<;:6ZUNME VE FiziKSEL DEGi$iM ARASINDAKi ili$kivle ilgili OLARAK GELi$TiRiLEN <;:ALI$MA YAPRAGININ UYGULANABiLiRLiGiNiN incelenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "<;:6ZUNME VE FiziKSEL DEGi$iM ARASINDAKi ili$kivle ilgili OLARAK GELi$TiRiLEN <;:ALI$MA YAPRAGININ UYGULANABiLiRLiGiNiN incelenmesi"

Transkript

1 <;:6ZUNME VE FiziKSEL DEGi$iM ARASINDAKi ili$kivle ilgili OLARAK GELi$TiRiLEN <;:ALI$MA YAPRAGININ UYGULANABiLiRLiGiNiN incelenmesi Aq, GM. Mllmmller (AUI( KT(r ht'l> Egitim bkillte,; OfMA fg;l;"'; Billu",'i OZET Ell qabc;manm aman qo:ziinme ve jizikset degi!jim Qrosmdaki ili:;kiyle ilgili olarak geli!jtirden r;altjma yapragmm uygulanabi!irligini ara.'jflrmaktlr. Eu an/ow ula~'mak ipn ih;kili liieratiirde ifade edi/en kavram yamlgtlan dikkate almarak bit r;ah.'jma yapragl gefi!jlirifmi/{'tir. HaZirlanan qall!jllla yapragl Falih Egifim Fakiiltesi iikogretim SmifOgretmenligi Bdliim[indeki 36 ikinci smifogrencisine uygufanmtillr. C;alt:jmamn sonucunda, geli.'jtirilen qah:jnw yapragmln ara!jlmlan kolil/yla ilgili ogrencilerin uyguij an/omalar ge!i:jtirmesine yardlmcl oldllgu {espi! edilmi!jfir. Bu (wlujmada eide edilen veriler dogrultusunda qahc;ma yapragmdaki eksikliklerinin giderilerek. kavram yal1llgllanm giderme VI! kavramsa! degi~imi sag/ama bo,wtlarinin incelenmesi gerektigi onerisinde bufllnulmw;tur, Anahtar Sozciiklcr: ABSTRACT Kimya Egitimi, Cah~ma Yapragl, <;:bztlnme, Fiziksel Degi~im Tlte aim ofthis study is to investigatl! applicability a/worksheet associaud with relationship between dissolution process alld physical change. To reach this aim, based 011 misconceptiolls srated by the relmed literature, a worksheet was developed. The worksheet IVa.I' administered to 36 student teachers, who were in tlu: second class ofelememary Teacher Education Department in Fatill Faculty oj" Education As a result ofthis study, it IVas foulld out that tlte devised worhheet helped the sll/dellt teacher,i' to improve appropriate understandings about topic under investigatiojl. Moreover, it LI' suggested that after the worksheet is revised by taking into t'ollsideratioll the results obtained by this study, further research should be done 10 explore how this worksheet affects both overcoming 0/ miscollceptiolls and conceptual charlgt: relevant with relationship between dissolutioll process and physical change, Key words: Chemistry Education, Worksheet Dissolution, Physical Change Fen bilimleri alanlarmdaki teknolojik geli~me!er, egitimde yeni ihtiya~lar olu~turmaktadlr. Bu talepler ve yeni bijgiler kullamlan yakla~lmlarlll tckrardan gozden geyirilmesi konusunda egitimcileri zorlamaktadlr (Linn, 1987). Doran (1972) Fen bilimleri derslerini planlarken, ogretmenlerin ogrenciler arasmda yaygm olarak goruien kavram yanllgllanm belirlemelerinin gerektigi onerisinde bulunmu~tur. Bunun yanlslra, Osborne ve Freyberg (1996)'e gore ogrenmeyi daha etkili hale getirebilmek i~in goz ontinde bulundurulmasl gereken ilk a~ama, ogretim sorecinde ogrencilerin yanh~ anlamalarmm ele almmasldlr. Ogrencilerin sahip olduklan yanll~ anlamalan gidermek iyin li9 adlm takip edilmektedir. Bunlar: Te~his"c;are ve Gidermedir. Birinci a~amada ogrencilerin sahip oldugu kavram yallligilan ye yan!l~ anlamalar tespit edilir. Ikinei a~amada ise bu yanligllarm nasil giderileeegine yonelik materyaller geli~tirilir. En son a~amada ise geli~tirilen materyalin uygulanmasl sonucunda kavram yanllgi1an giderilmeye yalj~lhr (Griffiths ve ark., 1988). Bu tilr materyalleri geli~tirirken te~his a~amasl olduk~a onemlidir. Nitekim ulusal dozeyde yapilan yali~malar ~ogunlukla bu a ama Ozerine odaklanmaktadlr. Ogrencilerin kayram yanjigjianm gidermek iyin kavramsal degi;;im metinleri, yah;;ma yapraklan, benzetmeler. kavram haritalan gibi matcryaller kullamlmaktadlr. Bu materyaller lycrisinden ;;alj$ma yapraklan, bir konunun ogretimi esnasmda ogrencilerin yapacagl etkinlikierie iighi yol gosterici aylklamalan iycren doktimanlar olarak tammlanrnaktadlr (Co~tu ve ark., 2001), CalI ma yapraklarmm ogrenciyi zorlarnayan basit ara~-gere9ierle yapl[abilecek deneyleri iyermesi durumunda, ogrenmenin kahelhgml ye ogrencilerin fen bilimlerine kar;;l olumiu tuturnlar geli~tirmelerini sagladlgl g6rli~li yaygm olarak kabul edilmektedir (Kurt ve Akdeniz, 2002), Griffiths (1994) alternatif kavramlara neden alan kimya konulanm tespit etmi~tir. Bunlar; kirnyasai denge, asit ve bazlar, stokiyometri, elektro kimya, maddenin yaplsi, baglanma, fiziksel ve kimyasal degi me, yozlinme, yozeltiler ve yanma ~eklinde ifade edilmektedir. CozOnmeyle ilgili olarak yapilan bazl <;ah~malar 6grencHerin 90zlinme i~lemi esnasmda kimyasal bir degi;;menin meydana geldigini inandlklanm ifade etmektedir (<;:ailk, 2003; Valanides, 2000; Ebenezer ve Erickson, 1996; Ebenezer ve Gaskell, 1995; Prieto ve ark, 1989). Literattirdeki gene! kayram yamigilarmm dikkate almarak, bunian gidermeye yonelik bir yah ma yapragl geli;;tirilmesi ve uygulanabilirliginin ara;;tmlmasl gerekmektedir. AMAG Bu yah~manm temel amael ~ozlinme ve fiziksel degi~im arasmdaki i1i~kiyle ilgili olarak geii tirilen yal! ma yapragmm uyguianabilirligini ara~tlrmaktlr. Bunun yamslra, alt ama9lar o!arak $U sorulara da cevap bulunmaya 9al!5J1m1$tlr. 63

2 L Kavram yanılgılan dikkate alınarak geliştirilen çalışma yaprağının uygulanmasına rağmen öğrencilerde gelişen kavram yanılgıları var mıdır? 2. Çalışma yaprağı literatürdekinden farklı kavram yanılgılarına neden olmuş mudur? 3. Çalışma yaprağının uygulamadaki eksik yönleri nelerdir? YÖNTEM Örııcklcm Bu çalışmayafatih Eğitim Fakültesi İlköğretim Sınıf Öğretmenliği programında öğrenim gören 36 ikinci sınıf öğrencisi gönüllü olarak katılmıştır. Bu öğrencilerden, her biri 4'er kişiden oluşan 9 grup rasgele oluşturmuştur. Veri toplama aracı Bu çalışmada veri toplama aracı olarak çözünme ve fiziksel değişim arasındaki ilişkiyle ilgili olan bir çalışma yaprağı geliştirilmiştil Bu çalışma yaprağının geliştirilmesi esnasında bütünleştirici öğretim modeline uygun olarak dört aşamalı öğretim stratejisi kullanılmıştır (Ayas ve ark., 1997). Geliştirilen çalışma yaprağı üç bölümünden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğrencilerin ilgisini çekebilmek ve aktif katılımlarını sağlamak amacıyla dikkat çekici bir soruyla başlanmıştır. İkinci bölümde ise öğrencilerin gruplar halinde yapacağı etkinlikler ve bu etkinliklere dayalı sorular sorulmuştur. En son bölümde ise öğrencilerin ikinci aşamada kazandıkları bilgi ve deneyimlerden yararlanarak karşılaştıkları farklı durumları açıklamalan istenmiştir. Çalışmada kullanılan çalışma yaprağı ekte sunulmuştur. İşlem Geliştirilen çalışma yaprağını uygulamadan önce gerekli bütün malzemeler temin edilmiştir. Öğrencilere çalışma yaprağı ve yapılacak çalışmalarla ilgili açıklamalar yapıldıktan sonra çalışma yaprağı bir saatlik sürede uygulanmıştır. Çalışma yaprağındaki her bir soruya verilen cevaplar, benzerliklerine göre gruplandırılmıştır. Bu çalışmada sunulan veriler, çalışma yaprağının pilot uygulaması sonucunda elde edilen verileri içermektedir. BVLGULARveYORUM Bu çalışmada çalışma yaprağından elde edilen veriler, çalışma yaprağının ikinci ve üçüncü bölümünden elde edilen veriler alt başlıkları altında sunulmuştur. İkinci bölümden elde edilen veriler Bu bölümdeki birinci soru "biri boş ve biri su dolu olan iki behere şeker dave edildiği zaman meydana gelen değişme/erin" öğrenciler tarafından gözlemlenmesini istemektedir. Bu soruyla ilgili olarak verilen öğrenci cevapları Tablo i de sunulmuştur, Tablo i. Ikinci bölümdeki birinci soruvla ilgili olarak verilen cevadlar ve frekansları (t) Ccvaular f % Birinci işlernde suyun içine atıığımı.ı şekerin büjilk bir kısmı çözünmeye başladı. ikinci işlemde sekerde bir defi:işiklik olmadı. ıs 50 Birinci kaptald şeker su içerisinde çözündü, Diptc biraz şeker kaldı. Çözelti doymuş çözelti oldu. ikinci kantaki şekerin şeklinde fiziksel dc2i~im oldu, şekli del!işti., 7 19,5 Birinci işlernde şekerin bir miktarı suyun içinde çözündü. Ikinci işlemde şekerde bir değişiklik olmadı çünkü çözücü yoktu 5 13,9 Birinci işlemde şeker suda çözülerek fiziksel bir değişme gerçekleşti. ikinci işlernde şeker aynen duruyor. 2 5,6 Birinci kaplaki şeker su içerisinde çözündu. Ikinci kaptaki şekerin sadece fıziksel yapısında bir dei.hşiklik oldu 1 2,8 Suyun içine koyduğumuz şekerlerden bir kısmı çözündü bir kısmı dibe çöktü. Diğer beherde sadece sekeri oarçaladık. Her ikisi de fıziksel de6-işmedir ı 2,8 Şeker suyun içinde kayboldu fakat dibinde tanecikler vardı. ikinci işlemde sadece şekeri koyduk ve ddisiklik yok ı 2,8 içinde su bulunan beherin içine attığımız şeker karıştınnanın da etkisiyle çözünmeye başladı. Boş olan ı 2,8 benere attığımız şeker aynen atııdıi!:~ Qibi kaldı _.. -,, -, Tablo i den goruldugu gıbı, omeklcmın%50 sı ıfade ederken, %5,6 sı şekcnn suda çozunmesinin şekerin su içinde çözünmeye başladığını ve ikinci sonucunda fiziksel bir değişmenin meydana işlemde şekerde bir değişiklik olmadığını belirtirken, %19,5'i şekerin su içinde çözünmesinin sonucunda, çözeltinin doymuş çözelti olduğunu ve ikinci kaptaki şekerin fiziksel bir değişime uğradığını ifade etmiştir. Bunun yanısıra, %13,9'u birinci işlernde şekerin çözündüğünli ve ikinci kaptaki şekerin ise çözücü aimamasından dolayı değişikliğe uğramadığını geldiğini ve ikinci kapta değişimin olmadığını belirtmiştir. Bundan başka, örneklernin %2,8'i birinci kaptaki şekerin çözündüğünü ve ikinci şekerin yapısında fıziksel bir değişimin meydana geldiğini ifade ederken, %2,8'1 şekerin bir kısmının çözündüğünü ve bir kısmının çözünmediğini ve her iki kaptaki değişiminde fiziksel bir değişim olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, 64

3

4

5

6

7

8

9

10

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU, Alipaşa AYAS, Bayram COŞTU KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi.

Detaylı

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN FORMAL VE İNFORMAL FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI: YOZGAT ÖRNEĞİ SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Detaylı

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 183-202 Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış A General Look at the Science Curriculum Development

Detaylı

Journal of Computer and Education Research www.joucer.com. Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi www.joucer.com

Journal of Computer and Education Research www.joucer.com. Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi www.joucer.com Farklı Kavramsal Değişim Yöntemleri ile Alternatif Kavramları Gidermek ve Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmek Mümkün müdür? Elektrokimyasal Piller Örneği Is it Possible to Eliminate Alternative Conceptions

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 241-270 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FAZ DENGELERİ KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI

KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FAZ DENGELERİ KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FAZ DENGELERİ KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI Nursen AZİZOĞLU 1, Mahir ALKAN 2 1 ODTÜ, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, ANKARA 2 BAÜ, Necatibey Eğitim Fakültesi,

Detaylı

KONU ALANI DERS KİTABI İNCELEME DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Opinions of Students on the Textbook Analysis in Science Education Course

KONU ALANI DERS KİTABI İNCELEME DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Opinions of Students on the Textbook Analysis in Science Education Course Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 5, Bahar Spring 2010, 81-90 KONU ALANI DERS KİTABI İNCELEME DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Opinions of Students

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Barış ÇAYCI Doç. Dr. Ali GÜL ÖZ: Bu araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının sahip oldukları

Detaylı

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FEN EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BİLİM SANAT MERKEZLERİ ÖRNEKLEMİ

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FEN EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BİLİM SANAT MERKEZLERİ ÖRNEKLEMİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FEN EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BİLİM SANAT MERKEZLERİ ÖRNEKLEMİ Murat GÖKDERE, Mehmet KÜÇÜK, Salih ÇEPNİ Karadeniz Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2), 215-227 [Nisan 2014] Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Detaylı

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ Sara Kefi Foça Belediyesi sarakefi@gmail.com Doç. Dr. Nadir Çeliköz Selçuk Üniversitesi ncelikoz@gmail.com Doç. Dr.

Detaylı

DOKUZUNCU SINIF TARİH DERS KİTABINDA YER ALAN GÖRSELLER HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: TRABZON ÖRNEĞİ * ÖZET

DOKUZUNCU SINIF TARİH DERS KİTABINDA YER ALAN GÖRSELLER HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: TRABZON ÖRNEĞİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 95-107, ANKARA-TURKEY DOKUZUNCU SINIF TARİH DERS KİTABINDA YER ALAN GÖRSELLER HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ:

Detaylı

FARKLI AKADEMİK UNVANLARA SAHİP FEN ÖĞRETMENLERİNİN BRANŞLARA GÖRE MODEL VE MODELLEME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

FARKLI AKADEMİK UNVANLARA SAHİP FEN ÖĞRETMENLERİNİN BRANŞLARA GÖRE MODEL VE MODELLEME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ FARKLI AKADEMİK UVALARA SAHİP FE ÖĞRETMELERİİ BRAŞLARA GÖRE MODEL VE MODELLEME HAKKIDAKİ GÖRÜŞLERİ Dr. Öğ. Bnb. İsmet Ergin Kara Harp Okulu Dekanlığı Temel Bilimler Bölüm Başkanlığı İsmet.ergin@gmail.com

Detaylı

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.5 No.2 (2014), 137-157

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.5 No.2 (2014), 137-157 Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.5 No.2 (2014), 137-157 İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Kanıt Bağlamındaki İnançlarının, Kanıtlama Süreçlerinin ve Örnek Kanıtları Değerlendirme

Detaylı

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010 STRATEJİK PLANLAMA UYGULAMALARINA İLİŞKİN İLK VE ORTA ÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİ Tuğba YANPAR YELKEN Prof. Dr. ME. Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü tyanpar@gmail.com Figen KILIÇ Yrd.

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com FİZİKİ COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM METODUNA FARKLI BİR YAKLAŞIM: GEZİ- GÖZLEM

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ahmet ALDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav

Detaylı

Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisine bir Örnek: Mol Kavramı ve Avogadro Sayısı

Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisine bir Örnek: Mol Kavramı ve Avogadro Sayısı Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisine bir Örnek: Mol Kavramı ve Avogadro Sayısı Hüsamettin AKÇAY a, Cengiz TÜYSÜZ b, Burak FEYZİOĞLU b a Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN SINIF ORTAMINDA KARŞILAŞTIKLARI İSTENMEYEN DAVRANIŞLAR VE BU DAVRANIŞLARLA BAŞ ETME STRATEJİLERİ * ÖZET

ÖĞRETMENLERİN SINIF ORTAMINDA KARŞILAŞTIKLARI İSTENMEYEN DAVRANIŞLAR VE BU DAVRANIŞLARLA BAŞ ETME STRATEJİLERİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/ Winter, p. 577-, ANKARA-TURKEY ÖĞRETMENLERİN SINIF ORTAMINDA KARŞILAŞTIKLARI İSTENMEYEN DAVRANIŞLAR VE

Detaylı

Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesine Yönelik Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi *

Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesine Yönelik Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi * Educational Administration: Theory and Practice 2013, Vol. 19, Issue 3, pp: 391-417 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2013, Cilt 19, Sayı 3, ss: 391-417 w w w. k u e y. n e t Her Öğrenciye Bir Bilgisayar

Detaylı

AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ

AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 43: 37-49 [2012] AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF ACTIVE LEARNING

Detaylı

Resim-İş Becerilerinin Öğretiminde Tüm Beceri ve İleri Zincirleme Yaklaşımlarının Etkililiği

Resim-İş Becerilerinin Öğretiminde Tüm Beceri ve İleri Zincirleme Yaklaşımlarının Etkililiği G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 1 (2002) 117-132 Resim-İş Becerilerinin Öğretiminde Tüm Beceri ve İleri Zincirleme Yaklaşımlarının Etkililiği The Effectivenes of Total Task and Forward

Detaylı

Matematik Öğretmen Adaylarının Şekil Örüntülerini Genelleme Süreçleri. Pre-Service Mathematics Teachers Generalization Processes of Visual Patterns

Matematik Öğretmen Adaylarının Şekil Örüntülerini Genelleme Süreçleri. Pre-Service Mathematics Teachers Generalization Processes of Visual Patterns Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 30 (Temmuz 2011/II), ss. 141-153 Matematik Öğretmen Adaylarının Şekil Örüntülerini Genelleme Süreçleri Sibel Yeşildere*, Hatice Akkoç** Özet Bu araştırmanın

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİNİN LİSANS ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA ALDIKLARI MATEMATİK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİNİN LİSANS ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA ALDIKLARI MATEMATİK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ JEOLOJİ MÜHENDİSLERİNİN LİSANS ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA ALDIKLARI MATEMATİK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ ÖZET: Matematik, sürekli değişen ve gelişen bir bilim dalı olmasının yanı sıra hemen her disiplinde

Detaylı

DİNLEME METİNLERİNDEN ÖNCE VE SONRA SORULAN SORULARIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEDİĞİNİ ANLAMA BECERİ DÜZEYİNE ETKİSİ

DİNLEME METİNLERİNDEN ÖNCE VE SONRA SORULAN SORULARIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEDİĞİNİ ANLAMA BECERİ DÜZEYİNE ETKİSİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 29, Sayfa 303-319, 2010 DİNLEME METİNLERİNDEN ÖNCE VE SONRA SORULAN SORULARIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEDİĞİNİ ANLAMA BECERİ DÜZEYİNE

Detaylı

EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE Filiz METE Özet Araştırmanın amacı, yabancı

Detaylı

ÖZET ABSTRACT. Marmara Coğrafya Dergisi. Sayı: 3, Cilt: 2, s. 59-70, İstanbul, 2001

ÖZET ABSTRACT. Marmara Coğrafya Dergisi. Sayı: 3, Cilt: 2, s. 59-70, İstanbul, 2001 Marmara Coğrafya Dergisi. Sayı: 3, Cilt: 2, s. 59-70, İstanbul, 2001 ORTA ÖĞRETİM COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ SORUNLARI HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA (A Survey About The Professional Problems Of Geography

Detaylı

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ Özet Bu çalışmanın amacı, dil bilgisi öğretiminde farklı aşamalarda öğretim yazılımı kullanımının başarıya

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin Tutumları

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin Tutumları DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1255 Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin

Detaylı