Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 Deðerli Meslektaþlarým, Günümüzde kanser, ölüm nedenleri arasýnda kalp hastalýklarýndan sonra ikinci sýrada gelmektedir. Öngörülere göre içerisinde bulunduðumuz bu yýlda da A.B.D. de erkeklerde prostat, kadýnlarda ise meme kanserinden sonra en sýk görülen kanser, akciðer kanseri olacaktýr. Türkiye de akciðer kanseri erkeklerde %35 oraný ile en sýk görülen, kadýnlarda ise %6 oraný ile beþinci sýrada yer alan kanserdir. Ülkemizde yýlda en azýndan kiþiye akciðer kanseri tanýsý konmakta ve yaklaþýk kiþi bu hastalýk nedeni ile hayatýný kaybetmektedir. Bu kadar karmaþýk ve bilinmeyenli bir hastalýkla tek bir týp disiplininin baþa çýkmasý artýk imkansýzlaþmýþtýr. Önleme, taný ve tedavide temel týp bilimleri araþtýrmalarý yoðunlaþarak ön plana çýkmakta, disiplinler arasý çok yakýn bir bilimsel iþbirliði gerekmektedir. Bu temel amaçla Mayýs 2003 de kurulan derneðimiz bu güne kadar multidisipliner anlayýþýn en güzel örneklerini vermiþtir ve bundan sonra da verecektir. Oldukça kýsýtlý koþullarýmýza karþýn, günümüze kadar geçen kýsa zaman dilimi içerisinde iki Ulusal Akciðer Kanseri Kongresi, biri uluslararasý sekiz sempozyum düzenlenmiþtir. Geçen yýl baþlatýlan Ankara, Ýstanbul ve Ýzmir aylýk þehir toplantýlarý da büyük bir ilgi ve katýlýmla devam etmektedir. Bu yýl 5-9 Kasým 2008 tarihlerinde Ýzmir Swissotel Grand Efes de yapýlacak olan III. Ulusal Akciðer Kanseri Kongremizde yoðunlaþtýrýlmýþ bir bilimsel programla, akciðer kanseri ile ilgili yeni bilgi ve yenilikleri gözden geçirecek, ülkemizde yapýlan çalýþmalarý da ön plana çýkartarak tartýþacaðýz. Ayrýca 5 Kasým 2008 de tümü konusunda uzman yabancý konuþmacýlarýn katýlýmý ile bir günlük Akciðer Kanseri Cerrahisi kursumuz düzenlenecektir. III. Ulusal Akciðer Kanseri Kongresi ne tüm disiplinlerden konu ile ilgilenen meslektaþlarýmýzýn hepsinin aktif katýlýmýný bekler, yönetim kurulu ve kendim adýma katýlýmcýlara teþekkür ederim. Saygýlarýmla, Prof. Dr. Fadýl Akyol Türk Akciðer Kanseri Derneði ve Kongre Baþkaný 5-9 Kasým 2008 Swissôtel Grand Efes, ÝZMÝR

3 KONGRE BAÞKANI Fadýl AKYOL BAÞKAN YARDIMCISI Nezih ÖZDEMÝR SEKRETER Aydýn ÞANLI MALÝ SEKRETER Serdar ÖZKÖK DÜZENLEME KURULU Atila AKKOÇLU Erdem GÖKER Meral GÜLHAN Nil MOLÝNAS MANDEL Yavuz ÖZORAN BÝLÝMSEL SEKRETERYA Aydýn Þanlý Dokuz Eylül Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs Cerrahi A. D. Balçova - Ýzmir Tel: 0 (232) Faks: 0 (232) E - posta: Url: ORGANÝZASYON SEKRETERYASI SERENAS Turizm Kongre Organizasyon Otelcilik A.Þ. Turan Güneþ Bulvarý 5. Cadde No: Yýldýz, Çankaya - Ankara Tel: 0 (312) Faks: 0 (312) E - posta: Url: Swissôtel Grand Efes, ÝZMÝR 5-9 Kasým 2008

4 5 Kasým 2008, Çarþamba AKCÝÐER KANSERÝ CERRAHÝSÝ KURSU Kurs Baþkaný: Cengiz Gebitekin OTURUM I Baþkan: Cengiz Gebitekin 09:00-09:30 Fast tracking after video assisted thoracoscopic surgery lobectomy, segmentectomy, and pneumonectomy - Robert Joseph McKenna 09:30-10:00 Pulmonary segmentectomy by thoracotomy or thoracoscopy: reduced hospital length of stay with a minimally invasive approach - Thomas Anthony D'Amico :20 Tartýþma 10:20-11:00 OTURUM II Baþkan: Nezih Özdemir 11:00-11:30 Extended resections for lung cancer - Federico Venuta 11:30-12:00 Role of Lymph Node Dissection in Stage I NSCLC - Federico Venuta 12:00-12:20 Tartýþma 12:20-14:00 ÖÐLE YEMEÐÝ OTURUM III Baþkan: Kamil Kaynak 14:00-14:30 Low morbidity and mortality for bronchoplastic procedures with and without induction therapy - Thomas Anthony D'Amico 14:30-15:00 Surgical resection of stage IIIA and stage IIIB non-small-cell lung cancer after concurrent induction chemoradiotherapy - Robert Joseph McKenna 15:00-15:30 Operative complications and early mortality after induction therapy for lung cancer - Federico Venuta 15:30-16:00 Tartýþma 16:00-16:30 OTURUM IV Baþkan: Handan Zeren The value of frozen section in lung resections following neoadjuvant treatment for NSCLC - Cengiz Gebitekin 17:00-17:15 Tartýþma KURS SIRASINDA SÝMULTANE TERCÜME YAPILACAKTIR 5-9 Kasým 2008 Swissôtel Grand Efes, ÝZMÝR

5 BÝR BAKIÞTA PROGRAM Saat 5 Kasým Kasým Kasým Kasým 2008 Salon A Salon B Salon C 08:00 08:15 08:15 08:30 08:30 08:45 08:45 09:00 09:00 09:15 09:15 09:30 09:30 09:45 09:45 10:00 10:00 10:15 10:15 10:30 10:30 10:45 10:45 11:00 11:00 11:15 11:15 11:30 11:30 11:45 11:45 12:00 12:00 12:15 12:15 12:30 12:30 12:45 12:45 13:00 13:00 13:15 13:15 13:30 13:30 13:45 13:45 14:00 14:00 14:15 14:15 14:30 14:30 14:45 14:45 15:00 15:00 15:15 15:15 15:30 15:30 15:45 15:45 16:00 16:00 16:15 16:15 16:30 16:30 16:45 16:45 17:00 17:00 17:15 17:15 17:30 17:30 17:45 17:45 18:00 18:00 18:15 18:15 18:30 18:30 18:45 18:45 19:00 19:00 19:15 19:15 19:30 19:30 19:45 19:45 20:00 20:00 20:15 20:15 20:30 20:30 20:45 20:45 21:00 21:00 21:15 21:15 21:30 21:30 21:45 21:45 22:00 22:00 22:15 22:15 22:30 22:30 22:45 22:45 23:00 23: :15 23:30 23:30 23:45 23:45 24:00 Akciðer Kanseri Cerrahi Kursu ve Kayýt Ýþlemleri DERS 1 PANEL 1 KONFERANS 1 YUVARLAK MASA 1 UYDU SEMPOZYUMU ÖÐLE YEMEÐÝ KONFERANS 2 KONFERANS 3 KONFERANS 4 KONFERANS 5 KONFERANS 6 AÇILIÞ TÖRENÝ AÇILIÞ KOKTEYLÝ DERS 2 KONFERANS 7 PANEL 2 MÜNAZARA UYDU SEMPOZYUMU ÖÐLE YEMEÐÝ PANEL 3 YUVARLAK MASA 2 GALA YEMEÐÝ DERS 3 PANEL 4 PANEL 5 PANEL 6 PANEL 7 YUVARLAK MASA 3 ÖÐLE YEMEÐÝ PANEL 8 PANEL 9 KAPANIÞ TÖRENÝI Swissôtel Grand Efes, ÝZMÝR 5-9 Kasým 2008

6 1. GÜN - 6 Kasým 2008, Perþembe DERS 1 Kadýnlarda akciðer kanseri Oturum Baþkanlarý: Melek Erkiþi, Zafer Koçak Konuþmacý: Figen Atalay III. ULUSAL AKCÝÐER KANSERÝ KONGRESÝ PANEL 1 Tütün sorunu ve güncel durum Oturum Baþkanlarý: Tezer Kutluk, Celal Karlýkaya Sigara profilindeki deðiþimin akciðer kanseri epidemiyolojisine etkileri - Ülkü Turay Tütün kontrol programýnda son durum - Celal Karlýkaya Sigara býraktýrma - Oðuz Kýlýnç KONFERANS 1 Akciðer kanserinde yeni evreleme önerileri Oturum Baþkanlarý: Semih Halezaroðlu, Serap Hastürk Konuþmacý: Ayten Kayý Cangýr YUVARLAK MASA 1 Mediastinal hastalýðýn deðerlendirilmesi Oturum Baþkanlarý: Mustafa Yüksel, Pýnar Çelik EBUS-TBNA - Meltem Tor PET-BT - Mustafa Ünlü Ýnvaziv deðerlendirme - Bedrettin Yýldýzeli ÖÐLE YEMEÐÝ ve UYDU SEMPOZYUMU KONFERANS 2 Tümör immünolojisi ve tedavide yeni ufuklar Oturum Baþkanlarý: Erdem Göker, Müge Akmansu Konuþmacý: Emin Kansu KONFERANS 3 Küçük hücreli dýþý akciðer kanseri histopatolojik ayýrýcý tanýsýnda sorunlar ve tartýþmalý noktalar Oturum Baþkanlarý: Yavuz Özoran, Leyla Memiþ Konuþmacý: Pýnar Fýrat KONFERANS 4 Molecular staging and the selection of therapy for non small cell lung cancer Chairs: Alev Türker, Mustafa Cengiz Lecturer: Thomas A D Amico KONFERANS 5 Screening and low dose spiral CT in lung cancer Chairs: Ýsmail Savaþ, Çetin Atasoy Lecturer: James Jett KONFERANS 6 Akciðer kanserinde radyofrekans ablasyon tedavisi Oturum Baþkanlarý: Erkmen Gülhan, Ferah Ece Konuþmacý: Okan Akhan AÇILIÞ TÖRENÝ AÇILIÞ KOKTEYLÝ 5-9 Kasým 2008 Swissôtel Grand Efes, ÝZMÝR

7 2. GÜN - 7 Kasým 2008, Cuma DERS 2 Mezotelyoma tedavisinde güncel durum Oturum Baþkanlarý: Serpil Dizbay Sak, Ýrfan Taþtepe Konuþmacý: Salih Emri KONFERANS 7 Diagnostic bronchoscopy Chairs: Metin Görgüner, Onur Genç Lecturer: Ko-Pen Wang PANEL 2 Terapötik giriþimsel bronkoskopi ve brakiterapi Oturum Baþkanlarý: Sedat Altýn, Ahmet Önen Sýcak yöntemler - Ahmet Yurdakul Soðuk yöntemler - Levent Dalar Stent kullanýmý ve ülkemizde giriþimsel bronkoskopinin durumu - Turhan Ece Brakiterapi - Deniz Yalman MÜNAZARA KHDAK N2 hastalýkta postoperatif adjuvan radyoterapi gereklidir Hakem: Fadýl Akyol EVET: Serdar Özkök, Uður Selek HAYIR: Meral Gülhan, Ufuk Yýlmaz ÖÐLE YEMEÐÝ ve UYDU SEMPOZYUMU PANEL 3 Türkiye koþullarýnda akciðer kanseri tedavisi standartlarý ne olmalý? Oturum Baþkanlarý: Can Öztürk, Ýdris Yücel Cerrahi - Bülent Tunçözgür Radyoterapi - Rýza Çetingöz Sistemik tedavi - Fulden Yumuk YUVARLAK MASA 2 Seçilmiþ Sözel Bildiriler Oturum Baþkanlarý: Atila Akkoçlu, Murat Kýyýk, Serdar Özkök, Aydýn Yavuz Nil Molinas Mandel, Ahmet Demirkazýk, Þevket Kavukçu, Hakan Kutlay GALA YEMEÐÝ Swissôtel Grand Efes, ÝZMÝR 5-9 Kasým 2008

8 3. GÜN - 8 Kasým 2008, Cumartesi DERS 3 Akciðer kanseri ve tromboz Oturum Baþkanlarý: Bahar Kurt, Alpaslan Çakan Konuþmacý: Mehmet Ali Özcan PANEL 4 (SALON A) Akciðer kanserli hastada rehabilitasyon Oturum Baþkanlarý: Müzeyyen Erk, Arzu Ertürk Akciðer kanserinde pulmoner rehabilitasyon - Pýnar Ergün Moleküler nütrisyonel destek - Rüksan Çehreli Son dönem hastalýðýn yönetimi - Sevil Bavbek PANEL 5 (SALON B) Akciðer kanseri radyoterapisinde modern teknik uygulamalar Oturum Baþkanlarý: Sedat Koca, Alpaslan Mayadaðlý Konturlama ve DVH larýnýn önemi - Ayþe Nur Demiral Güncel radyoterapi teknikleri - Gökhan Özyiðit Reirradyasyon - Ufuk Abacýoðlu PANEL 6 (SALON C) Hedefe yönelik tedaviler Oturum Baþkanlarý: Haluk Onat, Gökhan Demir EGFR hedefli tedaviler - Bülent Karabulut VEGF hedefli tedaviler - Necdet Üskent PANEL 7 Akciðer kanseri 2008 ve gelecek Oturum Baþkanlarý: Ayþe Kars, Nezih Özdemir Taný - James Jett Cerrahi - Alper Toker Radyoterapi - Fazilet Dinçbaþ Sistemik tedavi - Türkkan Evrensel YUVARLAK MASA 3 Türkiye de kanser ve akciðer kanseri öyküsü Oturum Baþkanlarý: Fadýl Akyol, Atila Akkoçlu Konuþmacýlar: Nijat Bilge, Bülent Berkarda, Dinçer Fýrat, Ýlhan Vidinel, Reha Uzel, Erdoðan Yalav ÖÐLE YEMEÐÝ PANEL 8 Akciðer kanserinde destek tedavisi Oturum Baþkanlarý: Tülin Aysan, Þeref Kömürcü Anemi - Sinan Yavuz Kemik metastazlarýnýn tedavisinde bifosfonatlar - Deniz Yamaç Aðrý - Meltem Uyar Kanserli hasta ve yakýný ile iletiþim - Melek Yýlmazer PANEL 9 Timus tümörleri Oturum Baþkanlarý: Rýza Doðan, Abdurrahman Þenyiðit Patoloji - Aydanur Kargý Cerrahi - Aydýn Þanlý Radyoterapi - Bünyamin Kaplan Kemoterapi - Mustafa Özdoðan KAPANIÞ TÖRENÝ 5-9 Kasým 2008 Swissôtel Grand Efes, ÝZMÝR

9 GENEL BÝLGÝLER Kongre Yeri Swissôtel Grand Efes Kongre Tarihleri 5-9 Kasým 2008 Kongre Dili Kongre dili Türkçe dir. Yaka Kartý Tüm katýlýmcý ve refakatçilere yaka kartý verilecektir. Kongre düzeninin saðlanabilmesi için yaka kartlarýnýn kongre süresince tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde takýlmasý rica olunur. Katýlým Belgesi Tüm katýlýmcýlara katýlým belgeleri 09 Kasým 2008 tarihinde daðýtýlacaktýr. Kredilendirme Kongrenin tüm oturumlarý ve kurs Türk Tabipler Birliði Sürekli Týp Eðitimi Kredilendirme Kurulu tarafýndan kredilendirilecektir. Ýzinler Kongre katýlýmý için kurumlara verilmek üzere talep edilecek olan kongre davet yazýlarý Kongre Sekreterliði aracýlýðý ile isteyen katýlýmcýlara gönderilecektir. Ayný kurumdan fazla sayýda katýlým olmasý durumunda merkezi izin yazýsý yazýlacaktýr. Bu tür davet yazýlarý sadece izin amacý ile kullanýlabilir. Bu tür davet mektubu sahibi misafirlerin kayýt ve konaklama ücretleri kendilerine aittir. Önemli Tarihler Ýndirimli konaklama ücreti tarihi : 1 Eylül 2008 Ýndirimli kayýt ücreti tarihi : 1 Eylül 2008 Bildiri son gönderim tarihi : 15 Eylül 2008 Kayýt ve Danýþma Masalarý Swissôtel Grand Efes de kayýt ve danýþma masasý 4 Kasým 2008 tarihinden itibaren çalýþmaya baþlayacaktýr. Kayýt masasý 4 9 Kasým 2008 tarihlerinde açýk kalacaktýr. - Misafirlerimiz SERENAS TURÝZM çalýþanlarý tarafýndan karþýlanacaktýr. Ýptal Þartlarý Kayýt ve konaklama ücretlerinin; 4 Aðustos 2008 tarihine kadar bildirildiði takdirde tamamý iade edilir. 4 Aðustos 2008 tarihinden sonra bildirildiði takdirde %50 si iade edilir. 1 Eylül 2008 tarihinden sonra bildirildiði takdirde iade yapýlmaz. - Tüm iadeler kongre sonrasýnda yapýlacaktýr. Swissôtel Grand Efes, ÝZMÝR 5-9 Kasým 2008

10 BÝLDÝRÝ GÖNDERÝMÝ 1. Kongrede sunumlar sözel veya poster bildirileri þeklinde yapýlacaktýr. 2. Jüri tarafýndan seçilen en iyi sözel ve poster bildiriye TAKD ödülleri verilecektir. 3. Sözel ve sözel veya poster þeklinde gönderilen bildirilerden jüri tarafýndan seçilenleri Yuvarlak Masa Oturumunda bildiri sahibi tarafýndan 6 Slayt - 5 dakikayý aþmayacak biçimde sunulacak ve daha sonra genel tartýþmaya açýlacaktýr. 4. Posterler bildirilecek tarih ve stand numarasýnda sergilenecektir. 5. Sunulan sözel, poster ve sunulmayan diðer bildirilerin özetleri kongre kitabýnda yayýnlanacaktýr. Bildiri Gönderme Koþullarý 1. Bildirilerin adresi üzerinden gönderilmesi kongrenin tek geçerli bildiri gönderim þeklidir. Sistemden baðýmsýz olarak veya posta yoluyla bildiri gönderilmesi mümkün deðildir. Elektronik sistem ilan edilen tarihte kapatýlacaktýr. 2. Bildiriler deðerlendirilmek için sözel, poster, sözel veya poster olmak üzere üç þekilde gönderilebilecektir. Sözel veya poster olarak gönderildiðinde, sözel - poster seçimini jüri yapacaktýr. 3. Bildiriler için en uygun konu kategorisi verilen listeden iþaretlenecektir. 4. Son bildiri gönderme tarihi 15 Eylül 2008 dir. Bildiri Özeti Yazým Kurallarý 1. Sistemde bildiri özeti yazýmý için ayrýlan alan 3000 karakter ile sýnýrlandýrýlmýþtýr. Sistem bu alana 3000 karakterden daha fazla yazý yazmanýza izin vermeyecektir. 2. Bildiri göndermede kullanacaðýnýz yazý karakteri sistem tarafýndan otomatik olarak tüm bildiriler için standartlandýrýlmýþ olup farklý yazý karakteri kullanmak mümkün deðildir. 3. Baþlýk çalýþmanýn içeriðini açýklar tarzda olmalýdýr. Bildiri özeti baþlýðýnda Ph ya da NaCI gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiði kelimeler dýþýndaki tüm sözcükler büyük harf ile yazýlmalýdýr. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararasý birimler dýþýnda, kýsaltmanýn ilk kullanýldýðý yerde ardýndan bir parantez açarak tam açýlýmý yazýlmalýdýr. 4. Bildiride amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç kýsmý olmalýdýr. 5. Bildirinizi nasýl sunmak istediðinizi sistemden iþaretleyiniz. 6. Bildiriniz için en uygun konu kategorilerinden birini sistemden iþaretleyiniz. 7. Bildiri gönderirken en son basamakta ekrana bildir önizlemesi gelir. Eðer onaylýyorsanýz sonlandýr butonuna basarak bildirinizi tamamlayýnýz. Konu Kategorileri 1. Göðüs Cerrahisi 2. Radyasyon Onkolojisi 3. Medikal Onkoloji 4. Göðüs Hastalýklarý 5. Patoloji Radyoloji - Nükleer Týp 6. Diðer Son Gönderim Tarihi 15 Eylül 2008 Geri Bildirim Bildirilerin kabul edilip edilmediði gönderilen e-posta adresine bildirilecektir. Posterler Posterler 70 cm eninde 90 cm boyunda ve en az 1 metre mesafeden okunabilecek þekilde hazýrlanmalýdýr. Posterler organizasyon komitesince bildirilecek tarih ve stand numarasýnda sergilenecektir. Posterler sergilenecek tarihte belirtilen saatler arasýnda asýlacak ve yine belirtilen saatler arasýnda indirilecektir. Bu saatlerde indirilmeyen posterler için organizasyon komitesi sorumluluk kabul etmeyecektir. Seçilmiþ Sözel Bildiriler Seçilmiþ sözel bildiriler için 5 dakikayý aþmayacak þekilde baþlýk dahil en fazla 6 slayt hazýrlanmalýdýr. Slayt programý olarak PC uyumlu Windows Office uygulamalarý kullanýlmalýdýr. 5-9 Kasým 2008 Swissôtel Grand Efes, ÝZMÝR

11 KONGRE KAYIT 1 Eylül 2008 Öncesi 1 Eylül 2008 Sonrasý Üye Olan Üye Olmayan Üye Olan Üye Olmayan Uzman Asistan Günlük Kayýt Refakatçi KURS KAYIT 1 Eylül 2008 Öncesi 1 Eylül 2008 Sonrasý Üye Olan Üye Olmayan Üye Olan Üye Olmayan Kurs Kayýt Konaklama ve kayýt ücretleri yatýrýlýrken katýlýmcýnýn isminin ve dernek üyeliði olan katýlýmcýlarýn Türk Akciðer Kanseri Derneði üyesi olduðunun belirtilmesi rica olunur. - Kongre ve kurs kaydýný birlikte yaptýran hekimler için 50 Euro indirim yapýlacaktýr. - Kayýt ücretlerine KDV dahil deðildir. KONAKLAMA Swissôtel Grand Efes ***** Tek kiþilik oda 1 Eylül 2008 Öncesi 1 Eylül 2008 Sonrasý Çift kiþilik odada kiþibaþý Tek kiþilik oda Çift kiþilik odada kiþibaþý 4 GECE PAKET GECE (Kurs Konaklama) Konaklama paket fiyatlarý 5 Kasým 2008 giriþ, 9 Kasým 2008 çýkýþ olmak üzere 4 gece oda kahvaltý, kurs konaklama fiyatlarý 1 gece oda-kahvaltý konaklama içermekte olup, KDV dahil deðildir. TRANSFER Transferlerini SERENAS Turizm e bildirilmiþ tüm katýlýmcýlarýn, transferleri gidiþ dönüþ (havaalaný otel havaalaný) 50 EURO + KDV karþýlýðýnda yapýlacaktýr. Özel transferleriniz için lütfen SERENAS Turizm ile irtibata geçiniz. Uçak deðiþikliklerinizi yazýlý olarak 48 saat önceden bildirmeniz durumunda transfer deðiþikliðiniz dikkate alýnacaktýr. - Transfer ücretlerine KDV dahil deðildir. HESAP NUMARALARI (Kayýt - Konaklama - Transfer) Serenas Turizm Kongre Organizasyon Otelcilik A.Þ. Garanti Bankasý Ankara Çankaya Þubesi AKCIGER KANSER YTL hesap no : AKCIGER KANSER YTL iban no : TR AKCIGER KANSER EUR hesap no : AKCIGER KANSER EUR iban no : TR Swissôtel Grand Efes, ÝZMÝR 5-9 Kasým 2008

uicc global cancer control Uluslararasý Kanser Savaþ Örgütü nün (UICC) Himayelerinde 4.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR KONGRESÝ 03-04 Nisan 2009 Dedeman Otel, Ankara www.turkkanser.org.tr 4.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR

Detaylı

ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ

ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ 10. YIL ONURUNA ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ 14-17 Mart 2013 Perissia Otel, Kapadokya 2.duyuru DAVET Değerli Meslektaşlarımız, Günümüzde, kanserin tanısı, tedavisi, destek tedaviler ve palyatif bakım

Detaylı

Kurslar Son Duyuru 14-18 Eylül 2011 Önsöz Deðerli Meslektaþlarým, Uluslararasý katýlýmlý 8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, meslektaþlarýmýz arasýnda yaptýðýmýz anketler doðrultusunda 14-18 Eylül

Detaylı

Saygýlarýmla. Kongre Baþkaný Prof. Dr. Tezer KUTLUK

Saygýlarýmla. Kongre Baþkaný Prof. Dr. Tezer KUTLUK Adolesan dönemi çocukluk ile eriþkinlik arasýndaki geçiþ dönemidir. Bu dönemde, fiziksel, cinsel ve psikososyal geliþim sonrasý eriþkin bireyler ortaya çýkmaktadýr. Kimi zaman çocuk olarak, kimi zaman

Detaylı

Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný, 34384 Ýstanbul Tel: 0212 221 17 30/38 Fax: 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr Baþkan Gelecek Baþkan Baþkan Yardýmcýsý Genel Sekreter

Detaylı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı Türk Toraks Derneği Tablet projesi için yaratılacak kongre mobil uygulaması ile katılımcılara bir çok kolaylık sunulacaktır. Proje sayesinde kongrelerde kullanılan tüm kağıt malzemeler ortadan kalkacak

Detaylı

I. ULUSAL DOÐAL DOÐUM KONGRESÝ

I. ULUSAL DOÐAL DOÐUM KONGRESÝ I. ULUSAL DOÐAL DOÐUM KONGRESÝ Doðal Doðum Her Kadýnýn Hakkýdýr ÝSTANBUL Deðerli katýlýmcýlar, Sizleri 24 26 Nisan 2013 tarihlerinde Ýstanbul da yapacaðýmýz 1. Ulusal Doðal Doðum Kongresi ne davet etmekten

Detaylı

Aile Hekimliði. w w w. d a a h s. o

Aile Hekimliði. w w w. d a a h s. o 41. Doðu Akdeniz 22-24 Mayýs Aile Hekimliði Sempozyumu Hilton Otel ADANA 2015 'Aile Hekimliðinin geleceðini birlikte yaratmak...' w w w. d a a h s. o rg Deðerli Meslektaþlarým, 14. Doðu Akdeniz Aile Hekimliði

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ BAHAR 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e HÜ Senatosu Yýldýz Kenter ve Burhan Doðançay a Sanatta Onursal Doktora Payesi verdi. Otomotiv Mühendisliði Programý

Detaylı

Sevgili Meslektaşlarım, Türkiye Romatoloji Derneği. Dr. Sedat Kiraz Kongre Başkanı

Sevgili Meslektaşlarım, Türkiye Romatoloji Derneği. Dr. Sedat Kiraz Kongre Başkanı Sevgili Meslektaşlarım, Ülkemiz Romatolojisinin 16. yıllık randevusunu Cumhuriyet imizin ilanının yıldönümüne gelen tarihlerde Antalya - Belek te gerçekleştireceğiz. Ulusal Kongremizde bu yıl da konusunda

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu. 15-19 Mayıs 2013 Cornelia Diamond Hotel, Antalya İLK DUYURU

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu. 15-19 Mayıs 2013 Cornelia Diamond Hotel, Antalya İLK DUYURU 35. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu 15-19 Mayıs 2013 Cornelia Diamond Hotel, Antalya İLK DUYURU w w w. t e m h k 2 0 1 3. o r g KONGREYE DAVET Değerli Meslektaşlarımız,

Detaylı

www.turkhipertansiyon.org İ O T E L, A N T A L Y A 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S

www.turkhipertansiyon.org İ O T E L, A N T A L Y A 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S İ O T E L, IK11. ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTAL A N T A L Y A LARI KONGRESİ www.turkhipertansiyon.org 11. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi,

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e Fotoðraf yarýþmasýnda sergiye deðer görülen eserlerden... Çaðdaþ Öztürk M. Oðuz Güç Baþlarken HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ

Detaylı

AKADEM K GER ATR KONGRES 2013

AKADEM K GER ATR KONGRES 2013 6. Tip2 DM Tedavisi 2013 Kursu Yaşlı Ruh Sağlığı Çalışma Grubu Geriatrik Nöropsikiyatri Tanı ve Tedavi Kursu 2013 Nutrisyon ve Beslenme Destek Ürünleri Kursu 2013 Geriatri Hemşireliği Kursu 2013 Sheraton

Detaylı

Metabolik Sendrom. Metabolik Sendrom. DiSLiPiDEMiÝ. DiYABET. OBEZiTE. Sempozyumu. FiNAL PROGRAM. HiPERTANSiYON. www.metsend2012.org.

Metabolik Sendrom. Metabolik Sendrom. DiSLiPiDEMiÝ. DiYABET. OBEZiTE. Sempozyumu. FiNAL PROGRAM. HiPERTANSiYON. www.metsend2012.org. Sempozyum bildirileri Obesity Reviews dergisinde yayımlanacaktır. Metabolik Sendrom Sempozyumu 5-8 Nisan 2012 Cornelia Diamond Resort Belek - Antalya 9. FiNAL PROGRAM DiYABET DiSLiPiDEMiÝ Metabolik Sendrom

Detaylı

TÜRK TESÝSAT MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ ÇALIÞMA RAPORU 2009-2010 Mart 2011 SUNUÞ Sayýn Üyemiz, IX. Dönem (2009 Mart- 2011 Mart) içerisinde Derneðimizin yaptýðý çalýþmalar ve önemli gördüðümüz konular toplantýlarda

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, ÖNSÖZ Birincisini 2008 yýlýnda yaptýðýmýz Uluslararasý Katýlýmlý Lizozomal Hastalýklar Kongresi nin ikincisini 29-30 Nisan 2010 tarihlerinde Ankara da gerçekleþtireceðiz. Kongremizde

Detaylı

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 78 HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Editörler Prof. Dr. Gürsel Çetin, Uz. Dr. Ahsen Kaya 19 Yazar Katýlýmýyla

Detaylı

JOURNAL OF OBSTETRICS and GYNECOLOGY CÝLT : 4 SAYI : 1 YIL: 2005 VOLUME:4 NUMBER:1 YEAR:2005 EDÝTÖR

JOURNAL OF OBSTETRICS and GYNECOLOGY CÝLT : 4 SAYI : 1 YIL: 2005 VOLUME:4 NUMBER:1 YEAR:2005 EDÝTÖR KADIN DOÐUM DERGÝSÝ 2 0 0 2 JOURNAL OF OBSTETRICS and GYNECOLOGY dergisi CÝLT : 4 SAYI : 1 YIL: 2005 VOLUME:4 NUMBER:1 YEAR:2005 EDÝTÖR Doç.Dr.Ferit SARAÇOÐLU editor@kadindogumdergisi.com EDÝTÖRLER KURULU

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

KONGRE BAŞKANI KONGRE SEKRETERLERİ DÜZENLEYİCİ ÖRGÜTLER

KONGRE BAŞKANI KONGRE SEKRETERLERİ DÜZENLEYİCİ ÖRGÜTLER SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI 4. ULUSAL KONGRESİ KONGRE BAŞKANI Arzu Çerkezoğlu / DEV SAĞLIK İŞ Başkanı / DİSK Genel Sekreteri KONGRE SEKRETERLERİ Hasan Oğan / TTB Özlem Azap / TTB DÜZENLEYİCİ ÖRGÜTLER

Detaylı

2006 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aralýk 05 - Þubat 06 BU SAYIDA. Çýkarken...

2006 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aralýk 05 - Þubat 06 BU SAYIDA. Çýkarken... 22 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Kimya Mühendisliði

Detaylı

Bir gece yarýsý operasyonu!

Bir gece yarýsý operasyonu! Eylül 2008 Sayý: 8 Örgütlü hekim güçlü tabip odasý Bir gece yarýsý operasyonu! Hizmet hastaneleri eðitim hastaneleri ile birleþtirildi Saðlýk Bakarlýðý nýn Etlik Ýhtisas Hastanesi ni Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt

Detaylı

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ DERGÝSÝ YAZIM KURALLARI

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ DERGÝSÝ YAZIM KURALLARI 001 hpb dergi Giris.qxd 15.02.2005 16:46 Page I Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ

Detaylı

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu 17 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Ýçimizden Biri Doç. Dr. Özden Uslu / Ceylan Pakkan Sosyal Tesislerimiz (IX) Mediko-Sosyal

Detaylı

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012 Merhaba, 2011 yýlýnýn son günlerinde Ankara Valiliði'nin bir açýklamasý gündemimize hýzla düþtü. Okullarýn kent çeperlerinde kurulacak kampüslere taþýnacaðýný müjdeleyen bu açýklama, Þube gündemimizde

Detaylı

Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz

Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz Baþkan Külcü'nün davasýnda 5 raund bugün "Þeker Pancarý mücadelemiz devam edecek" KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün yargýlandýðý dava bugün yapýlacak duruþma ile

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

geçmiþten geleceðe teþhisten tedaviye...

geçmiþten geleceðe teþhisten tedaviye... geçmiþten geleceðe teþhisten tedaviye... Cinsel Ýþlev Bozukluklarý Sempozyumu Özet Kitabý Sheraton Otel ve Kongre Merkezi, Ankara Konferans, panel, çalýþma grubu ve kurs özetleri Türkiye Psikiyatri Derneði

Detaylı