Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim KASIM PERŞEMBE Sayı : M. K. ERKOVAN. Millî Savunma Balkanı F. MELEN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 20 KASIM 1975. PERŞEMBE Sayı : 15418 M. K. ERKOVAN. Millî Savunma Balkanı F. MELEN."

Transkript

1 T.C. Res mı Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 / V Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 20 KASIM 1975 PERŞEMBE Sayı : K A R A R N A M ESS Karar Sayısı: l/101sh Taraf bulunduğumuz Sınai Mülkiyetin Korunmasına ilişkin 1883 tarihli Paris Sözleşmesinin 1967 tarihinde Stokholm'de değiştirilmiş bulunan metninin 1 ilâ 12 nci maddeleri dışında kalan kısmına, bu Sözleşmenin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca katılmamız; Dışişleri Bakanlığının 22/7/1975 tarihli ve ESGH. ESBD - 757/028/ 75/3-778 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 8/8/1975 tarihinde kararlaştırılmıştır. Devlet Bakanı M. K. ERKOVAN Millî Savunma Balkanı F. MELEN Maliye Bakanı Doç. Dr. Y. ERGENEKON Ticaret Balkanı H. BASOL Devlet Bakanı G- KARACA İçişleri Bakanı O. AStLTÜRK Millî Eğitim Bakanı A. N. ERDEM Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Dr. K. DEMİR Adalet Bakanı /. MOFTÛOĞLU Dışişleri Bakanı V. S. ÖZTÜRK Bayındırlık Bakamı F. ADAK Güm. ve Tekel Bakanı O. ÖZTRAK CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı Prof. K. ÖZ AL Ulaştırma Bakamı N. MENTEŞE Çalışma Bakamı A. T. PAKSU Başbakan S. DEMlREL Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı A. TVRK.ES Derlet Bakam Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. N. ERBAKAN Devlet Balkanı S. ÖZTÜRK Devlet Başbakan Prof. Dr. T. Bakanı Yardımcısı FEYZİOĞLU Devlet Bakanı fl. AKSAY Sanaıyi ve Tek. Bakanı A. DOĞRU İmar ve İslkân Bakanı N. OK Gene- ve Spor Bakanı A. S- EREK Em- ve Tab- Kay. Bakanı S. KILIÇ Köyöşleıli Bakanı V. POYRAZ Kültür Bakanı R. DANİŞMAN Turfam ve Tanı. Bakanı L. TOKOĞLU Onman Bakanı T- KAPANLI Sosyal Güvenlik Bakanı A. M. ABLUM Sınaî Mülkiyetin Korunmasıyle ilgili olarak 20 Mart 1883 tarihinde akt edilen ve 14 Aralık 1900 tarihinde Brüksel'de, 2 Haziran 1911 de Vaşington'da, 6 Kasım 1925 tarihinde La Haye'de, 2 Haziran 1934 tarihinde Londra'da, 31 Ekim 1958 tarihinde Lizbon'da ve 14 Temmuz 1967' de Stockholm' da tadil edilmiş bulunan Paris Sözleşmesi BİRİNCİ MADDE 1 Bu Anlaşmanın uygulandığı memleketler, sınaî mülkiyetin korunması için, birlik haline gelmişlerdir. 2 Sınaî mülkiyetin korunmasının konusu şunlardır: İhtira beratları, faydalı modeller, sınaî resim veya modeller, fabrika veya ticaret marakaları, hizmet markaları, ticaret unvanı ve orijin işaretleri veya menşe adlandırmaları ve gayrı kanunî rekabetin önlenmesidir. 3 Sınaî mülkiyet çok geniş manada anlaşılmakta olup sadece dar anlamda sanayi ve ticarete tatbik edilmekle kalmayarak, aynı zamanda şaraplar, hububat, yaprak tütünleri, meyveler, hayvanlar, ma - denler, maden suları, biralar, çiçekler, bunlar gibi tarımsal maden çıkarma sanayi sahalarına ve bütün ürünlere veya tabiî ürünlere de tatbik olunur. sanayi ve Convention de Paris Pour la Protection de la Propriété Industrielle du 20 Mars 1883 Revisée à Bruxelles le 14 Décembre 1900, à Washington le 2 Juin 1911, à la Haye le 6 Novembre 1925, à Londres le 2 Juin 1934, à Lisbonne le 31 Octobre 1958 et à Stockholm le 14 Juillet 1967 ARTICLE PREMIER [Constitution de l'union; domaine de la propriété industrielle] ') 1) Les pays auxquels s'applique la présente Convention sont constitués à l'état d'union pour la protection de la propriété industrielle. 2) La protection de la propriété industrielle a pour objet les brevets d'invention, les modèles d'utilité, les dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce, les marques de service, le nom commercial et les indications de provenance ou appelations d'origine, ainsi que la répression de la concurrence déloyale. 3) La propriété industrielle s'entend dans l'acception la plus large et s'applique non seulement à l'industrie et au commerce proprement dits, mais également au domaine des industries agricoles et extractive et à tous produits fabriqués ou naturels, par exemple : vins, grains, feuüles de tabac, fruits, bestiaux, minéraux, eaux minérales, bières, fleurs, farines. 1 ) L'éditeur a ajouté des titres aux articles afin d'en faciliter l'identification. Le texte signé ne comporte pas de titres.

2 Sahife : 2 fresmî Gazete) 20 KASIM İhtira beratları arasına, birlik memleketlerinin kanunî mevzuatıyla kabul edilmiş olan, ithal beratları, ıslah ve ikmal beratları, ilâve beratlar ve sertifikalar v.s. gibi muhtelif cins sınaî beratlar dahildir. 4) Parmi les brevets d'invention sont comprises les diverses espèces de brevets industriels admises par les législations des pays de l'union, telles que brevets d'importation, brevets de perfectionnement, brevets et certificats d'addition, etc. ARTICLE 2 İKİNCİ MADDE 1 Birlik memleketlerinden her birinin vatandaşları, diğer bütün birlik memleketlerinden sınaî mülkiyetin korunmasıyla ilgili kanunların tebaaya bugün tanıdığı ve ileride tanıyacağı menfaatlerden, bu Antlaşma ile ayrıca derpiş edilmiş haklara, halel gelmemek şartıyla istifade edeceklerdir. Netice olarak haklarma gelecek her türlü tecavüze karşı o ülke tebaasına konmuş şekil ve şartlan yerine getirmek kaydıyla onlarm sahip olduğu aynı himayeye sahip olacaklar ve aynı kanunî yollara başvurabileceklerdir. 2 Bununla beraber, sınaî mülkiyet haklarının herhangi birinden faydalanmak hususunda birliğe dahil ülkelerin tebaasından, himayenin istendiği memleketlerde hiçbir ikametgâh veya müesseseye sahip olmak şartı aranmayacaktır. 3 Birlik memleketlerinden herbirinin adlî ve idarî muhakeme usulüne ve yetki ve sınaî mülkiyet kanunlarında aranan ikametgâh seçimine veya vekil tayinine müteallik hükümleri kesinlikle mahfuzdur. ÜÇÜNCÜ MADDE Birliğe dahil olmayan devletlerin vatandaşlarından olup birliğe dahil ülkelerden birinin toprakları üzerinde oturan veya gerçek ve ciddî sınaî veya ticarî müesseseye sahip bulunanlar birlik memleketleri tebaası gibi muamele görürler. DÖRDÜNCÜ MADDE A) 1 Birlik memleketlerinin birinde bir ihtira beratı, bir faydalı model, bir sınaî resim veya model, bir fabrika veya ticaret markası talebini usulüne uygun olarak yapmış olan kimse veya kanuni har lef i; diğer ülkelerdeki tevdi hakkında aşağıda tayin edilen süre içinde rüçhan hakkından yararlanabilecektir. 2 Birlik ülkelerden herbirinin millî mevzuatı veya birlik ülkeleri arasında aktedilmiş iki veya çok taraflı anlaşmalar hükümleri gereğince, usulüne uygun olarak yapılmış bir millî tevdi değerini haiz olan her tevdie rüçhan hakkı tanınacağı kabul olunur. 3 Usulüne uygun olarak yapılan millî tevdi, bahis konusu olan memlekette talebin tevdi edildiği tarihi tespite kâfi gelen her tevdii ifade eder ve bu talebin sonradan maruz kalacağı akıbet, bir ehemmiyeti haiz değildir. B) Sonuç olarak, bu sürelerin bitiminden önce diğer birlik ülkelerinden birinde bilahare yapılmış olan tevdi; aradaki süre zarfında, bilhassa bir başka tevdi, ihtiram neşri ve ilânı veya işletilmesi; resim veya model nüshalarının satışa çıkartılması, markanın kullanılması suretiyle yapılan emrivakilerle hükümden düşürülemez. Bu emrivakiler ne üçüncü şahıslar lehine bir hak ve ne de bir zilliyetlik husule getiremez. Rüçhan hakma esas olan ilk talep tarihinden önce üçüncü şahıslar tarafından kazanılmış haklar, birlik ülkelerinden herbirinin dahili mevzuatı ile, mahfuzdur. C) 1 Yukarıda belirtilen rüçhan müddetleri ihtira bsr-ıtları ve faydalı modeller için oniki ay, sınaî resim ve modellerle fabrika ve ticaret markaları için altı aydır. 2 Bu süreler ilk talebin tevdi edildiği tarihten itibaren işlemeye başlar; tevdi günü müddete dahil edilemez. 3 Müddetin son günü korunmanın istendiği memlekette, kanunî bir tatil gününe veya dairenin taleplerin tevdiinin kabulü için açık bulunmadığı bir güne tesadüf ettiği takdirde, süre, müteakip iş gününe kadar uzatılacaktır. 4 Aynı birlik ülkesinde tevdi edilen ve yukardaki (2) numaralı fıkranın anlamma göre daha önceki bir ilk talep gibi aynı konuya tekabül eden sonraki bir talebin; bu evvelki talebin sonraki talep tarihinde, umuma arzedilmeden ve geriy; haklar bırakmadan geri alınmış terkedilmiş veya reddedilmiş ve rüçhan hakkı talebine henüz mesnet teşkil etmemiş olması şartıyla tevdii tarihi, rüçhan mühletinin başlan- [Traitement national pour les ressortissants des pays de l'union] 1) Les ressortissants de chacun des pays de l'union jouiront dans tous les autres pays de l'union, en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, des avantages que les lo's respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, le tout sans préjudice des droits spécialement prévus par la présente Convention. En conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux. 2) Toutefois, aucune cond'tion de domicile ou d'établissement dans ie pays où la protection est réclamée ne peut être exigée des ressortissants de l'union pour la jouissance d'aucun des droits de propriété industrielle. 3) Sont expressément réservées les dispositions de la lég'slation de chacun des pays de l'union relatives à la procédure judiciaire et administrative et à la compétence, ainsi qu'à l'élection de domicile ou à la constitution d'un mandataire, qui seraient requises par les lois sur la propriété industrielle. ARTICLE 3 [Assimilât'on de certaines catégories de personnes aux ressortissants des pays de l'union] Sont assimilés aux ressortissants des pays de l'union les ressortissants des pays ne faisant pas partie de l'union qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux sur le territoire de l'un des pays de l'union. ARTICLE 4 [A. à I. Brevets, modèles d'utilité, dessins et modèles industriels, marques, certificats d'auteur d'invention : droit de priorité. G. Brevets : division de la demande] A. 1) Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'un modèle d'ut lité, d'un dessin ou modèle in dustriel, d'une marque de fabrique ou de commerce, dans l'un des pays de l'union, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, d'un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après. 2) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier, en vertu de la législation nationale de chaque pays de l'un'on ou de traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des pays de l'union. 3) Par dépôt national régulier on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée dans le pays en cause, quel que soit le sort ultérieur de cette demande. B. En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l'un des autres pays de l'union, avant l'expiration de ces délais, ne pourra être invalidé par des faits acoomplis dans l'.ntervalle, soit, notamment, par un autre dépôt, par la publication de l'invention ou son exploitation, par la mise en vente d'exemplaires du dessin ou du modèle, par l'emploi de la marque, et ces faits ne pourront faire naître aucun droit de tiers ni aucune possession personnelle. Les droits acquis par des tiers avant le jour de la première demande qui sert de base au droit de priorité sont réservés par l'effet de la législation intérieure de chaque pays de l'union. C. 1) Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de douze mois pour les brevets d'invention et les modèles d'ut lité, et de six mois pour les dessins ou modèles industriels et pour les marques de fabrique ou de commerce. 2) Ces délais commencent à courir de la date du dépôt de la première demande; le jour du dépôt n'est pas compris dans le délai. 3) Si le dernier jour du délai est un jour férié légal, ou un jour où le Bureau n'est pas ouvert pour recevoir le dépôt des demandes dans le pays où la protection est réclamée, le délai sera prorogé jusqu'au premier pour ouvrable qui suit. 4) Doit être considérée comme première demande dont la date de dépôt sera le point de déport du délai de priorité, une demande ultérieure ayant le même objet qu'une première demanda antérieure au sens de l'alinéa 2) ci-dessus, déposée dans le même pays de l'union, à la condition que cette demande antérieure, à la date du dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée, ou refusée, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu'elle

3 20 KASIM 1975 (Resmî Gazete) Sahife : 3 gıcına esas olacak ilk talep olarak telakki edilmek lâzım gelir. Bu vaziyette evvelki talep artık rüçhan hakkı istenmesine mesnet olarak kullanılmıyacaktır. D) 1 önceki bir tevdiin rüçhanını isteyen kimse, bu tevdi yapıldığı tarih ve memleketi belirtmek mecburiyetindedir. Her memleket bu beyanın en geç ne zaman yapılması gerektiğini kaydedecektir. 2 Söz konusu kayıtlar, yetkili idare tarafından yapılan neşriyata ve özellikle beratlara ve tarifnameleri üzerine şerh edilecektir. 3 Birlik ülkeleri rüçhan hakkı talebinde bulunan bir kimseden, evvelce tevdii etmiş olduğu talebin (tarüname, resim v.s.) bir örneğini istiyecektir. Sözkonusu talebi alacak olan idare tarafından, aslına uygun olduğu tasdik edilmiş bir suret, ayrıca her türlü tasdik işleminden muaf ve harçsız olarak her halükârda; sonraki talebin tevdii tarihinden itibaren üç aylık bir müddet içerisinde her an tevdi olunabilecektir. Zikredilen idare tarafından verilmiş ve tevdi tarihini gösteren belgenin ve bir tercümesinin birlikte verilmesi istenebilecektir. 4 Talebin tevdii anında rüçhan beyanında bulunulması için sair formautelerin yapılması istenemiyecektir. Birlik memleketlerinden her biri bu maddede öngörülmüş formalitelere riayetsizliğin doğuracağı neticeleri tayin edecektir. Ancak bu neticeler rüçhan hakkının kayıp olmasmdan ileri gidemez. 5 Tevsik edici belgeler daha sonra istenebilecektir, önceki bir tevdiin rüçhanını ileri süren kimse bu tevdiin kayıt numarasını belirtecektir. Bu bildirilen kayıt yukarıda (2) fıkrada öngörülen şartlarla neşrolunacaktır. E) 1 Bir ülked? bir faydalı modelin tevdiinden dolayı rüçhan hakkına dayanılarak sınaî bir resim veya model tevdi edildiği takdirde rüçhan müddeti ancak sınaî resim veya modeller için tespit edilmiş müddettir. 2 Bundan başka bir ülkede bir berat talebinden mütevellit rüçhan hakkına dayanarak bir faydalı modelin tevdüne izin verilebileceği gibi aksi de mümkündür. P Birliğin hiç bir ülkesi bir tevdi sahibinin, hatta değişik memleketlerden gelse bile, birçok rüçhan isteklerinde bulunduğu gerekçesi ile, talebine, veya bir veya birçok rüçhan isteklerini ihtiva eden bir talebin; rüçhanı ileri sürmekte olan. talebe veya taleplere dahil olmayan bir veya müteaddit unsuru İhtiva ettiği gerekçesiyle ve her iki halde memleketin kanununa göre ihtiram birliği esası var olmak şartıyla bir rüçhan veya berat talebini red edemiyecektir. Rüçhanı istenen talebe veya taleplere dâhil olmayan unsurlara gelince, sonraki talebin tevcüi olağan şartlar altında bir rüçhan hakkım doğurur. G) 1 Bir berat talebinin karışık olduğu, tetkik neticesinde anlaşılırsa talep sahibi, talebini, herbirinln tarihi ilk müracaat tarihi olmak üzere ve gereğinde rüçhan hakkı mahfuz kalmak üzere talebini bir takım tali taleplere ayırabilecektir. 2 Talep sahibi istediği takdirde, berat talebini bölebilecek ve bu bölümlerden herbirinin tarihi için ilk talep tarihini ve gereğinde rüçhan hakkından istifade etmeyi muhafaza edecektir. Birliğe dahil her memleket bu bölmeye müsaade edilmesi şartlarını tayin etmekte yetkiü olacaktır. H) İhtiram rüçhan istemine konu teşkil eden bazı unsurlarının menşe memlekettek i talepte beyan edilmiş istekler arasında mevcut olmadığı sebebiyle v e bu unsurların mezkûr talepte mevcudiyeti bu talebin bütün kısımlarında n açık bir surette anlaşılıyorsa, o rüçhan taiebi reddedüemez. I) 1 Bir ihtir a beratı veya bir mucit sertifikası verebilme lakkma sahip ola n tevdi sahiplerinin ülkesinde, tevdi edilmiş ihtira, mıcit sertifikası talepler i bu madde gereğince ihtıraberatlarıyla aynı =tki ve şartlar altmd a rüçhan hakkı doğururlar. 2 Bulunduklar ı ülkede tercihlerine göre bir ihtira beratı veya»ir mucit sertifikas ı isteme hakkına sahip olan tevdi sahipleri ihtira beratları taleplerine tatbi k edilen bu madde hükümlerine göre bir ihtira eratı bir faydalı mode l veya bir mucit sertifikası talebi tevdiine dayaıarak rüçhan hakkında n yararlanırlar. - n'ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne pourra plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité. D. 1) Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur sera tenu de faire une déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt. Chaque pays déterminera à quel moment, au plus tard, cette déclaration devra être effectuée. 2) Ces indications seront mentionnées dans les publications émanant de l'administration compétente, notamment sur les brevets et les descriptions y relatives. 3) Les pays de l'union pourront exiger de celui qui fait une déclaration de priorité ia production d'une copie de la demande (description, dessins, etc.) déposée antérieurement. La copie, sertifiée conforme par l'administration qui aura reçu cette demande, sera dispensée de toute légalisation et elle pourra en tout cas être déposée, exempte de frais, à n'importe quel moment dans le délai de trois mois à dater du dépôt de la demande ultérieure. On pourra exiger qu'elle soit accompagnée d'un certificat de la date du dépôt émanant de cette Administration et d'une traduction. 4) D'autres formalités ne pourront être requises pour la déclaration de priorité au moment du dépôt de la demande. Chaque pays de l'union déterminera les conséquences de romiss'on des formalités prévues par le présent article, sans que ses conséquences puissent excéder la perte du droit de priorité. 5) Ultérieurement, d'autres justifications pourront être demandées. Celui qui se prévaut de la priorité d'un dépôt antérieur sera tenu d'indiquer le numéro de ce dépôt; cette indication sera publiée dans les conditions prévues par l'alinéa 2) ci-desus. E. 1) Lorsqu'un dessin ou modèle industriel aura été déposé dans un pays en vertu d'un droit de priorité basé sur le dépôt d'un modèle d'utilité, le délai de priorité ne sera que celui fixé pour les dessins ou modèles industriels. 2) En outre, il est permis de déposer dans un pays un modèle d'utilité en vertu d'un droit de priorité basé sur le dépôt d'une demande de brevet et inversement. P. Aucun pays de l'union ne pourra refuser une priorité ou une demande de brevet pour le motif que le déposant revendique des priorités multiples, même provenant de pays différents, ou pour le motif qu'une demande revendiquant une ou plusieurs priorités contient un ou plusieurs éléments qui n'étaient pas compris dans la ou les demandes dont la priorité est revendiquée, à la cond tion, dans les deux cas, qu'il y ait unité d'invention, au sens de la loi du pays. En ce qui concerne les éléments non compris dans la ou les demandes dont la priorité est revendiquée, le dépôt de la demande ultérieure donne naissance à un droit de priorité dans les conditions ordinaires. G. 1) Si l'examen révèle qu'une demande de brevet est complexe, le demandeur pourra diviser la demande en un certain nombre de demandes divisionnaires, en conservant comme date de chacune la date de la demande initiale et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité. 2) Le demandeur pourra aussi, de sa propre initiative, diviser la demande de brevet, en conservant comme date de chaque demande divisionnaire la date de la demande initiale et, s'il y a heu, le bénéfice du droit de priorité. Chaque pays de l'union aura la faculté de déterminer les conditions auxquelles cette division sera autorisée. H. La priorité ne peut être refusée pour le motif que certains éléments de l'invention pour lesquels on revendique la priorité ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande au pays d'origine, pourvu que l'ensemble des pièces de la demande révèle d'une façon précise lesd-ts éléments. I. 1) Les demandes de certificats d'auteur d'invention, déposes dans un pays où les déposants ont le droit de demander à ieur choix soit un brevet, soit un certificat d'auteur d'invention, donneront naissance au droit de priorité institué par le présent article dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que les demandes de brevets d'invention. 2) Dans un pays où les déposants ont le droit de demander à leur cho'x soit un brevet, soit un certificat d'auteur d'invention, le demandeur d'un certificat d'auteur d'invention bénéficiera, selon les dispositions du présent article applicables aux demandes de brevets, du dro.t de priorité basé sur le dépôt djune demande de brevet d'invention, de modèle d'utilité ou de certificat d'auteur d'invention.

4 Sahife : 4 (Resmî Gazete) 20 KASIM 1975 DÖRDÜNCÜ MADDE (Birinci Mükerrer) 1 I Birliğe dahil çeşitli ülkelerde, birlik tebaası tarafından talep edilen beratlar, birüğe dahil olan veya olmayan diğer memleketlerde aynı ihtira için alınmış beratlardan müstakildir. 2 Bu hüküm mutlak bir şekilde özellikle rüçhan müddeti içinde talep edilen beratların gerek hükümsüzlük ve sûküt sebepleri ve gerek normal süresi itibariyle müstakil olduğu şeklinde anlaşılması gerekir. 3 Bu hüküm, yürürlüğe girdiği anda mevcut olan bütün beratlara tatbik edilir. 4 Yeni memleketlerin birliğe girmesi halinde her iki tarafın girme anında mevcut olan beratları için aynı yoldan hareket edilir. 5 Rüçhan hakkından faydalanarak elde edilen beratlar, birliğe girmiş muhtelif memleketlerde, rüçhandan istifade olmaksızın istenilen veya verilen beratlar gibi aynı devam müddetinden istifade edeceklerdir. DÖRDÜNCÜ MADDE (İkinci Mükerrer) İhtira sahibi, bu sıfatla beratta zikredilir. DÖRDÜNCÜ MADDE (Üçüncü Mükerrer) Bir beratın verilişi ve bir berat, beratlandırılmış bir usulle elde edilmiş veya beratlandırılmış bir ürünün satışı millî mevzuattan doğan kısıtlama ve sınırlandırmalara tabidir gerekçesiyle, berat talebi reddedilemez ve berat hükümden düşürülemez. BEŞİNCİ MADDE A) 1 Birliğe dahil ülkelerin birinde veya diğerinde imal edilmiş şeylerin berat" sahibi tarafmdan, beratın verildiği ülkeye ithal edilmesi beratın hükümsüzlüğünü gerektirmez. 2 Birliğe dahil ülkelerden her biri, beratla verilmiş münhasır haklarının kullanümasma dayanan; meselâ ihtiram işletmesinden doğabilecek suistimalleri önlemek için mecburî lisans verilmesini öngören kanunî tedbirler almakta muhtar olacaktır. 3 Mecburî lisansın verilmesi bu suistimalleri önlemeye yeterli olmazsa, ancak bu durumda, beratın iptali mümkün olabilecektir. İlk mecburî lisansın verümesinden itibaren iki sene geçmeden bir beratın iptali veya geri alınması talep ve dava edilemiyecektir. 4 Berat talebinin tevdiinden itibaren dört senelik veya beratın verilmesinden itibaren üç senelik bir süre geçmeden önce ve daha geç bitecek mühlet tatbik edilmek şartıyle işletmenin yapılmaması veya yeter derecede olmaması sebebiyle bir mecburî lisans istenemiyecektir. Berat sahibi haklı bir mazeret beyan ettiği takdirde mecburî lisans isteği kaldırılır. Böyle bir mecburî lisans inhisar mahiyetinde olmayacak ve tali lisans verilmesi şeklinde de devredilemeyecektir, ancak bu lisansı işleten teşebbüsün veya ticarethanenin o kısmı ile beraber olmak üzere devredilebilecektir. 5 Yukarıdaki hükümler, lüzumlu tadiller mahfuz kalmak üzere, faydalı modellere tatbik olunabilir. B) Sınaî resim ve modellerin korunması, gerek işletme hatasından ve gerekse himaye edilen şeylerin benzerlerinin ithal edilmesinden dolayı herhangi bir suretle düşürülmeyecektir. 0 1 Tescil edilen markanın kullanılması bir memlekette mecburî ise, bu tescil ancak makul bir müddetten sonra ve ilgilinin faaliyete geçmemesi sebeplerinin haklı olduğunu ispat edemememesi halinde iptal edilebilir. 2 Bir fabrika veya ticaret markasının birlik memleketlerinden birinde tescil edildiği şekilde taşıdığı ayırt edici vasfını bozmayacak unsurlarla farklı bir şekilde, sahibi tarafından kullanılması tescilin hükümsüzlüğüne yol açmayacak ve sağlanan himayeyi azaltmayacaktır. 3 Bir markanın benzerinin veya aynının benzer veya mümasil eşyalar üzerinde korunmasının istendiği memleketin millî mevzuatı hükümlerine uygun olarak markanın müşterek sahibi şeklinde telakki edilen smai veya ticari teşebbüsler tarafından aynı zamanda kullaml- ARTICLE 4bis [Brevets : indépendance des brevets obtenus pour la même invention dans différents pays] 1) Les brevets demandés dans les différents pays de l'union par des ressortissants de l'union seront indépendants des brevets obtenus pour la même invention dans les autres pays, adhérents ou non à l'union. 2) Cette disposition doit s'entendre d'une façon absolue, notamment en ce sens que les brevets demandés pendant le de'lais de priorité sont indépendants, tant au point de vue des causes de nullité et de déchéance qu'au point de vue de la durée normale. 3) Elle s'applique à tous les brevets existant au moment de sa mise en vigueur. 4) Il en sera de même, en cas d'accession de nouveaux pays, pour les brevets existant de part et d'autre au moment de l'accession. 5) Les brevets obtenus avec le bénéfice de la priorité jouiront, dans les différents pays de l'union, d'une durée égale à celle dont ils jouiraient s'ils étaient demandés ou délivrés sans le bénéfice de la priorité. ARTICLE 4ter [Brevets : mention de l'inventeur dans le brevet] L'inventeur a le droit d'être mentionné comme tel dans le brevet. ARTICLE 4quater [Brevets : brevetabilité en cas de restriction légale de la vente] La délivrance d'un brevet ne pourra être refusée et un brevet ne pourra être invalidé pour le motif que la vente du produit breveté ou obtenu par un procédé breveté est soumise à des restrictions ou limitations résultant de la législation nationale. ARTICLE 5 [A. Brevets : introduction d'objets, défaut ou insuffisance d'exploitation, licences obligatoires. B. Dessins et modèles industriels : défaut d'exploitation, introduction d'objets. C. Marques : manque d'utilisation, formes différentes, emploi par copropriétaires. D. Brevets, modèles d'utilité, marques, dessins et modèles industriels : signes et mentions] A. 1) L'introduction, par le breveté, dans le pays où le brevet a été délivré, d'objets fabriqués dans l'un ou l'autre des pays de lunion, n'entraînera pas la déchéance. 2) Chacun des pays de l'union aura la faculté de prendre des mesures législatives prévoyant la concession de licences obligatoires, pour prévenir les abus qui pourraient résulter de l'exercice du droit exclusif conféré par le brevet, par exemple faute d'exploitation. 3) La déchéance du brevet ne pourra être prévue que pour le cas où la concession de licences obligatoires n'aurait pas suffi pour prévenir ces abus. Aucune action en déchéance ou en révocation d'un brevet ne pourra être introduite avant l'expiration de deux années à compter de la concession de la première licence obligatoire. 4) Une licence obligatoire ne pourra pas être demandée pour cause de défaut ou d'insuffisance d'exploitation avant l'expiration d'un délai de quatre années à compter du dépôt de la demande de brevet, ou de trois années à compter de la délivrance du brevet, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué; elle sera refusée si le breveté justifie son inaction par des excuses légitimes. Une telle licence obligatoire sera non exclusive et ne pourra être transmise, même sous la forme de concession de sous-licence, qu'avec la partie de l'entreprise ou du fonds de commerce exploitant cette licence. 5) Les dispositions qui précèdent seront applicables, sous réserve des modifications nécessaires, aux modèles d'utilité. B. La protection des dessins et industriels ne peut être atteinte par une déchéance quelconque, soit pour défaut d'exploitation, soit pour introduction d'objets conformes à ceux qui sont protégés. C. 1) Si, dans un pays, l'utilisat.on de la marque enregistrée est obligatoire, l'enregistrement ne pourra être annulé qu'après un délai équitable et si l'intéressé ne justifie pas des causes de son inaction. 2) L'emploi d'une marque de fabrique ou de commerce, par le propriétaire, sous une forme qui diffère, par des éléments n'altérant pas le caractère dist.nctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été engregistrée dans l'un des pays de l'union, n'entraînera pas l'invalidation de l'enregistrement et ne diminuera pas la protection accordée à al marque. 3) L'emploi simultané de la même marque sur des produits identiques ou similaires, par des établissements industriels ou commerciaux considérés comme copropriétaires de la marque d'après les dispositions de la loi nationale du pays où la protection est réclamée, n'empêchera pas l'enregistrement, ni ne diminuera d'aucune façon la protection accordée

5 20 KASIM 1975 (Resmî Gazete) Sahife : 5 ması; halkı yanılmaya sevketmemek ve kamu menfaatine aykırı olmamak şartıyla, hu markanın tesciline mani teşkil etmeyecek ve birlik memleketlerinde temin edilen himayeyi azaltmayacaktır. D) Beratın, faydalı modelin, fabrika veya ticaret markasının tescilinin veya sınaî resim veya model tevdiinin emtia üzerinde gösterilmesi yahut zikredilmesi hakkın tanınması için talep BEŞİNCİ MADDE (Birinci Mükerrer) edilmiyacektir. 1 Sınaî mülkiyet haklarının saklı kalması için öngörülen harçların yatırılması konusunda en az altı aylık son bir süre verilecek ve millî mevzuatla mecburî kılındığı takdirde bunun için ek bir harç yatırılacaktır. 2 Birlik memleketleri, harçların yatırılmam asından dolayı iptal edilmiş ihtira beratlarının yürürlüğünü iade etmekte muhtardır. BEŞİNCİ MADDE (İkinci Mükerrer) Aşağıdaki haller, birlik memleketlerinin herbirinde, berat sahibinin haklarına zarar verici mahiyette telâkki edilemez. 1 Birliğe dahil diğer memleketlerin gemilerinin geçici veya arızî olarak ülke sularına girmesi halinde bu gemilerin teknesinde, makinelerinde, teçhizatında ve teçhizatıyla ilgili diğer teferruat kısmında o ülkenin beratının konusunu meydana getiren vasıtaların, sadece geminin ihtiyaçları için olmak kaydıyla, kullanılması; 2 Birliğe dahil diğer memleketlerin hava ve kara, cer ve tahrik makinelerinin geçici veya arızî olarak ülkeye girmesi halinde; bu makinelerin inşaasında veya işletilmesinde kullanılan berat konusu vasıtaların veya bu makinalara ait yedek parçanın bulunması. BEŞİNCİ MADDE (Üçüncü Mükerrer) Bir ürünün imâli usulünü himaye eden bir beratın mevcut olduğu bir birlik memleketine, zikrolunan ürünün ithal edilmesi halinde, berat sahibi ühal edilen ürüne karşı ithal ülkesinin kanunî mevzuatının aynı memlektte imâl edilen ürünlere karşı kendisine, usûl beratına dayanarak, tanıdığı bütün hakları haizdir. BEŞİNCİ MADDE (Dördüncü Mükerrer) Sınaî resim ve modeller bütün birlik memleketlerinde himaye edilecektir. ALTINCI MADDE 1 Ticaret veya fabrika markalarının tescil ve tevdi şartları her birük ülkelerinde millî kanunî mevzuatla tayin edilecektir. 2 Bununla beraber Birliğe dahil ülkelerden herhangi birinde Birlik Ülkelerinden birisinin vatandaşı tarafından tevdi edilmiş bir marka, menşe memlekette yenilenmemiş tescil edilmemiş veya tevdi edilmemiş olması nedeniyle hükümsüz kılınamayacaktır veya red edilemeyecektir. 3 Birlik Ülkelerinden birinde usulüne uygun olarak tescil edilmiş bir marka menşe ülkesi dahil birliğe dahil diğer Ülkelerde edilmiş markalardan müstakil olarak kabul edilecektir. ALTINCI MADDE (Birinci Mükerrer) tescil 1 Birlik ülkeleri tescilin talep edildiği ülkenin yetkili makamları tarafından, sözkonusu Ülkede bu Antlaşma'dan yararlanacağı kabul olunan bir şahsa ait olduğu aynı veya benzeri ürünlerde kullanıldığı herkesçe bilindiği mütalâa edilen bir markanın karışıklığa meydan verebilecek surette örneğini, taklidini veya tercümesini yapan bir fabrika veya ticaret markasının tescilini gerek Ülke mevzuatı müsait olduğu takdirde doğrudan doğruya, gerekse ilgiünin isteği üzerine red veya hükümsüz kılmayı taahhüt ederler. Herkesçe bilinen bir markanın esas unsurunun çoğaltılması veya bunlarla bir karışıklık taklitten ibaret olursa, durum yukarıdakinin aynısı olur. doğurabilecek bir 2 Bu tür markaların kaydının terkininin istenmesi için, tescü tarihinden itibaren en az beş yıllık bir sürenin tanınması gerekir. Birlik memleketleri kullanmanın menini talep için bir mühlet derpiş etmekte muhtardır. 3 Suiniyetle tescil edilen ve kullanılan markaların terkinini, kullanılmasının yasaklanmasını istemek için süre tespit edilmez. à ladite marque dans n'importe quel pays de lunion, pourvu que ledit emploi n'ait pas pour effet d'induire le public en erreur et qu'il ne soit pas contraire à lîntérêt public. D. Aucun signe ou mention du brevet, du modèle d'utilité, de l'enfegistrement de la marque de fabrique ou de commerce, ou du dépôt du dessin ou modèle industriel ne sera exigé sur le produit pour la reconnaissance du droit. ARTICLE 5bis [Tous les droits de propriété industrielle : délai de grâce pour le paiement de taxes pour le maintien des droits; Brevets : restauration] 1) Un délai de grâce, qui devra être au minimum de six mois, sera accordé pour le paiement des taxes prévues pour le maintien des droits de propriété industrielle, moyennant le versement d'une surtaxe, si la législation nationale en impose une. 2) Les pays de l'union ont la faculté de prévoir la restauration des brevets d'invention tombés en déchéance par suite de non-paiement de taxes. ARTICLE 5ter [Brevets : introduction libre d'objets brevetés faisant partie de moyens de locomotion] Dans chacun des pays de l'union ne seront pas considérés comme portant atteinte aux droits du breveté : 1 l'emploi, à bord des navires des autres pays de l'union, des moyens faisant l'objet de son brevet dans le corps du navire, dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, lorsque ces navires pénétreront temporairement ou accidentellement dans les eaux du pays, sous réserve que ces moyens y soient employés exclusivement pour les besoins du navire; 2 l'emploi des moyens faisant l'objet du brevet dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre des autres pays de l'union ou des accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénétreront temporairement ou accidentellement dans ce pays. ARTICLE 5 quater [Brevets : introduction de produits fabriqués en application d'un breveté dans le pays d'importation] Lorsqu'un produit est introduit dans un pays de l'union où il existe un brevet protégeant un procédé de fabrication dudit produit, le breveté aura, à l'égard du produit introduit, tous les droits que la législation du pays d'importation lui accorde, sui la base du brevet de procédé, à l'égard des produits fabriqués dans le pays même. ARTICLE 5 quinquies [Dessins et modèles industriels] Les dessins et modèles industriels seront protégés dans tous les pays de l'union. ARTICLE 6 [Marques : conditions d'enregistrement, indépendance de la protection de la même marque dans différents pays] 1) Les conditions de dépôt et d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce seront déterminées dans chaque pays de l'union par sa législation nationale. 2) Toutefois, une marque déposée par un ressortissant d'un pays de lunion dans un quelconque des pays de l'union ne pourra être refusée ou invalidée pour le motif qu'elle n'aura pas été déposée, enregistrée ou renouvelée au pays d'origine. 3) Une marque régulièrement enregistrée dans un pays de l'union sera considérée comme indépendante des marques enregistrées dans les autres pays de l'union, y compris le pays d'origine. ARTICLE 6 bis [Marques : marques notoirement connues] il) Les pays de l'union s'engagent, soit d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, à refuser ou à invalider l'enregistrement et â interdire I' usage d'une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, limitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement ou de l'usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie esentielle de la marque constitue la reproduction d'une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci. 2) Un délai minimum de cinq années à compter de la date de l'enregistrement devra être accordé pour réclamer la radiation d'une telle marque. Les pays de l'union ont la faculté de prévoir un délai dans lequel l'interdiction d'usage devra être réclamée.

6 Sahife : 6 (Resmî Gazete) 20 KASIM 1975 ALTINCI MADDE (İkinci Mükerrer) 1 a. Birlik ülkelerine ait arma bayrak ve diğer hükümranlık belirtilerinin ve bu devletler tarafından kabul edilmiş resmî kontrol ve teminat, işaret ve damgalarının ayrıca diğer armacılık sanatı açısından her çeşit takütlerin yetkili makamlarının izni alınmadan gerek fabrika ve ticaret markası ve bu markaları düzenleyen unsurlar olarak tescilini red veya iptal eylemeyi uygun tedbirlerle kullanılmasının yasaklanmasını temin hususunda Birlik ülkeleri mutabık kalmışlardır. b. Yukarıda (a) paragrafında belirtilen hükümler, korunmalarının teminine tahsis edilmiş yürürlükteki uluslararası anlaşmaların konusunu teşkil eden emareler, kısaltılmış kelimeler, bayraklar ve armalar haricinde Birlik Ülkelerinden birinin veya bir çoğunun üyesi bulunduğu hükümetlerarası Beynelmilel örgütlerin emareleriyle veya kısaltılmış kelimeleri veyahut diğer amblemlerine, bayrak ve armalarına da tatbik edilir. c. Hiçbir Birlik memleketi, bu mukavelenamenin, o memlekette, yürürlüğe girmesinden evvel hüsniniyetle iktisabedilmiş hakların sahipleri zararına olarak yukarıdaki «b» bendi hükümlerini tatbik etmeye mecbur tutulamayacaktır. Birlik memleketleri zikredilen hükümleri, yukarıdaki «a» bendinde bahsi geçen kullanmanın veya tescilin o teşkilâtla armalar, bayraklar, alâmetler, remizler veya adlandırmalar arasında bir irtibatın mevcut olduğunu halkın zihninde uyandıracak veya bu kullanmanın yahut tescilin kullananla o teşkilât arasında bir irtibatın mevcudiyeti hususunda, muhtemel olarak, halkı aldatacak mahiyette olmaması takdirinde, tatbik etmekle mükellef olmayacaktır. 2 Resmî kontrol ve garanti işaretlerinin ve damgalarının memnuiyeti ancak bunları ihtiva eden markaların aynı veya benzeri cins emtia üzerinde kullanılmaya tahsis edilmiş olması hallerinde tatbik edilecektir. 3 a. Bu hükümlerin tatbiki için birlik memleketleri, mutlak surette veya muayyen hadler dahilinde, bu maddenin himayesi altına koymağı arzuladıkları veya arzulayacaklan hükümranlık alâmetlerirün, resmî kontrol ve garanti işaretlerinin ve damgalarının listesini ve bu listelerde sonradan yapılacak bütün tadilleri karşılıklı olarak yekdiğerine Uluslararası Büro aracılığı ile göndermeye kararlaştırmışlardır. Her birlik memleketi bu gönderilen listeleri, bir an evvel, halkın emrine hazır tutacaktır. Bununla beraber Devletlere ait bayrağın iş'arı mecburî değildir. b) Bu maddenin (1) inci fıkrasının «b» bendindeki hükümlerin milletlerarası ve hükümetlerarası teşkilâta ait armalara, bayraklara ve sair alâmetlere, remizlere veya adlandırmalara tatbiki, ancak bunların Milletlerarası Büro vasıtasiyle Birlik memleketlerine iş'ar olunması halinde kabildir. 4 Her birlik üyesi ülke, itirazları olduğu takdirde, bunları kendisine yapılan iş'arın yapıldığı tarihten itibaren on iki aylık bir mühlet içinde, Uluslararası Büro vasıtasıyla ilgili ülke veya milletlerarası ve hükümetlerarası örgüte bildirecektir. 5 Yukarıda «1» inci paragrafta Devlet Bayrakları için öngörülen tedbirler 6 Kasım 1925 tarihinden sonra tescil edilen markalara tatbik olunur. 6 Bayraklardan başka hükümranlık alâmetleri için, Birlik Ülkelerinin resmî işaretleri ve damgaları için ve uluslararası ve hükümetlerarası örgütlerin armaları, bayrakları ve sair alâmetleri, remizleri veya adlandırmaları için bu hükümler ancak yukarıda (3) üncü fıkrada öngörülen iş'arın alınmasından itibaren iki aydan tazla bir zaman geçtikten sonra tescil edilmiş markalara tatbik edilebilecektir. 7 Suiniyetle hareket edildiği durumlarda Birlik Ülkeleri 6/11/1925 tarihinden önce tescil edümiş devlet amblemlerim işaret ve damgaları ihtiva eden markaları da terkin etmek yetkisine sahiptir. 8 Kendi Ülkelerinin Amblemlerini işaret ve damgalarını kullanmak yetkisine sahip olan Birüğe dahil her ülkenin vatandaşı, bunlarla başka bir ülkeninkiler arasında benzerlik olsa bile, bunları kullanabilecektir. 9 Birliğe dahil ülkeler, ticaret alanında, Birliğin öteki ülkelerinin armalarının izinsiz kullanılmasını, ürünün menşei hakkında yanıltıcı durumu gösterirse, yasaklamayı yükümlenir. 10 Yukarıda yazılı olan hükümler. Birliğe dahil bir ülke tara fından kabul edilmiş armaları, bayrakları, nişanları damga ve resmî işaretleri veya yukarıda 1 inci paragrafta zikrolunan hükümetlerarası 3) Il ne sera pas fixé de délai ponr réclamer la radiation ou l'interdiction d'usage des marques enregistrées ou itilisées de muavaise foi. ARTICLE 6 ter, [Marques : interdictions quant aux emblèmes d'etat, signes officiels de contrôla et emblèmes d'organisations intergouvernementales] 1) a) Les pays de l'union conviennent de refuser ou d'invalider l'enregistrement et d'interdire, par des mesures appropriées, l'utilisation, à défaut d'autorisation des pouvoirs compétents, soit comme marque de fabrique ou de commerce, soit comme élément de ces marques, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'etat des pays de l'union, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique. b) Les dispositions figurant sous la lettre a) ci-dessus s'appliquent également aux armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations des organisations internationales intergouvernementales dont un ou plusieurs pays de l'union sonra membres, à l'exception des armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou déneminations qui ont déjà fait l'objet d'accords internationaux envigueur destinés à assurer leur protection. c) Aucun pays de l'union ne pourra être tenu d'auuliquer des dispositions figurant sous la lettre b) ci-dessus au détriment des titulaires de droits acquis de bonne foi avant l'entrée en vigueur, dans ce pays, de la présente Convention. Les pays de l'union ne sont pas tenus d'appliquer lesdites dispositions lorsque l'utilisation ou l'enregistrement visé sous la lettre a) cidessus n'est pas de nature â suggérer, dans l'esprit du public, un lien entre lorganisation en cause et les armoiries, drapeaux, emblèmes, sigles ou dénominations, ou si cette utilisation ou enregistrement n'est vraisemblablement pas de nature à abuser le public sur l'existence d'un lien entre l'utiliteur et l'organisation. 2) L'mterdiction des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie s'appliquera seulement dans les cas où les marques qui les comprendront seront destinées à être utilisées sur des marchandises du même genre ou d'un genre similaire. 3) a) Pour l'application de ces dispositions, les pays de l'union conviennent de se communiquer réciproquement, par l'intermédiaire du Bureau international, la liste des emblèmes d'etat, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie, qu'ils désirent ou désireront placer, d'une façon absolue ou dans certaines limites, sous la protection du présent article, ainsi que toutes modifications ultérieures apportées à cette liste. Chaque pays de l'union mettra à la disposition du public, en temps utile, les listes notifiées. Toutefois, cette motification n'est pas obligatoire en ce qui concerne les drapeaux des Etats. b) Les dispositions figurant sous la lettre b) de l'alinéa 1) du présent article ne sont applicables qu'aux armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations des organisations internationales intergouvemementales que cellesci ont communiqués aux pays de l'union par rintermédiaire du Bureau international. 4) Tout pays de l'union pourra r dans un délai de douze mois à partir de la réception de la notification, transmettre, par l'intermédiaire du Bureau international, au pays ou à l'or ganisation internationale intergouvernementale intéressés, ses objections éventuelles. 5) Pour les drapeaux de l'etat, les mesures prévues à l'alinéea 1) ci-dessus s'appliqueront seulement aux marques enregistrées après le 6 novembre ) Pour les emblèmes d'etat autres que les drapeaux, pour les signes et poinçons officiels des pays de l'union et pour les armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations des organisations internationales intergouvernementales, ces dispositions ne seront applicables qu'aux marques enregistrées plus de deux mois après réception de la notification prévue à l'alinéa 3) ci-dessus. 7) En cas de mauvaise foi, les pays auront la faculté de faire radier même les marques enregistrées avant le 6 novembre 1925 et comportant des emblèmes d'etat, signes et poinçons. 8) Les nationaux de chaque pays qui seraient autorisés à faire usage des emblèmes d'etat, signes et poinçons de leur pays, pourront les utiliser, même s'il y avait similitude avec ceux d'un autre pays. 9) Les pays de l'union s'engagent à interdire l'usage non autorisé» dans le commerce-, des armoiries d'etat des autres pays de l'union, lorsque cet usage sera de nature à induire en erreur sur l'origine des produits. 10) Les dispositions qui précédent ne font pas obstacle à l'exercice, par les pays, de la faculté de refuser ou d'invalider, par application du chiffre 3 de la lettre B de l'article 6 quinquies, les marques contenant»

7 20 KASIM 1975 I -. 1 Li Beynelmilel örgütlerin ayırt edici işaretlerini izinsiz olarak ihtiva eden markaları 6. madde 4. mükerrerinin «B» fıkrası a bendinin tatbiki suretiyle red veya iptal etmek yetkisinin kullanılmasına engel teşkil etmez. (Resmî Gazete) Sahife : 7 sans autorisation, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'etat, ou des signes et poinçons officiels adoptés par un pays de l'union, ainsi que des signes distinctifs des organisations internationales intergouvernementales mentionnés à l'alinéa 1) ci-dessus. ALTINCI MADDE (Üçüncü Mükerrer) 1 Bir Birlik Memleketinin kanunî mevzuatına tevfikan bir markanın devir ve temliki ancak markanın ait olduğu müessesenin veya ticarethanenin aynı zamanda devrile muteber olması halinde bu rmıteberliğin kabul edilmesi için bu memlekette bulunan müessese veya ticarethane kısmının temlik edilen markayı taşıyan mamullerin münhasıran imali veya satışı hakkiyle beraber devredilmesi kâfidir. 2 Bu hüküm, temellük eden tarafmdan kullanılması bilhassa markanın tatbik edildiği mamullerin menşe'i, mahiyeti veya esaslı vasıfları noktasından, fiilen, halkı yanılmaya sevk edecek mahiyette olan her marka devir ve naklini muteber addetmek mecburiyetini Birlik memleketlerine tahmil etmez. ALTINCI MADDE (Dördüncü Mükerrer) A 1. Menşe memlekette usulüne muvafık bir surette tescil edilmiş olan her fabrika veya ticaret markası, bu maddede gösterilen ihtirâzi kayıtlar altında, aynen tevdi ve himaye edilmek üzere diğer Birlik memleketlerinde kabul edilecektir. Bu memleketler katî tescile tevessül etmeden evvel menşe memleketteki tescile ait olmak üzere salahiyetli makam tarafından verilmiş bir tasdiknamenin ibrazını isteyebileceklerdir. Bu tasdikname için hiç bir tasdik muamelesi aranmayacaktır. 2 Tevdi edenin fiilen ye ciddî bir sınaî veya ticari müessese sahibi olduğu Birlik memleketi ve Birlik içinde böyle bir müessesesi olmadığı takdirde ikametgâhının bulunduğu Birlik memleketi ve, Birlik içinde ikametgâhı olmadığı takdirde, bir Birlik memleketi tebaasından olması halinde, tabiiyetinde olduğu memleket, menşe memleket olarak telâkki edilecektir. B Bu maddede zikredilen fabrika veya ticaret markalarının tescili ancak aşağıdaki hallerde reddedilebilir veya hükümsüz hale getirilebilir. 1. Bu markaların himayesinin talep edildiği me nlekett9 üçün v cü şahıslar tarafından iktisabedilmiş haklara halel getirmesi halinde; 2 Bu markaların temyiz edici her türlü vasıftan mahrum olması veya, münhasıran, ticarette, mamullerin nev'ini, cinsini, kalitesini, miktarını, gönderileceği yeri kıymetini, mamullerin menşe mahall'ni veya imal ve ist'hsal zamanını göstermeye yarayan veya cari lisanla kullanılagelen yahut himayenin talep edildiği memletin ticaretinin dürüst ve daimî itiyadı halini almış olan işaret ve kayıtlardan ibaret olması halinde; 3 Bu markaların ahlâk ve âdaba veya âmme nizamına aykırı ve bilhassa halkı aldatacak mahiyette olmaları halinde, Markalara ait kanunî mevzuattan bir hükmün bizzat âmme nizamına taallûk hali hariç, bir markanın bu mevzuatın bazı hükmüne tevafuk etmemesi şeklindeki tek bir sebeple âmme nizamına aykırı olarak telâkki edilemiyeceği hususunda mutabık kalınmıştır. Bununla beraber 10 uncu birinci mükerrer maddenin tatbiki mahfuzdur. C 1. Markanın himaye kabiliyeti olup olmadığını takdir etmek için bütün fiilî hal ve vaziyetler ve bilhassa markanın kullanılmasındaki devam gözönünde tutulmak icabeder. 2. Diğer Birlik memleketlerinde fabrika veya ticaret markaları, menşe memlekette himaye edilen markalardan ancak aynı menşe memleketinde markaların tescil edilen şekildeki tefrik edici vasfını değiştirmeyen ve hüviyetine temas etmeyen unsurlarla tefrik edildiği tek mucip sebebiyle reddedilmeyecektir. D Himayesi talebedilen markanın menşe memlekette tescil edilmemiş olması takdirinde hiç kimse bu madde hükmünden istifade edemeyecektir. E Bununla beraber bir markanın menşe memleketteki tescilinin yenilenmesi, markanın tescil edildiği diğer Birlik memleketlerinde tescilin yenilenmesini hiç bir veçhile mecburî kılmayacaktır. F 4 üncü maddedeki mühlet içinde tevdi edilen markaların rüçhan hakkından istifade etmesi, tescilin menşe memlekette bu-mühlet geçtikten soffra yapılmış olması halinde de müktesep olarak kalır. ARTICLE 6 quater [Marques : transfert de la marque] 1) Lorsque, conformément à la législation d'un pays de l'union, la cession d'une marque n'est valable que si elle a lieu en même que le transfert de l'entreprise ou du fonds de commerce temps auquel la marque appartient, il suffira, pour que cette validité soit admise, que la partie de l'entreprise ou du fonds de commerce située dans ce pays soit transmise au cessionnairc' avec le droit exclusif d'y fabriquer ou d'y vendre les produits portant la marque cédée. 2) Cette disposition n'impose pas aux pays de l'union l'obligation de considérer comme valable le transfert de toute marque dont l'usage par le cessionnaire serait, en fait, de nature à induire le public en erreur, notamment en ce qui concerne la provenance, la nature ou les qualités substantielles des produits auxquels la marque est appliquée. ARTICLE 6 quinquies [Marques : protection des marques enregistrées dans un pays de l'union dans les autres pays de l'union îclause «telle quelle»)] A. 1) Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quel!? dans les autres pays de l'union, sous les réserves indiquées au présent article. Ces pays pourront, avant de procéder à l'enregistrement définitif, exiger la production d'un certificat d'enregistrement au pays d'origine, délivré par l'autorité compétente. Aucune légalisation ne sera requise pour ce certificat. 2) Sera considéré comme pays d'origine le pays de l'union où le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sériux, et, s'il n'a pas un tel établissement dans l'union, le pays de l'union où il a son domicile, et s'il n'a pas de domicile dans l'union, le pays de sa nationalité, au cas où il est ressortissant d'un pays de lunion. B. Les marques de fabrique ou de commrrce, visées par le présent article, ne pourront être refusées à l'enregistrement ou invalidées que dans les cas suivants : 1 lorsqu'elles sont de nature à porter atteinte à des droits acquis par des tiers dans le pays où la protection est réclamée; 2 lorsqu'elles sont dépourvues de tout carectère distinctif, ou bien composées exclusivement de sign~s ou d'indication pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée;. 3 lorsqu'elles sont contraires à la morale ou à l'ordre public et notamment de nature à tromper le public, n est entendu qu'une ne pourra être considérée comme marque contraire à l'ordre public pour la seule raison qu'elle n'est pas conforme à quelque disposition de la législation sur les marques, sauf le cas où cette disposition elle même concerne public. Est toutefois réservée l'application de l'article 10 bis. l'orde C. 1) Pour apprécier si la marque est susceotible de protection, on devra tenir comote de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de l'usage de la marque. 2) Ne pourront être refusées dans les autres pays de ITJnion les marques de fabrique ou de commerce pour le seul motif qu'elles ne diffèrent des marques protégées dans le pays d'origine que par des é'éments n'altérant pas le caractère distinctif et ne touchant pas à l'identité des marques, dans la forme sous laquelle celles-ci ont été enregistrées audit pays d'origine. D. Nul ne pourra bénéficier des dispositions du présent article si la marque dont il revendique la protection n'est pas enregistrée au pays d'origine. E. Toutefois, en aucun cas, le renouvellement de l'enregistrement d'une marque dans le pays d'origine n'entraînera l'obligation de renouveler l'enregistrement dans les autres pays de l'union où la marque aura été enregistrée. F. Le bénéfice de la priorité reste asquis aux dépôts de marques efectués dans le délai de l'article, 4 même lorsque l'enregistrement dans le pays d'origine n'intervient qu'après l'expiration de ce délai.

8 Sahife : 8 (Resmî Gazete) 20 KASIM 1975 ALTINCI MADDE (Beşinci Mükerrer) Birlik Ülkeleri hizmet markalarını himaye etmeyi taahhüt ederler. Bu markaların tescillerinin tutulması öngörülmez. ARTICLE 6 sexies [Marques : marques de service] Les pays de l'union s'engagent à protéger les marques de service. Ils ne sont pas tenus de prévoir l'enregistrement de ces marques. ARTICLE 6 septies ALTINCI MADDE (Altıncı Mükerrer) 1 Birliğe dahil bir ülkede bir marka sahibi olan kimsenin acentesi veya mümessili, marka sahibinin izni olmaksızın, bu markanın kendi namına tescilini bu ülkelerden birinde veya bir çoğunda talep ederse, bu acente veya mümessil hareketinin haklı olduğunu ispat etmedikçe, marka sahibi talep edilen tescile itiraz etmek veya bu tescilin terkinini yahut, ülke mevzuatı müsaitse, zikredilen tescilin kendi lehine devir ve naklini istemek hakkına haiz olacaktır. 2 Marka sahibi yukarıdaki (1) inci fıkra saklı kalmak üzere, markasının acentesi veya mümessili tarafından kullanılmasına yetki vermemişse, bu kullanmaya itiraz etmek hakkına sahiptir. 3 Millî mevzuat, bir marka sahibinin bu maddede öngörülen haklarını ileri sürmesi için adilane bir süre koymakla muhtardır. [Marques : enregistrements effectués par l'agent ou le représentant du titulaire sans l'autorisation de celui-ci] 1) Si l'agent ou le représentant de celui qui est titulaire d'une marque dans un des pays de l'union demande, sans l'autorisation de ce titulaire, l'enregistrement de cette marque en son propre nom, dans un ou plusieurs de ces pays, le titulaire aura le droit de s'opposer à l'enregistrement demandé ou de réclamer la radiation ou, si la loi du pays le permet, le transfert à son profit dudit enregistrement, à moins que cet agent ou représentant ne justifie de ses agissements. 2} Le titulaire de la marque aura, sous les réserves de l'alinéa 1) ci-dessus, le droit de s'opposer à l'utilisation de samarque par son agent ou représentant, s'il n'a pas autorisé cette utilisation. 3) Les législations nationales Ont la faculté de prévoir un délai équitable dans lequel le titulaire d'une marque devra faire valoir les droits prévus au présent article. ARTICLE 7 YEDİNCİ MADDE Fabrika veya ticaret markasının üzerine konulacağı mamulün mahiyeti markamn tesciline hiç bir şekilde engel teşkil etmez. [Margues : nature du produit portant la marque] La nature du produit sur lequel la marque de fabrique ou de commerce doit être apposés ne peut, dans aucun cas, faire obstacle à l'enregistrement de la marque. YEDİNCİ MADDE (Birinci Mükerrer) 1 Birliğe dahil Ülkeler, varlığı menşe memleket kanununa aykırı olmayan kollektif kuruluşlara ait kollektif markaların, bu kollektif kuruluşlar smaî ve ticarî müessese olmasa bile, tevdiini ve himayesini kabul etmeyi taahhüt ederler. 2 Her ülke bir kollektif markanın hangi özel şartlar altında himaye edileceğini serbestçe tayin edecek ve kamu yararına aykırı olması halinde bu markanın himayesini red edebileceklerdir. 3 Bununla beraber bu markaların himayesi mevcudiyeti menşe memleket kanununa aykırı olmayan herhangi bir kollektif kuruluşun, himayenin talep edildiği ülkede müessesesi olmaması veya bu ülkenin kanunî mevzuatına uygun olarak kurulmamış olması sebebiyle red edilemeyecektir. ARTICLE 7 bis [Marques : marques collectives] 1) Les pays de l'union s'engagent à admettre au dépôt et à protéger les marques collectives appartenant à des collectivités dont l'existence n'est pas contraire à la loi du pays d'origine, même si ces collectivités ne possèdent pas un établissement industriel ou commercial. 2) Chaque pays sera juge des conditions particulières sous lesquelles une marque collective sera protégée, et il pourra refuser la protection si cette marque est contraire à l'intérêt public. 3) Cependant, la protection de ces marques ne pourra être refusée à aucune collectivité dont l'existence n'est pas contraire à la loi du pays d'origine, pour le motif qu'elle n'est pas établie dans le pays où la protection est requise ou qu'elle n'est pas constituée conformément à la législation de ce pays. ARTICLE 8 SEKİZİNCİ MADDE Ticaret unvanı, bir fabrika veya ticaret markasının bir kısmını teşkil etsin veya etmesin, bütün Birlik Ülkelerinde tevdi veya tescil mecburiyeti olmaksızın himaye edilecektir. [Noms commerciaux] Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'union sans obligation de dépôt ou d'enregistrement, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce. ARTICLE 9 DOKUZUNCU MADDE 1 Kanuna aykırı olarak bir ticaret veya Fabrika markasını yahut bir ticaret unvanını taşıyan her mamul, bu marka veya ticaret unvanının kanunî himayeyi hak etmiş olduğu Birlik ülkelerine ithaline el konulacaktır. 2 Elkoyma, kanuna aykırı olarak markanın konulduğu ülkede veya mamulün ithal edildiği Ülkelerde de yapılacaktır. 3 Elkoyma gerek savcılığın, gerek diğer herhangi bir yetkili makamın ve gerek hakikî veya hükmî şahıs olan ilgili tarafın isteği üzerine bu ülkenin dahilî kanunî mevzuatına göre yapılacaktır. 4 Resmî makamlar, transit halinde, elkoyma işlemini yapmaya mecbur tutulamayacaktır. 5 Bir ülkenin kanunî mevzuatı ithal esnasında elkoymayı uygun bulmuyorsa, elkoyma yerine ithal yasağı veya dahilde elkoyma kaim olacaktır. 6 Bir ülkenin kanunî mevzuatı ne ithal sırasmda, elkoymayı, ne ithal yasağını ve ne dahilde elkoymayı uygun bulmuyorsa bu kanunî mevzuatın ona göre değiştirilmesini bekliyerek, bu tedbirler yerine bu gibi hallerde kanunun ülke vatandaşlarına tanıdığı dava yolları ve takip vasıtaları yer alacaktır. [Marques, noms commerciaux : saisie à l'importation, etc., des produits portant illicitement une marque ou un nom commercial] 1) Tout produit portant illicitement une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, sera saisi à l'importation dans ceux des pays de l'union dans lesquels cette marque ou ce nom commercial ont droit à la protection légale. 2) La saisie sera également effectuée dans le pays où l'apposition illicite aura eu lieu, ou dans les pays où aura été importé le produit. 3) La saisie aura lieu à la requête soit du Ministère public, soit de toute autre autorité compétente, soit d'une partie intéressée, personne physique ou morale, conformément à la législation intérieure de chaque pays. 4) Les autorités ne seront pas tenues d'effectuer la sainie en cas de transit. 5) Si la législation d'un pays n'admet pas la saisie à l'importation, la saisie sera remplacée par la prohibition d'importation ou la saisie à l'intérieur. 6) Si la législation d'un pays n'admet ni la saisie à l'importation, ni la prohibition d'importation, ni la saisie à l'intérieur, et en attendant que cette législation soit modifiée en conséquence, ces mesures seront remplacées par les actions et moyens que la loi de ce pays assurerait en pareil cas aux nationaux.

9 Sahife : 9 ONUNCU MADDE 1 Önceki maddenin hükümleri, ürünün mahreci veya müstahsilin, imalâtçının veya tacirin kimliği noktasından doğrudan doğruya veya dolaysız işaret kullanılması halinde tatbik edilir. 2 Her halde bu ürünün üretilmesi, imali veya ticareti ile uğraşan ve gerek sahte mahreç yeri olarak gösterilen mahalde, gerek bu mahallin bulunduğu yönde, gerek sahte olarak gösterilen memlekette ve gerek sahte mahreç içarclinin kullanıldığı yerds oturan li3r ürstici, imalâtçı veya tacir İster hakikî, ister hükmî bir şahıs olsun, ilgili taraf olarak tanınacaktır. ONUNCU MADDE (Birinci Mükerrer) 1 Birlik ülkeleri, Birlik vatandaşlarına haksız rekabete karşı gerçek bir himaye sağlamaya mecburdurlar. 2 Sınaî veya ticarî konuda namuskârâns? örf ve adetlere aykırı her rekabet fiili, bir haksız rekabet fiilini meydana getirir. 3 Özellikle aşağıdakiler yasaklanacaktır: 1 Bir rakibin ticarethanesi, ürünleri veya smaî veya ticarî faaliyeti ile, herhangi bir vasıtaya başvurularak bir karışıklığa yer verecek bütün her türlü olaylar; 2 Bir rakip ticarethanesini, ürünlerini veya sınaî yahut ticarî Eaaliyetini itibardan düşürecek mahiyette olarak ticaretin icrası esnasında yapılan sahte iddialar; 3 Eşyanın niteliği, imal usulü, vasıfları, kullanılma kabiliyeti veya miktarı üzerinde olmak üzere, ticaretin yapılışı sırasında yapılan ve halkı yanıltıcı mahiyette olan ibareler veya iddialar. ONUNCU MADDE (ikinci Mükerrer) 1 Birliğe dahil ülkeler, 9 uncu 10 uncu ve 10 uncu mükerrer maddelerde zikredilen bütün fiil ve hareketleri, etkili bir şekilde yasaklamaya yarayan kanunî müracaat yollarını diğer Birlik Ülkeleri vatandaşlarına temin etmeyi taahhüt eder. 2 Birlik Ülkeleri, bundan başka 9 uncu, 10 uncu ve 10 uncu mükerrer maddelerde geçen fiil ve hareketleri, yasaklanması amacıyla, ilgili sanayicileri, imalâtçıları, ve müstahsilleri veya tacirleri temsil eden ve varlıkları ülkeleri kanunlarına aykırı olmayan sendika ve cemiyetlere himayenin talep edildiği ülke kanununun bu ülkelere ilişkin sendika ve cemiyetlere izin verdiği ölçüde, adlî veya idarî makamlara müracaatta bulunmalarına imkân veren tedbirleri almayı taahhüt ederler. ONBİRİNCİ MADDE 1 Birlik ülkeleri, içlerinden birinin ülkesinde tertip edilmiş resmî ve resmen tanınmış Uluslararası sergilerde teşhir edilecek mamuller için, beratlandırılabiler f-k ihtiralara, faydalı maddelere, smaî resim veya modellere, fabrika veya ticaret markalarına kendi dahilî mevzuatlarına uygun olarak, geçici himaye vereceklerdir. 2 Bu geçici himaye 4 üncü maddenin sürelerini uzatmayacaktır. Sonradan rüçhan hakkının ileri sürülmesi halinde her memleket idaresi süreyi, mamulün sergiye ithali tarihinden başlatabilecektir. 3 Her ülke, teşhir edilen şeyin kimliğinin ve sergiye koyuluş tarihinin delili olarak zarurî göreceği doğrulayıcı belgeleri istiyebilecektir. ONİKİNCl MADDE 1 Birlik ülkelerinden herbiri Smaî Mülkiyetle ilgili ayrı bir daire kurmayı, ihtira, beratlarını, faydalı modelleri, Smaî resim veya modelleri, fabrika veya ticaret markalarını halka tebliğ için bir merkezi tevdi yeri kurmayı taahhüt eder. 2 Bu daire süreli resmî bir gazete çıkaracaktır. Bu daire: a. Verilen beratların sahiplerinin isimlerini, beratlandırılmış ihtiralarm kısa bir tanımı ile beraber; b. Tescil edilmiş markaların örneklerini düzenli bir şekilde neşredecektir. ARTICLE 10 [Indications fausses : saisie à l'importation, etc., des produits portant des indications fausses concernant la provenance des produits ou [l'identité du producteur, etc.] 1) Les dispositions de l'article précédent seront applicables en cas d'utilisation directe ou indirecte d'une indication fausse concernant la provenance du produit ou l'identité du producteur, fabricant ou commerçant. 2) Sera en tout cas reconnu comme partie intéressée, que ce soit une personne physique ou morale, tout producteur, fabricant ou commerçant engagé dans la production, la fabrication ou le commerce de ce produit et établi soit dans la localité faussement indiquée comme lieu de provenance, soit dans la région où cette localité est située, soit dans le pays faussement indiqué, soit dans le pays où la fausse indication de provenance est employée. ARTICLE 10 bis [Concurrence déloyale] 1) Les pays de l'union sont tenus d'assurer aux ressortissants de l'union une protection effective contre la concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. 3) Notamment devront être interdits : 1 tous faits quelconques de nature à ciéer une confusion par n'importe quel moyen avec l'établissement. les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent; 2 les allégations fausses, dans l'exercice du commerce, de nature à discréditer l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent; 3 les indications ou allégations dont l'usage, dans l'exercice du commerce, est susceptible d'induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, l'aptitude à l'emploi ou la quantité des marchandises. ARTICLE 10 er [Marques, noms commerciaux, indications fausses, concurrence déloyale: recours légaux; droit d'agir en justice] 1) Les pays de l'union s'engagent à assurer aux ressortissants des autres pays de l'union des recours légaux appropriés pour réprimer efeficacement tous les actes visés aux articles 9, 10 et 10 bis. 2) Ils s'engagent, en outre, à prévoir des mesures pour permettre aux syndicats et associations représentant les industriels, producteurs ou commerçants intéressés et dont l'existence n'est pas contraire aux lois de leurs pays, d'agir en justice ou auprès administratives, en vue de la répression des actes prévus par les articles 9, 10 et 10 bis, dans la mesure où la loi du pays dans lequel la protection est réclamée le permet aux syndicats et associations de ce pays. ARTICLE 11 [Inventions, modèles d'utilité, dessins et modèles industriels, marques : protection temporaire à certaines expositions internationales] 1) Les pays de l'union accorderont, conformément à leur législation intérieure, une protection temporaire aux inventions brevetables, aux modèles d'utilité, aux dessins ou modèles industriels ainsi qu'aux marques de fabrique ou de commerce, pour les produits qui figureront aux expositions internationales officielles ou officiellement reconnues organisés sur le territoire de l'un deux. 2) Cette protection temporaire ne prolongera pas les délais de l'article 4. Si, plus tard, le droit de priorité est invoquée, l'administration de chaque pays pourra faire partir le délai de la date de l'introduction du produit dans l'exposition. 3) Chaque pays pourra exiger, comme preuve de l'identité de l'objet exposé et de la date d'introduction, les pièces justificatives qu'il jugera nécessaire. ARTICLE 12 [Services nationaux spéciaux pour la propriété industrielle] 1) Chacun des pays de l'union s'engage à établir un service spécial de la propriété industrielle et un dépôt central pour la communication au public des brevets d'invention des modèles d'utilité, des dessins ou modèles industriels et des marques de fabrique ou de commerce. 2) Ce service publiera une feuille périodique officielle. Il publiera régulièment : a) les noms des titulaires des brevts délivrés, avec une brève désignation des inventions brevetées; b) les reproductions des marques enregistrées.

10 (Resmî Gazete) 20 KASIM 1975 ONÜCtİNCÜ MADDE (Birliğin Kurulu) 1 a nci maddeler gereğince Birliğin, birliğe bağlı ülkelerden müteşekkü bir kurulu vardır. b. Her ülkenin hükümeti bir delege Ue temsü edüir. Bu temsüci yanmda yedek uzman ve danışmanlar bulundurabilir. c. Her delegenin masrafları kendisini tayin eden hükümetçe karşılanır. 2 a. Kurul şunları yapar : I Bu konvansiyonun tatbiki birliğin gelişmesi ve ayakta kalmasıyla ilgüi tüm sorunları inceler. II Fikrî Mülkiyet Dünya Örgütünü (aşağıda örgüt denilmiştir.) meydana getiren sözleşmede öngörülen Fikri Mülkiyetin Uluslararası Bürosuua, (aşağıda Uluslararası Büro denilmiştir.) maddeler gereğince, birüğe bağlı bulunmayan ülkelerin muşahadeleri de nazarı dikkate alınarak değişildik konferanslarının hazırlanmasıyla ilgüi direktifler verir. III Birlikle ilgüi olarak örgüt Genel Müdürünün çalışmalarım ve raporlarım inceler ve onaylar. Birliğin yetki sorunlarıyla ilgüi faydalı bütün direktifleri ona verir. IV Kurulun icra komitesi üyelerini seçer. V Kendi icra komitesinin çalışmalarım, raporlarım inceler ve onaylar ona direktifler verir. VI Program kararlaştırır, Birliğin üç yü süreli bütçesini kabul eder, ve malî yü sonu bütçe hesaplarını onaylar. VII Birliğin malî yönetmeliğini kabul eder. VIII Birliğin hedeflerinin gerçekleşmesine yararlı saydığı çalışma grupları ve uzmanlar komitesini kurar. IX Birüğe üye olmayan ülkelerin hükümetlerarası olan örgütlerin ve hükümetlerarası olmayan uluslararası örgütlerin hangilerinin Birliğin toplantılarına gözlemci sıfatiyle katüabüeceğine karar verir. X 13 den 17 ye kadar olan maddelerin değişikliklerim kabul eder. XI Birliğin hedeflerine ulaşması için uygun olan diğer her türlü girişimde bulunur. XII Bu antlaşmadan doğan diğer her türlü görevleri yerine getirir, XIII Kendisinin kabulü kaydıyle örgütü kuran antlaşmanın kendisine tanıdığı hakları kullanır. b Örgüt koordinasyon komitesinin mütalâasını aldıktan sonra, örgüt tarafından idare olunan diğer birlikleride ügilendiren sorunları karara bağlar. 3 a. Aşağıdaki (b) paragrafının hükümleri saklı kalmak şartiyle bir delege sadece bir ülkeyi temsü edebüir. b. 12. maddede öngörülen ve herbirisi özel mülî bir Sınaî Mülkiyet Ofisi olan ve özel bir antlaşma gereğince müşterek bir ofis nezdinde gruplaşmış Birliğe üye ülkeler müzakere sırasında bu ofislerden birisi tarafından temsü edüebüirler. 4 a. Kurula üye her ülke tek bir oy kullanır. b. Kurul üyesi ülkelerin yansı görüşme nisabım teşkil eder. c Yukarıdaki (b) paragrafmın hükümlerine rağmen beraber, bir toplantıda, temsil edüen ülkelerin sayısı yandan az fakat, kurul üyesi ülkelerin üçte birine eşit veya üçte birinden fazla ise kurul kararlar ala- büır. Bununla beraber, kurulun kararlan, usulünü ügilendiren kararların haricinde, aşağıda önerilen şartlar yerine getirildiği zaman ancak icraya konulabüir. Uluslararası Büro sözkonusu karan, tebliğ tarihinden itibaren üç aylık bir süre içinde oylarmı veya çekimserliklerini yazılı olarak ifade etmeleri için, temsü edilmemiş olan kurul üyesi ülkelere tebliğ eder. Bu sürenin sonunda oyunu veya çekimserliğini bu şekilde ifade eden ülkelerin sayısı toplantı sırasında nisabın elde edilmesi için çağnya uymayan ülkelerin sayısına en azından eşitse söz konusu kararlar icraya konulur, yeterki aynı zamanda gerekli ekseriyet elde edümiş olsun. d 17 nci maddenin 2 nci paragrafının hükümleri saklı kalmak kaydiyle kurul kararlan kullanılan oylarm üçte iki çoğunluğuyla alınır. e Çekimserlik, oy kabul edilmez. 5 a. Aşağıdaki (b) paragrafı hükümleri saklı kalmak kaydıyla bir delege sadece tek bir ülke acuna oy kullanabuir. ARTICLE 13 [Assemblée de l'union] 1) a) L'Union a une Assemblée composée des pays de l'union liés par les articles 13 à 17. b) Le Gouvernement de chaque pays est représente par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts. c) Les dépenses de chaque délégation sont supportés par le Gouvernement quil'a désignée. 2) a) L'Assemblée : i) traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l'union et l'application de la présente Convention; ü) donne au Bureau international de la Propriété intellectuelle (ci-après dénommé «le Bureau international») visé dans la Convention instituant l'organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommée «l'organisation») des directives concernant la préparation des conférences de revision, compte étant dûment tenu des observations des pays de l'union qui ne sont pas liés par les articles 13 à 17; iii) examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général de l'organisation relatifs à l'union et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de l'union; iv) élit les membres du Comité exécutif de l'assemblé; v) examine et approuve les rapports et les activités de son Comité exécutif et lui donne des directives; vl) arrête le programme, adopte le budget triennal de l'union et approuve ses comptes de clôture; vii) adopte le règlement financier de l'union; viii) crée les comités d'experts et groupes de travail qu'elle juge utiles à la réalisation des objectifs de l'union; ix) décide quels sont les pays non membres de l'union et quelles sont les organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales qui peuvent être admis à ses réunions en qualité d'observateurs; x) adopte les modifications des articles 13 à 17; xi) entreprend toute autre action appropriée en vue d'atteindre les objectifs de l'union; xü) s'acquitte de toutes autres tâches qu'implique la présente Convention; xiii) exerce, sous réserves qu'elle les accepte, les droits qui lui sont conférés par la Convention instituant l'organisation. b) Sur les questions qui intéressent également d'autres Unions administrées par l'organisation, l'assemblée statue connaissance prise de l'avis du Comité de Coordination de l'organisation. 3) a) Sous réserve des dispositions du sous-alinéa b), un délégué ne peut représenter q'un seul pays. b) Des pays de l'union groupés en vertu d'un arrangement particulier au sein d'un office commun ayant pour chacun d'eux le caractère de service national spécial de la propriété industríele vise à i'arctile 12 peuvent être, au cours des discussions, représentés dans leur ensemble par l'un d'eux. 4) a) Chaque pays membre de l'assemblée dispose d'une voix. b) La moitié des pays membres de l'assemblée constitue le quorum. c) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa b), si, lors d'une session, le nombre des pays représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des pays membres de l'assemblée, celle-ci peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de l'assemblée, à l'exception de de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncés ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux pays membres de l'assemblée qui n'étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre des pays ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de pays qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu'en même temps la majorité nécessaire reste acquise. d) Sous réserves des dispositions de l'article 17.2), les décisions de l'assemblée sont prises à la majorité des deux tires des votes exprimés. e) L'abstention n'est pas considérée comme un vote. 5) a) Sous réserve du sous-alinéa b), un délégué ne peut voter qu'au nom d'un seul pays.

11 20 KASIM 1975 (Resmî Gazete) Sahife : 11 b 3. b/ paragrafında öngörülen Birlik üyesi ülkeler genellikle kurul olağan toplantılarında heyetleriyle temsil edumek için teşebbüs ederler. Bununla beraber istisnaî sebeplerle sözü geçen devletlerden birisi kendi millî delegesiyle temsil edilemezse, bir delegasyonun sadece bir devlet adına oy kullanabilmesi yetkisi olduğundan, bu ülkelerden birisinin delegesine kendi adına oy kullanması için vekâlet verebilir. Bu konuyla ilgili her vekâlet Devlet Başkanı veya onun yetkili kıldığı Bakan tarafından imza edilmiş bir antlaşmayı gerektirir. 6 Kurula üye olmayan Birlik üyesi ülkeler toplantılarda gözlemci sıfatiyle bulunurlar. 7 a. Kurul, Genel Müdürün çağrısı üzerine, istisnaî haller hariç örgüt Genel Kurulunun aynı döneminde ve aynı yerinde Uç senede bir olağan olarak toplanır. b. Kurul, İcra Komitesinin veya kurul üyesi ülkelerin dörtte birinin isteği üzerine Genel Müdür tarafından gönderilen çağrı üzerine olağanüstü olarak toplanır. 8 Kurul, iç yönetmeliğini onar. ONDÖRDÜNCÜ MADDE (İcra Komitesi) 1 Kurulun bir icra komitesi vardır. 2 a. İcra Komitesi, kurul üyesi memleketlerarasmdan kurulca seçumiş memleketlerden meydana gelir. Bundan başka, örgüt meıkezinin siyasî sınırları içinde bulunan ülke, 16 ncı maddenin 7 nci paragraf mm b bendi hükümleri saklı kalmak kaydiyle, komitede resen bir oy hakkına sahiptir. b. İcra komitesine üye her ülkenin hükümeti yedek eksper ve danışman bulundurabüen bir delege tarafından temsü edilir. c. Her delegenin masrafları kendisini tayin eden hükümet tarafından karşılanır. 3 İcra Komitesine üye memlekettlerin sayısı kurul üyesi memleketlerin sayısının dörtte birine tekabül eder. Bu koım^enin üye sayısının hesaplanmasında dörde bölünme sonucu geriye kalan artık sayı hesaba katılmaz. 4 Kurul, İcra Komitesi üyelerinin seçimi sırasmda, İcra Komitesini meydana getiren memleketlerarasında bulunan birlikle ilgili olarak kurulmuş özel antlaşmalara dahil bütün ülkeler için zaruri ve hakkaniyete dayalı coğrafî bir ayırımı hesaba katar. 5 a. İcra Komitesi üyeleri meclisin toplantı dönemi bitişini müteakip, olağan toplantı süresi sonuna kadar görevde kalırlar. b. İcra Komitesi üyeleri kendi aralarında en az üçte ikilik bir sınırı aşmamak kaydiyle yeniden seçilirler. c. Kurul İcra Komitesi üyelerinin yeniden seçilmesini ve seçim şekillerini düzenler. 6 a. İcra Komitesi şunları yapar: I Kurulun gündem tasarısını hazırlar. II Genel Müdür tarafından hazırlanan birliğin üç yıllık bütçe ve program tasanlariyle ilgili teklifleri kurula sunar. III Üç yıllık bütçe ve program sınırı (limiti) içinde Genel Müdür tarafından hazırlanan yıllık bütçe ve program hakkında mütalâada bulunur. IV Hesapların denetiminin yülık raporlarım ve genel müdürün sureli raporlarını açıklamalarla birlikte kurula sunar. V Söz konusu Kurulun olağan iki toplantısı arasmda ortaya çıkan durumu hesaba katarak ve kurulun kararlarına uygun olarak Genel Müdür tarafından Birliğin programının yapılması amaciyle faydalı bütün tedbirleri alır. VI Bu antlaşma çerçevesi içinde kendisine tevdi edüen bütün görevleri yapar. b İcra Komitesi, Örgüt tarafından idare edilen diğer birlikleri de ym derecede ügilendiren sorunlar üzerine Örgütün koordinasyon komitesinin mütalâasından alman bügueri karara bağlar. 7 a. İcra Komitesi, Genel Müdürün çağrısı üzerine mümkün mertebe Örgüt Koordinasyon Komitesiyle aynı yerde ve aynı dönemde senede bir kere olağan olarak toplanır. b İcra Komitesi Genel Müdürün inisiyatifiyle Komite Başkanının yahut üyelerinin dörtte birinin talebi üzerine genel müdür tarafından gönderilen çağrı üzerine olağan üstü toplanır. 8 a. İcra Komitesine üye her ülke bir oy hakkına sahiptir, b İcra Komitesi; üye ülkelerin yarısı, ekseriyeti teşkil eder. b) Les pays de l'union visés à l'alinéa 3) b) s'efforcent, en règle générale, de se faire représenter aux sessions de l'assemblée par leurs propres délégations. Toutefois, si, pour des raisons exceptionnelles.l'un desdits pays ne peut se faire représenter par sa propre délégation, il peut donner à la délégation d'un autre de ces pays le pouvoir de voter en son nom, étant entendu qu'une délégation ne peut voter par procuration que pour un seul pays. Tout pouvoir à cet effet doit faire l'objet d'un acte signé par le chef de l'etat ou par le ministre compétent. 6) Les pays de l'union qui ne sont pas membres de l'assemblée sont admis à ses réunions en qualité d'observateurs. 7) a) L'Assemblée se réunit une fois tous les trois ans en session ordinaire sur convocation du Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l'assemblée générale de l'organisation. b) L'Assemblée se réunit en session extraoidinaire sur convocat'on adressée par le Directeur général, à la demande du Comité exécutif ou à la demande d'un quart des pays membres de l'assemblée. 8) L'Assemblée adopte son règlement intérieur. ARTICLE 14 [Comité exécutif] 1) L'Assemblé a un Comité exécutif. 2) a) Le Comité exécutif est composé des pays élus par l'assemblée parmi les pays membres de celle-ci. En outre, le pays sur le territoire duquel l'organisation a son siège dispose, ex officio, d'un siège au Comité, sous réserve des dispositions de l'article 16.7) b). b) Le Gouvernement de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l'a désignée. 3) Le nombre des pays membres du Comité exécutif correspond au quart du nombre des pays membres de l'assemblée. Dans le calcul des sièges à pourvoir, le reste subsistant après la division par quatre n'est pas pris en considération. 4) Lors de l'élection des membres du Comité exécutif, l'assemblée tient compte d'une répartition géographique équitable et de la nécessité pour tous les pays parties aux Arrangements particuliers établis en relation avec l'union d'être parmi les pays constituant le Comité exécutif. 5) a) Les membres du Comité exécutif restent en fonctions à partir de la clôture de la session de l'assemblée au cours de laquelle ils ont été élus jusqu'au terme de la session ordinaire suivante de l'assemblée. b) Les membres du Comité exécutif sont rééligibles dans la limite maximale des deux tiers d'entre eux. c) L'Assemblée réglemente les modalités de l'élection et de la réélection éventuelle des membres du Comité exécutif. 6) a) Le Comité exécutif : i) prépare le projet d'ordre du jour de l'assemblée; ii) soumet à l'assemblée des propositions relatives aux projets de programme et de budget triennal de l'union préparés par le Directeur général; iii) se prononce, dans le limites du programme et du budget triennal, sur les programmes et budget annuels préparés par le Directeur général; iv) soumet à l'assemblée, avec les commentaires appropriés, les rapports périodiques du Directeur général et les rapports annuels de vérification des comptes; v) prend toutes mesures utiles en vue de l'exécution du programme de l'union par le Directeur général, conformément aux décisions de l'assemblée et en tenant compte des circonstances survenant entre deux sessions ordinaires de ladite Assemblée; vi) s'acquitte de toutes autres tâches qui lui sont attribués dans le cadre de la présente Convention. b) Sur les questions qui intéresent également d'autres Unions administrées par l'organisation, le Comité exécutif statue connaissance prise de l'avis du Comité de 'coordination de l'organisation. 7) a) Le Comité exécutif se réunit une fois par an en session ordinaire, sur convocation du Directeur général, autant que possible pendant le même période et au même lieu que le Comité de coordination de l'organisation. Ib) Le Comité exécutif se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande de son président ou d'un quart de ses membres. 8) a) Chaque pays membre du Comité exécutif dispose d'une voix, b) La moitié des pays membres du Comité exécutif constitue le quorum.

12 Sahife : 12 (Resmî Gazete) 20 KASIM 1975 c Kararlar verilen oyların adi çoğunluğuyla alınır, d Çekimser kalmak oy sayılmaz. e Bir delege sadece bir ülkeyi temsil edebüir ve onun adına oy kullanabüir. 9 İcra Komitesine üye olmayan Birlik üyesi ülkeler, icra komitesi toplantılarına gözlemci olarak katüabilirler. 10 İcra Komitesi iç yönetmeuğini onar. c) Les décisions sont prises à la majorité simple des votes exprimés. d) L'abstention n'est pas considérée comme un vote. e) Un délégué ne peut ne peut représenter qu'un seul pays et ne peut voter qu'au nom de celui-ci. S) Les pays de l'union qui ne sont pas membres du Comité exécutif sont admis à ses réunions en qualité d'observateurs. 10) Le Comité exécutif adopte son règlement intérieur. ARTICLE ils ONBEŞİNCİ MADDE [Bureau international] (Milletlerarası Büro) 1 a. Birliğe verilen idarî görevler, edebi ve sanat eserlerinin korunması için Uluslararası Antlaşma gereğince kurulmuş «Birlik Bürosu» ile «Birleşik Birlik Bürosu»nun yerini alan Milletlerarası Büro tarafından sağlanır. b MUletlerarası Büro özellikle Birliğin muhtelif organlarının sekretaryasını oluşturur. eder. c Genel Müdür Birliğin en yüksek memurudur ve Birliği temsil 2 Milletlerarası Büro smaî mülkiyetin korunmasiyle ilgili bilgileri toplar ve yayınlar Birliğe dahil her ülke, her yeni kanun metnini ve smaî mülkiyetin korunmasiyle ilgili bütün resmî metinleri derhal Milletlerarası Büroya tebliğ eder. Bundan başka Birlik üyesi her ülke, MUletlerarası Büro tarafından faaliyetleri için faydalı mülâhaza edilen ve bir menfaat gösteren Smaî Mülkiyetin korunmasını doğrudan doğruya ilgilendiren Sınaî Mülkiyet konusunda yetkili servislerinin tüm neşriyatlarım verir. 3 Milletlerarası Büro aylık bir mecmua yayınlar. 4 Milletlerarası Büro, Birliğe dahil her ülkeye talebi üzerine, Smaî Mülkiyetin himayesiyle ilgili sorunlar hakkmda bügüer verir. 5 MUletlerarası Büro Smaî Mülkiyetin Korunmasını kolaylaştırmak için etüd ve hizmetlerde bulunur. 6 Genel Müdür ve onun tayin ettiği her personel mensubu oy hakkı olmaksızın kurulun, İcra Komitesinin, diğer eksperler komitesinin veya çalışma grubunun tüm toplantılarına katılırlar. Genel Müdür veya onun tayin ettiği bir personel mensubu bu organların resen sekreteridir. 7 a. Milletlerarası Büro Kurulun direktiflerine göre ve icra komitesinin işbirliği ile, 13 den 17 ye kadar olan maddeler hariç konvansiyon hükümlerinm değişiklik konferanslarım hazırlar. b. MUletlerarası Büro, değişiklik konferanslarının hazırlanması hakkmda hükümetlerarası olan ve hükümetlerarası olmayan uluslararası örgütlerle istişarede bulunabilir. c. Genal Müdür ve kendisinin tayin ettiği kimseler, oy hakkı olmaksızın bu konferanslarda tartışmaya katılabilirler. 8 Milletlerarası Büro kendisine verilen diğer bütün görevleri yapar. ONALTINCI MADDE (Malî Hükümler) 1 a. Birliğin bir bütçesi vardır. b. Birliğin bütçesi Birliğe has gelir ve harcamaları, birliklerle müşterek harcamalar bütçesinin aidatlarım ve gerektiğinde örgütün Konferans bütçesine konulan meblağı ihtiva eder. c. Birliğe istinaî olarak tahsis olunmayan ancak örgüt tarafından idare olunan öteki bir veya birçok birliklerede aynı derecede tahsis olunan harcamalar birliklerin müşterek harcamaları olarak mütalâa edilir. 2 Birliğin bütçesi, örgüt tarafından idare edilen öteki birliklerin bütçeleri ile koordinasyon zaruretlerini de hesaba katarak yapılır. 3 Birliğin bütçesi şu kaynaklardan sağlanır ; I Birlik ülkelerinin ödeneklerinden, 11 Birlik adma MUletlerarası Büro tarafından yapılan hizmetler karşılığında alınan harçlar ve paralardan. III Milletlerarası Büronun birlikle ilgili yayınlarının ve bu yayınlarla ilgiü hakların satışından IV Bağışlar hibeler ve yardımlardan. V Kira bedelleri faizler gibi çeşitli gelirlerden. 1) a) Les tâches administratives incombant à l'union sont assurées par le Bureau international, qui succède au Bureau de l'union réuni avec le Bureau de l'union institué par la Convention internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques. b) Le Bureau international assure notamment le secrétariat des divers organes de l'union. c) Le Directeur général de l'organisation est le plus haut fonctionnaire de l'union et la représente. 2) Le Bureau international rassemble et publie les informations concernant la protestion de la propriété industrielle. Chaque pays de l'union communique aussitôt que possible au Bureau international le texte de toute nouvelle loi ainsi que tous textes officiels concernant la protection de la propriété industrielle. Il fournit, en outre, au Bureau international toutes publications de ses services compétents en matière de propriété industrielle qui touchent directement la protection de la propriété industrielle et sont jugées par le Bureau international comme présentant un intérêt pour ses activités. 3) Le Bureau international publie un périodique mensuel. 4) Le Bureau international fournit, à tout pays de l'union, sur sa demande, des renseignements sur les questions relatives à la protestion de la propriété industrielle. 5) Le Bureau international procède à des études et fournit des services destinés à faciliter la protection de la propriété industrielle. 6) Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l'asseblée, du Comité exécutif et de tout autre comité d'experts ou groupe de travail. Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d'office secrétaire de ces organes. 7) a) Le Bureau international, selon les directives de 1 "Assemblée et en coopération avec le Comité exécutif, prépare les conférences de révision des dispositions de la Convention autre que les articles 13 à 17. b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales sur la préparation des conférences de revision. c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans ces conférences. 8) Le Bureau international exécute toutes autres tâches qui lui sont attribuées. ARTICLE 16 [Finances] 1) a) L'Union a un budget. b) Le budget de l'union comprend les recettes et les dépenses propres à l'union, sa contribution au budget des dépenses communes aux Unions, ainsi que, le cas échéant, la somme mise à la disposition du budget de la Conférence de l'organisation. c) Sont considérées comme dépenses communes aux Unions les dépenses qui ne sont pas attribuées exclusivement à l'union, mais également à une ou plusieurs autres Unions administrées par l'organisation. La part de l'union dans ces dépenses communes est proportionnelle à l'intérêt que ces dépenses présentent pour elle. 2) Le budget de l'union est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres Unions administrées par l'organisation. 3) Le budget de ltjnion est financé par les ressources suivantes : i) les contributions des pays de l'union; 11) les taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau international au titre de l'union; iii) le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l'union et les droits afférents à ces pubucations; iv) les dons, legs et subventions; v) les loyers, intérêts et autres revenus divers.

13 20 KASIM 1975 (Resmî Gazete) Sahife : 13 4 a. Bütçede aidat payını belirtmek için birlik üyesi her ülke bir sınıfa yerleşir ve yülık katkı paylarım aşağıda tespit edilen blıim esasına göre öder. Sınıf 1 25» 2 20» 3 15» 4 10» 5 6» 6 3» 7 1 b. Bunu önceden yapmamış olan her devlet yerleşmeği arzu ettiği sınıfı, katılma veya onama belgelerini tevdi anında belirtebilir. Sınıf değiştirilebilir. Aşağıda bir smıf seçilirse, Genel Kurul'un olağan toplantılarından birisinde büdirilir. Böyle bir değişiklik adı geçen toplantıyı takıp eden yılın Ocak ayının birinden itibaren hüküm ifade eder. c. Her ülkenin aidatı, birlik bütçesine katümış bütün üye devletler aidatları toplam meblağına oranla, o devletin yerleştiği kendi sınıf birimleri toplamı ile oranlı olarak aynı oran daiminde muayyen bir meblağdan ibarettir. d. Aidatlar her yılın bir Ocak tarihinden itibaren ödenir. e. Aidatlarını ödemede gecikmiş olan her üye ülke, ödemede geciktirilmiş olan aidat miktarları, geçmiş iki yıllık aidatlarına eşit veya ondan fazla olursa üyesi bulunduğu birliğin hiçbir organında oy kullanamaz. Bununla beraber, bu organlardan herhangi biri ödemede yapılan gecikmenin olağanüstü ve önlenmesi imkânsız engellerle meydana geldiğine kanaat gefc'r'rse. hövip bir ülkenin adı gecen organlarda oy hakkını kullanmasına izin verilebilir. f. Yeni malî bir yılın başlamasından önce, bütçenin kabul edilmemesi halinde, malî yönetmelikte öngörülen şartlara göre önceki yılın bütçesi uygulanır. 5 Birlik adına Uluslararası Büro tarafından yapılan hizmetler karşılığı olarak ödenmesi gereken meblağlar ve harçlarm futan kurul ve icra komitesi ile bu konuda temas eden Genel Müdür tarafından tespit edilir. 6 a. Birliğin, Birliğe dahil her ülke tarafından tek bir ödemeyle yapılan meblağlardan meydana gelen bir döner sermayesi vardır. Sermaye yetersiz olursa Kurul artırılmasına karar verir. b. Her ülkenin sözü edilen fona ilk ödeme tutarı veya bu fonun artırümasma yaptığı katkı payının tutarı fonu yapıldığı veya artırmanın kararlaştınldığı yıl için o ülkenin aidatı ile orantılı olur. 0 Ödeme miktarı ve şartları, örgüt Koordinasyon komitesinin mütelâası alındıktan sonra Genel Müdürün teklifi üzerine kunılca kararlaştınlır. 7 a. Örgüt ikamet yerinin arazisi üzerinde bulunduğu ülke ile akt olunan ikamet yeri sözleşmesinde, döner sermayenin yetişmediği hallerde, bu ülkenin avans vermesi öngörülür. Bu avansların miktarı avansın verileceği şartlar, her halika rda, sözü edilen devletle örgüt arasmda akt olunacak ayrı sözleşmelere konu teşkil eder. Bu devlet avans vermeğe devam ettiği sürece icra komitesinde resen bir oya sahiptir. b. Yukarıda (a) fıkrasında işaret edilen ülke ile örgütten herbirinin, yazüı bir notası üe avans verme mükellefiyetinden vaz geçme hakkı vardır. Fesih ihbarının yapıldığı yılın sonundan itibaren üç yıl sonra hüküm ifade eder. 8 Hesapların murakabesi üye'erin rızalariyle kurul tarafından tayin edilen dış kontrolörler veya Birlik üyesi ülkelerden biri veya birkaçı tarafından malî yönetmelikte öngörüeln usullere göre yapılır. ONYEDİNCİ MADDE 1 13, 14, 15, 16. maddeler ve bu maddenin değiştirilmesiyle ilgili teklifler kurul üyesi her ülke, İcra Komitesi veya Genel Müdür tarafından yapılabilir. Bu teklifler kurulun tetkikine sunulmadan en az altı ay önce Genel Müdür tarafından kurul üyesi ülkelere tebliğ edilir. 2 Birinci fıkrada işaret edilen maddelerle ügili tüm değişiklikler kurul tarafından kabul edilir. Kurul kulandan oyların dörtte üçünü gerektirir. Bununla beraber 13 üncü madde ve bu fıkra Ue ilgili tüm değişiklikler kullanılan oyların beşte dördünü gerektirir. 4) a) Four déterminer sa part contributive dans le budget, chaque pays de l'union est rangé dans une classe et paie ses contributions annuelles sur la base d'un nombre d'unités fixé comme suit : Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V Classe VI Classe VII b) A moins qu'il ne l'ait fait précédemment, chaque pays indique, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, la classe dans laquelle il désire être rangé. Il peut changer de classe. S'il choisit une classe inférieure, le pays doit en faire part à l'assemblée lors d'une des ses sessions ordinaires. Un tel changement prend effet au début de l'année civile suivant ladite session. c) La contribution annuelle de chaque pays consiste en un montant dont le rapport à la somme totale des contributions annuelles au budget de l'union de tous les pays est le même que le rapport entre le nombre des unités de la classe dans laquelle il est rangé *st le nombre total unités de l'ensemble des pays. d) Les contributions sont dues au premier janvier de chaque année. e) Un pays en retard dans le paiement de ses contributions ne peut exercer son dro't de vote, dans aucun des organes de ltjmon dont il est membre, si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à celui des contributions dont il est redevable pour le deux années complètes écoulées. Cependant, un tel pays peut être autorisé à conserver l'execice de son droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps que ce dernier estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables. f) Dans le cas où le budget n'est pas adopté avant le début d'vn nouvel exercice, le budget de l'année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier. 5) Le montant des taxes et sommes dues pour des services rendus par le Bureau international au titre de l'union est fixé par le Diresteur général, qui en fait rapport à l'assemblée et au Comité exécutif. 6) a) L'Union possède un fonds de roulement constitué par un versement unique effectué par chaque pays de l'union. Si le fonds devient insuffisant, l'assemblée décide de son augmentation. b) Le montant du versement initial de chaque pays au fonds précité ou de sa participation à l'augmentation de celuici est proportionnel à la contribution de ce pays pour l'année au cours de laquelle le fonds est constitué ou l'augmentation décidée. c) La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l'assemblée sur proposition du Directeur général et après avis du Comité de coordination de l'organisation. 7) a) L'Accord de siège conclu avec le pays sur le territoire duquel l'organisation a son siège prévoit que, si le fonds de roulement est insuffisant, ce pays accorde des avances. Le montant de ces avaces et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l'objet, dans chaque cas, d'accords séparés entre le pays en cause et l'organisation. Aussi longtemps qu"u est tenu d'accorder des avances, ce pays dispose ex officio d'un siège au Comité exécutif. b) Le pays visé au sous-alinéa a) et l'organisation ont chacun le droit de dénoncer l'engagement d'accorder des avances moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet l'année au cours de laquelle elle a été notifiée. trois ans après la fin de 8) La vérification des comptes est assurée, selon les modalité prévues par le règlement financier, par un ou plusieurs pays de l'union ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur consentement, désignés par l'assemblée. ARTCLE 17 [Modification des article 13 à 17] 1) Des propositions de modification des articles 13, 14, 15, 16 et du présent article peuvent être présentées par tout pays membre de l'assemblée, par le Comité exécutif ou par le Directeur général. Ces propositions sont communiquées par ce dernier aux pays membres de l'assemblée six mois au moins avant d'être soumises à l'examen de l'assemblée. 2) Toute modification des articles vises à l'alinéa 1 ) est adoptée par l'assemblée. L'adoption requiert les trois quarts des votes exprimés; toutefois, toute modification de l'article 12 et du présent alinéa requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés.

14 Sahife : 14 (Resmî Gazete) 20 KASIM Birinci fıkrada ön görülen maddelerle İlgili her değişiklik, değişikliğin kabul edüdiği sırada kurula üye olan ülkelerin dörtte üçü tarafından yasal kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmiş değişikliğin kabulü ile ilgili yazılı notaların Genel Müdür tarafından alınmasından bir ay sonra yürürlüğe girer. Bu şekilde kabul edilmiş olan maddelerle ilgüi her değişiklikle, değişikliğin yürürlüğe girdiği sırada kurul üyesi olan veya daha sonraki bir tarihte üye olacak tüm ülkeleri bağlar. Fakat üye ülkelerin malî külfetlerini artıran değişiklik yalnız bu değişikliği kabul ettiklerini büdiren ülkeleri bağlar. ONSEKİZİNCİ MADDE (1 den 12 ye kadar ve 18 den 30 a kadar olan maddelerin değiştirilmesi) 1 Bu antlaşma, Birlik sistemini geliştirecek şekilde mükemmelleştirici hükümler getirmek amaciyle değişikliğe tabi tutulacaktır. 2 Bu amaçla Birlik ülkelerinin temsücüeri arasmda, Birlik ülkelerinden birinde konferanslar yapılacaktır den 17 ye kadar olan maddelerle ilgili değişikükler 17 nci madde hükümlerince düzenlenir. ONDOKUZUNCU MADDE (Öze Antlaşmalar) 1 Birlik ülkeleri Sınaî Mülkiyetin himayesi için, kendi aralarında, ayrı ayrı, özel Antlaşmalar yapmak hakkım saklı tuttuklarında mutabıktırlar. Ancak bu anlaşmalar bu konvansiyon hükümlerine aykırı olmayacaktır. 3) Toute modification des article visés à l'alinéa 1) entre en vigueur un mois après la réception par le Directeur général des notifications écrites d'acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles constitutionnalles respectives, de la part des trois quarts des pays qui étaient membres de l'assemblée au moment où la modification a été adoptée Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous les pays qui sont membres de l'assemblée au moment où la modification entre en vigueur ou qui en deviennent membres à une date ultérieure; toutefois, toute modification qui augmente les obligations financières res pays de l'union ne lie que ceux d'entre eux qui ont notifié leur acceptation de ladite modification. ARTICLE 18 [Revision des articles 1 à 12 et 18 à 30] 1) Laprésente Convention sera soumise à des revisions en vue d*y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l'union. 2) A cet effet, des conférences auront lieu, successivement, dans l'un des pays de l'union, entre les délégués desdits pays. 3) Les modifications des article 13 à 17 sont régies par les dispositions de l'article 17. ARTICLE 19 [Arrangements particuliers] Il est entendu que les pays de l'union se réservent le droit de prendre séparément, entre eux, des arrangements particuliers pour la protection de la propriété industrielle, en tant que ces arrangements ne contreviendraient pas aux dispositions de la présente Convention. ARTICLE 20 YİRMİNCİ MADDE (Birlik ülkeleri tarafından katılma veya onaylama; yürürlüğe girme) 1 a. Bu Antlaşmayı imza etmiş olan Birlik ülkelerinden her biri Antlaşmayı onaylayabüir veya imzalamarmşsa, Anlaşmaya katüabilir katılma veya onaylama belgeleri Genel Müdür nezdinde tevdi edilir. b Birlik ülkelerinden herbiri katılma veya onaylama belgesinde katılmasının veya onaylamasının şu maddelere tatbik edilemez olduğunu belirtebüir. 1 1 den 12 ye kadar olan maddeler veya; ii 13 den 17 ye kadar olan maddeler c Yukarıda tali (b) fıkrasına uygun olarak, b u fıkrada işaret edilen iki grup maddeden birisinin hükümlerini katılma veya onaylama belgesinden çıkartmış olan her ülke, daha sonra her zaman, katılmasının veya onayının hükümlerinin bu madde Böyle bir bildiri Genel Müdür nezdinde tevdi edilir. grubunu kapsadığım bildirebilir. 2 a. 1 den 12 ye kadar olan maddeler, (1. b. i) paragrafmda müsaade edildiği gibi bir beyanda bulunmaksızın katılma veyo onaylama belgelerini tevdi etmiş olan birlik üyesi ilk 10 ülke açısından, bu katılma veya onaylama belgelerinin onuncunun tevdiinden üç ay sonra yürürlüğe girer. b. 13 den 17 ye kadar olan maddeler (1. b. ii) paragraf mda müsaade edildiği gibi bir beyanda bulunmaksızın katılma veya onaylama belgesi tevdi etmiş olan Birlik Üyesi ilk 10> ülke açısından, bu katüma veya onaylama belgelerinin onuncusunun tevdinden üç ay sonra yürürlüğe girer. c. Yukarıda (a) ve (b) fıkraları hükümlerine uygun Olarak, (1, bi) ve (1, b.ü) paragrafında işaret eriden i k i madde gruplarından her birisinin ilk yürürlüğe girişleri ve (1-b) fıkrasının hükümleri saklı kalmak kaydiyle, yukarıda (a) ve (b) fıkralarında işaret edilenlerden başka, 1-17 nci maddeler bir katılma veya onaylama belgesi tevdi eden Birliğe dahil her ülke ve (1, c) fıkrasının tatbiki gereğince bir bildiri tevdi eden Birliğe dahil her ülkeye göre tevdi edilmiş olan belgede veya bildiride genel müdür tarafından daha sonraki bir tarih belirtilmedikçe böyle bir tevdi büdiri tarihinden itibaren üç ay sonra yürürlüğe girer. 3 Bir onaylama veya katılma belgesi tevdi eden Birlik üyesi her ülkeye göre, 1. b fıkrasında işaret edilen madde gruplarından herbirirıin yürürlüğe girdiği tarihte 18 den 30 a kadar olan maddeler 2 a, (b) (c) fıkralarına uygun olarak bu hükümler açısından yürürlüğe girer. YİRMtBİRİNCİ MADDE Birlik dışı ülkeler tarafından iltihak, (Yürürlüğe girme) veya 1 Birliğe yabancı her ülke bu Antlaşmaya katılabilir ve bundan dolayı Birliğin üyesi olabüir. Katüma belgeleri Genel Müdürün tevdi edüir. nezdinde [Ratification ou adhésion par des pays de l'union; entrée en vigueur] 1) a) Chacun des pays de l'union qui a signé le présent Acte peut le ratifier et, s'il ne l'a pas signé, peut y adhérer. Les instruments de ratification et d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général. b) Chacun des pays de l'union peut déclarer, dans son instrument de ratification ou d'adhésion, que sa ratification ou son adhésion n'est pas applicable : i) aux articles 1 à 12 ou 1) aux articles 13 à 17. c) Chacun des pays de l'union qui, conformément au sousalinéa b), a exclu des effets de sa ratification ou de son adhésion l'un des deux groupes d'articles visés dans ledit sousalinéa peut, à tout moment ultérieur, déclarer qu'il étend les effets de sa ratification ou de son adhésion à ce groupe d'articles. Une telle déclaration est déposée auprès du Directeur général. 2) a) Les articles 1 à 12 entrent en vigueur, à l'égard des dix premiers pays de l'union qui ont déposé des instruments de ratification ou d'adhésion sans faire une déclaration comme le permet l'alinéa 1) b i) trois mois après le dépôt du dixième de ces instruments de ratification ou d'adhésion. b) Les article 13 à 17 entrent en vigueur, à l'égard des dix premiers pays de l'union qui ont déposé des instruments de ratification ou d'adhésion sans faire une déclaration comme le permet l'alinéa 1) b) ii), trois ois après le dépôt du dixième de ces instruments de ratification ou d'adhésion. c) Sous réserve de l'entrée en vigueur initiale, conformément aux dispositions des sous-alinéas a) et b), de chacun des deux groupes d'articles visés à l'alinéa l)b)i) et h), et sous réserve des dispositions de l'alinéa l)b), les articles 1 à 17 entrent en vigueur à l'égard de tout pays de l'union, autres que ceux visés aux sous-alinéas a) et b), qui dépose un instrument de ratification ou d'adhésion, ainsi qu'a l'égard de tout pays de l'union qui dépose une déclaration en application de l'alinéa (1 c), trois mois après la date de la notification, par le Directeur général, d'un tel dépôt, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument ou la déclaration déposés. Dans ce dernier cas, le présent Acte entre en vigueur à l'égard de ce pays à la date ainsi indiquée. 3) A l'égard de chaque pays de l'union qui dépose un instrument de ratification ou d'adhésion, les articles 18 à 30 entrent en vigueur à la première date à laquelle l'un quelconque des groupes d'articles visés à l'alinéa l)b) entre en vigueur à l'égard de ce pays conformément à l'alinéa 2)a),b), ou c). ARTICLE 21 [Adhésion par des-pays étrangers à l'union; entrée en vigueur] 1) Tout pays étranger à l'union peut adhérer au pèsent Acte et devenir, de ce fait, membre de l'union. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général.

15 20 KASIM 1975 (Resmî Gazete) Sahife : 15 2 a Bu Antlaşma hükümlerinin yürürlüğe girmesinden bir ay veya bir aydan fazla bir zaman önce katılma belgesini tevdi etmiş olan Birliğe yabancı her ülkeye göre. bu (20, 2. a) veya (b) maddesinin ilk defa tatbiki için hükümlerin yürürlüğe konulduğu tarihte yürürlüce rirer. Yeterki katılma belgesi ve sonraki bir tarih konulmuş olmasın, bununla beraber: i 1 den 12 ye kadar olan maddeler bu tarihte yürürlüğe koyul - mazsa, böyle bir ülke bu, hükümlerin yürürlüğe konulmasından önce geçici dönem süresinde, bu maddelerin yerine Lizbon Anlaşmasının 1 den 12 ye kadar olan maddeleriyle bağlı olacaktır. ü 13 den 17 ye kadar olan maddeler bu tarihte yürülüşe konulmazsa, böyle bir ülke, bu hükümlerin yürürlüğe konulmasından önce geçici dönem süresince ve bu maddelerin yerine ve Lizbon Antlaşmasının (3, 14.3) ve (5) maddeleriyle bağlı olacaktır. Bir ülke, katılma belgesinde daha sonraki bir tarihi belirtirse bu Anlaşma bu ülkeye göre bu şekilde belirtilen tarihte yürürlüğe girer. to. Bu Anlaşma maddelerinden sadece bir grubunun yürürlüce girmesinden sonraki bir tarihte veya bu tarihten en az bir ay önce katılma belgesini tevdi etmiş olan Birliğe yabancı her ülkeye göre yukarıdaki (a) fıkrasında öngörülenler saklı kalmak kavdivle bu anlaşma katılma belgesinde daha sonraki bir tarih belirtilmedikçe katılmasının Genel Müdür tarafından bildirildiği tarihten üç ay sonra yürürlüse girer. Bu son du rumda bu Anlaşma ve ülkelere göre bu şekilde belirtilen tarihte yürürlüğe girer. 3 Bu Antlaşmanın tamamının yürürlüğe sdrdiği tarihten sonra veva bu tarihten en az bir ay önce katılma belcesini tevdi etmiş olan Birliğe yabancı her ülkeve göre, katılması Genel Müdür tarafından bildiriltarihten üç ay sonra, bu Antlaşma yürürlüğe girer; yeterki katılma belcesinde sonraki bir tarih belirtilmiş olmasın. Bu son durumda, bu Antlaşma bu ülkeye göre böylece belirtilmiş tarihte yürürlüğe girer. YİRMİÎKİNOÎ MADDE (Katüma veya onaylanmanın etkisi) 20.1) ve (28 2) nci maddelerde öngörülen mümkün istisnaları saklı kalması kaydiyle katılma veya onaylama itiraza yer vermeyecek şekilde bu Anlaşmada kayıtlı bütün menfaatleri ve hükiunlerirıin sağlandığı hakve vecibeleri kapsar. YÎRMİÜÇÜNCÜ MADDE (Önceki anlaşmalara katılma) Bir ülke, bu Antlaşma bütünüyle yürürlüğe girdikten soma, bu konvansiyonun önceki antlaşmalarına katılamaz. 2) a) A l'éçard de tout pays étranger à l'union qu a déposé son instrument d'adhésion un mois ou plus avant la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent Acte, celui-ci entre en vigueur à la date à laquelle les dispositions sont entrées en vigueur pour la première fois en annlication de l'article 202) a) ou b), à moins qu une date n'ait été indiquée dans l'instrument d'adhésion; toutefois : postérieure i) si les articles 1 à 12 ne sont pas entrés en vigueur à cette date, un tel pays sera lié, durant la période intérimaire avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, et en remplacement de celles-ci, par les articles 1 à 12 de l'actede Lisbonne, ii) si les articles 13 à 17 ne sont pas entrés en vigueur à cette date, un tel pavs sera lié, durant la période intérimaire avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, et en remplacement de celles-ci, par les articles 13 et 14.3), 4) et 5) de l'acte de Lisbonne. Si un t>avs indique une date postérieure dans son instrument d'adhésinn, le présent Acte entre en vigueur àl'égard de ce pays à la date indiquée. b) A l'éeiard de tout pays étranger à l'union qui a déposé son instrument ainsi d'adhésion à une date postérieure à l'entrée en vigueur d'un seul groupe d'articles du présent Acte ou à une date qui la précède de moins d'une mois, le présent Acte entre en viaueur, sous réserve de ce qui est prévu au sousalinéa a), trois mois après la date à laquelle son adhésion a été notifiée par le Directeur général, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument d'adhésion. Dans ce dernier cas le présent Acte entre en vigueur à l'égard de ce pays à la date ainsi indiquée. 3) A l'éerard de tout pays étranger à l'union qui a déposé son instrument d'adhésion après la date d'entrée en vigueur du présent Acte dans sa totauté, ou moins d'un mois avant cette date, le nrésent Acte entre en vis^ieur trois mois après la date à laquelle son adhésion a été notifiée par le Directeur général, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument d'adhésion. Dans ce dernier cas, le présent Acte entre en vigueur à l'égard de ce pays à la date ainsi indiquée. ARTICLE 22 [Effet de la ratification ou de l'adhésion] Sous réserve des exceptions possible prévues aux articles 20.1) b) et 28.2), la ratification ou l'adhésion emporte de plein droit accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par le présent Acte. ARTICLE 23 [Adhésion à des Actes antérieurs] Après l'entrée en vigueur du présent Acte dans sa totalitée, un pays ne peut adhérer à des Actes antérieurs de la présente Convention. YÎRMİDÖRDÜNCÜ MADDE (Ülke Birliği) 1 Birlik üyesi her ülke katılma veya onaylama belgesinde, bu konvansiyonun topraklannm tamamında veya bir kısmında uygulanabileceğini katılma veya onaylama belgesinde belirtebilir yahut daha sonra her an, bir nota ile Genel Müdüre haber verebilir. Bildirisinde veya notasında belirtilmiş olduğu topraklar için dış ilişkilerle ilgili sorumluluğunu üzerine alır. 2 Böyle bir beyanda bulunan veya böyle bir noktayı veren Birlik üyesi her ülke, bu konvansiyonun topraklannm tamamında veya bir kısmında hükümsüz olduğunu her an, Genel Müdüre bir nota ile bildirebilir. 3 a. 1 inci fıkra gereğince yapılan her beyan, beyanın ekli bulunduğu katüma veya onaylama belgesinin tarihiyle aynı tarihten itibaren ve bu fıkra gereğince verilen her bildiri Genel Müdür tarafından (ilgüi taraflara) tebliğinden Uç ay sonra hüküm ifade eder. <b. 2 nci fıkra gereğince yapüan her bildiri Genel Müdür tarafından alınışından on iki ay sonra hüküm ifade eder. YIRMİBEŞİNCİ MADDE (Ülke içinde anlaşmanın uygulanması) 1 ı Bu Konvansiyona katılan her ülke, bu Konvansiyonun tatbikini sağlamak için kendi Anayasasına göre lüzumlu tedbirleri almayı taahül eder. 2 Bir memleket, onaylama veya katılma belgesinin tevdi sırasında, kendi dahili mevzuatma göre, bu Konvansiyonun hükümlerim tatbik edecek durumda olmasında mutabık kalınır. ARTICLE 24 [Territoires] 1) Tout pays peut déclarer dans son instrument de ratification ou d'adhésion, ou peut informer le Directeur général par écrit à tout moment ultérieur, que la présente Convention est applicable à tout ou partie des territoires, désignés dans la déclaration ou la notification, pour lesquels il assume la responsabilité dans relation extérieures. 2) Tout pays qui a fait une telle déclaration ou effectué une telle notification peut, à tout moment, notifier au Directeur général que la présente Convention cesse d'être applicable à tout ou partie de ces territoires. 3) a) Toute déclaration faite en vertu de l'alinéa 1) prend effet à la même date que la ratification ou l'adhésion dans l'instrument de laquelle elle a été incluse, et toute notification effectuée en vertu de cet alinéa prend effet trois mois après sa notification par le Directeur général i b) Toute notification effectuée en vertu de l'alinéa 2) prend effet douze mois après sa réception par le Directeur général. ARTICLE 25 [Application de la convention sur le plan notional] 1) Tout pays partie à la présente Convention s'engage à adopter, conformément à sa constitution, les mesures nécessaires pour assurer l'application de la présente Convention. 2) " Il est entendu qu'au moment où un pays dépose son instrument de ratification ou d'adhésion, il sera en mesure, conformément à sa législation interne, de donner effet aux dispositions de la présente Convention.

16 Sahife : 16 (Resmî Gazete) 20 KASIM 1975 YÎRMİALTINCI MADDE (Çekilme) 1 Bu konvansiyon süre tahdidi koymaksızm yürürlükte kalır. 2 Birlik üyesi her ülke, Genel Müdüre gönderilen bir bildiri ile bu Anlaşmadan çekilebilir. Bu bildiri önceki bütün anlaşmalanda kapsar ve sadece acuna yapılmış olan ülke için hüküm ifade eder ve Konvansiyon Birliğe dahil diğer ülkeler için yürürlükte kalır. 3 Çekilme, Genel Müdürün bildiriyi aldığı günden itibaren 1 yıl sonra hüküm ifade eder. 4 Bu madde ile öngörülen çekilme yetkisi, bir ülke tarafından Birliğin üyesi olduğu tarihten itibaren beş senelik bir müddetin bitmesinden evvel kullanılamaz. YİRMİ YEDİNCİ MADDE (Önceki anlaşmaların uygulanması) 1 Bu Konvansiyon, tatbik edilen ülkeler arasındaki ilişkilerde ve tatbik edildiği ölçüde, 20 Mart 1883 tarihli Paris Konvansiyonunun ve müteakip değişiklik anlaşmalarının yerine geçer. 2 a. Bu Anlaşmanın veya bu Anlaşmanın tamamının tatbik edilmediği, fakat 31 Ocak 1958 tarihli Lizbon Anlaşmasının tatbik edildiği ülkelere gelince, 1 inci fıkra gereğince bu Anlaşmanın onun yerine geçmediği ölçüde Lizbon anlaşması tümü ile yürürlükte kalır. b. Aynı tarzda, ne bu Anlaşmanın, ne de bu Anlaşmanın bir kısmının ve ne de Lizbon Anlaşmasının tatbik edilmediği ülkelere gelince veya 1 inci paragraf gereğince bu anlaşmanın onun yerine geçmediği ölçüde 2 Haziran 1934 tarihli Londra Anlaşması tümüyle yürürlükte kalır. c. Aynı tarzda, ne bu Anlaşma, nede bu Anlaşmanın bir kısmının ne de Lizbon Anlaşmasının ve ne de Londra Anlaşmasının tatbik edilmediği ülkelere gelince (1) inci fıkra gereğince bu Anlaşmanın onun yerine geçmediği ölçüde 6 Kasım 1925 tarihli La Haye anlaşması tümüyle yürürlükte kalır. 3 Bu Birliğe yabancı olupta bu Anlaşmaya katılmış olan ülkeler, bu Anlaşmaya katşlmamış, ya da birliğe katılmış olsa dahi (20.1.bi) maddelerinde ön görülen bildiriyi kabul etmiş Birliğin her ülkesi nezdinde bu Anlaşmayı uygularlar. Adı geçen ülkeler söz konusu Birlik ülkelerinin kendi aralarında taraftar olduğu en son Anlaşma hükümlerini uygulamayı kabul ederler. Adı geçen ülkeler, söz konusu Birlik ülkelerinin kendi aralarında taraftar olduğu en son anlaşma hükümlerini uygulamayı kabul ederler. YÎRMİSEKİZİNCİ MADDE (Değişik Hükümler) <1 Bu anlaşmanın tatbiki veya yorumuyla ilgili, Birlik Üyesi iki veya daha fazla ülke arasında konuşma yoluyla çözümlenemeyen her uyuşmazlık, söz konusu ülkeler bir başka tarz çözüm kabul etmedikçe, bahis konusu ülkelerden birisi tarafından dilekçe vermek suretiyle uluslararası Adalet Divanına götürülebilir. Uyuşmazlığı Divan'a götüren ülke tarafından, Uluslararası Büro haberdar edilecektir. 2 Her ülke, bu Anlaşmayı imza veya onaylama yahut Anlaşmaya katılma belgesini tevdi sırasında 1 inci fıkra hükümlerine bağlı olmadığım blldirebüir. Böyle bir ülke ile Birlik üyesi öteki her ülke arasındaki anlaşmazlıklara gelince 1 inci fıkra hükümleri tatbik edilmez. ~" 3 2 nci fıkra hükümlerine uygun olarak bir beyanda bulunmuş olan her ülke Genel Müdüre göndereceği bir tebligatla, her an, bu beyanı geri alabilir. YÎRMİDOKUZUNCU MADDE (İmza, Lisan, Tevdi) 1 a. Bu Anlaşma Fransızca dilinde tek bir nüsha olarak imza edilmiş ve İsveç Hükümeti nezdinde tevdi edilmiştir. b. Resmî metinler ilgili hükümetlere danışıldıktan sonra Almanca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Rusça, ve Kurulun belirteceği diğer dillerde, Genel Müdür tarafından hazırlanır. c. Muhtelif metinlerin yorumlanmasında itirazlar olması halinde, doğru olarak Fransızca metni kabul edilir. 2 Bu Antlaşma 13 Ocak 1968 tarihine kadar Stockholmda imzaya açık kalır. 3 Genel Müdür bu Anlaşmanın imzalı metninin İsveç Hükümeti tarafından aslına uygun olarak tasdik edümiş iki suretini Birlik üyesi tüm ülkelerin hükümetlerine ve talep üzerine her ülke hükümetine gönderir. de durée. ARTICLE 26 {Dénonciation] 1) La présente Convention demeure en vigueur sans limitation 2) Tout pays peut dénoncer le présent Acte par notification adressée au Directeur général. Cette dénonciation emporte aussi dénonciation de tous les Actes antérieurs et ne produit son effet qu'à l'égard du pays qui l'a faite, la Convention l'égard des autres pays de l'union. restant en vigueur et exécutoiretà 3) La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification. 4) Le faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercé par un pays avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il est devenu membre de l'union. ARTICLE 27 [Application des Actes antérieurs] 1) Le présent Acte remplace, dans les rapports entre les pays auxquels il's'applique, et dans la mesure où il s'applique, la Convention de Paris du 20 mars 1883 et les Actes de revision subséquents. 2) a) A l'égard des pays auxquels le présent Acte n'est pas applicable, ou n'est pas applicable dans sa totalité, mais auxquels l'acte de Lisbonne du 31 octobre 1958 est applicable, ce dernier reste en vigueur dans sa totalité, ou dans la mesure où le présent Acte ne le remplace pas en vertu de l'alinéa 1). b) De même, à l'égard des pays auxquels ni le présent Acte, ni des parties de celui-ci, ni l'acte de Lisbonne ne sont applicables, l'acte de Londres du 2 juin 1934 reste en vigueur dans sa totalité, ou dans la mesure où le présent Acte ne le remplace pas en vertu de l'alinéa 1). c) De même, à l'égard des pays auxquels ni le présent Acte, ni des parties de celui-ci, ni l'acte de Lisbonne, ni-l'acte de Londres ne sont applicables, l'acte de La Haye du 6 novembre 1925 reste en vigueur dans sa totalité, ou dans la mesure où le présent Acte ne le remplace pas en vertu de l'alinéa 1). 3) Les pays étrangers à l'union qui deviennent parties au présent Acte l'appliquent à l'égard de tout pays de l'union qui n'est pas partie à cet Acte ou qui bien qu'y étant partie, a fait la déclaration prévue à l'article 20.1) b) i). Lesdits pays admettent qua le pays de l'union considéré applique dans ses relations avec eux les dispositions de l'acte le plus récent auquel il est partie. ARTICLE 28 [Différends] 1) Tout différend entre deux ou plusieurs pays de l'union concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne sera pas réglé par voie de négociation peut être porté par l'un quelconque des pays en cause devant la Cour internationale de Justice par voie de requête conforme au Statut de la Cour, à moins que les pays en cause ne conviennent d'un autre mode de règlement. Le Bureau international sera informé par le pays requérant du différend soumis à la Cour; il en donnera connaissance aux autres pays de l'union. 2) Tout pays peut, au moment où il sign^ le présent Acte ou dépose son instrument de ratification ou d'adhésion, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions de l'alinéa 1). En ce qui concerne tout différend entre un tel pays et tout autre pays de l'union, les dispositions da l'alinéa 1) ne sont pas applicables. 3) Tout pays qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l'alinéa 2) peut, à tout moment, la retirer par une notification adressée au Directeur général. ARTICLE 29 [Signature, langues, fonctions du dépositaire] 1) a) Le présent Acte est signé en un seul exemplaire en langue française et déposé auprès du Gouvernement de la Suède. b) Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des Gouvernements intéressés, dans les langues allemande, anglaise, espagnole, italienne, portugaise et russe et dans les autres langues que l'assemblée pourra indiquer. c) En cas de contestation sur l'interprétation des divers textes, le texte français fait foi. 2) Le présent Acte reste ouvert à la signature, à Stockholm, jusqu'au 13 janvier ) Le Directeur général transmet deux copies, certifiées conformes par le Gouvernement de la Suède, texte signé du présent Acte aux Gouvernements de tous les pays de l'union et, sur demande, au Gouvernement de tout autre pays.

17 20 KASIM 1975 Sahife : 17 4 Genel Müdür bu Anlaşmayı Birleşmiş Milletler Örgütü Sekreteryası nezdinde tescil ettirir. 5 Genel Müdür, imzaları, onaylama ve katılma belgelerinin tevdiini, ve bu belgelerde bulunan bildirileri veya (20.1.) c. maddesinin tatbikiyle yapılmış bildirileri, bu Anlaşmanın tüm hükümlerinin yürürlüğe girdiğini, çekilme büdirilerini, ve 24 üncü maddenin tatbikiyle yapılmış bildirileri bu Birliğe dahil bütün ülke hükümetlerine tebliğ eder. 4) Le Directeur général fait enregistrer le présent Acte auprès du Secrétariat de l'organisation des Nations Unies. 5) Le Directeur général notifie aux Gouvernements de tous les -pays de l'union les signatures, les dépôts d'instruments de ratification ou d'adhésion et de déclarations comprises dans ces instruments ou faites en application de l'article 20.1) c), l'entrée en vigueur de toutes dispositions du présent Acte, les notifications de dénonciation et les notifications faites en application de l'article 24. OTUZUNCU MADDE (Geçici Hükümler) 1 Bu Anlaşmada, ilk Genel Müdür göreve başlaymcaya kadar, Örgütün Uluslararası Bürosu'na veya Genel Müdüre yapılacak müracaatlar Birliğin Bürosuna veya Genel Müdürüne yapılmış sayılır den 17 ye kadar olan maddeler gereğince bağlı olmayan Birlik Ülkeleri, Örgütü öngören konvansiyon yürürlüğe girdikten sonra beş yıl esnasında eğer arzu ederlerse bu maddelerce bağlıymış gibi, bu Anlaşmanın 13 den 17 ye kadar olan maddeleriyle öngörülen haklan kullanabilirler. Söz konusu haklan kullanmayı arzu eden her ülke, bu amaçla Genel Müdür nezdinde, kabul tarihinden itibaren yürürlüğe giren yazılı bir büdiri tevdi eder. Bu gibi ülkeler söz konusu sürenin bitimine kadar kurulun üyesi olarak tanınırlar. 3 Birlik üyesi tüm ülkeler örgütün üyesi olmadığı sürece, örgütün Uluslararası Bürosu Birlik Bürosu olarak da hareket ederek ve Genel Müdür de bu Büronun Genel Müdürü olarak hareket erecektir. ARTICLE 30 [Mesures transitoires] 1) Jusqu'à l'entrée en fonctions du premier Directeur général, les références, dans le présent Acte, au Bureau international de l'organisation ou au Directeur général sont considérées comme se rapportant respectivement au Bureau de l'union ou à son Directeur. 2) Les pays de l'union qui ne sont pas liés par les articles 13 à 17 peuvent, pendant cinq ans après l'entrée en vigueur de la Convention instituant l'organisation, exercer, s'ils le désirent, les droits prévus par les articles 13 à 17 du présent Acte, comme s'ils étaient liés par ces articles. Tout pays qui désire exercer lesdits droits dépose à cette fin auprès du Directeur général une notification écrite qui prend effet à la date de sa réception. De tels pays sont réputés être membres de l'assemblée jusqu'à l'expriation de ladite période. 3) Aussi longtemps que tous les pays de l'union ne sont pas devenus membres de l'organisation, le Bureau international de l'organisation agit également en tant que Bureau de l'union, et le Directeur général en tant que Directeur de ce Bureau. 4 Birliğe üye tüm ülkeler, örgütün üyesi olur olmaz Birlik Bürosunun, haklan mecburiyetleri ve mallan örgütün Uluslararası Bürosuna devr olunacaktır. 4) Lorsque tous les pays de l'union sont devenus membres de l'organisation, les droits, obligations et biens du Bureau de l'union sont dévolus au Bureau international de l'organisation. G E N E L G E L E RD Ticaret Bakanlığından : Dıştiearet işlerine Dair Sirküler Anlaşmalar : 75/ /76 dönemi Türkiye - Sovyetler Birliği XVI. Ticaret Protokolü ekinde bulunan 11/3/1975 tarihli Yatırım Mektubunda öngörülen ve 6/5/1975 tarihli sayılı Rcsrrû Gazete'de vayımlanan Dıştiearet İşlerine Dair Anlaşmalar: 75/15 sayılı Sirküler ile k a m u ve özel sektör payları tespit edilmiş olan 12 milyon dolarlık Yatırım Kontenjanı 10 milyon dolar artırılmış ve artırılan b u kısmın tamamı Resmî Sektör payı olarak tefrik olunmuştur. Bu konuda yapılacak tahsis talepleri, yukarıda bahsi geçen sirküler hükümlerine tabi olacaktır. Dıştiearet İşlerine Dair Sirküler İhracat: (75/13) ihracat Yönetmeliğinin 7 sayılı ekindeki «Yurt Dışında Serbesl Bölge Veya Gümrüksüz Antrepolardan İhraç Edilebilecek Mallar Listeyi» no asit borik ve boraks ilâve edilmiştir. ««.. İ L Â N L A RD Sulakyurt Asliye Hukuk Hâkimliğinden : Davacı Sulakyurt İlçesi Akkuyu Köyünden Zekiye Durakean tarafından davalı aynı yerde Ali Durakean aleyhine açmış olduğu boşanma davası sonunda tarafların Türk Medeni Kanunun 129 uncu maddesi gereğinca boşanmalarına, müşterek çocuklarının velayetinin davacıya bırakılmasına davalının çocukları ile şahsî münasebet t. sisine ve kendisına ayda 225 lira iştirak nafakasının hükmedildiği ancak, davalı bulunamadığından kararın ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren onbeş gün sonra davalıya tebligatın yapılmış sayılacağının ilânen tebliğ olunur /1-1 9 i Türkoğlu Asliye Hukuk Hâkimliğinden : j 1975/110! Davacı Mustafa Sarıkaya vekili Ökkeş Tunç'un tarafından davalı Şefika Sankaya aleyhine açılan boşanma davasının yapılmakta olan açık duruşması sırasında : ; Davalı Şefika Sarıkaya'nın gösterilen adresine davetiye çıkarıldığı i ve adı geçenin adresinde bulunmadığından ve adresi de meçhul oldu- i j ğundan davetiyenin bilâ tebliğ iade edildiği ve başkaca da adresi tespit edilemediğinden davetiyenin Resmî Gazete'de ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla duruşmanm bırakıldığı 9/12/1975 günü saat 9.10 da bizzat kendisi veya kendisini bir vekile temsil ettirmesi lüzumu davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur e Tarsus 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1973/598 Davacı Yapı ve Kredi Bankası, Vekili Avukat Yılmaz Sönmez tarafından davalı İsmail Sensalıver ve arkadaşları aleyhine açılan tazminat davasının yapılan duruşması sonunda: 6.821,32 liramn 21/5/1963 tarihinden itibaren % 10 ticari faizi ile da vacı tarafından sarf edilen 496,30 ile tahakkuk eden 682,13 lira ücreti vekâlet ile birlikte davalılardan almarak davacıya verilmesine 23/9/1975 tarih ve 1973/598 esas, 1975/427 sayı ile karar verilmiştir. Davalılardan İsmail Sensalıver, Zülfü Peynir, Hasan Peynir, Yusuf Altunkan, Şevki Koyun, Faik Güngör ve Hasan Daya'nm dava gıyaplarmda devam edip, adresleri meçhul olduğundan işbu ilân tarih'nden itibaren 15 gün içinde temyiz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği ilân olunur

18 Sahife : 18 (Resmi Gazete) 20 KASIM 1975 Tercan İlçesinin Kötür Köyünden davalüar Mehmet Ali Doğan, Hasan Çayırlı Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1968/134 Doğan ve Hasan Efe'nin aleyhine Çayırlı Hazinesi adına Malmüdürlüğünün açtığı kayıt tescüi ve men'i müdahale davasının yapüan duruşmasında : Davalılar Mehmet Ali Doğan, Hasan Doğan ve Hasan Efe'nin tebligata salih açık adresi meçhul olduğundan ilânen tebligat yapümasına karar verilmiş olmakla davalılar Mehmet Ali Doğan, Hasan Doğan Hasan Efe'nin duruşmanın atılı bulunduğu 30/12/1975 Salı günü saat 9.45 de Mahkemede hazır olmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri davetiye yerine kaim olmak üzere Uânen tebuğ olunur. Alaca Asüye Hukuk Hâkimliğinden: 1968/ Kaleycikkaya Köyünden Necati Kaya tarafından Şef ika Seçir v.s. aleyhine açılan 13 parça taşmmaz mal hissesine vaki müdahalenin önlenmesi davasmda mirascılık sıfatıyla Rahime Seçir de davaya dahil edilmiş olup adı geçene dahili dava dilekçesi tebuğ eduememiş adreside meçhul olduğundan 3/2/1976 günlü oturumda mahkemede hazır bulunması davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen duyurulur Dörtyol Sulh Hukuk Hâkimüğinden : 1973/73 Duruşma tarihi : 25/11/1975 Dörtyol Numune Evler Mahallesi Tapu Kütüğünün Aralık 960 tarih cilt 64 sayfa 94 de kayıtlı (ada 27 parsel 42) 300 metre kare arsasının 650 metre kare olarak tashihini isteyen Mehmet Soydal tarafından davalı Dörtyol Numune Evler Mahallesi Okul Sokak Belediye Karşısında oturan Zeki Olcay ve arkadaşları aleyhine ikame eylediği davada Zeki Olcay'ın adresi tespit edinemediğinden gıyap karan tebliği mümkün olmadığından gıyap karan yerine kaim olmak üzere Uânen tebliğ olunur ve dişini bir veküle de temsü ettirmediği takdirde H.UJM.K. nun 508. maddesi gereğince yargılamanın gıyabında yapılacağı dilekçeli tebligatm tebliğ edilmiş sayılması yerine geçerli olmak üzere ilânen tebliğ olunur Antalya Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 1975/290 Davacı Orman Genel Müdürlüğü veküi Avukat Seniha Kral tarafından davalı Antalya DuraUler Köyü Kepezaltında oturur İbrahim oğlu 1943 doğumlu İbrahim Karabacak aleyhine açılan 724,95 lira tazminat davasmm yapılmakta olan duruşmasında: Davalı adına çıkartılan tebligatm bilâ tebliğ iade edilmesi, C. Savcılığınca yaptınlan tahkikatta adresi meçhul bulunması sebebiyle mahkemece ilânen tebligat icrasma karar verilmiş olup duruşmanın bıraküdığı 28/1/1976 Pazartesi günü sat da Mahkemede bizzat bulunması veya kendisini bir veküle temsü ettirmesi gelmediği takdirde duruşmanın usulün 507, 508, 509 ve 510 uncu maddeleri gereğince duruşmanın gıyabında devam edeceği hususunda dava dilekçesi ve davetiye tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur Refahiye Sulh Hukuk HâkimUğinden: 1974/110 Davacı Orman Bakanlığı adına Refaiye Orman Bölge Şefliği tarafından davalı Aydoğan Köyünden Kayalı oğlu M. Ali Ağdaş aleyhine açmış olduğu tazminat davasmm yapılan açık duruşması sırasında: Davalı adına mütaddit defalar çıkarılan gıyap kararalrının adresinin meçhul olduğundan bahisle büâ tebliğ iade edildiğinden davalı Kayalı oğlu M. Ali Ağdaş'ın 26/1/1976 tarihli duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir veküle temsil ettirmesi gıyap karan yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı TebUgat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince Uânen tebliğ olunur Malatya Sulh Hukuk Hâkimliğinden: Akyazı Sulh Hukuk Hâkimüğinden : 1975/961 Davacı Orman Genel Müdürlüğü taraf ından (Şerafettin Bur) aleyhine açüan tazminat davasının yapılmakta olan açık yargüamalan sırasında : Davalı (Şerafettin Bur) 22/12/1975 günü saat 9.00 da Akyazı Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması veya kendisini bir veküle temsü ettirmesi ibraz etmek istediği belge ve delulerini duruşma günü göndermesi veya hazır bulundurulması aksi halde yokluğunda duruşma icrası ile karar veruebüeceğinin davalının tebliğine karar verilmiştir. İşbu üânın yayınlanmasını takiben 15 gün sonra tebliğin yapümış sayılacağı duyurulur Uşak Sulh Hukuk Hâkimüğinden: 1973/196 Davacı Ortaköy'den Ali Coşkun tarafından davalı Batı Almanya 2 Hamburg 6 Amadan Str 34 de Ali oğlu 1946 doğumlu Hasan Hüseyin Coşkun aleyhine açılan Nafaka davasmm duruşması sırasında davalının dış ülkede bulunması sebebiyle ilânen tebugat icrasına ve duruşmanın basit usulü muhakemeye teb'an görülmesi tensip kılınmış ve duruşması 12/4/1976 Pazartesi günü saat 9JOO a bırakümış olduğundan davalının belli gün ve saatte duruşmada hazır bulunmadığı takdirde gıyap karan çıkarümaksızın gıyabında duruşma yapüarak karar verileceği ilânen tebliğ olunur e Geyve Sulh Hukuk HâkimUğinden: 1975/97 Orman Genel Müdürlüğü tarafından davalı Geyve Kamışlı Köyünden Fahri oğlu 1955 doğumlu Numan San aleyhine açılan 673 Ura 50 kuruş tazminat davasmm duruşmasında: Davalıya çıkanlan dilekçeli tebligat bilâ tebliğ iade edilmiş, zabıtaca yaptırılan tahkikatta adresi tespit edilememiş olmakla; davalı hakkmda Orman Genel Müdürlüğü taraf ından izinsiz olarak Devlet Ormanından ağaç kesmek suretiyle iras olunan 673 lira 50 kuruş'un tahsiline dair davanın duruşması 9/12/1975 saat 9.00 a talik edilmiştir. Davalının belirtilen duruşma gününe kadar dava Ue ilgüi vesikalarını göndermediği veya ken- 1975/190 Celal Erol tarafından Hacı Osman kızı Imnühan ve arkadaşlan aleyhine Malatya'nın Mustafapaşa Mahallesi 75 ada, 25 parselde kayıtlı 1030 m J. bahçeli ev'in satılmak suretiyle şüyuun izalesi davasında; Davalılardan Hacı Osman kızı İmmihan'a gösterilen adreste yapılamadığından dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilânen yapılmasına duruşmanın tebligat tebligat 10/12/1975 günü saat 9.00 a bırakılmasına karar verildiği Uânen tebüğ olunur Baskil Sulh Hukuk HâkimUğinden : 1974/56 Davacı Vahide Özen veküi Avukat Bahattin Danış tarafından davalılar Hasan Yunt ve 7 arkadaşı aleyhine açmış olduğu taksim ve izaleyi şüyuu davasının yapılan açık duruşması sırasında: Davalılardan Hasan Yunt'a adresinin meçhul olması sebebiyle gıyap kararının tebug edilemediği, bu defa mahkememizin 11/11/1975 tarihu oturumunda davalının adresine gıyap kararının ilânen yapılmasına karar verilmiş olduğundan bu defa davalı duruşmaya gelmediği takdirde duruşmanın gıyabında bitirileceği bu nedenle duruşmanın bırakıldığı 9/12/1975 günü saat 9.00 da bizzat kendisi veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi lüzumu kıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur SalihU Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1974/445 Davacı: Orman Bölge Şefhğine izafeten SalihU Orman Bölge Şefi. Davalı: İbrahim Kaneri, Kerim ve Havva'dan olma, 1341 doğumlu, Urla - Kuşçular Köyünde oturur halen adresi meçhul. Davacı Salihli Orman Bölge Şefliği tarafından davalı aleyhine mahkememize açmış bulunduğu Orman'a tahribattan dolayı tazminat davasının yapılmakta olan açık duruşmasında davalıya davetiye ve idarî tahkikat yapıldığı halde adresi bilinmediğinden ilânen davetiye tebliğine karar verilmiş bulunduğundan duruşmanın bırakıldığı 27/1/1976 günü saat 9X10 da davalının mahkemede hazır bulunması veya bir vekil gönderilmesinin temini ile davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur

19 20 KASIM 1975 (Resmî Gazete) Sahife : 19 PTT Genel Müdürlüğünden: 1) , TL. keşif bedelli Fatih Santral binası tevsii inşaatı işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye Geçici teminatı ,08 TL. dır. çıkarılmıştır. 2) Eksiltme dosyası Genel Müdürlüğümüz Yapı İşleri Dairesi Başkanlığında ve istanbul Telefon Başmüdürlüğünde görülebilir. 3) Eksiltme 28/11/1975 Cuma günü saat da Genel Müdürlük eksiltme kurulunca yapılacaktır. 4) İsteklilerin 26/11/1975 Çarşamba günü saat a kadar eksiltme şartnamesinin 12. maddesinde istenilen belgeler ve müteahhitlik karnesi aslı ile Genel Müdürlüğe başvurarak iştirak belgesi almaları gerekmektedir. 5) Taliplerin bu işe ait teklif mektuplarını, eksiltmenin yapılacağı günü saat a kadar İhale Komisyonu Başkanlığına tevdi edilmek üzere Yapı İşleri Dairesine makbuz mukabilinde vermeleri gerekmektedir. 6) Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale etmekte serbesttir / 2-2 Gökçeören Belediye Başkanlığından: 1 Belediyemizce aşağıda yazılı inşaatlar 2490 sayılı Kanım hükümlerine göre kapalı zarf usulü eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Eksiltme aşağıda yazılı günde Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İhale dosyalan mesai saatlerinde görülebilir. 3 İhaleye gireceklerin istenilen evrakı müsbiteyi ve muvakkat teminatlarını ihaleden bir saat evvel Belediye veznesine yatırmaları lâzımdır. 4 İhale gününde inşaatlara iştirak eden olmadığı takdirde savılı Kanun gereğince 10 gün sonraya rastlayan günde tekrar yapılacaktır. Keyfiyet ilân olunur. eksiltme Keş. bedeü Geç. Tem. İ h a l e İşin adı Lira Lira Tarihi Saati Belediye dükkân, sıhhi banyo ve düşün salonu birinci ve ikinci kat ikmal inşaatı /11/ Belediye Çayhane otel ve misafirha birinci kat ikmal inşaatı /11/ / Eksiltme saatine kadar Komisyonumuza teslim edilmeyen veya muvakkat teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerü değildir. 6 Bu işle ilgili şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edilebileceği gibi istenildiğinde posta ile de gönderüecektir. 7 ELMS eksiltme veya arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir / 2-2 Kovancılar Belediye Başkanlığından: 1 Kovancılar Belediyesine ait fosseptik çukuru işi inşaatı için 2490 sayılı Kanun gereğince kapalı zarf usulü ile 1975 yılı birim fiyatlarına göre ihale edilecektir. 2 İşin keşif bedeli , Lira. 3 İhale 2490 sayılı Kanun gereğince Kovancılar Belediye Başkanlığı binasında 25/11/1975 Salı günü saat da yapılacaktır. 4 Eksiltmeye gireceklerin : a) 6.500, liralık geçici teminat, b) Müteahhid'in iş hakkındaki tasarıları ve işte kullanacağı makınalan ve tesisatları gösterir belgeler, belgesi, c) Malî durum bildirisi, d) Teknik personel durumu, e) Müteahhidin elinde en az bu işin keşif bedeli kadar iş bitirme f) 1975 yılı tasdikli ticaret odası belgesi. g) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verilecek. Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları işin keşif bedelleri (c) grubu mütahhitlik karnesi ibraz etmek suretiyle Belediye Başkanlığından bir gün evvel alacakları yeteriik belgesini zarfa koymaları lâzımdır. 5 Eksiltme şartname ve diğer evraklar Kovancılar Belediye Başkanlığında mesai saatleri içersinde görülebilir. 6 İstekülerin teklif mektuplarmı üıale günü saat dokuza kadar makbuz mukabili İhale Komisyon Başkanlığına verilecektir, 7 Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 24/11/1975 günü mesai saatleri sonuna kadar, 8 Uygun görülmediğinde Komisyon ve Belediye Encümeni ihaleyi fesetmeye yetkilidir. 9 Bütün ilân ve muamele masrafları mütahhide aittir, telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler manazir itibare alınmaz /4-4 Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesi Alım Satım Komisyonu Reisliğinden: 1350 adet radyatör satın alınacaktır. 1 Müessesemiz ihtiyacı olan DE tipi Diesel Elektrikli Lokomotiflerde kullanılacak 1350 adet bakır radyatör peteği resim, teknik şartname, tip mukavele ve eksiltme şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle teküf almarak satın alınacaktır. 2 Eksiltmesi 10/12/1975 tarih Çarşamba günü saat de Müessesemiz Alım Satım Komisyonluğunda yapılacaktır. 3 Muvakkat teminat teklif tutarının % 7 sidir. 4 Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif mektuplannı eksiltmenin yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonumuz adına göndermeleri veya bizzat getirmeleri gerekmektedir. Gaziantep 3. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : Davacı Hanifi Akçil veküi Avukat Ahmet Yalçınkaya tarafından davalı Şemsettin oğlu Kâmil, Sabri oğlu Mustafa, Abdullah oğlu Cemal, Enver Şensöyler aleyhine açmış bulunduğu tapu Iptaü ve tescil davasında adı geçen davalıların adreslerine davetiye çıkarılmış, çıkarılan davetiyeler bilâ tebüğ iade edilmiş ve adreslerinin tahkiki zabıtaca da ya pılmasına rağmen tespit edilemediğinden bu davalılar adına ilânen davetiye çıkarılmasına karar verilmiştir. İşbu dava Mahkememizin 1974/965 esasında kayıtlı olup duruşması 20/11/1975 gününe bırakılmıştır. Adı geçen davalıların duruşma günü gelmeleri veya kendilerini kanunî bir temsilci ile temsil ettirmeleri, aksi takdirde adlarına gıyap karan çıkarılacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur Bayındırlık Bakanlığından: Muh. bedeli G. teminatı İ h a l e Malzemenin cinsi Grubu Adedi Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati Muhtelif model Chevrolet marka taşıtlara ait yedek parça Kal , , 1/12/ Muhtelif model Wolksvagen marka taşıtlara ait yedek parça 2 83» , 1/12/ Mevcut taşıtlar için muhtelif yedek parça 3 76 > , , 1/12/ Markası, emsi, miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminatları yukanda gösterilen yedek parçalar 1/12/1975 günü, 2490 sayılı Kanunun 40. maddesi uyarınca kapalı zarf usulüyle ayrı ayrı gruplar halinde ve yukarıda gösterilen saatlerde ihaleye konulmuştur. 1) İhaleler Bakanlık binasındaki Bakanlık İdari İşler Dairesi Başkanlığı Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. 2) Bahis mevzuu yedek parçalarla ilgili şartnameler ve grup listeleri Malzeme Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir. 3) İsteklilerin ticaret odası veya esnaf belgeleriyle diğer lüzumlu evraklan kanun ve şartnamede beürtilen usullere göre ihale saatinden bir saat öncesine kadar ihalenin yapılacağı yerdeki Komisyon Başkanlığıma makbuz mukabilinde teslim etmeleri ve postadaki gecikmelerin kabul edilemiyeceği ilân olunur ,'4-4

20 Sahife : 20 {Resmi Gazete) 20 KASIM 1975 Ankara Levazım Amirliği 4 No. lu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından Kapalı zarf usulü üe Çanakkale 2 X 8 daireli lojman inşaatı işi yaptırılacaktır. Keşif bedeli ,14 lira olup, geçici teminatı liradır. İhalesi 10/12/1975 Çarşamba günü saat da Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde hazırlıyacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri Postadaki gecikmeler şarttır. kabul edilmez. Taliplerin en geç 4/12/1975 günü saat a kadar Ankara'da Dz. K. İnş. D. Bşk. lığına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır /4-3 Kapalı zarf usulü ile Lalahan Arşiv Md. lüğü gazino onarımı işi yaptırılacaktır. Keşif bedeli lira olup, geçici teminatı liradır. İhalesi 10/12/1975 Çarşamba günü saat de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde hazırlıyacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığma vermeleri Postadaki gecikmeler şarttır. kabul edilmez. Taliplerin en geç 4/12/1975 günü saat a kadar Ankara'da Dz. K. İnş. D. Bşk. lığma müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır /4-2 Köyişleri Bakanlığı Y. S. E. Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğünden: 1 Aşağıda yazılı iş, 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. İli: Manisa, İşin adı: Sosyal tesis inşaatı, Keşif bedeli: , TL., Geçici teminatı: ,15 TL., Tarihi: 3/12/1975, İhalenin günü: Çarşamba, Saati: Eksiltme hizasında yazılı gün ve saatte 847. Sok. No: 6 İzmir YSE. 3. Bölge Müdürlüğü binasmda Eksiltme Komisyonu marifetiyle yapılacaktır. 3 İşin eksiltme şartnamesi üe diğer evrakları Manisa İli YSE. Müdürlüğünde, YSE. İzmir 3. Bölge Müdürlüğü Malzeme Amirliğinde mesai saatleri içinde görülebilir. 4 a) İştirak belgesi almak için: En geç 28/11/1975 günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile İzmir YSE. 3. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış, işin hizasmda yazılı keşif bedelini havi miktarda (B) grubundan müteahhitlik karnesini yapı araçları bildirisini, 2 ve 2a formuna uygun malî durum bildirisini, teknik personel ve taahhüt bildirileri ile Manisa YSE. Müdürlüğünden alacakları işyeri görme belgesini bağlayarak yeterlik belgesi almaları, b) Eksiltmeye girebilmek için : İsteklilerin, yeterlik belgesi, 1975 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesi, Şirketlerin ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgesi ile Şirketin sirkülerini ve işin hizasında yazılı teminatı (Nakit ise) İzmir Defterdarlığı Muhasebe Müdürlük Veznesine yatırarak alacakları makbuzu veya kanunî şekilde hazırlanmış (Limit dahili) banka teminat mektubunu zarfa koymaları lâzımdır. 5 İsteklilerin eksiltme şartnamesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur / *-2 Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Divriği Konsantrasyon ve Pelet Tesisleri Müdürlüğünden : 2 ton kaldırma kapasiteli 1 adet Pork-Lift (istif makinası) satm alınacaktır. 1 Bu işle ilgili olarak hazırlanan ihase dosyası Ankara'da Tunus Cad. No: 63 Kavaklıdere - Ankara adresindeki Tesis Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edebilir. 2 İhale 1 Aralık 1975 Pazartesi günü saat da Tesis Müdürlüğümüz İhale Komisyonunda yapılacağından «Fonk-Lift alımı» meşruhatlı teklif mektuplarının geçici teminatları ile birlikte en geç aynı gün a kadar Muhaberat Servisimize tevdi edilmesi gerekmektedir. 3 Postada vaki gecikmeler sebebiyle belirtilen gün ve saatten sonra gelen teklifler nazarı itıbare alınmayacaktır. 4 Tesis Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir /3-2 Ankara Yenimahalle Mustafa Kemal Lisesi Müdürlüğünden: 1 Lisemizin ,23 lira keşif bedelli betonarme istinat duvarı inşaat işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksütme 3/12/1975 Çarşamba günü saat de Lise Müdürlük odasında yapılacaktır. 3 Geçici teminatı 6.918,90 liradır. 4 Keşif ve şartnameler bedelsiz olarak mesai saatleri içinde her gün Okulda görülebilir. 5 Talip olanların Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları ehliyet ve ticaret sicüi vesikaları ile birlikte kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evvel Komisyona vermeleri şarttır / 3-2 Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünden : 1 Aşağıda durumları yazılı bulunan inşaat ve tesisat işleri 2490 sayılı Kanunun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme aşağıda yazılı günlerde Ankara'da Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü ihale komisyonunda yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Müdürlükte görülebüir. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: A - Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü ramına her iş için aşağıda gösterilen geçici teminatlarını. B yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi, C - Her is için ayrı ayrı olmak üzere müracaat dilekçeleriyle b'rlıkte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisi, sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan malî durum bildirisi, banka referansım, teknik personel bildirisi, taahhüt bildirisi Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları aşağıda belirtilen müteahhitlik karnesi grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi aslını ibraz suretiyle Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü belge komisyonundan alacakları, eksiltmeye girme belgesini, teküf mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 5 İstekliler teklif mektuplarını aşağıda bildirilen ihale tarihi va saatinden b i r saat evvel m a k b u z karşılığında İhale K o m i s y o n u Başkanlığına vereceklerdir. 6 Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi aşağıda gösterilen günlerin mesai saati sonuna kadardır. 7 Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. K. Bedeli G. teminatı İ Ş İ N A D I Lira Kr. Lira Kr. İhale tarihi İhale saati Son müracaat tarihi Karne grubu 1 - Ank. Bahçelievler Kız Sanat Öğ. Ok. ve Kız Sanat Enst. İkmal İnş , 2 - Ank. Meteoroloji Md. Hava Analizi Bürosu inşaatı , 3-Ank. Devlet İstatistik Enst. Başkanlığı 4 adet insan asansörü , , Çarşamba 3/12/ , Çarşamba 3/12/ , Perşembe 4/12/ Cuma 28/11/1975 Cuma 28/11/1975 Pazartesi 1/12/1975 B C H /4-2

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 18 Haziran 1949 Kanun Tarih

Detaylı

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 9 HAZİRAN 1973 CUMARTESİ. İçişleri Bakanı F. KUBAT. Millî Eğitim Bakanı Prof. S. ÖZBEK

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 9 HAZİRAN 1973 CUMARTESİ. İçişleri Bakanı F. KUBAT. Millî Eğitim Bakanı Prof. S. ÖZBEK T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 9 HAZİRAN 1973 CUMARTESİ Sayı : 14559 K A R A R N A M E L

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 27 Ocak 1981 SALI. Milletlerarası Sözleşme

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 27 Ocak 1981 SALI. Milletlerarası Sözleşme T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı leri çin Ba bakanlık Ne riyat ve Müdevvenat Genel Müdürlü üne ba vurulur. 27 Ocak 1981 SALI Sayı: 17233 YÜRÜTME VE İDARE

Detaylı

UNIVERSITE GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

UNIVERSITE GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITE GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ GALATASATARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI (GSÜÖSYS) CONCOURS INTERNE DE L UNIVERSITE GALATASARAY (GSÜÖSYS) ÖĞRENCİ KONTENJANI Türk-Fransız ortak

Detaylı

INSTITUT TURC DES BREVETS

INSTITUT TURC DES BREVETS PCT Guide du déposant Phase nationale Chapitre national Page 1 INSTITUT TURC DES BREVETS (TÜRK PATENT ENSTITÜSÜ) EN TANT QU OFFICE DÉSIGNÉ (OU ÉLU) TABLE DES MATIÈRES L OUVERTURE DE LA PHASE NATIONALE

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 26 Ocak 1981 PAZARTESİ. Milletlerarası Sözleşme

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 26 Ocak 1981 PAZARTESİ. Milletlerarası Sözleşme T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İsleri İçin Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 26 Ocak 1981 PAZARTESİ Sayı: 17232 YÜRÜTME

Detaylı

MARKA GENEL BİLGİLER

MARKA GENEL BİLGİLER MARKA GENEL BİLGİLER 1 Sunum İçeriği Markanın tanımı ve çeşitleri Mutlak ve nispi red nedenleri Başvuru şartları ve şekli Başvurunun incelenmesi ve tescil süreci 2 MARKA NEDİR? Bir işletme tarafından üretilen

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNE VE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA Rev.01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SINAİ MÜLKİYETİN HİMAYESİNE MAHSUS MİLLETLERARASI BİR İTTİHAT İHDAS EDİLMESİNE DAİR PARİS ANLAŞMASI*

SINAİ MÜLKİYETİN HİMAYESİNE MAHSUS MİLLETLERARASI BİR İTTİHAT İHDAS EDİLMESİNE DAİR PARİS ANLAŞMASI* SINAİ MÜLKİYETİN HİMAYESİNE MAHSUS MİLLETLERARASI BİR İTTİHAT İHDAS EDİLMESİNE DAİR PARİS ANLAŞMASI* Birliğin Kurulması; Sınai Hakların Kapsamı Madde 1 1) Sınai hakların korunması için, bu sözleşmenin

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

REQUÊTE APPLICATION BAŞVURU

REQUÊTE APPLICATION BAŞVURU Voir Note explicative See Explanatory Note Açıklayıcı Not'a bakınız TUR Numéro de dossier File-number Dosya Numarası COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaklardır), Ulusal egemenlik, haklarda eşitlik

Detaylı

YERALTI MADENLERİNDE İŞE ALINMADA ASGARİ YAŞ HAKKINDA SÖZLEŞME

YERALTI MADENLERİNDE İŞE ALINMADA ASGARİ YAŞ HAKKINDA SÖZLEŞME YERALTI MADENLERİNDE İŞE ALINMADA ASGARİ YAŞ HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 22 Haziran 1965 Kanun Tarih ve Sayısı: 8.5.1991 / 3729 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 21.5.1991 / 20877 Bakanlar Kurulu

Detaylı

YASAL DÜZENLEMELER (ULUSLAR ARASI) (1)

YASAL DÜZENLEMELER (ULUSLAR ARASI) (1) YASAL DÜZENLEMELER (ULUSLAR ARASI) (1) PARİS SÖZLEŞMESİ PARİS SÖZLEŞMESİ Sınai Hakların Korunması Hususunda 20 Mart 1883 Tarihinde İmzalanmış 14 Aralık1900'de Brüksel'de, 2 Haziran 1911'de Washinton'da,

Detaylı

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Topiant, : ıs CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : Fırat Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yardımcıları Kadro Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu (M. Meclisi : /; C. Senatosu : /9), C. Başbakanlık..

Detaylı

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 4 Haziran 1935 Kanun Tarih ve Sayısı: 9 Haziran 1937 / 3229 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı:

Detaylı

Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi 13 Ekim 1962 Karar Sayısı: 6/1011 Strazburg da 14/9/1962 tarihinde imzalanan ilişik Avrupa

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı: 64597866-125[30-2013]-31 20/02/2013 Konu: Yurtdışından alınacak bilgisayar yazılımları

Detaylı

VATANDAŞLARLA VATANDAŞ OLMAYAN KİMSELERE SOSYAL GÜVENLİK KONUSUNDA EŞİT MUAMELE YAPILMASI HAKKINDA118 SAYILI SÖZLEŞME

VATANDAŞLARLA VATANDAŞ OLMAYAN KİMSELERE SOSYAL GÜVENLİK KONUSUNDA EŞİT MUAMELE YAPILMASI HAKKINDA118 SAYILI SÖZLEŞME VATANDAŞLARLA VATANDAŞ OLMAYAN KİMSELERE SOSYAL GÜVENLİK KONUSUNDA EŞİT MUAMELE YAPILMASI HAKKINDA118 SAYILI SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi : 28 Haziran 1962 Kanun Tarih ve Sayısı : 19.07.1971 / 1453 Resmi

Detaylı

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun;

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun; Sn. ÜYEMİZ Bildiğiniz üzere; 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5604 sayılı kanun mali tatili düzenleyen hükümler içermekteydi. Ancak, 27/01/2016 tarih ve 29606

Detaylı

DEMANDE D ADMISSION AU SEJOUR AU TITRE DE L ASILE SIĞINMA GEREKÇESİYLE OTURMA İZNİ TALEBİ

DEMANDE D ADMISSION AU SEJOUR AU TITRE DE L ASILE SIĞINMA GEREKÇESİYLE OTURMA İZNİ TALEBİ Liberté. Égalité. Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE PRÉFECTURE du LOIRET Ce formulaire ne garantit pas l authenticité de l identité du demandeur

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

Marka Koruması! Neden, Nasıl?

Marka Koruması! Neden, Nasıl? 2008 NİSAN -SEKTÖREL Marka Koruması! Neden, Nasıl? Pınar ELMAS Marka Nedir? Marka, bir mal veya hizmetin bir başka mal veya hizmetten ayırt edilmesini sağlayan kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 17 Şubat 1988 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Sözleşme

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 17 Şubat 1988 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Sözleşme T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 17 Şubat 1988 ÇARŞAMBA Sayı : 19728

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) ÇOK İVEDİ Sayı : 41931384-125[3-2014-16]-7 18/02/2016 Konu : Kore mukimi firmadan DMU Motorsuz Araç Alım

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

4. Bu Yasa, Bakanlar Kurulu adına Çalışma işleriyle görevli Bakanlık tarafından yürütülür.

4. Bu Yasa, Bakanlar Kurulu adına Çalışma işleriyle görevli Bakanlık tarafından yürütülür. ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ĐLO) Ü EŞĐT DEĞERDE ĐŞ ĐÇĐ ERKEK VE KADI ĐŞÇĐLER ARASI DA ÜCRET EŞĐTLĐĞĐ HAKKI DAKĐ 1951 TARĐHLĐ 100 SAYILI SÖZLEŞMESĐ Đ O AYLA MASI I UYGU BULU MASI A ĐLĐŞKĐ YASA Sayı: 22/1993

Detaylı

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Voir Note explicative See Explanatory Note Açõklayõcõ Not'a bakõnõz (TUR) COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Conseil de l Europe - Council

Detaylı

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması Tarih : 14.07.2016 Sayı : 2016-32 Konu : Mali Tatil Uygulaması MALİ TATİL UYGULAMASI VE DEĞİŞİKLER SONUCUNDA BEYAN VE BİLDİRİM SÜRELERİ 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak mali

Detaylı

T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İsleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığını başvurulur 21 Şubat 1983 PAZARTESİ Sayı: 17966 J YÜRÜTME VE İDARE

Detaylı

80 NOLU SÖZLEŞME. Bu tekliflerin, bir milletlerarası Sözleşme şeklini alması lazım geldiği mütalaasında bulunarak;

80 NOLU SÖZLEŞME. Bu tekliflerin, bir milletlerarası Sözleşme şeklini alması lazım geldiği mütalaasında bulunarak; 80 NOLU SÖZLEŞME MİLLETLERARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATININ 1946 YILINDA MONTREAL DE AKDETTİĞİ 29 UNCU TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN SON MADDELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 19 Eylül 1946

Detaylı

bab.la Phrases: Personnel Meilleurs Vœux français-turc

bab.la Phrases: Personnel Meilleurs Vœux français-turc Meilleurs Vœux : Mariage Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Tebrikler. Dünyadaki tüm mutluluklar üzerinizde olsun. Félicitations et meilleurs vœux à vous deux

Detaylı

TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası

TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun (5136 sayılı, numaralı, nol TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası 5136 sayılı,

Detaylı

5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5)

5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Yasal Düzenleme

Detaylı

96 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARI HAKKINDA SÖZLEŞME (1949 TADİLİ) ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1949

96 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARI HAKKINDA SÖZLEŞME (1949 TADİLİ) ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1949 96 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARI HAKKINDA SÖZLEŞME (1949 TADİLİ) ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1949 Kanun Tarih ve Sayısı (*) : 8.8.1951 / 5835 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 14.8.1951 /

Detaylı

GEMİ AŞÇILARININ MESLEKÎ EHLİYET DİPLOMALARINA İLİSKİN 69 SAYILI SÖZLEŞME

GEMİ AŞÇILARININ MESLEKÎ EHLİYET DİPLOMALARINA İLİSKİN 69 SAYILI SÖZLEŞME GEMİ AŞÇILARININ MESLEKÎ EHLİYET DİPLOMALARINA İLİSKİN 69 SAYILI SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 6 Haziran 1946 Kanun Tarih ve Sayısı: 15.7.2003 / 4944 Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulunun daveti üzerine

Detaylı

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS CONSEIL DE L EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS TROISIÈME SECTION DÉCISION FINALE Requête n o 42888/98 présentée par Hasan İLETMİŞ et autres contre

Detaylı

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ A. Bireysel Başvuru Formu COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ REQUETE APPLICATION BAŞVURU 1-LES PARTİES THE PARTİES TARAFLAR A. LE REQUERANT/LA

Detaylı

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME 34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME Aynı konudaki 96 sayılı sözleşmenin onaylanması sonucu yürürlükten kalkmıştır ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1933 Kanun Tarih ve

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/114-1 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ de 28/2/2008 tarihli

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 30 Eylül 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29843 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ

Detaylı

Rousseau, Toplumsal Sözleşme (I, 4): YETKE DOĞAL DEĞİL

Rousseau, Toplumsal Sözleşme (I, 4): YETKE DOĞAL DEĞİL Rousseau, Toplumsal Sözleşme (I, 4): YETKE DOĞAL DEĞİL Hiçbir insanın kendi benzerleri üzerinde doğal bir yetkesi olmadığına göre, ve zor hiçbir hak yaratmadığına göre, insanlar arasındaki tüm meşru yetkenin

Detaylı

Bilimsel Giriş. Giriş - Başlangıç

Bilimsel Giriş. Giriş - Başlangıç - Başlangıç Bu tezde/ kağıtta/ denemede...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim. Tez / deneme için genel giriş Dans ce travail / cet essai / cette thèse,

Detaylı

BAĞIM SIZ DEN ETİ M VE YM M LTD. ŞTİ.

BAĞIM SIZ DEN ETİ M VE YM M LTD. ŞTİ. S Ġ R K Ü L E R R A P O R TARĠH 01.07.2016 SAYI 2016/12 KONU MALĠ TATĠL UYGULAMASI HAKKINDA Mali tatili düzenleyen 5604 sayılı kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih

Detaylı

Galatasaray University

Galatasaray University Inflation Galatasaray University 11 Novembre,2013 Inflation ( ch. 6 R. Hahnel 1/ 23 definition Le prix est le montant monétaire échangé contre un bien ou un service lors d un achat ou d une vente Les prix

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-125[30-2014]-1264 20.01.2017 Konu : Almanya'da mukim grup firmasından temin edilen

Detaylı

ç. Sözleşme: Kanun kapsamında düzenlenmiş olan finansal kiralama sözleşmesini,

ç. Sözleşme: Kanun kapsamında düzenlenmiş olan finansal kiralama sözleşmesini, TÜRKİYE DIŞINDA YERLEŞİK KİŞİLERİN TÜRKİYE DE YERLEŞİK KİŞİLERE YAPACAKLARI FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNE AİT FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNİN TESCİLİNE İLİŞKİN GENELGE Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL

YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL Strazburg, 15.III. 1978 Bu Protokol ü imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, 7 Haziran 1968 tarihinde Londra da imzaya

Detaylı

Sözleşme ye belli başka hususların da ilave edilmesinin arzuya şayan olduğunu düşünerek,

Sözleşme ye belli başka hususların da ilave edilmesinin arzuya şayan olduğunu düşünerek, SUÇLULARIN İADESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK İKİNCİ PROTOKOL Bu Protokol u imzalamış bulunan Avrupa Konseyi ne üye Devletler, 13 Aralık 1977 tarihinde Paris te imzaya açılmış bulunan Suçluların İadesi

Detaylı

Indoor wireless headphones

Indoor wireless headphones Register your product and get support at www.philips.com/welcome Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 TR Kullanım kılavuzu SHC8535 SHC8535 A a b B a c d b e f c C D E F a G b H I 1 Kutuda neler var

Detaylı

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 11.04.2011/ 46-1 6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 6111 sayılı Yasanın geçici 3 üncü maddesiyle 5811 sayılı Bazı Varlıkların

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

SANAYİ İŞYERLERİNE ALINACAK ÇOCUKLARIN ASGARİ YAŞ SINIRINI BELİRLEYEN SÖZLEŞME. Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 12 Aralık 1992 / 21433-Mükerrer

SANAYİ İŞYERLERİNE ALINACAK ÇOCUKLARIN ASGARİ YAŞ SINIRINI BELİRLEYEN SÖZLEŞME. Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 12 Aralık 1992 / 21433-Mükerrer SANAYİ İŞYERLERİNE ALINACAK ÇOCUKLARIN ASGARİ YAŞ SINIRINI BELİRLEYEN SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 3 Haziran 1937 Kanun Tarih ve Sayısı: 26 Kasım 1992 / 3849 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 12 Aralık

Detaylı

LAHEY ANLAŞMASI YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİK EDİLMESİ KOŞULUNU GEÇERSİZ KILAN KONVANSİYON

LAHEY ANLAŞMASI YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİK EDİLMESİ KOŞULUNU GEÇERSİZ KILAN KONVANSİYON LAHEY ANLAŞMASI YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİK EDİLMESİ KOŞULUNU GEÇERSİZ KILAN KONVANSİYON (5 Ekim 1961 de akdedilmiştir) İşbu Konvansiyonu imzalayan devletler, Yabancı resmi belgeler için diplomatik

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 41 Nolu SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali

Detaylı

YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİKİ MECBURİYETİN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ

YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİKİ MECBURİYETİN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİKİ MECBURİYETİN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşmeyi imzalayan Devletler, Yabancı resmi belgelerin diplomasi veya konsolosluk temsilciliklerince tasdiki mecburiyetinin

Detaylı

FRANKOFON TOP 50 BİRİNCİ AŞAMA A1/A2 FİŞİ (17 Mart - 28 Mart)

FRANKOFON TOP 50 BİRİNCİ AŞAMA A1/A2 FİŞİ (17 Mart - 28 Mart) FRANKOFON TOP 50 BİRİNCİ AŞAMA A1/A2 FİŞİ (17 Mart - 28 Mart) Etkinlik 1: Fransız şarkılarını biliyorum Tanıdığınız Fransız sanatçılar kimlerdir ve hangi şarkılarını biliyorsunuz? Sanatçı... Şarkı.....

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Fransızca-Hintçe

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Fransızca-Hintçe Dilekler : Evlilik Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. त म ह र श द क अवसर पर बध ई ह. म र आश र व द ह क त म सद स ख रह. Yeni evli bir çifti Félicitations et meilleurs

Detaylı

T.C. Resmî Gazete KARARNAMELER ÇARŞAMBA. Sayı : Kuruluş tarihî : 7 Ekim NİSAN 1967

T.C. Resmî Gazete KARARNAMELER ÇARŞAMBA. Sayı : Kuruluş tarihî : 7 Ekim NİSAN 1967 T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihî : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne Başvurulur 5 NİSAN 1967 ÇARŞAMBA Sayı : 12565 KARARNAMELER Karar Sayısı:

Detaylı

2017 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2017 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Değerli Üyemiz, 2017 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Bilindiği üzere mali tatili düzenleyen 5604 sayılı kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle

Detaylı

YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Ağustos 2013 Sayısında Yayınlanmıştır 1. Giriş Yurtdışında mukim (kanuni ve iş merkezlerinden

Detaylı

Accord Canada / Turquie

Accord Canada / Turquie Accord Canada / Turquie Demande d une pension de vieillesse et/ou d invalidité turque Voici des renseignements importants dont vous devez tenir compte au moment de remplir votre demande. Veuillez vous

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 27/2014 İstanbul, 18.04.2013. KONU: Dahilde İşleme Rejimi Kararı nda Bazı Değişiklikler Yapıldı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 27/2014 İstanbul, 18.04.2013. KONU: Dahilde İşleme Rejimi Kararı nda Bazı Değişiklikler Yapıldı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 27/2014 İstanbul, 18.04.2013 KONU: Dahilde İşleme Rejimi Kararı nda Bazı Değişiklikler Yapıldı ÖZET: 18.04.2014 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 2014/6197 sayılı Bakanlar

Detaylı

İCRACI SANATÇILAR, FONOGRAM YAPIMCILARI VE YAYIN KURULUŞLARININ KORUNMASINA DAİR 26.10. 1961 TARİHLİ ROMA SÖZLEŞMESİ

İCRACI SANATÇILAR, FONOGRAM YAPIMCILARI VE YAYIN KURULUŞLARININ KORUNMASINA DAİR 26.10. 1961 TARİHLİ ROMA SÖZLEŞMESİ Resmi Gazete tarihi 21.10.2003 Sayısı 25266 İCRACI SANATÇILAR, FONOGRAM YAPIMCILARI VE YAYIN KURULUŞLARININ KORUNMASINA DAİR 26.10. 1961 TARİHLİ ROMA SÖZLEŞMESİ Akit Devletler, icracı sanatçılar, Fonogram

Detaylı

Resmî Gazete. Kuruluş Tarih!: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 CUMA 1. Milletlerarası Sözleşme

Resmî Gazete. Kuruluş Tarih!: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 CUMA 1. Milletlerarası Sözleşme Resmî Gazete Kuruluş Tarih!: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 r Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur YÜRÜTME VE İDARE > 18 Mart 1983, Sayı: 17991 CUMA 1 BÖLÜMÜ

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN KANUN NO: 4957 TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 24 Temmuz 2003 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 1 Ağustos 2003 - Sayı: 25186 MADDE 1.- 12.3.1982 tarihli ve 2634

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

Söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihi 6728 sayılı Kanunun yayım tarihi (9/8/2016) olarak belirlenmiştir

Söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihi 6728 sayılı Kanunun yayım tarihi (9/8/2016) olarak belirlenmiştir 1 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında bina inşaat harcı istisnası Damga Vergisi- Emlak vergisi Durumu Belediye Gelirleri Kanunu 48 nolu Genel Tebliği ile ( 29.09.2016) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa

Detaylı

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara,

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara, Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi Öğr. Gör. Dr. Gülçin Cankız ELİBOL Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe

Detaylı

PRELEVEMENT ET DON D ORGANES ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ

PRELEVEMENT ET DON D ORGANES ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ PRELEVEMENT ET DON D ORGANES ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ Turkan FILCAN Infirmière / Hemşire CHU Nancy POURQUOI CE SUJET? Vous informer Vous faire réfléchir Vous aidez à prendre position NEDEN BU KONU? Sizi bilgilendirmek

Detaylı

TERÖRİZMİN BASTIRILMASINA (SUPPRESSION) DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ 1

TERÖRİZMİN BASTIRILMASINA (SUPPRESSION) DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ 1 TERÖRİZMİN BASTIRILMASINA (SUPPRESSION) DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ 1 Bu Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, Avrupa Konseyi amacının, üyeleri arasında daha sıkı bir birliği gerçekleştirmek

Detaylı

YÖNETMELİK. Marka: Ortak markalar ve garanti markaları dahil olmak üzere ticaret veya hizmet markalarını,

YÖNETMELİK. Marka: Ortak markalar ve garanti markaları dahil olmak üzere ticaret veya hizmet markalarını, 30 Mart 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28603 Türk Patent Enstitüsünden: YÖNETMELİK 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

Kanun No Kabul Tarihi : 25/06/2003. Resmi Gazete Tarihi: 01/07/2003. Resmi Gazete Sayısı: 25155

Kanun No Kabul Tarihi : 25/06/2003. Resmi Gazete Tarihi: 01/07/2003. Resmi Gazete Sayısı: 25155 Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin 53 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Kanun No. 4906 Kabul Tarihi

Detaylı

FUAF CENAZE FONU SOSYAL DAYANIŞMA KURUMU

FUAF CENAZE FONU SOSYAL DAYANIŞMA KURUMU Adı Prénom Hizmetten yararlanacak olan 18 yaşından küçük bekar çocuklar Enfants bénéficiaires de moins de 18 ans Doğum tarihi Doğum yeri Date de naissance Lieu de naissance Uyruğu Nationalité Aile üyeliği

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 15 Haziran 1989 PERŞEMBE. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 15 Haziran 1989 PERŞEMBE. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Haziran 1989 PERŞEMBE Sayı :

Detaylı

421 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28497 Resmi Gazete Tarihi 14/12/2012 Kapsam

421 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28497 Resmi Gazete Tarihi 14/12/2012 Kapsam Sayfa 1 / 5 421 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28497 Resmi Gazete Tarihi 14/12/2012 Kapsam 1. Giriş 1.1. Elektronik fatura kullanımına ilişkin usul ve esasları belirleyen ve

Detaylı

6. YürürlükBu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar.

6. YürürlükBu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar. Tebliğ olunur. 6.1. Bu Tebliğ, yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girer. 6. YürürlükBu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar. 5.6. Bu Tebliğ ile elektronik

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Mayıs 1983 ÇARŞAMBA. Tebliğler

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Mayıs 1983 ÇARŞAMBA. Tebliğler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 18 Mayıs 1983 ÇARŞAMBA Sayı: 18051 Mükerrer j J YÜRÜTME

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) TARİH //2016 SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU 5746 Sayılı

Detaylı

KONU : 24 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI.

KONU : 24 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI. KONU : 24 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI. 24 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği 17.8.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Söz

Detaylı

Milletlerarası nakliyatta kullanılan paletlerin gümrük rejimine dair Avrupa Sözleşmesine katılmamızın uygun bulunduğu hakkında Kanun

Milletlerarası nakliyatta kullanılan paletlerin gümrük rejimine dair Avrupa Sözleşmesine katılmamızın uygun bulunduğu hakkında Kanun Milletlerarası nakliyatta kullanılan paletlerin gümrük rejimine dair Avrupa Sözleşmesine katılmamızın uygun bulunduğu hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 13. 5. 1973 - Sayı : 14539) No. Kabul tarihi

Detaylı

12 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

12 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Tarih : 08.05.2017 Sayı : 2017-34 Konu : 12 Seri Nolu KDV Genel Tebliği İle Getirilen Düzenlemeler 12 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 05.05.2017 tarihli ve

Detaylı

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.)

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı Sayı: 2015/11 Konu: Sınai mülkiyet haklarına ilişkin kurumlar vergisi istisnasının uygulama esaslarının açıklandığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 21 Nisan

Detaylı

SINAİ MÜESSESELERDE HAFTA TATİLİ YAPILMASI HAKKINDA 14 NUMARALI SÖZLEŞME

SINAİ MÜESSESELERDE HAFTA TATİLİ YAPILMASI HAKKINDA 14 NUMARALI SÖZLEŞME SINAİ MÜESSESELERDE HAFTA TATİLİ YAPILMASI HAKKINDA 14 NUMARALI SÖZLEŞME Künye----------------------------------------------- Adı: SINAİ MÜESSESELERDE HAFTA TATİLİ YAPILMASI HAKKINDA 14 NUMARALI SÖZLEŞME

Detaylı

Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Taslağı. (Seri No: 59)

Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Taslağı. (Seri No: 59) Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Taslağı (Seri No: 59) Kapsam Bu Tebliğde, 28/02/2009 tarihli ve 27155 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle 30.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/121 KONU: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5) Ekonomi

Detaylı

Sirküler Rapor /208-1 SÜRE UZATIMINA İLİŞKİN KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU KARARI YAYIMLANDI

Sirküler Rapor /208-1 SÜRE UZATIMINA İLİŞKİN KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 01.12.2014/208-1 SÜRE UZATIMINA İLİŞKİN KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Geçiş dönemi hükümlerine tabi meslek mensuplarının kamu yararını ilgilendiren

Detaylı

b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi,

b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi, AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİNİN TÜRKİYE'DE UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/01/2001 Yayımlandığı

Detaylı

KONU : E-DEFTER, E-FATURA UYGULAMASINA İLİŞKİN 421 SERİ NOLU VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

KONU : E-DEFTER, E-FATURA UYGULAMASINA İLİŞKİN 421 SERİ NOLU VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR KONU : E-DEFTER, E-FATURA UYGULAMASINA İLİŞKİN 421 SERİ NOLU VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR 14 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

STAJ SORULARI QUESTIONNAIRE

STAJ SORULARI QUESTIONNAIRE GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ UNIVERSITE GALATASARAY FACULTE D'INGENIERIE ET DE TECHNOLOGIE STAJ SORULARI QUESTIONNAIRE DEPARTEMENT DE GENIE INDUSTRIEL QUESTIONNAIRE DU PREMIER

Detaylı