ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz."

Transkript

1

2 ASYA A LIYOR Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz.

3 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 21 fiubat Moskova ziyareti 22 Baflbakan Erdo an dan çiftçiye müjde üstüne müjde Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, 600 ifladam eflli inde Moskova y ziyaret etti. Baflbakan Erdo an, tar m sektörüne yönelik önemli düzenlemeler içeren Yeni Tar msal Destekleme Paketi ni aç klad. 06 Önce insan 14 Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n Ulusa Seslenifl konuflmas ndan notlar... Türkiye den Ortado u bar fl sürecine aktif destek D fliflleri Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdullah Gül, Filistin, srail ve Ürdün'ü kapsayan Ortado u turuna ç kt. 28 Sa l k hizmetleri tek elden yürütülecek TBMM Sa l k, Aile, Çal flma ve Sosyal fller Komisyonu Baflkan Cevdet Erdöl yapt m z röportajda sa l k alan ndaki son yasal düzenlemeleri de erlendiriyor. 34 Tüketicinin yan nday z Sanayi ve Ticaret Bakan Ali Coflkun yapt m z röportajda Tüketiciyi Bilinçlendirme Kampanyas ile ilgili bilgiler veriyor Baflbakan Erdo an 10 bin çitfçi ile bulufltu Tar m Gönüllüleri Birinci Y l De erlendirme Toplant s, Türkiye'nin dört bir yan ndan gelen 10 bin çiftçi ve tar m gönüllülerinin kat l m ile Ankara da yap ld. Çiftçilerin kredi faizleri bir kez daha indirildi Çiftçilere yönelik kredi faizleri, yüzde 10,4-19,5 aral na çekildi. 42 Vergide indirim dönemi Acil Eylem Plan ve Hükümet Program nda halka vergide indirim sözü veren AK Parti iktidar ekonomide kal c istikrar n sa lanmas n n ard ndan vergi oranlar nda indirim sürecini bafllatt. 44 Yerel yönetimde e itim hamlesi AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Halil Ürün, yapt m z röportajda, yerel yönetimlerin sorunlar na çözüm yollar üretebilmek için düzenlenen bölge toplant lar n de erlendiriyor.

4 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI Y l:2 Say : 21 fiubat 2005 AK PART Ad na Sahibi : Doç. Dr. Murat Mercan (Medya Tan t mdan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Yay n Yönetimi : Hüseyin Besli Suat K l ç Yay n Kurulu : Akif Gülle Ayflenur Kurto lu Bülent Gedikli Hüseyin Besli M. Faruk Bayrak Murat Mercan Selma Kavaf Suat K l ç Zelkif Kazdal Zeynep Karahan Uslu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü : Ülkü Tafl Adres : AK Parti Genel Merkezi Balgat - Ankara Tel: Bas n ve Halkla liflkiler : Arzu Aygan Sanat Yönetmeni: Ali Üstünda Grafik Tasar m: Selim Akyüz Digital llüstrasyon: Ünal Üstünda Bask ve Cilt : Melisa Matbaac l k Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir. SUAT KILIÇ TANITIM VE MEDYA BAfiKAN YARDIMCISI SAMSUN M LLETVEK L ED TÖRDEN Harman yeri bayram yeri AK Parti iktidar 2002 y l n n sonunda haciz ve hapis k skac nda buldu u çiftçilerimizi yeniden üretime geçirmek için att dev ad mlara yenilerini ekliyor. Yüksek faiz yükü alt nda traktörünü ve tarlas n satmak zorunda kalan çiftçilerimiz toparlan p aya a kalk yor. Tar m kesiminin birikmifl 1.9 katrilyon liral k kredi borcunu faizden ar nd rarak 1 katrilyonunu silen, kalan miktar ise 2003, 2004 ve 2005 y llar na vadelendiren AK Parti iktidar köylünün yüzünü güldürecek yeni projeleri uygulamaya koyuyor ve 2004 y llar nda tar m kesimine 5.7 katrilyon liral k destekleme yapan, 640 trilyon liral k da mazot deste i sa layan Hükümet yine kollar s vad. Tar msal sulama birliklerinin faiz yüküyle birlikte 660 trilyon liray bulan elektrik borçlar tar msal TEFE ile yeniden yap land r l yor. Ayr ca 36 aya varan ödeme kolayl sa lan yor. Tohumculuk destekleri geniflletiliyor. Prim ödemelerinde ürün çeflidine göre yüzde 130 lara varan art fllar sa lan yor. Tar msal üretimin en yüksek maliyetli girdileri olan mazot ve gübrede köylüyü rahatlatacak yeni bir destekleme paketi daha haz rlan yor. Do rudan Gelir Deste i ödemeleri öne çekiliyor ve ödemelerin fiubat- Nisan döneminde tamamlanmas planlan yor. AK Parti iktidar na güven duyan çiftçilerimiz de traktör sat fllar n iki y lda tam befl kat na ç kar yor. 35 y l aradan sonra tek haneye düflürdü ü rakamla enflasyon canavar n dize getiren Türkiye özgüvenini kazan rken, Baflbakan ve AK Parti Genel Baflkan Erdo an, Önce insan diyor. Asya a l yor... Asr n felaketiyle yüzleflen Güney Asya da ise ac ve gözyafl dinmek bilmiyor. Yard m kampanyalar sürüyor, ama yeterli de il. Bugün yard ma muhtaç durumda olan halklar n, en çok ihtiyaç duydu umuz y llarda k s tl imkanlar na ra men yan bafl m zda olduklar n unutamay z. fiimdi ise bizden gidecek her fleye muhtaç durumdalar. Yüzbinlercesi dev dalgalar n ve y k nt lar n aras nda yaflam n yitirdi. Binlercesi hala kay p. Hayatta kalanlar ise manal gözlerle size bak yor. O bak fllarda geçmiflin izleri ve gelece in iflaretleri var. Onunla göz göze gelmekten kaç nmay n. Vakit çok geç olmadan yard m ça r lar na duyars z kalmay n. Esen kal n...

5 fiubat TAR H Balkan Antant Balkanlarda siyasi iflbirli ini öngören Balkan Antant Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya taraf ndan 9 fiubat 1934 tarihinde imzaland. Almanya'da Nazi Partisi'nin iktidara geçifli, Balkan devletlerini birbirine yaklaflt rm flt r. Balkan Antant ile taraflar s n rlar n karfl l kl olarak garanti ettikleri gibi, birbirlerine dan flmadan herhangi bir Balkan devletiyle bir siyasi antlaflma veya siyasi bir harekette bulunmamay taahhüt ediyorlard. 1939'dan itibaren Balkanlarda ve dünya politikas nda cereyan eden olaylar Balkan Antant 'na da fiilen son verememifltir y l nda son toplant s n yapan Balkan Antant, savafl n Balkanlar da içine almas ndan ötürü bir daha toplanamam flt r. Balkan Antant 'n n bar fl n korunmas üzerindeki önemli rolü; Balkanlar bar fl ve güvenli e kavuflturmas, asgari ölçüde de olsa Balkanl Devletler aras nda bir uyuflmazl a ve silahl çat flmaya yer vermemesidir. Fatih Sultan Mehmet in tahta geçifli VII. Osmanl Padiflah Fatih Sultan Mehmet 1451 y l nda tahta geçti. 32 y l padiflahl k yapan Fatih Sultan Mehmet, 1453 y l nda stanbul'u fethetti ve 200 den fazla flehri Osmanl topraklar na katt. Vefat s ras nda devletin s n rlar kilometrekareye ulaflt. Fatih'in Osmanl padiflahlar aras nda bilimsel, yönetsel ve kültürel sahada ilk s ray ald bilinmektedir. Türkiye nin NATO ya girifli Eylül 1951 tarihleri aras nda Ottova'da toplanan Kuzey Atlantik Pakt (NATO) Konseyi'ne dahil olan 12 devlet temsilcileri, Türkiye'nin üye olmas n tavsiye eden karar onaylad lar. Türkiye Büyük Millet Meclisi 18 fiubat 1952 de Türkiye nin NATO üyeli ini onaylad Yalta Konferans Medeni Kanun un kabulü Londra Antlaflmas Varflova Pakt n n feshi kinci Dünya Savafl sonras dünyas n n ana çizgileriyle düzenlenmesi amac yla SSCB n n Yalta Kenti'nde liderler düzeyinde bir konferans toplanmas na karar verildi. fiubat 1945 te toplanan Yalta Konferans nda ABD yi Roosevelt, ngiltere yi Churchill ve SSCB yi Stalin temsil etti. Cumhuriyet'in kuruluflu ile yeni bir devlet yap - s oluflturulurken varolan hukuk düzeninin iyilefltirilmesi, ça dafllaflt r lmas amaçlanm flt. Bu çerçevede kad n-erkek eflitli ine dayal bir aile düzeni içeren Türk Medeni Kanunu 17 fiubat 1926 da Türkiye Büyük Millet Meclisi nde kabul edildi. K br s n ba ms z bir cumhuriyet olmas na yönelik Londra Antlaflmas 19 fiubat 1959'da imzaland. Bunun ard ndan haz rlanan K br s Anayasas, Garanti ve ttifak Antlaflmalar da A ustos 1960 da imzalanarak, K br s ba ms z bir cumhuriyet haline geldi. 1955'te kurulan Varflova Pakt, üyeler aras nda birleflik bir askeri komutanl k kurulmas n ve Do u Avrupa ülkelerinin topraklar na Sovyet Ordu birliklerinin yerleflmesini öngörüyordu 'da komünizmin çökmesi ve çok partili parlamenter rejime geçilmesi üzerine Varflova Pakt, 25 fiubat 1991'de da t ld.

6 Dünya Aktüalite Atlas Son 40 y l n en fliddetli depremi Merkez üssü Endonezya n n bat - s ndaki Sumatra adas olan 9 büyüklü ündeki depremin neden oldu u tsunami Güney Asya da yüzbinlerce can ald. Son 40 y l n en fliddetli depreminin neden oldu u dev dalgalar en çok Endonezya, Sri Lanka, Hindistan, Tayland ve Malezya y vurdu. Felakette yaklafl k 280 bin kifli hayat n kaybetti. Binlerce kifli ise halen kay p. Pasifik te deprem sonras oluflan tsunami birçok ülkeyi vurdu... Yüzy l n felaketi 300 bine yak n can ald Endonezya n n bin 500 metre aç nda, okyanus taban n n 40 kilometre derininde gerçekleflen dev sars nt, bin kilometrelik fay harekete geçirdi. Fayla birlikte milyarlarca tonluk su kütlesi de harekete geçti. Saatte 800 kilometre h zla ilerleyen dalgalar, 1 buçuk saat sonra ulaflt klar Sri Lanka aç klar nda aniden 200 kilometrelik h za düfltü. Ancak dalgalar, ani yavafllaman n etkisiyle 6 ile 10 metre yüksekli e ulaflarak 150 kilometre süratle k y ya vurdu. Dalgalar n 4 bin 600 kilometre uzakl ktaki Afrika ya ulaflmas ise 5 saati buldu. Endonezya, Malezya, Sri Lanka, Tayland, Hindistan, Bangladefl, Maldivler, Myanmar, Somali, Kenya ve Tanzanya y etkileyen korkunç tsunami dalgalar inan lmaz bir süratle sahil fleritlerini süpürdü. FELAKET N ARDINDAN

7 Deprem 3 dakika 20 saniye sürdü Endonezya n n Sumatra adas aç klar nda meydana gelen ve daha sonra oluflan tsunamide onbirlerce insan n ölümüne yol açan depremin, 3 dakika 20 saniye kadar sürdü ü aç kland. Fransa da bulunan yer bilimleri enstitüsünde tektonik laboratuvar baflkanl yapan Paul Papponnier, Güney Asya y vuran 9 büyüklü ündeki depremin sanki okyanusun üzerine büyük bir kamç yla vurmufl gibi bir etki yapt n, böyle dalgalar n oluflumu öncesindeki depremin 200 saniye kadar sürdü ünü tahmin ettiklerini söyledi. Deprem, Asya haritas n de ifltirdi Asya da onbinlerce kiflinin ölümüne ve kaybolmas na yol açan deprem, Sumatra daki adalar yerinden oynatarak Asya haritas nda de iflikli- e neden oldu. Amerikan Jeoloji Enstitüsü uzman Ken Hudnut, sismik modeller temel al nd nda Sumatra n n güneybat k y lar ndaki en küçük adalar n 20 metre güneybat ya yaklaflm fl olabileceklerini belirterek, "Bu önemli bir kayma, deprem haritay de ifltirdi" dedi. ABD li uzman, Sumatra n n Endonezya topra n n kuzeybat noktas n n da 36 metre güneybat ya kaym fl olabilece ini ifade ederek, ayr ca depreme neden olan iki plakan n çarp flmas yla ortaya ç - kan enerjinin ekseni üzerindeki tüm yeryüzünü sallam fl olabilece ini söyledi. Güney Asya da s tma uyar s : 100 bin kifli ölebilir Güney Asya da, tsunami felaketinden etkilenen ülkelerde, gerekli önlemlerin al nmamas durumunda bir s tma salg n n n bafllayabilece i ve en az 100 bin kiflinin ölebilece i uyar s yap ld. Yard m kurulufllar, önlem al nmamas halinde ba fl kl k sistemleri iyice zay flayan afetzedeler aras nda s tma salg n n n baflgöstermesinin an meselesi oldu una dikkat çekiyor ve böyle bir salg n n bilançosunun a r olaca uyar s nda bulunuyor. Güney Asya ya yard m 10 milyar dolar geçti Güney Asya daki deprem ve tsunami felaketinin ard ndan bölgeye gönderilecek yard m miktar da art yor. Resmen aç klanan yard m miktar ve devlet d fl kaynaklardan toplanan ba fllar n 10 milyar 50 milyon dolar buldu u aç kland. UNICEF: Güney Asya da bir nesil yok oldu Her felakette oldu u gibi Güney Asya ülkelerini vuran tsunamiden de en fazla etkilenenler çocuklar oldu. Hayat n kaybedenlerin neredeyse üçte birinin çocuk oldu u aç kland, bölgede binlerce çocuk da öksüz ve yetim kald. Annan: Güney Asya n n imar 10 y l sürebilir Güney Asya y vuran deprem ve tsunami felaketinin bölgede yol açt sosyal ve ekonomik tahribat n boyutu henüz tam olarak hesaplanamamakla birlikte Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan Güney Asya da deprem ve tsunami felaketinden etkilenen bölgelerin yeniden imar n n, en az 10 y l sürebilece ini söyledi. Yetkililer, tak madalarda avc l k, bal kç l k ve toplay c l kla geçinen kabilelerin geleceklerinin belirsiz oldu unu vurgularken, çiftçilerin arazilerinin ve temiz su kaynaklar n n de harap olmas, bölge halk ndan hayatta kalabilecek kadar flansl olanlar düflündürüyor. Uzmanlar ayr ca, afetten etkilenen ülkelerin toparlanmas n n oldukça uzun bir zaman ve titiz bir çal flmay gerektirdi ine dikkat çekiyor.

8 Önce insan... BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN ULUSA SESLEN fi KONUfiMASINDAN NOTLAR... R. Tayyip Erdo an Önceli imiz her zaman insand r. Ekonominin rakamlarla de il, insanlarla, insani hassasiyetlerle, erdemlerle, yeteneklerle güçlenece ine inan yoruz. B aflbakan Recep Tayyip Erdo an, Ulusa Seslenifl konuflmas nda ekonomide yaflanan son geliflmeleri de erlendirdi. "Bugün, k sa bir zaman öncesine kadar bu ülkenin üstüne çöken a r kriz havas ndan geriye eser kalmam flt r" diyen Baflbakan Erdo- an konuflmas n flöyle sürdürdü: " stikrarl bir ekonomi yönetimiyle ülkemizin y llar y l pençesinde k vranm fl oldu u ekonomik araz ve hastal klar birer birer tamir ve tedavi edilmifltir. Enflasyon yaklafl k 35 y l sonra tek haneli rakamlara kadar geriletilmifl, milletimizin y llar boyunca her yeni güne daha da yoksul uyanmas na sebep olan bu zd - rap dindirilmifltir. Türkiye art k AB nin enflasyon standartlar n yakalama hedefi peflinde koflan, paras ndaki bol s f rlardan kurtulmufl, büyüme istikrar kazanm fl ve ekonomik itibar n yeniden yakalam fl bir ülke haline gelmifltir. Temel göstergelerde beklentilerin çok üstünde baflar lar yakalanm fl, rekor üstüne rekor k r larak ekonomik ç ta sürekli olarak yükseltilmifltir. Bu sayede bütçe aç klar kapanmaya bafllam fl ve nihayet ekonomimizin en büyük kamburlar ndan biri olan yüksek faiz oranlar da daha makul seviyelere do ru düflüfl göstermeye bafllam flt r y l Ekim ay nda yüzde 70.6 olan iç borçlanma faiz oran, 17 Ocak 2005 tarihinde yap lan 3 y ll k ihalede, yüzde 17 ye gerilemifltir." 6 Türkiye Bülteni

9 Gelinen bu noktay Türkiye için bir milat kabul ediyoruz Türkiye nin ekonomisinin yavafl yavafl enflasyon belas ndan, faiz yükünden, suistimal kaçaklar ndan paças n kurtararak bütün gücünü, bütün enerjisini ve bütün kaynaklar n ülkenin geliflmesi için harcayabilecek bir konuma geldi ini belirten Baflbakan Erdo an, sözlerini flöyle sürdürdü: "Y llar y l çal fl p çabalay p biriktirdi ini bir bozuk düzenin çarklar na kapt rm fl olan bu millet, art k öz kaynaklar n geri kazanman n ve gelece ini flekillendirmenin hesab n yapar olmufltur. Son ekonomik göstergeler, Türkiye nin geçti imiz y l dünya ülkeleri aras ndaki en dinamik ülke oldu una iflaret etmektedir ki, bu durum önümüzdeki dönem için umut ve beklentilerimizi daha da güçlendirmektedir. Milletimizle güç birli- i yaparak geldi imiz bu noktay, Türkiye için bir milat kabul ediyor, bugünden sonra yapaca m z her hareketin ve yazaca- m z her sayfan n Türkiye nin parlak gelece ine kaydedilece- ini biliyoruz." Önceli imiz her zaman insand r Bir toplumu güçlendirmeden bir ekonomiyi güçlendirmenin mümkün olmad na vurgu yapan Baflbakan Erdo an, bir ülkenin ekonomisinin, o ülkede yaflayan insanlara duyars z kalarak uzun vadeli bir geliflme çizgisi takip edemeyece ini söyledi. Baflbakan Erdo an, flöyle konufltu: ''Biz ekonomik geliflme derken, devletin ya da halk n küçük bir az nl n n zenginleflmesini de il, bir milletin yediden yetmifle, bir uçtan bir uca geliflmesini, zenginleflmesini, ilerlemesini kastediyoruz. Bu topyekün iyileflme ç tas yakalanmad kça, bu milli refah noktas sa lanmad kça, bugünün o gülümseyen rakamlar yar n ilk tökezlemeyle birlikte yine bu ekonominin kabusu olur. Hükümet olarak bu gerçe in tam manas yla bilincinde oldu umuzu, asli hedefimizin sizlerin yüzlerinizi güldürmek, çocuklar m za taze umutlar kazand rmak oldu unu huzurlar n zda bir kere daha ifade etmek istiyorum. Önceli imiz her zaman insand r. Ekonominin rakamlarla de il, insanlarla, insani hassasiyetlerle, erdemlerle, yeteneklerle güçlenece ine inan yoruz. Rakamlar olumlu ya da olumsuz k lan, insanlar n kendi geleceklerini sahiplenmek konusundaki azim ve gayretleridir. Bunun için de o insanlar iyi yetifltirmemiz, gelece in yetenek ve becerileriyle donatmam z, sosyal ihtiyaçlar - n karfl lamam z, sa l klar n korumam z, güvenliklerini sa lamam z ve adaleti herkesin inand temel de er haline getirmemiz gerekiyor." Biz ekonomik geliflme derken, devletin ya da halk n küçük bir az nl n n zenginleflmesini de il, bir milletin yediden yetmifle, bir uçtan bir uca geliflmesini, zenginleflmesini, ilerlemesini kastediyoruz Sigortal -sigortas z ayr m tarih olacak Hükümet olarak bütün vatandafllar n en iyi flartlarda yaflamalar için çok ciddi gayretler gösterdiklerini ve hayati ad mlar att klar n belirten Baflbakan Erdo an, sa l k hizmetlerinin üzerinde önem ve hassasiyetle durulan bir konu oldu unu vurgu- Türkiye Bülteni 7

10 Devlet olarak iflçilerimizin, çal flan kesimlerimizin hastanelerini ellerinden almak, haklar n gasp etmek gibi bir niyetimizin olamayaca n her sa duyu sahibi insan m z biliyor. Biz iflçilerimizin, çal flan kesimlerimizin en iyi sa l k hizmetini, eziyet çekmeden almas n istiyoruz. lad. '' nsan sa l n bizim ellerimize b rak lm fl mukaddes bir emanet say yoruz'' diyen Baflbakan Erdo an, ''Sa l kta Dönüflüm Program '' çerçevesinde ad m ad m ilerleyerek bu alanda çok önemli, önümüzdeki y llara damgas n vuracak bir de iflim hareketi gerçeklefltirdiklerini ifade etti. Baflbakan Erdo an, sözlerini flöyle sürdürdü: ''Bu y l n ortalar nda inflallah Genel Sa l k Sigortas uygulamas n hayata geçirmifl olaca z. Bu ad mla birlikte, art k bu ülkede yaflayan herkes sigorta flemsiyesi alt nda olacak. Devlet, hiçbir vatandafl n sa l k hizmetlerinin d fl nda tutmayacak, sigortal -sigortas z ayr m tarih olacak. Eskiden sigortal olanlar n, hak ettikleri sa l k hizmetini alamad klar konuflulurdu, bugün bu ülkede yaflayan herkese herhangi bir ayr m yap lmaks z n sa l k hizmeti verilmesinden söz ediyoruz. Sa l kta Dönüflüm Program 'n n getirdi i as l büyük yenilik iflte bu zihniyet fark d r.'' flçilerimizin hastanelerini ellerinden almak gibi bir niyetimiz yok Baflbakan Erdo an konuflmas nda SSK hastanelerinin Sa l k Bakanl 'na devredilmesiyle ilgili elefltirilere de yan t verdi. Bu uygulamayla y llard r bir türlü giderilemeyen flikayetlere son vermeyi amaçlad klar n kaydeden Baflbakan Erdo an, ''Devlet olarak iflçilerimizin, çal flan kesimlerimizin hastanelerini ellerinden almak, haklar n gasp etmek gibi bir niyetimizin olamayaca n her sa duyu sahibi insan m z biliyor'' diye konufltu. Baflbakan Erdo an, sözlerini flöyle sürdürdü: "Bundan murad m z, sa l k sistemimizi bütünlüklü bir yap ya kavuflturarak her insan m za ayn kalite ve yayg nl kta sa l k hizmeti verebilmektir. Öte yandan SSK hastaneleri ile ilgili olarak y llard r bir türlü giderilemeyen flikayetlere de bu uygulama ile bir son vermeyi ve hizmeti iyilefltirmeyi hedefliyoruz. Bu konuda özellikle sendikalar m zdan baz itirazlar yükseldi. Devlet olarak iflçilerimizin, çal flan kesimlerimizin hastanelerini ellerinden almak gibi bir farkl yoruma girmelerini haklar n gaspetmek gibi bir niyetimizin oldu unu ispata veya ifadeye yönelik yorumlar n do rusu yanl fl buluyorum ve bizim asla bir artniyetle onlara yaklafl m m z n söz konusu olmad n tekrar ifade etmek istiyorum. Bu hastanelerimiz y llard r hem hizmetlerindeki eksiklikleri gideremediler, hem de zarardan kurtulamad lar. Biz iflçilerimizin, çal flan kesimlerimizin en iyi sa l k hizmetini, eziyet çekmeden almas n istiyoruz. Aylarca sonras için yatak verilmesini, gün verilmesini art k arzu etmiyoruz. Bunlar minimize etmek ve ameliyat için gerekli günü almas icab eden her vatandafl m z n bugünü almas n sa layacak bir anlay fl getirmemizin gere ine inan yoruz. Bu uygulaman n, SSK l vatandafllar m z n lehine ne tür olumlu neticeler do uraca çok geçmeden görülecektir. Art k her ifl hastanede bafllayacak, hastanede bitecektir. Ve bunun aksi olmas halinde biz flikayete haz r z ve yap lan bu flikayetlere de an nda müdahale etmekten yanay z. Çünkü çökmek üzere olan sa l k sistemimizi yeniden toptan aya a kald rmakta kararl - y z. Bunu da devlet, millet, sivil toplum örgütleri elele yapa- 8 Türkiye Bülteni

11 ca z. Bu süreçte, hükümet olarak, tamamen hukuki bir zeminde, hukukun gereklerini yerine getirmek suretiyle hareket ediyoruz; bu konudaki aksi görüfllere de demokratik olgunluk içinde yaklafl yoruz." Çiftçimizin yan nda olmaya devam edece iz Konuflmas nda Hükümetin tar m alan nda izledi i politikalar da de erlendiren Baflbakan Erdo an, nüfusun yüzde 35'inin ekme ini kazand tar m sektörünün y llar y l ihmal edildi ini, Türkiye'nin bu alanda, gerçek potansiyeliyle orant l bir geliflme seviyesini bugüne kadar yakalayamad n ifade etti. Bu büyük zafiyet nedeniyle ekonominin de kötü etkilendi ini belirten Baflbakan Erdo an, bu sektörden geçimini sa layan milyonlarca insan n ma dur edildi ini ve yoksullaflt r ld n dile getirdi. Hükümetin tar m sektörüne yönelik yeni desteklemeler yapaca n hat rlatan Baflbakan Erdo an, flöyle konufltu: ''Biz hükümet olarak göreve geldi imiz ilk günden bafllayarak bu önemli sektörümüzü gelifltirmenin, Türk tar m n ve üreticisini özlenen seviyeye ç karacak ad mlar atman n gayreti içinde olduk. Zor durumdaki çiftçimizi, köylümüzü, üreticimizi rahatlatacak baz kararlar ald k ve bu kararlar m z hemen uygulamaya geçirdik. Ekonomimiz rahatlad kça, imkanlar m z geniflledikçe bu do rultuda hareket etmeye, çiftçimizi, köylümüzü, üreticimizi desteklemeye devam edece iz. Önümüzdeki dönemde, hükümet olarak bugüne kadar tar mda gerçeklefltirdi imiz destek uygulamalar n zenginlefltirerek, yayg nlaflt rarak sürdürece iz, ancak bunlarla yetinmeyip tar mda verimlilik ve karl l yükseltecek yeni at l mlar da gerçeklefltirece iz. Biliyoruz ki Türk tar m n n kalk nmas, Türkiye'nin yar nlar n n teminat olacakt r. nflallah yeni bereket mevsiminde mahsulü de hep birlikte alaca z.'' Güney Asya ya yard m elinizi uzat n Baflbakan Erdo an, konuflmas nda Güney Asya'daki depreme de de indi, ''Bildi iniz gibi Güney Asya ülkeleri ac ve zorluklarla dolu günler geçiriyor. Yaflanan büyük felaketin boyutlar her geçen gün daha yürek kanat c bir tablo ortaya koyuyor'' diyen Baflbakan Erdo an, 5 fiubat 2005 tarihinde durumu yerinde görmek ve ülke olarak yaralar n sar lmas na, ihtiyaçlar n giderilmesine bir nebze katk sa lamak amac yla bu bölgeye bir ziyaret gerçeklefltirece ini ifade etti. Baflbakan Erdo an vatandafllardan aç lan yard m kampanyalar na katk da bulunmalar n isteyerek, ''Bu insanl k görevinde Türkiye'nin üstüne düflen görevin yerine getirilmesinde pay sahibi olman z rica ediyorum. Bütün vatandafllar m n, bu kampanyaya imkanlar ölçüsünde destek olmalar n özellikle rica ediyorum. Biz benzer ac lar yaflam fl, böyle felaketlerin toplumlar nas l yaralad n yak ndan bilen bir milletiz. Gönüllerimizdeki zenginli i bir kere daha ortaya koyal m, büyük zorluklar ve ihtiyaçlar içindeki bu co rafyaya yard m elimizi uzatal m'' diye konufltu. Güney Asya ülkeleri ac ve zorluklarla dolu günler geçiriyor. Bölgedeki yaralar n sar lmas nda biz de Türkiye olarak elimizden geleni yapmal y z. Bütün vatandafllar m n, yard m kampanyalar na imkanlar ölçüsünde destek olmalar n özellikle rica ediyorum. Gönüllerimizdeki zenginli i bir kere daha ortaya koyal m, büyük zorluklar ve ihtiyaçlar içindeki bu co rafyaya yard m elimizi uzatal m. Türkiye Bülteni 9

12 D fl Temaslar OCAK 2005 MOSKOVA Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin in Aral k ay bafl nda Ankara ya yapt resmi ziyaret iki ülke aras ndaki iliflkiler aç s ndan önemli bir ad md. 32 y ll k aradan sonra ilk kez bir Rus Devlet Baflkan Türkiye ye resmi ziyarette bulunuyordu. Putin in Ankara ziyaretiyle Türk-Rus iliflkileri yeni bir ivme kazand. Ankara daki zirveden 1.5 ay sonra Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, 600 ifladam eflli inde Moskova y ziyaret etti. ürkiye, son y llarda aktif bir d fl politika izliyor. Dost ülkelerle ikili iliflkilerin gelifltirilmesi için yo un çaba harcan yor. Türkiye ve T Rusya aras ndaki iliflki ve iflbirli i, son y llarda ciddi bir aflama kaydetti. Rusya, Türkiye'nin ikinci büyük ekonomik orta, Türkiye de Rusya'n n önemli ortaklar ndan biri konumuna geldi. Türkiye ile Rusya aras ndaki ticaret hacmi 2004 y l sonu itibariyle 10 milyar dolar aflt. Bu rakam n önümüzdeki y llarda 25 milyar dolara ç kar lmas hedefleniyor. Türk ifladamlar n n Rusya da flu anda 2 milyar dolar olan yat r mlar n n önümüzdeki süreçte 2.5 milyar dolara ç kmas bekleniyor. Rus turistlerin tatil için Türkiye yi tercih etmeleri Türk turizmine önemli bir getiri sa l yor. Son rakamlara göre 1 milyon 700 bin turist geçti imiz yaz aylar nda tatilini Türkiye de geçirdi. ki liderden iflbirli i mesaj Rusya ziyareti çerçevesinde önemli temaslarda bulunan Baflbakan Erdo an, Devlet Baflkan Vladimir Putin ile de biraraya geldi. ki lider görüflmelerin ard ndan yapt klar aç klamada iki ülke aras ndaki ekonomik iliflkilerin gelifltirilmesi konusundaki kararl l klar n vurgulad lar. Baflbakan Erdo an, Rusya ile müflterek yat r mlar konusunda iki ülke aras nda siyasi iradenin mevcut oldu unu ifade ederek, ''10-15 y l önce bunlar konuflulsayd söylenecek laf 'hadi can m sende' olurdu'' dedi. Rusya Devlet Baflkan Putin de yapt aç klamada iki ülke aras ndaki ticaret hacminin yükselerek artt n belirterek, ortak çabalarla bu rakam n bugün 15 milyar dolara, 2007 y l nda ise 25 milyar dolara ç kabilece ini söyledi. Bu hedeflerin gerçeklefltirilebilir hedefler oldu unu belirten Putin, bu konuda 10 Türkiye Bülteni

13 RUSYA Ermenistan 'Kars Anlaflmas n tan mam' derse bu olumsuzluktur. stanbul Atatürk Havaliman 'n Ermenistan'a açt k. Karada ise kap lar m z açm fl de iliz. Çünkü kendilerinden olumlu yaklafl m görmüyoruz. Temenni ederiz ki bunlar aflar z. Komflular m z aras nda tek darg n gibi görünen Ermenistan vard r. Bunun afl lmas n istiyoruz. Çünkü darg n komflu istemiyoruz.'' Türk ifladamlar na da büyük rol düfltü ünü kaydetti. Putin, ortak iflbirli inin art r larak devam etmesi gerekti ini de ifade etti. Biz önünüzü açmaya haz r z Baflbakan Erdo an, Türk ifladamlar na da seslenerek, ''Nerede varsan z, biz önünüzü açmaya haz r z. Hep yol açaca z, ön açaca z. Yeterki bu yolda görünün'' dedi. Rusya Federasyonu Baflkan Putin de Türkiye ziyaretinin ard ndan bir ay geçmesine ra men iki ülke iliflkilerinde önemli ad mlar at ld n ifade etti. Putin den K br s konusunda destek Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin, ''Kuzey K br s' n ekonomik tecridinin adil olmad n düflündüklerini'' belirterek, ''Annan Plan 'n n yerine getirilmesi konusunda var lacak bir çözüm taraf m zdan desteklenecektir. Say n Annan' n plan n aktif bir flekilde destekleyece iz'' dedi. Baflbakan Erdo an da Ermenistan sorununa çözüm bulmada Rusya ile dayan flma içinde olma karar verdiklerini söyledi. Baflbakan Erdo an, flöyle konufltu: ''Ermenistan da olumlu olmal. Türkiye, çözümsüzlük de il, çözüm üzerine politikas n kurdu. Rus turizmine kolayl k sa layaca z Temaslar çerçevesinde Antalya Büyükflehir Belediye Baflkan Menderes Türel ve Rus tur operatörleri taraf ndan verilen yeme e kat larak bir konuflma yapan Baflbakan Erdo an, Rusya'dan Türkiye'ye 1 milyon 700 bin turist geldi ini an msatarak, turizmin halklar aras nda iliflkileri gelifltirip, ülkeleri birbirine yaklaflt rmas bak - m ndan önemli bir unsur oldu unu belirtti. Baflbakan Erdo an, bundan sonra da bu rakam n artt r lmas için gerekli çal flmalar n yap laca n, Rus turizmine baflta vize olmak üzere gerekli kolayl n sa lanaca- n söyledi. Baflbakan Erdo an, Moskova daki temaslar s ras nda Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odalar Baflkanl 'nda, Baflkan Yevgeni Primakov ile de biraraya geldi. Baflbakan Erdo an, burada yapt konuflmada, iki ülke aras ndaki ekonomik ve ticari görüflmelerin daha da gelifltirilmesine büyük önem verdiklerini söyledi. Türkiye ve Rusya aras ndaki iliflkilerin köklü geçmiflinin iki ülkeyi birbirine yak nlaflt rd - n vurgulayan Baflbakan Erdo an, ''Rusya dostlu- una büyük önem verdi imiz komflular m zdan biridir'' dedi. Avrasya bölgesinde baflta enerji olmak üzere tafl - mac l k, savunma sanayi, turizm, g da, tekstil ve bankac l k gibi birçok alanda iflbirli i imkanlar oldu unu kaydeden Baflbakan Erdo an, ''Türkiye ve Rusya özel sektörlerinin Irak' n yeniden imar projelerinde iflbirli i yapabilece ini düflünüyorum'' dedi. Türkiye Bülteni 11

14 Moskova Türk Ticaret Merkezi aç ld Moskova'daki Türk Ticaret Merkezi, Baflbakan Erdo an' n kat ld törenle aç ld. Baflbakan Erdo an, burada yapt konuflmada, 60 milyon dolarl k ticaret merkezi yat r m n n, iki ülke aras ndaki iliflkilerin hangi boyutlara ulaflt n anlaml k lan bir ad m oldu unu söyledi. Bu ticaret merkeziyle, iki ülke iliflkilerinin, adeta ''içli d fll '' bir hale gelece ini belirten Baflbakan Erdo an, "Yak n bir zamanda Rus ifladamlar n n da Türkiye'de böyle bir Rus ticaret merkezini kuraca na inan yorum. Bu tür ad mlar karfl l kl gelifltirmeye bafllad m z zaman, bunlar bizleri birbirimize daha fazla yaklaflt racakt r'' dedi. Aç l fl yeni yap lmas na ra men Moskova Türk Ticaret Merkezi'nde bofl dükkan n bulunmad na dikkati çeken Baflbakan Erdo an, bu merkezin, Rus halk n n emrine amade ve cazibe merkezi olaca n ifade etti. maj projesi Aç l fl yap lan merkezin, iki ülke aras nda ekonomik iflbirli ini daha üst seviyelere t rmand racak bir imaj projesi oldu unu vurgulayan Baflbakan Erdo- an, flöyle devam etti: ''Bizim vizyonumuz, tek yönlü de ildir, ayn flekilde bu vizyonu güçlü k lan buradaki müteflebbisimizin o teflebbüs ruhudur. Bu müteflebbisimiz, bizim dünya markalar n n yakalad vizyonu yakalam fl müteflebbislerimizdir. Türk ve Rus ifladamlar taraf ndan oluflturulan Avrasya flbirli i Eylem Plan uyar nca, bölgede ticaret, enerji, ulaflt rma ve sanayi yat - r m alanlar baflta olmak üzere, ekonomik iliflkilerde ikili iflbirli inden, çok tarafl iflbirli ine geçifli bu vesileyle bafllatmam z gerekiyor.'' Di er aç l fllar Baflbakan Erdo an, Boyner ma azas n n ilk, Colin's ma azas n n ise Rusya'daki 36. flubesinin aç l - fl n da yapt. Baflbakan Erdo an, aç l flta yapt konuflmada, Moskova'da 3 dolu gün geçirdi ini belirterek, ''Burada nerelerden nereye geldi imizin cevab - n görmenin bahtiyarl n yafl yorum'' dedi. Baflbakan Erdo an, ''10-15 y l önce yurt d fl nda birçok alanda böylesi devasa yat r mlar yapaca m z söylenseydi, herhalde herkes 'Hadi can m sen de' derdi'' diye konufltu. Baflbakan Erdo an, kinci Dünya Savafl 'nda Rusya'n n faflizme karfl verdi i mücadelenin y ldönümü törenlerine kat lmak üzere 9 May s tarihinde yeniden Rusya'y ziyaret edecek. 12 Türkiye Bülteni

15 IHRACATTA HEDEF 75 M LYAR DOLAR A K Parti iktidar izledi i kararl ve istikrarl programlarla ihracatta da hedefleri zorlamay sürdürüyor y l nda 27.5 milyar dolar, 2001 y l nda 31 milyar, 2002 y l nda ise 36 milyar dolar olan ihracat m z AK Parti iktidar n n birinci y l nda tarihimizin en yüksek art fl oran yla 47 milyar dolara yükseldi. Böylece 2003 y - l nda Türkiye, dünyan n en büyük 26. ihracatç ülkesi konumuna yükseldi y l nda ise bu rakam yüzde 33.7 lik rekor bir art flla 64 milyar dolara ç kt. ktidar n 2005 y l ndaki hedefi ise ihracat rakam - n 75 milyar dolar seviyesine ç karmak. hracatta 2005 yol haritas 2005 y l nda ihracat hedefi 75 milyar dolar olarak aç klan rken, bu hedefe ulaflmak için izlenecek "yol haritas " da netleflti. Bu kapsamda, önceki y llarda da uygulanan komflu ve çevre ülkeler ve Afrika ülkeleri ile ticari ve ekonomik iliflkileri gelifltirme stratejileri uygulanmaya devam edecek. Asya Pasifik ülkeleri ile ticari ve ekonomik iliflkileri gelifltirme stratejisi de uygulamaya konulacak. Bu stratejiyle, ihracat n en h zl büyüyen ekonomik alan olan Asya-Pasifik bölgesi ülkelerinin genel ithalat içerisindeki pay n n 5 y ll k bir perspektif içinde 10 kat artarak, yüzde 1 lik bir orana yükseltilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Çin Halk Cumhuriyeti ve Hindistan Pazar na Girifl Eylem Planlar da bu y l uygulamaya geçirilecek. Türkiye ayr ca, ihracat n geliflimi, tan t m ve pazarlama faaliyetleri kapsam nda, 2005 y l nda 164 fuara milli düzeyde kat lacak. 15 ticaret heyeti düzenlenecek ve çeflitli sektörlerden 32 al m heyeti Türkiye ye gelecek. pekyolu Türk hraç Ürünleri Fuar Projesi 2005 y l n n ilk yar s nda gerçeklefltirilecek. Devlet destekleri hracata yönelik devlet destekleri kapsam nda, 2005 y l nda 350 milyon YTL kaynak tahsis edilecek. Geçen y l bu kapsamda, ihracatç lara trilyon TL (331.4 milyon YTL) ödeme yap lm flt. S n r Ticaret Merkezleri Projesi çerçevesinde Suriye, Gürcistan ve Nahcivan a yönelik çal flmalar sürdürülecek. Proje kapsam nda ran s n r nda 3 adet s n r ticaret merkezi aç lm flt. Türk Ticaret ve Yat r m Bölgeleri Projesi kapsam nda, Rusya Federasyonu ve Azerbaycan da kurulacak bölgelerde ifladamlar n n ticari ve yat r m faaliyetlerini kolaylaflt racak çal flmalar yap lacak. TURQUALITY Projesi tan t lacak 2005 y l nda Turquality Projesi, Paris, Londra ve Madrid te tan t lacak. Uluslararas perakende zincir ma azalar nda Türk ürünlerinin tan t m için Almanya da bulunan Metro Ma azalar zincirine ba l 750 markette, fiubat ay nda 25 milyon hane halk na ulafl lmas hedeflenen bir Türk hraç Ürünleri Tan t m Haftas düzenlenecek. Eximbank da 2005 y l nda k sa vadeli kredi deste ini sürdürecek ve özellikle orta-uzun vadeli kredi gereksinimi olan ara ve sermaye mal üreten sektörler, yüksek teknoloji kullanan ve katma de eri yüksek mal üreten sektörler ile yurt d fl nda taahhüt ifllerine yönelik Türk giriflimcilerinin projelerinin finansman na daha fazla a rl k verilecek. Türkiye Bülteni 13

16 TÜRK YE DEN ORTADO U BARIfi SÜREC NE AKT F DESTEK D fliflleri Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdullah Gül, Filistin, srail ve Ürdün'ü kapsayan Ortado u turuna ç kt. Filistin ve srail yetkilileriyle önemli temaslar gerçeklefltiren Bakan Gül, görüflmelerinde taraflara "Türkiye, Ortado u bar fl sürecine katk sa lamaya haz rd r" mesaj n verdi. O rtado u ya TBMM srail ve Filistin Parlamentolararas Dostluk Grubu üyeleri ve ifladamlar ndan oluflan bir heyetle giden D fliflleri Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdullah Gül, temaslar n n ilk gününde srail deydi. Cumhurbaflkan Mofle Katsav taraf ndan kabul edilen D fliflleri Bakan Gül, görüflmede Türkiye nin Ortado u bar fl sürecine katk sa lamaya haz r oldu u mesaj n iletirken, bölgede çok önemli bir f rsat penceresinin aç ld n ve art k geçmiflin unutularak tüm taraflar n bu olumlu ortam iyi de erlendirmek için çok çal flmas gerekti- ini söyledi. Daha sonra srail D fliflleri Bakan Silvan fialom ile biraraya gelen Bakan Gül, görüflmenin ard ndan yapt aç klamada bar fl için ilk kez iyimser oldu unu dile getirdi. Gelece in gerek srail ve Filistin gerekse bölge için daha parlak olaca na inand - n söyleyen Bakan Gül, "Art k harekete geçerek bar fl için enerji harcaman n zaman geldi" diye konufltu. D fliflleri Bakan Gül: Suriye ile Lübnan da bar fl sürecinin parças olmal Bakan Gül, Ortado u ya getirilmek istenilen bar - fl n kapsaml bir bar fl olmas n arzu ettiklerini belirterek, bu nedenle Suriye ile Lübnan n da bu sürecin bir parças olmas gerekti ine iflaret etti. Bu sorunun ancak bu flekilde sonsuza kadar çözümlenebilece ini düflünüyoruz" diyen Bakan Gül, bu nedenle Suriye ile iyi iliflkileri olan bir ülke olarak ellerinden geleni yapt klar n kaydetti. Bakan Gül, Türkiye nin Filistin e olas yard mlar na iliflkin bir soru üzerine, Türkiye nin bu konuda istekli ve haz r oldu unu, görüflmede bu konuyu da ele ald klar n ve bu görüflmelere devam edeceklerini bildirdi. srail D fliflleri Bakan fialom srail D fliflleri Bakan fialom da Bakan Gül ün ziyaretinin D fliflleri Bakan olarak srail e ilk ziyareti oldu una iflaret ederek, bu ziyaretin iki ülke aras ndaki son derece önemli iliflkilerin bir göstergesi oldu unu kaydetti. Bakan Gül le yapt görüflmenin son derece olumlu geçti ini ve ikili iliflkilere yeni bir boyut kazand rma f rsat bulduklar n dile getiren fialom, üst düzey temaslar n her iki ülkenin yarar na olaca n ifade etti. Özellikle ticaret ve yat r m olanaklar n n önemine iflaret eden fialom, Türkiye ile srail aras ndaki ortakl n bölge ülkeleri için temel unsurlardan biri oldu unu belirterek, daha fazla ülkenin bu iflbirli ine dahil olmas n n bölgede terörü ortadan kald rmak için f rsat yarataca n kaydetti. Görüflmede bölgedeki mevcut tehditleri özellikle terör tehdidini ele alma f rsat bulduklar n ifade eden fialom, Terör bizim demokratik yaflam tarz m - z tehdit eden bir konu diye konufltu. Türkiye nin de terörizmden büyük zarar gördü ünü söyleyen fialom, görüflmede terörle mücadelede iflbirli ini art rma konusunu de erlendirdiklerini belirterek, Bizler bu bölgede teröre yer olmayaca konusunda hemfikiriz dedi. 14 Türkiye Bülteni

17 Görüflmelerde Ortado u bar fl sürecini de ele ald klar n belirten fialom, Bakan Gül e srail in tüm komflular yla bar fl içinde yaflamak istedi ini ve bu konuda yap lan çal flmalar anlatt n söyledi. Türkiye nin bu konudaki endiflelerini bildiklerini ifade eden fialom, flunlar kaydetti: Türkiye nin öneminin fark nday z. Bütün bölge aç s ndan da Arap- srail sorununun sona erdirilmesinin ne kadar önemli oldu unu da iyi biliyoruz. srail Baflbakan fiaron D fliflleri Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdullah Gül, Ortado u temaslar çerçevesinde srail Baflbakan Ariel fiaron ile de görüfltü. Türkiye nin görüfllerini srail Baflbakan fiaron a da aktaran Bakan Gül, Ortado u da tüm taraflar n bar fl sürecine dahil olmas gerekti i mesaj n bir kez daha dile getirdi. D fliflleri Bakan Gül: "Filistin in davas n desteklemeye devam edece iz" D fliflleri Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdullah Gül, temaslar n n ikinci gününde ise Ramallah tayd. Filistin D fliflleri Bakan Nebil fiaat ile biraraya gelen Bakan Gül, görüflmenin ard ndan düzenlenen bas n toplant s nda Filistin Devlet Baflkan Yaser Arafat n ölümünden ötürü Filistin halk na bir kez daha baflsa l diledi. ki ülke aras ndaki dostane iliflkilerin geçmiflinin çok geriye dayand n belirten D fliflleri Bakan Gül, bu iliflkinin sadece hükümetler aras nda de il, her iki toplum aras nda yaflanan s cak iliflkilere dayand n ve bundan sonra da ayn flekilde devam edece ini söyledi. Filistin halk ne zaman ac çekse, Türk halk n n da bu ac y kalbinde hissetti ini belirten Bakan Gül, Biz Filistin in davas n kuvvetli flekilde desteklemeye devam edece iz dedi. D fliflleri Bakan Gül, Türkiye nin Filistin devletini tan yan devletler aras nda yer ald n hat rlatarak, Filistin devletinin Filistin topraklar üzerinde en k sa zaman içinde kurulmas n ve Filistin halk n n s k nt - lar n n sona ermesini arzu ettiklerini belirtti. Bakan Gül, oluflan olumlu havaya katk sa lamak için Türkiye nin elinden geleni sonuna kadar yapaca n bir kez daha dile getirdi. Türkiye kay ts z kalamaz D fliflleri Bakan Gül, kendisine yöneltilen bir soru üzerine, Türkiye nin bölgeye ilgisinin yeni olmad - n, bölgeyle tarihsel ba lar bulundu unu belirterek, flunlar kaydetti: Türkiye buraya kay ts z kalamaz, tarihi ba lar var. O bak mdan Türk hükümetleri daima sorunun çözümü için gayretli olmufllard r. fiimdi yeni bir dönem var, olumlu geliflmeler söz konusu olabilir. ki tarafla da iliflkisi olan nadir ülkelerden biri, iki taraf n da güvenine haiz bir ülke olarak Türkiye nin yapabilecek çok potansiyeli oldu una inan yorum. Türkiye, bu konuda aktiftir, ama önümüzdeki günlerde yapabilece i çok fley olabilir. Türkiye bar fl sürecinde daha aktif olmak için haz r oldu unu, her iki tarafa ve kapsaml bir bar fl için bölgedeki herkese bildirmifltir. Ümit ediyorum ki Türkiye nin yapabilece i olumlu katk lar gerçekleflecektir. Filistin D fliflleri Bakan Nebil fiaat Ortado u da kal c bar fl n sa lanmas için Türkiye nin oynayaca rolü memnuniyetle karfl layacaklar n söyleyen Filistin D fliflleri Bakan Nebil fiaat, Filistin devletinin kurulmas ndan itibaren Türkiye nin bu devleti tan yan ilk ülke oldu unu hat rlatarak, Filistin ile Türkiye aras ndaki iliflkiler her zaman kuvvetli olmufltur ve olacakt r diye konufltu. Türkiye nin uluslararas toplant larda her zaman Filistin in yan nda oldu unu belirten fiaat, bu çerçevede Türk hükümetinin gösterdi i destekten dolay teflekkür etti. Türkiye Bülteni 15

18 Bakan Gül, Filistin Yasama Meclisi nde konuflan ilk yabanc D fliflleri Bakan D fliflleri Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdullah Gül, fiaat la görüflmesinin ard ndan Filistin Yasama Meclisi nde bir konuflma yapt. Gül, konuflmas nda, Bar fl n hüküm sürdü ü bir Filistin i en k sa zamanda görmek dile iyle flahs m ve Türk ulusu ad na, hakl Filistin davas na deste imi sunar m dedi. Bakan Gül, Türkiye ve Filistin halk n n, kökleri yüzy llara uzanan ortak bir tarihi paylaflt klar n, Filistin ile iliflkileri ve iflbirli ini her düzeyde gelifltirmeye önem verdiklerini belirtti. srail hükümetinin Gazze fieridi ile Bat fieria n n kuzeyinden tek tarafl ayr lma plan n n, Yol Haritas n n bir parças olarak hayata geçirildi i ve Filistin yönetimiyle iflbirli i içinde yürütüldü ü takdirde, bar fl sürecinin canland r lmas aç s ndan f rsat teflkil edece ini belirten Bakan Gül, Türkiye nin, karfl l kl tan nm fl s n rlar içinde Filistin ve srail in yan yana yaflamalar n sa layacak kapsaml bir anlaflmaya var lmas için taraflar n görüflme masas na dönmesini tek ç kar yol olarak gördü ünü söyledi. Bakan Gül, Türkiye nin Filistin- srail ihtilaf n n adil ve kal c çözümü için elinden gelen katk y sa lamay sürdürece ini vurgulad. srail ve Filistin halklar - n n gelece inin birbirine ba l oldu unu ifade eden Bakan Gül, bölgede daha iyi bir gelece in, duvarlar n ve fiziksel engellerin inflas yla de il, ancak iki halk n sa duyu ve uzlafl içinde hareket etmesiyle mümkün olabilece ini kaydetti. Bakan Gül, iki taraf n da gelece e güvenle bakabilmesinin tek yolunun, yaflayabilir bir bar fl anlaflmas n n yap lmas oldu unu, bu çerçevede, Yol Haritas ile yarat lan zeminin en iyi biçimde de erlendirilmesi gerekti ini ifade etti. Filistin halk na yönelik bask ve kuflatmalar n srail e de güvenlik ve huzur getirmedi inin aç k oldu- unu belirten Bakan Gül, flunlar kaydetti: Ortado u da güvenli in yolunun bar fltan geçti i art k anlafl lmal d r. fiiddet, afl r güç kullan m ve terör ortam sadece bar fl karfl tlar na hizmet etmektedir. Bu nedenle bu ortam n biran önce sona erdirilmesi ve hakça bir çözüme ulafl lmas için gerek Filistin gerek srail yönetimlerine tarihsel bir sorumluluk düfltü üne inan yorum. Bakan Gül, Türkiye nin Filistin e yard mc olabilece i alanlar tespit etmek ve projeleri yaflama geçirmek üzere Kudüs veya Ramallah ta Türk flbirli i ve Kalk nma Ajans n n (T KA) bir ofisini açmay planlad klar n bildirdi. Bakan Gül, Filistin Yasama Meclisi ndeki konuflmas n n ard ndan Baflbakanl a geçerek Filistin Baflbakan Ahmed Kurey ile biraraya geldi. Görüflmeden sonra, Bakan Gül ve Filistin D fliflleri Bakan Nebil fiaat, Türkiye-Filistin Yönetimi aras nda kültürel iflbirli- i hakk nda niyet beyan anlaflmas n imzalad. Abdullah Gül den, Arafat n kabrine ziyaret D fliflleri Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdullah Gül, görüflmelerinin ard ndan eski Filistin lideri Yaser Arafat n mezar n ziyaret etti ve kabrine çelenk koydu. Kabir bafl nda dua eden Bakan Gül, daha sonra özel defteri imzalayarak flu sat rlar yazd : Ben ve beraberimdekiler bugün burada size ve sizin yüce miras n za sayg lar m z sunmak için buraday z. Türkiye nin Filistinli kardefllerinin davas na olan deste inin her zamanki gibi güçlü olaca ndan kuflkunuz olmas n. Ölümünüz hepimiz için büyük bir kay pt r. Ama Filistin halk n n sizin sergiledi iniz cesareti inanç ve kararl l kla sürdürdüklerini görmekten mutlu oldum. Bar fl içindeki ba ms z bir devlet, Filistinlilerin gerçeklefltirece inden emin oldu um bir hedeftir. Allah ruhunuzu flad etsin. Allah büyük Filistin ülkesine bar fl ve refah versin. Irak a Komflu Ülkeler Toplant s Filistin ve srail deki temaslar n tamamlayan Bakan Gül, Ortado u ziyaretinin üçüncü gününde Irak a komflu ülkeler toplant s n n yap laca Ürdün ün baflkenti Amman a gitti. Toplant öncesinde ikili temaslarda bulunan Bakan Gül, bu çerçevede BM Genel Sekreteri nin Irak Özel Temsilcisi Eflref Gazi, M s r D fliflleri Bakan Ahmed Ebul Geyt ve Suriye D fliflleri Bakan Faruk El fiara ile biraraya geldi. Bakan Gül, ikili görüflmelerin ard ndan, Ürdün Kral II. Abdullah n heyet baflkanlar için Kraliyet Saray nda verdi i ö le yeme ine kat ld. Bakan Gül, Amman da düzenlenen Irak a Komflu Ülkeler Toplant s n n sonuç bildirisinin aç klanmas - n n ard ndan Ortado u ziyaretini tamamlayarak Türkiye ye döndü. 16 Türkiye Bülteni

19 2005 YILI TOPLAM YATIRIM BÜTÇES 23.5 M LYAR YTL at r m Program kapsam nda yerel yönetimler dahil kamunun toplam yat r m tutar bu Y y l yaklafl k 23.5 milyar YTL (23.5 katrilyon TL) olarak belirlendi. Bu y l ki program hedefleri do rultusunda haz rlanan ve Resmi Gazete de yay mlanan 2005 y l Yat r m Program na göre, genelkatma bütçeli kurulufllar toplam 10.4 milyar YTL, mahalli idareler 7.3 milyar YTL, K T ler 2.9 milyar YTL, özellefltirme kapsam na al nan kurulufllar 1.4 milyar YTL, döner sermayeli kurulufllar 784 milyon YTL, ller Bankas 600 milyon YTL, fonlar ise 37 milyon YTL yat r m yapacak. Yat r m Program nda genel ve katma bütçeli kurulufllar, iktisadi devlet teflekkülleri ve kamu iktisadi kurulufllar ile bunlar n ba l ortakl klar, döner sermayeli kurulufllar, ller Bankas, d fl proje kredisi kullanan büyükflehir belediyeleri ile di er belediyeler, fon idareleri ve Özellefltirme daresi Baflkanl taraf ndan gerçeklefltirilecek yat r m projeleri sektörel bazda düzenlendi y l yat r mlar kaynaklara göre da l m incelendi inde ise Genel-Katma Bütçe kapsam nda 10 milyar 443 milyon 256 bin YTL, döner sermayeli kurulufllar 784 milyon YTL, K T ler 2 milyar 885 milyon 500 bin YTL, ller Bankas 600 milyon YTL, fonlar 37 milyon YTL ve özellefltirme kapsam ndaki kurulufllar da 1 milyar 424 milyon 500 bin YTL yat r m yapacak. Böylece Genel-Katma Bütçe dahil yat r mlar toplamda, 16 milyar 174 milyon 256 bin YTL olarak belirlenirken, mahalli idarelerin yapaca 7 milyar 317 milyon YTL lik yat r mla kamunun toplam yat r mlar 23 milyar 491 milyon 256 bin YTL yi bulacak. Sektörel da l m Tar m 1 milyar 355 milyon 271 bin YTL Madencilik 506 milyon 227 bin YTL malat 614 milyon 968 bin YTL Enerji 2 milyar 725 milyon 552 bin YTL Ulaflt rma 5 milyar 25milyon 603 bin YTL E itim 2 milyar 114 milyon 517 bin YTL Sa l k 1 milyar 212 milyon 115 bin YTL Turizm 98 milyon 46 bin YTL Haberleflme 50 milyon 694 bin YTL Konut 96 milyon 114 bin YTL Türkiye Bülteni 17

20 BAfiBAKAN ERDO AN 10 B N Ç FTÇ LE BULUfiTU Çiftçiyi mahkeme kap s ndan tarlas na döndürece iz Tar m Gönüllüleri Birinci Y l De erlendirme Toplant s, Türkiye'nin dört bir yan ndan gelen 10 bin çiftçi ve tar m gönüllülerinin kat l m ile Ankara da yap ld. Toplant da Yeni Tar msal Destekleme Paketi ni aç klayan Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, çiftçilerin yüzünü güldüren müjdeler verdi. T ar m ve Köyiflleri Bakanl taraf ndan Tar m Gönüllüleri nin birinci y l sebebiyle düzenlenen de erlendirme toplant s na kat lan Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, çiftçilerin sevgi gösterisiyle karfl land. Geçen y l hayata geçirilen "1000 Köye 1000 Tar mc " Projesini akl n bilgiyle ve tecrübeyle buluflmas olarak niteleyen Baflbakan Erdo an, "Bu proje ülke ç karlar n n ve ülkenin menfaatlerinin daha da bereketlendirilmesi hareketidir. Bu, devlet millet kaynaflmas n n en önemli ad mlar ndan biridir. Bu, genç ziraat mühendislerimizin, veterinerlerimizin ülkenin o ihmal edilmifl olan yörelerine gitme hareketinin en önemli ad m d r. Bundan dolay bu projeyi haz rlayan baflta Bakan m z ve de erli arkadafllar na huzurlar n zda, bundan sonraki çal flmalar için de baflar lar diliyor kendilerini tebrik ediyorum" diye konufltu. Hali haz rda görev yapan tar m gönüllülerine bu y l asgari 1000 gönüllü daha eklenece ini belirten Baflbakan Erdo an, hedeflerinin bu rakam 3 bine ç karmak oldu unu söyledi. Haciz k skac nda olan çiftçilerimiz mahkum olmaktan kurtar ld AK Parti iktidar ndan önce haciz k skac nda k vranan, traktörünü sat p kendini hapisten kurtarmaya çal flan bir tar m kesimi oldu una dikkat çeken Baflbakan Erdo an, acilen can suyu verilmesi gereken bu kesime son derece duyarl bir yaklafl m gelifltirdik. lkin borçlar n yeniden yap land rarak ödenebilir hale getirilmesini sa lad k. Çiftçimizi mahkum olmaktan kurtard k. Yeniden üretime döndürdük. 1.9 katrilyonluk birikmifl çiftçi borcu yeniden yap land r - larak 900 Trilyon Türk Liras na indirildi. Yaklafl k 1 milyon çiftçimiz bu imkândan yararland r ld " dedi. 18 Türkiye Bülteni

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011 Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil etti Sayfa 1 EKSANTR K GAZETE Say :1 january.2011 Firmam z d ve iç projelerin takibi için a rl kl olarak kullan lacak web

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Kırsal Kalkınmada Yönetişim Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Çalışmanın arka planı Amaç: Kırsal kalkınmada yönetişim mekanizmalarının nasıl işlediği ve hangi araçların kullanıldığı Urfa özgülünde

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI

1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI 1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI 17 Ekim 2009 Gün ve 27379 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 12 Ekim 2009 Gün ve 2009/15513 Sayılı 2010 Yılı Programının Uygulanması,

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP den yıllardır borç yiğidin kamçısıdır diyen Erdoğan a: Aklın Başına yeni mi geldi? Tarih : 07.12.2013 Vatandaşı kart müptelası yaptı, şimdi de bırak diyor Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ın, Başbakan

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA 4070 307 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 59/10 Tar m Arazilerini Kullananlar

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 TOHUMCULUK ÜRETİM Bilindiği üzere, tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı!

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! TÜSİAD ve Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Refah Fonu İşbirliği, REC Türkiye ve Amerikan Büyükelçiliği desteği ile yapılan,

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ.

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. KIYMETLİ MESLEKTAŞLARIM HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. TÜRMOB çatısı altında örgütlenen, ülke genelindeki 76 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı