Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 Deðerli Meslektaþlarým, Günümüzde kanser, ölüm nedenleri arasýnda kalp hastalýklarýndan sonra ikinci sýrada gelmektedir. Öngörülere göre içerisinde bulunduðumuz bu yýlda da A.B.D. de erkeklerde prostat, kadýnlarda ise meme kanserinden sonra en sýk görülen kanser, akciðer kanseri olacaktýr. Türkiye de akciðer kanseri erkeklerde %35 oraný ile en sýk görülen, kadýnlarda ise %6 oraný ile beþinci sýrada yer alan kanserdir. Ülkemizde yýlda en azýndan kiþiye akciðer kanseri tanýsý konmakta ve yaklaþýk kiþi bu hastalýk nedeni ile hayatýný kaybetmektedir. Bu kadar karmaþýk ve bilinmeyenli bir hastalýkla tek bir týp disiplininin baþa çýkmasý artýk imkansýzlaþmýþtýr. Önleme, taný ve tedavide temel týp bilimleri araþtýrmalarý yoðunlaþarak ön plana çýkmakta, disiplinler arasý çok yakýn bir bilimsel iþbirliði gerekmektedir. Bu temel amaçla Mayýs 2003 de kurulan derneðimiz bu güne kadar multidisipliner anlayýþýn en güzel örneklerini vermiþtir ve bundan sonra da verecektir. Oldukça kýsýtlý koþullarýmýza karþýn, günümüze kadar geçen kýsa zaman dilimi içerisinde iki Ulusal Akciðer Kanseri Kongresi, biri uluslararasý sekiz sempozyum düzenlenmiþtir. Geçen yýl baþlatýlan Ankara, Ýstanbul ve Ýzmir aylýk þehir toplantýlarý da büyük bir ilgi ve katýlýmla devam etmektedir. Bu yýl 5-9 Kasým 2008 tarihlerinde Ýzmir Swissotel Grand Efes de yapýlacak olan III. Ulusal Akciðer Kanseri Kongremizde yoðunlaþtýrýlmýþ bir bilimsel programla, akciðer kanseri ile ilgili yeni bilgi ve yenilikleri gözden geçirecek, ülkemizde yapýlan çalýþmalarý da ön plana çýkartarak tartýþacaðýz. Ayrýca 5 Kasým 2008 de tümü konusunda uzman yabancý konuþmacýlarýn katýlýmý ile bir günlük Akciðer Kanseri Cerrahisi kursumuz düzenlenecektir. III. Ulusal Akciðer Kanseri Kongresi ne tüm disiplinlerden konu ile ilgilenen meslektaþlarýmýzýn hepsinin aktif katýlýmýný bekler, yönetim kurulu ve kendim adýma katýlýmcýlara teþekkür ederim. Saygýlarýmla, Prof. Dr. Fadýl Akyol Türk Akciðer Kanseri Derneði ve Kongre Baþkaný 5-9 Kasým 2008 Swissôtel Grand Efes, ÝZMÝR

3 KONGRE BAÞKANI Fadýl AKYOL BAÞKAN YARDIMCISI Nezih ÖZDEMÝR SEKRETER Aydýn ÞANLI MALÝ SEKRETER Serdar ÖZKÖK DÜZENLEME KURULU Atila AKKOÇLU Erdem GÖKER Meral GÜLHAN Nil MOLÝNAS MANDEL Yavuz ÖZORAN BÝLÝMSEL SEKRETERYA Aydýn Þanlý Dokuz Eylül Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs Cerrahi A. D. Balçova - Ýzmir Tel: 0 (232) Faks: 0 (232) E - posta: Url: ORGANÝZASYON SEKRETERYASI SERENAS Turizm Kongre Organizasyon Otelcilik A.Þ. Turan Güneþ Bulvarý 5. Cadde No: Yýldýz, Çankaya - Ankara Tel: 0 (312) Faks: 0 (312) E - posta: Url: Swissôtel Grand Efes, ÝZMÝR 5-9 Kasým 2008

4 5 Kasým 2008, Çarþamba AKCÝÐER KANSERÝ CERRAHÝSÝ KURSU Kurs Baþkaný: Cengiz Gebitekin OTURUM I Baþkan: Cengiz Gebitekin 09:00-09:30 Fast tracking after video assisted thoracoscopic surgery lobectomy, segmentectomy, and pneumonectomy - Robert Joseph McKenna 09:30-10:00 Pulmonary segmentectomy by thoracotomy or thoracoscopy: reduced hospital length of stay with a minimally invasive approach - Thomas Anthony D'Amico :20 Tartýþma 10:20-11:00 OTURUM II Baþkan: Nezih Özdemir 11:00-11:30 Extended resections for lung cancer - Federico Venuta 11:30-12:00 Role of Lymph Node Dissection in Stage I NSCLC - Federico Venuta 12:00-12:20 Tartýþma 12:20-14:00 ÖÐLE YEMEÐÝ OTURUM III Baþkan: Kamil Kaynak 14:00-14:30 Low morbidity and mortality for bronchoplastic procedures with and without induction therapy - Thomas Anthony D'Amico 14:30-15:00 Surgical resection of stage IIIA and stage IIIB non-small-cell lung cancer after concurrent induction chemoradiotherapy - Robert Joseph McKenna 15:00-15:30 Operative complications and early mortality after induction therapy for lung cancer - Federico Venuta 15:30-16:00 Tartýþma 16:00-16:30 OTURUM IV Baþkan: Handan Zeren The value of frozen section in lung resections following neoadjuvant treatment for NSCLC - Cengiz Gebitekin 17:00-17:15 Tartýþma KURS SIRASINDA SÝMULTANE TERCÜME YAPILACAKTIR 5-9 Kasým 2008 Swissôtel Grand Efes, ÝZMÝR

5 BÝR BAKIÞTA PROGRAM Saat 5 Kasým Kasým Kasým Kasým 2008 Salon A Salon B Salon C 08:00 08:15 08:15 08:30 08:30 08:45 08:45 09:00 09:00 09:15 09:15 09:30 09:30 09:45 09:45 10:00 10:00 10:15 10:15 10:30 10:30 10:45 10:45 11:00 11:00 11:15 11:15 11:30 11:30 11:45 11:45 12:00 12:00 12:15 12:15 12:30 12:30 12:45 12:45 13:00 13:00 13:15 13:15 13:30 13:30 13:45 13:45 14:00 14:00 14:15 14:15 14:30 14:30 14:45 14:45 15:00 15:00 15:15 15:15 15:30 15:30 15:45 15:45 16:00 16:00 16:15 16:15 16:30 16:30 16:45 16:45 17:00 17:00 17:15 17:15 17:30 17:30 17:45 17:45 18:00 18:00 18:15 18:15 18:30 18:30 18:45 18:45 19:00 19:00 19:15 19:15 19:30 19:30 19:45 19:45 20:00 20:00 20:15 20:15 20:30 20:30 20:45 20:45 21:00 21:00 21:15 21:15 21:30 21:30 21:45 21:45 22:00 22:00 22:15 22:15 22:30 22:30 22:45 22:45 23:00 23: :15 23:30 23:30 23:45 23:45 24:00 Akciðer Kanseri Cerrahi Kursu ve Kayýt Ýþlemleri DERS 1 PANEL 1 KONFERANS 1 YUVARLAK MASA 1 UYDU SEMPOZYUMU ÖÐLE YEMEÐÝ KONFERANS 2 KONFERANS 3 KONFERANS 4 KONFERANS 5 KONFERANS 6 AÇILIÞ TÖRENÝ AÇILIÞ KOKTEYLÝ DERS 2 KONFERANS 7 PANEL 2 MÜNAZARA UYDU SEMPOZYUMU ÖÐLE YEMEÐÝ PANEL 3 YUVARLAK MASA 2 GALA YEMEÐÝ DERS 3 PANEL 4 PANEL 5 PANEL 6 PANEL 7 YUVARLAK MASA 3 ÖÐLE YEMEÐÝ PANEL 8 PANEL 9 KAPANIÞ TÖRENÝI Swissôtel Grand Efes, ÝZMÝR 5-9 Kasým 2008

6 1. GÜN - 6 Kasým 2008, Perþembe DERS 1 Kadýnlarda akciðer kanseri Oturum Baþkanlarý: Melek Erkiþi, Zafer Koçak Konuþmacý: Figen Atalay III. ULUSAL AKCÝÐER KANSERÝ KONGRESÝ PANEL 1 Tütün sorunu ve güncel durum Oturum Baþkanlarý: Tezer Kutluk, Celal Karlýkaya Sigara profilindeki deðiþimin akciðer kanseri epidemiyolojisine etkileri - Ülkü Turay Tütün kontrol programýnda son durum - Celal Karlýkaya Sigara býraktýrma - Oðuz Kýlýnç KONFERANS 1 Akciðer kanserinde yeni evreleme önerileri Oturum Baþkanlarý: Semih Halezaroðlu, Serap Hastürk Konuþmacý: Ayten Kayý Cangýr YUVARLAK MASA 1 Mediastinal hastalýðýn deðerlendirilmesi Oturum Baþkanlarý: Mustafa Yüksel, Pýnar Çelik EBUS-TBNA - Meltem Tor PET-BT - Mustafa Ünlü Ýnvaziv deðerlendirme - Bedrettin Yýldýzeli ÖÐLE YEMEÐÝ ve UYDU SEMPOZYUMU KONFERANS 2 Tümör immünolojisi ve tedavide yeni ufuklar Oturum Baþkanlarý: Erdem Göker, Müge Akmansu Konuþmacý: Emin Kansu KONFERANS 3 Küçük hücreli dýþý akciðer kanseri histopatolojik ayýrýcý tanýsýnda sorunlar ve tartýþmalý noktalar Oturum Baþkanlarý: Yavuz Özoran, Leyla Memiþ Konuþmacý: Pýnar Fýrat KONFERANS 4 Molecular staging and the selection of therapy for non small cell lung cancer Chairs: Alev Türker, Mustafa Cengiz Lecturer: Thomas A D Amico KONFERANS 5 Screening and low dose spiral CT in lung cancer Chairs: Ýsmail Savaþ, Çetin Atasoy Lecturer: James Jett KONFERANS 6 Akciðer kanserinde radyofrekans ablasyon tedavisi Oturum Baþkanlarý: Erkmen Gülhan, Ferah Ece Konuþmacý: Okan Akhan AÇILIÞ TÖRENÝ AÇILIÞ KOKTEYLÝ 5-9 Kasým 2008 Swissôtel Grand Efes, ÝZMÝR

7 2. GÜN - 7 Kasým 2008, Cuma DERS 2 Mezotelyoma tedavisinde güncel durum Oturum Baþkanlarý: Serpil Dizbay Sak, Ýrfan Taþtepe Konuþmacý: Salih Emri KONFERANS 7 Diagnostic bronchoscopy Chairs: Metin Görgüner, Onur Genç Lecturer: Ko-Pen Wang PANEL 2 Terapötik giriþimsel bronkoskopi ve brakiterapi Oturum Baþkanlarý: Sedat Altýn, Ahmet Önen Sýcak yöntemler - Ahmet Yurdakul Soðuk yöntemler - Levent Dalar Stent kullanýmý ve ülkemizde giriþimsel bronkoskopinin durumu - Turhan Ece Brakiterapi - Deniz Yalman MÜNAZARA KHDAK N2 hastalýkta postoperatif adjuvan radyoterapi gereklidir Hakem: Fadýl Akyol EVET: Serdar Özkök, Uður Selek HAYIR: Meral Gülhan, Ufuk Yýlmaz ÖÐLE YEMEÐÝ ve UYDU SEMPOZYUMU PANEL 3 Türkiye koþullarýnda akciðer kanseri tedavisi standartlarý ne olmalý? Oturum Baþkanlarý: Can Öztürk, Ýdris Yücel Cerrahi - Bülent Tunçözgür Radyoterapi - Rýza Çetingöz Sistemik tedavi - Fulden Yumuk YUVARLAK MASA 2 Seçilmiþ Sözel Bildiriler Oturum Baþkanlarý: Atila Akkoçlu, Murat Kýyýk, Serdar Özkök, Aydýn Yavuz Nil Molinas Mandel, Ahmet Demirkazýk, Þevket Kavukçu, Hakan Kutlay GALA YEMEÐÝ Swissôtel Grand Efes, ÝZMÝR 5-9 Kasým 2008

8 3. GÜN - 8 Kasým 2008, Cumartesi DERS 3 Akciðer kanseri ve tromboz Oturum Baþkanlarý: Bahar Kurt, Alpaslan Çakan Konuþmacý: Mehmet Ali Özcan PANEL 4 (SALON A) Akciðer kanserli hastada rehabilitasyon Oturum Baþkanlarý: Müzeyyen Erk, Arzu Ertürk Akciðer kanserinde pulmoner rehabilitasyon - Pýnar Ergün Moleküler nütrisyonel destek - Rüksan Çehreli Son dönem hastalýðýn yönetimi - Sevil Bavbek PANEL 5 (SALON B) Akciðer kanseri radyoterapisinde modern teknik uygulamalar Oturum Baþkanlarý: Sedat Koca, Alpaslan Mayadaðlý Konturlama ve DVH larýnýn önemi - Ayþe Nur Demiral Güncel radyoterapi teknikleri - Gökhan Özyiðit Reirradyasyon - Ufuk Abacýoðlu PANEL 6 (SALON C) Hedefe yönelik tedaviler Oturum Baþkanlarý: Haluk Onat, Gökhan Demir EGFR hedefli tedaviler - Bülent Karabulut VEGF hedefli tedaviler - Necdet Üskent PANEL 7 Akciðer kanseri 2008 ve gelecek Oturum Baþkanlarý: Ayþe Kars, Nezih Özdemir Taný - James Jett Cerrahi - Alper Toker Radyoterapi - Fazilet Dinçbaþ Sistemik tedavi - Türkkan Evrensel YUVARLAK MASA 3 Türkiye de kanser ve akciðer kanseri öyküsü Oturum Baþkanlarý: Fadýl Akyol, Atila Akkoçlu Konuþmacýlar: Nijat Bilge, Bülent Berkarda, Dinçer Fýrat, Ýlhan Vidinel, Reha Uzel, Erdoðan Yalav ÖÐLE YEMEÐÝ PANEL 8 Akciðer kanserinde destek tedavisi Oturum Baþkanlarý: Tülin Aysan, Þeref Kömürcü Anemi - Sinan Yavuz Kemik metastazlarýnýn tedavisinde bifosfonatlar - Deniz Yamaç Aðrý - Meltem Uyar Kanserli hasta ve yakýný ile iletiþim - Melek Yýlmazer PANEL 9 Timus tümörleri Oturum Baþkanlarý: Rýza Doðan, Abdurrahman Þenyiðit Patoloji - Aydanur Kargý Cerrahi - Aydýn Þanlý Radyoterapi - Bünyamin Kaplan Kemoterapi - Mustafa Özdoðan KAPANIÞ TÖRENÝ 5-9 Kasým 2008 Swissôtel Grand Efes, ÝZMÝR

9 GENEL BÝLGÝLER Kongre Yeri Swissôtel Grand Efes Kongre Tarihleri 5-9 Kasým 2008 Kongre Dili Kongre dili Türkçe dir. Yaka Kartý Tüm katýlýmcý ve refakatçilere yaka kartý verilecektir. Kongre düzeninin saðlanabilmesi için yaka kartlarýnýn kongre süresince tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde takýlmasý rica olunur. Katýlým Belgesi Tüm katýlýmcýlara katýlým belgeleri 09 Kasým 2008 tarihinde daðýtýlacaktýr. Kredilendirme Kongrenin tüm oturumlarý ve kurs Türk Tabipler Birliði Sürekli Týp Eðitimi Kredilendirme Kurulu tarafýndan kredilendirilecektir. Ýzinler Kongre katýlýmý için kurumlara verilmek üzere talep edilecek olan kongre davet yazýlarý Kongre Sekreterliði aracýlýðý ile isteyen katýlýmcýlara gönderilecektir. Ayný kurumdan fazla sayýda katýlým olmasý durumunda merkezi izin yazýsý yazýlacaktýr. Bu tür davet yazýlarý sadece izin amacý ile kullanýlabilir. Bu tür davet mektubu sahibi misafirlerin kayýt ve konaklama ücretleri kendilerine aittir. Önemli Tarihler Ýndirimli konaklama ücreti tarihi : 1 Eylül 2008 Ýndirimli kayýt ücreti tarihi : 1 Eylül 2008 Bildiri son gönderim tarihi : 15 Eylül 2008 Kayýt ve Danýþma Masalarý Swissôtel Grand Efes de kayýt ve danýþma masasý 4 Kasým 2008 tarihinden itibaren çalýþmaya baþlayacaktýr. Kayýt masasý 4 9 Kasým 2008 tarihlerinde açýk kalacaktýr. - Misafirlerimiz SERENAS TURÝZM çalýþanlarý tarafýndan karþýlanacaktýr. Ýptal Þartlarý Kayýt ve konaklama ücretlerinin; 4 Aðustos 2008 tarihine kadar bildirildiði takdirde tamamý iade edilir. 4 Aðustos 2008 tarihinden sonra bildirildiði takdirde %50 si iade edilir. 1 Eylül 2008 tarihinden sonra bildirildiði takdirde iade yapýlmaz. - Tüm iadeler kongre sonrasýnda yapýlacaktýr. Swissôtel Grand Efes, ÝZMÝR 5-9 Kasým 2008

10 BÝLDÝRÝ GÖNDERÝMÝ 1. Kongrede sunumlar sözel veya poster bildirileri þeklinde yapýlacaktýr. 2. Jüri tarafýndan seçilen en iyi sözel ve poster bildiriye TAKD ödülleri verilecektir. 3. Sözel ve sözel veya poster þeklinde gönderilen bildirilerden jüri tarafýndan seçilenleri Yuvarlak Masa Oturumunda bildiri sahibi tarafýndan 6 Slayt - 5 dakikayý aþmayacak biçimde sunulacak ve daha sonra genel tartýþmaya açýlacaktýr. 4. Posterler bildirilecek tarih ve stand numarasýnda sergilenecektir. 5. Sunulan sözel, poster ve sunulmayan diðer bildirilerin özetleri kongre kitabýnda yayýnlanacaktýr. Bildiri Gönderme Koþullarý 1. Bildirilerin adresi üzerinden gönderilmesi kongrenin tek geçerli bildiri gönderim þeklidir. Sistemden baðýmsýz olarak veya posta yoluyla bildiri gönderilmesi mümkün deðildir. Elektronik sistem ilan edilen tarihte kapatýlacaktýr. 2. Bildiriler deðerlendirilmek için sözel, poster, sözel veya poster olmak üzere üç þekilde gönderilebilecektir. Sözel veya poster olarak gönderildiðinde, sözel - poster seçimini jüri yapacaktýr. 3. Bildiriler için en uygun konu kategorisi verilen listeden iþaretlenecektir. 4. Son bildiri gönderme tarihi 15 Eylül 2008 dir. Bildiri Özeti Yazým Kurallarý 1. Sistemde bildiri özeti yazýmý için ayrýlan alan 3000 karakter ile sýnýrlandýrýlmýþtýr. Sistem bu alana 3000 karakterden daha fazla yazý yazmanýza izin vermeyecektir. 2. Bildiri göndermede kullanacaðýnýz yazý karakteri sistem tarafýndan otomatik olarak tüm bildiriler için standartlandýrýlmýþ olup farklý yazý karakteri kullanmak mümkün deðildir. 3. Baþlýk çalýþmanýn içeriðini açýklar tarzda olmalýdýr. Bildiri özeti baþlýðýnda Ph ya da NaCI gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiði kelimeler dýþýndaki tüm sözcükler büyük harf ile yazýlmalýdýr. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararasý birimler dýþýnda, kýsaltmanýn ilk kullanýldýðý yerde ardýndan bir parantez açarak tam açýlýmý yazýlmalýdýr. 4. Bildiride amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç kýsmý olmalýdýr. 5. Bildirinizi nasýl sunmak istediðinizi sistemden iþaretleyiniz. 6. Bildiriniz için en uygun konu kategorilerinden birini sistemden iþaretleyiniz. 7. Bildiri gönderirken en son basamakta ekrana bildir önizlemesi gelir. Eðer onaylýyorsanýz sonlandýr butonuna basarak bildirinizi tamamlayýnýz. Konu Kategorileri 1. Göðüs Cerrahisi 2. Radyasyon Onkolojisi 3. Medikal Onkoloji 4. Göðüs Hastalýklarý 5. Patoloji Radyoloji - Nükleer Týp 6. Diðer Son Gönderim Tarihi 15 Eylül 2008 Geri Bildirim Bildirilerin kabul edilip edilmediði gönderilen e-posta adresine bildirilecektir. Posterler Posterler 70 cm eninde 90 cm boyunda ve en az 1 metre mesafeden okunabilecek þekilde hazýrlanmalýdýr. Posterler organizasyon komitesince bildirilecek tarih ve stand numarasýnda sergilenecektir. Posterler sergilenecek tarihte belirtilen saatler arasýnda asýlacak ve yine belirtilen saatler arasýnda indirilecektir. Bu saatlerde indirilmeyen posterler için organizasyon komitesi sorumluluk kabul etmeyecektir. Seçilmiþ Sözel Bildiriler Seçilmiþ sözel bildiriler için 5 dakikayý aþmayacak þekilde baþlýk dahil en fazla 6 slayt hazýrlanmalýdýr. Slayt programý olarak PC uyumlu Windows Office uygulamalarý kullanýlmalýdýr. 5-9 Kasým 2008 Swissôtel Grand Efes, ÝZMÝR

11 KONGRE KAYIT 1 Eylül 2008 Öncesi 1 Eylül 2008 Sonrasý Üye Olan Üye Olmayan Üye Olan Üye Olmayan Uzman Asistan Günlük Kayýt Refakatçi KURS KAYIT 1 Eylül 2008 Öncesi 1 Eylül 2008 Sonrasý Üye Olan Üye Olmayan Üye Olan Üye Olmayan Kurs Kayýt Konaklama ve kayýt ücretleri yatýrýlýrken katýlýmcýnýn isminin ve dernek üyeliði olan katýlýmcýlarýn Türk Akciðer Kanseri Derneði üyesi olduðunun belirtilmesi rica olunur. - Kongre ve kurs kaydýný birlikte yaptýran hekimler için 50 Euro indirim yapýlacaktýr. - Kayýt ücretlerine KDV dahil deðildir. KONAKLAMA Swissôtel Grand Efes ***** Tek kiþilik oda 1 Eylül 2008 Öncesi 1 Eylül 2008 Sonrasý Çift kiþilik odada kiþibaþý Tek kiþilik oda Çift kiþilik odada kiþibaþý 4 GECE PAKET GECE (Kurs Konaklama) Konaklama paket fiyatlarý 5 Kasým 2008 giriþ, 9 Kasým 2008 çýkýþ olmak üzere 4 gece oda kahvaltý, kurs konaklama fiyatlarý 1 gece oda-kahvaltý konaklama içermekte olup, KDV dahil deðildir. TRANSFER Transferlerini SERENAS Turizm e bildirilmiþ tüm katýlýmcýlarýn, transferleri gidiþ dönüþ (havaalaný otel havaalaný) 50 EURO + KDV karþýlýðýnda yapýlacaktýr. Özel transferleriniz için lütfen SERENAS Turizm ile irtibata geçiniz. Uçak deðiþikliklerinizi yazýlý olarak 48 saat önceden bildirmeniz durumunda transfer deðiþikliðiniz dikkate alýnacaktýr. - Transfer ücretlerine KDV dahil deðildir. HESAP NUMARALARI (Kayýt - Konaklama - Transfer) Serenas Turizm Kongre Organizasyon Otelcilik A.Þ. Garanti Bankasý Ankara Çankaya Þubesi AKCIGER KANSER YTL hesap no : AKCIGER KANSER YTL iban no : TR AKCIGER KANSER EUR hesap no : AKCIGER KANSER EUR iban no : TR Swissôtel Grand Efes, ÝZMÝR 5-9 Kasým 2008

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Kongre içeriği sizlerden gelen geri bildirimlerle şekillenecektir. Bu amaçla gönderilen anketlere vereceğiniz yanıtlar bizim için çok önemlidir.

Kongre içeriği sizlerden gelen geri bildirimlerle şekillenecektir. Bu amaçla gönderilen anketlere vereceğiniz yanıtlar bizim için çok önemlidir. Türk Radyasyon Onkolojisi Derneğimiz 18 yaşına girmiş olup bu önemli yaş döneminde rüştünü ispat etmiş ve emin adımlarla ilerlemeye devam etmektedir. Her 2 yılda bir düzenlenen Ulusal Kongremiz bilimsel

Detaylı

Sayın Meslektaşlarımız,

Sayın Meslektaşlarımız, Sayın Meslektaşlarımız, 2006 yılında kurulan üniversitemizin onkoloji alanında multidisipliner yaklaşımları güçlendirmek için Group Florence Nightingale ile işbirliği içinde başlattığı yıllık bilimsel

Detaylı

V. ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ

V. ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ V. ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ 23-26 Şubat 2012 İstanbul The Ritz - Carlton Hotel V. ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ 23-26 Şubat 2012 İstanbul, The Ritz - Carlton Hotel Değerli Meslektaşlarım, Türk

Detaylı

IV. ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ 10-14 Kasım 2010, Belek - ANTALYA. akciğer kanseri ile ilgili son gelişmeleri meslektaşlarına aktarmaktadır.

IV. ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ 10-14 Kasım 2010, Belek - ANTALYA. akciğer kanseri ile ilgili son gelişmeleri meslektaşlarına aktarmaktadır. Değerli Meslektaşlarım, Ülkemizde akciğer kanserinin görülme sıklığı her yıl hızla artmakta ve kanser ölümü nedenlerinde üst sıralarda yer almaktadır. Erkeklerde en sık görülen kanser tipi olup, kadınlarda

Detaylı

DEDEMAN ANTAKYA Deðerli meslektaþlarýmýz, Uzun zamandýr gerçekleþtirmeyi arzuladýðýmýz ilk bilimsel kongre etkinliðimizi hayata geçirmenin heyecaný içerisindeyiz. Hoþgörünün ve çok kültürlülüðe iliþkin

Detaylı

Kýymetli Arkadaþlarým, Bu duyuruda programýn biraz daha þekillendiðini göreceksiniz. Sizleri önceden bilgilendirdiðimiz gibi kongremiz klasik literatür tanýtýcý paneller yerine hergün çeþitli endikasyonlarda,

Detaylı

Þubat 2009 Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Ankara FEBRÝL NÖTROPENÝ MEZUNÝYET SONRASI EÐÝTÝM KURSU www.febrilnotropeni.net www.febrilnotropeni.net FEBRÝL NÖTROPENÝ MEZUNÝYET SONRASI EÐÝTÝM KURSU Deðerli

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþlarýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin birlikte çalýþmasýný gerektirmektedir. Ürogenital

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþlarýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin birlikte çalýþmasýný gerektirmektedir. Ürogenital

Detaylı

Değerli Meslektaşlarımız,

Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Meslektaşlarımız, Üroonkoloji ve Tıbbi Biyoloji ve Genetik Dernekleri tarafından ilk kez düzenlenen I. Moleküler Üroloji Toplantısı na sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve onur duymaktayız.

Detaylı

Sevgili Meslektaşlarımız,

Sevgili Meslektaşlarımız, Sevgili Meslektaşlarımız, Sizleri Türk Üroloji Ailesinin en büyük mesleki ve bilimsel platformu olan 11. Üroonkoloji Kongresi ne davet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm ürolog meslektaşlarımızın özlemle

Detaylı

ONKOLOJİ 2010 ONKOLOJİ 2010 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ SEMPOZYUMU. 26-27 Kasım 2010 Bilkent Otel - Ankara

ONKOLOJİ 2010 ONKOLOJİ 2010 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ SEMPOZYUMU. 26-27 Kasım 2010 Bilkent Otel - Ankara ONKOLOJİ 2010 6. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ SEMPOZYUMU 26-27 Kasım 2010 Bilkent Otel - Ankara Değerli Konuklarımız, 1982 yılında kurulan Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü ülkemizin

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSER ENSTİTÜSÜ SEMPOZYUMU. Düzenleyen Kuruluş

Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSER ENSTİTÜSÜ SEMPOZYUMU. Düzenleyen Kuruluş Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü ONKOLOJİ 2013 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 9. KANSER ENSTİTÜSÜ SEMPOZYUMU 29-30 Kasım 2013 Crowne Plaza Ankara www.onkoloji2013.org Düzenleyen Kuruluş Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

www.bilimonkoloji2014.org

www.bilimonkoloji2014.org www.bilimonkoloji2014.org Değerli Meslektaşlarımız, Üniversitemizin gelenekselleşmiş olan Onkoloji Günlerinin altıncısı şimdiye kadar olanlardan farklı olarak bu yıl 5-7 Aralık 2014 tarihleri arasında

Detaylı

6. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu na Davet,

6. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu na Davet, 6. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu na Davet, Febril Nötropeni Derneği tarafından düzenlenecek olan 6. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 21 22 Nisan 2012 tarihleri arasında İstanbul Green Park

Detaylı

ONUR KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Çocukluktan eriþkinliðe geçiþ dönemi olan Adolesan dönemi, karþýlaþýlan sorunlarý ve yaklaþýmlarý ile üzerinde çalýþýlmayý hak etmektedir. Ýki yýl önce düzenlediðimiz

Detaylı

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız,

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız, DAVET Değerli Meslektaşlarımız, Sizleri Multidisipliner Onkoloji Derneği (MDO) tarafından 2-4 Ekim 2015 tarihleri arasında Radisson Blu Otel Şişli de gerçekleştirilecek olan 1. Multidisipliner Onkoloji

Detaylı

Organizasyon Sekreterya

Organizasyon Sekreterya Organizasyon Sekreterya Turan Güneþ Bulvarý 571. Cadde 576. Sokak No:28 06550 Oran // Ankara Tel: 0312. 491 88 88 Faks: 0312. 491 99 89 e-mail: valor@valor.com.tr Deðerli Meslektaþlarým, 25-27 Ekim 2010

Detaylı

uicc global cancer control Uluslararasý Kanser Savaþ Örgütü nün (UICC) Himayelerinde 4.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR KONGRESÝ 03-04 Nisan 2009 Dedeman Otel, Ankara www.turkkanser.org.tr 4.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Nükleer Týp Derneði Yönetim Kurulu olarak 3. PET-BT sempozyumunu, 12-15 Kasým 2009 tarihleri arasýnda Erzurum da yapmaya karar vermiþ bulunuyoruz. Tüm dünyada olduðu gibi

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

uicc global cancer control Uluslararasý Kanser Savaþ Örgütü nün (UICC) Himayelerinde 5.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR KONGRESÝ 1-2 Nisan 2010 Ramada Plaza, Ankara www.turkkanser.org.tr 5.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR

Detaylı

Klinik araştırmaların son on yılda geçirdiği aşamalar, bu alanda eğitilmiş işgücünde artış,

Klinik araştırmaların son on yılda geçirdiği aşamalar, bu alanda eğitilmiş işgücünde artış, Değerli Yetkililer, Klinik araştırmaların son on yılda geçirdiği aşamalar, bu alanda eğitilmiş işgücünde artış, hızla değişen mevzuatlar ve Türkiye nin yeni parlayan ülkeler arasında olması bu konuda bir

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Derneðimizin iki yýlda bir düzenlediði Hastane Kongresi 10-13 Nisan 2008 tarihlerinde Antalya da yapýlacak. Bireysel ve kurumsal olarak katýlýmcýlarýmýzdan gelen yoðun talep üzerine

Detaylı

KORELATİF GÖRÜNTÜLEME SEMPOZYUMU

KORELATİF GÖRÜNTÜLEME SEMPOZYUMU KORELATİF GÖRÜNTÜLEME SEMPOZYUMU Toraks ve Akciğer Maligniteleri 7-8 ARALIK 2012 Congresium International Convention & Exhibition Centre, ANKARA KORELATİF GÖRÜNTÜLEME SEMPOZYUMU Toraks ve Akciğer Maligniteleri

Detaylı

10. Üroonkoloji Kongresi

10. Üroonkoloji Kongresi 10. Üroonkoloji Kongresi 26-30 Ekim 2011 www.uroonkolojikongresi.org Cornelia Diamond Resort, Belek - Antalya ÜROONKOLOJİ DERNEĞİ - 1999 1. Duyuru Sevgili Meslektaşlarımız, 10. Üroonkoloji Kongresi Türk

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

DAVET BİLİMSEL PROGRAM 9 KASIM 2013. Değerli Meslektaşımız, Açılış Dr. Ali Rıza Uysal 09:00-09:15

DAVET BİLİMSEL PROGRAM 9 KASIM 2013. Değerli Meslektaşımız, Açılış Dr. Ali Rıza Uysal 09:00-09:15 DAVET DAVET Değerli Meslektaşımız, Sizi, 09 10 Kasım 2013 tarihlerinde Ankara da yapacağımız 9. Hipofiz Sempozyumu na bekliyoruz. Katılımınız ve katkınız, Türkiye de hipofiz hastalıklarının tanısı ve tedavisi

Detaylı

KONGRESİ, (3 4 NİSAN 2009)

KONGRESİ, (3 4 NİSAN 2009) 4. ULUSAL KANSERLİ HASTALAR KONGRESİ, (3 4 NİSAN 2009) uicc global cancer control Uluslararasý Kanser Savaþ Örgütü nün (UICC) Himayelerinde 4.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR KONGRESÝ Sn. Prof.Dr.Murat Tuncer,

Detaylı

19-23 Ekim 2011 Titanic De Luxe Hotel Antalya

19-23 Ekim 2011 Titanic De Luxe Hotel Antalya ULUSAL ONKOLOJİK ARAŞTIRMALAR 7ÇALIŞTAYI 19-23 Ekim 2011 Titanic De Luxe Hotel Antalya Son Duyuru w w w. t o g d. n e t 2 Değerli Meslektaşlarım, Türk Onkoloji Grubu nun (TOG) 7. Onkolojik Araştırmalar

Detaylı

KURULLAR. Sempozyum Baþkaný Doç. Dr. Merih BAYKARA. Sempozyum Genel Sekreteri Diþhekimi Nihat KÖKSAL. Sempozyum Saymaný Diþhekimi Dolunay HAMAMÝZADE

KURULLAR. Sempozyum Baþkaný Doç. Dr. Merih BAYKARA. Sempozyum Genel Sekreteri Diþhekimi Nihat KÖKSAL. Sempozyum Saymaný Diþhekimi Dolunay HAMAMÝZADE KURULLAR Sempozyum Baþkaný Doç. Dr. Merih BAYKARA Sempozyum Genel Sekreteri Diþhekimi Nihat KÖKSAL Sempozyum Saymaný Diþhekimi Dolunay HAMAMÝZADE Organizasyon Komitesi Bilimsel Komite Diþhekimi Yaþar BERBEROÐLU

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Türk Hastane Ýnfeksiyonlarý ve Kontrolü Derneði' nin 16-19 Nisan 2009 tarihleri arasýnda Sivas 'ta düzenleyeceði 5. Eðitim Programý' nda sizleri de aramýzda görmekten mutluluk duyacaðýz.

Detaylı

Önsöz. ULUSAL TORAKS MALİGNİTELERİ KONGRESİ 10-13 Mayıs 2012. www.utmk.org. Değerli Meslektaşlarımız,

Önsöz. ULUSAL TORAKS MALİGNİTELERİ KONGRESİ 10-13 Mayıs 2012. www.utmk.org. Değerli Meslektaşlarımız, Önsöz Değerli Meslektaşlarımız, Bildiğiniz gibi, akciğer kanseri, dünyada ve Türkiye de en çok ölüme neden olan kanserdir. Mezotelyoma ise, Türkiye de dünyanın geri kalanına göre çok daha fazla görülen

Detaylı

Davet. Değerli Meslektaşlarım,

Davet. Değerli Meslektaşlarım, Davet Değerli Meslektaşlarım, 6-8 Şubat 2015 tarihleri arasında, %100 pratik kongremizin dördüncüsü Kıbrıs ta gerçekleşecektir. Günlük pratik uygulamaların ele alınacağı kongremizde kardiyovasküler hastalıkların

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

OLGULARLA PET/BT KURSU

OLGULARLA PET/BT KURSU OLGULARLA PET/BT KURSU Sevgili meslektaşlarımız, Türkiye Nükleer Tıp Derneği Onkoloji Çalışma Grubu olarak, sizleri, 22-25 Mayıs 2014 tarihinde İzmir Seferihisar Doğanbey de bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

REKLAM DUYURU ORGANÝZASYON SEKRETERYASI

REKLAM DUYURU ORGANÝZASYON SEKRETERYASI REKLAM ORGANÝZASYON SEKRETERYASI KONGREorganizasyonlarý Turan Güneþ Bulvarý 15. Cad. 70. Sk. No:28 06550 Oran, Ankara Tel: 312. 491 88 88 Fax:312. 491 99 89 valor@valor.com.tr DUYURU Deðerli Meslektaþlarýmýz,

Detaylı

Febril Nötropeni Derneği Yönetim Kurulu, Sayın Meslekdaşlarımız,

Febril Nötropeni Derneği Yönetim Kurulu, Sayın Meslekdaşlarımız, Sayın Meslekdaşlarımız, 1995 yılından bu yana her iki yılda bir yapılan Febril Nötropeni Simpozyumları nın 8.sini bu yıl 21-24 Şubat 2008 tarihleri arasında Ankara Sheraton Kongre Merkezi nde düzenliyoruz.

Detaylı

ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ

ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ 10. YIL ONURUNA ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ 14-17 Mart 2013 Perissia Otel, Kapadokya 2.duyuru DAVET Değerli Meslektaşlarımız, Günümüzde, kanserin tanısı, tedavisi, destek tedaviler ve palyatif bakım

Detaylı

Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu

Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu Kalp Yetersizliði Çalýþma Grubu Akut Kalp Yetersizliði ve World Park Hotel Ýstanbul Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný 34384 Ýstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

4. KARADENİZ ONKOLOJİ SEMPOZYUMU

4. KARADENİZ ONKOLOJİ SEMPOZYUMU TRAB ZO N 4. KARADENİZ ONKOLOJİ SEMPOZYUMU 29 Eylül 1 Ekim 2017 Grand Zorlu Otel, Trabzon www.karadenizonkolojisempozyumu.org SEMPOZYUMA DAVET Değerli Meslektaşlarımız, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp

Detaylı

Fotoğraf: Prof. Dr. Ayla San

Fotoğraf: Prof. Dr. Ayla San Fotoğraf: Prof. Dr. Ayla San DAVET YAZISI Değerli Meslektaşlarım; 26-29 Nisan 2012 tarihleri arasında V. Ülkemizde Diyalizde Kalite Kongresi Bafra-Kıbrıs ta başarılı bir şekilde gerçekleşmiş olup unutulmaz

Detaylı

Multidisipliner Onkoloji Günleri

Multidisipliner Onkoloji Günleri Multidisipliner Onkoloji Günleri 10-11 Kasım 2017 Swissôtel Bosphorus, Istanbul Ilk Duyuru www.multidisiplineronkolojidernegi.com SEMPOZYUMA DAVET Değerli Meslektaşlarımız, Sizleri, Multidisipliner Onkoloji

Detaylı

Kongrenin başarılı olmasında en önemli faktör sizin değerli katılımınız olacaktır.

Kongrenin başarılı olmasında en önemli faktör sizin değerli katılımınız olacaktır. Değerli Meslektaşlarım, Önümüzdeki yıl Akdeniz Üniversitesi Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalımız ve Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği işbirliği ile düzenleyeceğimiz yirmibirinci UPEK hazırlıklarımızı

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Ayrıca son yıllarda giderek artan şekilde kullanılan PET-BT görüntülemenin Radyoterapi simülasyonunda kullanılmasından da toplantıda bahsedilecektir.

Ayrıca son yıllarda giderek artan şekilde kullanılan PET-BT görüntülemenin Radyoterapi simülasyonunda kullanılmasından da toplantıda bahsedilecektir. DUYURU Değerli Meslektaşlarımız, Tüm dünya ile beraber ülkemizdeki PET-BT cihazlarında ve moleküler görüntüleme yapılan hasta sayısında da çok hızlı bir artış meydana gelmiştir. Son 2 yıl içinde PET-BT

Detaylı

Değerli Meslektaşlarımız,

Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Meslektaşlarımız, Üroonkoloji ve Tıbbi Biyoloji ve Genetik Dernekleri tarafından ilk kez düzenlenen I. Moleküler Üroloji Toplantısı na sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve onur duymaktayız.

Detaylı

7. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi

7. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi www.cocuksolunum2016.org Uygulamalı Pediatrik Fleksibl Bronkoskopi Kursu 30 Mart 02 Nisan 2016 RIXOS DOWNTOWN ANTALYA 1 DAVET YAZISI Sayın meslektaşlarımız, Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kistik Fibrozis

Detaylı

Türkiye Nükleer Tıp Derneği. 41. yıl. Nükleer Tıp Sempozyumu Kasım Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi Bursa

Türkiye Nükleer Tıp Derneği. 41. yıl. Nükleer Tıp Sempozyumu Kasım Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi Bursa Sempozyumu Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi Bursa Sempozyumu Saygıdeğer Meslektaşlarım; Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen 2016 Kış Sempozyumu tarihlerinde Bursa da Uludağ Üniversitesi

Detaylı

3. Periferik Girişim Kursu 27-28 Kasım 2014 Marriott Şişli İstanbul

3. Periferik Girişim Kursu 27-28 Kasım 2014 Marriott Şişli İstanbul 3. Periferik Nish A Blok Kat:8 No: 47-48 Çobançeşme Sanayi Cad. 11, Yenibosna, Bahçelievler 34196 - Türkiye T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr 3. Periferik TÜRK KARDİYOLOJİ

Detaylı

Yıllık Bilimsel Toplantısı 03 EKİM 2015 Rixos Grand Otel, Ankara

Yıllık Bilimsel Toplantısı 03 EKİM 2015 Rixos Grand Otel, Ankara DUYURU Değerli Meslektaşlarımız olarak 3 Ekim 2015 de Ankara Rixos Otel de bir gün sürecek bir toplantı düzenliyoruz. Daha önceki yıllarda da düzenlediğimiz benzer toplantılara hem Radyoloji camiasından,

Detaylı

Sevgili Meslektaşlarım, Türkiye Romatoloji Derneği. Dr. Sedat Kiraz Kongre Başkanı

Sevgili Meslektaşlarım, Türkiye Romatoloji Derneği. Dr. Sedat Kiraz Kongre Başkanı Sevgili Meslektaşlarım, Ülkemiz Romatolojisinin 16. yıllık randevusunu Cumhuriyet imizin ilanının yıldönümüne gelen tarihlerde Antalya - Belek te gerçekleştireceğiz. Ulusal Kongremizde bu yıl da konusunda

Detaylı

TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ. 11-15 Mayıs 2016 Kaya Palazzo Kongre Merkezi Belek, Antalya BİRİNCİ DUYURU. www.ekmud2016.org www.ekmud.org.

TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ. 11-15 Mayıs 2016 Kaya Palazzo Kongre Merkezi Belek, Antalya BİRİNCİ DUYURU. www.ekmud2016.org www.ekmud.org. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ 11-15 Mayıs 2016 Kaya Palazzo Kongre Merkezi Belek, Antalya BİRİNCİ DUYURU www.ekmud2016.org www.ekmud.org.tr GENEL BİLGİLER Değerli Meslektaşlarımız, Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný, 34384 Ýstanbul Tel: 0212 221 17 30/38 Fax: 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr Baþkan Gelecek Baþkan Baþkan Yardýmcýsý Genel Sekreter

Detaylı

Davet. Deðerli Meslektaþlarýmýz,

Davet. Deðerli Meslektaþlarýmýz, Davet Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye de tüm geriatri camiasýný içinde barýndýran Akademik Geriatri Derneði nin bir aktivitesi olarak 29-31 Ekim 2010 tarihlerinde Çeþme Radisson Blu Otel de 1. Yaþlýlýkta

Detaylı

Deðerli meslekdaþlarýmýz, Sizleri Febril Nötropeni Derneði tarafýndan 20-22 Þubat 2009 tarihleri arasýnda Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi nde düzenlenecek 5. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrasý

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı

DUYURU. 10. Ege Dermatoloji Günleri ne ait sunumlar kongre websitemizde yayınlanmıştır. İzlemek için websitemizi ziyaret ediniz.

DUYURU. 10. Ege Dermatoloji Günleri ne ait sunumlar kongre websitemizde yayınlanmıştır. İzlemek için websitemizi ziyaret ediniz. DUYURU 10. Ege Dermatoloji Günleri ne ait sunumlar kongre websitemizde yayınlanmıştır. İzlemek için websitemizi ziyaret ediniz. www.egedermatoloji2016.org Webcast/10.Ege Dermatoloji Günleri Sayın Meslektaşlarımız,

Detaylı

ANADOLU BÖBREK VAKFI SAÐLIK, EÐÝTÝM, ARAÞTIRMA MERKEZÝ Ülkemizde Dünden Bugüne Diyalizde Kalite Foto raf-tasarým Prof. Dr. Ayla San IV. KALÝTE KONGRESÝ - 2. DUYURU 28-30 Nisan 2011 Bilkent Otel, Ankara

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

Sevgili Meslektaşlarımız,

Sevgili Meslektaşlarımız, Sevgili Meslektaşlarımız, Sizleri, 30 Nisan - 3 Mayıs 2015 tarihleri arasında Antalya Papillon Aysha Otelde, yapılacak olan 14. Rejyonel Anestezi Kongresi ne davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. İki

Detaylı

Birincilik ödülü TL İkincilik ödülü TL Üçüncülük ödülü TL

Birincilik ödülü TL İkincilik ödülü TL Üçüncülük ödülü TL Pr eri tur, kupunk A, i p a r e Hipnot ji, Fitoterapi olo Refleks Ödüll oje Birincilik ödülü 3.000 TL İkincilik ödülü 2.000 TL Üçüncülük ödülü 1.000 TL Değerli meslektaşlarımız, DAVET Türk Onkoloji Grubu

Detaylı

Dr. Ersin Arslan KINIYORUZ

Dr. Ersin Arslan KINIYORUZ Dr. Ersin Arslan KINIYORUZ .Dokuz Eylül Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Ege Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.Hacettepe Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Ankara

Detaylı

ÖNSÖZ. Değerli Meslektaşlarım,

ÖNSÖZ. Değerli Meslektaşlarım, 1. DUYURU ÖNSÖZ Değerli Meslektaşlarım, Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi nin altıncısını 11-15 Nisan 2018 tarihlerinde Rixos Premium Belek, Antalya da gerçekleştireceğiz. Kongremizde

Detaylı

29-30 Ekim 2015 Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi Edirne. Erken kayıt ve bildiri gönderimi 15 Eylül e kadar uzatılmıştır.

29-30 Ekim 2015 Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi Edirne. Erken kayıt ve bildiri gönderimi 15 Eylül e kadar uzatılmıştır. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi Edirne Erken kayıt ve bildiri gönderimi 15 Eylül e kadar uzatılmıştır. Değerli Meslektaşlarım; Nükleer Tıp Derneği Yöne m Kurulu ve Sempozyum Düzenleme Kurulu

Detaylı

DAVET Deðerli Meslektaþlarýmýz, Uludað Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalý olarak 15. sini düzenlediðimiz geleneksel Uludað Onkoloji Sempozyumu nun (ULU-ONK 11), konusu Araþtýrmadan Kliniðe

Detaylı

Proloterapi 2. Basamak 15-16 Eylül 2012 Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara. Değerli Meslektaşlarım,

Proloterapi 2. Basamak 15-16 Eylül 2012 Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara. Değerli Meslektaşlarım, Proloterapi 2. Basamak Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara Değerli Meslektaşlarım, Proloterapi kronik kas iskelet sistemi ağrılarının tedavisinde kullanılan enjeksiyon temelli bir tedavi yöntemidir.

Detaylı

DAVET MEKTUBU. Sayın Meslektaşlarım,

DAVET MEKTUBU. Sayın Meslektaşlarım, DAVET MEKTUBU Sayın Meslektaşlarım, Türk Nöroloji Derneği bünyesinde yer alan Nöropatik Ağrı Çalışma Grubu tarafından düzenlenen Nöropatik Ağrı Sempozyumu nun ondördüncüsü 3 5 Mart 2017 tarihleri arasında

Detaylı

19. Haziran BAŞ BOYUN KANSERLERI DERNEĞI FAALIYET RAPORU

19. Haziran BAŞ BOYUN KANSERLERI DERNEĞI FAALIYET RAPORU 19. Haziran. 2017 BAŞ BOYUN KANSERLERI DERNEĞI FAALIYET RAPORU 2015-2017 Baş boyun kanserleri derneği 2015 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Dernek Genel Kurulunda, Kurucu olarak seçilen Yönetim Kurulu

Detaylı

BİLİMSEL PROGRAM 1. GÜN 12 MAYIS 2016 PERŞEMBE

BİLİMSEL PROGRAM 1. GÜN 12 MAYIS 2016 PERŞEMBE BİLİMSEL PROGRAM 1. GÜN 12 MAYIS 2016 PERŞEMBE 08:30 Açılış, İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu 08:30-09:00 Dr. İsmail Çelik 09:00-09:50 PANEL - AKCİĞER KANSERİ OTURUMU Oturum Başkanları: Dr. Türkkan Evrensel,

Detaylı

Katılım Sertifikası: Toplantı katılım sertifikası 5 Aralık 2015 tarihinde Toplantı Kayıt masasından dağıtılacaktır.

Katılım Sertifikası: Toplantı katılım sertifikası 5 Aralık 2015 tarihinde Toplantı Kayıt masasından dağıtılacaktır. BİLİMSEL PROGRAM Genel Bilgiler Bilimsel Program: Her zaman olduğu gibi katılımcılarımız için doyurucu bir bilimsel program hazırlanacaktır. Bilimsel program güncel konularla düzenlenmiş genel oturumlar

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Ablasyon ve Cihaz Kursu 2008

Ablasyon ve Cihaz Kursu 2008 Aritmi Çalışma Grubu BİLİMSEL PROGRAM Ablasyon Ablasyon Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekşioğlu İş Merkezi 9/1 Okmeydanı, 34384 İstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr Aritmi

Detaylı

SİSTEMİK FUNGAL ENFEKSİYONLARDA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM SEMPOZYUMU. 27-28 Şubat 2016 RAMADA OTEL-TRABZON

SİSTEMİK FUNGAL ENFEKSİYONLARDA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM SEMPOZYUMU. 27-28 Şubat 2016 RAMADA OTEL-TRABZON SİSTEMİK FUNGAL ENFEKSİYONLARDA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM SEMPOZYUMU 27-28 Şubat 2016 RAMADA OTEL-TRABZON 04.01.2016 Değerli Meslektaşlarım, 27-28 Şubat 2016 tarihleri arasında Trabzon Ramada Otel de SİSTEMİK

Detaylı

Sevgili Febril Nötropeni dostları,

Sevgili Febril Nötropeni dostları, Sevgili Febril Nötropeni dostları, Febril Nötropeni Derneği tarafından düzenlenecek olan 10. Febril Nötropeni Simpozyumu 17 19 Mayıs 2013 tarihleri arasında Swiss Otel ve Konferans Merkezi nde düzenlenecektir.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

II. GERİATRİK FİZYOTERAPİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI)

II. GERİATRİK FİZYOTERAPİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) 1. DUYURU II. GERİATRİK FİZYOTERAPİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) Değerli Meslektaşlarımız, Yaşlanma, II. Dünya Savaşı nın sonundan itibaren gözlenen yaşam beklentisindeki çarpıcı artış yüzünden önemli

Detaylı

KURULLAR TÜRKÝYE ACÝL TIP DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU Baþkan Yýldýray ÇETE Baþkan Yardýmcýsý Arzu DENÝZBAÞI ALTINOK Genel Sekreter Bülent ERBÝL Sayman Cem OKTAY Üyeler Ersin AKSAY Özlem KÖKSAL Hakan TOPAÇOÐLU

Detaylı

Romatolojide Hedef 2017 Sempozyumu

Romatolojide Hedef 2017 Sempozyumu Romatolojide Hedef 2017 Sempozyumu 5-8 Nisan 2017 İstanbul, Grand Tarabya Otel Davet Değerli meslektaşlarımız ve romatizmal hastalıkların tedavisine katkıda bulunan tüm meslek grubu çalışanları, Türkiye

Detaylı

23-25 ŞUBAT 2007. www.febrilnotropeni.net BİLKENT OTEL VE KONFERANS MERKEZİ, ANKARA. Derneği

23-25 ŞUBAT 2007. www.febrilnotropeni.net BİLKENT OTEL VE KONFERANS MERKEZİ, ANKARA. Derneği www.febrilnotropeni.net BİLKENT OTEL VE KONFERANS MERKEZİ, ANKARA Derneği 4. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu na Davet Febril Nötropeni Derneği tarafından düzenlenecek 4. Mezuniyet Sonrası

Detaylı

V. ULUSAL YARA BAKIMI KONGRESİ

V. ULUSAL YARA BAKIMI KONGRESİ V. ULUSAL YARA BAKIMI KONGRESİ 25-28 Ekim 2010 Dedeman Otel, Gaziantep DAVET MEKTUBU Değerli Meslektaşlarım, Yara Bakımı ve Doku Onarımı Derneği nin düzenlediği Ulusal Yara Bakımı Kongrelerinin beşincisini

Detaylı

Proloterapi Temel Uygulamalar Kursu 13-14 Ekim 2012 Denizli. Değerli Meslektaşlarım,

Proloterapi Temel Uygulamalar Kursu 13-14 Ekim 2012 Denizli. Değerli Meslektaşlarım, Proloterapi Temel Uygulamalar Kursu Değerli Meslektaşlarım, Proloterapi kronik kas iskelet sistemi ağrılarının tedavisinde kullanılan enjeksiyon temelli bir tedavi yöntemidir. Artrit, bel ağrısı, boyun

Detaylı

ÖNSÖZ. Değerli meslektaşlarımız,

ÖNSÖZ. Değerli meslektaşlarımız, ÖNSÖZ Değerli meslektaşlarımız, Nükleer Tıp uygulamaları içerisinde önemli bir yeri olan radyonüklid tedavi, son yıllarda yeni tedavi yöntemlerinin ülkemizde uygulamaya başlanmasından sonra daha da ilgi

Detaylı

XI. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı 7-11 Mayıs 2008 Almira Hotel Bursa

XI. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı 7-11 Mayıs 2008 Almira Hotel Bursa Ekokardiyografi Almira Hotel Sayın Türk Kardiyoloji Derneği Üyesi, Türk Kardiyoloji Derneği Ekokardiyografi nun yıllık Mezuniyet Toplantılarının 11. sini 8-10 Mayıs 2008 tarihinde, Almira Otel de gerçekleştireceğimizi

Detaylı

DUYURU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Toraks Derneði sizleri 6-8 Ekim 2011 tarihleri arasýnda Ýstanbul'da Bakýrköy Titanic Port Otelde yapýlacak olan Yoðun Bakým Sempozyumu'na katýlmaya davet ediyor. Ýstanbul'da

Detaylı

Davet. Değerli Meslektaşlarım,

Davet. Değerli Meslektaşlarım, Sheraton Otel, Adana 12-14 Mayıs 2017 Davet Değerli Meslektaşlarım, Kanserde Destek Tedaviler ve Palyatif Bakım Sempozyumu nun üçüncüsünü, 12 14 Mayıs 2017 tarihleri arasında, Türk Kanser Araştırma ve

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Katılım Sertifikası Tüm katılımcılara katılım sertifikaları 13 Mart 2011 tarihinde kayıt masasından dağıtılacaktır.

Katılım Sertifikası Tüm katılımcılara katılım sertifikaları 13 Mart 2011 tarihinde kayıt masasından dağıtılacaktır. GENEL BİLGİLER Kurs Tarihi 12-13 Mart 2011 Kurs Yeri Kaya İzmir Thermal & Convention Hotel, İzmir Toplantının Dili Toplantının resmi dili Türkçe dir. Katılım Sertifikası Tüm katılımcılara katılım sertifikaları

Detaylı

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ GRUBU

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ GRUBU Kıymetli Meslektaşlarımız, Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu olarak, sizleri 21-24 Eylül 2017 tarihlerinde Hilton Bodrum Türkbükü Otel de gerçekleştireceğimiz sonbahar

Detaylı

SON DUYURU w w w. h a c e t t e p e m s e k. o r g

SON DUYURU w w w. h a c e t t e p e m s e k. o r g SON DUYURU w w w. h a c e t t e p e m s e k. o r g Değerli Meslektaşlarımız; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Kardiyoloji ve Göğüs Hastalıkları Anabilim dallarının ortaklaşa düzenlediği

Detaylı

DUYURU. Bu etkinlik için Tübitak Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programından destek istenecektir

DUYURU. Bu etkinlik için Tübitak Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programından destek istenecektir DUYURU Bu etkinlik için Tübitak Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programından destek istenecektir DUYURU Bu etkinlik için Tübitak Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programından destek istenecektir Değerli

Detaylı

Fotoğraf: Prof. Dr. Ayla San

Fotoğraf: Prof. Dr. Ayla San Fotoğraf: Prof. Dr. Ayla San Değerli Meslektaşlarım; DAVET YAZISI 26-29 Nisan 2012 tarihleri arasında V. Ülkemizde Diyalizde Kalite Kongresi Bafra- Kıbrıs ta başarılı bir şekilde gerçekleşmiş olup unutulmaz

Detaylı

Servikal Bölge Osteopatik Manuel Teknikleri 30 Haziran 1 Temmuz 2012 Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara

Servikal Bölge Osteopatik Manuel Teknikleri 30 Haziran 1 Temmuz 2012 Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara Servikal Bölge Osteopatik Manuel Teknikleri 30 Haziran 1 Temmuz 2012 Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara Değerli Meslektaşlarım, Günlük değerlendirme ve tedavi pratiğimizde kullandığımız yöntemlerden

Detaylı