VISUAL BASIC TE VERĠ TABANI ĠġLEMLERĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VISUAL BASIC TE VERĠ TABANI ĠġLEMLERĠ"

Transkript

1 VISUAL BASIC TE VERĠ TABANI ĠġLEMLERĠ Veri tabanı ne olursa olsun mutlaka bir bağlantı(connection) nesnesi olması gerekir. Microsoft ürünlerinde veri tabanına bağlantı için ADO (ActiveX Data Objects= X Microsoft ürünlerinin çalışması için bir simge, çalışır Veri Nesnesi) nesnesi kullanılır. Bunun için mutlaka form üzerine nesnenin eklenmesi gerekir. ODBC veri kaynağı ile veri tabanına eriģmek ODBC (Open Database Connectivity=Açık Veri tabanına bağlanabilme) Kullanarak ADO nesnesi ile connection sağlamak: 1- Control panel (Denerim Masasından) Administrator Tool (Yönetimsel Araçlar)-Veri Kaynakları ODBC seçilir. 2- Gelen ileti kutusundan Kullanıcı DSN=Database System Name= Sistem Veri Kaynağı Adı sekmesinden ekle butonundan veri kaynağı seçilir (Örnek: Microsoft Access Driver (*.mdb) seçildiğinde Access veri tabanı kaynağı oluşturulur) 3- Gelen ikinci ileti kutusunda Veri kaynağı adı bölümüne bir ad verilir, veri tabanı bölümünde ise kullanılacak veri tabanı seçilir. Form üzerine ADO nesnesinin eklenmesi: 1- Tool Box üzerindeyken Mouse sağ butondan component seçeneği seçilir 2- Gelen ileti kutusundan Microsoft ADO Data Control 6.0 nesnesi seçilir. 3- Nesne sürüklenerek formun üzerine alınır. ODBC de tanımlanan Veri kaynağının Visual Basic formu üzerine alınan ADODC nesnesiyle iliģkilendirilmesi: 1- ADODC nesnesi üzerinde Mouse sağ butona basılır, gelen menuden ADODC Properties seçilir. 2- Gelen ileti kutusundan General sekmesi ve oradaki bölümlerden de Use ODBC Data Source Name işaretlenir 3- ODBC de tanımlanan data kaynağı listeden bulunup seçilir ve uygula butonu ile onaylanır. 4- RecordSource sekmesinden -2 adcmdtable seçilir. 5- Bu kısmın hemen altına ilgili veri tabanındaki tabloların listesi gelir, bu listeden form içinde kullanılacak tablo seçilip uygulanır. 1

2 Bir visual Basic projesini kaydederken dikkat edilmesi gereken konular: 1- Kayıt yerini çok iyi belirlemek gerekir 2- Formları kaydederken frm ile başlamak gerekir. (örnek: frmmdl) 3- Projeyi kaydederken prj ile başlamak gerekir (örnek: prjmdl) 4- MDI formu kaydederken frmmdi olarak başlamak gerekir. (örnek: frmmdimdl) 5- Modül kullanmışsanız mdl ile başlamak gerekir. (örnek: mdlilk) Genel Örnek: 1- Dizin adı: d:\seminer\vb 2- Form1 adı : frmmdl 3- MDI form adı : frmmdimdl 4- Form2 adı :frmmdl2 5- Proje adı : prjmdl 6- Modül adı : mdlilk Öğr. Gör. Namık ĠÇELĠ Projenin istenilen form'la başlatılması Bir projede birden fazla form olabilir. Proje ilk başladığında hangi formla başlatılacağı programcı tarafından belirlenir. Şöyleki; 1- Project bölümünden "Project" üzerinde Mouse sağ buton menulerinden "Project properties" seçilir 2- Gelen ileti kutusunda "Startup object" seçeneği açılır 3- İstenilen form seçilerek uygula tıklanır. A- ADODC nesnesine bağlı Veri tabanı iģlemleri: Veri tabanı işlemleri genel olarak select (sorgulama), insert(yeni kayıt), update(kayıt güncelleme) ve delete (kayıt silme) dir. 1- Select (sorgulama) ADODC nesnesi ile sorgulama yapmadan önce mutlaka dosya göstergecini en başa getirmek gerekir. (yani refresh yapmak gerekir.) Adodc1.Refresh Ado nesnesine bağlı olan tablonun en başına gelir. - Sayısal arama: C=InputBox( Aranan kaydın numarasını giriniz ) Adodc1.Recordset.Find ( SIRANO= & Str$(C)) Satırın anlamı: Adodc1.Recordset.Find= Ado nesnesi ile elde edilen kayıt setinde ara ( SIRANO= & Str$(C))= SIRANO tablodaki ilgili alan adı, STR$(C) ise dışardan gönderilen parametre.(bu kritere dayalı olan kayıtları getir) - String Arama: C=InputBox( İlgilinin Adını Soyadını giriniz ) Adodc1.Recordset.Find ( ILGIAD like % & C & % ) Satırın anlamı: ILGIAD like % & C & % = ILGIAD alan adı, like= içerir komutu, % & C & % =dizilimi ise C de girilen ifade geçen tüm kayıtlar. % işareti ile başında sonunda hangi karakter olursa olsun anlamında. (önek: 2

3 C= GÜL olsun. SONGUL, GULCAY, İLKGULEN gibi tüm kayıtları alır. 2- Insert(Yeni Kayıt): Adodc1.Recordset.AddNew 3- Update(Güncelleme): Adodc1. Recordset.Update 4- Delete(Silme): Adodc1. Recordset.Delete (Ado nesnesine bağlı tabloya yeni satır ekle) DEĞĠġKEN TANIMLAMA BLOKLARI 1- Alt Program Seviyesi (sub-end sub arası): Bu seviyede DIM komutu ile tanımlanan değiģkenler sadece tanımlandıkları alt programlarda geçerlidir. Diğer alt programlarda (procedure) iģlem görmezler. Örnek: Private Sub Command1_Click() Dim a, b, c As Integer a = InputBox("1.sayı") b = InputBox("2.sayı") c = a * b MsgBox c 2- Formun General Declearations (Genel Bildiriler) kısmında DIM ile tanımlanan değiģkenler formun tüm alt programlarında geçerlidir. Örnek: Dim a, b, c As Integer Private Sub Command1_Click() a = InputBox("1.sayı") b = InputBox("2.sayı") Private Sub Command2_Click() c = a * b MsgBox c 3- Formun Genel Bildirilerinde (General Declarations) Public seviyesinde tanımlanan değiģkenler tüm formların alt programlarında çalıģır. Ancak değiģken kullanılırken tanımlandıkları formunda referans edilmesi gerekir. Örnek: Form1 'de Public a, b, c As Integer Private Sub Command1_Click() a = InputBox("1.sayı") 3

4 b = InputBox("2.sayı") Form2'de Private Sub Command2_Click() Form1.c = Form1.a * Form1.b MsgBox Form1.c 4- Modül seviyesinde GLOBAL tanımlanan değiģkenler projenin her yerinde bağımsız çağrılıp, iģlem yapılabilir. Örnek: Modul'de Global c, a, b As Integer Form1'de Private Sub Command1_Click() a = InputBox("1.sayı") b = InputBox("2.sayı") Form2'de Private Sub Command2_Click() c = a * b MsgBox c ALT PROGRAM (PROCEDURE) OLUġURMA BLOKLARI 1- Form Seviyesinde Private sub olarak oluşturulan alt programlar sadece o formdaki alt programlardan çağırılır. 2- Form seviyesinde public sub olarak oluşturulan alt programlar başka formlardaki alt programdan çağrılırlar ancak, oluşturulduğu form'da referans edilmelidir. 3- Modül seviyesinde sub-end sub olarak oluşturulan alt programlar projenin her yerinde çağrılır. Ancak modüle name ini referans etmek gerekir. 4- Modül seviyesinde public sub olarak oluşturulan alt programlar projenin her yerinden bağımsız olarak çağırılırlar. 4

5 B- Modul ile Veri tabanı iģlemleri: Visula basic te veri tabanı işlemleri için ADODC nesnesine bağlı kalmak şart değil. Bilinen SQL cümleleri ile veri tabanı işlemlerini yürütmek Professional programcılığın gereğidir. Bunun için yukarıda belirtilen ODBC tanımı yapılmalı ve form üzerine boş bir ADODC nesnesi yerleştirilmelidir. Daha sonra Ado nesnesiyle işimiz kalmayacaktır. Artık özgürce SQL yaparak veri tabanı işlemlerimizi görebiliriz. Sonraki adımlar: 1- Proje içine Project menusunden Add module seçeneği ile bir modul eklenir.. 2- Modul ün General Declarations (genel Bildiriler) bölümüne; Global BAGLANTI As New ADODB.Connection (BAGLANTI adı altında bir connectiın nesnesi oluşturuldu) Global TABLO As New ADODB.Recordset (TABLO adı ile bir kayıt seti nesnesi oluşturuldu) Global SQL As String (SQL adı altında select cümlelerinin aktarılacağı bir genel değişken tanımlandı) tanımlar yapılır. 3- Modul de veri tabanı açmak için bir public (her yerde geçerli-genel) alt program oluşturulur. Public Sub DOSYA_AC() DOSYA_AC adı ile bir alt prg. oluşur With BAGLANTI tanımlanan BAGLANTI nesnesi için.mode = admodereadwrite işlem biçimi yazma ve okuma.cursorlocation = aduseclient işlem yeri; kullanıcı konumu (birde sunumcu konumu vardır).open "mevzu" ODBC de tanımlanan veri kaynağını (kullanıcı DSN) aç End With tanımlamaları bitir alt prg. Bitir 4- Yine Modul de veri tabanını kapatmak için bir public (her yerde geçerli-genel) alt program oluşturulur. Public Sub DOSYA_KAPAT() DOSYA_KAPAT adı ile bir alt prg. oluşur BAGLANTI.Close BAGLANTI nesnesini kapat alt prg. bitir 5- Modülün program içinde kullanımı: - Form_Load() DOSYA_AC formun yüklendiği sırada DOSY_AC alt prg. Çalışır ve böylece veri tabanına bağlanılır. - Tüm kayıtları sorgulama işlemi: SQL= "" SQL değişkeninin içini temizle SQL= SQL & "SELECT * FROM KANUN order by KANUN_ADI" KANUN adlı tablodaki tüm kayıtları KANUN_ADI alanında sıralı olarak oku Set TABLO = BAGLANTI.Execute(SQL) TABLO adı ile oluşturulan kayıt setini; SQL cümlesini al, BAGLANTI nesnesinin özellikleri ile hazırla, kur, oluştur. - DataGrid nesnesini doldurmak (tablodaki kayıtları ekrana listelemek) SQL = "" SQL = SQL & "SELECT * FROM KANUN order by KANUN_ADI" Set TABLO = BAGLANTI.Execute(SQL) Set DataGrid1.DataSource = TABLO oluşturulan kayıt setini DataGrid nesnesinin veri kaynağına aktar. - Sayısal Arama: 5

6 Kanun No'ya göre ARA = InputBox("Kanun Numarasını Giriniz") SQL2 = "" SQL2 = SQL2 & "SELECT * FROM KANUN where KANUN_NO=" & ARA girilen kanun numarasına göre KANUN tablosundan arama yapar. Set TABLO2 = BAGLANTI.Execute(SQL2) Arama sonucunu kayıt setine aktarır. If TABLO2.RecordCount > 0 Then Kayıt bulunmuştur - Kayıt setindeki verilerin text lere aktarılması: Text1.Text = TABLO2.Fields("KANUN_NO") alan adına göre alır Text3.Text = TABLO2.Fields("KANUN_ADI") Ya da Text1.Text = TABLO2(0) alanın index numarasına göre alır Text3.Text = TABLO2(1) - String Arama: Kanun Adına Göre ARA = InputBox("Kanun Adını Giriniz") SQL2 = "" SQL2 = SQL2 & "SELECT * FROM KANUN where KANUN_ADI like '%" & ARA & "%'" Set TABLO2 = BAGLANTI.Execute(SQL2) - İnsert (ilk kayıt): SQL = "" SQL = SQL & "INSERT INTO KANUN (KANUN_NO,KANUN_ADI,YAY_RES_GAZ_TAR,YAY_RES_GAZ_SAY)" SQL = SQL & " values (" & Text1.Text & ",'" & Text3.Text & "','" & Text4.Text & "','" & Text5.Text & "')" Set TABLO = BAGLANTI.Execute(SQL) MsgBox ("kaydettim") - Update (Güncelleme): SQL = "" SQL = SQL & "update KANUN set KANUN_NO = " & Text1.Text & ",KANUN_ADI = '" & Text3.Text & "',YAY_RES_GAZ_TAR='" & Text4.Text & "',YAY_RES_GAZ_SAY ='" & Text5.Text & "'" SQL = SQL & " where KANUN_NO = " & Val(Text1.Text) Set TABLO = BAGLANTI.Execute(SQL) MsgBox ("kaydettim") - Delete (kayıt silme): SQL2 = "" SQL2 = SQL2 & "delete FROM KANUN where KANUN_NO=" & Text1.Text Set TABLO2 = BAGLANTI.Execute(SQL2) MsgBox("Kaydı sildim") NOT: Connection ve Recordset nesnesi oluşturmak için mutlaka ADODC nesnesini proje içinde herhangi bir form üzerine almak gerekir. Ya da Project menüsünden References bölümünden "Microsofr Activex Data Object 2.8 Library" yüklenmesi gerekir. 6

7 OLEDB veri kaynağı ile veri tabanına eriģmek ADO Nesnesi kullanarak: Adodc1.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=C:\Inetpub\wwwroot\hulya\anket.mdb" Adodc1.CommandType = adcmdtable Adodc1.RecordSource = "MAIL" Set DataGrid1.DataSource = Adodc1 Modül de tanımlama yaparak (connection at runtime = çalıģma zamanında bağlantı): Modülde global nesneler oluşturuldu: Global con As New Connection Global KAYIT As New Recordset Global KAYIT1 As New Recordset Global SQL As String Modülde veri tabanı açmak için gerekli satırlar public bir alt programla sağlandı Public Sub dosya_ac() With con.mode = admodereadwrite.cursorlocation = aduseclient.open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DataSource=C:\Inetpub\wwwroot\kurum\kurum.mdb" End With Modülde veri tabanı kapatmak için gerekli satırlar public bir alt programla sağlandı Public Sub dosya_kapat() con.close VISUAL BASIC PROJESĠNĠN PAKET HALĠNE GETĠRĠLMESĠ Öncelikle bilgisayarın yerel tarih ve saat ayarları Denetim Masasından İngiltere biçimine çevrilir. 1- Proje formları ve eklenen tüm bölümleriyle save edilir 2- File-make.exe seçeneğinden exe file oluşturulur 3- Visual studio tools olan package seçeneği seçilir 4- Gelen ileti kutusundan select Project bölümünden browse edilir ve vbp uzantılı file seçilir. 5- Package butonu tıklanır. 6- Gelen ileti kutusundan next butonu tıklandıktan sonrave setup ın yapılacağı dizin seçilir. 7- Gelen iki ileti kutusunda paket içine alınan ve proje tarafından oluşturulan yardımcı dosyaların seçilmiş halleri bulunur. Bunlardan devre dışı bırakılacak dosyaların işaretleri kaldırılır. İşaretlenmemiş ancak pakete dahil edilecek dosyalar da işaretlenir. 8- Gelen ileti kutusundan single cab seçilir 9- Projenin kurulumu sırasında start menude oluşturacağı hiyerarşiyi gösteren bir ileti kutusu gelir. Buradan istenilen edit işlemi yapılır 7

8 10- Son olarak pakete alınan dosyaların listesini getiren bir ileti kutusu gelir. 11- Pakete sonradan alınan dosyaların tekrar seçilmesi için ileti alınır. 12- En son ileti kutusunda paketin adı gelir. Edit edilebilir. FORMUN TAġINABĠLĠRLĠK VE BOYUTLANDIRILABĠLĠRLĠK ÖZELLĠKLEĠRNĠ KAPATMAK 1- Boyutlandırılabilirliğini kapatmak: Properties den Border Style ını 1.Fixed Single seçilir 2- TaĢınabilirliğini Kapatmak: Properties den Moveable özelliği false yapılır 8

.NET Nedir? Yazılım Uzmanı

.NET Nedir? Yazılım Uzmanı .NET Nedir?.NET Nedir Kısaca Microsoft'un web tabanlı ya da Windows tabanlı uygulama geliştirme paketi (bir şemsiye)denebilir. Microsoft, üzerinde çok çalışılmış, düşünülmüş bir ürün ortaya sunmuştur ve

Detaylı

Kod Kavramı Sub End Sub Olay (Event) Kavramı

Kod Kavramı Sub End Sub  Olay (Event) Kavramı Kod Kavramı Kodlar, programa ne yapmasını istediğinizi belirten deyim ve fonksiyonlardır. Visual Basic in nesneye dayalı bir programlama dili olması, kodların nesnelere bağlı olarak yazılması anlamına

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ NESNE TABANLI PROGRAMLAMA 5 482BK0078 Ankara 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

VISUAL BASIC. Not1: Ücretsiz olarak indirilip kurulabildiğinden, bundan sonraki anlatımlar Visual Basic Express Edition esas alınarak yapılacaktır.

VISUAL BASIC. Not1: Ücretsiz olarak indirilip kurulabildiğinden, bundan sonraki anlatımlar Visual Basic Express Edition esas alınarak yapılacaktır. VISUAL BASIC Visual Studio Ürünleri Microsoft firmasının ürünü olan Visual Studio, aşağıdaki paketlerden oluşmaktadır. İlk iki paket ücretlidir, üçüncü paket ilk iki pakete göre bazı kısıtlamalara sahiptir

Detaylı

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY İstatistik Bölümü Güz dönemi 2.sınıf Programlama dilleri I (Excel-access) MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın

Detaylı

VERİTABANI & VERİTABANI YÖNETİMİ

VERİTABANI & VERİTABANI YÖNETİMİ VERİ NEDİR? Dağınık bilgi kümesidir. VERİTABANI & VERİTABANI YÖNETİMİ Veri, anlamlı bir şekilde düzenlendiği zaman yararlı bilgi olur. Dr. Mehmet AKSARAYLI VERİTABANI NEDİR? Birbiri ile ilişkili veriler

Detaylı

ÜNİTE 1 VISUAL BASIC.NET E GİRİŞ

ÜNİTE 1 VISUAL BASIC.NET E GİRİŞ ÜNİTE 1 VISUAL BASIC.NET E GİRİŞ Visual Studio.NET, günümüzün en gelişmiş yazılım geliştirme ortamıdır. Visual Studio.NET kullanıcılarına, tüm yazılım geliştirme dilleri için ortak bir geliştirme platformu

Detaylı

İŞ ZEKASI. İş Zekası nedir

İŞ ZEKASI. İş Zekası nedir İŞ ZEKASI İş Zekası nedir Kurumların kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine ulaşması için alınacak kararlarda kurum yöneticilerine yardımcı olmak amacıyla, farklı kaynaklarda bulunan doğru ve yararlı kurumsal

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu. Microsoft Access Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu. Microsoft Access Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Microsoft Access Ders Notları Doç.Dr. Yaşar SARI www.yasarsari.com Aralık-2013 I İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No GİRİŞ - 1-1. VERİTABANI

Detaylı

C# ve ASP.NET DERS NOTLARI

C# ve ASP.NET DERS NOTLARI FATİH TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ C# ve ASP.NET DERS NOTLARI DERS ÖĞRETMENLERİ SEMA AYDOĞDU MUSTAFA ALTINOK HAKKI AYDIN (4062339/lnvxdb) KONYA 2010 1 C# İLE ASP.NET ASP.NET NEDİR? Asp.net Microsoft

Detaylı

2-1 Visual BASİC 6.0 PROJE TASARIM PENCERESİNE BAKIŞ. Visual BASIC 6.0 açıldığı zaman karşınıza Şekil 2.1'de görülen ekran görüntüsü gelecektir.

2-1 Visual BASİC 6.0 PROJE TASARIM PENCERESİNE BAKIŞ. Visual BASIC 6.0 açıldığı zaman karşınıza Şekil 2.1'de görülen ekran görüntüsü gelecektir. ΒÖLÜM 2 2- VISUALBASIC Visual Basic nesne tabanlı (object oriented) görsel bir programlama dilidir. Öğrenilmesi, uygulanması oldukça kolaydır. Bu nedenle üniversitemizin Endüstriyel Elektronik programında

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIM EDİTÖRÜ İLE VERİ TABANI İŞLEMLERİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

VISUAL BASIC 6.0 UYGULAMALARI

VISUAL BASIC 6.0 UYGULAMALARI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ VISUAL BASIC 6.0 UYGULAMALARI Kamil Gökhan ÜNLÜER Yrd. Doç. Dr. Şahin ÇONKUR DENİZLİ 2002 UYGULAMA 1 Klavyenin tuşlarının her

Detaylı

IP PBX ve ÇAĞRI MERKEZİ ÜRÜNLERİ SIKÇA SORULAN SORULAR(FAQ) DOKÜMANI

IP PBX ve ÇAĞRI MERKEZİ ÜRÜNLERİ SIKÇA SORULAN SORULAR(FAQ) DOKÜMANI IP PBX ve ÇAĞRI MERKEZİ ÜRÜNLERİ SIKÇA SORULAN SORULAR(FAQ) DOKÜMANI İÇİNDEKİLER Konu Başlığı 1. SSH ile sisteme bağlanmaya çalışıldığında hata alıyorum ve bağlantı kuramıyorum. 3 Sayfa No 2. Telefon üzerinden

Detaylı

Logo Connect E-fatura Kural Tanımı

Logo Connect E-fatura Kural Tanımı Logo Connect E-fatura Kural Tanımı Tarih: 16.12.2014 Her hakkı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş' ye aittir. İÇİNDEKİLER 1. E-fatura İşlemleri İçin Basit Kural Tanımları :... 4 1.1. Basit Kural Seçenekleri...

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI-I DERS NOTLARI

İNTERNET PROGRAMCILIĞI-I DERS NOTLARI İNTERNET PROGRAMCILIĞI-I DERS NOTLARI.NET (Dat Net Diye Okunur) FRAMEWORK NET Framework, Microsoft tarafından geliştirilen, açık İnternet protokolleri ve standartları üzerine kurulmuş komple bir uygulama

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUVARI- DENEY NO:3 CLIENT SERVER ORTAMINDA VERİTABANI KULLANIMI

FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUVARI- DENEY NO:3 CLIENT SERVER ORTAMINDA VERİTABANI KULLANIMI FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUVARI- DENEY NO:3 CLIENT SERVER ORTAMINDA VERİTABANI KULLANIMI Arş. Gör. Ertan BÜTÜN ÖNEMLİ: Deney föyünde deneyle ilgili genel bilgiler

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Tablo Oluşturma Adımları İlişkilendirme Sorgu Oluşturma Sorgu Sihirbazı Sorgu Tasarımı Ölçüt ve Parametre Ekleme Sıralama İşlemleri TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II Bu üniteyi

Detaylı

Access bize tablolarımıza bilgi girmek veya bu bilgileri düzenlemek için tablo, sorgu, form, modül ve makro adında araçlar sunar.

Access bize tablolarımıza bilgi girmek veya bu bilgileri düzenlemek için tablo, sorgu, form, modül ve makro adında araçlar sunar. 2. HAFTA ACCESS VERİ TABANI Veri Nedir? Bilgisayara girilen işlenmemiş (ham) bilgilere veri denir. Bilgisayarın alabildiği, işleyebildiği, sonuç üretebildiği ve saklayabildiği her şey veridir. Veriler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YÖNETİMİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YÖNETİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YÖNETİMİ ANKARA 2008 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

NETSİS UYARLANABİLİR VERİTABANI SİSTEMİ

NETSİS UYARLANABİLİR VERİTABANI SİSTEMİ SİSTEM MODÜLÜ Amaç ve Fayda Yayın Tarihi Kategori Ürün Grubu Modül Versiyon Önkoşulu Yükleme ve Gereken Dosyalar Yükleme Sonrası İşlemler Uygulama Bu doküman ile, Netsis İnsan Kaynakları Paketinin temel

Detaylı

ASP.NET NEDİR? .NET FRAMEWORK NEDİR? ASP.NET WEB UYGULAMALARI

ASP.NET NEDİR? .NET FRAMEWORK NEDİR? ASP.NET WEB UYGULAMALARI 1 2 3 ASP.NET NEDİR?.NET FRAMEWORK NEDİR?.Net Framework.Net platformunun bir dayanak noktasıdır..net Framework gücünü içerisinde barındırdığı yüzlerce sınıf (class) kütüphanesinden alır. Bize sunucu tarafında

Detaylı

DREAMWEAVER DERS NOTLARI

DREAMWEAVER DERS NOTLARI DREAMWEAVER DERS NOTLARI Yeni sayfa oluşturmak-var olan sayfayı açmak 1- Yeni sayfa oluşturmak için: Create New Seçeneğinin altındaki HTML seçilir 2- Daha önce yaptığımız çalışmalara kısa yollarından erişmek

Detaylı

BILG101 Bilgisayara Giriş

BILG101 Bilgisayara Giriş BILG101 Bilgisayara Giriş Ünite 6: Kelime İşlemciler Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü Giriş Bu ünitede, Bilgisayar ortamında

Detaylı

MAPINFO 4.0, 4.1 4.12 versiyonları için

MAPINFO 4.0, 4.1 4.12 versiyonları için MAPINFO 4.0, 4.1 4.12 versiyonları için 1. BÖLÜM: İLK AÇILIŞ MapInfo çalıştırıldığında ilk önce Quick Start menüsü görüntülenir. Menüde dört seçenek vardır. - RESTORE PREVIOUS SESSION: En Son Çalışılan

Detaylı

WEB TASARIMI DREAMWEAVER. Hazırlayan: Öğr. Grv. Mahmut KANTAR

WEB TASARIMI DREAMWEAVER. Hazırlayan: Öğr. Grv. Mahmut KANTAR WEB TASARIMI DREAMWEAVER Hazırlayan: Öğr. Grv. Mahmut KANTAR 1 İÇİNDEKİLER 1. WEB... 4 1.1. WWW nedir?... 4 1.2. HTML nedir?... 4 1.3. Web Sayfası nedir?... 4 1.4 Web sitesi nedir?... 4 1.5. Web tasarımı

Detaylı

Uygulama: Expression Web kurulumu. 1. Kuruluma Başlama.

Uygulama: Expression Web kurulumu. 1. Kuruluma Başlama. 1. MS Expression Web nedir? Microsoft Expression Web, Web tasarımcıları ve yazılımcılarının Web sayfaları oluşturmaları için profesyonel bir tasarım aracıdır. Expression Web, Microsoft tarafından geliştirilen

Detaylı

BÖLÜM 09. Teknik Resim Görünüşleri

BÖLÜM 09. Teknik Resim Görünüşleri BÖLÜM 09 Teknik Resim Görünüşleri Autodesk Inventor 2008 Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu SAYISAL GRAFİK Giriş Parçanın modellenmesinden sonra, imalat resimlerini Autodesk Inventor ile alabilirsiniz. İstenen

Detaylı

Dengeleme Yazılımı Kullanım Klavuzu

Dengeleme Yazılımı Kullanım Klavuzu Dengeleme Yazılımı Kullanım Klavuzu Rev: 1 1 İÇİNDEKİLER Başlangıç 3 Program kurulumları 4 TopconTools modülleri 8 Ana ekran ve menü ekranı, durum çubuğu 10 Yeni iş dosyası oluşturulması, var olan iş dosyasının

Detaylı

1 Onay Modülü Nedir?... 4. 2 Organizasyon Tanımlama... 4

1 Onay Modülü Nedir?... 4. 2 Organizasyon Tanımlama... 4 İçindekiler 1 Onay Modülü Nedir?... 4 2 Organizasyon Tanımlama... 4 2.1 Organizasyon Ekleme... 4 2.2 Şirket Ekleme... 5 2.3 Kullanıcı Ekleme... 6 2.4 İş Akışında Kullanılacak Olan Grup (Birim) ların Tanımlanması...

Detaylı