ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz."

Transkript

1

2 ASYA A LIYOR Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz.

3 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 21 fiubat Moskova ziyareti 22 Baflbakan Erdo an dan çiftçiye müjde üstüne müjde Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, 600 ifladam eflli inde Moskova y ziyaret etti. Baflbakan Erdo an, tar m sektörüne yönelik önemli düzenlemeler içeren Yeni Tar msal Destekleme Paketi ni aç klad. 06 Önce insan 14 Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n Ulusa Seslenifl konuflmas ndan notlar... Türkiye den Ortado u bar fl sürecine aktif destek D fliflleri Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdullah Gül, Filistin, srail ve Ürdün'ü kapsayan Ortado u turuna ç kt. 28 Sa l k hizmetleri tek elden yürütülecek TBMM Sa l k, Aile, Çal flma ve Sosyal fller Komisyonu Baflkan Cevdet Erdöl yapt m z röportajda sa l k alan ndaki son yasal düzenlemeleri de erlendiriyor. 34 Tüketicinin yan nday z Sanayi ve Ticaret Bakan Ali Coflkun yapt m z röportajda Tüketiciyi Bilinçlendirme Kampanyas ile ilgili bilgiler veriyor Baflbakan Erdo an 10 bin çitfçi ile bulufltu Tar m Gönüllüleri Birinci Y l De erlendirme Toplant s, Türkiye'nin dört bir yan ndan gelen 10 bin çiftçi ve tar m gönüllülerinin kat l m ile Ankara da yap ld. Çiftçilerin kredi faizleri bir kez daha indirildi Çiftçilere yönelik kredi faizleri, yüzde 10,4-19,5 aral na çekildi. 42 Vergide indirim dönemi Acil Eylem Plan ve Hükümet Program nda halka vergide indirim sözü veren AK Parti iktidar ekonomide kal c istikrar n sa lanmas n n ard ndan vergi oranlar nda indirim sürecini bafllatt. 44 Yerel yönetimde e itim hamlesi AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Halil Ürün, yapt m z röportajda, yerel yönetimlerin sorunlar na çözüm yollar üretebilmek için düzenlenen bölge toplant lar n de erlendiriyor.

4 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI Y l:2 Say : 21 fiubat 2005 AK PART Ad na Sahibi : Doç. Dr. Murat Mercan (Medya Tan t mdan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Yay n Yönetimi : Hüseyin Besli Suat K l ç Yay n Kurulu : Akif Gülle Ayflenur Kurto lu Bülent Gedikli Hüseyin Besli M. Faruk Bayrak Murat Mercan Selma Kavaf Suat K l ç Zelkif Kazdal Zeynep Karahan Uslu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü : Ülkü Tafl Adres : AK Parti Genel Merkezi Balgat - Ankara Tel: Bas n ve Halkla liflkiler : Arzu Aygan Sanat Yönetmeni: Ali Üstünda Grafik Tasar m: Selim Akyüz Digital llüstrasyon: Ünal Üstünda Bask ve Cilt : Melisa Matbaac l k Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir. SUAT KILIÇ TANITIM VE MEDYA BAfiKAN YARDIMCISI SAMSUN M LLETVEK L ED TÖRDEN Harman yeri bayram yeri AK Parti iktidar 2002 y l n n sonunda haciz ve hapis k skac nda buldu u çiftçilerimizi yeniden üretime geçirmek için att dev ad mlara yenilerini ekliyor. Yüksek faiz yükü alt nda traktörünü ve tarlas n satmak zorunda kalan çiftçilerimiz toparlan p aya a kalk yor. Tar m kesiminin birikmifl 1.9 katrilyon liral k kredi borcunu faizden ar nd rarak 1 katrilyonunu silen, kalan miktar ise 2003, 2004 ve 2005 y llar na vadelendiren AK Parti iktidar köylünün yüzünü güldürecek yeni projeleri uygulamaya koyuyor ve 2004 y llar nda tar m kesimine 5.7 katrilyon liral k destekleme yapan, 640 trilyon liral k da mazot deste i sa layan Hükümet yine kollar s vad. Tar msal sulama birliklerinin faiz yüküyle birlikte 660 trilyon liray bulan elektrik borçlar tar msal TEFE ile yeniden yap land r l yor. Ayr ca 36 aya varan ödeme kolayl sa lan yor. Tohumculuk destekleri geniflletiliyor. Prim ödemelerinde ürün çeflidine göre yüzde 130 lara varan art fllar sa lan yor. Tar msal üretimin en yüksek maliyetli girdileri olan mazot ve gübrede köylüyü rahatlatacak yeni bir destekleme paketi daha haz rlan yor. Do rudan Gelir Deste i ödemeleri öne çekiliyor ve ödemelerin fiubat- Nisan döneminde tamamlanmas planlan yor. AK Parti iktidar na güven duyan çiftçilerimiz de traktör sat fllar n iki y lda tam befl kat na ç kar yor. 35 y l aradan sonra tek haneye düflürdü ü rakamla enflasyon canavar n dize getiren Türkiye özgüvenini kazan rken, Baflbakan ve AK Parti Genel Baflkan Erdo an, Önce insan diyor. Asya a l yor... Asr n felaketiyle yüzleflen Güney Asya da ise ac ve gözyafl dinmek bilmiyor. Yard m kampanyalar sürüyor, ama yeterli de il. Bugün yard ma muhtaç durumda olan halklar n, en çok ihtiyaç duydu umuz y llarda k s tl imkanlar na ra men yan bafl m zda olduklar n unutamay z. fiimdi ise bizden gidecek her fleye muhtaç durumdalar. Yüzbinlercesi dev dalgalar n ve y k nt lar n aras nda yaflam n yitirdi. Binlercesi hala kay p. Hayatta kalanlar ise manal gözlerle size bak yor. O bak fllarda geçmiflin izleri ve gelece in iflaretleri var. Onunla göz göze gelmekten kaç nmay n. Vakit çok geç olmadan yard m ça r lar na duyars z kalmay n. Esen kal n...

5 fiubat TAR H Balkan Antant Balkanlarda siyasi iflbirli ini öngören Balkan Antant Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya taraf ndan 9 fiubat 1934 tarihinde imzaland. Almanya'da Nazi Partisi'nin iktidara geçifli, Balkan devletlerini birbirine yaklaflt rm flt r. Balkan Antant ile taraflar s n rlar n karfl l kl olarak garanti ettikleri gibi, birbirlerine dan flmadan herhangi bir Balkan devletiyle bir siyasi antlaflma veya siyasi bir harekette bulunmamay taahhüt ediyorlard. 1939'dan itibaren Balkanlarda ve dünya politikas nda cereyan eden olaylar Balkan Antant 'na da fiilen son verememifltir y l nda son toplant s n yapan Balkan Antant, savafl n Balkanlar da içine almas ndan ötürü bir daha toplanamam flt r. Balkan Antant 'n n bar fl n korunmas üzerindeki önemli rolü; Balkanlar bar fl ve güvenli e kavuflturmas, asgari ölçüde de olsa Balkanl Devletler aras nda bir uyuflmazl a ve silahl çat flmaya yer vermemesidir. Fatih Sultan Mehmet in tahta geçifli VII. Osmanl Padiflah Fatih Sultan Mehmet 1451 y l nda tahta geçti. 32 y l padiflahl k yapan Fatih Sultan Mehmet, 1453 y l nda stanbul'u fethetti ve 200 den fazla flehri Osmanl topraklar na katt. Vefat s ras nda devletin s n rlar kilometrekareye ulaflt. Fatih'in Osmanl padiflahlar aras nda bilimsel, yönetsel ve kültürel sahada ilk s ray ald bilinmektedir. Türkiye nin NATO ya girifli Eylül 1951 tarihleri aras nda Ottova'da toplanan Kuzey Atlantik Pakt (NATO) Konseyi'ne dahil olan 12 devlet temsilcileri, Türkiye'nin üye olmas n tavsiye eden karar onaylad lar. Türkiye Büyük Millet Meclisi 18 fiubat 1952 de Türkiye nin NATO üyeli ini onaylad Yalta Konferans Medeni Kanun un kabulü Londra Antlaflmas Varflova Pakt n n feshi kinci Dünya Savafl sonras dünyas n n ana çizgileriyle düzenlenmesi amac yla SSCB n n Yalta Kenti'nde liderler düzeyinde bir konferans toplanmas na karar verildi. fiubat 1945 te toplanan Yalta Konferans nda ABD yi Roosevelt, ngiltere yi Churchill ve SSCB yi Stalin temsil etti. Cumhuriyet'in kuruluflu ile yeni bir devlet yap - s oluflturulurken varolan hukuk düzeninin iyilefltirilmesi, ça dafllaflt r lmas amaçlanm flt. Bu çerçevede kad n-erkek eflitli ine dayal bir aile düzeni içeren Türk Medeni Kanunu 17 fiubat 1926 da Türkiye Büyük Millet Meclisi nde kabul edildi. K br s n ba ms z bir cumhuriyet olmas na yönelik Londra Antlaflmas 19 fiubat 1959'da imzaland. Bunun ard ndan haz rlanan K br s Anayasas, Garanti ve ttifak Antlaflmalar da A ustos 1960 da imzalanarak, K br s ba ms z bir cumhuriyet haline geldi. 1955'te kurulan Varflova Pakt, üyeler aras nda birleflik bir askeri komutanl k kurulmas n ve Do u Avrupa ülkelerinin topraklar na Sovyet Ordu birliklerinin yerleflmesini öngörüyordu 'da komünizmin çökmesi ve çok partili parlamenter rejime geçilmesi üzerine Varflova Pakt, 25 fiubat 1991'de da t ld.

6 Dünya Aktüalite Atlas Son 40 y l n en fliddetli depremi Merkez üssü Endonezya n n bat - s ndaki Sumatra adas olan 9 büyüklü ündeki depremin neden oldu u tsunami Güney Asya da yüzbinlerce can ald. Son 40 y l n en fliddetli depreminin neden oldu u dev dalgalar en çok Endonezya, Sri Lanka, Hindistan, Tayland ve Malezya y vurdu. Felakette yaklafl k 280 bin kifli hayat n kaybetti. Binlerce kifli ise halen kay p. Pasifik te deprem sonras oluflan tsunami birçok ülkeyi vurdu... Yüzy l n felaketi 300 bine yak n can ald Endonezya n n bin 500 metre aç nda, okyanus taban n n 40 kilometre derininde gerçekleflen dev sars nt, bin kilometrelik fay harekete geçirdi. Fayla birlikte milyarlarca tonluk su kütlesi de harekete geçti. Saatte 800 kilometre h zla ilerleyen dalgalar, 1 buçuk saat sonra ulaflt klar Sri Lanka aç klar nda aniden 200 kilometrelik h za düfltü. Ancak dalgalar, ani yavafllaman n etkisiyle 6 ile 10 metre yüksekli e ulaflarak 150 kilometre süratle k y ya vurdu. Dalgalar n 4 bin 600 kilometre uzakl ktaki Afrika ya ulaflmas ise 5 saati buldu. Endonezya, Malezya, Sri Lanka, Tayland, Hindistan, Bangladefl, Maldivler, Myanmar, Somali, Kenya ve Tanzanya y etkileyen korkunç tsunami dalgalar inan lmaz bir süratle sahil fleritlerini süpürdü. FELAKET N ARDINDAN

7 Deprem 3 dakika 20 saniye sürdü Endonezya n n Sumatra adas aç klar nda meydana gelen ve daha sonra oluflan tsunamide onbirlerce insan n ölümüne yol açan depremin, 3 dakika 20 saniye kadar sürdü ü aç kland. Fransa da bulunan yer bilimleri enstitüsünde tektonik laboratuvar baflkanl yapan Paul Papponnier, Güney Asya y vuran 9 büyüklü ündeki depremin sanki okyanusun üzerine büyük bir kamç yla vurmufl gibi bir etki yapt n, böyle dalgalar n oluflumu öncesindeki depremin 200 saniye kadar sürdü ünü tahmin ettiklerini söyledi. Deprem, Asya haritas n de ifltirdi Asya da onbinlerce kiflinin ölümüne ve kaybolmas na yol açan deprem, Sumatra daki adalar yerinden oynatarak Asya haritas nda de iflikli- e neden oldu. Amerikan Jeoloji Enstitüsü uzman Ken Hudnut, sismik modeller temel al nd nda Sumatra n n güneybat k y lar ndaki en küçük adalar n 20 metre güneybat ya yaklaflm fl olabileceklerini belirterek, "Bu önemli bir kayma, deprem haritay de ifltirdi" dedi. ABD li uzman, Sumatra n n Endonezya topra n n kuzeybat noktas n n da 36 metre güneybat ya kaym fl olabilece ini ifade ederek, ayr ca depreme neden olan iki plakan n çarp flmas yla ortaya ç - kan enerjinin ekseni üzerindeki tüm yeryüzünü sallam fl olabilece ini söyledi. Güney Asya da s tma uyar s : 100 bin kifli ölebilir Güney Asya da, tsunami felaketinden etkilenen ülkelerde, gerekli önlemlerin al nmamas durumunda bir s tma salg n n n bafllayabilece i ve en az 100 bin kiflinin ölebilece i uyar s yap ld. Yard m kurulufllar, önlem al nmamas halinde ba fl kl k sistemleri iyice zay flayan afetzedeler aras nda s tma salg n n n baflgöstermesinin an meselesi oldu una dikkat çekiyor ve böyle bir salg n n bilançosunun a r olaca uyar s nda bulunuyor. Güney Asya ya yard m 10 milyar dolar geçti Güney Asya daki deprem ve tsunami felaketinin ard ndan bölgeye gönderilecek yard m miktar da art yor. Resmen aç klanan yard m miktar ve devlet d fl kaynaklardan toplanan ba fllar n 10 milyar 50 milyon dolar buldu u aç kland. UNICEF: Güney Asya da bir nesil yok oldu Her felakette oldu u gibi Güney Asya ülkelerini vuran tsunamiden de en fazla etkilenenler çocuklar oldu. Hayat n kaybedenlerin neredeyse üçte birinin çocuk oldu u aç kland, bölgede binlerce çocuk da öksüz ve yetim kald. Annan: Güney Asya n n imar 10 y l sürebilir Güney Asya y vuran deprem ve tsunami felaketinin bölgede yol açt sosyal ve ekonomik tahribat n boyutu henüz tam olarak hesaplanamamakla birlikte Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan Güney Asya da deprem ve tsunami felaketinden etkilenen bölgelerin yeniden imar n n, en az 10 y l sürebilece ini söyledi. Yetkililer, tak madalarda avc l k, bal kç l k ve toplay c l kla geçinen kabilelerin geleceklerinin belirsiz oldu unu vurgularken, çiftçilerin arazilerinin ve temiz su kaynaklar n n de harap olmas, bölge halk ndan hayatta kalabilecek kadar flansl olanlar düflündürüyor. Uzmanlar ayr ca, afetten etkilenen ülkelerin toparlanmas n n oldukça uzun bir zaman ve titiz bir çal flmay gerektirdi ine dikkat çekiyor.

8 Önce insan... BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN ULUSA SESLEN fi KONUfiMASINDAN NOTLAR... R. Tayyip Erdo an Önceli imiz her zaman insand r. Ekonominin rakamlarla de il, insanlarla, insani hassasiyetlerle, erdemlerle, yeteneklerle güçlenece ine inan yoruz. B aflbakan Recep Tayyip Erdo an, Ulusa Seslenifl konuflmas nda ekonomide yaflanan son geliflmeleri de erlendirdi. "Bugün, k sa bir zaman öncesine kadar bu ülkenin üstüne çöken a r kriz havas ndan geriye eser kalmam flt r" diyen Baflbakan Erdo- an konuflmas n flöyle sürdürdü: " stikrarl bir ekonomi yönetimiyle ülkemizin y llar y l pençesinde k vranm fl oldu u ekonomik araz ve hastal klar birer birer tamir ve tedavi edilmifltir. Enflasyon yaklafl k 35 y l sonra tek haneli rakamlara kadar geriletilmifl, milletimizin y llar boyunca her yeni güne daha da yoksul uyanmas na sebep olan bu zd - rap dindirilmifltir. Türkiye art k AB nin enflasyon standartlar n yakalama hedefi peflinde koflan, paras ndaki bol s f rlardan kurtulmufl, büyüme istikrar kazanm fl ve ekonomik itibar n yeniden yakalam fl bir ülke haline gelmifltir. Temel göstergelerde beklentilerin çok üstünde baflar lar yakalanm fl, rekor üstüne rekor k r larak ekonomik ç ta sürekli olarak yükseltilmifltir. Bu sayede bütçe aç klar kapanmaya bafllam fl ve nihayet ekonomimizin en büyük kamburlar ndan biri olan yüksek faiz oranlar da daha makul seviyelere do ru düflüfl göstermeye bafllam flt r y l Ekim ay nda yüzde 70.6 olan iç borçlanma faiz oran, 17 Ocak 2005 tarihinde yap lan 3 y ll k ihalede, yüzde 17 ye gerilemifltir." 6 Türkiye Bülteni

9 Gelinen bu noktay Türkiye için bir milat kabul ediyoruz Türkiye nin ekonomisinin yavafl yavafl enflasyon belas ndan, faiz yükünden, suistimal kaçaklar ndan paças n kurtararak bütün gücünü, bütün enerjisini ve bütün kaynaklar n ülkenin geliflmesi için harcayabilecek bir konuma geldi ini belirten Baflbakan Erdo an, sözlerini flöyle sürdürdü: "Y llar y l çal fl p çabalay p biriktirdi ini bir bozuk düzenin çarklar na kapt rm fl olan bu millet, art k öz kaynaklar n geri kazanman n ve gelece ini flekillendirmenin hesab n yapar olmufltur. Son ekonomik göstergeler, Türkiye nin geçti imiz y l dünya ülkeleri aras ndaki en dinamik ülke oldu una iflaret etmektedir ki, bu durum önümüzdeki dönem için umut ve beklentilerimizi daha da güçlendirmektedir. Milletimizle güç birli- i yaparak geldi imiz bu noktay, Türkiye için bir milat kabul ediyor, bugünden sonra yapaca m z her hareketin ve yazaca- m z her sayfan n Türkiye nin parlak gelece ine kaydedilece- ini biliyoruz." Önceli imiz her zaman insand r Bir toplumu güçlendirmeden bir ekonomiyi güçlendirmenin mümkün olmad na vurgu yapan Baflbakan Erdo an, bir ülkenin ekonomisinin, o ülkede yaflayan insanlara duyars z kalarak uzun vadeli bir geliflme çizgisi takip edemeyece ini söyledi. Baflbakan Erdo an, flöyle konufltu: ''Biz ekonomik geliflme derken, devletin ya da halk n küçük bir az nl n n zenginleflmesini de il, bir milletin yediden yetmifle, bir uçtan bir uca geliflmesini, zenginleflmesini, ilerlemesini kastediyoruz. Bu topyekün iyileflme ç tas yakalanmad kça, bu milli refah noktas sa lanmad kça, bugünün o gülümseyen rakamlar yar n ilk tökezlemeyle birlikte yine bu ekonominin kabusu olur. Hükümet olarak bu gerçe in tam manas yla bilincinde oldu umuzu, asli hedefimizin sizlerin yüzlerinizi güldürmek, çocuklar m za taze umutlar kazand rmak oldu unu huzurlar n zda bir kere daha ifade etmek istiyorum. Önceli imiz her zaman insand r. Ekonominin rakamlarla de il, insanlarla, insani hassasiyetlerle, erdemlerle, yeteneklerle güçlenece ine inan yoruz. Rakamlar olumlu ya da olumsuz k lan, insanlar n kendi geleceklerini sahiplenmek konusundaki azim ve gayretleridir. Bunun için de o insanlar iyi yetifltirmemiz, gelece in yetenek ve becerileriyle donatmam z, sosyal ihtiyaçlar - n karfl lamam z, sa l klar n korumam z, güvenliklerini sa lamam z ve adaleti herkesin inand temel de er haline getirmemiz gerekiyor." Biz ekonomik geliflme derken, devletin ya da halk n küçük bir az nl n n zenginleflmesini de il, bir milletin yediden yetmifle, bir uçtan bir uca geliflmesini, zenginleflmesini, ilerlemesini kastediyoruz Sigortal -sigortas z ayr m tarih olacak Hükümet olarak bütün vatandafllar n en iyi flartlarda yaflamalar için çok ciddi gayretler gösterdiklerini ve hayati ad mlar att klar n belirten Baflbakan Erdo an, sa l k hizmetlerinin üzerinde önem ve hassasiyetle durulan bir konu oldu unu vurgu- Türkiye Bülteni 7

10 Devlet olarak iflçilerimizin, çal flan kesimlerimizin hastanelerini ellerinden almak, haklar n gasp etmek gibi bir niyetimizin olamayaca n her sa duyu sahibi insan m z biliyor. Biz iflçilerimizin, çal flan kesimlerimizin en iyi sa l k hizmetini, eziyet çekmeden almas n istiyoruz. lad. '' nsan sa l n bizim ellerimize b rak lm fl mukaddes bir emanet say yoruz'' diyen Baflbakan Erdo an, ''Sa l kta Dönüflüm Program '' çerçevesinde ad m ad m ilerleyerek bu alanda çok önemli, önümüzdeki y llara damgas n vuracak bir de iflim hareketi gerçeklefltirdiklerini ifade etti. Baflbakan Erdo an, sözlerini flöyle sürdürdü: ''Bu y l n ortalar nda inflallah Genel Sa l k Sigortas uygulamas n hayata geçirmifl olaca z. Bu ad mla birlikte, art k bu ülkede yaflayan herkes sigorta flemsiyesi alt nda olacak. Devlet, hiçbir vatandafl n sa l k hizmetlerinin d fl nda tutmayacak, sigortal -sigortas z ayr m tarih olacak. Eskiden sigortal olanlar n, hak ettikleri sa l k hizmetini alamad klar konuflulurdu, bugün bu ülkede yaflayan herkese herhangi bir ayr m yap lmaks z n sa l k hizmeti verilmesinden söz ediyoruz. Sa l kta Dönüflüm Program 'n n getirdi i as l büyük yenilik iflte bu zihniyet fark d r.'' flçilerimizin hastanelerini ellerinden almak gibi bir niyetimiz yok Baflbakan Erdo an konuflmas nda SSK hastanelerinin Sa l k Bakanl 'na devredilmesiyle ilgili elefltirilere de yan t verdi. Bu uygulamayla y llard r bir türlü giderilemeyen flikayetlere son vermeyi amaçlad klar n kaydeden Baflbakan Erdo an, ''Devlet olarak iflçilerimizin, çal flan kesimlerimizin hastanelerini ellerinden almak, haklar n gasp etmek gibi bir niyetimizin olamayaca n her sa duyu sahibi insan m z biliyor'' diye konufltu. Baflbakan Erdo an, sözlerini flöyle sürdürdü: "Bundan murad m z, sa l k sistemimizi bütünlüklü bir yap ya kavuflturarak her insan m za ayn kalite ve yayg nl kta sa l k hizmeti verebilmektir. Öte yandan SSK hastaneleri ile ilgili olarak y llard r bir türlü giderilemeyen flikayetlere de bu uygulama ile bir son vermeyi ve hizmeti iyilefltirmeyi hedefliyoruz. Bu konuda özellikle sendikalar m zdan baz itirazlar yükseldi. Devlet olarak iflçilerimizin, çal flan kesimlerimizin hastanelerini ellerinden almak gibi bir farkl yoruma girmelerini haklar n gaspetmek gibi bir niyetimizin oldu unu ispata veya ifadeye yönelik yorumlar n do rusu yanl fl buluyorum ve bizim asla bir artniyetle onlara yaklafl m m z n söz konusu olmad n tekrar ifade etmek istiyorum. Bu hastanelerimiz y llard r hem hizmetlerindeki eksiklikleri gideremediler, hem de zarardan kurtulamad lar. Biz iflçilerimizin, çal flan kesimlerimizin en iyi sa l k hizmetini, eziyet çekmeden almas n istiyoruz. Aylarca sonras için yatak verilmesini, gün verilmesini art k arzu etmiyoruz. Bunlar minimize etmek ve ameliyat için gerekli günü almas icab eden her vatandafl m z n bugünü almas n sa layacak bir anlay fl getirmemizin gere ine inan yoruz. Bu uygulaman n, SSK l vatandafllar m z n lehine ne tür olumlu neticeler do uraca çok geçmeden görülecektir. Art k her ifl hastanede bafllayacak, hastanede bitecektir. Ve bunun aksi olmas halinde biz flikayete haz r z ve yap lan bu flikayetlere de an nda müdahale etmekten yanay z. Çünkü çökmek üzere olan sa l k sistemimizi yeniden toptan aya a kald rmakta kararl - y z. Bunu da devlet, millet, sivil toplum örgütleri elele yapa- 8 Türkiye Bülteni

11 ca z. Bu süreçte, hükümet olarak, tamamen hukuki bir zeminde, hukukun gereklerini yerine getirmek suretiyle hareket ediyoruz; bu konudaki aksi görüfllere de demokratik olgunluk içinde yaklafl yoruz." Çiftçimizin yan nda olmaya devam edece iz Konuflmas nda Hükümetin tar m alan nda izledi i politikalar da de erlendiren Baflbakan Erdo an, nüfusun yüzde 35'inin ekme ini kazand tar m sektörünün y llar y l ihmal edildi ini, Türkiye'nin bu alanda, gerçek potansiyeliyle orant l bir geliflme seviyesini bugüne kadar yakalayamad n ifade etti. Bu büyük zafiyet nedeniyle ekonominin de kötü etkilendi ini belirten Baflbakan Erdo an, bu sektörden geçimini sa layan milyonlarca insan n ma dur edildi ini ve yoksullaflt r ld n dile getirdi. Hükümetin tar m sektörüne yönelik yeni desteklemeler yapaca n hat rlatan Baflbakan Erdo an, flöyle konufltu: ''Biz hükümet olarak göreve geldi imiz ilk günden bafllayarak bu önemli sektörümüzü gelifltirmenin, Türk tar m n ve üreticisini özlenen seviyeye ç karacak ad mlar atman n gayreti içinde olduk. Zor durumdaki çiftçimizi, köylümüzü, üreticimizi rahatlatacak baz kararlar ald k ve bu kararlar m z hemen uygulamaya geçirdik. Ekonomimiz rahatlad kça, imkanlar m z geniflledikçe bu do rultuda hareket etmeye, çiftçimizi, köylümüzü, üreticimizi desteklemeye devam edece iz. Önümüzdeki dönemde, hükümet olarak bugüne kadar tar mda gerçeklefltirdi imiz destek uygulamalar n zenginlefltirerek, yayg nlaflt rarak sürdürece iz, ancak bunlarla yetinmeyip tar mda verimlilik ve karl l yükseltecek yeni at l mlar da gerçeklefltirece iz. Biliyoruz ki Türk tar m n n kalk nmas, Türkiye'nin yar nlar n n teminat olacakt r. nflallah yeni bereket mevsiminde mahsulü de hep birlikte alaca z.'' Güney Asya ya yard m elinizi uzat n Baflbakan Erdo an, konuflmas nda Güney Asya'daki depreme de de indi, ''Bildi iniz gibi Güney Asya ülkeleri ac ve zorluklarla dolu günler geçiriyor. Yaflanan büyük felaketin boyutlar her geçen gün daha yürek kanat c bir tablo ortaya koyuyor'' diyen Baflbakan Erdo an, 5 fiubat 2005 tarihinde durumu yerinde görmek ve ülke olarak yaralar n sar lmas na, ihtiyaçlar n giderilmesine bir nebze katk sa lamak amac yla bu bölgeye bir ziyaret gerçeklefltirece ini ifade etti. Baflbakan Erdo an vatandafllardan aç lan yard m kampanyalar na katk da bulunmalar n isteyerek, ''Bu insanl k görevinde Türkiye'nin üstüne düflen görevin yerine getirilmesinde pay sahibi olman z rica ediyorum. Bütün vatandafllar m n, bu kampanyaya imkanlar ölçüsünde destek olmalar n özellikle rica ediyorum. Biz benzer ac lar yaflam fl, böyle felaketlerin toplumlar nas l yaralad n yak ndan bilen bir milletiz. Gönüllerimizdeki zenginli i bir kere daha ortaya koyal m, büyük zorluklar ve ihtiyaçlar içindeki bu co rafyaya yard m elimizi uzatal m'' diye konufltu. Güney Asya ülkeleri ac ve zorluklarla dolu günler geçiriyor. Bölgedeki yaralar n sar lmas nda biz de Türkiye olarak elimizden geleni yapmal y z. Bütün vatandafllar m n, yard m kampanyalar na imkanlar ölçüsünde destek olmalar n özellikle rica ediyorum. Gönüllerimizdeki zenginli i bir kere daha ortaya koyal m, büyük zorluklar ve ihtiyaçlar içindeki bu co rafyaya yard m elimizi uzatal m. Türkiye Bülteni 9

12 D fl Temaslar OCAK 2005 MOSKOVA Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin in Aral k ay bafl nda Ankara ya yapt resmi ziyaret iki ülke aras ndaki iliflkiler aç s ndan önemli bir ad md. 32 y ll k aradan sonra ilk kez bir Rus Devlet Baflkan Türkiye ye resmi ziyarette bulunuyordu. Putin in Ankara ziyaretiyle Türk-Rus iliflkileri yeni bir ivme kazand. Ankara daki zirveden 1.5 ay sonra Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, 600 ifladam eflli inde Moskova y ziyaret etti. ürkiye, son y llarda aktif bir d fl politika izliyor. Dost ülkelerle ikili iliflkilerin gelifltirilmesi için yo un çaba harcan yor. Türkiye ve T Rusya aras ndaki iliflki ve iflbirli i, son y llarda ciddi bir aflama kaydetti. Rusya, Türkiye'nin ikinci büyük ekonomik orta, Türkiye de Rusya'n n önemli ortaklar ndan biri konumuna geldi. Türkiye ile Rusya aras ndaki ticaret hacmi 2004 y l sonu itibariyle 10 milyar dolar aflt. Bu rakam n önümüzdeki y llarda 25 milyar dolara ç kar lmas hedefleniyor. Türk ifladamlar n n Rusya da flu anda 2 milyar dolar olan yat r mlar n n önümüzdeki süreçte 2.5 milyar dolara ç kmas bekleniyor. Rus turistlerin tatil için Türkiye yi tercih etmeleri Türk turizmine önemli bir getiri sa l yor. Son rakamlara göre 1 milyon 700 bin turist geçti imiz yaz aylar nda tatilini Türkiye de geçirdi. ki liderden iflbirli i mesaj Rusya ziyareti çerçevesinde önemli temaslarda bulunan Baflbakan Erdo an, Devlet Baflkan Vladimir Putin ile de biraraya geldi. ki lider görüflmelerin ard ndan yapt klar aç klamada iki ülke aras ndaki ekonomik iliflkilerin gelifltirilmesi konusundaki kararl l klar n vurgulad lar. Baflbakan Erdo an, Rusya ile müflterek yat r mlar konusunda iki ülke aras nda siyasi iradenin mevcut oldu unu ifade ederek, ''10-15 y l önce bunlar konuflulsayd söylenecek laf 'hadi can m sende' olurdu'' dedi. Rusya Devlet Baflkan Putin de yapt aç klamada iki ülke aras ndaki ticaret hacminin yükselerek artt n belirterek, ortak çabalarla bu rakam n bugün 15 milyar dolara, 2007 y l nda ise 25 milyar dolara ç kabilece ini söyledi. Bu hedeflerin gerçeklefltirilebilir hedefler oldu unu belirten Putin, bu konuda 10 Türkiye Bülteni

13 RUSYA Ermenistan 'Kars Anlaflmas n tan mam' derse bu olumsuzluktur. stanbul Atatürk Havaliman 'n Ermenistan'a açt k. Karada ise kap lar m z açm fl de iliz. Çünkü kendilerinden olumlu yaklafl m görmüyoruz. Temenni ederiz ki bunlar aflar z. Komflular m z aras nda tek darg n gibi görünen Ermenistan vard r. Bunun afl lmas n istiyoruz. Çünkü darg n komflu istemiyoruz.'' Türk ifladamlar na da büyük rol düfltü ünü kaydetti. Putin, ortak iflbirli inin art r larak devam etmesi gerekti ini de ifade etti. Biz önünüzü açmaya haz r z Baflbakan Erdo an, Türk ifladamlar na da seslenerek, ''Nerede varsan z, biz önünüzü açmaya haz r z. Hep yol açaca z, ön açaca z. Yeterki bu yolda görünün'' dedi. Rusya Federasyonu Baflkan Putin de Türkiye ziyaretinin ard ndan bir ay geçmesine ra men iki ülke iliflkilerinde önemli ad mlar at ld n ifade etti. Putin den K br s konusunda destek Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin, ''Kuzey K br s' n ekonomik tecridinin adil olmad n düflündüklerini'' belirterek, ''Annan Plan 'n n yerine getirilmesi konusunda var lacak bir çözüm taraf m zdan desteklenecektir. Say n Annan' n plan n aktif bir flekilde destekleyece iz'' dedi. Baflbakan Erdo an da Ermenistan sorununa çözüm bulmada Rusya ile dayan flma içinde olma karar verdiklerini söyledi. Baflbakan Erdo an, flöyle konufltu: ''Ermenistan da olumlu olmal. Türkiye, çözümsüzlük de il, çözüm üzerine politikas n kurdu. Rus turizmine kolayl k sa layaca z Temaslar çerçevesinde Antalya Büyükflehir Belediye Baflkan Menderes Türel ve Rus tur operatörleri taraf ndan verilen yeme e kat larak bir konuflma yapan Baflbakan Erdo an, Rusya'dan Türkiye'ye 1 milyon 700 bin turist geldi ini an msatarak, turizmin halklar aras nda iliflkileri gelifltirip, ülkeleri birbirine yaklaflt rmas bak - m ndan önemli bir unsur oldu unu belirtti. Baflbakan Erdo an, bundan sonra da bu rakam n artt r lmas için gerekli çal flmalar n yap laca n, Rus turizmine baflta vize olmak üzere gerekli kolayl n sa lanaca- n söyledi. Baflbakan Erdo an, Moskova daki temaslar s ras nda Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odalar Baflkanl 'nda, Baflkan Yevgeni Primakov ile de biraraya geldi. Baflbakan Erdo an, burada yapt konuflmada, iki ülke aras ndaki ekonomik ve ticari görüflmelerin daha da gelifltirilmesine büyük önem verdiklerini söyledi. Türkiye ve Rusya aras ndaki iliflkilerin köklü geçmiflinin iki ülkeyi birbirine yak nlaflt rd - n vurgulayan Baflbakan Erdo an, ''Rusya dostlu- una büyük önem verdi imiz komflular m zdan biridir'' dedi. Avrasya bölgesinde baflta enerji olmak üzere tafl - mac l k, savunma sanayi, turizm, g da, tekstil ve bankac l k gibi birçok alanda iflbirli i imkanlar oldu unu kaydeden Baflbakan Erdo an, ''Türkiye ve Rusya özel sektörlerinin Irak' n yeniden imar projelerinde iflbirli i yapabilece ini düflünüyorum'' dedi. Türkiye Bülteni 11

14 Moskova Türk Ticaret Merkezi aç ld Moskova'daki Türk Ticaret Merkezi, Baflbakan Erdo an' n kat ld törenle aç ld. Baflbakan Erdo an, burada yapt konuflmada, 60 milyon dolarl k ticaret merkezi yat r m n n, iki ülke aras ndaki iliflkilerin hangi boyutlara ulaflt n anlaml k lan bir ad m oldu unu söyledi. Bu ticaret merkeziyle, iki ülke iliflkilerinin, adeta ''içli d fll '' bir hale gelece ini belirten Baflbakan Erdo an, "Yak n bir zamanda Rus ifladamlar n n da Türkiye'de böyle bir Rus ticaret merkezini kuraca na inan yorum. Bu tür ad mlar karfl l kl gelifltirmeye bafllad m z zaman, bunlar bizleri birbirimize daha fazla yaklaflt racakt r'' dedi. Aç l fl yeni yap lmas na ra men Moskova Türk Ticaret Merkezi'nde bofl dükkan n bulunmad na dikkati çeken Baflbakan Erdo an, bu merkezin, Rus halk n n emrine amade ve cazibe merkezi olaca n ifade etti. maj projesi Aç l fl yap lan merkezin, iki ülke aras nda ekonomik iflbirli ini daha üst seviyelere t rmand racak bir imaj projesi oldu unu vurgulayan Baflbakan Erdo- an, flöyle devam etti: ''Bizim vizyonumuz, tek yönlü de ildir, ayn flekilde bu vizyonu güçlü k lan buradaki müteflebbisimizin o teflebbüs ruhudur. Bu müteflebbisimiz, bizim dünya markalar n n yakalad vizyonu yakalam fl müteflebbislerimizdir. Türk ve Rus ifladamlar taraf ndan oluflturulan Avrasya flbirli i Eylem Plan uyar nca, bölgede ticaret, enerji, ulaflt rma ve sanayi yat - r m alanlar baflta olmak üzere, ekonomik iliflkilerde ikili iflbirli inden, çok tarafl iflbirli ine geçifli bu vesileyle bafllatmam z gerekiyor.'' Di er aç l fllar Baflbakan Erdo an, Boyner ma azas n n ilk, Colin's ma azas n n ise Rusya'daki 36. flubesinin aç l - fl n da yapt. Baflbakan Erdo an, aç l flta yapt konuflmada, Moskova'da 3 dolu gün geçirdi ini belirterek, ''Burada nerelerden nereye geldi imizin cevab - n görmenin bahtiyarl n yafl yorum'' dedi. Baflbakan Erdo an, ''10-15 y l önce yurt d fl nda birçok alanda böylesi devasa yat r mlar yapaca m z söylenseydi, herhalde herkes 'Hadi can m sen de' derdi'' diye konufltu. Baflbakan Erdo an, kinci Dünya Savafl 'nda Rusya'n n faflizme karfl verdi i mücadelenin y ldönümü törenlerine kat lmak üzere 9 May s tarihinde yeniden Rusya'y ziyaret edecek. 12 Türkiye Bülteni

15 IHRACATTA HEDEF 75 M LYAR DOLAR A K Parti iktidar izledi i kararl ve istikrarl programlarla ihracatta da hedefleri zorlamay sürdürüyor y l nda 27.5 milyar dolar, 2001 y l nda 31 milyar, 2002 y l nda ise 36 milyar dolar olan ihracat m z AK Parti iktidar n n birinci y l nda tarihimizin en yüksek art fl oran yla 47 milyar dolara yükseldi. Böylece 2003 y - l nda Türkiye, dünyan n en büyük 26. ihracatç ülkesi konumuna yükseldi y l nda ise bu rakam yüzde 33.7 lik rekor bir art flla 64 milyar dolara ç kt. ktidar n 2005 y l ndaki hedefi ise ihracat rakam - n 75 milyar dolar seviyesine ç karmak. hracatta 2005 yol haritas 2005 y l nda ihracat hedefi 75 milyar dolar olarak aç klan rken, bu hedefe ulaflmak için izlenecek "yol haritas " da netleflti. Bu kapsamda, önceki y llarda da uygulanan komflu ve çevre ülkeler ve Afrika ülkeleri ile ticari ve ekonomik iliflkileri gelifltirme stratejileri uygulanmaya devam edecek. Asya Pasifik ülkeleri ile ticari ve ekonomik iliflkileri gelifltirme stratejisi de uygulamaya konulacak. Bu stratejiyle, ihracat n en h zl büyüyen ekonomik alan olan Asya-Pasifik bölgesi ülkelerinin genel ithalat içerisindeki pay n n 5 y ll k bir perspektif içinde 10 kat artarak, yüzde 1 lik bir orana yükseltilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Çin Halk Cumhuriyeti ve Hindistan Pazar na Girifl Eylem Planlar da bu y l uygulamaya geçirilecek. Türkiye ayr ca, ihracat n geliflimi, tan t m ve pazarlama faaliyetleri kapsam nda, 2005 y l nda 164 fuara milli düzeyde kat lacak. 15 ticaret heyeti düzenlenecek ve çeflitli sektörlerden 32 al m heyeti Türkiye ye gelecek. pekyolu Türk hraç Ürünleri Fuar Projesi 2005 y l n n ilk yar s nda gerçeklefltirilecek. Devlet destekleri hracata yönelik devlet destekleri kapsam nda, 2005 y l nda 350 milyon YTL kaynak tahsis edilecek. Geçen y l bu kapsamda, ihracatç lara trilyon TL (331.4 milyon YTL) ödeme yap lm flt. S n r Ticaret Merkezleri Projesi çerçevesinde Suriye, Gürcistan ve Nahcivan a yönelik çal flmalar sürdürülecek. Proje kapsam nda ran s n r nda 3 adet s n r ticaret merkezi aç lm flt. Türk Ticaret ve Yat r m Bölgeleri Projesi kapsam nda, Rusya Federasyonu ve Azerbaycan da kurulacak bölgelerde ifladamlar n n ticari ve yat r m faaliyetlerini kolaylaflt racak çal flmalar yap lacak. TURQUALITY Projesi tan t lacak 2005 y l nda Turquality Projesi, Paris, Londra ve Madrid te tan t lacak. Uluslararas perakende zincir ma azalar nda Türk ürünlerinin tan t m için Almanya da bulunan Metro Ma azalar zincirine ba l 750 markette, fiubat ay nda 25 milyon hane halk na ulafl lmas hedeflenen bir Türk hraç Ürünleri Tan t m Haftas düzenlenecek. Eximbank da 2005 y l nda k sa vadeli kredi deste ini sürdürecek ve özellikle orta-uzun vadeli kredi gereksinimi olan ara ve sermaye mal üreten sektörler, yüksek teknoloji kullanan ve katma de eri yüksek mal üreten sektörler ile yurt d fl nda taahhüt ifllerine yönelik Türk giriflimcilerinin projelerinin finansman na daha fazla a rl k verilecek. Türkiye Bülteni 13

16 TÜRK YE DEN ORTADO U BARIfi SÜREC NE AKT F DESTEK D fliflleri Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdullah Gül, Filistin, srail ve Ürdün'ü kapsayan Ortado u turuna ç kt. Filistin ve srail yetkilileriyle önemli temaslar gerçeklefltiren Bakan Gül, görüflmelerinde taraflara "Türkiye, Ortado u bar fl sürecine katk sa lamaya haz rd r" mesaj n verdi. O rtado u ya TBMM srail ve Filistin Parlamentolararas Dostluk Grubu üyeleri ve ifladamlar ndan oluflan bir heyetle giden D fliflleri Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdullah Gül, temaslar n n ilk gününde srail deydi. Cumhurbaflkan Mofle Katsav taraf ndan kabul edilen D fliflleri Bakan Gül, görüflmede Türkiye nin Ortado u bar fl sürecine katk sa lamaya haz r oldu u mesaj n iletirken, bölgede çok önemli bir f rsat penceresinin aç ld n ve art k geçmiflin unutularak tüm taraflar n bu olumlu ortam iyi de erlendirmek için çok çal flmas gerekti- ini söyledi. Daha sonra srail D fliflleri Bakan Silvan fialom ile biraraya gelen Bakan Gül, görüflmenin ard ndan yapt aç klamada bar fl için ilk kez iyimser oldu unu dile getirdi. Gelece in gerek srail ve Filistin gerekse bölge için daha parlak olaca na inand - n söyleyen Bakan Gül, "Art k harekete geçerek bar fl için enerji harcaman n zaman geldi" diye konufltu. D fliflleri Bakan Gül: Suriye ile Lübnan da bar fl sürecinin parças olmal Bakan Gül, Ortado u ya getirilmek istenilen bar - fl n kapsaml bir bar fl olmas n arzu ettiklerini belirterek, bu nedenle Suriye ile Lübnan n da bu sürecin bir parças olmas gerekti ine iflaret etti. Bu sorunun ancak bu flekilde sonsuza kadar çözümlenebilece ini düflünüyoruz" diyen Bakan Gül, bu nedenle Suriye ile iyi iliflkileri olan bir ülke olarak ellerinden geleni yapt klar n kaydetti. Bakan Gül, Türkiye nin Filistin e olas yard mlar na iliflkin bir soru üzerine, Türkiye nin bu konuda istekli ve haz r oldu unu, görüflmede bu konuyu da ele ald klar n ve bu görüflmelere devam edeceklerini bildirdi. srail D fliflleri Bakan fialom srail D fliflleri Bakan fialom da Bakan Gül ün ziyaretinin D fliflleri Bakan olarak srail e ilk ziyareti oldu una iflaret ederek, bu ziyaretin iki ülke aras ndaki son derece önemli iliflkilerin bir göstergesi oldu unu kaydetti. Bakan Gül le yapt görüflmenin son derece olumlu geçti ini ve ikili iliflkilere yeni bir boyut kazand rma f rsat bulduklar n dile getiren fialom, üst düzey temaslar n her iki ülkenin yarar na olaca n ifade etti. Özellikle ticaret ve yat r m olanaklar n n önemine iflaret eden fialom, Türkiye ile srail aras ndaki ortakl n bölge ülkeleri için temel unsurlardan biri oldu unu belirterek, daha fazla ülkenin bu iflbirli ine dahil olmas n n bölgede terörü ortadan kald rmak için f rsat yarataca n kaydetti. Görüflmede bölgedeki mevcut tehditleri özellikle terör tehdidini ele alma f rsat bulduklar n ifade eden fialom, Terör bizim demokratik yaflam tarz m - z tehdit eden bir konu diye konufltu. Türkiye nin de terörizmden büyük zarar gördü ünü söyleyen fialom, görüflmede terörle mücadelede iflbirli ini art rma konusunu de erlendirdiklerini belirterek, Bizler bu bölgede teröre yer olmayaca konusunda hemfikiriz dedi. 14 Türkiye Bülteni

17 Görüflmelerde Ortado u bar fl sürecini de ele ald klar n belirten fialom, Bakan Gül e srail in tüm komflular yla bar fl içinde yaflamak istedi ini ve bu konuda yap lan çal flmalar anlatt n söyledi. Türkiye nin bu konudaki endiflelerini bildiklerini ifade eden fialom, flunlar kaydetti: Türkiye nin öneminin fark nday z. Bütün bölge aç s ndan da Arap- srail sorununun sona erdirilmesinin ne kadar önemli oldu unu da iyi biliyoruz. srail Baflbakan fiaron D fliflleri Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdullah Gül, Ortado u temaslar çerçevesinde srail Baflbakan Ariel fiaron ile de görüfltü. Türkiye nin görüfllerini srail Baflbakan fiaron a da aktaran Bakan Gül, Ortado u da tüm taraflar n bar fl sürecine dahil olmas gerekti i mesaj n bir kez daha dile getirdi. D fliflleri Bakan Gül: "Filistin in davas n desteklemeye devam edece iz" D fliflleri Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdullah Gül, temaslar n n ikinci gününde ise Ramallah tayd. Filistin D fliflleri Bakan Nebil fiaat ile biraraya gelen Bakan Gül, görüflmenin ard ndan düzenlenen bas n toplant s nda Filistin Devlet Baflkan Yaser Arafat n ölümünden ötürü Filistin halk na bir kez daha baflsa l diledi. ki ülke aras ndaki dostane iliflkilerin geçmiflinin çok geriye dayand n belirten D fliflleri Bakan Gül, bu iliflkinin sadece hükümetler aras nda de il, her iki toplum aras nda yaflanan s cak iliflkilere dayand n ve bundan sonra da ayn flekilde devam edece ini söyledi. Filistin halk ne zaman ac çekse, Türk halk n n da bu ac y kalbinde hissetti ini belirten Bakan Gül, Biz Filistin in davas n kuvvetli flekilde desteklemeye devam edece iz dedi. D fliflleri Bakan Gül, Türkiye nin Filistin devletini tan yan devletler aras nda yer ald n hat rlatarak, Filistin devletinin Filistin topraklar üzerinde en k sa zaman içinde kurulmas n ve Filistin halk n n s k nt - lar n n sona ermesini arzu ettiklerini belirtti. Bakan Gül, oluflan olumlu havaya katk sa lamak için Türkiye nin elinden geleni sonuna kadar yapaca n bir kez daha dile getirdi. Türkiye kay ts z kalamaz D fliflleri Bakan Gül, kendisine yöneltilen bir soru üzerine, Türkiye nin bölgeye ilgisinin yeni olmad - n, bölgeyle tarihsel ba lar bulundu unu belirterek, flunlar kaydetti: Türkiye buraya kay ts z kalamaz, tarihi ba lar var. O bak mdan Türk hükümetleri daima sorunun çözümü için gayretli olmufllard r. fiimdi yeni bir dönem var, olumlu geliflmeler söz konusu olabilir. ki tarafla da iliflkisi olan nadir ülkelerden biri, iki taraf n da güvenine haiz bir ülke olarak Türkiye nin yapabilecek çok potansiyeli oldu una inan yorum. Türkiye, bu konuda aktiftir, ama önümüzdeki günlerde yapabilece i çok fley olabilir. Türkiye bar fl sürecinde daha aktif olmak için haz r oldu unu, her iki tarafa ve kapsaml bir bar fl için bölgedeki herkese bildirmifltir. Ümit ediyorum ki Türkiye nin yapabilece i olumlu katk lar gerçekleflecektir. Filistin D fliflleri Bakan Nebil fiaat Ortado u da kal c bar fl n sa lanmas için Türkiye nin oynayaca rolü memnuniyetle karfl layacaklar n söyleyen Filistin D fliflleri Bakan Nebil fiaat, Filistin devletinin kurulmas ndan itibaren Türkiye nin bu devleti tan yan ilk ülke oldu unu hat rlatarak, Filistin ile Türkiye aras ndaki iliflkiler her zaman kuvvetli olmufltur ve olacakt r diye konufltu. Türkiye nin uluslararas toplant larda her zaman Filistin in yan nda oldu unu belirten fiaat, bu çerçevede Türk hükümetinin gösterdi i destekten dolay teflekkür etti. Türkiye Bülteni 15

18 Bakan Gül, Filistin Yasama Meclisi nde konuflan ilk yabanc D fliflleri Bakan D fliflleri Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdullah Gül, fiaat la görüflmesinin ard ndan Filistin Yasama Meclisi nde bir konuflma yapt. Gül, konuflmas nda, Bar fl n hüküm sürdü ü bir Filistin i en k sa zamanda görmek dile iyle flahs m ve Türk ulusu ad na, hakl Filistin davas na deste imi sunar m dedi. Bakan Gül, Türkiye ve Filistin halk n n, kökleri yüzy llara uzanan ortak bir tarihi paylaflt klar n, Filistin ile iliflkileri ve iflbirli ini her düzeyde gelifltirmeye önem verdiklerini belirtti. srail hükümetinin Gazze fieridi ile Bat fieria n n kuzeyinden tek tarafl ayr lma plan n n, Yol Haritas n n bir parças olarak hayata geçirildi i ve Filistin yönetimiyle iflbirli i içinde yürütüldü ü takdirde, bar fl sürecinin canland r lmas aç s ndan f rsat teflkil edece ini belirten Bakan Gül, Türkiye nin, karfl l kl tan nm fl s n rlar içinde Filistin ve srail in yan yana yaflamalar n sa layacak kapsaml bir anlaflmaya var lmas için taraflar n görüflme masas na dönmesini tek ç kar yol olarak gördü ünü söyledi. Bakan Gül, Türkiye nin Filistin- srail ihtilaf n n adil ve kal c çözümü için elinden gelen katk y sa lamay sürdürece ini vurgulad. srail ve Filistin halklar - n n gelece inin birbirine ba l oldu unu ifade eden Bakan Gül, bölgede daha iyi bir gelece in, duvarlar n ve fiziksel engellerin inflas yla de il, ancak iki halk n sa duyu ve uzlafl içinde hareket etmesiyle mümkün olabilece ini kaydetti. Bakan Gül, iki taraf n da gelece e güvenle bakabilmesinin tek yolunun, yaflayabilir bir bar fl anlaflmas n n yap lmas oldu unu, bu çerçevede, Yol Haritas ile yarat lan zeminin en iyi biçimde de erlendirilmesi gerekti ini ifade etti. Filistin halk na yönelik bask ve kuflatmalar n srail e de güvenlik ve huzur getirmedi inin aç k oldu- unu belirten Bakan Gül, flunlar kaydetti: Ortado u da güvenli in yolunun bar fltan geçti i art k anlafl lmal d r. fiiddet, afl r güç kullan m ve terör ortam sadece bar fl karfl tlar na hizmet etmektedir. Bu nedenle bu ortam n biran önce sona erdirilmesi ve hakça bir çözüme ulafl lmas için gerek Filistin gerek srail yönetimlerine tarihsel bir sorumluluk düfltü üne inan yorum. Bakan Gül, Türkiye nin Filistin e yard mc olabilece i alanlar tespit etmek ve projeleri yaflama geçirmek üzere Kudüs veya Ramallah ta Türk flbirli i ve Kalk nma Ajans n n (T KA) bir ofisini açmay planlad klar n bildirdi. Bakan Gül, Filistin Yasama Meclisi ndeki konuflmas n n ard ndan Baflbakanl a geçerek Filistin Baflbakan Ahmed Kurey ile biraraya geldi. Görüflmeden sonra, Bakan Gül ve Filistin D fliflleri Bakan Nebil fiaat, Türkiye-Filistin Yönetimi aras nda kültürel iflbirli- i hakk nda niyet beyan anlaflmas n imzalad. Abdullah Gül den, Arafat n kabrine ziyaret D fliflleri Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdullah Gül, görüflmelerinin ard ndan eski Filistin lideri Yaser Arafat n mezar n ziyaret etti ve kabrine çelenk koydu. Kabir bafl nda dua eden Bakan Gül, daha sonra özel defteri imzalayarak flu sat rlar yazd : Ben ve beraberimdekiler bugün burada size ve sizin yüce miras n za sayg lar m z sunmak için buraday z. Türkiye nin Filistinli kardefllerinin davas na olan deste inin her zamanki gibi güçlü olaca ndan kuflkunuz olmas n. Ölümünüz hepimiz için büyük bir kay pt r. Ama Filistin halk n n sizin sergiledi iniz cesareti inanç ve kararl l kla sürdürdüklerini görmekten mutlu oldum. Bar fl içindeki ba ms z bir devlet, Filistinlilerin gerçeklefltirece inden emin oldu um bir hedeftir. Allah ruhunuzu flad etsin. Allah büyük Filistin ülkesine bar fl ve refah versin. Irak a Komflu Ülkeler Toplant s Filistin ve srail deki temaslar n tamamlayan Bakan Gül, Ortado u ziyaretinin üçüncü gününde Irak a komflu ülkeler toplant s n n yap laca Ürdün ün baflkenti Amman a gitti. Toplant öncesinde ikili temaslarda bulunan Bakan Gül, bu çerçevede BM Genel Sekreteri nin Irak Özel Temsilcisi Eflref Gazi, M s r D fliflleri Bakan Ahmed Ebul Geyt ve Suriye D fliflleri Bakan Faruk El fiara ile biraraya geldi. Bakan Gül, ikili görüflmelerin ard ndan, Ürdün Kral II. Abdullah n heyet baflkanlar için Kraliyet Saray nda verdi i ö le yeme ine kat ld. Bakan Gül, Amman da düzenlenen Irak a Komflu Ülkeler Toplant s n n sonuç bildirisinin aç klanmas - n n ard ndan Ortado u ziyaretini tamamlayarak Türkiye ye döndü. 16 Türkiye Bülteni

19 2005 YILI TOPLAM YATIRIM BÜTÇES 23.5 M LYAR YTL at r m Program kapsam nda yerel yönetimler dahil kamunun toplam yat r m tutar bu Y y l yaklafl k 23.5 milyar YTL (23.5 katrilyon TL) olarak belirlendi. Bu y l ki program hedefleri do rultusunda haz rlanan ve Resmi Gazete de yay mlanan 2005 y l Yat r m Program na göre, genelkatma bütçeli kurulufllar toplam 10.4 milyar YTL, mahalli idareler 7.3 milyar YTL, K T ler 2.9 milyar YTL, özellefltirme kapsam na al nan kurulufllar 1.4 milyar YTL, döner sermayeli kurulufllar 784 milyon YTL, ller Bankas 600 milyon YTL, fonlar ise 37 milyon YTL yat r m yapacak. Yat r m Program nda genel ve katma bütçeli kurulufllar, iktisadi devlet teflekkülleri ve kamu iktisadi kurulufllar ile bunlar n ba l ortakl klar, döner sermayeli kurulufllar, ller Bankas, d fl proje kredisi kullanan büyükflehir belediyeleri ile di er belediyeler, fon idareleri ve Özellefltirme daresi Baflkanl taraf ndan gerçeklefltirilecek yat r m projeleri sektörel bazda düzenlendi y l yat r mlar kaynaklara göre da l m incelendi inde ise Genel-Katma Bütçe kapsam nda 10 milyar 443 milyon 256 bin YTL, döner sermayeli kurulufllar 784 milyon YTL, K T ler 2 milyar 885 milyon 500 bin YTL, ller Bankas 600 milyon YTL, fonlar 37 milyon YTL ve özellefltirme kapsam ndaki kurulufllar da 1 milyar 424 milyon 500 bin YTL yat r m yapacak. Böylece Genel-Katma Bütçe dahil yat r mlar toplamda, 16 milyar 174 milyon 256 bin YTL olarak belirlenirken, mahalli idarelerin yapaca 7 milyar 317 milyon YTL lik yat r mla kamunun toplam yat r mlar 23 milyar 491 milyon 256 bin YTL yi bulacak. Sektörel da l m Tar m 1 milyar 355 milyon 271 bin YTL Madencilik 506 milyon 227 bin YTL malat 614 milyon 968 bin YTL Enerji 2 milyar 725 milyon 552 bin YTL Ulaflt rma 5 milyar 25milyon 603 bin YTL E itim 2 milyar 114 milyon 517 bin YTL Sa l k 1 milyar 212 milyon 115 bin YTL Turizm 98 milyon 46 bin YTL Haberleflme 50 milyon 694 bin YTL Konut 96 milyon 114 bin YTL Türkiye Bülteni 17

20 BAfiBAKAN ERDO AN 10 B N Ç FTÇ LE BULUfiTU Çiftçiyi mahkeme kap s ndan tarlas na döndürece iz Tar m Gönüllüleri Birinci Y l De erlendirme Toplant s, Türkiye'nin dört bir yan ndan gelen 10 bin çiftçi ve tar m gönüllülerinin kat l m ile Ankara da yap ld. Toplant da Yeni Tar msal Destekleme Paketi ni aç klayan Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, çiftçilerin yüzünü güldüren müjdeler verdi. T ar m ve Köyiflleri Bakanl taraf ndan Tar m Gönüllüleri nin birinci y l sebebiyle düzenlenen de erlendirme toplant s na kat lan Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, çiftçilerin sevgi gösterisiyle karfl land. Geçen y l hayata geçirilen "1000 Köye 1000 Tar mc " Projesini akl n bilgiyle ve tecrübeyle buluflmas olarak niteleyen Baflbakan Erdo an, "Bu proje ülke ç karlar n n ve ülkenin menfaatlerinin daha da bereketlendirilmesi hareketidir. Bu, devlet millet kaynaflmas n n en önemli ad mlar ndan biridir. Bu, genç ziraat mühendislerimizin, veterinerlerimizin ülkenin o ihmal edilmifl olan yörelerine gitme hareketinin en önemli ad m d r. Bundan dolay bu projeyi haz rlayan baflta Bakan m z ve de erli arkadafllar na huzurlar n zda, bundan sonraki çal flmalar için de baflar lar diliyor kendilerini tebrik ediyorum" diye konufltu. Hali haz rda görev yapan tar m gönüllülerine bu y l asgari 1000 gönüllü daha eklenece ini belirten Baflbakan Erdo an, hedeflerinin bu rakam 3 bine ç karmak oldu unu söyledi. Haciz k skac nda olan çiftçilerimiz mahkum olmaktan kurtar ld AK Parti iktidar ndan önce haciz k skac nda k vranan, traktörünü sat p kendini hapisten kurtarmaya çal flan bir tar m kesimi oldu una dikkat çeken Baflbakan Erdo an, acilen can suyu verilmesi gereken bu kesime son derece duyarl bir yaklafl m gelifltirdik. lkin borçlar n yeniden yap land rarak ödenebilir hale getirilmesini sa lad k. Çiftçimizi mahkum olmaktan kurtard k. Yeniden üretime döndürdük. 1.9 katrilyonluk birikmifl çiftçi borcu yeniden yap land r - larak 900 Trilyon Türk Liras na indirildi. Yaklafl k 1 milyon çiftçimiz bu imkândan yararland r ld " dedi. 18 Türkiye Bülteni

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 26 36 Avrupa Baflbakan n Birli i Çal flma hayat Baflbakan Erdo an n 2003 y l de erlendirmesi... 4 Baflbakan Erdo an n Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Sudan, Orta Darfur Geneina

Sudan, Orta Darfur Geneina Sudan, Orta Darfur Geneina Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 31 ARALIK 2005 16 Mavi düfl gerçek oldu Medeniyetler ttifak nda küresel liderlik Mavi Ak m Projesi'nin resmi aç l fl Baflbakan

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 EVET! 12 Tarihi Zirve de, tarihi karar 40 ki y lda 3600 kilometre duble yol Avrupa Birli i ile Türkiye aras nda bundan tam 41 y l önce bafllayan

Detaylı

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r!

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye Bülteni Kasım-Aralık 2008 editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye yerel seçimlere giderken AK PARTi ad gibi AK bir al nla milletin huzurunda. Halka hizmet siyasetinin gereklerini yerine

Detaylı

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak ED TÖRDEN Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili 12 Eylül de Türkiye, büyük bir demokrasi

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 10 12 32 42 Bush Baflbakan n Ankara da NATO Zirvesi KÖ Toplant s AB Sempozyumu Baflbakan Erdo an n NATO Zirvesi de erlendirmesi 6 Baflbakan

Detaylı

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik ED TÖRDEN Türkiye örnek oluyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili Ocak-fiubat aylar birçok slam ülkesindeki totaliter rejimin kâbusu oldu. Tunus ve M s r

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

OSBÜK Baflkan Y lmaz,

OSBÜK Baflkan Y lmaz, ORGAN ZE SANAY GAZETES MART 2008 1 Abdullah ÇÖRTÜ çeriden bak fl... 6 da fiefik ÇALIfiKAN Piyasada para yok un anlam 7 de Fettah GÜVENTÜRK Türkiye nin gelece i mesleki e itimde 16 da Atila ÇINAR Ankara

Detaylı

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I 18 HAZ RAN 2013 SALI F YATI: 25 Kr Sa l k Bakanl nca aç

Detaylı

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye nin Suriyelilere yard m 2.5 milyar dolar geçti Türkiye'nin Suriyeli s nmac lara

Detaylı

10 bin kad n, polis korumas alt nda

10 bin kad n, polis korumas alt nda 20 MAYIS 2013 PAZARTES GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 10 bin kad n, polis korumas alt nda Yurt genelinde fliddete u rad

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

Temmuz/ A ustos/ Eylül 2010

Temmuz/ A ustos/ Eylül 2010 Temmuz/ A ustos/ Eylül 2010 115 Türk-Alman iflbirli ine BUS AD katk s Bursa Kalite Ödülü süreci bafllad TÜS AD Baflkan Boyner BUS AD a konuk oldu Bursa nın yeni gündemi biliflim teknolojisi BUS AD BEBKA

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı