kültür sanat yaflam nda aral k 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "kültür sanat yaflam nda aral k 2009"

Transkript

1 kültür sanat yaflam nda ssn /12 say TL(KDV li) aral k y l sonra 19 aral k ve kalemimizden dökülenler. absürd tiyatronun ustas : harold pinter. filipinler de devrimci mücadele ve kurtulufl tiyatrosu. bir kapanmaz yara: marafl

2

3 tavır a y l k s a n a t d e r g i s i Merhaba Öyle bir gündü ki o, benzeri yaflanmam flt tarih boyunca Öyle bir gündü ki o, zalimler, zulüm ad na heybelerinde ne varsa, boflaltm fllard tutsaklar n üzerine Sahibi Tav r Yay nlar ad na Bahar Kurt Genel Yay n Yönetmeni Gamze Mimaro lu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü Cihan Keflkek Yaz flma Adresi stanbul Mahmut fievket Pafla Mah. Mektep Sk. No: 4-B Okmeydan - fiiflli - stanbul Tel: (212) Faks: e-posta: Ankara dilcan Kültür Merkezi fiirintepe Mah. 8. Cad. No:222 / B Mamak Ankara Tel: (312) Hesap no (TL) Gamze Mimaro lu fl Bankas Parmakkap / ST. Hesap no (EURO) Gamze Mimaro lu fl Bankas Parmakkap / ST. Fiyat (DÖV Z) Almanya: 5 Euro Fransa: 5 Euro Hollanda: 5 Euro Avusturya: 5 Euro sviçre: 7.5 Frank ngiltere: 4 Sterlin Bask Ezgi Matbaa Sanayi C. Altay Sok. No:10 Çobançeflme /istanbul Tel: 0 (212) O gün, 2000 y l n n Aral k ay n n 19 unda, iki iradeydi çarp flan. Zulüm, Teslim olun, diz çökün! diyordu; tutsaklar ise Ölece iz ama asla teslim olmayaca z! Dediklerini fazlas yla yapt lar. Söylediklerinden bir eksik yapt klar anda, ölümü gerçek anlam yla yaflayacaklar n biliyorlard çünkü. Korkmad lar, sinmediler; hiç kimseden yard m beklemeden, yürek ferahl yla, tam 28 kez yürüdüler ölümün üzerine. O gün tam 28 güvercin yükseldi masmavi gö e do ru O gün tam 28 karanfil açt ülkenin dört bir yan nda. Bir kelebek tam 28 kez kanat ç rpt ktan sonra kondu o karanfillerin birine Tam 28 ana gö sünü yumruklad o gün. Ülkenin yine dört bir yan nda tam 28 mezar kaz ld Tam 28 a t yak ld yanan, yak lan, bombalarla ve kurflunlarla katledilen 28 can ad na Ölümün s radanlaflmas n, ölümün art k hiçbir zaman korkutucu olamayaca n gördü bu topraklar. Ölümün ufkunda umudu gördü Devrimci tutsaklar, umudu ölümleriyle kaz d lar bu halk n künyesine. O umutla düfllerimiz, hiç olmad kadar masmavi bugün. O gün, Aral k n 19 unda yenilseydi tutsaklar, bir daha açmayacakt çiçekler umudun renginde. Masmavi düfller, bir daha hiç görülmeyecekti. Bu ülkenin gökyüzünden kara bulutlar hiç eksilmeyecekti rade savafl bugün için bitmifltir. Tutsaklar, yani umudun tafl y c lar, yani özgürlük ve ba ms zl k sembolleri; kendilerinden kat be kat güçlü bir hasm n iradesine boyun e dirmifllerdir. Tecrit politikas n n yaflamas için katledilen 28 tutsa n üzerine, yedi y l süren büyük direniflte 94 ölüm daha ekleyerek, 122 karanfille kazan lm flt r bu irade savafl. fiimdi umudu büyütmenin zaman. fiimdi, yar nlara daha güvenle yürümenin, engin denizlerde özgürlük rüzgarlar yla pupa yelken yol alman n zaman. fiimdi, 122 lerin düfllerini gerçe e dönüfltürmenin zaman Onlar ölmediler yok! Atefl fitiller gibi Dimdik ayakta Barut ortas ndalar Halk ve vatan sevgisinin somutland bedenlerini açl a, ölümün koynuna yat r p da, 19 Aral k ta zulmün cellatlar n n yüzüne tükürerek ölümün üzerine yürüyenlerin aflk - na Onlar n sevdalar ve düflleri aflk na Onlar n yolundan yürümeye and içenlere bin selam olsun. Yeni y l n ilk ay nda, umutlar m za yeni umutlar ekleyece imiz yeni bir ocak ay nda görüflmek dile iyle Dostlukla Yerel süreli yay n tavır

4 Ç NDEK LER 12/ böyle olmad ki.. olmad, hiç olmad! 3 DENEME erkan demir böyle olmad ki... olmad, hiç olmad! 5 fi R bedri rahmi eyübo lu zindan tafltan oyarlar 6 DE ERLEND RME temel demirer, derya alabora, metin coflkun, flükrü erbafl 19 aral k ÖYKÜ 19 Aral k öykü yar flmas öyküleri 17 MEKTUP ümit zafer hoflgeldin güler 18 DENEME türkan do an bir kapanmaz yara: marafl 20 DENEME ümit zafer karay lan der ki 23 NCELEME eren bu lal lar filipinler de devrimci mücadele ve kurtulufl tiyatrosu 27 B YOGRAF mete y lmazer carlos marighella 30 T YATRO gülnaz b cakç bal kesir muhasabecisi 32 B YOGRAF gülnaz b çakç absürd tiyatronun ustas : harold pinter 25 ARAfiTIRMA tav r edebiyat türlerinin en melezi: roman-ll 40 RÖPORTAJ tav r inan temelkuran 44 S NEMA sevgi duman bornova bornova 46 HABERLER sanatç lar 19 aral k anlatt 27 carlos marighella kapak ön iç kapak karikatür: mehmet arslan arka iç kapak foto: FOSEM harold pinter filipinler de devrimci mücadele ve kurtulufl tiyatrosu

5 deneme böyle olmad ki... olmad, hiç olmad! erkan demir Uyuyorsun. Derin ac lar n izleri var yorgun yüzünde. Az önce düflürdü ümüz ateflinin, art k her fleyden etkilenen bedenine verdi i ac lar n izleri bunlar biliyorum. Ama daha ne kadar çekeceksin bu ac lar bilmiyorum. Ne vakit bu hastane ko uflundaki yata ndan kalk p da aram za kat lacaks n, onu da bilmiyorum. Bilmemek sinirlendiriyor beni. Hepimizi geliyor akl ma, iyice eriyen bedenini gördükçe. Her an eylem olan 69 gün. Ulucanlar dayd n o zaman. En öne at lanlardand n. Tabutluklara girece imize ölürüz! diyen sesleriniz hala kulaklar m zda. Nas l silinir ki o ses! O seslerin gücüyle y km flt k o vakit tabutluklar. Sizin eriyen bedenlerinizin ördü ü barikat aflamam fllard, bizi tabutuluklara mahkum etmek isteyenler... Uyuyorsun. Dinlen biraz. Çok ac verdi bu seferki atefllenmen. Zor düflürdük gerçekten. Diyalekti in kanunu. Z tlar n birli i yani Atefller içerisindeydin ama bir yandan da üflüyordun ölesiye. Islak bez tamponlar aln na, eklem yerlerine koydukça titriyordun. Sen üflüdükçe ben de üflüyordum seninle birlikte. Difllerin birbirine vurdukça, lanet ediyordum senin yakan b rakmayan, ad na enfeksiyon denen merete... Seni amans z, seni zamans z yataklara düflüren mikroplara... Nas l da kahrediyorsun sen de bu duruma. Sempozyumu konufluyorsun benimle sürekli. Y llard r böyle bir uluslararas ARALIK 2009 TAVIR 3

6 deneme etkinlik, bir sempozyum düzenlemek için çal flt n, çabalad n biliyoruz. Sempozyum geldi çatt. Kaç gün kald ki flunun fluras nda? Tekerlekli sandalyede bile olsa gelip kat laca m sempozyuma diyorsun. Gülüyorum. B rak flimdi tekerlekli sandalyeyi falan. Yürüyerek birlikte gidece iz oraya. diyorum iyileflece ine olan inanc mla... Bu sempozyum için oluflturulan komitenin toplant lar n n senin yatakucunda yap l yor olufluna, seninle birlikte biz de kahrediyoruz. Nas l da ihtiyac m z var asl nda senin çabalar na, senin iflbitiren yan na, senin öngörüne... Yine de ac lar içinde k vran rken bile deneyimlerini aktarman, yol göstericili in, birçok ifli kolay k l yor bizim için.. Uyuyorsun. Konufluyoruz. Kafanda hep yaklaflan sempozyum var. Soruyorsun ayr nt lar. Anlat yorum. K z yorsun duyduklar na; bitmemifl, birbirine girip kar flan ifllere... flini iyi yapmayanlara, özensizlere, ufkunu dar tutanlara, apolitik davrananlara, olaylara diyalektik yaklaflmayanlara... K z yorsun... Seni tan yanlar n ortak düflüncesi bu; k zg nl n, asabi yap n... Bazen k r c da oluyordun, fark nda de ildin ama. Neyse ki niyetinin ne oldu unu biliyordu herkes. Politik bak yordun çünkü. Her fleyin do ru dürüst yap lmas yd tek derdin. nsanlar k rmak, dökmek de il... Uyuyorsun... Ziyaretçilerin hiç eksik olmuyor. Bizden, ailemizden çok var ziyaretine gelen. Ayr ca, y llard r birlikte toplant lar yapt n, ortak mücadeleyi örgütlemek için y llard r dil döktü- ün, yine k zd n, ba r p-ça rd n ama dostlu un da has n gösterdi in di er siyasetlerden insanlar da geliyor yan na. Nas l da gözlerinin içi gülüyor gelenlerin. Sana olan hislerinin samimiyeti gözlerinden okunuyor. Baflarm fls n. Onlar n kalbini kazanmay da, onlara güven vermeyi de... Uyuyorsun... Çoktand r bir fley de yiyemiyorsun. fiu ad na ensure denilen, vitamin-protein deposu s v - y da almasan, neredeyse açl k grevine gitmifl gibi olacaks n. Uyand r p, haz r ateflin düflmüflken bir ensure içirsem mi diye düflünüyorum ama k yam - yorum. Uykuya daha çok ihtiyac n var flimdi. Uyu sen. Ko uflta kalan di er hastalar merakl gözlerle geleni-gideni süzüyorlar. Sonunda, biri merak n yenemiyor, gelip soruyor bana. Kardefli misin? diyor. Arkadafl y m. diyorum. Allah allah diyor, ne güzel bir arkadafll k bu. nsan n kardefli gelip kalm yor baflucunda, uykusuz, tüm gün boyunca... Gülümsüyorum. Do ru; düzen kardefllik duygular n, dostlu u da çoktan öldürmüfl. Bizim senin yan nda uykusuz kalarak üzerine titrememiz; bir buçuk ayd r yüzlercemizle ziyaretine gelmemiz flafl rt r elbette onlar. Ko ufltaki di er hastalar n, hasta yak nlar - n n, refakatç lar n n bize imrenerek, hatta k skanarak bakt klar n görüyorum sürekli. Oysa zor de il ki dostluk, arkadafll k, ba l l k, paylafl m, yoldafll k... Ama ah flu bencillik Kan na girmeye görsün insan n, onu insanl ktan ç karmas çok zaman alm yor iflte. Uyuyorsun... Ço unlukla ciddiydin sen. Sol la iliflkileri yürüttü ünden midir, yoksa sert mizaçl oluflundan m d r bilmiyorum. D flar dan ço u kifli bilmezdi ama, ben senin gülmeyi ne kadar çok sevdi ini biliyordum. Gülünce de a z dolusu gülerdin. So uk esprilerime hem de... fiimdi gülemeyecek kadar yorgunsun. Gülmeni ne kadar çok istiyorum bilemezsin. Özlüyorum o anlar, karfl l kl dolu dolu kahkaha att m z dakikalar... Hat rlar m s n, seninle yolculuklara da ç km flt k. E lenceliydi hepsi. Hiç unutulmayacak kadar dolu dolu ve e lenceli... Uyuyorsun. Her iflin adam yd n sen. Gönül rahatl yla her ifli verirlerdi sana bu yüzden. Gözleri arkada kalmazd. Çok bilmedi in bir ifl olsa bile -ki ço unu bilirdin zaten- onu mutlaka bitirirdin. Uyuyorsun. Kalk hadi! Çabucak iyileflmen laz m... Kalk, kendini zorla lütfen. Sana ihtiyac m z var. Uyuyorsun... Hadi yeter uyudu un. Bak seni bekliyor bir kamyon ifl. Seni bekliyor sempozyum. Filistinli, rlandal, Lübnanl, Baskl... emperyalist sald rganl a karfl halklar n birli ini kurmak için az çabalamad n onlarca dostun, arkadafl n. Seni bekliyor sol la ilgili ve daha onlarca konu ile ilgili toplant lar, tart flmalar, seminerler, paneller... Seni bekliyor yaz lar, çiziler. Seni bekliyor koca Armutlu. Seni bekliyor komiteler. Hepimiz bekliyoruz. Kalk hadi, yeter bekletti in! Uyuyorsun... Bir daha hiç uyanmayacaks n... Bu gerçe i kabullenmek zor... Çok zor... Keflke k y p uyand rsaym fl m seni... Hiç olmazsa bir-iki sat r daha konuflurduk. Keflke daha çok gelseydim hastaneye... Daha çok kalsayd m yan nda... Böyle olmad ki. Hiç olmad... Beklemiyorduk bunu. Apans z oldu. Aniden. Tokat gibi. Bizi b rakaca n hiç düflünmüyorduk. Sen de beklemiyordun ki. Ameliyat n olup bir an önce iflinin bafl na dönecektin. K zd n çok fley vard, o fleylerin sorumlular ndan hesap soracakt n. Sensiz çok da yürümeyen iflleri derleyip toparlayacakt n. Çeflitli derneklerde, federasyonlarda seçimler yaklafl yordu, kalk p o seçimleri kazanmak için kent kent dolaflacakt n.kim yapacak flimdi bütün bunlar? Elbette o ifller sahipsiz kalmayacak. Yap lacak mutlaka. Ama sensiz olmas buruk... Seninle güzeldi onlar yapmak. Böyle olmad ki... Olmad, hiç olmad! 4 TAVIR ARALIK 2009

7 fliir zindan tafltan oyarlar bedri rahmi eyübo lu Bursa'n n ufak tefek yollar A r dan s z dan tutmaz elleri Tepeden t rna a fliir gülleri Yi idim aslan m aman burda yat yor. Bir flubat gecesi tutuldu dilin Silaha b ça a varmad elin Ne ana ne baba ne k z ne gelin Yi idim aslan m aman burda yat yor. Ne bir haram yedin ne cana k yd n Ekmek gibi temiz su gibi ayd n Hiç kimse duymadan hükümler giydin Döflek diken diken yast k bat yor Yi idim aslan m aman burda yat yor. Zindan tafltan oyarlar çine bir yi it koyarlar Sa a döner bö rü tafla gelir Sola döner ç r lç plak demir Çeli in has da yi idim aman böyle bilenir Döflek melul mahzun, yast k bat yor Yi idim aslan m aman burda yat yor. Abenim Yi idim dayan. Dayan hey gözünü sevdi im Bugün efkarl y m açmas n güller Yi idimden kötü haber verirler. Sana kökü d flarda diyenlerin kökleri kurusun Kurusun murdar ilikleri dilleri çürüsün fiiirin gökyüzü gibi herkesin. Sen K z l rmak kadar bizimsin En büyük ustas dilimizin Can m z ci erimizsin. Bugün burdaysa fliirin, yar n Çin'dedir Bütün h flm yla dilimiz Kökünden sökülmüfl bir ç nar gibi Yüre imiz içindedir. Bugün burdaysa fliirin, yar n Çin'dedir Ac s yla s z s yla aln n n kara yaz s yla Bir yan nur içinde tertemiz. Bir yan s z m s z m s zlayan memleketimiz içindedir. Bugün efkarl y m açmas n güller Yi idimden kötü haber verirler Demirden pencere tafltan sedirler Döflek melul mahzun yast k bat yor Yi idim flahinim aman burda yat yor, Mezar aras nda harman olur mu? On üç y l hapiste derman kal r m? Azrail aç susuz can n al r m? Döflek melul mahzun yast k bat yor Yi idim flahinim aman yerde yat yor... Dilinde dilimi buldu um Gücüne kurban oldu um Anam babam gibi övdü üm Dayan hey Aslan Ustam ARALIK 2009 TAVIR 5

8 de erlendirme o gün temel demirer Ülkemizin yaflad en ac katliamlardan biridir 19 Aral k. En karanl k en ac gündür. Unutmad k. Bundan tam 9 y l önceydi bahsetti imiz karanl k gün. O gün içerdekinin de d flardakinin de bir hikayesi vard. O gün ü o an sanatç lara sorduk: Bundan tam dokuz y l önce, 19 Aral k 2000 tarihinde, ülke genelinde 20 hapishaneye birden tam 10 bin asker ve polisle birlikte düzenlenen ve tarihin belki de en kötü ironisi olan Hayata Dönüfl Operasyonu nda, 28 tutsak yaflam n yitirmiflti. Tutsaklar n kimileri makineli tüfek kurflunlar yla, kimileri menflei bugün bile tan mlanamayan gazlarla, alevler içinde yak larak, kimileriyse do rudan gaz bombalar yla katledilmifllerdi. Yüzlerce tutsak a r flekilde yaralanm fl, kimileriyse sonradan sakat kalm fllard. Bugüne kadar ülke tarihinde, belki de dünya tarihinde efline rastlan lmayan bir operasyonun k sa öyküsü, 19 Aral k n bir günlük öyküsü buydu. 19 Aral k hepimizde bir etki b rakt. Aradan geçen y llara ra men o günkü öykünüzü bizimle paylafl r m s n z? O güne dair hat ran zda kalanlar neler... Sizin 19 Aral k öykünüz nedir? O gün o an eneler yapt n z? Neler hissetiniz? O günün öyküsünü bir kez de sizden dinleyelim... Yaflam kalbini okuyacak bir flark c bulamazsa, akl n konuflacak bir filozof yarat r. [1] O günü, o gün[2] ne düflündü ümü, hissetti imi düflünüyorum Tam dokuz y l önceki o gün; Robbert Haveman n, Her türlü gelece- in kökleri geçmiflte yatar deyiflindeki gerçe i yaratt Art k hiçbir fley, 20 hapishaneye birden 10 bin asker ve polisle sald - r ld 19 Aral k 2000 den sonra ayn olmayacakt ; olamayacakt co rafyam zda Çünkü o gün, özlenen gelecek için vazgeçilemeyecek bir geçmifl yarat ld. Gelece in en iyi peygamberi, geçmifltir, dermifl John Sherman; hakl! O gün, gelece in peygamberi olmaya hak kazanan bir geçmifl yarat ld Gelecek bu geçmiflten asla ba ms z olmayacakt ; Friedrich Nietzsche nin, Yaln z gelece i kuran kimsenin, geçmifli yarg lamaya hakk vard r, uyar s ndaki üzere * * * * * An ms yorum: Cornelius Vanderbilt gibi, Hukuk mu! Bana ne hukuktan? ktidar bende de il mi? diye hayk ran vahfleti tan d k o gün bir kez daha; hem de en tart flmas z ndan, ktidar budur, böyledir dedirten cinsten ktidar deyip geçmeyin; o adalet falan da tmaz; hak/ hukuk ise hak getire Ald rmay n Digesta n n, Hominum causa omne ius constitutum est/ Bütün hukuk insan içindir, demesine Kolay m? Hak ancak eflitler aras nda bir sorundur, güçlüler yapabildiklerini yaparken, güçsüzler zorunlu olduklar ac lar çekiyorlar, der Thucydides as rlar ötesinden * * * * * O gün biz(ler)e, baflkalar n n bize yani davam za önem vermesini istiyorsak; kendimize önem vermemeliyiz gerçe ini hat rlatt / ö retti Kendi kendinin hâkimi olmayan, fedaya haz r olmayan kimsenin özgür olmas mümkün olabilir miydi? Postmodernler, liberal ödlekler anlamasa da; insan(lar), davalar u runa kendilerini feda y göze ald klar oranda insanlaflabilmektedirler Çünkü ancak kendini yönetenler, kendinde dünyay (11. Tez deki üzere!) de ifltirecek gücü bulabilirler * * * * * Orta yerde bir zulüm vard ; boyun e ilmemeliydi; direnilmeliydi; baflar lmal yd ; öyle de oldu Kolay m? Baflar, cüretin çocu uydu; baflar n n s rr ; bilmek, istemek, cüret etmek ve baflkald rmakt ; hem de, nerede olunursa olunsun Asla teslim olunmamal yd ; teslim olmamak baflarman n bafllang - c yd ; Saint Exupery nin, Baflar s zl k, güçlülere daha güç verir, sözü an msanmal yd ; o hâlde direnifl zaman yd Baflka türlü davranmak mümkün de ildi! 6 TAVIR ARALIK 2009

9 de erlendirme Bunun için atefl hatt ndaki baflkald r y, düflünce ve niyetlere göre de il, hareketlere göre ölçme zaman yd. Ateflten gömle i s rtlar na geçirenler için önemli olan sözler de il, o sözleri hayata geçiren tercihlerin davran fllar yd. Çünkü eylemler, sözcüklerden daha fazla konuflur, daha çok fley anlat rd ; ve sahiciydi Evet o gün; sahici olan n zaman yd Tam da bunun için, 1996 Ölüm Orucu nda kaybetti imiz Hüseyin Demircio lu, lk önce ben olmal y m, çünkü kendimin yapamayaca- bir fleyi baflkas ndan istememeliyim! diyordu enginleri fethetme cüretinin sahicili- iyle. Sonra da Deniz sakin oldu u zaman dümeni herkes tutar, diyen Publilius Syrus un ve de Hayallerinizi kovmay n z. Çünkü onlar gittiler mi, belki siz kal rs n z, fakat art k yaflam yorsunuz demektir, diye ekleyen Mark Twain in sözlerini an msatarak * * * * * Politik bir eylem biçimi olarak, açl k grevine yol açan Neden, Eylemin Kendisi ve Sonuç lar yla birlikte ele al nmal d r. Bizimkileri ve Bobby Sands ancak böyle kavrayabilirsiniz! Beden en büyük savafl alan d r! Boby Sands ile bizimkiler kan tlad bunu; W. Shakespeare in kahraman Venedik Taciri nin meflhur repli ini tekrarlarcas na: nsan eti kutsal de ildir! Evet açl k grevi/ ölüm orucu, otoritenin ve kitlelerin insani-insanc l duygular n yani vicdan n hedefleyen ve bu temelde de otorite ye meydan okuyan pasif isyand r/ direnifltir. Yüzleflme/ yüzsüzleflme eksenidir Tam da o günlerde Ölüm Orucu - Notlar bafll kl yaz s na, Ölüm orucu olay, ayd n sorumlulu u denilen özel bir sorumsuzluk ve bencil u rafl türünü bir kez daha turnusol testine tâbi tutuyor, notunu düflen Ulus Baker duraksamadan ekliyordu: Ölüm orucunda mahkûmun bedeni bir savafl alan na dönüflür. Onun üzerinde her türden kuvvet birbiriyle mücadele etmektedir. flaretin, ça r n n, beyan n bedenidir o. Varl n dokunabilece i, eriflebilece i, gezip tozabilece i tek yüzey onun görüntüsü, var olabilece i tek derinlik onun iç organlar d r. Bu savafl ne bir örgüt, ne de devlet taraf ndan yürütülmektedir. Dolays zca cezaevinin mimarisi ile mahkûmun bedeni orada karfl karfl ya gelirler, yüzleflirler. flte bu beden kendini eritiyor, cezaevinin bedeni için yok k larak kazan yordu savafl... Canl varl k ölümü düflünemez. Spinoza dan ö rendi imiz bu düflünce olgusal de il varolufla iliflkindir. Onun sayesinde ölüm oruçlar n n ölüme de il, yaflama do ru gitti ini, yaflama iliflkin taleplere sahip oldu unu, onunla kenetlenip onu olumlad n ö reniyoruz. Çünkü yaflam dirençtir. Kendine bir süre biçmez, sonunu alg lamaz, sona erdi inde kendisi ortada bulunmaz... [3] Yok say lmak istenenlerin, yoktan var olma isyan yd o kesit; ölüme ra men ölüme meydan okuyan bir ölümsüzlük aray fl yd Hay r; Hz. Ali nin, Ölümün belirtisi do makt r ; Stanislaw Jerzy Lec in, Ölümün ilk iflareti do umdur, sözleriyle yetinemeyiz; ölümün Nas l / Neden i vard r; çünkü Ölüm sadece sonun bafllang c d r, der bir Çin Atasözü Hay r, hay r; Ölüm âsude bahar ülkesidir diyen Yahya Kemal e kulak as lamazd ; ölümü yenme çabalar na en kestirme yan t, Herkes ne zaman ölür, elbet gülünün soldu u akflam, dizeleriyle veren Turgut Uyar n dizeleri varken * * * * * Kolay olmad ; çok ac çektiler, ac çektik, hâlâ da çekiyoruz Ac çekmenin, ölmekten daha çok cesaret istedi ini bilmiyor olamazs n z... Ancak ac n n atefliyle kavrulmadan, o s rat köprüsünden geçmeyi göze almadan baflar n n mümkün olmad n da! Bir an geçmiflinin ac lar n bugünkü sevinçlerimizin kayna oldu unu an msay n; neyi kastetti imi anlayacaks n z Bunun için nsan ac çekmeden olgunlaflamaz, derdi Konfüçyüs Evet ac çekildi; ancak bu ac ylad r ki, gelecek o gün baflkald ran direnç kadar olabilecekti; korku ya da hesaplarla, hiçbir fley yap lamazd. Gerekti inde hayat (ama asla vicdan de il!) hiçe sayar bir cesaret gerekliydi; çünkü do ru olan yapmamak cesaretsizlikti flte o güne dair, Tehlike ile karfl laflmam fl olan insan, cesaret hakk ndaki sorulara cevap veremez, der La Rochefoucauld un sözü * * * * * ARALIK 2009 TAVIR 7

10 de erlendirme Oncas n n ard ndan geriye Prometheus a, Hallac- Mansur a lay k bir destan kald ; bir Kürt Atasözü ndeki üzere, Ba ji textê çi dibe? Yel kayadan ne götürür? diye hayk ran ve hâlâ yol gösteren Demokritos un, Gerçek, uçurumun dibindedir, sözünü unutmayan gerçekçi hayalleriyle onlar biliyorlard : Hayal olmadan hiçbir baflar - ya ulafl lamazd Dünyan n gördü ü her büyük baflar, öncesinde sadece bir hayaldi Sonra da hiçbir fley, insan n baflkald rmaya cüret eden hayal gücü kadar özgür de ildir Postmodern vaazlara, liberal z rvalara inat an msay n! ABD deki Afro-Amerikal lar n yürüttü ü özgürlük savafl m n n en önemli simgelerinden olan We shall overcome someday/ Bir gün yenece iz ezgisi hâlâ dillerdedir Sömürgeci ngiliz iflkencehanelerinde katledilen rlanda özgürlük savaflç s Boby Sands ve arkadafllar n n Kelt dilinde hayk rd klar, Tiocfaidh Ar La/ Bizim de bir gün günümüz gelecek slogan haf zalarda hâlâ yerini koruyor Unutmufl de iliz! Unutturmayaca z da! Unutulmamas için elimizden geleni ard na koymayaca z Her ça n kahramanlar, fedaileri, yi itleri, idolleri vard r; kim bunu inkâr edebilir ki? Yaflad m z ça da -maalesef!- hâlâ geçerli bu! Kahraman olmayan yüzy l olur mu; -maalesef!- olmaz! Çünkü Kahraman kifli halka umut, mutluluk veren kiflidir, Conrad Detrez n deyifliyle Nihayet Sosyalizmi tembel, uçar, egoist, düflüncesiz, kayg s z insanlarla gerçeklefltiremezsiniz. Sosyalist bir toplumun, kendi bulundu u yerden, genel refah için tutku ve hevesle dolu, yoldafl insanlar için fedakârl k ve duygudafll k dolu, en zoru gerçeklefltirmeye kalk - flacak cesaret ve kararl l kla dolu insanlara ihtiyac vard r, der Toplumun Sosyalizasyonu bafll kl yaz s nda Rosa Luxembourg * * * * * Nihayet o gündeki Onlar m? Onlar Nâz m Hikmet in, 1+1=Bir inde, Biz bugünün kahraman,/ yar n n/ münadisiyiz./ Bu durmadan akan,/ y k p yapan/ ak fl n/ çizgilenmifl sesiyiz./ Biz/ ad mlar n tarihin ak fl na uyduran/ temelleri çöken emperyalizme vuran,/ yar n kuran/ lar z./ O duvar/ o duvar - n z,/ v z gelir bize v z!.. diyenlerdir Yine Onlar, Nâz m Hikmet çe, Dinleyip diyecek çok./ Fakat uzun söze vaktimiz yok./ Yürüyelim diye hayk ranlard r Veya Onlar, Atilla lhan n dizelerindeki vazgeçilemezliktir: Ben sana mecburum bilemezsin/ Ad n m h gibi akl mda tutuyorum/ Büyüdükçe büyüyor gözlerin/ Ben sana mecburum bilemezsin/ çimi seninle s t yorum/ / Ne vakit bir yaflamak düflünsem/ Bu kurtlar sofras nda belki zor/ Ay ps z fakat ellerimizi kirletmeden/ Ne vakit bir yaflamak düflünsem/ Sus deyip ad nla bafll yorum Ya da Onlar Nikolay Vaptsarov un Mektup undaki, farkl bir fleydir,/ yeryüzü/ zehirli pas ndan/ silkinirken/ ölmek,/ bafllarken milyonlar n ölümsüzlü ü,/ asl nda bu, flark demek,/ evet, bu flark demek, olan bir sonsuzluk/ ölümsüzlük flark s d r Özetin özeti; nihayetinde Onlar; Adnan Yücel in, Y ld zlar ve sular tan kt r bize/ Aç ve kavruk bir memeden/ Direnmeyi yudum yudum emen/ Bir çocuk gibi ö rendik/ Ve direndik/ Ordular kurduk türkü renklerinden/ Bütün a tlar bir hücumda yendik/ Ac ya kurflun ifllemez art k/ Biz yaflamay zulümsüz sevdik, dizelerinde tarif edilen Ac ya Kurflun fllemez gerçe idir * * * * * Son bir fley daha; 9 y l sonra o gün, bu günden neden hâlâ önemli (mi?)! Gerçekler yalan, do rular yanl fl ilan edilip; Kafka n n Kendini insanl a bakarak s na uyar s çok daha fazla önem kazan yorken; insan n insanl ndan utand bir ça da yafl yoruz. Gerçekçi ol; do ruyu söyleme, yalan n n egemen k l nmak istedi- i; veya insan(lar) n Gilles Deleuze ün, Bireyler art k bütünsel de il, bölünmüfl, ayr flt r lm fl, da t lm fl biçimlerde; kümelerde, örneklemelerde, verilerde, piyasalarda ya da banka larda ele al n yorlar, diye betimlendi i eflya-insan a dönüfltürüldü ü bu postmodern insan(s zl k) kesiti inceledi inde flu iki fleyle karfl lafl r z: Yenilmesi imkâns z gibi sunulan yalan ve bu yalanla mücadele ettikçe güçlenen isyan O gün, biz(ler)e bir kez daha; syanc lar, vaat edilen insanca yaflam projesinin güvencesi, öznesi, onurudur gerçe ini ö retirlerken; tarihi yaratan n da bu srar ve kararl l k oldu unun alt n çizerler Bu da gün gelir Aln n / da atefliyle s tan/ yüzünü kanla y kayan dostum/ senin/ uyurken duda nda gülümseyen bordo gül/ benim kalbimi harmanlayan isyan olsun/ flimdi dingin gövdende/ u ultuyla büyüyen sessizlik/ birgün benim elimde/ patlamaya sab rs z mavzer olsun/ bafl n omzuma yasla/ gö sümde tafl yay m seni/ gövdem gövdene can olsun, dizeleriyle Arkadafl Zekai Özger in dilimizden düflmeyen Aflkla Sana d r Bu da gün gelir Biz Marksizmi entelektüel gevezelik ve dünya devrimci hareketinin trafik polisli ini yapmak için okuyup ö renmiyoruz. Biz dünyay de ifltirmek için, dünyan n Türkiye sinde devrim yapmak için Marksizmi ö reniyoruz, sat rlar d r Bu da gün gelir O gündür Yani fedakârl k ile kahramanl n Teslimiyet asla! hayk r fl yla destanlaflt r lmas d r Kas m :51:33, Ankara. N O T L A R [1] Halil Cibran, Kum ve Köpük. [2] Çok fley yazd k Onlara dair; yazd klar m z n alt ndaki imzalar hâlâ bizimdir; ne yazd - m z, neye imza att m z n bilincindeyiz; dediklerimizin ve onlar n arkas nday z; her zaman, daima! Bu konuda bkz: S. Özbudun-T. Demirer, Söylenecek Yalan Kalmad nsan Hak(s zl k)lar, Ütopya Yay., 2008, ss ; S. Özbudun-T. Demirer, Hay r, Evet ten Önce Gelir! Hukuk(suzluk) Yaz lar, Ütopya Yay., 2008, ss ; S. Özbudun-C. Sar -T. Demirer-Ö. Orhangazi, Yeni Düzen(sizlik) den Baflkald r ya, Ütopya Yay., 2005, ss ; N. Atmaz-. Çayla-T. Demirer-Y. Demirer-E. Kubilay-Murat K-Ö. Orhangazi-N. K. Özbolat-S. Özbudun-G. Özgür-E. A. Özkaya-T. fien, ÖDP Yaz lar, Ütopya Yay., 2001, ss.96-97/ ; S. Özbudun-T. Demirer-G. Özgür, mparatorun Soytar s Egemen Medya, Ütopya Yay., 2007, ss7-24. [3] Ulus Baker, Ölüm Orucu Notlar, Birikim Ayl k Sosyalist Kültür Dergisi 8 TAVIR ARALIK 2009

11 de erlendirme ölenler böyle yok olmay hakedecek ne yapm flt? Baz fleyleri anlatmaya kelimeler yetmez. Çünkü yaflanan fley o kadar korkunçtur ki nas l ifade etseniz az gelir. Yap - lan operasyon bence kelimelerle anlat lamayacak kadar insanl k d fl yd. Kendi fikrinden olmayan yok sayan rkç düflünce sistemi, hapishanelerde flaka yapar gibi hayata dönüfl ad n verdi i operasyonla bir sürü insan iflkenceyle öldürdü. Bu kimi hayata döndürdü, ölenler böyle yok olmay hak edecek ne yapm flt, bizden olmayan ortadan kald rmaya yönelik bu nefret günlük hayatta nereden bu kadar besleniyor? San r m sorulacak çok soru var. Ama cevaplar asl nda bu felaketleri aç klayamayacak kadar basit: ktidar... Bu olgu yaflam üstünde var oldu u sürece o gücü elde etmek için insan n insana yapmayaca fley yok diye düflünüyorum. Ruhumuzu ve bedenimizi kanla beslemedeki bu doyumsuzluk, tatmin olmaya yaklaflt m z noktadaki bu vahflet, insan olman n gere ini, insan böyle bir fleyse ben bu hayatta nerede durmam gerekti ini gerçekten bilmiyorum. Tarihe bakt m z da soy k r mlarla vahfletle dolu.gücü olan n di eri üstündeki insanl k d fl hali beni dehflete düflürüyor.bir kez daha rkç düflünceyi lanetliyorum. Derya Alabora 19 Aral k a uzanan süreç bir operasyonun ipuçlar n vermiflti zaten. Bunu farkedenlerin say s ve çabas toplumu uyarmak için yaz k ki yetersiz kald. Göstere göstere katliam gerçeklefltirdiler. Bu operasyonu düzenlerken en kalleflçe yöntemleri kullanabilecekleri elbette ihtimal dahilindeydi. Ama bu kadar benim hayalgücümü aflt. nsanlar neyle yakt klar n, neyle erittiklerini hala bilemiyoruz. Bu operasyonun ad n n "Hayata Dönüfl" olmas ise gerçekten ironik. Metin Coflkun ARALIK 2009 TAVIR 9

12 de erlendirme bir devlet klasi i flükrü erbafl Uzun zaman oldu gazeteye yazmayal. Yaz istenen her telefonda mazeret s ralamaktan utan r oldum. Ancak gerçekten geçerli bir özürüm vard ve arkadafllar m n beni mazur görece ine inan yordum: Her türlü toplumsal/siyasal muhalefete karfl bir tehdit, bir flantaj olarak dayat lan F tipi cezaevleri gerçe i... Bir grup arkadaflla birlikte, gerçekleflmesi halinde bu projenin yol açaca bireysel/toplumsal felaketin boyutlar n gösterebilmek için, bu kötülü ün önlenebilmesi için aylard r ç rp n p durduk. Elbette bu ç k fl n kendisi ideolojik bir duruflu içeriyordu; ama biz bundan da önce ve sürekli olarak Ulrike Meinhof un sözcüklerle çizdi i flu ç r lç plak insan resmine vurgu yaparak ulaflmaya çal flt k, yüreklerini gö üs kafesinde bir ceket dü mesi gibi tafl yanlara; devlete; devletin borazanc bafl gibi davranmay biricik gazetecilik eti i haline getiren büyük(!) medyam za: Bafl n n patlad hissi, kafatas n n parçalanaca, patlayaca- hissi. Beyninin t pk bir erik kurusu gibi burufltu u hissi. Sürekli gergin oldu un ve bunun görüldü ü ve uzaktan izlendi in hissi. Hücrenin k p rdad hissi uyan yorsun, gözlerini aç yorsun hücre k p rd yor- ö leden sonra, günefl fl nda birden duruyor. K p rdad - n hissinden yakan s y ram yorsun. Niçin titredi ini bilemiyorsun, donuyorsun. Normal sesle konuflmak için, yüksek sesle konuflur gibi çaba gerekiyor, neredeyse ba rmak gerekiyor. Dilsiz kalma hissi. Art k sözcüklerin anlam n ay rt edemiyorsun ancak keflfedebiliyorsun- sl k sesi veren harfleri kullanmak; s, fl, ç kesinlikle dayan lmaz. Sözdizimi, gramer denetlenemiyor. ki sat r yazd nda, ikinci sat r n sonunda birincinin bafl n hat rlayam yorsun. Dizginlenemeyen bir sald rganl k boflan yor. En vahimi flu: Hayatta kalma flans n n olmad n n, bunu anlatman n, bunu baflkalar na anlatman n imkâns zl - n n aç kça bilincinde olmak (Avukat na yazd 16 Haziran 1972 tarihli mektup) Ancak ne yaz k ki devlet, halka karfl ve yalana dayal ekonomik, siyasi ve fiziki fliddet gelene ine yeni bir fliddet klasi i daha ekledi. Bir y ld r cezaevlerinin maketleri üzerinde sald r provas yapt n çiflleri Bakan n n a z yla iffla eden devlet, göstermelik olarak bafllatt - görüflmeleri, kimi ayr nt larda t kay p keserek, baflta görüflmelere kat lanlar olmak üzere, kendisine inanan herkesi bir kez daha aldatt. Sald r dan hemen önceki günlerde pek çok ayd n, sanatç ve demokratik kitle örgütü temsilcisi, Adalet Bakan na görüflmelerin yeniden bafllat lmas için defalarca ça r yapt, ancak yan t alamad. Bu tutum, olup bitenlere bak ld nda, devletin gerçek niyetini göstermesi aç s ndan son derece önemli. Bu insan k y m n n ad n n flefkat operasyonu, hayata dönüfl operasyonu konulmas ise, en hafifiyle bir alay, bir afla lama; devletin zekâ veya kas t- düzeyini gösteren bir büyük bulufl! Bu nas l bir pervas zl kt r ki öldürdü üne kurtard m der. Bitirmek için müdahale etti i ölüm oruçlar n, açl k grevlerini art r r ve sald r y üç kilometre uzaktan izleyerek görevini baflar yla yapan büyük bas n m z hariç, bütün dünyan n gözleri önünde ölüme götürür! Nerede ve nas l bitece ini, senaryo sahiplerinin bile kestiremedi i bu devlet klasi i bitti inde, ölü say s n gördükten sonra, kimler utanmadan, ac duymadan birbirinin yüzüne bakar; yan t bilinen bir soru elbette, ama insan hâlâ insana inanmak istiyor. K sa cumhuriyet tarihimize, döneminde en çok cezaevi katliam yap lm fl Bakan olarak geçecek Adalet Bakan n n, F tipi cezaevlerinin aç lmas yla ilgili, kamuoyuna defalarca aç klad yasal düzenlemelerin birini bile yapmadan, h nç al r gibi bu cezaevlerine bir gecede yüzlerce kifliyi nakletmesini ise, en az ndan bir etik sorunu olarak kamuoyunun ve kendisinin vicdan na(?) b rakmaktan baflka bir fley gelmiyor flimdilik elden. Devletin, bir katliama özdefl bu ba fllanmaz tutumunun gerisinde nas l bir iflas etmifl ekonomi-politika oldu unu; siyasi/toplumsal hangi halk karfl t uygulamalar halktan gizleme amac tafl d n, bu ülkenin ayd nlar, duyarl insanlar, gerçek yurtseverleri en az onlar kadar biliyor. Ayd nlar n, sanatç lar n, ölümleri durdurun ç l n, önce ölümü desteklemek olarak alg layan ve suçlayan, sonra da yapt klar operasyon u destekleme anlam na yoran Baflbakana ve onun ilgili yöneticilerine söylenecek en masum söz ise flu olsa gerek: Sizler bu ç l, ç rp n fl anlamaktan uzaklaflal y llar ve y llar oldu. Ayn cümleyi bir ay içinde iki ayk r anlamda alg lamak olsa olsa size özgü bir maharettir. Bizler bir insan n hayat n n, yüzlerce cezaevinden çok daha de erli oldu unu biliyoruz. Ve bu katliam n karar sorumlulu unu tafl yan, bilinçli olarak bunu alk fllayan herkesi, tarih ve kamuoyu önünde bir kez daha fliddetle k n yor ve suçluyoruz. Devletin, ucuz flark kurnazl ve kendi yurttafl na duydu u derin düflmanl k duygusuyla bir oldu-bittiye getirdi ini sand F tipi cezaevlerinin gerçek maceras yeni bafllamaktad r. Bizler, aylard r b k p usanmadan dillendirdi imiz bu cezaevi gerçe ini, devlete ve ba ms z(!) medyaya ra men b k p usanmadan dillendirmeye devam edece iz. Çünkü bizler biliyoruz ki, bu cezaevleri, küçücük bir demokratik hoflgörüsü olmayan bir cezaevi modelidir. Devletin flehvetle savundu u sürekli bir ölüm modelidir. çeri nin üzerinden d flar y tutsak alan bir korku rejiminin ilk ve son dura d r. Sosyal bir varl k olan insan biyolojik bir varl a indirgeyen vahfli ve faflist bir modeldir. Siyasal/düflünsel her türlü muhalif yap lanman n hücre hücre parçalanmas modelidir. nsan n ruhsal ve bedensel olarak çökertilece i bir yaln zl k cumhuriyetidir. Bireyin, devlete/sisteme karfl yapaca her türlü itiraz n, akl nda ve a z nda kurutulmas giriflimidir. Özgür düflüncenin ve hayal gücünün ba lanaca devlet kaz d r. Ve insan n temel haklar na, varolufluna, do as na ve onuruna indirilmifl sürekli bir 12 Eylül darbesidir. Onu savunanlara da, ona karfl ç kanlara da kolay olmayacak bir süreçtir bafllayan. (2001 y l ) 10 TAVIR ARALIK 2009

13 öykü 19 aral k öykü yar flmas öyküleri O günün öyküsünü yaz n demifltik sizlere. çeride savunmas z tutsaklar yak p kavuran, bombalarla-kurflunlarla 28 can m z aram zdan alanlar unutulmas n, o gün direnenlerin miras yar na bir de sizlerin kaleminden tafl ns n istemifltik. Ad na da Savrulup Gitmekte Külleri Ömrümüzün demifltik yar flmam za... Yar flt rmad k ama sizin heybelerinizden dökülen duygular n z n ka tlara yans m fl olanlar n... Yar flt ramazd k zaten. Neyi yar flt racakt k ki? Bunun duygusu daha iyi? diyemezdik. Gönül isterdi ki, hepsini bu say m zda yay mlayal m. Mümkün olmad n sizler de takdir edersiniz. Zorlukla seçtik. flte ad na seçim diyemeyece imiz bir fleydi bu. fiimdilik üçünü yay ml yoruz. Gelecek say m zda üç adet daha yay mlayaca z. Öykü sahiplerine sürpriz olsun, bir ay daha beklesinler lütfen. Hoflgörünüze s narak... KÖMÜR OLMAK "Kötü kokular geliyor burnuma" dedi birinci ve derin derin nefes ald. Ona ald rmamalar na k zarak ama k zg nl n belli etmemeye çal flarak kendinden emin bir tonda sözünün devam n getirdi: "Hiç hayra alamet de il bu koku. Hissediyorum, kötü fleyler olacak!" "Aman can m sen de amma vesveselisin. Hani, ben hiç koku falan alm yorum" diye cevap verdi ikinci. "Ben de" diye destekledi onu üçüncü. "Bak, gördün mü?" "Ama siz koku alamazs n z ki!" diye itiraz etti birinci. Hakl yd ve di erleri de bunu biliyordu. kinci, susmak yerine kendini be enmifl bir edayla ders vermeye kalkt : "Duymadan inanmam bir fleylerin oldu una. Koku-moku hikaye!" Üçüncüyü sinirlendirdi bu sözler: "Her duydu una inan rsan iflin var senin. As l ben, gözlerimle görmedi ime inanmam." Ne zamandan beri susan dördüncü girdi araya: "Olan biten her fleyi gözlerinin gördü üyle s n rlarsan yanm fls n arkadafl. Onlarca ülke, yüzlerce flehir, binlerce kasaba Kocaman dünyada milyonlarca insan flte senin gibiler vakti zaman nda sadece gördü üne inanarak kendilerine güler yüz gösterenlere ARALIK 2009 TAVIR 11

14 öykü kand lar, gerçek ne diye sormay p zulme, vahflete ortak oldular" "A r de il mi bu sözler?" dedi birinci. Çünkü dördüncünün sözleri ona da dokunmufltu. "Hiç de de il. Zaman bazen genel geçer fikirlerin hüküm sürmesine izin verir, uzaktan k s k s gülerek seyreder bizleri. Sonra öyle bir an gelir ki tek do ru sayd m z, sorgulamaya da kalkmad m z fikirlerimiz felaketimiz olur." "Tamam da ne diyorsun flimdi? o yanl fl, bu yanl fl Do ru nerede peki?" kinciyi uzun uzun inceledi dördüncü, sevecenlikle cevap verdi. fiefkatli ilk okul ö retmenleri gibiydi: "Do ru hepimizin birlefliminde. Ne sadece duyulan. ne sadece görülen, ne de dokunulan. Bazen hepsi, bazen bir kaç " Sonra hepsi zaman n ça r s na uyarak uyumaya çekildi. Birinci kendi kendine söyleniyordu: "Tamam da benim kokusunu ald m fley ne? Bir fleye de benzetemiyorum. Beni huzursuz eden bu koku?. Of neyse ne!" Düflünmekten vazgeçti. kinci ve üçüncü, birinciye inanmad klar için kendilerini tatl uykunun kollar na b rakt. Dördüncü ise bir fleylerin olmas n bekliyordu. Her an bir fleyi kavramaya haz r olarak yatt. kinciye saatin tik-taklar öteden beri ninni gibi gelirdi. O tik-taklar n olmad bir yerde uyuyamaz, fark nda olmadan uykusunda tiktaklar sayard. Az sonra yatmalar n n üzerinden dört buçuk saat geçmifl olacakt. Fakat o da ne! kinci kimi sesler duymaya bafllad, dikkat kesildi. Yelkovan n hareketi de il düpedüz postal sesiydi duydu u; ritmik h zl sesler. Gün içinde duymas na imkan olmayan bu sesleri flimdi yüre inde hissediyordu. Di erlerini hemen uyarmal yd. Peki ya inanmazlarsa ona, onun birinciye inanmad gibi Kendine k zmaya vakti yoktu. Önce dördüncüyü uyand rd. Dördüncü de sakin, ses ç karmamaya çal flarak di erlerini uyand rd. "Ne oldu, ne var! Bir fley göremiyorum" dedi üçüncü. "Göremezsin tabi, saat daha sabah n befli. Yukar dan sesler geliyor." "Ifl yaksan." "Hay r olmaz. Kufl gibi avlanmak m istiyorsun? Karanl a al flmaya çal fl." Söylenene itaat etti üçüncü. Pencereden etraf kolaçan edip bak fllar n çat ya yöneltti. "Çat dalar, görüyorum." dedi. "Ne görüyorsun?" "Üniformal birileri çat ya yerlefliyor. Maskeliler." "Nas l bir maske, kar maskesi mi?" "Tam seçemiyorum. Biraz farkl bir maske, a z k sm nda bir eklenti var. Yarat k gibiler." "Bir ses duydum, neyin nesi bu?"diye sordu ikinci. "Makineli tüfe i çat ya yerlefltiriyorlar. Onun sesi olsa gerek" diye cevap verdi üçüncü ve az sonra hiç olmad kadar so uk kanl konuflmaya devam etti. "Namlular n bize çevirdiler. Dikkat! Yere yat n! Çabuk!" "Atefl etmeye bafllad lar. Ne korkunç bir ses bu. Kula m u ulduyor. yi ki duymuyorsunuz, dayan lacak gibi de il" dedi ikinci. "Benim gördüklerimi görmedi in için flansl - s n. Döfleklerin pamuklar havaya saç ld. Her yer delik deflik" dedi üçüncü. Fal tafl gibi aç lm fl, nereye bakaca n bilemezken dördüncüyü uyard : "Dur, ne yap yorsun? Vurulacaks n, çek kendini!" Ne zamand r suskun kalan birinci zor duyulur bir sesle konufltu: "Bu koku da ne böyle? Nefes alam yorum. Bo uluyorum sanki! Kim bo uyor beni? Elleri bile olmadan nas l bo- uyor?" "Çünkü seni bo an gaz! Gaz bombalar n n elleri olmaz " "Peki beni kör eden ne? Hiçbir fley göremiyorum. Sadece karanl k Kopkoyu karanl k!" "Bu sesler! Ne kadar çok bomba at yorlar!" "Camlar iyice k rmal y m. Yoksa hepimiz bo- ulaca z" dedi dördüncü ve bir sopay kavray p vurdu vurdu. "Ne yap yorum ben! Yoldu um kendi saç m! Ç ld rm fl gibiyim. Of, içim parçalan yor. Kendime hakim olam yorum. Sinir gaz vermifl olmal lar, sakin olmal y m." "Duman kokusu! Yang n m ç kt?" diye sordu birinci. Üçüncü cevap verdi: " Evet, arka taraf yan - yor!" "Su! Su bulmam z gerek." "Battaniyelerle söndürelim! Çabuk olun!" Zaman ilerlemifl, hükmünü verip her birini tek bir bedende birlefltirmiflti. "Ne kadar da sessiz ortal k?! Neredeyim ben? Herkes nereye gitti? Karanl k! Çok karanl k Hiçbir fley göremiyorum. Kap hangi tarafta kald? fiu tarafta olmal. Kalkmal y m. Ah! Can m yan - yor. S cak, çok s cak. Ölüyorum galiba. Kalkabilsem! Kap ya bir ulaflabilsem. Neden kimsenin sesi ç km yor? Gayret etmeliyim Tamam kalkt m! Of, hiçbir yeri göremiyorum Neye tak ld m acaba? Bu s cak? Gözlerim! Gözlerim yan yor Gözle "Haydi kalk! Gayret et! Buras yan yor, hemen ç kmal y z. Çabuk ol!" "Eriyorum! Yüzüm! Yüzüm nerede? Ellerim! Neden sark yor böyle? Göz kapaklar m yok! Burnum, dudaklar m?! Erimifller! Yan yor, el- 12 TAVIR ARALIK 2009

15 öykü lerim, yüzüm yan yor Ne korkunç bir ac bu. Ama hiç alev yok bedenimde. Nas l yan yorum ben, nas l eriyorum böyle?" "O serptikleri fley yüzünden. Beyaz bir pudra gibiydi, içeri püskürttüler. De di i yeri yakt geçti." " yi ama giysilerim sapasa lam. onlara hiçbir fley olmam fl. Oysa ben eriyiverdim birden." "Bu bilmedi imiz de iflik bir fley. Giysilere zarar vermeden yak yor. " Birincisi burun ikincisi kulakt, üçüncüsü göz, dördüncüsü eldi. Her biri ve hepsi eriyip yand. Olduklar ndan baflka bir fleye dönüfltü. fiimdi hiçbiri yerinde de ildi. Onlar sustu; kaskat, kapkara, duymayan, dokunmayan, konuflmayan, görmeyen bir kömür oldu. Onlar sustu, kömür konufltu. Uflak E tipi Kapal Hapishanesi Kapal Tutsaklar DAMLA Patronu yolu tarif ediyordu: Haliç Köprüsü nü geçtikten sonra ilk sapaktan içeri gireceksin. Yol ikiye ayr l r: Koca bir tabela var, Hal Yolu, Bayrampafla yazar. Sen Bayrampafla istikametine gideceksin. Göz Hastanesi ni de geçtikten sonra karfl na hapishane ç kar. Biliyor musun hapishaneyi? Bilmem mi? dedi içinden, oras bizim kale. Bir dönem abisi de yatm flt Bayrampafla da. O zamanlar daha küçük bir çocuktu. Babas yla beraber ziyarete giderlerdi. Nizamiye kap s n n tam karfl s nda ziyaretçilerin u rak yeri bir kahvehane vard. Eflini, o lunu, k z n, kardeflini ziyarete gelenler o kahvede otururlard. O günleri, babas n n sözlerini hat rlad : Ziyarete gelen flu insanlara bak. Bir tane tak m elbiseli, kravatl görebiliyor musun? der ve ard ndan her zaman yapt gibi bir atasözü ile nasihatini tamamlard : Eee ne demifller, zenginin at da lar aflar, fakirin efle i yolda flaflar. Atasözünü ve söylenenleri küçük bir çocukken alg layabilecek durumda de ildi. Atasözünü bir daha düflündü ve içinden onun için da larda flahan, hapishanede aslan olduk ya dedi. Dalm fl gitmiflti, patron da anlatmaya devam ediyordu: Hapishanenin duvarlar n görürsün zaten. Koca koca kuleleri var. Hapishanenin önündeki yolu dümdüz takip et, karfl nda kuru g da hali görünür dedi ve sordu, Anlad n m? bafl n sallad, tamam dedi. Yaz boyu ifl aram flt Ahmet. Marangozluk ve oto tamircili inde usta say l rd. Bu meslekleri babas ve abisinden ö renmiflti. Uygun bir ifl bulamay nca, bir damacana su bayisinin deposunda floför olarak ifle bafllam flt. fli, araçla Bayrampafla daki ana depodan, bayinin Befliktafl taki deposuna damacana su tafl makt. Arkas 60 damacana su alacak flekilde dizayn edilmifl panelvan minibüse atlad klar gibi düfltüler yola. Patronu yan na plesiyer Sad k da vermiflti. Sad k, su bayisinin eski personeliydi. flin zorluklar n biliyordu. Yafl n doldurunca o da ehliyet al p, bayide floförlü e bafllayacakt. fioförlerin deyimiyle arabaya ç kacakt. fle tam zaman nda bafllad n Ahmet Abi. Yaz n olsa bu ifl hiç çekilmez. dedi Sad k, sohbet açmak için. Mevsim k flt, aylardan da Aral k. Haliç Köprüsü nü geçtiler. lk sapaktan sapt - lar. Göz Hastanesi ni de geçtikten sonra hapishanenin önündeki yoldan dümdüz ilerlediler. Karfl lar nda Bayrampafla Kuru G da ARALIK 2009 TAVIR 13

16 öykü vermezdi. Hepimiz halk denizinde birer damlay z. Giyimimizle, davran fllar m zla p - r l p r l olmal y z derdi. Tahliye olanlardan kalan eflyalar en iyi flekilde de erlendirir, giyilemeyecek durumda olanlar ay r r, havaland rman n ortas na y ar ve atefle verirdi. Çantadaki son eski eflyay da öbe in üzerine att. Cebinden bir çakmak ç kar p, öbe in solundan tutuflturdu. Yan ndaki R za ya bir mendil verdi. R za mendili al p bir halay bafllatt. Herkes yan ndakinin omzunu tuttu. Ad mlar, hareketler yavafl yavafl uyum sa l - yordu ama yürekler hep uyumluydu. Hem de yaflam n her an nda vard bu uyum. nand klar davay birlikte büyütmenin, birlikte üretmenin ad yd yaflamlar. Bu yaflam yaflam yapan bir umutlar vard. Halk n tüm yaflam o cümlenin kendisi olsun diye mücadele ettiklerinden tutsakt lar ama umutluydular. O bir cümleyi unutmas zordu: Yarin yana ndan gayr her yerde, her fleyde hep beraber Kuru G da Hali ne gelmiflti. Hamallar, yazmanlar, seyyar sat c lar oradan oraya ak yordu. çinden fiu insanlar Ümraniye de ko ufl duvar nda yaz l o sözü er geç kavrayacak dedi ve depoya girdi. Hali ni gördüler. Kolaym fl be Sad k. Gerçi hapishanenin önünden geçerken biraz dald m, hüzünlendim dedi. Neden? diye merakla sordu Sad k. Ben de siyasi bir davadan k sa bir süre Ümraniye Hapishanesi nde yatt m. Bayrampafla Hapishanesi nde de yoldafllar var. Önünden geçerken korna çalsak Aflur Abi duyar m? diyecekti, diyemedi, sustu. Sadece Mahalleden tan d klar var da diyebildi. Günler birbiri ard na h zla geçiyordu. Ahmet ifli ve yollar iyice ö renmifl, yaflam n hay-huyu içinde damacanalar tafl yordu. Hemen her gün Bayrampafla Hapishanesi nin önünden geçerken kornaya bas yor ve gözünde Ümraniye Hapishanesi nde kald günlerden bir an canlan yordu. Her zamanki akflamlardan biriydi. Akflam yeme i yenmifl, çaylar yudumlan yor, sohbetler ediliyordu. Coflkusu, enerjisi hiç tükenmeyen Berkan yemekhane kap s nda göründü ve sevinçle ba- rd : Arkadafllar havaland rmaya! Berkan n neflesi, coflkusu herkesi sarm fl ve havaland rmaya ç k lm flt. Veli Day, havaland rman n ortas nda y l eski elbiselerin üzerine elindeki çantadan eski elbise at yordu. Komüncüydü Veli Day. Yoldafllar n n yamal ya da y rt k, eski elbise giymesine izin O gün yine ayn yoldan sürdü arabay. Göz Hastanesi ni geçince yine hapishane ç kt karfl s na. Duvarlar yla, nöbetçi kuleleriyle, tel örgüleriyle karfl s nda duran hapishane dünkü hapishane de ildi. Çat larda askerler vard. Balyozlarla, hiltilerle çat y deliyorlard. Bir de askeri helikopter dolafl yordu. Korku ve merak içinde ilerledi. Ko ufl duvar na kepçelerinin t rnaklar n pençe gibi geçiren ifl makinalar n gördü. Hapishaneden gökyüzüne kara kara dumanlar yükseliyordu. Hapishane duvar n n tam karfl s nda durdu. Araban n motoru dizel oldu undan çok ses ç kar yordu. Konta kapatt, motoru durdurdu, dinledi: Devrimcii Tutsaklaar Teeslim Al naaamaz! Arkas ndaki araçlar da kornalara bas yordu. Yan nda oldu unu çoktan unuttu u Sad k, endifleyle Ne yap yorsun abi? Caddenin ortas nda durduk sürsene dedi. Arac çal flt - r p gaza bast. Bayrampafla ya operasyon yap yorlard. Merak ve telafl içinde sürdü arabay. Haldeki depoya vard klar nda yaz haneye girdi. Sekreterden TV yi açmas n istedi. 14 TAVIR ARALIK 2009

17 öykü TV kanallar yirmi hapishanede 19 Aral k sabah Hayata Dönüfl ad yla bafllat lan operasyonu görüntüler eflli inde veriyorlard. Minibüse damacana sular yüklenene kadar TV den olan biteni anlamaya çal flt. Sad k d flar dan, Araba haz r abi deyince yola koyuldular. Hapishanenin önünden geçerken her yerin asker-polisle, gazetecilerle ve canl yay n araçlar yla dolu oldu unu gördüler. Ahmet öfke, merak, üzüntü hepsini bir arada yafl yordu. Sad k onu teselli etmek istercesine, çerde tan d n çok mu abi? dedi. Üzgün, bafl n sallad. Akl haberlerde bitirdi mesaiyi. Eve gelince hemen TV nin bafl na geçip haberleri izlemeye bafllad. TV ekranlar nda operasyon görüntüleri akarken, gözlerinin önünde Ümraniye Hapishanesi den an lar bir bir canlan yordu. Dal p gitmiflti ki ablas - n n seslenmesiyle kendine geldi. Gel üç-befl bir fleyler yiyelim. dedi ablas. Yafll anas ve ablas yla sofraya oturdu. Ablas na bak nca istemeyerek güldü. Protez yap laca için baz diflleri çekildi inden ablas n n a z burufl burufltu. Ayn annem gibi olmuflsun deyince gülüfltüler. Ablas Birazdan Y lmaz Abi yi arayaca m, ifl ç k fl u rad m, muayenehanesi kapal yd. dedi. Y lmaz Abi difl teknisyeniydi. Yemek bittikten sonra ablas Y lmaz Abiyi arad : Akflam u rad m ama kapal yd n z. Benim difller ne oldu? diye sordu ama yüz ifadesi bir anda allak bullak oldu. Ahmet le göz göze geldi. Y lmaz Abi ye Bafl n z, bafl n z sa olsun deyip telefonu kapatt. Ahmet, Kim ölmüfl? diye sordu. Ablas Nas l olur? der gibi bakarak, Senin arkadafl n vard ya lker lker i Çanakkale Hapishanesi nde öldürmüfller. Enifltesi Y lmaz Abi, muayenehaneyi bu yüzden erken kapatm fl Tüm aile lker lerin evdelermifl. dedi hala telefonda duyduklar - na inanamayarak. Ahmet, oldu u yerde donup kalm flt. Yafl dolu gözlerle karfl duvara bak yordu ama a lam yordu. Sanki lker hemen karfl s ndayd. lker, tutuklan p Çanakkale Hapishane sine götürülene kadar yedikleri, içtikleri hiç ayr gitmemiflti. Yafll anas a lamakl sesiyle hat rlayamad lker i sordu: Ben tan m - yom mu, gördüm mü? Ablas, Hat rlars n anne, Y lmaz Abi nin han m n n ye eni oluyor. Hani küçükken Ahmet le bizim bahçede güvercin besliyorlard. Meyve kasalar ndan kümes yapm fllard. Zay f, uzun boylu bir çocuktu. diye anlatt ama yafll kad n yine hat rlayamad. Ahmet bir iç geçirip yerinden kalkt, TV nin oldu u vitrindeki bir gözden foto raf albümünü ç kard. lker le bir dü ünde çektirdikleri foto raf buldu, annesine gösterdi. Yafll kad n foto rafa bak nca gözyafllar n tutamad : Bu yi ide k yd lar he mi diye beddualar etmeye bafllad. Ahmet evden ç k p, lker in anne babas n n evine do ru yürürken, lker de sanki yan nda yürüyordu. çinden ba rmak, hayk rmak geliyordu. Evin oldu u soka a yaklafl nca slogan sesleri duydu, h zland. Soka n girifli resmi ve sivil polisler taraf ndan tutulmufltu. Soka n içinde genç-yafll insanlar, mahalleliler vard. Polislerin aras ndan s yr l p kalabal a kar flt. Yüre i denize düflen bir damla gibiydi. Hayk r yordu herkesle beraber: DEVR M fieh TLER ÖLÜMSÜÜÜZDÜR! K r klar F Tipi Özgür Tutsaklar, Kas m 2009 NEDEN? Ben bu öykünün bafl nda yaflananlar bir daha yaflanmas n, bu Ülke topraklar iflgal edilmesin, halk zulüm görmesin diye can n Halka feda eden Karanfillere 19 Aral k Direniflçilerine bir öykü yazmak istedim. Y l 2000: 11yafl mday m, bedenim ufak aç oldu umu, üflüdü ümü hissediyorum. Dahas benden küçük 2 kardeflim var onlar nda bu durumlar na tan k oluyorum. Ama ne yapabilirim ki annemin, ablamlar n da durumu farks z... Okula gitmem gerekiyor ama dergi almak için para laz m, anneme gidiyorum; anne bana para verebilir misin? Dergi almam gerekiyor kalemim de yok uzun zamand r kulland m kalem art k elimde tutamayaca- m kadar ufald açmaktan. Annem ç kart p 50 bin lira veriyor. htiyaçlar m karfl layacak kadar olmasa da mutlu oluyorum, çünkü annemin bu paray bile veremedi i zamanlar biliyorum. Okul yolunda bafll yorum düflünmeye bu para ile ne yapmal y m diye. Dergi alamam onu ç kart yorum akl mdan çünkü Okul dergisi nin fiyat 175 bin Lira. neyse her zamanki gibi komflunun k z ndan al r dersimi yapar m yine diyorum... 1 k rm - z 1 de kurflun kelam al yorum, paramda bitiyor zaten. Okulda yine 6 saat boyunca aç kalaca m, do rusu art k pek etkilenmiyorum çünkü açl a al flt m... Ama kendi kendime sormadan da duram yorum neden öyle? Neden yaz n da k fl n da hep bu siyah ucu y rt k ayakkab mla gelip gidiyorum okula..oysa benim de babam çal fl yor gecesini gündüzüne katarak... Ve okulda derslerden çok bu düflünceler meflgul ediyor beynimi... Ama bu böyle gitmez, gitmemeli geçer bir gün diyorum nas l geçece ini bilmiyorum ama geçmeli... Günlerden Pazar günü babam n açt bir küçük bakkal var erkenden uyan p bakkal açmam gerek, babam hale sebze almaya gitmifl. Bakkal aç p silip süpürüyorum ortal, sonra da oturup kitap okuyorum. Kimsenin de gelip gitti i yok Büyük, kocaman marketler aç lm fl herkes oraya gidiyor art k. Babam geldi getirdi i sebzeleri beraber yerlefltiriyoruz. Biz sebzeleri yerlefltirirken gözüm yan binan n apartman kap c s n n k z P nar a tak l yor. P nar da binan n çöplerini döküyor... Hemen yan taraf mdada çocuklar oyun oynuyorlar aç kap y bezirgan bafl diye... Öyle çok istiyorum ki gidip oynamay ama babama yard m ediyorum. Hem iflimiz var diye babam da yollamaz beni... Ve yine kendi kendime diyorum ki asl nda babam benim de oynamam neden istemesin ki ama iflte iflimiz var. P nar da oynam yor, çöp döküyor ama babalar m z de il, suçlu olan baflka fleyler var, oynamam za izin vermeyen... flte öyle yaflaya yaflaya düflüne düflüne geçiyor günlerim... E tabiî ki bunlar n yan nda çok güzel günlerim de geçiyor... Mutlu oldu um, kab ma s amad m günlerim. Öyle ö renmifl olmal y m ki en ufak fleylere çok çok mutlu oluyorum. Annemin s cak bir gülüflü kadar ne mutlu edebilir ki beni? Birgün odada bulmaca çözüyorum bir ses geldi 6 kad n diri diri yakt lar... Tabii ses televizyondan geliyordu odadaki televizyon aç kt, o sesi duyunca merak ettim b rakt m ARALIK 2009 TAVIR 15

18 öykü elimdekini... Kad n n yüzü bembeyazd çok korkmufltum o an, onlar tan m yorum ama içimin ac d n hisettim bir an. Hapishaneler, çat lar nda dumanlar gö e do ru yükselen hapishaneler... Ama hiç kimse bir fley yapm yor, yard m etmiyor. Belki yard m etmek isteyenler var ama durduruyorlar onlar ve yard m etmekten öte silahlar, bombalar s k yorlar, dehflete kap l yorum gördüklerim karfl s nda... Neden itfaiye gitmiyor, neden kimse yard m etmiyor diyorum be oldu unu bile anlamadan Birileri ç k p HAYATA DÖNÜfi diyor, ben de zannediyorum ki onlar hayata döndürece- iz, kurtaraca z demek istiyorlar... Yine bütün sorular cevaps z kal yor... O kad n n sesi ve yüzü hala akl mda, o hapishanedeki insanlar ç km yor akl mdan. Öylece kaz n yor haf zama. Kurcalamak istiyorum ama kimden neyi ö renece im ki, herkes en fazla benim gördüklerimi görmüfltü... Ve zaten bize göstermek istediklerinden baflkas n da göstermemifllerdi televizyonda Ve Y l yafl mday m Nereden bilebilirdim ki onlar n HAYATA DÖ- NÜfi dedikleri fleyin asl nda onlar VAR- KEN YOK ETMEK oldu unu yafl mdaki cevaps z sorular n cevab n al yorum flimdi tek tek... Zaten devlet yakmak, yok etmek istiyordu onca insan neden yard m etsin ki? Neden itfaiye o at lan bombalar, s k lan kurflunlar devletin de il miydi..? Devlet yakmak yok etmek istemiflti çünkü o hapishanedekiler 11 yafl ndaki Zehra n n yaflad n hiçbir çocu un ve hiçbir insan n yaflamas n isetmiyorlard... Adalet ve eflitlik istiyorlard... Topraklar m z n sat lmas na karfl ç k yorlard ve bir set gibi duruyorlard karfl s nda düflman n.. Zamanla 6 KADINI D R D R YAKTILAR diyen kad n tan yorum flimdi... Sonra o dumanlar gö e yükselen hapishanelerdeki direniflçilerle tan fl yorum tek tek... Tan d kça ne güzel insanlar ne onurlu insanlar diyorum yafl mda hissetmifltim bir fleylerin oldu unu ve iflte o diri diri katletmek istedikleri benim ad ma,bizim ad m za,halk ad na mücadele ettiler... Onlar n 11 yafl ndaki Zehra n n, Ayfle nin, Hasan n ve P nar n bile hissedip fark edip ama anlam veremedikleri fley u runa direndiler... Ezenden de il ezilenden yana oldular ve direndiler kanl bedenleri ile direndiler.. Düflmanda bomba vard onlarda YÜREK Düflmanda silah vard onlarda NANÇ Düflman teslim almak istiyordu baflka çareniz yok gelin teslim olun diyordu onlar; ASIL S Z HALKIN SAVAfiÇILARINA TESL M OLUN diyordu.bunu diyorlard çünkü halk n öncüleriydiler ve gün geçtikçe bir baflkas yla tan fl yorum.. -Atefl olup üzerlerine yürüyen abi ile tan fl - yorum - 6 kad n diri diri yakt lar diyen ablayla... -Zay flam fl bedenlerine ra men düflmanla çat flmak isteyen ölüm orucu direniflçileri ile tan fl yorum -Döktü ünüz kanla bo ulacak hesap vereceksiniz diyenleri ve daha nicelerini tan yorum Onlar yaflatmak istediler ve yaflatmak için öldüler ve iflte bu yüzdendir ki aradan 9 y l geçmesine ra men onlarla henüz tan fl yorum ve eminim ki 9 y l sonra hala yenileri ile tan fl yor olaca m ve 9 y l sonra benim gibi hala daha yeni tan flacak olanlar da yine olacak... Çünkü onlar halktan biriydiler bu topraklar n evlatlar yd lar ve bu topra n ba r nda daha nice yi itler boy verecek... Fatma Do an 16 TAVIR ARALIK 2009

19 mektup hoflgeldin güler... hoflgeldin güler... Sevgili Güler, Amerikan kelepçesi içindeki, tarihin özeti gibi zafere duran ellerinden, o ellerinden öperim Halk gördün mü Güler? Halk olman n o en mutlu haliyle, çekip ald seni o köhne duvarlar n ard ndan. Cüret ve emekten ibaret devrimci iradesiyle hiç durmadan, pes etmeden, s zlanmadan parçalay p aflt en sonunda bütün engelleri. Halk kazand, k z n ba r na bast. Seni hayata tafl - man n Mahir'i olan bu halk, kim ne derse desin, kendisini de gelece e tafl yacakt r. Kanserden daha habis olan zulmetin ortas nda bir meflale gibi duran ellerinden, o ellerinden öperim 122'leri gördün mü Güler? Onlar, seni o sessiz ölüm hücresinden çekip almaya çal flanlar n kollar ndaki takat, dizlerindeki derman, bilinçlerindeki umudun ta kendisiydiler. Seni oradan ç kartan ellerin bu denli güçlü, sevecen ve kararl oluflu bundand r. Giderken söyledikleri gibi, emekçi ellerde, direngen bileklerde, bafl e mez yüreklerde yafl yor iflte 122'ler. Ve iflte bu varoluflla, oradan ç kar p ald seni Melek'ler Merhamet dilencili i dayatarak adaletsizliklerine bafl e memizi arzulayan cellatlar n surat na onurun tokad n çarpan ellerinden, o ellerinden öperim Büyük ailemizi gördün mü Güler? stanbul'dan Balcal 'ya, Elaz 'dan Brüksel'e senin günefle hasret gülüflünü her soka a, sesini de sa r sultanlara tafl d bizim çocuklar. Aksakall s da vard içinde, mutfa ndan ç k p geleni de Çoluk çocuk, kad n erkek, genç yafll ve hepsi birer mavzer k vam nda delikanl yd "Güler'e Özgürlük" derken. Öyle ki, destursuz Azrail olmaya kalkan riyakârlar alay n n kabusu oldular. Her yerde karfl lar - na ç kt lar. Tek kelimeyle, müthifltiler Ac y bal eyleyen iradenin bin selam n veren ellerinden, o ellerinden öperim Dostlar gördün mü Güler? Can m z Güler için diyerek yollara düflen ve her bir ad mda Yaflas n Güler Zere diyerek karanl n madrabaz fleytanlar n n kahrolmas na sebep olan dostlar gördün mü Güler? Omuz omuza oldukça büyüyen bir isyan selinin damlas yd onlar. Ki hayat denilen bu kavgada geldikçe omuzlar m z yan yana, bile i bükülmez bir kudret yarataca - m z da meydanda. Tabiat çukurluk olan dipsiz muktedirli in ölüm kuflatmas nda hayat n k z l bayra n dalgaland ran ellerinden, o ellerinden öperim. Çirkefin krallar n gördün mü Güler? Kokmufl ve ziyankâr kraliyetlerinin soy özelli i olan nekrofil bir sarhoflluk içinde kanl yalanlar kusuyorlard her a zlar n açt klar nda. nsana benziyordu suretleri ve lakin derin çürümelerinin kokusu ele veriyordu insanl kla, ilgileri olmad n. Ve suçüstü yakalanm fl bir seri katilin yüzsüzlü üyle gizlemeye çal flt lar yüzlerini. Engelleri afla afla denizlere varan nehirlerin kesintisiz coflkunlu undaki yaflam n flerefine kald rd n ellerinden, o ellerinden öperim. Seyhan gördün mü Güler? Ve flimdi sen, seni seven herkese bir zafer göstermelisin: Kanseri de yenmelisin! Yeneceksin Yenece iz O günü de görece- iz Güler: Bir umudum sende / Anl yor musun? umudundan, o y ld zl umudundan öpüyor, yüre imizle kucakl yoruz seni. ARALIK 2009 TAVIR 17

20 deneme bir kapanmaz yara: marafl türkan do an fl na. Anadolu nun bozk r na k r çiçekleri gibi da lm fl halklar; sonras nda yerleflip yurt, yuva kurmufllar Nurhaklar n eteklerindeki köylerde. Kardeflçe bölüflmüfller ekmeklerini Bir zaman sonra da lar n yeniden sarm fl çakal sürüleri. Engerek y lan, gözlüklü sar y lan, ç ng rakl zehirli y lan eksik olmam fl. Bu sefer a ac n kurdu kendi özünden olmufl. Marafl n göbe inde 31 y l önce kanl bir Kerbela yafland nda, düflürmüfl omzundan kahramanl n h rkas n. Art k katliam yla an lan bir flehir olmufl Marafl. Güneydo u Toroslar n uzant s nda k vr ml da yollar K vr ml da yollar n n karfl s nda ala flafak, duru bir yüz gibi aç l rken düflüyor yolumuz Ah r Da na. Ard ndan geçit verir Düldül Da... Ve yollar götürüyor bizi dolambaçl da s ralar ndan Binbo a Da na. Yüre imizle sar l yoruz alça al k z l tafll, bafl dumanl karl, ete i keklik sesleniflli flen olas yüce da lara, burcu burcu kokular saçan bereketli Nurhak Da lar na... Seher zaman n n k m ldan p kalkt vakit, bu tozlu yollar götürüyor bizi çevresini da lar sarm fl, tarihe ad n hem kahramanl yla, hem de kanl yazd rm fl Marafl iline do ru... Marafl, Güneydo u Anadolu Bölgesi nin Akdeniz Bölgesi ile birleflti i noktada, tarih öncesi ça larda kurulmufl bir flehirdir. Akdeniz in do- usunda, 31 y ld r omurgas nda keskin bir a r s yla var olan yaral bir flehir... Yüzy llar boyunca göçer afliretlerin konaklama ve yaylak yerlerinden biri olmufl bu topraklar. Güngörmüfl Marafl ili, çok kah r çekmifltir ve yasl d r ezelden beri. Marafll lar, emperyalizmin 1. Paylafl m Savafl nda Frans zlara karfl bu topraklar, Marafl bize mezar olmadan düflmana gülizar olmaz. diyerek sahiplenmifl. Kad n-erkek omuz vermifl Kurtulufl Sava- Mahallelerinin dar sokaklar ndan oluk oluk kanlar akm fl meydanlar na. Faflizm, kan kokan elleriyle emekçilerin, devrimcilerin, Alevilerin yaflad mahallelere do ru salyas n ak tm fl. Resmi ve gayr resmi kalemlerin senaryosuydu bu. Kontra kalemlerin elinden ç km fl senaryo, yine resmi ve gayr resmi ellerce gerçe- e dönüfltürüldü. Yaflanan n ad na katliam diyordu sözlükler. Belki de bu sözcük bile boynu bükük kal rd, yaflananlar n karfl s nda... Erkan- harb in önderli inde faflistler elinden ölüm kofltu sa a sola. Siluetinin Kerbela ya benzedi i Marafl, kanl sokaklar n, evlerini b - rakt gerilerde. Yabani güller dile gelse söylese. K y s sö ütlü coflkun rmaklar tarif etse, da dan yuvarlanan kayalar anlatsa. der Marafl Halk ; Anlatsa kan deryas nda yüzen canlar m z, ac lar - m z... Ölümler ortas nda yaln z, çaresiz kal fllar m z TAVIR ARALIK 2009

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Uçun kufllar uçun zmir e do ru

Uçun kufllar uçun zmir e do ru Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Uçun kufllar uçun zmir e do ru Dokuz karga a ac n dallar na konmufl dinleniyorlard. Üç tanesi gözlerini kapam fl, uyuyordu. kisi gagalar n birbirine uzatm fl flakalafl

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Tavla ve Bilimsel Düflünce

Tavla ve Bilimsel Düflünce Tavla ve Bilimsel Düflünce Y llar önce çok satan bir gazetemiz Türkiye Tavla fiampiyonas düzenlemiflti. Bizde tavlac çok. fl yerlerinde bile tavla oynan r ülkemizde. Bile ine güvenen kat ld flampiyonaya.

Detaylı

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Walt Whitman - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır.

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

Lütfen cümleleri -me ekiyle dolayl anlat ma çeviriniz.

Lütfen cümleleri -me ekiyle dolayl anlat ma çeviriniz. Lütfen cümleleri -me ekiyle dolayl anlat ma çeviriniz. 1- Ahmet, bana Mehmet sana yard m etsin. dedi. 2- Ben, banka memuruna Paralar bozuk olsun. dedim. 3- E im Yemek fazla ya l olmas n. dedi. 4- Ö retmen,

Detaylı

Benzersiz ördekler. sanat

Benzersiz ördekler. sanat sanat Benzersiz ördekler F. Esin ÖZALP esin.ozalp@trt.net.tr Picasso'ya sormufllar: Sanat nedir? Cevaplam fl: Sanat, ne de ildir ki! fiimdi sizlere tan taca m z ressam n sanat anlay fl, iflte tam olarak

Detaylı

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum.

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Dinleme Dinleme Dün akflam haberlerde ülkemizdeki hava kirlili i ile ilgili yeni önlemler al naca söylendi. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Her gün zaman

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9 1 / 9 2 / 9 "Ağır ağır hiçliğe giden bir salyangozum." Yazar: Volkan Durmaz Yunan Yönetmen Theo Angelopoulos un 1988 yapımı filmi Landscape in the Mist-Puslu Manzaralar [1], belirsizlik içerisinde beliren

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM

TEKNOLOJİ VE TASARIM TEKNOLOJİ VE TASARIM YAPIM KUŞAĞI SINIFLAR ODAK NOKTALARI 7. SINIF Üretiyoruz 8. SINIF Üretelim Tanıtalım Öğrencinin: Adı Soyadı: Aslı KARTAL Sınıf, No: 7/C, 2729 Yahya KARAKURT Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN SOSYAL ŞİDDET Süheyla Nur ERÇİN Özet: Şiddet kavramı, çeşitli düşüncelerden etkilenerek her geçen gün şekillenip gelişiyor. Eskiden şiddet, sadece fiziksel olarak algılanırken günümüzde sözlü şiddet, psikolojik

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan.

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan. 23 nisan şiirleri, 23 nisan ile ilgili şiirler, çocuk bayramı şiirleri, ulusal egemenlik şiirleri, 23 nisan, şiirler, 23 nisan şiirleri, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, en güzel 23 nisan şiirleri, 23

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış...

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Doğuda görev yapmamış, oradaki güzel çocukları görmemiş onlara sarılmamış

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor.

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Etkili letiflim Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Resim ve bafll n iki görevi vard r: Okuyucuyu durdurmak ve mesaj n gerisini okutmak. Reklam n z n amac ürünü satmak de il vermek

Detaylı

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz?

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 3. SINIF Nu. : Hayal Gücü TEST 9 Uygulamal Etkinlik 1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. Genellikle

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS Doç. Dr. Haydar Karabey MSGSÜ Mimarl k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS 1972 de (yani k rk y l önce ) Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl k

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

2010, GÜÇLÜ BİR YENİ YIL!

2010, GÜÇLÜ BİR YENİ YIL! 2010, GÜÇLÜ BİR YENİ YIL! http://www.kosulsuz-sevgi.com/guncel-mesajlar/2010-guclu-bir-yeni-yil/ Patricia Diane Cota-Robles 1 Ocak 2010 Yeni Bin Yılın ilk on yılını tamamladığımıza inanmak zor. Zamanın

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR 1 Aralık 2008 de hilal şeklini almış ay ile Venüs yıldızı birbirlerine o kadar yaklaştılar ki, tam bir Türk Bayrağı görüntüsü oluştu. Ay ve Venüs ün bu hali bana hemen Üsküp

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s

Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s 331 13. Gerçel Say lar Kümesi Nihayet gerçel say lar tan mlayaca z. Bir sonraki bölümde gerçel say lar üzerine dört ifllemi ve s ralamay tan mlay p bunlar n özelliklerini

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

YARIŞÇI Senaryo - Kemal ÇİPE

YARIŞÇI Senaryo - Kemal ÇİPE YARIŞÇI Senaryo - Kemal ÇİPE Hızla gelen bir ambulans görürüz. Sirenleri durmadan çalmaktadır. Hastanenin kapısından içeri girer. Hastane bahçesi / Dış Gün / 01-01 Hızla gelen bir ambulans. Sirenleri çalmaktadır.

Detaylı

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu Bir Tavla Sorusu Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu tavla maç n kazan r. Kimi tavlac lar maç n 5-4 bitmesine raz olmazlar, aradaki fark n en az 2 olmas n isterler, 6-4, 7-5, 8-6 gibi...

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Sonlu bir kümenin eleman say s n n ne demek oldu unu

Sonlu bir kümenin eleman say s n n ne demek oldu unu 30. Cennete Hoflgeldiniz! Sonlu bir kümenin eleman say s n n ne demek oldu unu herkes bilir. Örne in, {0, 2, 6, 7, 13} kümesinin 5 eleman vard r. Bu say m z n kapak konusunda, sonsuz bir kümenin eleman

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı Okyanus, Yaşam İçin Gereklidir Ve Doğal Dengesinin Korunması İçin İnsanların Çaba Göstermesi Gereklidir Neler Biliyoruz? İpek A.: Okyanusun mavi ve yeşil su olduğunu biliyorum. Deniz Can K: Yunuslar karaya

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı