IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor PERSPEKTIVE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor PERSPEKTIVE"

Transkript

1 YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 145 OCAK / JANUAR 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor

2 Bayramınız Mübarek olsun! Âlem-i slam n teflrifi ile müflerref oldu umuz Kurban Bayram n tebrik eder, Yüce Allah tan tüm insanl k için hay rlara vesile olmas n niyaz ederiz. slam Toplumu Millî Görüfl

3 IGMG Perspektive IGMG AYLIK YAYIN ORGANI ED TÖR OCAK / JANUAR 2007 Y l/jg.: 13, Say /Nr.: 145 ADRES ANSCHRIFT IGMG Perspektive Boschstr , D Kerpen Tel.: 02237/ Fax: 02237/ YAYINCI HERAUSGEBER Islamische Gemeinschaft Millî Görüfl IGMG e.v. Amtsgericht Bonn, VR 6621 Vertreten durch den Vorstand: Osman Döring, Vorsitzender Oguz Ücüncü, Generalsekretär Ali Bozkurt, stellv. Vorsitzender GENEL YAYIN YÖNETMEN CHEFREDAKTEUR O uz Üçüncü (V.i.S.d.P) D ZG -LAYOUT Fatih Gür BASKI DRUCK Yavuzsöhne-Duisburg Yay nlanan makale ve fikir yaz lar n n sorumluluklar yazarlar na aittir. Die in der Zeitschrift veröffentlichten Meinungen binden die Autoren, nicht die IGMG. LAN SERV S ANZEIGENSERVICE Tel.: 02237/ Fax: 02237/ ABONE SERV S ABONNEMENT Islamische Gemeinschaft Millî Görüfl Lastschriftabteilung Boschstr , D Kerpen Tel.: 02237/ Fax: 02237/ Y ll k abone ücreti: 59,-EURO Jahresabonnement: 59,-EURO IGMG Genel Merkez Üyelerine Ücretsizdir Für Vereinsmitglieder der IGMG kostenlos Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten HESAP NO BANKVERBINDUNG SEB-AG Köln. Kontonr.: BLZ Bayram n z Mübarek olsun! Kurban Bayram, slam dünyas n n ikinci büyük bayram. 4 gün süren bu bayramda, maddî durumu yerinde olanlar, Bayram namaz sonras nda, Allah ad na flükür için Kurban keserler. Teflkilat olarak yaklafl k 20 y ld r, bu Kurban Bayram n f rsat bilerek, ümmet ile buluflmak, tan flmak, dertleflmek ve kardefllik yükümlülü ümüzü yerine getirmek için Kurban Kampanyas düzenliyoruz. Allah a flükürler olsun ki, camiam z öncülü ünde gerçeklefltirilen bu güzel hizmet, her geçen y l daha büyük bir ra bet görüyor. Ayette de ifade edildi i gibi, Kesilen kurbanlar n ne eti, ne kanlar Allah a ulaflmaz. Ama Allah a ulaflan, Müslümanlar n bu Kurban keserken kendi öz nefislerinde dirilttikleri takvalar d r. Demek ki, Kurban dan maksat, bir havyan n kan n ak t p, etlerinin da t lmas de ildir. Sadece Allah r zas için yap lan bu ibadette, takva, iflin özüdür; iflin gayesi de Allah r zas d r. Bu arada, hacc da hat rlamak zorunday z. Zira Kurban, hac görevlerinin büyük oranda yerine getirilmesi sonras nda kesilebiliyor. Dolay s yla, hac ve kurban birbirini tamaml yor. Bizler, hac görevlerimizi yerine getirmek üzere, slam dünyas n n kalbi olan, hem de bir araya gelerek, ümmetin tek bir parça oldu unu ispat etti i Beytullah ziyaret edip, Arafat a ç kt k, fleytan tafllad k ve kurbanlar m z kestik. Kendi nefsimiz için tevbe ve isti far etti imiz gibi, ümmet için rahmet diledik, ümmetin birli i ve dirili i için dua ettik. Burada karfl laflt m z ve dünyan n dört bir yan ndan gelen her Müslüman n da duas n talep ettik. Yüce Rabbimizden, tüm hac lar n hacc n, kurban n, di er ibadetlerini ve dualar n kabul buyurmas n niyaz ediyoruz. Bu vesile ile, slam dünyas n n bayram n tebrik ederken, gelecek say m zda buluflmak üzere Allah a emanet olun. O uz ÜÇÜNCÜ

4 BU SAYIDA... yorum Haydi operaya 5 6 gündem teşkiat 9 gündem Papa n n Türkiye ziyareti tart flmal geçti 6 teşkilat IGMG Genel Baflkan Yavuz Çelik Karahan n bayram mesaj : Tüm insanl a hay r ve bar fl diliyoruz 8 rflad görevlileri özlük haklar müzakere edildi 9 IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor 10 IGMG 6500 kifli ile hac yolunda 11 Genel Merkez de yo un çal flma temposu 12 Viyana da muhteflem Maide-i Kur an 16 Papa n n Türkiye ziyareti tart flmal geçti 10 teşkilat rflad görevlileri özlük haklar müzakere edildi teşkilat 12 irşad Hac üzerine düflünceler Büyük ibadet hac 22 Hz. Osman b. Affân (r.a.) 25 islam coğrafyası Fas (Ma rib) 28 IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor 18 irşad Genel Merkez de yo un çal flma temposu islam coğrafyası 28 toplum Gençli e bir perspektif sunamay nca 31 Hac üzerine düflünceler Fas (Ma rib) kültür Tilman Nagel ve Avrupa daki Müslümanlar 32 Sözü Dilde Hayali Gözde kültür kommentar 38 kultur Tilman Nagel und Muslime in Europa 36 kommentar Auf in die Oper! 38 Sözü Dilde Hayali Gözde Auf in die Oper!

5 yorum Haydi operaya! O uz ÜÇÜNCÜ Derin bir nefes al p rahatlayabiliriz. deomeneo adl opera sahnelendi, lâkin bir mucize gerçekleflti ve hiçbirfley olmad!! Ülkemizin kültür ve sanat merkezi olmas hasebiyle kültür alan nda çok önemli olaylar yaflamaya al flm fl bir flehir Berlin. Ancak güvenlik gerekçesiyle Opera Müdürü Kirsten Harms taraf ndan programdan ç kart lan Mozart operas n n (yeniden) sahnelenmesi dünya medyas n n gösterdi i ilgi ve yüksek düzeyde güvenlik tedbirleri nedeniyle daha farkl bir durum ortaya ç kt. Varolan polis say s ve mekâna yerlefltirilen metal dedektörler operadan ziyade ola an üstü hal durumunu hat rlat yordu. Al fl lm fl yüzler oradayd : Tan nm fl siyasiler, diplomatlar, entellektüeller, sanatç lar, opera sevdal lar, Alman operas na abone müdavimler ve Almanya slam Konferans na kat lanlardan baz lar. Sonuncular daha çok Ekim ay nda Almanya Türk Toplumu Baflkan Kenan Polat n slam konferans nda yapt cüretkar ç k fl nedeniyle ordayd. Kendisi tart flmal operay hep beraber izleme teklifi ile tüm kat l mc lar flafl rtm flt. çiflleri Bakan Schäuble de bu düflünceyi sevinçle karfl lam fl ve bas n toplant s nda, tertip etti i konferans n elle tutulur ilk neticesini aç klam flt : Hep beraber operaya gidiyoruz! Herkes mi? Hay r, tabiî ki de il. Operaya beraberce gidilece i aç klamas n n hemen ard ndan slam Konseyi ve Müslümanlar Merkez Konseyi gibi slami kurulufllar n temsilcileri operaya gitmeyeceklerini aç klam fllard. Kelimenin gerçek anlam yla zevksiz ve çirkin bir operan n sahnelenmesinin durdurulmas olay ndan ki bu anlamda slam ba lam ndaki tüm tart flmalar için tipik olan bir durum, Hristiyan Bat de- erlerinin savunulmas için etkileyici bir protesto gösterisine ve di er yandan burada yaflayan Müslümanlar n entegre olma arzular ve kabiliyetleri için bir mihenk tafl oluflturulmas noktas na geldik. Bu ba lamda flu anlama gelen tart flmalara flahit oluyoruz: Operaya giderlerse, entegre olmufllard r, operaya gitmemeyi tercih ederlerse bu toplumun temel de erlerini tart flmaya aç yorlar demektir ve entegre olmalar na imkan yoktur!!! Alman toplumunun sadece az bir k sm n n operaya gitti ini bir kenara b rakal m, opera ziyareti konusunda, sözümona ayd nlanm fl ve özgürleflmifl ruhun manifestosu niteli inde yap lan tart flmalarda gözard edilen noktalar vard, zira slam konferans kat l mc lar n n istisnas z tümü, sanat ve düflünce özgürlü ünden yana olduklar n ve operan n gerekçesi net olmayan güvenlik endifleleri sebebiyle durdurulmas n elefltirmifllerdi. Daha fazlas n kimse talep edemez! Bu toplumun bir parças olmak için, Müslüman olarak ac çekme yetene imizin ne kadar geliflmifl oldu unu kamuoyuna ispat etmemiz gerekmez. Hay r asl nda tam tersine, bir operan n sahnelenmesini, tiyatro oyununu veya sinema filmini boykot etmek sanat ve kültürün meflru elefltirisidir ve herfleyi baya laflt ran zaman n ruhu hilaf - na, tam da özgürlük ba lam ndaki eflitli in aç k ifadesidir. Lüzumsuz gerekçelerle H ristiyan Bat ile Müslümanlar aras nda kültür çat flmas n n varl n tasdik etmek konusunda büyük baflar lar sergilememiz üzüntü verici. Bu sene buna, asl nda dünyan n 250. do- um gününü sakin bir flekilde kutlamak istedi i Wolfgang Amadeus Mozart n da kar flt r laca n herhalde kimse önceden tahmin edemezdi. Mozart n kendisi, Müslüman düflman alg s n n yerini, büyük fiark kültür dünyas alg s na b - rakt bir geçifl döneminde yaflad. Eserlerinin ço u Do u kültürüne olan hayranl na ve sempatisine flahitlik eder. O nun dönemi için tipik olan, lakin bizim dönemimiz için maalesef art k olamayan bir sempati ve teveccüh IGMG PERSPEKTIVE 5

6 gündem Papa n n Türkiye ziyareti tart flmal geçti Pap, Sultan Ahmet te Hatipo lu ve Ça rıcı ile Papa 16. Benedikt in Türkiye ziyareti aradan zaman geçse bile uzun süre tart fl laca a benziyor. Ziyaretin taraftarlar oldu u kadar muhalifleri de oldu. Saadet Partisi nin öncülük etti i bir mitingle, Papa n n, Peygamberimiz ve slam ile ilgili sözleri üzerine slam dünyas ndan özür dilemesi istendi ve özür dilemeden Türkiye ye ziyaret yapmamas için gösterilerde bulunuldu. Ziyaretin as l sahibi olan Cumhurbaflkanl n n çok pasif kald ziyarette en aktif görevi Diyanet flleri Baflkanl yapt. Diyanet flleri Baflkan Prof. Dr. Ali Bardako lu ile stanbul Müftüsü Prof. Dr. Mustafa Ça r - c ve Sultan Ahmet Camii mam Hatibi Emrullah Hatipo lu nun nazik ev sahipli i tüm dünyada takdir toplad. Diyanet flleri Baflkan Prof. Dr. Ali Bardako lu ziyaret öncesinde, misafiri Müslümanlara yak fl r flekilde karfl layacaklar n bildirmiflti. Bardako lu, her ne kadar görüflmelerde ve Papa n n konuflmalar nda gündeme gelmese de Papa n n Regensburg Üniversitesi nde slam ile ilgili yapt konuflmaya do rudan cevab da verdi. Bardako lu, Biz Müslümanlar, fliddet ve terörün her türlüsünü, kime karfl ve kim taraf ndan ifllenirse ifllensin, k n yoruz ve onu bir insanl k suçu olarak görüyoruz. Bizler, masum bir insan n kan n dökmeyi bütün insanlar öldürme gibi a r bir suç ve günah sayan bir dine mensubuz, dedi i konuflmas na flöyle devam etti: Ne var ki, son dönemlerde slam dininin tarihi ve kaynaklar yla fliddeti içerip teflvik etti i, slam n yeryüzüne k l çla yay ld, Müslümanlar n potansiyel fliddet uygulay c lar oldu u anlay fl - n ifade eden slamophobia n n giderek t rmand n hep birlikte müflahede ediyoruz. Bilimsel ve tarihsel hiçbir araflt rma ve veriye dayanmayan, adalet ve insaf ölçüleriyle de ba daflmayan bu itham ve iddialardan, ad n bar fltan alan slam n her mensubunun son derece müteessir ve müflteki oldu unu ilan etmek isterim. Ayr ca bu kabil iddia ve giriflimlerin, dinleri istismar ederek din ad na yanl fl ifller yapanlara en büyük destek anlam na geldi i de unutulmamal d r. Bardako lu ön yarg lar n, önemli ölçüde tarihsel korku ve kayg lardan beslendi ini de belirtti ve özellikle dinî liderlerin ve dinî kurumlar n bu korku ve kayg lara dayal ön yarg lar n esiri olmamas ve sa duyulu davranmas n n, evrensel bar fl ve huzurun tesisinde esas oldu unu söyledi. slam n Allah inanc ve akla verdi- i de ere de de inen Bardako lu bu konuda da flunlar söyledi: Bizim mensup oldu umuz din, kendisinden önceki ilâhî dinlerin hakikatlerini kabul eder; peygamberler aras nda ayr m yapmay reddeder. slâm n temel esaslar ve iç kategorileri, teorik ve pratik alanda akl en temel k stas olarak belirlemifltir. slam'da Allah inanc, her bir bireyin do rudan Allah'a muhatap olmas ve dindarl n dinin aç k bilgisi fl nda özgür iradesiyle infla edebilmesi, özgürlü ün ve rasyonel düflüncenin de temelini oluflturur. Böyle oldu u için de bizler, do ru bilgiyi ve iyi niyeti esas alarak, müsamaha ve karfl l kl sayg içinde herkesle iletiflim yollar n aç k tutmak isteriz. çinde yaflad m z dünyada ilahi hakikatler ve insani amaçlar yolunda mesafe alabilmede bunun son derece önemli oldu- una inan yoruz. Baflbakan Recep Tayyip Erdo- an n Papa ile görüflmesinin son anda belli olmas n n yan s ra, çeflitli protesto gösterileriyle gergin bafllayan Papa n n ziyareti daha sonra sakin geçti. Papa, Ankara daki resmî görüflmelerinden sonra, ziyaretinin as l amac olan Havarilerin yolunu izlemeye yönelik Efes teki Meryem Ana y ziyaret ederek ayin yapt. Ayin de Türkçe dua eden ve Türk bayraklar da sallayan Papa yapt duada "Sevgili kardefllerim, bu ziyare- 6 IGMG PERSPEKTIVE

7 gündem Kıbleye yönelerek ellerini (sol el üste gelecek flekilde) ba ladı timle, Türkiye'de bulunan küçük bir az nl k olan ve her gün zorluk ve meydan okumalarla karfl karfl ya gelen H - ristiyan cemaatine, sadece benim de il, evrensel kilisenin sevgisini ve ruhsal yak nl n hissettirmek istiyorum" diyerek, ziyaretinin hem dinî hem de siyasî oldu unu vurguluma ihtiyac hissetti. Papa, Türkiye'de bulunan Hristiyan cemaatine de seslenerek, " sa'n n küçük sürüsü, bu kutsal topraklardaki mevcudiyetiniz için size teflekkür ederim" dedi. Papa 16. Benedikt in Türkiye ziyaretinde tart fl lan konulardan birisi de Papa n n Hristiyan birli ini sa layarak Haçl ruhunu yeniden diriltmek isteyip istemedi i konusu idi. Üstelik Papa, Fener Rum Patri i için, Türkiye de alerjik etki yapan ekümenik s fat n vurgulayarak kullanmay tercih etmifl, Hristiyan kiliselerinin ayr kurumlar halinde yaflamas n skandal olarak de erlendirmifl, Ermeni Ortodoks Kilisesi Patri i 2. Mesrub u da ziyaret ederek, Hristiyan birli i için hem ortak ayine kat lm fl hem de, ortak bir bildiri yay nlam flt. Hâlbuki bir dinî lider olarak Papa n n kiliselerin birli i üzerinde durmas çok normaldir. Bununla birlikte, kiliselerin birli inin önemine vurgu yap l rken, bu birli e hangi kilisenin öncülük yapaca üzerinde durulmaya bile gerek görülmedi. Bu durum, statükonun korunaca anlam na gelmekle birlikte, Ortodoks kiliseleri ile yak nlaflma sinyalleri asl nda, siyasal aç dan Türkiye deki H ristiyan az nl - n durumlar n n yeniden dünya kamuoyunda gündeme getirilmeleri anlam na geliyordu. Fener Rum Patrikhanesi de, ekümeniklik veya kiliselerin birli i konular ndan ziyade, Türkiye deki kilise vak flar ve mallar ile dinî e itime getirilen k s tlaman n da içinde oldu u pek çok problemi dünyaya duyurmay amaçl yordu. Patrikhanenin içinde yer ald Aya Yorgi (ya da Ayios Yeoryios) kilisesinde Patrik Bartelemeos u ekümenik olarak flereflendiren 16. Benedikt, bu s fatland rmas ile ayr ca, Rus ve Slav ortodoks kiliselerine de mesaj gönderiyordu. Zira Papa n n Patrikhane ziyareti esnas nda Hristiyan birli ine dikkat çekti i ve "Roma ve stanbul kiliselerinin tam birli ini oluflturmak için, Allah' n lütuf dolu yard - m yla birlik yolunda ilerlemek ve ortak angajman m z yenilemek için buraya geldim, demesi, bu birli i saylayabilecek mi acaba? Ya da Engelleri aflmak ve bu amaçtaki pastoral iflbirli- ine yarar sa layabilecek tüm yollar, Ortodoks kardefllerimizle beraber aramak için Katolik Kilisesi'nin bütün gayreti göstermeye haz r oldu una sizi temin ederim. H ristiyanlar aras ndaki bölünmeler, dünya için bir skandal Meryem Ana da ayinde olup, ncil'i müjdelemek için bir engeldir" fleklindeki konuflmas Haçl birli ini sa lamaya yetecek mi? Öte yandan Papa n n Ayasofya da dua etmemesi ve stanbul Müftüsü Prof. Dr. Mustafa Ça r c ile Sultan Ahmet Camii nde k bleye dönerek k yama durmas ve ziyaretimin zirvesi Sultan Ahmet Camii oldu demesi de büyük yank buldu. Gerek slam dünyas ndaki, gerekse Hristiyan dünyadaki medya organlar, bunun, Papa n n slam dünyas ile yak nlaflmaya verdi i önem olarak de erlendirdiler. IGMG PERSPEKTIVE 7

8 teşkilat IGMG Genel Baflkan Yavuz Çelik Karahan n bayram mesaj Tüm insanl a hayır ve barıfl diliyoruz slam âleminin Ramazan Bayram ndan sonra ikinci büyük bayram olan Kurban Bayram na ulaflman n bahtiyarl na erdiren Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve sena olsun. Bu vesile ile tüm mensuplar m z baflta olmak üzere, Avrupa da yaflayan Müslümanlar n, cümle slam Âlemi nin Kurban Bayramlar n tebrik ediyor, Yüce Rabbimizden insanl k için hay r, bar fl ve huzur diliyorum. Yüce dinimiz slam, biz Müslümanlardan, bayramlar, manevî havan n teneffüs edildi i, ahlakî ve insanî de erlerin yafland, sevincin paylafl ld, kardeflliklerin, dostluklar n, yard mlaflma ve dayan flman n gelifltirildi i, birlik ve beraberliklerin kuvvetlendirildi i günler olarak de erlendirmemizi istemektedir. Bundan dolay, Yüce Allah n rahmet ve flefkatinin sa anak sa anak indi i günler olan bayramlar vesilesiyle, Müslümanlar aras nda slamî fluur, yard mlaflma ve dayan flma kuvvet bulur. Bilindi i gibi bireyselleflme ve insanlar n birbirlerine ve kendilerine yabanc laflmalar ça m z n en yayg n sosyal hastal klar ndand r. Ruhuna uygun yafland ve canl tutuldu u takdirde bayramlar, sosyal problemlerin yol açt sorunlar n önüne geçer, toplumda gittikçe sars lan insanî iliflkiler yeniden canlan r, darg nl k, düflmanl k ve ayr l klar ortadan kalkar. flte bu faydal yönleri ile bayramlar, toplum bünyesinde aç lan yaralar n sar lmas için hayat veren bir nefestir. Bunun için bayramlarda mutlaka akrabalar, komflular ve büyükler ziyaret edilmeli, fakirlerin, yetimlerin ve kimsesizlerin çaresizliklerine yard mc olunmal ve ac lar dindirilmeli, çocuklar sevindirilmelidir. Hac ibadetini yerine getiren Müslümanlar n sevinçlerine di er beldelerdeki Müslümanlar da, Kurban Bayram günlerinde kurban kesmek suretiyle ortak olurlar. Kurban, brahim aleyhisselam dan bu yana, Allah'a yak nlaflmak maksad yla, flartlar na uygun olan küçük veya büyük bafl hayvanlardan kesilerek yap lan, fedakârl k niflanesi bir ibadettir. Kurban, fedakârl k al flkanl kazand r r, insanda var olan ihtiraslar firenler ve kifliyi bencillik ve cimrilikten ar nd r r. Kurban; bir hayvan n kesilmesinden ve onun etinden istifade etmekten öte anlamlar olan bir ibadettir. Biz Müslümanlar, kurban kesmek suretiyle, Allah a kul olmaya devam edece imize dair kararl l m z belirtmenin yan nda, bizlere ihsan etti i say s z nimetlerine karfl Yüce Rabbimize flükrümüzü ifade etmifl oluyoruz. fiükrümüzün kabule flayan olmas için ibadetlerimizi samimiyet ve ihlâsla yapmak mecburiyetindeyiz. Yüce Rabbimiz, Kur an- Kerim de flöyle buyuruyor; Onlar n (kurbanlar n) ne etleri ne de kanlar Allah a ulafl r; fakat O na sadece sizin (içten sevginiz ve samimiyetinizin ifadesi olan) takvan z ulafl r (Hac: 37). Dünyan n her taraf ndaki Müslümanlar n büyük bir sevinç ve mutlulukla idrak ettikleri bu bayram n daha anlaml hale gelmesi, mutluluklar n, dostluk ve sevginin toplumun bütün kesimleriyle ortak bir flekilde paylaflabilmesine ba l d r. Bayram m z n gerçek bayram olabilmesi için do al afetlerin açt yaralar sar lmal, insanl n ortak kederleri paylafl lmal, Filistin ve Irak baflta olmak üzere dünyan n tüm kriz bölgelerindeki kan durdurulmal d r. Gelir da l m ndaki adaletsizliklerden dolay açl ktan her dakika ölen insanlar n açl klar dindirilmelidir. Dinî hiçbir gereklilik olmad halde din ad na yap lan; tamamen örften ve gelenekten kaynaklanan vahfliliklerin önüne geçilmelidir. Akraba ve komflular baflta olmak üzere, toplumun di er kesimleri aras nda huzursuzluk vesileleri ortadan kald - r lmad r. Kulluk ahdimizi tazelemeli ve toplumun her bir bireyinin insan hakk olan mal, can baflta olmak üzere temel hak ve hürriyetlere el uzat lmayaca na, haram, yalan ve zulmün her çeflidinden uzak kal naca na dair yeniden samimi bir söz verilmelidir. Yetime, fakire, mazlum ve ma dura, k r k gönüllere yaln z ve sahipsiz olmad klar hissettirilmelidir. Böylece toplumun her kesiminde huzur ve mutluluk derinden hissedilir. Bu iflaret etti imiz hedeflerin gerçekleflmesi maksad na hizmet etmesi ve Kurban bayram m z n ruhuna uygun düflmesi itibar ile, slam Toplumu Milli Görüfl Teflkilat m z bu y l da vekalet yolu ile kendine emanet edilen Kurbanlar fakir, mazlum ve ma dur Müslümanlara ulaflt rman n büyük gayreti içerisindedir. Allah a sonsuz flükürler olsun ki, teflkilat m z, bu sene de onbinlerce kardeflimizin sevgi ve flefkat dolu selamlar ile birlikte kurbanlar n vekâleten ald ; altm fl küsur ülke ve bölgede, ihtiyaç sahibi din kardefllerimize Avrupa daki kardefllerinin kurban etlerini ulaflt rmak için gerekli tüm çal flmalar yapt. Unutmayal m ki, mazlum, ma dur ve muhtaç durumdaki kardefllerimizin böyle bir vesile ile hat rlanm fl olmas - n n çok büyük de eri vard r. Sonuç olararak, Kurban Bayram bize yarat l fl m z n hikmetlerini kavratmas itibar ile çok güzel bir bayram. Bu mübarek bayram n tüm Müslümanlara hay r bereket ve mutluluk getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyor, tüm mensuplar m za ve yaflad m z çevrenin tüm insanlar - n n mutluluk ve huzuruna vesile olmas n diliyorum. 8 IGMG PERSPEKTIVE

9 teşkilat Toplant ya, Genel Baflkan Yavuz Çelik Karahan da kat ld rflad görevlileri özlük haklar müzakere edildi slam Toplumu Millî Görüfl rflad Baflkanl, irflad hizmetlerini yürüten görevlilerin özlük haklar baflta olmak üzere, ilmî ve kültürel birikimlerinin gelifltirilmesi için çal flmalar n sürdürüyor. Bunun için iki gün süren bir komisyon çal flmas yap ld. Komisyon, Avrupa 3. E itim fiûras nda al nan kararlar do rultusunda, mevcut durumu de- erlendirdi ve nelerin yap lmas gerekti ini müzakere etti. rflad Baflkan Ahmet Özden baflkanl nda toplanan komisyon toplant s na IGMG Genel Baflkan Yavuz Çelik Karahan da kat ld. Karahan, irflad görev ve hizmetinin teflkilat m z n temel tafl oldu unu, bu yüzden de teflkilat n gelece inin irflad hizmetlerine dayand n söyledi. Karahan, gelecekte yeni nesil Müslümanlar n bu hizmeti ele alaca na iflaret etti i konuflmas nda, irflad görevlilerinin özlük haklar - n n da zaman n flartlar na göre güvence alt na al nmas gerekti ini vurgulad. Karahan, bununla birlikte, irflad görevlilerinin ilmî ve kültürel donan m n n da zaman n flartlar - na göre olmas gerekti ine dikkat çekti. rflad Komisyonu toplant s nda, halen görev yapmakta olan imam ve e itimcilerin, daha etkin bir flekilde hizmet içi e itime tabi tutulmas n kararlaflt r l rken, bu e itimin ilmî ve kültürel birikimin gelifltirilmesinin yan s ra teflkilat bilincine de yönelik olmas istendi. Bu amaçla, çeflitli üniversitelerle iflbirli inin gelifltirilmesi ve mevcut irflad görevlilerinin ilmî bikirim ve donan mlar ile tecrübelerinin birbirlerine aktar m n temin edecek mekanizmalar n kurulmas kararlaflt r ld. Nesiller aras kültür ve anlay fl farkl l klar n n da dikkate al nmas istenerek, bunun için yeni nesil gençlerin irflad görevlilerini üstlenmek üzere teflvik edilmesi üzerinde görüfl al fl veriflinde bulunuldu. IGMG rflad Komisyonu toplant s nda, halen Avrupa da yaflamakta olan ve irflad hizmetleri alan d - fl nda çal flan hoca ve e itimcilerin de, do rudan bu hizmete katk yapmalar n temin edecek tedbirlerin al nmas üzerinde de duruldu. IGMG PERSPEKTIVE 9

10 teşkilat Arakan Mültci Kamp IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor slam Toplumu Millî Görüfl ün bu y l düzenledi i Kurban Kampanyas n n birinci bölümü tamamland. kinci bölüm olan, kesim ve da t m ifllemleri için ise görevliler ilgili ülke ve bölgelere hareket ettiler. Kampanya da kesim ve da t m görevlisi olarak Avrupa dan yaklafl k 150 kifli tayin edildi. Dergimiz, Kurban Bayram öncesinde yay na haz rland için, Kurban Kampanyas ile ilgili genifl bilgiyi gelecek say m zda verece iz. IGMG Sosyal Hizmetler Baflkanl n n yürüttü ü Kurban Kampanyas nda, Genel Merkez, bölgeler ve cemiyetlerde yaklafl k 700 kifli görev ald. Kurban Kampanyas dolay s yla kesim ve da t m yap lacak olan kurbanlar n say s ülke ve bölgenin durumuna göre de iflkenlik arzediyor. Öncelik tabiî afetlerden, çat flma veya savafllardan etkilenen bölgelere veriliyor. Örne in, önceki y llarda, Bosna-Hersek, Çeçenistan, Tsunami den etkilenen, Endonezya-Açe ile Sri Lanka gibi ülke ve bölgelere öncelik verilirken geçen sene deprem dolay s yla ma dur duruma düflen Keflmir ve Pakistan a a rl k verildi. Bu sene de srail sald r lar sebebiyle harab olan Lübnan a öncelik verilecek. Kurban Kampanyas ndan toplanan kurbanlar n önemli bir bölümü, ekonomik dengesizlik, yoksulluk ve zorunlu göçler sebebiyle Türkiye de kesiliyor. Kurban Kampanyas ile bu sene flu ülke ve bölgelerde Kurban kesim ve da t m gerçeklefltirilecek: Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Belgrad, Bengaldefl, Benin, Bosna-Hersek,Bulgaristan, Burkina Faso, Burma/Arakan, Cezayir, Çad, Çeçenistan, Do u Türkistan, Endonezya, Eritre, Etiyopya, Ogaden, Filistin, Güney Afrika, Gambiya, Gana, Gürcistan, Irak, ran, ngufletya, Irakl Türkmenler/ ran, Irakl Türkmenler/Suriye, Kamerun, Kazakistan, Kenya, Tanzanya, Uganda, Ruanda, Keflmir, K rg zistan, Kosova, Kuzey Irak, Lübnan, Makedonya, Malezya, Mali, M s r, Mo olistan, Mozambik, Nahcivan, Nijer, Nijerya, Pakistan, Sancak / Karada, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sri Lanka, Sudan, Suriye, Kongo, Tacikistan, Togo, Tunus, Türkiye, Türkmenistan, Ukrayna, Ürdün, Yemen, Surinam, Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti. 10 IGMG PERSPEKTIVE

11 teşkilat Beytullah IGMG 6500 kifli ile hac yolunda slam Toplumu Millî Görüfl Hac organizasyonu ile bu sene Avrupa ülkelerinden yaklafl k 6500 Müslüman mukaddes beldelere giderek hac oluyor. IGMG Hac, Umre ve Seyahat Organizasyonu ndan konu ile ilgili olarak yap lan aç klamaya göre, mukaddes bölgelere Avustralya da dâhil olmak üzere toplan 48 kafile halinde hareket edildi. Kafilelerin büyük ço unlu u Almanya dan gerçekleflti. Toplam 21 kafile ile hareket eden Almanya bölgelerini dört kafile ile Fransa izledi. Avusturya, Belçika ve Hollanda ise ikifler kafile ile hareket ettiler. lk kafilesi 1 Aral k ta hareket eden IGMG Hac Organizasyonunun son kafileleri ise 24 Aral k ta Fransa n n Paris ve Avustralya n n Melbourn kentinden hareket etti. Kafilelerin ilk dönenleri ise 3 Ocak 2007 tarihinde Frankfurt ile Strazburg/Paris kafileleri olacak. En son dönecek olan kafileler ise, Avustralya ve Frankfurt kafileleri olacak. Frankfurt tan çok say da kafile hareket etti i için, her kafilenin gidifl ve dönüfl tarihleri farkl l k arzediyor. IGMG Hac Organizesi bu sene yaklafl k 330 görevli ile hizmet veriyor. Allah n misafirleri olarak isimlendirilen hac lar, Mekke deki 9 otelle, Medine deki 6 otelde konaklayacaklar. Bu seneki hac fiyatlar na, yemek ücretleri de dâhil edildi i için konaklamalarda yemekler, organize taraf ndan verilecek. Hac lara verilecek olan sa l k hizmetleri için de bir sa l k ekibi kuran IGMG, bu amaçla tam donan ml iki adet ambulans hizmete sundu. Sa l k ekibinde 7 uzman doktor, eczac ve hasta bak c lar ile di er görevliler olmak üzere toplam 32 sa l k görevlisi yer al yor. Arafat, Müzdelife ve Mina daki hizmetler için de çal flmalar tamamland. Arefe gününden bir gün öncesine kadar hac adaylar - n n Arafat a ç kar laca bildiriliyor. Arafat tan Müzdelife ye geçifl ise Arefe günü akflam günefl bat - m ndan sonra gerçeklefltirilecek. fieytan tafllaman n ard ndan, Kurban kesmek durumunda olan hac lar için Kurban organizesi de tamamlanm fl bulunuyor. IGMG PERSPEKTIVE 11

12 teşkilat Bölge Baflkanlar Genel Merkez de yo un çal flma temposu slam Toplumu Millî Görüfl Genel Merkezi Kas m ay n yo un bir çal flma temposu ile geçirdi. Bölge Baflkanlar toplant s ile Bölge Gençlik Baflkanlar bafllayan çal flmalar, Bölge Gençlik Baflkanlar, Üniversiteliler Baflkanlar, Genel Sekreterlik bünyesinde faaliyetlerini yürüten Tan tma Baflkanlar ile D fliliflkiler ve Bas n Yay n Baflkanlar toplant lar ile birlikte, Bölge Kurban Sorumlular, Bölge Hac Sorumlular ve Hac Görevlileri toplant lar ile devam etti. Bölge Baflkanlar toplant s nda büyük bir heyecanla geçirilen Ramazan ay programlar de erlendirildi ve Genel Merkez birimleri bu süre içerisinde yapt klar hizmetleri anlatt. Hac organizasyonu ve Kurban Kampanyas ile ilgili geliflmelerin de müzakere edildi i Bölge Baflkanlar toplant s nda, teflkilat bünyesinde meydana gelen geliflmeler de görüflüldü. IGMG Genel Baflkan Yavuz 12 IGMG PERSPEKTIVE

13 teşkilat Tan tma, D fliliflkiler ve Bas n Yay n baflkanlar Çelik Karahan toplant da yapt konuflmada, teflkilat olarak Avrupa da yaflayan Müslümanlara karfl oldu u kadar ümmetin geri kalan na karfl da sorumluluk ve yüyüklülüklerimizin bulundu u bilincinden hareketle, çal flmalarda disiplin ve uyumlulu a dikkat edilmesini istedi. Genel Sekreterli e ba l birimlerinlerin yapt toplant ise bir e itim uygulamas fleklinde devam etti. Tan tma Baflkanlar ile birlikte, D fliliflkiler ve Bas n Yay n baflkanlar n n kat ld toplant larda prati- e yönelik uygulamalar da yap ld. D fliliflkiler Baflkanlar toplant - s nda Almanya slam Konseyi Baflkan Ali K z lkaya, kurumlararas diyalog çal flmalar ve karfl lafl lan meseleler üzerine tecrübelerini anlat rken, Hamburg fiura Baflkan Mustafa Yoldafl da dinleraras diyalog sürecindeki geliflmeleri anlatt. Abdulgani Engin Karahan ise Bas n Yay n Kurulufllar ile iliflkileri anlatt. Tan tma ve Bas n Yay n baflkanlar toplant s nda lhan Bilgü Üniversiteliler haber yazma usülleri ile foto raf çekimi üzerine bilgilendirmelerde bulundu ve pratik uygulamalar yap ld. Tuncay Y lmaz da video çekiminde dikkat edilecek hususlar ve fl k ile kamera kullan m hakk nda bilgi verdi. rflad Baflkan Yard mc s Hulusi Ünye nin Dört Raflid Halife nin hususiyetleri üzerine bir seminer verdi i ortak toplant n n de erlendirmesini Genel Sekreter O uz Üçüncü yapt. Bölge Gençlik Baflkanlar toplant s, Gençlik Teflkilat Baflkan Mesut Gülbahar n Baflkanl nda devam etti ve Avusturya-1 Gençlik Baflkan Yasin Tecer in verdi i Gençli in misyonu ve vizyonu konulu bir seminer çerçevesinde, gençlikten beklenenler ve gençlerin beklentileri üzerine müzakerelerle devam etti. Genel Merkez de, Üniversiteliler baflkanlar n n da bir araya gelerek çeflitli konular görüfltükleri toplant n n yan s ra, bölge Kurban sorumlular ile Hac görevlileri toplant s da yap ld. IGMG PERSPEKTIVE 13

14 teşkilat Bölge Kad n Kolllar Baflkanlar Öte yandan, Bölge Kad n Kollar Baflkanlar toplant s da Genel Merkez de yap ld. Toplant ya Bölge Kad n Kollar Gençlik Baflkanlar ile Çocuk Kulübü Baflkanlar da kat ld lar. ki gün süren toplant larda bölgelerdeki çal flmalar de erlendirildi. IGMG Kad n Kollar toplant s, kat lan tüm birimlerin bir arada çal flmalar n bafllatt oturumda Kur an- Kerim okunmas ile aç ld. Kad n Kollar Baflkan Zehra Dizman n yapt selamlama konuflmas ndan sonra ise Güney Hollanda Bölge Kad n Kollar Gençlik Bölge Çocuk Kulübü Baflkanlar Baflkan Gülsenem Erdo an Kur an Ifl nda nsan bafll alt nda bir seminer verdi. Süleyman Y lmaz n, Genel Merkez in yapt sosyal hizmetler ve bu arada yürütülmekte olan Kurban Kampanyas ile ilgili bilgiler vermesinden sonra ise, E itim Baflkanl ad na, Cemile fien Ana S n f Projesi ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Süleyman Y lmaz, ümmet kardeflli inin en iyi bir göstergesi olan Kurban Kampanyas ile, bu kardefllik bilincinin daha da kuvvetlendi ini söyledi. Cemile fien ise, e itim baflkanl - n n yürüttü ü Ana S n f projesini anlat rken, bu projenin bir anaokulu projesi olmad n, ancak bu yafltaki çocuklar m z n e itimi ile ilgili bir proje oldu unu aç klad. Kad n Kollar E itim Baflkan Tünay Ermifl de bölgelerin e itim hizmetleri ile ilgili raporlar n de- erlendirdi. Ermifl, gelecek e itim döneminde hatibelik kurslar nda ilave dersler olarak, Bilgi- letiflim ve Yönetim Dersleri de verilece ini söyledi. Ermifl, bu derslerle ilgili ön aç klamalarda bulundu. Mart ay ndaki Dünya Kad nlar Günü ile ilgili yap lacak olan çal flmalar hakk nda ise Kad n Kollar D fl liflkiler Baflkan Gülüzar Keskin çeflitli aç klamalarda ve önerilerde bulundu. Bu gün dolay s yla çeflitli bölgelerde, panel ve di er çal flmalar n yap lmas planlan yor. Toplant da, Leverkusen de yap lan Kur an Yar flmas ve Maide-i Kur an Program da de erlendirildi. Çocuk Kulübü Baflkan Meryem fiükün ise, Çocuk Kulübü nün çal flmalar n anlatarak, Bölge Çocuk Kulübü Baflkanlar ile istiflareler yapt. Daha sonra ise, IGMG Genel Sekreteri O uz Üçüncü teflkilat n 14 IGMG PERSPEKTIVE

15 teşkilat Fransa da okul açma projesi istiflare edildi yapt hizmet ve görevleri anlatarak, çal flmalar n bir bütün olarak yap lmas n n, çal flmalar n muvaffakiyetini artt raca n söyledi ve Kad n Kollar n n da bu hizmetlerde önemli pay n n oldu unu vurgulad. Bu arada, IGMG E itim Baflkanl, Avrupa n n de iflik yerlerinde bulunan ve slamî e itim vermekte olan e itim kurumlar n Belçika n n Hensies kasabas nda faaliyet gösteren bn-i Sina slami limler Enstitüsü nde biraraya getirdi. E itim Kurumlar Toplant s na bn-i Sina slami limler Enstitüsü, Bergkamen K z Koleji, Berlin slami limler Enstitüsü, Avusturya slami ilimler Enstitüsü, Herne E itim Merkezi, Rotterdam skender Pafla Erkek Yurdu idarecileri ve kurum müdürleri kat ld. IGMG E itim Baflkanl Avrupa 3. E itim fiuras komisyonlar ndan birisi olan ve periyodik zamanlarda yap lan E itim Kurumlar toplant s na E itim Baflkan Yard mc s Ramazan Bafll k baflkanl k etti. Bafll k toplant y flöyle de erlendirdi: Gençlerimiz kendi kimlik ve kiflilikleri ile birlikte bulunduklar ülkelerde yaflamak ve toplum için faydal olabilmek için yeterince bilgi sahibi olma flans n her yerde bulam yorlar. Ailelerin de tek bafl na çocuklar n bu konuda yetifltirme ve gelifltirme imkânlar yok. Bu nedenle bu kurumlar Müslümanlar için oldukça önemli. Biz önemine binaen bu kurumlar m z n daha profesyonel çal flmalar n, kurumlar aras e itim ve iflbirli ini sa lamak için bu tür toplant lar düzenliyor, kazan lan tecrübelerin birbirlerine aktar lmas n temin ediyoruz. Toplant ya ifltirak eden e itim kurumlar müdürleri ve e itimcileri, toplant n n yap ld bn-i Sina slami limler Enstitüsü ö rencilerini de s n flar nda ziyaret ederek talebeler ile tan flt lar. IGMG E itim Baflkanl, Müslüman k zlar n baflörtüleri ile kamu okullar nda e itim görememesi üzerine, bu ülkede özel okul aç l p aç lamayaca ile ilgili müzakerelerde bulunmak üzere bir toplant E itim kurumlar toplant s yapt. Ülkede hizmet veren Strasbourg, Paris, Lyon ve Alpes bölge baflkanlar ile e itim baflkanlar n n yan s ra, IGMG Genel Baflkan Yard mc s ve E itim Baflkan Mehmet Gedik ile E itim Baflkan Yard mc s Ramazan Bafll k da kat ld lar. Yap lan toplant da, Fransa e itim sistemi, malî fizibilite ve özel okul açma flartlar gözden geçirildi. Fransa da ç kar lan yasa ile Müslüman bayan ö renciler bafllar n açmaya zorland lar. Bu yasa nedeniyle 4500 Müslüman ö renci e itim alan nda ma duriyet yafl - yor. IGMG PERSPEKTIVE 15

16 teşkilat Genç Kariler... Viyana da muhteflem bir Maide-i Kur an Viyana slam Federasyonu öncülü ünde gerçeklefltirilen Maide-i Kur an program büyük ilgi gördü. Viyana daki slamî ve kültürel kurulufllar n da katk s ile gerçeklefltirilen Maide-i Kur an program na, dünyan n çeflitli ülkelerinden genç kariler ifltirak etti. Avusturya da yap lan son seçimlerde baflar göstererek Baflbakan aday olarak ortaya ç kan Dr. Alfred Gusenbauer ile birlikte çeflitli ülkelerin büyükelçilerinin de kat ld programda Dr. Gusenbauer ve IGMG Genel Sekreteri O uz Üçüncü de birer konuflma yapt lar. Avusturya Baflbakan aday Dr. Alfred Gusenbauer, Avusturya da yaflayan Müslümanlar, toplumsal çal flmalar sebebiyle de tebrik etti. Dr. Alfred Gusenbauer O uz Üçüncü 16 IGMG PERSPEKTIVE

17 teşkilat Programa her yafltan Müslüman ilgi gösterdi ve Viyana slam Federasyonu nun Peygamber efendimizin nsanlar n hay rl s, insanlara faydal olan d r hadis-i flerifini büyük bir pano yaparak, ülkenin büyük flehirlerine ast rmas n da toplumsal sorumluluk aç s ndan önemli buldu unu söyledi. Programda, ayr ca, Avusturya slam Cemaati Baflkan Prof. Anas Schakfeh, Viyana slam Federasyonu ve IGMG Avusturya 1 Bölge Baflkan Muhammed Turhan, Viyana Eyalet Milletvekili Omar Al-Rawi de birer konuflma yapt lar. Maide-i Kur an Program na, Mekke imamlar ndan olup çok say - da haf z yetifltiren ve bu arada Dünya Kur an Kurslar Federasyonu Baflkanl n da yürüten mam fieyh Abdullah Basfar da kat ld. Viyana Stadthalle de yap lan ve binlerce Müslüman n huflu ile izledi i Maide-i Kur an program na okuyucu olarak kat lanlar flu isimlerden olufluyordu: Gruppe Itrin - ran, Muhammed Zahid - Malezya, Yasir Zarkavi - M s r, Abul Gaffar Muhammed - M s r, mam fieyh Abdullah Basfar - Suudî Arabistan, Hadi Bisron - ran, Muhammed Eddeeb - M s r, Enes Çiçek - Almanya, Abdul Aziz Eddeeb - M s r, Sumeyye Eddeeb - M s r. Viyana daki Maide-i Kur an program slamî ve kültürel kurulufllar n ortak bir çal flmas olarak gerçeklefltirildi. Program n gerçekleflmesi için, Avusturya Diyanet flleri Türk slam Birli i, AT B, Viyana Türk Federasyonu, slam Birli i, Liga Kultur, Nizam- Âlem Federasyonu, Atam, Musak, Solmit, Bündnis Mosaik, Nur Cemaati, Islamische Kulturzentrum, Avusturya Müslüman Geçlik Teflkilat, JUWA, Filistin Yard m Kuruluflu ve Müslüman Ö renciler Birli i ile birlikte Viyana ve Avusturya da faaliyet gösteren yaklafl k 70 kurulufl çaba sarfetti. Muhammet Turhan Dr. Anas Schakfeh IGMG PERSPEKTIVE 17

18 irşad Kabe Hac üzerine düflünceler... lhan B LGÜ Yorulup s k nt ya düfltü üm ve içinden ancak, Allah en iyisini bilir dedikten sonra iman ve kabul ederek ç kabildi im fleylerden birisi, ibadetlerin sebeblerini/hikmetlerini anlama gayretidir. Bu yüzdendir ki, hacc yorumlayabilir miyiz sorusunu önce kendime soruyorum. Ama hacca gitsin gitmesin herkesten de hacc ile ilgili yorum ve hissiyat n ö renmek istiyorum. Bu yüzden, bu yaz, hacc yorumlamadan öte, hac ile ilgili kendi hissiyat m n ortaya dökülmesinin bir gayretidir sadece. Hac ile ilgili olarak anlama gayretimin bafl n, bir Müslüman n ömründe yaln zca bir kez yerine getirmekle görevini tamamlam fl kabul edilmesine ra men, bu ibadetin slam dininin temel direklerinden birini oluflturma hikmetini aramak çekiyor. Ömür boyunca bir kez, ama temel bir direk. Resuller Resulünün (s.a.v.) Kabul olunmufl bir hac yapan kimse, anas ndan do du u andaki gibi günahs z bir flekilde döner mealindeki müjdesini de düflündükçe, yeryüzüne gelip geçmifl Müslümanlar say s nca bu ibadette hikmetler arama mücadelesi de süregidecektir. Bakara Sûresi nin Hani, Ev i (Kâ be yi) insanlar için bir toplanma ve güvenlik yeri k lm flt k. mealindeki (Bakara Sûresi, 125.) ayetinde 18 IGMG PERSPEKTIVE

19 irşad Müzdelife Kabe nin s fat cemaat olma ve güvenlikte olma yeri olarak tesbit edilmifl bulunuyor. Belki de, hacc n en kapsaml manas n vermeye bu iki s fatland rma yetiyor bile. Zira bu toplanma yeri öylesine bir güvenlik çemberine al nm flt r ki, güvenli in, esenli in ve emin olman n s n rlar da bellidir. flte bu s n rlar, mekân olarak Mikat denilen s n rlarda bafllar. Bu s n rlar n en önemlisi hiç flüphesiz ki Müslümanlar n hem görüntü ile hem de ruhlar ile ihrama girmeleridir. hram, önce Müslüman n d fl görünüflü ile bafll yor: Erkekler, sadece iki parçadan ibaret dikiflsiz ve beyaz bir örtüye bürünerek, kad nlar ise, çok sade ve dikkat çekmeyecek flekilde giyinerek kendi nefsî enaniyetlerinin d fl görünüflünü, di erlerinden farkedilemeyecek hale getirmek durumundalar. Erkeklerin d fl görünüflü renkli, süslü, dikkat çekici elbiseler olmayacak; pantolon, pijama, gömlek, bornoz, ceket, palto, pardösü de giyilmeyecek. Ayakkab lar da ayn olacak, kimse farkl ayakkab giymeyecek: Ön ve topuk k sm aç k terlik. Kad nlar da dikkat çekici, süslü elbise giymeyecek, eldiven ve peçe takmayacaklar. Herkes, kad nerkek birbirini böyle tan yacak. Nefse ilk darbe, burada vuruluyor. nsan n yeryüzündeki makam, mevki ve ekonomik durumunu gösterecek, yans tacak hiç bir fley bulunmuyor. Sonra, yeryüzündeki hiç bir canl varl a eziyet anlam tafl - yabilecek bir harekette bulunamayaca na dair söz vermek ve bu sözünü de yerine getirmek durumundad r Müslüman. hram budur. htiram, yani sayg göstermek, mahremiyetine dokunmamak ve yarat - l fl n tabiat n bozmamak demektir. O zaman zarf nda Müslüman, kendi vücudunun tabiî halinden olan t rnak ve saçlar n kesmemeye ve hatta bir üstünlük göstergesi olan kokulardan bile sürünmemeye riayet etmek zorundad r. Böyle bafllar, emredici nefsin, insan n kendi özündeki flirretli in flerrinden korunma mücadelesi. Zira oras, Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk! Lebbeyke la flerike leke lebbeyk. nne lhamde ve n-ni mete leke ve l-mülk. La flerike lek: Buyur Allah m, buyur! Buyur, Sen in orta n yoktur. Bütün övgüler Sen indir, nimetler Sen dendir. Mülk de (Sen indir). Senin orta n yoktur. Bizi zillet içinde b rakma, bize yard m et, do ru yolu göster. Biz davetine icabet ettik, Sen de duam za icabet et. diyerek Rabb imize yalvarmaya, af dilemeye, günahlar m - z itiraf ederek tevbe etmeye gitti imiz yerdir. Orada, nsanlar hacca ça r; yürüyerek veya binekler üstünde uzak yollardan sana gelsinler. (Hacc Sûresi, Ayet 27) ayet-i kerimesindeki ça r y bir emir telakki ederek koflup gelen insanlar görürsün, gör- IGMG PERSPEKTIVE 19

20 irşad Mina mek zorundas n. Ama bu insanlar n kim oldu unu merak etmezsin, edemezsin. Zira orada merak edilen fley kimin kim oldu u de il, bizzat kendinin kim olmad n anlamakt r. Herkesin bir kul ; ama, dili, rengi, bölgesi ve ülkesi, hatta makam ne olursa olsun, senin gibi aciz bir kul oldu unu görür, kendinin baflkas ndan, baflkas n n kendinden farkl olmad n anlars n. nsanlar n nas l da flte O nun bu nimeti sayesinde kardefller olmufltunuz, ayet-i kerimesinin s rr n her an daha iyi kavrayarak (Âl-i mran Sûresi, Ayet 103) kardefllerin oldu unun hikmetini içinde hissedersin. Zencisi, beyaz, Türkü, Arab, Rusu, ranl s, Malezyal s, Avrupal s, Amerikal s, Afrikal s yoktur orada. Vard r da, onu kimse görmez art k. Görülen tek fley kardefller dir, uhuvvettir. Bu uhuvvete zarar getirecek olan her fleyi, ihrama girerek bafltan reddeder, ve sorumluluklar n bafltan yükümlenirsin. Ve bir fleyi bozarsan, Allah n kullar n incitirsen, tabiatta kendi halinde Allah n emrine göre hareket eden bitkilere dokunur, havyanlar incitirsen, bu vaadine hiyanet etmifl olursun. Manevî cezan n yan s - ra, sadaka ya da Kurban gibi maddî ceza ödemek zorunda da kal rs n. Çünkü karfl nda gördü ün bu kardefllerin hepsi de Do rusu ibadet için ilk kurulan ev, Mekke'de, dünyalar için mübarek ve do ru yol gösteren Kabe'dir. (Âl-i mran Sûresi Ayet 96) ayeti mucibince, mübarek ve do ru yolu bulmak üzere burada Allah n misafiridirler. Orada en önemli görev, Resullah n (s.a.v.) dillendirdi i gibi Kul, senin kulundur. Ben uzak ülkelerden sana geldim. Çok günahla ve kötü amellerle geldim. Senin azab ndan korkup sana s nan n haliyle senden istiyorum: Beni afv nla karfl la ve beni cenneti naimine kabul buyur, diye dua ve niyazda bulunmakt r. Milyonlarca kardeflini ancak bu amaçla ve u urda bu gördü ün için, hep birlikte oldu unuz halde, hepiniz tek bafl n za yalvar rs n z Azamet sahibi olan Allah a. Orada idrak etmen gereken ve hayat n boyunca unutmayarak Tevhid inanc na ba l kalman n temellerini gösteren Allah tan baflka güç ve kuvvet sahibi yoktur, inanc na sahip kalarak, bu inanc n O nun diledi i flekli ile beslemektir. Mülk O nundur, hamd sadece O na yap l r. O diriltir ve öldürür. O her zaman diridir ve hiç bir zaman ölmez. yilikler, O nun elindedir. O her fleye Kâdirdir. Var lacak kimse O dur, ilkelerini idrak ve fluurunu yaflama azmini kazanmakla yükümlü olan bu milyonlar için, hiç bir fley yapam yorsak, en az ndan flöyle dua etmek zorunday z. Ey Allah m! fiu mübarek Beyt in, fleref, hürmet, azamet ve heybetini art r. Ya Rabbi! Ona tazimde bulunan, hürmet gösterenlerin, yine ayn flekilde, tazimde bulunarak, hurmet göstererek Hac veya Umre yapanlar n da fleref ve mertebelerini yükselt, iyiliklerini ço alt. flte kardeflli in göstergesi budur. Bil ki, çünkü bizim gibi aciz kullar, Allah n azamatini takdir etmezlerse, kendileri gibi aciz kullar n mütekebbirli ini ilahlaflt r rlar. Bir kul olarak, baflkalar n n ay plar n kar flt rmak, Hac amac yla, yani âlemlerin Rabb inin evini ziyaret etmek amac yla giden mü minlerin terketmesi gereken bir günaht r. Üstelik bu mekânda yap lmas gereken en önemli fley, Cihad sevab da verilen Hac âleminde nefsinle meydan mücahedesi etmendir. Allah a ibadet, dua ve kulluk için yöneldi in tüm yönler art k burada son bulmufl, nefsini ilahî emirlere amade (muttakî) bir nefis yapabilmek mücadelesini yapmakt r. Bunun için de, bu u urda Allah a flöyle söz vermelisin: Ey Allah m! Sana, iman ederek, Kitab n tasdik ederek, ahdini tutarak, senin Nebi n ve sevgilin olan Muhammed e (s.a.v.) uyarak geldim. Ey Allah m, ben, afv ve afiyetler istiyorum, dinde olsun, dünya ve ahirette olsun daimî afiyetler istiyorum. Cennetine kavufl- 20 IGMG PERSPEKTIVE

IGMG yard m heyeti Lübnan yard mlar n da tt PERSPEKTIVE

IGMG yard m heyeti Lübnan yard mlar n da tt PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 12 SAYI/NR.: 141-142 EYLÜL-EK M / SEPTEMBER-OKTOBER 2006 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ IGMG yard

Detaylı

Stratejik aç dan Pakistan neden önemlidir? PERSPEKTIVE

Stratejik aç dan Pakistan neden önemlidir? PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: 158 fiubat / FEBRUAR 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Stratejik aç dan Pakistan neden

Detaylı

Aliya y rahmetle an yoruz

Aliya y rahmetle an yoruz YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: 167 KASIM / NOVEMBER 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Aliya y rahmetle an yoruz Amerika,

Detaylı

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 150 HAZ RAN / JUNI 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar

Detaylı

De erli Gönüldafl m z,

De erli Gönüldafl m z, insani De erli Gönüldafl m z, 27 Aral k günü bafllayan ve 22 gün süren Gazze sald r s ndan bu yana sadece birkaç ay geçti. Karadan, denizden ve havadan bir sald r harekât n n; apachi helikopterlerinin,

Detaylı

12-14 Yafl Ders Program

12-14 Yafl Ders Program YAZ OKULU 12-14 Yafl Ders Program Medeniyet Derne i E itim Komisyonu Medeniyet Derne i E itim Komisyonu Kapak- ç Düzen: Artus Bas m Bask -Cilt: Artus Bas m Organize Sanayi Bölgesi ESKOOP Sanayi Sitesi

Detaylı

Sudan, Orta Darfur Geneina

Sudan, Orta Darfur Geneina Sudan, Orta Darfur Geneina Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 31 ARALIK 2005 16 Mavi düfl gerçek oldu Medeniyetler ttifak nda küresel liderlik Mavi Ak m Projesi'nin resmi aç l fl Baflbakan

Detaylı

Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER

Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri ÜÇ AYLAR ve KAND LLER 1 4 20 32 40 60 3 ED TÖR 4 ÜÇ AYLAR 6 BEREKET DOLU ÜÇ AY B ZLER BEKL YOR 8 GECE ALEM N N TAÇLARI 10 70 YIL BEKLENEN ÜÇ AYLAR 12 MÜBAREK GÜN VE GECELER

Detaylı

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu Cumhurbaflkan Erdo an Sultangazi de yap m tamamlanan 32 Eserin toplu aç l fl törenine kat ld Cumhurbaflkan Recep Tayyip Erdo an, Sultangazi de yap m tamamlanan hizmet binalar ve e itim kurumlar n hizmete

Detaylı

AK Partili Ceylan projelerini tan tt

AK Partili Ceylan projelerini tan tt 22 MART 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: 13915 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adem Ceylan lansman toplant s düzenledi MAMAK Türközü

Detaylı

Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu

Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu dosya MAKRO EKONOM Doç. Dr. brahim ÖZTÜRK Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu 1924 Anayasas bir kenara b rak lacak olursa, tarihte ilk defa Türk halk kendi özgür iradesiyle, son darbeden

Detaylı

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI Aral k 2007- Kas m 2008 Sunum Hans Koechler Saied Reza Ameli Shenaz Bunglawala Haz rlayan Sevinç Alkan Özcan Tercüme Melahat Yalç n Talha Üstünda Gülnur K l ço lu Seyyid Hüseyin

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Erdo an; CHP, MHP ve BDP ye yüklendi ISSN 1308-7622 10 Aral k 2013 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, "CHP Belediyesi, susuzluktur.

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt skitler deki kaçak ifl yerlerine geçit yok Büyükflehir Belediyesi Zab ta Dairesi Baflkanl ekipleri M A Proje alan olarak belirlenen skitler de yasa d fl oto yedek parça sat fl ve tamiri yapan kaçakç lara

Detaylı

Aray fl. Cemil Özer. Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009

Aray fl. Cemil Özer. Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Cemil Özer Bu kitab n tüm haklar indeks içerik iletiflim dan flmanl k ad na ndeks Yay nevi ne aittir.

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r.

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. ISSN: 1307-4415 S O S Y A L G Ü V E N L K K U R U M U 25 Bin Çal flan m zla Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. içindekiler ISSN: 1307-4415

Detaylı

Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009

Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Cemil Özer Aray fl Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Bu kitab n tüm haklar indeks içerik iletiflim dan flmanl k ad na ndeks Yay nevi ne

Detaylı

Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru

Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru Meyveden Çekirde e, Çekirdekten Meyveye www.onder.org.tr MAYIS - HAZ RAN 2010 SAYI:136 ISSN 1304-5024 / 9771304502002 Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru Hüseyin Korkut Art k Kalite Zaman Tar k Tufan

Detaylı

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor sayfa Madde ba ml lar na karfl mücadele için el ele.. > Gencecik bedenler uyuflturucu illetinin esiri oluyor, madde ba ml l her geçen gün bir ailenin daha oca- n söndürüyor. Son olarak renkli cam n büyülü

Detaylı

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av.

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av. Ç NDEK LER SAH B : zmir Barosu Ad na Baflkan Av. Sema PEKDAfi YAZI filer MÜDÜRÜ: Av. Haflim Öztürk ED TÖR: Av. Ayflegül Alt nbafl YÖNET M YER : ZM R BAROSU 1456 Sokak No:14 35220 Alsancak / ZM R Tel: 0232

Detaylı

bizden Vehbi Koç 100, Eseri 75 Yafl nda ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Sektörel Vizyon... 1.. 2.. Kültürel Vizyon... 2... 8.

bizden Vehbi Koç 100, Eseri 75 Yafl nda ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Sektörel Vizyon... 1.. 2.. Kültürel Vizyon... 2... 8. ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon....4 Bir As rl k Ömürden Kalan ve As rlara Yay lan Düflünce Miras Sektörel Vizyon.... 1.. 2.. Türk nsan n n Beklentisinin Karfl l Hangi Sektörde se, Vehbi Koç, Oradad

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 EVET! 12 Tarihi Zirve de, tarihi karar 40 ki y lda 3600 kilometre duble yol Avrupa Birli i ile Türkiye aras nda bundan tam 41 y l önce bafllayan

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar,

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar, PROF. DR. AL HSAN DOKUCU De erli Okurlar, nsan, toplum ve sa l k gündemi bir bütünlük içinde ve yo un bir flekilde h zla ak p gidiyor. Yine dopdolu bir stanbul da Sa l k say s yla beraberiz. Koruyucu sa

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı