KURUMSAL SMS/WAP-PUSH MESAJ (SERVĠS) HĠZMETĠ BAġVURU FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUMSAL SMS/WAP-PUSH MESAJ (SERVĠS) HĠZMETĠ BAġVURU FORMU"

Transkript

1 KURUMSAL SMS/WAP-PUSH MESAJ (SERVĠS) HĠZMETĠ BAġVURU FORMU ĠĢbu Kurumsal Sms/Wap-Push Mesaj (Servis) Hizmeti BaĢvuru Formu ( BaĢvuru Formu ) AVEA ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ( AVEA ) tarafından sunulan SERVĠS e iliģkin Ģartları içermektedir. SERVĠS ten faydalanmak isteyen Kurumsal Aboneler, AVEA ile imzalamıģ oldukları Abonelik SözleĢmesi ne ek olarak iģbu BaĢvuru Formu nu da eksiksiz ve doğru olarak doldurmak ve imzalamak suretiyle AVEA ya ibraz edeceklerdir. Burada yer almayan konularda Taraflar arasında imzalanmıģ olan Abonelik SözleĢmesi hükümleri geçerli olacaktır. Servis ten faydalanmak üzere baģvuruda bulunan kurum, iģbu BaĢvuru Formu nda KURUM olarak anılacaktır. SERVĠS E ĠLĠġKĠN ġartlar: 1. KURUM un kullanacağı Kurumsal SMS / WAP Push mesaj servisine iliģkin ücretler ve ücretlendirme usulü Ek 1 de yer almaktadır. 2. KURUM, SERVĠS aracılığı ile gönderilecek Mesajları AVEA nın SERVĠS için oluģturulmuģ olan alt yapısı üzerinden gönderecektir. KURUM, söz konusu teknik alt yapıda meydana gelebilecek değiģikliklere uygun olarak hareket edecektir. AVEA, teknik altyapıda değiģiklik yapma hakkını saklı tutar. 3. KURUM un iletilmesini istediği bilgilerin kanuna, ahlaka- adaba aykırı olması, Ģifreli,her hangi bir iģlem Ģifresi içeren, gizli veya kiģiye özel mesajlar içermesi, alıcıya yanlıģ, yanıltıcı ve/veya eksik gönderilmiģ olması ya da hiç gönderilmemesi nedeni ile veya KURUM un kendisinden kaynaklanan bir nedenle doğabilecek uyuģmazlıklarda / talep veya Ģikayetlerde AVEA nın her hangi bir sorumluluğu bulunmamakta olup, her türlü sorumluluk münhasıran KURUM a aittir. 4. KURUM Mesajları üçüncü kiģilere yeniden satıģa sunamaz. KURUM, bu maddeye aykırı davranıģı/faaliyeti sebebiyle AVEA nın uğrayabileceği her türlü zarar, ziyan ile idari ve/veya yargı kararları ile AVEA aleyhine hükmedilen her türlü idari ve/veya adli yaptırımdan aynen sorumludur. Kurum, söz konusu sms ler / wap push mesajlar ile müģterilerine özel iģlem Ģifreleri göndermeyecek olup, gönderildiğinin tespiti halinde AVEA nın SERVĠS i derhal ve her hangi bir bildirime gerek olmaksızın durdurma hakkı olacaktır. 5.KURUM, SERVĠS aracılığı ile göndereceği Mesajlarda Ģu hususlara riayet edecektir: Mesaj baģlığı göndericinin kimliğini doğru bir Ģekilde yansıtacak Ģekilde yer alacaktır ve AVEA adını veya AVEA yı çağrıģtıran kelimeler kullanılmayacaktır. Aboneyi yanıltıcı, yanlıģ ticari ya da hukuki intibalar yaratıcı ve/veya gönderen kiģi/kurumdan baģka gerçek ya da tüzel kiģileri çağrıģtıracak ya da genel ahlaka, adaba ve /veya kiģilik haklarına aykırılık teģkil edecek ibareler bulunmayacak ve mesajlar siyasi propaganda aracı olarak kullanılmayacaktır. KURUM, iģbu form kapsamında göndereceği Mesaj lar için kullanacağı alfanümerik baģlıkları iģbu formun imza tarihi itibariyle AVEA ya Ek 3 te yer alan müģteri bilgi formunda sunacaktır. Söz konusu bilgilerde değiģiklik yapılması AVEA nın onayına tabidir. 1

2 6. SERVĠS kapsamında gönderilecek olan Mesaj içerikleri ile ilgili olarak her türlü cezai ve hukuki sorumluluk KURUM a aittir. KURUM, AVEA yı, söz konusu Mesaj içerikleri nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü talep ve Ģikayetten ari tutacaktır. 7. AVEA nın SERVĠS kapsamında sağladığı hizmet, gönderen ve gönderilenden bağımsız mücerret bir teknik altyapı hizmetidir. 8. AVEA, Abone nin hattının açık olmaması, Abone nin telefonunun ya da telefon ayarlarının Mesaj almaya uygun olmaması veya Abone ye ulaģılamaması, havasal ve karasal transmisyon (baz istasyonları arasındaki bağlantılar) Ģebekesinde yaģanabilecek sorunlar veya diğer operatör Ģebekesinde yaģanan problemlerden kaynaklanan nedenlerden dolayı Mesajların Abone ye ulaģtırılamaması nedeniyle hiçbir Ģekilde sorumlu değildir. 9. AVEA, teknolojik geliģmeler sebebiyle ve/veya Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu nun talep ve düzenlemeleri uyarınca Ģebeke bakım-onarım çalıģmalarının yapılmasının gerektiği durumlarda veya AVEA tarafından herhangi bir nedenle planlı Ģebeke bakım-onarım çalıģmalarının yapılmasının gerektiği durumlarda KURUM a öncesinden bilgi verecektir.ancak bu Ģekilde planlı olmayan Ģebeke bakım ve onarım çalıģmaları söz konusu olur ise bu bakım ve onarım çalıģmaları hakkında KURUM a mümkün olan en kısa sürede bilgi verilecektir. 10. AVEA, mücbir sebepler, iģletme arızaları nedeniyle Servisi geçici olarak ya da tamamen durdurabilir. 11. KURUM, SERVĠS kapsamında aldığı Mesaj ları Ek 4 te liste halinde bulunan AVEA tarafından arabağlantı ücreti ödenmesi gereken yabancı operatöre gönderemez. Aksi takdirde KURUM AVEA nın bu nedenle uğradığı zarar ve ziyanlarını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. 12. KURUM un yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal etmesi nedeniyle AVEA ya yöneltilebilecek her türlü talep, Ģikayet veya davada KURUM münhasıran sorumlu olacaktır. Bu kapsamda KURUM, AVEA yı her nevi sorumluluktan ari tutmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Böyle bir durumda AVEA nın SERVĠS kapsamında KURUM un yükümlülüklerinin ihlali nedeniyle her hangi bir zarara uğraması halinde KURUM, AVEA nın bu zararını derhal tazmin edecektir. KURUM ayrıca bu nedenle AVEA ya TL bedeli cezai Ģartı olarak ödeyecektir. Böyle bir durumda AVEA nın SERVĠS i derhal ve tazminatsız olarak kapatma ve KURUM un baģvuru formunu iptal etme hakkı saklıdır 13. ÜCRETLENDĠRME VE ÖDEME ġeklġ : SERVĠS in KURUM tarafından kullanımına iliģkin ücretlendirme Ģekli iģbu baģvuru formu ekinde (Ek 2) belirlenmiģtir. KURUM, iģbu baģvuru formu ile birlikte formun ekinde yer alan tüm ekleri de imzaladıktan sonra SERVĠS kullanıma açılabilecek olup, baģvuru formu ve ekleri bir bütün teģkil etmektedir. 14. SÜRE : ĠĢbu BaĢvuru Formunun imzalanmasının ardından SERVĠS, önceden baģka bir nedenle sona ermediği / erdirilmediği takdirde 12 (oniki ay) süre ile yürürlükte kalacaktır. Söz konusu sürenin bitimine en az 1 (bir) ay kala AVEA veya KURUM tarafından SERVĠS in sona erdirileceğinin bildirilmemiģ olması halinde, SERVĠS 12 aylık bir süre ile aynı Ģartlarla uzamıģ olacaktır. Bu durum devam eden dönemler için de geçerli olacaktır. Ancak, KURUM un taahhütlü bir paketi seçmiģ olması halinde, uzayan dönemdeki paket ve ücretlendirme, 12 aylık süre için taahhütsüz paket üzerinden gerçekleģecektir. Ancak KURUM un burada yer alan yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi veya zamanında yerine getirmemesi hallerinde, AVEA nın KURUM a göndereceği bir yazılı bildirim ile ihlale (10) gün içerisinde son verilmesini talep etme ve bu süre içerisinde ihlalin giderilmemesi halinde SERVĠS i 2

3 baģka herhangi bir bildirimde bulunmaksızın kapatma ve iģbu BaĢvuru Formu nu iptal etme hakkı mevcuttur. Her halükarda KURUM un imzalamıģ olduğu abonelik sözleģmesinin sona ermesi halinde iģbu BaĢvuru Formu nda yer alan tüm hükümler ve SERVĠS de kendiliğinden sona erecektir. KURUM un iģbu BaĢvuru Formu nu veya eklerinden her hangi bir tanesini eksik / hatalı doldurması veya hiç doldurmaması veya imzalarda eksiklik olması halinde AVEA, söz konusu eksiklik giderilinceye kadar SERVĠS i açmama veya KURUMûn baģvurusunu baģtan talep etme hakkı saklıdır. 15.Ticari Sırlar ve Gizlilik : SERVĠS in sunulması amacıyla AVEA tarafından KURUM a verilen her türlü bilgi ve teknik veriler, know-how, standart ve uygulama, eğitim ve dokümanlar, fiyat ile ilgili bilgiler, teknik detaylar, teknik çizimler ve yazıģmaların tümü ticari sır ve gizli bilgidir.kurum, tüm bu bilgi ve dokümantasyonun ticari sır ve gizli bilgi olduğunu peģinen kabul edip, bunları, kopyalamayacağını ve baģkalarının kullanımına vermeyeceğini, çalıģanlarına iģin doğru bir Ģekilde yürümesi için gerekli olduğu kadarı ile açıklayacağını ve kendi faaliyeti ile ilgili iģ ve faaliyetleri dıģında kullanmayacağını, kullandırtmamak için basiretli bir tacirden beklenen her türlü önlemi alacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Ancak kanuni zorunluluk gereği mevzuat ile yetkili kılınan kiģi veya kuruluģlar bundan müstesnadır. Bu gizlilik yükümü SERVĠS in devamı süresince veya SERVĠS in herhangi bir nedenle sona ermesi / iptal edilmesi halinde dahi herhangi bir süreye tabi olmaksızın sürecektir. 16.ĠĢbu BaĢvuru Formu nun imzasından doğacak Damga Vergisi AVEA tarafından karģılanacaktır. 17.ĠĢbu BaĢvuru Formu kapsamında meydana gelebilecek her türlü ihtilafın hallinde Ġstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve Ġcra Müdürlükleri yetkilidir. 18. KURUM, AVEA nın yazılı onayı olmadan iģbu BaĢvuru Formu kapsamında faydalandığı SERVĠS ile ilgili hak ve yükümlülüklerini tamamen veya kısmen üçüncü Ģahıslara devredemez. 19. AVEA nın veya KURUM un herhangi birinin iģbu BaĢvuru Formu veya eklerini nin herhangi bir hükmünün veya Ģartının sağlanmasını talep etmemesi haktan feragat anlamına gelmeyecektir. Ġki nüsha olarak tanzim edilen iģbu baģvuru formu ve eklerinin birer nüshası AVEA tarafından muhafaza edilecek olup, birer nüshası da tarafımıza verilmiģtir. KURUM olarak iģbu BaĢvuru Formu ve eklerinde açıklanan SERVĠS e iliģkin Ģartları okuduğumuzu, anladığımızı ve kabul ettiğimizi ve söz konusu Ģartlar kapsamında SERVĠS ten faydalanmak istediğimizi gayrikabilirücu olarak beyan ve taahhüt ederiz. KURUM (tam unvan) Yetkili adı soyadı Ġmza Tarih 3

4 TANIMLAR EK 1 İşbu Ek 1, KURUM tarafından imzalanmış olan Abonelik Sözleşmesi nde yer almayan terimlere ilişkin tanımları içerir. Buna göre; SMS (Short Messaging System - Kısa Mesaj Servisi): cep telefonları arasında metin mesajlarının gönderilip alınması özelliğidir. Metin, 160 karaktere kadar kelime, sayı veya alfanümerik karakterler içerebilir. WAP-Push Mesajı: WAP sayfası linki içeren ve WAP sayfasına yönlendirme yapan, en fazla 140 karakterlik (link dahil) kısa mesajdır. Abone: Bir işletmeci ile elektronik haberleşme hizmetinin sunumuna yönelik olarak yapılan bir sözleşmeye taraf olan gerçek ya da tüzel kişiyi ifade etmektedir. AVEA Kurumsal SMS Servisi : AVEA nın KURUM a sağladığı ve KURUM un tüm müşterilerine SMS leri toplu olarak gönderebilmesine olanak sağlayan servistir. AVEA Kurumsal Wap-Push Servisi : AVEA nın KURUM a sağladığı ve KURUM un tüm müşterilerine WAP-Push mesajlarını toplu olarak gönderebilme olanağı sağlayan servistir. Kurumsal SMS ve Wap-Push mesajlar mesaj veya mesajlar olarak anılabilecektir. Servis : AVEA Kurumsal SMS Servisi ve AVEA Kurumsal WAP Push Servisi, Başvuru Formu ve eklerindekısaca Servis olarak anılacaktır. Taahhütsüz Kurumsal Sms / Wap Push Mesaj : MÜŞTERİ nin Taahhütlü Kurumsal SMS / Wap Push Mesaj paketi almadığı ve AVEA nın, ilgili ay içinde MÜŞTERİ tarafından gönderilmis olan Kurumsal SMS lerin / Wap Push Mesajların adedine göre ücretlendirme ve faturalandırma yaptığı Servis tir. Taahhütlü Kurumsal Sms / Wap Push Mesaj:MÜŞTERİ tarafından gönderim öncesinde belirli adette SMS / Wap Push Mesaj içeren ve belirli dönemde tüketilmek kosuluyla alınan Taahhütlü Kurumsal SMS / Wap Push Mesaj paketi tüketimine dayanan Servis tir. Mesaj BaĢlığı (Alphanumeric Header): Servisi kullanmak sureti ile gönderilen SMS in başında yer alan ve göndericinin tanınmasını sağlayan en fazla onbir (11) karakterden oluşan ibaredir. KURUM (tam unvan) Yetkili adı soyadı Ġmza Tarih 4

5 KURUMSAL SMS/WAP PUSH MESAJ SERVĠS Ġ ÜCRETLERĠ VE TAAHHÜTNAMESĠ EK 2 1. İşbu SERVİS Ücretleri ve Taahhütnamesi ( Taahhütname ), Başvuru Formu nun eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olduğunu; 2. Aşağıda yer alan tarife ücret bilgilerinin ve ödeme koşullarının, Başvuru Formu nun imzalanması ile tarafımızca kabul edilmiş olduğunu; 3. AVEA nın ücretlerde değişiklik yapma hakkının saklı olduğunu; Bildiğimizi gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahüt ederiz. ÖDEME KOġULLARI: 1. KURUM, faydalandığı Servise karşılık AVEA tarafından düzenlenecek olan faturaları, burada belirtilen tutarlar üzerinden ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 2. KURUM, SERVİS kapsamında düzenlenecek faturayı, faturada belirtilen son ödeme tarihine kadar, ödemekle yükümlüdür. Faturada belirtilen son ödeme tarihini geçen ödemeler için, AVEA son ödeme gününü takip eden günden başlamak üzere gecikme faizi uygulayacaktır. Bu faiz oranları KURUM a aylık olarak gönderilen faturalarda bildirilir. 3. KURUM Başvuru Formu nu imzalanması ile birlikte işbu Taahhütname de belirtilen (taahhütlü veya taahhütsüz) Tarife Paket lerinden ( Paket ) bir tanesini seçecektir: KURUM un Taahhütsüz Paketi kullanmayı tercih etmesi halinde, mesajların gönderildiği ilgili ay Abone lere ulaştırılan başarılı Mesajların toplam adedinin denk geldiği Ek 2 de belirtilen aralıktaki birim fiyat kullanılarak AVEA tarafından faturalandırılacaktır. KURUM un Taahhütlü Paketi kullanmayı tercih etmesi halinde Başvuru Formu ve işbu Taahhütname süresince ücretlendirme şu şekilde olacaktır: -KURUM, almış olduğu Taahhütlü Paketin fiyatını Ek 2 de belirtilen ödeme şekli uyarınca ödeyecektir. - Paket süresi sonunda, gönderilen Mesaj adedinin alınan paketteki Mesaj sayısından az olması durumunda gönderilmemiş Mesaj ücretleri AVEA tarafından KURUM a iade edilmez. - AVEA, KURUM un paket içerisindeki kullanım süresinde yer alan Mesaj adedini aşması durumunda, aşılan mesajları kullanılan paketin birim fiyatları üzerinden ücretlendirecektir. SERVİS süresince tercih edilen pakete ilişkin kullanım süresi ile ilgili olarak, işbu Ek 2 de (Taahhütname) açıklandığı şekilde, KURUM un AVEA ya yeni bir taahhüt formu ibraz etmemesi halinde ücretlendirmeler, KURUM un imzaladığı en son tarihli Taahhütname de tercih edilen paket şartları üzerinden yapılmaya devam edecektir. II. KURUM, tercih edilen Tarife Paketi ne ilişkin kullanım süresi içerisinde kullanacağı Mesaj miktarını ve / veya Paket ini, değiştimek istemesi halinde, kullanmakta olduğu Paket in kullanım süresinin dolmasından en az 1(bir) hafta öncesinden yeni bir Taahhütname imzalayarak AVEA ya gönderecektir. Aksi takdirde, SERVİS kapsamında imzalanan son tarihli Taahütname ile seçmiş olduğu Paketi aynı şartlarda kullanmaya devam edecek olup, bu şartlara göre ücretlendirilmeye devam edilecektir. 5

6 Kurumsal Taahhütsüz SMS Wap Push Mesaj Tarifesi Avea, Vodafone, Türk Telekom ve Turkcell Yönüne Gönderilen SMS Wap Push lar için Aylık Gönderilen SMS Wap Push Adedi Birim Fiyat (Kkr/SMS) (KDV Dahil ve ÖİV Dahil) , , , , , , , , , ,45 Kurumsal Taahhütlü SMS - Wap Push Mesaj Tarifesi Avea, Vodafone, Türk Telekom ve Turkcell Yönüne Gönderilen SMS Wap Push lar için Tercih Edilen Paket Paket Birim Fiyat (Kr/SMS) (KDV ve ÖİV Dahil ) Kullanım Süresi (ay) , , , , , , , , , , , ,85 3 6

7 Kurumsal Taahhütlü SMS Wap Push Mesaj Tarifesi Avea, Vodafone, Türk Telekom ve Turkcell Yönüne Gönderilen SMS- Wap Push lar için Tercih Edilen Paket Paket Birim Fiyat (Kr/SMS) (KDV ve ÖİV Dahil) Kullanım Süresi (ay) , , , , , , , , , , , , , , ,39 12 KURUM (tam unvan) Yetkili adı soyadı Ġmza Tarih 7

8 KURUMSAL SMS / WAP PUSH MESAJ SERVĠS Ġ MÜġTERĠ BĠLGĠ FORMU EK 3 KURUM BĠLGĠLERĠ KURUM ÜNVANI ĠRTiBAT KURULACAK KĠġĠ ĠRTĠBAT NO MOBĠL TELEFON NUMARASI E-POSTA ADRESĠ SERVĠS BĠLGĠLERĠ ALFANUMERIK BAġLIK 1 (Maksimum 11 karakter İçeren SMS Başlığı Bilgisi) ALFANUMERIK BAġLIK 2 (Maksimum 11 karakter İçeren SMS Başlığı Bilgisi) ALFANUMERIK BAġLIK 3 (Maksimum 11 karakter İçeren SMS Başlığı Bilgisi) ÜCRETLENDĠRĠLECEK NUMARA (AVEA tarafından doldurulacaktır.) ÇÖZÜM ORTAĞI BĠLGĠLERĠ (Çözüm Ortağı tarafından doldurulacaktır.) ÇÖZÜM ORTAĞI ADI ÇÖZÜM ORTAĞI KODU ĠLETĠġĠM KURULACAK KĠġĠ ĠRTĠBAT NO E-POSTA ADRESĠ BAYĠ BĠLGĠLERĠ (Bayi tarafından doldurulacaktır.) BAYĠ ADI BAYĠ KODU AVEA ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ E-POSTA MÜġTERĠ DESTEK NUMARASI

9 İşbu müşteri bilgi formunda yer alan bilgilerin tamamı doğrudur. Alfanümerik başlık olarak yukarıda belirtilen ifadelerin her türlü fikri hakkı tarafımıza ait olup, söz konusu ifadelerin her hangi bir 3. kişi veya kurumun fikri hakkını ihlal etmediğini, aksi bir durumun ileri sürülmesi halinde tüm sorumluluğun tamamen şirketimize ait olduğunu ve AVEA yı bu nedenle gelebilecek her türlü talep ve davadan ari tutacağımızı, bu formda yer alan bilgilerin tamamının doğru ve eksiksiz olduğunu, aksi bir durumun tespitinin SERVİS in kullanım şartlarına aykırılık teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederiz. KURUM (tam unvan) Yetkili adı soyadı Ġmza Tarih 9

10 EK 4: 1 Vodafone-D2 Germany 2 T-Mobile Austria 3 Mobilkom Austria 4 Mobilkom Liechtenstein 5 Telefonica Moviles Spain 6 T-Mobile Netherlands 7 Vodafone Spain 8 Vodafone Italy 9 Orange France 10 Vodafone Portugal 11 Bouygues Telecom France 12 SFR France 13 Vodafone Netherlands 14 Telstra Australia 15 E-Plus Germany 10

KURUMSAL SMS/WAP-PUSH MESAJ (SERVĠS) HĠZMETĠ BAġVURU FORMU

KURUMSAL SMS/WAP-PUSH MESAJ (SERVĠS) HĠZMETĠ BAġVURU FORMU KURUMSAL SMS/WAP-PUSH MESAJ (SERVĠS) HĠZMETĠ BAġVURU FORMU İşbu Kurumsal Sms/Wap-Push Mesaj (Servis) Hizmeti Başvuru Formu ( Başvuru Formu ) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. ( AVEA ) tarafından sunulan SERVİS

Detaylı

FATURASIZ TOPLU SMS/WAP-PUSH MESAJ (SERVİS) HİZMETİ BAŞVURU FORMU

FATURASIZ TOPLU SMS/WAP-PUSH MESAJ (SERVİS) HİZMETİ BAŞVURU FORMU FATURASIZ TOPLU SMS/WAP-PUSH MESAJ (SERVİS) HİZMETİ BAŞVURU FORMU İşbu Faturasız Toplu Sms/Wap-Push Mesaj (Servis) Hizmeti Başvuru Formu ( Başvuru Formu ) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. ( AVEA ) tarafından

Detaylı

FATURALI TOPLU MESAJLAġMA SERVĠSLERĠ TAAHHÜTNAMESĠ

FATURALI TOPLU MESAJLAġMA SERVĠSLERĠ TAAHHÜTNAMESĠ FATURALI TOPLU MESAJLAġMA SERVĠSLERĠ TAAHHÜTNAMESĠ TURKCELL ĠLETĠġĠM HĠZMETLERĠ A.ġ ( TURKCELL ) ye; Turkcell in sunduğu Toplu SMS, Toplu MMS, Toplu Video Mesaj, Mobil BroĢür, Mobil Anket, Turkcellilere

Detaylı

DOĞANAY SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ

DOĞANAY SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ DOĞANAY SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- DOĞANAY SMS Adres: YAKACIK MAHALLESİ ÇEKİRGE CADDESİ 63/B KEÇİÖREN ANKARA Tel: 05398100218 Fax: E-Mail: doganaymedya@gmail.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ÖZTEK) Adres:ġerefiye mah. Ümit sok No:26/B 81100 DÜZCE Tel: 0380 524 5 524

Detaylı

(Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır.) arasında imzalanmıştır.

(Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır.) arasında imzalanmıştır. TÜRK TELEKOMÜNĠKASYON A.ġ. TOPLU SMS SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler/Ankara adresinde bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan böyle Türk Telekom

Detaylı

Doruk Haberleşme ve Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Mesajlaşma Servisleri Sözleşmesi (Leadinplus)

Doruk Haberleşme ve Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Mesajlaşma Servisleri Sözleşmesi (Leadinplus) Doruk Haberleşme ve Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Mesajlaşma Servisleri Sözleşmesi (Leadinplus) LEADİNPLUS Esentepe Mah. Şairler Sok.96-A Hanedar Apt. 1. ve 2 kat Esentepe / İstanbul www.leadinplus.com

Detaylı

ÖN ÖDEMELĠ TOPLU MESAJLAġMA PAKETLERĠ TAAHHÜTNAMESĠ

ÖN ÖDEMELĠ TOPLU MESAJLAġMA PAKETLERĠ TAAHHÜTNAMESĠ ÖN ÖDEMELĠ TOPLU MESAJLAġMA PAKETLERĠ TAAHHÜTNAMESĠ TURKCELL ĠLETĠġĠM HĠZMETLERĠ A.ġ.( Turkcell ) ye; TURKCELL GİZLİ Turkcell in sunduğu Toplu SMS, Toplu MMS, Toplu Video Mesaj, Toplu Video/URL servislerinden

Detaylı

T.C. Kimlik Numarasına SMS Gönderimi için Tek Yönlü GrupMesajCell Sözleşmesi

T.C. Kimlik Numarasına SMS Gönderimi için Tek Yönlü GrupMesajCell Sözleşmesi T.C. Kimlik Numarasına SMS Gönderimi için Tek Yönlü GrupMesajCell Sözleşmesi 1. Taraflar 1.1. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Meşrutiyet Cad. No:71 Tepebaşı İstanbul Sözleşmede TURKCELL olarak anılacaktır.

Detaylı

AKTİVASYON ve ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU

AKTİVASYON ve ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU AKTİVASYON ve ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU.../.../201.. tarihinde imzalamış olduğumuz Toplu SMS Servisi Taahhütnamesi (Bundan sonra Taahhütname olarak anılacaktır.) kapsamında ve süresince göndereceğimiz

Detaylı

TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ MOBİL PAZARLAMA HİZMET SÖZLEŞMESİ

TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ MOBİL PAZARLAMA HİZMET SÖZLEŞMESİ TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ MOBİL PAZARLAMA HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme; a. Meşrutiyet Cad. No:71 Tepebaşı Beyoğlu/İstanbul adresinde mukim, TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş. (Burada kısaca TURKCELL

Detaylı

FATURALI TOPLU MESAJLAġMA SERVĠSLERĠ TAAHHÜTNAMESĠ

FATURALI TOPLU MESAJLAġMA SERVĠSLERĠ TAAHHÜTNAMESĠ 1 FATURALI TOPLU MESAJLAġMA SERVĠSLERĠ TAAHHÜTNAMESĠ TURKCELL ĠLETĠġĠM HĠZMETLERĠ A.ġ ( TURKCELL ) ye; Turkcell in sunduğu Toplu SMS, Toplu MMS, Toplu Video Mesaj, Mobil Broşür, Mobil Anket, Turkcellilere

Detaylı

Toplu SMS Çözümleri. SMSExplorer bir Turkcell çözüm ortağıdır.

Toplu SMS Çözümleri. SMSExplorer bir Turkcell çözüm ortağıdır. Toplu SMS Çözümleri SMSExplorer bir Turkcell çözüm ortağıdır. İÇİNDEKİLER ÇelebiSMS... 3 Üyelik ve Sözleşme... 3 Ücretlendirme... 3 Turkcell Toplu Mesajlaşma Sözleşmeleri... 3 Ön Ödemeli... 3 Faturalı

Detaylı

ÖN ÖDEMELĠ TOPLU MESAJLAġMA PAKETLERĠ TAAHHÜTNAMESĠ

ÖN ÖDEMELĠ TOPLU MESAJLAġMA PAKETLERĠ TAAHHÜTNAMESĠ ÖN ÖDEMELĠ TOPLU MESAJLAġMA PAKETLERĠ TAAHHÜTNAMESĠ 1 Programınızın SMS gönderme özelliğini kullanabilmeniz için; 1. Turkcell'e Kurumsal Abonelik baģvurusunda bulunmanız, (Size yakın bir Turkcell İletişim

Detaylı

DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ

DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ Madde 1. Taraflar Bir tarafta Cumhuriyet Mah. Bayındır Sokak Eşref Özand İş Merkezi 23/B adresinde mukim DoğuĢ Bilgi Teknolojiileri Yazılım ve Telekominikasyon

Detaylı

FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ

FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ hizmetidir FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (Bundan böyle

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Turkcell ) ye; TURKCELL GİZLİ Turkcell in sunduğu ve işbu Taahhütnamenin 1. maddesindeki Servis Tablosu nda sayılan

Detaylı

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR.

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. Ticari Unvan Vergi Dairesi TÜZEL BİLGİLER Vergi Numarası Adres Telefon No Siteye

Detaylı

İŞİNİ TURKCELL LE KUR YENİ MÜŞTERİ GETİR TAAHHÜTNAMESİ

İŞİNİ TURKCELL LE KUR YENİ MÜŞTERİ GETİR TAAHHÜTNAMESİ İŞİNİ TURKCELL LE KUR YENİ MÜŞTERİ GETİR TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş ( TURKCELL ) ye; Turkcell in sunduğu İşini Turkcell le Kur Yeni Müşteri Getir Paketi nden yararlanmak istememiz sebebiyle,

Detaylı

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme Serçeönü Mah. Ahmet Paşa Cad. Çiçek İş Merkezi Kat:7 No:26 Kocasinan-KAYSERİ TÜRKİYE adresinde yerleşik PRATİK TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LTD.

Detaylı

TURKCELL FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ

TURKCELL FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ( TURKCELL ) ye; Turkcell in sunduğu ve işbu Taahhütnamenin 2.maddesindeki Servis Tablosu nda sayılan Servislerden

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Turkcell ) ye; TURKCELL GİZLİ Turkcell in sunduğu ve işbu Taahhütnamenin 1. maddesindeki Servis Tablosu nda sayılan

Detaylı

FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ

FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş ( TURKCELL ) ye; Turkcell in sunduğu ve işbu Taahhütnamenin 2.maddesindeki Servis Tablosu nda sayılan Servislerden oluşan

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 50 MİLYON VE ÜZERİ TAAHHÜTLÜ TOPLU SMS KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 50 MİLYON VE ÜZERİ TAAHHÜTLÜ TOPLU SMS KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 50 MİLYON VE ÜZERİ TAAHHÜTLÜ TOPLU SMS KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI Kampanya nın Koşulları : Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin ( Türk Telekom ) yeni ve mevcut Taahhütlü Toplu

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPLU SMS TE AVANTAJ KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPLU SMS TE AVANTAJ KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPLU SMS TE AVANTAJ KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI Kampanya nın Koşulları : Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin ( Türk Telekom ) Taahhütlü Toplu SMS kurumsal müşterileri ( Müşteri

Detaylı

TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ. NETTE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ ye

TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ. NETTE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ ye TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ NETTE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ ye NETTE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ nin (Bundan böyle TURKIYESMS olarak anılacaktır.) Sunduğu Toplu SMS, Toplu mesajlaşma

Detaylı

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme, Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. No:5 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunan İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve

Detaylı

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLŞ: TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ToplusmsKampanya) Adres: G.ova Mah. 2166 Sok.

Detaylı

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ÖZTEK) Adres:Şerefiye mah. Ümit sok No:26/B 81100 DÜZCE Tel: 0380 524 5 524

Detaylı

TOPLU MESAJLAŞMA HİZMETİ KURUMSAL TAAHHÜTNAMESİ

TOPLU MESAJLAŞMA HİZMETİ KURUMSAL TAAHHÜTNAMESİ Mutlucell İletişim Hizmetleri A.ş. ye; TOPLU MESAJLAŞMA HİZMETİ KURUMSAL TAAHHÜTNAMESİ Mutlucell İletişim Hizmetleri A.ş. nin (Bundan böyle MUTLUCELL olarak anılacaktır.) sunduğu Toplu SMS hizmeti(hizmet),

Detaylı