe nin s fat cemaat olma ve güvenlikte olma yeri olarak tesbit edilmifl bulunuyor. Belki de, hacc n en kapsaml manas n vermeye bu iki s fatland rma yetiyor bile. Zira bu toplanma yeri öylesine bir güvenlik çemberine al nm flt r ki, güvenli in, esenli in ve emin olman n s n rlar da bellidir. flte bu s n rlar, mekân olarak Mikat denilen s n rlarda bafllar. Bu s n rlar n en önemlisi hiç flüphesiz ki Müslümanlar n hem görüntü ile hem de ruhlar ile ihrama girmeleridir. hram, önce Müslüman n d fl görünüflü ile bafll yor: Erkekler, sadece iki parçadan ibaret dikiflsiz ve beyaz bir örtüye bürünerek, kad nlar ise, çok sade ve dikkat çekmeyecek flekilde giyinerek kendi nefsî enaniyetlerinin d fl görünüflünü, di erlerinden farkedilemeyecek hale getirmek durumundalar. Erkeklerin d fl görünüflü renkli, süslü, dikkat çekici elbiseler olmayacak; pantolon, pijama, gömlek, bornoz, ceket, palto, pardösü de giyilmeyecek. Ayakkab lar da ayn olacak, kimse farkl ayakkab giymeyecek: Ön ve topuk k sm aç k terlik. Kad nlar da dikkat çekici, süslü elbise giymeyecek, eldiven ve peçe takmayacaklar. Herkes, kad nerkek birbirini böyle tan yacak. Nefse ilk darbe, burada vuruluyor. nsan n yeryüzündeki makam, mevki ve ekonomik durumunu gösterecek, yans tacak hiç bir fley bulunmuyor. Sonra, yeryüzündeki hiç bir canl varl a eziyet anlam tafl - yabilecek bir harekette bulunamayaca na dair söz vermek ve bu sözünü de yerine getirmek durumundad r Müslüman. hram budur. htiram, yani sayg göstermek, mahremiyetine dokunmamak ve yarat - l fl n tabiat n bozmamak demektir. O zaman zarf nda Müslüman, kendi vücudunun tabiî halinden olan t rnak ve saçlar n kesmemeye ve hatta bir üstünlük göstergesi olan kokulardan bile sürünmemeye riayet etmek zorundad r. Böyle bafllar, emredici nefsin, insan n kendi özündeki flirretli in flerrinden korunma mücadelesi. Zira oras, Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk! Lebbeyke la flerike leke lebbeyk. nne lhamde ve n-ni mete leke ve l-mülk. La flerike lek: Buyur Allah m, buyur! Buyur, Sen in orta n yoktur. Bütün övgüler Sen indir, nimetler Sen dendir. Mülk de (Sen indir). Senin orta n yoktur. Bizi zillet içinde b rakma, bize yard m et, do ru yolu göster. Biz davetine icabet ettik, Sen de duam za icabet et. diyerek Rabb imize yalvarmaya, af dilemeye, günahlar m - z itiraf ederek tevbe etmeye gitti imiz yerdir. Orada, nsanlar hacca ça r; yürüyerek veya binekler üstünde uzak yollardan sana gelsinler. (Hacc Sûresi, Ayet 27) ayet-i kerimesindeki ça r y bir emir telakki ederek koflup gelen insanlar görürsün, gör- IGMG PERSPEKTIVE 19

20 irşad Mina mek zorundas n. Ama bu insanlar n kim oldu unu merak etmezsin, edemezsin. Zira orada merak edilen fley kimin kim oldu u de il, bizzat kendinin kim olmad n anlamakt r. Herkesin bir kul ; ama, dili, rengi, bölgesi ve ülkesi, hatta makam ne olursa olsun, senin gibi aciz bir kul oldu unu görür, kendinin baflkas ndan, baflkas n n kendinden farkl olmad n anlars n. nsanlar n nas l da flte O nun bu nimeti sayesinde kardefller olmufltunuz, ayet-i kerimesinin s rr n her an daha iyi kavrayarak (Âl-i mran Sûresi, Ayet 103) kardefllerin oldu unun hikmetini içinde hissedersin. Zencisi, beyaz, Türkü, Arab, Rusu, ranl s, Malezyal s, Avrupal s, Amerikal s, Afrikal s yoktur orada. Vard r da, onu kimse görmez art k. Görülen tek fley kardefller dir, uhuvvettir. Bu uhuvvete zarar getirecek olan her fleyi, ihrama girerek bafltan reddeder, ve sorumluluklar n bafltan yükümlenirsin. Ve bir fleyi bozarsan, Allah n kullar n incitirsen, tabiatta kendi halinde Allah n emrine göre hareket eden bitkilere dokunur, havyanlar incitirsen, bu vaadine hiyanet etmifl olursun. Manevî cezan n yan s - ra, sadaka ya da Kurban gibi maddî ceza ödemek zorunda da kal rs n. Çünkü karfl nda gördü ün bu kardefllerin hepsi de Do rusu ibadet için ilk kurulan ev, Mekke'de, dünyalar için mübarek ve do ru yol gösteren Kabe'dir. (Âl-i mran Sûresi Ayet 96) ayeti mucibince, mübarek ve do ru yolu bulmak üzere burada Allah n misafiridirler. Orada en önemli görev, Resullah n (s.a.v.) dillendirdi i gibi Kul, senin kulundur. Ben uzak ülkelerden sana geldim. Çok günahla ve kötü amellerle geldim. Senin azab ndan korkup sana s nan n haliyle senden istiyorum: Beni afv nla karfl la ve beni cenneti naimine kabul buyur, diye dua ve niyazda bulunmakt r. Milyonlarca kardeflini ancak bu amaçla ve u urda bu gördü ün için, hep birlikte oldu unuz halde, hepiniz tek bafl n za yalvar rs n z Azamet sahibi olan Allah a. Orada idrak etmen gereken ve hayat n boyunca unutmayarak Tevhid inanc na ba l kalman n temellerini gösteren Allah tan baflka güç ve kuvvet sahibi yoktur, inanc na sahip kalarak, bu inanc n O nun diledi i flekli ile beslemektir. Mülk O nundur, hamd sadece O na yap l r. O diriltir ve öldürür. O her zaman diridir ve hiç bir zaman ölmez. yilikler, O nun elindedir. O her fleye Kâdirdir. Var lacak kimse O dur, ilkelerini idrak ve fluurunu yaflama azmini kazanmakla yükümlü olan bu milyonlar için, hiç bir fley yapam yorsak, en az ndan flöyle dua etmek zorunday z. Ey Allah m! fiu mübarek Beyt in, fleref, hürmet, azamet ve heybetini art r. Ya Rabbi! Ona tazimde bulunan, hürmet gösterenlerin, yine ayn flekilde, tazimde bulunarak, hurmet göstererek Hac veya Umre yapanlar n da fleref ve mertebelerini yükselt, iyiliklerini ço alt. flte kardeflli in göstergesi budur. Bil ki, çünkü bizim gibi aciz kullar, Allah n azamatini takdir etmezlerse, kendileri gibi aciz kullar n mütekebbirli ini ilahlaflt r rlar. Bir kul olarak, baflkalar n n ay plar n kar flt rmak, Hac amac yla, yani âlemlerin Rabb inin evini ziyaret etmek amac yla giden mü minlerin terketmesi gereken bir günaht r. Üstelik bu mekânda yap lmas gereken en önemli fley, Cihad sevab da verilen Hac âleminde nefsinle meydan mücahedesi etmendir. Allah a ibadet, dua ve kulluk için yöneldi in tüm yönler art k burada son bulmufl, nefsini ilahî emirlere amade (muttakî) bir nefis yapabilmek mücadelesini yapmakt r. Bunun için de, bu u urda Allah a flöyle söz vermelisin: Ey Allah m! Sana, iman ederek, Kitab n tasdik ederek, ahdini tutarak, senin Nebi n ve sevgilin olan Muhammed e (s.a.v.) uyarak geldim. Ey Allah m, ben, afv ve afiyetler istiyorum, dinde olsun, dünya ve ahirette olsun daimî afiyetler istiyorum. Cennetine kavufl- 20 IGMG PERSPEKTIVE

KURBAN BEDELI 100 Euro

KURBAN BEDELI 100 Euro Kurban sevabınıza yoksulların, gariplerin, sahipsizlerin, yetimlerin, aç ve hasta olanların, seslerini duyuramayan daha nice Mağdur ve Mazlumların duasını da ekleyin! KURBAN BEDELI 100 Euro İSLAM TOPLUMU

Detaylı

Rabb'in için Namaz kıl, Kurban kes!

Rabb'in için Namaz kıl, Kurban kes! Rabb'in için Namaz kıl, Kurban kes! Kevser Sûresi 2 Kurban sevabınıza yoksulların, gariplerin, sahipsizlerin, yetimlerin, aç ve hasta olanların, seslerini duyuramayan daha nice Mağdur ve Mazlumların duasını

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Kurban Allah a yakınlaşmanın adıdır. Sahip olduklarımızın Allah yolunda feda edilmesidir, teslimiyettir, teşekkürdür.

Kurban Allah a yakınlaşmanın adıdır. Sahip olduklarımızın Allah yolunda feda edilmesidir, teslimiyettir, teşekkürdür. Kurban Allah a yakınlaşmanın adıdır. Sahip olduklarımızın Allah yolunda feda edilmesidir, teslimiyettir, teşekkürdür. Kurbanlarınız Afrika da Bayram Olsun. Kurbanlarınızı Afrika nın en ücra yerlerine

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

DOSTLUK KÖPRÜLERİ KURULUYOR

DOSTLUK KÖPRÜLERİ KURULUYOR DOSTLUK KÖPRÜLERİ KURULUYOR KİMSE YOK MU DERNEĞİ 7 KITADA, 100E YAKIN ÜLKEDE 81 İLDE 300 BİN AİLENİN YÜZÜ GÜLECEK KURBANDA YENİ DOSTLUK KÖPRÜLERİ KURULACAK Kimse Yok Mu Derneği bu yıl Türkiye de 81 ilde,

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Sanat Dan flman : Teknik Dan flman: Editör: Grafik: Dia Çekim: Renk Ayr m: Bask :

Sanat Dan flman : Teknik Dan flman: Editör: Grafik: Dia Çekim: Renk Ayr m: Bask : HAT SAN ATINA DÂ R Hat san at ; kam fl, kalem ve is mürekkebinin iflbirli i ile insan elinin vücûde getirdi i bir çizgiler saltanat d r. Basit çizgilerin böylesine fliirleflmesi, slâm n devam edegelen

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri http://yenidunyadergisi.com// 2015 HAZİRAN sayısında yayınlanmıştır Ebû Hüreyre (ra) den Rasûlullâh In (sav) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Kim inanarak

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

HAC ve UMRE. Memduh ÇELMELİ

HAC ve UMRE. Memduh ÇELMELİ HAC UMRE Memduh ÇELMELİ HAC-UMRE: AYET HADİSLER Şüphesiz insanlar için kurulan ilk mabet, Mekke deki çok mübarek bütün âlemlere hidayet kaynağı olan ev (Kâbe) dir. ( Âl-i İmrân suresi, 96) ) «Gücü yetenlerin

Detaylı

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA-

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN 1949 Y l nda S vas ta do du. 1971 de stanbul mam-hatap Okulu ndan, 1975 te stanbul Yüksek slam Enstitüsü

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Yardım kuruluşlarının kurban bedelleri

Yardım kuruluşlarının kurban bedelleri On5yirmi5.com Yardım kuruluşlarının kurban bedelleri 2015 yılında pek çok yardım kuruluşu dünyanın pek çok yerindeki ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştıracak. Peki hangi yardım kuruluşu, kurban kesimi

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. 8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. Soru : Din nedir? Din, Allah tarafından gönderilmiştir. Peygamberler

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır.

İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır. Lise 2. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Video Ders Anlatımları Oruç Hac ve Zekat Video Ders Anlatımı 2.2. Oruç İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır. Oruç, niyet ederek

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

2010, GÜÇLÜ BİR YENİ YIL!

2010, GÜÇLÜ BİR YENİ YIL! 2010, GÜÇLÜ BİR YENİ YIL! http://www.kosulsuz-sevgi.com/guncel-mesajlar/2010-guclu-bir-yeni-yil/ Patricia Diane Cota-Robles 1 Ocak 2010 Yeni Bin Yılın ilk on yılını tamamladığımıza inanmak zor. Zamanın

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

TORKIYE'DE MiSYONERLİK

TORKIYE'DE MiSYONERLİK TÜRKIYE DiYANET VAKFI YAYINLARI/200 ( ~--- -------- --- ------------------------- - TORKIYE'DE MiSYONERLİK FAALİYETLERİ ANKARA 1996 YEHOVA ŞAHiTLERİNİN İNANÇ SİSTEMİ NASILDIR? Prof. Dr. Günay TÜMER Yehova

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

5. OTURUM. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi)

5. OTURUM. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi) 5. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi) İstanbul Boğazı'ndaki Köprülerin Etkileri Üzerine İsmail ŞAHİN, Demet ERSOY Boğaziçi Köprüsü nden Sabah Geçişlerinin Düzenlenmesi:

Detaylı