Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 uicc global cancer control Uluslararasý Kanser Savaþ Örgütü nün (UICC) Himayelerinde 4.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR KONGRESÝ Nisan 2009 Dedeman Otel, Ankara

2 4.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR KONGRESÝ uicc global cancer control Sayýn Misafirler, Hasta kongremiz, Türk Kanser Araþtýrma ve Savaþ Kurumu Derneði tarafýndan 2006 yýlýndan beri Uluslararasý Kanser Savaþ Örgütü iþbirliði ile düzenlenmekte olup, Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü nce de bilimsel olarak desteklenmektedir. Büyük ilgi gören toplantýmýzýn dördüncüsünü bu yýl da önceki yýllarda olduðu gibi kanser haftasý boyunca 3-4 Nisan 2009 tarihlerinde Ankara da düzenleyeceðiz. Kanserden korunma, erken taný ve tedavide ciddi geliþmeler saðlanmasýna karþýn, hala her yýl Dünya da 12 milyon civarýnda kanser görülmektedir. Kanser ölümlerinin sayýsý ise her yýl 7 milyon civarýndadýr. Böyle gittiði takdirde 2020 yýlýnda her yýl kanserden ölen sayýsý 11 milyona, her yýl görülen yeni kanser sayýsý milyona ulaþacaktýr. Daha önce de söylediðimiz gibi, Kanserin kontrolünde, devletler, saðlýk hizmetini planlayanlar, sunanlar, endüstri gibi deðiþik sektörlerin büyük çabalarýna raðmen, böylesine önemli bir halk saðlýðý sorununun çözümünde hastalar çözümün sunulduðu kiþiler olmalarýna karþýn, çözüme katký anlamýnda en az temsil edilen grup olmuþtur. Bunu farkeden geliþmiþ ülkelerin kanser örgütleri ve enstitüleri son yýllarda, içinde hasta odaklý toplantýlarý daha sýk ve daha büyük katýlýmlý olarak düzenlemeye baþlamýþlardýr. Türk Kanser Kanser Araþtýrma ve Savaþ Kurumu Derneði Kanserli Hasta Kongrelerindeki tecrübesi ile Dünya da ilkler arasýna yer almaktadýr. Kýsaca hatýrlatacak olursak I. Kongremiz 2006 yýlýnda Sayýn Ahmet Necdet Sezer himayelerinde, Uluslararasý Kanser Savaþ Örgütü iþbirliði ile gerçekleþtirilmiþ ve 400 ü aþkýn katýlýmcý saðlanmýþtýr. II. Kongremiz 2007 yýlýnda Uluslararasý Kanser Savaþ Örgütü desteði ile gerçekleþtirilmiþ ve katýlýmcý sayýsý 600 e ulaþmýþtýr. Baþlangýçta 2 yýlda bir düzenlenmesi planlanan bu kongrenin, hasta ve hasta yakýnlarýndan, kongre katýlýmcýlarýndan ve saðlýk çalýþanlarýndan gelen yoðun talep üzerine her yýl düzenlenmesine karar verilmiþtir. III. Ulusal Kanserli Hastalar Kongresi nde bu baþarý tekrarlanmýþ ve 550 katýlýmcý kongreye katýlmýþtýr. Birçok uluslararasý örgüt ile bu konudaki deneyimimizi paylaþmaktayýz. Ülkemizin ilk kanser örgütü olarak, 1947 yýlýndan beri kanser alanýnda büyük hizmetler veren, ilk kanser hastanesini açan, ilk kanser kongresini düzenleyen Türk Kanser Araþtýrma ve Savaþ Kurumu Derneði her yýl gerçekleþtirdiði Ulusal Kanserli Hastalar Kongresi ile de ülkemizde bir ilke imza atmýþtýr. Bu konudaki baþarýmýz baþta Uluslararasý Kanser Savaþ Örgütü (UICC) ve Avrupa Kanser Ligi (ECL) baþta olmak üzere birçok uluslararasý kuruluþ tarafýndan da bilinmektedir. Ulusal hasta kongrelerimiz ulusal ve uluslararasý platformda ilgiyle izlenmektedir. Bu ve benzeri aktivitelerle derneðimiz, Uluslararasý Kanser Savaþ Örgütü tarafýndan 102 ülkedeki 322 örgüt arasýnda 2008 yýlý, yýlýn en baþarýlý kanser örgütü seçilmiþtir. Genel Baþkanýmýz Prof. Tezer Kutluk Uluslararasý Kanser Savaþ Örgütü nün yönetim kurulu üyeliðine seçilmiþtir. Bu baþarýlarla derneðimiz artýk uluslararasý bir örgüt konumuna yükselmiþtir yýlý kongremizde de, hasta ve hasta yakýnlarýnýn, hekim ve hemþirelerin, diðer saðlýk çalýþanlarý ve uluslararasý örgüt temsilcilerinin katýlýmýyla baþarýlý ve yararlý bir kongre geçirmeyi hedeflemekteyiz. Bu seneki kongrede de kanser bilgilendirme sistemleri, çeþitli kanser türleri hakkýnda bilmeleri gerekenler anlatýlacak, son araþtýrmalardan bahsedilecek, nasýl korunmalarý gerektiði ve destek tedaviler hakkýnda bilgiler verilecektir. Hastalar, konusunda uzman hekimlere sorularýný sorabilecek, sorunlarýný anlatabileceklerdir. Ayrýca ülkemize dair sorunlar da kongrede dile getirilecektir. Yine uluslararasý örnekler de sunulacaktýr. Kansere karþý savaþta elele olunduðunda baþarý kaçýnýlmaz olacaktýr. Kanserli hastalarýn daha iyi günlere saðlýklý ve kaliteli bir yaþama ulaþabilmeleri amacýyla baþarýlý bir kongrede birlikte olmak dileðiyle saygýlarýmý sunarým. Prof. Dr. Tezer Kutluk Türk Kanser Araþtýrma ve Savaþ Kurumu Derneði Genel Baþkaný Uluslararasý Kanser Savaþ Örgütü (UICC) Yönetim Kurulu Üyesi

3 KURULLAR Kongre Baþkanlarý Tezer Kutluk Türk Kanser Araþtýrma ve Savaþ Kurumu Derneði Genel Baþkaný Fatma Erten Türk Kanser Araþtýrma ve Savaþ Kurumu Derneði Hasta Destek Grubu Üyesi Kongre Sekreterleri Þuayib Yalçýn Ali Varan Nurullah Ýmamoðlu Düzenleme Kurulu Özcan Atalay Cem Babadoðan Nurettin Boran Münevver Büyükpamukçu Nilgün Çebi Emrah Ertüzün Dinçer Fýrat Erol Özdiler Þevket Ruacan Kadirhan Sunguroðlu L. Sezai Yaman KONGRE SEKRETERYASI Nurullah Ýmamoðlu Türk Kanser Araþtýrma ve Savaþ Kurumu Derneði Ataç 1. Sokak No: 21/ Yeniþehir/Ankara Tel : Fax : Url : E-posta : ORGANÝZASYON SEKRETERYASI Serenas Turizm Kongre Organizasyon Otelcilik A.Þ. Turan Güneþ Bulvarý. 5. Cadde No: 13 Yýldýz-Çankaya/Ankara Tel : Fax : Url : E-posta :

4 4.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR KONGRESÝ 3 Nisan 2008, Cuma bilimsel program Kayýt Müzik Dinletisi Açýlýþ Konuþmalarý Programýn Tanýtýmý Fatma Erten Kanserli Hasta Kongrelerinin Önemi Tezer Kutluk Saðlýk Bakanlýðý Temsilcisi Murat Tuncer Dünya Saðlýk Örgütü Temsilcisi Mehmet Kontaþ Uluslararasý Kanser Savaþ Örgütü Temsilcisi (UICC) Julie Torode :10 Türk Kanser Araþtýrma ve Savaþ Kurumu Derneði: Hamdi Suat Aknar Konferansý Oturum Baþkaný: Tezer Kutluk Kanserden Sonra Ayakta Kalabilmek Ranjit Kaur Kahve Arasý Uluslararasý Kanser Savaþ Örgütü (UICC) Dünya Kanser Günü Etkinlikleri Julie Torode Oturum Baþkanlarý: Dinçer Fýrat, Sezai Yaman Tütün Mücadelesinde Son Durum Oturum Baþkanlarý: Þevket Ruacan, Cem Babadoðan Tütünün Saðlýða Etkileri Meltem Þengelen Tütün Yasasý Uygulamalarý Nazmi Bilir Dünya Kanser Deklarasyonu 2008, UICC Ramiz Barut, Tezer Kutluk Kanser Konusunda Yanlýþ Bilinenler/ UICC, Uluslararasý Kanser Savaþ Örgütü Kanser Konusunda Bilgi ve Davranýþlar Araþtýrmasý: Türkiye Sonuçlarý Oturum Baþkanlarý: Kadirhan Sunguroðlu, Nilgün Çebi Türkiye de Kanser Kontrolu Nejat Özgül Oturum Baþkanlarý: Ali Varan, Fatma Erten Öðle Yemeði Kanser Taný ve Tedavisinde Yenilikler Oturum Baþkanlarý: Þeref Kömürcü, Özcan Atalay Ýlaçla Tedavi Mustafa Erman Radyoterapi Gökhan Özyiðit Moleküler Taný Yöntemleri Dicle Güç Kanser ve Beslenme Özgür Özyýlkan Oturum Baþkanlarý: Erol Özdiler, Emrah Ertüzün Kök Hücre Tedavileri (Kemik Ýliði Nakli) Evren Özdemir Oturum Baþkanlarý: Canan Akyüz, Nurettin Boran Kahve Arasý Serbest Kürsü: Uzmanýna Sorular Oturum Baþkanlarý: Tezer Kutluk, Þuayib Yalçýn Týbbi Onkoloji Fikri Ýçli Cerrahi Osman Abbasoðlu Radyasyon Onkolojisi Ferah Yýldýz Pediatrik Onkoloji Münevver Büyükpamukçu UICC Film Festivalinden Seçmeler Sunanlar: Julie Torode, Tezer Kutluk Kanser Konusunda Farkýndalýk Artýrýcý Kýsa Filmler Þiir ve Slayt gösterisi Ayakta Kalabilmek Ali Asgar Þahin Film: Meme Kanseri Günlüðü

5 4 Nisan 2009, Cumartesi bilimsel program Kanserle Baþetmek Oturum Baþkanlarý: Banu Çakýr, Hadi Akýncý Hasta Gözüyle Sezer Yerlikaya Hemþire Gözüyle Sevgi Erdal Týbbi Sekreter Gözüyle Saadet Çekirdek Hekim Gözüyle Nilüfer Güler Ambulans Sürücüsü Gözüyle Hakan Özkan Kanser ve Çevre Ýsmail Çelik Oturum Baþkanlarý: Nurullah Zengin, Fatma Erten Türk Kanser Araþtýrma ve Savaþ Kurumu Derneði Projeleri Tezer Kutluk Oturum Baþkanlarý: Sezai Yaman, Dinçer Fýrat Kahve Arasý Kanser Hakkýnda Genel Bilgiler Oturum Baþkanlarý: Arzu Sungur, Ahmet Demirkazýk Akciðer Kanseri Müge Akmansu Mide ve Kolon Kanseri Ahmet Özet Meme Kanseri Yavuz Özýþýk Lenfomalar Ýbrahim Barýþta Çocukluk Çaðý Kanserleri Ali Varan Jinekolojik Kanserler Dilek Dinçol Uluslararasý Kanser Savaþ Örgütü (UICC) Yýlýn Kanser Örgütü Ödülü 2008 Tezer Kutluk Öðle Yemeði Alternatif Tedaviler Ýbrahim Güllü Oturum Baþkanlarý: Gülten Tekuzman, Özcan Atalay Kanserde Aþý Uygulamalarý Emin Kansu Oturum Baþkanlarý: Fikret Arpacý, Cem Babadoðan Kahve Arasý Serbest Kürsü: Uzmanýna Sorular Oturum Baþkanlarý: Ali Varan, Deniz Yamaç Týbbi Onkoloji Ahmet Demirkazýk Radyasyon Onkolojisi Murat Gürkaynak Pediatrik Onkoloji Münevver Büyükpamukçu Kapanýþ Oturumu Toplantýnýn Deðerlendirilmesi ve Kongre Bildirgesi Tezer Kutluk, Julie Torode 4.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR KONGRESÝ

6 4.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR KONGRESÝ GENEL BÝLGÝLER Kongre Yeri ve Tarihi Dedeman Otel Ankara / Nisan 2009 Yaka Kartý ve Katýlým Belgesi Kongre süresince tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde yaka kartý bulundurulmalýdýr. Tüm katýlýmcýlara katýlým sertifikalarý 04 Nisan 2009 tarihinde daðýtýlacaktýr. Önemli Tarihler Ýndirimli konaklama ücreti tarihi : 13 Mart 2009 Kayýt Son Baþvuru Tarihi : 23 Mart 2009 Kayýt Bilgileri Toplantý katýlýmlarý ücretsiz olup 23 Mart 2009 tarihine kadar bildirilmesi gerekmektedir. Tüm kayýt baþvurularýnda adres, e-posta ve telefon bilgilerinin eksiksiz olarak Serenas Turizm e bildirilmesi gerekmektedir. KONAKLAMA ÜCRETLERÝ TRANSFER BÝLGÝLERÝ Transferlerini SERENAS Turizm e bildirilmiþ tüm katýlýmcýlarýn, transferleri gidiþ dönüþ (havaalaný otel havaalaný) 70 EURO karþýlýðýnda yapýlacaktýr. Özel transferleriniz için lütfen SERENAS Turizm ile irtibata geçiniz. Uçak deðiþikliklerinizi yazýlý olarak 48 saat önceden bildirmeniz durumunda transfer deðiþikliðiniz dikkate alýnacaktýr. - Transfer ücretlerine KDV dahil deðildir. 13 Mart 2009 Öncesi 13 Mart 2009 Sonrasý Tek kiþilik oda Çift kiþilik odada kiþibaþý Tek kiþilik oda Çift kiþilik odada kiþibaþý Dedeman Otel 115 Euro 95 Euro 135 Euro 115 Euro - Yukarýdaki fiyatlar 1 gece oda kahvaltý konaklama bedelleridir. - Konaklama ücretlerine KDV dahil deðildir Mart 2009 tarihine kadar yapýlan iptallerde konaklama ücretlerinin %50 si iade edilir. Yapýlan konaklama rezervasyonlarýnýn 13 Mart 2009 tarihinden sonra iptali durumunda, konaklama ücretlerinin hiçbir þekilde iadesi yapýlmayacaktýr. Konaklama ve transfer ücretlerinin ödeneceði hesap numaralarý BANKA ADI : YAPI VE KREDÝ BANKASI A.Þ. EFT BANKA KODU : 067 ÞUBE ADI : MEÞRUTÝYET BULVARI ÞUBESÝ SWÝFT KODU : YAPITRIS984 ÞUBE ADRESÝ : Meþrutiyet cad.no.18 Kýzýlay / Ankara 4.KANSER YTL : KANSER YTL IBAN NO : TR KANSER EUR : KANSER IBAN NO : TR

7 KAYIT FORMU ADI SOYADI HASTA HASTA YAKINI DOKTOR HEMÞÝRE YAZIÞMA ADRESÝ ÇALIÞTIÐI KURUM TELEFON GSM FAKS E - POSTA Konaklama Bilgileri Otel Adý : Dedeman Otel Oda Tipi : Tek Kiþilik Oda Çift Kiþilik Oda Otel Giriþ Tarihi :... Otelden Ayrýlýþ Tarihi :... Refakatçinin Adý :... Ücret Toplamý Konaklama Ücreti :... EURO Transfer Ücreti :... EURO Toplam Ödeme Miktarý:... EURO 4.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR KONGRESÝ Tarih :.../.../ 2009 Ýmza :... - Konaklama ve kayýt rezervasyonlarý bu formun doldurulup, dekont ile birlikte SERENAS TURÝZM, numarasýna Safiye Kayacý adýna fakslanmasý ile geçerlilik kazanacaktýr. - Serenas Turizm doðmasý muhtemel vergi, harç, rusum tutarlarýndaki deðiþikliði fiyatlara yansýtma hakkýný saklý tutar.

8

Aile Hekimliði. w w w. d a a h s. o

Aile Hekimliði. w w w. d a a h s. o 41. Doðu Akdeniz 22-24 Mayýs Aile Hekimliði Sempozyumu Hilton Otel ADANA 2015 'Aile Hekimliðinin geleceðini birlikte yaratmak...' w w w. d a a h s. o rg Deðerli Meslektaþlarým, 14. Doðu Akdeniz Aile Hekimliði

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e Fotoðraf yarýþmasýnda sergiye deðer görülen eserlerden... Çaðdaþ Öztürk M. Oðuz Güç Baþlarken HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ

Detaylı

TÜRK TESÝSAT MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ ÇALIÞMA RAPORU 2009-2010 Mart 2011 SUNUÞ Sayýn Üyemiz, IX. Dönem (2009 Mart- 2011 Mart) içerisinde Derneðimizin yaptýðý çalýþmalar ve önemli gördüðümüz konular toplantýlarda

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

Bir gece yarýsý operasyonu!

Bir gece yarýsý operasyonu! Eylül 2008 Sayý: 8 Örgütlü hekim güçlü tabip odasý Bir gece yarýsý operasyonu! Hizmet hastaneleri eðitim hastaneleri ile birleþtirildi Saðlýk Bakarlýðý nýn Etlik Ýhtisas Hastanesi ni Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt

Detaylı

I. ULUSAL DOÐAL DOÐUM KONGRESÝ

I. ULUSAL DOÐAL DOÐUM KONGRESÝ I. ULUSAL DOÐAL DOÐUM KONGRESÝ Doðal Doðum Her Kadýnýn Hakkýdýr ÝSTANBUL Deðerli katýlýmcýlar, Sizleri 24 26 Nisan 2013 tarihlerinde Ýstanbul da yapacaðýmýz 1. Ulusal Doðal Doðum Kongresi ne davet etmekten

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

112 filosuna taze kan

112 filosuna taze kan Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 Milletvekili adaylarý 10 gün sonra belli oluyor 16 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 7 Haziran

Detaylı

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE Defterdar Özbay görevine baþladý Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. SAYFA 2 DE Münir Arýkan Halil

Detaylı

Cemiyet ten Ticaret Borsasý na ziyaret

Cemiyet ten Ticaret Borsasý na ziyaret CHP den Nuhut a Tarým ile sanayiyi buluþturmalýyýz adaylýk teklifi Gazeteciler Cemiyeti yönetimini kabulünde konuþan Ali Bektaþ: Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Memleketimizin geliþimi için tarým

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

TMMOB 14 Ekim 2006 Mitingi Ankara da Ekim 2006 Sayý: 36 Bölgesel Süreli Yayýn EMO Ýstanbul Þubesi Adýna Erol CELEPSOY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Önder AL Yayýn Kurulu Celal CEZÝM Hasan ECE Kurtuluþ KAYA

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

Bursa Orman Bölge Müdürlüðü 2012 Ormanlar yaþam kaynaðýdýr. ÝÇÝNDEKÝLER Bursa Orman Bölge Müdürlüðü BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ Adýna Ýmtiyaz Sahibi Ahmet Köksal COÞKUN Sorumlu Yayýn Yönetmeni Ertuðrul

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012 Merhaba, 2011 yýlýnýn son günlerinde Ankara Valiliði'nin bir açýklamasý gündemimize hýzla düþtü. Okullarýn kent çeperlerinde kurulacak kampüslere taþýnacaðýný müjdeleyen bu açýklama, Þube gündemimizde

Detaylı

Yaþlý kadýn yanarak can verdi

Yaþlý kadýn yanarak can verdi KSS arazi ihalesine katýlým olmadý Küçük Sanayi Sitesinde belediye tarafýndan oluþturulan arazilerin satýþý için dün ihale zamanýydý. Ancak Belediye Meclis salonunda yapýlmasý gereken ihaleye katýlým olmadý.

Detaylı

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor Yüzme havuzunda klor gazý zehirlenmesi Buharaevler Mahallesi'ndeki Buhara Kültür Merkezi'ne yüzme eðitimi için giden 6-12 yaþ grubu çocuklar, havuza girmeye hazýrlandýklarý esnada rahatsýzlandý. 5 TE 08

Detaylı

Nereden nereye geldik

Nereden nereye geldik Ýsmail Vural MHP den AK Parti ye katýlým MHP Uðurludað meclis üyesi Ýsmail Vural AK Parti ye katýldý. * HABERÝ 4 DE AK Parti de kimse kavga beklemesin AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, ilçe kongrelerinin

Detaylı

Üç Oda ortak binada hizmet verecek

Üç Oda ortak binada hizmet verecek Hisarcýklýoðlu Türkiye nin yeni bir ekonomi modeline ihtiyacý var Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný RifatHisarcýklýoðlu, Türkiye'nin teknolojik dönüþüm, kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý ve

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı