kültür sanat yaflam nda aral k 2009

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "kültür sanat yaflam nda aral k 2009"

Transkript

1 kültür sanat yaflam nda ssn /12 say TL(KDV li) aral k y l sonra 19 aral k ve kalemimizden dökülenler. absürd tiyatronun ustas : harold pinter. filipinler de devrimci mücadele ve kurtulufl tiyatrosu. bir kapanmaz yara: marafl

2

3 tavır a y l k s a n a t d e r g i s i Merhaba Öyle bir gündü ki o, benzeri yaflanmam flt tarih boyunca Öyle bir gündü ki o, zalimler, zulüm ad na heybelerinde ne varsa, boflaltm fllard tutsaklar n üzerine Sahibi Tav r Yay nlar ad na Bahar Kurt Genel Yay n Yönetmeni Gamze Mimaro lu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü Cihan Keflkek Yaz flma Adresi stanbul Mahmut fievket Pafla Mah. Mektep Sk. No: 4-B Okmeydan - fiiflli - stanbul Tel: (212) Faks: e-posta: Ankara dilcan Kültür Merkezi fiirintepe Mah. 8. Cad. No:222 / B Mamak Ankara Tel: (312) Hesap no (TL) Gamze Mimaro lu fl Bankas Parmakkap / ST. Hesap no (EURO) Gamze Mimaro lu fl Bankas Parmakkap / ST. Fiyat (DÖV Z) Almanya: 5 Euro Fransa: 5 Euro Hollanda: 5 Euro Avusturya: 5 Euro sviçre: 7.5 Frank ngiltere: 4 Sterlin Bask Ezgi Matbaa Sanayi C. Altay Sok. No:10 Çobançeflme /istanbul Tel: 0 (212) O gün, 2000 y l n n Aral k ay n n 19 unda, iki iradeydi çarp flan. Zulüm, Teslim olun, diz çökün! diyordu; tutsaklar ise Ölece iz ama asla teslim olmayaca z! Dediklerini fazlas yla yapt lar. Söylediklerinden bir eksik yapt klar anda, ölümü gerçek anlam yla yaflayacaklar n biliyorlard çünkü. Korkmad lar, sinmediler; hiç kimseden yard m beklemeden, yürek ferahl yla, tam 28 kez yürüdüler ölümün üzerine. O gün tam 28 güvercin yükseldi masmavi gö e do ru O gün tam 28 karanfil açt ülkenin dört bir yan nda. Bir kelebek tam 28 kez kanat ç rpt ktan sonra kondu o karanfillerin birine Tam 28 ana gö sünü yumruklad o gün. Ülkenin yine dört bir yan nda tam 28 mezar kaz ld Tam 28 a t yak ld yanan, yak lan, bombalarla ve kurflunlarla katledilen 28 can ad na Ölümün s radanlaflmas n, ölümün art k hiçbir zaman korkutucu olamayaca n gördü bu topraklar. Ölümün ufkunda umudu gördü Devrimci tutsaklar, umudu ölümleriyle kaz d lar bu halk n künyesine. O umutla düfllerimiz, hiç olmad kadar masmavi bugün. O gün, Aral k n 19 unda yenilseydi tutsaklar, bir daha açmayacakt çiçekler umudun renginde. Masmavi düfller, bir daha hiç görülmeyecekti. Bu ülkenin gökyüzünden kara bulutlar hiç eksilmeyecekti rade savafl bugün için bitmifltir. Tutsaklar, yani umudun tafl y c lar, yani özgürlük ve ba ms zl k sembolleri; kendilerinden kat be kat güçlü bir hasm n iradesine boyun e dirmifllerdir. Tecrit politikas n n yaflamas için katledilen 28 tutsa n üzerine, yedi y l süren büyük direniflte 94 ölüm daha ekleyerek, 122 karanfille kazan lm flt r bu irade savafl. fiimdi umudu büyütmenin zaman. fiimdi, yar nlara daha güvenle yürümenin, engin denizlerde özgürlük rüzgarlar yla pupa yelken yol alman n zaman. fiimdi, 122 lerin düfllerini gerçe e dönüfltürmenin zaman Onlar ölmediler yok! Atefl fitiller gibi Dimdik ayakta Barut ortas ndalar Halk ve vatan sevgisinin somutland bedenlerini açl a, ölümün koynuna yat r p da, 19 Aral k ta zulmün cellatlar n n yüzüne tükürerek ölümün üzerine yürüyenlerin aflk - na Onlar n sevdalar ve düflleri aflk na Onlar n yolundan yürümeye and içenlere bin selam olsun. Yeni y l n ilk ay nda, umutlar m za yeni umutlar ekleyece imiz yeni bir ocak ay nda görüflmek dile iyle Dostlukla Yerel süreli yay n tavır

4 Ç NDEK LER 12/ böyle olmad ki.. olmad, hiç olmad! 3 DENEME erkan demir böyle olmad ki... olmad, hiç olmad! 5 fi R bedri rahmi eyübo lu zindan tafltan oyarlar 6 DE ERLEND RME temel demirer, derya alabora, metin coflkun, flükrü erbafl 19 aral k ÖYKÜ 19 Aral k öykü yar flmas öyküleri 17 MEKTUP ümit zafer hoflgeldin güler 18 DENEME türkan do an bir kapanmaz yara: marafl 20 DENEME ümit zafer karay lan der ki 23 NCELEME eren bu lal lar filipinler de devrimci mücadele ve kurtulufl tiyatrosu 27 B YOGRAF mete y lmazer carlos marighella 30 T YATRO gülnaz b cakç bal kesir muhasabecisi 32 B YOGRAF gülnaz b çakç absürd tiyatronun ustas : harold pinter 25 ARAfiTIRMA tav r edebiyat türlerinin en melezi: roman-ll 40 RÖPORTAJ tav r inan temelkuran 44 S NEMA sevgi duman bornova bornova 46 HABERLER sanatç lar 19 aral k anlatt 27 carlos marighella kapak ön iç kapak karikatür: mehmet arslan arka iç kapak foto: FOSEM harold pinter filipinler de devrimci mücadele ve kurtulufl tiyatrosu

5 deneme böyle olmad ki... olmad, hiç olmad! erkan demir Uyuyorsun. Derin ac lar n izleri var yorgun yüzünde. Az önce düflürdü ümüz ateflinin, art k her fleyden etkilenen bedenine verdi i ac lar n izleri bunlar biliyorum. Ama daha ne kadar çekeceksin bu ac lar bilmiyorum. Ne vakit bu hastane ko uflundaki yata ndan kalk p da aram za kat lacaks n, onu da bilmiyorum. Bilmemek sinirlendiriyor beni. Hepimizi geliyor akl ma, iyice eriyen bedenini gördükçe. Her an eylem olan 69 gün. Ulucanlar dayd n o zaman. En öne at lanlardand n. Tabutluklara girece imize ölürüz! diyen sesleriniz hala kulaklar m zda. Nas l silinir ki o ses! O seslerin gücüyle y km flt k o vakit tabutluklar. Sizin eriyen bedenlerinizin ördü ü barikat aflamam fllard, bizi tabutuluklara mahkum etmek isteyenler... Uyuyorsun. Dinlen biraz. Çok ac verdi bu seferki atefllenmen. Zor düflürdük gerçekten. Diyalekti in kanunu. Z tlar n birli i yani Atefller içerisindeydin ama bir yandan da üflüyordun ölesiye. Islak bez tamponlar aln na, eklem yerlerine koydukça titriyordun. Sen üflüdükçe ben de üflüyordum seninle birlikte. Difllerin birbirine vurdukça, lanet ediyordum senin yakan b rakmayan, ad na enfeksiyon denen merete... Seni amans z, seni zamans z yataklara düflüren mikroplara... Nas l da kahrediyorsun sen de bu duruma. Sempozyumu konufluyorsun benimle sürekli. Y llard r böyle bir uluslararas ARALIK 2009 TAVIR 3

6 deneme etkinlik, bir sempozyum düzenlemek için çal flt n, çabalad n biliyoruz. Sempozyum geldi çatt. Kaç gün kald ki flunun fluras nda? Tekerlekli sandalyede bile olsa gelip kat laca m sempozyuma diyorsun. Gülüyorum. B rak flimdi tekerlekli sandalyeyi falan. Yürüyerek birlikte gidece iz oraya. diyorum iyileflece ine olan inanc mla... Bu sempozyum için oluflturulan komitenin toplant lar n n senin yatakucunda yap l yor olufluna, seninle birlikte biz de kahrediyoruz. Nas l da ihtiyac m z var asl nda senin çabalar na, senin iflbitiren yan na, senin öngörüne... Yine de ac lar içinde k vran rken bile deneyimlerini aktarman, yol göstericili in, birçok ifli kolay k l yor bizim için.. Uyuyorsun. Konufluyoruz. Kafanda hep yaklaflan sempozyum var. Soruyorsun ayr nt lar. Anlat yorum. K z yorsun duyduklar na; bitmemifl, birbirine girip kar flan ifllere... flini iyi yapmayanlara, özensizlere, ufkunu dar tutanlara, apolitik davrananlara, olaylara diyalektik yaklaflmayanlara... K z yorsun... Seni tan yanlar n ortak düflüncesi bu; k zg nl n, asabi yap n... Bazen k r c da oluyordun, fark nda de ildin ama. Neyse ki niyetinin ne oldu unu biliyordu herkes. Politik bak yordun çünkü. Her fleyin do ru dürüst yap lmas yd tek derdin. nsanlar k rmak, dökmek de il... Uyuyorsun... Ziyaretçilerin hiç eksik olmuyor. Bizden, ailemizden çok var ziyaretine gelen. Ayr ca, y llard r birlikte toplant lar yapt n, ortak mücadeleyi örgütlemek için y llard r dil döktü- ün, yine k zd n, ba r p-ça rd n ama dostlu un da has n gösterdi in di er siyasetlerden insanlar da geliyor yan na. Nas l da gözlerinin içi gülüyor gelenlerin. Sana olan hislerinin samimiyeti gözlerinden okunuyor. Baflarm fls n. Onlar n kalbini kazanmay da, onlara güven vermeyi de... Uyuyorsun... Çoktand r bir fley de yiyemiyorsun. fiu ad na ensure denilen, vitamin-protein deposu s v - y da almasan, neredeyse açl k grevine gitmifl gibi olacaks n. Uyand r p, haz r ateflin düflmüflken bir ensure içirsem mi diye düflünüyorum ama k yam - yorum. Uykuya daha çok ihtiyac n var flimdi. Uyu sen. Ko uflta kalan di er hastalar merakl gözlerle geleni-gideni süzüyorlar. Sonunda, biri merak n yenemiyor, gelip soruyor bana. Kardefli misin? diyor. Arkadafl y m. diyorum. Allah allah diyor, ne güzel bir arkadafll k bu. nsan n kardefli gelip kalm yor baflucunda, uykusuz, tüm gün boyunca... Gülümsüyorum. Do ru; düzen kardefllik duygular n, dostlu u da çoktan öldürmüfl. Bizim senin yan nda uykusuz kalarak üzerine titrememiz; bir buçuk ayd r yüzlercemizle ziyaretine gelmemiz flafl rt r elbette onlar. Ko ufltaki di er hastalar n, hasta yak nlar - n n, refakatç lar n n bize imrenerek, hatta k skanarak bakt klar n görüyorum sürekli. Oysa zor de il ki dostluk, arkadafll k, ba l l k, paylafl m, yoldafll k... Ama ah flu bencillik Kan na girmeye görsün insan n, onu insanl ktan ç karmas çok zaman alm yor iflte. Uyuyorsun... Ço unlukla ciddiydin sen. Sol la iliflkileri yürüttü ünden midir, yoksa sert mizaçl oluflundan m d r bilmiyorum. D flar dan ço u kifli bilmezdi ama, ben senin gülmeyi ne kadar çok sevdi ini biliyordum. Gülünce de a z dolusu gülerdin. So uk esprilerime hem de... fiimdi gülemeyecek kadar yorgunsun. Gülmeni ne kadar çok istiyorum bilemezsin. Özlüyorum o anlar, karfl l kl dolu dolu kahkaha att m z dakikalar... Hat rlar m s n, seninle yolculuklara da ç km flt k. E lenceliydi hepsi. Hiç unutulmayacak kadar dolu dolu ve e lenceli... Uyuyorsun. Her iflin adam yd n sen. Gönül rahatl yla her ifli verirlerdi sana bu yüzden. Gözleri arkada kalmazd. Çok bilmedi in bir ifl olsa bile -ki ço unu bilirdin zaten- onu mutlaka bitirirdin. Uyuyorsun. Kalk hadi! Çabucak iyileflmen laz m... Kalk, kendini zorla lütfen. Sana ihtiyac m z var. Uyuyorsun... Hadi yeter uyudu un. Bak seni bekliyor bir kamyon ifl. Seni bekliyor sempozyum. Filistinli, rlandal, Lübnanl, Baskl... emperyalist sald rganl a karfl halklar n birli ini kurmak için az çabalamad n onlarca dostun, arkadafl n. Seni bekliyor sol la ilgili ve daha onlarca konu ile ilgili toplant lar, tart flmalar, seminerler, paneller... Seni bekliyor yaz lar, çiziler. Seni bekliyor koca Armutlu. Seni bekliyor komiteler. Hepimiz bekliyoruz. Kalk hadi, yeter bekletti in! Uyuyorsun... Bir daha hiç uyanmayacaks n... Bu gerçe i kabullenmek zor... Çok zor... Keflke k y p uyand rsaym fl m seni... Hiç olmazsa bir-iki sat r daha konuflurduk. Keflke daha çok gelseydim hastaneye... Daha çok kalsayd m yan nda... Böyle olmad ki. Hiç olmad... Beklemiyorduk bunu. Apans z oldu. Aniden. Tokat gibi. Bizi b rakaca n hiç düflünmüyorduk. Sen de beklemiyordun ki. Ameliyat n olup bir an önce iflinin bafl na dönecektin. K zd n çok fley vard, o fleylerin sorumlular ndan hesap soracakt n. Sensiz çok da yürümeyen iflleri derleyip toparlayacakt n. Çeflitli derneklerde, federasyonlarda seçimler yaklafl yordu, kalk p o seçimleri kazanmak için kent kent dolaflacakt n.kim yapacak flimdi bütün bunlar? Elbette o ifller sahipsiz kalmayacak. Yap lacak mutlaka. Ama sensiz olmas buruk... Seninle güzeldi onlar yapmak. Böyle olmad ki... Olmad, hiç olmad! 4 TAVIR ARALIK 2009

7 fliir zindan tafltan oyarlar bedri rahmi eyübo lu Bursa'n n ufak tefek yollar A r dan s z dan tutmaz elleri Tepeden t rna a fliir gülleri Yi idim aslan m aman burda yat yor. Bir flubat gecesi tutuldu dilin Silaha b ça a varmad elin Ne ana ne baba ne k z ne gelin Yi idim aslan m aman burda yat yor. Ne bir haram yedin ne cana k yd n Ekmek gibi temiz su gibi ayd n Hiç kimse duymadan hükümler giydin Döflek diken diken yast k bat yor Yi idim aslan m aman burda yat yor. Zindan tafltan oyarlar çine bir yi it koyarlar Sa a döner bö rü tafla gelir Sola döner ç r lç plak demir Çeli in has da yi idim aman böyle bilenir Döflek melul mahzun, yast k bat yor Yi idim aslan m aman burda yat yor. Abenim Yi idim dayan. Dayan hey gözünü sevdi im Bugün efkarl y m açmas n güller Yi idimden kötü haber verirler. Sana kökü d flarda diyenlerin kökleri kurusun Kurusun murdar ilikleri dilleri çürüsün fiiirin gökyüzü gibi herkesin. Sen K z l rmak kadar bizimsin En büyük ustas dilimizin Can m z ci erimizsin. Bugün burdaysa fliirin, yar n Çin'dedir Bütün h flm yla dilimiz Kökünden sökülmüfl bir ç nar gibi Yüre imiz içindedir. Bugün burdaysa fliirin, yar n Çin'dedir Ac s yla s z s yla aln n n kara yaz s yla Bir yan nur içinde tertemiz. Bir yan s z m s z m s zlayan memleketimiz içindedir. Bugün efkarl y m açmas n güller Yi idimden kötü haber verirler Demirden pencere tafltan sedirler Döflek melul mahzun yast k bat yor Yi idim flahinim aman burda yat yor, Mezar aras nda harman olur mu? On üç y l hapiste derman kal r m? Azrail aç susuz can n al r m? Döflek melul mahzun yast k bat yor Yi idim flahinim aman yerde yat yor... Dilinde dilimi buldu um Gücüne kurban oldu um Anam babam gibi övdü üm Dayan hey Aslan Ustam ARALIK 2009 TAVIR 5

8 de erlendirme o gün temel demirer Ülkemizin yaflad en ac katliamlardan biridir 19 Aral k. En karanl k en ac gündür. Unutmad k. Bundan tam 9 y l önceydi bahsetti imiz karanl k gün. O gün içerdekinin de d flardakinin de bir hikayesi vard. O gün ü o an sanatç lara sorduk: Bundan tam dokuz y l önce, 19 Aral k 2000 tarihinde, ülke genelinde 20 hapishaneye birden tam 10 bin asker ve polisle birlikte düzenlenen ve tarihin belki de en kötü ironisi olan Hayata Dönüfl Operasyonu nda, 28 tutsak yaflam n yitirmiflti. Tutsaklar n kimileri makineli tüfek kurflunlar yla, kimileri menflei bugün bile tan mlanamayan gazlarla, alevler içinde yak larak, kimileriyse do rudan gaz bombalar yla katledilmifllerdi. Yüzlerce tutsak a r flekilde yaralanm fl, kimileriyse sonradan sakat kalm fllard. Bugüne kadar ülke tarihinde, belki de dünya tarihinde efline rastlan lmayan bir operasyonun k sa öyküsü, 19 Aral k n bir günlük öyküsü buydu. 19 Aral k hepimizde bir etki b rakt. Aradan geçen y llara ra men o günkü öykünüzü bizimle paylafl r m s n z? O güne dair hat ran zda kalanlar neler... Sizin 19 Aral k öykünüz nedir? O gün o an eneler yapt n z? Neler hissetiniz? O günün öyküsünü bir kez de sizden dinleyelim... Yaflam kalbini okuyacak bir flark c bulamazsa, akl n konuflacak bir filozof yarat r. [1] O günü, o gün[2] ne düflündü ümü, hissetti imi düflünüyorum Tam dokuz y l önceki o gün; Robbert Haveman n, Her türlü gelece- in kökleri geçmiflte yatar deyiflindeki gerçe i yaratt Art k hiçbir fley, 20 hapishaneye birden 10 bin asker ve polisle sald - r ld 19 Aral k 2000 den sonra ayn olmayacakt ; olamayacakt co rafyam zda Çünkü o gün, özlenen gelecek için vazgeçilemeyecek bir geçmifl yarat ld. Gelece in en iyi peygamberi, geçmifltir, dermifl John Sherman; hakl! O gün, gelece in peygamberi olmaya hak kazanan bir geçmifl yarat ld Gelecek bu geçmiflten asla ba ms z olmayacakt ; Friedrich Nietzsche nin, Yaln z gelece i kuran kimsenin, geçmifli yarg lamaya hakk vard r, uyar s ndaki üzere * * * * * An ms yorum: Cornelius Vanderbilt gibi, Hukuk mu! Bana ne hukuktan? ktidar bende de il mi? diye hayk ran vahfleti tan d k o gün bir kez daha; hem de en tart flmas z ndan, ktidar budur, böyledir dedirten cinsten ktidar deyip geçmeyin; o adalet falan da tmaz; hak/ hukuk ise hak getire Ald rmay n Digesta n n, Hominum causa omne ius constitutum est/ Bütün hukuk insan içindir, demesine Kolay m? Hak ancak eflitler aras nda bir sorundur, güçlüler yapabildiklerini yaparken, güçsüzler zorunlu olduklar ac lar çekiyorlar, der Thucydides as rlar ötesinden * * * * * O gün biz(ler)e, baflkalar n n bize yani davam za önem vermesini istiyorsak; kendimize önem vermemeliyiz gerçe ini hat rlatt / ö retti Kendi kendinin hâkimi olmayan, fedaya haz r olmayan kimsenin özgür olmas mümkün olabilir miydi? Postmodernler, liberal ödlekler anlamasa da; insan(lar), davalar u runa kendilerini feda y göze ald klar oranda insanlaflabilmektedirler Çünkü ancak kendini yönetenler, kendinde dünyay (11. Tez deki üzere!) de ifltirecek gücü bulabilirler * * * * * Orta yerde bir zulüm vard ; boyun e ilmemeliydi; direnilmeliydi; baflar lmal yd ; öyle de oldu Kolay m? Baflar, cüretin çocu uydu; baflar n n s rr ; bilmek, istemek, cüret etmek ve baflkald rmakt ; hem de, nerede olunursa olunsun Asla teslim olunmamal yd ; teslim olmamak baflarman n bafllang - c yd ; Saint Exupery nin, Baflar s zl k, güçlülere daha güç verir, sözü an msanmal yd ; o hâlde direnifl zaman yd Baflka türlü davranmak mümkün de ildi! 6 TAVIR ARALIK 2009

9 de erlendirme Bunun için atefl hatt ndaki baflkald r y, düflünce ve niyetlere göre de il, hareketlere göre ölçme zaman yd. Ateflten gömle i s rtlar na geçirenler için önemli olan sözler de il, o sözleri hayata geçiren tercihlerin davran fllar yd. Çünkü eylemler, sözcüklerden daha fazla konuflur, daha çok fley anlat rd ; ve sahiciydi Evet o gün; sahici olan n zaman yd Tam da bunun için, 1996 Ölüm Orucu nda kaybetti imiz Hüseyin Demircio lu, lk önce ben olmal y m, çünkü kendimin yapamayaca- bir fleyi baflkas ndan istememeliyim! diyordu enginleri fethetme cüretinin sahicili- iyle. Sonra da Deniz sakin oldu u zaman dümeni herkes tutar, diyen Publilius Syrus un ve de Hayallerinizi kovmay n z. Çünkü onlar gittiler mi, belki siz kal rs n z, fakat art k yaflam yorsunuz demektir, diye ekleyen Mark Twain in sözlerini an msatarak * * * * * Politik bir eylem biçimi olarak, açl k grevine yol açan Neden, Eylemin Kendisi ve Sonuç lar yla birlikte ele al nmal d r. Bizimkileri ve Bobby Sands ancak böyle kavrayabilirsiniz! Beden en büyük savafl alan d r! Boby Sands ile bizimkiler kan tlad bunu; W. Shakespeare in kahraman Venedik Taciri nin meflhur repli ini tekrarlarcas na: nsan eti kutsal de ildir! Evet açl k grevi/ ölüm orucu, otoritenin ve kitlelerin insani-insanc l duygular n yani vicdan n hedefleyen ve bu temelde de otorite ye meydan okuyan pasif isyand r/ direnifltir. Yüzleflme/ yüzsüzleflme eksenidir Tam da o günlerde Ölüm Orucu - Notlar bafll kl yaz s na, Ölüm orucu olay, ayd n sorumlulu u denilen özel bir sorumsuzluk ve bencil u rafl türünü bir kez daha turnusol testine tâbi tutuyor, notunu düflen Ulus Baker duraksamadan ekliyordu: Ölüm orucunda mahkûmun bedeni bir savafl alan na dönüflür. Onun üzerinde her türden kuvvet birbiriyle mücadele etmektedir. flaretin, ça r n n, beyan n bedenidir o. Varl n dokunabilece i, eriflebilece i, gezip tozabilece i tek yüzey onun görüntüsü, var olabilece i tek derinlik onun iç organlar d r. Bu savafl ne bir örgüt, ne de devlet taraf ndan yürütülmektedir. Dolays zca cezaevinin mimarisi ile mahkûmun bedeni orada karfl karfl ya gelirler, yüzleflirler. flte bu beden kendini eritiyor, cezaevinin bedeni için yok k larak kazan yordu savafl... Canl varl k ölümü düflünemez. Spinoza dan ö rendi imiz bu düflünce olgusal de il varolufla iliflkindir. Onun sayesinde ölüm oruçlar n n ölüme de il, yaflama do ru gitti ini, yaflama iliflkin taleplere sahip oldu unu, onunla kenetlenip onu olumlad n ö reniyoruz. Çünkü yaflam dirençtir. Kendine bir süre biçmez, sonunu alg lamaz, sona erdi inde kendisi ortada bulunmaz... [3] Yok say lmak istenenlerin, yoktan var olma isyan yd o kesit; ölüme ra men ölüme meydan okuyan bir ölümsüzlük aray fl yd Hay r; Hz. Ali nin, Ölümün belirtisi do makt r ; Stanislaw Jerzy Lec in, Ölümün ilk iflareti do umdur, sözleriyle yetinemeyiz; ölümün Nas l / Neden i vard r; çünkü Ölüm sadece sonun bafllang c d r, der bir Çin Atasözü Hay r, hay r; Ölüm âsude bahar ülkesidir diyen Yahya Kemal e kulak as lamazd ; ölümü yenme çabalar na en kestirme yan t, Herkes ne zaman ölür, elbet gülünün soldu u akflam, dizeleriyle veren Turgut Uyar n dizeleri varken * * * * * Kolay olmad ; çok ac çektiler, ac çektik, hâlâ da çekiyoruz Ac çekmenin, ölmekten daha çok cesaret istedi ini bilmiyor olamazs n z... Ancak ac n n atefliyle kavrulmadan, o s rat köprüsünden geçmeyi göze almadan baflar n n mümkün olmad n da! Bir an geçmiflinin ac lar n bugünkü sevinçlerimizin kayna oldu unu an msay n; neyi kastetti imi anlayacaks n z Bunun için nsan ac çekmeden olgunlaflamaz, derdi Konfüçyüs Evet ac çekildi; ancak bu ac ylad r ki, gelecek o gün baflkald ran direnç kadar olabilecekti; korku ya da hesaplarla, hiçbir fley yap lamazd. Gerekti inde hayat (ama asla vicdan de il!) hiçe sayar bir cesaret gerekliydi; çünkü do ru olan yapmamak cesaretsizlikti flte o güne dair, Tehlike ile karfl laflmam fl olan insan, cesaret hakk ndaki sorulara cevap veremez, der La Rochefoucauld un sözü * * * * * ARALIK 2009 TAVIR 7

10 de erlendirme Oncas n n ard ndan geriye Prometheus a, Hallac- Mansur a lay k bir destan kald ; bir Kürt Atasözü ndeki üzere, Ba ji textê çi dibe? Yel kayadan ne götürür? diye hayk ran ve hâlâ yol gösteren Demokritos un, Gerçek, uçurumun dibindedir, sözünü unutmayan gerçekçi hayalleriyle onlar biliyorlard : Hayal olmadan hiçbir baflar - ya ulafl lamazd Dünyan n gördü ü her büyük baflar, öncesinde sadece bir hayaldi Sonra da hiçbir fley, insan n baflkald rmaya cüret eden hayal gücü kadar özgür de ildir Postmodern vaazlara, liberal z rvalara inat an msay n! ABD deki Afro-Amerikal lar n yürüttü ü özgürlük savafl m n n en önemli simgelerinden olan We shall overcome someday/ Bir gün yenece iz ezgisi hâlâ dillerdedir Sömürgeci ngiliz iflkencehanelerinde katledilen rlanda özgürlük savaflç s Boby Sands ve arkadafllar n n Kelt dilinde hayk rd klar, Tiocfaidh Ar La/ Bizim de bir gün günümüz gelecek slogan haf zalarda hâlâ yerini koruyor Unutmufl de iliz! Unutturmayaca z da! Unutulmamas için elimizden geleni ard na koymayaca z Her ça n kahramanlar, fedaileri, yi itleri, idolleri vard r; kim bunu inkâr edebilir ki? Yaflad m z ça da -maalesef!- hâlâ geçerli bu! Kahraman olmayan yüzy l olur mu; -maalesef!- olmaz! Çünkü Kahraman kifli halka umut, mutluluk veren kiflidir, Conrad Detrez n deyifliyle Nihayet Sosyalizmi tembel, uçar, egoist, düflüncesiz, kayg s z insanlarla gerçeklefltiremezsiniz. Sosyalist bir toplumun, kendi bulundu u yerden, genel refah için tutku ve hevesle dolu, yoldafl insanlar için fedakârl k ve duygudafll k dolu, en zoru gerçeklefltirmeye kalk - flacak cesaret ve kararl l kla dolu insanlara ihtiyac vard r, der Toplumun Sosyalizasyonu bafll kl yaz s nda Rosa Luxembourg * * * * * Nihayet o gündeki Onlar m? Onlar Nâz m Hikmet in, 1+1=Bir inde, Biz bugünün kahraman,/ yar n n/ münadisiyiz./ Bu durmadan akan,/ y k p yapan/ ak fl n/ çizgilenmifl sesiyiz./ Biz/ ad mlar n tarihin ak fl na uyduran/ temelleri çöken emperyalizme vuran,/ yar n kuran/ lar z./ O duvar/ o duvar - n z,/ v z gelir bize v z!.. diyenlerdir Yine Onlar, Nâz m Hikmet çe, Dinleyip diyecek çok./ Fakat uzun söze vaktimiz yok./ Yürüyelim diye hayk ranlard r Veya Onlar, Atilla lhan n dizelerindeki vazgeçilemezliktir: Ben sana mecburum bilemezsin/ Ad n m h gibi akl mda tutuyorum/ Büyüdükçe büyüyor gözlerin/ Ben sana mecburum bilemezsin/ çimi seninle s t yorum/ / Ne vakit bir yaflamak düflünsem/ Bu kurtlar sofras nda belki zor/ Ay ps z fakat ellerimizi kirletmeden/ Ne vakit bir yaflamak düflünsem/ Sus deyip ad nla bafll yorum Ya da Onlar Nikolay Vaptsarov un Mektup undaki, farkl bir fleydir,/ yeryüzü/ zehirli pas ndan/ silkinirken/ ölmek,/ bafllarken milyonlar n ölümsüzlü ü,/ asl nda bu, flark demek,/ evet, bu flark demek, olan bir sonsuzluk/ ölümsüzlük flark s d r Özetin özeti; nihayetinde Onlar; Adnan Yücel in, Y ld zlar ve sular tan kt r bize/ Aç ve kavruk bir memeden/ Direnmeyi yudum yudum emen/ Bir çocuk gibi ö rendik/ Ve direndik/ Ordular kurduk türkü renklerinden/ Bütün a tlar bir hücumda yendik/ Ac ya kurflun ifllemez art k/ Biz yaflamay zulümsüz sevdik, dizelerinde tarif edilen Ac ya Kurflun fllemez gerçe idir * * * * * Son bir fley daha; 9 y l sonra o gün, bu günden neden hâlâ önemli (mi?)! Gerçekler yalan, do rular yanl fl ilan edilip; Kafka n n Kendini insanl a bakarak s na uyar s çok daha fazla önem kazan yorken; insan n insanl ndan utand bir ça da yafl yoruz. Gerçekçi ol; do ruyu söyleme, yalan n n egemen k l nmak istedi- i; veya insan(lar) n Gilles Deleuze ün, Bireyler art k bütünsel de il, bölünmüfl, ayr flt r lm fl, da t lm fl biçimlerde; kümelerde, örneklemelerde, verilerde, piyasalarda ya da banka larda ele al n yorlar, diye betimlendi i eflya-insan a dönüfltürüldü ü bu postmodern insan(s zl k) kesiti inceledi inde flu iki fleyle karfl lafl r z: Yenilmesi imkâns z gibi sunulan yalan ve bu yalanla mücadele ettikçe güçlenen isyan O gün, biz(ler)e bir kez daha; syanc lar, vaat edilen insanca yaflam projesinin güvencesi, öznesi, onurudur gerçe ini ö retirlerken; tarihi yaratan n da bu srar ve kararl l k oldu unun alt n çizerler Bu da gün gelir Aln n / da atefliyle s tan/ yüzünü kanla y kayan dostum/ senin/ uyurken duda nda gülümseyen bordo gül/ benim kalbimi harmanlayan isyan olsun/ flimdi dingin gövdende/ u ultuyla büyüyen sessizlik/ birgün benim elimde/ patlamaya sab rs z mavzer olsun/ bafl n omzuma yasla/ gö sümde tafl yay m seni/ gövdem gövdene can olsun, dizeleriyle Arkadafl Zekai Özger in dilimizden düflmeyen Aflkla Sana d r Bu da gün gelir Biz Marksizmi entelektüel gevezelik ve dünya devrimci hareketinin trafik polisli ini yapmak için okuyup ö renmiyoruz. Biz dünyay de ifltirmek için, dünyan n Türkiye sinde devrim yapmak için Marksizmi ö reniyoruz, sat rlar d r Bu da gün gelir O gündür Yani fedakârl k ile kahramanl n Teslimiyet asla! hayk r fl yla destanlaflt r lmas d r Kas m :51:33, Ankara. N O T L A R [1] Halil Cibran, Kum ve Köpük. [2] Çok fley yazd k Onlara dair; yazd klar m z n alt ndaki imzalar hâlâ bizimdir; ne yazd - m z, neye imza att m z n bilincindeyiz; dediklerimizin ve onlar n arkas nday z; her zaman, daima! Bu konuda bkz: S. Özbudun-T. Demirer, Söylenecek Yalan Kalmad nsan Hak(s zl k)lar, Ütopya Yay., 2008, ss ; S. Özbudun-T. Demirer, Hay r, Evet ten Önce Gelir! Hukuk(suzluk) Yaz lar, Ütopya Yay., 2008, ss ; S. Özbudun-C. Sar -T. Demirer-Ö. Orhangazi, Yeni Düzen(sizlik) den Baflkald r ya, Ütopya Yay., 2005, ss ; N. Atmaz-. Çayla-T. Demirer-Y. Demirer-E. Kubilay-Murat K-Ö. Orhangazi-N. K. Özbolat-S. Özbudun-G. Özgür-E. A. Özkaya-T. fien, ÖDP Yaz lar, Ütopya Yay., 2001, ss.96-97/ ; S. Özbudun-T. Demirer-G. Özgür, mparatorun Soytar s Egemen Medya, Ütopya Yay., 2007, ss7-24. [3] Ulus Baker, Ölüm Orucu Notlar, Birikim Ayl k Sosyalist Kültür Dergisi 8 TAVIR ARALIK 2009

11 de erlendirme ölenler böyle yok olmay hakedecek ne yapm flt? Baz fleyleri anlatmaya kelimeler yetmez. Çünkü yaflanan fley o kadar korkunçtur ki nas l ifade etseniz az gelir. Yap - lan operasyon bence kelimelerle anlat lamayacak kadar insanl k d fl yd. Kendi fikrinden olmayan yok sayan rkç düflünce sistemi, hapishanelerde flaka yapar gibi hayata dönüfl ad n verdi i operasyonla bir sürü insan iflkenceyle öldürdü. Bu kimi hayata döndürdü, ölenler böyle yok olmay hak edecek ne yapm flt, bizden olmayan ortadan kald rmaya yönelik bu nefret günlük hayatta nereden bu kadar besleniyor? San r m sorulacak çok soru var. Ama cevaplar asl nda bu felaketleri aç klayamayacak kadar basit: ktidar... Bu olgu yaflam üstünde var oldu u sürece o gücü elde etmek için insan n insana yapmayaca fley yok diye düflünüyorum. Ruhumuzu ve bedenimizi kanla beslemedeki bu doyumsuzluk, tatmin olmaya yaklaflt m z noktadaki bu vahflet, insan olman n gere ini, insan böyle bir fleyse ben bu hayatta nerede durmam gerekti ini gerçekten bilmiyorum. Tarihe bakt m z da soy k r mlarla vahfletle dolu.gücü olan n di eri üstündeki insanl k d fl hali beni dehflete düflürüyor.bir kez daha rkç düflünceyi lanetliyorum. Derya Alabora 19 Aral k a uzanan süreç bir operasyonun ipuçlar n vermiflti zaten. Bunu farkedenlerin say s ve çabas toplumu uyarmak için yaz k ki yetersiz kald. Göstere göstere katliam gerçeklefltirdiler. Bu operasyonu düzenlerken en kalleflçe yöntemleri kullanabilecekleri elbette ihtimal dahilindeydi. Ama bu kadar benim hayalgücümü aflt. nsanlar neyle yakt klar n, neyle erittiklerini hala bilemiyoruz. Bu operasyonun ad n n "Hayata Dönüfl" olmas ise gerçekten ironik. Metin Coflkun ARALIK 2009 TAVIR 9

12 de erlendirme bir devlet klasi i flükrü erbafl Uzun zaman oldu gazeteye yazmayal. Yaz istenen her telefonda mazeret s ralamaktan utan r oldum. Ancak gerçekten geçerli bir özürüm vard ve arkadafllar m n beni mazur görece ine inan yordum: Her türlü toplumsal/siyasal muhalefete karfl bir tehdit, bir flantaj olarak dayat lan F tipi cezaevleri gerçe i... Bir grup arkadaflla birlikte, gerçekleflmesi halinde bu projenin yol açaca bireysel/toplumsal felaketin boyutlar n gösterebilmek için, bu kötülü ün önlenebilmesi için aylard r ç rp n p durduk. Elbette bu ç k fl n kendisi ideolojik bir duruflu içeriyordu; ama biz bundan da önce ve sürekli olarak Ulrike Meinhof un sözcüklerle çizdi i flu ç r lç plak insan resmine vurgu yaparak ulaflmaya çal flt k, yüreklerini gö üs kafesinde bir ceket dü mesi gibi tafl yanlara; devlete; devletin borazanc bafl gibi davranmay biricik gazetecilik eti i haline getiren büyük(!) medyam za: Bafl n n patlad hissi, kafatas n n parçalanaca, patlayaca- hissi. Beyninin t pk bir erik kurusu gibi burufltu u hissi. Sürekli gergin oldu un ve bunun görüldü ü ve uzaktan izlendi in hissi. Hücrenin k p rdad hissi uyan yorsun, gözlerini aç yorsun hücre k p rd yor- ö leden sonra, günefl fl nda birden duruyor. K p rdad - n hissinden yakan s y ram yorsun. Niçin titredi ini bilemiyorsun, donuyorsun. Normal sesle konuflmak için, yüksek sesle konuflur gibi çaba gerekiyor, neredeyse ba rmak gerekiyor. Dilsiz kalma hissi. Art k sözcüklerin anlam n ay rt edemiyorsun ancak keflfedebiliyorsun- sl k sesi veren harfleri kullanmak; s, fl, ç kesinlikle dayan lmaz. Sözdizimi, gramer denetlenemiyor. ki sat r yazd nda, ikinci sat r n sonunda birincinin bafl n hat rlayam yorsun. Dizginlenemeyen bir sald rganl k boflan yor. En vahimi flu: Hayatta kalma flans n n olmad n n, bunu anlatman n, bunu baflkalar na anlatman n imkâns zl - n n aç kça bilincinde olmak (Avukat na yazd 16 Haziran 1972 tarihli mektup) Ancak ne yaz k ki devlet, halka karfl ve yalana dayal ekonomik, siyasi ve fiziki fliddet gelene ine yeni bir fliddet klasi i daha ekledi. Bir y ld r cezaevlerinin maketleri üzerinde sald r provas yapt n çiflleri Bakan n n a z yla iffla eden devlet, göstermelik olarak bafllatt - görüflmeleri, kimi ayr nt larda t kay p keserek, baflta görüflmelere kat lanlar olmak üzere, kendisine inanan herkesi bir kez daha aldatt. Sald r dan hemen önceki günlerde pek çok ayd n, sanatç ve demokratik kitle örgütü temsilcisi, Adalet Bakan na görüflmelerin yeniden bafllat lmas için defalarca ça r yapt, ancak yan t alamad. Bu tutum, olup bitenlere bak ld nda, devletin gerçek niyetini göstermesi aç s ndan son derece önemli. Bu insan k y m n n ad n n flefkat operasyonu, hayata dönüfl operasyonu konulmas ise, en hafifiyle bir alay, bir afla lama; devletin zekâ veya kas t- düzeyini gösteren bir büyük bulufl! Bu nas l bir pervas zl kt r ki öldürdü üne kurtard m der. Bitirmek için müdahale etti i ölüm oruçlar n, açl k grevlerini art r r ve sald r y üç kilometre uzaktan izleyerek görevini baflar yla yapan büyük bas n m z hariç, bütün dünyan n gözleri önünde ölüme götürür! Nerede ve nas l bitece ini, senaryo sahiplerinin bile kestiremedi i bu devlet klasi i bitti inde, ölü say s n gördükten sonra, kimler utanmadan, ac duymadan birbirinin yüzüne bakar; yan t bilinen bir soru elbette, ama insan hâlâ insana inanmak istiyor. K sa cumhuriyet tarihimize, döneminde en çok cezaevi katliam yap lm fl Bakan olarak geçecek Adalet Bakan n n, F tipi cezaevlerinin aç lmas yla ilgili, kamuoyuna defalarca aç klad yasal düzenlemelerin birini bile yapmadan, h nç al r gibi bu cezaevlerine bir gecede yüzlerce kifliyi nakletmesini ise, en az ndan bir etik sorunu olarak kamuoyunun ve kendisinin vicdan na(?) b rakmaktan baflka bir fley gelmiyor flimdilik elden. Devletin, bir katliama özdefl bu ba fllanmaz tutumunun gerisinde nas l bir iflas etmifl ekonomi-politika oldu unu; siyasi/toplumsal hangi halk karfl t uygulamalar halktan gizleme amac tafl d n, bu ülkenin ayd nlar, duyarl insanlar, gerçek yurtseverleri en az onlar kadar biliyor. Ayd nlar n, sanatç lar n, ölümleri durdurun ç l n, önce ölümü desteklemek olarak alg layan ve suçlayan, sonra da yapt klar operasyon u destekleme anlam na yoran Baflbakana ve onun ilgili yöneticilerine söylenecek en masum söz ise flu olsa gerek: Sizler bu ç l, ç rp n fl anlamaktan uzaklaflal y llar ve y llar oldu. Ayn cümleyi bir ay içinde iki ayk r anlamda alg lamak olsa olsa size özgü bir maharettir. Bizler bir insan n hayat n n, yüzlerce cezaevinden çok daha de erli oldu unu biliyoruz. Ve bu katliam n karar sorumlulu unu tafl yan, bilinçli olarak bunu alk fllayan herkesi, tarih ve kamuoyu önünde bir kez daha fliddetle k n yor ve suçluyoruz. Devletin, ucuz flark kurnazl ve kendi yurttafl na duydu u derin düflmanl k duygusuyla bir oldu-bittiye getirdi ini sand F tipi cezaevlerinin gerçek maceras yeni bafllamaktad r. Bizler, aylard r b k p usanmadan dillendirdi imiz bu cezaevi gerçe ini, devlete ve ba ms z(!) medyaya ra men b k p usanmadan dillendirmeye devam edece iz. Çünkü bizler biliyoruz ki, bu cezaevleri, küçücük bir demokratik hoflgörüsü olmayan bir cezaevi modelidir. Devletin flehvetle savundu u sürekli bir ölüm modelidir. çeri nin üzerinden d flar y tutsak alan bir korku rejiminin ilk ve son dura d r. Sosyal bir varl k olan insan biyolojik bir varl a indirgeyen vahfli ve faflist bir modeldir. Siyasal/düflünsel her türlü muhalif yap lanman n hücre hücre parçalanmas modelidir. nsan n ruhsal ve bedensel olarak çökertilece i bir yaln zl k cumhuriyetidir. Bireyin, devlete/sisteme karfl yapaca her türlü itiraz n, akl nda ve a z nda kurutulmas giriflimidir. Özgür düflüncenin ve hayal gücünün ba lanaca devlet kaz d r. Ve insan n temel haklar na, varolufluna, do as na ve onuruna indirilmifl sürekli bir 12 Eylül darbesidir. Onu savunanlara da, ona karfl ç kanlara da kolay olmayacak bir süreçtir bafllayan. (2001 y l ) 10 TAVIR ARALIK 2009

tavır tavır merhaba Dostlukla...

tavır tavır merhaba Dostlukla... tavır merhaba Sahibi: dil Kültür Yay n Org. Rek. Film. Tic. Ad na: Muharrem Cengiz Genel Yay n Yönetmeni: Gamze Mimaro lu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Ahu Zeynep Görgün Yaz flma Adresi: dil Kültür Merkezi

Detaylı

Feda Destan. Feda Destan

Feda Destan. Feda Destan -Biz bu topraklar n insanlar y zdedi pirimiz Anadolu "can" dedi inde "feda" demek töremizdir Yok demedik ki hiçbir zaman "Can" dedi Anadolu "Feda" diye ünledi Ayn anadan do mad m z kardefllerimiz kardeflten

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL Özgür Bir Ülke, Onurlu Bir Yaflam çin! Karkerê Hemû Welatan û Gelê Bîndest Yêkbin!.. DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL MLKP Kürdistan

Detaylı

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır ACIMAK YOK! Havaland ölüm makineleri Bir gece ans z n uykunun En kör saatinde gelerek çald lar hayatlar yaflamdan Bombalar, bombalar, bombalar... Gece ile gündüz içiçe yaflan yor fiimdi buradaki zamanda

Detaylı

Nepal Halk Cumhuriyeti

Nepal Halk Cumhuriyeti ±CMYK 30 y ld r bitirilemeyen proje: GAP Erdo an n aç klad GAP eylem plan yerel seçimler öncesi yap lan bir flovdan ibarettir. Fakat bu durum; GAP n enerji ve su potansiyeli nedeniyle büyük flirketlerin

Detaylı

üsler kapatılsın! partileri baflkayd ; kafalar ayn politikalar ayn oldu!

üsler kapatılsın! partileri baflkayd ; kafalar ayn politikalar ayn oldu! Adalet Bakanl Koltu unda Katliamc lar Geçidi Haftal k Dergi Say : 43 12 Ocak 2003 F YAT (KDV Dahil) 750 000 EUROPE: 3 EURO partileri baflkayd ; kafalar ayn politikalar ayn oldu! Oltan Sungurlu Mehmet A

Detaylı

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 139 17 fiubat 2008 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Kad n Ne ktidar n Ne de Erke in Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde Kölesidir! www.yuruyus.com Say

Detaylı

HALK GERÇE. Katilimiz Sel De il. AKP dir! ÖZGÜRLÜK. Güler Zere ye. Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir!

HALK GERÇE. Katilimiz Sel De il. AKP dir! ÖZGÜRLÜK. Güler Zere ye. Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir! Katilimiz Sel De il HALK GERÇE AKP dir! Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir! Ba ms zl k, Demokrasi, Sosyalizmden Yana Olanlar n Sesi POL S JANDARMA TERÖRÜYLE fikencelerle HAP SHANELERDEN

Detaylı

NEIL GAIMAN, Bugüne kadar pek çok bilimkurgu, fantezi roman ve çizgi roman yazm fl olan Neil Gaiman 1960 y l nda ngiltere de do du.

NEIL GAIMAN, Bugüne kadar pek çok bilimkurgu, fantezi roman ve çizgi roman yazm fl olan Neil Gaiman 1960 y l nda ngiltere de do du. NEIL GAIMAN, Bugüne kadar pek çok bilimkurgu, fantezi roman ve çizgi roman yazm fl olan Neil Gaiman 1960 y l nda ngiltere de do du. Sandman serisi, Y ld z Tozu, Amerikan Tanr lar, Bir K yamet Komedisi,

Detaylı

Adalet. Medya polisin bu pisli ini gizledi. Adalet. Adalet. 82 kifli sahte belgelerle tutukland! Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor

Adalet. Medya polisin bu pisli ini gizledi. Adalet. Adalet. 82 kifli sahte belgelerle tutukland! Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor Adalet Ekmek ve Tecrite Karfl Direnifl 4. y l n tamaml yor Haftal k Dergi / Say : 126 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net

Detaylı

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI Say : 26 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 19 Eylül-2 Ekim 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X mha ve inkar sürecek, direnifl de... 30 A ustos

Detaylı

Ahmet Eyüce nin Ard ndan...

Ahmet Eyüce nin Ard ndan... 9 Ahmet Eyüce nin Ard ndan... 1 974 senesinin Eylül ay benim KDMM Akademisinden ayr l p zmir e geldi im y l. Bir anda çok zengin/donan ml akademik gençlikle bir arada oldum zmir de. Hem Buca hem Alsancak

Detaylı

VE DAYAK DEVLET POL T KASIDIR

VE DAYAK DEVLET POL T KASIDIR D R E N fi 6. Y I L I N D A Bulut olup gürlesen ne fayda Ya mur olup ya madıktan sonra Ya mur olup ya san ne fayda Tarlada tohum olmadıktan sonra Nehir olup coflsan ne fayda Bofl denize aktıktan sonra

Detaylı

Adalet. OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR! Adalet. Adalet. 107 Ölüm Gerçe inin Dalga Dalga Yay lmas AKP N N POL S N ÇILDIRTTI!

Adalet. OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR! Adalet. Adalet. 107 Ölüm Gerçe inin Dalga Dalga Yay lmas AKP N N POL S N ÇILDIRTTI! Amerikanc AKP ktidar fiifle Cam grevini yine yasaklad! Açl k grevindeki ö renciler gözalt na al nd 107 ölüm gerçe ini duyuranlara gözalt ve tutuklama OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR!! Sendikac

Detaylı

S f r toleransl cinayet

S f r toleransl cinayet Y kal m bu köhne düzeni Kapitalizmin merkezinde yaflanan mali kriz k sa zaman içerisinde neo-liberalizm denen paradigman n temel yarg s n yerle bir etmifl durumda. Benzer ama daha küçük çapta yaflanan

Detaylı

www.serhatkultur.com Ç NDEK LER Kapak Tasar m: No: 1 Halkla liflkiler Reklamc l k Dan flmanl k Ltd. fiti.

www.serhatkultur.com Ç NDEK LER Kapak Tasar m: No: 1 Halkla liflkiler Reklamc l k Dan flmanl k Ltd. fiti. tarih - kültür - haber dergisi Yay n Sahibi, Yaz flleri Md.: M. Caner Aras Genel Yay n Yönetmeni: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof.

Detaylı

Adalet. Adalet. Adalet. Terör demagoglar n n 22 Kas m Fiyaskosu. Halklar n DÜfiMANI kim? Hangi SAFTA, ne için mücadele etmeliyiz?

Adalet. Adalet. Adalet. Terör demagoglar n n 22 Kas m Fiyaskosu. Halklar n DÜfiMANI kim? Hangi SAFTA, ne için mücadele etmeliyiz? Terör demagoglar n n 22 Kas m Fiyaskosu Ekmek Adalet ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 88 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.com Mail:info@ekmekveadalet.com Suçlular F tiplerine karşı

Detaylı

De erli Gönüldafl m z,

De erli Gönüldafl m z, insani De erli Gönüldafl m z, 27 Aral k günü bafllayan ve 22 gün süren Gazze sald r s ndan bu yana sadece birkaç ay geçti. Karadan, denizden ve havadan bir sald r harekât n n; apachi helikopterlerinin,

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol 9 Döneminin Osmanl toplumunu ve bas n n elefltiren ve Cevdet Kudret taraf ndan sadelefltirilen bu metin, Muallim dergisinin 11 inci cilt, 14 üncü say s nda yay mlanm flt r. 1867-1915 y llar aras nda yaflayan

Detaylı

Melik Duyar & Russel Herman Conwell

Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Dr. Russel Herman Conwell Editör: Melik Duyar Copyright 2006 Mega Haf za Ltd. fiti. Bu kitab n her türlü yay n haklar Mega

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 *Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506. E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim!

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 *Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506. E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 * *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! Sayfa 4 Rüzgar

Detaylı

bizden Vehbi Koç 100, Eseri 75 Yafl nda ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Sektörel Vizyon... 1.. 2.. Kültürel Vizyon... 2... 8.

bizden Vehbi Koç 100, Eseri 75 Yafl nda ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Sektörel Vizyon... 1.. 2.. Kültürel Vizyon... 2... 8. ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon....4 Bir As rl k Ömürden Kalan ve As rlara Yay lan Düflünce Miras Sektörel Vizyon.... 1.. 2.. Türk nsan n n Beklentisinin Karfl l Hangi Sektörde se, Vehbi Koç, Oradad

Detaylı

Adalet KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ SOSYAL ZMDED R! Savc lar, hakimler! Adalet. Adalet. Polisin, M T in pis ifllerine. ortak

Adalet KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ SOSYAL ZMDED R! Savc lar, hakimler! Adalet. Adalet. Polisin, M T in pis ifllerine. ortak KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ AB de de il, oligarflik düzende de il, ABD nin Ortado u ya müdahalesinde de il Ekmek ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 124 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net

Detaylı

Bu ülkede katiller milletvekili olur parti lideri olur bakan olur baflbakan olur; hep yükselirler!

Bu ülkede katiller milletvekili olur parti lideri olur bakan olur baflbakan olur; hep yükselirler! Bu ülkede katiller milletvekili olur parti lideri olur bakan olur baflbakan olur; hep yükselirler! 12 Temmuz Katliam ; Suç Kan tland! Suçlular Belli! AKP nin Adalet S nav : Baflta A ar olmak üzere 12 Temmuz

Detaylı

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet.

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet. Say : 03 Ekim 2004 mekan: Birgi, portre: Fahir Atako lu, söylefli: Rahmi Koç, dekorasyon: Jale Kulin Akgün, macera: motosikletle Do u Anadolu, stil: Picasso, yemek kültürü: Vedat Baflaran, yaflam rehberi,

Detaylı

Adalet. Adalet. Türkiye infazlar ülkesidir. flçi. s n f yoksullu a ve zulme karfl. silah n kullanmal d r. Ekmek ve. i l k. d e.

Adalet. Adalet. Türkiye infazlar ülkesidir. flçi. s n f yoksullu a ve zulme karfl. silah n kullanmal d r. Ekmek ve. i l k. d e. U ur Kaymaz Ahmet Kaymaz Fevzi Can i l k d e i l l e r Türkiye infazlar ülkesidir Susurluk Devleti sürdü ü müddetçe son da olmayacaklar! U ur, 12 de il de 19 yafl nda olsayd infaz mübah m yd?.. fiemdinli

Detaylı