J. von HAMMER DEVLET TARH OSMANLI ( ) ( CLT : Tercüme, haiye ve notlar : MEHMET ATÂ. <» 4 o^» ju»~j> A> STANBUL 1947 MLL ETM BASIMEV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "J. von HAMMER DEVLET TARH OSMANLI (1066 1086) ( 1656 1676 CLT : Tercüme, haiye ve notlar : MEHMET ATÂ. <» 4 o^» ju»~j> A> STANBUL 1947 MLL ETM BASIMEV"

Transkript

1

2

3 ^1 )

4

5 ) J. von HAMMER OSMANLI DEVLET TARH ( ) ( CLT : XI Tercüme, haiye ve notlar : MEHMET ATÂ <» 4 o^» ju»~j> A> -. b STANBUL 1947 MLL ETM BASIMEV

6 V.ii Millî Eitim Bakanl Yaym Müdürlüünün 82 / sayl emriyle 2000 say bastrlmtr.

7 BU TARHN ALTINCI DEVRES ÇN MÜRACAAT OLUNAN MENABÎ ARKYEYE BR NAZAR L UMUMÎ TARHLER 1. Tarihi Rait Büyük kt'ada üç cilt, 1153 (1740) ta îstanbulda matbu. Birinci 1071 (1661) den 1115 (1703) senesine kadar vakayii havidir. 227 varaka [1] 2. Namalûm bir müellifin tarihi ki Berlin kütüphanei kralîsinde (Diez el yazlar arasnda, No 75 ) mevcuttur; vasat kt'ada 309 varak. Bizzat ahit olan müellif 1099 (1687) den 1116 (1705) senesine kadar zaman vakayiini yazar. 3. Zübdetülvakayi, eseri Defterdar Mahmut Paa (1650) den Sultan Ahmedi alisin 1115 (1704) senesinde cülusuna kadar. 436 varak; benim kolleksiyonumda [2]. 2. HUSUSÎ TARHLER 4. Cevahirüttevarih. Köprülü Ahmet Paann mühürdar Hasan aa yazmtr. Bu eser Macaristan ve Venedik seferlerini hikâye eder ki Girit fethi de dahildir. Benim kolleksiyonumda büyük kt'ada 481 varak; Viyana saraynda kütüphanei imparatorinin elyazlar arasnda, No. DV ve DV, lâtince [11 Naimann cildi sanisi [mütercimdeki tabda cildi sadisi], 1070 senesinin nsf evvelinde güzar eden vakayi ile hitam bulmutur; Raidin cildi evveli ise 1071 senesinin nsf ahirindeki vakayi ile balar. u halde tarihi resmîi devlette bir senelik bir fasla olduundan bu müddet için dier müelliflere müracaat olunmak lâzm gelmitir. NuhbeiüttevariKi vardr ; [2] Lârisal (Yeniehirli) Sadi Efendinin Cantemirin eseri olarak ''Synopsis historiarum,, diye zikreyledii dier bir Zübdetüttevarih, yahut lâkin bu eserin tedariki bizce mümkün olamamtr. [Müverrih ibu Zübde veya Nuhbe ismini sureti tercümesinden istidlal ediyor; bu eser Sultan Osman Sani zamannda yazlm matbu "Nuhbetüttevarih,, ten baka olmak iktiza eder.] Hammer 1

8 2 OSMANLI DEVLET TARH tercümesi vardr; unvan udur: Annalium Gemma authore Hasanaga Sigilli Custode Kupurli, seu Cypri Ahmed Bassce, supremi vizirii Mehmed Quarti Turcarum Tyranni ex turcico - arabico - persico idiomate in latinum translata et diversis notis ac reminiscentiis illustrata a Joanne Podesta S. C. R. Majestatis a secretis [Mütercimi saray kâtibi olduu ve haiyeler ilâve ettii anlalyor]. Bu kitabn birinci sülüsünün mütercimi Podesta, kitab Sadrazam Kara Mustafa Paann kitapçs olan bir imamdan [ulemadan bir zat] almtr. Zannederim ki bendeki nüsha Podestadaki nüshadr; zira Viyana'da bakas yoktur; ondan maada benim nüsham, on yedinci asrda yazlm almanca haiyeleri havidir. 5. Tarihi Mehmed Giray. Bir Krm tarihi hususidir ki 1096 (1684) ten 1114 (1702) senesine kadardr. Bendeki kolleksiyonda 124 varaklk bir cilttir. 6. Tarihi Kamaniçe, 1082 (1671) de Kaminiyenin (Caminec) fethi tarihi. Eseri Nabi. KoUeksiyonumda 39 varakalk vasat kt'ada bir cilt. 7. Mecmuai Suri hümayun. Bu eser 1086 (1675) te ehzadelerin sünnet ve Hatice Sultann izdivaç düününü tasvir eder. Küçük kt'ada 45 varaklk küçük bir cilttir; kolleksiyonumda. 8. Tarihi Abdullah Mehmet efik. Yalnz Ahmedi alisin 1115 (1703) senesinde cülusunu takip eden senenin vakayiini havidir; 1063 (1652) ihtilâli tarrhile birlikte teclit olunmutur. 74 varaklk büyük bir cilt. 9. Edirne vakas. Bu eser 1073 ihtilâlini hikâye eder; Berlin kütüphanei kralisinde Diez el yazlar arasnda, No. 5 Vasat kt'ada bir cilt. 10. Mizanülhak fi ihtiyarülhak. Hac Kalfann eseri olan bu kitab nefis, mütekellimin ve mutasavvfn arasndaki ihtilâfn huiâsai esbabn havidir. Vasat kt'ada 34 varaklk bir cilt; kolleksiyonumda. 11. Tarihi Zülfikar. Viyanada 1689 senesi musalehas müzakeratnn tarihi; sefir Zülfikar Efendi yazmtr. Küçük kt'ada 97 varaklk bir cilt; kolleksiyonumda. 3. TERCÜMEHALLER VE MÜNTAHABAT MECMUALARI Bu tarihin onuncu cildindeki cetveli menabide beyan eylediimiz eserlerden maada unlara da müracaat eyledik.

9 ELL ÜÇÜNCÜ KTAP Tezekerei uara, Safayî. f. 1138(1725). Bu eser bu tarihin sekizinci cildinde beyan olunan Riyazi, Rza, Kafzade, Nazmi müntehibat mecmualarnn zeyli olup be yüz aiirin tercümei halini havidir. Büyük kt'ada 309 varaklk bir cilt; kolleksiyonumda. 4. DEVLET KANUNLARI VE MUHABERATI MECMUALARI 13. Mekâtibat Nabi. Vasat kt'ada 147 varaklk bir cilt, 294 tahrirat havi olan bu eser Kont Rzewuski'nin koueksiyonundadr. 14. Fransz tercüman Le Grand'n inas, 37 kt'a muharrerat hükümeti havi olarak Viyana saray kütüphanei imparatorisinde 425 numaradadr. Vasat kt'ada 42 varaklk bir cilt. 15. Münaat Divan hümayun (1099) 1696 (1108) senesine kadar 66 kt'a muharrerat hükümet ve berat mecmuasdr. Vasat kt'a 99 varaklk bir cilttir; kolleksiyonumda (1669) senesinde Reisülküttap Mustafa Efendi zamannda yazlm tmar ve zeamet defteri, Viyana kütüphanei imparatorisinde, No Siget sanca defteri, Dresden kütüphanei kralisinde, No Gran (Usutrgon), Vizegrad ve Novigrad sancaklar defteri, Dresden kütüphanei kralisinde, No Memaliki Osmaniye kazalar defteri, Dresden kütüphanei kralisinde. No Defteri manasb kaza, Anadolu ve Rumeliyi camidir. Küçük kt'ada 88 varaklk bir cilt; kolleksiyonumda. 21. Defteri manasb kaza. Bu eser evvelkinden az farkldr. Küçük kt'ada 55 varaklk bir cilt. 22. Dafteri terifatî. Küçük kt'ada 63 varak; kolleksiyonumda. 23. Kanunnamei Hezarfen, Sultan Mehmedi Rabi zamannda nerolunan kavanini esasiyei hükümeti havidir (1669) senesinde yazlmtr; on üç baba münkasimdir; Kont Rzevvuski'nin kolleksiyonundadr. Malûmat ihsaiyeyi havi olan bu kitap pek nadir olan u eserin esasdr: Della let-

10 4 OSMANLI ;DEVLET TARIHÎ teratura dei Turchi da Gîovanni Battista Donado Senatör Veneto fu bailo in Constantinopoli. Venedik, Küçük kt'ada 140 sahife. (Müellifi stanbulda Venedik Balyozluunda bulunan Giovanni Batista olduu anlalr.) 24. Kavanini esasiye, beratlar, fermanlar, dier evrak hükümetten mürettep mecmua; müteaddit hazaini evraktan toplanmtr. Viyana Kütüphane! mparatorisinde, No On yedinci asrn nihayetinde ve on sekizinci asrn bidayetinde yazlm 546 kt'a muharrerat devletten mürekkep bir mecmua. Küçük kt'ada 156 varaklk bir cilt; kolleksiyonumda.

11 OSMANLI devleti TARH ELL ÜÇÜNCÜ KTAP Köprülü Mehmet Paann asl. Kadzadeliler gürültüsü. Avusturya, Iran, Lehistan, isveç, Transilvanya elçileri. idam olunan zorbalar. Köprülünün husamasnn teb'idi. Aslan patrik. Osmanl donanmasnn Akdeniz Boaznda inhizam. Bozcaada ve Limninin fethi. Müftinin azli. Kara Hasanolu Hüseyin Aann vefat. - Km Hannn Transilvanya, Moldavya, Eflâkta cevelânlar. Transilvanya Beyi Barcsay. Abaza Hasann isyan. Köprülün machiaev ellii. Fransz sefiri de La Haye ile olunun hapsi. air Çevri ve Rzaînin, Müfti Aziz Efendinin, Hac Kalfann vefatlar Padiahn Üsküdara azimeti. Murtaza Paaya Abazann galebesi. Halepte asi paalarn idam. Hüseyin Paann idam. eyhülislâm Bolevinin azli. Osmanl donanmasnn Antalya önünde inhizam. Msrda ihtilâl. Ismailin tazyikat zalimanesi. Tmar tesisat Akdeniz Boaznda yeni kaleler inas. Mihne'nin yerine Ghikanm Eflâk Beyliine tayini. Rakoczynin fevti. Avusturya Elçisi Mayern Bursada. Kont de Souches, Szathmar ve Szabolcs'u zabtediyor. = Seyit Ali'nin Grossvardeini teshiri. Rusyada Tatar ve Kazaklarn istilâs. Kazak, Rus, Lehistan, Cezair, ingiliz sefaretleri. Harik, veba, kht. Don ve Denieper nehirleri üzerinde inaat Valde Sultann ve Köprülünün camileri. Köprülü Mehmet Paa, ha'cemi devleti desti sultaniden alrken minarelerin balâsmda "Alllahü ekber,, sedalar samialarda tanin- endaz oluyordu [1]. Köprülünün sadaretini hiç kimse münasip görmedi; devletin sönmee mail olan ulei kudretini yeniden izhar edecek olan bu recülü devletin istikbalen kazanaca büyüklüü o zaman ne saray kefedebiliyordu, ne de stanbul halk. Ulema takm "Bu okuyup yazmak bilmez bir cahildir,, diyorlard. Aaalar "Bu, asi Vardara malûp olmu liyakatsiz bir adamdr,, derlerdi. Bab hükümet ricali ise: "Bu müflis herif, devletin mükülâh maliyesine hiçbir veçhile çare bulamyacaktr» mülâhazasnda bulunurlard. Dahilen her tarafta isyanlar zuhur ettii, haricen hudutlarn muharebelerle kan içinde kald ve sefinei devleti garik emvac mesaip olmakla tehdit eden frtnalardan kurtarmak için pek cesur ve pek maharetli bir adama ihtiyaç [1] Onuncu cilt hatimesinde iaret olunduu üzere Naimaya nazaran, mührü hümayun ezan okunurken deil, hatip menberde iken verilmitir. Galiba müverrih minare ve menberi kartrmtr (Mütercim).

12 5 OSMANLI DEVLET TARHÎ bulunduu bir zamanda padiahn zayf, istirahate ak, metanetsiz, servetsiz bir piri fetutu intihap etmesinden herkes ikâyet etmekte idi; lâkin Köprülü'nün o vakte kadar kadri bilinmemi, idarei devlet emrinde haiz olduu meziyyat âliyeyi ibraza frsat bulmam idi. Vaka mesalihi hükümete Sokullu gibi kemali kuvvet halinde deil, yetmi yanda gelmi idi; Sokullu gibi üç padiah deil, ancak be sene hükümet etti. Onunla beraber, u ksa müddet, tarihte yalnz bir büyük recülü devlet gibi ihraz mevki etmesine deil, hanedannn büyüklüünü tesis eylemesine de kifayet eyledi. Sokullu, nüfuzu sadaretinin Budin Valisi iken cellât elile idam olunan yeeninin kan içinde söndüünü görmütü; Köprülü ise sadrazaml miras olarak oluna nakletti. Anadolu'ya hicret etmi bir Arnavudun olu olan [1] Köprülü Mehmet Paa "Köprülü,, unvann mahalli velâdeti bulunan "Köprü,, kasabasndan almtr ki bu kasaba Merzifon'a alt ve Amasya'ya [2] on iki fersah mesafede ve Kzlrmaa (Halys) munsap iki küçük rmak arasnda kâin ve Taan dann eteine müsadiftir. Bu rmaklardan birinin üzerine ahap bir köprü ina olunduundan kasaba nam kadimi olan "Karakede,, [3] yi "Köprü,, ye tebdil eylemitir. Lâkin Köprülü'nün itiharndan sonra "Vezirköprüsü,, ismini almtr. On üç cami, müteaddit hanlar, hamamlar, tekkeler. [1] "Sadrazam Köprülü Mehmet Paa ve Köprülü Ahmet Paalarm, son üç padiahn, onlarn sultanlarile (zevcelerile) balca nedimelerinin tarihleri ve sarayn en gizli entrikalarile Dalmaçya, Transilvanya, Macaristan, Girit, Lehistan muharebelerine ait baz hususiyat»unvanlie Pariste 1676 senesi tab'olunan (franszca) bir esere itimaden Avrupa müverrihlerinin uzun müddet zannettikleri veçhile, Köprülü Fransz deil, Arnavut idi, [ Fraarh Sami Bey Kamasûlalâm da, "Köprülü,, kelimesinde Köprülü Mehmet Paann Arnavutluun Berat sancanda Timoriçe kazas köylerinden birinde dünyaya gelerek oradan stanbula vürut eylediini ve Köprü kasabasn muahharen mesken ittihaz ettii yazyor. (Mütercim).] [2] Kamusülalâm, "Köprü,, kasabas Amasyann 70 kilometre garbi imalisinde olduunu gösterir. (Mütercim). [3] Hammer'in franszcasnda "kede lâfzna, kalbur, sepet, kafes, çit demek olduu Sami Beyin kamusu fransevisinde gösterilen claie manas verilmi ise de "atekede,, ve "meykede,, lâfzlarndan dahi anlalaca üzere "kede,, hane, ev, yurt demektir; binaenaleyh "Karakede,, kara yurttur. (Mütercim).

13 Krk köy bu kasaba- saraylar [l],vezirköprüsü kazasna tâbi nn vaktile mamuriyetine delâlet eder. ELL ÜÇÜNCÜ KTAP 7 O zaman bu kasabada alt bin aile mevcut idi; imdi ise iki üç binden ziyade deildir [2]. Mahsulât arziyesi armut, üzüm, elma; mahsulât snaiyesi boyal mensucat, yün ve pamuk bezleri idi; bir küçük merhalede ve kzdrman mansabnda bulunan Bafra iskelesi Vezirköprüsü'nün zengin tüccarna mahzenlik ederdi. Sarp bir dan zirvesinde ve bütün httaya hâkim bulunan kale, hükümetin takibatndan kurtulmak için Kzlrmak dalarnda refi alemi isyan eden Haçova firarilerini zaptetmek maksadile Köprülüden ve Evliya Çelebiden elli sene mukaddem bina olunmutu. Köprülü, gençliinde saray hümayun aç çraklnda ve sonra açlnda bulunarak yirmi be yanda Husrev Paaya hazinedar ve Kara Mustafa Paann sadareti zamannda büyük mirahur olmutu; muahharen (iki tu ile) biribirini müteakip am, Kudüs, Trablus valisi, daha sonra kubbe alt veziri oldu; lâkin daha sonra ehemmiyetsiz olan Köstendil sancan kabule mecbur olup azlinde maskatresine avdet etmiti. Vardar Paa üzerine harekete memuriyetinde malûp ve esir düerek bir tarafndan kurtarlm idi ki buralar evvelki ciltte tafsil olunmutu. bir Paa, zaman sadaretinde Köprülüye Trablusam sancan verdi; ancak memuriyetine balamazdan evvel îbir'in halefi tarafndan azlolunup yine Köprü kasabasna çekildi. Boynuiri Mehmet Paa amdan stanbula gelirken onu maiyyetine ald; fakat Köprülünün kendisine muhataral bir rakip olduuna hükmederek uzaklatrmak için var kuvvetile çalt. Köprülü Paa, sadareti derdest etmek için hileye müracaat etmedi; lâkin kendisinin deerini takdir ile devleti kuracak bir adam olduunu kefeden ahibbasnn srarlar üzerine kezalik - cildi sabkta yazld üzere- arzlarnn takdimile beraber taraf padiahiden kabul olunmas, hiçbir türlü tavsiyeye bakmakszn memuriyetleri münasip gördüklerine tevcih edebilmesi, kendi arzusuna göre icrayi mükâfat [1] Bahcalan Sultan Mustafa, Yusuf aa saraylarile Köprülünün muasr zengin bir yeniçeri tarafndan yaplan saray ve bizzat Köprülü ile Abaza Hasann saraylardr. (Mukaddemleri hep büyük hanelere saray denilirdi). [2] 1314 senesinde matbu Kamusülalâm Köprü kasabasnda 8600 ahali (bini gayrimüslim) kaydeder; Köprü kazasnda da 8 nahiye ve 160 karye, ahali (südüsü gayrimüslim) gösterir. (Mütercim)

14 8 OSMANLI DEVLET TARH ve mücazat eylemesi, çendi nüfuzuna rakip nüfuzu ekâbir ve kurena tesiri altnda kalmamas, ve kâffei tedabirini zat ahanenin emniyeti mutlaka ile kabul eylemesi eraitile zimam idareyi eline almaa muvafakat eyledi. Padiah, sadaretten mazul Boynuiri Mehmet Paann müsaderei emvalini ve katlini emretmiti; lâkin Köprülünün efaati üzerine hayatn balad. Mehmet Paann ksa bir müddetten ibaret bakiyei hayat için Köprülü kendine Kanije eyaleti varidatn tahsis eyledi [1]. Defterdarlkdan mazul Saçba Mehmet Paa (sadr sabk zamannda) yüz elli kese mukabilinde idamdan kurtulmutu; lâkin bu aftan ancak bir gün müstefit oldu: cezay idam korkusu neticesi olmak üzere ertesi gün vefat eyledi. Köprülünün sadarete ilâsndan bir hafta sonra (3 zilhicce eylül 1656) minarelerde ezan daveti salât okunurken [2] Kadzadenin mutaassp tarafgirleri olan mütekellimini edidül-efkâr, mutasavvife ve dervian hakkndaki taarruzlarna ihtiyar bir adamn idaresi zamannda devam edebileceklerini ümit ederek Sultan Mehmedi Sani camiinde toplandlar; tarikatlere ait bütün tekkeleri ykmaa, dervileri tecdidi imana icbar ile muhalefet edenleri öldürmee, her camide yalnz bir minare brakarak dierlerini faydasz bir eseri israf olmak üzere hedmetmee, altn ve gümü avani, ipekli elbise, tütün, kahve, afyon istimalini ve ilâhi tagannisi ve kudüm ve nay sesile semai meneylemee karar verdiler; hulâsai kelâm, Kadzadenin mesleine ittiba etmiyenleri mahkûmu tel'in ederek efkâr sakime lehinde devam edenleri ellerinden gelen mücazat dünyeviye ile tecziye edeceklerdi (I). Bu içtimai takip eden gece bütün e- hir heyecana dütü; müderrisleri mütekellimin ksmndan bulunan talebei ulûm denek ve bçaklar ahz ve esnaf ve onlarn akirt ve kölelerini kendi taraflarna celp ile mevlevî, halveti, celvetî, emsî dervileri aleyhine tehdit amiz bir su- [1] Naimaya nazaran, s 226, Boynuiri birkaç gün Yedikulede hapis olunduktan sonra Malkaraya nefolundu; nice eyyamdan sonra kendisine Kanije eyaleti verildi. Hadikatiilvûzera, s 104. On sene kadar Eyüpte tekaüt tahsisatile geçinerek 1076 da doksan yanda vefat ettiini yazar. (Mütercim). [2] Böyle deil; o gün cuma olduundan müezzinler mahfilde nati nebevi okurken "fakilerden^, yani Kadzadelilerden birtakm müezzinleri susturmaa çkarak bir gürültü çkt. Naimaya müracaat, s (Mütercim)

15 ELLl ÜÇÜNCÜ KTAP 9 rette barp gürültü ederek Fatih camiine gittiler [1]. Sadrazam, bu karklklar haber alnca bu ahvali meydana çkaran vaizleri muhafazai sükûn ve asayie tevik için kendilerine adam gönderdi; bundan bir netice çkmamas üzerine bir telhis takdimile fitnecuyann lüzumu imhasn arzeyledi. Muharriki fesat olanlar hakknda taraf padiahiden sadr olan idam Köprülü nefye tahvil etti; Üstüvanî, Türk Ahmet, Divane Mustafa derhal Kbrsa gitmek üzere gemiye bindi- sadr- rildiler. eyhlerin kürsü balâsndan savurduklar sözler, azamn slahat ve teceddüdatna kar eblehane küfürlerden ibaret kald müddetçe mutaassplarn vahet perverliini temyiz etmei ve her türlü asarn mahvetmek için sarfettikleri mesaiyi gülünç haline getirmei, hükümet halkn fikri selimine brakarak bizzat hareket etmemiti. Hatta bir gün, kabalndan dolay "Türk,, [2] unvan verilen Vaiz Ahmede huzzardan biri: "Çakr ve don giymek de ''bid'attir; onlar da kaldracakmsnz?,, diye sual etti; Ahmet "Evet, onu da menederiz; zar ve petamal kuansnlar,, diye cevap verdi. Karsndaki: "Tarak ve kak istimali de bid'attir; onu ne yaparsnz?,, deyince vaiz: "Onu kaldrrz; parmaklarnz tarak, ellerinizi kak yapnz,, mukabelesinde bulundu [3]. Bu Türk Ahmet, dilenci bir derviti; lâkin mensup olduu frkann ileri gelirleri onun telkin ettii kavaidin iddetini bizzat tatbik etmezlerdi. Kendilerine raptettikleri genç delikanllar kaba elbisenin altnda ipekli kumalar kullanrlar [4], hanelerinin içinde birçok tezyinat bulundururlard. iddeti ahlâkiye gösteren bu adamlardan birine Fahrettinin olu Maanzade: "Behey efendi, lezzat nefsaniyeden olan eyleri cümleten gizlice irtikâp edip sureti zahirede cüz'iyat makulesi eylerde taassup edersiniz; bunun asl nedir?,, demesile aziz söze gelip: "Beim, sen gayet ahmakmsn; insan bir haram irtikâp ettii zaman, zmnnda ya tahsili mal ya zevki nefsanî ve lez- [11 emsi dervileri tarikati o asrn iptidasnda eyh emsettini Sivasî tarafndan tesis olunmutur. [2] O zaman birtakm ehasn Türklüü takdir edememi olmalarna burada dahi teessüf ederiz. (Mütercim) [31 Tarak sonra icat olunmu birey olmadndan Naimada yalnz kak bahsi vardr; tara müverrih baka mehazdan alm deilse ilâvedir. (Mütercim) [4] Hammer'in de iyi anlamam olduu bu fkray bizde tashih ve izahtan teeddüp eyledik. Tetkikat tammeye lüzum görenler Naimaya müracat edebilirler, s. 227.

16 10 OSMANLI devleti TARH zeti cismanî bulunmaa muhtaçtr ki günahkârl abes olmya; yoksa altn ve gümü avani kullanmak, harbe gitmek, tütün içmek, teganni istima etmek ve sair buna benzer eylerde ne lezzet vardr? Âkil odur ki bu makule cüz'iyat terkedip hattâ sureti zahirede inkâr ve men'i için taassup izhar ederek avam nas ahmaklarn hüsnü haline itimat ettirir. Yine mahremi esrar olanlarla perde arkasndan dünyevî i- lerile ve lezzeti nefsaniyesile megul olmaa mâni yoktur [1] cevabn vermitir. Müverrih Naimann zaman hakknda bize yadigâr ettii bu lâvhai tarihiye isbat eder ki gerek garpte, gerek arkta mürailer her vakit birdir. Köprülü Mehmet Paa, imdiye kadar cezay idam emri almak için iki telhis takdim etmiti [2]. Vaka sonra idam cezasn nefye tebdil etti; bir taraftan, gösterdii iddet, nüfuzunun derecesini anlamak içindi; dier taraftan muamelei atifetkâranesile - sadareti kabulü hakknda vazeyledii dört art için nam ahaneye yemin eden - Valdesultann deheti hafiyesini teskin etmek istiyordu. Yine bu atifet ile, üçüncü bir teklifine, yani Valdenin sahabetgerdesi olan defterdar sabk Karagöz Mehmet Paann idamna da onun muvafakatini kolayca istihsal etmei ümit ediyordu. Telhis, tasdiki mutazammn idarei ahane ile iade olundu, cezay idam hemen icra edildi (18 Zilhicce Terinievvel 1656). Kaptan Kenan Paann hemehri olup gösterdii rehaveti donanmasnn Akdeniz boaz önünde inhizamnn balca esbabndan biri olan Abaza Ahmet Paa, Valdesultann himayei hususiyesine maruren, îstanbula gelmekten korkmamt; gelirgelmez öldürüldü. Bu yeni idam, Valdenin bütün muhiplerini dehete düürdü (23 Muharrem Terinisani 1657). htiyar Müfti Hakk efendi azlolunarak yerine mütebahhirinden fkh ve hâdise müteallik asar üzerine müteaddit erhler sahibi olan Balizade tayin klnd [3]. Defterdar Divrikli Mehmet Paa, mevaciplerini vermedii için hanesinin camlarn kran asker tarafndan takip edilmesile titriyerek sadrazamn huzuruna geldi, arz ikâyet eyledi. Köprülü, [1] Bu sözler terceme yerine, Naimadan alnd. Musiki ve emsalinde haz olmad sözünün tetkikna elbette hacet görülmez! (Mütercim). [2] Galiba biri Boynuiri içindi. (Mütercim) [3] Kenz üzerine bir erh, miftah erhi üzerine havai, kasidei Bürdey& erh, baz ahadise dair bir erh yazmtr. Uakizadede tercümei haline müracaat, 175 inci varaka.

17 ELL ÜÇÜNCÜ KTAP bu ntizamszlktan münfeil olmakla beraber mütebessimane: "Böyle olur. Sen ahvali âlemi bilmez misin? Eslâfn defterdarlar da birçok defalar camlar krldn görmemiler midir? Hattâ birkaç takm camlar ihtiyaten hazr bulunurdu. Cenabhak tanzimi ahval için tevfik ihsan buyuruncya kadar tahammül etmeliyiz [1] dedi. Defterdar o zamana kadar sabretmee pek mütehammil görünmediinden Köprülü ertesi gün [2] onun yerine babaki kulu Ahmet Aay nasbeyledi. Naili teveccühü mahsusu padiah olan Has Odabas Halil Aa günde iki yüz akçe tekaüt maaile saraydan uzaklatrlarak yerine Galatasaray Aas Kürt Sefer Aa tayin olundu. En sahibi nüfuz vüzeradan olup saraydaki taraftarannn sadrazam yaptrmak istedikleri Kaptan eydi Ahmet Paa [3] Bosna eyaletine ve oradaki askerin Bakumandanlna nasbolunarak hemen hareket etmesi için H kendisine emir verildi. Donanma Bakumandanl Tmvar Valiliinden mazul 12 kânu- Topal Mehmet Paaya tevcih edildi (24 safer nuvvel 1656). ki devlet arasnda münasebat dostanenin bakas arzusunu mü'ir bir namei ahiyi hâmil Pir Ali nam ran sefiri birkaç katar deve ile bir fil hediyesini huzuru ahaneye takdim etti. Müsulü veda gününden evvelce sadrazam tarafndan elçiye Eyüpte Yusuf Paa bahçesinde bir ziyafet çekildi. Acem elçisile birlikte gitmek üzere smail Aa sefir tayin klnd (13 rebiülâhir - 30 kânunuevvel). Padiah, aha iki asil Arap at -ki birine kymettar elmaslarla müzeyyen reft vurulmutu-, güzel kumalardan ve Avrupa çuhalarndan birkaç yük ihda eyledi. smail Aa, sfahan payitahtnda bu hedayay Abbasi Saniye takdim ederek ran'da üç ay kaldktan sonra stanbula avdet eylemitir [4]. Dört ay sonra imparatorun stanbul da mukim elçisi îstiryal Simon Reninger sadrazamn ve padiahn huzuruna kabul olunarak Almanya mparatorluuna yeni intihap olunan Birinci Leopold'un [1] Naimadan ahzolundu, s (Mütercim) [2] Naimadan anlaldma göre bir müddetçlk sonra, (Mütercim). [3] eydi Ahmet Paaya fart ecaatle intisab cihetile hnstiyanlar "Deli Türk,, unvanm vermilerdi. Teberdarhktan yetimi olduundan Baltac ocakllar onu iltizam ederlerdi. Köprülünün itimad tam ile getirildiini, azli mümkün olmadn onlar bittabi bilemezlerdi. Naimaya müracaat, s (Mütercim) [4] stanbula gelirken Badatta vefat etmitir. Naima, 250 (Mütercim)

18 j2 OSMANLI DEVLET TARHÎ ^ timatnamelerini verdi. Devleteyn arasnda mevcut sulha ramen, hudut üzerinde ika olunan tahribat hakkmda ikâyat her iki taraftan faslasz devam etti. Reninger'in stanbul'a vürudundan üç sene mukaddem dört bin askerden mürekkep bir Türk frkas Prens Eggenberg'e ait Radkesburg'a kadar akn etmilerdi; dier bir frka da Neuhaeusel yaknlarnda altm dört heydük öldürmülerdi; bu hal, Budin valisinin, Bathyany ve Forgacs'n cevelânlarndan ve hüsar ve heydüklerin Komorn ve Gran arasnda yaptklar ekiyalktan dolay ikâyet etmek üzere Viyanada feld mareal Puechham'a - çavular göndermesine mâni olmad. mparator mukim elçi- ^ ( sinin vusul günü Transilvanya, sveç elçileri de huzuru a- haneye kabul olundular. sveç Kral arl Gustav -efendisi namna Transilvanyallarla ve Kazaklarla ittifak ahitnamesi akdetmi bulunan-elçisi Claude Sohalam vastasile sveçlilerin Rusyaya eyalât imaliyeden hücum edecekleri srada Krm hanna Rusyanm eyalât cenubivesinin istilâs için emir verilmesini talep evledi [1]; arl Güstav, o zaman Lehistan ile harp ediyordu; Köprülü u cevab verdirdi: "Devleti Osmaniye, arl Güstavn Lehistan ile musalehasn müteakip kendisinin dostluunu kabul edecektir.,, Bir ay sonra Liliencron ve Gotthard Wellig'den mürekkep olan ve Rakoczy tarafndan da François Szepessi ve Nicolas Torda terfik edilmi bulunan yeni bir sveç heyeti sefareti stanbula vasl oldu. Bu da evvelkiler gibi Osmanllar Lehistan aleyhine tahrike memurdu. Divan tercüman ihtiyar Zülfikar sveç kralnn lâtince mektubunu tercüme edemediinden imparator tercüman Panayoti Nikusi've tercüme ettirildi [2]. Lehistan elçisi Nicolas de Leszczye Jaskolski sadrazam Rusya ile kafi münasebete karar verdirmek için çarn, Rum mezhebindeki tebaai osmaniyeyi devlet alevhine kyam ettirmek tasavvurunda bulunduunu ilka etti. Bu entrika [3] hiçbir netice vermedi; maahaza Jaskolski Transilvanya elçileri François Torda, Etienne Tessa ile [1] ehir hazine! evraknda Reningerin raporu. Krahn zat ahaneye namesi 23 Eylül 1656 tarihiledir. [2] Kraln mektubunda u ibare okunur: <Confidinus fore uf omnia et singula pensientr et nohis pro nostra et rei necessitate respondatur» Reningerin l2 Haziran 1657 raporu. [3] Bu pek doru idi. Rusyann bu tasavvuru atiyen ve hususa Mora isyannda tamamile zahir olmu; ne hacet! zamanmzda dahi devam edegelmekte bulunmutur. (Mütercim)

19 ELLJ.ÜÇÜNCÜ KTAP 13 Jean Harsanji'nin-ksmen verginin tediyesindeki teahhuratndan ve ksmen Rakoczy'nin emri padiahiye mugayir olarak Lehistan aleyhine sveçliler ve Kazaklar ile ittifak etmesinden dolay- Yedikuleye sevkolunduunu görmek memnuniyetine nail oldu. sveç elçileri, biz de bu hale urarz korkusile frtnay geçirmek için sadrazama acele be yüz altn hediye verdiler. Welig bir müddet sonra fevt oldu; Liliencron cevap-, sz geri gönderildi (15 Austos 1657) [Ij. Rakoczy sefirlerinin a^. hapsinden duçar telâ olmayp Moldavya ve Ulahiye voyvodalarn kendi tarafna celbe muvaffak oldysa da bu ittifak inikadn müteakip inkta etti. Rakibi tac Dikolu (Dikolu?)- nun burnunu kesmek ve hükümeti elinden almak isteyen Chrice'i asmakla beyliine balam olan Eflâk voyvodas Konstantinin Scherban, Rakoczy'den Mathias Bessarabanm - ikraz etmi olduu - sekiz bin altn istedi. Rakoczy paray ödedi; lâkin intikam almak için memleketin asakiri mahalliyesini (zaimler) Scherban aleyhine ayaklandrd; muahharen Lehistan aleyhine yeniden Konstantin ile ittifak etti, yine ondan ayrld. Kendisi de Moldavyallar ve Kazaklar tarafndan terk ve Lehler tarafndan malûp, divan hümayundan da azlolundu. Transilvanya meclisi millîsi onun yerine François Rhedei'yi intihap etti. Rhedei tasdiki emareti için, derhal, Sigismond Banfiyi Budin valisine ve François Keresztesiyi stanbula gönderdiyse de ikisi de bir eye muvaffak olamadlar. Yeni bir isyan zuhur etmek üzere iken Köprülü, idarei hükümet emrindeki basireti sayesinde, vilâyatn cümlesinde bulundurduu casuslar vastasile, Çnar vakasn ihdas ve Hasan Can (Sadettinin pederi) ailesinin hazinesini yama etmi olan zorbalarn her suretle ilkayi fesada çalmakta ve kyam için ancak bir frsata intizar etmekte olduklarn haber ald. Bunlar eydi Ahmet Paann teb'idini frsat addederek onun sadarete tayini, hiç olmazsa kaptanla iadesini mütehakkimane talep eylediler. Sadrazam müftinin nezdine giderek kâffei harekâtnn muvafk eriat olduuna dair padiaha bir arize yazmasn teklif etti. Müfti, Reis amizade tarafndan kaleme alnan bu arizey Köprülünün eline verdii srada müteaccibane: "Buna ne ihtiyaç var?,, sualini irat etmesi [11 «Kazak-Lehistan» muharebesi tarihi, Grondskinin eseri. Pete, 1789, s. 408 ve 409 (talyanca).

20 14 OSMANLI devleti TARH Üzerine Köprülü: "imdilik lüzum yoktur; lâkin vefakârlnz tecrübe edeceiz; hem husemann eslâfnz gibi sizi de kendi taraflarna celbetmee çalmalarna mâni olmak ve hinihacette istinat için sizi ihat eylemek isteriz cevabn verdi. Müfti, Köprülünün kâffei tedabiri slahiyesinde olanca iktidarile muhlisane çalacana yemin etti [1]. Köprülü oradan Hac Bekta post nesini Kara Hasanzadenin hanesine gitti; ihtiyar Hüseyin Aa -ki Çnar vak'as muharriklerinin derdest olunmas için evvelki sadrazamlara muavenet etmitizuhûr etmek üzere olan ihtilâlin itfas için de Köprülüye muavenet vadeyledi. Yeniçeri aas, yeniçeri kethüdas gizlice oraya davet olunarak asayii umumînin iadesi için yardm edeceklerine onlar da yemin ettiler. Ertesi perembe günü (18 Rebiülevvel) sipahiler at meydannda toplanarak gürültü çkardlarsa da sadrazamn arz mucibince sadr olan iradei ahane üzerine yeniçeri aas ve kethüda bey yeniçerileri dairei intizamda durdurmaa muvaffak olduklarndan sipahiler dalmaa mecbur oldular. O günü takip eden gece sadrazam yeniçeri aasile birlikte, zuhurundan korkulan fitneyi bastrmak için bütün ehirde kol gezdi. Ertesi gün (cuma, 19 Rebiülevvel Kânunusani 1657) vüzera, ümera, aalar -iradei padiah mucibince veziri azam saraynda in'ikat eden- mecliste bulunduklar halde u mealde bir hatt hümayun vürudeyledi: "Cülusumuzdan bu zamana kadar sipah ekyasnn taaddileri haddi tecavüz etti. Hakk nimeti ve saltanata hürmeti büstütün braktlar. Bu türlü ekyann izalei vücudu din ve devletin en mühim ii olduundan tedipleri sadrazama havale olunmutur. Ebaancet hayrhah devletimiz olanlar veziri azama muavenet ile hayrl duama mazhar olmaa çalmaldrlar.,, Huzzar meclis, muharriki fesat olanlarn icrayi mücazatna hergün muntazr bulunmu olduklarn ve padiahn emrine sadkane mutavaat edeceklerini ifade ettiler. Saraya takdim olunan ve ekâbiri memurini devletin vifakn mutazammn olan telhis üzerine Sultan Mehmet " rüesayi erbab fesadn derdesti ve idam olunmalar emri kafisini havi bir irade Isdar eyledi. Hemen o gün, silâhtarlktan mazul Ahmet Aa, cebeciler kethüdas Halil Aa, ba mabeyinci (kapclar kethüdas) Hali] Köprülü "müceddeden müfti ile eyman gallâz (ar yeminler) le ahtü misak ettiler,, Naima, s (Mütercim)

21 ELL ÜÇÜNCÜ KTAP j 5 seki Mustafa Aga Alay kökü önünde ki padiahn idam matlup olan rüesann esami defterini zorbalarn elinden ald ve saray hadmaalarndan ikisinin ihnakn temaaya mecbur bulunmu olduu mahaldir, balar kesilmek suretile terki hayat ettikleri gibi îstanbulda, Üsküdarda hanlar baslarak altm kadar zorba tutulup idam edildi. Yenicami han ile bir zamanlar hristiyan sefirlere cayi ikamet olan Elçi han -ki ikisi de âramgâh sipah idi- tahliye olundu. Sadrazam ve yeniçeri aas geceleri kol gezerek yeniçeri, sipahi, cebeci, topçu, mehter ocaklarna ve sair takmlarna mensup zorbalar ele getirerek idam eder, ve müverrihi devlet Nai- veçhile "aeleri nafakai hayvanat derya,, olmak mann tabiri için denize atlrd [1]. Son tuyanda çalnan eyay ucuzca satnalan yirmi kii Atmeydamnda idam olundular. Defter emini Elâgöz Mehmet Efendi Bosna defterdarlile stanbuldan çkarlarak Edirne'de ba kesilip îstanbula gönderildi. Surnazen Mustafa Paa da Erzurum valiliinde mevti tabiî ile hatmi hayat etti. am valiliinden azlile Maraa tayin olunan silâhtarlktan neet etme Siyavu Paa, sarayn himayesine istinaden, verilen evamiri kafiye hilâfna olarak memuriyeti cedidesine gitmekten imtina gösterdi. Köprülü, böyle bir mel'unun suimisal olmas mehazirinden bahsile katlini arzetti. Mukarribinin entrikalarile iradei padiahî teahhur etmesi üzerine sadrazam, kabul olunan urut icabmca telhisi derhal iradeye iktiran etmedii için tevdii hateme hazr olduu halde, bir elinde mühür, huzuru ahaneye çkt. Padiah: "Senin iine karanlarn cezasn sana braktm; nasl bilirsen öyle yap,, dedi. Köprülü Paa, zatahaneye ihtiramen Siyavuun hayatn muvakkaten bahettii gibi idarei devlete müdahale etmek istiyen kurenamn teb'idi için birkaç ay bekledi; lâkin bu müddet hitam bulunca en zinüfuz husemas olan rikâptar Anber Mustafa, tülbent aas Gürcü b- rahim, Doancba Ömer, Silâhtar Mustafa aalar birer hizmet veyahut tekaüt maa vererek saraydan uzaklatrd. Terbiyesizce muamelesini yazdmz müraii vecdnüma maribî Salim, maann tenkihinden dolay söylenmee cesaret ettii için Köprülü'nün emri üzerine cellât (ases ba) [1] Naima bu bahiste kafiye perdazl unutmamtr ' «Vahiden ba'de vahid ele getirilip katilleri âleme ibret-nüma ve aeleri nafakai hayvanat derya oldu s (Mütercim)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

SELANİK BAŞKONSOLOSUMUZUN KAÇIRILMASI

SELANİK BAŞKONSOLOSUMUZUN KAÇIRILMASI SELANİK BAŞKONSOLOSUMUZUN KAÇIRILMASI BAKİ SARISAKAL SELANİK BAŞKONSOLOSUMUZ VE KONSOLOSHANE ÇALIŞANLARININ KAÇIRILMASI OLAYI Selanik Konsolosluğumuza her türlü hukuk düveli kavanine muhalif olarak Fransız

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI 1. OSMANLI SARAYLARININ TARİHİ GELİŞİMİ... 7 2. İSTANBUL DAKİ SARAYLAR... 8 2.1. Eski Saray... 8 2.2.

Detaylı

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi DURAKLAMA DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU XVII.YÜZYILDA OSMANLI- AVUSTRYA VE OSMANLI- İRAN İLİŞKİLERİ a-avusturya ile İlişkiler

Detaylı

HİCRETTEN EVVEL OLAN OLAYLAR. -6212 :Hz.Âdem in Yaratılışı. -3974: Hz.Nuh Tufanı. -3548:Mısır ın ilk İmarı,oluşumu. -2570:Hz.İbrahim in Doğumu.

HİCRETTEN EVVEL OLAN OLAYLAR. -6212 :Hz.Âdem in Yaratılışı. -3974: Hz.Nuh Tufanı. -3548:Mısır ın ilk İmarı,oluşumu. -2570:Hz.İbrahim in Doğumu. BAZI MEŞHUR OLAYLAR HİCRETTEN EVVEL OLAN OLAYLAR -6212 :Hz.Âdem in Yaratılışı. -3974: Hz.Nuh Tufanı. -3548:Mısır ın ilk İmarı,oluşumu. -2570:Hz.İbrahim in Doğumu. -2470:Hz.İsmail in Sünnet Edilmesi. -2317:Hz.Yakub

Detaylı

SELANİK SEREZ 1913 BAKİ SARISAKAL

SELANİK SEREZ 1913 BAKİ SARISAKAL SELANİK SEREZ 1913 BAKİ SARISAKAL SELANİK SEREZ 1913 Yunanlıların, Bulgarlar karşı icra etmekte oldukları hareketi askeriye neticesinde duçar oldukları kuvvetli zayiat ve binlere baliğ olan mecruhları

Detaylı

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun f Resmi gazete ile neşir ve ilâm : îöljljuzo - Sayı : to

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 BAKİ SARISAKAL SELANİK Selanik 26 Mayıs: Selanik Limanında Padişahın Gelişini Bekleyen Selanik Valisi İbrahim Bey ve Hükümet Erkânı Selanik Limanında Padişahı Bekleyen

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 8

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 8 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 8 BAKİ SARISAKAL SEYAHAT PROGRAMI Padişahımızın Seyahat Programı: Padişahımızın gerek Selanik teki ikamet ve gerek Kosova, Piriştina ve Manastır a seyahatlerinde

Detaylı

MİDİLLİ DE YUNAN İŞGALİ

MİDİLLİ DE YUNAN İŞGALİ MİDİLLİ DE YUNAN İŞGALİ BAKİ SARISAKAL MİDİLLİ DE YUNAN İŞGALİ Avusturya Kumpanyası nın Bukovina Vapuruyla evvelki gün Midilli den geldiklerini yazdığımızı yolculardan Midilli İbtidai Mektebi Muallimi

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 4

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 4 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 4 BAKİ SARISAKAL SELANİK Selanik 25 Mayıs. Akşam 8: Boğazdan çıkıldıktan sonra Hellas açıklarında İzmir den gelen İzzettin ve İhsan Gambotları Zat-ı Hazreti Padişahiyi

Detaylı

TÜRKYE CUMHURYET EMEKL SANDII YOKLAMA NZAMNAMES. BRNC BÖLÜM Yoklama leri. KISIM I Yoklamanın Çeitleri

TÜRKYE CUMHURYET EMEKL SANDII YOKLAMA NZAMNAMES. BRNC BÖLÜM Yoklama leri. KISIM I Yoklamanın Çeitleri Kanun No:4/800 Neri Tarihi:9/6/1953 TÜRKYE CUMHURYET EMEKL SANDII YOKLAMA NZAMNAMES BRNC BÖLÜM Yoklama leri KISIM I Yoklamanın Çeitleri Madde 1- Emekli, adi malul, vazife malullüü, dul ve yetim aylıı ve

Detaylı

YANYA MÜSLÜMAN MEZARLIKLARI NASIL YOK EDİLDİ? BAKİ SARISAKAL

YANYA MÜSLÜMAN MEZARLIKLARI NASIL YOK EDİLDİ? BAKİ SARISAKAL YANYA MÜSLÜMAN MEZARLIKLARI NASIL YOK EDİLDİ? BAKİ SARISAKAL YANYA MÜSLÜMAN MEZARLIKLARI NASIL YOK EDİLDİ? Yanya Yanya daki mescit, makber ve evkafı İslamiyeye vuku bulan tecavüzden dolayı mebuslarımıza

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 3

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 3 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 3 BAKİ SARISAKAL KALE-İ SULTANİ YE DE Zat-ı Hazreti Padişahi ezani saat 10 da bu sabah Gelibolu önüne vasıl oldular. Gelibolu ve Kalei Sultani ye ahalisi vapurlarla

Detaylı

B.M.M. Yüksek Reisliğine

B.M.M. Yüksek Reisliğine SıraNQ 139 Askerî hastanelerde bulunan hasta bakıcıları ile hemşirelere bir nefer tayını verilmesi hakkında m numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları T.C. Başvekâlet Muamelat

Detaylı

SELANİK KALE SURLARININ YIKILMASI

SELANİK KALE SURLARININ YIKILMASI SELANİK KALE SURLARININ YIKILMASI BAKİ SARISAKAL SELANİK KALE SURLARININ YIKILMASI Mümeyyiz 1 Kasım 1869 İzmir de Neşrolunan Empirasyon Gazetesinin Selanik ten Aldığı Tahriratın Sureti mütercimesidir:

Detaylı

The Sixteenth Century. Ümit KOÇ ÖZET

The Sixteenth Century. Ümit KOÇ ÖZET - -2002 The Sixteenth Century. Ümit KOÇ ÖZET - Divan- - - - SUMMARY Göktürkler to Ottoman Empire were perfectly institutionalized in The Ottaman Empire. study: Namely, Divan- l of the State), - experienced

Detaylı

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 4 Haziran 1935 Kanun Tarih ve Sayısı: 9 Haziran 1937 / 3229 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı:

Detaylı

Babıâli h a r i k m d a n sonra(l) şurayı d vlet dairesi maarif nezaretinin üst katına

Babıâli h a r i k m d a n sonra(l) şurayı d vlet dairesi maarif nezaretinin üst katına TT Babıâli h a r i k m d a n sonra(l) şurayı d vlet dairesi maarif nezaretinin üst katına nakledilmişve buranın z ı y k l ı ğ m d a n nâşi babı lıümayun dahilinde darphane! âmire dairesine götürülmüş ise

Detaylı

Server Dede. - Server baba şu Bektaşilerin bir sırrı varmış nedir? Diye takılır, sula sorarlardı.

Server Dede. - Server baba şu Bektaşilerin bir sırrı varmış nedir? Diye takılır, sula sorarlardı. Server Dede Sultanahmet Meydanı nda Tapu ve Kadastro Müdürlük binasının arka tarafına geçerseniz, bir incir ağacının altında 1748 tarihli enteresan bir mezar görürsünüz. Mezarın baş kitabede buradan yatan

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması Surre-i Hümâyun Altınoluk Surre Alayının Güzergâhları Surre Alayının Güvenliği Surre Alayının Yola Çıkması Surrenin Vapur ve Trenle Yollanması Surre Alayının Dönüşü Kaynakça Surre Alayı Surre-i Hümâyun

Detaylı

Sultanım, müsaade buyurun, ben İstanbul'un çevresini dolaşıp, mevcut suları bir inceleyeyim!.

Sultanım, müsaade buyurun, ben İstanbul'un çevresini dolaşıp, mevcut suları bir inceleyeyim!. HEY GİDİ KOCA SİNAN.. MEKANIN CENNET OLSUN!.. Kanuni Sultan Süleyman devri.. O vakitler İstanbul da su sıkıntısı var.. Problemi çözmek için Sultan Süleyman, Mimar Sinan ı makama çağırır ve Mimarbaşı, milletin

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

SULAR HAKKINDA KANUN (1)

SULAR HAKKINDA KANUN (1) 661 SULAR HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 831 Kabul Tarihi : 28/4/1926 Yayımlandığı R.Gazete : Tarihi : 10/5/1926 Sayı : 368 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 7 Sayfa : 887 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi YÜKSELME DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ www.tariheglencesi.com Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 II.Selim (1566-1574) Tahta Geçme Yaşı: 42.3 Saltanat Süresi:8.3 Saltanat Sonundaki Yaşı:50.7

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876

SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 BAKİ SARISAKAL SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 Bosna-Hersek ve Bulgaristan olaylarının devam ettiği sırada Selanik

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU GENEL FİHRİST BİRİNCİ KİTAP ESASLAR

TÜRK CEZA KANUNU GENEL FİHRİST BİRİNCİ KİTAP ESASLAR TÜRK CEZA KANUNU GENEL FİHRİST İtap BİRİNCİ KİTAP ESASLAR 1. Ceza Kanununun Tatbiki 1-10 2. Cezalar 11-30 3. Ceza Mahkûmiyetlerinin Neticeleri ve Tarzı İcraları 31-43 4. Cezaya Ehliyet ve Bunu Kaldıran

Detaylı

Mahmûd Paşa Kütüphanesinin Yeniden Açılışı *

Mahmûd Paşa Kütüphanesinin Yeniden Açılışı * - 56 - Mahmûd Paşa Kütüphanesinin Yeniden Açılışı * Daru s-sa adetu ş-şerîfe ağası hazretlerinin nezareti âliyelerinde olan evkâftan Mahmûd Paşa yı veli tâb-ı serâh 1 hazretlerinin mahmiyye-i İstanbul

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN BAKİ SARISAKAL EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN Muallimler Birliği Umumi Merkezi Reisi İzmir Mebusu Necati Bey Muallimler Birliği Müessislerinden Prag Sefiri

Detaylı

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Federal İstatistik Dairesi nin verilerine göre, Almanya da toplam çalışanların

Detaylı

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde 9 - Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkındaki 99 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair sayılı Kanunla sayılı Kanunun nci maddesinde ve sayılı

Detaylı

RET KARARI. ŞİKÂYET EDİLEN İDARE VE ADRESİ : SOK Başkanlığı Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

RET KARARI. ŞİKÂYET EDİLEN İDARE VE ADRESİ : SOK Başkanlığı Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü KAMU«UCl (Kamu Başdenetçisi) RET KARARI ŞİKAYET NO : 04.2013.744 KARAR NO : 2013/70 ŞİKÂYET EDİLEN İDARE VE ADRESİ : SOK Başkanlığı Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Balıklı Mahallesi Osmanlı Caddesi

Detaylı

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ BAKİ SARISAKAL SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ 1880 yılının başında Samsun da açıldı. Üçüncü Ordu nun sorumluluğu altındaydı. Okulun öğretmenleri subay ve sivillerdi. Bu okula öğrenciler

Detaylı

ASKERLİK HİZMET SÜRELERİ

ASKERLİK HİZMET SÜRELERİ Belirli bir askerlik süresi yok Belirli bir askerlik süresi yok Muvazzaflık : 5 yıl Rediflik : 7 yıl NİZAMİYE Silahaltı : 4 yıl İhtiyat : 2 yıl (Süvari ve topçunun bir sene ihtiyatlık süresi silâhaltında

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMBİYO HUKUKUNDA UYGULAMALAR l.bölüm

İÇİNDEKİLER KAMBİYO HUKUKUNDA UYGULAMALAR l.bölüm İÇİNDEKİLER KAMBİYO HUKUKUNDA UYGULAMALAR l.bölüm Kambiyo Senetlerine ilişkin Genel Hükümler BONO'NUN ZORUNLU ŞEKİL ŞARTLARINDAKİ EKSİKLİK Sayfa No BONO VE ÇEKTE TARAFLAR Keşideci 16 Lehtar 16 Ciranta

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845)

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) C. Yunus Özkurt Osmanlı döneminde ilk genel nüfus sayımı, II. Mahmud döneminde 1831 (Hicri: 1246) yılında alınan bir karar ile uygulanmaya başlamıştır (bundan

Detaylı

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 14. V. 1958 - Sayı: 9906) No. Kabııl tarihi 7115 7. V. 1958

Detaylı

AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 1941

AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 1941 AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 1941 AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİNİN İZAHI TATBİK TARZINA DAİR UMUMİ HÜKÜMLER 1 Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki Barolar vilâyet itibarile üç sınıfa ayrılmıştır. A. Birinci sınıfa dahil

Detaylı

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN Dönemi İdari, Mali, Sosyal ve Kültürel Durum Konular *Emeviler Dönemi İdari, Mali, Sosyal ve Kültürel Durum. Dönemi İdari, Mali, Sosyal ve Kültürel Durum Kaynaklar *İrfan

Detaylı

ARAYIŞ YILLARI (17.YÜZYIL) (DURAKLAMA DÖNEMİ ) ISLAHATLAR AYAKLANMALAR

ARAYIŞ YILLARI (17.YÜZYIL) (DURAKLAMA DÖNEMİ ) ISLAHATLAR AYAKLANMALAR ARAYIŞ YILLARI (17.YÜZYIL) (DURAKLAMA DÖNEMİ ) ISLAHATLAR AYAKLANMALAR 1. Osmanlı Devleti nde Yeniçeri Ocağı nı kaldırmak isteyen ilk padişah II. dır. Osman 2. Genç Osman saray ile halk arasındaki kopukluğu

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI DA 18. YÜZYIL GERİLEME DÖNEMİ DİR. Yaklaşık 100 yıl sürmüştür. 18. Yüzyıldaki Islahatların Genel Özellikleri -İlk kez Avrupa daki

Detaylı

T. C. Başbakanlık, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu TÜRK TARİH KURUMU

T. C. Başbakanlık, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu TÜRK TARİH KURUMU T. C. Başbakanlık, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu TÜRK TARİH KURUMU Türk Tarih Kurumu, Kızılay Sokağı No: 1 06100 Sıhhiye - ANKARA Tel: +90 312 3102368, Faks: +90 312 3101698 Türk Tarih Kurumu

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

Asr-ı Saadette İçtihat

Asr-ı Saadette İçtihat Mehmedkirkinci.com Asr-ı Saadette İçtihat Sual: Hazret-i Peygamber zamanında içtihat yapılmış mıdır? Her güzel şey, her hayır Nebi ler eliyle meydana geldiği gibi, küllî bir hayır olan içtihadı da ilk

Detaylı

Birinci Bölüm : İşletme faaliyetlerinin muhtelif safhmları 1

Birinci Bölüm : İşletme faaliyetlerinin muhtelif safhmları 1 İ Ç İ N D E K İ L E R Sakile Birinci Bölüm : İşletme faaliyetlerinin muhtelif safhmları 1 A UMUMÎ MÜLÂHAZALAR 1 B - İŞLETME FAALİYETLERİNDE TEDARİK SAFHASI 2 I Uumumî mülâhazalar 2 II Tedarik faaliyetlerinin

Detaylı

ÜNİTE:1. Osmanlı Devleti nde Yenileşme Çabaları ÜNİTE:2. Türkiye de Reform Arayışları ( ) ÜNİTE:3. Türkiye de Meşrutiyet Dönemleri ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Osmanlı Devleti nde Yenileşme Çabaları ÜNİTE:2. Türkiye de Reform Arayışları ( ) ÜNİTE:3. Türkiye de Meşrutiyet Dönemleri ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Osmanlı Devleti nde Yenileşme Çabaları ÜNİTE:2 Türkiye de Reform Arayışları (1839-1908) ÜNİTE:3 Türkiye de Meşrutiyet Dönemleri ÜNİTE:4 Avrupa ve Türkiye (1838-1918) ÜNİTE:5 1 Mondros tan Lozan

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞINDA BİR VATANDAŞIMIZIN UÇAK BAĞIŞI

KURTULUŞ SAVAŞINDA BİR VATANDAŞIMIZIN UÇAK BAĞIŞI KURTULUŞ SAVAŞINDA BİR VATANDAŞIMIZIN UÇAK BAĞIŞI Süreyya Hami ŞEHİDOĞLU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ, Sayı 24, Cilt: VIII, Temmuz 1992 Nafiz KOTAN İsmail Habip, Kurtuluş Savaşı nı anlatırken:...

Detaylı

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

Ödenecek Memuriyet Ünvanı Sayısı Aylık Ücreti. Sayman 1 2.500, Raportör 6 1.500, Tercüman (Memurlardan ya da dışardan) 1 3.000,

Ödenecek Memuriyet Ünvanı Sayısı Aylık Ücreti. Sayman 1 2.500, Raportör 6 1.500, Tercüman (Memurlardan ya da dışardan) 1 3.000, 875 TÜRK VATANDAŞLARINA AİT OLUP YUGOSLAV FEDERATİF HALK CUMHURİYETİNCE MİLLİLEŞTİRİLMİŞ BULUNAN MAL, HAK VE MENFAATLERİN TASFİYESİ HAKKINDAKİ 1135 SAYILI KANUNUN 1988 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 5 İNCİ VE

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ ( XVII/17.YÜZYIL) ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ ( XVII/17.YÜZYIL) ÖNEMLİ GELİŞMELERİ OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ ( XVII/17.YÜZYIL) ÖNEMLİ GELİŞMELERİ SOKULLU MEHMET PAŞA'NIN ÖLÜMÜYLE DÖNEM BAŞLAMIŞTIR VE KARLOFÇA ANLAŞMASINA KADAR DEVAM ETMİŞTİR. DURAKLAMANIN NEDENLERİ YENİÇERİ OCAĞINDA

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

Osmanlı, Titanic i böyle görmüştü

Osmanlı, Titanic i böyle görmüştü Osmanlı, Titanic i böyle görmüştü Titanic Faciası Osmanlı basınında da geniş yankı uyandırdı ve Osmanlı kamuoyunca da merakla takip edildi. 14.04.2017 / 10:47 Titanic Faciası Osmanlı basınında da geniş

Detaylı

SELANİK TE YAPTIRILAN SON CAMİ HAMİDİYE CAMİSİ (YENİ CAMİ) BAKİ SARI SAKAL

SELANİK TE YAPTIRILAN SON CAMİ HAMİDİYE CAMİSİ (YENİ CAMİ) BAKİ SARI SAKAL SELANİK TE YAPTIRILAN SON CAMİ HAMİDİYE CAMİSİ (YENİ CAMİ) BAKİ SARI SAKAL SELANİK TE YAPTIRILAN SON CAMİ HAMİDİYE CAMİSİ (YENİ CAMİ) Hamidiye Camisi yada Yeni Cami Yalılar Caddesi yakınında surların dışında

Detaylı

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY SAMSUN DA

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY SAMSUN DA NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY SAMSUN DA BAKİ SARISAKAL NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY SAMSUN DA Süleyman Sırrı Bey Samsun ve Havalisindeki Teftişatı Neticesini ve Anadolu Hattının Ne Suretle İştira

Detaylı

Tasarruf bonoları ihracına dair kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/593)

Tasarruf bonoları ihracına dair kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/593) S. Sayısı: 184 Tasarruf bonoları ihracına dair kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/593) T. C. Başvekâlet 27 - III - 1941 Kararlar dairesi müdürlüğü Sayı : 6/1232 Büyük Mille i

Detaylı

118 YIL ÖNCE SELANİK DE BU HAFTA 30ARALIK 1896 BAKİ SARISAKAL

118 YIL ÖNCE SELANİK DE BU HAFTA 30ARALIK 1896 BAKİ SARISAKAL 118 YIL ÖNCE SELANİK DE BU HAFTA 30ARALIK 1896 BAKİ SARISAKAL Selanik te İane: Tesisat askeriye ianesi için Selanik Sancağı hissesine vürut eylediğini yazdığımız üç milyon altı yüz bin kuruşluk bilet nüfusa

Detaylı

1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları

1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları Sıra ^ 46 1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları T. C. Başvekâlet 11 - VI - 1931 Muamelât Müdürlüğü Sayı: 6/1650 B. M. M. Yüksek Reisliğine Mektep

Detaylı

a. Merkez Yönetiminin Bozulması

a. Merkez Yönetiminin Bozulması Yazı İçerik Merkez Yönetiminin Bozulması Eyalet Yönetiminin Bozulması Ordu ve Donanmanın Bozulması Eğitim Sisteminin Bozulması Ekonomik Durumun Bozulması Toplum Yapısının Bozulması Osmanlı İmparatorluğunun

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNe 236 933 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Haya yolları devlet işletme idaresinin 933 senesi bütçesi hakkında 7 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet 23 -V-933

Detaylı

Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu nun bir kuruluşudur. Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye

Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu nun bir kuruluşudur. Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye Zehra Aydüz, 1971 Balıkesir de doğdu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü nü bitirdi. Özel kurumlarda Tarih öğretmenliği yaptı. Evli ve üç çocuk annesi olan yazarın çeşitli dergilerde yazıları

Detaylı

Hüseyin Odabaş. (2007). "İstanbul Kütüphanelerindeki Kitapların Sayımı ve Toplu Kataloğunun Hazırlanmasına Dair". Osmanlıca Metinler: Matbaacılık,

Hüseyin Odabaş. (2007). İstanbul Kütüphanelerindeki Kitapların Sayımı ve Toplu Kataloğunun Hazırlanmasına Dair. Osmanlıca Metinler: Matbaacılık, İstanbul Kütüphanelerindeki Kitapların Sayımı ve Toplu Kataloğunun Hazırlanmasına Dair * Eslâf-ı salâtin-i izam hazeratıyla sâ ir ashâb-ı hayrat taraflarından inşâlarına himmet buyrulan dersa âdet ve bilâd-ı

Detaylı

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ SELANİK AYASOFYA CAMİSİ BAKİ SARI SAKAL SELANİK AYASOFYA CAMİSİ Aya Sofya (Azize Sofya) tapınağı Selanik in merkezinde, Ayasofya ve Ermou sokaklarının kesiştiği noktadadır. Kutsal İsa ya, Tanrının gerçek

Detaylı

ABDÜLEZEL PA A NIN HAYATI VE EHÂDET

ABDÜLEZEL PA A NIN HAYATI VE EHÂDET TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:7182 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:7182 ABDÜLEZELPAA NINHAYATIVEEHÂDET

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI SOYADI UNVANI VAAZIN KONUSU VAAZIN YAPILDIĞI YER 3.10.2014 CUMA ÖĞLEDEN ÖNCE HASAN İZMİRLİ İlçe Müftüsü

Detaylı

MÜKERRER SİGORTA MURAKABE YÖNETMELİĞİ

MÜKERRER SİGORTA MURAKABE YÖNETMELİĞİ 65 MÜKERRER SİGORTA MURAKABE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3.7.1929, No : 8197 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25.6.1927, No : 1160 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 13.7.1929, No : 1240 Yayımlandığı

Detaylı

2015 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI 5. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2015 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI 5. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar Tarihi : 01.04.2015 Karar No : Konu :2015 Yılı Nisan Ayı Meclis Toplantısı SARICA, Sezai ġġmġek, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ, Ahmet KARAN Ali Rıza BULUT, Cengiz PINAR, Ali YILMAZ, Halil

Detaylı

CELAL ESAD ARSEVEN, BUGÜNKÜ SAHNE, HAYAT MECMUASI, C.I, S. 19, ANKARA, 7 NİSAN 1927, s. 369-371 (OSMANLICADAN ÇEVİRİ)

CELAL ESAD ARSEVEN, BUGÜNKÜ SAHNE, HAYAT MECMUASI, C.I, S. 19, ANKARA, 7 NİSAN 1927, s. 369-371 (OSMANLICADAN ÇEVİRİ) CELAL ESAD ARSEVEN, BUGÜNKÜ SAHNE, HAYAT MECMUASI, C.I, S. 19, ANKARA, 7 NİSAN 1927, s. 369-371 (OSMANLICADAN ÇEVİRİ) NAZLI MİRAÇ ÜMİT Arş. Gör., İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi

Detaylı

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ *TABLODA YER ALAN İLK İTİRAZ VE CEVAP BİLGİLERİ 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NA GÖRE DÜZENLENMİŞTİR. ASLİYE HUKUK ASLİYE TİCARET SULH HUKUK

Detaylı

Osmanlı'da devşirme sistemi

Osmanlı'da devşirme sistemi On5yirmi5.com Osmanlı'da devşirme sistemi Osmanlı Devleti'nde uygulanan devşirme sistemi nedir? Nasıl uygulanır? Yayın Tarihi : 19 Şubat 2014 Çarşamba (oluşturma : 7/16/2017) 623 yıl boyunca hakimiyet

Detaylı

7/1974. ( 11/1975, 25/1984, 70/1989, 33/2002 ve 24/2013 sayılı Yasalarla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle )

7/1974. ( 11/1975, 25/1984, 70/1989, 33/2002 ve 24/2013 sayılı Yasalarla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle ) Kıbrıs Türk Yönetimi Meclisi'nin 15 Şubat, 1974 tarihli oturumunda geçirilen "1974 Şehit ve Hadise Kurbanı Aileleri ve Malûllere Yardım Yasası" Anayasa'nın 52'ıci maddesi gereğince Cumhurbaşkanı Muavini

Detaylı

DİPNOTLAR. [1] "İlmi Heyet", Hakimiyeti Milliye, 25.04.1924.

DİPNOTLAR. [1] İlmi Heyet, Hakimiyeti Milliye, 25.04.1924. DİPNOTLAR [1] "İlmi Heyet", Hakimiyeti Milliye, 25.04.1924. [2] Rapor hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: John Dewey, Türkiye Maarifi Hakkında Rapor, Maarif Vekaleti Yayını, İstanbul, 1939. [3] Şükrü Saraçoğlu,

Detaylı

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI ARASINDA TÜRKİYEDE BİR ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ KURULMASINA MÜTEALLİK 13 SAYILI EK ANLAŞMA Milletlerarası Çalışma Teşkilatı (Badema Teşkilatı diye anılacaktır.)

Detaylı

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi An#t#n ad#: Topkap# Saray# Di#er ad(lar)#: Saray-# Hümayun; Saray-# Cedide-i Amire; Yeni Saray #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye #n#a tarihi: II. Mehmed döneminde in#a edilmeye ba#lanm##t#r, eklenen

Detaylı

SELANİK HORTACI CAMİSİ

SELANİK HORTACI CAMİSİ SELANİK HORTACI CAMİSİ BAKİ SARISAKAL SELANİK HORTACI CAMİSİ Portakapı Mahallesinde günümüzde Egnatia Caddesinin üzerinde Erken dördüncü yüzyılda inşa edilmiştir. İlk başta bir pagan tapınak ya da türbe

Detaylı

TERCÜME-İ HALİMDEN BİR HÜLASA.

TERCÜME-İ HALİMDEN BİR HÜLASA. TERCÜME-İ HALİMDEN BİR HÜLASA TERCÜME-İ HALİMDEN BİR HÜLASA Vefatımda varislerim bu hûlâsadan küçük bir hûlâsa çıkarırlar. Arabi 1313, Rumi 1312 ve Miladi 1896 senesi Ramazan-ı Şerifin birinci gecesi

Detaylı

İktisat Tarihi I Ekim II. Hafta

İktisat Tarihi I Ekim II. Hafta İktisat Tarihi I 13-14 Ekim II. Hafta Osmanlı Kurumlarının Kökenleri İstanbul un fethinden sonra Osm. İmp nun çeşitli kurumları üzerinde Bizans ın etkileri olduğu kabul edilmektedir. Rambaud, Osm. Dev.

Detaylı

DAL MEḤMED ÇELEBĪ Āṣafī (ö. 1597 veya 1598)

DAL MEḤMED ÇELEBĪ Āṣafī (ö. 1597 veya 1598) DALMEḤMEDÇELEBĪ Āṣafī (ö.1597veya1598) HAYATI DalrumuzuileberaberPas aveçelebīünvanlarınıdataşıyanm.ç.öncelikleāṣafī mahlası ile tanınır ve bunu Sȩcāʿatnāme de sıkça kullanır. Çok yönlü bir birikime sahipolanm.ç.

Detaylı

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 18 Haziran 1949 Kanun Tarih

Detaylı

Duraklama Döneminin Sebepleri

Duraklama Döneminin Sebepleri Duraklama Döneminin Sebepleri A: İç Sebepler 1. Merkezi Yönetimin Bozulması Tahta geçen padişahların küçük yaşta tecrübesiz ve zayıf karakterli olması. (Sancağa çıkma usulünün kaldırılması) Saray kadınlarının

Detaylı

MÜTEFERRİKA. MUTAFARRİKA, Osmanlı d e v l e t i t e ş k i l â t ı n d a ve sar a y ı n d a bir türlü h i z m e t s ı n ı f ı t i a ( müteferrika

MÜTEFERRİKA. MUTAFARRİKA, Osmanlı d e v l e t i t e ş k i l â t ı n d a ve sar a y ı n d a bir türlü h i z m e t s ı n ı f ı t i a ( müteferrika MÜTEFERRİKA. MUTAFARRİKA, Osmanlı d e v l e t i t e ş k i l â t ı n d a ve sar a y ı n d a bir türlü h i z m e t s ı n ı f ı t i a ( müteferrika cemâati, müteferrika taifesi) ve bu s ı n ı f a m e n s

Detaylı

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1 e-makâlât Mezhep Araştırmaları, VII/1 (Bahar 2014), ss. 261-265. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR Ali Rabbânî Gülpâyigânî, Önsöz Yayıncılık, İstanbul 2014 456 sayfa, Adem Sezgin

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANÎ Hz. bu mektubu muhterem şeyhi Muhammed Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANÎ Hz. bu mektubu muhterem şeyhi Muhammed Bakibillah'a yazmıştır. 6.MEKTUP MEVZUU : a) Cezbe ve sülûk husulünün beyanı. b) Celâl ve cemal sıfatları ile terbiye almak. c) Fenanın ve bekanın beyanı. d) Nakşibendî tarikatına mensub olmanın üstünlüğü. Belâ ve musibet için

Detaylı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı Proje ANA EYLEM 1 - PROGRAM ÜLKELERİ ile ÖĞRENCİ ve PERSONEL (KA103) Yükseköğretim Kurumları Ders Verme Hareketliliği Faaliyeti Hibe sine Talep 1 2015-1-TR01-KA103-019704 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Klasik Dönem Merkez Teşkilatı

Klasik Dönem Merkez Teşkilatı Klasik Dönem Merkez Teşkilatı Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti'nde daha merkezî bir yönetim oluşturulmuştu. Hükûmet, ordu ve eyaletler doğrudan doğruya padişahın şahsına

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi 29 Ekim 1923, saat 20.30 Tarih : 28.10.2011 29 Ekim 1923, Türkiye tarihinin dönüm noktalarından biriydi. TBMM de saat 20.30 u gösterirken Anayasa da gerekli değişiklikler yapıldı,

Detaylı