I I. ffiiltlshilsr*rs$r. $*hilr Yilrilt l. ?*trffiril*r* N{$ffisr$sil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I I. ffiiltlshilsr*rs$r. $*hilr Yilrilt l. ?*trffiril*r* N{$ffisr$sil"

Transkript

1 I I I I ffiiltlshilsr*rs$r $*hilr Yilrilt l?*trffiril*r* t N{$ffisr$sil

2 III. BOLUM gehir ve Felsefe Prof. Dr. Hakan POYRAZ $ehir ve Medeniyet Kavramlarrnrn iligkisi Lizerine Prof. Dr. Mehmet Mahfuz SOYLEMEZ '...'."- insan-zaman-mek6n Ba!lamrnda $ehirler Yrd. Doq. Dr. Mehmet BAYARTAN... fehir, Medeniyet ve Katliam Yahya DUzENLi Bir ulu Mabedden lehri okumak: Ayasofya'da olanlar-bitenler, Yazarlar-(izerler, Gelenler- Gegenler Doq. Dr. Haiuk DURSUN..."...'.. Halil inalcik'rn Sehir Tarihi Arattlrmalarl B u lent AR IV. BOLLJM Erzurum $ehir Kriltlirr'.inde Pay Sahibi $ahsiyetler ve Zamanrmlza Ulagan lzleri qetin BAYDAR Eytip Sabri Pata ve Harameyn Tarihi Dr. Mehmet Aki{ FIDAN (aldaq Kosova Ttirk liirinde Prizren $ehri iskender MU28EG...,... Aksarayh Yazarlar ve $airler Kitabr Ornelinde Kent ve EdebiYat QahEmalart 6mer SOLAK ihtiqam Sarhogu, Felaketler Malduru Kutlu $ehir: Antakya Mehmet TEKIN $ehr-eminler ibrahim TER2ioG1U lr-...3'l 4 V. BOLLJM Ktilttirtin Kentin Bigimlenigindeki i5levi veya Kentin Ruhu Rasim OZDENOREN. Piyasa Ekonomisine GegiS ve Kentsel Degigim Do!. Dr. 50kru KARATEPE Usktip $ehrinde Kr'ittiPhane' Argiv ve Mrizelerde Osmanh ve Ttirk Ktiltrirtintin lzleri Prof. Dr. Ahmet $ERlF... Merv Topra$rndaki $ehirler Agageldi ALLANAZAROV... Tarihimiz ve Yaztlt EdebiYat Komeg KULIYEV Erzurum $ehir Hayatrnda Vakrflarrn Rolti (XV -XVll' Yrizytllar) Do-c. Dr. Bilgehan PAMUK

3 Turkiye Yazarlar Birli!i *Fn" Tfirk-lslam ve Osmanh $ehirciligi ve Halil Inalcrk'rn Qalrgmalan Bulent Arrl l. Girig: Halil inalcrk'rn gehir tarihi aragtrrmalarr inalcrk'rn 5ehir tarihi uzerindeki galrqmalarr, gehrin ekonomisi, demografik yaprsr, nufusu, dokusu ve gehirlerdeki scisyal srnrflar uzerinde yo!unla;maktadrr. Ozellikle rizerinde durdu!u ve aragtrrmalarrnr yo$unlagtrrdr!r gehirler istanbul ve Bursa'drr. Bursa uzerindeki galrgmalarr, akademik kariyerinin ilk yrllarrna kadar uzanrr. Ttirkiye'de henuz $er'iyye sicilleri l6yrkryla aragtrrmalara t6bi tutulmadrqr yrllarda, Halil lnalcrk bu kayrtlarrn onemini kavrayarak araqtrrma konularr arasrna d6hil etmigtir. Bilindigi uzere Tanzimat'la birlikte mahkemelerin ger'iyye ve Nizamiye Mahkemeleri adlarr altrnda ikiye aynlmalarr, Cumhuriyet ile birlikte ulemaya dayalr h6kimlik gdrevinin tamamen devre drqr kalmasryla, fer'iyye sicilleri artrk sadece arqiv vesikalarr durumuna d0qmugtur. Fakat bu yeni donemde, ar;iv vesikasr mahiyetindeki sicillerin ne gekilde korunaca$r ve araltrrmacrlarrn kullanrmrna sunulaca!r hususunda gerekli telebbus bulunmuyordu. Her gehre ait $er'iyye sicili gehir mtizelerindeki mahzenlere kaldrrrlmrgtr. Ancak bu defterler son derece elveri5siz 5artlarda saklanryordu. Kimi defterler ise ihmalkarlrk ve ideolojik sebeplerle imha ediliyordu. inalok, bu gartlar altrnda saklanan Bursa sicillerini incelemeye ve toz toprak igindeki guvallardan grkardr$r defterleri okumaya ba5ladr. Onun te5ebbusuyle en azrndan Bursa sicilleri korumaya alrndr. Bursa sicilleri Topkapr sarayrnda ciltlenerek temizlendi ve arastrrmacrlarrn kullanrmrna aerldr. Daha sonralan butun sicillerin I Doq. Dr., Dolmabahge Sarayr Muze Muduru. 247

4 1ffi Tilrkiye Yazarlar Birli$i tek bir merkezde muhafaza edilmesi karart altnarak, elde bulunan btitun fer'iyye sicilleri Ankara'daki Milli KutUphane Yazmalar Koleksiyonu araslnda toplandt. inalqk'rn Bursa sicilleri uzerindeki ara;ttrmalarrntn ardt ardrna yaytnlanmastyla, $er'iyye sicillerinin Osmanlt sosyal ve ekonomik tarihi igin ne kadar buyuk 6nem tagrdr!r daha iyi anla5rldr. Bu suretle, devletin tarihinin yanr srra halkrn tarihini de aydrnlatmak igin $er'iyye sicilleri tarih ara;trrmactlarr nezdinde 6ne gtktt. Bursa'daki galrgmalarrnr surduren inalcrk, oncelikle Bursa sicilleri arastndan derledigi Fatih Sultan Mehmed'e ait fermanlarr yayrnladr.2 B6ylece Fatih'in fermanlartntn bazllarr ortaya qrkmrg oldu. O devirde fermanlar ve Divan-i humayun kararlartntn suretleri hen0z Muhimme Defterleri adr altrnda kaydedilmedigi igin bu doneme ait fermanlarrn negri, tarihgiler aqtsrndan buyuk 6nem tatrmaktadtr. Bursa sicilleri uzerine yaptr!r derinlemesine galrgmalarrnr Encyclopaedia of lslam'n ikinci{casktsl iqin yazdrlr "Bursa" maddesinde yayrriladr.3 Daha sonraki yrllarda bu sicillerden seqtigi onemli vesikalan tam metin halinde ve Osmanlrca olarak T0rk Tarih Kurumu Belgeler dergisinde yayrnladt.a Halil inalcrk bundan sonraki qaltgmalartnr istanbul 0zerine yo!unlagtrrdt. Once harap bir gehir halinde Bizans'tan devralrnan istanbul'un, fetihten itibaren, ll. Mehmed'in bizzat takip ettisi siyaset sonucu nasrl isksn edildi!ine dair bulgulartnr yayrnladr.5 istanbul'un gar;tlart, hanlart, hamamlart, camileri, kulliyeleri ve mahalleleriyle nasrl bir Turk ve islam gehri haline getirildigini, yine onun seri halinde neqretti!i makalelerinden takip etmekteyiz.6 Onun bu seri makalelerinde Sehrin demografik, sosyal ve kolturel dokusu ile ekonomik yaptstntn bir fotograft ortaya Erkarrlmaktadrr. inalcrk, ilerleyen yrllarda farklr konularda aragtrrmalara y6nelmekle beraber, istanbul ve Bursa'ya olan ilgisini kaybetmemi5tir. Galata, Eyup ve UskUdar hakkrn- Haf il inalcrk, "Bursa ser'iye sicillerinde Fatih sultan Mehmed'in Fermanlarr", Belleten, 1947, sy.11, s Halil inalcrk, "Bursa", Encyclopedia of lslam,2. Baskr, 1960, c. l, s Hal il inalcr k, " Bu rsa XV. Astr Sanayi ve Ticaret Tari h i ne Dair Vesikalar 1", Belleten, 1 950, sy. 24, s 45' 101; a.mlf., "Osmanlr idare, Sosyal ve Ekonomik Tarihi ile ilgili Belgeler: Bursa ter'iye Sicillerinden Segmefer ll", Belgeler, 1 988, sy. 1 8, s Haf if inalcrk, "The Rebuilding of lstanbul by Sultan Mehmed the Conqueror", Cultura Turcica, 1967, sy. 4, s ; a.mlf., "The Policy of Mehmed ll Toward the Grek Population of lstanbul and the Byzantine Buildinqs of the City", Dumbarton Oaks Papers, , sy , s ; a.mlf ', "Fatih Sultan Mehried Tarafrndan istanbul'un Yeniden ingasr", 6ev. Fahri inan, 19 Mayrs lniversitesi Elitim Faktiltesi Derqisl. 1988, sv. 3, s ; a.mlf., 'lstanbul After the Conquest', istanbul City and Municrpallfy, istan-bul: istanbjl Metropolitan Municipality Department of Cultural and Social Affairs Press, z6oz,!. f t-3e; a.mlf., 'Fatih, Fetih ve istanbul'un Yeniden insasr', Habitat ll: Diinya Kenti lstanbul, istanbul: Tarih Vak{r, s.22-37; a.mlf., 'The Conqueror, The Conquest and the Rebuilding of lstanbul', qev. Orhan Eirgin, Habitat tl istanbut-world Clty, istanbul: Tarih Vakfr, s' Halil inafcrk, "lstanbul", Encyclopedia of tslam,2. baskr, 1973, c. lv, s' ; a.mlf., "The Hub of the City: The Bedestan of lstanbul", ln.ternational lournal of Turkish Studies, , c' l, sy. 1, s. 1-lTiTrlrkgesi iqin bkz.: 'istanbul'un incisi: Bedesten', Mustafa 6zel (haz.), iktisatve Drn, istanbul: iz Yayrncrfrk, 1997, s ; a.mlj., "istanbul: An lslamic City", Journal of lslamicstudies,.1990,s [bu yazt,yazann Essays in Ottoman History adl qalrgmast iqerisinde de yer almaktadtr (lstanbul: Eren Yay., 1998,s )l; a.mlf., "istanbul: Bir lslam lehri",gev. lbrahim Kaltn, Dergeh' 1992'sy 24,s ldevamt,aynr dergi,sy.25,s. l5-l7j;a.mlf',"istanbul (TurkDevri)", DIA'2001' c.xxlll,s

5 Tiirkiye Yazarlar BirliSi rmtcre flllrl lu$n 5- daki yayrnlan bunun g$stergesidir.t Eyrip Belediyesi taraflndan bugune kadar onbirincisi duzenlenen Eyup sempozyumlartnrn ba5langrcrnda b0yuk ilmi katkt saglamt$trr. Kez yrlrndan itibaren duzenlenmeye baglanan ve bu yrl altlnclsl tertiplenen Uskudar Sempozyumlartntn baslarlnda oturumlara katrlrp akademik deste!ini surd0rmtist0r. Galata uzerine yayrnladr!r kapsamlt makalesinde Galata sicillerinden Ornekler vermigtir.8 Galata'nrn fetihten sonraki bir yuzytlltk tarihini ele alan bu araqtrrmasr, Bizans d6nemindeki Ceneviz Galata'stnrn nasrl bir Osmanll ticaret merkezi haline geldigini aqrklamaktadrr. Osmanlr liman gehirlerine incelemelerine kayda deger bir 6rnek olarak inalcrk'tn Harvard Universitesi yayrnlan arasrndan qrkan Kefe G1mruk Defteri adlr eserini sayabiliriz.s Bu galtgmaslnda Kefe'nin ekonomik ve sosyal hayattntn yanl slra mahalli otoritelerin bir portresini g6rmek mumkund0r. Liman Sehri olmast dolayrsryla gumruk kayttlarrndan yola Erkan bu eser, gehrin ticari trafi!ini ve yaprlan gegitli yolsuzluklarr aydlnlatmaktadrr, Halil inalok, yukartda saydr!rmrz butun ara;trrmalartntn ozunu, son ytllarda yayrnladr!r An Economic and Social History of the Ottoman Empire adlr kitabrnda yansrtmaktadrr.lo Turkge'ye de tercume edilen bu eserde, hem Osmanlr gehirlerinin ozellikleri, hem de Bursa, istqnbul, izmir ve Halep gibi 6nemli gehirlerin uluslararasr ticaret baklmrndan rolleri ve fonksiyonlan yer almaktadrr. inalclk, Sehir tarihi ara$ttrmalalntn yaytntnt hen0z tamamlamrg degildir. istanbul tizerinde topladt!t argiv vesikalarr buyrik bir koleksiyon olugturdugundan, kapsamlr bir istanbul tarihi yazmak igin yrllardrr galrgmalarrnr surdurmektedir. Bunlardan en onemlisi, tek ntishasr kendisinde bulunan 1455 istanbul.tahriridir. Bekir Srtkr Baykal'rn seneler once uzerinde galrgmasr igin kendisine verdi!i bu tahrir yaylna hazrr haldedir. Bu suretle istanbul fethedildiginde nasrl bir gehir teslim alrndr!r ev ev, dukk6n dukk6n bilinecektir tarihli bir istanbul tahriri daha vardrr. Fatih'in 6lumunden krsa bir sure 6nce yaprlan bu sayrm bize bu iki tarih arasrnda Osmanltlarrn ;ehri ne gekilde imar ettigine dair mukayese imkdnr verecektir. Bu iki defter istanbul'u esas almakla birlikte, Trlfk lehir tarihqiliginin en temel kaynak eserlerini olu5turacakttr. Matbaa safhlsrhdi olan bu iki eser gok krsa bir sure iginde yayrnlanacaktrr. istanbul'a 'iligkin yazrlartndan ayrr olarak genel editorltigunu yaptlgr ve 6ncultigunu yaptt!t galrgmalar 9 cilt halinde bir kulliyat olusturacaktlr. : 8 9 Ha lil inalcrk, " Ottoman Galata, ", Edhem Eldem (ed.), Prdmiere Recontre lnternationale sur l,empire Oftoman et Ia Turquie moderne, istanbul: Franstz Anadolu AraStlrmalart Enstitilsu, 1991, s' tz-tbs tu, yazt, yazatn Essays in Ottoman History adh galtgmasr igerisinde d-e-yer almaktadv (s )l; a.mlf., "Ey(tpProjesi',,-Eynp: DUn t Bugtn, iemp-ozyum, 1112 Arahk 7993, istanbul: Tarih Vakft yurt yay., {ggi, t. t-zi; a.mlf., ;'Eytip Sultin Tarihi On Aragtrrma Projesi", TUlayArtan (ed.), Xvlll. yi)zyrl (adr Sicilteri l5rlrnda Eyap'te SosyalYa5am, istanbul: Tlrih Vakfr Yurt Yay., 1998, :' 1-14; a.mlf., "Ey0p 5icillerinde rir[rak, K6y ve Koylil", XWil' Ytzyrl Kadr Sicilleri t51!,!.1?.flip,tl Sosvat Yatam;,,Ae't Konferansr", t. lskadaisempozyumu, Mayrs 2003, Bildiriler, istanbul: Uskudar ".'i-'ii., Befediyesi, 2004, c. I,s Halil inalcrk. "Ottoman Galata, ". Halif inalcrk. Sources and Studies on the Ottoman Black Sea, The Customs Register of Caffa, , Camb.idge: Harvard University, Ukrainian Research Institute, Halil inalcrk, An Economic and Sociat History of the Ottoman Empire, , Cambridge: Cambridge University Press, 1994 {Turkgesi: Osmanlr imparatorlulu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi 134& 1600, eev. Halil Berktay, c. l, istanbul: Eren,

6 Turkiye Yazarlar Birli!i onunbursauzerindek ara'tlrma ar Veyapt giyay niar niehrintarihinekatktstna bir ni;anesi o arak,,bursa osmangazi Be ediye Mec isi, Muradiye maha esinde 'ukran bulunan Muradiye Kulliyesini sultan ll. Murad caddesine baglayan sokala Prof. Dr. HaIiI inalcrk sokagr veriimesi karartnt almr; ve 13 Ekim 2005 tarihinde yaprlan bir torenle tabela "d,n,n yerlestirilmistir' tl. $ehir tarihi tizerine cinemli ar;ivler HaIiI ina crk, osmanit $ehir tarihi qait5maiarrna 1950'ye do!ru Bursa,da Kadr sici eriuzerindeeairqarakba5 adr.eu,.s",aukibirmozedebuiunankadrsicil eriuzerinde aragttrmaiaryapt.busicllierintarihidedikkatedegerbirmese edir.cumhuriyetin ilk yrllarrnda birtakrm u"gna= kigiler bu sieilleri yok etmeye qallsryorlardt. Bursa yegilcami imamr bu sicille-ri guualiar ieine koyaral evine g6turdu. Daha sonra da mozeye teslim etti. Bu sicilleiin yardrmryla, Bursa mahalleleri konusunda ilk qaltlmalar Kdseo!lu ile bagladt' Busici erfatihdevrininorta artndanitibarentaxx.asrakadargelmekteisbde arada birqok siciller tufuoll"irustur. Bu sicillerin 6nemi, defterlerin muzeden altntp tamir edilmesi ue araqt'rmalara agtlmast iqin 6nlem altnmast' m0ze muduru vasrtasryla, Halil inalcrk tarafrndan Milli Egitim Bakanlr!r'na bildirilmistir' siciller istanbul,da Topkapt Sarayr kitap atolyesine sandrklar iqinde gonderildi' ciltlendi' sonra da Arkeoloji muzesinde bir salonda tasnif edilerek ara'ttrmactlara arz edildi' "t"rr" gici otr"nr, i,",.,puiutorlu!u'nun uluslararast ticaret merkezi ve ipek sanayii gehri olarak 6nemi, bu sicillerden butun ayrrnttlartyla tespit edilebilmektedir' ipek ticaretivesanayiikonusundakiilk6nemiieserda sar.tnarastrrmastdtr. inalcrk, bu sicillerin 6nemine, istanbut 0niversitesi iktisat faktittesi Mecmuast'nda yazdr!r bir makalesi;; ;";"r'etti.11 iktisat tarihimizin yorulmaz ustadr omer Lutfi Barkan bu sicittelin;;u"u kendi iktisat Enstitusu igin mikrofilm halinde aimtgttr.ina ctk,tnbursasicilieriozerinde30-40seneyevaranara t rmaiartdevam etti. ingilizce u" f,irfg" mat ai"terd"n bagka Bursa sicillerinden Fatih ve ll' Bayezid d6nemine ait siciller uzerinde yaptlgl arastrrmalar ve makalelerden bagka bu sicillerden seetigi yuzterjelg eyi'turk-tarih Kurumu Belgeler dergisinde yaytnladr'12 F.Ha ilinalcrk,rngehirtarihibibliyografyasr(krono ojik),,bursa er,iyesici erindefatihsu tanmehmed,inferman arr,',belleten,1947,sy. 1 1, s "Erzurum". istam Ansiklopedisi,lg4S' c' lv' s' ' "Bursa", Encyclopedia of lslam,2' Baskr' 1960' c' l' s' ' n-h"f.il i""1.'1, "XV. Asrr Tiirkiye iktisadi ve- lqtimai Tarihinin Kaynaklarr"' istanbut Unive'itesi iktisat Fakittesi Mecmuat, ' sy' 15' s 41-5l' 12 Halil inalcrk,,,osmanh idare, sosyal ve.ekonomik rarihi ile ilgili Belgeler: Bursa ser'ive sicillerinden secmeter,,, Betgeter,i-irv iissd r- go; "osmanlr iiai", i"tvli "" rri"nomik Tarihi ile ilsili eelgeler: il";;gt'''v;iftitr"tino"n s"qt"ler $" ' Belgeter' xvlll' (1988)' 1-41' 250

7 T0rkiye Yazarlar Birli!i 1F "Bursa and the Commerce of the Levant", Journal of Economic and Sclr..tai nrsitr'1 of the Orient, '1960, c. lll, sy. 2, s. ' [aynr yazr, yazann The Ottornan f-p Conquest, Organization and Economy adh galrgmasr iqinde de yer almaktao,r i.c'-- don: Variorum Reprints, 1978)]. "Bursa XV.,Asrr Sanayi ve Ticaret Tarihine Dair Vesikalar 1", Belleten, sy. 24, s "Erzurum", Encyclopedia of lslam,2. Baskr, '1965. c. ll, s.712. "Ey6let", Encyclopedia of lslam,2. Baskr, 1965, c. ll, s "Gelibolu", Encyclopedia of lslam,2. Baskr, 1955, c.ll, s "The Rebuilding of lstanbul by Sultan Mehmed the Conqueror", Cultura Turcica, 1967, c.lv, s. 5-'15. "The Policy of Mehmed ll Toward the Grek Population of lstanbul and the Byzantine Buildings of the City", Dumbarton Oaks Papers, , sy.23-25, s "lstanbul", Encyclopedia of lslam,2. Baskr, 1973, c.lv, s "The Hub of the City: The Bedestan of lstanbul", International Journal of Turkish ltudies, , c. l, sy. 1, s "Osmanlr idare, Sosyal ve Ekonomik Tarihi ile ilgili Belgeler: Bursa ger'iye Sicillerinden Seqmeler", Belgeler,1980, sy , s "Eyup Sultan!a Yaprlmasr.Gerekenler", Istanbul,1982, sy. 3, s "The Appointment Procedure of a Guild Warden (Kethud6)", Wiener Zeitschrift fhr die Kunde des Morgenlandes, 1986, sy. 76: Festschrift AndreasTietze, s [bu yaz, The Middle East and the Balkans Under the Ottoman Empire (Bloomington: f ndiana University Pres, 1993) adh eser igerisinde de yer almaktadrr: s "Osmanh idare, Sosyal ve Ekonomik Tarihi ile ilgili eelgeler: Bursa ger'iye Sicillerinden SeEmeler ll", Belgeler, 1988, sy. 18, s, "Fatih Sultan Mehmed Tarafrndan istanbul'un Yeniden inqasr", Eev. Fahri Unan, 79 Mayrs Aniversitesi EQitim Faklltesi'Dergisr, 1988, sy. 3, s "isianbul: An lslamic City", Journal of lslamic Studies, 1990, s [bu yazt, yazara ait Essays in Ottoman History (istanbul: Eren Yay., 1998) baglrklr galrgma igerisinde de yer almaktad r: s "Ottoman Galata, ", Edhem Eldem (ed.), Prdmiere Recontre lnternationale sur I'empire Ottoman et la Turquie moderne, istanbul: l'lnstitut Franqais d'etudes Anatoliennes,l99l, s [bu yazr, yazara ait Essays in Ottoman History iginde de yer almaktad v: s "istanbul: Bir islam gehri", gev. ibrahim Kaltn, DergSh, 1992, sy.24, s ; sy.25, s

8 T0rkiye Yazarlar BirliSi,A Case Study of the Village Microeconomy: Villages in the Bursa Sancak, " The Middte East and the-gatkans ljnder the Ottoman Empire, Bloomington: Indiana University Press, 1993, s 'Ey0p Projesi', Eyilp: Dln lbughn, Sempozyum, Arahk 1993' istanbul: Tarih Vakfr Yurt YaY., 1994, s. 1-23',Eyup sultan Tarihi on Ara;trrma Projesi" Tulay Artan (ed.), Xvttt. Y1zyil Kad sicilleri Signda Eyup'te Sosyal YaEam, istanbul: Tarih Vakfr Yurt Yay'' s' 1-14' An Economic and social History of the ottoman Empire , cambridge: Cambridge UniversitY Press, Sources and Studies on the ottoman Black sea, The Customs Register of caffa, 1tB , Cambridge: Harvard U niversity, ukrain ian Research Institute, ,istanbul,un incisi: Bedesten', Mustafa Ozel (haz.), iktintve Drn, istanbul: iz Yaytncthk, 1997, s ',Eyup Sicifferinde Toprak, Koy ve K6yltl" wtlt. Y(izytl Kac/' sicilleri lyqnda Eyilp'te SosyalYaSam, istanbul: Tarih Vakft, 1998' Osmanlt imparatortuqu'nun Ekonomikve SosyatTarihi , gev. Halil Berktay, c. l. istanbul: Eren,2000. "istanbu (Turk Devri)", DiA,2001, c. )(Xl l, s'22o-239',fstanbul After the Conquest', lstanbut City and Municipatity, istanbul: istanbul Metropolitan Municipality Department of cultural and Social Affairs Press, 2002, s' ,Fatih, Fetih ve istanbul'un Yeniden ingasr" (Habita t td Dt)nya Kenti tstanbu/, istanbul: Tarih Vakfr, s ,the conqueror, The conquest and the Rebuilding of lstanbul" qev. orhan Birgin, (Habitat ld Istanbul-World City, istanbul: Tarih Vakfr' s' 22-37',,Agt' Konfera nsf,, l' }skudar Sempozyumu, Mayts 2003, Bildiriler, c' l, istanbu : Uskudar Belediyesi, 2004, s. 'l1-14' 252

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cafer ÇİFTCİ Doğum Tarihi ve Yeri: 1973 BURSA Unvanı: Prof. Dr. Ana Bilim Dalı: Yakınçağ Tarihi Doçentlik Alanı:

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cafer ÇİFTCİ Doğum Tarihi ve Yeri: 1973 BURSA Unvanı: Prof. Dr. Ana Bilim Dalı: Yakınçağ Tarihi Doçentlik Alanı: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doğum Tarihi ve Yeri: Unvanı: Ana Bilim Dalı: Doçentlik Alanı: İdari Görevi: Cafer ÇİFTCİ 1973 BURSA Prof. Dr. Yakınçağ Tarihi Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi Tarih Bölümü Başkanı ÖĞRENİM

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ KİTAP - Osmanlı Kuruluş Dönemi Bursa Vakfiyeleri, Yayına Hazırlayanlar, Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim- Dr. Hasan Basri Öcalan, Osmangazi Belediyesi Yayınları, İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

Ti,irk-islam-Osmanh $ehircili$i ve Hatil inalcrk'rn Qahgmalarl

Ti,irk-islam-Osmanh $ehircili$i ve Hatil inalcrk'rn Qahgmalarl 'hs. Tiirkiye AraSttrmalofl Literariir Dergisi, Cilt 3, Sqt 6, 2005, 27-56 Ti,irk-islam-Osmanh $ehircili$i ve Hatil inalcrk'rn Qahgmalarl HAIiI INALCIK-"-BiiICNt ARI-*- I. Girig: Halil Inalcrk'tn $ehir

Detaylı

icindekii,bn /r. isr,alt ARAZi ve vergi sisrnuinin TE$EKKUTU vn osmanlr DEVRiNDEKi $EKiLLERLE MUKAYESESi... ls

icindekii,bn /r. isr,alt ARAZi ve vergi sisrnuinin TE$EKKUTU vn osmanlr DEVRiNDEKi $EKiLLERLE MUKAYESESi... ls icindekii,bn J x /r. Koy, rovlu vb ivrpnratorluk...... I V. Milletleraran Ttirkiye Sosyal ve iktisat Tarihi Kongresi. Teblidler, U.U. Tiirkiyat Arasttrmave Uygulama Merkezi, istanbul 2l-25, Adustos 1989.

Detaylı

Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553,

Şıvgın, H. (2000). 19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap. Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Ayıntap Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Özdeğer, H. (1977). Antep'in Sosyal ve Ekonomik

Detaylı

Doktora İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000

Doktora İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) Sıddık ÇALIK (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000 E-posta: (kurum/özel) scalik@ybu.edu.tr-siddikcalik@gmail.com Web sayfası Santral

Detaylı

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr.

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. arzuuatik@gmail.com EĞİTİM Doktora 2003-2009: Marmara Üniversitesi, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tez konusu:

Detaylı

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 ÖZGEÇMİŞ I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Miyase Koyuncu Kaya (Yrd. Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mkkaya@ybu.edu.tr Web sayfası

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi (1986-1989)

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi (1986-1989) Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Buca-İzmir TÜRKİYE http://www.canaktan.org E-Mail: ccan.aktan@deu.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM Doktora Maliye

Detaylı

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages)

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı umit.koc@bayar.edu.tr, kocumit1971@gmail.com

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KURALLARI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KURALLARI T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KURALLARI Tarih Bölümünde 4. Sınıfta (Örgün ve II. Öğretim) okutulmakta olan Bitirme Çalışması dersinde

Detaylı

Ad Soyad. İş Telefonu. E-mail(ler) İş Adresi

Ad Soyad. İş Telefonu. E-mail(ler) İş Adresi Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. Hakan ÖZKAN Ad Soyad Hakan ÖZKAN İş Telefonu Tel: 0370 433 8200/2788 E-mail(ler) hakanozkan@karabuk.edu.tr İş Adresi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Fakültesi Selçuk Üniversitesi 1995 Y. Lisans

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : İsmail Kıllıoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : ikillioglu@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. mvahiteren@sirnak.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. mvahiteren@sirnak.edu.tr ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı Soyadı Mehmet Vahit EREN Doğum Yeri ve Tarihi Gaziantep.0.986 Telefon 048664008 / 44 Fax 04866847 E-posta mvahiteren@sirnak.edu.tr Web Adresi Öğrenim Durumu Derece Alan Kurum

Detaylı

YAYIN LİSTESİ KİTAP VE KİTAPTA YAYIMLANAN BÖLÜMLER

YAYIN LİSTESİ KİTAP VE KİTAPTA YAYIMLANAN BÖLÜMLER ADI SOYADI Prof.Dr.Hüseyin Haşimi GÜNEŞ ÜNVANI Öğretim Üyesi Fakültesi / Birimi İktisadi ve İdari Programlar/ MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ- Meslek Yüksekokulu DAHİLİ TELEFON 3104 E-POSTA hhgunes@yahoo.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Sezai BALCI Doğum Tarihi : 15 Temmuz 1976 Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi)

Detaylı

Yüksek Lisans: Hacettepe Üni., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Blm. 1985

Yüksek Lisans: Hacettepe Üni., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Blm. 1985 Prof. Dr. YUSUF SARINAY Kişisel Web Sayfası: http: ysarinay@etu.edu.tr İdari Görevler : Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Tarih Bölüm Başkanı E-Posta : ysarinay@etu.edu.tr Telefon: : +90 (312) 292 41 31 +90

Detaylı

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Universitesi Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi Say: 72180796/419 Konu: TOBB BfU-SnnA E$tim Programlan Hk. l;:. r!.r : trr.rt!_!.lic*q.r"nt 1. ; \r::: \,,,..,.-j {]nasi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer Duygu 2. Doğum Tarihi : 11.08.1976 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y.

Detaylı

Prof Dr. Halil İnalcık Prof. Dr. Halil INALCIK

Prof Dr. Halil İnalcık Prof. Dr. Halil INALCIK ISSN: 1309 4173 (Online) 1309-4688 (Print) Volume 5 Issue 2, p. 589-599, March, 2013 Prof Dr. Halil İnalcık Prof. Dr. Halil INALCIK Doç. Dr. Zübeyde Güneş Yağcı Balıkesir Üniversitesi Balıkesir 25 den

Detaylı

OSMANLI ARAŞTIRMALARI X

OSMANLI ARAŞTIRMALARI X OSMANLI ARAŞTIRMALARI X Neşl.r Heyeti - EdU.orlal Board HALİL İNALCIK-NEJAT GÖYÜNÇ HEATH W. LOWRY- İSMAiL ERtlNSAL THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, X İstanbul-199 0 226 Nitekim Şehzade Mustafa'nın öldürülmesinin

Detaylı

Doç. Dr. Serdar AYBEK

Doç. Dr. Serdar AYBEK Doç. Dr. Serdar AYBEK ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi 996 Y. Lisans Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

osmanlr-rurk TARiHgilirbi UzeninE NoTLAR elgilerinin senatoda okuduklarr raporlar tig cilt h6linde Alberi' tarafrndan

osmanlr-rurk TARiHgilirbi UzeninE NoTLAR elgilerinin senatoda okuduklarr raporlar tig cilt h6linde Alberi' tarafrndan osmanlr-rurk TARiHgilirbi UzeninE NoTLAR Frof. Dr. Halil irualclx.- Dog. Dr. Bfilent ARl.' Osmanlr-TUrk tarihi, XlV. yuzyrldan beri dunya tarihini yakrndan ilgilendiren konulardan biridir. Osmanlrnrn Avrupa'yla

Detaylı

PROF. DR. HALİL İNALCIK

PROF. DR. HALİL İNALCIK PROF. DR. HALİL İNALCIK Prof Dr. Mahmut H. ŞAKİROGLU* Türk tarihçiliği içinde uzun zamandan beri hak ettiği yeri fazlasıyla tutan ve hayatının ilerleyen yıllarında bile korumasını bilen H. inalcık, bir

Detaylı

SEMPOZYUM ONURSAL BAŞKANI Ahmet Poyraz - Çekmeköy Belediye Başkanı. SEMPOZYUM KOORDİNATÖRÜ Şahmettin Yüksel - Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı

SEMPOZYUM ONURSAL BAŞKANI Ahmet Poyraz - Çekmeköy Belediye Başkanı. SEMPOZYUM KOORDİNATÖRÜ Şahmettin Yüksel - Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı SEMPOZYUM ONURSAL BAŞKANI Ahmet Poyraz - Çekmeköy Belediye Başkanı SEMPOZYUM KOORDİNATÖRÜ Şahmettin Yüksel - Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı SEMPOZYUM BİLİM KURULU BAŞKANI Prof. Dr. İsmail Coşkun -

Detaylı

Bu sayının editörleri: Doç. Dr. Üzeyir ASLAN Dr. Ümran AY

Bu sayının editörleri: Doç. Dr. Üzeyir ASLAN Dr. Ümran AY S A I12 Y NUMBER Y I L07 Y E A R PROF. DR. ORHAN BİLGİN ARMAĞAN SAYISI 2 Bu sayının editörleri: Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Divan Edebiyatı Vakfı (DEV) kuruluşu olan DEV İktisadi İşletmesi yayınıdır.

Detaylı

OSMANLI İSTANBULU. editörler. Prof. Dr. Feridun M. Emecen Y. Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan

OSMANLI İSTANBULU. editörler. Prof. Dr. Feridun M. Emecen Y. Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan OSMANLI İSTANBULU I editörler Prof. Dr. Feridun M. Emecen Y. Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yayınları İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. OSMANLI İSTANBULU I I. Uluslararası

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : OSMANLI TARİHİ II Ders No : 0310440158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Arş. Gör. İlker YİĞİT

Arş. Gör. İlker YİĞİT CV Arş. Gör. İlker YİĞİT Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Araştırma Görevlisi Mail: iyigithg@gmail.com Tel: 0-376-218 11 23/5111 Faks: 0-376-218 10 31 WEB: http://websitem.karatekin.edu.tr/iyigit/sayfa/314

Detaylı

Ad Soyad. Hakan ÖZKAN. İş Telefonu. İş Adresi

Ad Soyad. Hakan ÖZKAN. İş Telefonu. İş Adresi Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. Hakan ÖZKAN Ad Soyad Hakan ÖZKAN İş Telefonu Tel: 0370 433 8200/2788 E-mail(ler) hakanozkan@karabuk.edu.tr altin_kaynak@hotmail.com İş Adresi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari

Detaylı

Türk- slam-osmanl fiehircili i ve Halil nalc k n Çal flmalar *

Türk- slam-osmanl fiehircili i ve Halil nalc k n Çal flmalar * Osmanl Kad n Hakk nda Hukuk Kaynaklar na Dayal Çal flmalar 27 Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi, Cilt 3, Say 6, 2005, 27-56 Türk- slam-osmanl fiehircili i ve Halil nalc k n Çal flmalar * Halil NALCIK

Detaylı

Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU

Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU 1949 yılında Adana'nın Kozan kazasında doğdu. 1967'de liseyi, 1971 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Kürsüsü'nden

Detaylı

t. iurle roruusu ise irisrirv BircirER ve KAF,SAM

t. iurle roruusu ise irisrirv BircirER ve KAF,SAM HAcETTEpT Uru ivrnsiresi "Alzheimer Tipi Demans ve Hafif Biligsel Bozukluk Hastalan ire saghktr yagh Bireyler igin oyun Tiirii Bilgisayar DestekliBiligsel Egzersiz Programr (obep) Geligtirme Qahgmasr,,

Detaylı

I Muhasebe ve Finansman YLS Uretim Y6netimi ve

I Muhasebe ve Finansman YLS Uretim Y6netimi ve Olrenci Kontenianlarr ve Baqvuru $artlarr hk. I Muhasebe ve Finansman YLS Uretim Y6netimi ve 2 Pazarlama YLS 4 Muhasebe ve Finansman DR Uretim Y0netimi ve 5 Pazarlama DR iktisadi GeliSme ve Uluslararasr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Tezler. Akademik Unvanlar. Adı Soyadı: Erkan DEMİR Doğum Tarihi: Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Tezler. Akademik Unvanlar. Adı Soyadı: Erkan DEMİR Doğum Tarihi: Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erkan DEMİR Doğum Tarihi: 05.0.980 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Balıkesir Üniversitesi 000 Y.Lisans Türk Dili

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Abdülkerim Gülhan İletişim Bilgileri Adres Balıkesir Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi Balıkesir Telefon Mail 0266 6121000/4508 agulhan@balikesir.edu.tr

Detaylı

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not:

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not: Acrk teblieat adresi Telefon ve Faks numarasl Not: Srra No Mal Kaleminin Adr ve Krsa Agrklamasr Miktarr Tutarr (Para birirni,t belirtilerek) Toplam Tutar (K.D.V Haric) *Tabloya gerektiti kadar satrr eklenecektir.

Detaylı

Parsel No./Srra No. : 3

Parsel No./Srra No. : 3 Parsel No./Srra No. : 3 c) Ihale (son teklif verme) tarihi d) Ihale (son teklif verme) saati e) ihale komisyonunun toplantr yeri ilan olunur. rina ganrxaurnsi I. GENEL $ARTLAR MADDE I - Kiraya verilecek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Erkan DEMİR 2. Doğum Tarihi: Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora. Tezler. 5.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Erkan DEMİR 2. Doğum Tarihi: Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora. Tezler. 5. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Erkan DEMİR. Doğum Tarihi: 05.0.980. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Balıkesir Üniversitesi 000 Y.Lisans

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Tarih Yer Görev. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Tarih Yer Görev. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doç. Dr. Nurgül BOZKURT Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (430) KÜTAHYA FOTO Cep Telefonu: Telefon: (074)6503 Faks:(074)65057

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Abdullah Demir 2. Doğum Tarihi: 01 Ocak 1970 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994 Y. Lisans Hukuk Marmara

Detaylı

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri (Sumeroloji) Anabilim Dalı, 2001.

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri (Sumeroloji) Anabilim Dalı, 2001. ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. ESMA ÖZ I. Adı Soyadı Esma ÖZ E-posta: (kurum/özel) eoz@ybu.edu.tr; esmao443@gmail.com Cep Telefonu: 0506 934 32 13 İş Adresi: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Merkez

Detaylı

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay..

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. İktisat Tarihi (1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. (1962). "Yükseliş Devri'nde Osmanlı Ekonomisine Umumi

Detaylı

AKSARAY (68) 1510 AKSARAY -68- MERKEZ. AKSARAY BELEDİYESİ Arsa m 2 Değeri. Mahalle

AKSARAY (68) 1510 AKSARAY -68- MERKEZ. AKSARAY BELEDİYESİ Arsa m 2 Değeri. Mahalle AKSARAY (68) 1510 BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 9.Bulvar (Selçuk cad.).............26.00 79.cad (Kurtuluş cad)..............19.00 80.cad.(Şehit Ali Çakır sk.).........16.00 3700 (3 nolu sk.).................12.00

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Muhittin Karabulut 2. Doğum tarihi : 26.11.1947 3. Unvanı : Profesör (Prof. Dr.) 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. ALİ KONAK

Yrd. Doç. Dr. ALİ KONAK Yrd. Doç. Dr. ALİ KONAK ÖZGEÇMIS Adres : Karabük Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü, Demir Çelik Kampüsü, Balıklar Kayası Mevki, Pk. 78050, Karabük Telefon : E-posta : doktor_dr77@hotmail.com, alikonak@karabuk.edu.tr

Detaylı

AHMET SELAMOĞLU Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü,

AHMET SELAMOĞLU Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, AHMET SELAMOĞLU, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, KİŞİSEL BİLGİLER 15.05.1964, İstanbul. Evli ve bir kızı var. EĞİTİM DURUMU 1990 1994 Doktora, Tez Konusu: Sendikacılığın Gücündeki Değişim (Gelişmeler-Nedenler-Eğilimler)

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA. aynr tiniversitenin Turkiyat Araqtrrmalan Enstitusunde tamamladr. 2004 yrhnda Tel Aviv Universitesi'nden doktora

YAZARLAR HAKKINDA. aynr tiniversitenin Turkiyat Araqtrrmalan Enstitusunde tamamladr. 2004 yrhnda Tel Aviv Universitesi'nden doktora YAZARLAR HAKKINDA Alfabetift Sua ile Haluk ALI(AN istanbul Universitesi siyaset Bilimi Fakultesi Kamu yonetimi Bolumti'nden 1992 yrhnda mezun oldu. 1995 yrhnda istanbul universitesi sosyal Bilimler ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. 101 Kurumsal iliqkiler NUhiARA: l13 trbo YA$AR HOLDING GrDA

Detaylı

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı.

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. Adı Soyadı Ünvan Doğum Yeri Bölüm E-posta : Bülent AKOT Doç. Dr. Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. bulentakot@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm Program Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZGEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Muammer Mete Taşlıova (Doç. Dr.) Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006 E-posta: (kurum/özel) metetasliova@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-4667533

Detaylı

l) SOz konusu ili.. L (rakamla),... Ttirk Lirasr (yanyla\ yapmayr kabul ve taahhut ederim/ederiz.

l) SOz konusu ili.. L (rakamla),... Ttirk Lirasr (yanyla\ yapmayr kabul ve taahhut ederim/ederiz. DOGRUDAN TEMIN TEKLIF MEKTUBU TCDD 3 BOLGE vruounr-ugu uer ve ruzvmr ALrM rovusyonu BA$KANr-rcrNe Alsancak/ZMIR Teklif Sahibinin Adr Soyadr lticaret Unvanr Agrk Tebligat Adresi Baglr Bulundugu Vergi Dairesi

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

Prof.Dr. SULTAN BAYSAN

Prof.Dr. SULTAN BAYSAN Prof.Dr. SULTAN BAYSAN tim Fakültesi kçe Ve yal Bilimler timi Bölümü yal Bilgiler timi Anabilim Dalı tim Bilgileri 1985-1989 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Buca tim Fakültesi kçe Ve Öğretmenliği Pr. 1991-1993

Detaylı

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa Kişisel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 036 4 0 45 / 76 Faks : 036 3 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl

Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Tarih Öğretmenliği /Buca Eğitim Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

PROF. DR. MAHMUT KAPLAN HAYATI VE ESERLERİ

PROF. DR. MAHMUT KAPLAN HAYATI VE ESERLERİ Celal Bayar Üniversitesi CBÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl : 2011 Cilt :9 Sayı :2 PROF. DR. MAHMUT KAPLAN HAYATI VE ESERLERİ Yrd. Doç. Dr. Selim ALTINTOP Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

-1989-1993 Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi Süreli Yayınlar Bölümü Sorumluluğu,

-1989-1993 Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi Süreli Yayınlar Bölümü Sorumluluğu, Adı Soyadı (Unvanı) Mustafa BAYTER (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mbayter@ybu.edu.tr; mbayter@hotmail.com Web sayfası Santral No: 0312-324

Detaylı

Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013)

Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013) Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013) İlimiz tarihinde yer alan bütün kavimlerin kültürel ve dini kimliğinin ele alınarak inceleneceği Geçmişten Günümüze Giresun

Detaylı

Etkinlikler T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi. Adına Sahibi Dr. Mustafa AYDIN. (Mütevelli Heyet Başkanı) YAYIN KURULU YAYINA HAZIRLAYANALAR

Etkinlikler T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi. Adına Sahibi Dr. Mustafa AYDIN. (Mütevelli Heyet Başkanı) YAYIN KURULU YAYINA HAZIRLAYANALAR Etkinlikler ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi nin düzenlediği Kurtuluş tan Cumhuriyet e etkinlik serisinin 8. sinde Öğr. Gör. Osman Kara,

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

osmanlr-turk TAtilHEtLrct UZERTNE NOTLAR

osmanlr-turk TAtilHEtLrct UZERTNE NOTLAR osmanlr-turk TAtilHEtLrct UZERTNE NOTLAR Prof. Dr. Halil inalcik-- Dog. Dr. Btilent ARl"' Osmanlt-TUrk tarihi, XlV. yuzyrldan beri dunya tarihini yaktndan ilgilendiren konulardan biridir. Osmanlrnrn Avrupa'yla

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Resül YAZICI Ünvanı Yrd.Doç.Dr. Birimi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Doğum Yeri Trabzon Doğum Tarihi 01.01.1966 E-Posta resul.yazici

Detaylı

Demokrat Partiden Günümüze Siyasal Gelişmeler. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ortadoğu Ticaret Tarihi II

Demokrat Partiden Günümüze Siyasal Gelişmeler. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ortadoğu Ticaret Tarihi II SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ENSTİTÜ ANA BİLİM DALI-DOKTORA PROGRAMI-YENİ KATALOG BÖLÜM KODU : 82206 01.Yarıyıl leri Adı İngilizce Adı TE PR KR AKTS 02.Yarıyıl leri Adı İngilizce Adı TE PR KR AKTS Seçmeli

Detaylı

2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı

2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ (CV) ANAHATTI 1. Kişisel Bilgiler Buğra YILDIRIM 02.01.1986 Erzurum bugrayildirim58@gmail.com 2. Eğitim Özgeçmişi 2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3922-c1e8-39ab-8e60-c949 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3922-c1e8-39ab-8e60-c949 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3922-c1e8-39ab-8e60-c949 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr

Detaylı

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU Adı Soyadı İlhami YURDAKUL Ünvanı Doç. Dr. Alanı Tarih Doğum Yeri İspir-Erzurm Doğum 01/08/67 E-Posta ilhami.yurdakul KĠġĠSEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU Derece

Detaylı

OSMANLI i TANBULU. I. Uluslararasr Osmanlr istanbulu Sempozyumu Bildirileri 29 Mayrc -! Haziran 20!3, istanbul 29 Mayrc Üniversitesi

OSMANLI i TANBULU. I. Uluslararasr Osmanlr istanbulu Sempozyumu Bildirileri 29 Mayrc -! Haziran 20!3, istanbul 29 Mayrc Üniversitesi OSMANLI i TANBULU I I. Uluslararasr Osmanlr istanbulu Sempozyumu Bildirileri 29 Mayrc -! Haziran 20!3, istanbul 29 Mayrc Üniversitesi e di tör ler Prof. Dr. Feridun M. Emecen Y.'Dog. Dr. Emrah Safa Gürkan

Detaylı

Yeni Türk Edebiyatında Kadıköy. 1. Adı Soyadı: Haluk ÖNER. 2. Doğum Tarihi: 11.10.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

Yeni Türk Edebiyatında Kadıköy. 1. Adı Soyadı: Haluk ÖNER. 2. Doğum Tarihi: 11.10.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 1. Adı Soyadı: Haluk ÖNER 2. Doğum Tarihi: 11.10.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili Ve Edebiyatı Marmara 2000 Y. Lisans Yeni Türk Edebiyatı Marmara

Detaylı

Lisans: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ( )

Lisans: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ( ) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erol GÖKŞEN Doğum Tarihi: 25.02.1985 Unvanı: Okutman EĞİTİM DURUMU Lisans: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (2004-2008) Yüksek Lisans: Eskişehir Osmangazi

Detaylı

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.)

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Akartürk Karahan (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) akartrk@yahoo.com Web sayfası

Detaylı

Abdülkerim ASILSOY Yrd. Doç. Dr.

Abdülkerim ASILSOY Yrd. Doç. Dr. Abdülkerim ASILSOY Yrd. Doç. Dr. ŞAHSİ BİLGİLER Uyruk : T.C. Doğum Yeri : İstanbul Doğum Tarihi : 27 Aralık 1972 EĞİTİM 2001-2008: Doktora Türk Modernleşmesi Öncülerinden Fuat Köprülü: Hayatı, Eserleri

Detaylı

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART TUNCELi iinivnnsirnsi- BGiriM-siR-snN runcer,i trnivnnsirnsi rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART 4688 Sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'nun 22. ve 41. maddeleri ve bu kanuna dayah

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Russian Foreign Policy in South Caucasus under Putin, Perceptions (Journal of International Affairs) 13, no.4 (Kış 2008), s

ÖZGEÇMİŞ. Russian Foreign Policy in South Caucasus under Putin, Perceptions (Journal of International Affairs) 13, no.4 (Kış 2008), s ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fatma Aslı Kelkitli 2. Doğum Tarihi: 26 Eylül 1980 3. Ünvanı: Yar. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Boğaziçi Üniversitesi 2003 Y.Lisans Atatürk

Detaylı

rubirlr CELAL BAYAR UNiVERSiTESi RrrrOnIuGurur

rubirlr CELAL BAYAR UNiVERSiTESi RrrrOnIuGurur rubirlr Sayr. 8.14.2.T8T 0.06.01.02.231-594111971 Konu : TUBiTAK-Lindau Destek Programr CELAL BAYAR UNiVERSiTESi RrrrOnIuGurur Zy rcatzor iveoi Bilimsel ve Teknolojikalkrnma igin gereken insan kaynagrnrn

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/824.02/ Konu :Dergi UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 2017 yılında "Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi" yayın hayatına

Detaylı

Sayr :70335e62-301.ee-.lS. FS I tblzi. Konu : Ortak Diploma Ytiksekd[retim Programt. Rektor a. Rektor Yardtmctst

Sayr :70335e62-301.ee-.lS. FS I tblzi. Konu : Ortak Diploma Ytiksekd[retim Programt. Rektor a. Rektor Yardtmctst / Sayr :70335e62-301.ee-.lS. FS I tblzi Konu : Ortak Diploma Ytiksekd[retim Programt Rektor a. Rektor Yardtmctst T.C, ONDOKUZ MAYIS UruIVrNSIrrSi Uluslar Arasr itigtiter Birimi N ot : Ektek i bel gelerin

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ - YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ - YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Turkish Politics since 1923 POLS502 / Doç. Dr. Michelangelo GUİDA / Turkish Politics since 1923 POLS502 / Doç. Dr. Michelangelo GUİDA / Turkish Politics since 1923 POLS502 / Doç. Dr. Michelangelo GUİDA

Detaylı

$ ff n. fi tfr il. $ lt

$ ff n. fi tfr il. $ lt \X. { o? {) \ I )o t)0 0r,' v a < a /0 \-1- \* t\ (.1,, ) q r-\ d'-., I tr) \ 5 - Osmanlr evrensel politikasrnrn ifl6sr, ekonomik ve mdli sorun lartn arttgr, fiyat devrimi ve bunun briytlk olqride ozerk

Detaylı

Below is a list of journals that we can supply. Please contact nedimbali@librakitap.com.tr for further information. Issues / Year

Below is a list of journals that we can supply. Please contact nedimbali@librakitap.com.tr for further information. Issues / Year TİC. A.Ş. P.K. 165, ŞİŞLİ ISTANBUL / TURKEY TEL: 90-212-232 99 04 / 05 FAX: 90-212-231 11 29 www.librabooks.com.tr Below is a list of journals that we can supply. Please contact nedimbali@librakitap.com.tr

Detaylı

Son Bagvuru Tarihi: 01.10,2014 Yayrnlanma Tarihi : 22.09.2014. Deneyam (Ay) Boy Arah!r. Oftadlretim (Lise ve Dengi) Orta6{retim (Lise ve Dengi)

Son Bagvuru Tarihi: 01.10,2014 Yayrnlanma Tarihi : 22.09.2014. Deneyam (Ay) Boy Arah!r. Oftadlretim (Lise ve Dengi) Orta6{retim (Lise ve Dengi) T$rkiye iq Kurumu - iqgiici.i istemi Detayr Sayfa I I 2 Tiirkiye ig Kurumu I.1 r ui.'i.ltn-. rr,[j,' lttf lrtrr_t.r,rr re igguclj istemi (00002304584 i9 bagvurusu yapmak igin bireysel iiye olarak girig

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İlahiyat Marmara Üniversitesi 2002. Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Marmara Üniversitesi 2005

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İlahiyat Marmara Üniversitesi 2002. Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Marmara Üniversitesi 2005 Adı Soyadı: Ahmet AVCI Doğum Tarihi: 18.09.1979 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Marmara Üniversitesi 2002 Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Marmara

Detaylı

SÜRELİ YAYINLAR (DERGİ) KATALOGU YAYIN YERİ VE TARİHİ

SÜRELİ YAYINLAR (DERGİ) KATALOGU YAYIN YERİ VE TARİHİ SÜRELİ YAYINLAR (DERGİ) KATALOGU YER NO DERGİ ADI YAYIN YERİ VE TARİHİ 686 C C C P APXNTEKYPA, (ARKİTEKT) Mostova, Tarih yok 1000 C H P İZMİR İŞÇİ-ESNAF BİRLİĞİ BÜROSU 1935 GENEL BÜRO YAYIMI İzmir, 1935-1475

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Mimari Stüdyo/ Atölye Çalışması I ARCH 501 1 2 + 2 3 8 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili İngilizce Dersin Seviyesi Yüksek Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersin

Detaylı

ir:',i{i?5 47.73 Belirli bir mala tahsis edilmig masazalarda ticareti

ir:',i{i?5 47.73 Belirli bir mala tahsis edilmig masazalarda ticareti tffi iil fiffi ilil[ililililttilu illililillil [ffi flil Sayr :38.A.0f,' TI.,RK FczActLsnr sialigi MERKEZ rurygri Konu : NACE Rev.2 Altrh Ekonomik Faaliyet Srnrflamasmrn Giincellenmesi hk. ir:',i{i?5 Y*s"$**"fllli

Detaylı

lf1, S 21. Y1zytl Yayrnlarr : 4 J ; Tarih Serisi : 1 YAYINTARI E. mail: yuzyil@ ada. net.tr. @ : Her hakkr mahfuzdur.

lf1, S 21. Y1zytl Yayrnlarr : 4 J ; Tarih Serisi : 1 YAYINTARI E. mail: yuzyil@ ada. net.tr. @ : Her hakkr mahfuzdur. r t-i ffi#ffi lf1, S 21. Y1zytl Yayrnlarr : 4 J ; Tarih Serisi : 1 F YAYINTARI Hanrmeli Sk. No: 19120 Srhhrye-06430 ANKARA Tel: 231 68 58-231 08 72 c Faks: 231 68 58 E. mail: yuzyil@ ada. net.tr. Bu eserin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez: İnegöl Bölgesi nde Yaşayan Bulgaristan Göçmeni ve Yerli Ailelerin Aile Yapısı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez: İnegöl Bölgesi nde Yaşayan Bulgaristan Göçmeni ve Yerli Ailelerin Aile Yapısı ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı: Seher CESUR-KILIÇASLAN 2.Doğum Tarihi: 11 Nisan 1974 3.Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Aile ve Tüketici Bilimleri Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

S A I15 NUMBER Y I L08

S A I15 NUMBER Y I L08 S A I15 Y NUMBER Y I L08 Y E A R Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Divan Edebiyatı Vakfı (DEV) yayınıdır. Yayın Türü Dizgi-Mizanpaj Baskı-Cilt Kapak Tasarım İlmî ve Edebî Divan Edebiyatı Vakfı Dizgi

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Erciyes Üniversitesi 1998 Y. Lisans Yeni

Detaylı

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii BUItDUfi DIYABET OKUTU Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii 1.1Giriq I.2Dayanak 1.2.a'Grirev tantmtmrz 1.2.b St. Vincent. Deklarasyonu ve Ulusal Diyabet

Detaylı