(*) SPD Kurultaylar, kurultay n yap ld! kentin ad yla an lmaktad r.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(*) SPD Kurultaylar, kurultay n yap ld! kentin ad yla an lmaktad r."

Transkript

1 Hamburg Program (*) Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin Temel!lkeler Program 28 Ekim 2007 tarihinde SPD nin Hamburg Federal Kurultay nda kabul edilmi!tir. Yay mlayan: Almanya Sosyal Demokrat Partisi Merkez Yönetim Kurulu Willy-Brandt-Haus, Berlin 1. bas m Ürün no.: !çindekiler Önsöz Giri" 1.!çinde ya"ad # m z zaman 2. Temel de#erlerimiz ve temel görü"lerimiz 3. Hedeflerimiz ve siyasetimiz 3.1. Bar!ç ve adil bir dünya 3.2. Sosyal ve demokratik bir Avrupa 3.3. Dayan!mac yurtta!lar toplumu ve demokratik devlet 3.4. Kad n-erkek e!itli"i 3.5. Sürdürülebilir ilerleme ve niteliksel büyüme 3.6. Herkese iyi bir i! 3.7. Koruyucu sosyal devlet 3.8. Daha iyi bir e"itim, çocuk dostu bir toplum, güçlü aileler 4. Yolumuz Dizin Önsöz 21. yüzy lda sosyal demokrasi Aral k 1999 tarihinde Berlin'de yap lan kurultay, Berlin Program kabul edildikten on y l sonra, bir komisyonu SPD'nin temel ilkelerini içeren bir program haz rlamakla görevlendirmi!tir. SPD uzun süre muhalefette kald ktan sonra yeniden Almanya'n n yönetiminde sorumluluk üstlenmi!ti. Program ilkelerinin ça"da!la!t r lmas bu yüzden baz lar n n istedi"i, baz lar n n ise korktu"u bir konu haline gelmi!ti. Gelgelelim aç k s n rlar ve sosyal riskler kar! s nda ça"da! çözümlerin bulunmas n n gerekli oldu"u konusunda herkes hemfikirdi. Yeni temel ilkeler program m zda yer alacak olan ilkelerin tart! lmas SPD için yararl olmu!tur y l nda program çal!mam z n tamamlama evresini ba!latt " m zdan beri SPD nin diyalo"a aç k ve diyalo"un platformu oldu"unu, Sosyal Demokrat Parti'nin gelece"ini tepeden inme bir biçimde de"il, toplumun içinden yola ç karak, tart!arak belirleyebildi"imizi kan tlad k. Daha önce hiç bir Alman partisinin program bu kadar kapsaml, demokratik bir kat l m ile olu!mam!t. Böylece yeni standartlar koyduk, çünkü 21. yüzy l n ba! ndaki yol ay r mlar nda verilecek olan kararlar n SPD için de, toplumumuz için de özel bir öneme sahip oldu"unu biliyoruz. Geçti"imiz y llarda s k s k iklim de"i!ikli"i, bar! siyasetimizle, sermaye piyasalar n n düzenlenmesi, sosyal devletin yenilenmesi ya da iyi bir i!e olanak sa"lanmas nda dönemin sorunlar n yakalad k. 3Devletin etkin olmas gerekti"i, demokrasinin çaresizli"e tahammülü olmad ", etkilemenin ve düzenlemenin tahammül etmekten ye" oldu"u yönündeki temel varsay mlar m z giderek daha çok kabul görüyor. Sosyal demokrasinin de"erleri ve hedefleri toplumumuzda bugün geni! destek buluyor. Hamburg Program m z, program n zorunlu olarak pratikle çeli!ece"ini dü!ünenleri haks z ç kard " gibi, hükümet sorumlulu"unun sadece pragmatizme izin verece"ini dü!ünenleri de haks z ç karm!t r. Yeni sosyal demokrat temel ilkeler program özlü görü!ler, net rotalar ve denetlenebilir görevler içermektedir. Bununla birlikte s k s k daha geni! bir perspektifle zaman m z n büyük temel sorunlar na bakarak, özellikle de yeni ba!layan yüzy l n tüm insanlara bar! ve refah m getirece"i, yoksa ac mas z pay alma sava!lar na ve zincirden bo!anm!!iddete mi yol açaca" yollu en esasl sorunu dikkate alm!t r. Sürdürülebilir ilerlemenin ve sosyal adaletin küresel ça"da nas l sa"lanabilece"i sorular na yan t getirmekteyiz. Almanya'da ve Avrupa'da birlikte siyaset arenas nda bu yolda mücadelemizi verece"iz. Kurt Beck, SPD Ba"kan (*) SPD Kurultaylar, kurultay n yap ld! kentin ad yla an lmaktad r.

2 Giri" 21. yüzy lda ilerleme ve adalet Gelece"imiz yeni olanaklara da, yeni tehlikelere de aç kt r. Bu nedenle ilerlemeye ve sosyal adalete ancak demokratik mücadele ile ula! l r. #nsanlara kar! yükümlülü"ü olan, demokratik sosyalizmin onurlu gelene"ini devam ettiren, gerçekçi ve kararl SPD, 21. yüzy l n dünyas nda kal c bir bar! için, ya!am n ekolojik temellerinin korunmas için, özgür, adil ve dayan!mac bir toplum için, kökenleri ve cinsiyetleri ne olursa olsun tüm insanlar n e!it olmalar, yoksulluk, sömürü ve korkudan uzak kendi geleceklerini belirleyebilmeleri için üstüne dü!en görevleri yerine getirmeye haz rd r. Bar!ç ve adil bir dünya düzeni için u"ra! yoruz. Güçlünün gücünün üstesinden gelebilmek için hukukun gücüne güveniyoruz. Küreselle!meye verece"imiz yan t sosyal bir Avrupa olmal d r. Halklar, devletler ve kültürler ancak birlikte, ortak güvenlik ve sorumluluk ile, dayan!ma içerisinde insano"lunun ve yerkürenin devam n sa"layabileceklerdir. Ekonomik dinamizmi, sosyal adaleti ve ekolojik bilinci birle!tiren sürdürülebilir bir ilerleme için çal! yoruz. Niteliksel büyüme ile yoksullu"un ve sömürünün üstesinden gelmek, herkese refah ve iyi bir i! sa"lamak, ürkütücü iklim de"i!imine kar! koymak istiyoruz. Ya!am n ekolojik temelleri gelecek ku!aklar için korunmal ve ya!am kalitesi art r lmal d r. Bu amaçla bilimsel ve teknik ilerlemenin olanaklar n insanlara hizmet edecek bir biçimde kullanmak istiyoruz. Yoksullukla mücadele eden, insanlara kendi geleceklerini belirleyebilmeleri için e!it f rsatlar sunan, ya!am n büyük risklerini sa"lam bir biçimde güvence alt na alan ve adil bir kat l m sa"layan koruyucu sosyal devleti geli!tiriyoruz. Ku!aklar n birlikteli"ini ve kad nlarla erkeklerin toplumsal e!itli"ini temel al yoruz. Aileleri destekliyor, özellikle toplumumuzun en zay f üyelerine kar! sorumluluk duyuyoruz. Herkes için sa"l kl bir ya!am ve iyi bir e"itim istiyoruz. Hiç bir çocu"u geride b rakmak istemiyoruz. Dayan!mac yurtta!lar toplumunun gücüne güveniyoruz. Demokratik siyasetin etkisiyle ülkemizde insanlar n beraberli"ini güçlendirmek, insanlar n kendilerini buraya ait, kendi evinde hissetmelerini olas k lmak istiyoruz. Almanya'da insanlar n birbirlerinin onuruna, kültürüne ve ba!ar s na sayg göstererek birlikte ya!amalar n, kar! m zdakini tan maya dayal bir kültürün olu!mas n destekliyoruz. Güvenli"i özgürlükten ödün vermeden sa"layan sosyal ve demokratik hukuk devleti için çal! yoruz. De"i!imin h z kazand " zaman m zda pek çok insan bir yön, bir perspektif aramaktad r. Tüm toplum kesimlerinden milyonlarca insan n de"erlerimizi ve hedeflerimizi benimsedi"ini biliyoruz. Bu dayan!mac ço"unlu"u sosyal demokrat siyaset için kazanmak istiyoruz. 1.!çinde ya"ad # m z zaman 21. yüzy l tam anlam yla küresel olan ilk yüzy ld r. #nsanlar dünya çap nda birbirine daha önce hiç olmad klar kadar muhtaçt r. Komünizmin çökü!üyle ülkemizin bölünmü!lü"ü ve dünyan n siyasal kampla!mas a! lm!t r. O zamandan beri sanayi devriminden sonraki en köklü tarihsel dönü!ümü ya! yoruz. Bilim ve teknoloji bu dönü!üme ivme kazand r yor. Yüzy l m z ya tüm insanlara daha çok refah, adalet ve demokrasi getiren sosyal, ekolojik ve ekonomik ilerlemenin yüzy l olacak ya da ac mas z pay alma sava!lar n n ve zincirden bo!anm!!iddetin yüzy l. En geç, bugünkü gibi alt milyar de"il de yak nlarda dokuz milyar insan dünyan n zengin k sm nda al! k oldu"umuz gibi üretip tüketecekse art k dünya ekolojisi sanayi toplumlar m z n bugünkü ya!am tarz n kald ramayacakt r. #nsanca ya!am, dünya bar!, hatta gezegenimizde ya!ama olana" tehlikededir. Dünya nüfusunun artan bir k sm daha!imdiden dünya atmosferinin s nmas n n, çölle!menin ve su k tl " n n olumsuz etkilerini hissetmektedir. #nsanlar giderek çevre ko!ullar n n açl "a neden oldu"u yörelerden dünyan n daha tehlikesiz yerlerine göç etmeye çal! yorlar. #klim de"i!imini s n rlamak ve durdurmak bu yüzden 21. yüzy l n en önemli görevlerinden biridir. Küreselle!menin çeli!kileri Dünya bütünle!iyor. Dijital ileti!im araçlar ve di"er teknik yenilikler mekan n ve zaman n anlam n kökten de"i!tirmi!tir. Tarihte ilk kez dünya çap nda, insano"lunun büyük bir k sm n n dahil oldu"u bir i! bölümü ya! yoruz. Küreselle!me, s n rlar n ve pazarlar n aç lmas yaln zca teknik yeniliklerin de"il, siyasal kararlar n da sonucudur. Küreselle!me açl " n, yoksullu"un ve salg nlar n üstesinden gelme olana" n getirir. Dünya ticareti çok say da insana yeni i! ve refah getirir. Fakat küresel kapitalizmin belirleyici özelliklerinden biri de demokrasi ve adalet eksikli"idir ayn zamanda. Böylelikle özgür ve dayan!mac bir dünyaya giden yolda bir engel olu!turur. Eski adaletsizlikleri körükler, yenilerini yarat r. Bu yüzden ülkemizde, Avrupa'da ve dünyada küresel kapitalizme sosyal bir yan t verecek olan bir siyaset için mücadele etmekteyiz. Küresel kapitalizm büyük ölçüde sermaye biriktirmesine kar! n bu sermaye yoluyla mutlak bir refah art! na neden olmaz. Zincirden bo!anm! finans piyasalar, uzun vadeli sürdürülebilir bir ekonomiye ters beklentiler ve spekülasyonlar yarat r. H zl ve yüksek bir rant tek hedef haline geldi"inde s kça istihdam olanaklar yok edilir ve yenilikler engellenir. Sermaye esasen katma de"ere ve refaha hizmet etmelidir.

3 Küreselle!me ile dünya giderek tek bir pazar haline geliyor. Ekonomik iktidar dünya çap nda hareket eden!irketlerde, bankalarda ve fonlardad r. Çok uluslu!irketler s n r a! r kâr stratejileri planlamakta, demokratik me!rulu"u olan kararlara uymaman n yolunu bulmaktad rlar. En büyük ulus devletler dahi küresel sermayenin yat r mlar için yar!an basit birer!irket yerle!im yeri haline dönü!me tehlikesiyle kar! kar! yad rlar. Ulus devletler bu yüzden birle!meli ve etkilerini birlikte art rmal d r. Avrupa bu yolu seçmi!tir. Sosyal bir Avrupa dünyan n di"er k talar na da örnek olabilir. Dünyada hiç bir zaman bu kadar bilgi bulunmam!t r. Teknik ilerleme inan lmaz bir h z kazand. Art k a" r bedensel i!lerin yerini alacak çözümler var. Tedavisi uzun zamand r mümkün gözükmeyen hastal klar n üstesinden gelebiliyoruz. Ortalama ya!am beklentisi art yor. Ne var ki bilgiden ve di"er kamusal mallardan her insan yararlanam yor, çünkü bunlar sat l k birer meta haline getiriliyorlar. Birçok ülkede zengin ile yoksul aras ndaki mesafe art yor. Dünya çap nda do"a giderek daha fazla tahrip ediliyor. S n rlar kalkt " nda halklar n ve kültürlerin bar!ç bir biçimde kayna!malar için yeni f rsatlar do"ar. Fakat dünya bütünle!ti"i ölçüde yara alma olas l " da artar. Baz devletlerin çöktü"ünü, anar!inin ve terörizmin yuvaland " n, dinsel ve siyasal köktencilerin dünyay geli!igüzel iyi ve kötü olarak ikiye ay rd " na tan k oluyoruz. Devlet d!, özelle!tirilmi!!iddet ve kitle imha silahlar n n yay lmas yeni tehlikeler do"uruyor. Tüm bunlar bar! tehdit ediyor. #ki korkunç dünya sava! ndan ve Yahudilere yönelik soyk r mdan sonra Avrupa halklar 20. yüzy lda k talar n, bar! n ve aç k s n rlar n k tas haline dönü!türdüler y l n n bar!ç devrimleri Avrupa'n n Do"u ile Bat aras ndaki bölünmü!lü"ünü a!t. Almanya'n n birle!mesi tüm ülkemize bar! ve demokrasi getirdi. Yaln zca Almanya'da de"il, neredeyse tüm Avrupa'da ço"u insan daha önce hiç görülmemi! bir refahtan ve ya!am kalitesinden faydalan yor. Fakat ayn zamanda yurtta!lar n Avrupa'ya olan güveni sars l yor. Avrupa devletlerinde ve bu arada Almanya'da insanlar daha çok demokrasi, sosyal konulara daha çok duyarl l k, ulusal kimliklere ve kültürel geleneklere daha çok sayg talep ediyor. Avrupa bu yüzden devletleraras bir anla!ma olmaktan ç k p, yurtta!lar n n sosyal ve demokratik bir ittifak na dönü!melidir. Çal!ma dünyas nda ve toplumda dönü!üm Sermaye ve meta piyasas ndan sonra, hizmet ve emek konular nda da dünya çap nda rekabet ba!lam!t r. Daha önce hiç olmad " kadar çok insan küreselle!meden ve uluslararas rekabetten do"rudan etkilenmektedir. Rusya, Çin ve Hindistan bizim için gelece"in pazarlar d r. Ne var ki bu ülkelerin dünya piyasas na kat lmalar yla küresel i! bölümü çerçevesinde istihdam edilebilen insan say s da devasa boyutlara ula!m!t r. Rekabet!iddetlenmektedir. Güçlü sanayisinden ötürü Almanya küreselle!meden kazançl ç kanlar aras ndad r. Ne var ki ülkemizde ya!ayan herkesin kazanm! olmas söz konusu de"ildir. Çal!anlar m z, i!leri iyi olan!irketlerin dahi yurt d! na kayd r ld " na tan k olmaktad r. Anonim fon yöneticileri!irketleri pazar yerinde tüccar n mal al p satmas gibi al p satmaktad rlar. Çal!ma toplumumuz derin bir dönü!üm içerisindedir. Yenilikler daha h zl gerçekle!mekte, istihdam çe!itleri ço"almaktad r. Nitelik ve bilgi giderek önem kazanmakta, yeni yarat c meslekler olu!maktad r. Geleneksel olarak normal say lan süresiz, çal!ma saatleri belirli çal!ma tipi geçerlili"ini yitirmektedir. Çok say da insan n çal!ma hayat için, ba" ml çal!ma, çal!mama, aile eme"i ve ba" ms z çal!ma aras nda geçi! yapmalar söz konusudur. Pek çok insan taraf ndan zorlama olarak alg lanan bu de"i!imler korkutucu olabilir, fazla gelebilir. Yolda b rak lmaktan, ihmal edilmekten, unutulmaktan siyasetçiler taraf ndan da unutulmaktan - korkanlar çoktur. Nitelikleri az olanlar ya da art k genç olmayanlar s k s k çal!ma piyasas ndan d!lan rlar. Kad nlar çok iyi bir e"itim alm!larsa bile meslekte yükselmek ve geçimini sa"layan bir i! bulmak konular nda e!it olanaklardan henüz epey uzakt rlar. #!i olan insanlarsa artan bask dan,!iddetlenen rekabetten ve her zaman i!e müsait olma beklentisinden dolay ya!am kalitelerini tehlikede görürler. #kinci Dünya Sava! ndan sonra sosyal demokratlar, sendikalar ve sosyal hareketler mücadeleleriyle Federal Almanya'da büyük ilerlemeler sa"lam!lard r. Daha önce olmad " kadar çok insan kültürel, sosyal ve siyasal hayata kat labilmi!, sosyal güvenlik yüksek bir düzeye ula!m!t r. S n rs z küresel kapitalizm bu ba!ar lar tehdit etmektedir. Yoksulluk yeniden art yor ve yoksul ile zengin aras ndaki uçurum Almanya'da da - derinle!iyor. Özellikle yeni eyaletlerde herkes kendi eme"iyle geçimini sa"layamamaktad r. Pek çok göçmen ailesi ve çocu"unu tek ba! na büyüten insanlar çocuklar n n gelece"i için zorlu bir mücadele vermek zorundad rlar. Baz aileler üç ku!akt r sosyal yard m almaktad rlar. Yoksullu"un ku!aktan ku!a"a devam etmesinin ba!l ca nedenlerinden biri ise Almanya'da e"itimin ba!ka ülkelere göre daha büyük ölçüde köken taraf ndan belirlenmesidir. Hâlâ herkes ayn ölçüde toplumsal yükselme olanaklar na sahip de"ildir. Erkeklerle kad nlar n toplumsal e!itli"ine giden yolda toplumumuz epey mesafe alm!t r. Ne var ki eski rol da" l m tamamen a! lm! da de"ildir. Hukuksal e!itlik toplumsal e!itlik anlam na gelmez. Özellikle meslek ve çal!ma hayat nda eski haks zl klar devam etmektedir. Aile ile meslek aras nda uyum sa"lama hâlâ daha ezici bir ço"unlukla annelerin görevidir. Kad nlar hâlâ erkeklerden daha az kazanmakta, i!ini daha çabuk kaybetmekte, daha büyük s kl kla yoksulluk tehdidiyle kar! kar! ya kalmaktad r.

4 Almanya'da ya!am beklentisi artmaktad r. Bu büyük bir lütuftur: Daha uzun ya!amak, uzun süreler için ikinci planda kalm! olan zevkler, faaliyetler ve e"itim için zaman ay rabilmek demektir. Di"er taraftan toplumun yard m na ileri ya!ta muhtaç olan insanlar n say s da hele tek ba!lar na ya! yorlarsa - artacakt r. Ayn zamanda giderek daha az genç kad n ve erkek, istedikleri gibi çocuk sahibi olabilmektedir. Giderek daha az insan n çocuk sahibi olmas ise çal!ma hayat ndan sosyal güvenlik kurumlar na kadar güncel hayat n pek çok alan nda de"i!ikliklere yol açmakta; toplumumuzun bütün havas n de"i!tirmektedir. Az say da olan gencin göç etti"i, yaln zca ya!l lar n kald " yöreler vard r. Hiç bir yöreyi gözden ç karmak istemezsek o zaman orada ya!ayan insanlara yerlerinin yurtlar n n gelece"i için perspektifler geli!tirmeye yard m etmeliyiz. Küreselle!menin kültürel bir boyutu da var. Dinler ve kültürler eskisinden daha s k bir araya geliyor. #nsanlar bugün dünyan n neredeyse her yerinde kendi kültürlerinden olan insanlar, memleketlerinden gelen ürünler ve ileti!im araçlar bulabiliyor, onlar sayesinde geldikleri ülkelerle olan ba"lant lar n canl tutabiliyorlar. Kendi ülkelerinde de ba!ka kültürlerle tan!abiliyorlar. Yabanc bize yakla!t kça onu anlama olana" da artar. Di"er taraftan yabanc ya kar! olan korku bask n gelirse o zaman ön yarg lar n çat!malara dönü!me tehlikesi artar. Kültürel çat!malar sosyal çeli!kiler ile peki!ti"inde ise!iddet do"ar. Kültürel çe!itlilik bugün ba!ar l toplumlar n bir özelli"idir. Demokrasi ve siyaset Küreselle!me demokratik ulus devletin etkilerini k s tlamaktad r. Ayn zamanda siyasete yeni görevler dü!mektedir. #klim korumas, demografik de"i!im ve milyonlarca insan n sosyal entegrasyonu bunlardan baz lar d r. Pek çok insan devletin küresel ça"da güç kaybetti"ini hissediyor, siyasetin durumu de"i!tiremedi"ine inan yor. Toplumun!ekillenebilece"ine ve düzenlenebilece"ine olan güvenin yenilenmesi, insanlar n geleceklerini dayan!ma içerisinde kendi ellerine almalar na cesaretlendirilmesi sosyal demokrasinin en önemli görevlerinden biridir. Demokrasimiz bir güven bunal m geçirmektedir. Geleneksel parti ba"lar zay flamaktad r. Toplumsal kat l m yine de yüksek bir düzeydedir, çünkü apolitik bir ça"da ya!am yoruz. Partiler demokratik bir toplumun vazgeçilmez ögesidirler: Partiler, bu ülkede ya!ayan insanlar n görü!lerini ve ç karlar n bir araya getiriyor, siyasal karar sürecinde yurtta!lar n gereksinimlerini ve beklentilerini çok katmanl cumhuriyetimizin uygun eylem, karar ve uygulama düzeyine iletiyor. Partilerin bu i!levleri yerine getirmeleri için parti içi demokratik yap lara, hareketlili"e, yarat c l "a, net bir profile, güvenilirli"e ve özgüvene gereksinimleri var. Biz sosyal demokratlar insanlar n geleceklerini bar!ç, adil ve dayan!mac bir biçimde düzenleyebileceklerine inan yoruz. #çinde ya!ad " m z zaman n net ve gerçekçi bir analizinden yola ç karak ya!amaya de"er bir gelece"e ili!kin tasar mlar m za var yoruz. 20. yüzy l n ulus devletlerine ve eski sanayi toplumuna dönmenin bir yolu yoktur. 21. yüzy l n büyük görevi küreselle!menin demokratik siyaset yoluyla!ekillendirilmesi ve düzenlenmesidir. Biz ileriye bakmaktay z. 2. Temel de#erlerimiz ve temel görü"lerimiz Almanya'n n en eski demokrat partisi olan Sosyal Demokrat Parti her zaman uluslararas bir özgürlük hareketinin parças olmu!tur. Parti, kurulu! döneminde hem i!çilerin özgürle!me hareketiydi hem de otoriter rejimin üstesinden gelmeyi hedefleyen bir demokrasi hareketiydi. Almanya'da Frans z Devriminin ve 1848 Devriminin fikirlerini devam ettiren oydu. Almanya'n n demokrasi tarihini sosyal demokrasinin tarihinden ay rmak mümkün de"ildir. Parti, mücadelesiyle özgürlük haklar n ve demokrasiyi elde etmi!, kad nlara oy haklar n sa"lam!, her diktatörlü"e kar! durmu!tur. Erken bir tarihte Nazizmin tehlikesini görmü! ve parlamentoda Hitler'i tam yetkili k lan yasan n aleyhinde oy kullanm!t r. Çok say da sosyal demokrat direni!e kat lm! ve Nazi terörünün kurban olmu!tur. Özgürlük lehinde ortaya koydu"u irade komünistlerle yollar n ayr lmas n kaç n lmaz k lm!t r. Sosyal Demokrat Parti'nin Do"u Almanya'da yeniden kurulmas bir özgürlük sinyali olmu!tur. Sosyal Demokrat Parti, #!çi Hareketinin bir parças olarak do"mu!tur. Verdi"i mücadele sonucu olarak i!çi haklar elde edilmi! ve sosyal devlet geni!letilmi!tir. Sendikalarla birlikte, hor görülen proleterlerin kendilerine güvenen ve e!it haklara sahip yurtta!lar olmalar sa"lanm!t r. Sosyal Demokrat Parti ba!ka partilerden farkl olarak yönünü her zaman Enternasyonalizm ve Avrupa do"rultusunda belirlemi!tir. Bu yüzden 1925'te SPD'nin Heidelberg Program 'nda vizyon olarak yer alan ve art k tamamlanabilecek olan Birle!ik Avrupa projesi üzerinde çal!maya devam ediyoruz. Pasifizmden yana tav r koyan pek çok insan Sosyal Demokrat Parti'yi benimsedikleri halde parti hiç bir zaman pasifist bir parti olmam!t r. Bununla beraber!ovenizme ve militarizme bula!mam!t r. Hükümetteyken bar!a hizmet etmi!tir. Halk m za hiç bir zaman sava!, bask ya da despotizm getirmemi! olmaktan gurur duyuyoruz. Sosyal Demokrat Parti ba!tan beri demokrasinin partisi olmu!, ülkemizin siyasal kültürünü önemli ölçüde etkilemi!tir. Kökenleri, dinleri ve dünya görü!leri farkl erkekler ve kad nlar bu partide birlikte çal! rlar tarihli Godesberg Program 'ndan beri parti kendini, kökenlerini Yahudilikte ve H ristiyanl kta, Hümanizmde ve Ayd nlanmada, Marksist

5 toplum analizinde ve #!çi Hareketinin deneyimlerinde gören sol bir halk partisi olarak tan mlar. Kad nlar Hareketi ve yeni sosyal hareketler sayesinde bu sol halk partisi yeni bir ivme kazanm!t r. Sosyal ve siyasal sorunlara her dönemde kendine özgü çözümler bulunulmas gerekti"inin bilincindeyiz. Toplumsal geli!meler kar! s nda ça"a uygun çözüm programlar olu!turmaya çabalarken fikirlerin özgürce tart! lmas ndan yanay z. Ki!ilerin temel inan!lar na ve tutumlar na arka ç kar, sayg gösteririz. Parti kararlar hiçbir zaman bu inan! ve tutumlar n üzerinde tutulamaz. Bizi birle!tiren, toplumun!ekillenebilirli"ine ve düzenlenebilirli"ine, kapitalist küreselle!menin kör etkisine teslim olmak zorunda olmad " na kanaat getirmi! olmam zd r. Bizi birle!tiren bir ba!ka öge ise, sosyal demokrat siyasetin ancak sendikalarda, bar!, kad nlar, çevre, küresel bilinç ve yurtta!l k haklar hareketlerinde, küreselle!meyi ele!tiren a"larda gösterilen demokratik angajmanla ba"lant l oldu"unda, ba!ar l olabildi"i yönündeki tarihsel deneyimidir. SPD kendini bu hareketlere ileride de yak n görecektir. #nsan görü!ümüz Tüm insanlar n ayr ms z, e!it onura sahip olmalar, siyasetimizin ba!lang ç noktas ve hedefidir. #nsanlar farkl olanaklar n tohumlar n ta! r. Ne iyiye ne de kötüye yönelik bir belirlenim söz konusudur. #nsan n ak l yetisi ve ö"renme becerisi vard r. Demokrasi bundan ötürü mümkündür. #nsanlar hata yapabilir, yan labilir ve insanl k d! davran!lara ba!vurabilir. Demokrasi bundan ötürü gereklidir. Her insan kendi hayat n n sorumlulu"unu ta! r. Kimse bu sorumlulu"u üstünden alamaz, almamal d r da. Ne devlet ne de ekonomi insanlar salt belli bir amaca yarayan bir araç haline getirmemelidir. Kendini insanlar n üstünde gören bir siyaset anlay! na itiraz m z var. Siyaset do"rudan do"ruya mutluluk ve doyum vaat ederse o zaman totaliter tahakküme dönü!me tehlikesi içerir. #nsan n kendinden sorumlu olmas ilkesinin hakk n veren ve siyasetin s n rlar n buna göre belirleyen tek siyasal düzen demokrasidir. #nsan ve yurtta!l k haklar siyasete ve devlet kurumlar na s n rlar koyar. Bu haklar olmadan demokrasi mümkün de"ildir. Ne var ki insan yaln zca haklar ve yükümlülükleri olan bir birey de"ildir, ayn zamanda sosyal, ba!kalarla birlikte çal!maya yönelen ve haz r olan bir varl kt r. Demokrasi, kurumlar arac l " yla insanlar n birlikte çal!ma iste"ini destekler, farkl sosyal konumlar, ku!aklar ve kökenleri a!arak dayan!maya zemin haz rlar. #nsan Haklar Evrensel Beyannamesi'nde belirtildi"i gibi her insan, ba!kalar yla birlikte ya!ad " ya!am n hür, haysiyet ve haklar bak m ndan e!it bir biçimde kendi belirleyebilmelidir. Herkesin ki!ili"ini ba!kalar n n onurunu ve özgürlü"ünü ihlal etmeden özgürce geli!tirebildi"i özgür ve e!it insan toplumunu hedefliyoruz. Her türlü ayr mc l "a kar! duruyoruz. #nsan n onuru, ba!ar s ndan ve ekonomik verimlili"inden ba" ms zd r. Toplum bu yüzden özellikle sakatl kta, ya!l l kta, hayat ba!larken ve sona ererken insan n onurunu korumak durumundad r. Temel de"erlerimiz Frans z Devriminin temel talepleri özgürlük, e!itlik, karde!lik, Avrupa demokrasisinin temelleridir. E!it özgürlük hedefi modern ça"da adalet ile özde! tutuldu"undan beri, özgürlük, adalet ve dayan!ma, özgürlükçü demokratik sosyalizmin temel de"erleridir. Siyasal gerçekli"i de"erlendirirken, daha iyi bir toplum düzeni tasarlarken, sosyal demokrat eylemlere yön verirken bu de"erleri ölçüt olarak almaya devam ediyoruz. Sosyal Demokrat Parti, tarihi boyunca özgürlü"ün hukuksal temelleri için, hukuk önündeki e!itlik için mücadele vermekle kalmay p özgürlü"ün maddi temelleri için de, ya!am olanaklar n n e!itli"i için de, k sacas sosyal adalet için mücadele etmi!tir. Muhafazakârlarla liberaller, temel de"erleri s kça bir çeli!ki içinde görmektedirler: Özgürlük çok ise adalet az olurmu! ya da tersi. Sosyal demokrat anlay!a göre bu temel de"erler bir bütün olu!turmaktad r. Aralar nda bir önem ya da s ralama fark yoktur. Bunun da ötesinde birbirini aç klar, tamamlar, destekler ve s n rlarlar. Temel de"erler anlay! m z bizi özgürlü"ü piyasa özgürlü"üne, adaleti hukuk devletine, dayan!may yoksulluk yard m na indirgemekten korur. Özgürlük, insan n kendi ya!am n kendi belirleme olana" anlam na gelmektedir. Her insan özgürlü"e yetkin ve davetlidir. Bu ça"r do"rultusunda ya!ay p ya!ayamayaca" ise toplumda belli olmaktad r. #nsan a!a" lay c ba" ml l klardan, k tl ktan ve korkudan kurtulmu! olmal, yeteneklerini geli!tirebilme, topluma ve siyasete sorumlu bir biçimde kat labilme olana" na sahip olmal d r. Yaln zca sosyal aç dan yeterince korunmu! oldu"unu dü!ünen insan özgürlü"ünü kullanabilir. Bireyin özgürlü"ü, bir di"erinin özgürlü"ünü ihlal etti"i yerde biter. Ba!kalar n n özgürlüklerini ellerinden alan bir insan kal c bir biçimde özgür olamaz. Adalet, temelini her insan n e!it onurunda bulmaktad r. #nsanlar n kökenlerinden ya da cinsiyetlerinden ba" ms z olarak ayn özgürlü"e ve ayn ya!am olanaklar na sahip olmalar anlam na gelmektedir. Buna göre adalet, e"itim, i!, sosyal güvenlik ve demokrasi alanlar nda e!it kat l m ve tüm kamusal mallara e!it eri!im demektir. Gelirin ve servetin e!itsiz da" l m, toplumu ba!kalar n kullananlar ve ba!kalar taraf ndan kullan lanlar olarak ikiye ay r rsa o zaman bu da" l m e!it özgürlü"e ayk r ve dolay s yla adaletsizdir. Adalet bu yüzden gelirlerin, servetin ve gücün da" l m nda daha çok e!itlik gerektirir, çünkü da" l mda büyük e!itsizlikler varsa ya!am olanaklar n n e!itli"i tehlikeye girmi! olur. Sosyal demokrasi bu yüzden gereklidir. E!it ya!am olanaklar demek herkesi tek örnek haline getirmek demek de"ildir. Tam tersine: E!it ya!am olanaklar, bireysel ilgilerin ve yeteneklerin geli!tirilmesine yer b rak r. #nsanlar birbirlerinden farkl lard r, farkl kalacaklard r. Ne var ki do"al

6 e!itsizlikler ve toplumsal kökenler sosyal bir kader belirlememeli, ya!am n ak! önceden belli olmamal d r. Kökene, zümreye, tene, cinsiyete, cinsel yönelime ya da dine dayanan her türlü ayr cal "a ya da haks zl "a kar! y z. Ba!ar l bir performans kabul ve sayg görmelidir. Adil olan, gelirin ve servetin ba!ar ya ve performansa göre da" t lmas d r. Mülkiyet beraberinde yükümlülük getirir: Ba!kalar ndan daha çok kazanan, daha çok mal varl " olan, toplum yarar na daha büyük bir katk da bulunmal d r. Dayan "ma, birbirine ba"lanmay, beraber olmay, yard m etmeyi ifade eder. Birbirinin sorumlulu"unu üstlenmeye, yard mla!maya haz r olmak demektir. Dayan!ma, zay flarla güçlüler aras nda, ku!aklar aras nda, halklar aras nda geçerlidir. #!çi Hareketinin deneyimi, de"i!imi getiren gücün dayan!ma oldu"unu göstermektedir. #nsanlar n kendili"inden ve bireysel olarak yard m etmelerinden ortak kurallara ve örgütlenmelere, siyasetin kefaletiyle düzenlenmi! bir dayan!ma biçimi olan sosyal devlete kadar dayan!ma toplumumuzu bir arada tutan güçlü bir ba"d r. Demokratik sosyalizm Demokratik sosyalizm, özgür ve e!it insanlar n ya!ad ", temel de"erlerimizin gerçekle!tirildi"i toplum ilkesi, tarihimize damgas n vurmu!tur. Bu ilke, ki!isel, siyasal, sosyal ve ekonomik temel haklar n n tüm insanlar için güvence alt na al nd ", tüm insanlar n sömürü, bask ve!iddetten uzak, sosyal ve ki!isel güven içerisinde ya!ayabilecekleri bir ekonomi, devlet ve toplum düzenini gerektirir. Sovyet usulü devlet sosyalizminin sonu, demokratik sosyalizm ilkesini çürütmemi!, tam tersine Sosyal Demokrat Parti'nin, temel haklar rehber alm! olmas n etkileyici bir biçimde desteklemi!tir. Demokratik sosyalizm bizim için gerçekle!tirilmesi devaml bir görev olan özgür, adil ve dayan!mac toplumun vizyonu olmaya devam etmektedir. Eylemlerimizin temel ilkesi sosyal demokrasidir. Siyasetin önceli"i ve sürdürülebilirlik ilkesi Bu hedefi korudu"umuzdan dolay demokratik siyasetin önceli"i konusunda srarl y z, siyasal olan n ekonomik olana tabi k l nmas na itiraz m z var. Siyaset kavram m z geni!tir: Devlete indirgenmemelidir, sivil toplumun ittifaklar n ve a"lar n da, insanlar n özgürce, kendi istedikleri do"rultusunda hareket etmelerini de kapsamal d r. Siyaset hukuk, güvenlik, e"itim, sa"l k, kültür, çevre gibi meta olmamas gerekenin meta haline gelmemesini sa"lamal d r. Demokrasi, bu kamusal mallara herkesin eri!ebilmesini güvence alt na alarak, ya!am olanaklar n n adil da" l m n n ön ko!ulu olan kamu hizmetlerinin siyasal sorumlulu"unu savunarak kendini kan tlamak zorunda olacakt r. Kaynaklar n k tla!t " bir dünyada bu sorumluluk eskisinden de önemlidir ve piyasalara terk edilmemelidir. Piyasa bizim için gerekli, ba!ka ekonomik düzenleme biçimlerine üstün bir araçt r. Ne var ki kendi haline b rak lm! piyasa sosyal ve ekolojik aç dan kördür. Kamusal mallar uygun miktarda temin etmeyi kendi ba! na ba!aramaz. Piyasan n olumlu etkilerini gösterebilmesi için kurallara, yapt r mda bulunabilen bir devlete, etkin yasalara ve adil bir fiyat mekanizmas na gereksinimi vard r. 21. yüzy l n gerekleri, küreselle!me ve ekolojik kriz kar! s nda sürdürülebilirli"i siyasal ve ekonomik kararlar n savunulabilir tek temel ilkesi olarak görüyoruz. Sürdürülebilirlik ilkesi, kararlar gelece"i temel alarak vermeyi, k sa vadeli dü!üncenin önceli"ine ve ekonomik olan n, su kat lmam! i!letme mant " n n bask n gelmesine direnmeyi, siyaseti toplumdan yola ç karak tasarlamay, demokratik çe!itlili"i, ekolojik kal c l ", sosyal entegrasyonu ve kültürel kat l m sosyal demokrat siyasetin ana fikirleri olarak görmeyi içerir. 21. yüzy l n ilerleme anlay! bizce sosyal, ekonomik ve ekolojik sorumlulu"un ili!kilendirilmesini gerektirmektedir: Tekni"i etkileyerek ve kullanarak, bilimsel ilerleme sa"layarak, insan yarat c l " n n s n rs z olanaklar n ve s n rl do"a kaynaklar n sorumlu bir biçimde kullanarak niteliksel büyümeyi, ya!am kalitesinin art r lmas n, ya!am olanaklar n n ve bireysel özgürlü"ün geni!letilmesini hedef almaktad r. Sosyal demokrasinin siyaseti Sosyal demokrasi, e!it onur ve e!it sayg gibi hümanist de"erlere dayanan insan görü!ü sayesinde ekonomiye indirgenmi! toplum anlay! na kar! durur. #nsanlar her zaman birbiriyle rekabet içerisinde de"iller, birbirine muhtaçt rlar ayn zamanda. Hayatlar n n anlam, piyasada bulunan metalar n tasarrufundan ibaret de"ildir. #nsan n varl " üretici ve tüketici olmas yla s n rl olmad " ndan dolay tüm ya!am alanlar n n ekonominin boyunduru"u alt na al nmas na kar! y z. Ya!am kalitesi, maddi refah n pe!inde ko!maktan çok daha fazlas d r. #nsanlar n talep etti"i, e!it haklar n geçerli oldu"u, özellikle kad nlar ve erkekler için e!it f rsatlar n bulundu"u, bar!ç ve dayan!mac ili!kilere dayanan sa"lam topluluklard r. #nsanlar tan nmak ve kabul edilmek isterler, kendilerine gereksinim duyulsun isterler ve bu istekleri meslek hayatlar yla s n rl de"ildir. Aileleri, e!leri, çocuklar ve arkada!lar yla ili!ki içerisinde ve bu ili!kiler sayesinde ya!arlar. Bunun için zaman gereklidir. #nsanlar ancak kendilerine daha fazla bo! zaman, kendi istekleri do"rultusunda özgürce kullanabilecekleri zaman verildi"inde gerçekten zengin olurlar. Hep saat ile yar!arak, her zaman i!e müsait olman n ritmiyle geçen bir ya!am bunun tersidir. Dinamizmin ve yenili"in ilerleme sa"lad " bir toplum istiyoruz, fakat ayn zamanda insanlar n beraberli"inin temelini korumak ve güçlendirmek de istiyoruz. Çe!itli ya!am tasar mlar n n gerçekle!tirilebilmesi ve bireysellik yüce de"erlerdir, fakat ba"lant lar n kopmas na ve yeni çat!malara da yol açabilirler. Anla! lmazl k ve kar! kl k, çe!itlili"in ve toplumsal

TÜRK FUTBOLUNUN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI

TÜRK FUTBOLUNUN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI T.C. BAHÇE!EH"R ÜN"VERS"TES" TÜRK FUTBOLUNUN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI Yüksek Lisans Tezi BURÇAK AKANSEL "STANBUL, 2011 T.C BAHÇE!EH"R ÜN"VERS"TES" SOSYAL B"L"MLER ENST"TÜSÜ SPOR YÖNET"M" YÜKSEK

Detaylı

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 'letme Anabilim Dal) Muhasebe Ve Finansman Bilim Dal) Necmettin ÖZARSLAN Dan)'man: Doç. Dr. Hakan

Detaylı

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı

TÜRK YE DE DEMOKRAT KLE ME SORUNLARI KÜRD STAN DA ÇÖZÜM MODELLER

TÜRK YE DE DEMOKRAT KLE ME SORUNLARI KÜRD STAN DA ÇÖZÜM MODELLER Abdullah ÖCALAN TÜRK YE DE DEMOKRAT KLE ME SORUNLARI KÜRD STAN DA ÇÖZÜM MODELLER (YOL HAR TASI) ABDULLAH ÖCALAN SOSYAL B MLER AKADEM YAYINLARI 1 Bas m Yeri: Azadi Matbaas Bas m Tarihi: Ocak 2011 2 ÖNSÖZ...

Detaylı

DEMOKRAT K ÖZERKL K DEMOKRAT K ULUS ASININ ETE KEM E BÜRÜNMÜ

DEMOKRAT K ÖZERKL K DEMOKRAT K ULUS ASININ ETE KEM E BÜRÜNMÜ ustos-eylül-ekim 2010 l-5 Say -47 Üç Ayl k deolojik-teorik Dergi DEMOKRAT K ÖZERKL K DEMOKRAT K ULUS ASININ ETE KEM E BÜRÜNMÜ HAL R NDEK LER... Demokratik Özerklik...3 Demokratik Özerkli in Siyasi Boyutu...12

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem

E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem Seçkin ÖZSOY (*) ÖZET Bu makaledeki amac m, e itime iliflkin bütün tikel durumlara uygulanabilir bir e itim hakk kuram tasla sunmak ya da dört bafl mamur

Detaylı

Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI

Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ç NDEK LER Bölüm I Anayasa: Kal c Bir Belge.................................... 4 Bölüm II Anayasan n aç klanmas : Federalist Yaz lar......................

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay EK M ARALIK 2008 Say : 50 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür Yaz leri Sorumlusu Ertan NAN itim ve Halkla li kiler

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

8 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da yap lacak olan. "TMMOB M T NG " için. TMMOB Yönetim Kurulu nun yapm fl oldu u bas n aç klamalar afla da sunulmufltur.

8 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da yap lacak olan. TMMOB M T NG  için. TMMOB Yönetim Kurulu nun yapm fl oldu u bas n aç klamalar afla da sunulmufltur. BASIN AÇIKLAMALARI MO ANKARA fiube BÜLTEN EYLÜL 2005 [ ] 8 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da yap lacak olan "TMMOB M T NG " için TMMOB Yönetim Kurulu nun yapm fl oldu u bas n aç klamalar afla da sunulmufltur.

Detaylı

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93 Halkevleri Derne i stanbul fiubesi ktisadi flletmesi stiklal Cad. Orhan Adli Apaydın Sk. No: 10/2 Beyo lu / stanbul Tel: 0 212 245 63 41 www.halkevleri.org.tr bilgi@halkevleri.org.tr 1. Bask : Aral k 2008

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 2011 de Düzen ve Kitleler

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 2011 de Düzen ve Kitleler Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! 2011 de Düzen ve Kitleler BU SAYIDA Boyal burjuva bas n nda

Detaylı

milliyetçi hareket partisi

milliyetçi hareket partisi 12 2 03 Eylül 2007- TBMM Genel Kurulu 12 4 M LL YETÇ HAREKET PART S MLLYET HAREKET GENEL BAfiKANI PARTS GENEL SAYIN BAKANI DEVLET BAHÇEL N N 60. HÜKÜMET SAYIN PROGRAMI GÖRÜfiMELER NDE DR. DEVLET BAHELNN

Detaylı

GELENEKSEL S STEMLERDEN

GELENEKSEL S STEMLERDEN 48 SOSYAL GÜVENL KTE REFORM E MLER : GELENEKSEL S STEMLERDEN REYSEL EMEKL K PROGRAMLARINA DÖNÜ ÜM ÖZET Tekin AKGEY K * Son 20 y ll k periyotta pek çok ülkede genelde sosyal güvenlik, özelde emeklilik sistemlerinin

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Praksis 9 Sayfa: 321-336 Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Murat Özveri Girifl Sosyal güvenlik sistemlerinin reform ad alt nda ad m ad m özellefltirilmesi, Türkiye nin gündeminden düflmeyen

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

Baflkan dan Bilgi Ça nda Bilgi Ekonomisinin Dr. Ömer Bolat MÜS AD Genel Baflkan Kalk nmada Artan Rolü Son y llarda bilgi sistemlerinde yaflanan h zl geliflim ve de iflim süreci yaln zca bireyleri, iflletmeleri,

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 26 36 Avrupa Baflbakan n Birli i Çal flma hayat Baflbakan Erdo an n 2003 y l de erlendirmesi... 4 Baflbakan Erdo an n Türkiye Büyük Millet

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE M LLETLERARASI T CARET ODASI Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular fl Dünyas çin Yol Haritas Fifth Edition - 2004 2004 A r a l k 2 0 04 (Yay n No. TÜS AD-T/2004/1

Detaylı

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN SD STRATEJ K DÜ ÜNCE SD STRATEJ K DÜ ÜNCE www.sde.org.tr MAYIS 2010 Ayl k Uluslararas li kiler ve Strateji Dergisi Y l: 1 Say : 6 Fiyat: 7 TL (KDV Dahil) Anayasa De i ikli inde Milletin Karar na Do ru

Detaylı