rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,"

Transkript

1 rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje gergevesinde, yaprlacak kolon ameliyatlarrnrn Full HD olarak videoya kayrt edilmeleri, yaprlan gekimlerin kurgulanmalarr, kadavra iizerinde yaprlacak gahgmalarrn videoya kayrtlarr ve kurgulanmast, Ameliyatlarrn 3D ve Fla5 animasyon olarak gizgi filmlerin hazrrlanmasr, hazrrlanan videolarrn figure edilmesi, anlatrcr videolartntn green box sttidyoda gekilmesi ve kurgulanmasr on hazrrlrklarrnrn srrasrnda segilen gdrtinttller eglifiinde bir dvd olugturulmasr epitim programtnrn geligtirilerek Ttirkiye gaprnda yaygrn bir efiitim programr haline getirilmesi hedeflenmektedir. Hedef Kitle "SaE Kolon Efiitim DVD'si" projesi, kolon ameliyatr yapan ttim cerrahlara dtigi.intjlerek yaptlmaktadrr. Boylesi bir hedefin gergeklegtirilebilmesi igin hedef kitle; dzellikle gcirevi doktorlara hizmet sa$lamayr hedeflenmektedir. Genel anlamda hedef kitlelerin btitrintine bakrldrfrnda, proje ile dofiru bir hedef kitle DVD ile tiim Trirkiye geneline yayrlacak gok krsa bir si.irede genig kitlelere yayrlmasr hedeflenmektedir. riuuuniruiru pnoouxsiyonu l-proje kapsamrnda 150 saat (45 ila 50 ig gtinti ) ameliyat gekimi 1OO (50 ig gtinti ) saat kadavra gahsmasr strastnda video gekimlerin yaprlmasr ve kurgulanmalarr, konu anlatrm slaytlarrnrn grafik tasartmlartntn yaptlmasl, 3 D ve 2 D animasyonlarrn yaprlmasr olugturulan bcili.imlerin seslendirilmesi DVD meniilerinin hazrrlanmasr, gcirsellerin hazrrlanmasr DVD'nin gerekli izinlerinin altnmast. Qekim sonrastnda internet ortamrnda kullanrlmak tizere videolann uygun formata getirilmesi planlanmaktadrr. Tiim yaprm ekibi, studyo kirast, teknik ekip ve ekipman giderleri, gekim senaryolarr, gerektifinde yaptlacak olan storyboard galr5malarr, grafik uygulamalar, post-prodi.iksiyon gahgmalarr, fotofiraf ve an imasyon ga hgmalarr bu faaliyet kapsam rnda gergeklegtirilecektir. 2-Tedarikginin daha once salhk efitim programrtasarlanmasrnda ve efitim DVD si olugturulmastnda gah5ma deneyimine ve yetkinlifine sahip olmasr, bu deneyimleri belgelendirebilmesi ve 6rnek projeleri sunmast (full HD film, grafik tasarrm, 2D - 3D animasyon) gereklidir.

2

3 3-Projelerde gekim yapacak kameramanlarrn daha cincesinde ameliyathanelerde ve kadavra salonlarrnda gekim deneyimine sahip olmasr ve ameliyathane genel kurallarr hakkrnda bilgiye sahip ileti5im fakrjltesi mezunu kameramanlar olmalarr. 4-Proje kapsamrnda Ankara'da ve Ttirkiye'de difier gehirlerde video gekimler yaprlacaktrr. Ameliyat Qekimleri Ankara'da Ankara Universitesi Genel Cerrahi Ameliyathanelerinde, gehir drgrnda yaprlacak gekimlerde gekim yaprlacak gehirdeki iiniversite hastanelerinde yaprlacaktrr. S-Kadavra diseksyonlarr Ankara'da Ankara Universitesi Anatomi Ana Bilim daltnda, gehir drgrnda yaprlacak gekimlerde gekim yaprlacak gehirdeki tiniversitelerin anatomi bilim dahnda yaprlacaktrr. Konugmacr gekimleri ve ders anlatrmr gekimleri green box sttidyoda yaprlacaktrr. 6-Ayrrntrlr ve genig agr gekimler igin k0gtik kapah ve agrk alanlar da dahil olmak tizere ttim gekimleri ve ameliyat gekimleri srrasrnda kullanrlmak iizere tasarlanmrg libec veya dengi markah orijinal pro-jibleer kullanrlacaktrr. 7-Qekimlerde kullanrlacak kameralar aga[rdaki cjzelliklerde olmalrdrr XDCAM EX Full HD-2 adet {en az) 7.2-3x/r" Full HD 1920x1080 lmage Sensors 7.3- HD 1080i/P &720/sOP gekim P "CineAlta", Cine Gamma 7.5- Sabit Manual Focus Lens {x14) 7.6- Defiigken hrzda kayrt {1-60fps) 7.7- HD-SDI OutputSo[uk rgrk kaynaklarr - ozelikler watt x 3 adet (en az) 8-Kurgu gahgmalarr 1000 saatin Uzerini gegece[i planlanmakta, kurgu igin kullanrlacak program hrzh ve gok yonlti gergek zamanlr kurgu yazrhmr olmahdrr. Yaprlan gekimlerle uyumlu formatt destekleyen ve birden fazla formatr 4K, 3D, HD, SD...24x24 to 4Kx2K aynr timeline iginde, hatta hepsi i9 ige gegmig sekanslarda ve hepsi gergek zamanh gahgtrrabilen orijinal bir profesyonel bir kurgu programryla yaprlmalrdrr. 9-Proje kapsamrnda 100 dk animasyon planlanmakta U9 boyutlu (3D) ve iki boyutlu (2D) olmak Uzere animasyonlarrn modellemeleri ve gizimleri yiiklenici firma tarafrndan cerrahi ve anatomi hocalarrnrn istekleri tizerine tasarlanacak hareketlendirilecek. Modellemeler 1920 x 1080 full Hd olarak yaprlacak ve rendirler ahnacak, herhangi bir gekilde haztr model kullanrlmayacak galtgma ekibinin (ytiklenici firma) daha cincesinde trbbi animasyon konusunda ig yapmrg olmast gartl aranacak. Daha once yaprlan trbbr - anatomi animasyon filmleri yaprlacak igin kalitesini deferlendirmek amacr ile proje yurtitriculeritarafrndan delerlendirilecektir.

4

5 10-Anlatrm bciltimlerinde kullanrlacak britun veriler grafik tasarrmcrlar tarafrndan proje konseptine uygun formata grafik programlarryla yeniden tasarlanacak ortak bir grafik dili olugturulacaktrr. Projede kullanrlacak gdrsellerin tasarlanmasr ya da kullandrklarr tasarrmlann telif haklarr ytiklenici firma tarafrndan alrnacak gerekli belgeler proje sonunda tarafrmrza teslim edilecektir. 1l-Urrintin gcirsel tasarrmlarr DVD kapak tasanmr, brogtir, internet sayfasrnda kullanrlacak gcirsellerin ve yazrlrmlarrn hazrrlanmasr, Menti Tasarrmr ve Adobe Encore programryla DVD menusiin yaprlmasr DVD'mastrrlarrnrn olugturulmasr proje kapsamrnda yi.iklenici firma tarafrndan yaprlacaktrr. ri,ittic0s0 Ayhan Kuzu Yardrmcr Ara5trrmacr Dog. Dr. i. ttalilrgar Prof. Dr. lgrnsu Kuzu

6

7 oir6en HUSUSLAR i5in reslivri l-teslim tarihi, ytiklenicinin sundu[u hizmetin idare tarafrndan onaylanrp kabul edildi$i tarihtir, ytiklenicinin sundufu ve idare tarafrndan kabul edilmemig igler, teslim saytlmaz. 2-igin teslimi, toplam 20 (yirmi) ayt gegmemek iizere, idare ile Tedarikgi arastnda imzalanacak scizlegmede aynca belirtilecektir. Bu siire sonunda hazrrlanan DVD tam bitmig ve kullantlmaya hazrr hale getirilmig olmalrdrr. 3-Proje stiresince her 2 (iki) ayda bir yaprlan ttim prodtiksiyon proje ycineticileri taraftndan denetlenecektir. KABUL SARTLARI 1-Ytiklenici igbu teknik 5artnamede adr gegen tasartmla ilgili haztrladr[r ttim materyallerin ve gorsellerin yeniden iglenebilecek ham versiyonlannr ig bitiminde idareye teslim edecektir. 2- Ytiklenici, teknik Sartnamede yazrh hizmete iligkin faaliyetlerin trimtinii ytirtitebilecek bir ekibe sahip olmalrdrr. 3-Ytiklenici adaylarr, gartnamede bahsi gegen iglerin ttimri igin idareye tek bir teklif sunacakttr. 4- Proje yi..irutucilstine yaprlan animasyonu kontrol etme yetkisi verilmelidir. ig oeruevivt BELGESi Efiitici ekibinin modiilasyon teknikleri ve Saflrk videosu ve animasyonu konusunda yetkinli[i belgelendirilebilen, benzeri en az bir proje deneyimine sahip uzmanlardan olugmast, akademik geligim e$itimleri konusunda hem yurtigi hem uluslararasr projelerle tecr0be sahibi olmast. ceza SARTLARI ihale konusu ahm si.iresinde teslim edilmemesi durumunda gecikilen her takvim giinu igin sozlegme bedef inin YoL'ikadar ceza kesilecektir.

8

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi I.TANIM: Kurumumuzdaki ttim birimlerin verimlihatastz gahgabilmesi, ga[dag bir sa$hk hizmeti sunulmasro hasta kayrt sisteminin kurulmasr, mali ve idari

Detaylı

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu T.C. ADANA VALiLiGi Halk Safl rgr N'l iid ti rliilii YAKLA$IK MALiYBTE ESAS FORM ADANA t4 MUESSESESiNE MiidiirltigUmiiziin ihtiyacr olan a5aprda cinsi, miktarr ve

Detaylı

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU T.C SAGLIK BAKANLIGI runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU KoNyA ir.,i xl,nnu HASTANELnni ninr,igi cnnnr- srxnnrnnr,igi KoNyA ngirinn ve ARA$TrRMa uasr.lxnsi vrnuiral BASTNqLI HAVA rbsisln rrrnix g.trrna.vrnsi

Detaylı

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

BiRiNCI BOLUM. Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge

BiRiNCI BOLUM. Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge BiRiNCI BOLUM Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanlmlar Amag ve kapsam MADDE 1- (1) Bu ig yonergenin

Detaylı

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Sayt Konu :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Miidtirltigiimtiztin ihtiyacrna binaen ahnmasr planlanan tek ti.ip tek masa r

Detaylı

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU T.C. ADANA VALiLiGi lalk Sa[hlr Miidii rlii$i Sayr tl;gl Konu : Teklif ADANA a6. tp.f tzotq TEKLiFFORMU Miidiirliig0miiz0n ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktan ve

Detaylı

EKLI TEKNIK SARTNAMEDE BT,ILUNMAKTA.DIR. EXTi TEXNiK SARTNAIVGDE BULI.JNMAKTADIR EKI-I TEKNIK SARTNAMEDE BTJLUNMAKTADIR BT,ILIJNMAKTADIR

EKLI TEKNIK SARTNAMEDE BT,ILUNMAKTA.DIR. EXTi TEXNiK SARTNAIVGDE BULI.JNMAKTADIR EKI-I TEKNIK SARTNAMEDE BTJLUNMAKTADIR BT,ILIJNMAKTADIR Kt,Rl'M BiRiM isin ADI :T,C SAdLIK BAKANLIGI :aorkiye ilaq ve rrbbr clrraz KrrRrrMU : BiLGi sistettr-eri ANALiz, yazilrm GELISTRI'G, TEKNiK DESTEK ve BA(IM NARIM Hiz\{ETl ALrM TARII :24-01-2014 ALIM TURU

Detaylı

ll. tnlerru4ttorufrl ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI OECD (( 20-21 Nisan I April 2006

ll. tnlerru4ttorufrl ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI OECD (( 20-21 Nisan I April 2006 OECD (( ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u ll. tnlerru4ttorufrl gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI 20-21 Nisan I April 2006 istanbut # ':!: ;-I a! OECD (o II, ULUgLfrPfrF'3I r l(frtlu

Detaylı

rasova TApu M u Du Rr-u6 u rrr u rrr H izm ET ALAN I N DA ]ULUNAN KAB NiN YENi HiZMET ALANINA TASINMASI VE VIONTAJI

rasova TApu M u Du Rr-u6 u rrr u rrr H izm ET ALAN I N DA ]ULUNAN KAB NiN YENi HiZMET ALANINA TASINMASI VE VIONTAJI TAPU VE KADASTRO X. BOLGE MUDURLUGU DoGRUDAN TEMiN UsULU sattnalma LANI (DUYURUSU) Bolge MUdUrlU$Umijze bagh Tagova Tapu MtldUrlUgU ile Amasya Kadastro MUdUrlUgUne bagh Tagova Birimine, ekli 21 sayfadan

Detaylı

A$ro+rzors. Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti. T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i. KDV ErARiq BiRiM IIiYATI

A$ro+rzors. Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti. T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i. KDV ErARiq BiRiM IIiYATI Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i A$ro+rzors Miidiirltigtim-iiziin ihtiyacrna binaen ahnmasr planl U-Kollu Tek Dedektcirlii Dijital Cihazr ve

Detaylı

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU + (4) T.C. ADANA VALiLiGi it sagtrt Miidiirlugri fl{:. $,;'$*ri{ ll$;i}k?}$*s*r -7 Sayr: Say: 77090304.Satmalma / - 3E I Konu: Personel Devam Kontrol Sisterni Ahmr Teklif Formu 2$r 0grzotz TEKLIF FORMU

Detaylı

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI ,1 EURo rrend YATTRTM ortak r6t n.g EsAs sozlrgm esi' lu i lrt 6-8 - 9-1 0 - LL - L2- L3 -L 4-L5 -I8-ZL-23-26 ve 3 3' U N C MADDe lr ni ru i ru rnoil,4l'lrtci MADDeT i ru EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

Detaylı

(9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii

(9 r ii ii.]g!rk l}ak':llrtii t (9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii T.C. ADANAVALiLiGi Il Salhk Miidiirliilii Sayr:77090304.Satrnalma / \r"t Konu: Teklif Formu t\l tzotc TEKLIF FORMU Miidiirliiliimiize bagll i1 Ambulans Servisi Baqhekimli$i'nin

Detaylı

ooru ruuheruoisr-ix rarulresi oexlnllgrnl. 4.SINIFLAR HAVACILIK VE UZAY MUHENDiSLIGI TURK HAVA YoLLARTEKN K A.$.

ooru ruuheruoisr-ix rarulresi oexlnllgrnl. 4.SINIFLAR HAVACILIK VE UZAY MUHENDiSLIGI TURK HAVA YoLLARTEKN K A.$. s 'rri Crb a q E J d-,71 -E 'M a / gglg l-o s I rrt) Y t:f J Al/ 4it:'xHava E C\J 144 9o Yt +. t) trv SAYf : 8.02.2.THY.0.43.03.00t.8/3 KONU : THY Teknik A.S. bursu ooru ruuheruoisr-ix rarulresi oexlnllgrnl.

Detaylı

SA6LIK HizruETiNDE HEKiMiIU SOnUMLULUGUNUN HUKUKSAL KAVRANTSI (NEDEN VE KUSURLARTN GOKLUGUI

SA6LIK HizruETiNDE HEKiMiIU SOnUMLULUGUNUN HUKUKSAL KAVRANTSI (NEDEN VE KUSURLARTN GOKLUGUI I r. DISHErivriGi HUKUKU sempozyumu Prof. Dr. Onur KARAHANOGULLARI Ankara Universitesi Siyasal Bilgiler Faktiltesi - Miilkiye, idare Hukuku SA6LIK HizruETiNDE HEKiMiIU SOnUMLULUGUNUN HUKUKSAL KAVRANTSI

Detaylı

inganr TEKNiK SARTNAMESi

inganr TEKNiK SARTNAMESi PREFABRiK WC BUFE insa, TI YAPIMI inganr TEKNiK SARTNAMESi isix r,triri U$ak ili 29 27 Ab2126 ada 105-118 parsel igerisine in$aatr subasmanr idare tarafindan yaprlacakttr. prefabrik WC Biife ingaatr yaprlacaktrr.

Detaylı

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct Konu : Tcklif Istenmesi T.C. sa6lik BAKANLI6I BURSA HALK SA6LI6I MUDURLUGU idaremizcc llursa Halk Salhgr Miid0rliiliimiiz Bakteri Su Laboratuvarr odasr koridor giriq tarafrna qifrcli fotoselli kapr takrlmasr

Detaylı

l) SOz konusu ili.. L (rakamla),... Ttirk Lirasr (yanyla\ yapmayr kabul ve taahhut ederim/ederiz.

l) SOz konusu ili.. L (rakamla),... Ttirk Lirasr (yanyla\ yapmayr kabul ve taahhut ederim/ederiz. DOGRUDAN TEMIN TEKLIF MEKTUBU TCDD 3 BOLGE vruounr-ugu uer ve ruzvmr ALrM rovusyonu BA$KANr-rcrNe Alsancak/ZMIR Teklif Sahibinin Adr Soyadr lticaret Unvanr Agrk Tebligat Adresi Baglr Bulundugu Vergi Dairesi

Detaylı

4Atrl'1. nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl. o6-p;rl+*'ca 3, ' *1, 1...:* h 4. { t. sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU

4Atrl'1. nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl. o6-p;rl+*'ca 3, ' *1, 1...:* h 4. { t. sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU o6-p;rl+*'ca 3, sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl { t ' *1, 1...:* h 4 4Atrl'1 Ad ve Merkez Madde l- Derne[in Adr Dernelin Merkezi Tanlmlar Madde

Detaylı

iivn 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5 cm olmahdu.

iivn 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5 cm olmahdu. GENEL AMACLI SEDYE TEKNiK $ARTNAMESi 1. KONU : Genel Amagh Sedye teknik gartnamesidil. 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5

Detaylı

74.,% tzot3. il saglk Miidiirltigi

74.,% tzot3. il saglk Miidiirltigi ry T.C. ADANA VALiLiGi il saglk Miidiirltigi li;ii*i13 *#tr{ lt, rilrl}r Sayr : 8.10.4.iSM.001.0800 t satnalmaftd I Konu: Yazrhm Programr Ahmr Teklif Fonnu 74.,% tzot3 TEKLIF FORMU Miidiirlti[iimtiziin

Detaylı

OLUMLU VE OLUMSUZ YANLARI ii,p 6 znr cuvpnrir lauan.atgtr, ERi

OLUMLU VE OLUMSUZ YANLARI ii,p 6 znr cuvpnrir lauan.atgtr, ERi Polis Bilimleri Dergisi Cilt:3 (3-4) Turkish Journal of Police Studies Vol: 3 (3-4) OLUMLU VE OLUMSUZ YANLARI ii,p 6 znr cuvpnrir lauan.atgtr, ERi Ozcan KARAMAN * Kaam SEYHAN** N.l sr \'ys,$ N is article

Detaylı

Sayr : 143355003m173. Konu :2014 Yrh Hac Organizasyonu. t,q.öttivt: T.C. Bagkonsolosluklarrna (Din Hizmetleri Atagelikleri

Sayr : 143355003m173. Konu :2014 Yrh Hac Organizasyonu. t,q.öttivt: T.C. Bagkonsolosluklarrna (Din Hizmetleri Atagelikleri T.C. BERLIN nirvtxnrcir,iöi Din Hizmetleri Müqavirli[i Sayr : 143355003m173 Konu :2014 Yrh Hac Organizasyonu 17t03t20r4 T.C. BA$KONSOLOSLUGTTNA (Din Hizmetleri Ataqelili) Mügavirlifimiz, Federal Almanya'da

Detaylı

3L5. l. 6t2ots. iunn KOMiSYONU RAPORU. BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA

3L5. l. 6t2ots. iunn KOMiSYONU RAPORU. BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA ; BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA iunn KOMiSYONU RAPORU 3L5 l. 6t2ots Belediye Meclisinin05l06l2ol5 tar\h ve 252 sayrh karan ile komisyonumuza havale edilen; Denizli ili, Pamukkale ilgesi, Fatih Mahallesi,

Detaylı

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA EVyAp sabun yag cliserin sanayi ve T caret ANoNiM ginxeri'ruiru 26 MAYrs zot+ raniniruoe YAPTLAN 2013 yrlrnn iligxir,r olagrn cenel KURUL TopLANTt rurrrungr Evyap Sabun Ya$ Gliserin Sanayi ve Ticaret $irketi'nin

Detaylı

4. TESTLERE VE KABUL KR TERLER NE iliskin HUSUSLAR. rip rerlix senrulmesi. TEiA$

4. TESTLERE VE KABUL KR TERLER NE iliskin HUSUSLAR. rip rerlix senrulmesi. TEiA$ TEiA$ 170 ve 420 kv KoMpoziT silikon izomr6n rip rerlix senrulmesi 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam '1.2. Standartlar 1.3. Qahgma Kogullarr 1.4. Garantilerin Kargrlanmamasr ve Sapmala(Deviation) 2. TEKNiK

Detaylı

TEI : O 312 218 34 97 FAKS :0 3l22lE 34 9E E-mail : coskun.sa in@titck.gov.tr. il.cili Ki$i : Cogkun SARGIN. SATINAIMABiNMi.

TEI : O 312 218 34 97 FAKS :0 3l22lE 34 9E E-mail : coskun.sa in@titck.gov.tr. il.cili Ki$i : Cogkun SARGIN. SATINAIMABiNMi. KURUM BiRiM ISIN ADI TARiH ALIM TURU T.C. SAdLIK BAKANLI6I TURKiYE ilaq VE TIBBI cihaz KURUMU MALZEME IHIZMET ALIMI 06/03t2015 MALZEME ALIMI T,c Sag* BakanlEr KURUMUMUZ TIBBi CiHAZ LABORATUVARLARI IHTiYACI

Detaylı

BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n.

BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n. BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n. Borsa istanbul A. g. Regitpaga Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi, Emirgan 3446T istengul BAGIMSIZ HUKUKqU RAPORU IL.06.2015;izmir Sermaye Piyasasr Kurulu, Eskigehir

Detaylı

I toztzots. Sayr :14335500.300/ Konu z 2015 Yrh Hac Organizasyonu Usul ve Esaslar. DAGITIM: T.C. Baqkonsolosluklarrna (Din Hizmetleri Atagelikleri)

I toztzots. Sayr :14335500.300/ Konu z 2015 Yrh Hac Organizasyonu Usul ve Esaslar. DAGITIM: T.C. Baqkonsolosluklarrna (Din Hizmetleri Atagelikleri) T.C. BERLIN ntryürnr,ciriöi Din Hizmetleri Mügavirlili Sayr :14335500.300/ Konu z 2015 Yrh Hac Organizasyonu Usul ve Esaslar I toztzots T.C. BA$KONSOLOSLUGUNA (Din Hizmetleri Atageli[i) T.C. Diyanet igleri

Detaylı